EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Rialachán cur chun Feidhme (AE) 2016/1823 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2016 lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2016/1823 ÓN gCOIMISIÚN

an 10 Deireadh Fómhair 2016

lena mbunaítear na foirmeacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta d'Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú (1), agus go háirithe Airteagal 51 de,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Chun cur i bhfeidhm ceart Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 a áirithiú, ba cheart foirmeacha éagsúla a bhunú.

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 3 de Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, bhí Éire rannpháirteach i nglacadh Rialacháin (AE) Uimh. 655/2014. Dá bhrí sin tá Éire rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo.

(3)

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan dochar d'Airteagal 4 den Phrótacal sin, ní raibh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh Rialacháin (AE) Uimh. 655/2014. Dá bhrí sin níl an Ríocht Aontaithe rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo.

(4)

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ní raibh an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh Rialacháin (AE) Uimh. 655/2014. Dá bhrí sin níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste maidir le hOrdú Eorpach um Chaomhnú Cuntas arna bhunú faoi Rialachán (AE) Uimh. 655/2014,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   An fhoirm a úsáidfear chun iarratas a dhéanamh ar Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas, dá dtagraítear in Airteagal 8(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   An fhoirm a úsáidfear chun Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas a eisiúint, dá dtagraítear in Airteagal 19(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

3.   An fhoirm a úsáidfear chun Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas a chúlghairm, dá dtagraítear in Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

4.   An fhoirm a úsáidfear chun dearbhú a eisiúint maidir le cistí a chaomhnú, dá dtagraítear in Airteagal 25(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo.

5.   An fhoirm a úsáidfear chun a iarraidh go ndéanfar méideanna róchaomhnaithe a scaoileadh, dá dtagraítear in Airteagal 27(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

6.   An fhoirm a úsáidfear chun admháil fála a eisiúint, dá dtagraítear in Airteagal 29(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo.

7.   An fhoirm a úsáidfear chun iarratas a dhéanamh ar leigheas, dá dtagraítear in Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn VII a ghabhann leis an Rialachán seo.

8.   An fhoirm a úsáidfear chun cinneadh maidir le leigheas a chur chuig Ballstáit an fhorfheidhmithe, dá dtagraítear in Airteagal 36(5) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

9.   An fhoirm a úsáidfear chun achomharc a dhéanamh in aghaidh cinneadh maidir le leigheas, dá dtagraítear in Airteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, beidh sí mar a leagtar amach í in Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 18 Eanáir 2017.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 10 Deireadh Fómhair 2016.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Jean-Claude JUNCKER


(1)  IO L 189, 27.6.2014, lch. 59.


IARSCRÍBHINN I

Iarratas ar Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas

(Airteagal 8(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Le líonadh isteach ag an gcúirt

 

Cás-uimhir:

 

Faighte ag an gcúirt an:

(ll/mm/bbbb)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

LÉIGH NA TREOIRLÍNTE I dTOSACH GACH RANNA — CABHRÓIDH SIAD LEAT AN FHOIRM SEO A LÍONADH ISTEACH

Teanga

Líon isteach an fhoirm seo i dteanga chúirt an Bhallstáit a bhfuil tú ag cur d'iarratais chuige. Tabhair faoi deara go bhfuil an fhoirm ar fáil in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do agus is féidir í a líonadh isteach ar líne. D'fhéadfadh an leagan teanga a bhfuil taithí agat air ina chuidiú agat chun an fhoirm a líonadh isteach sa teanga is gá i gcúirt an Bhallstáit lena mbaineann. Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat a fháil amach ar léirigh Ballstát áirithe go nglacfaidh sé le doiciméid a chuirfear faoi bhráid na cúirte i dteanga oifigiúil eile an Aontais Eorpaigh (Airteagal 50(1)(o) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

Doiciméid tacaíochta

Ag gabháil leis an iarratas beidh na doiciméid tacaíochta go léir is ábhartha. Má tá breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat cheana féin, cuir cóip den bhreithiúnas, den tsocraíocht chúirte nó den ionstraim bharántúil sin i gceangal, cóip a chomhlíonann na coinníollacha is gá chun a bharántúlacht a shuíomh.

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

I gcás ina gceadaítear saorthéacs a scríobh ar an bhfoirm, agus i gcás ina bhfuil an fhoirm á líonadh isteach agat ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga breise más gá agus uimhrigh gach leathanach.

1.   An Chúirt

Tabhair faoi deara nach féidir leat Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) a iarraidh ach amháin má tá sainchónaí ort i mBallstát a bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 maidir leis. I láthair na huaire níl sé infheidhme maidir leis an Danmhairg agus leis an Ríocht Aontaithe.

Luaigh sa bhosca seo ainm na cúirte inar mian leat d'iarratas ar Ordú um Chaomhnú a thaisceadh. Agus an chúirt á toghadh agat, is ceart duit foras dhlínse na cúirte a chur san áireamh.

Mura bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat go fóill a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, is faoi chúirteanna an Bhallstáit ina eisítear an tOrdú um Chaomhnú a bheidh an dlínse maidir le substaint an ábhair i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme. Ar na rialacha sin tá, go háirithe, Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála agus Rialachán (CE) Uimh. 4/2009 ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, cinntí a aithint agus a fhorfheidhmiú agus comhar in ábhair a bhaineann le hoibleagáidí cothabhála. Tá tuilleadh eolais ar na rialacha maidir le dlínse ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu. I roinn 5 den fhoirm seo tá liosta de na forais dlínse is féidir a bheith ann.

Chun críocha Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, cumhdóidh imeachtaí maidir le substaint an ábhair aon imeachtaí arb é is aidhm dóibh teideal in-fhorfheidhmithe a fháil ar an éileamh bunaidh, mar shampla, imeachtaí achoimre a bhaineann le horduithe le híoc agus imeachtaí amhail procédure de référé na Fraince.

I gcás inar tomhaltóir é an féichiúnaí a bhfuil conradh tugtha i gcríoch aige leat chun críche ar féidir í a mheas mar chríoch atá lasmuigh de cheird nó de ghairm an fhéichiúnaí, ní bheidh an dlínse chun Ordú um Chaomhnú a eisiúint ach ag cúirteanna an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí ar an bhféichiúnaí agus acu sin amháin.

I gcás ina bhfuil breithiúnas nó socraíocht chúirte faighte agat cheana a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, is ag cúirteanna an Bhallstáit inar eisíodh an breithiúnas nó inar formheasadh nó inar cuireadh i gcrích an tsocraíocht chúirte a bheidh an dlínse chun an tOrdú um Chaomhnú a eisiúint.

I gcás ina bhfuil ionstraim bharántúil faighte agat cheana, is ag an gcúirt a ainmníodh chun na críche sin sa Bhallstát inar dréachtaíodh an ionstraim sin a bheidh an dlínse chun Ordú um Chaomhnú a eisiúint i leith an éilimh a sonraíodh san ionstraim sin.

Nuair a bheidh cinneadh déanta agat cén Ballstát ina ndéanfaidh tú d'éileamh a thaisceadh, is féidir leat teacht ar ainmneacha agus ar sheoltaí na gcúirteanna atá inniúil i leith an Ordaithe um Chaomhnú ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ga.do. Ar an Tairseach Eorpach don r-Cheartas tá faisnéis áirithe freisin faoi íocaíocht táillí cúirte in imeachtaí chun an tOrdú um Chaomhnú a fháil sa Bhallstát lena mbaineann.

1.   An Chúirt ina bhfuil d'iarratas á thaisceadh

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca oifig phoist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.   Creidiúnaí

Tabhair faoi deara nach féidir leat Ordú um Chaomhnú a iarraidh ach amháin má tá sainchónaí ort i mBallstát a bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 maidir leis. I láthair na huaire níl sé infheidhme maidir leis an Danmhairg agus leis an Ríocht Aontaithe.

Sa bhosca seo, ní mór a shonrú gur tú an creidiúnaí agus má tá ionadaí dlíthiúil agat ní mór a ainm a thabhairt. Tabhair faoi deara nach bhfuil sé éigeantach duit dlíodóir ná gairmí eile dlí a bheith agat.

I dtíortha áirithe, is féidir nach leor bosca poist a thabhairt mar sheoladh (i gcás ina bhfuil sé ar fáil) agus ba cheart duit, dá bhrí sin, ainm na sráide, uimhir an fhoirgnimh agus an postchód a thabhairt.

2.   Sonraí an chreidiúnaithe

2.1.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

2.2.   Seoladh

2.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.2.2.

Áit agus postchód:

2.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.3.   Uimhir theileafóin (*):

2.4.   Uimhir facs (*):

2.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.6.   Ainm ionadaí an chreidiúnaithe, más ann dó, agus a chuid sonraí teagmhála

2.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

2.6.2.

Seoladh

2.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.6.2.2.

Áit agus postchód:

2.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.6.3.

Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.7.   Más duine nádúrtha an creidiúnaí:

2.7.1.

Dáta breithe:

2.7.2.

Uimhir aitheantais nó uimhir pas (más infheidhme agus má tá fáil uirthi):

2.8.   Más duine dlítheanach an creidiúnaí nó más eintiteas eile é a bhfuil inniúlacht dhlíthiúil aige agra a dhéanamh nó bheith inagartha faoi dhlí Ballstáit:

2.8.1.

Tír a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chláraithe (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.8.2.

An uimhir aitheantais nó an uimhir chlárúcháin nó, i gcás nach ann dá leithéid, dáta agus áit a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chlárúcháin:

3.   Féichiúnaí

Cuir isteach sa bhosca seo sonraí an fhéichiúnaí agus, más eol iad, sonraí ionadaí dlíthiúil an fhéichiúnaí. Tabhair faoi deara nach bhfuil sé éigeantach don fhéichiúnaí dlíodóir ná gairmí eile dlí a bheith aige.

I dtíortha áirithe, is féidir nach leor bosca poist a thabhairt mar sheoladh (i gcás ina bhfuil sé ar fáil) agus ba cheart duit, dá bhrí sin, ainm na sráide, uimhir an fhoirgnimh agus an postchód a thabhairt.

3.   Sonraí an fhéichiúnaí

3.1.   Sloinne, céadainm (céadainmneacha), (aon dara hainm, más eol é)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin (*):

3.4.   Uimhir facs (*):

3.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.6.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

3.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

3.6.2.

Seoladh

3.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.6.2.2.

Áit agus postchód:

3.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.6.3.

Seoladh ríomhphoist:

3.7.   Más duine nádúrtha an féichiúnaí, agus má tá an fhaisnéis sin ar fáil:

3.7.1.

Dáta breithe:

3.7.2.

Uimhir aitheantais nó uimhir pas:

3.8.   Más duine dlítheanach an féichiúnaí nó más eintiteas eile é a bhfuil inniúlacht dhlíthiúil aige agra a dhéanamh nó bheith inagartha faoi dhlí Ballstáit:

3.8.1.

Tír a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chláraithe (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.8.2.

An uimhir aitheantais nó an uimhir chlárúcháin nó, i gcás nach ann dá leithéid, dáta agus áit a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chlárúcháin:

4.   Cineál trasteorann an cháis

Chun úsáid a bhaint as an nós imeachta le haghaidh Ordú um Chaomhnú, ní mór do chás a bheith de chineál trasteorann. Chun críocha Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, is éard is cás trasteorann ann faoi Airteagal 3 den Rialachán sin cás ina mbeidh an cuntas bainc nó na cuntais bhainc a bheidh le caomhnú ag an Ordú um Chaomhnú á choimeád nó á gcoimeád i mBallstát seachas: (a) mBallstát na cúirte a dtugtar an t-iarratas ar Ordú um Chaomhnú os a comhair; nó (b) an Ballstát ina bhfuil sainchónaí ar an gcreidiúnaí.

4.   Cineál trasteorann an cháis

4.1.   An Ballstát ina bhfuil sainchónaí ar an gcreidiúnaí (sonraigh an cód tíre):

4.2.   An Ballstát (na Ballstáit) ina bhfuil an cuntas bainc á choimeád (na cuntais bainc á gcoimeád) (sonraigh an cód tíre (na cóid tíre)):

4.3.   Ballstát na cúirte a dtugtar an t-iarratas ar Ordú um Chaomhnú os a comhair (sonraigh an cód tíre):

5.   Dlínse

Ná líon an roinn seo isteach ach amháin sa chás nach bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil i gcoinne an fhéichiúnaí faighte agat a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc. Má tá aon cheann díobh sin agat, téigh go roinn 6.

Sa roinn seo is ceart duit a mhíniú cén fáth a measann tú go bhfuil dlínse ag an gcúirt ar chuir tú an t-iarratas le haghaidh Ordú um Chaomhnú faoina bráid, cén fáth a bhfuil dlínse aici an cás a éisteacht. Mar a leagtar amach i roinn 1, tá cúirt inniúil an tOrdú um Chaomhnú a eisiúint má tá dlínse aici maidir le substaint an ábhair. Thíos faoi seo tá liosta de na forais dlínse a fhéadfadh a bheith ann.

5.   Cad é an foras a thugann le fios go bhfuil dlínse ag an gcúirt darleat?

an áit a bhfuil sainchónaí an fhéichiúnaí nó, más amhlaidh go bhfuil comhfhreagracht ar roinnt fhéichiúnaithe, an áit a bhfuil sainchónaí ar cheann amháin de na féichiúnaithe

áit comhlíonta na hoibleagáide i dtrácht

an áit ar tharla an teagmhas díobhálach

an chúirt arna roghnú ag na páirtithe

an áit a bhfuil sainchónaí an chreidiúnaí coimeádta

i gcás gur as oibríocht brainse, gníomhaireachta nó bunaíochta eile a tháinig an t-éileamh, an áit a bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó an bhunaíocht eile suite

an áit a bhfuil sainchónaí an iontaobhais

i gcás gur as íocaíocht luach saothair arna éileamh i dtaca le lasta nó lucht a tharrtháil a tháinig an t-éileamh, an áit a bhfuil an chúirt ar faoina húdarás is féidir nó ab fhéidir an lasta nó an lucht a ghabháil

an áit a bhfuil sainchónaí an tsealbhóra polasaí, an árachaí nó an tairbhí in ábhair árachais

an áit a bhfuil sainchónaí an tomhaltóra

an áit a ndéanann an fostaí a chuid oibre

an áit a bhfuil an gnó a d'earcaigh an fostaí suite

an áit a bhfuil an mhaoin dhochorraithe suite

eile

Déan tuairisc ar na heilimintí a bhaineann le hábhar agus a thacaíonn le dlínse na cúirte arna roghnú i bpointí 5.1 go 5.14:

An bhfuil tús curtha cheana agat le himeachtaí i gcoinne an fhéichiúnaí maidir le substaint an ábhair?

Tá. Sonraigh ainm agus seoladh na cúirte (sráid agus an uimhir/bosca oifig phoist, áit agus postchód, an Ballstát) agus, má tá sé ar fáil, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist na cúirte, mar aon le comhad-uimhir an cháis sin:

Níl

Tabhair faoi deara, i gcás ina ndéanfaidh tú iarratas ar Ordú um Chaomhnú roimh imeachtaí ar shubstaint an ábhair a thionscnamh duit, ní mór duit na himeachtaí sin a thionscnamh agus cruthúnas gur thionscain tú iad a sholáthar don chúirt laistigh de 30 lá ón dáta ar thaisc tú an t-iarratas nó laistigh de 14 lá ón dáta a eisíodh an tOrdú um Chaomhnú, cibé dáta is déanaí.

6.   Sonraí chuntas bainc an chosantóra

Chun am agus costais a shábháil, is den tábhacht go ndéanfaidh tú an fhaisnéis uile atá agat faoi chuntas bainc an fhéichiúnaí a sholáthar. Mura bhfuil uimhir cuntais bainc nó uimhreacha cuntas bainc an fhéichiúnaí agat, is leor uimhir agus seoladh an bhainc a bhfuil ceann amháin nó níos mó de chuntais ann nó uimhir ar nós an BIC a sholáthar le go mbeifear in ann an banc a shainaithint. Mar sin féin, má tá sonraí chuntas bainc nó chuntais bhainc an fhéichiúnaí agat (mar shampla, an uimhir cuntais nó IBAN), ba cheart duit na sonraí sin a sholáthar. Iarrtar sin a dhéanamh chun an baol a sheachaint nach mbeidh an banc in ann an tOrdú um Chaomhnú a chur chun feidhme mar nach féidir leis cuntas nó cuntais an fhéichiúnaí a shainaithint go cinnte. Murar féidir leat ach ceann amháin de chuntais an fhéichiúnaí a shonrú ach gur mian leat cuntas eile atá aige leis an mbanc céanna a chaomhnú (mar shampla, mura bhfuil agat ach uimhir chuntas reatha an fhéichiúnaí ach is mian leat aon chuntais coigiltis atá ag an bhféichiúnaí leis an mbanc céanna a chaomhnú freisin), cuir tic sa bhosca i bpointe 6.7.

Mura bhfuil a fhios agat cén banc ina bhfuil cuntas ag an bhféichiúnaí ach go bhfuil cúiseanna agat lena chreidiúint go bhfuil cuntas amháin nó níos mó ag an bhféichiúnaí i mBallstát ar leith agus go bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, is féidir leat iarraidh ar an gcúirt ina bhfuil d'iarratas ar an Ordú um Chaomhnú á thaisceadh agat iarraidh ar an údarás faisnéise sa Bhallstát (sna Ballstáit) ina bhfuil an cuntas lonnaithe an fhaisnéis is gá a fháil chun an banc agus cuntas nó cuntais an fheichiúnaí a shainaithint sa Bhallstát sin. Sa chás sin, féach roinn 7, mar a bhfuil tuilleadh sonraí maidir leis na coinníollacha a bhaineann le hiarratas den sórt sin a thaisceadh.

I gcás ina bhfuil sonraí ceann amháin nó níos mó de chuntais an fhéichiúnaí ar eolas agat ach go bhfuil cúiseanna agat lena chreidiúint go bhfuil cuntas amháin eile nó níos mó ag an bhféichiúnaí i mBallstát ar leith agus nach bhfuil sonraí chuntas an duine sin ar eolas agat, is féidir leat — san iarratas céanna ar Ordú um Chaomhnú — sonraí chuntas bainc an fhéichiúnaí atá ar eolas agat a thabhairt (sa chás sin, líon isteach roinn 6) agus, san am céanna, iarraidh a thaisceadh ar fhaisnéis faoi chuntas i mBallstát ar leith (sa chás sin, líon isteach roinn 7 freisin).

Tabhair faoi deara nach bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 maidir le caomhnú cuntas bainc ina bhfuil ionstraimí airgeadais (Airteagal 4(3) den Rialachán).

Más mian leat cuntais i níos mó ná banc amháin a chaomhnú, tabhair an fhaisnéis seo a leanas i dtaca le gach banc ar leith. Agus an fhoirm á líonadh isteach ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga ar leith maidir le gach cuntas bainc agus uimhrigh gach leathanach.

6.   Sonraí chuntas bainc an chosantóra

6.1.   An Ballstát ina bhfuil an cuntas bainc á choimeád (sonraigh an cód tíre):

6.2.   Uimhir lenar féidir an banc a shainaithint, cuir i gcás

IBAN:

BIC:

agus/nó ainm agus seoladh an bhainc (sráid agus uimhir/bosca oifig phoist, áit agus postchód):

6.3.   Uimhir theileafóin an bhainc (**):

6.4.   Uimhir facs an bhainc (**):

6.5.   Seoladh ríomhphoist an bhainc (más ann dó):

6.6.   Uimhir (uimhreacha) an chuntais (na gcuntas) atá le caomhnú, má tá sé (siad) ar fáil:

6.7.   Ar cheart aon chuntais eile atá ag an bhféichiúnaí sa bhanc céanna a chaomhnú freisin?

Ba cheart

Níor cheart

6.8.   Má tá siad ar fáil, tabhair sonraí eile maidir leis an gcineál cuntais:

7.   Iarraidh arfhaisnéis faoi chuntas a fháil

Mura bhfuil faisnéis agat faoin mbanc ina bhfuil cuntas amháin nó níos mó ag an bhféichiúnaí, nó mura bhfuil uimhir an chuntais agat, agus go bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil in-fhorfheidhmithe faighte agat cheana i mBallstát, a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, is féidir leat iarraidh ar an gcúirt iarraidh ar údarás faisnéise an Bhallstáit sin, má tá cúiseanna agat lena chreidiúint go bhfuil ceann amháin nó níos mó de chuntais an fhéichiúnaí ann, féachaint leis an bhfaisnéis is gá a fháil.

Tabhair faoi deara nach féidir leat iarraidh a dhéanamh ar fhaisnéis faoi chuntais a fháil maidir le cuntais atá á gcoimeád i mBallstát a bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 maidir leis. I láthair na huaire níl sé infheidhme maidir leis an Danmhairg agus leis an Ríocht Aontaithe.

De ghnáth, an iarraidh ar fhaisnéis faoi chuntas a fháil, bíonn sé ar fáil i gcás breithiúnas, socraíochtaí cúirte nó ionstraimí barántúla atá in-fhorfheidhmithe cheana.

I gcás nach bhfuil an breithiúnas, an tsocraíocht chúirte nó an ionstraim bharántúil in-fhorfheidhmithe go fóill, ní féidir iarraidh a dhéanamh ar fhaisnéis faoi chuntas a fháil ach má chomhlíontar coinníollacha breise. De bhun Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, seo a leanas na coinníollacha sin: ba cheart méid nach beag an méid atá le caomhnú agus na cúinsí a bhaineann le hábhar á gcur san áireamh, agus ba cheart leordhóthain fianaise curtha faoi bhráid na cúirte ag an gcreidiúnaí chun í a shásamh go bhfuil géarghá le faisnéis faoi chuntas mar go bhfuil an baol ann, in éagmais na faisnéise sin, gur dóigh go gcuirfear forfheidhmiú éileamh an chreidiúnaí i gcoinne an fhéichiúnaí ina dhiaidh sin i mbaol agus go bhféadfadh meath mór teacht ar staid airgeadais an chreidiúnaí as sin.Má chomhlíonann tú na coinníollacha sin, tabhair an fhaisnéis a bhaineann le hábhar i bpointe 10.2.

Is den tábhacht go míneoidh tú i d'iarraidh cén fáth a gcreideann tú go bhfuil cuntas amháin nó níos mó ag an bhféichiúnaí i mBallstát ar leith agus go ndéanfaidh tú gach faisnéis a bhaineann le hábhar atá agat faoin bhféichiúnaí a sholáthar don chúirt maille leis an gcuntas nó na cuntais atá le caomhnú. Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé go dtógfadh sé an nós imeachta sin roinnt ama agus go mb'fhéidir go ngearrfaí táille ort as an bhfaisnéis sin.

Más mian leat cuntais a chaomhnú atá suite i níos mó ná Ballstát amháin, tabhair an fhaisnéis seo a leanas i dtaca le gach Ballstát lena mbaineann (agus an fhoirm á líonadh agat ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga ar leith agus uimhrigh gach leathanach).

7.   Iarraidh ar fhaisnéis faoi chuntas a fháil

Tá breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim barántúil agam a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí m'éileamh a íoc agus iarraim ar údarás faisnéise an Bhallstáit ina bhfuil an cuntas bainc suite féachaint leis an bhfaisnéis is gá a fháil le go mbeifear in ann an banc (na bainc) agus cuntas (cuntais) an fhéichiúnaí a shainaithint.

7.2.   An Ballstát ina gcreidtear cuntas bainc (cuntais bhainc) an fhéichiúnaí a bheith suite (sonraigh an cód tíre):

7.3.   Mínigh cén fáth a measann tú go bhfuil cuntas amháin nó níos mó ag an bhféichiúnaí sa Bhallstát sin (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí):

Tá gnáthchónaí ar an bhféichiúnaí sa Bhallstát sin. Tabhair sonraí a bhaineann le hábhar.

Tá an féichiúnaí ina chónaí nó tá gníomhaíocht oibre á cleachtadh aige sa Bhallstát sin. Tabhair sonraí a bhaineann le hábhar.

Tá réadmhaoin ag an bhféichiúnaí sa Bhallstát sin. Tabhair sonraí a bhaineann le hábhar.

Eile. Míniú:

7.4.   Tá an breithiúnas, an tsocraíocht chúirte nó an ionstraim bharántúil a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí m'éileamh a íoc in-fhorfheidhmithe:

Níl. Tabhair tuilleadh faisnéise, i bpointe 10.2., á léiriú go bhfuil géarghá fírinneach le faisnéis faoi chuntas.

8.   Breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil atá ann cheana

I gcás ina bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil nó ionstraim faighte agat cheana a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, líon isteach an roinn seo. Ina mhalairt de chás, téigh chuig roinn 9.

Tabhair faoi deara gurb é is ceart a bheith sa mhéid a shonraítear i bpointe 8.8 an méid a leagtar amach sa bhreithiúnas, sa tsocraíocht chúirte nó san ionstraim bharántúil. Mar sin féin, má tá cuid dá fhiach íoctha ag an bhféichiúnaí agus nach n'éilítear ach an méid atá fágtha, is é sin an méid maille le hús ar an méid sin, más infheidhme, ba cheart a shonrú i bpointe 8.8. Ina theannta sin, má tá cuid dá fhiach íoctha agus nach n-éilítear ach an méid atá fágtha, deimhnigh — trí thic a chur sa bhosca cuí i bpointe 8.9.2.1. — an bhfuil an t-ús neamhíoctha ar an gcuid den fhiach a d'íoc an féichiúnaí cheana á éileamh agat freisin (i gcás dá shórt, agus an fhoirm á líonadh ar pháipéar agat, úsáid duilleog ar leith le haghaidh an úis a éilítear ar an gcuid den fhiach atá íoctha cheana ag an bhféichiúnaí (pointe 8.8.1) agus uimhrigh gach leathanach).

Cuir cóip den bhreithiúnas, den tsocraíocht chúirte nó den ionstraim bharántúil i gceangal, cóip a chomhlíonann na coinníollacha is gá chun a bharántúlacht a shuí.

8.   Sonraí a bhaineann le breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil atá ann cheana

8.1.   Ainm na cúirte/údaráis eile:

8.2.   Seoladh

8.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

8.2.2.

Áit agus postchód:

8.2.3.

An Ballstát (tabhair an cód tíre):

8.3.   Uimhir theileafóin (***):

8.4.   Uimhir facs (***):

8.5.   Seoladh ríomhphoist (***):

8.6.   Dáta an bhreithiúnais, na socraíochta cúirte nó na hionstraime barántúil:

(ll/mm/bbbb)

8.7.   Airgeadra an mhéid a dámhadh sa bhreithiúnas, sa tsocraíocht chúirte nó san ionstraim bharántúil:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

8.8.   Méid:

8.8.1.

An phríomhshuim a dámhadh sa bhreithiúnas, sa tsocraíocht chúirte nó san ionstraim bharántúil:

8.8.1.1.

Más infheidhme (1), sonraigh an chuid neamhíoctha den phríomhshuim a dámhadh:

8.8.1.2.

Más infheidhme (1), sonraigh an chuid íoctha den phríomhshuim a dámhadh:

8.8.2.

Ús, más infheidhme:

8.8.2.1.

Ús:

8.8.2.1.1.

Gan sonrú sa bhreithiúnas, sa tsocraíocht chúirte nó san ionstraim bharántúil

8.8.2.1.2.

Gan sonrú sa bhreithiúnas, sa tsocraíocht chúirte nó san ionstraim bharántúil mar seo a leanas:

8.8.2.1.2.1.

Ús dlite ón:

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht) go

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht) (2)

8.8.2.1.2.2.

An méid deiridh:

8.8.2.1.2.3.

An modh ríofa úis (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Ráta: … %, ríofa ar bhonn (cuir tic sa bhosca cuí) ☐ laethúil ☐ míosúil ☐ bliantúil ☐ eile (sonraigh):

8.8.2.1.2.3.2.

Ráta: … % thar an ráta tagartha (ráta tagartha an BCE/ráta tagartha an bhainc cheannais náisiúnta: …), ríofa ar bhonn (cuir tic sa bhosca cuí) ☐ laethúil ☐ míosúil ☐ bliantúil ☐ eile (sonraigh):

i bhfeidhm an:

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht)

8.8.2.2.

Ús reachtúil (má tá feidhm ag ús reachtúil) atá le ríomh i gcomhréir le (sonraigh an reacht a bhaineann le hábhar le do thoil):

8.8.2.2.1.

Ús dlite ón:

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht) go

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht) (4)

8.8.2.2.2.

An modh ríofa úis (5)

8.8.2.2.2.1.

Ráta: … %

8.8.2.2.2.2.

Ráta: … % thar an ráta tagartha (ráta tagartha an BCE/ráta tagartha an bhainc cheannais náisiúnta: …)

i bhfeidhm an:

(dáta (ll/mm/bbbb) nó imeacht)

8.8.2.2.2.2.1.

An chéad dáta den seimeastar i gceist ina ndeachaigh an féichiúnaí thar téarma

8.8.2.2.2.2.2.

Imeacht eile (sonraigh)

8.8.2.3.

Caipitliú úis (má tá feidhm ag caipitliú úis, tabhair sonraí):

8.8.3.

Na costais a bhaineann le breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil a fháil, sa mhéid agus go bhfuil cinneadh déanta gurb é an féichiúnaí a íocfaidh as na costais sin:

Ní amhlaidh atá

Is amhlaidh atá. Sonraigh na costais sin agus sonraigh an méid:

Táillí cúirte:

Táillí dlíodóirí:

Costas sheirbheáil na ndoiciméad:

Eile. Míniú:

8.8.3.1.

Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

8.9.   Maidir leis an mbreithiúnas, an tsocraíocht chúirte nó an ionstraime bharántúil, deimhním:

8.9.1.

nár chomhlíon an féichiúnaí go fóill é

8.9.2.

nár comhlíon an féichiúnaí ach cuid de agus gurb é an méid atá sonraithe i bpointe 8.8 an méid atá fágtha (sa chás seo, líon isteach pointe 8.9.2.1 thíos freisin).

8.9.2.1.

Má tá cuid dá fhiach íoctha ag an bhféichiúnaí cheana agus nach n-éilítear ach an chuid atá fágtha, deimhnigh an bhfuil an t-ús neamhíoctha ar an gcuid den fhiach a d'íoc an féichiúnaí cheana á éileamh agat freisin:

Níl an t-ús ar an gcuid den fhiach a d'íoc an féichiúnaí cheana á éileamh agam.

Tá an t-ús neamhíochta ar an gcuid den fhiach a d'íoc an féichiúnaí cheana á éileamh agam. I gcás dá shórt, agus an fhoirm á líonadh ar pháipéar agat, bain úsáid as duilleog ar leith le haghaidh an úis a éilítear ar an gcuid den fhiach atá íoctha cheana ag an bhféichiúnaí (pointe 8.8.1) agus uimhrigh gach leathanach).

9.   Méid agus forais an éilimh (níl an chuid seo le líonadh isteach má tá roinn 8 líonta isteach agat)

I gcás nach bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat go fóill a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, ní féidir an tOrdú um Chaomhnú a dheonú ach amháin má chuireann tú fíorais a bhaineann le hábhar i láthair, agus fianaise réasúnta ag dul leo mar chomhthacú, a shásóidh an chúirt go n-éireoidh le d'éileamh i gcoinne an fhéichiúnaí bunaithe ar an méid a bhfuil an tOrdú um Chaomhnú á lorg (Airteagal 7(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014). Liostaigh an fhianaise i roinn 12 den fhoirm seo.

Tabhair faoi deara, i gcás ina n-iarrfaidh tú go ndeonfar Ordú um Chaomhnú ar mhéid atá níos ísle ná méid an phríomhéilimh, toisc, cuir i gcás, go bhfuil urrús eile faighte agat cheana do chuid de d'éileamh, ba cheart an méid sin is lú (agus ús an méid sin, más infheidhme) a shonrú i bpointe 9.1.

9.   Méid agus forais an éilimh

9.1.   Méid phríomhshuim an éilimh:

9.2.   An bhfuil ús á éileamh?

Níl

Má tá, cén saghas úis atá ann?:

Ús conarthach (téigh go pointe 9.2.1.)

Ús reachtúil (téigh go pointe 9.2.2.)

9.2.1.   Más ús conarthach atá ann

(1)

is é seo an ráta

… %, ríofa ar bhonn (cuir tic sa bhosca cuí) ☐ laethúil ☐ míosúil ☐ bliantúil ☐ eile (sonraigh):

… % thar an ráta tagartha (ráta tagartha an BCE/ráta tagartha an bhainc cheannais náisiúnta: …), ríofa ar bhonn (cuir tic sa bhosca cuí) ☐ laethúil ☐ míosúil ☐ bliantúil ☐ eile (sonraigh):

Eile. Sonraigh:

(2)

tá an t-ús dlite ón

(dáta (ll/mm/bbbb))

9.2.2.   Más ús reachtúil atá ann

tá an t-ús dlite ón

(dáta (ll/mm/bbbb))

le ríomh i gcomhréir le (sonraigh an reacht a bhaineann le hábhar):

9.3.   Méid na bpionós conarthach:

9.4.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

9.5.   Déan tuairisc ar na himthoscaí a bhaineann le hábhar ar a bhfuil an t-éileamh i gcoinne an fhéichiúnaí bunaithe (lena n-áirítear, más infheidhme, an t-ús atá á éileamh):

10.   Na cúiseanna leis an iarraidh ar Ordú um Chaomhnú

Ní féidir an tOrdú um Chaomhnú a dheonú ach amháin má chuireann tú fíorais a bhaineann le hábhar i láthair á léiriú go bhfuil gá práinneach le cosaint bhreithiúnach do d'éileamh agus gur dócha, in éagmais an Ordaithe um Chaomhnú, go gcuirfear bac ar fhorfheidhmiú an bhreithiúnais reatha nó ar fhorfheidhmiú breithiúnas a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo i gcoinne an fhéichiúnaí nó gur deacra i bhfad é a fhorfheidhmiú mar go bhfuil fíorbhaol ann go mbeadh na sócmhainní atá sa chuntas bainc (sna cuntais bainc) atá le caomhnú scaipthe, ceilte nó scriosta ag an bhféichiúnaí faoin am a bheifeá in ann an breithiúnas reatha nó breithiúnas a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo a fhorfheidhmiú, nó go mbeadh na sócmhainní sin diúscartha aige faoi bhun luacha, go feadh méid neamhghnách nó trí ghníomh neamhghnách (Aithris 14 in éineacht le hAirteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

10.   Na cúiseanna leis an iarraidh ar Ordú um Chaomhnú

10.1.   Mínigh cén fáth a bhfuil géarghá leis an Ordú um Chaomhú agus, go háirithe, cén fáth a bhfuil fíorbhaol ann in éagmais an Ordaithe um Chaomhnú, go gcuirfear bac ar fhorfheidhmiú d'éilimh i gcoinne an fhéichiúnaí nó gur deacra i bhfad a fhorfheidhmiú (Airteagal 7(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014):

10.2.   I gcás ina ndéantar iarraidh ar fhaisnéis faoi chuntas a fháil (roinn 7) nuair nach féidir an breithiúnas, an tsocraíocht chúirte nó an ionstraim bharántúil a fhorfheidhmiú fós agus gur méid nach beag atá le caomhnú, agus na himthosca a bhaineann le hábhar á chur san áireamh, mínigh cén fáth a bhfuil baol ann, in éagmais faisnéis dá sórt faoi chuntas, gur dócha go mbeidh forfheidhmiú d'éilimh i gcoinne an fhéichiúnaí ina dhiaidh sin i mbaol agus go dtiocfadh meath mór ar do staid airgeadais dá dheasca sin (Airteagal 14(1) de Rialachán (AE) Uimh. 665/2014):

11.   Urrús

Líon isteach an roinn seo mura bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc agus go bhfuil cúiseanna agat le díolúine a iarraidh ón gceanglas urrús a sholáthar.

Tabhair faoi deara go gcuirfidh an chúirt, sula n-eiseoidh sí Ordú um Chaomhnú i gcás nach bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte fós ag an gcreidiúnaí, ceanglas ar an gcreidiúnaí urrús a sholáthar do mhéid a bheidh leordhóthanach chun mí-úsáid an nós imeachta a chosc agus chun aon damáiste a chúiteamh a ndearnadh don fhéichiúnaí de dheasca an Ordaithe um Chaomhnú. Mar eisceacht, féadfaidh an chúirt gan an ceanglas maidir le hurrús a chur i bhfeidhm má mheasann sí go bhfuil soláthar an urrúis míchuí i gcúinsí an cháis (Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

I gcás ina bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte ag an gcreidiúnaí cheana, féadfaidh an chúirt, sula n-eiseoidh sí an tOrdú um Chaomhnú, ceanglas a chur ar an gcreidiúnaí urrús a sholáthar má mheasann sí gur gá agus gur iomchuí sin i gcúinsí an cháis, mar shampla, i gcás nach bhfuil an breithiúnas in-fhorfheidhmithe nó nach bhfuil sé in-fhorfheidhmithe ach go sealadach toisc achomharc a bheith ar feitheamh (Airteagal 12(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

11.   Cúiseanna le bheith díolmhaithe ón gceanglas urrús a sholáthar

Má mheasann tú gur cheart tú a bheith díolmhaithe ón gceanglas urrús a sholáthar de bhun Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, sonraigh na cúiseanna:

12.   Fianaise

Sonraigh sa roinn seo an fhianaise uile a tugadh chun tacú le d'iarratas ar Ordú um Chaomhnú.

Tabhair faoi deara nach mór duit fianaise leordhóthanach a thabhairt don chúirt a bhfuil tú ag cur iarratas ar Ordú um Chaomhnú faoina bráid, a shásóidh í go bhfuil géarghá le beart cosanta i bhfoirm Ordú um Chaomhnú mar go bhfuil fíorbhaol ann, in éagmais beart den sórt sin, go gcuirfear bac ar fhorfheidhmiú d'éilimh i gcoinne an fhéichiúnaí ina dhiaidh sin nó go mbeidh an forfheidhmiú i bhfad níos deacra (Airteagal 7(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

Thairis sin, tabhair faoi deara nach mór duit, mura bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat fós a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc, de bhun Airteagal 7(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, fianaise leordhóthanach a chur faoi bhráid na cúirte a shásóidh í gur dócha go n-éireoidh leat maidir le substaint d'éilimh i gcoinne an fhéichiúnaí (féach roinn 9 den fhoirm seo).

12.   Liosta na fianaise

Liostaigh an fhianaise uile a thacaíonn le d'iarratas ar an Ordú um Chaomhnú, lena n-áirítear an fhianaise a thacaíonn le d'éileamh i gcoinne an fhéichiúnaí (mura bhfuil breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil faighte agat fós a chuireann ceanglas ar an bhféichiúnaí d'éileamh a íoc) agus a léiríonn go bhfuil géarghá leis an Ordú um Chaomhnú:

13.   Cúirteanna eile ar tugadh iarratas ar bhearta cosantacha os a gcomhair

Sonraigh sa roinn seo aon iarratas atá déanta agat ar bheart cosanta faoin dlí náisiúnta a bhfuil éifeacht choibhéiseach aige leis an Ordú um Chaomhnú, nó aon bhearta cosanta dá leithéid atá faighte agat. Tabhair faoi deara go gcuireann Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ceanglas ort an chúirt ar tugadh iarratas ar Ordú um Chaomhnú os a comhair a chur ar an eolas má fhaigheann tú ordú náisiúnta coibhéiseach den sórt sin níos déanaí le linn na n-imeachtaí maidir leis an Ordú um Chaomhnú a eisiúint.

13.   Sonraí aon bheart naisiúnta cosanta a fuarthas nó a ndearnadh iarratas orthu

13.1.   An bhfuil iarratas ar ordú náisiúnta coibhéiseach déanta agat i gcoinne an fhéichiúnaí chéanna agus maidir leis an éileamh céanna?

Níl

Tá. Tabhair sonraí maidir leis an iarratas agus maidir lena stádas i bpointí 13.2–13.6.

13.2.   Ainm na cúirte nó údaráis eile:

13.3.   Seoladh na cúirte nó údaráis eile

13.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

13.3.2.

Áit agus postchód:

13.3.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

13.4.   Uimhir thagartha an iarratais:

13.5.   An bhfuil an t-ordú náisiúnta faighte agat cheana?

Tá. Sonraigh a mhéid atá sé curtha chun feidhme:

Níl

13.6.   Ar diúltaíodh do d'iarratas toisc é a bheith doghlactha nó toisc gan bonn a bheith leis?

Diúltíodh. Tabhair sonraí a bhaineann le hábhar:

Níor díúltíodh

14.   Cuntas bainc an chreidiúnaí

Féadfaidh tú sonraí do chuntais bainc a thabhairt a úsáidfear le haghaidh aon íocaíocht dheonach a dhéanfaidh an féichiúnaí as an éileamh (Airteagal 8(2)(n) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

14.   Sonraí chuntas bainc an chreidiúnaí

14.1.   Uimhir chuntas bainc an chreidiúnaí:

14.2.   Ainm agus seoladh an bhainc (sráid agus uimhir/bosca oifig phoist, áit agus postchód, tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre)):

15.   Dáta agus síniú

Scríobh d'ainm go soiléir agus sínigh d'iarratas ag an deireadh agus cuir dáta leis.

Leis seo iarraim ar an gcúirt, ar bhonn an iarratais atá déanta agam, Ordú um Chaomhnú a eisiúint i gcoinne an fhéichiúnaí.

Dearbhaim go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha san iarratas fíor agus iomlán a mhéid is eol dom agus gur feasach mé go bhféadfadh iarmhairtí dlíthiúla faoi dhlí an Bhallstáit ina bhfuil an t-iarratas taiscthe nó dliteanas de bhun Airteagal 13 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, go bhféadfadh sin teacht as aon ráiteas bréagach nó neamhiomlán a rinneadh d'aon ghnó.

Iarraim leis seo faisnéis chuntas an fhéichiúnaí a fháil (cuir tic sa bhosca seo má tá iarraidh ar fhaisnéis faoi chuntas a fháil á déanamh agat agus, dá bhrí sin, go bhfuil roinn 7 den fhoirm seo líonta isteach agat).

Má tá duilleoga breise curtha i gceangal agat leis seo, luaigh a líon iomlán agus uimhrigh gach ceann acu:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Ainm, síniú agus/nó stampa:


(*)  Roghnach

(**)  Roghnach

(***)  Roghnach

(1)  Le líonadh isteach más amhlaidh, i gcás ina bhfuil cuid dá fhiach íoctha ag an bhféichiúnaí cheana agus nach n-éilítear ach an chuid atá fágtha, atá an t-ús neamhíoctha ar an gcuid den fhiach a d'íoc an féichiúnaí cheana á éileamh ag an gcreidiúnaí freisin.

(2)  Tabhair faisnéis gach tréimhse, má tá níos mó ná tréimhse amháin ann.

(3)  Má tá rátaí úis dhifriúla ann le haghaidh tréimhsí difriúla, agus an fhoirm á líonadh ar pháipéar agat, úsáid duilleoga ar leith agus uimhrigh gach leathanach.

(4)  Tabhair faisnéis gach tréimhse, má tá níos mó ná tréimhse amháin ann.

(5)  Má tá rátaí úis dhifriúla ann le haghaidh tréimhsí difriúla, agus an fhoirm á líonadh ar pháipéar agat, úsáid duilleoga ar leith agus uimhrigh gach leathanach.


IARSCRÍBHINN II

Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas — Cuid A

(Airteagal 19(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

N.B. Ní mór an chuid seo den fhoirm a chur chuig an mbanc (na bainc), chuig an bhféichiúnaí agus chuig an gcreidiúnaí.

I gcás ina mbaineann an tOrdú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) le cuntais i níos mó ná banc amháin, ba cheart cóip ar leith de Chuid A den Ordú um Chaomhnú a líonadh isteach maidir le gach banc. Sa chás sin, sna cóipeanna de Chuid A den Ordú um Chaomhnú atá le cur ar fáil don fhéichiúnaí agus don chreidiúnaí, is i roinn 5 ba cheart sonraí na mbanc uile lena mbaineann a thabhairt.

1.   An chúirt tionscnaimh

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

1.3.   Uimhir theileafóin:

1.4.   Uimhir facs:

1.5.   Seoladh ríomhphoist:

2.   Creidiúnaí

2.1.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

2.2.   Seoladh

2.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.2.2.

Áit agus postchód:

2.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.3.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

2.4.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

2.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.6.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

2.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

2.6.2.

Seoladh

2.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.6.2.2.

Áit agus postchód:

2.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.6.3.

Seoladh ríomhphoist:

2.7.   Más duine nádúrtha an creidiúnaí:

2.7.1.

Dáta breithe:

2.7.2.

Uimhir aitheantais nó uimhir pas (más infheidhme agus má tá fáil uirthi):

2.8.   Más duine dlítheanach an creidiúnaí nó más eintiteas eile é a bhfuil inniúlacht dhlíthiúil aige agra a dhéanamh nó bheith inagartha faoi dhlí Ballstáit:

2.8.1.

Tír a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chláraithe (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.8.2.

An uimhir aitheantais nó an uimhir chlárúcháin nó, i gcás nach ann dá leithéid, dáta agus áit a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chlárúcháin:

3.   Féichiúnaí

3.1.   Sloinne, céadainm (céadainmneacha), (aon dara hainm, más eol é)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

3.4.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

3.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.6.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

3.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

3.6.2.

Seoladh

3.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.6.2.2.

Áit agus postchód:

3.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.6.3.

Seoladh ríomhphoist:

3.7.   Más duine nádúrtha an féichiúnaí, agus má tá an fhaisnéis sin ar fáil:

3.7.1.

Dáta breithe:

3.7.2.

Uimhir aitheantais nó uimhir pas:

3.8.   Más duine dlítheanach an féichiúnaí nó más eintiteas eile é a bhfuil inniúlacht dhlíthiúil aige agra a dhéanamh nó bheith inagartha faoi dhlí Ballstáit agus má tá an fhaisnéis ar fáil:

3.8.1.

Tír a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chláraithe (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.8.2.

An uimhir aitheantais nó an uimhir chlárúcháin nó, i gcás nach ann dá leithéid, dáta agus áit a chorpraithe, a fhoirmithe nó a chlárúcháin:

4.   Dáta agus tagairt an Ordaithe um Chaomhnú

4.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an bhreithiúnais:

4.2.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

5.   An cuntas bainc (na cuntais bhainc) atá le caomhnú  (1)

5.1.   Ainm an bhainc a mbaineann an tOrdú um Chaomhnú leis:

5.2.   Seoladh an bhainc

5.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

5.2.2.

Áit agus postchód:

5.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

5.3.   Uimhir (uimhreacha) (sonraigh an IBAN, más ann):

5.3.1.

Ar chuir an creidiúnaí uimhir an chuntais (na gcuntas) ar fáil ina iarratas?

Tá, cuireadh an uimhir (na huimhreacha) seo a leanas ar fáil:

Níl

5.3.1.1.

Má chuir an creidiúnaí uimhir an chuntais (na gcuntas) ar fáil ina iarratas, ar cheart aon chuntais eile atá ag an bhféichiúnaí sa bhanc céanna a chaomhnú freisin?

Ba cheart

Níor cheart

5.3.2.

An trí iarraidh a dhéanamh de bhun Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 a fuarthas an uimhir chuntais, agus an féidir í a fháil, más gá, ón údarás faisnéise i mBallstát an fhorfheidhmithe de bhun Airteagal 24(4)(a) an Rialacháin sin?

Is ea agus is féidir. Seo a leanas sonraí teagmhála an údaráis faisnéise:

Ní hea agus ní féidir

6.   An méid atá le caomhnú

6.1.   An méid iomlán atá le caomhnú:

6.2.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

Tugtar treoir leis seo don bhanc dá dtagraítear i roinn 5 an tOrdú um Chaomhnú a chur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 24 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014.

An leagan leictreonach den fhoirm nach mór a úsáid le haghaidh an dearbhaithe maidir le cistí a chaomhnú agus nach mór a eisiúint tar éis chur chun feidhme an Ordaithe um Chaomhnú (Airteagal 25 den Rialachán), tá sí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do agus is féidir í a líonadh isteach ar líne. Tugtar treoirlínte breise faoin dearbhú maidir le caomhnú cistí san fhoirm sin.

(Líon é seo isteach más infheidhme) Má iarrann an féichiúnaí é agus má tá sé ceadmhach de réir dhlí Bhallstáit an fhorfheidhmithe agus mura bhfuil orduithe iomaíocha ann maidir leis an gcuntas lena mbaineann (Airteagal 24(3) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014), tugtar d'údarás don bhanc leis seo cistí atá caomhnaithe a scaoileadh agus na cistí sin, suas go dtí an méid a shonraítear i roinn 6 thuas, a aistriú go dtí an cuntas seo a leanas a shonraigh an creidiúnaí:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Stampa, síniú agus/nó aon fhíordheimhniú ón gcúirt:

Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas — Cuid B

(Airteagal 19(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

N.B. Ná cuirtear an Chuid B seo chuig an mbanc (na bainc). Ba cheart í a chur i gceangal leis an leagan den Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) a arna chur chuig an bhféichiúnaí agus chuig an gcreidiúnaí. Níor cheart ach aon chóip amháin de Chuid B a líonadh isteach, beag beann ar an líon banc.

7.   Tuairisc ar ábhar an cháis agus ar réasúnaíocht ba bhun leis an gcúirt an tOrdú um Chaomhnú a eisiúint:

8.   Sonraí an mhéid atá le caomhnú (lena gcomhlíontar roinn 6 de Chuid A den Ordú um Chaomhnú)

8.1.   An méid iomlán atá le caomhnú:

8.1.1.

Príomhshuim:

8.1.2.

Ús:

8.1.3.

Na costais a bhaineann le breithiúnas, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil a fháil, más é an féichiúnaí a sheasfaidh iad (Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014):

8.2.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

9.   Urrús arna sholáthar ag an gcreidiúnaí

9.1.   Ar iarr an chúirt ceanglas ar an gcreidiúnaí urrús a sholáthar?

D'iarr. Sonraigh an méid agus déan tuairisc faoin urrús a sholáthair an creidiúnaí:

Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

Níor iarr. Más rud é nach ar bhonn breithiúnais, socraíocht chúirte nó ionstraim bharántúil a deonaíodh an tOrdú um Chaomhnú, sonraigh cén fáth nár cuireadh an ceanglas maidir le hurrús i bhfeidhm i dtaobh an chreidiúnaí:

10.   Imeachtaí a thionscnamh ar shubstaint an ábhair (líon isteach más infheidhme)

Tá iarratas déanta ag an gcreidiúnaí ar Ordú um Chaomhnú, iarratas a rinneadh sular tionscnaíodh imeachtaí ar shubstaint an ábhair. I gcomhréir le hAirteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, déanfar an tOrdú um Chaomhnú a chúlghairm nó a fhoirceannadh, mura ndéanann an creidiúnaí imeachtaí a thionscnamh ar shubstaint an ábhair agus mura dtugann sé cruthúnas ar an tionscnamh sin chuig an gcúirt seo faoin

(ll/mm/bbbb).

Má iarrann an creidiúnaí é, is féidir leis an gcúirt síneadh a chur leis an spriocdháta chun, mar shampla, caoi a thabhairt do na páirtithe an t-éileamh a shocrú.

11.   Aistriúcháin (líon seo isteach más infheidhme)

Liostaigh na doiciméid sin a chuir an creidiúnaí faoi bhráid na cúirte chun an tOrdú um Chaomhnú a fháil nach mór aistriúchán nó traslitriú a bheith ag ghabháil leo i gcomhréir leis an dara habairt d'Airteagal 49(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, tráth a sheirbheála ar an bhféichiúnaí:

12.   Costais  (*)

12.1.   Chun an tOrdú um Chaomhnú a fháil, ní mór don fhéichiúnaí na costais imeachtaí seo a leanas a sheasamh:

Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

13.   Faisnéis thábhachtach don chreidiúnaí (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí más infheidhme)

Faoi dhlí na cúirte eisiúna, tá an creidiúnaí freagrach as na nithe seo a leanas:

forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a thionscnamh;

an tOrdú um Chaomhnú (Cuid A) agus foirm bhán chaighdeánach le haghaidh an dearbhaithe maidir le cistí a chaomhnú de bhun Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 a chur chuig údarás inniúil Bhallstáit an fhorfheidhmithe de bhun Airteagal 23(3) den Rialachán sin;

seirbheáil ar an bhféichiúnaí a thionscnamh de bhun Airteagal 28(2), Airteagal 28(3) nó Airteagal 28(4) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014.

14.   Faisnéis thábhachtach don fhéichiúnaí

Má mheasann tú nach bhfuil údar leis an Ordú um Chaomhnú, tá leigheasanna éagsúla ar fáil duit (féach an liosta i bpointí 14.1–14.5). Tabhair faoi deara go bhfuil an fhoirm nach mór a úsáid le haghaidh iarratas ar leigheas ar fáil in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ar https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do; is féidir í a líonadh isteach ar líne. Tá tuilleadh treoirlínte maidir leis na leigheasanna san fhoirm sin freisin.

Tabhair faoi deara, de bhun Airteagal 38(1)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, go bhfuil sé de cheart agat iarratas a dhéanamh ar na cistí a caomhnaíodh a scaoileadh má chuireann tú urrús malartach iomchuí ar fáil (mar shampla, urrús i bhfoirm taisce ráthaithe, ráthaíocht bainc nó morgáiste). De bhun Airteagal 38(1)(b) den Rialachán sin tá sé de cheart agat iarratas a dhéanamh ar fhorfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a fhoirceannadh, má chuireann tú urrús malartach iomchuí ar fáil.

Tabhair faoi deara freisin, de bhun Airteagal 33(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, ar iarratas a dhéanamh duit ar an gcúirt sa Bhallstáit inar eisíodh an tOrdú um Chaomhnú, gur féidir athbhreithniú a dhéanamh ar an gcinneadh faoin urrús atá le soláthar ag an gcreidiúnaí de bhun Airteagal 12 den Rialachán sin, gur féidir athbhreithniú a dhéanamh air ar an bhforas nár comhlíonadh coinníollacha nó ceanglais an Airteagail sin.

14.1.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chúirt inniúil an Bhallstáit inar eisíodh an tOrdú um Chaomhnú an tOrdú sin a chur á chúlghairm nó á mhodhnú má mheasann tú:

nár comhlíonadh na coinníollacha nó na ceanglais maidir le hOrdú um Chaomhnú a eisiúint a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 (Airteagal 33(1)(a)).

14.2.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chúirt inniúil an Bhallstáit inar eisíodh an tOrdú um Chaomhnú an tOrdú sin a chur á chúlghairm nó á mhodhnú nó is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcúirt inniúil nó, i gcás ina bhforáiltear maidir leis sa dlí náisiúnta, ar an údarás inniúil um fhorfheidhmiú sa Bhallstát ina bhfuil do chuntas bainc caomhnaithe forfheidhmiú an Orduithe um Chaomhnú a chur á fhoirceannadh má mheasann tú go bhfuil feidhm ag ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas (Airteagal 33 agus Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014):

níor seirbháladh an tOrdú um Chaomhnú, an dearbhú maidir le cistí a chaomhnú de bhun Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 agus/nó na doiciméid eile dá dtagraítear in Airteagal 28(5) den Rialachán sin, níor seirbheáladh ort iad laistigh de 14 lá tar éis tar éis do chuntas nó do chuntais a bheith caomhnaithe;

na doiciméid a seirbheáladh ort i gcomhréir le hAirteagal 28 de rialachán (AE) Uimh. 655/2014, níor comhlíonadh na ceanglais teanga a leagtar amach in Airteagal 49(1) den Rialachán maidir leo;

níor scaoileadh méideanna caomhnaithe is mó ná méid an Ordaithe um Chaomhnú i gcomhréir le hAirteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014;

an t-éileamh a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú, íocadh go hiomlán nó i bpáirt;

le breithiúnas ar shubstaint an ábhair, díbheadh an t-éileamh a raibh an creidiúnaí ag féachaint lena fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú;

cuireadh ar leataobh nó cuireadh ar neamhní an breithiúnas ar shubstaint an ábhair, na socraíochta cúirte nó na hionstraime barántúla, a raibh an creidiúnaí ag féachaint lena fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú.

14.3.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú an tOrdú sin a chur á chúlghairm nó á mhodhnú má mheasann tú go bhfuil athrú tagtha ar na himthosca ar a mbonn a eisíodh an tOrdú um Chaomhnú (Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

14.4.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcúirt inniúil nó, i gcás ina bhforáiltear maidir leis sa dlí náisiúnta, ar an údarás inniúil um fhorfheidhmiú sa Bhallstát inar caomhnaíodh do chuntas bainc forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a chur á theorannú nó a chur á fhoirceannadh má mheasann tú go bhfuil feidhm ag ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas (Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014):

gur cheart an tOrdú um Chaomhnú a theorannú mar gur cheart méideanna áirithe atá sa chuntas a caomhnaíodh a bheith díolmhaithe ó urghabháil i gcomhréir le hAirteagal 31(3) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, nó nár cuireadh méideanna atá díolmhaithe ó urghabháil san áireamh nó nár cuireadh san áireamh i gceart iad agus an tOrdú um Chaomhnú á chur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 31(2) den Rialachán sin;

go ndéanfar an tOrdú um Chaomhnú a fhoirceannadh mar go bhfuil an cuntas caomhnaithe eisiata ó raon feidhme Rialachán (AE) Uimh, 655/2014;

go ndéanfar forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a fhoirceannadh mar gur diúltaíodh i mBallstát an fhorfheidhmithe d'fhorfheidhmiú an bhreithiúnais, na socraíochta cúirte nó na hionstraime barántúla a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú;

go ndéanfar forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a fhoirceannadh mar gur cuireadh in-fhorfheidhmitheacht an bhreithiúnais a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe, gur cuireadh ar fionraí í sa Bhallstát inar eisíodh an breithiúnas;

go ndéanfar forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a fhoirceannadh mar gur léir go bhfuil sé i gcoinne bheartas poiblí Bhallstát an fhorfheidhmithe (tabhair faoi deara gur ar an gcúirt amháin is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an leigheas sin).

14.5.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh, i dteannta an fhéichiúnaí, ar an gcúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú an tOrdú sin a chur á chúlghairm nó á mhodhnú nó ar chúirt inniúil Bhallstát an fhorfheidhmithe nó, i gcás ina bhforáiltear maidir leis sa dlí náisiúnta, ar an údarás inniúil um fhorfheidhmiú sa Bhallstát sin an tOrdú um Chaomhnú a chur á theorannú nó a chur á fhoirceannadh, más amhlaidh gur chomhaontaigh tú leis an bhféichiúnaí an t-éileamh a shocrú (Airteagal 35(3) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Stampa, síniú agus/nó aon fhíordheimhniú ón gcúirt:


(1)  I gcás ina mbaineann an tOrdú um Chaomhnú le cuntais i níos mó ná banc amháin, sonraigh sa roinn seo, i gCuid A den Ordú um Chaomhnú atá le cur ar fáil don fhéichiúnaí agus don chreidiúnaí, sonraí na mbanc uile lena mbaineann. Agus an fhoirm á líonadh isteach ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga ar leith agus uimhrigh gach leathanach.

(*)  Roghnach


IARSCRÍBHINN III

Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas a chúlghairm

(Airteagal 10(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

Cás-uimhir:

Cuir i gceangal cóip den Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) atá á chúlghairm.

1.   An Chúirt a bhfuil an tOrdú um Chaomhnú á chúlghairm aici

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

1.3.   Uimhir theileafóin:

1.4.   Uimhir facs:

1.5.   Seoladh ríomhphoist:

2.   Dáta agus tagairt an Ordaithe um Chaomhnú

2.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an bhreithiúnais:

2.2.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

3.   Creidiúnaí

3.1.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

3.4.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

3.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.6.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

3.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

3.6.2.

Seoladh

3.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.6.2.2.

Áit agus postchód:

3.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.6.3.

Seoladh ríomhphoist:

4.   Féichiúnaí

4.1.   Sloinne, céadainm (céadainmneacha) (agus aon dara hainm, más eol é)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

4.2.   Seoladh

4.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.2.2.

Áit agus postchód:

4.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

4.3.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

4.4.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

4.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

4.6.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

4.6.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

4.6.2.

Seoladh

4.6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.6.2.2.

Áit agus postchód:

4.6.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

4.6.3.

Seoladh ríomhphoist:

5.   Cúlghairm nó foirceannadh an Ordaithe um Chaomhnú

Dearbhaíonn an Chúirt leis seo go bhfuil an tOrdú um Chaomhnú cúlghairthe/foirceanta i gcomhréir le hAirteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 mar nach bhfuil fianaise maidir le himeachtaí a thionscnamh ar shubstaint an ábhair faighte ag an gcúirt faoin spriocdháta arna shonrú ag an gcúirt:

(ll/mm/bbbb).

Déantar leis seo an tOrdú um Chaomhnú a cúlghairm/a fhoirceannadh ón

(ll/mm/bbbb).

Iarrtar ar údarás inniúil Bhallstát fhorfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú na bearta is gá a dhéanamh le go gcuirfear cúlghairm/foirceannadh an Ordaithe um Chaomhnú chun feidhme.

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Stampa, síniú agus/nó aon fhíordheimhniú ón gcúirt:


IARSCRÍBHINN IV

Dearbhú maidir le cistí a chaomhnú

(Airteagal 25(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

Ní mór an dearbhú seo a chur chuig an gcúirt eisiúna agus chuig an gcreidiúnaí de bhun Airteagal 25(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 nó chuig údarás inniúil Bhallstát an fhorfheidhmithe (ach amháin sa chás gurb é an t-údarás sin a d'eisigh é) de bhun Airteagal 25(3) den Rialachán sin. Ni mór an dearbhú a eisiúint faoi dheireadh an tríú lá oibre tar éis chur chun feidhme an Orduithe Eorpaigh um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”). I gcúinsí eisceachtúla, murar féidir leis an mbanc nó leis an eintiteas eile an dearbhú a eisiúint laistigh de thrí lá oibre, ní mór é a eisiúint a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná deireadh an ochtú lá oibre tar éis an tOrdú um Chaomhnú a chur chun feidhme.

Beidh sé de dhualgas ar an gcreidiúnaí, de bhun Airteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go scaoilfear aon mhéid is mó, tar éis chur chun feidhme an Ordaithe um Chaomhnú, ná an méid a shonraítear san Ordú um Chaomhnú. An leagan leictreonach den fhoirm nach mór a úsáid le haghaidh an iarratais ar mhéideanna róchaomhnaithe a scaoileadh, tá sí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ar https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do agus is féidir í a líonadh isteach ar líne.

Más amhlaidh nach é an banc ach an t-eintiteas atá freagrach as an Ordú um Chaomhnú a fhorfheidhmiú a d'eisigh an dearbhú sin, ba cheart ainm, seoladh agus sonraí teagmhála eile an eintitis sin a shonrú i ndeireadh na foirme (pointe 5.11).

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

I gcás ina gceadaítear saorthéacs a scríobh ar an bhfoirm, agus an fhoirm á líonadh isteach agat ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga breise más gá agus uimhrigh gach leathanach.

1.   An Chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

1.3.   Uimhir theileafóin (*):

1.4.   Uimhir facs: (*)

1.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.   An tOrdú um Chaomhnú

2.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an bhreithiúnais:

2.2.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

2.3.   An méid iomlán atá le caomhnú de réir an Ordaithe um Chaomhnú:

2.4.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

3.   Creidiúnaí

3.1.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin (*):

3.4.   Uimhir facs (*):

3.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

4.   Féichiúnaí

4.1.   Sloinne, céadainm (céadainmneacha) (agus aon dara hainm, más eol é)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

4.2.   Seoladh

4.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.2.2.

Áit agus postchód:

4.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

4.3.   Uimhir theileafóin (*):

4.4.   Uimhir facs (*):

4.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

5.   Cistí caomhnaithe

5.1.   Ainm an bhainc:

5.2.   Seoladh an bhainc

5.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

5.2.2.

Áit agus postchód:

5.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

5.3.   Uimhir theileafóin:

5.4.   Uimhir facs:

5.5.   Seoladh ríomhphoist:

5.6.   Ar caomhnaíodh cistí ar bhonn an Ordaithe um Chaomhnú dá dtagraítear i roinn 2 thuas?

Caomhnaíodh. Más rud é gur caomhnaíodh, téigh chuig pointí 5.7.–5.10.

Níor caomhnaíodh. Mínigh cén fáth nár caomhnaíodh na cistí (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí):

níorbh fhéidir an cuntas a shainaithint go cinnte

an cuntas ar féidir gur caomhnaíodh é faoi Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, níorbh fhéidir é a shainaithint

níl aon chistí sa chuntas (sna cuntais)

an cuntas lena mbaineann, is cuntas comhpháirteach nó cuntas ainmnitheach é agus níl sé faoi réir a chaomhnaithe faoi dhlí Bhallstát an fhorfheidhmithe

tá na méideanna sa chuntas díolmhaithe ó urghabháil faoin dlí náisiúnta

tá na méideanna sa chuntas caomhnaithe de bhun bearta cosanta eile. Míniú:

eile. Míniú:

5.7.   An méid a caomhnaíodh (más in airgeadra éagsúla a chaomhnaítear an méid sin, sonraigh na méideanna a chaomhnaítear i ngach ceann d'airgeadraí na gcistí):

5.8.   Airgeadra (cuir tic i mboscaí éagsúla, más infheidhme):

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

5.9.   Más rud é, ar chur chun feidhme an Ordaithe um Chaomhnú dá dtagraítear i roinn 2 thuas, gur caomhnaíodh méid atá níos lú na an méid a sonraíodh san Ordú um Chaomhnú, tabhair faisnéis faoi cén fáth nár caomhnaíodh an méid iomlán (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí):

níl cistí leordhóthanacha sa chuntas (sna cuntais)

an cuntas lena mbaineann, is cuntas comhpháirteach nó cuntas ainmnitheach é agus cuireann dlí Bhallstáit an fhorfheidhmithe teorainn leis an méid is féidir le cuntais dá sórt a bheith faoi réir caomhnaithe

tá méideanna áirithe sa chuntas agus tá siad díolmhaithe ó urghabháil faoin dlí náisiúnta

tá na méideanna áirithe sa chuntas agus tá siad caomhnaithe de bhun bearta cosanta eile. Míniú:

eile. Míniú:

5.10.   Dáta cur chun feidhme an Ordaithe um Chaomhnú:

(ll/mm/bbbb).

5.11.   (Líon isteach mas infheidhme) I gcás nach é an banc ach an t-eintiteas atá freagrach as an Ordú um Chaomhnú a fhordheidhmiú a eisíonn an dearbhú, tabhair ainm agus seoladh an eintitis sin (sráid agus an uimhir/bosca oifig phoist, áit agus postchód, an Ballstát) agus a uimhir theileafóin, a uimhir facs agus a sheoladh ríomhphoist:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Síniú agus/nó stampa:


(*)  Roghnach


IARSCRÍBHINN V

Iarraidh ar mhéideanna róchaomhnaithe a scaoileadh

(Airteagal 27(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

Ní mór don chreidiúnaí an iarraidh sin a chur faoi bhráid an údaráis inniúil i mBallstát an fhorfheidhmithe inar tharla an róchaomhnú, agus sin a dhéanamh sin ar an mbealach is tapúla is féidir. Liosta na n-údarás inniúil faoi Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ga.do. Ní mór an t-iarratas a chur faoina bhráid faoi dheireadh an tríú lá oibre tar éis aon dearbhú a fháil de bhun Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ina léirítear an róchaomhnú.

Teanga

Líon an fhoirm seo isteach i dteanga an údaráis inniúil a bhfuil tú ag cur d'iarrata chuige. Tabhair faoi deara go bhfuil an fhoirm ar fáil in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ar https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do agus is féidir í a líonadh isteach ar líne. D'fhéadfadh an leagan teanga a bhfuil taithí agat air ina chuidiú agat chun an fhoirm a líonadh isteach sa teanga is gá. Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat a fháil amach ar léirigh Ballstát áirithe go nglacfaidh sé le doiciméid a chuirfear faoi bhráid an údaráis inniúil i dteanga oifigiúil eile an Aontais Eorpaigh (Airteagal 50(1)(o) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

1.   Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas

1.1.   An chúirt a d'eisigh an tOrdú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”)

1.1.1.

Ainm:

1.1.2.

Seoladh

1.1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.1.2.2.

Áit agus postchód:

1.1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

1.2.   Dáta (ll/mm/bbbb) an bhreithiúnais:

1.3.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

1.4.   An méid iomlán atá le caomhnú de réir an Ordaithe um Chaomhnú:

1.5.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

2.   Creidiúnaí

2.1.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

2.2.   Seoladh

2.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.2.2.

Áit agus postchód:

2.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.3.   Uimhir theileafóin (*):

2.4.   Uimhir facs (*):

2.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.   Féichiúnaí

3.1.   Sloinne, céadainm (céadainmneacha), (aon dara hainm, más eol é)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin (*):

3.4.   Uimhir facs (*):

3.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

4.   Údarás inniúil Bhallstát an fhorfheidhmithe ar cuireadh an iarraidh faoina bhráid

4.1.   Ainm:

4.2.   Seoladh

4.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.2.2.

Áit agus postchód:

4.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

5.   Iarraidh ar mhéideanna róchaomhnaithe a scaoileadh

5.1.   An dearbhú, eisithe i gcomhréir le hAirteagal 25(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, ina léirítear gur fuarthas méid caomhnaithe atá níos mó ná an méid a sonraíodh san Ordú um Chaomhnú (pointe 1.4.) an

(ll/mm/bbbb).

5.2.   Léiríodh sa dearbhú gur tharla róchaomhnú sa bhanc seo a leanas

5.2.1.

Ainm an bhainc a mbaineann an tOrdú um Chaomhnú leis:

5.2.2.

Seoladh an bhainc

5.2.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

5.2.2.2.

Áit agus postchód:

5.2.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

5.2.3.

Uimhir theileafóin (**):

5.2.4.

Uimhir facs (**):

5.2.5.

Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

5.3.   Iarraim leis seo ar an údarás a shonraítear i roinn 4 thuas bearta a dhéanamh chun an méid seo a leanas a scaoileadh, méid a fhágann gur sáraíodh an méid a shonraítear san Ordú um Chaomhn:

5.4.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Ainm, síniú agus/nó stampa:


(*)  Roghnach

(**)  Roghnach


IARSCRÍBHINN VI

Admháil fála

(Airteagal 29(2) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

An admháil fála a chuirtear chuigúdarás, chuig creidiúnaí nó chuig banc a chuir na doiciméid, ní mór í a sheoladh faoi dheireadh an lae oibre tar éis an dháta a fhaightear na doiciméid agus ní mór í a chur ar an dóigh is tapúla is féidir.

Maidir leis na ceanglais lena rialaítear teanga na ndoiciméad, tabhair faoi deara na ceanglais dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, lena n-áirítear Airteagal 10(2), Airteagal 23(4) agus Airteagal 49.

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

1.   An chúirt nó an t-údarás a fuair an doiciméad (na doiciméid)

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

1.3.   Uimhir theileafóin:

1.4.   Uimhir facs:

1.5.   Seoladh ríomhphoist:

1.6.   Uimhir thagartha (uimhreacha tagartha) an doiciméid (na ndoiciméad), más ann di (dóibh), a thug an chúirt a fuair an doiciméad (na doiciméid):

2.   Fuair an chúirt nó an t-údarás a shonraítear i roinn 1 thuas an doiciméad (na doiciméid) seo a leanas de bhun Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 an

(ll/mm/bbbb) (sonraigh uimhir thagartha an doiciméid a chuirtear air ar theacht isteach dó, más ann di):

an fhoirm maidir le cúlghairm (Airteagal 10(2) den Rialachán)

an iarraidh ar fhaisnéis (Airteagal 14(3) den Rialachán)

an fhaisnéis faoi chuntas (Airteagal 14(6) den Rialachán)

Cuid A den Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chuntas”) agus an fhoirm bhán chaighdeánach (Airteagal 23(3) den Rialachán)

an dearbhú maidir le caomhnú cistí (Airteagal 25(2) nó Airteagal 25(3) den Rialachán)

an tOrdú um Chaomhnú agus doiciméid eile dá dtagraítear in Airteagal 28(3) den Rialachán (tabhair sonraí):

an cinneadh maidir le leigheas (Airteagal 36(5) den Rialachán)

3.   An t-údarás, an creidiúnaí nó an banc a chuir an doiciméad (na doiciméid)

3.1.   Ainm:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

4.   (Líon isteach más infheidhme) Tá teanga an doiciméid (na ndoiciméad) a fuarthas mícheart.

Ní mór an doiciméad (na doiciméid) seo a leanas:

a aistriú go dtí na teangacha seo a leanas:

☐ an Bhulgáiris ☐ an Spáinnis ☐ an tSeicis ☐ an Ghearmáinis ☐ an Eastóinis ☐ an Ghréigis ☐ an Béarla ☐ an Fhraincis ☐ an Ghaeilge ☐ an Chróitis ☐ an Iodáilis ☐ an Laitvis ☐ an Liotuáinis ☐ an Ungáiris ☐ an Mháltais ☐ an Ollainnis ☐ an Pholainnis ☐ an Phortaingéilis ☐ an Rómáinis ☐ an tSlóvaicis ☐ an tSlóivéinis ☐ an Fhionlainnis ☐ an tSualainnis

5.   (Líon isteach más infheidhme) Fáthanna eile nach féidir an doiciméad (na doiciméid) a phróiseáil (mar shampla, tá an doiciméad doléite). Mínigh cén fáth:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Síniú agus/nó stampa:


IARSCRÍBHINN VII

Iarratas ar leigheas

(Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Le líonadh isteach ag an gcúirt

 

Cás-uimhir:

 

Faighte ag an gcúirt an:

(ll/mm/bbbb)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

Teanga

Líon an fhoirm seo isteach i dteanga na cúirte a bhfuil tú ag cur d'iarratais chuici nó i dteanga an údaráis a bhfuil tú ag cur d'iarratais chuige. Tabhair faoi deara go bhfuil an fhoirm ar fáil in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ar https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do; is féidir í a líonadh isteach ar líne. D'fhéadfadh an leagan teanga a bhfuil taithí agat air ina chuidiú agat chun an fhoirm a líonadh isteach sa teanga is gá. Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat a fháil amach ar léirigh Ballstát áirithe go nglacfaidh sé le doiciméid a chuirfear faoi bhráid na cúirte nó an údaráis is inniúil i dteanga oifigiúil eile an Aontais Eorpaigh (Airteagal 50(1)(o) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

Doiciméid tacaíochta

Ní mór gach doiciméad tacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith ag gabháil leis an iarratas. Cuir cóip den Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) i gceangal.

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

Iarratas ar leigheas

Foráiltear in Airteagal 33 agus in Airteagal 34 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 maidir leis na leigheasanna atá ar fáil don fhéichiúnaí. Foráiltear in Airteagal 35 den Rialachán maidir le leigheasanna eile atá ar fáil don fhéichiúnaí agus don chreidiúnaí araon.

Más mian leat aon agóid a dhéanamh i gcoinne an Ordaithe um Chaomhnú, ní mór duit d'iarratas a chur chuig an gcúirt inniúil sa Bhallstát inar eisíodh an tOrdú um Chaomhnú.

Más mian leat aon agóid a dhéanamh i gcoinne fhorfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú, ní mór duit d'iarratas a chur chuig an gcúirt, nó, i gcás ina bhforáiltear maidir leis sa dlí náisiúnta, chuig an údarás inniúil um fhorfheidhmiú i mBallstát an fhorfheidhmithe, áit a bhfuil an cuntas lonnaithe.

Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat faisnéis a aimsiú maidir le híocaíocht táillí cúirte in imeachtaí chun leigheas a fháil i gcoinne Ordaithe um Chaomhnú sa Bhallstát lena mbaineann.

I gcás ina gceadaítear saorthéacs a scríobh ar an bhfoirm, agus an fhoirm á líonadh isteach agat ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga breise más gá agus uimhrigh gach leathanach.

1.   An chúirt nó an t-údarás lena bhfuil an t-iarratas ar leigheas taiscthe

1.2.   Ainm:

1.3.   Seoladh

1.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.3.2.

Áit agus postchód:

1.3.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.   An t-iarrthóir ar leigheas

2.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe um Chaomhnú as, is é seo (iad seo) an t-iarrthóir (na hiarrthóirí) (cuir tic sa bhosca cuí) (1):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

2.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

2.3.   Seoladh

2.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.3.2.

Áit agus postchód:

2.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.4.   Uimhir theileafóin (*):

2.5.   Uimhir facs (*):

2.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.7.   Ainm ionadaí an pháirtí, más ann dó, agus a chuid sonraí teagmhála

2.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

2.7.2.

Seoladh

2.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.7.2.2.

Áit agus postchód:

2.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.7.3.

Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.   An páirtí eile  (2)

3.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe um Chaomhnú as, is é seo (iad seo) an páirtí eile (cuir tic sa bhosca cuí):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

3.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.3.   Seoladh

3.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.3.2.

Áit agus postchód:

3.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.4.   Uimhir theileafóin (**):

3.5.   Uimhir facs (**):

3.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.7.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

3.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

3.7.2.

Seoladh

3.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.7.2.2.

Áit agus postchód:

3.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.7.3.

Seoladh ríomhphoist:

4.   An chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú (níor cheart seo a líonadh isteach ach amháin sa chás nach ionann an chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú agus an chúirt ina ndearnadh an t-iarratas ar leigheas a thaisceadh agus dá dtagraítear i roinn 1)

4.1.   Ainm:

4.2.   Seoladh

4.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.2.2.

Áit agus postchód:

4.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

4.3.   Uimhir theileafóin (**):

4.4.   Uimhir facs (**):

4.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

5.   An tOrdú um Chaomhnú

5.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an bhreithiúnais:

5.2.   Comhad-uimhiran Ordaithe um Chaomhnú:

5.3.   An méid iomlán atá le caomhnú de réir an Ordaithe um Chaomhnú:

5.4.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

6.   Iarratas ar leigheas sa Bhallstát tionscnaimh

6.1.   Taiscim iarratas leis seo ar an méid seo a leanas a chur á dhéanamh ar an Ordú um Chaomhnú (cuir tic sa bhosca cuí):

modhnú

cúlghairm

ar an bhforas (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí thíos; i gcás ina bhfuil tú ag iarraidh an tOrdú um Chaomhnú a chur á mhodhnú, sonraigh freisin faoin mbosca cuí an modhnú ar leith atá iarrtha agat):

6.1.1.

níor comhlíonadh na coinníollacha nó na ceanglais maidir le hOrdú um Chaomhnú de bhun Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 mar gheall ar an méid seo a leanas:

6.1.1.1.

níl feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 (Airteagal 2). Tabhair sonraí:

6.1.1.2.

ní cás trasteorann é (Airteagal 3). Tabhair sonraí:

6.1.1.3.

níl dlínse ag an gcúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú (Airteagal 6). Tabhair sonraí:

6.1.1.4.

níl aon ghéarghá leis an Ordú um Chaomhnú mar nach bhfuil baol ann go gcuirfear bac ar fhorfheidhmiú éileamh an chreidiúnaithe i mo choinne ina dhiaidh sin ná gur deacra i bhfad an forfheidhmiú dá dheasca (Airteagal 7(1)). Tabhair sonraí:

6.1.1.5.

níor chuir an creidiúnaí fianaise leordhóthanach faoi bhráid na cúirte chun í a shásamh gur dócha go n-éireoidh leis maidir le substaint a éilimh i mo choinne (Airteagal 7(2)). Tabhair sonraí:

6.1.1.6.

níor thionscain an creidiúnaí imeachtaí ar shubstaint an ábhair laistigh de na spriocdhátaí arna lua ag an gcúirt (Airteagal 10).

6.1.1.7.

gur cheart ceanglas a chur ar an gcreidiúnaí urrús a sholáthar nó urrús níos airde ná an ceann a d'ordaigh an chúirt a sholáthar (Airteagal 12). Tabhair sonraí:

6.1.2.

an tOrdú um Chaomhnú, an dearbhú maidir le cistí a chaomhnú, agus/nó na doiciméid eile dá dtagraítear in Airteagal 28(5) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, is é sin le rá, an t-iarratas ar Ordú um Chaomhnú a chuir an creidiúnaí faoi bhráid na cúirte agus na cóipeanna de gach doiciméid a chuir an creidiúnaí faoi bhráid na cúirte chun an t-ordú a fháil, níor seirbheáladh orm iad laistigh de 14 lá tar éis chaomhnú mo chuntas nó mo chuntais.

Sonraigh seoladh ar féidir na doiciméid agus na haistriúcháin a chur chuige:

sin, nó,

a chur in iúl trí thic a chur sa bhosca go dtoilíonn dul chuig cúirt an Bhallstáit tionscnaimh faoi dhéin na ndoiciméid sin.

6.1.3.

na doiciméid a seirbheáladh orm i gcomhréir le hAirteagal 28, níor comhlíon siad na ceanglais teanga a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 655/2014. Go háirithe, le hAirteagal 49(1) den Rialachán sin ceanglaítear an tOrdú um Chaomhnú agus an t-iarratas ar Ordú um Chaomhnú a chuir an creidiúnaí faoi bhráid na cúirte, ceanglaítear iad a aistriú go teanga oifigiúil an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí ar an bhféichiúnaí nó go teanga eile a thuigeann an féichiúnaí.

Más infheidhme, sonraigh teanga eile a thuigeann tú:

Sonraigh seoladh ar féidir na doiciméid agus na haistriúcháin a chur chuige:

sin, nó,

a chur in iúl trí thic a chur sa bhosca go dtoilíonn tú dul chuig cúirt an Bhallstáit tionscnaimh faoi dhéin na ndoiciméid sin.

6.1.4.

níor scaoileadh méideanna caomhnaithe atá níos mó ná an méid a sonraíodh san Ordú um Chaomhnú i gcomhréir le hAirteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014. Tabhair sonraí:

6.1.5.

an t-éileamh a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe, íocadh go hiomlán nó i bpáirt é. Tabhair sonraí:

6.1.6.

leis an mbreithiúnas ar shubstaint an ábhair, díbheadh an t-éileamh a raibh an creidiúnaí ag féachaint lena fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú. Tabhair sonraí:

6.1.7.

rinneadh an breithiúnas ar shubstaint an ábhair, nó an tsocraíocht chúirte nó an ionstraim bharántúil, a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú, a chur i leataobh nó, de réir mar a bheidh, a chur ar neamhní. Tabhair sonraí:

6.1.8.

tháinig athrú ar na cúinsí ar eisíodh an tOrdú um Chaomhnú ar a mbonn. Tabhair sonraí:

6.1.9.

Thángamar (an féichiúnaí agus an creidiúnaí) ar chomhaontú maidir leis an éileamh a shocrú. Sa chas sin, ní mór don gcreidiúnaí agus don fhéichiúnaí araon an fhoirm a shíniú.

7.   Iarratas ar leigheas i mBallstát an fhorfheidhmithe

7.1.   Leis seo taiscim iarratas ar an méid seo a leanas a chur á dhéanamh ar fhorfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú (cuir tic sa bhosca cuí):

teorannú

modhnú

foirceannadh

ar an bhforas (cuir tic sa bhosca (sna boscaí) cuí i bpointe 7.1.1. thíos; i gcás ina bhfuil tú ag iarraidh an tOrdú um Chaomhnú a theorannú nó a mhodhnú, sonraigh freisin faoin mbosca cuí an teorannú nó an modhnú ar leith atá iarrtha agat):

7.1.1.

níor forfheidhmníodh an tOrdú um Chaomhnú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, toisc:

7.1.1.1.

tá méideanna áirithe sa chuntas a caomhnaíodh agus ba cheart iad a bheith díolmhaithe ó urghabháil i gcomhréir le hAirteagal 31(3) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, nó níor cuireadh na méideanna sin san áireamh nó nár cuireadh san áireamh i gceart iad agus an tOrdú um Chaomhnú á chur chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 31(2) den Rialachán sin. Tabhair sonraí:

7.1.1.2.

tá an cuntas bainc atá caomhnaithe eisiata ó raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 (Airteagal 2 den Rialachán). Tabhair sonraí:

7.1.1.3.

diúltaíodh i mBallstát an fhorfheidhmithe d'fhorfheidhmiú an bhreithiúnais, na socraíochta cúirte nó na hionstraime barántúil a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an ordaithe;

7.1.1.4.

in-fhorfheidhmitheacht an bhreithiúnais a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú, cuireadh ar fionraí í sa Bhallstát tionscnaimh;

7.1.1.5.

an tOrdú um Chaomhnú, an dearbhú maidir le cistí a chaomhnú agus/nó na doiciméid eile dá dtagraítear in Airteagal 28(5) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, níor seirbheáladh orm iad laistigh de 14 lá tar éis chaomhnú mo chuntas (mo chuntais);

Sonraigh seoladh ar féidir na doiciméid agus na haistriúcháin a chur chuige:

sin, nó,

a chur in iúl trí thic a chur sa bhosca go dtoilíonn tú dul chuig cúirt an Bhallstáit tionscnaimh faoi dhéin na ndoiciméid sin;

7.1.1.6.

na doiciméid a seirbheáladh orm i gcomhréir le hAirteagal 28 de rialachán (AE) Uimh. 655/2014, níor chomhlíon siad na ceanglais teanga a leagtar amach sa Rialachán sin. Go háirithe, le hAirteagal 49(1) den Rialachán sin ceanglaítear an tOrdú um Chaomhnú agus maidir leis an iarratas ar Ordú um Chaomhnú a chuir an creidiúnaí faoi bhráid na cúirte, ceanglaítear iad a aistriú go dtí teanga oifigiúil an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí ar an bhféichiúnaí nó go dtí teanga eile a thuigeann an féichiúnaí;

Más infheidhme, sonraigh teanga eile a thuigeann tú:

Sonraigh seoladh ar féidir na doiciméid agus na haistriúcháin a chur chuige:

sin, nó,

a chur in iúl trí thic a chur sa bhosca go dtoilíonn tú dul chuig cúirt an Bhallstáit tionscnaimh faoi dhéin na ndoiciméid sin;

7.1.1.7.

níor scaoileadh na méideanna caomhnaithe atá níos mó ná an méid a sonraíodh san Ordú um Chaomhnú i gcomhréir le hAirteagal 27 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014. Tabhair sonraí:

7.1.1.8.

an t-éileamh, a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú, íocadh go hiomlán nó i bpáirt é. Tabhair sonraí:

7.1.1.9.

leis an mbreithiúnas ar shubstaint an ábhair, díbheadh an t-éileamh a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú;

7.1.1.10.

rinneadh an breithiúnas ar shubstaint an ábhair, nó an tsocraíocht chúirte nó an ionstraim bharántúil, a raibh an creidiúnaí ag iarraidh a fhorfheidhmiú a áirithiú trí bhíthin an Ordaithe um Chaomhnú, a chur i leataobh nó, de réir mar a bheidh, a chur ar neamhní. Tabhair sonraí:

7.1.1.11.

más léir go bhfuil forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú i gcoinne bheartas poiblí Bhallstát an fhorfheidhmithe. Tabhair sonraí:

7.1.1.12.

thángamar (an féichiúnaí agus an creidiúnaí) ar chomhaontú maidir leis an éileamh a shocrú. Sa chas sin, ní mór don gcreidiúnaí agus don fhéichiúnaí araon an fhoirm a shíniú;

7.1.1.13.

ní mór na méideanna atá díolmhaithe ó chaomhnú a choigeartú. Tabhair sonraí:

8.   Fianaise

Liostaigh an fhianaise a thacaíonn le d'iarratas ar leigheas:

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam fíor a mhéid is eol dom agus gur de mheon macánta atá sí á tabhairt agam.

Má tá duilleoga breise curtha i gceangal agat leis seo, luaigh a líon iomlán agus uimhrigh gach ceann acu:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Ainm, síniú agus/nó stampa:


(1)  I gcás ina ndéanann an creidiúnaí agus an féichiúnaí iarratas comhpháirteach (maidir leis an Ordú um Chaomhnú a chúlghairm nó a mhodhnú nó maidir le forfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú a fhoirceannadh nó a theorannú) ar an bhforas gur chomhaontaigh siad an t-éileamh a shocrú, ní mór don dá pháirtí an roinn seo a líonadh isteach. Ina leithéid de chás, agus an fhoirm á líonadh isteach ar pháipéar, bain úsáid as duilleog ar leith le haghaidh gach páirtí agus uimhrigh gach leathanach.

(*)  Roghnach

(2)  Ná líon isteach an roinn seo, más amhlaidh a tugadh an fhaisnéis i roinn 2 cheana maidir leis an gcreidiúnaí agus maidir leis an bhféichiúnaí i gcás ina ndéantar iarratas comhpháirteach ar an bhforas gur chomhaontaigh siad an t-éileamh a shocrú.

(**)  Roghnach


IARSCRÍBHINN VIII

Cinneadh a chur maidir le leigheas chuig Ballstát an fhorfheidhmithe

(Airteagal 36(5) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

1.   An tOrdú Eorpach um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”):

1.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an Ordaithe um Chaomhnú:

1.2.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

1.3.   An méid iomlán atá le caomhnú de réir an Ordaithe um Chaomhnú:

Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

2.   An Chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú

2.1.   Ainm:

2.2.   Seoladh

2.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.2.2.

Áit agus postchód:

2.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.3.   Uimhir theileafóin (*):

2.4.   Uimhir facs (*):

2.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.   An chúirt a d'eisigh an cinneadh maidir leis an leigheas (le líonadh isteach ach amháin nach ionann an chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú (dá dtagraítear i roinn 2))

3.1.   Ainm:

3.2.   Seoladh

3.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.2.2.

Áit agus postchód:

3.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

3.3.   Uimhir theileafóin:

3.4.   Uimhir facs:

3.5.   Seoladh ríomhphoist:

4.   An t-iarrthóir (ar an leigheas)

4.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe um Chaomhnú as, is é seo (iad seo) an t-iarrthóir (na hiarrthóirí) (cuir tic sa bhosca cuí) (1):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

4.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

4.3.   Seoladh

4.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.3.2.

Áit agus postchód:

4.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

4.4.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

4.5.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

4.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

4.7.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

4.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

4.7.2.

Seoladh

4.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.7.2.2.

Áit agus postchód:

4.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

4.7.3.

Seoladh ríomhphoist:

5.   An páirtí eile  (2)

5.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe um Chaomhnú as, is é seo (iad seo) an páirtí eile (cuir tic sa bhosca cuí):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

5.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

5.3.   Seoladh

5.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

5.3.2.

Áit agus postchód:

5.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

5.4.   Uimhir theileafóin (má tá sí ar fáil):

5.5.   Uimhir facs (má tá sí ar fáil):

5.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

5.7.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

5.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

5.7.2.

Seoladh

5.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

5.7.2.2.

Áit agus postchód:

5.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

5.7.3.

Ríomhphost:

6.   Cinneadh na cúirte maidir leis an leigheas

6.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an chinnidh:

6.2.   Comhad-uimhir an chinnidh:

6.3.   An cinneadh:

Cúlghairtear an tOrdú um Chaomhnú

Modhnaítear an tOrdú um Chaomhnú mar seo a leanas:

Iarrtar ar údarás inniúil Bhallstát fhorfheidhmiú an Ordaithe um Chaomhnú na bearta is gá a dhéanamh le go gcuirfear an cinneadh maidir leis an leigheas chun feidhme.

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Stampa, síniú agus/nó aon fhíordheimhniú ón gcúirt:


(*)  Roghnach

(1)  I gcás ina n-eisítear cinneadh faoi leigheas maidir le hiarratas comhpháirteach a rinne an creidiúnaí agus an féichiúnaí (maidir le hOrdú um Chaomhnú a chúlghairm nó a mhodhnú) ar an bhforas gur chomhaontaigh siad an t-éileamh a shocrú, ba cheart an dá pháirtí a shonrú sa roinn seo. Ina leithéid de chás, agus an fhoirm á líonadh isteach ar pháipéar, bain úsáid as duilleog ar leith le haghaidh gach páirtí agus uimhrigh gach leathanach.

(2)  Ná líon isteach an roinn seo, má tugadh an fhaisnéis i roinn 4 cheana maidir leis an gcreidiúnaí agus maidir leis an bhféichiúnaí i gcás ina ndéantar iarratas comhpháirteach ar leigheas ar an bhforas gur chomhaontaigh siad an t-éileamh a shocrú.


IARSCRÍBHINN IX

Iarratas ar achomharc i gcoinne cinneadh maidir le leigheas

(Airteagal 37 de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta le haghaidh Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú)

Le líonadh isteach ag an gcúirt

 

Cás-uimhir:

 

Faighte ag an gcúirt an:

(ll/mm/bbbb)

FAISNÉIS THÁBHACHTACH

Teanga

Líon an fhoirm seo isteach i dteanga na cúirte a bhfuil tú ag cur d'iarratais chuici. Tabhair faoi deara go bhfuil an fhoirm ar fáil in 23 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ar https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-ga.do agus is féidir í a líonadh isteach ar líne. D'fhéadfadh an leagan teanga a bhfuil taithí agat air ina chuidiú agat chun an fhoirm a líonadh isteach sa teanga is gá. Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat a fháil amach ar léirigh Ballstát áirithe go nglacfaidh sé le doiciméid a chuirfear faoi bhráid an údaráis inniúil i dteanga oifigiúil eile an Aontais Eorpaigh (Airteagal 50(1)(o) de Rialachán (AE) Uimh. 655/2014).

An liosta de na cúirteanna inniúla le haghaidh achomhairc faoi Rialachán (AE) Uimh. 655/2014, tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas ag https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-ga.do.

Doiciméid tacaíochta

Tabhair faoi deara nach mór gach doiciméad tacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith ag gabháil leis an bhfoirm seo. Cuir i gceangal cóip den chinneadh a bhfuil achomharc á iarraidh ina leith.

Cóid tíre

Gach uair a dhéanfaidh tú tagairt do Bhallstát agus tú ag líonadh isteach na foirme seo, bain úsáid as na cóid tíre seo a leanas:

AT

an Ostair

EL

an Ghréig

IT

an Iodáil

PT

an Phortaingéil

BE

an Bheilg

ES

an Spáinn

LT

an Liotuáin

RO

an Rómáin

BG

an Bhulgáir

FI

an Fhionlainn

LU

Luxembourg

SE

an tSualainn

CY

an Chipir

FR

an Fhrainc

LV

Lucsamburg

SI

an tSlóivéin

CZ

Poblacht na Seice

HR

an Chróit

MT

Málta

SK

an tSlóvaic

DE

an Ghearmáin

HU

an Ungáir

NL

an Ísiltír

 

 

EE

an Eastóin

IE

Éire

PL

an Pholainn

 

 

Ar shuíomh gréasáin na Tairsí Eorpaí don r-Cheartas is féidir leat faisnéis áirithe a aimsiú maidir le híocaíocht tháillí na cúirte sna himeachtaí i gceist sna Ballstáit lena mbaineann.

I gcás ina gceadaítear saorthéacs a scríobh ar an bhfoirm, agus an fhoirm á líonadh isteach agat ar pháipéar, bain úsáid as duilleoga breise más gá agus uimhrigh gach leathanach.

1.   An chúirt inar taisceadh an t-achomharc

1.1.   Ainm:

1.2.   Seoladh

1.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

1.2.2.

Áit agus postchód:

1.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

2.   Iarrthóir ar achomharc

2.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe Eorpaigh um Chaomhnú Cuntas (“an tOrdú um Chaomhnú”) as, is é seo an t-iarrthóir ar achomharc (cuir tic sa bhosca cuí):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

2.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

2.3.   Seoladh

2.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.3.2.

Áit agus postchód:

2.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.4.   Uimhir theileafóin (*):

2.5.   Uimhir facs (*):

2.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

2.7.   Ainm ionadaí an pháirtí, más ann dó, agus a chuid sonraí teagmhála

2.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

2.7.2.

Seoladh

2.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

2.7.2.2.

Áit agus postchód:

2.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

2.7.3.

Seoladh ríomhphoist:

3.   An páirtí eile

3.1.   Sna himeachtaí a dtiocfaidh eisiúint an Ordaithe um Chaomhnú as, is é seo (iad seo) an páirtí eile (cuir tic sa bhosca cuí):

Creidiúnaí

Féichiúnaí

3.2.   Sloinne agus céadainm (céadainmneacha)/ainm na cuideachta nó na heagraíochta:

3.3.   Seoladh

3.3.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.3.2.

Áit agus postchód:

3.3.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.4.   Uimhir theileafóin (**):

3.5.   Uimhir facs (**):

3.6.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

3.7.   Ainm ionadaí an fhéichiúnaí, más ann dó agus más eol é, agus a chuid sonraí teagmhála, má tá siad ar fáil

3.7.1.

Sloinne agus céadainm (céadainmneacha):

3.7.2.

Seoladh

3.7.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

3.7.2.2.

Áit agus postchód:

3.7.2.3.

An tír (más Ballstát í, sonraigh an cód tíre):

3.7.3.

Seoladh ríomhphoist:

4.   An Chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú

4.1.   Ainm:

4.2.   Seoladh

4.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

4.2.2.

Áit agus postchód:

4.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre):

4.3.   Uimhir theileafóin (**):

4.4.   Uimhir facs (**):

4.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

5.   An tOrdú um Chaomhnú

5.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) anOrdaithe um Chaomhnú:

5.2.   Comhad-uimhir an Ordaithe um Chaomhnú:

5.3.   An méid iomlán atá le caomhnú de réir an Ordaithe um Chaomhnú:

5.4.   Airgeadra:

☐ euro (EUR) ☐ lev na Bulgáire (BGN) ☐ koruna Phoblacht na Seice (CZK) ☐ kuna na Cróite (HRK) ☐ forint na hUngáire (HUF) ☐ zloty na Polainne (PLN) ☐ leu na Rómáine (RON) ☐ krona na Sualainne (SEK) ☐ eile (sonraigh an cód ISO):

6.   An chúirt nó an t-údarás inniúil um fhorfheidhmiú a d'eisigh an cinneadh maidir leis an leigheas (le líonadh isteach murab ionann agus an chúirt a d'eisigh an tOrdú um Chaomhnú (dá dtagraítear i roinn 4))

6.1.   Ainm:

6.2.   Seoladh

6.2.1.

Sráid agus uimhir/bosca poist:

6.2.2.

Áit agus postchód:

6.2.3.

An Ballstát (sonraigh an cód tíre)

6.3.   Uimhir theileafóin (***):

6.4.   Uimhir facs (***):

6.5.   Seoladh ríomhphoist (más ann dó):

7.   An cinneadh maidir leis an leigheas:

7.1.   Dáta (ll/mm/bbbb) an chinnidh:

7.2.   Uimhir thagartha an chinnidh:

7.3.   Rinneadh an cinneadh maidir leis an leigheas a eisiúint ar iarratas ar leigheas ó dhuine/eagraíocht díobh seo a leanas (cuir tic sa bhosca cuí):

creidiúnaí sna himeachtaí ar dá mbarr a eisíodh an tOrdú um Chaomhnú

féichiúnaí sna himeachtaí ar dá mbarr a eisíodh an tOrdú um Chaomhnú

8.   Iarratas ar achomharc i gcoinne an chinnidh maidir leis an leigheas

Taiscim leis seo achomharc i gcoinne an chinnidh dá dtagraítear i roinn 7 ar na fáthanna a leanas:

9.   Fianaise

Liostaigh an fhianaise a thacaíonn le d'iarratas ar achomharc:

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha agam fíor a mhéid is eol dom agus gur de mheon macánta atá sí á tabhairt agam.

Má tá duilleoga breise curtha i gceangal agat leis seo, luaigh a líon iomlán agus uimhrigh gach ceann acu:

Arna dhéanamh i/in/sa:

Dáta:

(ll/mm/bbbb)

Ainm, síniú agus/nó stampa:


(*)  Roghnach

(**)  Roghnach

(***)  Roghnach


Top