EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0771

Treoir (AE) 2019/771 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE, agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/44/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

PE/27/2019/REV/1

OJ L 136, 22.5.2019, p. 28–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj

22.5.2019   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

L 136/28


TREOIR (AE) 2019/771 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE

an 20 Bealtaine 2019

maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE, agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/44/CE

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a tharchur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun go bhfanfaidh an tAontas iomaíoch ar na margaí domhanda, ní mór dó feabhas a chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus dul i ngleic leis na dúshláin iomadúla atá á dtabhairt sa lá atá inniu ann ag geilleagar atá á thiomáint ag an teicneolaíocht níos mó ná riamh. Sa Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach, leagtar síos creat cuimsitheach lena n-éascaítear comhtháthú na gné digití sa mhargadh inmheánach. Téann an chéad cholún den Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach i ngleic leis an ilroinnt sa trádáil laistigh den Aontas trí aghaidh a thabhairt ar na bacainní móra uile atá roimh fhorbairt na ríomhthráchtála trasteorann, arb ionann í agus an chuid is suntasaí de dhíolacháin earraí gnólacht le tomhaltóir trasteorann.

(2)

Foráiltear le hAirteagal 26(1) agus (2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) go nglacfaidh an tAontas bearta a mbeidh sé mar aidhm leo feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a bhunú nó a áirithiú, ar ann dó limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina ndéanfar saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí a áirithiú. Foráiltear le hAirteagal 169(1) agus le pointe (a) d’Airteagal 169(2) CFAE go rannchuideoidh an tAontas le hardleibhéal cosanta a bhaint amach do thomhaltóirí trí bhíthin bearta arna nglacadh de bhun Airteagal 114 CFAE i gcomhthéacs chomhlánú an mhargaidh inmheánaigh. Is é is aidhm leis an Treoir seo an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a bhaint amach agus iomaíocht fiontar a chur chun cinn, agus urraim do phrionsabal na coimhdeachta á háirithiú.

(3)

Ba cheart comhchuibhiú a dhéanamh ar ghnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, agus ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí a bheith mar bhonn don mhéid sin, chun fíormhargadh aonair digiteach a bhaint amach, deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú agus costais idirbheart a laghdú, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (“FBManna”).

(4)

Is príomhthiománaí don fhás laistigh den mhargadh inmheánach í an ríomhthráchtáil. Tá a hacmhainn fáis, áfach, i bhfad ó bheith á saothrú go hiomlán. Chun iomaíocht an Aontais a neartú agus dlús a chur leis an bhfás, ní mór don Aontas gníomhú go tapa agus gníomhaithe eacnamaíocha a spreagadh chun an acmhainn iomlán a chuireann an margadh inmheánach ar fáil a scaoileadh. Ní féidir acmhainn iomlán an mhargaidh inmheánaigh a scaoileadh ach amháin mura mbeidh rochtain rianúil ag na rannpháirtithe margaidh uile ar dhíolacháin earraí trasteorann, lena n-áirítear idirbhearta ríomhthráchtála. Tá rialacha dhlí na gconarthaí a ndéanann rannpháirtithe margaidh idirbhearta a thabhairt i gcrích ar a mbonn ar na príomhthosca a mhúnlaíonn na cinntí a dhéanann gnólachtaí i dtaca le hearraí a thairiscint ar bhonn trasteorann. Bíonn tionchar ag na rialacha sin freisin ar thoilteanas na dtomhaltóirí glacadh leis an gcineál sin ceannaigh agus iontaoibh a bheith acu as.

(5)

Tá margadh i gcomhair earraí atá ag méadú tar éis eascairt as forbairt theicneolaíoch, arb earraí iad a ionchorpraíonn ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha nó atá idirnasctha leo sin. Mar thoradh ar líon méadaitheach na ngléasanna sin agus an glacadh leo atá ag fás i measc tomhaltóirí, tá gá le gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais chun a áirithiú go bhfuil ardleibhéal cosanta ar fáil do thomhaltóirí agus chun deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú a mhéid a bhaineann leis na rialacha is infheidhme maidir le conarthaí i ndáil le díolacháin na dtáirgí den chineál sin. Chuideodh deimhneacht dlí le hiontaoibh na dtomhaltóirí agus na díoltóirí a threisiú.

(6)

Tá rialacha an Aontais is infheidhme maidir le díolacháin earraí fós ilroinnte, cé go ndearnadh comhchuibhiú iomlán cheana féin, le Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), ar na rialacha a bhaineann le dálaí seachadta agus, a mhéid a bhaineann le cianchonarthaí agus conarthaí seacháitribh, ceanglais maidir le faisnéis réamhchonarthach agus an ceart chun tarraingt siar. Tá príomhghnéithe conarthacha eile, amhail critéir chomhréireachta, na leigheasanna ar an easpa comhréireachta leis an gconradh agus na príomh-mhodúlachtaí a bhaineann lena bhfeidhmiú, faoi réir comhchuibhiú íosta faoi Threoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) faoi láthair. Ceadaíodh do na Ballstáit dul níos faide ná caighdeáin an Aontais agus rialacha a thabhairt isteach nó a chothabháil lena n-áiritheofaí leibhéal cosanta don tomhaltóir atá níos airde fós a bhaint amach. Agus é sin á dhéanamh acu, ghníomhaigh siad ar ghnéithe éagsúla agus ar leibhéil ghníomhaíochta éagsúla. Dá bhrí sin, tá éagsúlacht shuntasach ann sa lá atá inniu idir na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear Treoir 1999/44/CE ó thaobh gnéithe fíor-riachtanacha de, amhail ordlathas na leigheasanna a bheith ann nó as.

(7)

Is féidir leis na difríochtaí atá ann faoi láthair dochar a dhéanamh do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí. De bhun Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), tá ceangal ar ghnólachtaí a dhíríonn a gcuid gníomhaíochtaí ar thomhaltóirí i mBallstáit eile rialacha éigeantacha dhlí na gconarthaí do thomhaltóirí atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil gnáthchónaí ar an tomhaltóir a chur san áireamh. Toisc nach ionann na rialacha sin i ngach Ballstát, d’fhéadfadh sé go mbeadh costais bhreise le hiompar ag na gnólachtaí. Dá thoradh sin, is iomaí gnólacht a bhféadfadh sé gurbh fhearr leo leanúint den trádáil intíre nó gan onnmhairiú a dhéanamh ach chuig Ballstát nó dhó. Is é an toradh a bhíonn ar an rogha sin maidir le híoslaghdú a dhéanamh ar an nochtadh ar chostais agus rioscaí a bhaineann le trádáil trasteorann ná go gcailltear deiseanna maidir leis an tráchtáil a leathnú agus barainneacht scála a chruthú. Bíonn tionchar aige sin ar FBManna go háirithe.

(8)

Cé go mbíonn leibhéal ard cosanta á theachtadh ag tomhaltóirí tráth a mbíonn siad ag ceannach ón gcoigríoch, mar thoradh ar chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 593/2008, bíonn tionchar diúltach ag an ilroinnt dlí freisin ar an leibhéal muiníne a bhíonn ag tomhaltóirí as idirbhearta trasteorann. Cé go gcuireann roinnt tosca leis an drochiontaoibh sin, tá éiginnteacht maidir le príomhchearta conarthacha ar cheann de mhórchúiseanna imní na dtomhaltóirí. Bíonn an éiginnteacht sin ann gan beann ar na tomhaltóirí a bheith á gcosaint, nó gan a bheith, le rialacha éigeantacha dhlí na gconarthaí i dtaca le tomhaltóirí ina mBallstát féin sa chás ina ndíríonn díoltóirí a gcuid gníomhaíochtaí trasteorann orthu, agus bíonn sí ann gan beann ar chonarthaí trasteorann a bheith á dtabhairt i gcrích, nó gan a bheith, ag tomhaltóirí le díoltóirí gan gníomhaíochtaí tráchtála a bheith á bhfeidhmiú ag an díoltóir sin i mBallstát an tomhaltóra.

(9)

Cé gurb ionann díolacháin earraí ar líne agus tromlach mór na ndíolachán trasteorann san Aontas, déanann difríochtaí idir dlíthe náisiúnta conarthaí an difear céanna do mhiondíoltóirí a úsáideann bealaí ciandíolacháin agus a dhéanann siad do mhiondíoltóirí a dhíolann aghaidh ar aghaidh agus cuireann na difríochtaí sin cosc ar na miondíoltóirí méadú thar teorainneacha. Ba cheart go gcumhdófaí leis an Treoir seo na bealaí ciandíolacháin uile, chun go dtabharfaí cothroime iomaíochta do na gnólachtaí uile a dhíolann earraí le tomhaltóirí. Trí rialacha aonfhoirmeacha a leagan síos a bhainfeadh leis na bealaí ciandíolacháin uile, ba cheart go seachnófaí leis an Treoir seo aon éagsúlacht a chruthódh ualaí díréireacha do líon méadaitheach miondíoltóirí uile-bhealaigh san Aontas. Maidir leis an ngá le rialacha comhleanúnacha i leith díolachán agus ráthaíochtaí do na bealaí díolacháin uile, dearbhaíodh é sa tSeiceáil Oiriúnachta ón gCoimisiún ar dhlí tomhaltóirí agus margaíochta an Aontais a foilsíodh an 29 Bealtaine 2017, ar cumhdaíodh Treoir 1999/44/CE inti freisin.

(10)

Leis an Treoir seo, níor cheart go gcumhdófaí na rialacha is infheidhme maidir le díolacháin earraí, lena n-áirítear earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, ach amháin a mhéid a bhaineann siad leis na príomhghnéithe conarthacha a bhfuil gá leo chun na bacainní sa mhargadh inmheánach a bhaineann le dlí na gconarthaí a shárú. Chun na críche sin, ba cheart comhchuibhiú iomlán a dhéanamh ar na ceanglais maidir le comhréireacht, na leigheasanna atá ar fáil do thomhaltóirí i gcás easpa comhréireachta idir na hearraí agus an conradh, agus ar na príomh-mhodúlachtaí a bhaineann le feidhmiú na leigheasanna sin agus ba cheart an leibhéal cosanta do tomhaltóirí a mhéadú le hais an leibhéil dá bhforáiltear i dTreoir 1999/44/CE. Le rialacha atá comhchuibhithe go hiomlán i dtaca le gnéithe áirithe bunriachtanacha de dhlí na gconarthaí, bheadh sé níos éasca do ghnólachtaí, go háirithe FMBanna, a gcuid táirgí a thairiscint ar bhealach níos éasca i mBallstáit eile. Bainfidh tomhaltóirí tairbhe as ardleibhéal cosanta do thomhaltóirí agus as na sochair leasa shóisialta trí rialacha a chomhchuibhiú go hiomlán.

(11)

Tá an Treoir seo ina gcomhlánú ar Threoir 2011/83/AE. Cé go leagtar síos forálacha a bhaineann le ceanglais maidir le faisnéis réamhchonarthach, leis an gceart chun tarraingt siar i gcás cianchonarthaí agus conarthaí seacháitribh agus le rialacha i leith seachadta agus riosca a chur ar aghaidh le Treoir 2011/83/AE, leis an Treoir seo tugtar isteach rialacha maidir le comhréireacht na n-earraí, leigheasanna i gcás easpa comhréireachta agus modúlachtaí le haghaidh fheidhmiú na leigheasanna sin.

(12)

Níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ach amháin maidir le nithe inláimhsithe inbhogtha arb ionann iad agus earraí de réir an bhrí a leagtar síos sa Treoir seo. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh an tsaoirse ag na Ballstáit rialú a dhéanamh ar chonarthaí i ndáil le díolachán réadmhaoine dobhogtha, amhail foirgnimh chónaithe, agus ar a bpríomh-chomhpháirteanna atá beartaithe chun bheith mar pháirt mhór den réadmhaoin dhobhogtha sin.

(13)

Ba cheart go mbeadh an Treoir seo agus Treoir (AE) 2019/770 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6) comhlántach lena chéile. Cé go leagtar síos leis an Treoir (AE) 2019/770 rialacha i dtaca le ceanglais áirithe a bhaineann le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar, leagtar síos leis an Treoir seo ceanglais áirithe maidir le conarthaí le haghaidh díolacháin earraí. Dá réir sin, chun ionchais na dtomhaltóirí a chomhlíonadh agus chun creat dlíthiúil soiléir agus simplí le haghaidh trádálaithe ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha a áirithiú, tá feidhm ag Treoir (AE) 2019/770 maidir le hábhar digiteach i leith soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhísí digiteacha arna soláthar ar mheán inláimhsithe, amhail DVDanna, CDanna, méaróga cuimhne agus cártaí cuimhne, chomh maith leis an meán inláimhsithe féin, ar choinníoll nach bhfeidhmíonn an meán inláimhsithe ach mar iompróir an ábhair dhigitigh. Os a choinne sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le conarthaí i ndáil le díolachán earraí, lena n-áirítear earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, a bhfuil ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach de dhíth orthu chun a bhfeidhmeanna a fheidhmiú.

(14)

Ba cheart go n-áireofaí leis an téarma “earraí” dá bhforáiltear faoin Treoir seo “earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha” agus, dá bhrí sin, ba cheart tagairt a dhéanamh leis freisin d’ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach atá ionchorpraithe in earraí den sórt sin, nó idirnasctha leo, sa chaoi agus go gcuirfeadh easpa an ábhair dhigitigh sin nó na seirbhíse digití sin cosc ar a bhfeidhmeanna á gcomhlíonadh ag na hearraí. Féadfaidh aon sonraí a tháirgtear agus a sholáthraítear i bhfoirm dhigiteach, amhail córais oibriúcháin, feidhmchláir agus aon bhogearraí eile a bheith mar ábhar digiteach atá ionchorpraithe in earra nó idirnasctha leis. Féadfar ábhar digiteach a réamhshuiteáil a luaithe a thugtar an conradh díolacháin i gcrích nó is féidir, i gcás ina ndéanann an conradh sin foráil, é a shuiteáil ina dhiaidh sin. Féadfar a bheith san áireamh le seirbhísí digiteacha atá idirnasctha le hearra seirbhísí lenar féidir sonraí i bhfoirm dhigiteach a chruthú, a phróiseáil, a rochtain nó a stóráil, ar sonraí iad amhail bogearraí mar sheirbhís arna dtairiscint i dtimpeallacht na néalríomhaireachta, soláthar leanúnach sonraí tráchta i gcóras loingseoireachta nó soláthar leanúnach pleananna traenála oiriúnaithe aonair i gcás uaireadóir cliste.

(15)

Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le conarthaí i ndáil le hearraí a dhíol, lena n-áirítear earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha i gcás ina gcuirfí cosc ar na hearraí a bhfeidhmeanna a fheidhmiú in éagmais an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ionchorpraithe nó idirnasctha agus i gcás ina soláthraítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach sin le hearraí faoin gconradh díolacháin i ndail leis na hearraí seo. Cibé acu an cuid den chonradh díolacháin leis an díoltóir soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ionchorpraithe nó idirnasctha nó nach ea, ba cheart go mbraithfeadh sé sin ar ábhar an chonartha sin. Ba cheart a bheith san áireamh leis sin, ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha atá ionchorpraithe nó idirnasctha a soláthar mar a cheanglaítear go sainráite leis an gconradh. Ba cheart a bheith san áireamh ann freisin conarthaí díolacháin ar féidir a thuiscint ina leith go gcumhdaítear leo soláthar ábhair dhigitigh shonraigh nó seirbhíse digití sonraí, toisc gur gnáthearraí den chineál céanna iad agus go bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil go réasúnach leis an méid sin i bhfianaise chineál na n-earraí, agus aon ráitis phoiblí arna ndéanamh ag an díoltóir nó ag daoine eile nó thar a gceann i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart, lena n-áirítear ag an táirgeoir, á gcur san áireamh. Más rud é, mar shampla, go ndéanfaí teilifís chliste a fhógairt, agus á rá go n-áirítear léi fís-fheidhmchlár ar leith, bheadh an fhís-fheidhmchlár mar chuid den chonradh díolacháin. Ba cheart feidhm a bheith aige sin is cuma cé acu atá an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach réamhshuiteáilte san earra féin nó is gá é nó í a íoslódáil ina dhiaidh sin ar fheiste eile agus gan é ach a bheith idirnasctha leis an earra. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh feidhmchlár caighdeánach réamhshuiteáilte ar fhón cliste faoin gconradh díolacháin, amhail feidhmchlár aláraim nó feidhmchlár ceamara. D’fhéadfadh uaireadóir cliste a bheith ina shampla eile de sin. I gcás den chineál sin, bheadh an t-uaireadóir féin ina earra ag a bhfuil eilimintí digiteacha, earra nach féidir a chuid feidhmeanna a fheidhmiú ach le feidhmchlár a sholáthraítear faoin gconradh díolacháin ach ar gá don tomhaltóir í a íoslódáil ar fhón cliste; ansin b’ionann an feidhmchlár agus eilimint dhigiteach idirnasctha. Ba cheart go mbeadh feidhm aige sin chomh maith más rud é gurb é an tríú páirtí seachas an díoltóir féin a sholáthróidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach ionchorpraithe de réir an chonartha díolacháin. Chun éiginnteacht a sheachaint do dhíoltóirí agus do thomhaltóirí araon, i gcás amhras a bheith ann i dtaobh an bhfuil soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ina chuid den chonradh díolacháin, ba cheart feidhm a bheith ag rialacha na Treorach seo. Thairis sin, níor cheart go ndéanfaí difear do chaidreamh conarthach déthaobhach a fhionnadh idir an díoltóir agus an tomhaltóir, a bhfuil soláthar an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ionchorpraithe nó idirnasctha ina chuid de, díreach mar go gcaithfidh an tomhaltóir toiliú le comhaontú ceadúnúcháin le tríú páirtí chun leas a bhaint as an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach.

(16)

Os a choinne sin, más rud é, d’ainneoin uireasa an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití ionchorpraithe nó idirnasctha, nach gcuirfí cosc ar na hearraí a bhfeidhmeanna a fheidhmiú, nó dá gcuirfeadh an tomhaltóir conradh i gcrích i ndáil le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar nach bhfuil ina chuid de chonradh a bhaineann le díolachán earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, ba cheart an conradh sin a mheas ar leithligh ón gconradh i ndáil le díolachán earraí, fiú dá mbeadh an díoltóir ag gníomhú mar idirghabhálaí den dara conradh sin leis an soláthraí tríú páirtí, agus d’fhéadfadh sé teacht faoi raon feidhme Threoir (AE) 2019/770, dá gcomhlíonfaí coinníollacha na Treorach sin. Mar shampla, má íoslódálann an tomhaltóir feidhmchlár cluiche ón aipmhargadh ar fhón cliste, beidh an conradh i ndáil leis an bhfeidhmchlár cluiche a sholáthar ar leithligh ón gconradh i ndáil leis an bhfón cliste féin a dhíol. Dá bhrí sin, níor cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ach amháin maidir leis an gconradh díolacháin i dtaobh an fhóin chliste, ach ba cheart soláthar an fheidhmchláir cluiche teacht faoi raon Threoir (AE) 2019/770, dá gcomhlíonfaí coinníollacha na Treorach sin. Sampla eile d’ábhar digiteach nó de sheirbhís dhigiteach nach bhfuil ina chuid den chonradh díolacháin agus nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach seo, dá bhrí sin, a bheadh i gcás ina gcomhaontaítear go sainráite go gceannóidh an tomhaltóir fón cliste gan córas oibriúcháin sonrach agus go dtabharfaidh an tomhaltóir conradh i gcrích le haghaidh córas oibriúcháin a sholáthar ó thríú páirtí ina dhaidh sin. I gcás den chineál sin, ní bheadh soláthair an chórais oibriúcháin a ceannaíodh ar leithligh mar chuid den chonradh díolacháin agus dá bhrí sin, ní thiocfadh sé faoi raon feidhme na Treorach seo ach d’fhéadfadh sé teacht faoi raon feidhme na Threoir (AE) 2019/770, dá gcomhlíonfaí coinníollacha na Treorach sin.

(17)

Chun críche na soiléireachta dlíthiúla, ba cheart sainmhíniú ar chonradh díolacháin a leagan síos sa Treoir seo agus ba cheart a raon feidhme a shainiú go soiléir. Ba cheart raon feidhme na Treorach seo conarthaí i ndáil le hearraí atá fós le táirgeadh nó le monarú a clúdach, lena n-áirítear de réir sonraíochtaí an tomhaltóra, a áireamh faoi raon feidhme na Treorach seo. Thairis sin, d’fhéadfadh suiteáil earraí teacht faoi raon feidhme na Treorach más cuid den chonradh díolacháin an tsuiteáil agus más gá don díoltóir í a dhéanamh nó más gá í a dhéanamh faoi fhreagracht an díoltóra. I gcás ina bhfuil gnéithe a bhaineann le díolacháin earraí agus soláthar seirbhísí san áireamh i gconradh, ba cheart go bhfágfaí faoin dlí náisiúnta a chinneadh cibé acu an féidir nó nach féidir an conradh iomlán a aicmiú mar chonradh díolacháin de réir bhrí na Treorach seo.

(18)

Níor cheart don Treoir seo difear a dhéanamh don dlí náisiúnta a mhéid nach rialaítear leis an Treoir seo na hábhair lena mbaineann, go háirithe maidir le dlíthiúlacht na n-earraí, damáistí agus gnéithe ginearálta dhlí na gconarthaí amhail cruthú, bailíocht, neamhniú nó éifeachtaí conarthaí. Ba cheart feidhm a bheith ag an méid céanna maidir leis na hiarmhairtí a thagann as an gconradh a fhoirceannadh agus maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le deisiú agus athsholáthar nach rialaítear leis an Treoir seo. Agus rialú á déanamh ar chearta na bpáirtithe feidhmiú a n-oibleagáidí nó cuid díobh a choinneáil siar go dtí go bhfeidhmíonn an páirtí eile a oibleagáidí, ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor chun rialú a dhéanamh ar na coinníollacha agus na modúlachtaí maidir leis an bpraghas a bheith á choinneáil siar ag an tomhaltóir. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor freisin chun rialú a dhéanamh ar theidlíocht an tomhaltóra a mhéid a bhaineann le cúiteamh as damáistí arna dtabhú mar thoradh ar fhorálacha na Treorach seo a bheith á sárú ag an díoltóir. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do rialacha náisiúnta nach bhfuil sonrach do chonarthaí tomhaltóirí lena ndéantar foráil do leigheasanna sonracha le haghaidh cineálacha fabhtanna áirithe nár léir go raibh siad ann tráth ar cuireadh an conradh díolacháin i gcrích, eadhon ar rialacha iad ina ndéantar tagairt d’fhorálacha náisiúnta lena bhféadfaí rialacha sonracha maidir le dliteanas an díoltóra i leith fabhtanna folaithe a leagan síos. Ina theannta sin, níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear do dhlíthe náisiúnta lena ndéantar foráil do leigheasanna neamhchonarthacha an tomhaltóra, i gcás ina mbeidh easpa comhréireachta earraí ann i gcoinne daoine i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart, mar shampla monaróirí nó daoine eile a chomhlíonann oibleagáidí na ndaoine sin.

(19)

Níor cheart go ndéanfaí difear leis an Treoir seo do shaoirse na mBallstát a lamháil do thomhaltóirí leigheas sonrach a roghnú, más léir easpa comhréireachta na n-earraí go luath i ndiaidh seachadta, eadhon iad ag tagairt d’fhorálacha náisiúnta a d’fhéadfadh foráil a dhéanamh maidir le ceart an tomhaltóra diúltú don earra a bhfuil fabht aige agus caitheamh leis an gconradh amhail is dá mbeadh sé séanta nó athsholáthar láithreach a iarraidh, taobh istigh de thréimhse ghearr ama ar leith tar éis na hearraí a sheachadadh, ar tréimhse í nár cheart a bheith níos faide ná 30 lá.

(20)

Ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor chun rialú a dhéanamh ar oibleagáidí faisnéise an díoltóra i dtaca le tabhairt i gcrích an chonartha nó dualgas an díoltóra rabhadh a thabhairt don tomhaltóir, mar shampla, faoi ghnéithe áirithe atá ag an earra, oiriúnacht na n-ábhar arna soláthar ag an tomhaltóir nó míbhuntáistí féideartha a bheadh mar thoradh ar iarrataí sonracha an tomhaltóra, amhail iarraidh ón tomhaltóir go n-úsáidfí éadach ar leith agus táilliúireacht á déanamh ar bhálghúna.

(21)

Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag an Ballstáit cur i bhfeidhm rialacha na Treorach seo a leathnú chun go gcumhdófaí conarthaí a eisítear ó raon feidhme na Treorach, nó na conarthaí sin a rialú ar shlí eile. Mar shampla, ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor an chosaint a thugtar do thomhaltóirí leis an Treoir seo a leathnú chun go gcuimseofaí daoine nádúrtha nó daoine dlítheanacha nach tomhaltóirí iad de réir bhrí na Treorach seo, amhail eagraíochtaí neamhrialtasacha, gnólachtaí nuathionscanta nó FBManna.

(22)

Ba cheart go dtiocfadh daoine nádúrtha atá ag gníomhú chun críocha nach bhfuil aon bhaint acu lena dtrádáil, lena ngnó, lena gceird ná lena ngairm faoi chuimsiú an tsainmhínithe ar thomhaltóir. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit freisin, i gcás conarthaí a bhfuil dhá fheidhm acu ina gcuirtear an conradh i gcrích chun críocha atá go páirteach laistigh agus lasmuigh de thrádáil an duine agus i gcás go bhfuil an chríoch thrádála chomh teoranta sin nach í is mó atá i gceist i gcomhthéacs iomlán an tsoláthair, a bheith fós saor a chinneadh ar cheart an duine sin a mheas mar thomhaltóir freisin agus cad iad na coinníollacha faoinar cheart an duine sin a mheas amhlaidh.

(23)

Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le haon chonradh ar faoina bhun a aistríonn an díoltóir úinéireacht earraí chuig an tomhaltóir, nó a gheallann díoltóir amhlaidh. D’fhéadfadh soláthraithe ardán a mheas a bheith ina díoltóirí faoin Treoir seo má bhíonn siad ag gníomhú chun críocha a bhaineann lena ngnó féin agus mar pháirtí conarthach díreach an tomhaltóra le haghaidh díolachán earraí. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit fós saor cur i bhfeidhm rialacha na Treorach seo a leathnú le go gcumhdófaí soláthraithe ardán nach gcomhlíonann na ceanglais le go measfar iad a bheith ina dtrádálaí faoin Treoir seo.

(24)

D’fhonn cothromaíocht a bhaint amach idir an gá le deimhneacht dlíthiúla agus solúbthacht iomchuí na rialacha dlíthiúla, ba cheart go dtuigfí gur tagairt don mhéid a bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach í aon tagairt sa Treoir seo don mhéid a bhféadfaí a bheith ag súil leis ó dhuine nó a bhféadfadh duine a bheith ag súil leis. Ba cheart caighdeán na réasúntachta a fhionnadh go hoibiachtúil, ag féachaint do chineál agus do chuspóir an chonartha, d’imthosca an cháis agus do ghnáthaimh agus do chleachtais na bpáirtithe lena mbaineann.

(25)

D’fhonn soiléireacht a chur ar fáil maidir leis an méid is féidir le tomhaltóir a bheith ag súil leis ó na hearraí agus an méid a mbeadh an díoltóir faoi dhliteanas ina leith i gcás ina mainnítear an méid a raibh súil leis a chur ar fáil, tá sé riachtanach comhchuibhiú iomlán a dhéanamh ar na rialacha a bhaineann le comhréireacht earraí a dheimhniú. Ba cheart tagairt a dhéanamh do chomhréireacht earraí leis an gconradh díolacháin le haon tagairt do chomhréireacht sa Treoir seo. Chun leasanna dlisteanacha an dá pháirtí i gconradh díolacháin a choimirciú, ba cheart comhréireacht a mheasúnú bunaithe ar cheanglais shuibiachtúla agus oibiachtúla araon maidir le comhréireacht.

(26)

Dá bhrí sin, ba cheart go gcomhlíonfadh na hearraí na ceanglais arna gcomhaontú idir an díoltóir agus an tomhaltóir sa chonradh díolacháin. D’fhéadfaí a bheith san áireamh leis na ceanglais sin, inter alia, cainníocht, cáilíocht agus cineál na n-earraí agus cur síos orthu mar aon lena n-oiriúnach do chríoch ar leith chomh maith le seachadadh na n-earraí leis na gabhálais chomhaontaithe agus aon treoracha. Ba cheart go n-áireofaí ar cheanglais sa chonradh díolacháin na cinn sin atá ann mar thoradh ar an bhfaisnéis réamhchonarthach atá ina dlúthchuid den chonradh díolacháin i gcomhréir le Treoir 2011/83/AE.

(27)

Ba cheart coincheap na feidhmiúlachta a thuiscint mar thagairt do na bealaí inar féidir leis na hearraí a bhfeidhmeanna a fheidhmiú ag féachaint dá gcríoch. Baineann an coincheap “idir-inoibritheacht” le cibé an féidir leis na hearraí feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí atá difriúil ó na cinn a úsáidtear de ghnáth le hearraí den chineál céanna agus a mhéid is féidir leo feidhmiú. D’fhéadfaí a áireamh leis an bhfeidhmiú rathúil, mar shampla, cumas na n-earraí faisnéis a mhalartú leis na bogearraí nó na crua-earraí eile sin agus an fhaisnéis malartaithe a úsáid.

(28)

Ós rud é go bhfuil forbairt sheasta ag teacht ar an ábhar digiteach nó na seirbhísí digiteacha atá ionchorpraithe in earraí, nó idirnasctha leo, féadfaidh díoltóirí a chomhaontú le tomhaltóirí go soláthróidh siad nuashonruithe do na hearraí sin. Is féidir nuashonruithe, mar a chomhaontaítear iad sa chonradh díolacháin, eilimint an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ag na hearraí a fheabhsú agus a threisiú, a bhfeidhmiúlachtaí a leathnú, iad a oiriúnú d’fhorbairtí teicniúla, iad a chosaint in aghaidh bagairtí slándála nua nó freastal ar chríocha eile. Ba cheart, dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh chomh maith ar chomhréireacht na n-earraí ag a bhfuil ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha atá ionchorpraithe sna hearraí nó idirnasctha leo, i dtaobh an ndéantar gné an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ag na hearraí sin a nuashonrú i gcomhréir leis an gconradh díolacháin. Ba cheart mainneachtain soláthair maidir le nuashonruithe a comhaontaíodh sa chonradh a mheas mar easpa comhréireachta na n-earraí. Thairis sin, ba cheart nuashonruithe lochtacha nó neamhiomlána a mheas freisin mar easpa comhréireachta na n-earraí, toisc go bhfágfadh sin nach bhfeidhmítear na nuashonraithe sin ar an mbealach a sonraítear sa chonradh díolacháin.

(29)

Chun go mbeidh siad i gcomhréir, ba cheart go gcomhlíonfadh na hearraí ní hamháin na ceanglais shuibiachtúil maidir le comhréireacht ach freisin na ceanglais oibiachtúla don chomhréireacht arna leagan amach sa Treoir seo. Ba cheart measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht, inter alia, agus breithniú á dhéanamh ar an gcríoch a n-úsáidfí earraí den saghas céanna de ghnáth ina leith, ar cibé acu a sholáthraítear iad nó nach soláthraítear iad leis na gabhálais agus na treoracha ar féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil lena bhfáil go réasúnach nó cibé acu a chomhfhreagraíonn siad nó nach gcomhfhreagraíonn siad don sampla nó don tsamhail a chuir an díoltóir ar fáil don tomhaltóir. Ba cheart go mbeadh na cáilíochtaí agus na gnéithe ar gnách iad a bheith in earraí den chineál céanna agus ar féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil leo go réasúnach i bhfianaise chineál na n-earraí agus aon ráitis phoiblí a rinne an díoltóir nó duine eile nó a rinneadh thar ceann an díoltóra nó duine eile i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart á gcur san áireamh.

(30)

Anuas ar nuashonruithe arna gcomhaontú go conarthach, ba cheart don díoltóir nuashonruithe a sholáthar freisin, lena n-áirítear nuashonruithe slándála, chun a áirithiú go bhfanfaidh na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha i gcomhréir. Ba cheart oibleagáid an díoltóra a theorannú chun go gcuimseofar nuashonruithe atá riachtanach chun go gcoinneoidh earraí den sórt sin a gcomhréireacht leis na ceanglais oibiachtúla agus shuibiachtúla maidir le comhréireacht a leagtar síos sa Treoir seo. Mura bhfuil a mhalairt comhaontaithe go conarthach ag na páirtithe, níor cheart oibleagáid a bheith ar an díoltóir leaganacha nuashonraithe d’ábhar digiteach nó de sheirbhís dhigiteach na n-earraí a sholáthar ná feidhmiúlachtaí earraí a fheabhsú nó a leathnú níos faide ná mar atá sna ceanglais chomhréireachta. Maidir le nuashonrú arna sholáthar ag an díoltóir nó ag tríú páirtí a sholáthraíonn an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís faoin gconradh díolacháin, má chruthaíonn sé easpa comhréireachta maidir leis an earra ag a bhfuil eilimintí digiteacha, ba cheart go mbeadh dliteanas ar an díoltóir as an earra a thabhairt i gcomhréir arís. Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag an tomhaltóir i gcónaí na nuashonruithe sin a shuiteáil. I gcás ina gcinnfidh an tomhaltóir gan na nuashonruithe a shuiteáil, ar nuashonruithe iad atá riachtanach chun go gcoinneoidh na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a gcomhréireacht, níor cheart go mbeadh an tomhaltóir ag súil leis go bhfanfaidh na hearraí sin i gcomhréir. Ba cheart don díoltóir an tomhaltóir a chur an eolas, maidir le cinneadh an tomhaltóra gan nuashonruithe a shuiteáil, ar nuashonruithe iad atá riachtanach chun na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a choinneáil i gcomhréir, lena n-áirítear nuashonruithe slándála, go mbeidh tionchar ag an gcinneadh sin ar dhliteanas an díoltóra i ndáil le comhréireacht na ngnéithe sin de na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a bhfuil na nuashonruithe ábhartha ceaptha lena gcoinneáil i gcomhréir. Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo difear d’oibleagáidí i dtaca le soláthar nuashonruithe slándála a leagtar síos i ndlí eile an Aontais nó i ndlí náisiúnta.

(31)

I bprionsabal, i gcás earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha má sholáthraítear ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach, atá ionchorpraithe sna hearraí nó idirnasctha leo, trí ghníomh aonair soláthair, níor cheart dliteanas a bheith ar an díoltóir ach amháin as easpa comhréireachta atá ann tráth an tseachadta. Ba cheart, áfach, go leanfadh an oibleagáid i dtaca le nuashonruithe a sholáthar an treocht go mbíonn timpeallacht dhigiteach aon earra den sórt sin ag athrú de shíor. Dá bhrí sin, is uirlis riachtanach iad nuashonruithe chun a áirithiú go mbeidh na hearraí in ann feidhmiú ar an mbealach céanna lenar fheidhmigh siad tráth an tseachadta. Anuas air sin, i gcodarsnacht le hearraí traidisiúnta, níl earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha go hiomlán ar leithligh ó réimse an díoltóra, mar tá an díoltóir, nó tríú duine a sholáthraíonn an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach faoin gconradh díolacháin, in ann nuashonrú a dhéanamh ar na hearraí go cianda, go hiondúil ar an idirlíon. Dá bhrí sin, má sholáthraítear an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach trí oibríocht aonair soláthair, ba cheart go mbeadh dliteanas ar an díoltóir nuashonruithe a sholáthar, ar na nuashonruithe iad atá riachtanach chun na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a choinneáil i gcomhréir le linn tréimhse ama a bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil go réasúnach léi, fiú má bhí na hearraí i gcomhréir tráth an tseachadta. Ba cheart measúnú a dhéanamh ar an tréimhse ama ar féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil go réasúnach léi bunaithe ar shaghas agus ar chríoch na n-earraí agus na n-eilimintí digiteacha agus cúinsí agus cineál an chonartha dhíolacháin á gcur san áireamh. Bheadh tomhaltóir ag súil de ghnáth le nuashonruithe a fháil ar feadh tréimhse chomh fada ar a laghad leis an tréimhse ar lena linn a bheidh dliteanas ar an díoltóir as easpa comhréireachta, agus i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh an tréimhse a mbeadh an tomhaltóir ag súil go réasúnach léi a leathnú thar an tréimhse sin, de réir mar a bheadh i gceist, go háirithe i dtaca le nuashonruithe slándála. I gcásanna eile, mar shampla, maidir le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, a bhfuil teorainn ama ag gabháil lena gcríoch, ba ghnách gur cheart oibleagáid an díoltóra nuashonruithe a sholáthar go dtí an t-am sin.

(32)

Tá sé tábhachtach marthanacht earraí níos faide a áirithiú ionas go mbainfear amach pátrúin tomhaltais níos inbhuanaithe agus geilleagar ciorclach. Ar an gcaoi chéanna, tá sé fíor-riachtanach earraí neamh-chomhlíontacha a choinneáil amach as margadh an Aontais tríd an bhfaireachas margaidh a neartú agus trí na dreasachtaí cuí a chur ar fáil d’oibreoirí eacnamaíocha chun go méadófar an iontaoibh as feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. Chun na gcríoch sin, is í reachtaíocht tháirge-shonrach an Aontais an modh is iomchuí chun ceanglais maidir le marthanacht agus ceanglais eile atá bainteach le táirgí a thabhairt isteach i ndáil le cineálacha sonracha táirgí nó grúpaí sonracha táirgí, agus critéir oiriúnaithe á n-úsáid chun na críche sin. Dá bhrí sin, ba cheart an Treoir a bheith comhlántach leis na cuspóirí a leantar i reachtaíocht shonrach Aontais den sórt sin i dtaca le táirgí, agus ba cheart go n-áireofaí marthanacht inti mar chritéar oibiachtúil chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht earraí. Ba cheart go dtagródh marthanacht sa Treoir seo do chumas na n-earraí a bhfeidhmeanna a éilítear agus a bhfeidhmíocht a choinneáil trí ghnáthúsáid. Chun go mbeidh earraí i gcomhréir, ba cheart go mbeadh marthanacht ag gabháil leo ar gnách é d’earraí den saghas céanna agus ar féidir leis an tomhaltóir a bheith ag súil léi go réasúnach i bhfianaise chineál na n-earraí sonracha, lena n-áirítear an gá féideartha go ndéanfaí cothabháil réasúnach ar na hearraí, amhail iniúchadh tráthrialta nó athrú scagairí i ngluaisteán, agus aon ráiteas poiblí a dhéanann aon duine ar nasc é de chuid shlabhra na n-idirbheart nó a dhéantar thar ceann an duine sin. Ina theannta sin, ba cheart go n-áireofaí sa mheasúnú gach cúinse ábhartha eile, amhail praghas na n-earraí agus déine nó minicíocht na húsáide a bhainfeadh an tomhaltóir as na hearraí. Thairis sin, a mhéid a chuirtear faisnéis shonrach maidir le marthanacht in iúl in aon ráiteas réamhchonarthach ar cuid den chonradh díolacháin é, ba cheart don tomhaltóir a bheith in ann brath uirthi mar chuid de na ceanglais shuibiachtúla le haghaidh comhréireachta.

(33)

Faoin Treoir seo, ba cheart oibleagáid a bheith ar an díoltóir earraí a sheachadadh don tomhaltóir atá i gcomhréir tráth an tseachadta. D’fhéadfadh díoltóirí úsáid a bhaint as comhpháirteanna spártha chun go gcomhlíonfaidh siad a n-oibleagáid i dtaca le hearraí a dheisiú i gcás easpa comhréireachta a bhí ann tráth an tseachadta. Cé nár cheart leis an Treoir seo go dtabharfaí oibleagáid isteach ar dhíoltóirí chun infhaighteacht páirteanna spártha le linn tréimhse ama a áirithiú mar cheanglas oibiachtúil maidir le comhréireacht, níor cheart go ndéanfadh sin difear d’fhorálacha eile i ndlíthe náisiúnta a chuireann oibleagáid ar an díoltóir, ar an táirgeoir nó ar dhaoine eile ar naisc iad de chuid shlabhra na n-idirbheart a áirithiú go bhfuil comhpháirteanna spártha ar fáil nó tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an infhaighteacht sin.

(34)

Tá líon mór earraí tomhaltais ann a bheartaítear lena suiteáil sula bhféadfaidh an tomhaltóir úsáid éifeachtacht a bhaint astu. Thairis sin, i gcás earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, is gá suiteáil an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití de ghnáth chun go mbeidh an tomhaltóir in ann na hearraí sin a úsáid i gcomhréir lena gcríoch bheartaithe. Dá bhrí sin, maidir le haon easpa comhréireachta a eascraíonn as suiteáil mhícheart na n-earraí, lena n-áirítear suiteáil mhícheart an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití atá ionchorpraithe sna hearraí nó idirnasctha leo, ba cheart í a mheas mar easpa comhréireachta i gcás ina ndearna an díoltóir an tsuiteáil nó ina ndearnadh í faoi smacht an díoltóra. I gcás inar beartaíodh go suiteálfadh an tomhaltóir na hearraí, ba cheart easpa comhréireachta a eascraíonn as suiteáil mhícheart a mheas mar easpa comhréireachta na n-earraí gan beann ar an tsuiteáil a bheith déanta ag an tomhaltóir nó ag tríú páirtí faoi fhreagracht an tomhaltóra, más mar thoradh ar easnaimh sna treoracha suiteála a tharla an tsuiteáil mhícheart, ar easnaimh iad amhail neamhiomláine nó easpa soiléireachta, rud a chiallódh go mbeadh na treoracha suiteála deacair don ghnáth-thomhaltóir a úsáid.

(35)

Ba cheart don chomhréireacht fabhtanna san ábhar mar aon le fabhtanna dlíthiúla a chumhdach. D’fhéadfadh srianta a tharlaíonn de dheasca sárú a bheith á dhéanamh cearta tríú páirtí, go háirithe cearta maoine intleachtúla, cosc nó teorainn a chur le húsáid na n-earraí i gcomhréir leis an gconradh. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú sna cásanna sin go mbeidh an tomhaltóir i dteideal na leigheasanna ar easpa comhréireachta de réir mar a leagtar amach iad sa Treoir seo, mura bhforáiltear sa dlí náisiúnta do neamhniú an chonartha nó cealú an chonartha mar thoradh ar a shárú i gcásanna mar sin.

(36)

Chun dóthain solúbthachta sna rialacha a áirithiú, mar shampla i dtaca le díolachán earraí athláimhe, ba cheart go mbeadh na páirtithe in ann imeacht ó na ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta dá dtagraítear sa Treoir seo. Níor cheart go mbeifí in ann imeacht ó na ceanglais sa chaoi sin ach amháin más rud é go raibh an tomhaltóir ar an eolas go sonrach faoi agus más rud é go nglacann an tomhaltóir leis sin ar leithligh ó ráitis nó comhaontuithe eile agus ar bhonn iompar gníomhach agus neamh-dhéchiallach.

(37)

Chun go gcuirfear feabhas ar dheimhneacht dhlíthiúil do thomhaltóirí agus do dhíoltóirí araon, is gá léiriú soiléir a bheith ann maidir leis an tráth ar cheart comhréireacht na n-earraí a mheas. Ba cheart gurbh é an tráth ábhartha chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht na n-earraí an tráth a seachadtar na hearraí. Ba cheart go mbeadh feidhm aige sin freisin maidir le hearraí a ionchorpraíonn ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach arna soláthar trí oibríocht aonair soláthair, nó atá idirnasctha leo. I gcás ina bhfuil an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach atá ionchorpraithe sna hearraí nó idirnasctha leo le soláthar go leanúnach thar thréimhse ama, áfach, níor cheart gur pointe ama ábhartha a bheadh i gceist leis an tráth chun críche comhréireacht eilimint sin an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití a shuí ach tréimhse ama, ag tosú tráth an tseachadta. Ar chúiseanna na deimhneachta dlíthiúla, ba cheart gurbh ionann an tréimhse ama sin agus an tréimhse ar lena linn a bheidh dliteanas ar an díoltóir as easpa comhréireachta.

(38)

Níor cheart go ndéanfaí rialú ar bhrí “seachadadh” leis an Treoir seo, ar ina leith ba cheart an rialú sin a fhágáil faoin dlí náisiúnta, go háirithe, tá feidhm aige sin maidir lena fháil amach faoina bhfuil le déanamh ag díoltóir chun go gcomhlíonfaí oibleagáid an díoltóra na hearraí a sheachadadh. Thairis sin, ba cheart tagairtí do thráth an tseachadta sa Treoir seo a bheith gan dochar do na rialacha maidir le riosca a aistriú dá bhforáiltear i dTreoir 2011/83/AE agus a chuirtear chun feidhme dá réir sin i ndlí náisiúnta na mBallstát.

(39)

Ba cheart a mheas go bhfuil earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha seachadta don tomhaltóir nuair a bheidh comhpháirt fhisiceach na n-earraí seachadta agus nuair a bheidh oibríocht aonair soláthair an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití déanta nó nuair a bheidh soláthar leanúnach an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití thar thréimhse ama tosaithe. Ciallaíonn sé sin gur cheart don díoltóir an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a chur ar fáil nó a dhéanamh inrochtana don tomhaltóir ar bhealach go mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach, nó aon mhodh oiriúnach lena n-íoslódáil nó a rochtain, tagtha chuig réimse an tomhaltóra agus nach bhfuil gá le gníomhaíocht bhreise ó thaobh an díoltóra de chun an tomhaltóir a chumasú an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a úsáid i gcomhréir leis an gconradh, mar shampla, trí nasc nó rogha íoslódála a sholáthar. Dá bhrí sin, ba cheart gurbh é an t-am ábhartha chun comhréireacht a shuí an t-am nuair a sholáthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach, má rinneadh an chomhpháirt fhisiceach a sheachadadh roimhe sin. Mar thoradh air sin, is féidir é a áirithiú go bhfuil pointe tosaithe aonfhoirmeach ag an tréimhse dhliteanais don chomhpháirt fhisiceach ar thaobh amháin agus don eilimint dhigiteach ar an taobh eile. Thairis sin, is minic, nach mbeidh an tomhaltóir in ann fabht sa chomhpháirt dhigiteach a thabhairt faoi deara go dtí go soláthrófar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach.

(40)

Nuair is gá don díoltóir na hearraí a shuiteáil, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an tomhaltóir in ann na hearraí a úsáid ná fabht a thabhairt faoi deara sula mbeidh an tsuiteáil críochnaithe. Dá réir sin, i gcás ina bhfuil na hearraí le suiteáil ag an díoltóir nó faoi fhreagracht an díoltóra faoin gconradh díolacháin, ba cheart a mheas na hearraí a bheith arna seachadadh don tomhaltóir nuair a bheidh an tsuiteáil críochnaithe.

(41)

D’fhonn deimhneacht dhlíthiúil do dhíoltóirí agus an mhuinín fhoriomlán atá ag tomhaltóirí as ceannacháin trasteorann a áirithiú, is gá foráil a dhéanamh maidir le tréimhse a mbíonn an tomhaltóir i dteideal leigheasanna lena linn as aon easpa comhréireachta atá ann ag an tráth atá ábhartha chun comhréireacht a shuí. Ós rud é go ndearna formhór na mBallstát foráil do thréimhse 2 bhliain le linn Treoir 1999/44/CE a bheith á cur chun feidhme agus go measann rannpháirtithe margaidh gur tréimhse réasúnach í sin i gcleachtas, ba cheart an tréimhse sin a choinneáil. Ba cheart feidhm a bheith ag an tréimhse chéanna i gcás earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha. I gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh maidir le soláthar leanúnach thar thréimhse ama níos faide ná 2 bhliain, áfach, ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal leigheasanna as aon easpa comhréireachta a bheith ann maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a tharlóidh nó ar léir gur ann di, laistigh den tréimhse ama ar lena linn a bheidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheidh le soláthar faoin gconradh. Chun solúbthacht a áirithiú do na Ballstáit chun an leibhéal cosanta do thomhaltóirí a mhéadú ina ndlí náisiúnta, ba cheart go mbeadh saoirse ag na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le tréimhsí ama níos faide do dhliteanas an díoltóra ná na tréimhsí a leagtar síos sa Treoir seo.

(42)

Ar mhaithe le comhleanúnachas le córais dlí náisiúnta atá ann cheana, ba cheart an saoirse a bheith ag na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le dliteanas a bheith ar an díoltóir as easpa comhréireachta ar léir é laistigh de thréimhse shonrach ama, a d’fhéadfadh a bheith ceangailte le tréimhse theorann, nó maidir le leigheasanna an tomhaltóra a bheith faoi réir tréimhse teorann. Sa chéad chás díobh sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach dtéitear timpeall ar an tréimhse le haghaidh dhliteanas an díoltóra leis an tréimhse theorann le haghaidh leigheasanna an tomhaltóra. Cé nár cheart, dá bhrí sin, pointe tosaigh na dtréimhsí teorann náisiúnta a chomhchuibhiú leis an Treoir seo, ba cheart a áirithiú léi nach gcuirfear srian leis na tréimhsí sin le ceart na dtomhaltóirí a leigheasanna a fheidhmiú d’aon easpa comhréireachta a thiocfaidh chun solais i rith na tréimhse ar lena linn a bheidh an díoltóir faoi dhliteanas i leith easpa comhréireachta. Sa dara cás díobh sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann tréimhse teorann a chothabháil nó a thabhairt isteach i gcomhair leigheasanna an tomhaltóra gan tréimhse shonrach a thabhairt isteach ina mbeadh gá ann gur léir an easpa comhréireachta chun go mbeadh dliteanas ar an díoltóir. Chun a áirithiú go bhfuil cosaint chomhchosúil ag na tomhaltóirí sna cásanna mar sin, ba cheart go n-áiritheodh na Ballstáit nuair nach mbíonn feidhm ach ag tréimhse theorann go mbeadh tomhaltóirí fós in ann na leigheasanna a fheidhmiú maidir le haon easpa comhréireachta ar léir í ar a laghad le linn na tréimhse ama dá bhforáiltear sa Treoir seo mar thréimhse dhliteanais.

(43)

Maidir le gnéithe áirithe, d’fhéadfadh údar cuí a bheith le caitheamh le hearraí athláimhe ar bhealach difriúil. Cé go dtugann tréimhse dhliteanais nó teorann 2 bhliain nó níos faide leasanna an díoltóra agus an tomhaltóra le chéile de ghnáth, d’fhéadfadh sé go mbeadh cás eile i gceist maidir le hearraí athláimhe. Dá bhrí sin, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit na páirtithe a chumasú chun teacht ar chomhaontú maidir le tréimhse dhliteanais nó teorann ghiorraithe d’earraí den sórt sin. Tríd an gceist sin a fhágáil faoi chomhaontú conarthach idir na páirtithe, méadaítear an tsaoirse chonartha agus áirithítear gur cheart an tomhaltóir a chur ar an eolas faoi chineál an earra mar earra athláimhe agus faoin tréimhse dhliteanais nó teorann ghiorraithe. Níor cheart, áfach, tréimhse chomhaontaithe de réir conradh den sórt sin a bheith níos giorra ná 1 bliain amháin.

(44)

Níor cheart don Treoir rialú a dhéanamh ar cheist na gcoinníollacha faoinar féidir an tréimhse dhliteanais, mar a fhoráiltear sa Treoir seo, nó tréimhse theorann a chur ar fionraí nó faoinar féidir cur isteach orthu. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann foráil a dhéanamh maidir leis an tréimhse dhliteanais nó an tréimhse theorann a chur ar fionraí nó maidir le cur isteach orthu, mar shampla i gcás deisiú, athsholáthair nó caibidlíochtaí idir an díoltóir agus an tomhaltóir d’fhonn réiteach cairdiúil a bhaint amach.

(45)

Ar feadh tréimhse bliana, nó ar feadh tréimhse 2 bhliain, má roghnaíonn na Ballstáit tréimhse 2 bhliain a chur i bhfeidhm, níor cheart go mbeadh ar an tomhaltóir a chruthú ach amháin nach bhfuil an t-earra i gcomhréir, gan an gá a bheith ann freisin a chruthú gurbh ann don easpa comhréireachta an tráth ábhartha chun comhréireacht a shuí. Chun éileamh an tomhaltóra a bhréagnú, bheadh ar an díoltóir a chruthú nárbh ann don easpa comhréireachta an tráth sin. Thairis sin, i gcásanna áirithe d’fhéadfadh an toimhde gurbh ann don easpa comhréireachta an tráth ábhartha chun comhréireacht a shuí a bheith neamh-chomhoiriúnach le cineál na n-earraí nó le cineál na heaspa comhréireachta. D’fhéadfadh an chéad cheann díobh sin a bheith i gceist le hearraí a théann ó mhaith mar thoradh ar a gcineál, amhail táirgí somheata, mar shampla bláthanna, nó earraí nach bhfuil beartaithe ach i gcomhair úsáid amháin. Sampla den dara ceann díobh a bheadh ann ná easpa comhréireachta nach dtiocfadh ann ach mar thoradh ar ghníomhaíocht a rinne an tomhaltóir nó gníomhaíocht fhollasach sheachtrach a tharla tar éis sheachadadh na n-earraí chuig an tomhaltóir. Maidir le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha i gcás ina ndéantar foráil do sholáthar leanúnach an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití, níor cheart go mbeadh ar an tomhaltóir a chruthú nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir le linn na tréimhse ama lena mbaineann chun comhréireacht a shuí. Chun éileamh an tomhaltóra a bhréagnú, bheadh ar an díoltóir a chruthú go raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréir le linn na tréimhse sin.

(46)

Ba cheart a lamháil do na Ballstáit forálacha a chothabháil nó a thabhairt isteach lena sonraítear, chun leas a bhaint as cearta an tomhaltóra, nach mór don tomhaltóir an díoltóir a chur ar an eolas faoi easpa comhréireachta faoi cheann tréimhse nach lú ná 2 mhí ón dáta ar ar thug an tomhaltóir an easpa comhréireacha sin faoi deara. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit leibhéal cosanta níos airde a áirithiú don tomhaltóir mura dtabharfaidh siad isteach oibleagáid den sórt sin.

(47)

Chun deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú agus chun ceann de na mórchonstaicí a dhíothú, lena gcuirfí srian ar an margadh inmheánach, ba cheart comhchuibhiú iomlán a dhéanamh ar na leigheasanna atá ar fáil don tomhaltóir ar easpa comhréireachta na n-earraí agus ar na coinníollacha faoina bhféadfaí na leigheasanna den sórt sin a fheidhmiú. Go háirithe, i gcás easpa comhréireachta, ba cheart teidlíocht a bheith ag tomhaltóirí go dtabharfaí na hearraí chun comhréireachta, nó go bhfaighidís laghdú comhréireach ar an bpraghas, nó go ndéanfaí an conradh a fhoirceannadh.

(48)

Maidir le na hearraí a thabhairt i gcomhréir, ba cheart don tomhaltóir rogha idir deisiú nó athsholáthar a theachtadh. Trína chur ar chumas na dtomhaltóirí deisiú a éileamh, ba cheart go spreagfaí an tomhaltas inbhuanaithe agus d’fhéadfaí rannchuidiú le marthanacht a bheadh níos mó i gcás táirgí. Níor cheart rogha an tomhaltóra idir deisiú agus athsholáthar a theorannú ach amháin i gcás ina mbeadh an rogha a dhéanfaí dodhéanta go dlíthiúil nó go fíorasach nó, go bhforchuirfeadh sí costais ar an díoltóir a bheadh díréireach, i gcomparáid leis an rogha eile a bheadh ar fáil. Mar shampla, d’fhéadfadh sé a bheith díréireach a iarraidh go ndéanfaí earraí a athsholáthar mar gheall ar scríobadh beag i gcás ina gcruthódh an t-athsholáthar sin costais shuntasacha agus gurbh fhurasta an scríobadh a dheisiú.

(49)

Ba cheart go mbeadh an díoltóir in ann diúltú na hearraí a thabhairt i gcomhréir más dodhéanta iad a dheisiú nó a athsholáthar nó dá bhforchuirfí costais dhíréireacha ar an díoltóir dá mbarr. Ba cheart feidhm a bheith ag an méid céanna más dodhéanta deisiú nó athsholáthar agus dá bhforchuirfí costais dhíréireacha ar an díoltóir de thoradh an leighis mhalartaigh. Mar shampla, má tá earraí lonnaithe in áit atá difriúil ón áit inar seachadadh iad ar dtús, d’fhéadfadh costais an phoist agus an iompair a bheith díréireach don díoltóir.

(50)

Nuair a thagann easpa comhréireachta chun cinn, ba cheart don tomhaltóir é sin a chur in iúl don díoltóir chun an deis a thabhairt don díoltóir an t-earra a thabhairt chun comhréireachta. Ba cheart don díoltóir é sin a dhéanamh laistigh de thréimhse réasúnach ama. Dá réir sin, níor cheart, i bprionsabal, go mbeadh an tomhaltóir i dteideal laghdú a fháil ar an bpraghas nó an conradh a fhoirceannadh ach ba cheart don tomhaltóir tréimhse réasúnta a thabhairt don díoltóir chun an t-earra neamhchomhréireach a dheisiú nó a ionadú. I gcás nach bhfuil an t-earra deisithe nó athsholáthraithe ag an díoltóir laistigh den tréimhse sin, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal laghdú ar an bpraghas a éileamh agus a bhrú tríd nó an conradh a fhoirceannadh gan a bheith ag feitheamh níos mó.

(51)

I gcás nár tugadh le deisiú nó athsholáthar leigheas ceart don tomhaltóir ar an easpa comhréireachta, ba cheart go mbeadh an tomhaltóir i dteideal laghdú ar an bpraghas nó an conradh a fhoirceannadh. Ba cheart gurb é sin an cás, go háirithe, nuair nach bhfuil deisiú nó athsholáthar curtha i gcrích ag an díoltóir nó is léir ó na himthosca nach dtabharfaidh an díoltóir an deisiú nó an t-athsholáthar i gcrích, nó gur dhiúltaigh an díoltóir na hearraí a thabhairt chun comhréireachta toisc go bhfuil deisiú agus athsholáthar dodheánta nó go gcuirfidís costais dhíréireacha ar an díoltóir.

(52)

I gcásanna áirithe d’fhéadfaí údar cuí a bheith ann gur cheart an tomhaltóir a bheith i dteideal praghas laghdaithe a bheith acu nó an conradh a fhoirceannadh láithreach. I gcás ina bhfuil gníomhaíocht déanta ag an díoltóir chun na hearraí a thabhairt chun comhréireachta ach go dtagann easpa comhréireachta chun cinn ina dhiaidh sin, ba cheart a fhionnadh go hoibiachtúil cibé acu ba cheart nó nár cheart don tomhaltóir glacadh le hiarrachtaí breise ag an díoltóir maidir leis na hearraí a thabhairt chun comhréireachta, agus imthosca uile an cháis á gcur san áireamh amhail cineál agus luach na n-earraí, chomh maith le nádúr agus suntasacht na heaspa comhréireachta. Go háirithe, le haghaidh earraí costasacha agus casta d’fhéadfaí údar cuí a bheith ann a lamháil don díoltóir a iarracht eile a dhéanamh an easpa comhréireachta a leigheas. Ba cheart a chur san áireamh freisin an amhlaidh gur féidir a bheith ag súil leis go leanfadh an tomhaltóir de mhuinín a bheith aige as cumas an díoltóra na hearraí a thabhairt chun comhréireachta nó nach féidir, mar shampla toisc go dtagann an fhadhb chéanna chun cinn faoi dhó. Ar an gcaoi chéanna, i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh an easpa comhréireachta a bheith de chineál tromchúiseach sa chaoi nach féidir leis an tomhaltóir muinín a bheith aige as cumas an díoltóra na hearraí a thabhairt chun comhréireachta. D’fhéadfadh an cás a bheith amhlaidh nuair a bhíonn tionchar tromchúiseach ag an easpa comhréireachta ar chumas an tomhaltóra gnáthúsáid a bhaint as na hearraí agus nuair nach féidir a bheith ag súil leis go leanfadh an tomhaltóir de mhuinín a bheith aige go leigheasfaí an fhadhb trí na hearraí a dheisiú nó a athsholáthar.

(53)

Chun cothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe conarthacha a choimeád, níor cheart go mbeadh an ceart ag an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh ach amháin mura bhfuil mioneaspa comhréireachta i gceist.

(54)

Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann rialáil a dhéanamh ar na coinníollacha faoinar féidir le duine eile feidhmíocht an fhéichiúnaí a chomhlíonadh, mar shampla na coinníollacha faoinar féidir leis an tomhaltóir nó le triú páirtí oibleagáid an díoltóra maidir le hearra a dheisiú a dhéanamh, ar chostas an díoltóra.

(55)

Chun tomhaltóirí a chosaint in aghaidh riosca moilleanna fada, ba cheart go mbeadh aon deisiú nó athsholáthar tugtha chun críche go rathúil laistigh de thréimse ama réasúnta. Ba cheart go mbeadh an rud a mheastar mar thréimhse réasúnach ama ag teacht leis an tréimhse ama is giorra agus is féidir chun an deisiú nó an t-athsholáthar a thabhairt chun críche. Ba cheart an tréimhse ama sin a chinneadh go hoibiachtúil i bhfianaise chineál agus chastacht na n-earraí, chineál agus dhéine na heaspa comhréireachta, agus na hiarracht atá ag teastáil chun deisiú nó athsholáthar a thabhairt chun críche. Agus an Treoir seo á cur chun feidhme, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann coincheap na tréimhse réasúnaí ama le haghaidh deisiú nó athsholáthar a thabhairt chun críche a léirmhíniú, trí fhoráil a dhéanamh do thréimhsí áirithe ama, ar tréimhsí iad a d’fhéadfaí a mheas a bheith réasúnta le haghaidh deisiú nó athsholáthair, go háirithe maidir le catagóirí táirgí sonracha.

(56)

Níor cheart don Treoir seo forálacha maidir le cásanna inar gá oibleagáidí an fhéichiúnaí a chomhlíonadh a leagan síos. Dá bhrí sin, níor cheart go ndéanfaí leis an Treoir seo áit seachadta a shainmhíniú ná an áit inar cheart an deisiú nó an t-athsholáthar a dhéanamh a fhorordú, agus ba cheart go mbeadh ceisteanna den chineál sin fágtha faoin dlí náisiúnta.

(57)

I gcás ina dtugann an díoltóir an t-earra chun comhréireachta trí athsholáthar, níor cheart oibleagáid a bheith ar an tomhaltóir íoc as gnáthúsáid na n-earraí sular athsholáthraíodh iad. Ba cheart úsáid na n-earraí a mheas mar ghnáthúsáid earraí nuair a úsáidtear iad i gcomhréir le cineál agus le críoch na n-earraí.

(58)

Ionas go mbeidh an ceart chun conradh a fhoirceannadh éifeachtach do thomhaltóirí, i gcásanna ina bhfaigheann an tomhaltóir go leor earraí agus nach bhfuil tionchar ag an easpa comhréireachta ach amháin ar chuid de na hearraí arna seachadadh faoin chonradh, ba cheart go mbeadh an ceart ag an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh maidir leis na hearraí eile arna bhfáil le chéile leis na hearraí neamh-chomhréireacha, fiú má tá na hearraí sin i gcomhréir, mura féidir a bheith ag súil le réasún go nglacfadh an tomhaltóir le bheith in ann na hearraí comhréireacha amháin a choimeád.

(59)

I gcás ina ndéanann an tomhaltóir an conradh a fhoirceannadh mar gheall ar easpa comhréireachta, níor cheart go ndéanfaí leis an Treoir seo ach príomhéifeachtaí agus modúlachtaí an chirt chun foirceannadh a fhorordú, go háirithe an oibleagáid atá ar na páirtithe an méid a fuair siad a thabhairt ar ais. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh oibleagáid ar an trádálaí an praghas a fuair sé ón tomhaltóir a aisíoc agus ba cheart go dtabharfadh an tomhaltóir na hearraí ar ais.

(60)

Ní dhéanfaidh an Treoir seo difear do shaoirse go rialóidh na Ballstáit na hiarmhairtí a bhaineann le foirceannadh conartha seachas na cinn dá bhforáiltear sa Threoir seo, amhail iarmhairtí an laghdaithe ar luach na n-earraí, nó a scriosadh nó a gcaillteanas. Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag na Ballstáit modúlachtaí aisíocaíochta an phraghais a rialáil don tomhaltóir, mar shampla na modúlachtaí a bhaineann leis na modhanna a úsáidtear le haghaidh a leithéid d’aisíocaíocht nó na costais agus na táillí féideartha a thabhaítear mar thoradh ar an aisíocaíocht. Ba cheart an tsaoirse a bheith ag Ballstáit freisin, mar shampla, foráil a dhéanamh do theorainneacha ama áirithe le haghaidh aisíocaíocht an phraghais nó thabhairt ar ais na n-earraí.

(61)

Is gné riachtanach de chonarthaí díolacháin é an prionsabal a bhaineann le dliteanas an díoltóra i leith damáistí. Dá bhrí sin, ba cheart don tomhaltóir a bheith i dteideal cúiteamh a éileamh as díobháil mar thoradh ar shárú a rinne an díoltóir ar fhorálacha na Treorach seo, lena n-áirítear le haghaidh damáistí a bhain don tomhaltóir de thoradh easpa comhréireachta. Leis an gcúiteamh sin, ba cheart go mbeadh imthosca an tomhaltóra mar an gcéanna, a oiread agus is féidir, amhail is dá mbeadh na hearraí i gcomhréireacht. Ós rud é go n-áirithítear an ceart sin i leith damáistí i ngach Ballstát cheana, ba cheart an Treoir seo a bheith gan dochar do rialacha náisiúnta maidir le cúiteamh tomhaltóirí as díobháil a rinneadh de thoradh sárú ar na rialacha sin. Ba cheart go mbeadh sé de shaoirse ag na Ballstáit freisin teidlíocht an tomhaltóra chun cúitimh a rialáil i gcásanna inar cruthaíodh aon mhíchaoithiúlacht leis an deisiú nó leis an athsholáthar nó má bhí moill air.

(62)

Chun trédhearcacht a áirithiú, ba cheart go soláthrófaí ceanglais trédhearcachta áirithe maidir le ráthaíochtaí tráchtála, i dteannta ceanglas faisnéise réamhchonarthaí maidir le coinníollacha na ráthaíochtaí tráchtála a leagtar amach i dTreoir 2011/83/AE. Ina theannta sin, chun deimhneacht dhlíthiúil a fheabhsú agus chun nach gcuirfear tomhaltóirí amú, ba cheart go ndéanfaí foráil leis an Treoir seo go mbeadh forlámhas ag na coinníollacha is buntáistí i gcás gur fabhraí don tomhaltóir na coinníollacha ráthaíochta tráchtála atá i bhfógraí gaolmhara ná an chuid a áirítear sa ráiteas ráthaíochta. Ar deireadh, ba cheart leis an Treoir seo rialacha a chur ar fáil maidir le hábhar ráiteas na ráthaíochta agus leis an gcaoi ar cheart é a chur ar fáil do thomhaltóirí. Mar shampla, ba cheart go n-áireodh an ráiteas ráthaíochta na ráthaíochta tráchtála agus go luafadh sé nach bhfuil tionchar ag an ráthaíocht tráchtála ar an ráthaíocht dhlíthiúil um chomhréireacht, lena soiléirítear go bhfuil téarmaí na ráthaíochta tráchtála sa bhreis ar an ráthaíocht dhlíthiúil um chomhréireacht. Ba cheart é a bheith de shaoirse ag na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le gnéithe a bhaineann le ráthaíochtaí tráchtála nach gcumhdaítear leis an Treoir seo, mar shampla an fhéidearthacht féichiúnaithe, seachas an ráthóir, a cheangal leis an ráthaíocht tráchtála, ar choinníoll nach mbainfeadh na rialacha sin de thomhaltóirí an chosaint a dtugtar dóibh leis na forálacha lán-chomhchuibhithe maidir le ráthaíochtaí tráchtála sa Treoir seo. Cé gur cheart go mbeadh sé fós de shaoirse ag na Ballstáit a chinneadh gur gá ráthaíochtaí tráchtála a bheith curtha ar fáil saor in aisce, ba cheart dóibh a áirithiú go ndéanann aon ghealltanas a thugann an díoltóir, a thagann faoi shainmhíniú na ráthaíochtaí tráchtála a leagtar síos sa Treoir seo, rialacha comhchuibhithe na Treorach seo a chomhlíonadh.

(63)

De bhrí go bhfuil an díoltóir faoi dhliteanas i leith an tomhaltóra maidir le haon easpa comhréireachta sna hearraí de dheasca ghníomh nó neamhghníomh an díoltóra nó ag tríú páirtí, tá údar maith ann go bhféadfadh an díoltóir leigheasanna a lorg i leith an duine fhreagraigh a bhí páirteach i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart. Ba cheart leigheasanna den sórt sin ar easpa comhréireachta atá mar thoradh ar neamhghníomh nuashonraithe a bheith san áireamh leis sin, lena n-áirítear nuashonrúchán slándála, a bheadh riachtanach chun na hearraí le gnéithe digiteacha a choimeád i gcomhréireacht. Níor cheart don Treoir seo difear a dhéanamh do phrionsabal na saoirse conarthaí idir an díoltóir agus páirtithe eile i slabhra na n-idirbheart, áfach. Ba cheart do na Ballstáit na sonraí a sholáthar maidir le feidhmiú an chirt sin, go háirithe maidir leis an duine a ndéanfar na leigheasanna sin a lorg ina leith agus an chaoi a ndéanfar iad a lorg agus cibé acu atá nó nach bhfuil na leigheasanna sin éigeantach ó thaobh cineáil de. Ní rialaítear leis an Treoir seo an cheist an bhféadfadh an tomhaltóir éileamh a dhéanamh i gcoinne duine ag naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart, seachas amháin sna cásanna ina dtáirgeann an táirgeoir ráthaíocht tráchtála le haghaidh na n-earraí don tomhaltóir.

(64)

Daoine nó eagraíochtaí a meastar faoin dlí náisiúnta go bhfuil leas dlisteanach acu maidir le cearta conarthacha tomhaltóirí a chosaint, ba cheart an ceart a thabhairt dóibh imeachtaí a thionscnamh, os comhair cúirte nó os comhair údarás riaracháin atá inniúil ar chinneadh a dhéanamh i dtaobh gearán nó inniúil ar imeachtaí dlíthiúla iomchuí a thionscnamh.

(65)

Níor cheart do rud ar bith sa Treoir seo dochar a dhéanamh do chur i bhfeidhm rialacha an dlí idirnáisiúnta phríobháidigh, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7).

(66)

Ba cheart Treoir 1999/44/CE a aisghairm. Ba cheart dáta na haisghairme a ailíniú le dáta trasuite na Treorach seo. D’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm, go haonfhoirmeach, na rialacha, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá a bheith ann le go mbeidh na Ballstáit in ann an Treoir seo a chomhlíonadh i leith conarthaí a thabharfar i gcrích tar éis dháta an trasuite ar aghaidh, níor cheart go mbeadh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí a tugadh i gcrích roimh dháta a trasuite.

(67)

Ba cheart Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) a leasú chun tagairt don Treoir seo a áireamh ionas go n-éascófar an comhar trasteorann maidir le forfheidhmiú na Treorach seo.

(68)

Ba cheart Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9) a leasú chun tagairt don Treoir seo a áireamh ionas go n-áiritheofar go ndéanfar na comhleasanna tomhaltóirí a leagtar amach sa Treoir seo a chosaint.

(69)

I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin (10), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den sórt sin a thraschur.

(70)

Ós rud é, maidir le cuspóirí na Treorach seo, eadhon rannchuidiú le feidhmiú an mhargaidh aonair trí dhul i ngleic ar bhealach comhsheasmhach le bacainní a bhaineann le dlí na gconarthaí i ndáil le díolacháin earraí trasteorann san Aontas, a ghnóthú go leordhóthanach, toisc nach bhfuil gach Ballstát go leithleach in ann dul i ngleic leis an ilroinnt dhlíthiúil atá ann cheana trí chomhleanúnachas idir a dlí agus dlí Ballstát eile a dheimhniú. Is fearr is féidir cuspóirí na Treorach seo a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, trí phríomhbhacainní a bhaineann le dlí na gconarthaí a bhaint trí chomhchuibhiú iomlán. Dá bhrí sin, d’fhonn cuspóirí na Treorach a bhaint amach, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(71)

Is iomchuí don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Treorach seo 5 bliana tar éis di teacht i bhfeidhm, lena n-áirítear go háirithe na forálacha maidir le leigheasanna, dualgas cruthúnais — agus maidir le hearraí athláimhe chomh maith le hearraí a dhíoltar ag ceantanna poiblí — agus ráthaíocht tráchtála an táirgeora i leith marthanachta. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh freisin ar cibé acu a áirithíonn nó nach n-áirithíonn cur chun feidhme na Treorach seo agus Threoir (AE) 2019/770 creat dlíthiúil atá comhsheasmhach agus comhleanúnach maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha agus earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a sholáthar.

(72)

Leis an Treoir seo, urramaítear cearta agus saoirsí bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear, go háirithe, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear iad sin a chumhdaítear in Airteagail 16, 38 agus 47 di,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus cuspóir

Is é is cuspóir don Treoir seo rannchuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh ach, ag an am céanna, foráil a dhéanamh maidir le hardleibhéal cosanta do thomhaltóirí trí rialacha comhchoiteanna a leagan síos i ndáil le ceanglais áirithe a bhaineann le conarthaí díolacháin arna dtabhairt i gcrích idir díoltóirí agus tomhaltóirí, go háirithe rialacha maidir le comhréireacht na n-earraí leis an gconradh, leigheasanna i gcás easpa comhréireachta den chineál sin, na modúlachtaí le haghaidh fheidhmiú na leigheasanna sin, agus ráthaíochtaí tráchtála.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha na Treorach seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “conradh díolacháin” aon chonradh ar faoina bhun a aistríonn an díoltóir úinéireacht earraí nó a gheallann sé úinéireacht earraí a aistriú do thomhaltóir, agus a íocann an tomhaltóir an praghas, nó a gheallann sé an praghas a íoc, i leith an aistrithe úinéireachta sin;

(2)

ciallaíonn “tomhaltóir” aon duine nádúrtha atá ag gníomhú, i ndáil le conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo, chun críocha nach bhfuil aon bhaint acu le trádáil, gnó, ceird nó gairm an duine sin;

(3)

ciallaíonn “díoltóir” aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, gan beann ar é a bheith faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag gníomhú, lena n-áirítear trí aon duine eile atá ag gníomhú faoi ainm an duine nadúrtha nó an duine dlíthiúil sin, nó thar cheann an duine sin, chun críocha a bhfuil baint acu le trádáil an duine sin, lena ghnó, lena cheird nó lena ghairm, i ndáil le conarthaí a chumhdaítear leis an Treoir seo;

(4)

ciallaíonn “táirgeoir” monaróir earraí, allmhaireoir earraí chuig an Aontas nó aon duine a airbheartaíonn gur táirgeoir é nó í trí a ainm nó a hainm, trádmharc, nó aon sainchomhartha eile a chur ar na hearraí;

(5)

ciallaíonn “earraí”:

(a)

aon ítimí sochorraithe inláimhsithe; measfar uisce, gás agus leictreachas mar earraí de réir bhrí na Treorach seo i gcás ina gcuirtear iad ar díol i méid teoranta nó i gcainníocht sheasta iad;

(b)

ítimí sochorraithe inláimhsithe lena n-ionchorpraítear ábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach nó a bhíonn idirnasctha leis nó léi sa chaoi agus go gcuirfeadh easpa an ábhair dhigitigh sin nó na seirbhíse digití sin cosc ar a bhfeidhmeanna a bheith á gcomhlíonadh ag na hearraí (“earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha”);

(6)

ciallaíonn “ábhar digiteach” sonraí a tháirgtear agus a sholáthraítear i bhfoirm dhigiteach;

(7)

ciallaíonn “seirbhís dhigiteach”:

(a)

seirbhís lenar féidir leis an tomhaltóir sonraí a chruthú, a phróiseáil, a stóráil nó a rochtain i bhfoirm dhigiteach; nó

(b)

seirbhís lenar féidir sonraí a chomhroinnt nó aon idirghníomhaíocht eile a dhéanamh le sonraí i bhfoirm dhigiteach arna n-uaslódáil nó arna gcruthú ag an tomhaltóir nó ag úsáideoirí eile na seirbhíse sin;

(8)

ciallaíonn “comhoiriúnacht” cumas na n-earraí feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí lena ndéantar earraí den chineál céanna a úsáid de ghnáth, gan an gá a bheith leis na hearraí, na crua-earraí nó na bogearraí a thiontú;

(9)

ciallaíonn “feidhmiúlacht” cumas na n-earraí a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh ag féachaint dá n-aidhm;

(10)

ciallaíonn “idir-inoibritheacht” cumas na n-earraí feidhmiú le crua-earraí nó bogearraí atá difriúil ó na cinn a úsáidtear de ghnáth le hearraí den chineál céanna;

(11)

ciallaíonn “meán marthanach” aon ionstraim lenar féidir leis an tomhaltóir nó leis an díoltóir faisnéis a díríodh chuig an duine sin é féin nó í a stóráil ar bhealach inrochtana lena húsáid amach anseo go ceann tréimhse a bheidh leordhóthanach chun críocha na faisnéise sin agus ionas gur féidir an fhaisnéis atá stóráilte a atáirgeadh gan í a athrú;

(12)

ciallaíonn “ráthaíocht tráchtála” aon ghealltanas a thugann an díoltóir nó táirgeoir (an ráthóir) don tomhaltóir, i dteannta oibleagáid dhlíthiúil an díoltóra i leith na ráthaíochta maidir le comhréireacht, go ndéanfaidh sé an praghas a íocadh a aisíoc nó go malartóidh, go ndeiseoidh nó go seirbhíseoidh sé earraí ar bhealach ar bith mura gcomhlíonann siad na sonraíochtaí nó aon cheanglais eile nach mbaineann le comhréireacht arna leagan amach i ráiteas na ráthaíochta nó san fhógraíocht ábhartha a bhí ar fáil tráth ar tugadh an conradh i gcrích nó roimhe sin;

(13)

ciallaíonn “marthanacht” cumas na n-earraí a bhfeidhmeanna riachtanacha agus a bhfeidhmíocht a chothabháil trí ghnáthúsáid;

(14)

ciallaíonn “saor in aisce” saor ó na costais riachtanacha a thabhaítear chun na hearraí a thabhairt chun comhréireachta, go háirithe an costas postais, iompair, saothair nó ábhar;

(15)

ciallaíonn “ceant poiblí” modh díola ina dtairgeann an díoltóir earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí, atá i láthair nó a bhfuil an deis acu a bheith i láthair iad féin ag an gceant, trí nós imeachta trédhearcach iomaíoch tairisceana atá á reáchtáil ag ceantálaí agus ina gceanglaítear ar an tairgeoir a n-éiríonn leis na hearraí nó seirbhísí a cheannach.

Airteagal 3

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí díolacháin idir an tomhaltóir agus an díoltóir.

2.   Measfar freisin gur conarthaí díolacháin iad conarthaí idir an tomhaltóir agus an díoltóir chun earraí atá le monarú nó le táirgeadh chun críche na Treorach seo.

3.   Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir le conarthaí le haghaidh ábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a sholáthar. Beidh feidhm ag an Treoir seo, áfach, maidir le hábhar digiteach nó seirbhísí digiteacha a ionchorprófar in earraí nó a dhéanfar a idirnascadh le hearraí de réir bhrí phointe (5)(b) d’Airteagal 2 agus a ndéanfar na hearraí sin a sholáthar dóibh faoi chonradh díolacháin, gan beann ar an soláthróidh an díoltóir nó tríú páirtí an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach sin. I gcás ina mbeifear in amhras an ionann soláthar ábhair dhigitigh nó seirbhíse digití ionchorpraithe nó idirnasctha agus an chuid den chonradh díolacháin, measfar an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheith clúdaithe faoin gconradh díolacháin.

4.   Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

aon mheán inláimhsithe a fheidhmeoidh go heisiach mar iompróir ábhair dhigitigh; nó

(b)

nithe a dhíolfar trí fhorghníomhú nó ar dhóigh eile le húdarás an dlí.

5.   Féadfaidh na Ballstáit conarthaí maidir leis na nithe seo a leanas a eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo:

(a)

díolachán earraí athláimhe a díoladh ag ceant poiblí; agus

(b)

ainmhithe beo.

Sa chás dá dtagraítear i bpointe (a), beidh faisnéis shoiléir agus chuimsitheach ar fáil go héasca do thomhaltóirí nach mbeidh feidhm ag na cearta a eascraíonn ón Treoir seo ina leith.

6.   Ní dhéanfaidh an Treoir seo difear do shaoirse na mBallstát go rialóidh gnéithe ginearálta de dhlí na gconarthaí, amhail rialacha maidir le foirmiú, bailíocht, neamhniú nó éifeachtaí conarthaí, lena n-áirítear na hiarmhairtí a bhaineann le foirceannadh conartha sa mhéid is nach rialaítear iad leis an Treoir seo, ná don cheart chun damáistí.

7.   Ní dhéanfaidh an Treoir seo difear do shaoirse na mBallstát ligean don tomhaltóir leigheas sonrach a roghnú más léir laistigh de thréimhse ghearr tar éis iad a sheachadadh, ar tréimhse í nach rachaidh thar 30 lá, go bhfuil easpa comhréireachta ann maidir leis na hearraí. Ina theanta sin, ní dhéanfaidh an Treoir seo difear do rialacha náisiúnta nach bhfuil sonrach do chonarthaí tomhaltóirí lena ndéantar foráil do leigheasanna sonracha le haghaidh cineálacha fabhtanna dlíthiúla áirithe nár léir go raibh siad ann tráth ar cuireadh an conradh díolacháin i gcrích.

Airteagal 4

Leibhéal an chomhchuibhithe

Ní choimeádfaidh na Ballstáit forálacha ina ndlí náisiúnta ná ní thabharfaidh siad forálacha isteach ina ndlí náisiúnta, ar forálacha iad nach bhfuil i gcomhréir leis na cinn a leagtar síos sa Treoir seo, lena n-áirítear forálacha a bheadh níos déine nó nach mbeadh chomh dian céanna chun leibhéal éagsúil cosanta tomhaltóra a áirithiú, mura bhforáiltear dá mhalairt sa Treoir seo.

Airteagal 5

Comhréireacht na n-earraí

Déanfaidh an díoltóir earraí a sholáthar don tomhaltóir lena gcomhlíonfar ceanglais a leagtar amach in Airteagail 6, 7 agus 8, i gcás inarb infheidhme, gan dochar d’Airteagal 9.

Airteagal 6

Ceanglais shuibiachtúla le haghaidh comhréireachta

Chun a bheith i gcomhréir leis an gconradh díolacháin, maidir leis hearraí, go háirithe, i gcás inarb infheidhme:

(a)

beidh an tuairisc, an cineál, an chainníocht agus an cháilíocht, agus an fheidhmiúlacht, an chomhoiriúnacht, an idir-inoibritheacht agus na gnéithe eile acu mar a cheanglaítear leis an gconradh díolacháin;

(b)

beidh siad oiriúnach d’aon fheidhm shonrach a dteastaíonn siad ón tomhaltóir ina leith agus a chuir an tomhaltóir in iúl don díoltóir ar a dhéanaí tráth ar tugadh an conradh díolacháin i gcrích agus a bhfuil glactha leis ag an díoltóir;

(c)

seachadfar iad mar aon leis na comhghabhálais uile agus le haon treoracha, lena n-áirítear maidir le suiteáil, de réir mar a shonraítear sa chonradh díolacháin; agus

(d)

tabharfar nuashonrú mar a shonraítear sa chonradh díolacháin.

Airteagal 7

Ceanglais oibiachtúla le haghaidh comhréireachta

1.   Sa bhreis ar a bheith i gcomhréireacht le haon cheanglas suibiachtúil comhréireachta a shonraítear sa chonradh, maidir leis na hearraí:

(a)

beidh siad oiriúnach do na críocha is gnách a mbainfí úsáid as earraí den chineál céanna ina leith, agus, i gcás inarb infheidhme, aon dlí an Aontais agus aon dlí náisiúnta atá ann cheana, aon chaighdeáin theicniúla atá ann cheana, nó, in éagmais na gcaighdeán teicniúil sin, aon chóid iompair tionscail is infheidhme a bhaineann le hearnálacha sonracha á gcur san áireamh;

(b)

i gcás inarb iomchuí, beidh an cháilíocht sna hearraí atá sa sampla nó sa tsamhail sin agus freagróidh siad don tuairisc ar an sampla nó ar an tsamhail sin, ar sampla nó samhail é nó í a chur an díoltóir ar fáil don tomhaltóir sular tugadh an conradh i gcrích;

(c)

i gcás inarb iomchuí, beidh siad á seachadadh i dteannta na ngabhálas sin, lena n-áirítear pacáistiú, treoracha suiteála nó treoracha eile, ar treoracha iad a bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil le réasún lena bhfáil; agus

(d)

beidh an chainníocht agus na cáilíochtaí agus na gnéithe eile acu, lena n-áirítear maidir le marthanacht, feidhmiúlacht, comhoiriúnacht agus slándáil, a fhaightear de ghnáth i gcomhair earraí den chineál céanna agus a bhféadfadh an tomhaltóir a bheith ag súil leo le réasún, ag féachaint do chineál na n-earraí agus i bhfianaise aon ráitis phoiblí arna dhéanamh ag an díoltóir nó ag daoine eile thar ceann an díoltóra, nó ag daoine eile i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart, lena n-áirítear an táirgeoir, go háirithe san fhógraíocht nó ar lipéadú.

2.   Ní bheidh an díoltóir faoi cheangal ag ráitis phoiblí, dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 má léiríonn an díoltóir an méid seo a leanas:

(a)

nach raibh an díoltóir ar an eolas faoin ráiteas a bhí i gceist ná nach bhféadfadh sé, le réasún, a bheith ar an eolas faoi;

(b)

tráth tugtha chun críche an chonartha, go ndearnadh an ráiteas poiblí a cheartú ar an tslí chéanna, nó ar shlí atá inchomparáide leis an tslí a ndearnadh é; nó

(c)

nach bhféadfadh tionchar a bheith ag an ráiteas ar an gcinneadh na hearraí a cheannach.

3.   I gcás na n-earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, déanfaidh an díoltóir a áirithiú go gcuirfear an tomhaltóir ar an eolas faoi nuashonruithe, lena n-áirítear nuashonruithe slándála, ar nuashonruithe iad is gá chun na hearraí den chineál sin a choinneáil i gcomhréireacht, ar feadh na tréimhse ama:

(a)

go bhféadfaidh an tomhaltóir a bheith ag súil léi le réasún, ag féachaint do chineál agus cuspóir na n-earraí agus na n-eilimintí digiteacha, agus imthosca agus cineál an chonartha á gcur san áireamh, i gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh díolacháin maidir le hoibríocht aonair soláthair i dtaca leis an ábhar digiteach agus an tseirbhís dhigiteach; nó

(b)

a léirítear in Airteagal 10(2) nó in Airteagal (5), de réir mar is infheidhme, i gcás ina ndéantar foráil sa chonradh díolacháin do sholáthar leanúnach maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach thar thréimhse ama.

4.   I gcás ina mainneoidh an tomhaltóir nuashonraithe a soláthraíodh i gcomhréir le mír 3 a shuiteáil laistigh de thréimhse réasúnta ama, ní bheidh an díoltóir faoi dhliteanas maidir le haon easpa comhréireachta a thiocfaidh as easpa an nuashonraithe ábhartha agus as é sin amháin, ar choinníoll:

(a)

gur chuir an díoltóir an tomhaltóir ar an eolas faoi infhaighteacht an nuashonraithe agus na n-iarmhairtí a bhainfeadh le mainneachtain an tomhaltóra é a shuiteáil; agus

(b)

nárbh ann do mhainneachtain an tomhaltóra maidir leis an suiteáil nó maidir le suiteáil mhícheart an nuashonraithe ag an tomhaltóir mar thoradh ar easnaimh sna treoracha suiteála a soláthraíodh don tomhaltóir.

5.   Ní bheidh aon easpa comhréireachta ann de réir bhrí mhír 1 nó mhír 3 más rud é, tráth ar tugadh an conradh i gcrích, gur cuireadh an tomhaltóir ar an eolas go sonrach go raibh tréith ar leith de na hearraí ag imeacht ón gcuspóir maidir leis na ceanglais chomhréireachta a leagtar síos i mír 1 nó i mír 3 agus go raibh glactha go sainráite agus go leithleach leis an diallas sin ag an tomhaltóir agus an conradh díolacháin á thabhairt i gcrích.

Airteagal 8

Suiteáil mhícheart na n-earraí

Measfar gur easpa comhréireachta na n-earraí í aon easpa comhréireachta a eascróidh as an tsuiteáil mhícheart sin, más rud é:

(a)

go bhfuil an tsuiteáil mar chuid den chonradh díolacháin agus go ndearna an díoltóir í nó go ndearnadh é faoi fhreagracht an díoltóra; nó

(b)

go raibh an tsuiteáil, a bhí ceaptha le bheith déanta ag an tomhaltóir, déanta ag an tomhaltóir agus go raibh an tsuiteáil mhícheart mar thoradh ar easnaimh sna treoracha suiteála a sholáthair an díoltóir nó, i gcás na n-earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha, a sholáthair an díoltóir nó a sholáthair soláthraí an ábhair dhigitigh nó na seirbhíse digití.

Airteagal 9

Cearta tríú páirtí

Más rud é, mar gheall ar shrian a bheidh ann mar thoradh ar shárú ar aon cheart de chuid tríú páirtí, go háirithe cearta maoine intleachtúla, go gcuirfear cosc nó teorainn ar úsáid na n-earraí i gcomhréir le hAirteagail 6 agus 7, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go mbeidh an tomhaltóir i dteideal na leigheasanna le haghaidh easpa comhréireachta dá bhforáiltear in Airteagal 13, ach amháin má fhoráiltear leis an dlí náisiúnta do neamhniú nó cealú an chonartha díolacháin i gcásanna den sórt sin.

Airteagal 10

Dliteanas an díoltóra

1.   Beidh an díoltóir faoi dhliteanas ag an tomhaltóir le haghaidh aon easpa comhréireachta a bheith ann tráth ar seachadadh na hearraí agus ar léir gur ann di laistigh de 2 bhliain ón tráth sin. Gan dochar d’Airteagal 7(3), beidh feidhm ag an mír seo maidir le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha.

2.   I gcás na n-earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha agus ina ndéanfar foráil sa chonradh díolacháin maidir le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar go leanúnach thar thréimhse ama, beidh an díoltóir faoi dhliteanas le haghaidh easpa comhréireachta a bheith ann maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a tharlóidh nó ar léir gur ann di laistigh de 2 bhliain ón tráth ar seachadadh na hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha. I gcás ina ndéanfar foráil sa chonradh maidir le soláthar leanúnach thar thréimhse ama níos mó ná 2 bhliain, beidh an díoltóir faoi dhliteanas le haghaidh easpa comhréireachta a bheith ann maidir leis an ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a tharlóidh nó ar léir gur ann di, laistigh den tréimhse ama a mbeidh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach a bheidh le soláthar faoin gconradh díolacháin lena linn.

3.   Féadfaidh na Ballstáit na tréimhsí dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a choinneáil nó tréimhsí ama níos faide a thabhairt isteach.

4.   Más rud é, faoin dlí náisiúnta, go mbeidh na leigheasanna dá bhforáiltear in Airteagal 13 faoi réir tréimhse teorann, áiritheoidh na Ballstáit go lamhálfar leis an tréimhse teorann sin don tomhaltóir na leigheasanna a leagtar síos in Airteagal 13 a fheidhmiú maidir le haon easpa comhréireachta a bheidh ann agus a mbeidh an díoltóir faoi dhliteanas ina leith de bhun mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo agus go mbeidh sí soiléir laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear sna míreanna sin.

5.   D’ainneoin mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo, ní fhéadfaidh na Ballstáit tréimhse teorann a choinneáil nó a thabhairt isteach ach amháin le haghaidh na leigheasanna dá bhforáiltear in Airteagal 13. Áiritheoidh na Ballstáit go lamhálfar leis an tréimhse teorann sin don tomhaltóir na leigheasanna a leagtar síos in Airteagal 13 a fheidhmiú maidir le haon easpa comhréireachta a bheidh ann agus a mbeidh an díoltóir faoi dhliteanas ina leith de bhun mhíreana 1 agus 2 den Airteagal seo agus go mbeidh sí soiléir le linn an tréimhse ama a luaitear sna míreanna sin.

6.   Is féidir leis na Ballstáit foráil a dhéanamh, i gcás earraí athláimhe, gur féidir leis an díoltóir agus an tomhaltóir teacht ar théarmaí conarthacha nó ar chomhaontuithe le tréimhse dhliteanais nó tréimhse theorann níos giorra ná na tréimhsí dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus mír 5, ar choinníoll nach mbeidh na tréimhsí sin níos gaire ná aon bhliain amháin.

Airteagal 11

Dualgas cruthúnais

1.   Aon easpa comhréireachta a thagann chun solais laistigh de 2 bhliain ón tráth ar seachadadh na hearraí, toimhdeofar go raibh sí ann an tráth ar seachadadh na hearraí, mura dtagann an toimhde sin salach ar chineál na n-earraí nó ar an gcineál easpa comhréireachta. Beidh feidhm ag an mír seo maidir le hearraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha.

2.   Seachas an tréimhse 1 bhliana a leagtar síos i mír 1, féadfaidh na Ballstáit tréimhse 2 bhliain a choinneáil nó a thabhairt isteach ón tráth ar seachadadh na hearraí.

3.   I gcás na n-earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha agus ina ndéanfar foráil sa chonradh díolacháin maidir le hábhar digiteach nó seirbhís dhigiteach a sholáthar go leanúnach thar thréimhse ama, is ar an díoltóir a bheidh an dualgas cruthúnais maidir le cibé acu a bhí nó nach raibh an t-ábhar digiteach nó an tseirbhís dhigiteach i gcomhréireacht laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear in Airteagal 10(2) ar easpa comhréireachta í a thagann chun solais laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear san Airteagal sin.

Airteagal 12

Oibleagáid fógra a thabhairt

Féadfaidh na Ballstáit forálacha a thabhairt isteach lena sonraítear nach mór don tomhaltóir, chun leas a bhaint as cearta an tomhaltóra, an díoltóir a chur ar an eolas faoin easpa comhréireachta faoi cheann tréimhse 2 mhí ar a laghad ón dáta ar thug an tomhaltóir an easpa comhréireacha sin faoi deara.

Airteagal 13

Leigheasanna ar easpa comhréireachta

1.   I gcás easpa comhréireachta, beidh an tomhaltóir i dteideal na hearraí a bheith curtha chun comhréireachta, nó laghdú comhréireach ar phraghas a fháil, nó an conradh a fhoirceannadh, faoi na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo.

2.   Chun na hearraí a thabhairt chun comhréireachta, féadfaidh an tomhaltóir rogha a dhéanamh idir deisiú agus athsholáthar ach amháin dá mbeadh an leigheas a roghnaíodh dodhéanta nó neamhdhleathach nó, i gcomparáid leis an leigheas eile, go gcuirfeadh sí costais ar an díoltóir a bheadh díréireach, agus na cúinsí go léir á gcur san áireamh, lena n-áirítear:

(a)

an luach a bheadh ar na hearraí mura mbeadh aon easpa comhréireachta ann;

(b)

tábhacht na heaspa comhréireachta; agus

(c)

an bhféadfaí an leigheas malartach a sholáthair gan aon mhíchaoithiúlacht shuntasach don tomhaltóir.

3.   Féadfaidh an díoltóir diúltú na hearraí a thabhairt chun comhréireachta dá mbeadh deisiú agus athsholáthar dodhéanta nó dá gcuirfeadh sé sin costais dhíréireacha ar an díoltóir, agus na himthosca uile á gcur san áireamh lena n-áirítear iad a luaitear i bpointí (a) agus (b) de mhír 2.

4.   Beidh an tomhaltóir i dteideal laghdú comhréireach a fháil ar an bpraghas i gcomhréir le hAirteagal 15 nó i dteideal an conradh díolacháin a fhoirceannadh i gcomhréir le hAirteagal 16 sna cásanna seo a leanas:

(a)

ní dhearna an díoltóir an deisiú ná an t-athsholáthar a chur i gcrích nó, i gcás inarb infheidhme, an deisiú ná an t-athsholáthar a chur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 14(2) agus (3), nó dhiúltaigh an díoltóir na hearraí a thabhairt chun comhréireachta i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo;

(b)

is ann d’easpa comhréireachta in ainneoin iarracht an díoltóra na hearraí a thabhairt chun comhréireachta;

(c)

tá an easpa comhréireachta de chineál atá chomh tromchúiseach sin le bheith mar údar le laghdú a dhéanamh láithreach ar an bpraghas nó leis an gconradh díolacháin a fhoirceannadh; nó

(d)

tá sé dearbhaithe ag an díoltóir, nó tá sé soiléir ó na himthosca, nach ndéanfaidh an díoltóir na hearraí a thabhairt chun comhréireachta laistigh de thréimhse ama réasúnach nó gan míchaoithiúlacht shuntasach don tomhaltóir.

5.   Ní bheidh an tomhaltóir i dteideal an conradh a fhoirceannadh mura bhfuil ach mioneaspa comhréireachta i gceist. Is ar an díoltóir a bheidh an dualgas cruthúnais maidir le cibé an mioneaspa comhréireachta atá i gceist.

6.   Beidh sé de cheart ag an tomhaltóir íocaíocht an phraghais nó cuid de a choinneáil siar go dtí go ndéanfaidh an díoltóir oibleagáidí an díoltóra a chomhlíonadh faoin Treoir seo. Féadfaidh na Ballstáit na coinníollacha agus na modúlachtaí a chinneadh inar féidir leis an tomhaltóir an cheart chun an íocaíocht a choinneáil siar a fheidhmiú.

7.   Féadfaidh na Ballstáit a rialú cé acu atá nó nach bhfuil tionchar ag rannchuidiú an tomhaltóra leis an easpa comhréireachta ar cheart an tomhaltóra chun leigheasanna agus méid an tionchair sin.

Airteagal 14

Na hearraí a dheisiú nó a athsholáthar

1.   Déanfar deisithe nó athsholáthar a chur i gcrích:

(a)

saor in aisce;

(b)

laistigh de thréimhse réasúnach ama ón tráth a mbeidh an tomhaltóir curtha ar an eolas faoin easpa comhréireachta; agus

(c)

gan míchaoithiúlacht shuntasach don tomhaltóir, agus cineál na n-earraí agus an chríoch ar chuici a bhí na hearraí ag teastáil ón tomhaltóir á gcur san áireamh.

2.   I gcás ina bhfuil an easpa comhréireachta le leigheas trí na hearraí a dheisiú nó a athsholáthar, déanfaidh an tomhaltóir na hearraí a chur ar fáil don díoltóir. Déanfaidh an díoltóir na hearraí arna n-athsholáthar a thabhairt ar ais ar chostas an díoltóra féin.

3.   I gcás ina gceanglaítear le deisiú go mbainfear earraí a bhí suiteáilte ar bhealach a bhí comhsheasmhach le cineál agus críoch na n-earraí, sular léir an easpa comhréireachta, nó i gcás ina bhfuil na hearraí sin le hathsholáthar, áireofar leis an oibleagáid na hearraí arna n-athsholáthar a thógáil ar ais go mbainfear na hearraí neamh-chomhréireacha agus go ndéanfar na hearraí athsholáthair nó na hearraí deisithe a shuiteáil, nó go seasfar na costais a bhaineann leis sin.

4.   Ní bheidh an tomhaltóir faoi dhliteanas íoc as aon ghnáthúsáid a bhaintear as na hearraí athsholáthraithe le linn na tréimhse roimh an athsholáthar.

Airteagal 15

Laghdú praghais

Beidh an laghdú ar an bpraghas comhréireach leis an laghdú ar luach na n-earraí a fuair an tomhaltóir i gcomparáid le luach a bheadh sna hearraí dá mbeadh siad i gcomhréireacht.

Airteagal 16

Foirceannadh an chonartha díolacháin

1.   Feidhmeoidh an tomhaltóir an ceart an conradh díolacháin a fhoirceannadh trí bhíthin ráiteas chuig an díoltóir ina gcuirfear an cinneadh in iúl an conradh díolacháin a fhoirceannadh.

2.   I gcás nach mbaineann an easpa comhréireachta ach le cuid de na hearraí a seachadadh faoin gconradh agus go bhfuil foras le foirceannadh an chonartha de bhun Airteagal 13, ní fhéadfaidh an tomhaltóir an conradh díolacháin a fhoirceannadh ach i ndáil leis na hearraí sin, agus maidir le haon earraí eile a fuair an tomhaltóir in éineacht leis na hearraí neamh-chomhréireacha i gcás nach féidir a bheith ag súil leis go nglacfaidh an tomhaltóir leis na hearraí comhréireacha amháin a choinneáil.

3.   I gcás ina ndéanann an tomhaltóir an conradh díolacháin a fhoirceannadh ina iomláine nó, i gcomhréir le mír 2, i ndáil le cuid de na hearraí a seachadadh faoin gconradh:

(a)

tabharfaidh an tomhaltóir na hearraí ar ais don díoltóir, ar chostas an díoltóra; agus

(b)

déanfaidh an díoltóir, ar fháil na n-earraí nó na fianaise arna soláthar ag an tomhaltóir gur seoladh na hearraí ar ais, an praghas a íocadh as na hearraí a aisíoc leis an tomhaltóir.

Chun críocha na míre seo, féadfaidh na Ballstáit na modúlachtaí maidir le tabhairt ar ais agus aisíocaíocht na n-earraí a chinneadh.

Airteagal 17

Ráthaíochtaí tráchtála

1.   Beidh aon ráthaíocht tráchtála ina ceangal ar an ráthóir faoi na coinníollacha a leagtar síos sa ráiteas um ráthaíocht trachtála agus fógraíocht ghaolmhar tráth ar tugadh an conradh i gcrích nó roimhe sin. Faoi na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus gan dochar d’aon fhorálacha is infheidhme de chuid dhlí an Aontais nó de dhlí náisiúnta, i gcás ina dtáirgeann táirgeoir ráthaíocht tráchtála um marthanacht don tomhaltóir le haghaidh earraí áirithe ar feadh tréimhse áirithe ama, beidh an táirgeoir faoi dhliteanais go díreach ag an tomhaltóir, le linn na tréimhse ar fad den ráthaíocht tráchtála um marthanacht maidir le hearraí a dheisiú agus a athsholáthar i gcomhréir le hAirteagal 14. Féadfaidh an táirgeoir coinníollacha níos fabhraí a thairiscint don tomhaltóir sa ráiteas ráthaíochta tráchtála um marthanacht.

Má tá buntáiste níos lú le baint ag an tomhaltóir as an ráiteas ráthaíochta tráchtála, ná mar atá le baint as na coinníollacha a leagtar síos san fhógraíocht ghaolmhar, beidh an ráthaíocht tráchtála ina ceangal faoi na coinníollacha a leagtar síos san fhógraíocht a bhaineann leis an ráthaíocht tráchtála, mura ndearnadh an ráiteas a cheartú ar an tslí chéanna nó ar shlí atá inchomparáide leis an tslí a ndearnadh é, sular dtabharfar an conradh chun críche.

2.   Cuirfear an ráiteas ráthaíochta tráchtála ar fáil don tomhaltóir ar mheán marthanach ar a dhéanaí tráth a seachadtar na hearraí. Sloinnfear an ráiteas ráthaíochta tráchtála i dteanga shoiléir shothuigthe. Beidh an méid seo a leanas san áireamh leis:

(a)

ráiteas soiléir go mbeidh an tomhaltóir i dteideal de réir an dlí na leigheasanna ón díoltóir i gcás easpa comhréireachta maidir leis na hearraí agus nach mbeidh tionchar ag na leigheasanna sin ar an ráthaíocht tráchtála;

(b)

ainm agus seoladh an ráthóra;

(c)

an nós imeacht atá le leanúint ag an tomhaltóir chun cur chun feidhme na ráthaíochta tráchtála a fháil;

(d)

ainmniú na n-earraí a bhfuil feidhm ag an ráthaíocht tráchtála ina leith; agus

(e)

téarmaí na ráthaíochta tráchtála.

3.   Ní dhéanfaidh neamh-chomhlíonadh mhír 2 difear do chineál ceangailteach na ráthaíochta tráchtála don ráthóir.

4.   Féadfaidh Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le gnéithe eile a bhaineann le ráthaíochtaí trachtála nach rialaítear leis an Airteagal seo lena n-áirítear rialacha maidir leis an teanga nó na teangacha ina gcuirfear an ráiteas ráthaíochta tráchtála ar fáil don tomhaltóir.

Airteagal 18

Ceart chun sásaimh

I gcás ina bhfuil an díoltóir faoi dhliteanas ag an tomhaltóir mar gheall ar easpa comhréireachta de dheasca gnímh nó neamhghnímh, lena n-áirítear neamhghníomh maidir le nuashonruithe ar earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 7(3), ag duine i naisc roimhe seo de shlabhra na n-idirbheart, beidh an díoltóir i dteideal leigheasanna a lorg i leith an duine nó na ndaoine atá faoi dhliteanas i slabhra na n-idirbheart. Is leis an dlí náisiúnta a chinnfear an duine a bhféadfaidh an díoltóir leigheasanna a lorg ina leith mar aon leis na gníomhaíochtaí ábhartha agus na coinníollacha feidhmíochta.

Airteagal 19

Forfheidhmiú

1.   Áiritheoidh na Ballstáit gur ann do mhodhanna leordhóthanacha agus éifeachtacha chun comhlíonadh na Treorach seo a áirithiú.

2.   Áireofar leis na modhanna dá dtagraítear i mír 1, forálacha trína bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na comhlachtaí seo a leanas, de réir mar a chinnfear leis an dlí náisiúnta, caingean a thabhairt faoin dlí náisiúnta os comhair na gcúirteanna nó os comhair na n-údarás inniúil riaracháin chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo:

(a)

comhlachtaí poiblí nó a n-ionadaithe;

(b)

eagraíochtaí tomhaltóirí a bhfuil leas dlisteanach acu i dtomhaltóirí a chosaint;

(c)

eagraíochtaí gairmiúla a bhfuil leas dlisteanach acu i gcaingean a thabhairt.

Airteagal 20

Faisnéis do thomhaltóirí

Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí chun a áirithiú go bhfuil faisnéis faoi chearta tomhaltóirí faoin Treoir seo, agus na cearta sin faoi na modhanna chun iad a fhorfheidhmiú, ar fáil do thomhaltóirí.

Airteagal 21

Cineál éigeantach

1.   Mura bhforáiltear dá mhalairt sa Treoir seo, aon chomhaontú conarthach lena ndéantar, chun aimhleasa an tomhaltóra, cur i bhfeidhm beart náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo a eisiamh nó a n-éifeachtaí a mhaolú nó na héifeachtaí sin a athrú, sula gcuireann an tomhaltóir an neamh-chomhréireacht ar a shúile don díoltóir, ní bheidh sé ceangailteach ar an tomhaltóir.

2.   Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar an díoltóir socruithe conarthacha a théann thar an gcosaint dá bhforáiltear sa Treoir seo a thairiscint don tomhaltóir.

Airteagal 22

Leasuithe ar Rialachán (AE) 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE

1.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad pointe 3 san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2017/2394, pointe 3:

“3.

Treoir (AE) 2019/771 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/44/CE (IO L 136, 22.5.2019, Ich 28).”;

2.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad pointe 7 in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2009/22/CE:

“7.

Treoir (AE) 2019/771 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí i ndáil le díolacháin earraí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2017/2394 agus Treoir 2009/22/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/44/CE (IO L 136, 22.5.2019, Ich. 28).”.

Airteagal 23

Treoir 1999/44/CE a Aisghairm

Aisghairtear Treoir 1999/44/CE le héifeacht ón 1 Eanáir 2022.

Déanfar tagairtí don Treoir aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 24

Trasuí

1.   Faoin 1 Iúil 2021 déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a ghlacadh agus a fhoilsiú. Cuirfidh siad an Coimisiún ar an eolas láithreach faoin méid sin.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm maidir ón 1 Eanáir 2022.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna le tagairt den chineál sin a dhéanamh.

Déanfaidh na Ballstáit téacs fhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

2.   Ní bheidh feidhm ag forálacha na Treorach seo maidir le conarthaí arna gcur i gcrích roimh 1 Eanáir 2022.

Airteagal 25

Athbhreithniú

Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 12 Meitheamh 2024, athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na Treorach seo, lena n-áirítear na forálacha maidir le leigheasanna agus dualgas cruthúnais — maidir le earraí athláimhe chomh maith le earraí a dhíoltar ag ceantanna poiblí — agus ráthaíocht tráchtála um marthanacht an táirgeora, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle agus faoi bhráid Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Leis an tuarascáil, déanfar measúnú go háirithe ar cibé acu a áirithítear nó nach áirithítear le cur chun feidhme na Treorach seo agus cur chun feidhme Threoir (AE) 2019/770 creat comhsheasmhach agus comhleanúnach le haghaidh dhea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh maidir le hábhar digiteach, seirbhísí digiteacha agus earraí ag a bhfuil eilimintí digiteacha a sholáthar i gcomhréir leis na prionsabail lena rialaítear beartais an Aontais. Beidh tograí reachtacha, i gcás inarb iomchuí, ag gabháil leis an tuarascáil.

Airteagal 26

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag Airteagal 22, áfach, ón 1 Eanáir 2022.

Airteagal 27

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh sa Bhruiséil, 20 Bealtaine 2019.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

G. CIAMBA


(1)  IO C 264, 20.7.2016, lch. 57.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 26 Márta 2019 (nár foilsíodh go fóill san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 15 Aibreán 2019.

(3)  Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).

(4)  Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le gnéithe áirithe de dhíolachán earraí tomhaltóra agus na ráthaíochtaí gaolmhara (IO L 171, 7.7.1999, lch. 12).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I) (IO L 177, 4.7.2008, lch. 6).

(6)  Treoir (AE) 2019/770 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le conarthaí chun ábhar digiteach agus seirbhísí digiteacha a sholáthar, (Féach leathanach 1 den Iris Oifigiúil seo).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lch. 1).

(9)  Treoir 2009/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hurghairí chun leasanna tomhaltóirí a chosaint (IO L 110, 1.5.2009, Lch. 30).

(10)  IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.


IARSCRÍBHINN

TÁBLA COMHGHAOIL

Treoir 1999/44/EC

An Treoir seo

Airteagal 1(1)

Airteagal 1

Airteagal 1(2)(a)

Airteagal 2, pointe (2)

Airteagal 1(2)(b), an chéad fhleasc

Airteagal 3(4)(b)

Airteagal 1(2)(b), an dara fleasc agus an tríú fleasc

Airteagal 2, pointe (5)(a)

Airteagal 1(2)(c)

Airteagal 2, pointe (3)

Airteagal 1(2)(d)

Airteagal 2, pointe (4)

Airteagal 1(2)(e)

Airteagal 2, pointe (12)

Airteagal 1(3)

Airteagal 2, pointe (15) agus Airteagal 3(5)(a)

Airteagal 1(4)

Airteagal 3(2)

Airteagal 2(1)

Airteagal 5

Airteagal 2(2)(a)

Airteagal 6, pointe (a) agus Airteagal 7(1) (b)

Airteagal 2(2)(b)

Airteagal 6, pointe (b)

Airteagal 2(2)(c)

Airteagal 7(1)(a)

Airteagal 2(2)(d)

Airteagal 7(1)(d)

Airteagal 2(3)

Airteagal 7(5)

Airteagal 2(4)

Airteagal 7(2)

Airteagal 2(5)

Airteagal 8

Airteagal 3(1)

Airteagal 10(1)

Airteagal 3(2)

Airteagal 13(1)

Airteagal 3(3), an chéad fhomhír

Airteagal 13(2) agus Airteagal 14(1)(a)

Airteagal 3(3), an dara fomhír

Airteagal 13(2)

Airteagal 3(3), an triú fomhír

Airteagal 14(1)(b) agus (c)

Airteagal 3(4)

Airteagal 2, pointe (14)

Airteagal 3(5)

Airteagal 13(4)

Airteagal 3(6)

Airteagal 13(5)

Airteagal 4

Airteagal 18

Airteagal 5(1)

Airteagal 10(1), (2), (3), (4) agus (5)

Airteagal 5(2)

Airteagal 12

Airteagal 5(3)

Airteagal 11

Airteagal 6(1)

Airteagal 17(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 17(2)

Airteagal 6(3)

Airteagal 17(2)

Airteagal 6(4)

Airteagal 17(4)

Airteagal 6(5)

Airteagal 17(3)

Airteagal 7(1), an chéad fhomhír

Airteagal 21(1)

Airteagal 7(1), an dara fomhír

Airteagal 10(6)

Airteagal 7(2)

Airteagal 8(1)

Airteagal 3(6) agus (7)

Airteagal 8(2)

Airteagal 4

Airteagal 9

Airteagail 19 agus 20

Airteagal 10

Airteagal 22

Airteagal 11(1), an chéad fhomhír

Airteagal 24(1), an chéad fhomhír

Airteagal 11(1), an dara fomhír

Airteagal 24(1), an triú fomhír

Airteagal 11(2)

Airteagal 24(1), an ceathrú fomhír

Airteagal 12

Airteagal 25

Airteagal 13

Airteagal 26

Airteagal 14

Airteagal 27


Top