EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517

Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

OJ L 150, 20.5.2014, p. 195–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj

20.5.2014   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

195


RIALACHÁN (AE) Uimh. 517/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Aibreán 2014

maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Sa Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (“IPCC”) de chuid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“UNFCCC”), ar páirtí é an tAontas ann (3), sonraíodh, ar bhonn sonraí eolaíocha atá ann cheana, go mbeadh ar thíortha forbartha astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 80 % go 95 % faoi bhun leibhéil 1990 faoi 2050 chun teorainn a chur leis an athrú aeráide domhanda go dtí ardú teochta 2 °C agus tionchar aeráide neamh-inmhianaithe a chosc dá bharr.

(2)

Chun an sprioc sin a bhaint amach, tá Treochlár chun bogadh i dtreo geilleagair iomaíoch ísealcharbóin faoi 2050 glactha ag an gCoimisiún a thug an Chomhairle dá haire sna Conclúidí ón gComhairle an 17 Bealtaine 2011, agus thacaigh Parlaimint na hEorpa leis sa Rún uaithi an 15 Márta 2012. Sa Treochlár sin tá bealach costéifeachtach leagtha amach ag an gCoimisiún chun na laghduithe astúcháin foriomlána is gá a bhaint amach san Aontas faoi 2050. Bunaítear leis an treochlár sin na rannchuidithe earnála is gá i sé réimse. Ba cheart astaíochtaí neamh-CO2, lena n-áirítear gáis cheaptha teasa fhluairínithe ach gan astaíochtaí neamh-CO2 ó thalmhaíocht a áireamh, a laghdú 72 % go dtí 73 % faoi 2030 agus 70 % go dtí 78 % faoi 2050, i gcomparáid le leibhéil 1990. Má bhunaítear iad ar an mbliain tagartha 2005, is gá laghdú 60 % go dtí 61 % ar astaíochtaí neamh-CO2, seachas i gcás astaíochtaí ó thalmhaíocht, faoi 2030. Measadh go raibh 90 milliún tona (Mt) astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe de choibhéis CO2 ann in 2005. Ciallaíonn laghdú 60 % nár mhór astaíochtaí a laghdú go dtí tuairim is 35 Mt de choibhéis CO2 faoi 2030. Nuair a chuirtear san áireamh 104 Mt astaíochtaí measta de choibhéis CO2 in 2030 bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán reachtaíocht reatha an Aontais, is gá laghdú breise 70 choibhéis CO2.

(3)

Ba é an chonclúid ar thuarascáil ón gCoimisiún an 26 Meán Fómhair 2011 maidir le cur i bhfeidhm, éifeachtaí agus leordhóthanacht Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) go bhféadfadh na bearta reatha maidir le coimeád, má chuirtear i bhfeidhm ina n-iomláine iad, astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a laghdú. Ba cheart na bearta sin a choinneáil agus a shoiléiriú, dá bharr, ar bhonn na taithí a fuarthas agus iad á gcur chun feidhme. Ba cheart bearta áirithe a chur i bhfeidhm ar fhearais eile ina n-úsáidtear cainníochtaí substaintiúla gás ceaptha teasa fluairínithe, amhail trucailí agus leantóirí cuisniúcháin. San oibleagáid chun taifid a bhunú agus a choinneáil ar threalamh ina bhfuil gáis den chineál sin ba cheart go gcumhdófaí freisin lascthrealamh leictreach. I bhfianaise a thábhachtaí atá bearta srianta ag deireadh ré táirgí agus trealamh a bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe iontu, ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit san áireamh luach scéimeanna freagrachta táirgeora agus spreagadh a thabhairt chun go mbunófar iad, bunaithe ar an dea-chleachtas atá ann cheana.

(4)

Ba é conclúid na tuarascála sin freisin gur féidir níos mó a dhéanamh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a laghdú san Aontas, go háirithe trí úsáid gás den sórt sin a sheachaint i gcás ina bhfuil teicneolaíochtaí eile ann atá sábháilte agus tíosach ar fhuinneamh nach bhfuil aon tionchar acu nó nach bhfuil ach tionchar beag acu ar an aeráid. Tá laghdú suas le dhá thrian d’astaíochtaí 2010 faoi 2030 costéifeachtach mar tá malairtí atá cruthaithe agus tástáilte le fáil i go leor earnálacha.

(5)

Sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Meán Fómhair 2011 maidir le cur chuige cuimsitheach i ndáil le hastaíochtaí antrapaigineacha neamh-CO2 a bhaineann leis an aeráid, ba dhíol sásaimh é rún daingean an Aontais tacú le gníomhaíochtaí maidir le hidreafluaracarbóin faoi Phrótacal Montréal ar shubstaintí a ídíonn an ciseal ósóin (“Prótacal Montréal”) agus measadh gur sampla iontach é do chur chuige nach bhfuil margadh-bhunaithe d’fhonn astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú. Iarradh sa Rún sin freisin féachaint ar bhealaí a bhféadfaí hidreafluaracarbóin a laghdú láithreach ar an leibhéal idirnáisiúnta trí Phrótacal Montréal.

(6)

Chun úsáid teicneolaíochtaí nach bhfuil aon tionchar acu nó nach bhfuil ach tionchar beag acu ar an aeráid a spreagadh, ba cheart go gcumhdófaí in oiliúint daoine nádurtha a chuireann gníomhaíochtaí i gcrích ina n-úsáidtear gáis cheaptha teasa fhluairínithe faisnéis faoi theicneolaíochtaí a bhfuil d’aidhm acu úsáid gás ceaptha teasa fluairínithe a ionadú agus a laghdú. Os rud é maidir le roinnt astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a úsáidtear i dtáirgí agus i dtrealamh chun úsáid gás ceaptha teasa fluairínithe a ionadú nó a laghdú go bhféadfaidh siad a bheith tocsaineach, inlasta, nó faoi mhórbhrú, ba cheart go scrúdódh an Coimisiún reachtaíocht an Aontais atá ann cheana a chumhdaíonn oiliúint daoine nádúrtha chun cuisneáin eile a láimhsiú go sábháilte agus, más iomchuí, ba cheart dó togra reachtach a thíolacadh, i gcás inarb iomchuí, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle chun an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais a leasú.

(7)

Ba cheart cláir deimhniúcháin agus oiliúna a bhunú nó a chur in oiriúint agus na cláir sin a bunaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 á gcur san áireamh agus féadfar iad a chomhtháthú sna córais gairmoiliúna.

(8)

Chun comhleanúnachas a áirithiú le ceanglais faireacháin agus thuairiscithe faoin UNFCCC agus le Cinneadh 4/CMP.7 ó Chomhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto, Chomhdháil UNFCC, arna ghlacadh ag seachtú Comhdháil Pháirtithe Chomhdháil UNFCC ag teacht le cheile dóibh in Durban an 11 Nollaig 2011 ba cheart poitéinseal téimh dhomhagusa a ríomh i dtéarmaí an phoitéinsil téimh dhomhagusa 100 bliain i dtaca le cileagram amháin gáis i gcoibhneas chileagram amháin CO2. Ba cheart go mbeadh an ríomh, nuair is féidir, bunaithe ar an gCeathrú Tuarascáil Mheasúnaithe arna glacadh ag an IPCC.

(9)

Tá sé fíorthábhachtach faireachán éifeachtach a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe chun dul chun cinn a rianadh i dtreo na spriocanna laghdaithe astúcháin agus tionchair an Rialacháin seo a mheas. Tá sé ríthábhachtach go n-úsáidfear sonraí leanúnacha d’ardchaighdeán chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a thuairisciú d’fhonn cáilíocht an tuairiscithe maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a áirithiú. Bheadh sé i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) go mbunódh na Ballstáit córais tuairiscithe maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe. D’fhéadfaí feabhas suntasach a chur ar chórais tuairiscithe maidir le hastaíochtaí gás fluairínithe le sonraí maidir le sceitheadh gás fluairínithe ó threalamh a bhailíonn comhlachtaí faoin Rialachán seo. Ar an gcaoi sin, ba cheart go mbeadh sé indéanta seiceáil a dhéanamh ar chomhsheasmhacht na sonraí a úsáidtear chun astaíochtaí a fháil agus feabhas a chur ar chomhfhogasú ríomh-bhunaithe, agus bheadh toimhdí níos fearr ar astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe sna fardail náisiúnta ghás ceaptha teasa ann dá bharr.

(10)

Ós rud é go bhfuil roghanna oiriúnacha ann, ba cheart an toirmeasc reatha ar heicseafluairíd sulfair a úsáid i dteilgean dísle maignéisiam agus athchúrsáil cóimhiotal teilgin dísle maignéisiam a leathnú go saoráidí a úsáideann níos lú ná 850 kg de heicseafluairídí sulfair in aghaidh na bliana. Ar an gcuma chéanna, i gcás tréimhse oiriúnaí idirthréimhsí, ba cheart go mbeadh toirmeasc ar úsáid cuisneán ag a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa ard de 2 500 nó níos mó chun trealamh cuisniúcháin ag a bhfuil méid luchta arb ionann é agus 40 thona CO2 nó níos mó a sheirbhísiú nó a chothabháil.

(11)

I gcás ina bhfuil malairtí oiriúnacha ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe sonracha ar fáil, ba cheart toirmisc a thabhairt isteach maidir le trealamh nua a chur ar an margadh le haghaidh cuisniúcháin, aerchóiriúcháin agus cosanta ar dhóiteáin a fheidhmítear trí úsáid a bhaint as na substaintí sin. I gcás nach bhfuil fáil ar roghanna malartacha nó i gcás nach féidir leas a bhaint astu ar chúiseanna teicniúla, sábháilteachta nó eacnamaíocha, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann díolúine a údarú faoi cheann tréimhse teoranta faoina gceadófar na táirgí sin agus an trealamh sin a chur ar an margadh. I bhfianaise forbairtí teicniúla amach anseo, ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún tuilleadh measúnaithe ar thoirmisc ar threalamh nua do lascthrealamh nua tánaisteach meánvóltais agus do chórais aonair bheaga nua roinnte aerchóiriúcháin a chur ar an margadh.

(12)

Ba cheart go gceadófaí trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe a chur ar an margadh i gcás ina bhfuil na-hastaíochtaí gás ceaptha teasa foriomlána ón trealamh sin, lena n-áirítear rátaí réalaíocha sceite agus aisghabhála, níos lú le linn a shaolré ná na hastaíochtaí sin a bheadh mar thoradh ar threalamh coibhéiseach gan gháis cheaptha teasa fhluairínithe, a bhfuil an t-uasídiú fuinnimh atá ceadaithe leagtha amach i mbearta ábhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi Threoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Chabhródh athbhreithniú rialta agus tráthúil na mbeart cur chun feidhme sin, i gcomhréir leis an Treoir sin, go mbeadh na bearta cur chun feidhme sin éifeachtach agus iomchuí i gcónaí.

(13)

Aithnítear gurb é an bealach is éifeachtaí agus is costéifeachtúla chun astaíochtaí na substaintí sin a laghdú san fhadtéarma cainníochtaí na hidreafluaracarbón is féidir a chur ar an margadh a laghdú de réir a chéile.

(14)

Chun laghdú de réir a chéile ar líon na hidreafluaracarbón is féidir a chur ar mhargadh an Aontais a chur chun feidhme, ba cheart don Choimisiún cuótaí a leithdháileadh ar tháirgeoirí agus ar allmhaireoirí aonair as hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh sa chaoi is nach sárófar an teorainn chainníochtúil fhoriomlán maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh. D’fhonn iontaofacht an laghdaithe de réir a chéile ar chainníochtaí na hidreafluaracarbón a chuirtear ar an margadh a chosaint, ba cheart go gcuirfí hidreafluaracarbóin atá i dtrealamh san áireamh faoi chóras cuóta an Aontais. I gcás nár cuireadh hidreafluaracarbóin atá sa trealamh ar an margadh sular luchtaíodh an trealamh, beidh dearbhú comhréireachta ag teastáil mar fhianaise gur áiríodh na hidreafluaracarbóin sin faoi chóras cuóta an Aontais.

(15)

I dtosach, ba cheart go mbeadh ríomh na luachanna tagartha agus an leithdháileadh cuótaí ar tháirgeoirí agus ar allmhaireoirí aonair bunaithe ar chainníochtaí na hidreafluaracarbón a thuairisc siad gur cuireadh ar an margadh le linn na tréimhse tagartha ó 2009 go 2012. Sa chaoi is nach gcuirfear gnóthais bheaga as an áireamh, áfach, ba cheart 11 faoin gcéad den teorainn chainníochtúil fhoriomlán a fhorchoimeád le haghaidh allmhaireoirí agus táirgeoirí nach bhfuil aon tona ná níos mó de ghás ceaptha teasa fluairínithe curtha ar an margadh acu sa tréimhse thagartha.

(16)

Trí na luachanna tagartha agus na cuótaí a athríomh go rialta, ba cheart go n-áiritheodh an Coimisiún go gceadófar do ghnóthais leanúint dá ngníomhaíochtaí ar bhonn na meánmhéideanna a bheadh curtha ar an margadh acu le blianta beaga anuas.

(17)

D’fhéadfadh astaíochtaí suntasacha gás ceaptha teasa fluairínithe eile a bheadh mar thoradh ar phróiseas monaraíochta roinnt gás ceaptha teasa fluairínithe a thairgtear mar sheachtháirgí. Ba cheart astaíochtaí seachtháirgthe den chineál sin a scrios nó a aisghabháil chun go n-úsáidfear ar ball iad le gáis cheaptha teasa fhluairínithe a chur ar an margadh.

(18)

Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go bhfuil lárchlárlann leictreonach ar bun chun cuótaí maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh a bhainistiú lena n-áirítear go háirithe tuairisc a thabhairt faoi threalamh a chuirtear ar an margadh, i gcás ina réamhluchtaítear an trealamh le hidreafluaracarbóin nár cuireadh ar an margadh roimh an luchtú, agus gur gá iad a fhíorú dá bhrí sin faoi, trí dhearbhú comhréireachta agus trí fhíorú ina dhiaidh sin a dhéanfadh tríú páirtí.

(19)

Chun solúbthacht an mhargaidh i mbulc-hidreafluaracarbóin a choinneáil, ba cheart go mbeadh sé indéanta cuótaí arna leithroinnt ar bhonn luachanna tagartha a aistriú chuig táirgeoir eile nó chuig allmhaireoir eile san Aontas nó chuig táirgeoir eile nó allmhaireoir eile a bhfuil ionadaí aonair mar ionadaí aige san Aontas.

(20)

Le gur féidir faireachán ar éifeachtacht an Rialacháin seo a chumasú, ba cheart go leathnófaí raon feidhme na n-oibleagáidí tuairiscithe reatha le go gcumhdófaí substaintí fluairínithe eile a bhfuil poitéinsil téimh dhomhagusa suntasach acu nó ar dócha go dtiocfaidh siad in ionad na ngás ceaptha teasa fluairínithe atá liostaithe in Iarscríbhinn I. Ar an gcúis chéanna, ba cheart go dtuairisceofaí scrios gás ceaptha teasa fluairínithe agus allmhairiú na ngás sin isteach san Aontas nuair atá siad le fáil i dtáirgí agus i dtrealamh. Ba cheart tairseacha de minimis a shocrú chun ualach riaracháin díréireach a sheachaint, go háirithe maidir le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus micreafhiontair.

(21)

Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún faireachán leanúnach ar na héifeachtaí a bheadh ag laghdú ar chainníochtaí hidreafluaracarbón arna gcur ar an margadh, lena n-áirítear a chuid éifeachtaí ar an soláthar do threalamh ina mbeadh astaíochtaí ag a bhfuil saolré níos ísle mar thoradh orthu ná mar a bheadh dá n-úsáidfí teicneolaíocht mhalartach. Ba cheart don Choimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais a fhoilsiú faoi dheireadh 2020. Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú cuimsitheach a chur i gcrích faoi dheireadh 2022 agus in am chun forálacha an Rialacháin seo a oiriúnú i bhfianaise a chur chun feidhme agus i bhfianaise forbairtí nua agus gealltanas idirnáisiúnta agus, más iomchuí, chun bearta laghdaithe breise a mholadh.

(22)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7).

(23)

Chun eilimintí áirithe neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (“CFAE”). Tá sé an-tábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas aige, go ndéanfar na doiciméid ábhartha a tharchur an tráth céanna, go tráthúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(24)

Ós rud é go nglacfar an Rialachán seo de bhun Airteagal 192(1) CFAE, níl a bhac ar na Ballstáit bearta cosanta níos déine a choimeád ná a thabhairt isteach má tá siad ag luí le CFAE. De bhun Airteagal 193 CFAE, caithfidh na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún faoi na bearta sin.

(25)

Leasaítear agus comhlánaítear leis an Rialachán seo ábhar Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, agus ba cheart, dá bhrí sin, an Rialachán sin a aisghairm. Thairis sin, chun trasdul réidh ón seanréimeas go dtí an réimeas atá anois ann a áirithiú, ba cheart go mbeadh feidhm ag Rialacháin (CE) Uimh. 1493/2007 (8), (CE) Uimh. 1494/2007 (9), (CE) Uimh. 1497/2007 (10), (CE) Uimh. 1516/2007 (11), (CE) Uimh. 303/2008 (12), (CE) Uimh. 304/2008 (13), (CE) Uimh. 305/2008 (14), (CE) Uimh. 306/2008 (15), (CE) Uimh. 307/2008 (16) agus (CE) Uimh. 308/2008 (17) ón gCoimisiún agus go leanfadh siad d’fheidhm a bheith acu mura ndéanann agus go dtí go ndéanann an Coimisiún iad a aisghairm le gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme a glacadh de bhun an Rialacháin seo.

(26)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, mar gheall ar chineál trasteorann na faidhbe comhshaoil a ndírítear air leis an Rialachán seo agus éifeachtaí an Rialacháin seo ar an trádáil laistigh den Aontas agus an trádáil sheachtrach, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach é. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

Is é is cuspóir don Rialachán seo an comhshaol a chosaint trí astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a laghdú. Dá réir sin, leis an Rialachán seo:

(a)

bunaítear na rialacha maidir le srianadh, úsáid, aisghabháil agus scriosadh gás ceaptha teasa fluairínithe, agus bearta coimhdeacha gaolmhara;

(b)

forchuirtear coinníollacha maidir le táirgí sonracha agus trealamh sonrach a chur ar an margadh, ar táirgí agus trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó a bhfuil a bhfeidhmíocht ag brath ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe;

(c)

forchuirtear coinníollacha maidir le húsáidí sonracha gás ceaptha teasa fluairínithe; agus

(d)

bunaítear teorainneacha cainníochtúla maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “gáis cheaptha teasa fhluairínithe” na hidreafluaracarbóin, sárfhluaracarbóin, heicseafluairíd sulfair agus gáis cheaptha teasa eile ina bhfuil fluairín, atá liostaithe in Iarscríbhinn I, nó meascáin ina bhfuil aon cheann de na substaintí sin;

(2)

ciallaíonn “hidreafluaracarbóin” nó “HFCanna” na substaintí a liostaítear i Roinn 1 d’Iarscríbhinn I, nó meascáin ina bhfuil aon cheann de na substaintí sin; nó

(3)

ciallaíonn “sárfhluaracarbóin” nó “PFCanna” na substaintí a liostaítear i Roinn 2 d’Iarscríbhinn I, nó meascáin ina bhfuil aon cheann de na substaintí sin; nó

(4)

ciallaíonn “heicseafluairíd sulfair” nó “SF6” an tsubstaint a liostaítear i Roinn 3 d’Iarscríbhinn I, nó meascáin ina bhfuil an tsubstaint sin;

(5)

ciallaíonn “meascán” sreabhán nó tuaslagán atá comhdhéanta de dhá shubstaint nó níos mó, agus ar shubstaint a liostaítear in Iarscríbhinn II é ar a laghad ceann amháin de na substaintí sin;

(6)

ciallaíonn “poitéinseal téimh dhomhagusa” nó “GWP” poitéinseal téimh aeráide gáis cheaptha teasa i gcoibhneas poitéinsil téimh aeráide dé-ocsaíd-charbóin (“CO2”), arna ríomh i dtéarmaí poitéinsil téimh 100 bliain cileagraim amháin gáis cheaptha teasa i gcomórtas le cileagram amháin CO2, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn IV nó, i gcás meascán, arna ríomh i gcomhréir le hIarscríbhinn IV;

(7)

ciallaíonn “tona(í) de choibhéis CO2” cainníocht gás ceaptha teasa, curtha in iúl mar thoradh mheáchan na ngás ceaptha teasa i dtonaí méadracha agus a bpoitéinseal téimh dhomhagusa;

(8)

ciallaíonn “oibreoir” an duine nádúrtha nó dlítheanach a fheidhmíonn cumhacht iarbhír ar fheidhmiú teicniúil na dtáirgí agus an trealaimh a chumhdaítear leis an Rialachán seo; féadfaidh Ballstát, i gcásanna sainithe sonracha, an t-úinéir a ainmniú mar an duine atá freagrach as oibleagáidí an oibreora;

(9)

ciallaíonn “úsáid” úsáid gás ceaptha teasa fluairínithe i dtáirgeadh, i gcothabháil nó i seirbhísiú, lena n-áirítear athlíonadh, táirgí agus trealaimh, nó i bpróisis eile dá dtagraítear sa Rialachán seo;

(10)

ciallaíonn “cur ar an margadh” rud a sholáthar nó a chur ar fáil do pháirtí eile san Aontas don chéad uair, ar íocaíocht nó saor in aisce, nó é a úsáid thar a cheann féin i gcás táirgeora, agus áirítear air scaoileadh custaim le haghaidh saorchúrsaíochta san Aontas;

(11)

ciallaíonn “trealamh atá séalaithe go heirméiticeach” trealamh a ndéantar na codanna uile ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe obach trína dtáthú, trína bprásáil nó trí nascadh buan comhchosúil lena n-áirítear comhlaí caidhpeáilte nó béalóga seirbhíse caidhpeáilte trínar féidir an trealamh a dheisiú i gceart nó a dhiúscairt i gceart agus a bhfuil ráta cruthaithe sceite de níos lú ná trí ghram in aghaidh na bliana acu faoi bhrú atá ionann agus an ceathrú cuid, ar a laghad, den uasbhrú incheadaithe;

(12)

ciallaíonn “coimeádán” táirge a ceapadh go príomha le gáis cheaptha teasa fhluairínithe a iompar nó a stóráil;

(13)

ciallaíonn “coimeádán nach féidir a athlíonadh” coimeádán nach féidir a athlíonadh gan é a leasú chun na críche sin nó a chuirtear ar an margadh gan aon fhoráil a bheith déanta go gcuirfear ar ais é le haghaidh athlíonta;

(14)

ciallaíonn “aisghabháil” bailiú agus stóráil gás ceaptha teasa fluairínithe ó tháirgí, lena n-áirítear coimeádáin, agus ó threalamh le linn cothabhála nó seirbhísiú nó roimh dhiúscairt táirgí, nó trealaimh;

(15)

ciallaíonn “athchúrsáil” athúsáid gáis cheaptha teasa fhluairínithe aisghafa tar éis próisis glantacháin bhunúsaigh;

(16)

ciallaíonn “athshlánú” athphróiseáil gáis cheaptha teasa fhluairínithe aisghafa chun feidhmíocht atá coibhéiseach le feidhmíocht substainte íne a mheaitseáil, agus an úsáid atá beartaithe di á cur san áireamh;

(17)

ciallaíonn “scrios” an próiseas ina gclaochlaítear nó ina ndianscaoiltear go buan gach cuid de ghás ceaptha teasa fluairínithe nó cuid de ina substaint nó ina substaintí cobhsaí nach gáis cheaptha teasa fhluairínithe iad;

(18)

ciallaíonn “díchoimisiúnú” deireadh a chur go críochnaitheach le táirge nó le píosa trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus é a chur as feidhm nó ó úsáid;

(19)

ciallaíonn “deisiú” athchóiriú ar tháirgí agus ar threalamh a ndearnadh damáiste dóibh nó atá ag sceitheadh, ar táirgí trealamh iad ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó a bhfuil a bhfeidhmíocht ag brath ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe, agus a bhfuil páirt mar chuid dóibh ina bhfuil gáis den sórt sin nó a ceapadh do gháis den sórt sin a bheith ann;

(20)

ciallaíonn “suiteáil” dhá phíosa trealaimh nó níos mó nó dhá phíosa ciorcad nó níos mó ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó atá ceaptha le gáis cheaptha teasa fhluairínithe a choimeád, a nascadh le chéile d’fhonn córas a chur i dtoll a chéile sa láthair ina bhfeidhmeofar é, lena n-áirítear an ghníomhaíocht trína ndéantar seoltóirí a iompraíonn gás i gcóras a nascadh le chéile chun ciorcad a chomhlánú beag beann ar an ngá an córas a luchtú tar éis é a chóimeáil;

(21)

ciallaíonn “cothabháil nó seirbhísiú” na gníomhaíochtaí uile, gan aisghabháil i gcomhréir le hAirteagal 8 ná seiceálacha le haghaidh sceite i gcomhréir le hAirteagal 4 agus le pointe (b) d’Airteagal 10(1) den Rialachán seo a áireamh, ina mbristear isteach sna ciorcaid ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó sna ciorcaid atá ceaptha le gáis cheaptha teasa fhluairínithe a choimeád, go háirithe ciorcaid a thugann gáis cheaptha teasa fhluairínithe isteach sa chóras, ina ndéantar píosa amháin nó níos mó den chiorcad nó den trealamh a bhaint, ina ndéantar dhá phíosa nó níos mó den chiorcad nó den trealamh a chur ar ais le chéile, agus ina ndéantar sceitheadh a dheisiú;

(22)

ciallaíonn “substaint íne” substaint nár úsáideadh roimhe sin;

(23)

ciallaíonn “do-aistrithe” nach gnách bheith ag bogadh le linn oibrithe agus áirítear air fearais aerchóiriúcháin inaistrithe do sheomraí;

(24)

ciallaíonn “soghluaiste” gur gnách bheith ag bogadh le linn oibrithe;

(25)

ciallaíonn “cúr aon ábhair” comhdhéanamh cúir atá i ndáileoir aerasóil aonair i bhfoirm leachtach neamh-imoibrithe nó páirt-imoibrithe agus a leathnaíonn agus a chruann nuair a fhágann sé an dáileoir;

(26)

ciallaíonn “trucail chuisniúcháin” mótarfheithicil a bhfuil mais atá níos mó ná 3,5 tona aici a ceapadh agus a tógadh go príomha chun earraí a iompar agus atá feistithe le haonad cuisniúcháin;

(27)

ciallaíonn “leantóir cuisniúcháin” feithicil a ceapadh agus a tógadh le tarraingt ag trucail nó tarracóir, go príomha chun earraí a iompar agus atá feistithe le haonad cuisniúcháin;

(28)

ciallaíonn “aerasól teicniúil” rannóir aerasóil a mbaintear úsáid as chun táirgí agus trealamh a chothabháil, a dheisiú, a ghlanadh, a thástáil, a dhífhabhtú agus a mhonarú, trealamh a shuiteáil, agus i bhfeidhmeanna eile;

(29)

ciallaíonn “córas aimsithe sceite” fearas calabraithe meicniúil, leictreach nó leictreonach chun sceitheadh gás ceaptha teasa fluairínithe a aimsiú agus a thugann foláireamh don oibreoir má aimsíonn sé sceitheadh;

(30)

ciallaíonn “gnóthas” aon duine nádúrtha nó dlítheanach ar fíor an méid seo ina leith:

(a)

a tháirgeann gáis cheaptha teasa fhluairínithe, a úsáideann iad, a aisghabhann iad, a bhailíonn iad, a athchúrsálann iad, a mhínghlanann iad nó a dhíothaíonn iad;

(b)

a allmhairíonn nó a onnmhairíonn gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó táirgí agus trealamh ina bhfuil na gáis sin;

(c)

a chuireann gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó táirgí agus trealamh ina bhfuil gáis den sórt sin, nó a bhfuil a bhfeidhmíocht ag brath ar gháis den sórt sin;

(d)

a dhéanann trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó a bhfuil a bhfeidhmíocht ag brath ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe, a shuiteáil, a sheirbhísiú, a chothabháil, a dheisiú, a scrúdú le haghaidh sceite nó a dhíchoimisiúnú;

(e)

ar oibreoir an trealaimh é ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, nó a bhraitheann orthu;

(f)

a dhéanann gáis a liostaítear in Iarscríbhinn II a tháirgeadh, a allmhairiú a onnmhairiú, a chur ar an margadh nó a dhíothú;

(g)

a chuireann táirgí nó trealamh ar an margadh ina bhfuil gáis a liostaítear in Iarscríbhinn II;

(31)

ciallaíonn “bunábhar” aon ghás ceaptha teasa fluairínithe nó aon substaint a liostaítear in Iarscríbhinn II agus a chuirtear faoi thrasfhoirmiú ceimiceach i bpróiseas ina dtiontaítear é nó í go hiomlán óna c(h)omhshuíomh bunaidh agus nach mbaineann ach leibhéal íseal astaíochtaí leis nó léi;

(32)

ciallaíonn “úsáid chun críocha tráchtála” úsáid ar mhaithe le táirgí a stóráil, a thaispeáint nó a dháileadh, chun iad a dhíol d’úsáideoirí deiridh, i seirbhísí miondíola agus i seirbhísí bia;

(33)

ciallaíonn “trealamh cosanta ar dhóiteáin” trealamh agus córais a úsáidtear i bhfeidhmeanna cosc nó sochta ar dhóiteáin, agus áirítear air múchtóirí dóiteáin;

(34)

ciallaíonn “timthriall orgánach den chineál Rankine” timthriall ina bhfuil gás in-chomhdhlúthaithe ceaptha teasa fluairínithe a thiontaíonn teas ó fhoinse teasa go cumhacht chun leictreachas nó fuinneamh meicniúil a ghiniúint;

(35)

ciallaíonn “trealamh míleata” airm, muinisin agus ábhair chogaidh atá ceaptha go sonrach chun críocha míleata agus atá riachtanach chun leasanna bunriachtanacha na mBallstát a chosaint maidir le slándáil;

(36)

ciallaíonn “lascthrealamh leictreach” fearais lascacháin agus a dteaglaim le trealamh gaolmhar rialúcháin, tomhais, cosanta agus rialála, agus cóimeálacha na bhfearas agus an trealaimh sin lena ngabhann idirnaisc ghaolmhara, comhpháirteanna gaolmhara, iniaimh ghaolmhara agus struchtúir ghaolmhara tacaíochta, atá ceaptha lena n-úsáid i dtaca le fuinneamh leictreach a ghiniúint, a tharchur, a dháileadh agus a thiontú;

(37)

ciallaíonn “córais cuisniúcháin láraithe ilphacáiste” córais le comhbhrúiteoir amháin nó níos mó a fheidhmítear go comhthreomhar, atá ceangailte do chomhdhlúthadán coiteann amháin nó níos mó agus do líon feistí fuaraithe amhail cásanna taispeána, caibinéid, reoiteoirí nó seomraí stórais fuaraithe;

(38)

ciallaíonn “príomhchiorcad cuisneáin córas cascáide” an príomhchiorcad i gcórais mheán-teochta indíreacha nuair atá nasc idir dhá chomhcheangal ciorcaid chuisniúcháin ar leith nó níos mó i sraithcheangal ionas go hionsúnn an príomhchiorcad an teas comhdhlúthadáin ón gciorcad tánaisteach don mheán-teocht;

(39)

ciallaíonn “córais aonair roinnte aerchóiriúcháin” córais le haghaidh cóirithe aeir i seomra ag a bhfuil aonad amháin lasmuigh agus aonad amháin laistigh atá nasctha le píobánra cuisneáin, lena bhfuil gá suiteála ag an láthair úsáide.

CAIBIDIL II

COIMEÁD

Airteagal 3

Astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a chosc

1.   Beidh toirmeasc ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe a scaoileadh san atmaisféar d’aon turas i gcás nach bhfuil gá leis an scaoileadh go teicniúil don úsáid atá beartaithe dó.

2.   Glacfaidh oibreoirí trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe réamhchúraimí chun scaoileadh neamhbheartaithe (“sceitheadh”) na ngás sin a chosc. Glacfaidh siad gach beart atá indéanta ar bhonn teicniúil agus eacnamaíoch chun sceitheadh gás ceaptha teasa fluairínithe a laghdú.

3.   I gcás ina n-aimsítear sceitheadh gás ceaptha teasa fluairínithe, áiritheoidh na hoibreoirí go ndeiseofar an trealamh gan mhoill mhíchuí.

Maidir le trealamh atá faoi réir scrúdú le haghaidh sceite de bhun Airteagal 4(1), agus i gcás ina bhfuil sceitheadh sa trealamh deisithe, áiritheoidh na hoibreoirí go seiceálann duine nádúrtha deimhnithe an trealamh laistigh de mhí amháin tar éis an deisithe chun a fhíorú go raibh an deisiú éifeachtach.

4.   Daoine nádúrtha a bheidh i mbun na gcúraimí dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (c) d’Airteagal 10(1), deimhneofar iad i gcomhréir le hAirteagal 10(4) agus (7) agus glacfaidh siad bearta réamhchúraim chun sceitheadh gás ceaptha teasa fluairínithe a chosc.

Gnóthais a dhéanann an trealamh a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 4(2), a shuiteáil, a sheirbhísiú, a chothabháil, a dheisiú nó a dhíchoimisiúnú, deimhneofar iad i gcomhréir le hAirteagal 10(6) agus (7) agus glacfaidh siad bearta réamhchúraim chun sceitheadh gás ceaptha teasa fluairínithe a chosc.

Airteagal 4

Seiceálacha le haghaidh sceite

1.   Oibreoirí trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí cúig thona de choibhéis CO2 nó níos mó agus nach bhfuil i gcúir, áiritheoidh siad go scrúdófar an trealamh le haghaidh sceite.

Trealamh atá séalaithe go heirméiticeach ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa aige i gcainníochtaí níos lú ná 10 dtona de choibhéis CO2, ní bheidh sé faoi réir seiceálacha le haghaidh sceite faoin Airteagal seo, ar choinníoll go bhfuil lipéad air a deir go bhfuil sé séalaithe go heirméiteach.

Ní bheidh lascthrealamh leictreach faoi réir seiceálacha le haghaidh sceite faoin Airteagal seo ar choinníoll go gcomhlíonann sé ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

go bhfuil ráta cruthaithe sceite níos lú ná 0,1 % in aghaidh na bliana mar a leagtar amach é i sonraíocht theicniúil an mhonaróra agus a lipéadaítear dá réir sin;

(b)

go bhfuil sé feistithe le fearas faireacháin brú nó dlúis; nó

(c)

go bhfuil níos lú ná 6 kg gás ceaptha teasa fluairínithe ann.

2.   Baineann mír 1 le hoibreoirí an trealaimh seo a leanas ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe:

(a)

trealamh cuisniúcháin do-aistrithe;

(b)

trealamh aerchóiriúcháin do-aistrithe;

(c)

teaschaidéil dho-aistrithe;

(d)

trealamh do-aistrithe cosanta ar dhóiteáin;

(e)

aonaid chuisniúcháin i dtrucailí agus i leantóirí cuisniúcháin;

(f)

lascthrealamh leictreach;

(g)

timthriallta orgánacha den chineál Rankine.

Maidir leis an trealamh dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (e) den chéad fhomhír, daoine dlítheanacha atá deimhnithe i gcomhréir leis na rialacha dá bhforáiltear in Airteagal 10 a chuirfidh na seiceálacha sin i gcrích.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír de mhír 1, go dtí an 31 Nollaig 2016, trealamh ina bhfuil níos lú ná 3 kg gás ceaptha teasa fluairínithe nó trealamh atá séalaithe go heirméiteach agus a lipéadaítear dá réir sin agus ina bhfuil níos lú ná 6 kg gás ceaptha teasa fluairínithe, ní bheidh sé faoi réir scrúdaithe le haghaidh sceite.

3.   Cuirfear na seiceálacha le haghaidh sceite de bhun mhír 1 i gcrích mar seo a leanas:

(a)

i gcás trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí cúig thona nó níos mó de choibhéis CO2, ach níos lú ná 50 tona de choibhéis CO2, ar a laghad gach 12 mhí, nó, i gcás inar suiteáladh córas aimsithe sceite, ar a laghad gach 24 mhí;

(b)

i gcás trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí 50 tona nó níos mó de choibhéis CO2, ach níos lú ná 500 tona de choibhéis CO2, ar a laghad gach sé mhí, nó, i gcás inar suiteáladh córas aimsithe sceite, ar a laghad gach 12 mhí;

(c)

i gcás trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí 500 tona nó níos mó de choibhéis CO2, ar a laghad gach trí mhí, nó, i gcás inar suiteáladh córas aimsithe sceite, ar a laghad gach sé mhí.

4.   Maidir le hoibleagáidí mhír 1 maidir leis an trealamh cosanta ar dhóiteáin dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 2 measfar go ndéantar iad a chomhlíonfaidh ar choinníoll go gcomhlíontar an dá choinníoll seo a leanas:

(a)

go gcomhlíonn an córas atá ann cheana caighdeáin ISO 14520 nó EN 15004 atá sa chóras atá ann cheana; agus

(b)

go ndéantar cigireacht ar an trealamh cosanta ar dhóiteáin chomh minic agus a éilítear faoi mhír 3.

5.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme ceanglais maidir leis na seiceálacha sceite a dhéanfar i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo a shainiú do gach cineál trealaimh dá dtagraítear sa mhír sin, na páirteanna den trealamh is dóchúla sceite a shainaithint agus gníomhartha a glacadh de bhun Airteagal 3(7) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a aisghairm. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

Airteagal 5

Córais aimsithe sceite

1.   Oibreoirí trealaimh a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 4(2) ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí 500 tona nó níos mó de choibhéis CO2, áiritheoidh siad go mbeidh córas aimsithe sceite ag gabháil leis an trealamh a thabharfaidh foláireamh don oibreoir nó do chuideachta a dhéanann seirbhísiú má bhíonn aon sceitheadh ann.

2.   Oibreoirí trealaimh a liostaítear i bpointe (f) agus pointe (g) d’Airteagal 4(2) agus ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcainníochtaí 500 tona nó níos mó de choibhéis CO2 a dhéanfar a shuiteáil ón 1 Eanáir 2017, áiritheoidh siad go mbeidh córas aimsithe sceite ag gabháil leis an trealamh a thabharfaidh foláireamh don oibreoir nó do chuideachta a dhéanann seirbhísiú má bhíonn aon sceitheadh ann.

3.   Áiritheoidh oibreoirí an trealaimh a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) agus i bpointe (g) d’Airteagal 4(2) atá faoi réir mhír 1 nó mhír 2 den Airteagal seo go seiceáiltear córais aimsithe sceite ar a laghad uair gach 12 mhí lena áirithiú go bhfeidhmíonn siad mar is ceart.

4.   Áiritheoidh oibreoirí an trealaimh a liostaítear i bpointe (f) d’Airteagal 4(2) atá faoi réir mhír 2 den Airteagal seo go seiceáiltear córais aimsithe sceite ar a laghad uair gach sé bliana lena áirithiú go bhfeidhmíonn siad mar is ceart.

Airteagal 6

Taifid a choinneáil

1.   Oibreoirí trealaimh a éilítear a sheiceáil le haghaidh sceite de bhun Airteagal 4(1), bunóidh siad agus coinneoidh siad taifid, i gcás gach píosa trealaimh den sórt sin, ina sonrófar an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

cainníocht agus cineál na ngás ceaptha teasa fluairínithe a suiteáladh;

(b)

cainníochtaí na ngás ceaptha teasa fluairínithe arna gcur leis le linn na suiteála, na cothabhála nó an tseirbhísithe nó de bharr sceite;

(c)

cibé acu an ndearnadh na cainníochtaí gáis cheaptha teasa fhluairínithe suiteáilte a mhínghlanadh nó a athchúrsáil, lena n-áirítear ainm agus seoladh na saoráide athchúrsála nó mínghlanta agus, más iomchuí, uimhir an deimhnithe;

(d)

cainníocht na ngás ceaptha teasa fluairínithe arna n-aisghabháil;

(e)

céannacht an ghnóthais a shuiteáil, a rinne seirbhísiú, a chothabháil agus, más infheidhme, a dheisigh nó a dhíchoimisiúnaigh an trealamh, lena n-áirítear, más infheidhme, uimhir an deimhnithe;

(f)

dátaí agus torthaí na seiceálacha arna ndéanamh faoi Airteagal 4(1) go (3);

(g)

más rud é gur díchoimisiúnaíodh an trealamh, na bearta arna nglacadh chun na gáis cheaptha teasa fhluairínithe a aisghabháil agus a dhiúscairt.

2.   Mura stóráltar na taifid dá dtagraítear i mír 1 i mbunachar sonraí a bhunaigh údaráis inniúla na mBallstát, beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas:

(a)

coimeádfaidh na hoibreoirí dá dtagraítear i mír 1 na taifid go ceann cúig bliana ar a laghad;

(b)

coimeádfaidh na gnóthais sin a bhfuil na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1 á gcur i gcrích acu thar ceann na n-oibreoirí cóipeanna de na taifid dá dtagraítear i mír 1, go ceann cúig bliana ar a laghad.

Cuirfear na taifid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil, arna iarraidh sin, d’údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann nó don Choimisiún. A mhéid go bhfuil faisnéis chomhshaoil sna taifid, beidh feidhm ag Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (18) nó Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19) de réir mar is cuí.

3.   Chun críche Airteagal 11(4), bunóidh gnóthais a sholáthraíonn gáis cheaptha teasa fhluairínithe taifid agus coinneoidh siad iad go ceann cúig bliana ar a laghad, agus beidh faisnéis ábhartha iontu maidir le ceannaitheoirí na ngás ceaptha teasa fluairínithe

(a)

uimhreacha dheimhniúcháin na ndeimhnithe; agus

(b)

cainníochtaí na ngás ceaptha teasa fluairínithe faoi seach a ceannaíodh.

Déanfaidh na gnóthais a soláthraíonn gáis cheaptha teasa fhluairínithe taifid den sórt sin a chur ar fáil, arna iarraidh sin, d’údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann nó don Choimisiún. A mhéid go bhfuil faisnéis chomhshaoil sna taifid, beidh feidhm ag Treoir 2003/4/CE nó Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 de réir mar is cuí.

4.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gnímh cur chun feidhme, leagan amach na dtaifead dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 den Airteagal seo a chinneadh agus an bealach ar cheart iad a bhunú agus a chothabháil. Glacfar an gníomh cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

Airteagal 7

Astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe i dtaca le táirgeadh

1.   Glacfaidh táirgeoirí comhábhar fluairínithe na réamhchúraimí ar fad is gá chun astaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a chosc, a oiread is féidir, le linn:

(a)

táirgthe;

(b)

iompair; agus

(c)

stórála.

Beidh feidhm ag an Airteagal seo freisin i gcás ina dtáirgtear gáis cheaptha teasa fhluairínithe mar sheachtháirgí.

2.   Gan dochar d’Airteagal 11(1), beidh toirmeasc ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe agus ar gháis atá liostaithe in Iarscríbhinn II a chur ar an margadh mura gcuirfidh, i gcás inarb ábhartha, táirgeoirí nó allmhaireoirí fianaise ar fáil nuair a chuirtear na gáis fluairínithe ar an margadh go scriosfar nó go n-aisghabhfar le húsáid arís trífhluaraimeatán arna tháirgeadh ina sheachtháirge mar chuid den phróiseas monaraíochta, lena n-áirítear gáis arna tháirgeadh mar chuid den mhonarú bunábhair, i gcomhréir leis na teicnící is fearr atá ar fáil.

Beidh feidhm ag an gceanglas sin ón 11 Meitheamh 2015.

Airteagal 8

Aisghabháil

1.   Oibreoirí trealaimh dho-aistrithe nó oibreoirí trucailí agus leantóirí cuisniúcháin ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nach bhfuil i gcúir ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, áiritheoidh siad gur daoine nádúrtha a bhfuil na deimhnithe ábhartha dá bhforáiltear in Airteagal 10 acu a dhéanfaidh na gáis sin a aisghabháil, ionas go ndéanfar na gáis a athchúrsáil, a athshlánú nó a scriosadh.

Beidh feidhm ag an oibleagáid sin maidir le hoibreoirí an trealaimh seo a leanas:

(a)

ciorcaid fhuaraithe threalamh cuisniúcháin dho-aistrithe, aerchóiriúcháin dho-aistrithe agus teaschaidéil dho-aistrithe;

(b)

ciorcaid fhuaraithe aonaid threalamh cuisniúcháin atá de thrucailí agus leantóirí cuisniúcháin;

(c)

trealamh cónaitheach ina bhfuil tuaslagóirí gáis cheaptha teasa fhluairínithe-bunaithe;

(d)

trealamh cosanta ar dhóiteáin cónaitheach;

(e)

lascthrealamh leictreach cónaitheach.

2.   An gnóthas a úsáideann coimeádán gás ceaptha teasa fluairínithe díreach sula ndearnadh é a dhiúscairt, socróidh sé go ndéanfar aon ghás iarmharach a aisghabháil lena áirithiú go ndéanfar iad a athchúrsáil, a athshlánú nó a scriosadh.

3.   Oibreoirí táirgí agus trealaimh nach liostaítear i mír 1, lena n-áirítear trealamh soghluaiste, ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, socróidh siad go ndéanfaidh daoine nádúrtha a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu na gáis sin a aisghabháil, a mhéid gur féidir sin a dhéanamh go teicniúil agus a mhéid nach ngabhann costais dhíréireacha leis, ionas go ndéanfar na gáis sin a athchúrsáil, a athshlánú nó a scriosadh nó socróidh siad go ndéanfar iad a scriosadh sula ndéanfar iad a aisghabháil.

Déanfaidh daoine nádúrtha a mbeidh na cáilíochtaí cuí acu gáis cheaptha teasa fhluairínithe a aisghabháil ó threalamh aerchóiriúcháin i mótarfheithiclí nach dtagann faoi raon feidhme Threoir 2006/40/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20).

D’fhonn gáis cheaptha teasa fhluairínithe a aisghabháil ó threalamh aerchóiriúcháin i mótarfheithiclí a thagann faoi raon feidhme Threoir 2006/40/CE, measfar go mbeidh na cáilíochtaí cuí ag daoine nádúrtha a bhfuil dearbhú oiliúna ar a laghad acu i gcomhréir le hAirteagal 10(2).

Airteagal 9

Scéimeanna freagrachta táirgeora

Gan dochar do reachtaíocht de chuid an Aontais atá ann cheana, spreagfaidh na Ballstáit go bhforbrófar scéimeanna freagrachta táirgeora chun gáis cheapa teasa fhluairínithe a aisghabháil agus chun na gáis sin a athchúrsáil, a athshlánú nó a scriosadh.

Cuirfidh na Ballstáit faisnéis ar fáil don Choimisiún maidir leis na gníomhartha a dhéanfar faoin gcéad mhír.

Airteagal 10

Oiliúint agus deimhniú

1.   Déanfaidh na Ballstáit, ar bhonn na gceanglas íosta dá dtagraítear i mír 5, cláir dheimhniúcháin a bhunú nó a oiriúnú, lena n-áirítear próisis meastóireachta. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh oiliúint ar fáil do dhaoine nádúrtha a chuirfidh na cúraimí seo a leanas i gcrích:

(a)

an trealamh a liostaítear i bpointe (a) go pointe (f), d’Airteagal 4(2) a shuiteáil, a sheirbhísiú, a chothabháil, a dheisiú nó a dhíchoimisiúnú;

(b)

scrúdú le haghaidh sceite i dtaca leis an trealamh dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (e) d’Airteagal 4(2), amhail dá bhforáiltear in Airteagal 4(1);

(c)

aisghabháil gás ceaptha teasa fluairínithe dá bhforáiltear in Airteagal 8(1).

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear cláir oiliúna ar fáil do dhaoine nádúrtha a bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe á n-aisghabháil acu ó threalamh aerchóiriúcháin i mótarfheithiclí a thagann faoi raon feidhme Threoir 2006/40/CE, ar bhonn na n-íoscheanglas dá dtagraítear i mír 5.

3.   Clúdófar na nithe seo a leanas leis na cláir dheimhniúcháin agus leis an oiliúint dá bhforáiltear i mír 1 agus mír 2:

(a)

na rialacháin agus na caighdeáin theicniúla is infheidhme;

(b)

astaíochtaí a chosc;

(c)

gáis cheaptha teasa fhluairínithe a aisghabháil;

(d)

trealamh den chineál agus den toirt a chumhdaítear faoin deimhniú a láimhsiú go sábháilte;

(e)

faisnéis faoi theicneolaíochtaí ábhartha chun úsáid gás ceaptha teasa fluairínithe a ionadú nó a laghdú agus a láimhsiú go sábháilte.

4.   Deimhnithe faoi na cláir dheimhniúcháin dá bhforáiltear i mír 1, eiseofar iad faoi réir an choinníll go bhfuil próiseas meastóireachta arna bhunú i gcomhréir le mír 1, le mír 3 agus le mír 5 curtha i gcrích go rathúil ag an iarratasóir.

5.   Is iad na híoscheanglais maidir le cláir dheimhniúcháin na híoscheanglais sin a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 303/2008 go Rialachán (CE) Uimh. 306/2008 agus iad siúd a leagtar síos faoi mhír 12. Is iad na híoscheanglais maidir le dearbhuithe oiliúna na híoscheanglais sin a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 307/2008 agus iad siúd a leagtar síos faoi mhír 12. Leis na híoscheanglais sin, sonrófar, do gach cineál trealaimh dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2, na scileanna praiticiúla agus an t-eolas teoiriciúil a theastaíonn, i gcás inarb iomchuí, agus idirdhealú á dhéanamh idir gníomhaíochtaí éagsúla a bheidh le cumhdach, mar aon leis na coinníollacha chun aitheantas frithpháirteach a thabhairt do dheimhnithe agus d’fhianuithe oiliúna.

6.   Déanfaidh na Ballstáit cláir dheimhniúcháin a bhunú nó a oiriúnú ar bhonn na n-íoscheanglas dá dtagraítear i mír 5 ar ghnóthais a dhéanann an trealamh a liostaítear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 4(2), a shuiteáil, a sheirbhísiú, a chothabháil, a dheisiú nó a dhíchoimisiúnú do pháirtithe eile.

7.   Beidh na deimhnithe agus na dearbhuithe oiliúna a eisíodh cheana i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 bailí i gcónaí, i gcomhréir leis na coinníollacha faoinar eisíodh iad an chéad lá.

8.   Maidir leis na daoine nádúrtha uile a bhfuil deimhnithe acu faoi na cláir dheimhniúcháin dá bhforáiltear i mír 1 agus i mír 7, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain ag na daoine sin ar fhaisnéis maidir le gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

na teicneolaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 3; agus

(b)

ceanglais rialála atá ann cheana chun a bheith ag obair le trealamh ina bhfuil cuisneáin eile seachas gáis cheaptha teasa fhluairínithe.

9.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear oiliúint ar fáil do na daoine nádúrtha sin ar mian leo a gcuid eolais maidir leis na hábhair dá dtagraítear i mír 3 a thabhairt cothrom le dáta.

10.   Faoin 1 Eanáir 2017 tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi chláir dheimhniúcháin agus oiliúna.

Aithneoidh na Ballstáit deimhnithe agus fianuithe oiliúna arna n-eisiúint i mBallstát eile i gcomhréir leis an Airteagal seo. Ní chuirfidh siad srian leis an tsaoirse maidir le seirbhísí a chur ar fáil nó leis an tsaoirse bhunaíochta de bhrí gur eisíodh deimhniú i mBallstát eile.

11.   Gnóthas ar bith a shannann cúram dá dtagraítear i mír 1 do ghnóthas eile, glacfaidh sé bearta réasúnta lena fháil amach an bhfuil na deimhnithe is gá ag an ngnóthas eile sin chun na cúraimí sin a chur i gcrích de bhun an Airteagail seo.

12.   Más rud é go bhfuil an chuma air gur gá, chun críocha an tAirteagal seo a chur i bhfeidhm, foráil a dhéanamh do chur chuige níos comhchuibhithe don oiliúint agus don deimhniúchán, déanfaidh an Coimisiún trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme na híoscheanglais a oiriúnú agus a thabhairt cothrom le dáta maidir leis na scileanna agus an t-eolas atá le cumhdach, sonrú a dhéanamh ar mhodhúlachtaí an deimhniúcháin nó an fhianaithe agus ar na coinníollacha chun aitheantas frithpháirteach a thabhairt agus chun gníomhartha a ghlactar de bhun Airteagal 5(1) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a aisghairm. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24. Agus an chumhacht a thugtar dó trí bhíthin na míre seo á fheidhmiú aige, cuirfidh an Coimisiún san áireamh na scéimeanna ábhartha cáilíochta nó deimhniúcháin atá ann cheana.

13.   Féadfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha cur chun feidhme, formáid an fhógra dá dtagraítear i mír 10 den Airteagal seo a chinneadh agus féadfaidh sé gníomhartha a ghlactar de bhun Airteagal 5(5) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a aisghairm. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

14.   I gcás ina gcuirfeadh na hoibleagáidí faoin Airteagal seo maidir le deimhniú agus oiliúint a chur ar fáil ualach díréireach ar Bhallstát i ngeall ar dhaonra beag a bheith sa Bhallstát sin agus i ngeall ar an easpa éilimh a bheadh ar an oiliúint sin agus ar an deimhniú sin dá bharr, féadfar na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh trí aitheantas a thabhairt do dheimhnithe a eisítear i mBallstáit eile.

Na Ballstáit a chuirfidh an mhír seo i bhfeidhm, cuirfidh siad an méid sin in iúl don Choimisiún agus cuirfidh seisean an méid sin in iúl do na Ballstáit eile.

15.   Ní chuirfidh aon ní san Airteagal seo cosc ar na Ballstáit tuilleadh clár deimhniúcháin nó oiliúna a chur ar bun i dtaca le trealamh eile seachas an trealamh dá dtagraítear i mír 1.

CAIBIDIL III

CUR AR AN MARGADH AGUS ÚSÁID A RIALÚ

Airteagal 11

Srianta maidir le cur ar an margadh

1.   Beidh toirmeasc ar tháirgí agus ar threalamh, atá liostaithe in Iarscríbhinn III, a chur ar an margadh, le díolúine ar threalamh míleata, ón dáta arna sonrú san Iarscríbhinn sin, agus i gcás inarb infheidhme déanfar idirdhealú de réir chineál nó de réir phoitéinseal téimh domhagusa an gháis cheaptha teasa fhluairínithe atá ann.

2.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc a leagtar síos i mír 1 ar threalamh a bhfuil sé cruthaithe ina leith i gceanglais éicidhearthóireachta a glacadh faoi Threoir 2009/125/CE go mbeadh na hastaíochtaí coibhéiseacha CO2 ina shaolré níos ísle ná na hastaíochtaí sin a bheadh mar thoradh ar threalamh coibhéiseach a chomhlíonann na ceanglais éicidhearthóireachta ábhartha agus nach bhfuil hidreafluaracarbóin ann de bharr éifeachtúlachta fuinnimh níos airde le linn a oibrithe.

3.   Tar éis iarraidh ar tugadh bunús leis a fháil ó údarás inniúil de chuid Ballstáit, agus cuspóirí an Rialacháin seo á gcur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn eisceachtúil, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, díolúine ar feadh suas go dtí ceithre bliana a údarú ionas gur ceadmhach táirgí agus trealamh atá liostaithe in Iarscríbhinn III a chur ar an margadh, ar táirgí agus trealamh iad ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, nó a bhfuil a bhfeidhmiú ag brath ar na gáis sin, más rud é go léirítear:

(a)

i gcás chatagóir sonrach táirgí nó trealaimh, nach bhfuil malartuithe ar fáil, nó nach féidir úsáid a bhaint astu ar chúiseanna teicniúla nó sábháilteachta; nó

(b)

go mbeadh costas díréireach ag baint le húsáid malartuithe atá indéanta go teicniúil agus atá sábháilte.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

4.   Chun críche an trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe nó a bhfuil a bhfeidhmiú ag brath ar na gáis sin a bhfuil gá le deimhniúchain nó fianúcháin faoi Airteagal 10 a shuiteáil, a sheirbhísiú, a chothabháil nó a dheisiú, ní dhíolfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe ach amháin do ghnóthais a bhfuil na deimhnithe nó fianuithe ábhartha acu i gcomhréir le hAirteagal 10 agus ní cheannóidh ach na gnóthais sin amháin iad freisin nó gnóthais le fostaithe a bhfuil deimhniú nó fianú traenála acu i gcomhréir le hAirteagal 10(2) agus (5). Ní choiscfidh an mhír seo gnóthas neamhdheimhnithe nach ndéanann na gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa chéad abairt den mhír seo ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe a bhailiú, a iompar nó a sheachadadh.

5.   Ní dhíolfar trealamh atá luchtaithe le gáis cheaptha teasa fhluairínithe nach bhfuil séalaithe go heirméiteach atá curtha ar an margadh, chuig an úsáideoir deiridh ach amháin i gcás go gcuirfear fianaise ar fáil gurb é gnóthas atá deimhnithe i gcomhréir le hAirteagal 10 a chuirfidh an tsuiteáil i gcrích.

6.   Baileoidh an Coimisiún, ar bhonn sonraí atá ar fáil ó na Ballstáit, faisnéis faoi chóid náisiúnta, faoi chaighdeáin nó faoi reachtaíocht na mBallstát maidir le teicneolaíochtaí athsholáthair lena n-úsáidtear malairtí ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe i dtrealamh don chuisniúcháin, don aerchóiriúcháin, do theaschaidéil; agus i gcúir.

Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil sintéise ar an bhfaisnéis a bailíodh faoin gcéad fhomhír faoin 1 Eanáir 2017.

Airteagal 12

Lipéadú, faisnéis faoin táirge agus faoin trealamh

1.   Ní chuirfear táirgí ná trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, nó a bhraitheann a fheidhmiú ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe ar an margadh gan a bheith lipéadaithe. Ní bhaineann seo ach leis na táirgí seo a leanas:

(a)

trealamh cuisniúcháin;

(b)

trealamh aerchóiriúcháin;

(c)

teaschaidéil;

(d)

trealamh cosanta ar dhóiteáin;

(e)

lascthrealamh leictreach;

(f)

cannaí aerasóil ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe, seachas maidir le hanálóirí dáileoige méadraithe arna monarú chun comhábhair chógaisíochta a sheachadadh;

(g)

na coimeádáin gháis cheaptha teasa fhluairínithe uile;

(h)

tuaslagóirí gáis cheaptha teasa fhluairínithe-bunaithe;

(i)

timthriallta orgánacha de chineál Rankine.

2.   Déanfar táirgí nó trealamh atá faoi réir díolúine faoi Airteagal 11(3) a lipéadú dá réir agus áireofar tagairt iontu nach bhféadfar na táirgí nó an trealamh sin a úsáid ach amháin don chuspóir dár tugadh díolúine faoin Airteagal sin.

3.   Léireofar ar an lipéad atá riachtanach de bhun mhír 1 an méid seo a leanas:

(a)

tagairt go bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe sa táirge nó sa trealamh, nó go mbraitheann a fheidhmiú ar gháis den chineál sin;

(b)

ainm na ngás ceaptha teasa fluairínithe de réir an chórais ainmniúcháin thionsclaíoch a nglactar leis, nó mura mbeidh an córas sin ar fáil, an t-ainm ceimiceach;

(c)

ón 1 Eanáir 2017 amach, cainníocht na ngás ceaptha teasa fluairínithe atá sa táirge nó sa trealamh nó cainníocht na ngás ceaptha teasa fluairínithe ar ceapadh an trealamh chuici, de réir meáchain agus choibhéis CO2 agus poitéinseal téimh dhomhagusa na ngás sin.

Maidir leis an lipéad a cheanglaítear de bhun mhír 1, cuirtear air an fhaisnéis seo a leanas, i gcás inarb infheidhme:

(a)

tá na gáis cheaptha teasa fhluairínithe i dtrealamh atá séalaithe go heirméiteach;

(b)

tagairt á rá go bhfuil lascthrealamh leictreach ann ag a bhfuil ráta sceite tástálaithe níos lú na 0,1 % in aghaidh na bliana mar atá leagtha síos i sonraíocht theicniúil an mhonaróra, beidh sin léirithe i ráiteas ar an lipéad.

4.   Beidh an lipéad sin inléite go soiléir agus doscriosta agus cuirfear:

(a)

cóngarach do na poirt seirbhíse le haghaidh an gháis cheaptha teasa fhluairínithe a luchtú nó a aisghabháil é; nó

(b)

ar an pháirt sin den táirge nó den trealamh ina bhfuil an gás ceaptha teasa fluairínithe.

Beidh an lipéad scríofa i dteangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil sé le cur ar an margadh.

5.   Ní chuirfear cúir nó polóil réamhchumaiscthe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe ar an margadh mura bhfuil na gáis cheaptha teasa fhluairínithe léirithe le lipéad a úsáideann an córas ainmniúcháin thionsclaíoch a nglactar leis, nó mura mbeidh an córas sin ar fáil, an t-ainm ceimiceach. Beidh sé léirithe go soiléir ar an lipéad go bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe sa chúr nó sna polóil réamhchumaiscthe. I gcás cúrchlár, beidh an fhaisnéis sin go soiléir doscriosta ar na cláir.

6.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe atá mínghlanta nó athchúrsáilte a lipéadú le léiriú á rá gur substaint mhínghlanta nó athchúrsáilte atá ann mar aon le faisnéis ar an mbaiscuimhir agus ainm agus seoladh na saoráide mínghlanta nó athchúrsáilte.

7.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh i gcomhair díothú a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán ach a dhíothú amháin.

8.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh i gcomhair onnmhairiú díreach a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán ach amháin a onnmhairiú go díreach.

9.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh i gcomhair úsáide i dtrealamh míleata a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán a úsáid ach amháin chun na críche sin.

10.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh i gcomhair eitseáil ábhair leathsheoltaigh nó glanadh deascadh ceimiceach gaile san earnáil mhonaraithe leathsheoltaigh a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán a úsáid ach amháin chun na críche sin.

11.   Déanfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh i gcomhair úsáide mar bhunábhar a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán a úsáid ach amháin mar bhunábhar.

12.   Gáis cheaptha teasa fhluairínithe a cuireadh ar an margadh chun análóirí dáileoige méadraithe a tháirgeadh chun comhábhair chógaisíochta a sholáthar, déanfar iad a lipéadú le léiriú nach bhféadfaí a bhfuil sa choimeádán a úsáid ach amháin chun na críche sin.

13.   Beidh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 agus i mír 5 sna lámhleabhair treoracha a ghabhann leis na táirgí agus leis an trealamh lena mbaineann.

I gcás táirgí agus trealaimh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe ag a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa 150 nó níos mó, beidh an fhaisnéis sin sna tuairiscí a úsáidtear le haghaidh fógraíochta.

14.   Féadfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha cur chun feidhme, formáid an fhógra dá dtagraítear i mír 1, agus i mír 4 go mír 12 a chinneadh agus féadfaidh sé gníomhartha a ghlactar de bhun Airteagal 7(3) de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a aisghairm. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

15.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 lena leasaítear na ceanglais maidir le lipéadú atá leagtha amach i mír 4 go dtí mír 12 más iomchuí i bhfaisnéis forbartha tráchtála nó teicneolaíocha.

Airteagal 13

Úsáid a rialú

1.   Beidh toirmeasc ar úsáid heicseafluairíd sulfair i dteilgean dísle agus in athchúrsáil cóimhiotal teilgin dísle maignéisiam.

Maidir le gléasraí ina n-úsáidtear níos lú ná 850 kg heicseafluairíd sulfair in aghaidh na bliana, maidir le teilgean dísle maignéisiam agus in athchúrsáil cóimhiotal teilgin dísle maignéisiam, ní bheidh feidhm ag an toirmeasc sin ach ón 1 Eanáir 2018 amach.

2.   Beidh toirmeasc ar úsáid heicseafluairíd sulfair chun boinn feithiclí a líonadh.

3.   Ón 1 Eanáir 2020, beidh toirmeasc ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe, a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa acu de 2 500 tona nó níos mó a úsáid chun trealamh cuisniúcháin ag a bhfuil méid luchta arb ionann é agus 40 tona CO2 nó níos mó a sheirbhísiú nó a chothabháil.

Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le trealamh míleata nó maidir le trealamh atá beartaithe le feidhmeanna arna gceapadh chun táirgí a fhuarú chuig teocht faoi – 50 °C.

Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc dá dtagraítear sa chéad fhomhír maidir leis na catagóirí gás ceaptha teasa fluairínithe seo a leanas go dtí an 1 Eanáir 2030:

(a)

gáis cheaptha teasa fhluairínithe athghinte ag a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa 2 500 nó níos mó a úsáidtear i gcomhair trealamh cuisniúcháin atá ann cheana a chothabháil nó a sheirbhísiú, ar choinníoll go ndearnadh iad a lipéadú i gcomhréir le hAirteagal 12(6);

(b)

gáis cheaptha teasa fhluairínithe athchúrsáilte ag a bhfuil poitéinseal téimh dhomhagusa 2 500 nó níos mó a úsáidtear i gcomhair trealamh cuisniúcháin atá ann cheana a chothabháil nó a sheirbhísiú, ar choinníoll gur aisghabhadh iad ó threalamh den sórt sin. Ní fhéadann aon ghnóthas na gáis athchúrsáilte sin a úsáid ach amháin ar choinníoll gurbh é an gnóthas a rinne an aisghabháil mar chuid de chothabháil agus de sheirbhísiú, nó gurbh é an gnóthas a ndearnadh an aisghabháil thar a cheann mar chuid de chothabháil nó de sheirbhísiú.

Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc dá dtagraítear sa chéad fhomhír maidir le trealamh cuisniúcháin ar deonaíodh díolúine ina thaobh de bhun Airteagal 11(3).

Airteagal 14

Réamhluchtú trealaimh

1.   Ón 1 Eanáir 2017, ní chuirfear trealamh cuisniúcháin, aerchóiriúcháin nó teaschaidéil atá luchtaithe le hidreafluaracarbóin ar an margadh ach amháin má chuirtear na hidreafluaracarbóin a luchtaítear isteach sa trealamh sin san áireamh sa chóras cuóta dá dtagraítear i gCaibidil IV.

2.   Agus trealamh réamhluchtaithe dá dtagraítear i mír 1 á chur ar an margadh, áiritheoidh monaróirí agus allmhaireoirí trealaimh go ndéanfar comhlíonadh le mír 1 a dhoiciméadú go hiomlán agus déanfaidh siad dearbhú comhlíonta a tharraingt suas ina leith sin.

Ón 1 Eanáir 2018, i gcás nár cuireadh hidreafluaracarbóin atá sa trealamh ar mhargadh an Aontais sular luchtaíodh an trealamh, áiritheoidh allmhaireoirí trealaimh ar aghaidh go bhfíoraíonn iniúchóir neamhspleách cruinneas an doiciméadúcháin agus an dearbhaithe comhlíonta gach bliain faoin 31 Márta gach bliain, don bhliain féilire roimhe sin. Maidir leis an iniúchóir sin:

(a)

beidh sé creidiúnaithe de bhun Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21); nó

(b)

beidh sé creidiúnaithe chun ráitis airgeadais a fhíorú i gcomhréir le reachtaíocht an Bhallstáit lena mbaineann.

Coinneoidh monaróirí agus allmhaireoirí trealaimh dá dtagraítear i mír 1 an doiciméadúchán agus an dearbhú comhlíonta ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad tar éis an trealamh a chur ar an margadh. Allmhaireoirí trealaimh a chuireann trealamh réamhluchtaithe ar an margadh, áiritheoidh siad, i gcás nár cuireadh hidreafluaracarbóin atá sa trealamh sin ar an margadh roimh luchtú an trealaimh, go bhfuil siad cláraithe de bhun phointe (e) d’Airteagal 17(1).

3.   Trí dhearbhú comhlíonta a tharraingt suas, gabhfaidh monaróirí agus allmhaireoirí dá dtagraítear i mír 1 freagracht orthu féin maidir le mír 1 agus le mír 2 a chomhlíonadh.

4.   Cinnfidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na rialacha mionsonraithe a bhaineann leis an dearbhú comhlíonta agus leis an bhfíorú a dhéanfaidh an t-iniúchóir neamhspleách dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2 den Airteagal seo. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

CAIBIDIL IV

LAGHDÚ AR CHAINNÍOCHT NA HIDREAFLUARACARBÓN ARNA gCUR AR AN MARGADH

Airteagal 15

Laghdú ar chainníocht na hidreafluaracarbón arna gcur ar an margadh

1.   Áiritheoidh an Coimisiún nach rachaidh cainníocht na hidreafluaracarbón atá táirgeoirí agus allmhaireoirí i dteideal a chur ar an margadh thar an chainníocht uasta don bhliain atá i gceist a ríomhtar i gcomhréir le hIarscríbhinn V.

Áiritheoidh táirgeoirí agus allmhaireoirí nach rachaidh an chainníocht fhluaracarbón a ríomhtar i gcomhréir le hIarscríbhinn V a chuireann siad ar an margadh thar a gcuóta faoi leith de bhun Airteagal 16(5) nó a aistreofar chuige de bhun Airteagal 18.

2.   Ní bheidh feidhm aige maidir le táirgeoirí nó allmhaireoirí níos lú ná 100 tona de choibhéis CO2 de hidreafluaracarbóin in aghaidh na bliana.

Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis na catagóirí hidreafluaracarbóin seo a leanas:

(a)

hidreafluaracarbóin a allmhairítear isteach san Aontas lena scriosadh;

(b)

hidreafluaracarbóin a úsáidtear mar bhunábhair a sholáthraíonn táirgeoir nó allmhaireoir go díreach chuig gnóthais le húsáid mar bhunábhar;

(c)

hidreafluaracarbóin a sholáthraíonn táirgeoir nó allmhaireoir go díreach chuig gnóthais le honnmhairiú amach as an Aontas, i gcás nach gcuirfear na hidreafluaracarbóin sin ar fáil ina dhiaidh sin d’aon pháirtí eile laistigh den Aontas, roimh onnmhairiú;

(d)

hidreafluaracarbóin a sholáthraíonn táirgeoir nó allmhaireoir le húsáid i dtrealamh míleata;

(e)

hidreafluaracarbóin a sholáthraíonn táirgeoir nó allmhaireoir go díreach chuig gnóthas atá á n-úsáid le heitseáil ábhair leathsheoltaigh nó le glanadh deascadh ceimiceach gaile san earnáil mhonaraithe leathsheoltaigh;

(f)

ón 1 Eanáir 2018 ar aghaidh, hidreafluaracarbóin a sholáthraíonn táirgeoir nó allmhaireoir go díreach chuig gnóthas a tháirgeann análóirí dáileoige méadraithe chun comhábhair chógaisíochta a sholáthar.

3.   Beidh feidhm ag an Airteagal seo agus ag Airteagail 16, 18, 19 agus 25 maidir le hidreafluaracarbóin atá i gcumaisc pholól.

4.   Tar éis iarraidh a dtugtar bunús léi, ó údarás inniúil de chuid Ballstáit agus cuspóirí an Rialacháin seo á gcur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn eisceachtúil, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, díolúine ar feadh suas go ceithre bliana a údarú chun eisiamh ón gceanglas cuóta a leagtar síos i mír 1 a thabhairt maidir le hidreafluaracarbóin a úsáidfear i bhfeidhmeanna sonracha, nó i gcatagóirí sonracha táirgí nó trealaimh i gcás ina léirítear:

(a)

nach bhfuil roghanna eile ar fáil ar na feidhmeanna, ar na táirgí nó ar an trealamh áirithe sin nó nach féidir iad a úsáid ar chúiseanna teicniúla nó sábháilteachta;

(b)

nach féidir soláthar leordhóthanach hidreafluaracarbón a áirithiú gan costais dhíréireacha ag baint leis.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

Airteagal 16

Leithdháileadh cuótaí maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh

1.   Faoin 31 Deireadh Fómhair 2014, cinnfidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, do gach táirgeoir nó do gach allmhaireoir a rinne sonraí a thuairisciú faoi Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006, luach tagartha bunaithe ar mheán bliantúil na gcainníochtaí hidreafluaracarbón a thuairiscigh an táirgeoir nó an t-allmhaireoir gur chuir sé ar an margadh ó 2009 go dtí 2012. Ríomhfar na luachanna tagartha i gcomhréir le hIarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

2.   Féadfaidh táirgeoirí agus allmhaireoirí nár thuairiscigh hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh faoi Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 don tréimhse tagartha dá dtagraítear i mír 1 dearbhú go bhfuil rún acu hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh an bhliain dár gcionn.

Déanfar an dearbhú sin don Choimisiún, agus sonrófar ann na cineálacha hidreafluaracarbón agus na cainníochtaí a mheastar a chuirfear ar an margadh.

Eiseoidh an Coimisiún fógra maidir leis an teorainn ama ar chur isteach na ndearbhuithe sin. Sula gcuirfear isteach dearbhú de bhun mhír 2 agus mhír 4 den Airteagal seo, cláróidh gnóthais sa chlár dá bhforáiltear in Airteagal 17.

3.   Faoin 31 Deireadh Fómhair 2017 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún na luachanna tagartha a athríomh do na táirgeoirí agus do na hallmhaireoirí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo ar bhonn mheán bhliantúil na gcainníochtaí hidreafluaracarbón a cuireadh ar an margadh go dleathach ón 1 Eanáir 2015 mar a thuairiscítear faoi Airteagal 19 i dtaca leis na blianta a bhfuil fáil orthu. Cinnfidh an Coimisiún na luachanna tagartha sin trí bhíthin gníomhartha tarmligthe.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

4.   Féadfaidh táirgeoirí agus allmhaireoirí ar cinneadh luachanna tagartha dóibh a dhearbhú go measfar go mbeidh cainníochtaí breise ann i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2.

5.   Leithdháilfidh an Coimisiún cuótaí maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh ar gach táirgeoir agus ar gach allmhaireoir le haghaidh gach bliana ón mbliain 2015 amach, agus an sásra leithdháilte a leagtar síos in Iarscríbhinn VI á chur i bhfeidhm aige.

Ní leithdháilfear cuótaí ach amháin do na táirgeoirí nó na hallmhaireoirí atá bunaithe san Aontas, nó ag a bhfuil ionadaí sainordaithe aonair bunaithe laistigh den Aontas chun críche ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh. Féadfaidh an t-ionadaí aonair a bheith mar an gcéanna leis an ionadaí sainordaithe de bhun Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (22).

Comhlíonfaidh an t-ionadaí aonair na ceanglais uile ar tháirgeoirí agus ar allmhaireoirí faoin Rialachán seo.

Airteagal 17

Clárlann

1.   Faoin 1 Eanáir 2015, cuirfidh an Coimisiún clárlann leictreonach ar bun agus áiritheoidh sé go bhfeidhmeoidh sé ar clárlann í do chuótaí i gcomhair hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh (“an chlárlann”).

Beidh clárú sa chlárlann éigeantach dóibh siúd a leanas:

(a)

táirgeoirí agus allmhaireoirí dá leithdháileadh cuóta maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 16(5);

(b)

gnóthais a n-aistrítear cuóta chucu i gcomhréir le hAirteagal 18;

(c)

táirgeoirí agus allmhaireoirí atá a dhearbhú go bhfuil rún acu dearbhú a chur isteach de bhun Airteagal 16(2);

(d)

táirgeoirí agus allmhaireoirí a sholáthraíonn, nó gnóthais a fhaigheann hidreafluaracarbóin chun na gcríoch a liostaítear i bpointe (a) go pointe (f) den dara fomhír d’Airteagal 15(2);

(e)

allmhaireoirí trealaimh a chuireann trealamh réamhluchtaithe ar an margadh i gcás nár cuireadh na hidreafluaracarbóin sa trealamh ar an margadh roimh an trealamh sin a luchtú i gcomhréir le hAirteagal 14.

Déanfar clárúchán trí bhíthin iarratais chuig an gCoimisiún i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagfaidh an Coimisiún amach.

2.   Féadfaidh an Coimisiún, a mhéid is gá, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun dea-fheidhmiú na clárlainne a áirithiú. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin in Airteagal 24.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún trí bhíthin na clárlainne go gcuirfear táirgeoirí agus allmhaireoirí cláraithe ar an eolas maidir leis an gcuóta a leithdháiltear agus maidir le hathruithe don chuóta sin le linn na tréimhse leithdháilte.

4.   Beidh rochtain ag údaráis inniúla, lena n-áirítear údaráis custaim, na mBallstát ar an gclárlann chun críche faisnéise.

Airteagal 18

Cuótaí a aistriú agus údarú cuótaí a úsáid chun hidreafluaracarbóin i dtrealamh allmhairithe a chur ar an margadh

1.   Féadfaidh aon táirgeoir nó aon allmhaireoir ar cinneadh luach tagartha ar a shon de bhun Airteagal 16(1) nó (3) agus dá leithdháileadh cuóta i gcomhréir le hAirteagal 16(5) an cuóta sin sa chlárlann dá dtagraítear in Airteagal 17(1) a aistriú faoi mar a bhaineann sé le gach cainníocht nó le haon chainníocht chuig táirgeoir nó allmhaireoir eile san Aontas nó chuig táirgeoir nó allmhaireoir eile a ndéanann ionadaí aonair dá dtagraítear sa dara agus sa tríú fomhír d’Airteagal 16(5) ionadaíocht thar a cheann san Aontas.

2.   Féadfaidh aon táirgeoir nó allmhaireoir atá tar éis cuóta a fháil de bhun Airteagal 16(1) agus (3) nó a n-aistríodh cuóta dó de bhun mhír 1 den Airteagal seo gnóthas eile a údarú a chuóta a úsáid chun críche Airteagal 14.

Ní fhéadfaidh aon táirgeoir nó aon allmhaireoir atá tar éis cuóta a fháil ar bhonn dearbhaithe de bhun Airteagal 16(2) gnóthas eile a údarú a chuóta a úsáid chun críche Airteagal 14 ach amháin ar choinníoll go ndéanann an táirgeoir nó an t-allmhaireoir údaraithe na cainníochtaí comhfhreagracha hidreafluaracarbón a sholáthair go fisiceach.

Chun críche Airteagal 15, Airteagal 16 agus Airteagal 19(1) agus (6) measfar gur chuir an táirgeoir nó an t-allmhaireoir údaraithe na cainníochtaí hidreafluaracarbón faoi seach ar an margadh tráth an údaraithe. Féadfaidh an Coimisiún a éileamh ón táirgeoir nó ón allmhaireoir údaraithe fianaise go bhfuil sé gníomhach i soláthar hidreafluaracarbón.

CAIBIDIL V

TUAIRISCIÚ

Airteagal 19

Tuairisciú maidir le táirgeadh, allmhairiú, onnmhairiú, úsáid bunábhair agus díothú na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn I nó in Iarscíbhinn II

1.   Faoin 31 Márta 2015 agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh gach táirgeoir, allmhaireoir agus onnmhaireoir a thairg, a d’allmhairigh nó a d’onnmhairigh tona méadrach amháin nó 100 tona de choibhéis CO2 de gháis cheaptha teasa fhluairínithe agus de gháis a liostaítear in Iarscríbhinn II nó níos mó le linn na bliana féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún na sonraí a shonraítear in Iarscríbhinn VII maidir le gach ceann de na substaintí sin don bhliain féilire sin. Beidh feidhm ag an mír seo freisin maidir le gnóthais a fhaigheann cuóta de bhun Airteagal 18(1).

2.   Faoin 31 Márta 2015 agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh gach gnóthas a dhíothaigh tona méadrach amháin nó 1 000 tona de choibhéis CO2 de gháis cheaptha teasa fhluairínithe agus de gháis a liostaítear in Iarscríbhinn II nó níos mó le linn na bliana féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún na sonraí a shonraítear in Iarscríbhinn VII maidir le gach ceann de na substaintí sin don bhliain féilire sin.

3.   Faoin 31 Márta 2015 agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh gach gnóthas a d’úsáid 1 000 tona de choibhéis CO2 de gháis cheaptha teasa fhluairínithe nó níos mó mar bhunábhar le linn na bliana féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún na sonraí a shonraítear in Iarscríbhinn VII maidir le gach ceann de na substaintí sin don bhliain féilire sin.

4.   Faoin 31 Márta 2015 agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh gach gnóthas a chuir 500 tona de choibhéis CO2 de gháis cheaptha teasa fhluairínithe agus de gháis a liostaítear in Iarscríbhinn II nó níos mó ar an margadh le linn na bliana féilire roimhe sin a thuairisciú don Choimisiún na sonraí a shonraítear in Iarscríbhinn VII maidir le gach ceann de na substaintí sin don bhliain féilire sin.

5.   Déanfaidh gach allmhaireoir trealaimh a chuireann trealamh réamhluchtaithe ar an margadh doiciméad dearbhaithe a eisíodh de bhun Airteagal 14(2) a chur faoi bhráid an Choimisiúin nuair nár cuireadh hidreafluaracarbóin atá sa trealamh ar mhargadh an Aontais roimh luchtú an trealaimh.

6.   Faoin 30 Meitheamh 2015 agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh gach gnóthas a thuairiscíonn faoi mhír 1 10 000 tona de choibhéis CO2 nó níos mó de hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh le linn na bliana féilire roimhe sin, thairis sin a áirithiú go ndéanfaidh iniúchóir neamhspleách an fhaisnéis a chinntiú. Beidh an t-iniúchóir sin:

(a)

creidiúnaithe de bhun Treoir 2003/87/CE; nó

(b)

creidiúnaithe chun ráitis airgeadais a fhíorú i gcomhréir le reachtaíocht an Bhallstáit lena mbaineann, cruinneas na sonraí a fhíorú.

Coinneoidh an gnóthas an tuarascáil fhíoraithe ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad. Cuirfear an tuairisc fhíoraithe ar fáil d’údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann agus don Choimisiún, arna iarraidh sin dóibh.

7.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, an fhormáid agus an modh ina gcuirfear isteach na tuairiscí dá dtagraítear san Airteagal seo a chinneadh.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 24.

8.   Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí chun rúndacht na faisnéise a chuirfear faoina bhráid a chosaint i gcomhréir leis an Airteagal seo.

Airteagal 20

Sonraí astaíochtaí a bhailiú

Cuirfidh na Ballstáit ar bun córais tuairiscithe maidir leis na hearnálacha ábhartha dá dtagraítear sa Rialachán seo, a bhfuil sé mar aidhm acu sonraí astaíochtaí, a mhéid is féidir, a fháil.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA DEIREANACHA

Airteagal 21

Athbhreithniú

1.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22 a bhaineann le nuashonrú Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn IV ar bhonn Tuarascálacha Measúnaithe nua arna nglacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide nó tuarascálacha nua ó Phainéal Measúnaithe Eolaíoch (PME) Phrótacal Montréal maidir le poitéinseal téimh dhomhagusa na substaintí a liostaítear.

2.   Ar bhonn faisnéise maidir leis na gáis a liostaítear in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II a chur ar an margadh a thuairiscítear i gcomhréir le hAirteagal 19 agus maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa fluairínithe a cuireadh ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 20 agus ar bhonn aon fhaisnéise ábhartha a fuarthas ó Bhallstáit, déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm agus éifeacht an Rialacháin seo.

Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2020, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an bhfáil atá ar hidreafluaracarbóin ar mhargadh an Aontais.

Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022, foilseoidh sé tuarascáil chuimsitheach maidir le héifeacht an Rialacháin seo, lena n-áirítear go háirithe:

(a)

réamhaisnéis maidir leis an éileamh leantach ar hidreafluaracarbóin suas go 2030 agus ón mbliain sin amach;

(b)

measúnú ar an ngá le tuilleadh gníomhaíochta ón Aontas agus ó na Ballstáit i bhfianaise na ngealltanas idirnáisiúnta reatha agus nua maidir le laghdú ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa fhluairínithe;

(c)

forbhreathnú ar chaighdeáin Eorpacha agus idirnáisiúnta, ar reachtaíocht náisiúnta i ndáil leis an tsábháilteacht agus ar chóid tógála sna Ballstáit maidir leis an aistriú go cuisneáin mhalartacha;

(d)

athbhreithniú ar an bhfáil atá ar roghanna malartacha atá inchurtha i bhfeidhm go teicniúil agus cost-éifeachtach ar tháirgí agus ar threalamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe i gcomhair táirgí agus trealaimh nach liostaítear in Iarscríbhinn III, agus tíosacht ar fhuinneamh á cur san áireamh.

3.   Tráth nach déanaí ná an 1 Iúil 2017, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil lena ndéanfar measúnú ar an toirmeasc de bhun phointe 13 d’Iarscríbhinn III, ag díriú go háirithe ar an bhfáil ar roghanna malartacha a bheidh cost-éifeachtach, inchurtha i bhfeidhm go teicniúil, tíosach ar fhuinneamh agus iontaofa, ar chórais cuisniúcháin lárnaithe ilphacáiste dá dtagraítear san fhoráil sin. I bhfianaise na tuarascála sin, cuirfidh an Coimisiún togra reachtach, más iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle d’fhonn leasú a dhéanamh ar an bhforáil de bhun phointe 13 d’Iarscríbhinn III.

4.   Tráth nach déanaí ná an 1 Iúil 2020, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil lena ndéanfar measúnú le fíorú an mbeidh roghanna malartacha ar fáil a bheidh cost-éifeachtach, inchurtha i bhfeidhm go teicniúil, tíosach ar fhuinneamh agus iontaofa, a fhéadfar a chur in ionad gás ceaptha teasa fluairínithe i lascthrealamh nua tánaisteach meánvóltais agus i gcórais aonair bheaga nua roinnte aerchóiriúcháin agus cuirfidh sé togra reachtach, más iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle d’fhonn leasú a dhéanamh ar an liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

5.   Tráth nach déanaí ná an 1 Iúil 2017, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil lena ndéanfar measúnú ar mhodh an leithdháilte cuótaí, lena n-áirítear an tionchar a bheadh i gceist dá leithdháilfí cuótaí saor in aisce, agus an costas a bhainfeadh leis an Rialachán seo a chur chun feidhme sna Ballstáit agus an tionchar a bheadh ag comhaontú idirnáisiúnta a d’fhéadfadh bheith ann maidir le hidreafluaracarbóin, más infheidhme. I bhfianaise na tuarascála sin, cuirfidh an Coimisiún togra reachtach, más iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle d’fhonn an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

leasú a dhéanamh ar mhodh an leithdháilte cuótaí;

(b)

modh iomchuí a bhunú chun aon ioncam a d’fhéadfadh bheith ann a dháileadh.

6.   Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2017, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil lena ndéanfar scrúdú ar reachtaíocht an Aontais i ndáil le hoiliúint a chur ar dhaoine nádúrtha chun cuisneáin mhalartacha a láimhseáil go sábháilte d’fhonn úsáid gás ceaptha teasa fluairínithe a ionadú nó a laghdú agus cuirfidh sé togra reachtach, i gcás inarb iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun an reachtaíocht ábhartha de chuid an Aontais a leasú.

Airteagal 22

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Tabharfar an chumhacht gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, dá dtagraítear in Airteagal 12(15) agus in Airteagal 21(1), don Choimisiún ar feadh tréimhse cúig bliana ón 10 Meitheamh 2014. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana sin. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí breise cúig bliana, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse den sórt sin.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 12(15) agus in Airteagal 21(1) a chúlghairm tráth ar bith. Maidir leis an gcinneadh cúlghairm a dhéanamh, cuirfidh sé deireadh le tarmligean na cumhachta a shonrófar sa chinneadh sin. Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht gníomhartha tarmligthe ar bith atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

5.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 12(15) agus Airteagal 21(1) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 23

Fóram Comhairliúcháin

Agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, áiritheoidh an Coimisiún rannpháirtíocht chothromaithe ionadaithe na mBallstát agus ionadaithe na sochaí sibhialta, lena n-áirítear eagraíochtaí comhshaoil, ionadaithe monaróirí, oibreoirí agus daoine deimhnithe. Chun na críche sin, bunóidh sé Fóram Comhairliúcháin le go mbuailfidh na páirtithe sin lena chéile agus le go soláthróidh siad comhairle agus saineolas don Choimisiún maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe i ndáil leis an bhfáil atá ar roghanna malartacha ar gháis cheaptha teasa fhluairínithe, lena n-áirítear na gnéithe comhshaoil, teicniúla, eacnamaíocha agus sábháilteachta dá n-úsáid. Is é an Coimisiún a bhunóidh rialacha nós imeachta an Fhóraim Comhairliúcháin agus foilseofar iad.

Airteagal 24

Nós imeachta coiste

1.   Beidh coiste de chúnamh ag an gCoimisiún. Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. I gcás nach dtabharfaidh an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 25

Pionóis

1.   Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm iad. Ní mór na pionóis dá foráiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na forálacha sin don Choimisiún faoin 1 Eanáir 2017 ar a dhéanaí agus tabharfaidh siad fógra don Choimisiún gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfadh difear dóibh.

2.   De bhreis ar na pionóis dá dtagraítear i mír 1, ní leithdháilfear ach amháin leithdháileadh laghdaithe do ghnóthais a sháraigh a gcuóta maidir le hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh, a leithdháileadh dóibh i gcomhréir le hAirteagal 16(5) nó a aistríodh dóibh i gcomhréir le hAirteagal 18, don tréimhse leithdháilte tar éis an tsárú sin a bhrath.

200 % den mhéid a sáraíodh an cuóta a bheidh i méid an laghdaithe. Má tá méid an laghdaithe níos airde ná an méid a leithdháilfear i gcomhréir le hAirteagal 16(5) mar chuóta don tréimhse leithdháilte tar éis an tsárú a bhrath, ní leithdháilfear aon chuóta don tréimhse leithdháilte sin agus laghdófar an cuóta do na tréimhsí leithdháilte ina dhiaidh sin amhlaidh go dtí go n-aisbhainfear an méid iomlán.

Airteagal 26

Aisghairm

Déanfar Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2015, gan dochar do chomhlíonadh cheanglais an Rialacháin sin i gcomhréir leis an gcreat ama atá leagtha síos ann.

Thairis sin, beidh feidhm ag Rialacháin (CE) Uimh. 1493/2007, (CE) Uimh. 1494/2007, (CE) Uimh. 1497/2007, (CE) Uimh. 1516/2007, (CE) Uimh. 303/2008, (CE) Uimh. 304/2008, (CE) Uimh. 305/2008, (CE) Uimh. 306/2008, (CE) Uimh. 307/2008 agus (CE) Uimh. 308/2008 agus leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu mura ndéanann agus go dtí go ndéanann an Coimisiún iad a aisghairm le gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme a glacadh de bhun an Rialacháin seo.

Déanfar tagairtí don Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn VIII.

Airteagal 27

Teacht i bhfeidhm agus an dáta cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2015.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 16 Aibreán 2014.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

D. KOURKOULAS


(1)  IO C 271, 19.9.2013, lch. 138.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Márta 2014 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 14 Aibreán 2014.

(3)  Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle an 15 Nollaig 1993 maidir le conclúid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (IO L 33, 7.2.1994, lch. 11).

(4)  Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 161, 14.6.2006, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE (IO L 165, 18.6.2013, lch. 13).

(6)  Treoir 2009/125/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena creat do leagan amach na gceanglas éicidhearthóireachta do tháirgí a úsáideann fuinneamh (IO L 285, 31.10.2009, lch. 10).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(8)  Rialachán (CE) Uimh. 1493/2007 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2007 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an fhormáid don tuarascáil a bheidh le tíolacadh ag táirgeoirí, allmhaireoirí, onnmhaireoirí gás cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 332, 18.12.2007, lch. 7).

(9)  Rialachán (CE) Uimh. 1494/2007 ón gCoimisiún an 17 Nollaig 2007 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, foirm na lipéad agus na ceanglais bhreise maidir le lipéadú i dtaca le táirgí agus trealamh ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe airithe (IO L 332, 18.12.2007, lch. 25).

(10)  Rialachán (CE) Uimh. 1497/2007 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2007 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, na ceanglais chaighdeánacha a bhaineann le seiceálacha ar sceitheadh do chórais chosanta dóiteáin do-aistrithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 333, 19.12.2007, lch. 4).

(11)  Rialachán (CE) Uimh. 1516/2007 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2007 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ceanglais chaighdeánacha a bhaineann le seiceálacha ar sceitheadh do threalamh cuisniúcháin, aerchóiriúcháin agus teaschaidéil do-aistrithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 335, 20.12.2007, lch. 10).

(12)  Rialachán (CE) Uimh. 303/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, na híoscheanglais agus na coinníollacha maidir le haitheantas frithpháirteach um dheimhniú cuideachtaí agus pearsanra maidir le trealamh cuisniúcháin, aerchóiriúcháin agus teaschaidéil do-aistrithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe airithe (IO L 92, 3.4.2008, lch. 3).

(13)  Rialachán (CE) Uimh. 304/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, na híoscheanglais agus na coinníollacha maidir le haitheantas frithpháirteach um dheimhniú cuideachtaí agus pearsanra maidir le córais chosanta dóiteáin do-aistrithe agus múchtóirí dóiteáin ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 92, 3.4.2008, lch. 12).

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 305/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, na híoscheanglais agus na coinníollacha maidir le haitheantas frithpháirteach um dheimhniú pearsanra a aisghabhálann gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe ó lascthrealamh ardvoltais (IO L 92, 3.4.2008, lch. 17).

(15)  Rialachán (CE) Uimh. 306/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, íoscheanglais agus na coinníollacha maidir le haitheantas frithpháirteach um dheimhniú pearsanra a aisghabhálann tuaslagóirí gáis cheaptha teasa fhluairínithe-bunaithe ó threalamh (IO L 92, 3.4.2008, lch. 21).

(16)  Rialachán (CE) Uimh. 307/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, íoscheanglais do chláir oiliúna agus na coinníollacha maidir le haitheantas frithpháirteach dearbhuithe oiliúna do phearsanra i dtaca le córais aerchóiriúcháin i mótarfheithiclí áirithe ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe áirithe (IO L 92, 3.4.2008, lch. 25).

(17)  Rialachán (CE) Uimh. 308/2008 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2008 lena mbunaítear, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an fhormáid maidir le cláir oiliúna agus cláir dheimhniúcháin na mBallstáit a fhógairt (IO L 92, 3.4.2008, lch. 28).

(18)  Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis ar an gcomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir Uimh. 90/313/CEE ón gComhairle (IO L 41, 14.2.2003, lch. 26).

(19)  Rialachán (CE) Uimh. 1367/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Meán Fómhair 2006 maidir le forálacha Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas in Ábhair Chomhshaoil a chur i bhfeidhm ar institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail (IO L 264, 25.9.2006, lch. 13).

(20)  Treoir 2006/40/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir leis na hastaíochtaí ó chórais aerchóirithe mótarfheithiclí agus lena leasaítear Treoir 70/156/CEE ón gComhairle (IO L 161, 14.6.2006, lch. 12).

(21)  Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair astaíochtaí gáis cheaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

(22)  Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1)


IARSCRÍBHINN I

GÁIS CHEAPTHA TEASA FHLUAIRÍNITHE DÁ DTAGRAÍTEAR I BPOINTE (1) D’AIRTEAGAL 2

Substaint

GWP (1)

Ainm tionsclaíoch

Ainm ceimiceach

(Ainm coiteann)

Foirmle cheimiceach

Roinn 1: Hidreafluaracarbóin (HFCanna)

HFC-23

trífluarameatán

(fluarafoirm)

CHF3

14 800

HFC-32

défluarameatán

CH2F2

675

HFC-41

fluarameatán

(fluairíd mheitile)

CH3F

92

HFC-125

peinteafluaraeatán

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-teitreafluaraeatán

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-teitreafluaraeatán

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trífluaraeatán

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trífluaraeatán

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-dhéfluaraeatán

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-dhéfluaraeatán

CH3CHF2

124

HFC-161

fluaraeatán

(fluairíd eitile)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heiptafluarapropáin

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-heicsafluarapropáin

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-heicsafluarapropáin

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-heicsafluarapropáin

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-peinteafluarapropáin

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-peinteafluarapropáin

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-peinteafluarabútáin

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-deacafluarapeantáin

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Roinn 2: Sárfhluaracarbóin (PFCanna)

PFC-14

teitreafluaraimeatán

(sárfluarameatán teitreafluairíd charbóin)

CF4

7 390

PFC-116

heicsafluaraeatán

(sárfluaraeatán)

C2F6

12 200

PFC-218

ochtafluarapropán

(sárfluarapropán)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

deacafluarabútán

(sárfluarabútán)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

dodeacafluarapeantán

(sárfluarapeantán)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

teitreadeacafluaraheacsán

(sárfluaraheacsán)

C6F14

9 300

PFC-c-318

ochtafluaracioglabhútán

(sárfluaracioglabhútán)

c-C4F8

10 300

Roinn 3: Comhdhúileanna sárfluairínithe eile

 

heicseafluairíd sulfair

SF6

22 800


(1)  Ar bhonn an Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe arna glacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide, mura léirítear a mhalairt.


IARSCRÍBHINN II

GÁIS CHEAPTHA TEASA FHLUAIRÍNITHE EILE ATÁ FAOI RÉIR TUAIRISCITHE I GCOMHRÉIR LE HAIRTEAGAL 19

Substaint

GWP (1)

Ainm coiteann/ainm tionsclaíoch

Foirmle cheimiceach

Roinn 1: Hidrea(clóra)fluaracharbón neamhsháithithe

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4 Fn  (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7 Fn 2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 Fn  (3)

Roinn 2: Éitir fhluairínithe agus alcóil

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (iseaflurán)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-peinteafluaraprópanól

CF3CF2CH2OH

42

bios(trífhluaraimeitil)-meatánól

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (deasflurán)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mml

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Roinn 3: Comhdhúileanna sárfluairínithe eile

éitear sárfhluarapolaimeitiliseapróipile

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

trífhluairíd nítrigine

NF3

17 200

trífluarameitil peantafluairíd sulfair

SF5CF3

17 700

sárfluaracioglopropán

c-C3F6

17 340Fn  (4)


(1)  Ar bhonn an Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe arna glacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide, mura léirítear a mhalairt.

(2)  Poitéinseal Téimh Dhomhagusa de réir Thuarascáil Mheasúnaithe 2010 ó Phainéal Measúnaithe Eolaíoch (PME) Phrótacal Montréal, Táblaí 1-11, ina luaitear dhá thagairt eolaíoch phiarmheasúnaithe. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Luach réamhshocraithe, níl an poitéinsil téimh dhomhagusa ar fáil fós.

(4)  Íosluach de réir an Ceathrú Tuarascáil Measúnaithe arna glacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide.


IARSCRÍBHINN III

TOIRMISC DÁ DTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 11(1) I DTACA LE CUR AR AN MARGADH

Táirgí agus trealamh

I gcás inarb ábhartha é, is i gcomhréir le hIarscríbhinn IV, mar a bhforáiltear dó sin i bpointe 6 d’Airteagal 2 a ríomhfar agus GWP meascán a bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe iontu

Dáta an toirmisc

1.

Coimeádáin le haghaidh gás ceaptha teasa fluairínithe, ar coimeádáin iad nach féidir a athlíonadh agus ar gáis iad a mbaintear feidhm astu chun trealamh cuisniúcháin, aerchóiriúcháin nó teas-chaidéil, córais chosanta ar dhóiteáin nó lascthrealamh a sheirbhísiú, a chothabháil nó a líonadh, nó a mbaintear feidhm astu mar thuaslagóirí

4 Iúil 2007

2.

Córais neamhghaibhnithe galaithe neamhdhírigh a bhfuil HCFanna agus SFCanna ina gcuisneáin iontu

4 Iúil 2007

3.

Trealamh cosanta ar dhóiteáin

a bhfuil PFCanna ann

4 Iúil 2007

a bhfuil HFC-23 ann

1 Eanáir 2016

4.

Fuinneoga tí a bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe iontu

4 Iúil 2007

5.

Fuinneoga eile ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

4 Iúil 2008

6.

Coisbhearta ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

4 Iúil 2006

7.

Boinn ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe

4 Iúil 2007

8.

Cúir aon ábhair, ach amháin má tá ceangailte orthu caighdeáin náisiúnta sábháilteachta a bhaint amach, ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe ar 150 nó níos mó a GWP

4 Iúil 2008

9.

Gineadóirí aerasóil a chuirtear ar an margadh don ghnáthphobal lena ndíol leo chun críocha siamsaíochta agus maisithe, mar a liostaítear i bpointe 40 d’Iarscríbhinn XVII a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, agus adharca fógra a bhfuil HFCanna iontu 150 GWP nó níos mó

4 Iúil 2009

10.

Cuisneoirí agus reoiteoirí tí ina bhfuil HFCanna ar 150 nó níos mó a GWP

1 Eanáir 2015

11.

Cuisneoirí agus reoiteoirí le haghaidh úsáide tráchtála (trealamh go heirméiteach)

ina bhfuil HFCanna ar 2 500 nó níos mó a GWP

1 Eanáir 2020

ina bhfuil HFCanna ar 150 nó níos mó a bpoitéinseal téimh dhomhagusa

1 Eanáir 2022

12.

Trealamh cuisniúcháin do-aistrithe a bhfuil HFCanna le GWP de 2 500 nó níos mó iontu, nó trealamh den sórt sin a bhraitheann orthu siúd lena fheidhmiú, ach amháin trealamh a bhfuil sé beartaithe é a chur ar tháirgí le go laghdófaí a dteochtaí go teochtaí níos lú ná – 50 °C

1 Eanáir 2020

13.

Córais cuisniúcháin lárnaithe ilphacáiste le haghaidh úsáide tráchtála a bhfuil acmhainn 40 kW nó níos mó acu ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe le GWP de 150 nó níos mó, nó a mbeidh siad ag brath ar na gáis sin lena bhfeidhmiú, ach amháin i gcás príomhchiorcad cuisneáin córas cascáide ina bhféadfar gáis cheaptha teasa fhluairínithe le GWP níos lú ná 1 500 a úsáid

1 Eanáir 2022

14.

Trealamh aerchóiriúcháin soghluaiste (trealamh atá séalaithe go heirméiteach agus gur féidir leis an úsáideoir deiridh iad a aistriú ó sheomra go seomra) ina bhfuil HFCanna ar 150 nó níos mó a bpoitéinseal téimh dhomhagusa

1 Eanáir 2020

15.

Córais aonair roinnte aerchóiriúcháin ina bhfuil níos lú ná 3 kg gás ceaptha teasa fluairínithe, ina bhfuil gáis cheaptha teasa fhluairínithe le GWP 750 nó níos mó, nó a bhíonn ag brath ar na gáis sin lena bhfeidhmiú

1 Eanáir 2025

16.

Cúir ina bhfuil HFCanna le GWP 150 nó níos mó ach amháin má tá ceangailte orthu caighdeáin náisiúnta sábháilteachta a bhaint amach

Polaistiréin easbhrúite (XPS)

1 Eanáir 2020

Cúir eile

1 Eanáir 2023

17.

Aerasóil theicniúla ina bhfuil HFCanna le GWP 150 nó níos mó ach amháin má tá ceangailte orthu caighdeáin náisiúnta sábháilteachta a bhaint amach nó má úsáidtear iad le haghaidh feidhmeanna liachta

1 Eanáir 2018


IARSCRÍBHINN IV

AN MODH CHUN GWP IOMLÁN MEASCÁIN A RÍOMH

Ríomhtar agusGWP iomlán meascáin mar mheán ualaithe, díorthaithe ó shuim fachtóirí meáchain na substaintí aonair iolraithe faoina GWP, mura léirítear a mhalairt, lena n-áirítear substaintí nach gáis cheaptha teasa fhluairínithe iad.

Formula

i gcás gurb ionann % agus an t-ionchur faoi mheáchan le lamháltas meáchain de +/– 1 %.

Mar shampla: má chuirtear an fhoirmle i bhfeidhm ar chumasc gás ar 60 % d’éitear démeitile, 10 % de HFC-152a agus 30 % d’iseabútán:

Formula

→ Iomlán GWP = 13,9

Úsáidtear GWP na substaintí neamhfhluairínithe seo a leanas chun GWP meascán a ríomh. Maidir le substaintí eile nach liostaítear san Iarscríbhinn seo baineann réamh-luach de 0 leo.

Substaint

GWP (1)

Ainm Coiteann

Ainm tionsclaíoch

Foirmle Cheimiceach

meatán

 

CH4

25

ocsaíd nítriúil

 

N2O

298

éitear démheitile

 

CH3OCH3

1

clóiríd mheitiléin

 

CH2Cl2

9

clóiríd mheitile

 

CH3Cl

13

clóraform

 

CHCl3

31

eatán

R-170

CH3CH3

6

própán

R-290

CH3CH2CH3

3

bútán

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

iseabútán

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

peantán

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5 (2)

iseapeantán

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5 (2)

eatocsaeatán (éitear démeitile)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

formáit mheitile

R-611

HCOOCH3

25

hidrigin

R-702

H2

6

amóinia

R-717

NH3

0

eitiléin

R-1150

C2H4

4

próipiléin

R-1270

C3H6

2

cioglpeantán

 

C5H10

5 (2)


(1)  Ar bhonn an Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe arna glacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide, mura léirítear a mhalairt.

(2)  Substaint nach bhfuil liostaithe ag an Cheathrú Tuarascáil Mheasúnaithe arna glacadh ag an bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide, réamh-luach bunaithe ar GWPanna hidreacarbón eile.


IARSCRÍBHINN V

AN UASCHAINNÍOCHT, NA LUACHANNA TAGARTHA AGUS NA CUÓTAÍ MAIDIR LE HIDREAFLUARACARBÓIN A CHUR AR AN MARGADH A RÍOMH

Ríomhfar an uaschainníocht dá dtagraítear in Airteagal 15(1) trí na céatadáin seo a leanas a chur i bhfeidhm ar mheán bliantúil na cainníochta iomláine a chuirtear ar an margadh isteach go dtí an tAontas le linn na tréimhse 2009 go dtí 2012. Ó 2018 ar aghaidh, ríomhfar an uaschainníocht dá dtagraítear in Airteagal 15(1) trí na céatadáin seo a leanas a fheidhmiú ar mheán bliantúil na cainníochta foriomláine a cuireadh ar an margadh isteach san Aontas le linn na tréimhse ó 2009 go 2012, agus méideanna na n-úsáidí díolmhaithe, de réir Airteagal 15(2), a bhaint de sin ina dhiaidh sin, ar bhonn na sonraí atá ar fáil.

Blianta

Céatadán chun an uaschainníocht, na luachanna tagartha agus na cuótaí i dtaca le hidreafluaracarbón a chur ar an margadh a ríomh

2015

100 %

2016-17

93 %

2018-20

63 %

2021-23

45 %

2024-26

31 %

2027-29

24 %

2030

21 %

An uaschainníocht, na luachanna tagartha agus na cuótaí i dtaca le hidreafluaracarbón a chur ar an margadh dá dtagraítear in Airteagal 15 agus in Airteagal 16, ríomhfar iad mar chainníochtaí comhiomlánaithe de gach cineál hidreafluaracarbón, curtha in iúl mar thona(í) de choibhéis CO2.

Maidir le ríomh na luachanna tagartha agus na gcuótaí le haghaidh hidreafluaracarbóin a chur ar an margadh dá dtagraítear in Airteagal 15 agus in Airteagal 16, beidh an ríomh sin bunaithe ar chainníochtaí na hidreafluaracarbón a chuir táirgeoirí agus allmhairithe ar an margadh san Aontas le linn tréimhse leithdháilte, ach eisiafar hidreafluaracarbóin le haghaidh na húsáide dá dtagraítear in Airteagal 15(2) le linn na tréimhse céanna, ar bhonn na sonraí atá ar fáil.

Maidir leis na hidirbhirt dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 15(2), fíorófar iad i gcomhréir le hAirteagal 19(6) beag beann ar na cainníochtaí atá i gceist.


IARSCRÍBHINN VI

AN SÁSRA LEITHDHÁILTE DÁ DTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 16

1.   An chainníocht atá le leithdháileadh ar ghnóthais dár socraíodh luach tagartha faoi réir Airteagal 16(1) agus (3) a chinneadh

Gheobhaidh gach gnóthas dár socraíodh luach tagartha, cuóta ar comhréir le 89 % den luach tagartha iolraithe faoin gcéatadán atá léirithe in Iarscríbhinn V don bhliain ábhartha.

2.   An chainníocht atá le leithdháileadh ar ghnóthais a chuir isteach dearbhú faoi réir Airteagal 16(2) a chinneadh

Dealaítear suim na gcuótaí leithdháilte faoi phointe 1 ón uaschainníocht don bhliain áirithe a leagtar amach in Iarscríbhinn V le teacht ar an gcainníocht a bheidh le leithdháileadh do na gnóthais sin nár bunaíodh aon luach tagartha i dtaca leo agus a mbeidh dearbhú curtha isteach acu faoi Airteagal 16(2) (an chainníocht a bheidh le leithdháileadh sa chéad chéim den ríomh).

2.1.   Céim 1 den ríomh

Faigheann gach gnóthas leithdháileadh ar comhréir leis an gcainníocht a iarradh ina dhearbhú, ach ní fhaigheann sé níos mó ná sciar pro rata den chainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 1.

Ríomhtar an sciar pro rata trí 100 a roinnt ar líon na ngnóthas a chuir isteach dearbhú. Baintear suim na gcuótaí a leithdháileadh i gcéim 1 ón gcainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 1 chun an chainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 2 a chinneadh.

2.2.   Céim 2 den ríomh

Faigheann gach gnóthas nach bhfuil 100 % den chainníocht a iarradh ina dhearbhú i gcéim a haon faighte aige leithdháileadh breise arb ionann é agus an difríocht idir an chainníocht a iarradh agus an chainníocht a fuarthas i gcéim 1. Ní mór, áfach, an chainníocht sin a bheith níos lú ná an sciar pro rata den chainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 2, nó ar aon mhéid leis.

Ríomhtar an sciar pro rata trí 100 a roinnt ar líon na ngnóthas atá incháilithe do leithdháileadh i gcéim 2. Baintear suim na gcuótaí a leithdháileadh i gcéim 2 ón gcainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 2 chun an chainníocht atá le leithdháileadh i gcéim 3 a chinneadh.

2.3.   Céim 3 den ríomh

Athdhéantar céim 2 go dtí go mbeidh na hiarrataí uile comhlíonta nó gur lú an chainníocht atá fágtha le leithdháileadh sa chéad chéim eile ná 500 tona de choibhéis CO2.

3.   An chainníocht atá le leithdháileadh ar ghnóthais a chuir isteach dearbhú faoi réir Airteagal 16(4) a chinneadh.

Maidir le leithdháileadh na gcuótaí le haghaidh 2015 go dtí 2017, dealaítear suim na gcuótaí a leithdháiltear faoi phointe 1 agus faoi phointe 2 ón uaschainníocht don bhliain áirithe a leagtar amach in Iarscríbhinn V le teacht ar an gcainníocht a bheidh le leithdháileadh ar na gnóthais sin ar bunaíodh luach tagartha i dtaca leo agus a bhfuil dearbhú curtha isteach acu faoi Airteagal 16(4).

Tá feidhm ag an sásra leithdháilte a leagtar amach faoi phointe 2.1 agus 2.2.

Maidir le leithdháileadh na gcuótaí do 2018 agus do gach bliain ina dhiaidh sin, caithfear mar an gcéanna le gnóthais a bhfuil dearbhú curtha isteach acu faoi Airteagal 16(4) is a chaithfear le gnóthais a bhfuil dearbhú curtha isteach acu faoi Airteagal 16(2).


IARSCRÍBHINN VII

SONRAÍ LE TUAIRISCIÚ DE BHUN AIRTEAGAL 19

1.

Tuairisceoidh gach táirgeoir dá dtagraítear in Airteagal 19(1) an méid seo a leanas:

(a)

cainníocht iomlán gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II a tháirg sé san Aontas, lena sainítear na príomhchatagóirí feidhmithe ina n-úsáidtear an tsubstaint;

(b)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus, nuair is infheidhme, in Iarscríbhinn II a chuir sé ar an margadh san Aontas, agus déanfar sonrú go leithleach ar na cainníochtaí sin a cuireadh ar an margadh lena n-úsáid mar bhunábhar, onnmhairí díreacha, táirgeadh análóirí dáileog méadraithe a ndáiltear comhábhair chógasaíochta leo, úsáid i dtrealamh míleata nó úsáid in eitseáil ábhair leathsheoltóra agus i nglanadh guasán deascaidh gaile ceimiceáin laistigh den earnáil um dhéantúsaíocht leathsheoltóirí;

(c)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a athchúrsáladh, a athshlánaíodh agus a scroiseadh faoi seach;

(d)

aon stoiceanna atá ina sheilbh ag tús na tréimhse tuairiscithe;

(e)

aon údarú chun cuóta a úsáid, lena sonraítear cáinníochtaí ábhartha, chun críche Airteagal 14.

2.

Tuairisceoidh gach allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 19(1) ar an méid seo a leanas:

(a)

cainníocht gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus, nuair is infheidhme, in Iarscríbhinn II, a d’allmhairigh sé isteach san Aontas, agus na príomhchatagóirí cur chun feidhme ina n-úsáidtear na substaintí á sainaithint aige, agus déanfar sonrú go leithleach ar na cainníochtaí sin a cuireadh ar an margadh lena scriosadh, lena n-úsáid mar bhunábhar, onnmhairí díreacha, athphacáistiú, táirgeadh análóirí dáileog méadraithe a ndáiltear comhábhair chógasaíochta leo, úsáid i dtrealamh míleata agus úsáid in eitseáil ábhair leathsheoltóra nó i nglanadh guasán deascaidh gaile ceimiceáin laistigh den earnáil um dhéantúsaíocht leathsheoltóirí;

(b)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a athchúrsáladh, a athshlánaíodh agus a scriosadh, faoi seach;

(c)

aon údarú chun cuótaí a úsáid, lena sonraítear na cainníochtaí ábhartha, chun críche Airteagal 14;

(d)

aon stoic a bhí ina sheilbh ag tús agus ag deireadh na tréimhse tuairiscithe.

3.

Tuairisceoidh gach allmhaireoir dá dtagraítear in Airteagal 19(1) ar an méid seo a leanas:

(a)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a d’onnmhairigh sé as an Aontas seachas substaintí a bhí le hathchúrsáil, le hathshlánú nó le scriosadh;

(b)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a d’onnmhairigh sé a bhí le hathchúrsáil, le hathshlánú nó le scriosadh, faoi seach.

4.

Tuairisceoidh gach gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 19(2) ar an méid seo a leanas:

(a)

cainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a scriosadh, lena n-áirítear cainníochtaí na substaintí sin atá i dtáirgí nó i dtrealamh;

(b)

stoic gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II atá le scriosadh, lena n-áirítear cainníochtaí atá i dtáirgí nó i dtrealamh;

(c)

an teicneolaíocht a úsáideadh do scriosadh na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II.

5.

Tuairisceoidh gach gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 19(3) ar chainníochtaí gach substainte a liostaítear in Iarscríbhinn I a úsáidtear mar bhunábhar.

6.

Tuairisceoidh gach gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 19(4) ar an méid seo a leanas:

(a)

catagóirí na dtáirgí nó an trealaimh ina bhfuil na substaintí a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II;

(b)

líon na n-aonad;

(c)

cainníocht ar bith de gach substaint a liostaítear in Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II atá sna táirgí nó sa trealamh.


IARSCRÍBHINN VIII

TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 842/2006

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3(1)

Airteagal 3(2) agus (3)

Airteagal 3(2), an chéad fhomhír

Airteagal 4(1), (2) agus (3)

Airteagal 3(2), an dara fomhír

Airteagal 3(3), an dara fomhír

Airteagal 3(2), an tríú fomhír

Airteagal 3(3)

Airteagal 5(1)

Airteagal 3(4)

Airteagal 4(3)

Airteagal 3(5)

Airteagal 4(4)

Airteagal 3(6)

Airteagal 6(1) agus (2)

Airteagal 3(7)

Airteagal 4(5)

Airteagal 4(1)

Airteagal 8(1)

Airteagal 4(2)

Airteagal 8(2)

Airteagal 4(3)

Airteagal 8(3)

Airteagal 4(4)

Airteagal 5(1)

Airteagal 10(5) agus (12)

Airteagal 5(2), an chéad abairt

Airteagal 10(1), (2) agus (6)

Airteagal 5(2), an dara habairt

Airteagal 10(10), an chéad fhomhír

Airteagal 5(2), an tríu abairt

Airteagal 10(10), an dara fomhír

Airteagal 5(3)

Airteagal 3(4), an chéad fhomhír agus Airteagal 10(3)

Airteagal 5(4)

Airteagal 11(4)

Airteagal 5(5)

Airteagal 10(13)

Airteagal 6(1)

Airteagal 19(1) agus Iarscríbhinn VII

Airteagal 6(2)

Airteagal 19(7)

Airteagal 6(3)

Airteagal 19(8)

Airteagal 6(4)

Airteagal 20 agus Airteagal 6(2)

Airteagal 7(1), an chéad fhomhír, an chéad abairt

Airteagal 12(1), an chéad abairt

Airteagal 7(1), an chéad fhomhír, an dara agus an tríú habairt

Airteagal 12(2), (3) agus (4)

Airteagal 7(1), an dara fomhír

Airteagal 12(13)

Airteagal 7(2)

Airteagal 12(1), an dara habairt

Airteagal 7(3), an chéad abairt

Airteagal 12(14)

Airteagal 7(3), an dara habairt

Airteagal 12(15)

Airteagal 8(1)

Airteagal 13(1)

Airteagal 8(2)

Airteagal 13(2)

Airteagal 9(1)

Airteagal 11(1)

Airteagal 9(2)

Airteagal 9(3)

Airteagal 10

Airteagal 21(2)

Airteagal 11

Airteagal 12

Airteagal 24

Airteagal 13(1)

Airteagal 25(1), an chéad fhomhír

Airteagal 13(2)

Airteagal 25(1), an dara fomhír

Airteagal 14

Airteagal 15

Airteagal 27

Iarscríbhinn I — Cuid 1

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn I — Cuid 2

Iarscríbhinn IV

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn III


Top