EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2098

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/2098 ón gCoimisiún an 25 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 7828) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2022/7828

OJ L 281, 31.10.2022, p. 73–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2098/oj

31.10.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 281/73


CINNEADH CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/2098 ÓN gCOIMISIÚN

an 25 Deireadh Fómhair 2022

lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe

(a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi dhoiciméad C(2022) 7828)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagal 259(1), pointe (c), de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is galar víreasach tógálach é an fliú éanúil ardphataigineach (HPAI) in éin agus d’fhéadfadh tionchar tromchúiseach a bheith aige ar bhrabúsacht na feirmeoireachta éanlaithe clóis, rud a chuirfeadh isteach ar thrádáil laistigh den Aontas agus ar onnmhairí chuig tríú tíortha. Is féidir le víris HPAI éin imirceacha a ionfhabhtú, rud a fhágann gur féidir leo na víris seo a leathadh thar achair fhada le linn a n-imircí san fhómhar agus san earrach. Dá bhrí sin, is bagairt leanúnach é víris HPAI a bheith in éin fhiáine maidir le tabhairt isteach na víreas sin go díreach agus go hindíreach i mbunaíochtaí ina gcoimeádtar éanlaith chlóis nó éin i mbraighdeanas. I gcás ráig de HPAI, tá baol ann go bhféadfaidh an t-oibreán galair leathadh go bunaíochtaí eile ina gcoimeádtar éanlaith chlóis nó éin i mbraighdeanas.

(2)

Le Rialachán (AE) 2016/429, bunaítear creat reachtach nua chun galair a chosc agus a rialú, ar galair iad atá in-tarchurtha chuig ainmhithe nó chuig daoine. Tagann HPAI faoin sainmhíniú ar ghalar liostaithe sa Rialachán sin, agus tá sé faoi réir na rialacha coisctheacha agus rialaithe galar a leagtar síos ann. Ina theannta sin, le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 ón gCoimisiún (2) déantar forlíonadh ar Rialachán (AE) 2016/429 a mhéid a bhaineann leis na rialacha maidir le galair liostaithe áirithe a chosc agus a rialú, lena n-áirítear bearta rialaithe galar le haghaidh HPAI.

(3)

Glacadh Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 ón gCoimisiún (3) faoi chuimsiú Rialachán (AE) 2016/429 agus leagtar síos leis bearta éigeandála ar leibhéal an Aontais i ndáil le ráigeanna HPAI.

(4)

Go háirithe, is éard a fhoráiltear le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir leis na criosanna cosanta agus faireachais agus na criosanna srianta breise arna mbunú ag na Ballstáit tar éis ráigeanna HPAI, i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, go gcuimseoidh siad ar a laghad na limistéir a liostaítear mar chriosanna cosanta agus faireachais agus criosanna srianta breise san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh Cur Chun Feidhme sin.

(5)

Leasaíodh an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 le déanaí le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1996 ón gCoimisiún (4) tar éis ráigeanna HPAI in éanlaith chlóis nó in éin i mbraighdeanas sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Ísiltír agus sa Phortaingéil, rud ba ghá a léiriú san Iarscríbhinn sin.

(6)

Ón dáta a glacadh Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1996, tá an Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil agus an Ísiltír tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún faoi ráigeanna breise HPAI i mbunaíochtaí inar coimeádadh éanlaith chlóis nó éin i mbraighdeanas, bunaíochtaí atá lonnaithe i gCúige Liege sa Bheilg, i Stáit na Sacsaine Íochtaraí, Nordrhein-Westfalen agus Schleswig-Holstein sa Ghearmáin, in Départements Ain, La Réunion, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Oise, Orne, Somme agus Vendée sa Fhrainc, i gCúigí Lombardy agus Verona san Iodáil, agus i gCúigí Friesland, Limburg, Overijssel agus Zuid-Holland san Ísiltír.

(7)

Rinne údaráis inniúla na Beilge, na Gearmáine, na Fraince na hIodáile agus na hÍsiltíre na bearta rialaithe galar is gá i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, lena n-áirítear bunú criosanna cosanta agus faireachais timpeall ar na ráigeanna sin.

(8)

Tá scrúdú déanta ag an gCoimisiún ar na bearta rialaithe galar a rinne an Bheilg, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil agus an Ísiltír i gcomhar leis na Ballstáit sin agus, maidir le teorainneacha na gcriosanna cosanta agus faireachais sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Fhrainc, san Iodáil agus san Ísiltír arna mbunú ag údaráis inniúla na mBallstát sin, go bhfuil na teorainneacha sin fada go leor ó na bunaíochtaí inar deimhníodh na ráigeanna HPAI.

(9)

Chun aon chur isteach nach bhfuil gá leis ar thrádáil laistigh den Aontas a chosc agus chun nach bhforchuirfidh tríú tíortha bacainní gan údar ar thrádáil, is gá tuairisc a thabhairt go mear ar leibhéal an Aontais, i gcomhar leis an mBeilg, leis an nGearmáin, leis an bhFrainc, leis an Iodáil agus leis an Ísiltír, ar na criosanna cosanta agus faireachais arna mbunú ag an mBeilg, ag an nGearmáin, ag an bhFrainc, ag an Iodáil agus ag an Ísiltír i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687.

(10)

Dá bhrí sin, na limistéir atá liostaithe mar chriosanna cosanta agus faireachais le haghaidh na Beilge, na Gearmáine, na Fraince, na hIodáile agus na hÍsiltíre san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641, ba cheart iad a leasú.

(11)

Dá réir sin, ba cheart an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 a leasú chun an réigiúnú a thabhairt cothrom le dáta ar leibhéal an Aontais chun aird a thabhairt ar na criosanna cosanta agus faireachais arna mbunú go cuí ag an mBeilg, ag an nGearmáin, ag an bhFrainc, ag an Iodáil agus ag an Ísiltír i gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687, agus ré na mbeart is infheidhme iontu.

(12)

Dá bhrí sin, ba cheart Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 a leasú dá réir.

(13)

I bhfianaise phráinn na staide eipidéimeolaíche san Aontas a mhéid a bhaineann le leathadh HPAI, tá sé tábhachtach go dtiocfaidh na leasuithe atá le déanamh ar Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 leis an gCinneadh seo i bhfeidhm a luaithe is féidir.

(14)

Na bearta dá bhforáiltear sa Chinneadh seo, is bearta iad atá i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo in ionad na hIarscríbhinne a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641.

Airteagal 2

Is chuig na Ballstáit a dhírítear an Cinneadh seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 25 Deireadh Fómhair 2022.

Thar ceann an Choimisiúin

Stella KYRIAKIDES

Comhalta den Choimisiún


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2019 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann le rialacha i dtaca le galair liostaithe áirithe a chosc agus a rialú (IO L 174, 3.6.2020, lch. 64).

(3)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2021 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (IO L 134, 20.4.2021, lch. 166).

(4)  Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2022/1996 ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2022 lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/641 maidir le bearta éigeandála i ndáil le ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach i mBallstáit áirithe (IO L 273, 21.10.2022, lch. 24).


IARSCRÍBHINN

“IARSCRÍBHINN

Cuid A

Criosanna cosanta sna Ballstáit* lena mbaineann dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 2:

Ballstát: an Bheilg

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00006

Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261.

23.10.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00138

Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076.

26.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00007

Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007.

30.10.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00145

Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343.

6.11.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

9.11.2022

Ballstát: an Ghearmáin

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00066

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928353

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg

8.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00061

Landkreis Friesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312

Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland.

25.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00063

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188

Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund.

29.10.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00060

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Bottrop

des Kreises Recklinghausen mit der Stadt Dorsten

des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck

27.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00065

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl

10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00067

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Münster

des Kreises Coesfeld mit der Gemeinde Senden

6.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

10.11.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Dithmarschen

Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade

1.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00064

Kreis Nordfriesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt

31.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813

Gemeinde Tackesdorf und Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor

1.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

11.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

11.11.2022

Ballstát: an Spáinn

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

21.10.2022

Ballstát: an Fhrainc

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

9.11.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

Bouchemaine

Savennières

2.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01394

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

7.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49169 CHEMILLE-EN-ANJOU

49225 CHEMILLE-EN-ANJOU

49300 CHEMILLE-EN-ANJOU

49268 CHEMILLE-EN-ANJOU

49295 MAUGES-SUR-LOIRE

49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE

8.11.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-1386

PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l'ouest de la D777

SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust

SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764

SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière

25.10.2022

Département: Oise (60)

FR- HPAI(NON-P)-2022-00309

LONGUEIL ST MARIE

LE MEUX

VERBERIE

RIVECOURT

LE FAYEL

LACROIX SAINT6OUEN

CHEVIERES

23.10.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00309

LONGUEIL ST MARIE

LE MEUX

VERBERIE

RIVECOURT

LE FAYEL

LACROIX SAINT6OUEN

CHEVIERES

23.10.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

7.11.2022

Département:Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

24.10.2022

Département: Deux – Sèvres (77)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

9.11.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FR-HPAI(P)-2022-01378

FR-HPAI(NON-P)-2022-00320

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

26.10.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00318

QUEND

FORT-MAHON-PLAGE

22.10.2022

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01387

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

27.10.2022

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

9.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

9.11.2022

Département : La Réunion (974)

FR-HPAI(P)-2022-01391

ST-PAUL GILLES HAUT

SAINT PAUL SALINE

25.10.2022

Ballstát: an Iodáil

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Réigiún: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00025

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426

24.10.2022

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

12.11.2022

Réigiún: an Lombaird

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

14.11.2022

Ballstát: an Ísiltír

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

NL-HPAI(P)-2022-00068

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06

21.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00069

Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27

21.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00070

Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15.

24.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00071

Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21.

25.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00072

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06

27.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00073

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07

29.10.2022

NL-HPAI(NON-P)-2022-00683

Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89

29.10.2022

NL-HPAI(NON-P)-2022-00684

Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3

27.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00074

Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67 , lat 52,03

31.10.2022

NL-HPAI(P)-2022-00075

Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11

2.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00076

Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58

4.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00077

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34

5.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00078

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29

6.11.2022

Ballstát: an Phortaingéil

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 39 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

PT-HPAI(P)-2022-00009

The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W

24.10.2022

Cuid B

Criosanna faireachais sna Ballstáit* lena mbaineann dá dtagraítear in Airteagail 1 agus 3:

Ballstát: an Bheilg

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00003

Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510.

23.10.2022

Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510.

15.10.2022 – 23.10.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00123

Those parts of the municipalities Aalter, Beernem, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt and Wingene, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012.

21.10.2022

Those parts of the municipalities Aalter and Beernem contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012.

13.10.2022 – 21.10.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00124

Those parts of the municipalities Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer and Pelt extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

23.10.2022

Those parts of the municipalities Bocholt contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

15.10.2022 – 23.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00004

Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553.

28.10.2022

Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553.

20.10.2022– -28.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00005

Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364.

29.10.2022

Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364.

21.10.2022– -29.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00006

Those parts of the municipalities Aalter, Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene and Zedelgem, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261.

1.11.2022

Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261.

24.10.2022 – 1.11.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00138

Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076.

4.11.2022

Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076.

27.10.2022 – 4.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00007

Those parts of the municipalities Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren and Wellen, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007.

8.11.2022

Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007.

31.10.2022 – 8.11.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00145

Those parts of the municipalities Aywaille, Chaudfontaine, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Trooz and Verviers, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343.

15.11.2022

Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343.

7.11.2022 – 15.11.2022

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

18.11.2022

Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

10.11.2022 – 18.11.2022

Ballstát: an Ghearmáin

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00057

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628

Betroffen sind Teile der Gemeinde Wiesmoor und der Stadt Aurich.

26.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00063

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188

Betroffen sind Teile der Stadt Aurich.

7.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00056

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup.

25.10.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073

Betroffen sind Teile der Gemeinde Cappeln.

17.10.2022– -25.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00058

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Essen, Lastrup, Lindern, Löningen, Molbergen und der Stadt Cloppenburg.

28.10.2022

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lastrup und Molbergen.

20.10.2022-28.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00059

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland.

29.10.2022

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923

Betroffen sind Teile der Gemeinden Breddenberg, Börger, Bockhorst, Dörpen, Esterwegen, Hilkenbrook, Lehe, Lorup, Neubörger, Neulehe, Surwold und der Stadt Papenburg.

29.10.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorst, Esterwegen, Surwold und der Stadt Papenburg

21.10.2022-29.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928353

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger, Breddenberg, Werlte, Vrees, Rastdorf, Hilkenbrook, Esterwegen, Surwold, Spahnharrenstätten, Werpeloh und Sögel

17.11.2022

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928353

Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg

9.11.2022-17.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00067

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.00136 / 52.86442

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Sustrum.

28.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00057

Landkreis Friesland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628

Betroffen sind Teile der Gemeinden Jever, Schortens und Wangerland.

26.10.2022

Landkreis Friesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628

Betroffen sind Teile der Gemeinde Jever.

18.10.2022– -26.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00061

Landkreis Friesland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312

Betroffen sind Teile der Gemeinden Schortens, Wangerland und der Stadt Jever.

3.11.2022

Landkreis Friesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312

Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland.

26.10.2022 – 3.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00063

Landkreis Friesland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188

Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland und der Stadt Jever.

7.11.2022

NL-HPAI (NON-P)-2022-00640

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.75101130 / 52.40922180

Betroffen sind Teile der Samtgemeinde Uelsen.

24.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00059

Landkreis Leer

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923

Betroffen sind Teile der Gemeinden Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen.

29.10.2022

Landkreis Leer

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923

Betroffen sind Teile der Gemeinde Rhauderfehn.

21.10.2022-29.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00056

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073

Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen und Quakenbrück.

25.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00056

Landkreis Vechta

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und der Stadt Vechta.

25.10.2022

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bakum.

17.10.2022– -25.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00061

Stadt Wilhelmshaven

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312

Betroffen sind Teile der Stadt Wilhelmshaven

3.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00057

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dunum, Friedeburg und der Stadt Wittmund.

26.10.2022

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628

Betroffen sind Teile der Gemeinde Friedeburg und der Stadt Wittmund.

17.10.2022 - 26.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00061

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312

Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund.

3.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00063

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188

Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Dunum, Esens, Friedeburg, Moorweg, Stedesdorf, Werdum und der Stadt Wittmund.

7.11.2022

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188

Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund.

30.10.2022 – 7.11.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00060

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Bottrop

des Kreises Recklinghausen mit der Stadt Dorsten

des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck

28.10.2022 – 5.11.2022

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Bottrop

der kreisfreien Stadt Gelsenkirchen

der kreisfreien Stadt Oberhausen

des Kreises Recklinghausen mit der Stadt Dorsten, Marl, Herten und Gladbeck

des Kreises Wesel mit den Gemeinden Hünxe und Schermbeck sowie der Stadt Dinslaken

5.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00065

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl

11.11.2022 – 19.11.2022

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg, Rheda-Wiedenbrück, Gütersloh, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock sowie der Gemeinde Langenberg

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

19.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00067

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Münster

des Kreises Coesfeld mit der Gemeinde Senden

7.11.2022 – 15.11.2022

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124)

Betroffen sind Teile:

der kreisfreien Stadt Münster

des Kreises Coesfeld mit den Gemeinden Senden, Nottuln und Havixbeck

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Altenberge

15.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

11.11. 2022 – 19.11.2022

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Augustdorf

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

19.11.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Dithmarschen

Gemeinden: Bunsoh, Dellstedt, Offenbüttel, Osterrade, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel, Wrohm

10.11.2022

Kreis Dithmarschen

Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade

2.11.2022 – 10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00055

Kreis Nordfriesland

Die Gemeinde Ockholm komplett

Teile der Gemeinden Dagebüll, Galmsbüll und Niebüll außerhalb der Schutzzone

Zwischen Galmsbüll und Niebüll: von der Gemeindegrenze Galmsbüll/Gotteskoogdeich zur Kreuzung Gotteskoogdeich/Wrewelsbüllweg – in gerader Linie bis zur Kreuzung Nordergotteskoogsweg/Klanxbüller Straße – der Klanxbüller Straße bis zur Gemeindegrenze Niebüll folgend

Weiter der Gemeindegrenze Niebüll in östlicher Richtung folgend

Vom Berührungspunkt der Gemeinden Niebüll, Holm und Uphusum in gerader Linie in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Aventofter Straße/Gotteskoogallee

In gerader Linie Richtung Osten bis zur Kreuzung Alter Wang/Norderweg

Folgend der Straße Alter Wang Richtung Osten bis zur Einmündung auf die Humptruper Straße

In gerader Linie bis zur B5/Neulandweg

In gerader Linie bis zur Kreuzung Twedtweg/Wongweg

In gerader Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dorfstraße/Querweg

Der Dorfstraße folgend bis zum Ochsenweg, weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Dorfstraße nach Karlum

In südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Waldstraße/Käthnerweg

In gerader Linie bis zur Gabelung Seewang, Höhe Hausnummer 2

Seewang folgend bis zur Kreuzung Lecker Straße/Büllsbüll

In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Osterstraße/Hauptstraße Ecke Schruplund

In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung B199/Fresenhagen

In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Boberheide/Nedderheide

In gerader Linie bis zur Dorfstraße Ecke Feldweg (Schardebüll), Höhe Dorfstraße 57

In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Dörpstraat/Schöpfwerk (Ost-Bargum)

In gerader Linie in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Tannenweg (Langenhorn)

In gerader Linie zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Kiefernweg

Der Mönkebüller Straße folgend bis zur Ecke Mommsenstraße

In gerader Linie folgend bis zur Kreuzung B5/Holmweg

Dem Holmweg folgend bis zur Ecke Nahdeheide, weiter auf Nahdeheide in Richtung Süden bis zur Straße Ole Karkenweg, weiter auf Ole Karkenweg bis zur Kreuzung Ihleweg

In gerader Linie Richtung Westen bis zur Kreuzung Horne/Addebüller Weg, weiter dem Addebülüller Weg folgend bis zur Gemeindegrenze Bordelum, der nördlichen Gemeindegrenze bis zur Gemeinde Ockholm folgend

21.10.2022

Kreis Nordfriesland

Beginnend von Kreuzung B5 Krouerswäi

In gerader Linie nach Osten auf den Senfmühlenweg,

dann der Straße Senfmühlenweg nach Süden folgend

dann in östlicher Richtung bis zur Dorfstraße Kreuzung Freifennen-Graben

dann in südöstlicher Richtung in gerader Linie zum Kreuzungspunkt des Kornkoogs-Graben/Küfennegraben

in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Näie Wäi/Stadionstr.

In südlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung B5/Blengerweg

In südlicher Richtung bis zur Kreuzung Klinkerstraße (K88)/Hunnebüller Weg

weiter in gerader Linie bis zum Trollebüller Weg/Hasenhallig

in westlicher Richtung in gerader Linie bis zur Lecker Au/Mündung des Osterdeichshalligsielzug

in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung Herrenkoogstraße/Norderland

der Straße Nordland gen Westen folgend bis zum Kreuzungspunkt mit dem Osterdeichalligsielzug

in nordwestlicher Richtung bis zur Gabelung Spalönj

auf der Straße Spalönj in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Moordeich

in gerader Linie Richtung Norden bis zur Kreuzung Deezbülldeich/Moorhäuser

in Richtung Norden in gerader Linie bis zur Kreuzung Schützenring/Kastanienweg

Richtung Nordosten in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Roggenweg/Weizenweg

Den Roggenweg bis zur Bäderstraße Kreisverkehr

13.10.2022-21.10.2022

DE-HPAI(P)-2022-00064

Kreis Nordfriesland

Gesamtes Gebiet der Insel Sylt

9.11.2022

Kreis Nordfriesland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt

1.11.2022 – 9.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Gesamtfläche der Gemeinden Bargstall, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Brinjahe, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Gokels, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Hörsten, Nienborstel, Nübbel, Osterstedt, Schülp/RD, Seefeld, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden und Todenbüttel sowie die Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel und Prinzenmoor, die nicht in der Schutzzone liegen.

10.11.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813

Gemeinde Tackesdorf und betroffene Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor

2.11.20222022 – 10.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 – 20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 – 20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00062

Kreis Steinburg

Folgende Flurstücke der Gemeinde Puls:

Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2099, Flur 1, die Flurstücke 502, 503, 504, 68/2, 61/21, 19/1, 26, 24/2, 24/4, 24/5

Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2012, Flur 15, Flurstück 64

Gemarkung Beringstedt, Gemarkungsnummer 2012, Flur 13, die Flurstücke 15, 16, 20

2.11.2022-10.11.2022

Ballstát: an Spáinn

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

26.10.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

18.10.2022 – 26.10.2022

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

30.10.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

22.10.2022 – 30.10.2022

Ballstát: an Fhrainc

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

ABERGEMENT CLEMENCIAT

BANEINS

BIZIAT

CHANOZ CHATENAY

CHATILLON SUR CHALARONNE

CORMORANCHE SUR SAONE

CROTTET

DOMPIERRE SUR CHALARONNE

GRIEGES

LAIZ

MOGNENEINS

NEUVILLE LES DAMES

PERREX

PEYZIEUX SUR SAONE

PONT DE VEYLE

SAINT ANDRE BAGE

SAINT CYR SUR MENTHON

SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

SAINT JEAN SUR VEYLE

SAINT JULIEN SUR VEYLE

SULIGNAT

THOISSEY

VALEINS

VONNAS

18.11.2022

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

10.11.2022 – 18.11.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01376

LOSCOUËT-SUR-MEU

PLUMAUGAT

SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

TREMOREL

20.10.2022

Département: Gironde (33)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00308

BAYON-SUR-GIRONDE

BERSON

BLAYE

BOURG

GLUAISTEÁIN

CEZAC

CIVRAC-DE-BLAYE

COMPS

CUBNEZAIS

GAURIAC

GENERAC

PEUJARD

PLASSAC

PRIGNAC-ET-MARCAMPS

PUGNAC

SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE

SAINT-CIERS-DE-CANESSE

SAINT-GERVAIS

SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES

SAINT-LAURENT-D'ARCE

SAINT-PAUL

SAINT-SAVIN

SAINT-SEURIN-DE-BOURG

SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE

TAURIAC

VILLENEUVE

27.10.2022

LANSAC

MOMBRIER

SAINT-TROJAN

SAMONAC

TEUILLAC

19.10.2022 – 27.10.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01376

FR-HPAI(P)-2022-01377

QUEDILLAC en totalité

GAEL en totalité

MUEL en totalité

BOISGERVILLY en totalité

BLERUAIS en totalité

SAINT MAUGAN en totalité

SAINT UNIAC en totalité

IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

20.10.2022

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MEDREAC en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

15.10.2022 – 20.10.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

FR-HPAI(P)-2022-01379

"BEAUMONT-VILLAGE

Partie située à l'ouest de la D11"

"CÉRÉ-LA-RONDE

Partie qui n'est pas en zone de protection"

ÉPEIGNÉ-LES-BOIS

"GENILLÉ

Partie située à l'est de la D764 et au nord de la D89"

LE LIÈGE

"ORBIGNY

Partie qui n'est pas en zone de protection"

25.10.2022

"CÉRÉ-LA-RONDE

Partie située à l'est de la D281 et de la D81"

"ORBIGNY

Partie située au nord de la D81 et de la D89"

16.10.2022 – 25.10.2022

Département: Loir-et-Cher (41)

FR-HPAI(P)-2022-01379

"ANGÉ

Partie qui n'est pas en zone de protection"

BOURRE

"CHÂTEAUVIEUX

Ouest de la D675 et ouest de la D4"

FAVEROLLES-SUR-CHER

"MAREUIL-SUR-CHER

Partie qui n'est pas en zone de protection"

MONTHOU-SUR-CHER

MONTRICHARD

"POUILLÉ

Partie qui n'est pas en zone de protection"

"SAINT-AIGNAN

Sud de la route partant de la D90 vers D675"

SAINT-GEORGES-SUR-CHER

SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON

"SAINT-ROMAIN-SUR-CHER

Sud-ouest de la D976"

THÉSÉE

25.10.2022

ANGÉ

MAREUIL-SUR-CHER

POUILLÉ

16.10.2022 – 25.10.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01381

"VALLONS DE L'ERDRE

Commune déléguée de VRITZ"

21.10.2022

FR-HPAI(P)-2022-01383

LOIREAUXENCE

Nord de l'autoroute A11 et Est de la D10

22.10.2022

FR-HPAI(P)-2022-01390

AVESSAC

BLAIN à l’est de la RN 171

FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle

GUEMENE PENFAO

GUENROUET

LE GAVRE

QUILLY

SAINT GILDAS DES BOIS

SEVERAC

14.11.2022

PLESSE

FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle

6.11.2022 – 14.11.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00341

"ABBARETZ Sud RD 2"

"BLAIN Est RN 171"

CASSON

LA CHEVALERAIS

LA GRGONNAIS

HERIC

NORT SUR ERDRE

"NOZAY Sud RD 2"

PUCEUL

"SAFFRE Est RD 121"

"LES TOUCHES Ouest RD 31"

14.11.2022

"SAFFRE Ouest RD 121"

6.11.2022 – 14.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01382

SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

VILLENEUVE-EN-RETZ

SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS

LA LIMOUZINIÈRE

LA MARNE

MACHECOUL-SAINT-MÊME

SAINT-MARS-DE-COUTAIS

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

SAINTE-PAZANNE

"PORT ST PÈRE Toute la commune excepté le Nord de la D751"

PAULX

22.10.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01381

FR-HPAI(P)-2022-01385

ANGRIE

ARMAILLE

BOUILLE-MENARD

BOURG-L'EVEQUE

CHALLAIN-LA-POTHERIE

CHAZE-SUR-ARGOS

LOIRE

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée CHAZE-HENRY"

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée GRUGE-L'HOPITAL"

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée LA CHAPELLE-HULLIN"

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée NOELLET"

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée SAINT-MICHEL-ET-CHANVEAUX"

"OMBREE D'ANJOU Commune déléguée VERGONNES"

"SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée CHATELAIS"

"SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NOYANT-LA-GRAVOYERE"

"SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NYOISEAU"

"SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée SAINT-GEMMES-D'ANDIGNE"

27.10.2022

"OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée COMBREE"

"OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée LE TREMBLAY"

"SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée LE BOURG-D'IRE"

19.10.2022 – 27.10.2022

FR-HPAI(P)-2022-01383

CANDE

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE

"ERDRE-EN-ANJOU

Commune déléguée LA POUEZE"

"ERDRE-EN-ANJOU

Commune déléguée VERN-D'ANJOU"

INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE

SAINT-SIGISMOND

SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

"SAINT-LEGER-DE-LINIERES

Commune déléguée SAINT-LEGER-DES-BOIS"

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

"VAL D'ERDRE-AUXENCE

Commune déléguée de LA CORNUAILLE"

"VAL D'ERDRE-AUXENCE

Commune déléguée de LE LOUROUX-BECONNAIS"

22.10.2022

BÉCON-LES-GRANITS

"VAL D'ERDRE-AUXENCE

Sud de la RD963 et Est de la RD51"

"VAL D'ERDRE-AUXENCE

Commune déléguée de VILLEMOISAN"

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS

14.10.2022 – 22.10.2022

FR-HPAI(P)-2022-01389

ANGERS

BEAUCOUZE

BEAULIEU-SUR-LAYON

BEHUARD

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SURLAYON

DENEE

MOZE-SUR-LOUET

MURS-ERIGNE

LES PONTS-DE-CE

LA POSSONNIERE

ROCHETFORT-SUR-LOIRE

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

SAINT-LEGER-DE-LINIERES

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

VAL-DU-LAYON

11.11.2022

Bouchemaine

Savennières

3.11.2022 – 11.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01394

BARACE

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD

LES HAUTS-D'ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

ETRICHE

JUVARDEIL

HUILLE-LEZIGNE

MARCE

MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SOULAIRE-ET-BOURG

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

16.11.2022

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

8.11.2022 – 16.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

49023 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49162 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49165 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49063 CHALLONNES-SUR-LOIRE

49082 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

49071 CHEMMILLE-EN-ANJOU

49092 CHEMMILLE-EN-ANJOU

49074 CHEMMILLE-EN-ANJOU

49199 CHEMMILLE-EN-ANJOU

49281 CHEMMILLE-EN-ANJOU

49024 MAUGES-SUR-LOIRE

49039 MAUGES-SUR-LOIRE

49244 MAUGES-SUR-LOIRE

49083 MONTREVAULT-SUR-EVRE

49324 MONTREVAULT-SUR-EVRE

49292 VAL-DU-LAYON

17.11.2022

49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES

49169 CHEMILLE-EN-ANJOU

49225 CHEMILLE-EN-ANJOU

49300 CHEMILLE-EN-ANJOU

49268 CHEMILLE-EN-ANJOU

49295 MAUGES-SUR-LOIRE

49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE

9.11.2022 – 17.11.2022

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-01375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

27.10.2022

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

27.10.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01386

CARENTOIR Partie de la commune au sud de la D118 et à l'ouest de la D773

LES FOUGERÊTS Commune entière

LA GACILLY Commune entière

MALANSAC Commune entière

MALESTROIT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

PEILLAC Partie de la commune au sud de la D764 et à l'est de la D777

PLEUCADEUC Commune entière

PLUHERLIN Commune entière

ROCHEFORT-EN-TERRE Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-CONGARD Partie de la commune à l'ouest de la D764 jusqu'à Le Port d'Oust

SAINT-GRAVÉ Partie de la commune au sud de la D764

SAINT-JACUT-LES-PINS commune entière

SAINT-LAURENT-SUR-OUST Commune entière

SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Commune entière

SAINT-VINCENT-SUR-OUST Commune entière

TRÉAL Commune entière

3.11.2022

PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l'ouest de la D777

SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust

SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764

SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière

26.10.2022 – 3.11.2022

Département:Oise (60)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00309

RHUIS

RARAY

RULLY

BRASSEUSE

LACHELLE

JAUX

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

LONGUEIL SAINTE-MARIE

LE MEUX

BLINCOURT

LES AGEUX

MOYVILLERS

MONCEAUX

BETHISY ST PIERRE

SAINT JEAN AUX BOIS

CHOISY LA VICTOIRE

PONT-SAINTE-MAXENCE

ESTREES-SAINT-DENIS

HOUDANCOURT

GRANDFRESNOY

COMPIEGNE

BETHISY-ST-MARTIN

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

ROCQUEMONT

SAINT SAVEUR

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

LACROIX-ST-OUEN

ARSY

SACY-LE-GRAND

ARMANCOURT

CHEVRIERE

JONQUIERES

NERY

RIVECOURT

REMY

VERBERIE

LE FAYEL

SACY-LE-PETIT

ROBERVAL

ORROUY

CANLY

PONTPOINT

VENETTE

SAINTINES

BAZICOURT

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

1.11.2022

LONGUEIL ST MARIE

LE MEUX

VERBERIE

RIVECOURT

LE FAYEL

LACROIX SAINT6OUEN

CHEVIERES

24.10.2022 – 1.11.2022

Département : Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00309

RHUIS

RARAY

RULLY

BRASSEUSE

LACHELLE

JAUX

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

LONGUEIL SAINTE-MARIE

LE MEUX

BLINCOURT

LES AGEUX

MOYVILLERS

MONCEAUX

BETHISY ST PIERRE

SAINT JEAN AUX BOIS

CHOISY LA VICTOIRE

PONT-SAINTE-MAXENCE

ESTREES-SAINT-DENIS

HOUDANCOURT

GRANDFRESNOY

COMPIEGNE

BETHISY-ST-MARTIN

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

ROCQUEMONT

SAINT SAVEUR

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

LACROIX-ST-OUEN

ARSY

SACY-LE-GRAND

ARMANCOURT

CHEVRIERE

JONQUIERES

NERY

RIVECOURT

REMY

VERBERIE

LE FAYEL

SACY-LE-PETIT

ROBERVAL

ORROUY

CANLY

PONTPOINT

VENETTE

SAINTINES

BAZICOURT

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

1.11.2022

LONGUEIL ST MARIE

LE MEUX

VERBERIE

RIVECOURT

LE FAYEL

LACROIX SAINT6OUEN

CHEVIERES

24.10.2022 – 1.11.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

16.11.2022

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

8.11.2022 – 16.11.2022

Département : Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00318

BERCK

COLLINE BEAUMONT

CONCHILL LE TEMPLE

GROFFLIERS

LEPINE

NEMPONT SAINT FIRMIN

RANG DU FLIERS

TOIGNY NOYELLE

VERTON

WABEN

31.10.2022

Département:Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01384

Arthezé

Avoise

Le Bailleul

Bousse

Cérans Foulletourte

Clermont Créans

Crosmières

Dureil

Fercé sur Sarthe

La Flèche

Fontaine Saint Martin

Ligron

Noyen sur Sarthe

Parcé sur Sarthe

Pirmil

Saint Jean de la Motte

Tasse

Villaines sous Malicorne

23.10.2022

Courcelles la forêt

Malicorne sur Sarthe

Mezeray

15.10.2022 – 23.10.2022

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

2.11.2022

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

25.10.2022 – 2.11.2022

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

ARDIN

BECELEUF

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-THIREUIL

FENIOUX

PUIHARDY

SAINT-LAURS

SANIT-POMPAIN

VILLERS-EN-PLAINE

18.11.2022

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

10.11.2022 – 18.11.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FR-HPAI(P)-2022-01378

FR-HPAI(NON-P)-2022-00320

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

5.11.2022

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

27.10.2022 – 5.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01380

ALLENAY

AULT

BEAUCHAMPS

BÉTHENCOURT-SUR-MER

BOURSEVILLE

BUIGNY-LÈS-GAMACHES

DARGNIES

EMBREVILLE

FRESSENNEVILLE

FRIAUCOURT

FRIVILLE-ESCARBOTIN

GAMACHES

MÉNESLIES

MERS-LES-BAINS

SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY

TULLY

WOINCOURT

YZENGREMER

29.10.2022

BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE

OUST-MAREST

20.10.2022 – 29.10.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00318

LE CROTOY

NAMPONT

RUE

SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT y compris le domaine public maritime au droit de ces communes

VERCOURT

VILLERS-SUR-AUTHIE

31.10.2022

QUEND

FORT-MAHON-PLAGE

23.10.2022 – 31.10.2022

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01387

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

SAINTE-CECILE

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7

5.11.2022

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

28.10.2022– -5.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

MARVENT

NIEUL-SUR-L'AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

18.11.2022

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

10.11.2022 – 18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHANTONNAY à l'ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746

CHAUCHE à l'ouest de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l'est de l'A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7

THORIGNY

VENDRENNES

18.11.2022

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

10.11.2022 – 18.11.2022

Département : La Réunion (974)

FR-HPAI(P)-2022-01391

SAINT PAUL VILLE PLAINE

SAINT PAUL NEFLE

SAINT PAUL GUILLAUME

TROIS BASSINS

SAINT LEU CHALOUPE

SAINT LEU VILLE

SAINT PAUL HERMITAGE

3.11.2022

ST-PAUL GILLES HAUT

SAINT PAUL SALINE

26.10.2022– -3.11.2022

Ballstát: an Iodáil

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Réigiún: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00025

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426

2.11.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.646565, E12.33426

25.10.2022 – 2.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

21.11.2022

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

13.11.2022 – 21.11.2022

Réigiún: an Lombaird

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates

23.11.2022

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

15.11.2022 - 23.11.2022

Ballstát: An Ísiltír

Uimhir thagartha ADIS den ráig

Limistéar arb é atá ann:

An dáta a bheidh sé infheidhme go dtí, i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/687

Municipality Weert, province Limburg

BE-HPAI(NON-P)-2022-00124

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-Belgie, Bergbosweg, Bergbosweg volgen in oostelijke richting tot aan Heikant, Heikant volgen in noordelijke richting tot aan De Dijk.

2.

De Dijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sint Cornelisplein.

3.

Sint Cornelisplein volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogstraat tot aan Zitterd.

4.

Zitterd volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarheezerweg tot aan Keunenhoek.

5.

Keunenhoek volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkant.

6.

Broekkant volgen in oostelijke richting tot aan Ruilverkavelingsweg.

7.

Ruilverkavelingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwe Dijk.

8.

Nieuwe Dijk volgen in oostelijke richting tot aan Randweg-Oost.

9.

Randweg-Oost volgen in oostelijke richting tot aan Kuikensvendijk.

10.

Kuikensvendijk volgen in oostelijke richting tot aan Maarheezerhuttendijk.

11.

Maarheezerhuttendijk volgen in oostelijke richting tot aan A2.

12.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan Eindhovenseweg.

13.

Eindhovenseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Bassin overgaand in Wilhelminasingel tot aan Sint Paulusstraat.

14.

Sint Paulusstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Sint Maartenslaan.

15.

Sint Maartenslaan volgen in oostelijke richting tot aan Maaseikerweg.

16.

Maaseikerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ringbaan Zuid.

17.

Ringbaan Zuid volgen in westelijke richting tot aan Keentersteeg.

18.

Keentersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Keenterstraat.

19.

Keenterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Dijkerstraat.

20.

Dijkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Maaseikerweg N292.

21.

N292 volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland Belgie-

22.

Grens Nederland-Belgie volgen in westelijke richting tot aan Bergbosweg.

23.10.2022

Those parts of the municipalities Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on 51,196632 – 5,581387 of the municipality Bocholt Belgium

15.10.2022 – 23.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00003

1.

Vanaf kruising Grens Nederland-België/ Krakeelweg, Krakeelweg volgen in oostelijke richting tot aan Eedeweg.

2.

Eedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Kaai.

3.

Kaai volgen in noordelijke richting overgaand in Haven overgaand in Draaibrugseweg tot aan Olieweg.

4.

Olieweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.

5.

Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Bonte Kof.

6.

Bonte Kof volgen in noordelijke richting tot aan Sophiaweg.

7.

Sophiaweg volgen in noordelijke richting tot aan Bakkersdam.

8.

Bakkersdam volgen in noordelijke richting tot aan Slepersdijk.

9.

Slepersdijk volgen in oostelijke richting tot aan De Munte.

10.

De Munte volgen in noordelijke richting tot aan Cathalijna Schans.

11.

Cathalijna Schans volgen in oostelijke richting tot aan Philipsweg.

12.

Philipsweg volgen in oostelijke richting tot aan Gouden Polderdijk.

13.

Gouden Polderdijk volgen in noordelijke richting tot aan Zevenhofstedenstraat.

14.

Zevenhofstedenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Willemsweg.

15.

Willemsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oranjestraat.

16.

Oranjestraat volgen in oostelijke richting tot aan Vestingweg.

17.

Vestingweg volgen in zuidelijke richting tot aan Middenweg.

18.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan Komsestraat-zuid.

19.

Komsestraat-zuid volgen in zuidelijke richting tot aan Westdijk.

20.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiddiepe.

21.

Zuiddiepe volgen in oostelijke richting tot aan Isabellaweg.

22.

Isabellaweg volgen in oostelijke richting overgaand in Duckmeesterweg tot aan Isabellakanaal.

23.

Isabellakanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Grens Nederland-België.

24.

Grens Nederland-België volgen in westelijke richting tot aan Krakeelweg.

23.10.2022

Municipality Tubbergen, province Overijssel

NL-HPAI(NON-P)-2022-00640

1.

via haarstraat naar holtwijkerstraat

2.

via holtwijkerstraat naar bisschopstraat

3.

via bisschopstraat naar echelpoelweg

4.

via echelpoelweg naar snippenvenweg

5.

via snippenvenweg naar weerselerveldweg

6.

via weerselerveldweg naar langedijk

7.

via langedijk naar zomerdijk

8.

via zomerdijk naar saterslostraat

9.

via saterslostraat naar postweg

10.

via postweg naar bosvenweg

11.

via bosvenweg naar lammersboerweg

12.

via lammersboerweg naar peddemorsweg

13.

via peddemorsweg naar bornsestraat

14.

via bornsestraat naar weerselosestraat

15.

via weerselosestraat naar hertmerweg

16.

via hertmerweg naar hedeveldsweg

17.

via hedeveldsweg naar hertmerweg

18.

via hertmerweg naar het hulscher

19.

via het hulscher naar lidwinaweg

20.

via lidwinaweg naar het hag

21.

via het hag naar spoorbaan

22.

via spoorbaan naar steek door

23.

via steek door naar vloedbeltsweg

24.

via vloedbeltsweg naar grote bavenkelsweg

25.

via grote bavenkelsweg naar maatkampsweg

26.

via maatkampsweg naar tusveld

27.

via tusveld naar oude deldenseweg

28.

via oude deldenseweg naar spoorbaan

29.

via spoorbaan naar nijreessingel

30.

via nijreessingel naar weezebeeksingel

31.

via weezebeeksingel naar nijreessingel

32.

via nijreessingel naar windmolenbroeksweg

33.

via windmolenbroeksweg naar de schöppe

34.

via de schöppe naar groeneveldsweg

35.

via groeneveldsweg naar nieuwe gravenweg

36.

via nieuwe gravenweg naar lage dijk

37.

via lage dijk naar oude wierdenseweg

38.

via oude wierdenseweg naar knibbeldijk

39.

via knibbeldijk naar buitenhavenweg

40.

via buitenhavenweg naar weezebeeksingel

41.

via weezebeeksingel naar wierdensestraat

42.

via wierdensestraat naar zijkanaal naar almelo van de twenthekanalen

43.

via zijkanaal naar almelo van de twenthekanalen naar spoorbaan

44.

via spoorbaan naar bedrijvenparksingel

45.

via bedrijvenparksingel naar rijksweg 36

46.

via rijksweg 36 naar ind.twente

47.

via ind.twente naar bedrijvenparksingel

48.

via bedrijvenparksingel naar iepenweg noord

49.

via iepenweg noord naar wierdenseweg

50.

via wierdenseweg naar nieuwe wierdenseweg

51.

via nieuwe wierdenseweg naar hammerweg

52.

via hammerweg naar westeinde

53.

via westeinde naar nieuwe daarlerveenseweg

54.

via nieuwe daarlerveenseweg naar veeneindeweg

55.

via veeneindeweg naar harmsenweg

56.

via harmsenweg naar westerveenweg

57.

via westerveenweg naar hoofdweg

58.

via hoofdweg naar sibculoseweg

59.

via sibculoseweg naar kloosterstraat

60.

via kloosterstraat naar dorpsstraat

61.

via dorpsstraat naar verlengde broekdijk

62.

via verlengde broekdijk naar balderhaarweg

63.

via balderhaarweg naar landgrens

64.

via landgrens naar laagseweg

65.

via laagseweg naar laagsestraat

66.

via laagsestraat naar spölmanweg

67.

via spölmanweg naar wittebergweg

68.

via wittebergweg naar nutterseweg

69.

via nutterseweg naar laagsestraat

70.

via laagsestraat naar denekamperstraat

71.

via denekamperstraat naar marktstraat

72.

via marktstraat naar schiltstraat

73.

via schiltstraat naar grotestraat

74.

via grotestraat naar oldenzaalsestraat

75.

via oldenzaalsestraat naar rossumerstraat

76.

via rossumerstraat naar wolfsbergweg

77.

via wolfsbergweg naar nijenkampsweg

78.

via nijenkampsweg naar paalmaatsdijk

79.

via paalmaatsdijk naar vospeldijk

80.

via vospeldijk naar alofssteeg

81.

via alofssteeg naar haarstraat

22.10.2022

Those parts of the municipality Tubbbergen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.76 lat 52.41.

14.10.2022 – 22.10.2022

Municipality Emmen, province Drenthe

NL-HPAI(P)-2022-00067

1.

Vanaf kruising Van Schaikweg Hondsrugweg, Hondsrugweg volgen in noordelijke richting overgaand in Noordeind overgaand in Odoornerweg overgaand in Hoofdweg overgaand in Hoofdstraat overgaand in Borgerderweg tot aan Hoofdstraat.

2.

Hoofdstraat volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Molenkampsweg.

3.

Nieuwe Molenkampsweg volgen in noordelijke richting tot aan Voorbosweg.

4.

Voorbosweg volgen in noordelijke richting tot aan Nijesweg.

5.

Nijesweg volgen in oostelijke richting overgaand in Voorbosweg tot aan Exloerweg.

6.

Exloerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Lindenlaan tot aan N374.

7.

N374 volgen in oostelijke richting tot aan Buinerstraat.

8.

Buinerstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Hoofdstraat overgaand in Zuiderdiep overgaand in Prins Bernharndlaan overgaand in Noorderdiep tot aan Industrieweg.

9.

Industrieweg volgen in zuidelijke richting tot aan Cereskade.

10.

Cereskade volgen in noordelijke richting overgaand in Ceresstraat tot aan Gedempte Vleddermond.

11.

Gedempte Vleddermond volgen in noordelijke richting tot aan A.G. Wildervanckweg.

12.

A.G. Wildervanckweg volgen in zuidelijke richting tot aan Exloërweg.

13.

Exloërweg volgen in oostelijke richting tot aan Ondersveensteweg.

14.

Onderveensteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Musselweg.

15.

Musselweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zandtangerweg.

16.

Zandtangerweg volgen in oostelijke richting tot aan Voorbeetseweg.

17.

Voorbeetseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beetserwijk.

18.

Beetserwijk volgen in oostelijke richting tot aan Bosweg.

19.

Bosweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beetserweg.

20.

Beetserweg volgen in westelijke richting tot aan Borgertangerweg.

21.

Borgertangerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Borgerweg.

22.

Borgerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poststruikenweg.

23.

Poststruikenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laudermarkerweg overgaand in Lauderhokweg tot aan Wessingtange.

24.

Wessingtange volgen in zuidelijke richting tot aan Grens Nederland-Duitsland.

25.

Grens volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Tweede Groenedijk.

26.

Verlengde Tweede Groenedijk volgen in westelijke richting tot aan Foxel.

27.

Foxel volgen in westelijke richting tot aan Verlengde Scholtenskanaal Oostzijde.

28.

Verlengde Scholtenskanaal oostzijde volgen in zuidelijke richting overgaandi n Scholtenskanaal Ooostzijde tot aan Verlengde Splitting overgaand in Splitting tot aan Sint Gerardusstraat.

29.

Sint Gerardusstraat volgen in noordelijke richting tot aan Rondweg.

30.

Rondweg volgen in zuidelijke richting tot aan Statenweg.

31.

Statenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Van Schaikweg tot aan Hondsrugweg.

28.10.2022

Those parts of the municipality Emmen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.01 lat 52, 78

20.10.2022 – 28.10.2022

Municipality Veendam , province Groningen

NL-HPAI(P)-2022-00068

1.

via pastorielaan naar rijksweg west

2.

via rijksweg west naar waterhuizen

3.

via waterhuizen naar dr. e.h. ebelsweg

4.

via dr. e.h. ebelsweg naar waterhuizerweg

5.

via waterhuizerweg naar middelhorsterweg

6.

via middelhorsterweg naar oosterweg

7.

via oosterweg naar kromme elleboog

8.

via kromme elleboog naar molenweg

9.

via molenweg naar vondellaan

10.

via vondellaan naar emmalaan

11.

via emmalaan naar meerweg

12.

via meerweg naar groningerweg

13.

via groningerweg naar borchsingel

14.

via borchsingel naar ter borchlaan

15.

via ter borchlaan naar bruilweering

16.

via bruilweering naar madijk

17.

via madijk naar hoogkerkerplein

18.

via hoogkerkerplein naar madijkerbaan

19.

via madijkerbaan naar ruskenveen

20.

via ruskenveen naar roderwolderdijk

21.

via roderwolderdijk naar hoendiep

22.

via hoendiep naar spoorbaan

23.

via spoorbaan naar weersterweg

24.

via weersterweg naar langeweersterweg

25.

via langeweersterweg naar friesestraatweg

26.

via friesestraatweg naar kleiweg

27.

via kleiweg naar burg van barneveldweg

28.

via burg van barneveldweg naar sietse veldstraweg

29.

via sietse veldstraweg naar fransumerweg

30.

via fransumerweg naar zuiderweg

31.

via zuiderweg naar mentaweg

32.

via mentaweg naar torensmaweg

33.

via torensmaweg naar valgeweg

34.

via valgeweg naar zijlsterweg

35.

via zijlsterweg naar reitdiep en lauwersmeer

36.

via reitdiep naar winsumerdiep

37.

via winsumerdiep naar schaphalsterzijl

38.

via schaphalsterzijl naar schouwerzijlsterweg

39.

via schouwerzijlsterweg naar wierdaweg

40.

via wierdaweg naar N361.

41.

Via N361 naar N363.

42.

Via N363 naar Kanaal Baflo-Mensingweer.

43.

Via kanaal Baflo-mensingweer naar Rasquerdermaar.

44.

Via Rasquerdermaar naar Warffumermaar.

45.

Via Warffumermaar naar Kanaal door de Zuidhorn.

46.

Via Kanaal door de Zuidhorn overgaand naar Stitserdermaar naar Havenweg.

47.

Via Havenweg naar Stitswerderweg.

48.

Via Stitswerderweg naar Bredeweg.

49.

via bredeweg naar bredewegstraat

50.

via bredewegstraat naar middelstumerweg

51.

via middelstumerweg naar molenweg

52.

via molenweg naar oosterburen

53.

via oosterburen naar hippolytuslaan

54.

via hippolytuslaan naar colpende

55.

via colpende naar huizingerweg

56.

via huizingerweg naar hoofdweg

57.

via hoofdweg naar e l ubbensweg

58.

via e l ubbensweg naar delleweg

59.

via delleweg naar stadsweg

60.

via stadsweg naar rijksweg

61.

via rijksweg naar damsterdiep

62.

via damsterdiep naar b. kuiperweg

63.

via b. kuiperweg naar woldjerweg

64.

via woldjerweg naar meenteweg

65.

via meenteweg naar eemskanaal zz

66.

via eemskanaal zz naar laanweg

67.

via laanweg naar slochtermeenteweg

68.

via slochtermeenteweg naar afwateringskanaal

69.

via afwateringskanaal naar slochterdiep

70.

via slochterdiep naar scharmer ae weg langs

71.

via scharmer ae weg langs naar woudbloemlaan

72.

via woudbloemlaan naar hoofdweg

73.

via hoofdweg naar herenlaan

74.

via herenlaan naar borgweg

75.

via borgweg naar bieleveldslaan

76.

via bieleveldslaan naar borgweg

77.

via borgweg naar roodharsterlaan

78.

via roodharsterlaan naar oudeweg

79.

via oudeweg naar pastorielaan

30.10.2022

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06

22.10.2022 – 30.10.2022

Municipality Zuidwolde Het Hoogeland, province Groningen

NL-HPAI(P)-2022-00069

1.

via pastorielaan naar rijksweg west

2.

via rijksweg west naar waterhuizen

3.

via waterhuizen naar dr. e.h. ebelsweg

4.

via dr. e.h. ebelsweg naar waterhuizerweg

5.

via waterhuizerweg naar middelhorsterweg

6.

via middelhorsterweg naar oosterweg

7.

via oosterweg naar kromme elleboog

8.

via kromme elleboog naar molenweg

9.

via molenweg naar vondellaan

10.

via vondellaan naar emmalaan

11.

via emmalaan naar meerweg

12.

via meerweg naar groningerweg

13.

via groningerweg naar borchsingel

14.

via borchsingel naar ter borchlaan

15.

via ter borchlaan naar bruilweering

16.

via bruilweering naar madijk

17.

via madijk naar hoogkerkerplein

18.

via hoogkerkerplein naar madijkerbaan

19.

via madijkerbaan naar ruskenveen

20.

via ruskenveen naar roderwolderdijk

21.

via roderwolderdijk naar hoendiep

22.

via hoendiep naar spoorbaan

23.

via spoorbaan naar weersterweg

24.

via weersterweg naar langeweersterweg

25.

via langeweersterweg naar friesestraatweg

26.

via friesestraatweg naar kleiweg

27.

via kleiweg naar burg van barneveldweg

28.

via burg van barneveldweg naar sietse veldstraweg

29.

via sietse veldstraweg naar fransumerweg

30.

via fransumerweg naar zuiderweg

31.

via zuiderweg naar mentaweg

32.

via mentaweg naar torensmaweg

33.

via torensmaweg naar valgeweg

34.

via valgeweg naar zijlsterweg

35.

via zijlsterweg naar reitdiep en lauwersmeer

36.

via reitdiep naar winsumerdiep

37.

via winsumerdiep naar schaphalsterzijl

38.

via schaphalsterzijl naar schouwerzijlsterweg

39.

via schouwerzijlsterweg naar wierdaweg

40.

via wierdaweg naar N361.

41.

Via N361 naar N363.

42.

Via N363 naar Kanaal Baflo-Mensingweer.

43.

Via kanaal Baflo-mensingweer naar Rasquerdermaar.

44.

Via Rasquerdermaar naar Warffumermaar.

45.

Via Warffumermaar naar Kanaal door de Zuidhorn.

46.

Via Kanaal door de Zuidhorn overgaand naar Stitserdermaar naar Havenweg.

47.

Via Havenweg naar Stitswerderweg.

48.

Via Stitswerderweg naar Bredeweg.

49.

via bredeweg naar bredewegstraat

50.

via bredewegstraat naar middelstumerweg

51.

via middelstumerweg naar molenweg

52.

via molenweg naar oosterburen

53.

via oosterburen naar hippolytuslaan

54.

via hippolytuslaan naar colpende

55.

via colpende naar huizingerweg

56.

via huizingerweg naar hoofdweg

57.

via hoofdweg naar e l ubbensweg

58.

via e l ubbensweg naar delleweg

59.

via delleweg naar stadsweg

60.

via stadsweg naar rijksweg

61.

via rijksweg naar damsterdiep

62.

via damsterdiep naar b. kuiperweg

63.

via b. kuiperweg naar woldjerweg

64.

via woldjerweg naar meenteweg

65.

via meenteweg naar eemskanaal zz

66.

via eemskanaal zz naar laanweg

67.

via laanweg naar slochtermeenteweg

68.

via slochtermeenteweg naar afwateringskanaal

69.

via afwateringskanaal naar slochterdiep

70.

via slochterdiep naar scharmer ae weg langs

71.

via scharmer ae weg langs naar woudbloemlaan

72.

via woudbloemlaan naar hoofdweg

73.

via hoofdweg naar herenlaan

74.

via herenlaan naar borgweg

75.

via borgweg naar bieleveldslaan

76.

via bieleveldslaan naar borgweg

77.

via borgweg naar roodharsterlaan

78.

via roodharsterlaan naar oudeweg

79.

via oudeweg naar pastorielaan

30.10.2022

Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27

22.10.2022 – 30.10.2022

Municipality Voorst, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00070

1.

Vanaf de kruising van N344 en Kanaal Noord, Kanaal Noord volgen in noordelijke richting overgaan in Oost Veluweg in oostelijke richting tot A50.

2.

A50 volgen in noordelijke richting tot Beemterweg.

3.

Beemterweg volgen in oostelijke richting overgaan in Kerkstraat tot Lochemsestraat.

4.

Lochemsestraat volgen in zuidelijke richting tot Zandenallee.

5.

Zandenallee volgen in oostelijke richting tot de Zanden.

6.

De Zanden volgen in oostelijke richting tot Oude Wezeveldseweg.

7.

Oude Wezeveldseweg volgen in zuidelijke richting tot N344.

8.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan de IJssel.

9.

De IJssel volgen in zuidelijke richting tot A1.

10.

A1 volgen in oostelijke richting tot N348.

11.

N348 volgen in zuidelijke richting tot Zutphenseweg.

12.

Zutphenseweg volgen in zuidelijke richting tot Schoolstraat.

13.

Schoolstraat volgen in zuidelijke richting tot Kapperallee.

14.

Kapperallee volgen in zuidelijke richting tot aan N346.

15.

N346 volgen in westelijke richting tot aan N348.

16.

N348 volgen in zuidelijke richting overgaan in N314 tot L. Dolfingweg.

17.

L. Dolfinweg volgen in westelijke richting tot Doctor A. Ariensstraat.

18.

Doctor A. Ariensstraat volgen in westelijke richting overgaan in Onderstraat tot Bovenstraat.

19.

Bovenstraat volgen in noordelijke richting tot Veerweg.

20.

Veerweg in westelijke richting tot aan de IJssel.

21.

De IJssel volgen in zuidelijke richting tot Aan‘t Veer.

22.

Aan’t Veer volgen in westelijke richting overgaan in Lagestraat tot Doesburgsedijk.

23.

Doesburgsedijk volgen in noordelijke richting tot Oude Arnhemsestraatweg.

24.

Oude Arnhemsestraatweg volgen in zuidelijke richting overgaan in Ellecomsedijk tot Zutphensestraatweg.

25.

Zutphensestraatweg volgen in westelijke richting overgaan in Middachterallee in zuidelijke richting overgaan in Hoofdstraat overgaan in Arnhemsestraatweg overgaan in N785 tot A12.

26.

A12 volgen in noordelijke richting tot A50.

27.

A50 volgen in noordelijke richting tot N311.

28.

N311 volgen in westelijke richting tot N804.

29.

N804 volgen in noordelijke richting tot N304.

30.

N304 volgen in noordelijke richting tot Laan van Spitsbergen.

31.

Laan van Spitsbergen volgen in noordelijke richting overgaan in Jachtlaan overgaan in N344 in oostelijke richting tot Kanaal Noord.

2.11.2022

Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15.

25.10.2022 – 2.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00005

1.

Vanaf kruising Grens Nederland-België/ Krakeelweg, Krakeelweg volgen in oostelijke richting tot aan Eedeweg.

2.

Eedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Kaai.

3.

Kaai volgen in noordelijke richting overgaand in Haven overgaand in Draaibrugseweg tot aan Olieweg.

4.

Olieweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.

5.

Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Bonte Kof.

6.

Bonte Kof volgen in noordelijke richting tot aan Sophiaweg.

7.

Sophiaweg volgen in noordelijke richting tot aan Bakkersdam.

8.

Bakkersdam volgen in noordelijke richting tot aan Slepersdijk.

9.

Slepersdijk volgen in oostelijke richting tot aan De Munte.

10.

De Munte volgen in noordelijke richting tot aan Cathalijna Schans.

11.

Cathalijna Schans volgen in oostelijke richting tot aan Philipsweg.

12.

Philipsweg volgen in oostelijke richting tot aan Gouden Polderdijk.

13.

Gouden Polderdijk volgen in noordelijke richting tot aan Zevenhofstedenstraat.

14.

Zevenhofstedenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Willemsweg.

15.

Willemsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oranjestraat.

16.

Oranjestraat volgen in oostelijke richting tot aan Vestingweg.

17.

Vestingweg volgen in zuidelijke richting tot aan Middenweg.

18.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan Komsestraat-zuid.

19.

Komsestraat-zuid volgen in zuidelijke richting tot aan Westdijk.

20.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiddiepe.

21.

Zuiddiepe volgen in oostelijke richting tot aan Isabellaweg.

22.

Isabellaweg volgen in oostelijke richting overgaand in Duckmeesterweg tot aan Isabellakanaal.

23.

Isabellakanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Grens Nederland-België.

24.

Grens Nederland-België volgen in westelijke richting tot aan Krakeelweg.

30.10.2022

BE-HPAI(P)-2022-00006

1.

Vanaf kruising Grens Nederland-Belgie/Tol volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

2.

Nieiweweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Geulsche Watergang.

3.

Oud Geulsche Watergang volgen in noordelijke richting tot aan Herendreef.

4.

Herendreef volgen in noordelijke richting tot aan Kaai.

5.

Kaai volgen in noordelijke richting overgaand in Haven overgaand in Draaibrugseweg tot aan Olieweg.

6.

Olieweg volgen in noordelijke richting tot aan Langeweg.

7.

Langeweg volgen in oostelijke richting tot aan Bonte Kof.

8.

Bonte Kof volgen in noordelijke richting tot aan Sophiaweg.

9.

Sophiaweg volgen in noordelijke richting tot aan Maagdenbergweg tot aan uitwateringskanaal.

10.

Uitwateringskanaal volgen in oostelijke richting tot aan Bakkersdam.

11.

Bakkersdam volgen in noordelijke richting tot aan Slepersdijk.

12.

Slepersdijk volgen in oostelijke richting tot aan De Munte.

13.

De Munte volgen in noordelijke richting tot aan Cathalijna Schans.

14.

Cathalijna Schans volgen in oostelijke richting tot aan Philipsweg.

15.

Philipsweg volgen in oostelijke richting tot aan Turkeijeweg.

16.

Turkeije weg volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

17.

Middenweg volgen in oostelijke richting tot aan Watervlietseweg.

18.

Watervlietseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Isabellaweg.

19.

Isabellaweg volgen in oostelijke richting tot aan Weg aan het Verlaat.

20.

Weg aan het verlaat volgen in zuidelijke richting tot aan Pyramide.

21.

Pyramide volgen in oostelijke richting tot aan Timmermansweg.

22.

Timmermansweg volgen in zuidelijke richting tot aan Isabellakanaal.

23.

Isabellakanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Grens Nederland-Belgie.

24.

Grens Nederland-Belgie volgen in westelijke richting tot aan Tol.

2.11.2022

Municipality Hoogezand province Groningen

NL-HPAI(P)-2022-00071

1.

via N33 naar Jan Kokweg.

2.

Via Jan Kokweg naar Dalweg.

3.

Via Dalweg naar N33.

4.

via N33 naar de Hilte

5.

via de Hilte naar Zandvoort

6.

via Zandvoort naar Dalweg

7.

via Dalweg naar Nieuwedijk

8.

via Nieuwedijk naar Vijzelweg

9.

via Vijzelweg naar`t Witzand

10.

via`t Witzand naar Kerkweg

11.

Via Kerkweg naar Torenweg.

12.

Via Torenweg naar Anderenseweg

13.

via Anderenseweg naar Gasterenseweg

14.

via Gasterenseweg naar Oosteinde

15.

via Oosteinde naar Oudemolenseweg

16.

via Oudemolenseweg naar Meester Croneweg

17.

via Meester Croneweg naar Linthorst Homanweg

18.

via Linthorst Homanweg naar Eisenbroeken

19.

via Eisenbroeken naar Schoolstraat

20.

via Schoolstraat naar Dorpsstraat

21.

via Dorpsstraat naar Vriezerweg

22.

via Vriezerweg naar Meerweg

23.

via Meerweg naar Steek Door

24.

via Steek Door naar Meerweg

25.

via Meerweg naar Sluisweg

26.

via Sluisweg naar Hondstong

27.

via Hondstong naar Groningerstraat

28.

via Groningerstraat naar G Douweg

29.

via G Douweg naar Oosterbroek

30.

via Oosterbroek naar Oosterbroekweg

31.

via Oosterbroekweg naar Weg Langs Het Hemrik

32.

via Weg Langs Het Hemrik naar Lutsborgsweg

33.

via Lutsborgsweg naar Holsteinslaan

34.

via Holsteinslaan naar Dr. e.h. Ebelsweg

35.

via Dr. e.h. Ebelsweg naar Waterhuizen

36.

via Waterhuizen naar Winschoterweg

37.

via Winschoterweg naar Woortmansdijk

38.

via Woortmansdijk naar Oudeweg

39.

via Oudeweg naar Roodharsterlaan

40.

via Roodharsterlaan naar Borgweg

41.

via Borgweg naar Bieleveldslaan

42.

via Bieleveldslaan naar Borgweg

43.

via Borgweg naar Herenlaan

44.

via Herenlaan naar Hoofdweg

45.

via Hoofdweg naar Woudbloemlaan

46.

via Woudbloemlaan naar Veenlaan

47.

via Veenlaan naar Verlengde Veenlaan

48.

via Verlengde Veenlaan naar Fromaweg

49.

via Fromaweg naar Korenmolenweg

50.

via Korenmolenweg naar Hoofdweg

51.

via Hoofdweg naar Noordbroeksterweg

52.

via Noordbroeksterweg naar Slochterweg

53.

via Slochterweg naar Geert Veenhuizenweg

54.

via Geert Veenhuizenweg naar Sappemeersterweg

55.

via Sappemeersterweg naar Botjesweg

56.

via Botjesweg naar Het Veen

57.

via Het Veen naar Nieuweweg

58.

via Nieuweweg naar Torenstraat

59.

via Torenstraat naar Kerkstraat

60.

via Kerkstraat naar Europaweg

61.

via Europaweg naar A7

62.

Via A7 naar N33

63.

Via N33 naar Duurkenakker

64.

via Duurkenakker naar Beneden Veensloot

65.

via Beneden Veensloot naar Verlengde Burgemeester Venemastraat

66.

via Verlengde Burgemeester Venemastraat naar Korte Akkers

67.

via Korte Akkers naar Vosseveld

68.

via Vosseveld naar Drieborghweg

69.

via Drieborghweg naar Noorderkwartier

3.11.2022

Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21.

26.10.2022 – 3.11.2022

Municipality Veendam , province Groningen

NL-HPAI(P)-2022-00072

1.

Vanaf kruising N34- Anloërweg, Anloërweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kruisstraat overgaand in Brink tot aan Nije Dijk.

2.

Nije Dijk volgen in noordelijke richting tot aan Annermoeras.

3.

Annermoeras volgen in noordelijke richting overgaand in De Dijk tot aan De Knijpe.

4.

De Knijpe volgen in oostelijke richting tot aan Dorpsstraat.

5.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zuidlaarderweg.

6.

Zuidlaarderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kalkwijk.

7.

Kalskwijk volgen in noordelijke richting tot aan Kalkwijkpad.

8.

Kalkwijkpad volgen in oostelijke richting tot aan Zandpad.

9.

Zandpad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweweg.

10.

Nieuweweg volgen in oostelijke richting tot aan Tripscompagniesterweg.

11.

Tripscompagniesterweg volgen in noordelijke richting tot aan Daaleweg.

12.

Daaleweg volgen in oostelijke richting tot aan Tussenklappenwestzijde.

13.

Tussenklappenwestzijde volgen in noordelijke richting tot aan Legeweg.

14.

Legeweg volgen in oostelijke richting N33 overstekend overgaand in Munte Watering tot aan Zevenwoldsterweg.

15.

Zevenwoldsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hereweg.

16.

Hereweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Emergoweg.

17.

Emergoweg volgen in zuidelijke richting tot aan D.H. Vinkersweg.

18.

D.H.Vinkersweg volgen in oostelijke richting tot aan Ontsluitingsweg.

19.

Ontsluitingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Raadhuisweg.

20.

Raadhuisweg volgen in oostelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Wedderweg tot aan Borgesiusweg.

21.

Borgsiusweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Tangerveldweg overgaand in 1e Achterholtsweg tot aan Heideweg.

22.

Heideweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Boslaan tot aan Hardingstraat.

23.

Hardingstraat volgen in westelijke richting tot aan Valgweg.

24.

Valkgweg volgen in oostelijke richting tot Scholtweg.

25.

Scholtweg volgen in zuidelijke richting tot aan aan Vledderhuizen.

26.

Vledderhuizen volgen in westelijke richting tot aan Kettingwijk.

27.

Kettingwijk volgen in westelijke richting tot aan Noorderkanaalweg.

28.

Noorderkanaalweg volgen in zuidelijke richting tot aan N374.

29.

N374 volgen in zuidelijke richting tot aan Noordelijke Tweederdeweg.

30.

Noordelijke Tweederdeweg volgen in zuidelijke richting tot aan N379.

31.

N379 volgen in noordelijke richting tot aan N374.

32.

N374 volgen in westelijke richting tot aan Zuideind.

33.

Zuideind volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdstraat tot aan Drouwnerstraat.

34.

Drouwnerstraat volgen in westelijke richting tot aan Brandsdijk.

35.

Brandsdijk volgen in noordelijke richting tot aan Hambroeksdijk.

36.

Hambroeksdijk volgen in westelijke richting tot aan Kamplaan.

37.

Kamplaan volgen in noordelijke richting tot aan Julianalaan.

38.

Julianalaan volgen in westelijke richting overgaand in Jan Hugeslaan overgaand in Gieterweg tot aan Parallelweg.

39.

Parallelweg volgen in westelijke richting overgaand in Oeleboom tot aan N34.

40.

N34 volgen in noordelijke richting tot aan Anloërrweg.

5.11.2022

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06

28.10.2022 – 5.11.2022

Municipality Veendam , province Groningen

NL-HPAI(P)-2022-00073

1.

via Nautilusweg naar Buinerweg

2.

via Buinerweg naar Provinciale weg

3.

via Provinciale weg naar Zuiderblokken

4.

via Zuiderblokken naar Noorderblokken

5.

via Noorderblokken naar Markescheiding

6.

via Markescheiding naar Boerdijk

7.

via Boerdijk naar Burg. van Roijenstraat

8.

via Burg. van Roijenstraat naar Hunzelaan

9.

via Hunzelaan naar Noorderdwarsdijk

10.

via Noorderdwarsdijk naar Nieuwe Dijk

11.

via Nieuwe Dijk naar Achterweg

12.

via Achterweg naar Verlengde Grensweg

13.

via Verlengde Grensweg naar Achter 't Hout

14.

via Achter 't Hout naar Bonnen

15.

via Bonnen naar Schoolstraat

16.

via Schoolstraat naar Ambachtsstraat

17.

via Ambachtsstraat naar Oude Groningerweg

18.

via Oude Groningerweg naar Vijzelweg

19.

via Vijzelweg naar Heiakkers

20.

via Heiakkers naar Koebroeken

21.

via Koebroeken naar 't Wit

22.

via 't Wit naar De Hullen

23.

via De Hullen naar Spijkerboorsdijk

24.

via Spijkerboorsdijk naar Leiding 2

25.

via leiding 2 naar Zwetdijk

26.

via Zwetdijk naar De Dijk

27.

via De Dijk naar De Knipe

28.

via de Knipe naar Dorpsstraat

29.

via Dorpsstraat naar Zuidlaarderweg

30.

via Zuidlaarderweg naar Kielsterachterweg

31.

via Kielsterachterweg naar De Vosholen

32.

via De Vosholen naar Spoorbaan

33.

via Spoorbaan naar Lagelaan

34.

via Lagelaan naar 2e Garstelaan

35.

via 2e Garstelaan naar Hogelaan

36.

via Hogelaan naar Hoofdweg

37.

via Hoofdweg naar Molenstraat

38.

via Molenstraat naar Molenpad

39.

via Molenpad naar Veenweg

40.

via Veenweg naar Ontsluitingsweg

41.

via Ontsluitingsweg naar Zaaiweg

42.

via Zaaiweg naar Oogstweg

43.

via Oogstweg naar Zuiderveen

44.

via Zuiderveen naar Turfweg

45.

via Turfweg naar Kentersweg

46.

via Kentersweg naar Driepoldersweg

47.

via Driepoldersweg naar Weverslaan

48.

via Weverslaan naar Borgesiusweg

49.

via Borgesiusweg naar Tangerveldweg

50.

via Tangerveldweg naar 1e Achterholtsweg

51.

via 1e Achterholtsweg naar Holte

52.

via Holte naar Dorpsstraat

53.

via Dorpsstraat naar Brink

54.

via Brink naar Kerklaan

55.

via Kerklaan naar Scholtweg

56.

via Scholtweg naar Vledderhuizen

57.

via Vledderhuizen naar Kettingwijk

58.

via Kettingwijk naar Noorder Kanaalweg

59.

via Noorder Kanaalweg naar Nautilusweg

7.11.2022

Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07

30.10.2022 – 7.11.2022

Municipality Waddinxveen, province Zuid Holland

NL-HPAI(P)-2022-00074

10KM Gebiedsbeschrijving Waddinxveen

1.

via Oosteinde naar Westeinde

2.

via Westeinde naar Molenvliet

3.

via Molenvliet naar Tiendweg-Oost

4.

via Tiendweg-Oost naar Kerkweg

5.

via Kerkweg naar Kalverstraat

6.

via Kalverstraat naar Steek Door

7.

via Steek Door naar Groenendijk

8.

via Groenendijk naar Klaas Klinkertkade

9.

via Klaas Klinkertkade naar Waardenpad

10.

via Waardenpad naar Rijndalpad

11.

via Rijndalpad naar Ahrdal

12.

via Ahrdal naar Maasdal

13.

via Maasdal naar Dongedal

14.

via Dongedal naar Oosterlengte

15.

via Oosterlengte naar Burgemeester van Beresteijnlaan

16.

via Burgemeester van Beresteijnlaan naar Schollevaartseweg

17.

via Schollevaartseweg naar Louvre

18.

via Louvre naar Bouvigne

19.

via Bouvigne naar Hermitage

20.

via Hermitage naar Operalaan

21.

via Operalaan naar Fidelio

22.

via Fidelio naar Henry Moorepassage

23.

via Henry Moorepassage naar rodinrade

24.

via Rodinrade naar Hobo

25.

via Hobo naar Burgemeester van Dijklaan

26.

via Burgemeester van Dijklaan naar Hoofdweg

27.

via Hoofdweg naar Capelseweg

28.

via Capelseweg naar President Rooseveltweg

29.

via President Rooseveltweg naar Martin Luther Kingweg

30.

via Martin Luther Kingweg naar President Wilsonweg

31.

via President Wilsonweg naar Kikkerpad

32.

via Kikkerpad naar Bergse Linker Rottekade

33.

via Bergse Linker Rottekade naar Steek Door

34.

via Steek Door naar Rottekade

35.

via Rottekade naar De Postdreef

36.

via De Postdreef naar Rottebandreef

37.

via Rottebandreef naar Hoeksekade

38.

via Hoeksekade naar Leeuwenhoekweg

39.

via Leeuwenhoekweg naar Leeuwenakkerweg

40.

via Leeuwenakkerweg naar Hoekeindseweg

41.

via Hoekeindseweg naar Overbuurtseweg

42.

via Overbuurtseweg naar Groendalseweg

43.

via Groendalseweg naar Spoorbaan

44.

via Spoorbaan naar Rykswg

45.

via Rykswg naar Rijksweg A12

46.

via Rijksweg A12 naar Zoetermeer 7

47.

via Zoetermeer 7 naar Oostweg

48.

via Oostweg naar Prinses Maximaplein

49.

via Prinses Maximaplein naar Oostweg

50.

via Oostweg naar Franklinstraat

51.

via Franklinstraat naar Oostweg

52.

via Oostweg naar Willem Dreeslaan

53.

via Willem Dreeslaan naar Hugo De Grootlaan

54.

via Hugo De Grootlaan naar Zegwaartseweg

55.

via Zegwaartseweg naar Geerweg

56.

via Geerweg naar Zegwaartseweg

57.

via Zegwaartseweg naar Dorpsstraat

58.

via Dorpsstraat naar Heerewegh

59.

via Heerewegh naar Westzijdeweg

60.

via Westzijdeweg naar Westeinde

61.

via Westeinde naar Dorpsstraat

62.

via Dorpsstraat naar Gemeneweg

63.

via Gemeneweg naar Galgweg

64.

via Galgweg naar Spookverlaat

65.

via Spookverlaat naar Compierekade

66.

via Compierekade naar Weteringpad

67.

via Weteringpad naar Amerikalaan

68.

via Amerikalaan naar Zuiderkeerkring

69.

via Zuiderkeerkring naar Aziëlaan

70.

via Aziëlaan naar Tankval

71.

via Tankval naar Vorkweg

72.

via Vorkweg naar Spoorbaan

73.

via Spoorbaan naar Goudse Schouw

74.

via Goudse Schouw naar Gouwe, Gouwekanaal en Voorhaven Julianasluis

75.

via Gouwe, Gouwekanaal en Voorhaven Julianasluis naar Oude Rijn

76.

via Oude Rijn naar Oostkanaalweg

77.

via Oostkanaalweg naar Kortsteekterweg

78.

via Kortsteekterweg naar Lindenhovestraat

79.

via Lindenhovestraat naar Ziende.

80.

via Ziende naar Meije

81.

via Meije naar Dwarswetering.

82.

via Dwarswetering naar Zuidzijde

83.

via Zuidzijde naar Weijpoort

84.

via Weijpoort naar Weiweg

85.

via Weiweg naar A12