EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2241

Cinneadh (CBES) 2022/2241 ón gComhairle an 14 Samhain 2022 lena leasaítear Cinneadh 2010/788/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

ST/13602/2022/INIT

IO L 294, 15.11.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2241/oj

15.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 294/15


CINNEADH (CBES) 2022/2241 ÓN gCOMHAIRLE

an 14 Samhain 2022

lena leasaítear Cinneadh 2010/788/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 20 Nollaig 2010, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2010/788/CBES (1) a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i Phoblacht Dhaonlathach an Chongó.

(2)

An 30 Meitheamh 2022, ghlac Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe Rún 2641 (2022) lena leasaítear na critéir chun daoine agus eintitis a ainmniú le bheith faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach i míreanna 9 agus 11 de Rún 1807 (2008) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, chomh maith le raon feidhme na hoibleagáide fógra a thabhairt don Choiste Smachtbhannaí arna bhunú de bhun Rún 1533 (2004) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir le lastais arm agus ábhar gaolmhar do Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, nó maidir le haon soláthar cúnaimh theicniúil, maoinithe, seirbhísí bróicéireachta agus seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíochtaí míleata i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó.

(3)

Tá gá le tuilleadh gníomhaíochta ón Aontas chun bearta áirithe a chur chun feidhme.

(4)

Dá bhrí sin, ba cheart Cinneadh 2010/788/CBES a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh 2010/788/CBES mar a leanas:

(1)

leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

soláthar, díol nó aistriú trealaimh mhíleata neamh-mharfaigh atá beartaithe don úsáid dhaonnúil nó chosantach amháin, nó cúnamh teicniúil agus oiliúna, a bhaineann leis an trealamh neamh-mharfach sin a chur ar fáil;”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Cé is moite de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) de mhír 1, tabharfaidh na Ballstáit réamhfhógra don Choiste Smachtbhannaí arna bhunú de bhun Rún 1533 (2004) ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe (‘an Coiste Smachtbhannaí’) maidir le haon chúnamh teicniúil, maoiniú, seirbhísí bróicéireachta agus seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíochtaí míleata i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó a sholáthar, nó maidir le haon lastas de na hairm agus den ábhar gaolmhar seo a leanas do Phoblacht Dhaonlathach an Chongó:

(a)

gach cineál arm ag a bhfuil cailibre suas le 14,5 mm aige agus an t-armlón a ghabhann leo;

(b)

moirtéir ag a bhfuil cailibre suas le 82 mm agus an t-armlón a ghabhann leo;

(c)

gránáidí agus teilgeoirí roicéad ag a bhfuil cailibre suas le 107 mm, agus an t-armlón a ghabhann leo;

(d)

córais aerchosanta iniompartha;

(e)

córais diúracán treoraithe fritancanna.

Beidh an fhaisnéis ábhartha uile i bhfógra den sórt sin, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an t-úsáideoir deiridh, an dáta seachadta atá beartaithe agus cúrsa taistil na lastas.”;

(2)

in Airteagal 3(1), cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“(k)

a bheith páirteach i ngairis phléascacha sheiftithe a tháirgeadh, a mhonarú nó a úsáid i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó, nó in ionsaithe i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó a choimisiúnú, a phleanáil, a ordú nó cabhrú leis na hionsaithe sin, dul i bpáirt leo nó cúnamh a thabhairt ina leith ar bhealach eile le gairis phléascacha sheiftithe.”.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 14 Samhain 2022.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cinneadh 2010/788/CBES ón gComhairle an 20 Nollaig 2010 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó (IO L 336, 21.12.2010, lch. 30).


Top