EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0957

Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

PE/18/2018/REV/1

OJ L 173, 9.7.2018, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/957/oj

9.7.2018   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

16


TREOIR (AE) 2018/957 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 28 Meitheamh 2018

lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 53(1) agus Airteagal 62 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Is prionsabail bhunúsacha den mhargadh inmheánach iad saorghluaiseacht oibrithe, saoirse bhunaíochta agus saoirse chun seirbhísí a sholáthar, prionsabail a chumhdaítear sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Déanann an tAontas tuilleadh forbartha ar chur chun feidhme agus ar fhorfheidhmiú na bprionsabal sin agus é mar aidhm leis sin cothroime iomaíochta do ghnólachtaí agus urraim do chearta oibrithe a ráthú.

(2)

Le saoirse chun seirbhísí a sholáthar, áirítear an ceart atá ag gnóthais seirbhísí a sholáthar ar chríoch Ballstáit eile agus a gcuid oibrithe féin a phostú go sealadach go críoch an Bhallstáit sin chun na críche sin. I gcomhréir le hAirteagal 56 CFAE, déanfar srianta ar an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar san Aontas a thoirmeasc i gcás náisiúnaigh de chuid Ballstáit atá bunaithe i mBallstát seachas Stát an duine dá bhfuil na seirbhísí ceaptha.

(3)

De réir Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, déanfaidh an tAontas an ceartas sóisialta agus an chosaint shóisialta a chur chun cinn. De réir Airteagal 9 CFAE, agus a bheartais agus a ghníomhaíochtaí á sainiú agus á gcur chun feidhme aige, tabharfaidh an tAontas aird ar na ceanglais atá nasctha le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn, le cosaint shóisialta leormhaith a ráthú, leis an eisiamh sóisialta a chomhrac agus le hardleibhéal oideachais, oiliúna agus cosanta do shláinte an duine.

(4)

Breis agus 20 bliain i ndiaidh glacadh Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), ní mór a mheas cé acu a bhfuil nó nach bhfuil an chothromaíocht chuí fós inti idir an gá atá le cur chun cinn a dhéanamh ar an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar agus cothrom na féinne a áirithiú ar thaobh amháin agus an gá atá le cearta na n-oibrithe ar postú a chosaint ar an taobh eile. Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na rialacha a áirithiú agus chun fíorchóineasú sóisialta a bhaint amach, ba cheart, i dteannta an athbhreithnithe ar Threoir 96/71/CE, tús áite a thabhairt do chur chun feidhme agus forfheidhmiú Threoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5).

(5)

Is den ríthábhacht go mbeadh sonraí staidrimh leordhóthanacha cruinne i réimse na n-oibrithe ar postú, go háirithe maidir le faisnéis ar líon na n-oibrithe ar postú in earnálacha fostaíochta faoi leith agus do gach Ballstát. Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún na sonraí sin a bhailiú, agus faireachán a dhéanamh orthu.

(6)

Tá prionsabal na córa comhionainne agus toirmeasc ar aon chineál idirdhealaithe ar fhorais na náisiúntachta cumhdaithe i ndlíthe an Aontais ó aimsir na gConarthaí bunaidh. Is trí dhlí thánaisteach a rinneadh an prionsabal um pá comhionann a chur chun feidhme, ní hamháin idir fir agus mná, ach freisin idir oibrithe le conarthaí ar théarma seasta agus buanoibrithe inchomparáide, idir oibrithe páirtaimseartha agus lánaimseartha agus idir oibrithe gníomhaireachta sealadacha agus oibrithe inchomparáide den ghnóthas úsáideora. Ar na prionsabail sin áirítear toirmeasc ar aon bhearta a dhéanann idirdhealú go díreach nó go hindíreach de bhíthin náisiúntachta. Cuirfear san áireamh cásdlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm na bprionsabal sin.

(7)

Ba cheart na húdaráis inniúla agus na comhlachtaí inniúla, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta, a bheith in ann a fhíorú cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann na coinníollacha cóiríochta a chuireann an fostóir ar fáil go díreach nó go hindíreach d’oibrithe ar postú na rialacha náisiúnta sa Bhallstát a ndéantar an t-oibrí a chur ar postú ar a chríoch (an Ballstát óstach) a bhfuil feidhm acu freisin maidir leis na hoibrithe ar postú.

(8)

Maidir leis na hoibrithe ar postú a chuirtear go sealadach óna ngnátháit oibre sa Bhallstát óstach chuig áit oibre eile, ba cheart dóibh ar a laghad na liúntais chéanna nó an aisíocaíocht chéanna ar chaiteachas chun speansais taistil, béilí agus lóistín a chumhdach d’oibrithe atá as baile ar chúiseanna gairmiúla a fháil agus a fhaigheann oibrithe áitiúla sa Bhallstát sin. Ba cheart feidhm a bheith ag an gcéanna maidir le caiteachas arna thabhú ag oibrithe ar postú nuair a bhíonn ar na hoibrithe teacht agus imeacht ón ngnátháit oibre sa Bhallstát óstach. Ba cheart íocaíochtaí dúbailte speansas taistil, béilí agus lóistín a sheachaint.

(9)

Obair shealadach atá i gceist le postú. Is iondúil go bhfilleann oibrithe ar postú ar an mBallstát óna ndearnadh an t-oibrí a phostú tar éis an obair a bhí ar bun acu a bheith curtha i gcrích. Mar sin féin, i ngeall ar a fhad a mhaireann postuithe faoi leith agus mar aitheantas ar an nasc atá idir margadh saothair an Bhallstáit óstaigh agus na hoibrithe a bhíonn ar postú inti ar feadh na dtréimhsí fada sin, i gcás inar faide ná 12 mhí a mhaireann an postú, ba cheart do na Ballstáit óstacha a áirithiú go ráthódh na gnóthais a sheolann oibrithe chuig a gcríocha do na hoibrithe sin go mbeadh téarmaí agus coinníollacha fostaíochta breise ann a bheadh infheidhme go sainordaitheach maidir le hoibrithe sa Bhallstát sin ina bhfuil an obair á déanamh. Ba cheart síneadh a chur leis an tréimhse sin i gcás ina dtíolacann an soláthróir seirbhíse fógra réasúnaithe.

(10)

D’fhonn an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar ar bhonn cothrom sa ghearrthréimhse agus san fhadtréimhse a choimirciú, ní mór cosaint níos mó a áirithiú d’oibrithe go háirithe trí chosc a chur ar mhí-úsáid na gceart a ráthaítear sna Conarthaí. Mar sin féin, ní fhéadfaidh na rialacha sin lena n-áirítear an chosaint sin d’oibrithe difear a dhéanamh don cheart atá ag gnóthais a dhéanann oibrithe a phostú chuig críoch Bhallstáit eile an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a agairt, lena n-áirítear i gcásanna ina ngabhann postú thar 12 mhí nó, i gcás inarb infheidhme, 18 mí. Aon fhoráil is infheidhme maidir le hoibrithe a dhéantar a phostú i gcomhthéacs postú is faide ná 12 mhí nó, i gcás inarb infheidhme, 18 mí, ní mór di, dá bhrí sin, a bheith i gcomhréir leis an tsaoirse sin. I gcomhréir le cásdlí socraithe ní bheidh srianta ar an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar inghlactha ach amháin má bhíonn údar cuí leo ar chúiseanna sáraitheacha a bhaineann le leas an phobail agus ní mór iad a bheith comhréireach agus riachtanach.

(11)

I gcás ina ngabhann an postú thar 12 mhí nó, i gcás inarb iomchuí, 18 mí, na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta breise a bheidh le ráthú ag an ngnóthas a mbeidh oibrithe á gcur ar postú chuig críoch Bhallstáit eile aige, ba cheart dóibh na hoibrithe a chuirtear ar postú chun ionadú a dhéanamh ar oibrithe eile atá ar postú agus atá i mbun an chúraim chéanna san áit chéanna a chumhdach freisin, d’fhonn a áirithiú nach chun dul timpeall ar na rialacha ab infheidhme ar shlí eile a dhéantar an t-ionadú sin.

(12)

I dTreoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6), cuirtear i bhfocal an prionsabal gur cheart go mbeadh na bunchoinníollacha oibre agus fostaíochta is infheidhme maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha mar a chéile ar a laghad leis na coinníollacha a mbeadh feidhm acu maidir leis na hoibrithe sin dá mba rud é gur earcaigh an gnóthas úsáideora don phost céanna iad. Ba cheart feidhm a bheith ag an bprionsabal sin freisin maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha a dhéantar a phostú chuig críoch Bhallstáit eile. I gcásanna ina bhfuil feidhm ag an bprionsabal sin, ba cheart don ghnóthas úsáideora an ghníomhaireacht oibre sealadaí a chur ar an eolas faoi na coinníollacha oibre agus an luach saothair a chuireann sé i bhfeidhm maidir lena chuid oibrithe. Beidh na Ballstáit in ann, faoi choinníollacha áirithe, maolú ó phrionsabail na córa comhionainne agus an phá chomhionainn, de bhun Airteagal 5(2) agus (3) de Threoir 2008/104/CE. I gcás ina bhfuil feidhm ag maolú den sórt sin, ní bheidh gá ar bith ag an ngníomhaireacht oibre sealadaí leis an bhfaisnéis faoi choinníollacha oibre an ghnóthais úsáideora agus níor cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith ag an gceanglas maidir le faisnéis.

(13)

Is léir ón taithí a fuarthas go dtarlaíonn sé uaireanta, i gcás oibrithe arna bhfruiliú ag gnóthas fostaíochta sealadaí nó gníomhaireacht socrúcháin shealadaigh le gnóthas úsáideora, go ndéantar na hoibrithe sin a sheoladh chuig críoch Bhallstáit eile faoi chuimsiú soláthar trasnáisiúnta ar sheirbhísí. Ba cheart cosaint na n-oibrithe sin a áirithiú. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh an gnóthas úsáideora an gnóthas fostaíochta sealadaí nó gníomhaireacht socrúcháin shealadaigh ar an eolas maidir leis na hoibrithe ar postú atá ag obair go sealadach i gcríoch an Bhallstáit nach é an Ballstát ina bhfuil siad ag obair de ghnáth ar son an ghnóthais fostaíochta sealadaí nó na gníomhaireachta socrúcháin shealadaigh nó ar son an ghnóthais úsáideora, ionas go mbeidh an fostóir in ann na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta is fabhraí don oibrí ar postú a chur i bhfeidhm, de réir mar is iomchuí.

(14)

Níor cheart don Treoir seo, ar an gcaoi chéanna le Treoir 96/71/CE, dochar a dhéanamh do chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 (7) agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 (8) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(15)

Mar gheall ar nádúr fíor-shoghluaiste na hoibre in iompar idirnáisiúnta de bhóthar, tarraingíonn cur chun feidhme na Treorach seo san earnáil sin anuas ceisteanna agus deacrachtaí sonracha dlíthiúla, nithe a dtabharfar aghaidh orthu le rialacha sonracha a bhaineann le hiompar bóthair agus a neartóidh an comhrac i gcoinne na calaoise agus na mí-úsáide, faoi chreat phacáiste na soghluaisteachta.

(16)

I margadh inmheánach atá go hiomlán comhtháite agus iomaíoch, bíonn gnóthais i mbun iomaíochta ar bhonn tosca amhail táirgiúlacht, éifeachtúlacht, agus leibhéal oideachais agus scile an lucht saothair, agus ar bhonn cáilíocht a gcuid earraí agus seirbhísí agus an leibhéil nuálaíochta a bhaineann leo.

(17)

Is faoi inniúlacht na mBallstát é rialacha a shocrú maidir le luach saothair i gcomhréir le dlí náisiúnta agus/nó lena gcleachtas náisiúnta. Is faoi na Ballstáit agus na comhpháirtithe sóisialta, agus fúthu amháin, atá sé pá a shocrú. Níor mhór a bheith san airdeall nach mbainfí an bonn de na córais náisiúnta socraithe pá nó saoirse na bpáirtithe sin lena mbaineann.

(18)

Nuair a dhéantar comparáid idir an luach saothair a íoctar le hoibrí atá ar postú agus an luach saothair atá dlite i gcomhréir le dlí náisiúnta agus/nó le cleachtas náisiúnta an Bhallstáit óstaigh, ba cheart ollmhéid an luacha saothair a chur san áireamh. Ba cheart ollmhéideanna an luacha saothair a chur i gcomparáid, seachas na comhghnéithe aonair den luach saothair atá éigeantach mar a fhoráiltear leis an Treoir seo. Mar sin féin, d’fhonn trédhearcacht a áirithiú agus cúnamh a thabhairt do na húdaráis inniúla i mbun seiceálacha agus rialuithe, is gá mar sin féin, gur féidir na comhghnéithe den luach saothair iad a shainaithint go sonrach i gcomhréir le dlí náisiúnta agus/nó le cleachtas náisiúnta an Bhallstáit óna ndéantar an t-oibrí a phostú. Mura mbaineann liúntais a bhaineann go sonrach leis an bpostú le caiteachas arna thabhú iarbhír mar gheall ar an bpostú, amhail caiteachas ar thaisteal, béilí agus lóistín, ba cheart iad a chur san áireamh mar chuid den luach saothair agus iad a chur san áireamh chun ollmhéideanna comhiomlána an luacha shaothair a chur i gcomparáid.

(19)

Is minic gur iomaí cuspóir a bhíonn ag na liúntais a bhaineann go sonrach le postú. Sa mhéid agus gurb é cuspóir na liúntas aisíocaíocht a dhéanamh ar an gcaiteachas arna thabhú mar gheall ar an bpostú, amhail caiteachas ar thaisteal, béilí agus lóistín, níor cheart a mheas gur cuid den luach saothair iad. Is faoi na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlí náisiúnta agus/nó lena gcleachtas náisiúnta, rialacha a shocrú maidir le haisíocaíocht ar chaiteachas den sórt sin. Ba cheart don fhostóir an caiteachas sin a aisíoc leis an oibrí atá ar postú i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta.

(20)

I bhfianaise ábharthacht na liúntas a bhaineann go sonrach le postú, ba cheart neamhchinnteacht maidir le cé acu gnéithe de na liúntais sin atá á leithdháileadh mar aisíocaíocht ar chaiteachas arna thabhú mar gheall ar an bpostú a sheachaint. Ba cheart a mheas gur mar aisíocaíocht ar chaiteachas a dhéantar an liúntas ar fad a íoc mura sonraítear i dtéarmaí agus coinníollacha fostaíochta a eascraíonn as foráil reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin, as comhaontaithe comhchoiteanna, dámhachtainí eadrána, nó comhaontuithe conarthacha atá i bhfeidhm maidir leis an gcaidreamh fostaíochta a chinneann cé acu gnéithe den liúntas atá á leithdháileadh mar aisíocaíocht ar chaiteachas arna thabhú mar gheall ar an bpostú agus cé acu atá mar chuid de luach saothair.

(21)

Na comhghnéithe maidir le luach saothair agus téarmaí agus coinníollacha fostaíochta eile faoin dlí náisiúnta nó faoi chomhaontuithe comhchoiteanna dá dtagraítear sa Treoir seo, ba cheart iad a bheith soiléir agus trédhearcach do na gnóthais ar fad agus do na hoibrithe atá ar postú. De bhrí go bhfuil trédhearcacht agus rochtain ar fhaisnéis riachtanach don deimhneacht dhlíthiúil agus d’fhorfheidhmiú an dlí, tá bonn cirt, maidir le hAirteagal 5 de Threoir 2014/67/AE, leis an oibleagáid a shíneadh ar na Ballstáit an fhaisnéis maidir leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin náisiúnta oifigiúil aonair, leis na comhghnéithe den luach saothair atá éigeantach, mar aon leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta breise infheidhme maidir le postuithe níos faide ná 12 mhí nó, i gcás inarb infheidhme, 18 mí faoin Treoir seo, a chur san áireamh. Ní mór do gach Ballstát a áirithiú go bhfuil faisnéis chruinn ar an láithreán gréasáin náisiúnta oifigiúil aonair agus go ndéantar í a nuashonrú go rialta. Ba cheart aon phionós arna fhorchur ar ghnóthas i gcás nach gcomhlíontar na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta is gá a áirithiú d’oibrithe ar postú a bheith comhréireach, agus nuair a chinnfear an pionós, ba cheart a chur san áireamh, go háirithe, cibé acu ar cuireadh nó nár cuireadh an fhaisnéis atá ar an láithreán gréasáin náisiúnta oifigiúil aonair faoi na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2014/67/AE, agus neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta á urramú.

(22)

Le Treoir 2014/67/AE, leagtar síos roinnt forálacha lena n-áirithiú go gcuirfear na rialacha a bhaineann le hoibrithe a phostú i bhfeidhm agus go ndéanfaidh na gnóthais ar fad na rialacha sin a urramú. Le hAirteagal 4 den Treoir sin foráiltear do na gnéithe fíorasacha a fhéadfar a chur san áireamh sa mheasúnú foriomlán ar chásanna sonracha d’fhonn postú ionraic a shainaithint agus an mhí-úsáid agus imchéimniú na rialacha a chosc.

(23)

Ba cheart d’fhostóirí, sula gcuirfear tús le postú, bearta iomchuí a ghlacadh chun faisnéis bhunriachtanach faoi na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a sholáthar do na hoibrithe maidir leis an bpostú, i gcomhréir le Treoir 91/533/CEE (9), ón gComhairle.

(24)

Leis an Treoir seo bunaítear creat cothrom i dtaca leis an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar agus oibrithe ar postú a chosaint, creat atá neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach agus comhréireach ach a thugann urraim mar sin féin don éagsúlacht sna córais caidrimh thionsclaíoch náisiúnta. Ní chuireann an Treoir seo cosc ar théarmaí agus ar choinníollacha fostaíochta ar fabhraí do na hoibrithe ar postú iad a chur i bhfeidhm.

(25)

D’fhonn aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáidí i gcásanna fochonraitheoireachta agus d’fhonn cearta oibrithe ar postú a chosaint, ba cheart do na Ballstáit bearta iomchuí a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 12 de Threoir 2014/67/AE, chun dliteanas fochonraitheoireachta a áirithiú.

(26)

D’fhonn a áirithiú go gcuirfear Treoir 96/71/CE i bhfeidhm mar is ceart, ba cheart an comhordú idir údaráis inniúla na mBallstát agus/nó a gcuid comhlachtaí, agus an comhar ar leibhéal an Aontais i ndáil leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise a bhaineann le hoibrithe a phostú, a neartú.

(27)

I gcomhthéacs an chomhraic i gcoinne na calaoise a bhaineann le hoibrithe a phostú, ba cheart don Ardán Eorpach chun feabhas a chur ar an gcomhar maidir le dul i ngleic le hobair neamhdhearbhaithe (“an tArdán”) a bunaíodh le Cinneadh (AE) 2016/344 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10), i gcomhréir lena shainordú, rannchuidiú chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar an gcalaois, feabhas a chur ar chur chun feidhme agus éifeachtúlacht an chomhair riaracháin idir na Ballstáit, sásraí foláirimh a fhorbairt agus cúnamh agus tacaíocht a thabhairt don chomhar riaracháin athneartaithe agus don mhalartú faisnéise idir na húdaráis inniúla nó na comhlachtaí inniúla. Chuige sin, oibreoidh an tArdán i ndlúthchomhar leis an gCoiste Saineolaithe maidir le hOibrithe a Phostú, arna bhunú le Cinneadh 2009/17/CE ón gCoimisiún (11).

(28)

Ós rud é go bhfuil cásanna áirithe maidir le calaois nó le mí-úsáidí bainteach le hoibrithe a phostú ar cásanna trasnáisiúnta iad, tá údar maith ann do bhearta nithiúla a chur i bhfearas arb é is aidhm dóibh gné thrasnáisiúnta na n-iniúchtaí, fiosrúchán agus malartuithe faisnéise idir údaráis inniúla nó comhlachtaí inniúla na mBallstát lena mbaineann a threisiú. Chun na críche sin, faoi chuimsiú an chomhair riaracháin dá bhforáiltear i dTreoir 96/71/CE agus i dTreoir 2014/67/AE, go háirithe Airteagal 7(4) de Threoir 2014/67/AE, ba cheart na hacmhainní is gá a bheith ag na húdaráis inniúla nó ag na comhlachtaí inniúla chun foláireamh a thabhairt faoi chásanna den sórt sin agus chun faisnéis a mhalartú atá dírithe ar chalaois agus mí-úsáidí a chosc agus a chomhrac.

(29)

I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin (12), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den chineál sin a tharchur.

(30)

Ba cheart Treoir 96/71/CE a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 96/71/CE

Leasaítear Treoir 96/71/CE mar a leanas:

(1)

leasaítear Airteagal 1 mar a leanas:

(a)

cuirtear “Ábhar agus raon feidhme” in ionad an teidil;

(b)

cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:

“(–1)   Leis an Treoir seo áiritheofar cosaint na n-oibrithe ar postú le linn a bpostú maidir leis an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, trí fhorálacha éigeantacha is gá a urramú a leagan síos i ndáil le coinníollacha oibre agus cosaint shláinte agus shábháilteacht na n-oibrithe.

(–1a)   Ní dhéanfaidh an Treoir seo difear ar dhóigh ar bith d’fheidhmiú na gceart bunúsach mar atá siad aitheanta sna Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear an ceart nó an tsaoirse chun dul ar stailc nó gníomh eile a dhéanamh a chumhdaítear leis na córais shonracha chaidrimh thionsclaíoch atá sna Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta. Ná ní dhéanfaidh sí difear don cheart chun comhaontaithe comhchoiteanna a chaibidil, a thabhairt i gcrích agus a fhorfheidhmiú nó chun gníomhaíocht chomhchoiteann a ghlacadh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta.”;

(c)

leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

“(c)

i gcás gur gnóthas fostaíochta sealadaí nó gníomhaireacht socrúcháin shealadaigh é, déanfaidh na gnóthais oibrí a fhruiliú le gnóthas úsáideora atá bunaithe nó ag feidhmiú ar chríoch Bhallstáit, ar choinníoll go bhfuil caidreamh fostaíochta idir an gnóthas fostaíochta sealadaí nó gníomhaireacht socrúcháin shealadaigh agus an t-oibrí le linn na tréimhse postúcháin.”;

(ii)

cuirtear isteach na fomhíreanna seo a leanas:

“I gcás ina ndearna gnóthas fostaíochta sealadaí nó gníomhaireacht socrúcháin shealadaigh oibrí a fhruiliú le gnóthas úsáideora mar a thagraítear dó i bpointe (c) agus i gcás ina bhfuil ar an oibrí sin obair a dhéanamh i gcomhthéacs faoi chuimsiú soláthar trasnáisiúnta seirbhíse de réir bhrí phointe (a), pointe (b) nó pointe (c) ag an ngnóthas úsáideora ar chríoch Bhallstáit nach é an Ballstát ina mbíonn an t-oibrí ag obair don ghnóthas fostaíochta sealadaí nó don ghníomhaireacht socrúcháin shealadaigh de ghnáth, nó don ghnóthas úsáideora, measfar an t-oibrí sin a bheith postaithe chuig críoch an Bhallstáit sin ag an ngnóthas fostaíochta sealadaí nó ag an ngníomhaireacht socrúcháin shealadaigh a bhfuil caidreamh fostaíochta ag an oibrí leo. Measfar gur gnóthas mar a thagraítear dó i mír 1 é an gnóthas fostaíochta sealadaí nó an ghníomhaireacht socrúcháin shealadaigh, agus comhlíonfaidh sé forálacha ábhartha na Treorach seo agus forálacha ábhartha Threoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) go hiomlán.

Cuirfidh an gnóthas úsáideora an gnóthas fostaíochta sealadaí nó an ghníomhaireacht socrúcháin shealadaigh ónar fruilíodh an t-oibrí ar an eolas i dtráth cuí sula dtosóidh an obair dá dtagraítear sa dara fomhír.

(*1)  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) (IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).”;"

(2)

leasaítear Airteagal 3 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

“1.   Áiritheoidh na Ballstáit, cibé dlí is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta, go ndéanfaidh gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1), ar bhonn na córa comhionainne, i dtaca le hoibrithe a dhéantar a phostú chuig a gcríoch, téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a ráthú dóibh lena gclúdaítear na nithe seo a leanas a leagtar síos sa Bhallstát ina ndéantar an obair:

le foráil reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin, agus/nó

le comhaontuithe comhchoiteanna nó le dámhachtainí eadrána ar dearbhaíodh iad a bheith infheidhme go huilíoch nó a bhfuil feidhm acu ar shlí eile i gcomhréir le mír 8:

(a)

tréimhsí oibre uasta agus tréimhsí sosa íosta;

(b)

saoire bhliantúil íoctha íosta;

(c)

luach saothair, lena n-áirítear rátaí ragoibre; níl feidhm ag an bpointe seo maidir le scéimeanna pinsin ceirde fhorlíontacha;

(d)

na coinníollacha a bhaineann le hoibrithe a fhruiliú, go háirithe an soláthar oibrithe ó ghnóthais fostaíochta sealadaí;

(e)

sláinte, sábháilteacht agus sláinteachas ag an obair;

(f)

bearta cosanta i ndáil le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta do mhná torracha nó do mhná a shaolaigh páiste le gairid, do leanaí agus do dhaoine óga;

(g)

cóir chomhionann idir fir agus mná agus forálacha eile maidir le neamh-idirdhealú;

(h)

coinníollacha cóiríochta na n-oibrithe i gcás ina gcuireann an fostóir ar fáil é d’oibrithe atá i bhfad óna ngnátháit oibre;

(i)

liúntais nó aisíocaíocht ar chaiteachas chun speansais taistil, béilí agus lóistín a chumhdach d’oibrithe atá as baile i ngeall ar chúinsí gairmiúla.

Níl feidhm ag pointe (i) ach amháin maidir le caiteachas taistil, béilí agus lóistín arna dtabhú ag oibrithe ar postú nuair a bhíonn orthu a bheith ag teacht agus ag imeacht ón ngnátháit oibre ar chríoch an Bhallstáit ar ann atá na hoibrithe sin ar postú, nó i gcás ina seoltar na hoibrithe ar bhonn sealadach ag an bhfostóir ón ngnátháit oibre sin go háit oibre eile.

Chun críocha na Treorach seo, is é dlí náisiúnta agus/nó cleachtas náisiúnta an Bhallstáit a ndéantar an t-oibrí a chur ar postú ar a chríoch a chinnfidh coincheap an luacha saothair agus ciallaíonn sé sin na comhghnéithe uile den luach saothar atá éigeantach faoin dlí náisiúnta, rialachán nó foráil riaracháin, nó faoi chomhaontuithe comhchoiteanna nó dámhachtainí eadrána ar dearbhaíodh sa Bhallstát sin iad a bheith infheidhme go huilíoch nó a bhfuil feidhm acu ar shlí eile i gcomhréir le mír 8.

Gan dochar d’Airteagal 5 de Threoir 2014/67/AE, déanfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta, gan moill mhíchuí agus ar bhealach trédhearcach, an fhaisnéis maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin aonair náisiúnta dá dtagraítear san Airteagal sin, lena n-áirítear na comhghnéithe den luach saothair dá dtagraítear sa tríú fomhír den mhír seo agus na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta uile i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo.

Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis arna soláthar ar an suíomh gréasáin aonair náisiúnta cruinn agus cothrom le dáta. Foilseoidh an Coimisiún ar a shuíomh gréasáin seoltaí na suíomhanna gréasáin aonair náisiúnta.

I gcás nach soiléiríonn an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin aonair náisiúnta, contrártha d’Airteagal 5 de Threoir 2014/67/AE, na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta atá le cur i bhfeidhm, cuirfear an cúinse sin san áireamh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta, agus pionóis á gcinneadh i gcás sáruithe ar na forálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo, a mhéid is gá chun a gcomhréireacht a áirithiú.”

(b)

cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:

“1a.   I gcás ina maireann ré phostaithe níos mó ná 12 mhí, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú, beag beann ar an dlí is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta, go n-urramaíonn na gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1), ar bhonn na córa comhionainne, d’oibrithe atá ar postú ar a gcríoch, chomh maith leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta mar a thagraítear dóibh i mír 1 den Airteagal seo, na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta uile atá leagtha síos sa Bhallstát ina ndéantar an obair:

le foráil reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin, agus/nó

le comhaontuithe comhchoiteanna nó le dámhachtainí eadrána ar dearbhaíodh iad a bheith infheidhme go huilíoch nó a bhfuil feidhm acu ar shlí eile i gcomhréir le mír 8.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír den mhír seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

nósanna imeachta, foirmiúlachtaí agus coinníollacha maidir leis an gconradh fostaíochta a chur i gcrích agus a fhoirceannadh, lena n-áirítear clásail neamhiomaíochta;

(b)

scéimeanna pinsin scoir ceirde forlíontacha.

Sa chás go dtíolacann an soláthraí seirbhíse fógra réasúnaithe, déanfaidh an Ballstát ina soláthraítear an tseirbhís an tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír a fhadú chuig 18 mí.

I gcás ina gcuireann gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 1(1) oibrí ar postú in ionad oibrí eile ar postú atá i mbun an chúraim chéanna san áit chéanna, is é tréimhse an phostaithe, chun críocha na míre seo, ré charnach na dtréimhsí ar postú ag na hoibrithe aonair ar postú lena mbaineann.

Cinnfear an coincheap “an cúram céanna san áit chéanna” dá dtagraítear sa cheathrú fomhír den mhír seo agus cineál na seirbhíse atá le soláthar, an obair atá le déanamh agus seoladh/seoltaí an ionaid oibre, inter alia, á gcur san áireamh.

1b.   Forálfaidh na Ballstáit go ráthóidh na gnóthais dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1(3) d’oibrithe ar postú na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta atá infheidhme de bhun Airteagal 5 de Threoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2) maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha arna bhfruiliú ag gníomhaireachtaí oibre sealadaí atá bunaithe sa Bhallstát ina ndéantar an obair.

Cuirfidh an gnóthas úsáideora na gnóthais dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1(3) ar an eolas maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta a chuireann sé i bhfeidhm i ndáil leis na coinníollacha oibre agus an luach saothar a mhéid atá cumhdaithe faoin gcéad fhomhír den mhír seo.

(*2)  Treoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le hobair ghníomhaireachta shealadach (IO L 327, 5.12.2008, lch. 9).”,"

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

“7.   Ní chuirfidh mír 1 go mír 6 cosc ar théarmaí agus ar choinníollacha fostaíochta ar fabhraí do na hoibrithe iad a chur i bhfeidhm.

Liúntais a bhaineann go sonrach leis an bpostú, measfar gur cuid den luach saothair iad, ach amháin i gcás ina n-íoctar iad mar aisíocaíocht ar chaiteachas arna thabhú iarbhír mar gheall ar an bpostú, amhail caiteachas ar thaisteal, béilí agus lóistín. Gan dochar do phointe (h) den chéad fhomhír de mhír 1, déanfaidh an fostóir caiteachas den sórt sin a aisíoc leis an oibrí ar postú i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta is infheidhme maidir le caidreamh fostaíochta.

Mura gcinnfear leis na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta is infheidhme maidir leis an gcaidreamh fostaíochta an mar aisíocaíocht ar chaiteachas arna thabhú iarbhír mar gheall ar an bpostú nó an mar chuid de luach saothair a dhéantar gnéithe den liúntas a bhaineann go sonrach leis an bpostú a íoc agus, sa chás sin, mura gcinnfear leo cé na gnéithe atá i gceist, measfar gur mar aisíocaíocht ar chaiteachas a dhéantar an liúntas ar fad a íoc.”;

(d)

i mír 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír agus an tríú fomhír:

“In éagmais, nó i dteannta, córas chun a dhearbhú go bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna nó dámhachtainí eadrána infheidhme go huilíoch de réir bhrí na chéad fhomhíre, féadfaidh na Ballstáit, má chinneann siad amhlaidh, an méid seo a leanas a bheith mar bhonn acu:

comhaontuithe comhchoiteanna nó dámhachtainí eadrána is infheidhme go ginearálta maidir le gach gnóthas comhchosúil sa limistéar geografach agus sa ghairm nó sa tionscal lena mbaineann, agus/nó

comhaontuithe comhchoiteanna arna dtabhairt i gcrích ag na heagraíochtaí fostóirí agus saothair is ionadaíche ar an leibhéal náisiúnta agus a chuirtear i bhfeidhm ar fud na críche náisiúnta,

ar choinníoll go n-áirithítear, agus na comhaontuithe nó na dámhachtainí sin á gcur i bhfeidhm maidir le gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1), go mbeidh cóir chomhionann ann maidir leis na hábhair a liostaítear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo agus, i gcás inarb infheidhme, i ndáil le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a bheidh le ráthú d’oibrithe ar postú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo, idir na gnóthais sin agus na gnóthais eile dá dtagraítear san fhomhír seo agus ar cosúil a gcás.

Measfar go mbeidh cóir chomhionann ann, laistigh de bhrí an Airteagail seo, i gcásanna ina bhfuil gnóthais náisiúnta i gcásanna cosúil lena chéile:

faoi réir na n-oibleagáidí céanna leis na gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1) i dtaca le hábhair a liostaítear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo agus, más infheidhme, i ndáil leis na téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a bheidh le ráthú d’oibrithe ar postú i gcomhréir le mír 1a den Airteagal seo, agus

faoi cheangal oibleagáidí den sórt sin a chomhlíonadh agus na héifeachtaí céanna i bhfeidhm iontu.”;

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 9 agus mhír 10:

“9.   Féadfaidh na Ballstáit a cheangal go ndéanfaidh gnóthais dá dtagraítear in Airteagal 1(1), sa bhreis ar na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta dá dtagraítear i mír 1b den Airteagal seo, téarmaí agus coinníollacha eile is infheidhme maidir le hoibrithe gníomhaireachta sealadacha sa Bhallstát ina mbeidh an obair á déanamh, a ráthú d’oibrithe dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1(3).

10.   Leis an Treoir seo, ní chuirfear bac ar na Ballstáit téarmaí agus coinníollacha fostaíochta a bhaineann le hábhair nach iad na hábhair dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 iad, a chur i bhfeidhm, i gcomhréir leis na Conarthaí, maidir le gnóthais náisiúnta agus gnóthais ó Bhallstáit eile, ar bhonn na córa comhionainne, i gcás forálacha beartais phoiblí.”;

(3)

in Airteagal 4(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“2.   Déanfaidh na Ballstáit foráil do chomhar idir na húdaráis nó na comhlachtaí inniúla, lena n-áirítear údaráis phoiblí atá freagrach, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, as faireachán a dhéanamh ar na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta dá dtagraítear in Airteagal 3, lena n-áirítear ar leibhéal an Aontais. Is éard a bheidh i gceist le comhar den sórt sin freagairt a thabhairt ar iarrataí réasúnaithe ó na húdaráis nó comhlachtaí sin ar fhaisnéis maidir le fruiliú trasnáisiúnta oibrithe, agus dul i ngleic le mí-úsáidí follasacha nó cásanna féideartha de ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha, amhail cásanna trasnáisiúnta d’obair neamhdhearbhaithe agus féinfhostaíocht bhréagach atá nasctha le hoibrithe a phostú. I gcás nach mbeidh an fhaisnéis a d’iarr údarás inniúil nó comhlacht inniúil an Bhallstáit a ndéantar an t-oibrí a chur ar postú ar a chríoch ag údarás inniúil nó comhlacht inniúil an Bhallstáit óna ndéantar an t-oibrí a phostú, lorgóidh sé an fhaisnéis sin ó údaráis nó comhlachtaí eile sa Bhallstát sin. I gcás ina mbeidh moill leanúnach ann agus faisnéis á cur ar fáil don Bhallstát a ndéantar an t-oibrí a chur ar postú ar a chríoch, cuirfear an Coimisiún ar an eolas agus déanfaidh sé na bearta iomchuí.”;

(4)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 5:

“Airteagal 5

Faireachán, rialú agus forfheidhmiú

Beidh an Ballstát a ndéantar an t-oibrí a chur ar postú ar a chríoch agus an Ballstát óna ndéantar an t-oibrí a phostú freagrach as faireachán, rialú agus forfheidhmiú na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo agus i dTreoir 2014/67/AE agus déanfaidh siad na bearta iomchuí i gcás mainneachtain an Treoir seo a chomhlíonadh.

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun na Treorach seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Áiritheoidh na Ballstáit, go háirithe, go mbeidh nósanna imeachta leordhóthanacha ar fáil d’oibrithe agus/nó d’ionadaithe oibrithe chun na hoibleagáidí faoin Treoir seo a fhorfheidhmiú.

I gcás ina suitear, tar éis measúnú foriomlán ag Ballstát de bhun Airteagal 4 de Threoir 2014/67/AE, go bhfuil gnóthas ag tabhairt le tuiscint go míchuí nó go calaoiseach go dtagann cás oibrí faoi raon feidhme na Treorach seo, áiritheoidh an Ballstát sin go dtairbheoidh an t-oibrí den dlí ábhartha agus den chleachtas ábhartha.

Áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh sé mar thoradh ar an Airteagal seo go mbeidh an t-oibrí lena mbaineann faoi réir coinníollacha is lú fabhar ná na coinníollacha is infheidhme maidir le hoibrithe ar postú.”;

(5)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na bhfocal réamhráiteach den Iarscríbhinn:

“Sna gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(2), áirítear an obair foirgníochta uile a bhaineann le tógáil, deisiú, cothabháil, athchóiriú nó leagan foirgneamh, agus go háirithe an obair seo a leanas:”.

Airteagal 2

Athbhreithniú

1.   Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur i bhfeidhm agus ar chur chun feidhme na Treorach seo. Faoin 30 Iúil 2023, cuirfidh an Coimisiún tuairisc ar chur i bhfeidhm agus ar chur chun feidhme na Treorach seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus molfaidh sé, i gcás inarb iomchuí, na leasuithe is gá a dhéanamh ar an Treoir seo agus ar Threoir 96/71/CE.

2.   Áiritheofar leis an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 measúnú ar an ngá atá le bearta breise chun cothrom na féinne a áirithiú agus chun oibrithe a chosaint:

(a)

i gcás fochonraitheoireachta;

(b)

i bhfianaise Airteagal 3(3) den Treoir seo, ag cur san áireamh na forbairtí maidir leis an ngníomh reachtach lena leasaítear Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13) maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le tiománaithe a phostú in earnáil an iompair de bhóthar.

Airteagal 3

Trasuí agus cur i bhfeidhm

1.   Déanfaidh na Ballstáit na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 30 Iúil 2020. Cuirfidh siad téacs na mbeart sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na bearta sin i bhfeidhm ón 30 Iúil 2020. Go dtí an dáta sin, beidh feidhm fós ag Treoir 96/67/CE san fhoclaíocht a bhí ann roimh na leasuithe a tugadh isteach leis an Treoir seo.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a leagfaidh síos na modhanna ina ndéanfar an tagairt sin.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhbhearta an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

3.   Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le hearnáil an iompair de bhóthar ó dháta chur i bhfeidhm gnímh reachtaigh lena leasaítear Treoir 2006/22/CE maidir le ceanglais forfheidhmiúcháin agus lena leagtar síos rialacha sonracha i dtaca le Treoir 96/71/CE agus Treoir 2014/67/AE maidir le tiománaithe a phostú in earnáil an iompair de bhóthar.

Airteagal 4

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 5

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 28 Meitheamh 2018.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

L. PAVLOVA


(1)  IO C 75, 10.3.2017, lch. 81.

(2)  IO C 185, 9.6.2017, lch. 75.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 29 Bealtaine 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 21 Meitheamh 2018.

(4)  Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).

(5)  Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“Rialachán IMI”) (IO L 159, 28.5.2014, lch. 11).

(6)  Treoir 2008/104/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le hobair ghníomhaireachta shealadach (IO L 327, 5.12.2008, lch. 9).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta (IO L 166, 30.4.2004, lch. 1).

(8)  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme (IO L 284, 30.10.2009, lch. 1).

(9)  Treoir 91/533/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1991 maidir le hoibleagáid an fhostóra a chuid fostaithe a chur ar an eolas faoi na coinníollacha is infheidhme maidir leis an gconradh nó leis an gcaidreamh fostaíochta (IO L 288, 18.10.1991, lch. 32).

(10)  Cinneadh (AE) 2016/344 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le hArdán Eorpach a chur ar bun chun feabhas a chur ar an gcomhar maidir le dul i ngleic le hobair neamhdhearbhaithe (IO L 65, 11.3.2016, lch. 12).

(11)  Cinneadh 2009/17/CE ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2008 lena mbunaítear Coiste na Saineolaithe maidir le hOibrithe a Phostú (IO L 8, 13.1.2009, lch. 26).

(12)  IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.

(13)  Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le coinníollacha íosta chun Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 agus Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle maidir le reachtaíocht shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí iompair de bhóthar a chur chun feidhme agus lena n-aisghairtear Treoir 88/599/CEE ón gComhairle (IO L 102, 11.4.2006, lch. 35).


Top