EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1840

Rialachán (AE) 2021/1840 ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2021/7421

OJ L 373, 21.10.2021, p. 1–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1840/oj

21.10.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 373/1


RIALACHÁN (AE) 2021/1840 ÓN gCOIMISIÚN

an 20 Deireadh Fómhair 2021

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le seoltaí dramhaíola (1), agus go háirithe Airteagal 37(2), an tríú fomhír, de.

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

De bhun Airteagal 37(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, tá sé de cheangal ar an gCoimisiún Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 ón gCoimisiún (2) a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta, ar rialachán é maidir le dramhaíl áirithe a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm ag Cinneadh ECFE (3) maidir leo. Déanann an Coimisiún amhlaidh ar bhonn faisnéis nua faoin reachtaíocht is infheidhme maidir le hallmhairiú dramhaíola sa tríú tír.

(2)

In 2019, sheol an Coimisiún iarraidh i scríbhinn chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm ag Cinneadh ECFE maidir leo, agus é ag lorg deimhniú i scríbhinn go bhféadfar dramhaíl agus meascáin de chineálacha dramhaíola a onnmhairiú ón Aontas lena n-aisghabháil sna tíortha sin, ar cineálacha dramhaíola iad a liostaítear in Iarscríbhinn III nó Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus nach bhfuil toirmeasc ar a honnmhairiú faoi Airteagal 36 den Rialachán sin. D’iarr an Coimisiún freisin ar na tíortha lena mbaineann aon nós imeachta náisiúnta um rialú a thabhairt le fios. Fuair an Coimisiún freagraí, lenar áiríodh iarrataí ar shoiléiriú breise (4).

(3)

Le linn an 14ú cruinniú i mí na Bealtaine 2019, glacadh Cinneadh BC-14/12 sa Chomhdháil de na Páirtithe i gCoinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (5). Is Cinneadh é seo a chuir iontrálacha nua maidir le plaistigh leis na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Basel, lena n-áirítear iontráil B3011 in Iarscríbhinn IX maidir le dramhaíl neamhghuaiseach. Tá éifeacht leis na leasuithe seo ón 1 Eanáir 2021 i leith. Sa bhreis air sin, an 7 Meán Fómhair 2020, ghlac an Coiste um Beartas Comhshaoil de chuid ECFE leasuithe ar Aguisín 4 a ghabhann le Cinneadh ECFE maidir le dramhaíl phlaisteach ghuaiseach, agus tugadh soiléirithe maidir le hAguisín 3 agus Aguisín 4 de Chinneadh ECFE, a bhfuil éifeacht leo ón 1 Eanáir 2021 i leith.

(4)

De bhun na gcinntí sin, le Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2174 ón gCoimisiún (6), leasaíodh Iarscríbhinní IC, III, IIIA, IV, V, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 chun go gcuirfí san áireamh na leasuithe a bhaineann le hiontrálacha maidir le dramhaíl phlaisteach sna hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Basel, agus i gCinneadh ECFE. Dá thoradh sin, ón 1 Eanáir 2021 i leith, ní cheadófar dramhaíl phlaisteach a onnmhairiú ón Aontas chuig tíortha nach bhfuil feidhm ag cinneadh ECFE maidir leo ach amháin má thagann an dramhaíl sin faoi raon feidhme iontráil nua B3011 maidir le dramhaíl phlaisteach a áirítear in Iarscríbhinn IX a ghabhann le Coinbhinsiún Basel agus má cheadaíonn an tír cinn scríbe dramhaíl den sórt sin a allmhairiú isteach ar a críoch.

(5)

In 2019 agus 2020, chuaigh an Coimisiún i dteagmháil leis na tíortha lena mbaineann chun soiléiriú a lorg maidir leis na nósanna imeachta náisiúnta i ndáil leis na hiontrálacha nua maidir le plaisteach faoi Choinbhinsiún Basel. Fuair an Coimisiún freagraí ó 23 cinn de thíortha agus críocha custaim (7).

(6)

Chuir tíortha áirithe in iúl go bhfuil sé i gceist acu cloí le nósanna imeachta rialaithe atá éagsúil leis na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 37(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006. Sna cásanna sin a liostaítear i gcolún (d) den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, glactar leis go bhfuil na hallmhaireoirí ar an eolas faoi na ceanglais dhlíthiúla shonracha a fhorchuireann an tír cinn scríbe.

(7)

I gcás ina dtugtar le fios san Iarscríbhinn nach gcuireann tír toirmeasc ar sheoltaí áirithe dramhaíola ná nach gcuireann sí an nós imeachta um réamhfhógra agus toiliú i scríbhinn i bhfeidhm ina leith, nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, ba cheart feidhm mutatis mutandis a bheith ag Airteagal 18 den Rialachán sin maidir le seoltaí den sórt sin.

(8)

I gcás ina liostaítear tír san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007, agus go bhfuil faisnéis ag an gCoimisiún go ndearnadh athruithe ar a reachtaíocht náisiúnta ábhartha ach nár eisigh an tír deimhniú i scríbhinn mar fhreagra ar na hiarrataí ar fhaisnéis a sheol an Coimisiún in 2019 agus 2020, beidh feidhm ag an nós imeachta um réamhfhógra agus toiliú i scríbhinn i gcomhréir le hAirteagal 37(2), an dara fomhír, de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

(9)

I gás nach liostaítear tír nó i gcás nach luaitear dramhaíl áirithe ná meascán de chineálacha dramhaíola i gcomhair tír áirithe san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007, ciallaíonn sé sin nár eisigh an tír deimhniú i scríbhinn nó nár eisigh sí deimhniú i scríbhinn le haghaidh na dramhaíola nó an mheascáin de chineálacha dramhaíola sin agus go bhféadfar iad a onnmhairiú ón Aontas chuig an tír sin lena n-aisghabháil. I gcomhréir le hAirteagal 37(2), an dara fomhír, de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, maidir le honnmhairí cineálacha dramhaíola chuig na tíortha sin lena n-aisghabháil, ar cineálacha dramhaíola iad nach bhfuil toirmeasc orthu faoi Airteagal 36 den Rialachán sin, beidh feidhm ag an nós imeachta maidir le réamhfhógra agus toiliú i scríbhinn i leith na gcineálacha dramhaíola sin. Sna cásanna sin, faoi cholún (a) den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, i gcás inar thug tíortha le fios go gcuireann siad toirmeasc ar allmhairí gach cineáil dramhaíola a chumhdaítear le hIarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, ach nár sholáthair siad an fhaisnéis shonrach maidir lena nósanna imeachta náisiúnta um rialú i ndáil le dramhaíl phlaisteach a thagann faoi iontráil B3011 maidir le dramhaíl, ba cheart a mheas go gcumhdaíonn an toirmeasc allmhairiúcháin ginearálta an dramhaíl phlaisteach faoi iontráil B3011.

(10)

Gach dramhaíl a chumhdaítear le hIarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, sna cásanna inar thug tíortha le fios nach mbeadh an dramhaíl sin faoi réir nós imeachta rialaithe ná nósanna imeachta rialaithe eile faoin dlí náisiúnta ach nár sholáthair siad faisnéis shonrach maidir lena nósanna imeachta náisiúnta um rialú i ndáil le dramhaíl phlaisteach a thagann faoi iontráil B3011 maidir le dramhaíl, ba cheart a mheas go bhfuil feidhm ag an nós imeachta um réamhfhógra agus toiliú i scríbhinn faoi cholún (b) den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin maidir le hiontráil B3011.

(11)

Maidir leis na tíortha nár thug freagra ar a iarrataí ar fhaisnéis, scrios an Coimisiún iontrálacha B3010 agus GH013 i leith na dtíortha sin, ar iontrálacha iad nach ann dóibh a thuilleadh.

(12)

An 25 Bealtaine 2021, d’fhormheas Comhairle ECFE an Tuairim ón gCoiste um Beartas Comhshaoil maidir le Cósta Ríce Cinneadh ECFE a chomhlíonadh. Dá thoradh sin, níl feidhm ag Airteagal 37(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 maidir leis an tír sin a thuilleadh agus dá bhrí sin scriostar an iontráil do Chósta Ríce ón Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007.

(13)

Dá bhrí sin, ba cheart an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 20 Deireadh Fómhair 2021.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 190, 12.7.2006, lch. 1.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 ón gCoimisiún an 29 Samhain 2007 maidir le dramhaíl áirithe a liostaítear in Iarscríbhinn III nó IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a onnmhairiú lena haisghabháil chuig tíortha áirithe nach bhfuil feidhm maidir leo ag Cinneadh ECFE maidir le gluaiseachtaí trasteorann dramhaíola a rialú (IO L 316, 4.12.2007, lch. 6).

(3)  Cinneadh ón gComhairle maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíola atá beartaithe le haghaidh Oibríochtaí Aisghabhála (ECFE/LEGAL/0266).

(4)  Freagraí ó: An Aetóip, an Afraic Theas, an Airméin, an Albáin, Andóra, Anguilla, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, an Asarbaiseáin, an Bhairéin, an Bhanglaidéis, an Bhealarúis, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Buircíne Fasó, Cabo Verde, an Chambóid, Catar, an Chirgeastáin, an Cholóim, Daon-Phoblacht Chongó, an Congó, an Chosaiv*, an Chósta Eabhair, Cósta Ríce, Cúba, Eacuadór, an Éigipt, an Ghabúin, Gána, an Ghuáin, Guatamala, an Ghuine, Háítí, Hondúras, Hong Cong (an tSín), Iamáice, an India, an Indinéis, Laos, an Libéir, an Liobáin, Madagascar, Maenmar/Burma, Mailí, an Mhalaeisia, Maracó, an Mholdóiv, Monacó, Montainéagró, an Namaib, Nicearagua, an Nigéir, an Nígir, na hOileáin Fhilipíneacha, Oileán na Tríonóide agus Tobága, Óman, an Phacastáin, Panama, Paragua, Peiriú, Ruanda, an tSaimbia, Saint Lucia, an tSalvadóir, San Mairíne, São Tomé agus Príncipe, Sead, an tSeineagáil, an tSeirbia, an tSeoirsia, Singeapór, Srí Lanca, Stáit an tSúdáin, an Téalainn, an Téaváin, an Tuircméanastáin, an Úcráin, an Úisbéiceastáin, Uragua, Vítneam.

*Ní dochar an t-ainmniú seo do sheasaimh ar stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244/1999 agus le tuairim CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

Rinneadh comhalta ECFE den Cholóim an 28 Aibreán 2020. Scoirfidh Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 d'fheidhm a bheith aige maidir leis an gColóim ón uair a shuífidh na comhlachtaí ábhartha de chuid ECFE go bhfuil Cinneadh ECFE á chomhlíonadh go hiomlán ag an gColóim.

(5)  1673 UNTS lch. 57.

(6)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/2174 ón gCoimisiún an 19 Deireadh Fómhair 2020 lena leasaítear Iarscríbhinní IC, III, IIIA, IV, V, VII agus VIII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le seoltaí dramhaíola (IO L 433, 22.12.2020, lch. 11).

(7)  Liostaítear críocha custaim ar leithligh san Iarscríbhinn, fiú nuair a bhaineann siad leis an tír chéanna.


IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1418/2007 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Albáin:

An Albáin

(a)

(b)

(c)

(d)’

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, seachas ó B1010:

Fuíoll iarainn agus cruach ardíonachta (98 %)

Fuíoll alúmanaim ardíonachta (95 %)

 

Ó B1010:

Fuíoll iarainn agus cruach ardíonachta (98 %)

Fuíoll alúmanaim ardíonachta (95 %)

 

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le hAnguilla

Anguilla

(a)

(b)

(c)

(d)’

 

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006

 

 

(3)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Airgintín:

An Airgintín

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

ó B1100:

Spealtar since crua

Cineálacha drais ina bhfuil sinc:

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

Dras since i bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Bearrthaí since

 

 

ó B1100:

Bearrthaí alúmanaim (nó bearrthaí) gan slaig shalainn a áireamh

Cineálacha dramhaíola as líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

ó B3020:

Fuíoll neamhshórtáilte

 

 

ó B3020:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

 

 

Meascán B1010

 

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

ó Mheascán B3020:

Fuíoll sórtáilte

 

 

ó Mheascán B3020:

Gach meascán eile de chineálacha dramhaíola

 

 

 

Meascán B3030

 

 

 

Meascán B3040

 

 

 

Meascán B3050’

(4)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Airméin:

An Airméin

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

(5)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Asarbaiseáin:

An Asarbaiseáin

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

Ó B1010:

Gach cineál dramhaíola eile

 

Ó B1010:

Fuíoll stáin

Fuíoll tearcithreach

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

Ó B2010:

Dramhaíl slinne, bíodh sí ciumhsach go garbh nó ná bíodh nó go díreach gearrtha, trína sábhadh nó

a mhalairt

Dramhaíl mhíoca

Dramhaíl leoicíte, neifilíne agus Neifilín Síníte

Dramhaíl fluairíte

 

Ó B2010:

Dramhaíl ghraifíte nádúrtha

Dramhaíl iathchloiche

Dramhaíl silice i bhfoirm sholadach gan an dramhaíl sin a úsáidtear in oibríochtaí teilgcheárta a áireamh

 

 

 

B2020 — B2030

 

Ó B2040:

mínghlanta go páirteachsulfáit Cailciam arna táirgeadh ó dhíshulfarú gáis múcháin

slaig ó tháirgeadh copair, arna cobhsú go ceimiceach, ina bhfuil cion ard iarainn (os cionn 20 %) agus arna próiseáil de réir sonraíochtaí tionsclaíocha (e.g. DIN 4301 agus DIN 8201 ) go príomhale haghaidh tógálaagus oibríochtaí scríobchaithimh

Sulfar i bhfoirm soladach

Sóidiam, potaisiam,

clóirídí cailciam

Litiam -Tantalam agus Litiam-Niaibiam ina bhfuil fuíll ghloine

Ó B2040:

Dramhaíl as ballachlár gistim nó plástarchlár gipsim ó scartáil foirgneamh

Aolchloch ó tháirgeadh ciainimíde cailciam (a bhfuil pH níos lú ná 9 aici)

Carbaram (cairbíd sileacain)

Coincréit bhriste

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

Ó B3060:

Moirt fíona

 

Ó B3060:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030’

(6)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Bairéin:

Bairéin

(a)

(b)

(c)

(d)

B3011

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

(7)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an mBanglaidéis:

An Bhanglaidéis

(a)

(b)

(c)

(d)

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006, seachas:

Ó B1010:

Dramhaíl agus fuíoll iarainn agus cruach;

Dramhaíl agus fuíoll alúmanaim

Dramhaíl agus fuíoll copair

B2020

B3020

 

 

Ó B1010:

Dramhaíl agus fuíoll iarainn agus cruach;

Dramhaíl agus fuíoll alúmanaim

Dramhaíl agus fuíoll copair

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020’

(8)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an mBealarúis:

An Bhealarúis

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

Ó B3040:

Dramhaíl agus fuíoll rubair chrua (e.g. éabainnít)

Ó B3040:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

 

B3050

 

 

Ó B3060:

Moirt fíona

Ó B3060:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

 

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

 

 

 

Meascán B1010

 

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

Meascán B3020

 

 

 

Meascán B3030

 

 

Meascán B3040

 

 

 

 

Meascán de B3050’

 

(9)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an mBeinin:

Beinin

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

(10)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an mBoisnia agus an Heirseagaivéin:

An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

 

 

Ó B1010:

Fuíoll iarainn agus cruach

Fuíoll copair

Fuíoll alúmanaim

Fuíoll since

Fuíoll stáin

 

 

 

Ó B1020:

Fuíoll luaidhe (ach gan ceallraí luaidhe-aigéadacha a áireamh)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

Ó B1100:

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0,5 % de stán

Ó B1120:

Miotail thrasdultacha, gan catalaígh dramhaíola a áireamh (catalaígh chaite, catalaígh leachtacha úsáidte nó catalaígh eile) ar liosta A

Scaindiam

Vanaidiam

Mangainéis

Cóbalt

Copar

Itriam

Niaibiam

Haifniam

Tungstan

Tíotáiniam

Cróimiam

Iarann

Nicil

Sinc

Siorcóiniam

Molaibdéineam

Tantalam

Réiniam

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020’

(11)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an mBrasaíl:

An Bhrasaíl

a

b

c

d

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

 

ó B1010:

Miotail lómhara (ór, airgead, miotail de chuid an ghrúpa platanaim, ach gan mearcair a áireamh)

Fuíoll iarainn agus cruach

Fuíoll copair

Fuíoll Alúmanaim

Fuíoll stáin

Fuíoll tíotáiniam

ó B1010:

Fuíoll nicile

Fuíoll since

Fuíoll tungstain

Fuíoll molaibdéinim

Fuíoll tantalaim

Fuíoll maignéisiam

Fuíoll cóbailt

Fuíoll biosmait

Fuíoll siorcóiniam

Fuíoll mangainéise

Fuíoll gearmáiniam

Fuíoll vanaidiam

Fuíoll haifniam, indiam, niaibiam, réiniam agus gailliam

Fuíoll tóiriam

Fuíoll tearcithreach

Fuíoll cróimiam

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

ó B1100:

Cineálacha drais ina bhfuil sinc:

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

Dras since i bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Bearrthaí since

Cineálacha dramhaíola líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

ó B1100:

Spealtar since crua

Bearrthaí alúmanaim gan slaig shalainn a áireamh

ó B1100:

Cineálacha drais ina bhfuil sinc:

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

Dras since i bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Bearrthaí since

Cineálacha dramhaíola as líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

 

 

 

Meascán B1010

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

Meascán B3020

 

 

 

Meascán B3030

 

 

 

Meascán B3040

 

 

 

Meascán B3050’

 

(12)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Buircíne Fasó:

Buircíne Fasó

(a)

(b)

(c)

(d)

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

 

(13)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an gCambóid:

An Chambóid

(a)

(b)

(c)

(d)

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 seachas B3011’

 

 

B3011

(14)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Cabo Verde:

Cabo Verde

(a)

(b)

(c)

(d)

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

 

(15)

Scriostar an tábla a bhaineann leis an tSín

(16)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Téaváin:

An Téaváin

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Ó B1010:

Miotail lómhara (ór, airgead, miotail de chuid an ghrúpa platanaim ach gan mearcair a áireamh)

Fuíoll molaibdéinim

Fuíoll tantalaim

Fuíoll cóbailt

Fuíoll biosmait

Fuíoll siorcóiniam

Fuíoll mangainéise

Fuíoll vanaidiam

Fuíoll haifniam, indiam, niaibiam, réiniam agus gailliam

Fuíoll tóiriam

Fuíoll tearcithreach

Fuíoll cróimiam

 

Ó B1010:

Fuíoll iarainn agus cruach

Fuíoll copair

Fuíoll nicile

Fuíoll alúmanaim

Fuíoll since

Fuíoll stáin

Fuíoll tungstain

Fuíoll maignéisiam

Fuíoll tíotáiniam

Fuíoll gearmáiniam

Ó B1020:

Fuíoll caidmiam

Fuíoll luaidhe (gan ceallraí luaidhe-aigéadacha a áireamh)

Fuíoll seiléiniam

Ó B1020:

Fuíoll antamóin

Fuíoll beirilliam

Fuíoll teallúiriam

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

Ó B1100:

Bearrthaí alúmanaim (nó bearrthaí) gan slaig shalainn a áireamh

 

Ó B1100:

Spealtar since crua

Cineálacha drais ina bhfuil sinc:

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

Ó B2040:

sulfáit chailciaim arna mínghlanadh go páirteach agus arna táirgeadh ó dhíshulfarú gáis múcháin

Dramhaíl as ballachlár gipsim nó plástarchlár gipsim ó scartáil foirgneamh

Sulfar i bhfoirm sholadach

Aolchloch ó tháirgeadh ciainimíde cailciam (a bhfuil pH níos lú ná 9 aici)

Sóidiam, potaisiam, clóirídí cailciam

Carbaram (cairbíd sileacain)

Coincréit bhriste

Litiam-Tantalam agus Litiam-Niaibiam ina bhfuil fuíll ghloine

 

Ó B2040:

Slaig ó tháirgeadh copair, arna cobhsú go ceimiceach, ina bhfuil cion ard iarainn (os cionn 20 %) agus arna próiseáil de réir sonraíochtaí tionsclaíocha (e.g. DIN 4301 agus DIN 8201 ) go príomha le haghaidh tógála agus oibríochtaí scríobchaithimh

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

Ó B3020:

páipéar nó cairtchlár atá déanta as laíon meicniúil go príomha

eile, lena-áirítear ach gan bheith teoranta dóibh seo a leanas:

1.

cairtchlár lannaithe

2.

fuíoll neamhshórtáilte

 

Ó B3020:

páipéar nó cairtchlár neamhthuartha, nó páipéar r nó cairtchlár rocach

páipéar nó cairtchlár eile atá déanta as laíon ceimiceach tuartha go príomha, gan bheith daite sa mhais

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Meascáin dramhaíola

 

Gach meascán de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

(17)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an gColóim:

An Cholóim

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

Ó B2010:

Gach cineál dramhaíola eile

Ó B2010:

Dramhaíl mhíoca

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

Ó B2040:

Gach cineál dramhaíola eile

Ó B2040:

Slaig ó tháirgeadh copair, arna cobhsú go ceimiceach, ina bhfuil cion ard iarainn (os cionn 20 %) agus arna próiseáil de réir sonraíochtaí tionsclaíocha (e.g. DIN 4301 agus DIN 8201 ) le haghaidh tógála agus oibríochtaí scríobchaithimh go príomha

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

Ó B3030:

Dramhaíl síoda (lena n-áirítear cocúin nach bhfuil oiriúnach lena dtochras, dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe)

gan cardáil ná cíoradh

eile

Dramhaíl olla nó fionnaidh ainmhíoch mhín nó ghairbh, lena n-áirítear dramhaíl snátha ach gan stoc gairnéadaithe a áireamh

scothanna olla nó scothanna fionnaidh ainmhíoch mhín

dramhaíl eile as olann nó as fionnadh ainmhíoch mín

dramhaíl as fionnadh ainmhíoch garbh

dramhaíl chadáis (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe):

dramhaíl snátha (lena n-áirítear dramhaíl snáithe)

stoc gairnéadaithe

eile

Barrach agus dramhaíl lín

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as siúit agus snáithíní cáiteoige teicstíle eile (gan líon, fíorchnáib ná raimí a áireamh)

Dramhaíl (lena n-áirítear scothanna, dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as snáithíní de dhéantús an duine:

as snáithíní sintéiseacha

as snáithíní saorga

Éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite eile

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí, iad seanchaite, agus earraí seanchaite as sreangán, téadra, téad nó cáblaí teicstíle:

iad sórtáilte

eile

Ó B3030:

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as fíorchnáib (Cannabis sativa L.)

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as siseal agus snáithíní teicstíle eile den ghéineas Agave

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as cócó

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as abacá (cnáib mhainileach nó Musa textilis Nee)

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as raimí agus snáithíní teicstíle plandúla eile, nach sonraítear ná nach n-áirítear in aon áit eile

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

Ó B3050:

Dramhaíl choirc: corc brúite, gránaithe nó meilte

Ó B3050:

Dramhaíl agus fuíoll adhmaid, bíodh sé ceirtleánaithe i bhfoirm spreotaí, brícíní, millíní nó foirmeacha comhchosúla nó ná bíodh

 

 

Ó B3060:

Moirt fíona

Cineálacha dramhaíola eile ón tionscal earraí bia ó tháirgí talmhaíochta seachas seachtháirgí a chomhlíonann ceanglais agus caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir lena gcaitheamh ag an duine nó ag ainmhithe

Ó B3060:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B3065

 

 

Ó B3070:

Dramhaíl as ghruaig dhaonna

Dramhaíl tuí

Ó B3070:

Mícéiliam fungais díghníomhachtaithe ó tháirgeadh peinicilline atá le húsáid mar bheatha ainmhithe

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

Ó GB040:

Cineálacha dramhaíola as líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0,5 % de stán

Ó GB040:

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

 

Meascán B1010

 

 

Gach meascán eile de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

(18)

Cuirtear isteach an tábla seo a leanas a bhaineann leis an gCóngó, de réir ord aibítre:

An Congó

(a)

(b)

(c)

(d)

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

 

(19)

Scriostar an tábla a bhaineann le Cósta Ríce

(20)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Cúba:

Cúba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

(21)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Cúrasó:

Cúrasó

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

Ó B3030:

Éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite eile;

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí, iad seanchaite agus earraí seanchaite as sreangán, téadra, téad nó cáblaí teicstíle

Ó B3030:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

Gach meascán de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

(22)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le hEacuadór:

Eacuadór

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Gach cineál dramhaíola eile agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(23)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Éigipt:

An Éigipt

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

Ó B1010:

Cineálacha dramhaíola ina bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis

Ó B1010:

Fuíoll iarainn agus cruach

Fuíoll copair

Fuíoll alúmanaim

 

Ó B1010:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

Ó B2020:

Cuilléid as lampaí ga-chatóideacha agus gloiní gníomhachtaithe eile

Ó B2020:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

 

B2030

 

 

Ó B2040:

Slaig ó tháirgeadh copair, arna cobhsú go ceimiceach, ina bhfuil cion ard iarainn (os cionn 20 %) agus arna próiseáil de réir sonraíochtaí tionsclaíocha (e.g. DIN 4301 agus DIN 8201 ) le haghaidh tógála agus oibríochtaí scríobchaithimh go príomha

Ó B2040:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Meascáin dramhaíola

Meascán de B1010 agus B1050 más é go bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach iontu

Meascán de B1010 agus B1070 más é go bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach iontu

Meascán de B1010 más é go bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach iontu

Meascán de B1010 agus B1050, seachas na meascáin sin ina bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach

Meascán de B1010 agus B1070 seachas na meascáin sin ina bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach

Meascán B1010 más é go bhfuil fuíoll iarainn agus cruach, fuíoll copair, fuíoll alúmanaim ann

 

Meascán B1010, seachas na meascáin ina bhfuil comhdhúile cróimiam de choibhéis heicseagánach nó ina bhfuil fuíoll iarainn agus cruach, fuíoll copair, fuíoll alúmanaim

Meascán B2010

 

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

Meascán B3020

 

 

 

Meascán B3030

 

 

 

 

 

Meascán B3040

 

Meascán B3050

 

Meascán de B3040 agus B3080’

(24)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an tSalvadóir:

An tSalvadóir

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Gach cineál dramhaíola eile agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(25)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an tSeoirsia:

An tSeoirsia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

Ó B2040:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

Ó B2040:

Slaig ó tháirgeadh copair, arna cobhsú go ceimiceach, ina bhfuil cion ard iarainn (os cionn 20 %) agus arna próiseáil de réir sonraíochtaí tionsclaíocha (e.g. DIN 4301 agus DIN 8201 ) le haghaidh tógála agus oibríochtaí scríobchaite go príomha

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Meascáin dramhaíola

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

Meascán B1010

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

 

 

 

Meascán B3020

Meascán B3030

 

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

 

 

Meascán B3040

 

 

 

 

 

 

Meascán B3050’

(26)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Gána:

Gána

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Gach dramhaíl eile a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(27)

Cuirtear isteach an tábla seo a leanas a bhaineann le Háítí, de réir ord aibítre:

Háítí

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

(28)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le Hong Cong (an tSín):

Hong Cong (an tSín)

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

Ó B1120:

Lantanóidigh (miotail tearcithreach)

Lantanam

Praiséidimiam

Samairiam

Gadailiniam

Diospróisiam

Eirbiam

Itéirbiam

Ceiriam

Neoidimiam

Eoraipiam

Teirbiam

Hoilmiam

Túiliam

Lúitéitiam

Ó B1120:

Miotail Thrasdultacha, gan catalaígh dramhaíola a áireamh (catalaígh chaite, catalaígh leachtacha úsáidte nó catalaígh eile) ar liosta A

Scaindiam

Vanaidiam

Mangainéis

Cóbalt

Copar

Itriam

Niaibiam

Haifniam

Tungstan

Tíotáiniam

Cróimiam

Iarann

Nicil

Sinc

Siorcóiniam

Molaibdéineam

Tantalam

Réiniam

 

 

— B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

dramhaíl as cláir chiorcad phriontáilte

GC020

seachas dramhaíl as cláir chiorcad phriontáilte

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Meascáin dramhaíola

Meascán de B1010 agus B1070

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán B1010

 

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

Meascán B3020 teoranta do pháipéar nó cairtchlár neamhthuartha nó do pháipéar nó cairtchlár rocach r, páipéar nó cairtchlár eile, atá déanta as laíon ceimiceach tuartha go príomha, nach bhfuil daite sa mhais, páipéar nó cairtchlár atá déanta as laíon meicniúil go príomha (mar shampla nuachtáin, irisí agus ábhar eile clóite den chineál sin)

 

 

 

Meascán B3030

 

 

 

Meascán B3040

 

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

 

 

Meascán B3050’

 

 

(29)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann le hIndia:

An India

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Ó B1010:

Cineálacha dramhaíola miotal agus cóimhiotal i bhfoirm neamhspréite mhiotalach

Fuíoll tóiriam

Fuíoll tearcithreach

Ó B1010:

Cineálacha dramhaíola miotal agus cóimhiotal i bhfoirm neamhspréite mhiotalach

Miotail lómhara (ór, airgead, miotail de chuid an ghrúpa platanaim, ach gan mearcair a áireamh)

Fuíoll iarainn agus cruach

Fuíoll copair

Fuíoll nicile

Fuíoll alúmanaim

Fuíoll since

Fuíoll stáin

Fuíoll tungstain

Fuíoll molaibdéinim

Fuíoll tantalaim

Fuíoll maignéisiam

Fuíoll cóbailt

Fuíoll biosmait

Fuíoll tíotáiniam

Fuíoll siorcóiniam

Fuíoll mangainéise

Fuíoll gearmáiniam

Fuíoll vanaidiam

Fuíoll haifniam, indiam, niaibiam, réiniam agus gailliam

Fuíoll cróimiam

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Miotal neamhfheiriúil measctha, fuíoll codáin throm, ina bhfuil caidmiam, antamóin, luaidhe & teallúiriam

B1050:

Miotal neamhfheiriúil measctha, fuíoll codáin throm, ina bhfuil miotail seachas na cinn a shonraítear

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

Ó B1100:

Cineálacha dramhaíola ina bhfuil miotail a thagann as leá, bruithniú agus mínghlanadh:

Spealtar since crua

Cineálacha drais ina bhfuil sinc:

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

Dras since i bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Bearrthaí since

Bearrthaí alúmanaim (nó bearrthaí) gan slaig shalainn a áireamh

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

Ó B3030:

Cineálacha dramhaíola teicstíle Na hábhair seo a leanas, ar choinníoll nach measctar iad le cineálacha dramhaíola eile agus go bhfuil siad ullmhaithe de réir sonraíochta:

Dramhaíl olla nó fionnaidh ainmhíoch mhín nó ghairbh, lena n-áirítear dramhaíl snátha ach gan stoc gairnéadaithe a áireamh

scothanna olla nó scothanna fionnaidh ainmhíoch mhín

dramhaíl eile olla

nó dramhaíl as fionnadh ainmhíoch mín

dramhaíl as fionnadh ainmhíoch garbh

dramhaíl chadáis (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe)

dramhaíl snátha (lena n-áirítear dramhaíl snáithe)

stoc gairnéadaithe

eile

Barrach agus dramhaíl lín

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as fíorchnáib (Cannabis sativa)

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as siúit agus snáithíní cáiteoige teicstíle eile (gan líon, fíorchnáib ná raimí a áireamh)

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as siseal agus snáithíní teicstíle eile den ghéineas Agave

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as cócó

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear , dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as abacá (cnáib mhainileach nó Musa textilis Nee)

Barrach, scothanna agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as raimí agus snáithíní teicstíle plandúla eile, nach sonraítear ná nach n-áirítear in aon áit eile

Dramhaíl (lena n-áirítear scothanna, dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as snáithíní de dhéantús an duine

as snáithíní sintéiseacha

as snáithíní saorga

Éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite eile

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí, iad seanchaite agus earraí seanchaite as sreangán, téadra, téad nó cáblaí teicstíle

iad sórtáilte

eile

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

Dramhaíl as aerbhoinn agus boinn eile , seachas na boinn sin nach féidir acmhainní a bhaint astu, ná iad a athchúrsáil ná a aisghabháil ach gan na cinn atá beartaithe le haghaidh athúsáid dhíreach a áireamh

B3140:

Boinn Aerárthaí a onnmhairítear chuig na Déantúsóirí Buntrealaimh le haghaidh atráchta agus arna n-allmhairiú ag na haerlínte arís tar éis an atráchta sin chun aerárthaí a chothabháil, ar boinn iad a choimeádtar ar bord nó i stóir na n-aerlínte atá lonnaithe taobh an aeir de na Limistéir Banna Custaim

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

— Slaig ó phróiseáil miotal lómhar agus copair chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

262030 262090

Cineálacha dramhaíola as líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

 

 

 

GC010

Cóimeálacha leictreacha nach bhfuil iontu ach miotail nó cóimhiotail

 

 

 

GC020

Fuíoll leictreonach (e.g. cláir chiorcad phriontáilte, comhpháirteanna leictreonacha, sreang, etc.) agus comhpháirteanna leictreonacha athshlánaithe atá oiriúnach d'aisghabháil miotal lómhar agus táirmhiotal

 

 

 

GG040’

(30)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Indinéis:

An Indinéis

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

B1010

Fuíoll tóiriam

 

 

Gach cineál dramhaíola in B1010, seachas:

Fuíoll tóiriam

B1020

 

 

Ó B1020:

Fuíoll antamóin, fuíoll beirilliam, fuíoll caidmiam

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

Ó B3020:

cairtchlár lannaithe

 

 

B3020 seachas cairtchlár lannaithe

B3026; B3027

 

 

 

Ó B3030:

Éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite eile

 

 

B3030 seachas éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite eile

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Meascáin dramhaíola

Gach cineál dramhaíola sa chatagóir seo ‘

 

 

 

(31)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Iaráin (Poblacht Ioslamach na hIaráine):

An Iaráin (Poblacht Ioslamach na hIaráine)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B1090

 

 

Ó B1100:[I

Na cineálacha drais seo a leanas ina bhfuil sinc:

Dras since i bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Bearrthaí since

Bearrthaí alúmanaim (nó bearrthaí) gan slaig shalainn

Cineálacha dramhaíola de líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

Ó B1100:

Spealtar since crua

Na cineálacha drais seo a leanas ina bhfuil sinc:

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó galbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

ó B3050:

Dramhaíl choirc: corc brúite, gránaithe nó meilte

ó B3050:

Dramhaíl agus fuíoll adhmaid, bíodh sé ceirtleánaithe i bhfoirm spreotaí, brícíní, millíní nó foirmeacha comhchosúla nó ná bíodh

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030’

 

 

 

(32)

Cuirtear isteach an tábla seo a leanas a bhaineann le hIamáice , de réir ord aibítre:

Iamáice

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

(33)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an gCasacstáin:

An Chasacstáin

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

Ó B3040:

Dramhaíl agus fuíoll rubair chrua (e.g. éabainnít)

 

Ó B3040:

Cineálacha eile dramhaíola rubair(seachas na cineálacha dramhaíola sin a shonraítear in aon áit eile)

 

B3050

 

 

 

B3060

Cineálacha dramhaíola ó thionscail earraí bia ó tháirgí talmhaíochta, ar choinníoll nach bhfuil siad ionfhabhtaíoch, seachas moirt fíona

 

B3060

Moirt fíona amháin

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

Meascán de B1010 agus B1050

 

 

 

Meascán de B1010 agus B1070

 

 

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

Meascán de B3040 agus B3080

 

Meascán B1010

 

 

 

Meascán B2010

 

 

 

Meascán B2030

 

 

 

Meascán B3020

 

 

 

Meascán B3030

 

 

Meascán B3040

 

 

 

 

Meascán B3050’

 

 

(34)

Cuirtear isteach an tábla seo a leanas a bhaineann leis an gCosaiv, de réir ord aibítre:

An Chosaiv  (*)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006

 

Gach cineál dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(*)  Tá an t-ainmniú sin gan dochar do sheasaimh ar stádas, agus tá sé i gcomhréir le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.’"

(35)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an gCuáit:

An Chuáit

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Gach cineál dramhaíola eile agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

 

 

 

(36)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an gCirgeastáin:

An Chirgeastáin

(a)

(b)

(c)

(d)

Iontrálacha maidir le cineál amháin dramhaíola

Ó B1010:

Fuíoll tóiriam

 

 

Ó B1010:

Gach cineál dramhaíola eile

B1020 — B1115

 

 

 

Ó B1120:

Gach lantanóideach (miotail tearcithreach)

 

 

Ó B1120:

Gach miotal trasdultach, gan catalaígh dramhaíola a áireamh (catalaígh chaite, catalaígh leachtacha úsáidte nó catalaígh eile) ar liosta A

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Ó B2030:

Snáithíní ceirmeacha nach sonraítear ná nach n-áirítear in aon áit eile

 

 

Ó B2030:

Dramhaíl agus fuíoll ceirméid (comhchodanna de cheirmeach agus de mhiotal)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

Ó B3030:

Barrach agus dramhaíl lín

Barrach agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhaíl snátha agus stoc gairnéadaithe) as fíorchnáib (Cannabis sativa L.)

 

 

Ó B3030:

Gach cineál dramhaíola eile

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

Ó B3060:

Gach cineál dramhaíola eile

 

 

Ó B3060:

Dramhaíl iarmhair agus seachtháirgí plandúla, iad triomaithe agus steirilithe, bídís i bhfoirm millíní nó ná bídís, de chineál a úsáidtear i mbeathú ainmhithe, nach sonraítear ná nach n-áirítear in aon áit eile

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Meascáin de chineálacha dramhaíola

 

 

 

Gach dramhaíl eile a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(37)

Cuirtear isteach an tábla seo a leanas a bhaineann le Laos, de réir in ord aibítre:

Laos

(a)

(b)

(c)

(d)

Ó B1010:

Fuíoll tóiriam

B1010, seachas fuíoll tóiriam

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Gach cineál dramhaíola eile a liostaítear in Iarscríbhinn III agus meascáin de chineálacha dramhaíola a liostaítear in Iarscríbhinn IIIA a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006’

(38)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla a bhaineann leis an Liobáin:

An Liobáin

(a)

(b)

(c)

(d)

Ó B1010:

Fuíoll cróimiam

Ó B1010:

Gach cineál dramhaíola eile

 

B1010, seachas

Fuíoll cróimiam

B1020 — B1090

 

 

 

Ó B1100:

Bearrthaí since

Bearrthaí alúmanaim (nó bearrthaí) gan slaig shalainn a áireamh

Ó B1100:

Spealtar since crua

Cineálacha drais ina bhfuil sinc

Dras since uachtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since íochtair i bhfoirm leice ó ghalbhánú (> 90 % Zn)

Dras since ó theilgean dísle (> 85 % Zn)

Dras since í bhfoirm leice ó ghalbhánú teothumtha (baisc) (> 92 % Zn)

Cineálacha dramhaíola as líneálacha teasfhulangacha, lena n-áirítear breogáin, ó bhruithniú copair

Slaig ó phróiseáil miotal lómhar chun mínghlanadh thairis sin a dhéanamh orthu

Slaig stáin ina bhfuil tantalam agus ina bhfuil cion níos lú ná 0.5 % de stán

 

Ó B1100:

Spealtar since crua

Cineálacha drais ina bhfuil sinc