EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1069

Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

IO L 300, 14.11.2009, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj

14.11.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) Uimh. 1069/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 21 Deireadh Fómhair 2009

lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 152(4)(b) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

D’fhéadfadh seachtháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chur i mbaol. Léirigh géarchéimeanna san am atá caite agus a bhain le ráigeanna den ghalar crúb agus béil, le leathadh einceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha amhail einceifíleapaite spúinseach bhólachta (ESB) agus le dé-ocsainí in ábhair bheatha, na hiarmhairtí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe, do shábháilteacht an bhiashlabhra agus an tslabhra beathaithe agus do mhuinín na dtomhaltóirí a leanann as mí-úsáid seachtháirgí áirithe ainmhithe. Ina theannta sin, d’fhéadfadh drochthionchar níos leithne a bheith ag géarchéimeanna den sórt sin ar an tsochaí ina hiomláine, leis an tionchar a bheadh acu ar chor socheacnamaíoch na bhfeirmeoirí agus na n-earnálacha tionsclaíocha lena mbaineann agus ar mhuinín na dtomhaltóirí maidir le sábháilteacht táirgí ar de bhunadh ainmhíoch iad. D’fhéadfadh drochiarmhairtí a bheith ag ráigeanna galair ar an gcomhshaol, ní amháin mar gheall ar na fadhbanna diúscartha a bhíonn i gceist, ach ó thaobh bithéagsúlachta de freisin.

(2)

Eascraíonn seachtháirgí ainmhithe go príomha le linn ainmhithe atá ceaptha mar bhia don duine a bheith á marú, le linn táirgeadh táirgí de bhunadh ainmhíoch ar nós táirgí déiríochta, agus le linn d’ainmhithe marbha a bheith á ndiúscairt agus le linn bearta rialaithe galar. D’fhéadfaidís an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe agus an comhshaol a chur i mbaol cibé foinse as a dtagann siad. Ní mór an riosca sin a rialú ar bhealach leordhóthanach, trí tháirgí den sórt sin a threorú ar bhealach sábháilte lena ndiúscairt nó trína n-úsáid chun críocha difriúla, ar choinníoll go gcuirtear dianchoinníollacha i bhfeidhm a dhéanfaidh na rioscaí sláinte a bheidh i gceist a íoslaghdú.

(3)

Ní rogha réadúil é go ndéanfaí gach seachtháirge ainmhí a dhiúscairt, mar go mbeadh costais neamhinbhuanaithe agus rioscaí don chomhshaol mar thoradh air sin. Ós a choinne sin, tá leas soiléir ann do gach saoránach má úsáidtear réimse leathan de sheachtháirgí ainmhithe ar shlí shábháilte d’fheidhmeanna éagsúla ar mhodh inbhuanaithe ar choinníoll go ndéantar na rioscaí sláinte a íoslaghdú. Go deimhin, is gnách go mbaintear úsáid as raon leathan de sheachtháirgí ainmhithe in earnálacha tábhachtacha táirgeachta, amhail an tionscal cógaisíochta, beatha agus leathair.

(4)

Leis na teicneolaíochtaí nua tá an úsáid a d’fhéadfadh líon mór earnálacha táirgeachta a bhaint as seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe leathnaithe, go háirithe i gcás fuinneamh a ghiniúint. Ach d’fhéadfadh rioscaí sláinte a bheith ag gabháil le húsáid na dteicneolaíochtaí nua sin nach mór a íoslaghdú freisin.

(5)

Ba cheart rialacha sláinte Comhphobail maidir le seachtháirgí ainmhithe a bhailiú, a iompar, a láimhseáil, a chóireáil, a chlaochlú, a phróiseáil, a stóráil, a chur ar an margadh, a dháileadh, a úsáid nó a dhiúscairt a leagan síos i gcreat comhtháite agus cuimsitheach.

(6)

Ba cheart go mbeadh na rialacha ginearálta sin comhréireach leis an riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a bhaineann le seachtháirgí ainmhithe nuair a dhéileálann oibreoirí leo ag céimeanna difriúla den tslabhra ó bhailítear iad go n-úsáidtear iad nó go ndéantar iad a dhiúscairt. Ba cheart go gcuirfí san áireamh sna rialacha na rioscaí don chomhshaol a bheadh ann le linn na n-oibríochtaí sin. Ba cheart go n-áireofaí i gcreat an Chomhphobail rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe a chur ar an margadh, lena n-áirítear a dtrádáil laistigh den Chomhphobal agus a n-allmhairiú, i gcás inarb iomchuí.

(7)

Leag Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle síos rialacha sláinte an Chomhphobail maidir le seachtháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine i Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (3). Bunaithe ar chomhairle eolaíoch agus mar ghníomh faoi Pháipéar Bán ón gCoimisiún an 12 Eanáir 2000 ar Shábháilteacht Bia, tugadh isteach, leis an Rialachán sin, sraith de rialacha atá dírithe ar shábháilteacht an bhiashlabhra agus an tslabhra beathaithe a chosaint, agus atá comhlántach le reachtaíocht an Chomhphobail maidir le bia agus beatha. Leis na rialacha sin, cuireadh feabhas mór ar an leibhéal cosanta sa Chomhphobal i gcoinne na rioscaí a leanann as seachtháirgí ainmhithe.

(8)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002, tugadh isteach aicmiú seachtháirgí ainmhithe i dtrí chatagóir de réir mhéid an riosca atá i gceist. Ceanglaítear ar oibreoirí seachtháirgí ainmhithe de chatagóirí difriúla a choinneáil scartha óna chéile más rud é gur mian leo úsáid a bhaint as seachtháirgí ainmhithe nach gcuireann an tsláinte phoiblí ná sláinte ainmhithe rómhór i mbaol, go háirithe más rud é go ndíorthaítear na táirgí sin ó ábhar a bhíonn oiriúnach mar bhia don duine. Leis an Rialachán sin, freisin, tugadh isteach an prionsabal nár cheart ábhar lena mbaineann ardleibhéal riosca a thabhairt mar bhia d’ainmhithe feirmshaothraithe, agus nár cheart ábhar beatha a thabhairt d’ainmhithe ar ábhar é atá díorthaithe ó ainmhithe de speiceas an ainmhí sin. De bhun an Rialacháin sin, ní chuirfear sa slabhra beathaithe ach ábhar ó ainmhithe a mbeidh cigireacht tréidliachta déanta air. Ina theannta sin, leagtar síos freisin na rialacha maidir le caighdeáin phróiseála lena n-áirithítear go laghdaítear na rioscaí.

(9)

Faoi Airteagal 35(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle faoi na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit lena áirithiú go ndéantar an Rialachán sin a chomhlíonadh. Beidh tograí reachtacha ag gabháil leis an tuarascáil, más cuí. Cuireadh an tuarascáil faoina mbráid an 21 Deireadh Fómhair 2005 agus sonraíodh ann gur cheart prionsabail Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a chothabháil. Ina theannta sin, tarraingíodh aird ar na réimsí inar measadh go raibh gá le leasuithe ar an Rialachán sin, go háirithe soiléiriú maidir le hinfheidhmeacht na rialacha i ndáil le táirgí críochnaithe, an gaol le reachtaíocht eile de chuid an Chomhphobail agus aicmiú ábhair áirithe. Tacaíonn na torthaí ó shraith de staidéir faisnéise a rinne Oifig Bia agus Tréidliachta an Choimisiúin (FVO) sna Ballstáit in 2004 agus 2005 leis na tátail sin. De réir an FVO tá gá le feabhsuithe maidir le hinrianaitheacht ar shreabhadh seachtháirgí ainmhithe agus maidir le héifeachtacht agus le comhchuibhiú rialuithe oifigiúla.

(10)

Ghlac an Coiste Stiúrtha Eolaíoch, ar ghabh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (UESB) ina ionad in 2002, le roinnt tuairimí maidir le seachtháirgí ainmhithe. Léiríonn na tuairimí sin an gá atá le príomhphrionsabail Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a chothabháil; go háirithe an prionsabal nár cheart go gcuirfí seachtháirgí ainmhithe atá díorthaithe ó ainmhithe a léirítear, mar thoradh ar chigireacht sláinte, nach bhfuil siad oiriúnach mar bhia don duine, sa slabhra beathaithe. Féadfar, áfach, na seachtháirgí ainmhithe sin a aisghabháil agus a úsáid i dtáirgeadh táirgí teicniúla nó tionsclaíocha faoi choinníollacha sláinte sonraithe.

(11)

Léirítear le conclúidí Uachtaránacht na Comhairle maidir le tuarascáil an Choimisiúin an 21 Deireadh Fómhair 2005 arna nglacadh i Nollaig 2005, agus na comhairliúcháin a rinne an Coimisiún ina dhiaidh sin, gur cheart na rialacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a fheabhsú. Ba cheart príomhchuspóirí na rialacha maidir le seachtháirgí ainmhithe, eadhon rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe agus cosaint shábháilteacht an bhiashlabhra agus an tslabhra beathaithe a leagan síos go soiléir. Ba cheart, le forálacha an Rialacháin seo, go bhféadfaí na cuspóirí sin a chomhlíonadh.

(12)

Ba cheart go mbeadh feidhm ag na rialacha a bhaineann le seachtháirgí ainmhithe a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le táirgí nach féidir a úsáid mar bhia don duine faoi reachtaíocht an Chomhphobail, go háirithe nuair nach gcomhlíonann siad reachtaíocht sláinteachais bia nó i gcás nach bhféadfaí iad a chur ar an margadh mar bhia ós rud é nach bhfuil siad sábháilte nó siocar go ndéanann siad dochar do shláinte an duine nó mar gheall nach bhfuil siad oiriúnach mar bhia don duine (seachtháirgí ainmhithe ‘de réir an dlí’). Ba cheart, áfach, go mbeadh feidhm ag na rialacha sin freisin maidir le táirgí de bhunadh ainmhíoch a chomhlíonann rialacha áirithe ionas go bhféadfaí iad a úsáid mar bhia don duine nó ar amhábhair iad do tháirgeadh táirgí, fiú amháin más rud é gur chun críocha eile iad ar deireadh (seachtháirgí ainmhithe ‘de rogha’).

(13)

Ina theannta sin, d’fhonn cosc a chur le rioscaí a eascraíonn ó ainmhithe fiáine, ba cheart go mbeadh coirp nó páirteanna de choirp ainmhithe den sórt sin a mbeadh amhras ann iad a bheith ionfhabhtaithe le galar in-tarchurtha faoi réir na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo. Níor cheart, agus an méid sin á áireamh, go dtabharfaí le tuiscint go mbeadh oibleagáid ann coirp ainmhithe fiáine básaithe nó ainmhithe fiáine a dhéantar a fhiach ina ngnáthóg nádúrtha a bhailiú agus a dhiúscairt. Más rud é go gcloítear le dea-chleachtais fhiaigh, féadfar inní agus páirteanna eile de choirp géim fiáine a dhiúscairt ar shlí shábháilte ar an láthair. Tá cleachtais den sórt sin chun rioscaí a mhaolú fadbhunaithe sna Ballstáit agus tá siad bunaithe i gcásanna áirithe ar thraidisiúin chultúrtha nó ar reachtaíocht náisiúnta a rialaíonn gníomhaíochtaí sealgairí. Leagtar síos le reachtaíocht Chomhphobail, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 lena leagtar síos rialacha sonracha sláinteachais le haghaidh bia de bhunadh ainmhíoch (4), rialacha maidir le feoil agus seachtháirgí ó ghéim fiáin. Cuireann na rialacha sin an fhreagracht maidir le rioscaí a chosc ar dhaoine oilte amhail sealgairí. Ag féachaint do na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann don bhiashlabhra, níor cheart go mbeadh seachtháirgí ó ghéim fiáin maraithe faoi réir an Rialacháin seo ach a mhéid a bhíonn feidhm ag reachtaíocht sláinteachais bia i gcás géim den sórt sin a chur ar an margadh agus go mbíonn baint ag oibríochtaí a dhéantar i mbunaíochtaí ina láimhseáiltear géim leis. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh seachtháirgí ainmhithe le haghaidh ullmhú trófaithe géime cumhdaithe leis an Rialachán seo chun rioscaí do shláinte ainmhithe a chosc a thig ó sheachtháirgí den sórt sin.

(14)

Ba cheart go mbeadh feidhm ag na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo i ndáil le seachtháirgí ainmhithe a dhíorthaítear ó ainmhithe uisceacha cé is moite d’ábhar as árthaí a oibríonn faoi reachtaíocht sláinteachais bia an Chomhphobail. Ba cheart, áfach, go nglacfaí bearta atá comhréireach leis na rioscaí maidir le hábhar a láimhseáil agus a dhiúscairt a fhaightear ar bord árthaí iascaireachta mar thoradh ar dhí-inniú éisc agus a léiríonn comharthaí de ghalar. Ba cheart go nglacfaí bearta den sórt sin chun an Rialachán seo a chur chun feidhme ar bhonn measúnú rioscaí ón institiúid chuí eolaíoch ag féachaint don fhianaise atá ar fáil i ndáil le héifeachtacht bhearta áirithe chun leathadh galar a d’fhéadfadh daoine a tholgadh, go háirithe paraisítí áirithe.

(15)

De dheasca na rioscaí teoranta a thagann ó ábhair a úsáidtear mar amhbhia peataí ar fheirm nó a sholáthraítear do ghnólachtaí bia, níor cheart go mbeadh gníomhaíochtaí áirithe a bhaineann leis an amhbhia peata sin cumhdaithe faoi na rialacha atá leagtha síos sa Rialachán seo.

(16)

Is iomchuí na hainmhithe atá le haicmiú mar pheataí a shoiléiriú sa Rialachán seo, ionas nach n-úsáidfear seachtháirgí a dhíorthaítear ó ainmhithe den sórt sin i mbeathú ainmhithe feirmshaothraithe. Ba cheart, go háirithe, go n-aicmeofaí ainmhithe a choinneáiltear chun críocha seachas críocha feirmeoireachta, amhail don chompánachas, mar ainmhithe peata.

(17)

Ar mhaithe le comhchuibheas i ndáil le reachtaíocht an Chomhphobail, ba cheart go mbainfí úsáid, sa Rialachán seo, as sainmhínithe áirithe a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 lena leagtar síos rialacha maidir le heinceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha áirithe a chosc, a rialú agus a dhíothú (5) agus i dTreoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl (6). Ba cheart go ndéanfaí an tagairt do Threoir 86/609/CEE ón gComhairle an 24 Samhain 1986 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha turgnamhacha agus eolaíochta (7) eile a shoiléiriú.

(18)

Ar mhaithe le comhchuibheas i ndáil le reachtaíocht an Chomhphobail, ba cheart go mbainfí úsáid, sa Rialachán seo, as an sainmhíniú ar ‘ainmhí uisceach’ faoi mar atá leagtha síos i dTreoir 2006/88/CE ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 maidir le ceanglais sláinte ainmhithe i ndáil le hainmhithe dobharshaothraithe agus a dtáirgí, agus maidir le galair áirithe in ainmhithe dobharshaothraithe (8) a chosc agus a rialú. Ag an am céanna, ba cheart go mbeadh inveirteabraigh uisceacha nach bhfuil cumhdaithe faoin sainmhíniú sin agus nach leathnaíonn galair faoi réir ag na ceanglais chéanna agus a bhíonn ainmhithe uisceacha.

(19)

Sonraítear i dTreoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le líonadh talún le dramhaíl (9) na coinníollacha maidir le cead a eisiúint do líonadh talún. Ba cheart go ndéanfadh an Rialachán seo foráil do dhiúscairt seachtháirgí ainmhithe trí líonadh talún a mbeidh cead den sórt sin eisithe ina leith.

(20)

I gcomhréir leis an Rialachán seo ba cheart gur ar oibreoirí a bheadh an phríomhfhreagracht maidir le dul i mbun oibríochtaí. Ag an am céanna, éilíonn leas an phobail ó thaobh rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc go mbeadh córas bailithe agus diúscartha bunaithe lena áirithiú go ndéanfar seachtháirgí ainmhithe nach bhféadfar a úsáid, nó nach ndéanfar a úsáid ar chúiseanna eacnamaíocha, a úsáid agus a dhiúscairt i slí shábháilte. Ba cheart go gcuirfeadh raon feidhme an chórais bailithe agus diúscartha méid iarbhír na seachtháirgí ainmhithe a fhabhraítear i mBallstát áirithe san áireamh. Ba cheart go léireodh sé freisin, ar bhonn réamhchúraim, an gá le hacmhainneacht diúscartha níos leithne i gcás mór-ráigeanna de ghalair in-tarchurtha nó i gcás teipeanna teicniúla sealadacha i saoráid diúscartha a bheadh ann cheana. Ba cheart go mbeadh cead ag Ballstáit comhoibriú lena chéile agus le tríú tíortha ar choinníoll go gcomhlíontar cuspóirí an Rialacháin seo.

(21)

Is tábhachtach an pointe tosaigh a aimsiú i saolré seachtháirgí ainmhithe ar cheart go mbeadh ceanglais an Rialacháin seo infheidhme ina dhiaidh sin. Chomh luath agus a bheidh táirge ina sheachtháirge ainmhithe níor cheart, go dtiocfadh sé ar ais sa bhiashlabhra. Bíonn cúinsí speisialta infheidhme maidir le hamhábhair áirithe, amhail seithí a láimhseáil, a láimhseáiltear i mbunaíochtaí agus i ngléasraí a chomhtháitear ag an am céanna sa bhiashlabhra agus an slabhra um sheachtháirgí ainmhithe. Sna cásanna sin, ba cheart go nglacfaí na bearta riachtanacha trí dheighilt chun rioscaí ionchasacha ar an mbiashlabhra a mhaolú, rioscaí ar féidir leo teacht ó thraséilliú. Ba cheart dálaí riosca-bhunaithe a chinneadh d’ionaid eile chun traséilliú a chosc go háirithe tríd an slabhra um sheachtháirgí ainmhithe agus an biashlabhra a scaradh.

(22)

Ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil agus rialú ceart a dhéanamh ar rioscaí ionchasacha, ba cheart pointe deiridh sa slabhra monaraíochta a chinneadh do tháirgí gan ábharthacht dhíreach do shábháilteacht an tslabhra beathaithe acu a thuilleadh. I gcás táirgí áirithe a rialaítear faoi reachtaíocht eile Chomhphobail, ba cheart pointe deiridh den sórt sin a chinneadh ag an gcéim monaraíochta. Ba cheart táirgí a bhain an pointe deiridh seo amach a bheith díolmhaithe ó shrianta faoin Rialachán seo. Ba cheart go háirithe go gceadófaí táirgí i ndiaidh an phointe deiridh a chur ar an margadh gan srian faoin Rialachán seo agus féadfaidh oibreoirí, nach bhfuil formheasta ná cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo, iad a láimhseáil agus iad a iompar.

(23)

Ba cheart go mbeadh sé indéanta áfach pointe deiridh den sórt sin a mhodhnú, go háirithe i gcás rioscaí nua atá ag teacht chun cinn. Le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 díolmhaítear táirgí áirithe, go háirithe guanó, seithí ar leith a chuirtear trí fhoirmeacha cóireála éagsúla amhail súdaireacht, agus bua-chomharthaí géim áirithe, díolmhaithe ó cheanglais an Rialacháin sin. Ba cheart go bhforáilfí do dhíolúintí cosúla sna bearta cur chun feidhme a bheidh le glacadh faoin Rialachán seo do tháirgí amhail táirgí olacheimiceacha agus na táirgí deiridh ó tháirgeadh bithdhíosail, faoi na coinníollacha iomchuí.

(24)

D’fhonn ard-leibhéal cosanta a áirithiú i ndáil leis an tsláinte phoiblí agus le sláinte ainmhithe, ba cheart do Bhallstáit leanúint leis na bearta is gá a chur i bhfeidhm chun cosc a chur ar sheachtháirgí ainmhithe a choinsíniú ó limistéar nó ó bhunaíochtaí srianta, go háirithe i gcás ráige de ghalar a liostaítear i dTreoir 92/119/CEE ón gComhairle an 17 Nollaig 1992 lena ndéantar bearta ginearálta Comhphobail a thabhairt isteach maidir le galair áirithe ainmhithe a rialú agus bearta sonracha i ndáil le galar saicíneach muc (10).

(25)

Ba cheart gur i mbunaíochtaí nó i ngléasraí a mbíonn ceadú faighte acu roimh ré ón údarás inniúil maidir le seachtháirgí ainmhithe a mbíonn mórchuid riosca ag gabháil leo don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a rachfaí i mbun oibríochtaí den sórt sin, agus iontu sin amháin. Ba cheart go mbeadh an coinníoll sin i bhfeidhm go háirithe i gcás bunaíochtaí nó gléasraí próiseála agus bunaíochtaí nó gléasraí eile a láimhseálann nó stórálann seachtháirgí ainmhithe ag a bhfuil ábharthacht dhíreach do shábháilteacht an tslabhra beathaithe. Ba cheart go gceadófaí seachtháirgí ainmhithe a bhaineann le níos mó ná catagóir amháin a láimhseáil sa bhunaíocht chéanna nó sa ghléasra céanna ar choinníoll go ndéantar tras-éilliú a chosc. Ba cheart go gceadófaí, ina theannta sin, na coinníollacha sin a leasú má eascraíonn an oiread ábhair le diúscairt agus le próiseáil de bharr mhór-ráige de ghalar, ar an gcoinníoll go n-áiritheofar nach leanfaidh iomadú ar rioscaí galair as an úsáid shealadach faoi choinníollacha leasaithe den sórt sin.

(26)

Níor cheart go mbeadh gá le ceaduithe den sórt sin, áfach, i ndáil le bunaíochtaí nó gléasraí ina ndéantar ábhair áirithe shábháilte a phróiseáil nó a láimhseáil amhail táirgí a dhéantar a phróiseáil an oiread is nach gcuireann siad an tsláinte phoiblí ná sláinte ainmhithe i mbaol a thuilleadh. Ba cheart go mbeadh bunaíochtaí nó gléasraí den sórt sin cláraithe le go gceadófaí sreabhadh ábhair a rialú go hoifigiúil agus a inrianaitheacht a áirithiú. Ba cheart go mbeadh sé sin infheidhme freisin i ndáil le hoibreoirí a iompraíonn seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe, mura mbeidh siad faoi réir ag aon srian a thuilleadh ós rud é go mbeidh pointe deiridh sa slabhra cinntithe.

(27)

Ba cheart go gceadófaí bunaíochtaí nó gléasraí tar éis faisnéis a chur faoi bhráid an údaráis inniúil agus i ndiaidh cuairt a thabhairt ar an láthair a léiríonn go gcomhlíonfar ceanglais an Rialacháin seo maidir le hinfreastruchtúr agus trealamh na bunaíochta nó an ghléasra, ionas go ndéanfar rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eascraíonn ón bpróiseas a imshrianadh ar shlí leordhóthanach. Ba cheart go mbeifí in ann na ceaduithe a dheonú go coinníollach d’fhonn deis a thabhairt d’oibreoirí easpaí a cheartú sula bhfaighidh an bhunaíocht nó an gléasra formheas iomlán.

(28)

Níor cheart go n-éileofaí go gceadófaí nó go gclárófaí bunaíochtaí nó gléasraí a bhfuil a n-oibríochtaí ceadaithe cheana féin i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail maidir le sláinteachas bia faoin Rialachán seo, ós rud é go gcuirtear cuspóirí an Rialacháin seo san áireamh cheana féin i gcás ceaduithe nó clárúcháin faoin reachtaíocht Comhphobail seo. Ba cheart, áfach, go mbeadh oibleagáid ar bhunaíochtaí nó ar ghléasraí a ceadaíodh nó a cláraíodh faoi reachtaíocht sláinteachais ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh agus a bheidh faoi réir ag rialuithe oifigiúla a rinneadh chun críocha comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo a fhíorú.

(29)

Ba cheart seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a aicmiú i dtrí chatagóir ina léirítear leibhéal an riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a bhaineann leo, ar bhonn measúnuithe riosca. Cé nár cheart seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe lena mbaineann riosca ard a úsáid ach do chríocha lasmuigh den bhiashlabhra, ba cheart a n-úsáid lena mbaineann riosca níos ísle a cheadú faoi choinníollacha sábháilte.

(30)

D’fhéadfadh forbairt próiseas lena gcuirfí deireadh le rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe nó a dhéanfadh iad a íoslaghdú leanúint as dul chun cinn in eolaíocht agus i dteicneolaíocht. Ba cheart go bhféadfaí leasuithe a dhéanamh ar liostaí na seachtháirgí ainmhithe a leagtar amach sa Rialachán seo, chun dul chun cinn den sórt sin a chur san áireamh. Ba cheart don fhoras eolaíochta cuí, amhail an UESB, an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach nó an Coiste Eolaíoch um Tháirgí Tomhaltais measúnú riosca a dhéanamh, ag brath ar na cineálacha seachtháirgí ainmhithe a bhfuil a rioscaí le measúnú, sula ndéanfaí aon leasuithe den sórt sin, agus i gcomhréir le prionsabail ghinearálta reachtaíochta Comhphobail atá dírithe ar leibhéal ard cosanta a áirithiú do shláinte an phobail agus do shláinte ainmhithe. Ba cheart, áfach, go mbeadh sé soiléir nuair a dhéantar seachtháirgí ainmhithe as catagóirí éagsúla a mheascadh gur cheart an meascán a láimhseáil i gcomhréir leis na caighdeáin atá leagtha síos do chion an mheascáin a bhaineann leis an gcatagóir lena mbaineann an riosca is mó.

(31)

Mar gheall ar an mbaol ard do shláinte an phobail, níor cheart seachtháirgí ainmhithe as a bhféadfadh baol maidir le heinceifileapaite spúinseach in-tarchurtha (TSE) a eascairt a úsáid, go háirithe, do bheatha. Ba cheart go mbeadh an srian sin infheidhme chomh maith maidir le hainmhithe fiáine trína bhféadfaí galar teagmhálach a tharchur. Ba cheart go mbeadh an srian ar sheachtháirgí ainmhithe a thabhairt mar bheatha as a bhféadfadh riosca TSE eascairt gan dochar do na rialacha beathaithe a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 999/2001.

(32)

Níor cheart seachtháirgí ainmhithe ó ainmhithe a úsáidtear le haghaidh turgnamh faoi mar a shainmhínítear iad in i dTreoir 86/609/CEE a úsáid i mbeatha, de bharr na rioscaí ionchasacha a d’fhéadfadh teacht óna seachtháirgí ainmhithe. Féadfaidh Ballstáit, áfach, úsáid seachtháirgí ainmhithe ó ainmhithe a cheadú a úsáideadh le haghaidh turgnamh chun breiseáin bheatha a thástáil, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin a úsáid i gcothú ainmhithe (11).

(33)

Tá sé neamhdhleathach substaintí agus táirgí áirithe a úsáid, faoi Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle an 26 Meitheamh 1990 lena leagtar síos nós imeachta Comhphobail maidir le huasteorainneacha iarmhair do tháirgí íocshláinte tréidliachta in earraí bia de bhunadh ainmhíoch a bhunú (12) agus faoi Threoir 96/22/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1996 a bhaineann le toirmeasc ar shubstaintí áirithe a ngabhann gníomhaíocht hormónach nó thíreastatach leo, agus ar bhéite-agónaithe, a úsáid i bhfeirmeoireacht stoic (13). Chomh maith leis sin, leagtar síos rialacha breise i dTreoir 96/23/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1996 maidir le bearta chun monatóireacht a dhéanamh ar shubstaintí áirithe agus a n-iarmhair in ainmhithe beo agus i dtáirgí ainmhithe (14). Leagtar rialacha síos freisin i dTreoir 96/23/CE atá infheidhme i gcás ina ndéantar a shuíomh go bhfuil iarmhair de shubstaintí údaraithe nó d’ábhar salaithe a sháraíonn leibhéil cheadaithe áirithe i láthair. D’fhonn comhchuibheas reachtaíochta Comhphobail a áirithiú, ba cheart táirgí de bhunadh ainmhíoch ina n-aimsítear substaintí a sháraíonn Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 agus Treoracha 96/22/CE agus 96/23/CE a aicmiú mar ábhar Chatagóir 1 nó ábhar Chatagóir 2, de réir mar is cuí, ag féachaint don riosca a bhaineann leo don bhiashlabhra agus don slabhra beathaithe.

(34)

Níor cheart go mbeadh gá le haoileach agus le hábhar ó chonair an díleá a dhiúscairt, ar choinníoll go n-áiritheofar le cóireáil cheart nach ndéanfar galair a tharchur agus iad á gcur amach ar an talamh. Níor cheart seachtháirgí ainmhithe ó ainmhithe a fhaigheann bás ar an bhfeirm ná ó ainmhithe a mharaítear chun galair a dhíothú a úsáid sa slabhra beathaithe. Ba cheart go mbeadh feidhm freisin ag an srian sin maidir le seachtháirgí ainmhithe allmhairithe a ligtear isteach sa Chomhphobal, sa chás nach gcomhlíonann siad reachtaíocht an Chomhphobail arna n-iniúchadh ag pointe teorann an Chomhphobail, agus ar tháirgí nach gcomhlíonann na ceanglais is infheidhme le linn seiceálacha a dhéantar laistigh den Chomhphobal. Níor cheart go mbeadh eisiamh táirgí a chuirtear ar fáil do chigireacht teorann ón slabhra beathaithe mar thoradh ar neamhchomhlíonadh Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Márta 2000 maidir le coigeartú dlíthe na mBallstát i ndáil le lipéadú, cur i láthair agus fógraíocht ar earraí bia (15) agus neamhchomhlíonadh Rialachán (CE) Uimh 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid (16).

(35)

Ón dáta ar tháinig Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 i bhfeidhm, déanann aicmiú mainneachtana seachtháirgí ainmhithe áirithe mar ábhar Chatagóir 2 na húsáidí a d’fhéadfadh a bheith acu a theorannú go mór, cé nach gá go mbeadh sé sin comhréireach leis na rioscaí a bhíonn i gceist. Chuige sin, ba cheart na seachtháirgí ainmhithe sin a athaicmiú mar ábhar Chatagóir 3, le go bhféadfaí iad a úsáid chun críocha beathaithe áirithe. Maidir le haon seachtháirgí ainmhithe eile nach liostaítear faoi cheann de na trí chatagóir, ba cheart an t-aicmiú mainneachtana mar ábhar Chatagóir 2 a chothabháil ar chúiseanna réamhchúraim, go háirithe chun eisiamh ginearálta ábhair den sórt sin ón slabhra beathaithe d’ainmhithe feirmshaothraithe, seachas ainmhithe fionnaidh a dhaingniú.

(36)

Cuirtear an dualgas príomha maidir le reachtaíocht Comhphobail a chomhlíonadh, a bhfuil sé mar aidhm léi sláinte an phobail agus sláinte ainmhithe a chosaint, ar oibreoirí gnólachtaí bia agus beatha le reachtaíocht eile a tháinig i bhfeidhm tar éis Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 ag leagan síos phrionsabail agus cheanglais ghinearálta dhlí an bhia, ag bunú an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia agus ag leagan síos nósanna imeachta i gcúrsaí sábháilteachta bia (17), eadhon Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (18) agus Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Eanáir 2005 lena leagtar síos ceanglais do shláinteachas beatha (19), agus dá bhfuil Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 comhlántach. Ag teacht leis an reachtaíocht sin, ba cheart go mbeadh oibreoirí a dhéanann gníomhaíochtaí faoin Rialachán seo freagrach go príomha, freisin, as comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. Ba cheart an oibleagáid sin a shoiléiriú agus a shonrú tuilleadh maidir leis an tslí a ndéanfar inrianaitheacht a áirithiú, amhail seachtháirgí ainmhithe a bhailiú agus a dháileadh ar leithligh. Ba cheart go leanfaí d’oibriú córas bunaithe a áirithíonn inrianaitheacht do tháirgí a fheidhmíonn ar leibhéal náisiúnta amháin, má chuireann seo faisnéis choibhéiseach ar fáil. Ba cheart go ndéanfaí gach iarracht úsáid leictreonach doiciméadúcháin agus modhanna eile doiciméadúcháin nach n-úsáideanna taifid ar pháipéar a chur chun cinn, chomh fada agus a áirítear inrianaitheacht.

(37)

Tá córas féinseiceálacha riachtanach lena áirithiú go ndéanfar ceanglais an Rialacháin seo a chomhall laistigh de bhunaíocht nó de ghléasra. Le linn seiceálacha oifigiúla ba cheart go gcuirfeadh na húdaráis inniúla feidhmiú a seiceálacha féin san áireamh. I mbunaíochtaí nó i ngléasraí áirithe ba cheart féinseiceálacha a dhéanamh trí chóras bunaithe ar na prionsabail a bhaineann le hanailís ar ghuais agus ar phointí rialúcháin criticiúla (HACCP). Ba cheart go mbeadh prionsabail HACCP bunaithe ar an taithí den chur chun feidhme faoi reachtaíocht Chomhphobail maidir le sláinteachas bia agus beatha. Ar an gcuma seo, d’fhéadfadh treoracha náisiúnta maidir le dea-chleachtas a bheith ina n-uirlis úsáideach chun cur chun feidhme praiticiúil phrionsabail HACCP agus gnéithe eile den Rialachán seo a éascú.

(38)

Níor cheart seachtháirgí ainmhithe a úsáid ach amháin má dhéantar na rioscaí do shláinte an phobail agus do shláinte ainmhithe a íoslaghdú le linn a bpróiseála agus táirgí díorthaithe a mhonaraítear ar bhonn seachtháirgí ainmhithe á gcur ar an margadh. Mura bhfuil an rogha sin ar fáil, ba cheart na seachtháirgí a dhiúscairt faoi choinníollacha sábháilte. Ba cheart na roghanna maidir le seachtháirgí ainmhithe de chuid na gcatagóirí éagsúla a shoiléiriú i gcomhchuibheas le reachtaíocht eile an Chomhphobail. Go ginearálta, ba cheart go mbeadh na roghanna ann do chatagóir lena mbaineann riosca níos mó ar fáil chomh maith, mura mbeidh léirbhreithnithe speisialta infheidhme ó tharla go mbaineann riosca le seachtháirgí áirithe ainmhithe.

(39)

Ba cheart seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a dhiúscairt i gcomhréir le reachtaíocht chomhshaoil a bhaineann le líonadh talún agus le dramhaíl a loscadh. D’fhonn comhchuibheas a áirithiú, ba cheart go rachfaí i mbun loiscthe i gcomhréir le Treoir 2000/76/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Nollaig 2000 maidir le dramhaíl a loscadh (20). Tá comhloscadh dramhaíola – mar oibríocht aisghabhála nó diúscartha – faoi réir coinníollacha comhchosúla maidir le ceadú agus oibriú le loscadh dramhaíola, go háirithe maidir le luachanna teorann astaíochtaí aeir, sceitheadh fuíolluisce agus iarmhair, ceanglais rialaithe, ceanglais mhonatóireachta agus ceanglais tomhais. Dá bhíthin sin, ba cheart go gceadófaí comhloscadh díreach na dtrí chatagóir ábhar gan próiseáil a dhéanamh roimh ré. Ina theannta sin, ba cheart forálacha sonracha a achtú chun gléasraí loiscthe ardtoillte agus ísealtoillte a cheadú.

(40)

Ba cheart úsáid seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe mar bhreosla sa phróiseas dócháin a údarú agus ní chóir go bhfeicfí é mar oibríocht diúscartha dramhaíola. Ba cheart, áfach, go rachfaí i mbun úsáide den sórt sin faoi choinníollacha lena ndéanfaí cosaint shláinte an phobail agus shláinte ainmhithe a áirithiú, chomh maith leis na caighdeáin chomhshaoil chuí.

(41)

Ba cheart go bhforálfaí, leis an Rialachán seo, go bhféadfaí paraiméadair a leagan síos le haghaidh modhanna próiseála maidir le fad ama, teocht agus brú le haghaidh seachtháirgí ainmhithe, go háirithe do na modhanna dá dtagraítear anois mar mhodh 2 go modh 7 faoi Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002.

(42)

Ba cheart sliogáin ó shliogiasc a bhfuil na fíocháin bhoga nó an t-iasc bainte astu a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin. De bharr na gcleachtas éagsúil atá sa Chomhphobal maidir le fíochán bog nó iasc den sórt sin a bhaint as sliogáin, ba cheart go bhféadfaí sliogáin a úsáid nach bhfuil an fíochán bog nó an t-iasc go léir bainte astu, ar choinníoll nach leanfadh eascairt riosca do shláinte an phobail agus do shláinte ainmhithe as úsáid den sórt sin. D’fhéadfadh treoracha náisiúnta maidir le dea-chleachtas cuidiú le faisnéis a scaipeadh maidir le coinníollacha cearta faoina bhféadfaí dul i mbun úsáide den sórt sin.

(43)

Ag féachaint don riosca teoranta do shláinte an phobail agus do shláinte ainmhithe a eascraíonn ó tháirgí den sórt sin, ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil in ann ullmhú ullmhóidí bithdhinimiciúla agus a n-úsáid ar an talamh a údarú, ar bhonn ábhair Chatagóir 2 agus ábhair Chatagóir 3, dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2007 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha (21).

(44)

Baineann bealaí tairbhiúla maidir le fuinneamh a ghiniúint le teicneolaíochtaí núíosacha atáthar á bhforbairt ar bhonn seachtháirgí ainmhithe nó bealaí chun táirgí den sórt sin a dhiúscairt ar shlí shábháilte. Féadfar diúscairt shábháilte tarlú trí mheascán de mhodhanna chun seachtháirgí ainmhithe a choimeád go sábháilte ar an láithreán le modhanna diúscartha bunaithe agus trí mheascán de pharaiméadair phróiseála údaraithe le caighdeáin nua a ndearnadh measúnú fabhach orthu. D’fhonn ascnamh gaolmhar in eolaíocht agus i dteicneolaíocht a chur san áireamh, ba cheart teicneolaíochtaí den sórt sin a údarú mar mhodhanna malartacha chun seachtháirgí ainmhithe a dhiúscairt tríd an gComhphobal. Má bhíonn próiseas teicneolaíochta forbartha ag duine aonair ba cheart go ndéanfadh UESB iarratas, arna sheiceáil ag an údarás inniúil, a scrúdú sula ndéanfaí údarú den sórt sin a dheonú lena áirithiú go ndéanfar poitéinseal laghdaithe riosca an phróisis a mheasúnú agus go gcaomhnaítear cearta daoine aonair, lena n-áirítear rúndacht faisnéise gnó. D’fhonn comhairle a chur ar fáil d’iarratasóirí ba cheart formáid chaighdeánach a ghlacadh. Ós rud é nach bhfuil ach feidhm tháscach ag an doiciméad sin ba cheart é a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach i gcomhair leis an UESB.

(45)

Is iomchuí soiléiriú a dhéanamh ar na ceanglais is infheidhme maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe atá beartaithe chun críocha beathaithe agus leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach a chur ar an margadh le cosaint an bhiashlabhra agus an tslabhra beathaithe a áirithiú. Níor cheart ach ábhar ó Chatagóir 3 a úsáid chun ainmhithe feirmshaothraithe seachas ainmhithe fionnaidh a bheathú. D’fhéadfadh leasacháin a bheadh táirgthe ar bhonn seachtháirgí ainmhithe difear a dhéanamh do shábháilteacht an bhiashlabhra agus an tslabhra beathaithe. Sa chás go mbíonn siad déanta ó fheoil agus mhin chnámh díorthaithe ó ábhar Chatagóir 2 nó ó próitéin ainmhithe próiseáilte, ba cheart comhpháirt, amhail substaint neamhorgánach nó do-dhíleáite, a chur leis lena n-úsáid dhíreach chun críocha beathaithe a chosc. Níor cheart go mbeadh meascadh den chineál sin riachtanach go háirithe i gcás táirgí a mbainfidh an tomhaltóir deiridh úsáid astu mura mbainfear mí-úsáid as an táirge chun críocha beathaithe. Agus na comhpháirteanna á gcinneadh, ba cheart go gcuirfí san áireamh imthosca difriúla maidir leis an aeráid agus an ithir agus an cuspóir a bhaineann le leasacháin áirithe a úsáid.

(46)

Leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1523/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena dtoirmisctear fionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú nó a onnmhairiú amach as (22) toirmeasc ginearálta ar fhionnadh cat agus fionnadh madraí agus ar tháirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú nó a onnmhairiú. Níor cheart go ndéanfadh an toirmeasc sin difear, áfach, don oibleagáid faoin Rialachán seo maidir le seachtháirgí ainmhithe ó chait agus ó mhadraí, lena n-áirítear fionnadh, a dhiúscairt.

(47)

D’fhéadfadh cur chun cinn na heolaíochta agus an taighde agus gníomhaíochtaí ealaíonta úsáid seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe as gach catagóir a éileamh, uaireanta i gcainníochtaí faoi bhun scála na malartuithe tráchtála. Le hallmhairiú agus úsáid seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe den sórt sin a éascú, ba cheart go mbeadh an t-údarás inniúil ábalta na coinníollacha d’oibríochtaí den sórt sin a shocrú ar bhonn cásanna sonracha. Ba cheart coinníollacha comhchuibhithe a leagan síos má bhíonn gníomh ag leibhéal Comhphobail riachtanach.

(48)

Tá forálacha mionsonraithe i Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 lena gceadaítear, trí mhaolú, ábhair Chatagóir 2 agus ábhair Chatagóir 3 a thabhairt mar bheatha d’ainmhithe i zúnna. Ba cheart forálacha comhchosúla a leagan síos sa Rialachán seo agus ba cheart go mbeadh beathú ábhair áirithe Chatagóir 1 ceadaithe agus anuas air sin go bhféadfaí rialacha mionsonraithe a leagan síos le haon riosca a d’fhéadfadh a bheith ann do shláinte ainmhithe nó do shláinte an phobail a rialú.

(49)

Ceadaítear le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 ábhar Chatagóir 1 a thabhairt mar bheatha do speicis éan neicreafagach nó agus speicis eile atá cosanta nó atá i mbaol agus a bhfuil cónaí orthu ina ngnáthóg nádúrtha chun an bhithéagsúlacht a chur chun cinn.. Le huirlis leordhóthanach do chaomhnú na speiceas sin a sholáthar, ba cheart go leanfaí leis an gcleachtas beathaithe sin a cheadú faoin Rialachán seo, i gcomhréir le coinníollacha arna leagan síos chun scaipeadh galar a chosc. Ag an am céanna, ba cheart coinníollacha sláinte a leagan síos sna bearta cur chun feidhme a cheadaíonn ábhar Chatagóir 1 a úsáid chun críocha beathaithe i gcórais féaraigh fhairsinge agus chun críocha speiceas eile feoiliteoirí, amhail béir agus mic tíre. Is tábhachtach go gcuirfeadh na coinníollacha sláinte san áireamh pátrúin nádúrtha chaitheamh bia an speicis lena mbaineann chomh maith le cuspóirí an Chomhphobail chun an bhithéagsúlacht a chur cinn dá dtagraítear sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Bealtaine 2006 dar teideal ‘Stad a chur le cailliúint bhithéagsúlachta faoi 2010 - agus ina dhiaidh sin’.

(50)

D’fhéadfaí glacadh i gcásanna áirithe le seachtháirgí ainmhithe a adhlacadh nó a dhó, go háirithe ainmhithe marbha, agus go háirithe i limistéir iargúlta, nó i gcásanna rialaithe galair a éilíonn go ndéanfaí diúscairt éigeandála ar na hainmhithe a mharaítear mar bheart chun rialú a dhéanamh ar ráig de ghalar in-tarchurtha tromchúiseach. Ba cheart, go háirithe, go mbeadh cead diúscáirt a dhéanamh ar an láthair i gcás imthosca speisialta, ós rud é go bhféadfadh acmhainneacht na gcniog-chlós nó na loisceoirí laistigh de réigiún nó de Bhallstát a bheith ina fhachtóir teorannaithe ar shlí eile maidir le galar a rialú.

(51)

Ba cheart an maolú atá ann faoi láthair maidir le seachtháirgí ainmhithe a adhlacadh agus a dhó a shíneadh chuig limistéir nach féidir a shroicheadh go praiticiúil nó a chuirfeadh sláinte agus sábháilteacht an phearsanra bailithe i mbaol. Léiríonn an taithí a fuarthas le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 agus le tubaistí nádúrtha amhail dóiteáin foraoise agus tuilte i mBallstáit áirithe go bhféadfaí, in imthosca eisceachtúla den sórt sin, glacadh le diúscairt trí dhó nó trí adhlacadh ar an láthair chun diúscairt thapa ainmhithe a áirithiú agus chun iomadú rioscaí galair a sheachaint. Ba cheart go mbeadh teorainn le méid foriomlán na limistéar iargúlta i mBallstát, bunaithe ar an taithí a fuarthas le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 999/2001, lena áirithiú go gcomhallfar an oibleagáid ghinearálta maidir le córas diúscartha ceart a chomhlíonann na rialacha atá leagtha síos sa Rialachán seo.

(52)

Ba cheart go gceadófaí do bhunaíochtaí nó do ghléasraí áirithe nach láimhseálann ach cainníochtaí beaga de sheachtháirgí ainmhithe nach gcuireann sláinte ainmhithe ná sláinte an phobail i mbaol seachtháirgí den sórt sin a dhiúscairt ar shlí eile seachas trí dhiúscairt i gcomhréir leis an Rialachán seo, faoi mhaoirseacht oifigiúil. Ba cheart, áfach, na critéir maidir le himthoscaí eisceachtúla a leagan síos ag leibhéal an Chomhphobail lena áirithiú go gcuirtear iad i bhfeidhm, bunaithe ar cás iarbhír earnálacha áirithe agus infhaighteacht córas diúscartha eile i mBallstáit áirithe eile.

(53)

Ba cheart go mbeadh na gníomhartha a d’fhéadfadh an t-údarás inniúil a ghlacadh sonraithe le linn dó a bheith ag déanamh rialú oifigiúil chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, go háirithe maidir le hoibríochtaí a chur ar fionraí nó iad a chosc go buan nó coinníollacha a ghearradh chun cur i bhfeidhm ceart an Rialacháin seo a áirithiú. Ba cheart na rialuithe oifigiúla seo a dhéanamh i gcreat pleananna rialuithe ilbhliantúla faoi Rialachán Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla chun comhlíonadh dlí beatha agus bia, rialacha sláinte ainmhithe agus rialacha leasa ainmhithe a áirithiú (23).

(54)

Lena áirithiú go bhféadfaidh Ballstáit rialú a dhéanamh ar an gcainníocht ábhair a thugtar isteach ina gcríoch lena dhiúscairt ba cheart go ndéanfadh an t-údarás inniúil fáil ábhair den sórt sin isteach ar a chríoch a údarú.

(55)

Féadfar steiriliú faoi bhrú agus coinníollacha iompair foghabhálacha a fhorchur chun rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann a rialú. D’fhonn inrianaitheacht agus comhoibriú a áirithiú idir údaráis inniúla Ballstát a rialaíonn seoladh seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe, ba cheart an córas TRACES a tugadh isteach le Cinneadh 2004/292/CE (24) ón gCoimisiún a úsáid chun faisnéis a chur ar fáil maidir le seoladh ábhair agus feoil agus min chnámh nó saill ainmhíoch de Chatagóir 1 agus de Chatagóir 2 atá díorthaithe ó ábhar Chatagóir 1 agus ábhar Chatagóir 2 agus próitéin ainmhíoch phróiseáilte atá díorthaithe ó ábhar Chatagóir 3. I gcás ábhar a sheoltar de ghnáth i méideanna beaga i gcomhair taighde, úsáid oideachasúil, ealaíonta nó dhiagnóiseach, ba cheart coinníollacha speisialta a leagan síos chun aistriú ábhar den sórt sin a éascú sa Chomhphobal. Ba cheart socruithe déthaobhacha a éascaíonn rialú ábhar a bhogtar idir Ballstáit a bhfuil teorainn choiteann acu a cheadú faoi chúinsí speisialta.

(56)

D’fhonn iompar coinsíneachtaí trí thríú tíortha atá comharsanach le níos mó ná Ballstát amháin a éascú, ba cheart réimeas speisialta a thabhairt isteach i gcomhair seoladh coinsíneachtaí ó chríoch Ballstáit amháin go Ballstát eile trí chríoch tríú tír lena áirithiú, go háirithe, go mbeidh coinsíneachtaí a thiocfaidh isteach arís sa Chomhphobal faoi réir seiceálacha tréidliachta i gcomhréir le Treoir 89/662/CEE ón gComhairle an 11 Nollaig 1989 maidir le seiceálacha tréidliachta i dtrádáil laistigh den Chomhphobal d’fhonn an margadh inmheánach a chomhlánú (25).

(57)

Ar mhaithe le comhleanúnachas i reachtaíocht an Chomhphobail tá gá soiléiriú a dhéanamh ar an ngaol idir na rialacha arna leagan síos sa Rialachán seo agus reachtaíocht an Chomhphobail maidir le dramhaíl. Go háirithe, ba cheart comhleanúnachas a áirithiú leis na toirmisc ar allmhairithe dramhaíola arna leagan síos i Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le loingsiú dramhaíola (26). Chun éifeachtaí dochracha a d’fhéadfadh a bheith ann don chomhshaol a chosc ba cheart toirmeasc a chur ar onnmhairiú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a bhfuil sé beartaithe iad a dhiúscairt trí loscadh nó trí líonadh talún. Ba cheart cosc a chur freisin ar onnmhairiú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe i gcás gurb é an cuspóir a n-úsáid i ngléasra bithgháis nó múirínithe chuig tríú tíortha nach bhfuil ina gcomhaltaí den Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, le hiarmhairtí dochracha a d’fhéadfadh a bheith ann don chomhshaol agus a chuirfeadh sláinte ainmhithe agus an tsláinte phoiblí i mbaol a chosc. Le linn dó na forálacha chun maolú a thabhairt ón toirmeasc ar onnmhairiú, tá sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún lánurraim a thabhairt ina chinntí do Choinbhinsiún Basel maidir le rialú gluaiseachtaí trasteorann dramhaíolacha guaiseacha agus a ndiúscairt, arna thabhairt i gcrích thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 93/98/CEE ón gComhairle (27), agus don leasú ar an gCoinbhinsiún a leagadh síos i gCinneadh III/1 ó Chomhdháil na bPáirtithe, arna fhormheasadh thar ceann an Chomhphobail le Cinneadh 97/640/CE ón gComhairle (28), agus arna chur chun feidhme le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

(58)

Chomh maith leis sin ba cheart a áirithiú nach ndéanfar seachtháirgí ainmhithe atá measctha nó éillithe le dramhaíl ghuaiseach, mar atá arna liostú i gCinneadh 2000/532/CE ón gCoimisiún an 3 Bealtaine 2000 ag ionadú Chinneadh 94/3/CE lena mbunaítear liosta dramhaíolacha de bhun Airteagal 1(a) de Threoir 75/442/CEE ón gComhairle maidir le dramhaíl agus i dTreoir 94/904/CE ón gComhairle lena mbunaítear liosta de dhramhaíolacha guaiseacha de bhun Airteagal 1(4) de Threoir 91/689/CEE ón gComhairle maidir le dramhaíl ghuaiseach (29), a allmhairiú, a onnmhairiú ná a choinsíniú idir Ballstáit ach i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

(59)

Ba cheart go mbeadh an Coimisiún ábalta rialuithe a dhéanamh i mBallstáit. Ba cheart rialuithe Comhphobail a dhéanamh i dtríú tíortha i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004.

(60)

Ba cheart go ndéanfaí allmhairiú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe isteach sa Chomhphobal agus idirthuras ábhar den sórt sin i gcomhréir leis na rialacha a bheidh chomh dian ar a laghad agus atá na rialacha is infheidhme laistigh den Chomhphobal. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfaí na rialacha is infheidhme maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe i dtríú tíortha a aithint mar chomhionann leis na rialacha arna leagan síos i reachtaíocht an Chomhphobail. De bharr an riosca a d’fhéadfadh eascairt astu ba cheart go mbeadh sraith rialacha allmhairithe níos simplithe infheidhme maidir le táirgí a bheidh ceaptha d’úsáidí lasmuigh den slabhra beathaithe.

(61)

Tá reachtaíocht an Chomhphobail a bhaineann le monarú táirgí díorthaithe lena bhfuil sé beartaithe iad a úsáid mar tháirgí cosmaideacha, mar tháirgí íocshláinte nó mar fheistí liachta comhdhéanta de chreat cuimsitheach maidir le táirgí den sórt sin a chur ar an margadh: Treoir 76/768/CEE ón gComhairle an 27 Iúil 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí cosmaideacha (30), Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (31), Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte tréidliachta (32), Treoir 90/385/CEE ón gComhairle an 20 Meitheamh 1990 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le hionchlannáin mhíochaine ghníomhacha (33), Treoir 93/42/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1993 maidir le feistí liachta (34) agus Treoir 98/79/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le feistí liachta diagnóiseacha in vitro  (35) (‘na Treoracha sonracha’). Ní fhoráiltear, áfach, sna Treoracha sonracha maidir le táirgí cosmaideacha agus feistí liachta do chosaint in aghaidh rioscaí do shláinte ainmhithe. I gcásanna den sórt sin, ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na rioscaí sin agus ba cheart go bhféadfaí leas a bhaint as bearta cosanta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

(62)

Ba cheart go mbeadh seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a sholáthraítear mar ábhar nó mar chomhábhair le haghaidh táirgí díorthaithe den sórt sin a mhonarú faoi réir cheanglais na dTreoracha sonracha, a mhéid a leagann siad síos rialacha lena rialaítear rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe. Tá ábhar tosaigh de bhunadh ainmhíoch a d’fhéadfaí a úsáid chun na táirgí díorthaithe dá dtagraítear a mhonarú á rialáil leis na Treoracha sonracha sin cheana féin agus déantar coinníollacha áirithe a fhorchur lena áirithiú go gcosnófar an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe. Déantar, go háirithe, ábhair Chatagóir 1 agus ábhair Chatagóir 2 a eisiamh mar chuid de chomhdhéanamh táirge chosmaidigh le Treoir 76/768/CEE agus cuirtear de cheangal ar mhonaróirí dea-chleachtais monaraíochta a chur i bhfeidhm. Tugtar sonraíochtaí mionsonraithe isteach le Treoir 2003/32/CE ón gCoimisiún (36) i ndáil le feistí liachta a mhonaraítear ag úsáid fíochán de bhunadh ainmhíoch.

(63)

Ba cheart, áfach, go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo i gcás nach bhfuil na coinníollacha sin leagtha síos fós sna Treoracha sonracha nó i gcás nach gcumhdaítear rioscaí áirithe don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe leo, agus ba cheart go mbeadh bhféadfaí leas a bhaint as bearta cosanta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002.

(64)

Ní théann táirgí díorthaithe áirithe isteach sa bhiashlabhra ná ní chuirtear amach ar thalamh iad ar a mbíonn ainmhithe feirmshaothraithe ar féarach nó ar a ngearrtar luibhre chun críche beathaithe. Áirítear ar tháirgí díorthaithe den sórt sin táirgí le haghaidh úsáidí teicniúla, amhail seithí cóireáilte do tháirgeadh leathair, olann phróiseáilte don tionscal teicstíle, táirgí cnámh le haghaidh gliú agus ábhar próiseáilte a bheartaítear a úsáid i mbeatha do pheataí. Ba cheart go gceadófaí d’oibreoirí táirgí den sórt sin a chur ar an margadh ar choinníoll go ndíorthaítear iad ó amhábhar nach n-éilíonn aon chóireáil nó go n-áirithítear rialú riosca leordhóthanach leis an gcóireáil nó le húsáid deiridh an ábhair chóirithe.

(65)

Léiríodh mainneachtainí áirithe i roinnt Ballstát maidir le comhlíonadh na rialacha a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002. Dá réir sin, chomh maith le dianfhorghníomhú na rialacha sin, teastaíonn smachtbhannaí coiriúla agus eile in aghaidh oibreoirí nach mbíonn na rialacha sin á gcomhlíonadh acu. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach go leagfaidh Ballstáit rialacha síos i ndáil le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo.

(66)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha sláinte poiblí agus ainmhithe a leagan síos do sheachtháirgí ainmhithe agus do tháirgí díorthathe d’fhonn rioscaí a chosc agus a íoslaghdú don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a thagann ó na táirgí sin, agus go háirithe, chun sábháilteacht an slabhra bia agus beatha a chosaint, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(67)

D’fhonn cur le deimhneacht dhlíthiúil agus i bhfianaise chuspóir ginearálta an Choimisiúin, ba cheart creat comhtháite rialacha a leagan síos leis an Rialachán seo, agus na rialacha a leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 á gcur san áireamh, chomh maith leis an taithí a fuarthas agus an dul chun cinn atá déanta ón dáta ar tháinig an Rialachán sin i bhfeidhm. Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a aisghairm agus an Rialachán seo a chur ina ionad.

(68)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (37).

(69)

D’fhonn comhchuibheas agus soiléire reachtaíochta Comhphobail a fheabhsú, ba cheart go leagfaí síos na rialacha teicniúla a bhaineann le hoibríochtaí sonracha lena mbaineann seachtháirgí ainmhithe, atá leagtha síos sna hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002, agus sna bearta cur chun feidhme a ghlac an Coimisiún ar bhonn an Rialacháin sin (38), in ionstraimí cur chun feidhme ar leithligh. Ba cheart dul i gcomhairle le agus faisnéis a bhailiú ó thomhaltóirí agus grúpaí sochghairmiúla a bhfuil baint acu le saincheisteanna a bhaineann leis an Rialachán seo agus é sin a dhéanamh i gcomhréir le Cinneadh 2004/613/CE ón gCoimisiún an 6 Lúnasa 2004 maidir le grúpa comhairleach i ndáil leis an mbiashlabhra agus le sláinte ainmhithe agus plandaí (39).

(70)

Ba cheart go háirithe go dtabharfaí de chumacht don Choimisiúin rialacha a ghlacadh lena modhnaítear an pointe deiridh i slabhra monaraíochta táirgí díorthaithe áirithe agus lena mbunaítear pointe deiridh den sórt sin do tháirgí díorthaithe áirithe eile, rialacha maidir le galair dháiríre in-tarchurtha, dá mbeadh siad ann, nár cheart seoladh seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a cheadú agus/nó na coinníollacha a cheadódh seoladh den sórt sin, agus bearta lena n-athraítear aicmiú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díórthaithe, bearta maidir le srianadh ar úsáid agus diúscairt seachtháirgí ainmhithe, bearta lena leagtar síos coinníollacha chun maoluithe áirithe maidir le húsáid, bailiú agus diúscairt seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe agus le bearta lena n-údaraítear nó lena ndiúltaítear modh malartach ar leith maidir le húsáid nó diúscairt seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe.

(71)

Ina theannta sin, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún rialacha níos sonraí a ghlacadh maidir le bailiú agus iompar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe, an t-infreastruchtúr, trealamh agus na ceanglais sláinteachais do bhunaíochtaí agus do ghléasraí a láimhseálann seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díórthaithe, na coinníollacha agus na ceanglais theicniúla maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a láimhseáil, lena n-áirítear an fhianaise a bheidh le cur i láthair chun críocha bailíochta cóireálá den sórt sin, coinníollacha maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a chur ar an margadh, ceanglais a bhaineann le foinsiú sábháilte, cóireáil shábháilte agus úsáidí sábháilte deiridh, coinníollacha maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a allmhairiú agus a bheith in idirthuras agus a onnmhairiú, socruithe mionsonraithe maidir le rialuithe oifigiúla a chur chun feidhme lena n-áirítear na modhanna tagartha d’anailísí micribhitheolaíocha chomh maith le coinníollacha maidir le srianadh ar choinsíniú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe áirithe idir Ballstáit. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí neamhriachtanacha nua, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(72)

Ar mhaithe le héifeachtúlacht, ba cheart na gnáth-theorainneacha ama maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a ghiorrú chun bearta a ghlacadh lena sonraítear na coinníollacha i ndáil le seachtháirgí ainmhithe a choinsíniú ó ghabháltais, ó ghléasraí nó ó chriosanna atá srianta. Ar fhorais phráinne, is gá an nós imeachta práinne a chur i bhfeidhm dá bhforáiltear in Airteagal 5a(6) de Chinneadh 1999/468/CE maidir le glacadh bearta lena modnaítear an pointe deiridh i slabhra monaraíochta táirgí áirithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

CAIBIDIL I

Forálacha coiteanna

Roinn 1

Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha sláinte poiblí agus sláinte ainmhithe do sheachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe, d’fhonn rioscaí don tsláinte phoiblí agus ainmhithe a eascraíonn ó na táirgí sin a chosc nó a íoslaghdú, agus go háirithe sábháilteacht an tslabhra bia agus beatha a chosaint.

Airteagal 2

Raon Feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe atá eisiata ó bhia don duine faoi reachtaíocht Chomhphobail; agus

(b)

na táirgí seo a leanas a dhéanfar a eisiamh ón mbiashlabhra go neamh-inchúlghairthe, atá chun críocha eile seachas do bhia don duine de bhun cinneadh tábhachtach ag oibreoir:

(i)

táirgí de bhunadh ainmhíoch a fhéadfar a bheith beartaithe mar bhia don duine faoi reachtaíocht an Chomhphobail;

(ii)

amhábhair chun táirgí de bhunadh ainmhíoch a tháirgeadh.

2.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na seachtháirgí ainmhithe seo a leanas:

(a)

coirp iomlána nó codanna de choirp ainmhithe fiáine, seachas géim fiáin, nach bhfuil amhras ann go bhfuil siad ionfhabhtaithe nó buailte le galar a d’fhéadfadh daoine nó ainmhithe a tholgadh, ach amháin ainmhithe uisceacha a thugtar i dtír chun críocha tráchtála;

(b)

coirp iomlána nó codanna de ghéim fiáin nach mbailítear tar éis iad a mharú, i gcomhréir le dea-chleachtas fiaigh, gan dochar do Rialachán (CE) Uimh. 853/2004;

(c)

seachtháirgí ainmhithe ó ghéim fiáin agus ó fheoil géim fhiáin dá dtagraítear in Airteagal 1(3)(e) de Rialachán (CE) Uimh. 853/2004;

(d)

úicítí, suthanna agus seamhan atá beartaithe chun críocha pórúcháin;

(e)

bainne amh, gruth buí agus táirgí a dhíorthaítear astu, a fhaightear, a choinnítear, a dhéantar a dhiúscairt nó a úsáidtear ar an bhfeirm thionscnaimh;

(f)

sliogáin ó shliogiasc a bhfuil an fíochán bog agus an t-iasc bainte astu;

(g)

dramhaíl lónadóireachta, ach amháin:

(i)

má thionscnaíonn sí ó mhodh iompair atá ag oibriú go hidirnáisiúnta;

(ii)

má bhíonn sí dírithe ar chríocha beathaithe;

(iii)

má táthar chun é a phróiseáil trí steiriliú faoi brú nó a phróiseáil trí modhanna dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d’Airteagal 15(1) nó chun é a chlaochlú go bithghás nó go múirín;

(h)

gan dochar do reachtaíocht chomhshaoil an Chomhphobail, ábhar ó árthaí lena gcomhlíontar Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 853/2004, a éiríonn le linn a n-oibríochtaí iascaireachta agus a dhiúscraítear ar muir, ach amháin ábhar a dhíorthaítear ó dhí-inniú iasc a léiríonn comharthaí galair, lena n-áirítear paraisítí, atá teagmhálach don duine;

(i)

amhbhia peata a thagann ó shiopaí miondíola, áit a ndéantar an gearradh agus an stóráil chun críche an t-amhbhia peata a chur ar fáil don tomhaltóir láithreach;

(j)

amhbhia peata atá díorthaithe ó ainmhithe a maraíodh ar an bhfeirm bhunaidh do thomhaltas teaghlaigh príobháideach; agus

(k)

eiscréid agus fual seachas aoileach agus guanó neamh-mhianaithe.

3.   Beidh an Rialachán seo gan dochar do reachtaíocht tréidliachta an Chomhphobail agus é mar chuspóir aige galair ainmhithe a rialú agus a dhíothú.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.

ciallaíonn ‘seachtháirgí ainmhithe’ coirp iomlána nó codanna d’ainmhithe, nó táirgí de bhunadh ainmhíoch nó táirgí eile a fhaightear ó ainmhithe, nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine lena n-áirítear úicítí, suthanna agus seamhan;

2.

ciallaíonn ‘táirgí díorthaithe’ aon táirge a fhaightear ó chóireáil amháin nó níos mó na cóireáil amháin, ó chlaochlaithe ó chéimeanna próiseála ar sheachtháirgí ainmhithe;

3.

ciallaíonn ‘táirgí de bhunadh ainmhíoch’ táirgí de bhunadh ainmhíoch faoi mar a shainmhínítear iad i bpointe 8.1 d’Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004;

4.

ciallaíonn ‘conablach’ conablach a shainmhínítear i bpointe 1.9 d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004;

5.

ciallaíonn ‘ainmhí’ aon ainmhí inveirteabrach nó veirteabrach;

6.

ciallaíonn ‘ainmhí feirmshaothraithe’:

(a)

aon ainmhí arna choinneáil, arna ramhrú nó arna phórú ag daoine agus a úsáidtear chun bia, olann, fionnadh, cleití, seithí agus craicne nó aon táirge a fhaightear ó ainmhithe nó chun críocha feirmeoireachta eile;

(b)

equidae;

7.

ciallaíonn ‘ainmhí fiáin’ aon ainmhí nach mbíonn á choinneáil ag daoine;

8.

ciallaíonn ‘peata’ aon ainmhí a bhaineann le speiceas a bhíonn á chothú agus á choinneáil ag daoine ach nach n-itear chun críocha seachas chun críocha feirmeoireachta;

9.

ciallaíonn ‘ainmhithe uisceacha’ ainmhithe uisceacha faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(1)(e) de Threoir 2006/88/CE;

10.

ciallaíonn ‘údarás inniúil’ údarás lárnach Ballstáit atá inniúil comhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo a áirithiú nó aon údarás a dtarmligtear an inniúlacht sin chuige; cumhdaítear ann freisin, más iomchuí, údarás comhfhreagrach tríú tír;

11.

ciallaíonn ‘oibreoir’ an duine nádúrtha nó na daoine dlítheanacha a bhfuil seachtháirge ainmhithe nó táirge díorthaithe faoina rialú iarbhír, lena n-áirítear iompróirí, trádálaithe agus úsáideoirí;

12.

ciallaíonn ‘úsáideoir’ na daoine nádúrtha nó dlítheanacha a mbaineann úsáid as seachtháirge ainmhithe nó táirge díorthaithe chun críocha beathaithe speisialta nó chun críocha taighde nó chun críocha sonracha eile;

13.

ciallaíonn ‘bunaíocht’ nó ‘gléasra’ aon áit ina ndéantar oibríocht áirithe lena mbaineann seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a láimhseáil, seachas árthach iascaireachta;

14.

ciallaíonn ‘a chur ar an margadh’ aon oibríocht arb é is cuspóir leis seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a dhíol le tríú páirtí sa Chomhphobal nó aon fhoirm soláthair eile ar íocaíocht nó saor in aisce le tríú páirtí den sórt sin nó iad a stóráil d’fhonn iad a sholáthar chuig tríú páirtí den sórt sin;

15.

ciallaíonn ‘idirthuras’ gluaiseacht tríd an gComhphobal ó chríoch tríú tír chuig críoch tríú tír eile, seachas ar muir nó d’aer;

16.

ciallaíonn ‘onnmhairiú’ gluaiseacht ón gComhphobal chuig tríú tír;

17.

ciallaíonn ‘einceifileapaití spúinseacha in-tarchurtha (TSEanna)’ gach einceifileapaite spúinseach in-tarchurtha faoi mar a shainmhínítear é in Airteagal 3(1)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 999/2001;

18.

ciallaíonn ‘ábhar sonraithe priacail’ ábhar sonraithe priacail mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1)(g) de Rialachán (CE) Uimh. 999/2001;

19.

ciallaíonn ‘steiriliú faoi bhrú’ seachtháirgí ainmhithe a phróiseáil, tar éis laghdú i méid cáithníní go dtí méid nach mó ná 50 mm, go dtí lár-theocht breis agus 133 °C ar feadh 20 nóiméad ar a laghad gan briseadh ag dearbh-bhrú de 3 bhar;

20.

ciallaíonn ‘aoileach’ aon eiscréid agus/nó fual de chuid ainmhithe feirmshaothraithe seachas éisc saothraithe, a bhfuil nó nach bhfuil easair ann;

21.

ciallaíonn ‘líonadh talún údaraithe’ líonadh talún a bhfuil cead eisithe ina leith i gcomhréir le Treoir 1999/31/CE;

22.

ciallaíonn ‘leasachán orgánach’ agus ‘feabhsaí ithreach’ ábhair de bhunadh ainmhíoch a úsáidtear chun cothú plandaí agus airíonna fisiceacha agus ceimiceacha agus gníomhaíochtaí bitheolaíocha ithreacha, a chothabháil nó a fheabhsú, ar leithligh nó le chéile; féadfaidh aoileach, guanó neamh-mhianaithe, ábhar ó chonair an díleá, múirín agus iarmhair dhíleáite a bheith san áireamh orthu;

23.

ciallaíonn ‘limistéar iargúlta’ limistéar ina bhfuil an daonra ainmhithe chomh beag, agus a bhfuil bunaíochtaí nó gléasraí diúscartha chomh fada uaidh go mbeadh na socruithe riachtanacha maidir le seachtháirgí ainmhithe a bhailiú agus a iompar dochraideach ar shlí do-ghlactha i gcomparáid le diúscairt áitiúil;

24.

ciallaíonn ‘bia’ nó ‘earraí bia’ bia nó earraí bia faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;

25.

ciallaíonn ‘beatha’ nó ‘earraí beathaithe’ beatha nó earraí beathaithe faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(4) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;

26.

ciallaíonn ‘lártheifneoir nó deighilteoir sloda’ ábhar a bhailítear mar sheachtháirge i ndiaidh íonú bainne amh agus bainne bearrtha agus uachtar a scaradh ó bhainne amh;

27.

ciallaíonn ‘dramhaíl’ dramhaíl faoi mar a shainmhínitear í i bpointe 1 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE.

Roinn 2

Oibleagáidí

Airteagal 4

Pointe tosaigh sa slabhra monaraíochta agus oibleagáidí

1.   A luaithe a ghineann oibreoirí seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, aithneoidh siad iad agus áiritheoidh siad go ndéiléalfar leo i gcomhréir leis an Rialachán seo (pointe tosaigh).

2.   Áiritheoidh oibreoirí ag gach céim i ndáil le bailiú, iompar, láimhseáil, cóireáil, claochlú, próiseáil, stóráil, cur ar an margadh, dáileadh, úsáid agus diúscairt laistigh den ghnó atá faoina rialú go gcomhlíonfaidh seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe ceanglais an Rialacháin seo atá ábhartha maidir lena ngníomhaíochtaí.

3.   Déanfaidh Ballstáit faireachán agus dearbhóidh siad go gcomhlíonfaidh oibreoirí ceanglais ábhartha an Rialacháin seo ar fud an tslabhra iomláin seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe faoi mar a dtagraítear i mír 2. Chun na críche sin, cothabhálfaidh siad córas de rialuithe oifigiúla i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha an Chomhphobail.

4.   Áiritheoidh Ballstáit go mbeidh córas leordhóthanach ar fáil ina gcríoch trína n-áiritheofar go ndéanfar seachtháirgí ainmhithe:

(a)

a bhailiú, a shainaithint agus a iompar gan mhoill mhíchuí; agus

(b)

a chóireáil, a úsáid nó a dhiúscairt i gcomhréir leis an Rialachán seo.

5.   Féadfaidh Ballstáit a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi mhír 4 i gcomhar le Ballstáit eile nó le tríú tíortha.

Airteagal 5

An pointe deiridh sa slabhra monaraíochta

1.   Measfar go mbeidh táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 33 a bhain an chéim monaraíochta amach agus atá á rialáil leis an reachtaíocht Chomhphobail dá dtagraítear san Airteagal sin tar éis an pointe deiridh den slabhra monaraithe a bhaint amach agus ón bpointe sin ar aghaidh ní bheidh siad faoi réir ag ceanglais an Rialacháin seo.

Féadfar na táirgí díorthaithe sin a chur ar an margadh gan srianta orthu ina dhiaidh sin faoin Rialachán seo agus ní bheidh siad faoi réir ag rialuithe oifigiúla i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Féadfaidh an pointe deiridh sa slabhra monaraithe a mhodhnú:

(a)

do tháirgí dá dtagraítear in Airteagal 33(a) go (d), i gcás rioscaí do shláinte ainmhithe;

(b)

do tháirgí dá dtagraítear in Airteagal 33(e) go (f), i gcás rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe;

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(6).

2.   Maidir le táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 35 agus Airteagal 36 nach mbaineann riosca suntasach leo don tsláinte phoiblí ná do shláinte ainmhithe, féadfaidh pointe deiridh sa slabhra monaraíochta a chinneadh agus ón bpointe sin ar aghaidh ní bheidh iad faoi réir ag ceanglais an Rialacháin seo.

Féadfar na táirgí díorthaithe sin a chur ar an margadh gan srianta orthu ina dhiaidh sin faoin Rialachán seo agus ní bheidh siad faoi réir ag rialuithe oifigiúla i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(5).

3.   I gcás rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 53 agus ag Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 maidir le bearta éigeandála ar tháirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 33 agus in Airteagal 36 den Rialachán seo.

Roinn 3

Srianta sláinte ainmhithe

Airteagal 6

Srianta ginearálta sláinte ainmhithe

1.   Ní sheolfar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe ó speicis sho-ghabhálacha amach ó gabháltais, bunaíochtaí, gléasraí nó criosanna atá faoi réir ag srianta

(a)

de bhun reachtaíocht tréidliachta an Chomhphobail; nó

(b)

de bharr galar teagmhálach tromchúiseach a bheith ann

(i)

a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 92/119/CEE; nó

(ii)

atá leagtha síos i gcomhréir leis an dara fomhír.

Maidir leis na bearta dá dtagraítear i bpointe (b)(ii) den chéád fhomhír, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás ina ndéantar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a choinsíniú faoi choinníollacha atá ceaptha chun leathadh galar atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe a chosc.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 52(5).

Roinn 4

Aicmiú

Airteagal 7

Seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a aicmiú

1.   Déanfar seachtháirgí ainmhithe a aicmiú i gcatagóirí sonracha lena léirítear an leibhéal riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eascraíonn as na seachtháirgí ainmhithe sin, i gcomhréir leis na liostaí a leagtar síos in Airteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10.

2.   Beidh táirgí díorthaithe faoi réir rialacha don chatagóir sonrach de sheachtháirgí ainmhithe as a ndíorthaítear iad, mura sonrófar a mhalairt sa Rialachán seo, nó dá bhforáiltear i mbearta arna nglacadh ag an gCoimisiún chun an Rialachán seo, a d’fhéadfadh na coinníollacha a shonrú nach mbeadh táirgí díorthaithe faoi réir ag na rialacha sin, a chur chun feidhme.

3.   Féadfaidh an Coimisiún Airteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10 a leasú chun ascnamh eolaíoch a chur san áireamh maidir le measúnú ar an leibhéal riosca, ar choinníoll gur féidir ascnamh den sórt sin a shainaithint ar bhonn measúnaithe riosca arna dhéanamh ag an bhforas eolaíochta cuí. Ní fhéadfar, áfach, aon seachtháirgí ainmhithe a liostaítear sna hAirteagail sin a bhaint de na liostaí sin agus ní fhéadfar ach athruithe aicmithe a dhéanamh nó seachtháirgí ainmhithe breise a chur leis.

4.   Maidir leis na bearta dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 8

Ábhar Chatagóir 1

Áireofar na seachtháirgí ainmhithe seo a leanas in ábhar Chatagóir 1:

(a)

coirp iomlána agus gach cuid de choirp, lena n-áirítear seithí agus craicne, na n-ainmhithe seo a leanas:

(i)

ainmhithe a bhfuil amhras ina leith go bhfuil siad ionfhabhtaithe le TSE i gcomhréir le Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001 nó a ndeimhnítear go hoifigiúil go bhfuil TSE iontu;

(ii)

ainmhithe a mharaítear i gcomhthéacs na mbeart chun TSE a dhíothú;

(iii)

ainmhithe nach ainmhithe feirmshaothraithe ná ainmhithe fiáine iad, lena n-áirítear peataí, ainmhithe i zúnna agus ainmhithe sorcais;

(iv)

ainmhithe a úsáidtear le haghaidh turgnamh faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2(d) de Threoir 86/609/CEE gan dochar d’Airteagal 3(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003;

(v)

ainmhithe fiáine, nuair a bhíonn amhras ann go bhfuil siad ionfhabhtaithe le galair a d’fhéadfadh daoine nó ainmhithe a tholgadh;

(b)

an t-ábhar seo a leanas:

(i)

ábhar sonraithe priacail;

(ii)

coirp iomlána nó codanna de choirp ainmhithe marbha ina mbíonn ábhar sonraithe priacail ag tráth a ndiúscartha;

(c)

seachtháirgí ainmhithe a dhíorthaítear ó ainmhithe a chuaigh faoi chóireáil mhídhleathach faoi mar a shainmhínítear í in Airteagal 1(2)(d) de Threoir 96/22/CE nó in Airteagal 2(b) de Threoir 96/23/CE;

(d)

seachtháirgí ainmhithe ina bhfuil iarmhair de shubstaintí eile agus d’ábhair salaithe chomhshaoil atá liostaithe i nGrúpa B(3) d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 96/23/CE, má théann na hiarmhair sin thar an leibhéal ceadaithe a leagtar síos le reachtaíocht an Chomhphobail nó mura bhfuil ann dó, leis an reachtaíocht náisiúnta;

(e)

seachtháirgí ainmhithe a bailíodh le linn cóireála uisce fuíll atá de dhíth faoi na rialacha cur chun feidhm arna nglacadh faoi phointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 27:

(i)

ó bhunaíochtaí agus ó ghléasraí a phróiseálann ábhar Chatagóir 1; nó

(ii)

ó bhunaíochtaí nó ó ghléasraí ina mbaintear ábhar riosca sonraithe as;

(f)

dramhaíl lónadóireachta ó mhodh iompair atá ag oibriú go hidirnáisiúnta;

(g)

meascáin d’ábhar Chatagóir 1 le hábhar Chatagóir 2 nó le hábhar Chatagóir 3 nó díobh araon.

Airteagal 9

Ábhar Chatagóir 2

Áireofar na seachtháirgí ainmhithe seo a leanas in ábhar Chatagóir 2:

(a)

aoileach, guanó neamh-mhianaithe, ábhar ó chonair an díleá;

(b)

seachtháirgí ainmhithe a bailíodh le linn cóireála uisce fuíll atá de dhíth faoi na rialacha cur chun feidhme arna nglacadh faoi phointe (c) den chéad fhomhír d’Airteagal 27:

(i)

ó bhunaíochtaí agus ó ghléasraí a phróiseálann ábhar Chatagóir 2; nó

(ii)

ó sheamlais seachas na cinn atá cumhdaithe faoi Airteagal 8(e);

(c)

seachtháirgí ainmhithe ina bhfuil iarmhair de shubstaintí údaraithe nó d’ábhar salaithe a sháraíonn na leibhéil cheadaithe dá dtagraítear in Airteagal 15(3) de Threoir 96/23/CE;

(d)

táirgí de bhunadh ainmhíoch a ndearbhaítear iad a bheith mí-oiriúnach mar bhia don duine de bharr go bhfuil earraí coimhthíocha sna táirgí sin;

(e)

táirgí de bhunadh ainmhíoch, seachas ábhar Chatagóir 1:

(i)

a allmhairítear nó a thugtar isteach ó thríú tír agus nach gcomhlíonann reachtaíocht tréidliachta an Chomhphobail dá n-allmhairiú nó dá dtabhairt isteach sa Chomhphobal ach amháin i gcás ina gceadaítear iad a allmhairiú nó a thabhairt isteach, le reachtaíocht an Chomhphobail, faoi réir srianta sonracha nó faoi réir iad a chur ar ais chuig an tríú tír; nó

(ii)

a choinsínítear chuig Ballstát eile agus nach gcomhlíontar ceanglais arna leagan síos nó arna n-údarú le reachtaíocht an Chomhphobail ach amháin i gcás ina gcuirtear ar ais iad trí údarú an údaráis inniúil an Bhallstáit tionscnaimh;

(f)

ainmhithe agus codanna d’ainmhithe, ach amháin iad sin dá dtagraítear in Airteagal 8 nó in Airteagal 10,

(i)

a bhásaigh seachas a bheith maraithe mar bhia don duine nó, lena n-áirítear ainmhithe a mharaítear chun críocha rialaithe galar,

(ii)

féatais;

(iii)

úicítí, suthanna agus seamhan nach bhfuil beartaithe chun críocha pórúcháin; agus

(iv)

éanlaith chlóis á marbh sa bhlaosc;

(g)

meascáin d’ábhar Chatagóir 2 le hábhar Chatagóir 3;

(h)

seachtháirgí ainmhithe seachas ábhar Chatagóir 1 nó ábhar Chatagóir 3.

Airteagal 10

Ábhar Chatagóir 3

Áireofar na seachtháirgí ainmhithe seo a leanas in ábhar Chatagóir 3:

(a)

conablaigh agus codanna d’ainmhithe a mharaítear nó, i gcás géim, coirp nó codanna d’ainmhithe, a mharaítear, agus atá oiriúnach mar bhia don duine i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail, ach nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine ar chúiseanna tráchtála;

(b)

conablaigh agus na codanna seo a leanas a thagann ó ainmhithe a maraíodh i seamlas agus ar measadh iad a bheith oiriúnach le marú mar bhia don duine tar éis cigireachta ante-mortem a dhéanamh orthu nó coirp agus na codanna seo a leanas d’ainmhithe ó ghéim a maraíodh mar bhia don duine i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail:

(i)

conablaigh nó coirp agus codanna d’ainmhithe a dhiúltaítear mar ábhar atá mí-oiriúnach mar bhia don duine i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail, ach nár léirigh aon chomharthaí de ghalar atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe;

(ii)

cloigne éanlaith clóis;

(iii)

seithí agus craicne, lena n-áirítear a gcuid fuílleach agus aon fhoroinnt orthu, adharca agus cosa, lena n-áirítear na falaing agus cnámha carpais agus meiteacharpais, cnámha tarsais agus meiteatarsais de:

ainmhithe, seachas athchogantaigh ar ghá tástáil TSE a dhéanamh orthu, agus

athchogantaigh a ndearnadh tástáil orthu ar a raibh toradh diúltach i gcomhréir le hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 999/2001,

(iv)

guairí muc,

(v)

cleití.

(c)

seachtháirgí ainmhithe ó éanlaith chlóis agus lagomorpha a mharaítear ar an bhfeirm dá dtagraítear in Airteagal 1(3)(d) de Rialachán (CE) Uimh. 853/2004, nach raibh aon chomhartha galair le haithint air, is féidir a thabhairt do dhaoine agus d’ainmhithe;

(d)

fuil ainmhithe nár léirigh aon chomharthaí de ghalar a d’fhéadfadh daoine nó ainmhithe a tholgadh trí fhuil a fhaightear ó na hainmhithe seo a leanas a maraíodh i seamlas ar breithníodh iad a bheith oiriúnach le marú mar bhia don duine tar éis cigireachta ante-mortem a dhéanamh orthu i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail;

(i)

ainmhithe, seachas athchogantaigh ar ghá tástáil TSE a dhéanamh orthu; agus

(ii)

athchogantaigh a ndearnadh tástáil orthu ar a raibh toradh diúltach i gcomhréir le hAirteagal 6(1) de Rialachán (CE) Uimh. 999/2001;

(e)

seachtháirgí ainmhithe a thagann ó tháirgeadh táirgí atá ceaptha mar bhia don duine, lena n-áirítear cnámha agus geirdheascadh díbhealaithe, lártheifneoir nó deighilteoir sloda ó phróiseáil bainne;

(f)

táirgí de bhunadh ainmhíoch, nó earraí bia ina bhfuil táirgí de bhunadh ainmhíoch nach bhfuil ceaptha a thuilleadh mar bhia don duine ar chúiseanna tráchtála nó de bharr fadhbanna monaraíochta nó fadhbanna pacáistithe nó fadhbanna eile nach n-eascraíonn aon riosca don tsláinte phoiblí ná do shláinte ainmhithe astu;

(g)

bia peataí agus earraí beathaithe de bhunadh ainmhíoch, nó earraí beathaithe ina bhfuil seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha a thuilleadh mar bhia don duine ar chúiseanna tráchtála nó de bharr fadhbanna monaraíochta nó fadhbanna pacáistithe nó fadhbanna eile nach n-eascraíonn aon riosca don tsláinte phoiblí ná do shláinte ainmhithe astu;

(h)

fuil, broghais, olann, cleití, gruaig, cluimhreach, adharca, gearrthóga crúb agus bainne amh a thagann ó ainmhithe beo nár léirigh aon comhartha de ghalar atá teagmhálach don duine ná d’ainmhithe tríd an táirge sin;

(i)

ainmhithe uisceacha, agus codanna d’ainmhithe den sórt sin, seachas mamaigh mara, nár léirigh aon chomharthaí de ghalar atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe;

(j)

seachtháirgí ainmhithe ó ainmhithe uisceacha a thagann ó bhunaíochtaí nó ó ghléasraí ina monaraítear táirgí a bheidh ina mbia don duine;

(k)

ón ábhar seo a leanas a thagann ó ainmhithe nár léirigh aon chomharthaí de ghalar atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe:

(i)

sliogáin ó shliogéisc a bhfuil fíochán bog nó an t-iasc ann;

(ii)

na nithe seo a leanas a thagann ó ainmhithe talúnda:

seachtháirgí gorlainne,

uibheacha,

seachtháirgí uibheacha lena n-áirítear blaoscanna uibhe;

(iii)

sicíní lae a maraíodh ar chúiseanna tráchtála;

(l)

inveirteabraigh uisceacha agus thalúnda seachas speicis atá pataigineach don duine nó d’ainmhithe;

(m)

ainmhithe agus codanna díobh d’oird zó-eolaíochta Rodentia agus Lagomorpha, ach amháin ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(a)(iii), (iv) agus (v) agus ábhar Chatagóir 2 dá dtagraítear in Airteagal 9(a) go (g);

(n)

seithí agus craicne, crúba, cleití, olann, adharca, gruaig, cluimhreach agus fionnadh ó ainmhithe marbha nár léirigh aon chomharthaí de ghalar atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe tríd an táirge sin ach amháin iad sin dá dtagraítear i bpointe (b) den Airteagal seo;

(o)

fiochán saille ó ainmhithe nár léirigh aon chomharthaí de ghalar a d’fhéadfadh daoine nó ainmhithe a tholgadh a maraíodh i seamlas ar breithníodh iad a bheith oiriúnach le marú mar bhia don duine tar éis cigireachta ante-mortem a dhéanamh orthu i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail;

(p)

dramhaíl lónadóireachta ach amháin an dramhaíl dá dtagraítear in Airteagal 8(f).

CAIBIDIL II

Diúscairt agus úsáid seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe

Roinn 1

Srianta ar úsáid

Airteagal 11

Srianta ar úsáid

1.   Beidh cosc ar na húsáidí seo a leanas i ndáil le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe:

(a)

beathú ainmhithe talúnda speicis ar leith seachas ainmhithe fionnaidh le próitéin ainmhíoch phróiseáilte a díorthaíodh as coirp nó codanna de choirp ainmhithe den speiceas céanna;

(b)

beathú ainmhithe feirmshaothraithe, cé is moite d’ainmhithe fionnaidh, le dramhaíl lónadóireachta nó ábhar beatha ina mbíonn dramhaíl lónadóireachta nó ábhar a díorthaíodh as dramhaíl lónadóireachta;

(c)

ainmhithe feirmshaothraithe a bheathú le luibhre ó thalamh go díreach ar féarach nó trína mbeathú le luibhre bainte, ó thalamh ar a mbeidh leasacháin orgánacha nó feabhsaithe ithreach, cé is moite d’aoileach, curtha mura ndéanfar an féarach nó an bhaint tar éis an tréimhse feithimh a áiritheoidh rialú leordhóthanach ar na rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe agus a mhairfidh 21 lá ar a laghad a bheith caite; agus

(d)

beathú iasc saothraithe le próitéin ainmhíoch phróiseáilte a díorthaíodh as coirp nó codanna de choirp iasc saothraithe den speiceas céanna.

2.   Féadfar bearta a bhaineann leis na nithe seo a leanas a leagan síos:

(a)

na seiceálacha agus na rialuithe a bheidh le déanamh chun cur chun feidhme na dtoirmeasc dá dtagraítear i mír 1 a áirithiú, lena n-áirítear modhanna agus tástálacha braite a úsáid chun láithreacht ábhar de bhunadh speiceas áirithe agus tairsigh de mhéideanna neamhshunstasacha de phróitéiní ainmhíoch próiseáilte a dheimhniú dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (d) de mhír 1 a tharlaíonn de bharr éiliú theagmhasaigh nach féidir a sheachaint go teicniúil,

(b)

coinníollacha maidir le beathú ainmhithe fionnaidh speicis le próitéin ainmhíoch phróiseáilte a díorthaíodh as coirp nó codanna de choirp ainmhithe den speiceas céanna;

(c)

coinníollacha maidir le hainmhithe feirmshaothraithe a bheathú le luibhre ó thalamh ar a mbeidh leasacháin orgánacha nó feabhsaithe ithreach curtha air, go háirithe modhnú ar an tréimhse feithimh dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Roinn 2

Diúscairt agus úsáid

Airteagal 12

Diúscairt agus úsáid ábhar Chatagóir 1

Déanfar ábhar Chatagóir 1

(a)

a dhiúscairt mar dhramhaíl trí loscadh:

(i)

go díreach gan réamhphróiseáil; nó

(ii)

i ndiaidh próiseála, trí steiriliú faoi bhrú, má éilíonn an t-údarás inniúil amhlaidh, agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(b)

a aisghabháil nó a dhiúscraítear trí chomhloscadh, más dramháil atá in ábhar Chatagóir 1:

(i)

go díreach gan réamhphróiseáil; nó

(ii)

i ndiaidh próiseála, trí steiriliú faoi bhrú, má éilíonn an t-údarás inniúil amhlaidh, agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(c)

i gcás ábhar Chatagóir 1, ach amháin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 8(a)(i) agus (ii), a dhiúscairt trí phróiseáil le steiriliú faoi bhrú, agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil agus é a chur i líonadh talún údaraithe;

(d)

i gcás ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(f), a dhiúscairt trína chur i líonadh talún údaraithe;

(e)

úsáid mar bhreosla chun críocha dócháin; le réamhphróiseáil nó gan réamhphróiseáil; nó

(f)

a úsáid chun táirgí díorthaithe a mhonarú dá dtagraítear in Airteagal 33, in Airteagal 34 agus in Airteagal 36 agus atá curtha ar an margadh i gcomhéir leis na hAirteagail sin.

Airteagal 13

Diúscairt agus úsáid ábhar Chatagóir 2

Déanfar ábhar Chatagóir 2:

(a)

a dhiúscairt mar dhramhaíl trí loscadh:

(i)

go díreach gan réamhphróiseáil; nó

(ii)

i ndiaidh próiseála, trí steiriliú faoi bhrú, má éilíonn an t-údarás inniúil amhlaidh, agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(b)

a aisghabháil nó a dhiúscraítear trí chomhloscadh, más dramháil atá in ábhar Chatagóir 2:

(i)

go díreach gan réamhphróiseáil; nó

(ii)

i ndiaidh próiseála, trí steiriliú faoi bhrú, má éilíonn an t-údarás inniúil amhlaidh, agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(c)

a dhiúscairt i líonadh talún údaraithe, i ndiaidh próiseála le steiriliú faoi bhrú agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(d)

a úsáidtear chun leasúcháin nó feabhsaithe ithreach a mhonarú a bheidh le cur ar an margadh i gcomhréir le hAirtegal 32 i ndiaidh phróiseáil trí steiriliú faoi bhrú nuair is infheidhme agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil;

(e)

a mhúiríniú nó a chlaochlú go bithghás:

(i)

i ndiaidh próiseála trí steiriliú faoi bhrú agus an t-ábhar a bheidh mar thoradh air a bhuanmharcáil; nó

(ii)

i gcás aoiligh, conair an díleá agus a ábhar, bainne, táirgí de bhunadh bainne agus gruth buí, uibheacha agus táirgí uibhe ar dóigh leis an údarás inniúil nach riosca iad ó thaobh aon ghalar in-tarchurtha tromchúiseach a scaipeadh, i ndiaidh réamhphróiseála nó gan aon réamhphróiseáil;

(f)

a chur amach ar an talamh gan phróiseáil, i gcás aoiligh, ábhair ó chonair an díleá atá deighilte ó chonair an díleá, bainne, táirgí de bhunadh bainne agus gruth buí ar dóigh leis an údarás inniúil nach riosca iad ó thaobh aon ghalar in-tarchurtha tromchúiseach a scaipeadh;

(g)

i gcás ábhair a thionscnaíonn ó ainmhithe uisceacha, sadhlas a dhéanamh de nó é a mhúiríniú nó a chlaochlú go bithghás;

(h)

úsáid mar bhreosla chun críocha dócháin; le réamhphróiseáil nó gan réamhphróiseáil; nó

(i)

a úsáid chun táirgí díorthaithe a mhonarú dá dtagraítear in Airteagal 33, in Airteagal 34 agus in Airteagal 36 agus atá curtha ar an margadh i gcomhéir leis na hAirteagail sin.

Airteagal 14

Diúscairt agus úsáid ábhar Chatagóir 3

Déanfar ábhar Chatagóir 3:

(a)

a dhiúscairt mar dhramhaíl trí loscadh, le réamhphróiseáil nó gan réamhphróiseáil;

(b)

a aisghabháil nó a dhiúscraítear trí chomhloscadh, más dramháil atá in ábhar Chatagóir 3;

(c)

a dhiúscairt i líonadh talún údaraithe, i ndiaidh próiseála;

(d)

a phróiseáil, ach amháin i gcás ábhair Chatagóir 3 atá athraithe trí lobhadh nó milleadh sa dóigh is gur riosca do-ghlactha é don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe, an táirge sin, agus a úsáid:

(i)

chun beatha a mhonarú d’ainmhithe feirmshaothraithe seachas ainmhithe fionnaidh, a bheidh le chur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 31, seachas i gcás ábhar dá dtagraítear in Airteagal 10(n), (o) agus (p);

(ii)

chun beatha a mhonarú d’ainmhithe fionnaidh, a bheidh le cur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 36;

(iii)

chun beatha a mhonarú do bhia peataí, a bheidh le cur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 35; nó

(iv)

chun leasachán orgánach nó feabhsaithe ithreach a chuirfear ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 32 a mhonarú;

(e)

a úsáidtear chun bia peataí a tháirgeadh, a bheidh le cur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 35;

(f)

a mhúiríniú nó a chlaochlú go bithghás;

(g)

i gcás ábhair a thionscnaíonn ó ainmhithe uisceacha, sadhlas a dhéanamh de nó é a mhúiríniú nó a chlaochlú i mbithghás;

(h)

i gcás sliogán ó shliogéisc ach amháin iad sin dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(f), agus blaoscanna uibhe a úsáid faoi choinníollacha arna gcinneadh ag an údarás inniúil a chuireann cosc ar aon riosca don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe;

(i)

úsáid mar bhreosla chun críocha dócháin le réamhphróiseáil nó gan réamhphróiseáil;

(j)

a úsáid chun táirgí díorthaithe a mhonarú dá dtagraítear in Airteagal 33, in Airteagal 34 agus in Airteagal 36 agus atá curtha ar an margadh i gcomhréir leis na hAirteagail sin;

(k)

i gcás dramhaíl lónadóireachta dá dtagraítear in Airteagal 10(p) a phróiseáil trí steiriliú faoi bhrú nó a phróiseáil trí mhodhanna dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d’Airteagal 15(1) nó chun é a mhúiríniú nó é chlaochlú go bithghás; nó

(l)

a chur amach ar an talamh gan phróiseáil, i gcás bainne amh, ruth buí ar dóigh leis an údarás inniúil nach riosca iad ó thaobh aon ghalair atá teagmhálach don duine nó d’ainmhithe tríd na táirgí sin.

Airteagal 15

Bearta chur chun feidhme

1.   Féadfar bearta do chur chun feidhme den Roinn seo a leagan sin maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

coinníollacha speisialta maidir le hábhar a láimhseáil agus a dhiúscairt ar bord atá díorthaithe ó dhí-inniú éisc a léiríonn comharthaí galar, lena n-áirítear paraisítí, atá teagmhálach don duine;

(b)

modhanna próiseála do sheachtháirgí ainmhithe ach amháin steiriliú faoi brú, go háirithe maidir le paraiméadair a fheidhmeofar sna modhanna próiseála sin, go háirithe an t-am, an teocht an brú agus méid na gcáithníní;

(c)

paraiméadair chun seachtháirgí ainmhithe a chlaochlú, lena n-áírítear dramhaíl lonadóireachta, go bithghás nó go múirín;

(d)

coinníollacha maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a loscadh agus a chomhloscadh;

(e)

coinníollacha maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a dhó;

(f)

coinníollacha maidir le seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 10(c) a ghiniúint agus a láimhseáil;

(g)

sadhlas a dhéanamh as ábhar a thionscnaíonn ó ainmhithe uisceacha;

(h)

buanmharcáil ar sheachtháirgí ainmhithe;

(i)

seachtháirgí ainmhithe, leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach áirithe a chur amach ar an talamh;

(j)

úsáid seachtháirgí ainmhithe áirithe chun a thabhairt mar bheatha do ainmhithe feirmshaothraithe; agus

(k)

leibhéal an riosca don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe i ndáil le hábhar áirithe a bhreithnítear a bheith do-ghlactha dá dtagraítear in Airteagal 14(d).

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

2.   Go dtí go nglacfar rialacha dá dtagraítear:

(a)

i bpointe (c), i bpointe (f) agus i bpointe (g) den chéad fhomhír de mhír 1, féadfaidh Ballstáit rialacha náisiúnta a ghlacadh nó a chothabháil i leith:

(i)

seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 10(c) a ghiniúint agus a láimhseáil;

(ii)

chun seachtháirgí ainmhithe a chlaochlú dá dtagraítear in Airteagal 10(p); agus

(iii)

chun sadhlas a dhéanamh as ábhar a thionscnaíonn ó ainmhithe uisceacha;

(b)

i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 1, féadfaidh seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear ann a dhiúscairt ar muir, gan dochar do reachtaíocht comhshaoil an Chomhphobail.

Roinn 3

Maoluithe

Airteagal 16

Maoluithe

De mhaolú ar Airteagal 12, ar Airteagal 13 agus ar Airteagal 14 féadfar seachtháirgí ainmhithe:

(a)

i gcás seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 15(1), a láimhseáiltear agus a dhiúscairtear i gcomhréir leis na coinníollacha speisialta atá leagtha síos de bhun an phointe sin;

(b)

a úsáid chun críocha taighde agus chun críocha sonracha eile i gcomhréir le hAirteagal 17;

(c)

i gcás seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 18, a úsáid chun críocha beathaithe faoi leith i gcomhréir leis an Airteagal sin;

(d)

i gcás seachtháirgí ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 19, a dhiúscairt i gcomhréir leis an Airteagal sin;

(e)

a dhiúscaítear nó a úsáidtear i gcomhréir le modhanna malartacha arna n-údarú i gcomhréir le hAirteagal 20, bunaithe ar pharaiméadair a d’fhéadfadh steiriliú faoi bhrú nó ceanglais eile an Rialacháin seo nó a bhearta cur chun feidhme a chur san áireamh;

(f)

i gcás ábhair Chatagóir 2 agus ábhair Chatagóir 3 agus má tá sé údaraithe ag an údarás inniúil a úsáid chun ullmhóidí bithdhinimiciúla a ullmhú agus a chur amach ar an talamh dá dtagraítear in Airteagal 12(1)(c) de Rialachán (CE) Uimh 834/2007;

(g)

i gcás ábhar Chatagóir 3 agus, údaraíonn an t-údarás inniúil é, féadfar iad a úsáid mar bheatha do pheataí má;

(h)

i gcás seachtháirgí ainmhithe seachas ábhar Chatagóir 1, a éiríonn le linn idirghabhála máinliachta ar ainmhithe beo nó le linn saolú ainmhithe ar an bhfeirm agus, má tá sé údaraithe ag an údarás inniúil amhlaidh, a dhiúscairt ar an bhfeirm sin.

Airteagal 17

Críocha taighde agus críocha sonracha eile

1.   Féadfaidh an t-údarás inniúil, de mhaolú ar Airteagal 12, ar Airteagal 13 agus ar Airteagal 14 úsáid seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a údarú do thaispeántais, do ghníomhaíochtaí ealaíonta agus chun críocha fáthmheasa, oideachais nó taighde faoi choinníollacha a áiritheoidh rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe.

Áireofar ar na coinníollacha sin:

(a)

toirmeasc ar aon úsáid eile a bhaint as na seachtháirgí ainmhithe nó na táirgí díorthaithe chun críocha eile ina dhiaidh sin; agus

(b)

an oibleagáid chun na seachtháirgí ainmhithe nó na táirgí díorthaithe a dhiúscairt go sábháilte nó iad a athsheoladh go dtí a n-ionad tionscnaimh, más iomchuí.

2.   I gcás rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a éilíonn go nglacfaí bearta a chumhdóidh críoch iomlán an Chomhphobail, go háirithe i gcás rioscaí atá ag teacht chun cinn as an nua, féadfar coinníollacha comhchuibhithe a leagan síos chun na seachtháirgí ainmhithe agus na táirgí díorthaithe dá dtagraítear i mír 1 a allmhairiú agus a úsáid. D’fhéadfaí ceanglais maidir le stóráil, pacáistiú, sainaithint, iompar agus diúscairt a áireamh ar na coinníollacha sin.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 18

Críocha beathaithe speisialta

1.   Féadfaidh an t-údarás inniúil, de mhaolú ar Airteagal 13 agus ar Airteagal 14, agus faoi choinníollacha a áiritheoidh rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe, bailiú agus úsáid ábhar Chatagóir 2 a údarú, ar choinníoll gur ó ainmhithe é nár maraíodh ná a bhásaigh de bharr galair a d’fhéadfadh daoine nó ainmhithe a tholgadh a bheith orthu nó gur ceapadh go bhféadfadh sé a bheith orthu, agus úsáid ábhar Chatagóir 3 le tabhairt mar bheatha:

(a)

d’ainmhithe i zúnna;

(b)

d’ainmhithe sorcais;

(c)

do reiptílí agus d’éin chreiche seachas ainmhithe i zúnna ná ainmhithe sorcais;

(d)

d’ainmhithe fionnaidh;

(e)

d’ainmhithe fiáine;

(f)

do mhadraí ó chonchróite nó ó chonairtí aitheanta;

(g)

do mhadraí agus do chait in ionaid dídine;

(h)

do chruimheanna agus do phéisteanna a úsáidtear mar bhaoite iascaireachta.

2.   Féadfaidh an t-údarás inniúil, de mhaolú ar Airteagal 12 agus i gcomhréir le na coinníollacha arna leagan síos de bhun mhír 3 den Airteagal seo:

(a)

ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(b)(ii) agus ábhar a eascraíonn ó ainmhithe i zúnna a thabhairt mar bheatha d’ainmhithe i zúnna; agus

(b)

ábhar ó Chatagóir 1 dá dtagraítear in 8(b)(ii) a thabhairt mar bheatha do speicis éan neicreafagach atá i mbaol nó atá cosanta agus do speicis eile a mhaireann ina ngnáthóg nádúrtha, d’fhonn an bhithéagsúlacht a chur chun cinn.

3.   Féadfaidh an Coimisiún bearta do chur chun feidhme an Airteagail seo a leagan síos maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

coinníollacha faoina bhféadfar an bailiú agus an úsáid dá dtagraítear i mír 1 a údarú i ndáil le haistriú, le dáileadh, le stóráil agus le húsáid ábhar Chatagóir 2 agus ábhar Chatagóir 3 chun críocha beathaithe, lena n-áirítear rioscaí a bheidh ag teacht chun cinn as an nua; agus

(b)

coinníollacha faoina bhféadfar ábhar de Chatagóir 1 dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a údarú, i gcásanna áirithe a bheidh de mhaolú ar Airteagal 21(1), lena n-áirítear:

(i)

na speicis éan neicreafagach atá i mbaol nó atá cosanta agus speicis eile i mBallstáit áirithe a bhféadfar an t-ábhar sin a thabhairt dóibh mar bheatha;

(ii)

bearta chun riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 19

Bailiú, iompar agus diúscairt

1.   Féadfaidh an t-údarás inniúil, de mhaolú ar na hAirteagail 12, 13, 14 agus 21, údarú a thabhairt chun:

(a)

peataí marbha agus equidae a dhiúscairt trí adhlacadh;

(b)

trí dhó nó trí adhlacadh ar an láthair nó trí mhodhanna eile faoi mhaoirseacht oifigiúil a choiscfidh rioscaí a tharchur chuig an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe ó ábhair Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(a)(v) agus (b)(ii), ó ábhair Chatagóir 2 agus ó ábhair Chatagóir 3 i limistéir iargúlta;

(c)

ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(b)(ii), ábhair Chatagóir 2, agus ábhair Chatagóir 3 i limistéir nach féidir a rochtain ar éigin nó nach bhféadfaí iad a rochtain ach in imthosca, ó thaobh cúinsí geografacha nó aeráide nó de bharr tubaiste nádúrtha, a d’fhéadfadh rioscaí do shláinte agus do shábháilteacht na ndaoine a chruthú a bheadh ag déanamh an bhailithe nó go n-éileodh rochtain go gcaithfí úsáid a bhaint as deiseanna bailiúcháin díréireacha, a dhiúscairt trí dhó nó trí adhlacadh ar an láthair nó trí mhodhanna eile faoi mhaoirseacht oifigiúil a choscann rioscaí a tharchur chuig an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe;

(d)

i gcás ábhar Chatagóir 2 agus ábhar Chatagóir 3 nach riosca iad don tsláinte phoiblí ná do shláinte ainmhithe agus nuair nach dtéann na méideanna thar mhéid áirithe in aghaidh na seachtaine, an mhéid seo á chinntiú i gcomhréir le cineál na ngníomhaíochtaí a sheoltar agus speiceas tionscnaimh na seachtháirgí ainmhithe lena mbaineann;

(e)

seachtháirgí ainmhithe ach amháin ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(a)(i), i gcás ráige galair infhógartha a dhiúscairt trí dhó nó trí adhlacadh ar an láthair faoi choinníollacha a choiscfidh rioscaí a tharchur chuig an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe, sa chás go gcuirfeadh iompar chuig an ngléasra ceadaithe is gaire chun na seachtháirgí ainmhithe a phróiseáil nó a dhiúscairt le hiomadú rioscaí sláinte nó as a n-eascródh, i gcás ráige forleithne de ghalar eipeasótach, rud a chiallódh go bhfuiltear tar éis dul thar acmhainneacht diúscartha na ngléasraí sin; agus

(f)

trí bheacha nó seachtháirgí beachadóireachta a dhó nó a adhlacadh ar an láthair faoi choinníollacha a choiscfidh rioscaí a tharchur chuig an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe.

2.   Ní cheadófar don daonra ainmhithe de speiceas áirithe sna limistéir iargúlta dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 dul thar uaschéatadán de dhaonra ainmhithe den speiceas sin sa Bhallstát lena mbaineann.

3.   Cuirfidh Ballstáit faisnéis ar fáil don Choimisiún faoi:

(a)

na limistéir a dhéanann siad a aicmiú mar limistéir iargúlta chun pointe (b) de mhír 1 a chur i bhfeidhm agus na cúiseanna leis an aicmiú sin, agus faisnéis cothrom le dáta maidir le haon athrú ar an aicmiú sin; agus

(b)

an úsáid a bhaineann siad as na húdaruithe dá bhforáiltear i bpointe (c) agus i bpointe (d) de mhír 1 i ndáil le hábhar Chatagóir 1 agus le hábhar Chatagóir 2.

4.   Leagfar síos bearta chur chun feidhme an Airteagail seo síos maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

coinníollacha a bheidh dírithe ar rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe i gcás dó agus adhlacadh ar an láthair a áirithiú;

(b)

uaschéatadán an daonra ainmhithe dá dtagraítear i mír 2;

(c)

an méid seachtháirgí ainmhithe, maidir le cineál na ngníomhaíochtaí agus na speiceas tionscnaimh, dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1; agus

(d)

an liosta galar dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Roinn 4

Modhanna malartacha

Airteagal 20

Modhanna malartacha a údarú

1.   Féadfaidh an Coimisiún an nós imeachta a thionscnamh chun malairt modha a údarú chun seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a úsáid nó a dhiúscairt, nó é sin a thionscnamh tar éis iarratas a fháil ó Bhallstát nó ó pháirtí leasmhar, a d’fhéadfadh ionadú a dhéanamh thar ceann níos mó ná páirtí leasmhar amháin.

2.   Seolfaidh páirtithe leasmhara a n-iarratais chuig údarás inniúil an Bhallstáit a mbeidh sé i gceist acu an mhalairt modha a úsáid.

Déanfaidh an t-údaras inniúil measúnú laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis an t-iarratas comhlánaithe a fháil, cibé an gcomhlíonann an t-iarratas an fhormáid chaighdeánach d’iarratais dá dtagraítear i mír 10.

3.   Cuirfidh an t-údarás inniúil iarratais na mBallstát agus na bpáirtithe leasmhara, maille le tuarascáil ar an meastóireacht sin, faoi bhráid an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (UESB) agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas mar gheall air seo.

4.   Nuair a thosóidh an Coimisiún an próiseas údaraithe, seolfaidh sé tuarascáil ar a mheastóireacht go dtí an UESB.

5.   Déanfaidh an UESB measúnú, laistigh de shé mhí tar éis an t-iarratas comhlánaithe a fháil, an áirithíonn an modh arna thíolacadh, maidir leis na rioscaí don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe:

(a)

go rialófar i slí a choscann a n-iomadú sular ndiúscrófar iad, i gcomhréir leis an Rialachán seo nó le bearta chur chun feidhme an Rialacháin seo; nó

(b)

go laghdófar iad go céim ar ionann ar a laghad é, don chatagóir lena mbaineann de sheachtháirgí ainmhithe, agus na modhanna próiseála a bheidh leagtha síos de bhun phointe (b) den chéad fhomhír d’Airteagal 15(1).

Eiseoidh an UESB tuairim ar an iarratas a bheidh tíolactha.

6.   I gcásanna cuí-réasúnaithe ina n-éileoidh an UESB faisnéis bhreise ó iarratasóirí, féadfar an tréimhse dá bhforáiltear i mír 5 a shíneadh.

Tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún nó leis an iarratasóir, cinnfidh an UESB tréimhse faoina bhféadfar an fhaisnéis a sholáthar dó agus cuirfidh sé an Coimisiún agus an t-iarratasóir más iomchuí ar an eolas faoin tréimhse bhreise riachtanach.

7.   Sa chás gur mian le hiarratasóirí faisnéis bhreise a chur isteach ar a gconlán féin, seolfaidh siad é go díreach chuig an UESB.

Sa chás sin ní dhéanfar an tréimhse dá bhforáiltear i mír 5 a shíneadh ar feadh tréimhse breise.

8.   Cuirfidh an UESB a thuairim ar aghaidh chuig an gCoimisiún, an t-iarratasóir agus údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann.

9.   Laistigh de thrí mhí tar éis thuairim an UESB a fháil agus ag cur na tuairime sin san áireamh, cuirfidh an Coimisiún an beart atá molta agus a bheidh le glacadh i gcomhréir le mír 11 in iúl don iarratasóir.

10.   Glacfar formáid chaighdeánach d’iarratais ar mhalairt modhanna i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 52(2).

11.   Tar éis tuairim an UESB a fháil, glacfar an méid seo a leanas:

(a)

beart lena n-údaraítear modh malartach chun seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a úsáid nó a dhiúscairt; nó

(b)

beart lena ndiúltaítear malairt modha den sórt sin a údarú.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

TEIDEAL II

OIBLEAGÁIDÍ AR OIBREOIRÍ

CAIBIDIL I

Oibleagáidí ginearálta

Roinn 1

Bailiú, iompar agus inrianaitheacht

Airteagal 21

Bailiú agus sainaithint maidir le catagóir agus le hiompar

1.   Déanfaidh oibreoirí seachtháirgí ainmhithe a bhailiú, a shainaithint agus a iompar gan moill mhíchuí faoi choinníollacha a chuirfidh cosc ar rioscaí teacht chun cinn do shláinte ainmhithe agus don tsláinte phoiblí.

2.   Áiritheoidh oibreoirí go mbeidh doiciméad tráchtála ag gabháil le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe le linn iompair nó, nuair a éileoidh an Rialachán nó beart arna ghlacadh i gcomhréir le mír 6 amhlaidh, deimhniú sláinte a bheith de dhíth.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír féadfaidh an t-údarás inniúil iompar aoiligh a údarú idir dhá phointe a bheidh ar an bhfeirm chéanna nó idir feirmeacha agus úsáideoirí aoiligh laistigh den Bhallstát céanna gan doiciméad tráchtála ná deimhniú sláinte.

3.   Áireofar i ndoiciméid tráchtála agus i ndeimhnithe sláinte a bheidh ag gabháil le seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe le linn iompair ar a laghad faisnéis ar an mbunadh, ar an gceann scríbe agus ar an méid táirgí den sórt sin agus tuairisc ar na seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe agus a marcáil, nuair a éilíonn an Rialachán seo marcáil den sórt sin.

Féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann tarchur an eolais dá dtagraítear sa chéad fhomhír trí chóras malartach a údarú, áfach, i gcás seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a iomprófar laistigh de chríoch Bhallstáit.

4.   Baileoidh, iompróidh agus diúscróidh oibreoirí dramhaíl lónadóireachta, i gcomhréir leis na bearta náisiúnta a leagtar amach in Airteagal 13 de Threoir 2008/98/CE.

5.   Déanfar na bearta seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3):

(a)

múnlaí do dhoiciméid tráchtála a éilítear a bheith ag gabháil le seachtháirgí ainmhithe le linn iompair; agus

(b)

múnlaí do dheimhnithe sláinte agus na coinníollacha lena rialaítear an tslí a chaithfidh siad a bheith ag gabháil le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe le linn iompair.

6.   Féadfaidh an Coimisiún bearta maidir le cur chun feidhme an Airteagal seo a leagan síos maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

cásanna a n-éilítear deimhniú sláinte ag féachaint don leibhéal riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eascródh as táirgí díorthaithe áirithe;

(b)

cásanna ina gceadaítear, de mhaolú ar an gcéad fhomhír de mhír 2 agus ag féachaint don leibhéal íseal riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eascródh as seachtháirgí áirithe ainmhithe nó as táirgí díorthaithe áirithe, go bhféadfar táirgí díorthaithe a iompar gan na doiciméid ná na deimhnithe dá dtagraítear sa mhír sin;

(c)

ceanglais maidir le sainaithint, lena n-áirítear lipéadú, agus le deighilt chatagóirí éagsúla de sheachtháirgí ainmhithe le linn iompair; agus

(d)

coinníollacha le rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a tharlódh le linn bailiú agus iompar seachtháirgí ainmhithe a chosc, lena n-áirítear coinníollacha d’iompar sábháilte na dtáirgí sin i ndáil le coimeádáin, feithiclí agus ábhar pacáistithe.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 22

Inrianaitheacht

1.   Coinneoidh oibreoirí a bheidh ag coinsíniú, ag iompar nó ag fáil seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe taifead de na coinsíneachtaí agus de na doiciméid tráchtála ghaolmhara nó de na deimnithe sláinte gaolmhara.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír, áfach, sa chás gur deonaíodh údarú maidir le hiompar seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe gan doiciméid tráchtála ná deimhnithe sláinte i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 21(2) nó i gcomhréir leis na bearta chur chun feidhme a ghlactar faoi Airteagail 21(6)(b).

2.   Beidh córais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag na hoibreoirí dá dtagraítear i mír 1 chun go n-aithneofaí:

(a)

na hoibreoirí eile dár soláthraíodh a seachtháirgí ainmhithe nó a dtáirgí díorthaithe; agus

(b)

na hoibreoirí ónar soláthraíodh iad.

Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil don údarás inniúil má lorgaíonn sé é.

3.   Féadfar glacadh le bearta chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3), go háirithe maidir leis:

(a)

an fhaisnéis a bheidh le cur ar fáil do na húdaráis inniúla;

(b)

an tréimhse ama a gcaithfear an fhaisnéis sin a choinneáil lena linn.

Roinn 2

Clárú agus formheas

Airteagal 23

Oibreoirí, bunaíochtaí nó gléasraí a chlárú

1.   D’fhonn go gclárófaí iad, déanfaidh na hoibreoirí:

(a)

sula dtosófar ar na hoibríochtaí, an t-údarás inniúil a chur ar an eolas maidir le haon bhunaíochtaí nó le haon ghléasraí faoina gcúram atá gníomhach in aon chuid de ghiniúint, d’iompar, de láimhseáil, de phróiseáil, de stóráil, de chur ar an margadh, de dháileadh, d’úsáid nó de dhiúscairt seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe;

(b)

faisnéis a chur ar fáil don údarás inniúil maidir le:

(i)

catagóir na seachtháirgí ainmhithe nó na dtáirgí díorthaithe faoina gcúram;

(ii)

nádúr na n-oibríochtaí a dhéantar ina n-úsáidtear seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe mar ábhar tosaigh.

2.   Déanfaidh oibreoirí faisnéis cothrom le dáta a chur ar fáil don údarás inniúil i leith aon bhunaíochtaí nó aon ghléasraí faoina gcúram dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1, lena n-áirítear aon athrú suntasach sna gníomhaíochtaí amhail aon dúnadh síos de bhunaíocht nó de ghléasra atá ag feidhmiú.

3.   Féadfar rialacha mionsonraithe maidir le clárú dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3).

4.   De mhaolú ar mhír 1, ní bheidh gá le haon fhógra chun cláraithe i gcás gníomhaíochtaí a bhaineann le bunaíochtaí a ghineann seachtháirgí ainmhithe agus atá formheasta nó cláraithe cheana i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 nó Rialachán (CE) Uimh. 853/2004; agus i gcás gníomhaíochtaí a bhaineann le bunaíochtaí nó gléasraí atá formheasta cheana i gcomhréir le hAirteagal 24 den Rialachán seo.

Beidh feidhm ag an maolú céanna i gcás gníomhaíochtaí lena n-áireofar seachtháirgí ainmhithe a ghiniúint ar an láthair amháin; agus a dhéantar ar fheirmeacha agus ar áitribh eile ina ndéantar ainmhithe a choimeád, a phórú nó ina dtugtar aire dóibh.

Airteagal 24

Bunaíochtaí nó gléasraí a chlárú

1.   Déanfaidh oibreoirí deimhin de go ndéanfaidh an t-údarás inniúil na bunaíochtaí nó na gléasraí atá faoina gcúram a fhormheas, sa chás go ndéanann na bunaíochtaí nó na gléasraí sin ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas:

(a)

próiseáil ar sheachtháirgí ainmhithe le steiríliú faoi bhrú, le modhanna próiseála dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d’Airteagal 15(1) nó le modhanna malartacha a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 20;

(b)

diúscairt, mar dhramhaíl, le loisceadh seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe, ach amháin na bunaíochtaí nó gléasraí a bhfuil ceadúnas feidhmithe acu i gcomhréir le Treoir 2000/76/CE;

(c)

diúscairt nó aisghabháil seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe le comhloisceadh, más dramhaíl iad, ach amháin na bunaíochtaí nó gléasraí a bhfuil ceadúnas feidhmithe acu i gcomhréir le Treoir 2000/76/CE;

(d)

seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a úsáid mar bhreosla do dhó;

(e)

monarú bhia peataí;

(f)

monarú leasúchán orgánach agus feabhsaitheoirí ithreach;

(g)

seachtháirgí ainmhithe agus/nó táirgí díorthaithe a chlaochlú go bithghás nó go múirín;

(h)

seachtháirgí ainmhithe a láimhseáil tar éis dóibh a bheith bailithe, trí mhodhanna amhail sórtáil, gearradh, fuarú, reo, salannú, seithe nó craiceann nó ábhar le riosca sainiúil a bhaint;

(i)

seachtháirgí ainmhithe a stóráil;

(j)

stóráil ar ábhar díorthaithe a bhfuil sé i gceist:

(i)

go ndéanfaí é a dhiúscairt trí líonadh talún nó loisceadh nó a bhfuil sé i gceist é a aisghabháil nó a dhiúscairt trí chomhloisceadh;

(ii)

é a úsáid mar bhreosla chun críocha dóite;

(iii)

é a úsáid mar bheathú ainmhithe, ach amháin i gcás bunaíochtaí nó gléasraí atá formheasta nó cláraithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 183/2005;

(iv)

é a úsáid mar leasachán orgánach agus mar fheabhsaí ithreach, ach amháin i gcás stórála in áit ina ndéantar é a leathadh go díreach.

2.   Sonrófar, leis an gceadú dá dtagraítear i mír 1, an mbeidh an bhunaíocht nó an gléasra ceadaithe d’oibríochtaí le seachtháirgí ainmhithe agus/nó táirgí díorthaithe ó:

(a)

chatagóir áirithe dá dtagraítear in Airteagal 8, in Airteagal 9 nó in Airteagal 10; nó

(b)

níos mó ná catagóir amháin dá dtagraítear in Airteagal 8, in Airteagal 9 nó in Airteagal 10, agus arna thabhairt le fios an bhfuiltear i mbun oibríochtaí den sórt sin:

(i)

go buan faoi choinníollacha diandheighilte a dhéanann aon rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc; nó

(ii)

go sealadach faoi choinníollacha a dhéanann éilliú a chosc, chun toradh a thabhairt ar an easpa acmhainneachta do tháirgí den sórt sin a eascraíonn de bharr:

ráige forleithne de ghalar eipeasótach, nó

tosca neamhghnáthacha nach bhfuil súil leo.

Airteagal 25

Ceanglais sláinteachais ghinearálta

1.   Áiritheoidh oibreoirí go mbeidh na bunaíochtaí nó gléasraí atá faoina gcúram agus a bheidh i mbun na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 24(1)(a) agus (h):

(a)

tógtha i slí inar féidir iad a ghlanadh agus a dhífhabhtú go héifeachtach agus, nuair is iomchuí, tógfar na hurláir sa tslí gur féidir leachtanna a dhraenáil go héasca;

(b)

go mbeidh rochtain acu ar áiseanna leordhóthaineacha cosúil le leithrisí, seomraí feistis agus báisíní láimhe do dhaoine foirne;

(c)

go mbeidh na socruithe iomchuí ann chun cosaint i gcoinne lotnaidí, cosúil le feithidí, creimirí agus éin;

(d)

go gcoimeádfar an tsuiteáil agus na fearais i staid mhaith agus go ndéanfar deimhin de go ndéanfar na fearais tomhais a chalabrú go rialta; agus

(e)

go mbeidh na socruithe iomchuí acu do ghlanadh agus do dhífhabhtú na soitheach agus na bhfeithiclí a bheidh in úsáid d’fhonn rioscaí éillithe a sheachaint.

2.   Caithfidh aon duine a oibreoidh sa bhunaíocht nó sa ghléasra dá dtagraítear i mír 1 éadach a bheidh oiriúnach, glan agus, más gá, cosantach.

I gcás bunaíochta nó gléasra áirithe, más iomchuí:

(a)

ní rachaidh aon duine a oibríonn san earnáil neamhghlan isteach san earnáil ghlan gan a chuid nó a cuid éadach agus a bhróga nó a bróga oibre a athrú i dtosach nó gan iad a bheith dífhabhtaithe aige nó aici;

(b)

ní bhogfar trealamh ná innealra ón earnáil neamhghlan go dtí an earnáil ghlan gan iad a bheith glanta agus dífhabhtaithe i dtosach; agus

(c)

cuirfidh an t-oibreoir nós imeachta ar bun a bhaineann le gluaiseacht daoine d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar a gcuid gluaiseachta agus déanfaidh sé cur síos ar úsáid cheart na ndabhcha coise agus na ndabhcha rotha.

3.   I mbunaíochtaí nó i ngléasraí a bheidh i mbun na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 24(1)(a):

(a)

láimhseálfar na seachtháirgí ainmhithe sa tslí gur féidir na rioscaí éillithe a sheachaint;

(b)

déanfar seachtháirgí ainmhithe a láimhseáil a luaithe agus is féidir. I ndiaidh na próiseála, láimhseálfar agus stórálfar na táirgí díorthaithe i slí inar féidir na rioscaí truaillithe a sheachaint;

(c)

i gcás inarb iomchuí, le linn aon phróiseáil ar sheachtháirgí ainmhithe agus ar tháirgí díorthaithe, déanfar gach cuid den seachtháirge ainmhithe agus den táirge díorthaithe a chóireáil ag teocht áirithe ar feadh tréimhse áirithe ama agus cuirfear cosc ar na rioscaí athéillithe;

(d)

seiceálfaidh na hoibreoirí na paraiméadair is infheidhme, go háirithe an teocht, an brú, an t-am, méid na gcáithníní, le gairis uathoibríocha i gcás inarb iomchuí;

(e)

cuirfear gnásanna glanta ar bun agus déanfar doiciméadacht air seo do gach cuid de na bunaíochtaí nó de na gléasraí.

Airteagal 26

Seachtháirgí ainmhithe a láimhseáil i ngnó an bhia

1.   Déanfar cóireáil, próiseáil nó stóráil sheachtháirgí ainmhithe i mbunaíochtaí nó gléasraí atá formheasta nó cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 nó i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 faoi choinníollacha a dhéanfaidh traséilliú a chosc agus, más iomchuí, déanfar é seo i roinn de chuid na bunaíochta nó an ghléasra a bheidh tiomnaithe chuige seo.

2.   Féadfar amhábhair do tháirgeadh geilitín nó collaigine nach bhfuil sé i gceist iad a úsáid do thomhaltas daonna a stóráil, a chóireáil nó a phróiseáil sna bunaíochtaí sin a bhfuil údarú sainiúil faighte acu i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004, Iarscríbhinn III, Roinn XIV, Caibidil I, pointe 5 agus Roinn XV, Caibidil I, pointe 5, a fhad agus a bheidh cosc ar an riosca chun galair a leathadh trí dheighilt a dhéanamh ar na hamhábhair sin ó amhábhair chun táirgí de bhunadh ainmhíoch a tháirgeadh.

3.   Beidh feidhm ag mír 1 agus mír 2 gan dochar do cheanglais níos sainiúila a leagtar síos i reachtaíocht tréidliachta an Chomhphobail.

Airteagal 27

Bearta chur chun feidhme

Leagfar síos na bearta chun an Roinn seo agus Roinn 1 den Chaibidil seo a chur chun feidhme maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

na ceanglais bonneagair agus trealaimh is infheidhme i mbunaíochtaí nó i ngléasraí;

(b)

na ceanglais sláinteachais is infheidhme maidir le gach cineál láimhseála de sheachtháirgí ainmhithe agus de tháirgí díorthaithe, lena n-áirítear bearta lena modhnaítear na ceanglais sláinteachais do na bunaíochtaí nó do na gléasraí dá dtagraítear in Airteagal 25(1);

(c)

na coinníollacha agus na ceanglais theicniúla chun seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a láimhseáil, a chóireáil, a chlaochlú, a phróiseáil agus a stóráil agus na coinníollacha chun fuíolluisce a chóireáil;

(d)

an fhianaise a chaithfidh an t-oibreoir a chur ar fáil chun cóireáil, claochlú agus próiseáil sheachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe, ar a gcumas chun rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc;

(e)

na coinníollacha a bhaineann le seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe de níos mó ná catagóir amháin dá dtagraítear in Airteagal 8, in Airteagal 9 nó in Airteagal 10 a láimhseáil sa bhunaíocht chéanna nó sa ghléasra céanna:

(i)

sa chás go dtéitear i mbun na n-oibríochtaí sin ar leithligh;

(ii)

sa chás go dtéitear i mbun na n-oibríochtaí sin go sealadach i dtosca áirithe;

(f)

na coinníollacha chun trasthéilliú a chosc nuair a dhéantar seachtháirgí ainmhithe a stóráil, a chóireáil nó a phróiseáil i roinn de chuid na bunaíochta nó an ghléasra a bheidh tiomnaithe chuige seo agus dá dtagraítear in Airteagal 26;

(g)

na gnáthpharaiméadair chlaochlaithe do ghléasraí bithgháis agus múirínithe;

(h)

na ceanglais is infheidhme maidir le loscadh nó comhloscadh i ngléasraí ardamhainneacht agus i ngléasraí íseal-acmhainneachta dá dtagraítear in Airteagal 24(1)(b) agus (c); agus

(i)

na ceanglais is infheidhme maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1)(d) a loscadh.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Roinn 3

Féinseiceálacha agus anailís ar ghuais agus ar phointí rialúcháin criticiúla

Airteagal 28

Féinseiceálacha

Déanfaidh oibreoirí féinseiceálacha a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil ina gcuid bunaíochtaí nó gléasraí d’fhonn faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo. Áiritheoidh siad nach bhfágfaidh aon seachtháirgí ainmhithe ná aon táirgí díorthaithe an bhunaíocht nó an gléasra má táthar in amhras fúthu nó má tá sé faighte amach ina dtaobh nach gcomhlíonann siad an Rialachán seo, ach amháin mura mbeidh sé i gceist iad a dhiúscairt.

Airteagal 29

Anailís ar ghuais agus ar phointí rialúcháin criticiúla

1.   Déanfaidh oibreoirí a bheidh i mbun na ngníomhaíochtaí seo a leanas nós imeachta buan nó nósanna imeachta buana a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil agus bunófar é seo ar phrionsabail anailís ar ghuais agus ar phointí rialúcháin criticiúla (HACCP):

(a)

do sheachtháirgí ainmhithe a phróiseáil;

(b)

do sheachtháirgí ainmhithe a chlaochlú go bithghás agus go múirín;

(c)

do níos mó ná aon chatagóir amháin de sheachtháirgí ainmhithe nó de tháirgí díorthaithe a láimhseáil agus a stóráil sa bhunaíocht chéanna nó sa ghléasra céanna;

(d)

do mhonarú bia peataí.

2.   Déanfaidh na hoibreoirí a shainmhínítear i mír 1 an méid seo go háirithe:

(a)

aon ghuaiseanna a aithint a chaithfear a chosc, a dhíbirt nó a laghdú go dtí leibhéil inghlactha;

(b)

na pointí rialaithe criticiúla a aithint ag an gcéim nó ag na céimeanna ina mbeidh rialú riachtanach chun guais a chosc nó a dhíbirt nó í a laghdú go dtí leibhéil inghlactha;

(c)

teorainneacha criticiúla a bhunú ag pointí rialaithe criticiúla a scarann inghlacthacht ó neamhinghlacthacht chun guaiseanna aitheanta a chosc, a dhíbirt nó a laghdú;

(d)

nósanna imeachta monatóireachta éifeachtacha a bhunú agus a chur chun feidhme ag pointí rialaithe criticiúla;

(e)

gníomhaíocht ceartaithe a bhunú nuair a léiríonn an mhonatóireacht nach bhfuil pointe rialúcháin criticiúil faoi smacht;

(f)

nósanna imeachta a bhunú lena bhfhíoraítear go bhfuil na bearta a leagtar amach i bpointe (a) go pointe (e) críochnaitheach agus go bhfuil siad ag feidhmiú go héifeachtach. Rachfar i mbun nósanna imeachta fíorúcháin go rialta;

(g)

doiciméid agus taifid a chur le chéile a bheidh i gcomhréir le nádúr agus méid na ngnólachtaí chun cur i bhfeidhm éifeachtach na mbeart a leagtar síos i bpointe (a) go pointe (f) a léiriú.

3.   Nuair a dhéantar aon mhodhnú ar tháirge, ar phróiseas nó ar aon chéim den táirgeadh, den phróiseáil, den stóráil nó den leithdháileadh, athbhreithneoidh na hoibreoirí a nósanna imeachta agus déanfaidh siad na hathruithe is gá.

4.   Féadfar glacadh le bearta a éascóidh an tAirteagal seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3).

Airteagal 30

Treoracha náisiúnta dea-chleachtais

1.   I gcás inar gá sin, spreagfaidh na húdaráis inniúla forbairt, scaipeadh agus úsáid dheonach na dtreoracha náisiúnta dea-chleachtais, go háirithe do chur i bhfeidhm phrionsabail HACCP dá dtagraítear in Airteagal 29. Féadfaidh oibreoirí treoracha dá sórt a úsáid ar bhonn deonach.

2.   Déanfaidh an t-údarás inniúil measúnú ar threoracha náisiúnta lena áirithiú:

(a)

go bhforbrófar iad i gcomhar le hionadaithe na bpáirtithe a bhfuil éifeacht shubstaintiúil ar a leasanna agus go scaipfidh earnálacha oibreoirí iad; agus

(b)

go mbeidh sé de chumas ag na hearnálacha dá dtagraíonn siad a n-ábhar a úsáid.

CAIBIDIL II

Cur ar an margadh

Roinn 1

Seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe chun ainmhithe feirmshaothraithe seachas ainmhithe fionnaidh a bheathú

Airteagal 31

Cur ar an margadh

1.   Féadfar seachtháirgí ainmhithe ná táirgí díorthaithe atá beartaithe mar bheatha le húsáid mar ábhar beatha d’ainmhithe feirmshaothraithe, seachas ainmhithe fionnaidh, a chur ar an margadh ar choinníoll:

(a)

gur ábhar Chatagóir 3 iad nó go bhfuil siad díorthaithe as, ach amháin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 10(n), (o) agus (p);

(b)

go bhfuil siad bailithe nó próiseáilte, de réir mar is infheidhme, i gcomhréir leis na coinníollacha don steiriliú faoi bhrú nó coinníollacha eile chun riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc i gcomhréir leis na bearta a ghlactar de bhun Airteagal 15 agus aon bheart arna leagan síos i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo; agus

(c)

gur seachtháirgí iad as bunaíochtaí nó as gléasraí ceadaithe nó cláraithe faoi mar is infheidhme i ndáil le seachtháirge ainmhí nó táirge díorthaithe lena mbaineann.

2.   Féadfar bearta maidir le cur chun feidhme an Airteagail seo a leagan síos a bhaineann leis na coinníollacha le rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe do bhailiú, próiseáil agus cóireáil seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe dá dtagraítear dóibh i mír 1.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Roinn 2

Leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach

Airteagal 32

Úsáid agus cur ar an margadh

1.   Féadfar leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach a chur ar an margadh agus a úsáid ar choinníoll:

(a)

go bhfuil siad díorthaithe as ábhar Chatagóir 2 nó as ábhar Chatagóir 3;

(b)

go bhfuil siad táirgthe i gcomhréir leis na coinníollacha don steiriliú faoi bhrú nó coinníollacha eile chun riosca don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a chosc, i gcomhréir le ceanglais a leagtar síos de bhun Airteagal 15 agus aon bheart eile arna leagan síos i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo;

(c)

go dtagann siad ó bhunaíochtaí nó gléasraí ceadaithe nó cláraithe, mar is infheidhme; agus

(d)

go ndearnadh feoil agus min chnámh atá díorthaithe ó ábhar de Chatagóir 2 agus próitéiní ainmhíocha próiseáilte a bhfuil sé i gceist iad a úsáid mar leasacháin orgánacha agus mar fheabhsaithe ithreach a mheascadh le compháirt chun nach gcuirfí san áireamh aon úsáid eile a bhaint as an meascán chun críocha eile ina dhiaidh sin agus go marcálfar iad más gá de réir na mbeart a ghlactar faoi mhír 3.

Ina theannta sin, féadfar iarmhar díleá iad ón gclaochlú go bithghás nó go múirín a chur ar an margadh agus a úsáid mar leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach;

Féadfaidh Ballstáit rialacha náisiúnta a fhorchuirfidh breis rialacha d’úsáid nó do shrianadh úsáid leasachán orgánach nó feabhsaithe ithreach a ghlacadh nó a chothabháil, ar choinníoll go mbeidh gá leis na rialacha sin ar fhorais chun cosaint a thabhairt don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe.

2.   De mhaolú ar phointe (d) de mhír 1, ní bheidh gá le meascadh a dhéanamh ar na hábhair a bhfuil a n-úsáid gan a bheith curtha san áireamh toisc an comhdhéanamh nó an pacáistiú atá acu.

3.   Féadfaidh an Coimisiún bearta maidir le cur chun feidhme an Airteagail seo a leagan sin maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

coinníollacha an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe i ndáil le táirgeadh agus úsáid leasachán orgánach agus feabhsaithe ithreach;

(b)

comhpháirteanna nó substaintí i ndáil le marcáil leasachán orgánach nó feabhsaithe ithreach;

(c)

comhpháirteanna a bheidh le meascadh le leasacháin orgánacha nó feabhsaithe ithreach;

(d)

coinníollacha forlíontacha, amhail modhanna a úsáidfear do mharcáil agus na híoschainníochtaí a bheidh le comhlíonadh nuair a bheidh an meascán á ullmhú, le húsáid leasacháin nó feabhsaithe ithreach den sórt sin ina dhiaidh sin chun críocha beathaithe a eisiamh; agus

(e)

cásanna ina gceadaíonn an comhdhéanamh nó an pacáistiú go mbeadh na hábhair saor ón gceanglas measctha.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Roinn 3

Táirgí díorthaithe arna rialáil le reachtaíocht áirithe eile de chuid an chomhphobail

Airteagal 33

Cur ar an margadh

Féadfaidh oibreoirí na táirgí díorthaithe seo a leanas a chur ar an margadh:

(a)

táirgí cosmaideacha faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(1) de Threoir 76/768/CEE;

(b)

ionchlannáin mhíochaine ghníomhacha faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(c) de Threoir 90/385/CEE;

(c)

feistí liachta faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(a) de Threoir 93/42/CEE;

(d)

feistí liachta diagnóiseacha in vitro faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2)(b) de Threoir 98/79/CE iad;

(e)

táirgí íocshláinte tréidliachta faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2) de Threoir 2001/82/CE;

(f)

táirgí íocshláinte faoi mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1(2) de Threoir 2001/83/CE.

Airteagal 34

Monarú

1.   Déanfar allmhairiú, bailiú agus aistriú seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe atá beartaithe do bhunaíochtaí nó do ghléasraí chun na táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 33 a mhonarú agus déanfar monarú na dtáirgí díorthaithe sin i gcomhréir le reachtaíocht an Chomhphobail dá dtagraítear san Airteagal sin.

Déanfar aon ábhar ó bhunaíochtaí nó gléasraí den sórt sin nach n-úsáidtear a dhiúscairt i gcomhréir leis an reachtaíocht sin.

2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo, áfach, i gcás nach bhforáiltear, le reachtaíocht an Chomhphobail dá dtagraítear in Airteagal 33, do choinníollacha lena rialaítear rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe i gcomhréir le cuspóirí an Rialacháin seo.

Roinn 4

Táirgí díorthaithe eile

Airteagal 35

Bia peataí a chur ar an margadh

Féadfaidh oibreoirí bia peataí a chur ar an margadh ar choinníoll:

(a)

go bhfuil na táirgí díorthaithe:

(i)

ó ábhar de Chatagóir 3 ach amháin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 10(n), (o) agus (p);

(ii)

i gcás bia peataí allmhairithe nó bia peataí a tháirgtear ó ábhair allmhairithe, ó ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(c), faoi réir ag na coinníollacha a leagtar síos de bhun phointe (a) den chéad fhomhír d’Airteagal 40; nó

(iii)

i gcás bia peataí amh, ó ábhar dá dtagraítear in Airteagal 10(a) agus (b)(i) agus (ii); agus

(b)

go n-áirithíonn siad rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe i gcomhréir le hAirteagal 38, nuair nach n-áirithíonn foinsiú sábháilte i gcomhréir le hAirteagal 37 rialú leordhóthanach.

Airteagal 36

Táirgí díorthaithe eile a chur ar an margadh

Féadfaidh oibreoirí táirgí díorthaithe, seachas na táirgí dá dtagraítear in Airteagail 31, 32, 33 agus 35, a chur ar an margadh ar choinníoll:

(a)

maidir leis na táirgí sin:

(i)

nach bhfuil siad beartaithe le húsáid chun ainmhithe feirmshaothraithe a bheathú nó le cur amach ar an talamh as a mbeidh ainmhithe den sórt sin á mbeathú; nó

(ii)

go bhfuil siad beartaithe chun ainmhithe fionnaidh a bheathú; agus

(b)

go ndéanfaidh siad rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a áirithiú:

(i)

trí fhoinsiú sábháilte i gcomhréir le hAirteagal 37;

(ii)

trí chóireáil shábháilte i gcomhréir le hAirteagal 38, i gcás nach n-áiritheofar rialú leordhóthanach le foinsiú sábháilte; nó

(iii)

trína fhíorú nach n-úsáidfear na táirgí ach i gcomhair úsáidí deiridh sábháilte i gcomhréir le hAirteagal 39, i gcás nach n-áiritheofar rialú leordhóthanach trí chóireáil shábháilte.

Airteagal 37

Foinsiú sábháilte

1.   Áireofar sa foinsiú sábháilte, úsáid ábhair:

(a)

nach n-eascraíonn aon rioscaí do-ghlactha don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe as;

(b)

a bhailítear agus a iompraítear ón bpointe bailithe go dtí an bhunaíocht nó gléasra monaraíochta faoi choinníollacha trína ndéantar rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eisiamh; nó

(c)

a allmhairítear isteach sa Chomhphobal agus a iompraítear ón áit a dtagann sé isteach den chéad uair go dtí an bhunaíocht nó gléasra monaraíochta faoi choinníollacha trína ndéantar rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eisiamh.

2.   Ar mhaithe le foinsiú sábháilte, cuirfidh oibreoirí doiciméadacht maidir le ceanglais mhír 1 ar fáil, lena n-áireofar, i gcás inar gá, cruthúnas maidir le sábháilteacht na mbeart bithshlándála a ghlactar chun eascairt rioscaí do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe ó ábhar tosaigh a eisiamh.

Coimeádfar doiciméadacht den sórt sin agus cuirfear ar fáil don údarás inniúil arna iarraidh sin aige.

Sa chás dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1, beidh deimhniú sláinte, a bheidh ar aon dul le múnla a ghlactar i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3), ag gabháil leis na coinsíneachtaí.

Airteagal 38

Cóireáil shábháilte

Áireofar ar chóireáil shábháilte próiseas monaraíochta a chur i bhfeidhm ar an ábhar a úsáidtear, trína laghdófar go dtí leibhéal inghlactha na rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe a eascróidh ón ábhar a úsáid nó ó shubstaintí eile a thiocfaidh ón bpróiseas monaraíochta.

Déanfar a áirithiú, nach mbainfidh aon rioscaí do-ghlactha don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe leis an táirge díorthaithe, go háirithe tríd an táirge deiridh a thástáil.

Airteagal 39

Úsáidí deiridh sábháilte

Áireofar ar úsáidí deiridh sábháilte úsáid táirgí díorthaithe:

(a)

faoi choinníollacha nach mbaineann aon rioscaí do-ghlactha don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe leo; nó

(b)

lena bhféadfadh riosca a bheith ag gabháil leis don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe, chun críocha sonracha ar choinníoll go bhfuil an úsáid sin cuí-réasúnaithe i ndáil le cuspóirí arna leagan amach i reachtaíocht an Chomhphobail, go háirithe chun an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chosaint.

Airteagal 40

Bearta chur chun feidhme

Féadfar bearta do chur chun feidhme den Roinn seo a leagan síos maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

na coinníollacha chun bia peataí allmharaithe nó bia peataí a tháirgtear ó ábhair allmharaithe, ó ábhar Chatagóir 1 dá dtagraítear in Airteagal 8(c) a chur ar an margadh;

(b)

coinníollacha maidir le hábhar a fhoinsiú agus a bhogadh go sábháilte a úsáidfear faoi choinníollacha lena ndéanfar rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláine ainmhithe a eisiamh;

(c)

doiciméadacht dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 37(2);

(d)

paraiméadair don phróiseas monaraíochta dá dtagraítear sa chéad mhír d’Airteagal 38, go háirithe maidir le cóireálacha fisiceacha nó ceimiceacha a chur i bhfeidhm ar an ábhar a úsáidtear;

(e)

ceanglais tástála is infheidhme maidir leis an táirge deiridh; agus

(f)

coinníollacha chun táirgí díorthaithe a d’fhéadfadh an tsláinte phoiblí nó sláinte ainmhithe a chur i mbaol a úsáid ar shlí shábháilte.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

CAIBIDIL III

Allmhairiú, idirthuras agus onnmhairiú

Airteagal 41

Allmhairiú agus idirthuras

1.   Déanfar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, nó a chur ar idirthuras tríd an gComhphobal, i gcomhréir le:

(a)

ceanglais iomchuí an Rialacháin seo agus bearta chur chun feidhme an Rialacháin seo maidir leis an seachtháirge ainmhithe áirithe nó an táirge díorthaithe áirithe atá chomh dian céanna ar a laghad leis na ceanglais sin is infheidhme maidir le táirgeadh agus margaíocht seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe den sórt sin laistigh den Chomhphobal;

(b)

coinníollacha a aithnítear a bheith comhionann ar a laghad leis na ceanglais is infheidhme maidir le táirgeadh agus margaíocht seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe den sórt sin faoi reachtaíocht an Chomhphobail; nó

(c)

i gcás seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 33, in Airteagal 35 agus in Airteagal 36, na ceanglais a leagtar amach sna hAirteagail sin.

Maidir leis na bearta dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

2.   De mhaolú ar mhír 1:

(a)

ní dhéanfar ábhar rioscaí sonraithe a allmhairiú ná a chur ar idirthuras, ach amháin i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 999/2001;

(b)

ní dhéanfar seachtháirgí ainmhithe ná táirgí díorthaithe a mheasctar nó a éillítear le haon chuid de dhramhaíl a liostaítear mar dhramhaíl ghuaiseach i gCinneadh 2000/532/CE a allmhairiú ná a chur ar idirthuras, ach amháin faoi réir cheanglais Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006;

(c)

ní dhéanfar ábhar Chatagóir 1, ábhar Chatagóir 2 agus táirgí a dhíorthaítear astu, nach bhfuil beartaithe chun táirgí díorthaithe dá dtagraítear in Airteagal 33, in Airteagal 35 agus in Airteagal 36 a mhonarú, a allmhairiú ná a chur ar idirthuras ach amháin ar choinníoll go nglacfar le rialacha dá n-allmhairiú i gcomhréir le hAirteagal 42(2)(a);

(d)

ní dhéanfar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a dhírítear ar na críocha dá dtagraítear in Airteagal 17(1) a allmhairiú ná a chur ar idirthuras ach amháin i gcomhréir le bearta náisiúnta lena n-áirithítear rialú rioscaí don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe, go dtí go ndéanfar coinníollacha comhchuibhithe dá dtagraítear in Airteagal 17(2) a ghlacadh.

3.   I gcás ina ndéantar ábhar Chatagóir 3 agus táirgí a dhíorthaítear as a allmhairiú agus a chur ar idirthuras, déanfar na ceanglais iomchuí dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 1 a leagan síos.

Féadfar a shonrú leis na ceanglais sin i gcás coinsíneachtaí:

(a)

nach mór dóibh teacht as tríú tír nó cuid de thríú tír a liostaítear i gcomhréir le mír 4;

(b)

nach mór dóibh teacht as bunaíochtaí nó as gléasraí atá ceadaithe nó cláraithe ag údarás inniúil an tríú tír tionscnaimh agus atá liostaithe ag an údarás sin chun na críche sin; agus

(c)

go gcaithfear doiciméadacht amhail doiciméad tráchtála, dearbhú nó deimhniú sláinte agus le dearbhú más iomchuí, a bheidh ar aon dul le múnla arna leagan síos de bhun phointe (d) den chéad fhomhír d’Airteagal 42(2) ag an bpointe iontrála isteach sa Chomhphobal áit a dtarlóidh na seiceálacha tréidliachta.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Go dtí go ndéanfar na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (c) den dara fomhír a ghlacadh, sonróidh na Ballstáit na ceanglais sin i mbearta náisiúnta.

4.   Déanfar liosta de thríú tíortha nó de chodanna de thríú tíortha as a bhféadfar seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a allmhairiú nó a chur ar idirthuras tríd an gComhphobal a tharraingt suas i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3), ag cur na nithe seo a leanas, go háirithe, san áireamh:

(a)

reachtaíocht an tríú tír;

(b)

eagrú an údaráis inniúil agus a sheirbhísí cigireachta sa tríú tír, cumhachtaí na seirbhísí sin, an mhaoirseacht a bhfuil siad faoina réir, agus a n-údarás faireachán éifeachtach a dhéanamh ar fheidhmiú a gcuid reachtaíochta;

(c)

na coinníollacha sláinte iarbhír a chuirtear i bhfeidhm ar tháirgeadh, ar mhonarú, ar láimhseáil, ar stóráil agus ar choinsíniú táirgí de bhunadh ainmhíoch atá beartaithe don Chomhphobal;

(d)

na dearbhuithe is féidir leis an tríú tír a thabhairt maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha sláinte iomchuí;

(e)

taithí an tríú tír maidir le margaíocht an táirge agus torthaí na seiceálacha allmhairiúcháin a rinneadh;

(f)

an toradh ar aon chigireachtaí de chuid an Chomhphobail sa tríú tír;

(g)

stádas sláinte an bheostoic, aon ainmhithe tí agus fiadhúlra sa tríú tír, ag féachaint go háirithe do ghalair ainmhithe coimhthíocha agus d’aon ghnéithe den staid sláinte ginearálta sa tír a d’fhéadfadh an tsláinte phoiblí nó sláinte ainmhithe sa Chomhphobal a chur i mbaol;

(h)

cé chomh rialta agus cé chomh tapa is a thugann an tríú tír faisnéis maidir le galair ainmhithe ionfhabhtaíocha a bheith ar a críoch, go háirithe na galair a liostaítear i gCód Sláinte Ainmhithe Talún agus Cód Sláinte Ainmhithe Uisceacha de chuid na hEagraíochta Domhanda um Shláinte Ainmhithe;

(i)

na rialacháin maidir le cosc agus rialú galar ainmhíoch ionfhabhtaíoch atá i bhfeidhm sa tríú tír agus a gcur chun feidhme, lena n-áirítear rialacha maidir le hallmhairithe ó thríú tíortha eile.

Coimeádfar liostaí na mbunaíochtaí nó na ngléasraí dá dtagraítear i bpointe (b) den dara fomhír de mhír 3 cothrom le dáta agus a cuirfear in iúl iad don Choimisiún agus do na Ballstáit agus cuirfear ar fáil don phobal iad.

Airteagal 42

Bearta chur chun feidhme

1.   Déanfar bearta chur chun feidhme Airteagal 41 a d’fhéadfadh seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a ndéanfar monarú orthu i mbunaíochtaí nó i ngléasraí áirithe a chur as an áireamh maidir le hallmhairiú nó idirthuras d’fhonn an tsláinte phoiblí nó sláinte ainmhithe a chosaint a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 52(3).

2.   Leagfar síos bearta eile do chur chun feidhme Airteagail 41 maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

coinníollacha chun ábhair Chatagóir 1 agus ábhair Chatagóir 2 agus táirgí a dhíorthaítear astu sin a allmhairiú agus a chur in idirthuras;

(b)

srianta maidir leis an tsláinte phoiblí nó le sláinte ainmhithe is infheidhme maidir le hábhar Chatagóir 3 nó le táirgí a dhíorthaítear as sin a fhéadfar a leagan síos trí thagairt do liostaí Comhphobail de thríú tíortha nó de chodanna de thríú tíortha arna dtarraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 41(4) nó chun críocha eile maidir leis an tsláinte phoiblí nó le sláinte ainmhithe;

(c)

coinníollacha chun seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a mhonarú i mbunaíochtaí nó i ngléasraí i dtríú tíortha; féadfaidh na socraithe don rialú a dhéanann na húdaráis inniúla lena mbaineann ar bhunaíochtaí nó ar ghléasraí den sórt sin a bheith san áireamh i gcoinníollacha den sórt sin agus féadfar cineálacha bunaíochtaí nó gléasraí áirithe ina láimhseáiltear seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a dhíolmhú ó cheadú nó ó chlárú dá dtagraítear i bpointe (b) den dara fomhír d’Airteagal 41(3); agus

(d)

múnlaí do dheimhnithe sláinte, doiciméid thráchtála agus dearbhuithe a bheidh le gabháil le coinsíneachtaí agus ina saineofar na coinníollacha faoinar féidir a lua gur bailíodh nó gur monaraíodh na seachtháirgí ainmhithe nó na táirgí díorthaithe lena mbaineann i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 43

Onnmhairiú

1.   Cuirfear toirmeasc ar sheachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe atá beartaithe a loscadh nó a chur i líonadh talún a onnmhairiú.

2.   Cuirfear toirmeasc ar sheachtháirgí ainmhithe agus ar tháirgí díorthaithe atá le húsáid i ngléasra bithgháis nó i ngléasra múirínithe a onnmhairiú chuig tríú tíortha nach baill den Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta iad.

3.   Ní dhéanfar ábhar Chatagóir 1, ábhar Chatagóir 2 ná táirgí a dhíorthaítear astu sin a onnmhairiú ach amháin chun críocha nach críocha dá dtagraítear i mír 1 agus go mír 2 iad ar choinníoll go leagfar síos rialacha maidir lena n-onnmhairiú.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

4.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 maidir le bia agus beatha arna onnmhairiú ón gComhphobal maidir le hábhar Chatagóir 3 nó táirgí a dhíorthaítear as sin a onnmhairiú i gcomhréir leis an Rialachán seo.

5.   De mhaolú ar mhír 3 agus ar mhír 4

(a)

ní dhéanfar ábhar rioscaí sonraithe a onnmhairiú ach amháin i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 999/2001;

(b)

ní dhéanfar seachtháirgí ainmhithe ná táirgí díorthaithe a mheasctar nó a éillítear le haon dramhaíl a liostaítear mar dhramhaíl ghuaiseach i gCinneadh 2000/532/CE a onnmhairiú ach amháin faoi réir cheanglais Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

TEIDEAL III

RIALUITHE OIFIGIÚLA AGUS FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

CAIBIDIL I

Rialuithe oifigiúla

Airteagal 44

Nós imeachta chun formheas a fháil

1.   Ní dhéanfaidh an t-údarás inniúil na bunaíochtaí ná na gléasraí a fhormheas ach amháin nuair a léireofar le cuairt ar an láthair, sula dtosófar aon ghníomhaíocht, go gcomhlíonann siad na ceanglais a leagtar síos i gcomhréir le hAirteagal 27.

2.   Féadfaidh an t-údarás inniúil formheas coinníollach a dheonú más léir, ón gcuairt ar an láthair, go gcomhlíonann an bhunaíocht nó an gléasra gach ceanglas bonneagair agus trealaimh d’fhonn a áirithiú go gcuirtear na nósanna imeachta oibríochtúla i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán seo. Déanfaidh sé formheas iomlán a dheonú má cheaptar, ó chuairt eile ar an láthair a dhéanfar laistigh de thrí mhí ó deonaíodh an formheas coinníollach, go gcomhlíonann an bhunaíocht nó an gléasra na ceanglais eile dá dtagraítear i mír 1. Más rud é go mbeidh dul chun cinn soiléir déanta, ach mura gcomhlíonfaidh an bhunaíocht nó an gléasra na ceanglais go léir fós, féadfaidh an t-údarás inniúil an formheas coinníollach a shíneadh. Ní rachaidh ceadú coinníollach, áfach, thar sé mhí san iomlán.

3.   Áiritheoidh na hoibreoirí nach bhfeidhmeoidh bunaíocht ná gléasra a thuilleadh má tharraingíonn an t-údarás inniúil siar a fhormheas nó, i gcás formheasa choinníollaigh, mura ndéanfaidh an t-údarás inniúil an formheas a shíneadh nó formheas iomlán a dheonú.

Airteagal 45

Rialuithe oifigiúla

1.   Gan dochar d’Airteagal 5, déanfaidh an t-údarás inniúil rialuithe oifigiúla agus maoirseacht oifigiúil go rialta maidir le láimhseáil seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a bhaineann le raon feidhme an Rialacháin seo.

2.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 41 agus ag Airteagal 42 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe a dhéanfar chun comhlíonadh an Rialacháin seo a fhíorú.

3.   Agus é i mbun rialú oifigiúil féadfaidh an t-údarás inniúil aon treoracha maidir le dea-chleachtas a chomhlíontar a chur san áireamh.

4.   Féadfar socruithe mionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Airteagail seo a leagadh síos, lena n-áirítear na rialacha a bhaineann le modhanna tagartha d’anailísí micribhitheolaíochta.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 46

Fionraíochtaí, aistarraingtí agus toirmisc ar oibríochtaí

1.   Má nochtann na rialuithe oifigiúla agus an mhaoirseacht oifigiúil a dhéanfaidh an t-údarás inniúil nach ndéantar ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de cheanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, déanfaidh sé gníomhaíocht iomchuí a ghlacadh.

Déanfaidh an t-údarás inniúil go háirithe, de réir mar is iomchuí do nádúr agus do thromchúis na n-easpaí agus do na rioscaí féidearthacha don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe.

(a)

ceaduithe na mbunaíochtaí agus na ngléasraí atá ceadaithe de bhun an Rialacháin seo a chur ar fionraí, más rud é:

(i)

nach bhfuil na coinníollacha maidir leis an mbunaíocht nó leis an ngléasra a cheadú nó a oibriú á gcomhall a thuilleadh;

(ii)

gur féidir a bheith ag súil leis an oibreoir na heasnaimh a leigheas laistigh de thréimhse réasúnach ama; agus

(iii)

nach n-éilíonn na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe gníomh i gcomhréir le pointe (b);

(b)

ceaduithe na mbunaíochtaí agus na ngléasraí atá ceadaithe de bhun an Rialacháin seo a tharraingt siar, más rud é:

(i)

nach bhfuil na coinníollacha maidir leis an mbunaíocht nó leis an ngléasra a cheadú nó a oibriú á gcomhall a thuilleadh; agus

(ii)

nach féidir a bheith ag súil leis go ndéanfadh an t-oibreoir na heasnaimh a leigheas laistigh de thréimhse réasúnach ama;

ar chúiseanna a bhaineann le bonneagar na bunaíochta nó an ghléasra,

ar chúiseanna a bhaineann le cumas pearsanta an oibreora nó na foirne faoina mhaoirseacht, nó

de bharr rioscaí tromchúiseacha do shláinte ainmhithe nó don tsláinte phoiblí a d’éileodh mórchoigeartuithe ar oibriú na bunaíochta nó an ghléasra sula bhféadfaidh an t-oibreoir iarratas a dhéanamh ar athcheadú;

(c)

iachall a chur ar bhunaíochtaí nó ar ghléasraí coinníollacha sainiúla a leanúint d’fhonn na heaspaí atá ann a cheartú.

2.   Cuirfidh an t-údarás inniúil, de réir mar is iomchuí do nádúr agus tromchúis na n-easpaí agus do na rioscaí féidearthacha don tsláinte phoiblí agus do shláinte ainmhithe toirmeasc go sealadach nó go buan ar na hoibreoirí dá dtagraítear in Airteagal 23(1) agus (3) agus Airteagal 24(1), oibríochtaí a dhéanamh faoin Rialachán seo, de réir mar is iomchuí, tar éis faisnéis a fháil a léireoidh:

(a)

nach bhfuil ceanglais reachtaíocht an Chomhphobail comhlíonta; agus

(b)

rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe ag eascairt as oibríochtaí den sórt sin.

Airteagal 47

Liostaí

1.   Déanfaidh gach Ballstát liosta de bhunaíochta, de ghléasraí, agus d’oibreoirí a atá ceadaithe nó cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán laistigh dá chríoch.

Sannfaidh sé uimhir oifigiúil do gach bunaíocht, gléasra, nó oibreoir, lena sainaithneofar an bhunaíocht, an gléasra, nó an t-oibreoir i ndáil leis an gcineál gníomhaíochtaí a dhéantar iontu.

Léireoidh na Ballstáit, más infheidhme, uimhir oifigiúil a bheidh sannta do bhunaíocht, do ghléasra, nó d’oibreoir faoi reachtaíocht eile de chuid an Chomhphobail.

Cuirfidh na Ballstáit na liostaí de na gléasraí, de na bunaíochtaí agus de na hoibreoirí atá ceadaithe nó cláraithe ar fáil don Choimisiún agus do Bhallstáit eile.

Coinneoidh na Ballstáit na liostaí de na gléasraí, de na bunaíochtaí agus de na hoibreoirí atá ceadaithe nó cláraithe cothrom le dáta agus cuirfidh siad ar fáil do na Ballstáit eile agus don phobal iad.

2.   Féadfar bearta chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme a leagan síos i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3), go háirithe maidir leo seo a leanas:

(a)

an fhormáid do na liostaí dá dtagraítear i mír 1; agus

(b)

an nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 chun na liostaí a tharraingt suas.

Airteagal 48

Rialuithe maidir le seoladh chuig Ballstáit eile

1.   I gcás ina mbeidh sé i gceist ag oibreoir ábhar Chatagóir 1, ábhar Chatagóir 2 nó feoil agus min chnámh nó saill ainmhíoch atá díorthaithe ó ábhar Chatagóir 1 agus ó ábhar Chatagóir 2 a sheoladh chuig Ballstát eile, cuirfidh sé údarás inniúil an Bhallstáit thionscnaimh agus údarás inniúil an Bhallstáit chinn scríbe ar an eolas mar gheall air seo.

Cinnfidh údarás inniúil an Bhallstáit chinn scríbe ar na nithe seo a leanas tar éis iarratas a fháil ón oibreoir, laistigh de thréimhse ama sonraithe:

(a)

diúltú glacadh leis an gcoinsíneacht;

(b)

glacadh leis an gcoinsíneacht gan choinníoll; nó

(c)

admháil a thabhairt i leith na coinsíneachta faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

(i)

mura ndearnadh steiriliú faoi bhrú ar na táirgí díorthaithe, go gcaithfidh sé dul faoin gcóireáil sin; nó

(ii)

go gcaithfidh na seachtháirgí ainmhithe nó na táirgí díorthaithe aon choinníollacha do sheoladh na coinsíneachta agus atá cuí-réasúnaithe chun an tsláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chosaint a chomhlíonadh lena áirithiú go ndéanfar seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a láimhseáil i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.   Féadfar formáidí d’iarratais ó oibreoirí dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3).

3.   Cuirfidh údarás inniúil an Bhallstáit tionscnaimh údarás inniúil an Bhallstáit cinn scríbe ar an eolas tríd an gcóras TRACES i gcomhréir le Cinneadh 2004/292/CE, faoi seoladh gach coinsíneachta faoi seach arna seoladh chuig an mBallstáit cinn scríbe, maidir leis na sonraí seo a leanas:

(a)

seachtháirgí ainmhithe nó na táirgí díorthaithe dá dtagraítear i mír 1;

(b)

próitéin ainmhíoch phróiseáilte atá díorthaithe ó ábhar Chatagóir 3.

Nuair a gheobhaidh údarás inniúil an Bhallstáit cinn scríbe fógra faoin gcoinsíniú, tabharfaidh sé fógra d’údarás inniúil an Bhallstáit tionscnaimh tríd an gcóras TRACES gur tháinig an choinsíneacht chomh fada leis an ionad cinn scríbe.

4.   Déanfar ábhair Chatagóir 1 agus Chatagóir 2, feoil agus min chnámh dá dtagraítear i mír 1 a iompar go díreach chuig an mbunaíocht nó chuig an ngléasra cinn scríbe, a chaithfidh a bheith cláraithe nó formheasta i gcomhréir le hAirteagal 23, le hAirteagal 24 agus le hAirteagal 44 nó i gcás aoiligh, chuig an bhfeirm chinn scríbe.

5.   Nuair a sheolfar seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe chuig Ballstáit eile trí chríoch tríú tír, seolfar iad i coinsíneachtaí a bheidh séalaithe sa Bhallstát tionscnaimh agus beidh deimhniú sláinte ina dteannta.

Ní athiontrálfaidh na coinsíneachtaí séalaithe an Comhphobal ach trí phointe cigireachta teorann amháin, i gcomhréir le hAirteagal 6 de Threoir 89/662/CEE.

6.   De mhaolú ar mhír 1 go mír 5, ní sheolfar seachtháirgí ainmhithe ná táirgí díorthaithe dá dtagraítear iontu, a bheidh measctha nó éillithe le haon dramhaíl arna liostú mar dhramhaíl ghuaiseach i gCinneadh 2000/532/CE, chuig Ballstáit eile ach faoi réir cheanglais Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006.

7.   Féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh chun an tAirteagal seo a ghlacadh maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

tréimhse shonraithe ama do chinneadh an údaráis inniúil dá dtagraítear i mír 1;

(b)

coinníollacha forlíontacha chun seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe dá dtagraítear i mír 4 a sheoladh;

(c)

múnlaí do na deimhnithe sláinte a chaithfidh a bheith ag gabháil le coinsíneachtaí a sheolfar i gcomhréir le mír 5; agus

(d)

coinníollacha faoina bhféadfar seachtháirgí ainmhithe nó táirgí díorthaithe a bhfuil sé i gceist iad úsáid do thaispeántais, ghníomhaíochtaí ealaíonta agus chun críocha fáthmheasa oideachais nó taighde a chur ar aghaidh go dtí Ballstáit eile, de mhaolú ar mhír 1 go mír 5 den Airteagal seo.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

8.   Féadfaidh na bearta do chur chun feidhme an Airteagail seo na coinníollacha a shonrú, ag a mbeidh an t-údarás inniúil faoi réir, de mhaolú ar mhír 1 go mír 4, chun an méid seo a leanas a cheadú:

(a)

seoladh aoiligh arna iompar idir dhá phointe ar an bhfeirm chéanna nó idir feirmeacha a bheidh suite i réigiúin teorann Ballstát a bhfuil teorainn choiteann acu;

(b)

seoladh seachtháirgí eile ainmhithe arna iompar idir bunaíochtaí nó gléasraí suite i réigiúin teorann Ballstát a bhfuil teorainn choiteann acu; agus

(c)

iompar ainmhí marbh peata chun loiscthe go dtí bunaíocht nó gléasra atá suite i réigiún teorann Ballstáit eile a bhfuil teorainn choiteann aige.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 52(4).

Airteagal 49

Rialuithe oifigiúla i mBallstáit

1.   Féadfaidh saineolaithe ón gCoimisiún seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, a mhéid is gá sin d’fheidhmiú aonfhoirmeach an Rialacháin seo.

Cuirfidh an Ballstát ar a chríoch a mbeidh na seiceálacha á ndéanamh gach cúnamh is gá lena gcuid dualgas a chomhlíonadh ar fáil do na saineolaithe.

Cuirfidh an Coimisiún torthaí na seiceálacha a bheidh déanta in iúl don údarás inniúil.

2.   Féadfar bearta a ghlacadh chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 52(3), go háirithe maidir leis an nós imeachta do chomhar le húdaráis náisiúnta.

Airteagal 50

Cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 chun críocha rialuithe áirithe

1.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe Comhphobail a dhéanfar i dtríú tíortha chun comhlíonadh an Rialacháin seo a fhíorú.

2.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 50(1)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le ceanglais Airteagal 41(3) den Rialachán seo a thabhairt isteach ar shlí chéimnithe.

3.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 52 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 maidir le rialuithe a dhéanfaidh tríú tíortha i mBallstáit i ndáil le hoibríochtaí faoin Rialachán seo.

CAIBIDIL II

Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 51

Forálacha náisiúnta

Déanfaidh Ballstáit téacs fhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad i réimsí faoina n-inniúlacht agus a mbeidh baint dhíreach aige leis an Rialachán seo a chur chun feidhme go ceart a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 52

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um an Biashlabhra agus um Shláinte Ainmhithe arna bhunú le hAirteagal 58(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

4.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

5.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus (5)(b) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Dhá mhí, aon mhí amháin agus dhá mhí faoi seach a bheidh sna teorainneacha ama a leagfar síos in Airteagal 5a(3) (c), (4)(b) agus (4)(e) de Chinneadh 1999/468/CE.

6.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (4) agus (6) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 53

Pionóis

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus déanfaidh siad na bearta go léir is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór do na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na forálacha sin faoin 4 Meitheamh 2011 agus tabharfaidh siad fógra dó gan mhoill maidir le haon leasú ina dhiaidh sin a mbeidh tionchar aige orthu.

Airteagal 54

Aisghairm

Déanfar Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a aisghairm le héifeacht ón 4 Márta 2011.

Déanfar tagairtí do Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 55

Beart idirthréimhseach

Glacfar leis go mbeidh bunaíochtaí, gléasraí agus úsáideoirí a bheidh ceadaithe nó cláraithe faoi seach i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 roimh an 4 Márta 2011 ceadaithe nó cláraithe faoi seach, faoi mar a cheanglaítear, i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Airteagal 56

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 4 Márta 2011

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 21 Deireadh Fómhair 2009.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

C. MALMSTRÖM


(1)  IO C 100, 30.4.2009, lch. 133.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Aibreán 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2009.

(3)  IO L, 273 10.10.2002, lch. 1.

(4)  IO L 139, 30.4.2004, lch. 55.

(5)  IO L 147, 31.5.2001, lch. 1.

(6)  IO L 312, 22.11.2008, lch. 3.

(7)  IO L 358, 18.12.1986, lch. 1.

(8)  IO L 328, 24.11.2006, lch. 14.

(9)  IO L 182, 16.7.1999, lch. 1.

(10)  IO L 62, 15.3.1993, lch. 69.

(11)  IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

(12)  IO L 224, 18.8.1990, lch. 1.

(13)  IO L 125, 23.5.1996, lch. 3.

(14)  IO L 125, 23.5.1996, lch. 10.

(15)  IO L 109, 6.5.2000, lch. 29.

(16)  IO L 229, 1.9.2009, lch. 1.

(17)  IO L 31, 1.2.2002, lch. 1.

(18)  IO L 139, 30.4.2004, lch. 1.

(19)  IO L 35, 8.2.2005, lch. 1.

(20)  IO L 332, 28.12.2000, lch. 91.

(21)  IO L 189, 20.7.2007, lch. 1.

(22)  IO L 343, 27.12.2007, lch. 1.

(23)  IO L 165, 30.4.2004, lch. 1.

(24)  IO L 94, 31.3.2004, lch. 63.

(25)  IO L 395, 30.12.1989, lch. 13.

(26)  IO L 190, 12.7.2006, lch. 1.

(27)  IO L 39, 16.2.1993, lch. 1.

(28)  IO L 272, 4.10.1997, lch. 45.

(29)  IO L 226, 6.9.2000, lch. 3.

(30)  IO L 262, 27.9.1976, lch. 169.

(31)  IO L 311, 28.11.2001, lch. 67.

(32)  IO L 311, 28.11.2001, lch. 1.

(33)  IO L 189, 20.7.1990, lch. 17.

(34)  IO L 169, 12.7.1993, lch. 1.

(35)  IO L 331, 7.12.1998, lch. 1.

(36)  IO L 105, 26.4.2003, lch. 18.

(37)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(38)  Rialachán (CE) Uimh. 811/2003 maidir leis an gcosc ar athchúrsáil laistigh den speiceas céanna maidir le héisc agus adhlacadh agus dó fothairgí áirithe ainmhithe (IO L 117, 13.5.2003, lch. 14); Cinneadh 2003/322/CE maidir le héin neicreafagacha a bheathú le hábhair áirithe ó Chatagóir I (IO L 117, 13.5.2003, lch. 32); Cinneadh 2003/324/CE maidir le maolú ón gcosc ar athchúrsáil laistigh den speiceas céanna i gcás ainmhithe fionnaidh (IO L 117, 13.5.2003, lch. 37); Rialachán (CE) Uimh. 92/2005 maidir le meáin diúscartha nó úsáidí (IO L 19, 21.1.2005, lch. 27); Rialachán (CE) Uimh. 181/2006 maidir le leasacháin orgánacha agus feabhsaithe ithreach seachas aoileach (IO L 29, 2.2.2006, lch. 31); Rialachán (CE) Uimh. 1192/2006 maidir le liostaí de ghléasraí formheasta (IO L 215, 5.8.2006, lch. 10); Rialachán (CE) Uimh. 2007/2006 maidir le hallmhairiú agus le hidirthuras táirgí idirmheánacha áirithe ata díórthaithe ó ábhar Chatagóir 3 (IO L 379, 28.12.2006, lch. 98).

(39)  IO L 275, 25.8.2004, lch. 17.


IARSCRÍBHINN

TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1 agus Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3(1)

Airteagal 4(1) agus (2)

Airteagal 3(2)

Airteagal 41(3), an ceathrú fomhír

Airteagal 3(3)

Airteagal 4(3), (4), agus (5)

Airteagal 4(1)

Airteagal 8

Airteagal 4(2)

Airteagal 12, Airteagal 15 agus Airteagal 16

Airteagal 4(3)

Airteagal 24(h), (i) agus (j)

Airteagal 4(4)

Airteagal 41(2)(c), Airteagal 43(3) agus Airteagal 43(5)(a)

Airteagal 5(1)

Airteagal 9

Airteagal 5(2)

Airteagal 13, Airteagal 15 agus Airteagal 16

Airteagal 5(3)

Airteagal 24(h), (i) agus (j)

Airteagal 5(4)

Airteagal 41(2)(c) agus Airteagal 43(3)

Airteagal 6(1)

Airteagal 10

Airteagal 6(2)

Airteagal 14, Airteagal 15 agus Airteagal 16

Airteagal 6(3)

Airteagal 24(h), (i) agus (j)

Airteagal 7

Airteagal 21

Airteagal 8

Airteagal 48

Airteagal 9

Airteagal 22

Airteagal 10 go hAirteagal 15, Airteagal 17 agus Airteagal 18

Airteagal 23, Airteagal 24, Airteagal 27 agus Airteagal 44

Airteagal 16

Airteagal 6

Airteagal 19

Airteagal 31

Airteagal 20(1)

Airteagal 35 agus Airteagal 36

Airteagal 20(2)

Airteagal 32

Airteagal 20(3)

Airteagal 36

Airteagal 21

Airteagal 22

Airteagal 11

Airteagal 23

Airteagal 17 agus Airteagal 18

Airteagal 24

Airteagal 19

Airteagal 25

Airteagal 28 agus Airteagal 29

Airteagal 26

Airteagal 45, Airteagal 46 agus Airteagal 47

Airteagal 27

Airteagal 49

Airteagal 28

Airteagal 35(a)(ii) agus Airteagal 41(1)

Airteagal 29

Airteagal 41 agus Airteagal 42

Airteagal 30

Airteagal 41(1)(b)

Airteagal 31

Airteagal 50(1)

Airteagal 32

Airteagal 33

Airteagal 52

Airteagal 34

Airteagal 35

Airteagal 15(2) agus Airteagal 51

Airteagal 36

Airteagal 37

Airteagal 54

Airteagal 38

Airteagal 56


Top