EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2107

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/2107 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2021 lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2021/8715

OJ L 429, 1.12.2021, p. 92–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2107/oj

1.12.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 429/92


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/2107 ÓN gCOIMISIÚN

an 26 Samhain 2021

lena leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 maidir leis na hiontrálacha a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe ar liostaí tríú tíortha atá údaraithe maidir le coinsíneachtaí d’éanlaith clóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (1), agus go háirithe Airteagal 230(1) de,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

I Rialachán (AE) 2016/429, ceanglaítear gur gá coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht ó thríú tír nó ó chríoch, nó ó chrios nó ó dheighleog de thríú tír nó de chríoch, a liostaítear i gcomhréir le hAirteagal 230(1) den Rialachán sin chun teacht isteach san Aontas.

(2)

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún (2) leagtar síos na ceanglais sláinte ainmhithe nach mór do choinsíneachtaí speiceas agus catagóirí áirithe d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonadh chun teacht isteach san Aontas ó thríú tíortha nó ó chríocha nó ó chriosanna de thríú tír nó de chríoch, nó ó dheighleoga de thríú tír nó de chríoch i gcás ainmhithe uisceacha.

(3)

Le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 (3) ón gCoimisiún bunaítear na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha nó criosanna nó deighleoga de thríú tír nó de chríoch, óna gceadaítear speicis agus catagóirí ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a thagann faoi raon feidhme Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 teacht isteach san Aontas.

(4)

Thar aon ní eile, le hIarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 leagtar amach anois na liostaí de thríú tíortha, nó de chríocha, nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch atá údaraithe i dtaca le coinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis, d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas.

(5)

An 17 Samhain 2021, chuir an Ríocht Aontaithe an Coimisiún ar an eolas maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig sin ann gar do Kirkham, Fylde, Lancashire i Sasana, agus deimhníodh í an 17 Samhain 2021 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(6)

An 19 Samhain 2021, chuir an Ríocht Aontaithe an Coimisiún ar an eolas maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig sin ann gar do Willington, South Derbyshire, Derbyshire i Sasana, agus deimhníodh í an 19 Samhain 2021 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(7)

An 20 Samhain 2021, chuir an Ríocht Aontaithe an Coimisiún ar an eolas maidir le ráig den fhliú éanúil ardphataigineach in éanlaith chlóis. Tá an ráig sin ann gar do Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole i Sasana, agus deimhníodh í an 19 Samhain 2021 le hanailís saotharlainne (RT-PCR).

(8)

Bhunaigh údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe crios rialaithe 10 km timpeall ar na bunaíochtaí atá buailte agus chuir siad beartas díbeartha chun feidhme chun láithreacht an fhliú éanúil ardphataiginigh a rialú agus leathadh an ghalair sin a theorannú.

(9)

Tá faisnéis curtha isteach ag an Ríocht Aontaithe maidir leis an staid eipidéimeolaíoch ar a chríoch agus maidir leis na bearta atá déanta aige chun leathadh breise an fhliú éanúil ardphataiginigh sin a chosc. Rinne an Coimisiún meastóireacht ar an bhfaisnéis sin. Ar bhonn na meastóireachta sin, níor cheart, mar gheall ar na ráigeanna den fhliú éanúil ardphataigineach, údarú a thabhairt a thuilleadh do choinsíneachtaí d’éanlaith chlóis, de tháirgí geirmeacha ó éanlaith chlóis agus d’fheoil úr ó éanlaith chlóis agus d’éin ghéim a theacht isteach san Aontas ó na ceantair atá faoi shrianta a leagann údaráis tréidliachta na Ríochta Aontaithe síos.

(10)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 a leasú dá réir.

(11)

Tríd an staid eipidéimeolaíoch reatha sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh maidir leis an bhfliú éanúil ardphataigineach, ba cheart éifeacht a bheith leis na leasuithe atá le déanamh leis an Rialachán seo ar Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar ábhar práinne.

(12)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Bhuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 26 Samhain 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

(2)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/692 ón gCoimisiún an 30 Eanáir 2020 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le rialacha maidir le coinsíneachtaí d’ainmhithe, de tháirgí geirmeacha agus de tháirgí áirithe de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas, agus maidir lena ngluaiseacht agus lena láimhseáil tar éis iad teacht isteach (IO L 174, 3.6.2020, lch. 379).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 ón gCoimisiún an 24 Márta 2021 lena leagtar síos na liostaí de thríú tíortha, de thríú críocha nó de chriosanna de thríú tír nó de chríoch óna gceadaítear ainmhithe, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a theacht isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 114, 31.3.2021, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinní V agus XIV a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/404 mar a leanas:

(1)

leasaítear Iarscríbhinn V mar a leanas:

(a)

i gCuid 1, san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh criosanna GB-2.23, GB-2.24 agus GB-2.25 tar éis an ró le haghaidh creasa GB-2.22:

“GB An Ríocht Aontaithe

GB-2.23

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

17.11.2021

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

17.11.2021

 

Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

17.11.2021

 

Raitítigh atá beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

17.11.2021

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

17.11.2021

 

Sicíní lae raitíteach

DON

N, P1

 

17.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

17.11.2021

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

17.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Raitítigh atá beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Sicíní lae raitíteach

DON

N, P1

 

19.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Éanlaith chlóis phórúcháin seachas raitítigh agus éanlaith chlóis tháirgiúil seachas raitítigh

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Raitítigh phórúcháin agus raitítigh tháirgiúla

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Éanlaith chlóis atá beartaithe a mharú seachas raitítigh

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Raitítigh atá beartaithe a mharú

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Sicíní lae seachas raitítigh

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Sicíní lae raitíteach

DON

N, P1

 

19.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Uibheacha goir ó éanlaith chlóis seachas raitítigh

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Uibheacha goir raitíteach

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Níos lú ná 20 cloigeann d’éanlaith chlóis seachas raitítigh

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021”;

 

(b)

i gCuid 2, san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach tuairiscí na gcriosanna GB-2.23, GB-2.24 agus 2.25 tar éis na tuairisce ar an gcrios GB-2.22:

“An Ríocht Aontaithe

GB-2.23

Gar do Kirkham, Fylde, Lancashire, Sasana:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N53.79 agus W2.84

GB-2.24

Gar do Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole, Sasana:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N50.73 agus W1.82

GB-2.25

Gar do Willington, Derbyshire Theas, Derbyshire, Sasana:

An limistéar atá laistigh de chiorcal ag a bhfuil ga 10 km, agus a bhfuil a lárphointe suite ag na comhordanáidí deachúlacha WGS84 seo a leanas: N52.86 agus W1.52”;

(2)

in Iarscríbhinn XIV, i gCuid 1, san iontráil a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe, cuirtear isteach na rónna seo a leanas le haghaidh criosanna GB-2.23, GB-2.24 agus GB-2.25 tar éis an ró le haghaidh creasa GB-2.22:

“GB An Ríocht Aontaithe

GB-2.23

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

17.11.2021

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

17.11.2021

 

Feoil úr éan géim

GBM

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Feoil úr éan géim

GBM

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Feoil úr éanlaithe clóis seachas raitítigh

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Feoil úr raitíteach

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Feoil úr éan géim

GBM

N, P1

 

19.11.2021”.

 


Top