EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1161

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1161 ón gCoimisiún an 5 Iúil 2022 lena mbunaítear uasteorainneacha buiséid le haghaidh 2022 is infheidhme maidir le scéimeanna tacaíochta dírí áirithe dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

C/2022/4521

IO L 179, 6.7.2022, p. 30–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1161/oj

6.7.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 179/30


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/1161 ÓN gCOIMISIÚN

an 5 Iúil 2022

lena mbunaítear uasteorainneacha buiséid le haghaidh 2022 is infheidhme maidir le scéimeanna tacaíochta dírí áirithe dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 22(1), Airteagal 36(4), Airteagal 42(2), Airteagal 47(3), Airteagal 49(2), Airteagal 51(4) agus Airteagal 53(7) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

I gcás gach Ballstáit a bhfuil scéim na híocaíochta bunúsaí dá bhforáiltear i gCaibidil 1 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 á cur chun feidhme aige, ní mór don Choimisiún an uasteorainn náisiúnta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 22(1) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú trí na huasteorainneacha a shocraítear i gcomhréir le hAirteagail 42, 47, 49, 51 agus 53 den Rialachán sin a bhaint as an uasteorainn náisiúnta bhliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin. I gcomhréir le hAirteagal 22(2) den Rialachán sin, cuirfear san áireamh aon mhéadú a chuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm de bhun na forála sin.

(2)

I gcás gach Ballstáit a bhfuil scéim na híocaíochta bunúsaí dá bhforáiltear i gCaibidil 1 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 á cur chun feidhme aige, ní mór don Choimisiún an uasteorainn náisiúnta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 36(4) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú trí na huasteorainneacha a shocraítear i gcomhréir le hAirteagail 42, 47, 49, 51 agus 53 den Rialachán sin a bhaint as an uasteorainn náisiúnta bhliantúil a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin. I gcomhréir le hAirteagal 36(4), an dara fomhír, den Rialachán sin, agus an uasteorainn náisiúnta bhliantúil á socrú don scéim íocaíochta aonair limistéir, cuirfidh an Coimisiún san áireamh aon mhéadú a chuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm de bhun na forála sin.

(3)

I gcás gach Ballstáit a bhfuil an íocaíocht athdháilte dá bhforáiltear i gCaibidil 2 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 á deonú aige, ní mór don Choimisiún an uasteorainn náisiúnta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 42(2) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú ar bhonn an chéatadáin arna lua san fhógra ó na Ballstáit sin de bhun Airteagal 42(1) den Rialachán sin.

(4)

Maidir leis an íocaíocht i leith na gcleachtas talmhaíochta chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil dá bhforáiltear i gCaibidil 3 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 in 2022, ní mór na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 47(3) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) den Rialachán sin agus ag 30 % d’uasteorainn náisiúnta an Bhallstáit ábhartha mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin.

(5)

I gcás na mBallstát a bhfuil an íocaíocht le haghaidh limistéir atá faoi shrianta nádúrtha dá bhforáiltear i gCaibidil 4 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 á deonú acu, ní mór don Choimisiún na huasteorainneacha bliantúla náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 49(2) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú ar bhonn an chéatadáin arna lua san fhógra ó na Ballstáit ábhartha de bhun Airteagal 49(1) den Rialachán sin.

(6)

Maidir leis an íocaíocht d’fheirmeoirí óga dá bhforáiltear i gCaibidil 5 de Theideal III de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, ní mór don Choimisiún na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 51(4) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú ar bhonn an chéatadáin arna lua san fhógra ó na Ballstáit de bhun Airteagal 51(1) den Rialachán sin agus ní mór gan iad a bheith níos airde ná 2 % den uasteorainn náisiúnta a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin.

(7)

I gcás ina rachaidh méid iomlán na híocaíochta d’fheirmeoirí óga a ndearnadh iarratas ina leith in 2022 i mBallstát thar an uasteorainn a shocraítear don Bhallstát sin de bhun Airteagal 51(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, ní mór don Bhallstát an difríocht a mhaoiniú i gcomhréir le hAirteagal 51(2) den Rialachán sin agus an t-uasmhéid a leagtar síos in Airteagal 51(1) den Rialachán sin á urramú aige. Ar mhaithe le soiléireacht, is iomchuí an t-uasmhéid sin a shocrú i gcás gach Ballstáit.

(8)

I gcás gach Ballstáit a bhfuil an tacaíocht chúpláilte dheonach dá bhforáiltear i gCaibidil 1 de Theideal IV de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 á deonú aige in 2022, ní mór don Choimisiún an uasteorainn náisiúnta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 53(7) den Rialachán sin le haghaidh 2022 a shocrú ar bhonn an chéatadáin arna lua san fhógra ón mBallstát ábhartha de bhun Airteagal 54(1) den Rialachán sin.

(9)

A mhéid a bhaineann leis an mbliain 2022, is ar an 1 Eanáir 2022 a cuireadh tús le cur chun feidhme na scéimeanna tacaíochta dírí dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013. Ar mhaithe le comhsheasmhacht idir infheidhmeacht an Rialacháin sin le haghaidh bhliain éilimh 2022 agus infheidhmeacht na n-uasteorainneacha buiséid comhfhreagracha, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón dáta céanna.

(10)

Na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, tá siad i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um Íocaíochtaí Díreacha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don scéim íocaíochta bunúsaí dá dtagraítear in Airteagal 22(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe I den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don scéim íocaíochta aonair limistéir dá dtagraítear in Airteagal 36(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe II den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don íocaíocht athdháilte dá dtagraítear in Airteagal 42(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe III den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don íocaíocht i leith na gcleachtas talmhaíochta chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil dá dtagraítear in Airteagal 47(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe IV den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

5.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don íocaíocht le haghaidh na limistéar sin atá faoi shrianta nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 49(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe V den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

6.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don íocaíocht d’fheirmeoirí óga dá dtagraítear in Airteagal 51(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe VI den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

7.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don íocaíocht d’fheirmeoirí óga dá dtagraítear in Airteagal 51(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe VII den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

8.   Na huasteorainneacha náisiúnta bliantúla le haghaidh 2022 don tacaíocht chúpláilte dheonach dá dtagraítear in Airteagal 53(7) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, leagtar amach iad i bpointe VIII den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an seachtú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 5 Iúil 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 347, 20.12.2013, lch. 608.


IARSCRÍBHINN

I.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don scéim íocaíochta bunúsaí dá dtagraítear in Airteagal 22(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

206 964

an Danmhairg

496 739

an Ghearmáin

2 819 741

Éire

814 613

an Ghréig

1 068 315

an Spáinn

2 789 560

an Fhrainc

3 025 958

an Chróit

181 856

an Iodáil

2 074 792

Lucsamburg

22 741

Málta

650

an Ísiltír

424 101

an Ostair

458 384

an Phortaingéil

268 021

an tSlóivéin

72 697

an Fhionlainn

259 284

an tSualainn

391 651

II.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don scéim íocaíochta aonair limistéir dá dtagraítear in Airteagal 36(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bhulgáir

381 002

an tSeicia

464 763

an Eastóin

127 424

an Chipir

29 400

an Laitvia

175 229

an Liotuáin

224 175

an Ungáir

712 920

an Pholainn

1 549 794

an Rómáin

947 209

an tSlóvaic

205 513

III.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don íocaíocht athdháilte dá dtagraítear in Airteagal 42(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

45 157

an Bhulgáir

55 967

an Ghearmáin

316 571

an Fhrainc

672 643

an Chróit

40 323

an Liotuáin

86 777

an Pholainn

281 472

an Phortaingéil

78 100

an Rómáin

106 527

an tSlóvaic

10 600

IV.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don íocaíocht i leith na gcleachtas talmhaíochta chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil dá Dtagraítear in Airteagal 47(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

141 599

an Bhulgáir

239 177

an tSeicia

254 432

an Danmhairg

234 909

an Ghearmáin

1 356 732

an Eastóin

58 073

Éire

355 885

an Ghréig

538 858

an Spáinn

1 439 232

an Fhrainc

2 017 928

an Chróit

120 968

an Iodáil

1 088 559

an Chipir

14 294

an Laitvia

95 742

an Liotuáin

173 555

Lucsamburg

10 030

an Ungáir

391 715

Málta

1 573

an Ísiltír

182 933

an Ostair

203 275

an Pholainn

1 017 370

an Phortaingéil

205 658

an Rómáin

575 809

an tSlóivéin

39 459

an tSlóvaic

118 810

an Fhionlainn

155 260

an tSualainn

205 771

V.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don íocaíocht le Haghaidh na limistéar sin atá faoi shrianta nádúrtha dá Dtagraítear in Airteagal 49(2) de Rialachán (AE) UimH. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Danmhairg

2 857

an tSlóivéin

2 078

VI.   Uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don íocaíocht d’fheirmeoirí óga dá Dtagraítear in Airteagal 51(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

8 909

an Bhulgáir

1 521

an tSeicia

1 696

an Danmhairg

15 661

an Ghearmáin

45 224

an Eastóin

1 258

Éire

23 726

an Ghréig

35 924

an Spáinn

95 949

an Fhrainc

67 264

an Chróit

8 065

an Iodáil

72 571

an Chipir

476

an Laitvia

2 489

an Liotuáin

7 231

Lucsamburg

501

an Ungáir

5 223

Málta

21

an Ísiltír

12 196

an Ostair

13 552

an Pholainn

33 912

an Phortaingéil

13 711

an Rómáin

22 766

an tSlóivéin

1 578

an tSlóvaic

1 706

an Fhionlainn

5 175

an tSualainn

13 718

VII.   Uasmhéideanna don íocaíocht d’fheirmeoirí óga dá Dtagraítear in Airteagal 51(1) de Rialachán(AE) Uimh. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

9 440

an Bhulgáir

15 945

an tSeicia

16 962

an Danmhairg

15 661

an Ghearmáin

90 449

an Eastóin

3 872

Éire

23 726

an Ghréig

35 924

an Spáinn

95 949

an Fhrainc

134 529

an Chróit

8 065

an Iodáil

72 571

an Chipir

953

an Laitvia

6 383

an Liotuáin

11 570

Lucsamburg

669

an Ungáir

26 114

Málta

105

an Ísiltír

12 196

an Ostair

13 552

an Pholainn

67 825

an Phortaingéil

13 711

an Rómáin

38 387

an tSlóivéin

2 631

an tSlóvaic

7 921

an Fhionlainn

10 351

an tSualainn

13 718

VIII.   UASTEORAINNEACHA NÁISIÚNTA BLIANTÚLA DON TACAÍOCHT CHÚPLÁILTE DHEONACH DÁ DTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 53(7) DE RIALACHÁN (AE) UIMH. 1307/2013

(míle EUR)

Bliain féilire

2022

an Bheilg

79 279

an Bhulgáir

119 588

an tSeicia

127 216

an Danmhairg

32 863

an Eastóin

6 821

Éire

3 000

an Ghréig

178 243

an Spáinn

573 444

an Fhrainc

1 008 964

an Chróit

60 484

an Iodáil

468 806

an Chipir

3 812

an Laitvia

45 680

an Liotuáin

86 777

Lucsamburg

160

an Ungáir

195 857

Málta

3 000

an Ísiltír

3 350

an Ostair

14 229

an Pholainn

508 685

an Phortaingéil

134 434

an Rómáin

276 893

an tSlóivéin

17 099

an tSlóvaic

59 405

an Fhionlainn

101 436

an tSualainn

89 168


Top