EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0786

Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/786 ón gCoimisiún an 10 Feabhra 2022 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca leis an gceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh institiúidí creidmheasa (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2022/722

IO L 141, 20.5.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/786/oj

20.5.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 141/1


RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/786 ÓN gCOIMISIÚN

an 10 Feabhra 2022

lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca leis an gceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh institiúidí creidmheasa

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (1), agus go háirithe Airteagal 460 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Ba cheart Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún (2) a leasú chun cur ar a gcumas níos fearr do na hinstitiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh: de pháirt amháin, an ceanglas ginearálta maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh tréimhse struis 30 lá féilire, a leagtar síos in Airteagal 4(1) den Rialachán Tarmligthe sin, agus den pháirt eile, an ceanglas maidir le maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh sócmhainní leachtacha a shealbhú chun glan-eis-sreafaí leachtachta a chumhdach thar na 180 lá dár gcionn, a leagtar síos in Airteagal 16 de Threoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3). Chun cuid de na rialacha atá ann cheana a shoiléiriú agus chun téacs Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 a ailíniú leis na sainmhínithe a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir (AE) 2019/2162, ba léir go raibh gá le roinnt athruithe breise.

(2)

Is é an toradh atá ar an gceanglas ginearálta maidir le cumhdach leachtachta a leagtar síos in Airteagal 4(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 agus ar an gceanglas maidir le maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh a leagtar síos in Airteagal 16 de Threoir (AE) 2019/2162 oibleagáid ar institiúidí creidmheasa a eisíonn bannaí faoi chumhdach méid áirithe sócmhainní leachtacha a shealbhú ar feadh na tréimhse céanna 30 lá féilire. Níor cheart oibleagáid a bheith ar na hinstitiúidí creidmheasa na heis-sreafaí céanna a chumhdach le sócmhainní difriúla leachtacha ar feadh na tréimhse céanna, áfach. Chun aghaidh a thabhairt ar an bhforluí sin, ba cheart leasú nua ar an gcritéar ualaithe faoin gceanglas ginearálta maidir le cumhdach leachtachta a thabhairt isteach. Leis an leasú sin, chomh maith leis na forálacha atá i bhfeidhm cheana in Airteagal 7 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 agus atá infheidhme fós i gcás sócmhainní leithscartha comhthiomsaithe cumhdaigh, thabharfaí aghaidh ar chásanna ina bhfuil sócmhainní leithscartha ag comhlíonadh na gcritéar chun go n-aithneofaí mar shócmhainní neamhualaithe iad ar bhealach atá fónta ó thaobh na stuamachta de. Leis an leasú nua sin, chaithfí le sócmhainní leachtacha arna sealbhú mar chuid den mhaolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh mar shócmhainní neamhualaithe suas le méid na nglan-eis-sreafaí leachtachta a eascraíonn as an gclár bannaí faoi chumhdach lena mbaineann.

(3)

Thairis sin, tá samhlacha sonracha eisiúna bannaí faoi chumhdach i bhfeidhm i roinnt Ballstát, a bhfuil mar shaintréith acu ceanglais shonracha dlí a fhorchuirtear ar eisitheoirí bannaí faoi chumhdach chun infheisteoirí a chosaint agus a théann níos faide ná na ceanglais sin a liostaítear i dTreoir (AE) 2019/2162. Na heisitheoirí bannaí faoi chumhdach sin atá faoi réir na gceanglas sonrach dlí sin, déanann siad gníomhaíochtaí eisiúna bannaí faoi chumhdach comhchosúla le heisitheoirí bannaí faoi chumhdach eile san Aontas Eorpach, agus mar sin tá próifíl riosca leachtachta chomhchosúil acu. Cuireann siad ardleibhéal cosanta ar fáil d’eisitheoirí bannaí faoi chumhdach freisin, go háirithe trí dhul ar iontaoibh rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh neamhéigeantach le haghaidh eisiúna a gclár bannaí faoi chumhdach. Bheadh sócmhainní uile na n-eisitheoirí bannaí faoi chumhdach sin ceangailte de chomhthiomsuithe cumhdaigh, áfach, agus measfaí gur shócmhainní ualaithe iad, mar sin, rud a d’fhágfadh nach mbeidís ar fáil agus nach mbeidís incháilithe chun críoch an mhaoláin leachtachta cóimheasa cumhdaigh ar leachtacht (LCR). Sa chás sin, bheadh na heisitheoirí bannaí faoi chumhdach sin ag sárú a gceanglas LCR a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, rud a d’fhágfadh nach mbeadh cothrom na Féinne idir eisitheoirí, d’ainneoin na comhchosúlachta idir a bpróifíl stuamachta. Chun na ceanglais maidir le rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh éigeantach agus neamhéigeantach a chomhlíonadh chun críoch clár bannaí faoi chumhdach a eisiúint, tá na heisitheoirí bannaí faoi chumhdach sin srianta go hoibríochtúil fofhiach a eisiúint. Tá glan-eis-sreabhadh leachtachta ginearálta na n-eisitheoirí sin níos airde ná an glan-eis-sreabhadh leachtachta a eascraíonn as na bannaí faoi chumhdach sin a eisíodh. Sa chomhthéacs sin, ba cheart leasuithe breise a thabhairt isteach chun go bhféadfaí, i roinnt cásanna sonracha agus teoranta, na sócmhainní arna sealbhú sa chomhthiomsú cumhdaigh a aithint mar shócmhainní neamhualaithe chun na ceanglais maidir le rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh neamhéigeantach a chomhlíonadh. Chun a áirithiú gur leathnú fónta ó thaobh na stuamachta de agus comhsheasmhach le ceanglais LCR é an leathnú sin ar aitheantas sócmhainní arna sealbhú i gcomhthiomsú cumhdaigh mar shócmhainní neamhualaithe, ba cheart d’eisitheoirí bannaí faoi chumhdach roinnt coinníollacha a chomhlíonadh. Go háirithe, ní féidir ach le heisitheoirí bannaí faoi chumhdach a bhfuil oibleagáid orthu de bhua ceanglas dlí de dhlí náisiúnta a sócmhainní uile a cheangal d’eisiúintí bannaí faoi chumhdach tairbhiú den fhoráil sin, suas le méid na sócmhainní is gá chun glan-eis-sreabhadh leachtachta iomlán an eisitheora bannaí faoi chumhdach a chomhlíonadh.

(4)

Thairis sin, is gá rialacha maidir le luach airgid a chur ar rud a leagan síos chun measúnú a dhéanamh ar shócmhainní leachtacha arna sealbhú i maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh.

(5)

Agus na moltaí a rinne an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) ina thuarascáil an 20 Nollaig 2013 (4), a ullmhaíodh de bhun Airteagal 509(3) agus (5) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, á gcur san áireamh, ba cheart stádas leibhéal 1 a thabhairt do bhannaí de gach cineál arna n-eisiúint nó arna ráthú ag rialtas láir agus bainc cheannais Ballstát, agus do na bannaí sin arna n-eisiúint nó arna ráthú ag bainc forbartha iltaobhacha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Tá anailís eimpíreach agus cháilíochtúil maidir le leachtacht ard nó leachtacht fhíorard agus cáilíocht chreidmheasa na mbannaí sin déanta i dtuarascáil ÚBE agus is é tátal na tuarascála go gcomhlíonann na bannaí sin caighdeáin Basel i dtéarmaí ardleachtachta agus cáilíochta creidmheasa. Dá bhrí sin, ba cheart bannaí arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí oifigiúla um chreidmheas onnmhairiúcháin a cháiliú mar “shócmhainní leachtacha” agus stádas leibhéal 1 a thabhairt dóibh dá réir sin, gan beann ar struchtúr eagrúcháin na ngníomhaireachtaí sin.

(6)

Le Rialachán (AE) 2019/2160 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), leasaíodh cuid de na coinníollacha i gcomhair láimhseáil fhabhrach neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach a leagtar síos in Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Ba cheart, dá bhrí sin, tagairtí don Airteagal sin i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 a leasú dá réir sin.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 a leasú dá réir sin.

(8)

Ba cheart an Rialachán seo a chur i bhfeidhm i gcomhar le forálacha an dlí náisiúnta lena dtrasuitear Treoir (AE) 2019/2162 agus le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/2160. Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an chreata nua a áirithiú, ar creat é lena mbunaítear na gnéithe struchtúrtha le haghaidh bannaí faoi chumhdach a eisiúint agus na ceanglais leasaithe i gcomhair láimhseáil fhabhrach, ba cheart gurb ionann dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus an dáta óna gcuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm forálacha an dlí náisiúnta lena dtrasuitear Treoir (AE) 2019/2162, agus dáta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2019/2160,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 3, cuirtear isteach na pointí (13) go (16) seo a leanas:

“(13)

ciallaíonn ‘idirbheart caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh’ idirbheart caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 192, pointe (3), de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(14)

ciallaíonn ‘clár bannaí faoi chumhdach’ clár bannaí faoi chumhdach de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (2), de Threoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1);

(15)

ciallaíonn ‘comhthiomsú cumhdaigh’ comhthiomsú cumhdaigh de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (3), de Threoir (AE) 2019/2162;

(16)

ciallaíonn ‘maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh’ an maolán leachtachta atá comhdhéanta de shócmhainní a mheastar gur sócmhainní leachtacha iad agus a shealbhaítear mar chuid den chomhthiomsú cumhdaigh i gcomhréir le hAirteagal 16 de Threoir (AE) 2019/2162.

(*1)  Treoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2014/59/AE (IO L 328, 18.12.2019, lch. 29).”"

(2)

leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(a)

cuirtear isteach mír 2a agus mí® 2b seo a leanas:

“2a.   De mhaolú ar mhír 2, sócmhainní leachtacha arna sealbhú mar chuid den mhaolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh, measfar gur sócmhainní neamhualaithe iad le linn na tréimhse struis 30 lá féilire, a leagtar síos in Airteagal 4, suas le méid na nglan-eis-sreafaí leachtachta arna ríomh faoi Theideal III den Rialachán seo, a eascraíonn as na cláir bannaí faoi chumhdach lena mbaineann, ar choinníoll go gcomhlíonann na sócmhainní sin na ceanglais eile uile a leagtar síos i dTeideal II den Rialachán seo.

2b.   I gcás nach meastar sócmhainní leachtacha arna sealbhú sa mhaolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh a bheith neamhualaithe de bhun mhír 2a den Airteagal seo, mar sin féin, measfar iad a bheith neamhualaithe le linn na tréimhse struis 30 lá féilire, a leagtar síos in Airteagal 4, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

de réir fhorálacha an dlí náisiúnta, ceanglaítear ar an eisitheoir bannaí faoi chumhdach a shócmhainní a bheith ceangailte d’eisiúintí bannaí faoi chumhdach;

(b)

tá na sócmhainní leachtacha ceangailte mar rósholáthar urrúis chomhthaobhaigh neamhéigeantach le heisiúint bannaí faoi chumhdach;

(c)

comhlíonann na sócmhainní leachtacha na ceanglais eile uile a leagtar síos i dTeideal II den Rialachán seo;

(d)

ní théann an méid sócmhainní leachtacha a mheastar a bheith neamhualaithe faoin mír seo thar mhéid iomlán na nglan-eis-sreafaí leachtachta, arna ríomh faoi Theideal III den Rialachán seo.”;

(b)

leasaítear mír 4 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (g):

“(g)

aon eintiteas eile a dhéanann ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE mar a phríomhghnó.”;

(ii)

cuirtear isteach an dara fomhír seo a leanas:

“Chun críocha an Airteagail seo, ní mheasfar eintitis shainchuspóireacha urrúsúcháin (SSPEnna) agus gníomhaireachtaí oifigiúla um chreidmheas onnmhairiúcháin i mBallstáit a bheith san áireamh sna heintitis dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (g).”;

(3)

in Airteagal 8(4), cuirtear isteach an tríú fomhír seo a leanas:

“I gcás sócmhainní leachtacha arna sealbhú i maolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh, measfar an ceanglas a leagtar síos sa chéad fhomhír a bheith comhlíonta, i gcás ina gcuireann an institiúid creidmheasa luach ar shócmhainní leachtacha go tráthrialta, agus ar a laghad uair amháin sa bhliain, ar sócmhainní leachtacha iad atá ina sampla atá ionadaíoch a dhóthain de shealúchais sócmhainní na hinstitiúide sa mhaolán leachtachta comhthiomsaithe cumhdaigh, gan gá a bheith ann a bheith mar chuid den mhaolán sin.”;

(4)

in Airteagal 10(1), leasaítear pointe (f) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i) agus phointe (ii):

“(i)

is bannaí faoi chumhdach iad dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe 1, de Threoir (AE) 2019/2162 nó eisítear iad roimh an 8 Iúil 2022 agus comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE, mar is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, rud a fhágann go bhfuil siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach mar bhannaí faoi chumhdach go dtí a n-aibíocht;

(ii)

na neamhchosaintí ar institiúidí sa chomhthiomsú cumhdaigh, comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 129(1), pointe (c), agus in Airteagal 129(1a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;”;

(b)

scriostar pointe (iii);

(5)

in Airteagal 11, leasaítear mír 1 mar a leanas:

(a)

leasaítear pointe (c) mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i) agus phointe (ii):

“(i)

is bannaí faoi chumhdach iad dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe 1, de Threoir (AE) 2019/2162 nó eisítear iad roimh an 8 Iúil 2022 agus comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE, mar is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, rud a fhágann go bhfuil siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach mar bhannaí faoi chumhdach go dtí a n-aibíocht;

(ii)

na neamhchosaintí ar institiúidí sa chomhthiomsú cumhdaigh, comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 129(1), pointe (c), agus in Airteagal 129(1a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;”;

(ii)

scriostar pointe (iii);

(b)

i bpointe (d), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (iii), phointe (iv) agus phointe (v):

“(iii)

tá tacaíocht ag na bannaí faoi chumhdach ó chomhthiomsú sócmhainní de chineál amháin nó níos mó de na cineálacha sin a dtugtar tuairisc orthu in Airteagal 129(1), pointí (b), (d), (f) agus (g), de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. I gcás ina bhfuil iasachtaí a urraítear le maoin dhochorraithe sa chomhthiomsú, ní mór na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 6(2), Airteagal 6(3), pointe (a), agus Airteagal 6(5) de Threoir (AE) 2019/2162 a chomhlíonadh;

(iv)

na neamhchosaintí ar institiúidí sa chomhthiomsú cumhdaigh, comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 129(1), pointe (c), agus in Airteagal 129(1a) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(v)

comhlíonann an institiúid creidmheasa a dhéanann infheistíocht sna bannaí faoi chumhdach agus an t-eisitheoir an ceanglas trédhearcachta a leagtar síos in Airteagal 14 de Threoir (AE) 2019/2162;”;

(6)

in Airteagal 12(1), leasaítear pointe (e) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

“(i)

is bannaí faoi chumhdach iad dá dtagraítear in Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2019/2162 nó eisítear iad roimh an 8 Iúil 2022 agus comhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 52(4) de Threoir 2009/65/CE, mar is infheidhme ar dháta a n-eisiúna, rud a fhágann go bhfuil siad incháilithe don láimhseáil fhabhrach mar bhannaí faoi chumhdach go dtí a n-aibíocht;”;

(b)

scriostar pointe (ii) agus pointe (iii);

(7)

in Airteagal 28, leasaítear mír 3 mar a leanas:

(a)

sa chéad fhomhír, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

“Dliteanais a thiocfaidh in aibíocht laistigh de 30 lá féilire agus a eascraíonn as idirbhearta maoinithe urrús nó as idirbhearta caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh, déanfaidh institiúidí creidmheasa iad a iolrú faoi:”;

(b)

sa dara fomhír, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás inar banc ceannais intíre na hinstitiúide creidmheasa é an contrapháirtí sna hidirbhearta maoinithe urrús nó san idirbheart caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh, 0 % a bheidh sa ráta eis-sreafa.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás idirbhearta maoinithe urrús agus idirbhearta caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh lena ngabhfadh ráta eis-sreafa níos airde ná 25 % faoin bhfomhír sin, 25 % a bheidh sa ráta eis-sreafa i gcás inar contrapháirtí incháilithe é an contrapháirtí san idirbheart.”;

(8)

leasaítear Airteagal 32 mar a leanas:

(a)

i mír 3, pointe (b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

“(b)

airgead atá dlite ó idirbhearta maoinithe urrús agus ó idirbhearta caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh lena mbaineann aibíocht iarmhair nach mó ná 30 lá féilire, déanfar é a iolrú faoi:”;

(b)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte:

“Ní bheidh feidhm ag mír 3, pointe (a), maidir le hairgead atá dlite ó idirbhearta maoinithe urrús agus ó idirbhearta caipitil atá faoi thionchar an mhargaidh arna gcomhthaobhú le sócmhainní leachtacha i gcomhréir le Teideal II dá dtagraítear i mír 3, pointe (b).”

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 8 Iúil 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 10 Feabhra 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 176, 27.6.2013, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).

(3)  Treoir (AE) 2019/2162 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le heisiúint bannaí faoi chumhdach agus maoirseacht phoiblí ar bhannaí faoi chumhdach agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE agus 2014/59/AE (IO L 328, 18.12.2019, lch. 29).

(4)  Tuarascáil ÚBE an 20 Nollaig 2013 maidir le sainmhínithe aonfhoirmeacha iomchuí ar shócmhainní leachtacha fíor-ardchaighdeáin agus ar shócmhainní leachtacha ardchaighdeáin agus maidir le ceanglais oibriúcháin le haghaidh sócmhainní leachtacha faoi Airteagal 509(3) agus (5) den Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil.

(5)  Rialachán (AE) 2019/2160 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le neamhchosaintí i bhfoirm bannaí faoi chumhdach (IO L 328, 18.12.2019, lch. 1).


Top