EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2129

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/2129 ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis

IO L 426I, 17.12.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2129/oj

17.12.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 426/1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2020/2129 ÓN gCOMHAIRLE

an 17 Nollaig 2020

lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 ón gComhairle an 18 Bealtaine 2006 maidir le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis (1), agus go háirithe Airteagal 8a(1) de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 18 Bealtaine 2006, ghlac an Chomhairle Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis.

(2)

An 9 Lúnasa 2020, reáchtáladh toghcháin uachtaránachta sa Bhealarúis, ar toghcháin iad a measadh nach raibh siad i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta agus gur milleadh iad i ngeall ar an mbrú faoi chois a rinneadh ar iarrthóirí neamhspleácha agus ar an gcniogbheartaíocht bhrúidiúil a imríodh ar agóideoirí síochánta i ndiaidh na dtoghchán sin. An 11 Lúnasa 2020, d'eisigh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála dearbhú thar ceann an Aontais inar tugadh an mheasúnacht nach raibh na toghcháin saor ná cóir. Luadh freisin gurbh fhéidir bearta a dhéanamh i gcoinne na ndaoine a bhí freagrach as foréigean, gabhálacha gan údar, agus as torthaí na dtoghchán a fhalsú.

(3)

An 2 Deireadh Fómhair 2020, ghlac an Chomhairle Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1387 (2) inar ainmníodh 40 duine a sainaithníodh a bheith freagrach as cos ar bolg agus imeaglú a imirt i gcoinne léirsitheoirí síochánta, baill an fhreasúra agus iriseoirí tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020 sa Bhealarúis, agus as an místiúradh a rinne an Coimisiún Lárnach Toghchán ar an bpróiseas toghchánach do na toghcháin sin.

(4)

An 6 Samhain 2020, i bhfianaise a thromchúisí a bhí an staid sa Bhealarúis, ghlac an Chomhairle Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1648 (3), inar ainmníodh Aleksandr Lukashenko agus 14 dhuine eile, ar a n-áirítear daoine óna dhlúthchiorcal.

(5)

An 19 Samhain 2020, chomhaontaigh an Chomhairle leanúint de na hullmhúcháin atá ar bun do bhabhta smachtbhannaí breise – mar fhreagairt ar bhrúidiúlacht údarás na Bealarúise agus chun tacú le cearta daonlathacha mhuintir na Bealarúise.

(6)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid sa Bhealarúis, ba cheart 29 duine agus 7 n-eintiteas a áireamh ar liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006.

(7)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear, leis sin, Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 17 Nollaig 2020.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

S. SCHULZE


(1)  IO L 134, 20.5.2006, lch. 1.

(2)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1387 ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 maidir le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis (IO L 319 I, 2.10.2020, lch. 1).

(3)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1648 ón gComhairle an 6 Samhain 2020 lena gcuirtear chun feidhme Airteagal 8a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 maidir le bearta sriantacha i ndáil leis an mBealarúis (IO L 370 I, 6.11.2020, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 765/2006 mar a leanas:

(1)

cuirtear an teideal seo a leanas leis:

“Liosta na ndaoine nádúrtha agus dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2(1)”;

(2)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad cheannteideal an tábla:

“A.

Daoine nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 2(1)”;

(3)

cuirtear na daoine nádúrtha seo a leanas leis:

 

Ainmneacha

Tras-scríobh an litrithe Bealarúisise

Tras-scríobh an litrithe Rúisise

Ainmneacha

(litriú Bealarúisise)

Ainmneacha

(litriú Rúisise)

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna lena liostú

“60

Anatol Aliaksandrovich SIVAK

Anatoli Aleksandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Leas-Phríomh-Aire, iar-Chathaoirleach ar an Minsk City Executive Committee

Dáta breithe: 19.7.1962

Áit bhreithe: Zavoit, Narovlya District, Gomel/Homyel Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina iarphost ceannaireachta mar Chathaoirleach ar an Minsk City Executive Committee, is é a bhí freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas áitiúil in Minsk faoina mhaoirseacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, ar léirsitheoirí síochánta mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu. Tá ráitis phoiblí go leor déanta aige inar cháin sé na hagóidí síochánta a bhí ar siúl sa Bhealarúis.

Ina phost ceannaireachta reatha mar Leas-Phríomh-Aire, leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

61

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailavich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Cathaoirleach ar an National State Television and Radio Company, Ceann an Beltelradio Company

Dáta breithe: 20.1.1977

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta reatha mar cheann ar an National State Television and Radio Company, is é atá freagrach as bolscaireacht de chuid an Stáit a scaipeadh sna meáin phoiblí agus leanann sé de shíorthacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka. Áirítear leis sin leas a bhaint as cainéil mheáin de thaca leis an Uachtarán leanúint dá théarma oifige, bíodh is gur toghchán uachtaránachta calaoiseach a reáchtáladh an 9 Lúnasa 2020, mar aon leis an gcniogbheartaíocht fhoréigneach leanúnach a imríodh ina dhiaidh sin le linn agóidí síochánta dlisteanacha.

Rinne Eismont ráitis phoiblí inar cháin sé na hagóideoirí síochánta agus dhiúltaigh sé tuairisciú a dhéanamh don agóid a bhí ar siúl. Anuas air sin, faoina bhainistíocht, thug sé bata agus bóthar d'fhostaithe de chuid Beltelradio Company a bhí i mbun stailce, rud a d'fhág go raibh sé freagrach as sárú ar chearta an duine.

62

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Gobharnóir réigiún Grodno/Hrodna, Iar-Aire Cúraim Sláinte

Dáta breithe: 30.11.1973

Áit bhreithe: Grodno/Hrodna, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina iarphost ceannaireachta mar Aire Cúraim Sláinte, is é atá freagrach as leas a bhaint as seirbhísí cúraim sláinte chun agóideoirí síochánta a bhrú faoi chois, lena n-áirítear leas a bhaint as otharchairr chun agóideoirí síochánta a raibh ospidéal agus cúram sláinte de dhíth orthu a sheoladh chuig barda leithlise seachas chuig ospidéil. Tá ráitis phoiblí go leor déanta aige inar cháin sé na hagóidí síochánta a bhí ar siúl sa Bhealarúis; chuir sé i leith léirsitheoir amháin go raibh sé ar meisce.

Ina phost ceannaireachta reatha mar Ghobharnóir ar réigiún Grodno/Hrodna Oblast, leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

63

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Cathaoirleach ar an Council of the Republic of the National Assembly sa Bhealarúis

Dáta breithe: 25.9.1960

Áit bhreithe: Polotsk, Vitebsk / Viciebsk Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: baineann

Ina post ceannaireachta reatha mar Chathaoirleach ar an Council of the Republic of the National Assembly sa Bhealarúis, is í atá freagrach as tacaíocht a thabhairt do chinntí an Uachtaráin i réimse na mbeartas intíre. Is í a bhí freagrach as an toghchán calaoiseach a reáchtáladh an 9 Lúnasa 2020, a eagrú. Rinne sí ráitis phoiblí inar sheas sí leis an gcniogbheartaíocht bhrúidiúil a rinne an fearas slándála ar léirsitheoirí síochánta.

64

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

An Chéad Leas-Aire Faisnéise

Dáta breithe: 30.5.1972

Áit bhreithe: Baranavichy, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina ról ceannaireachta mar chéad Leas-Aire Faisnéise, is é atá freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, go sonrach maidir le cinneadh na hAireachta Faisnéise deireadh a chur leis an rochtain ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha agus an rochtain idirlín sa Bhealarúis a theorannú tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, mar uirlis chun cos ar bolg a dhéanamh ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

65

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Aire Faisnéise

Dáta breithe: 31.10.1972

Áit bhreithe: Stolin, Brest Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Agus ról ceannaireachta aige mar Aire Faisnéise, tá sé freagrach as an gcos ar bolg ar an tsochaí shibhialta, go sonrach maidir le cinneadh na hAireachta Faisnéise deireadh a chur leis an rochtain ar shuíomhanna gréasáin neamhspleácha agus an rochtain idirlín sa Bhealarúis a theorannú tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, mar uirlis chun cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta, ar léirsitheoirí síochánta agus ar iriseoirí.

66

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Phríomh-Ionchúisitheoir na Bealarúise

Dáta breithe: 21.4.1973

Áit bhreithe: Glushkovichi, Gomel / Homyel Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina ról mar Phríomh-Ionchúisitheoir na Bealarúise, is é atá freagrach as an gcos ar bolg leanúnach atá á imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach, go háirithe seoladh imeachtaí coiriúla iomadúla ar léirsitheoirí síochánta, ar cheannairí an fhreasúra, agus ar iriseoirí tar éis thoghcháin uachtaránachta 2020. Anuas air sin, rinne sé ráitis phoiblí inar bhagair sé pionós orthu siúd a bhí páirteach i ‘slógaí neamhúdaraithe’.

67

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Leas-Cheann ar an Belarus President Property Management Directorate

Dáta breithe: 8.1.1977

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann ar an Belarus President Property Management Directorate, is é a dhéanann feidhmiú fiontair éagsúla a mhaoirsiú. Tugann an comhlacht sin, faoina cheannaireacht, tacaíocht airgeadais, ábhair, theicniúil, shóisialta, teaghlaigh agus leighis d'údaráis phoblachtacha agus orgáin an Stáit. Tá dlúthbhaint aige leis an Uachtarán agus leanann sé de thacaíocht a thabhairt do réimeas Lukashenka.

68

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Ceann Foirne agus an Chéad Leas-Cheannasaí ar na Internal Troops den Aireacht Gnóthaí Baile

Dáta breithe: 30.9.1968

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Chéad-Leas-Cheannasaí ar na Internal Troops den Aireacht Gnóthaí Baile, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir na Internal Troops faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, go háirithe an feachtas ina raibh gabhálacha treallacha agus drochíde mar chuid de, lena n-áirítear céasadh léirsitheoirí síochánta chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

69

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Cigire Sinsearach maidir le Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee

Dáta breithe: 8.6.1990

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Chigire Sinsearach maidir le Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee is é atá freagrach as feachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fearas an Stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020 gona imscrúduithe arna seoladh i gcoinne ceannairí agus gníomhaithe sa fhreasúra.

70

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Ceann an Prevention Department of the Main Department of Law Enforcement and Prevention of the Public Security Police den Aireacht Gnóthaí Baile

Dáta breithe: 1.1.1979

Áit bhreithe: Minsk Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Cheann an Main Directorate of Law and Order Protection and Prevention den Aireacht Gnóthaí Baile, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fearas Stáit tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde, céasadh san áireamh, ar léirsitheoirí síochánta mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

71

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Aleksandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЯН

Дмитрий Александрович КУРЯН

Coirnéal Póilíní, Leas-Cheann an Main Department agus Ceann an Department of Law Enforcement san Aireacht Gnóthaí Baile

Dáta breithe: 3.10.1974

Inscne: fireann

Ina phost ceannaireachta mar Coirnéal Póilíní agus Leas-Cheann an Main Department agus Ceann an Department of Law Enforcement san Aireacht Gnóthaí Baile, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir na fórsaí póilíneachta tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

72

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Aleksandr Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Cathaoirleach Minsk Regional Executive Committee

Dáta breithe: 2.7.1975

Áit bhreithe: Novogrudok, Grodno/Hrodna Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Chathaoirleach Minsk Regional Executive Committee, is é atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an riarachán áitiúil, lena n-áirítear roinnt coistí. Mar sin, is é atá freagrach as tacú le réimeas Lukashenka.

73

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Leas-Cheann an department for mass events de GUVD (Main Department of Internal Affairs) de Minsk City Executive Committee

Dáta breithe: 26.7.1977

Insnce: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann an department for mass events de GUVD de Minsk City Executive Committee, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir fearas áitiúil tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

Tá doiciméadúchán ann gur ghlac sé féin páirt go pearsanta i gcoinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí síochánta.

74

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Leas-Cheannaire an Public Security Police in Grodno/Hrodna

Dáta breithe: 5.3.1976

Áit bhreithe: Grodno / Hrodna, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheannaire an Public Security Police in Grodno/Hrodna, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar choinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí síochánta.

75

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Coirnéal Póilíní, Ceannaire an Sovetsky District Police Department of Minsk

Dáta breithe: 23.7.1979

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheannaire an Sovetsky District Police Department of Minsk, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe, rinne sé féin maoirseacht agus ghlac sé páirt go pearsanta i gcéasadh léirsitheoirí a coinníodh go neamhdhleathach.

76

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Leifteanantchoirnéal na bPóilíní, Ceann an District Police Department in Molodechno

Dáta breithe: 31.10.1980

Inscne: fireann

Ina phost mar Cheannaire an District Police Department in Molodechno, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar léasadh léirsitheoirí a coinníodh go neamhdhleathach. Dúirt sé an-chuid rudaí dímheasúla do na meáin faoi léirsitheoirí freisin.

77

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Leas-Cheann an Police Department de Sovetsky District in Minsk, Ceann an Public Security Police

Dáta breithe: 27.1.1971

Inscne: fireann

Ina phost mar Leas-Cheann an Police Department de Sovetsky District in Minsk agus Ceann an Public Security Police, is é atá freagrach as an bhfeachtas cos ar bolg agus imeaglaithe a stiúir an fórsa póilíneachta áitiúil faoina cheannaireacht tar éis thoghchán uachtaránachta 2020, feachtas a raibh gabhálacha treallacha agus drochíde ar léirsitheoirí síochánta, céasadh san áireamh, mar chuid de, chomh maith le himeaglú iriseoirí agus foréigean orthu.

De réir finnéithe, rinne sé féin maoirseacht go pearsanta ar choinneáil neamhdhleathach léirsitheoirí agus ar léasadh iad siúd a coinníodh go neamhdhleathach.

78

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Aleksandr Aleksandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Cathaoirleach an Moskovski district court in Minsk

Dáta breithe: 16.5.1988

Inscne: fireann

Ina phost mar chathaoirleach an Moskovski district court in Minsk, is é atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe agus bhíothas ag brath ar ráitis ó fhinnéithe bréagacha le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Bhí ról lárnach aige i léirsitheoirí, iriseoirí agus ceannairí an fhreasúra a choinneáil agus fíneáil a ghearradh orthu tar éis thoghchán uachtaránachta 2020.

Dá bhrí sin, is é atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine, as an mbonn a bhaint den smacht reachta agus as an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

79

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Aleksandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Breitheamh sa Sovetsky district court in Gomel/ Homyel

Inscne: fireann

Ina phost mar bhreitheamh sa Sovetsky district court in Gomel / Homyel, is é atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is é atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

80

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Breitheamh sa Leninsky district court in Mogilev

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Leninsky district court in Mogilev, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as pionós a ghearradh ar Siarhei Tsikhanousky – gníomhaí freasúra agus fear céile Svetlana Tiskhanouska a bhí ina hiarrthóir don uachtaránacht. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

81

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер'еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Breitheamh sa Central district court in Minsk

Dáta breithe: 27.2.1974

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Central district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as pionós a ghearradh ar Sergei Dylevsky – comhalta an Coordination Council agus ceannaire coiste stailce. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

82

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Aleksandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Breitheamh sa Oktyabrsky district court in Minsk

Dáta breithe: 9.4.1990

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Oktyabrsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

83

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Breitheamh sa Partizanski district court in Minsk

Dáta breithe: 2.12.1979

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Partizanski district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as pionós a ghearradh ar Mariya Kalesnikava – ceannaire an Coordination Council. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

84

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Breitheamh sa Sovetsky district court in Minsk

Dáta breithe: 11.9.1965

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Sovetsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

85

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Breitheamh sa Central district court in Minsk

Dáta briethe: 14.1.1984

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Central district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí, go háirithe as pionós a ghearradh ar Viktar Babarika a bhí ina iarrthóir don uachtaránacht. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Breitheamh sa Zavodsky district court in Minsk

Dáta breithe: 26.11.1974

Inscne: baineann

Ina post mar bhreitheamh sa Zavodsky district court in Minsk, is í atá freagrach as roinnt mhaith rialuithe polaitiúla i gcoinne iriseoirí, cheannairí an fhreasúra, gníomhaithe agus léirsitheoirí. Rinneadh sáruithe ar chearta na gcúisithe le linn na dtrialacha a rinneadh faoina stiúir.

Dá bhrí sin, is í atá freagrach as sáruithe ar chearta an duine agus as an mbonn a bhaint den smacht reachta, mar aon leis an gcos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Fear gnó agus úinéir Amhodor holding

Dáta breithe: 12.1.1959

Áit bhreithe: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/ Viciebsk Oblast, iar-APSS (Bealarúis anois)

Inscne: fireann

Tá sé ar cheann de na fir ghnó cheannródaíocha a oibríonn sa Bhealarúis, agus tá leasanna gnó aige san earnáil tógála, tógála innealra, talmhaíochta agus in earnálacha eile.

Tuairiscítear gurb é duine de na daoine is mó a thairbhigh as príobháidiú le linn seal Lukashenko mar uachtarán. Tá sé ina chomhalta de phraesaidiam an chomhlachais phoiblí atá ar son Lukashenka ‘Belaya Rus’ agus ina chomhalta de Council for the Development of Entrepreneurship in the Republic of Belarus.

Mar sin, tá sé ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus as an tacaíocht a thugann sé don réimeas.

I mí Iúil 2020, nocht sé tuairimí inar cháin sé agóidí an fhreasúra sa Bhealarúis, agus ar an gcaoi sin, rannchuidigh sé le cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/ VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ /ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Fear gnó, comhúinéir Bremino Group

Dáta breithe: 4.5.1963

Áit bhreithe: an Úcráin, iar-APSS (an Úcráin anois)

Inscne: fireann

Tá sé ar cheann de na fir ghnó cheannródaíocha a oibríonn sa Bhealarúis, agus tá leasanna gnó aige in earnáil an pheitriliaim, iompair guail, san earnáil baincéireachta agus in earnálacha eile.

Is comhúinéir é ar Bremino Group - cuideachta a bhain tairbhe as buntáistí cánach agus as cineálacha eile tacaíochta ó réimeas na Bealarúise.

Mar sin, tá sé ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus as an tacaíocht a thugann sé don réimeas.”;

(4)

cuirtear an ceannteideal agus an tábla seo a leanas leis:

“B.

Daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 2(1)

 

Ainmneacha

Tras-scríobh an litrithe Bealarúisise

Tras-scríobh an litrithe Rúisise

Ainmneacha

(litriú Bealarúisise)

(litriú Rúisise)

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna lena liostú

Dáta an liostaithe

1.

CJSC Beltechexport

ЗАО Белтехэкспорт

Seoladh: Minsk, Minsk, Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk 220012, Belarus

Teil.: +375 173588383, +375 173738012

Suíomh gréasáin: https://bte.by/

Ríomhphost: mail@bte.by

Is eintiteas príobháideach é CJSC Beltechexport a onnmhairíonn airm agus trealamh míleata arna dtáirgeadh ag cuideachtaí faoi úinéireacht stáit na Bealarúise go tíortha san Afraic, i Meiriceá Theas, san Áise agus sa Mheánoirthear. Tá ceangal láidir ag Beltechexport le hAireacht Cosanta na Bealarúise.

Mar sin, tá CJSC Beltechexport ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis, trí bhuntáistí a thabhairt do réimeas na huachtaránachta.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Seoladh: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, 220114 Belarus

Cláruimhir: Dana Astra: 191295361

Suíomh gréasáin: https://dana-holdings.com/

Ríomhphoist: PR@bir.by

Teil. : +375 172693290; +375 173939465

Tá Dana Holdings / Dana Astra ar cheann de na forbróirí réadmhaoine agus na tógálaithe príomhúla sa Bhealarúis. Fuair an chuideachta dáileachtaí talún chun roinnt coimpléasc cónaitheach mór agus ionad gnó mór a fhorbairt.

Tá dlúthchaidreamh idir úinéirí Dana Holdings / Dana Astra agus Alexandr Lukashenko. Tá post mór ag Liliya Lukashenka, banchliamhain an Uachtaráin, sa chuideachta.

Mar sin, tá Dana Holdings/ Dana Astra ag baint tairbhe as an gceangal atá aici le réimeas Lukashenka agus tá sí ag tacú leis.

17.12.2020

3.

GHU – an institiúd stáit ‘Príomh-Oifig Eacnamaíochta’k d'Oifig um Ghnóthaí Riaracháin de chuid Uachtarán Phoblacht na Bealarúise

ГХУ - Государственное учреждение 'Главное хозяйственное управление' Управления делами Президента Республики Беларусь

Seoladh: Miasnikova str. 37, Minsk 220010, Belarus

Teil.: +375 172223313

Suíomh gréasáin: http://ghu.by

Ríomhphoist: ghu@ghu.by

Is é GHU an t-oibritheoir is mó ar mhargadh réadmhaoine neamhchónaithigh sa Bhealarúis agus déanann sé maoirseacht ar chuid mhór cuideachtaí.

D’iarr Alexandr Lukashenko ar cheann GHU, Victor Sheiman, maoirseacht a dhéanamh ar shábháilteacht na dtoghchán uachtaránachta in 2020.

Mar sin, tá GHU ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

17.12.2020

4.

LLC Synesis

ООО ‘Синезис’

Seoladh:, Platonova 20B Minsk 220005, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia.

Cláruimhir (УНН/ИНН): 190950894 (an Bhealarúis); 7704734000/770301001 (an Rúis).

Suíomh gréasáin: https://synesis.partners https://synesis-group.com/

Teil.: +375 172403650

Cuireann LLC Synesis ardán faireachais ar fáil d’údaráis na Bealarúise, trínar féidir cuardach a dhéanamh ar phíosaí ó fhíseáin agus anailís a dhéanamh orthu agus úsáid a bhaint as bogearraí aghaidh-aitheanta - ar an gcaoi sin, tá an chuideachta freagrach as an gcos ar bolg atá á imirt ag an bhfearas stáit sa Bhealarúis.

Tá cosc ar fhostaithe Synesis cumarsáid a dhéanamh sa Bhealarúisis, mar sin tá an chuideachta freagrach as an bonn a bhaint de chearta saothair.

Liostaítear Belarusian State Security Committee (KGB) agus an Aireacht Gnóthaí Baile mar úsáideoirí córais a chruthaigh Synesis. Dá bhrí sin, tá an chuideachta ag baint tairbhe as an gceangal atá aici le réimeas Lukashenka agus tá sí ag tacú leis.

Cháin príomhoifigeach feidhmiúcháin Synesis go poiblí iad siúd a bhí ag agóid i gcoinne réimeas Lukashenka agus rinne beag is fiú den easpa daonlathais sa Bhealarúis.

17.12.2020

5.

AGAT Electromechanical Plant OJSC

OAO ‘АГАТ-электромеханический завод’

Seoladh:. Nezavisimosti ave. 115. Minsk 220114, Belarus

Teil.: +375 172720132 +375 175704145

Ríomhphost: marketing@agat-emz.by

Suíomh gréasáin: https://agat-emz.by/

Tá AGAT Electromechanical Plant OJSC mar chuid de Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir Chomhairle na nAirí agus Uachtarán na Bealarúise. Mar sin, tá AGAT Electromechanical Plant OJSC ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

Monaraíonn an chuideachta ‘Rubezh’, córas bacainní a ceapadh le haghaidh círéib a smachtú a úsáideadh in aghaidh léirsithe síochánta a bhí ar siúl tar éis na dtoghchán uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020, agus ar an gcaoi sin, tá an chuideachta freagrach as cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

6.

OJSC 140 Repair Plant

OAO ‘140 ремонтный завод’

Seoladh: L. Chalovskoy str. 19, Borisov, Belarus

Teil.:+375 177762032 +375 177765479

Ríomhphost: info@140zavod.org

Suíomh gréasáin: https://140zavod.org

Tá OJSC 140 Repair Plant mar chuid de Belarussian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir Chomhairle na nAirí agus Uachtarán na Bealarúise. Mar sin, tá OJSC 140 Repair Plant ag baint tairbhe as an gceangal atá aici le réimeas Lukashenka agus tá sí ag tacú leis.

Monaraíonn an chuideachta feithiclí iompair agus feithiclí armúrtha a úsáideadh in aghaidh léirsithe síochánta a bhí ar siúl tar éis na dtoghchán uachtaránachta an 9 Lúnasa 2020, agus an gcaoi sin, tá an chuideachta freagrach as cos ar bolg a imirt ar an tsochaí shibhialta agus ar an bhfreasúra daonlathach.

17.12.2020

7.

OJSC MZKT / MWPT (dá ngairtear freisin. VOLAT) - Minsk Wheel Tractor Plant

OAO ‘МЗКТ’ - Минский завод колёсных тягачей

Seoladh: Partizanski ave 150, Minsk 220021, Belarus

Teil.: +375 173301709

Facs: +375 172913192

Ríomhphost: link@mzkt.by

Suíomh gréasáin: www.mzkt.by

Tá OJSC MZKT (dá ngairtear freisin VOLTA) mar chuid de Belarusian State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus (dá ngairtear freisin SAMI nó State Military Industrial Committee), atá freagrach as beartas míleata-teicniúil an Stáit a chur chun feidhme agus atá faoi réir Chomhairle na nAirí agus Uachtarán na Bealarúise. Mar sin, tá OJSC MZKT (dá ngairtear freisin VOLTA) ag baint tairbhe as an gceangal atá aige le réimeas Lukashenka agus tá sé ag tacú leis.

Briseadh as a bpost fostaithe OJSC MZKT a chuaigh i mbun agóide nuair a thug Alexandr Lukashenko cuairt ar a monarcha agus a chuaigh ar stailc tar éis na dtoghchán uachtaránachta sa Bhealarúis in 2020, agus mar sin, tá an chuideachta freagrach as cearta an duine a shárú.

17.12.2020”.


Top