Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12012J/TXT

Conradh idir Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Málta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (Ballstáit an Aontais Eorpaigh) agus Poblacht na Cróite i dtaobh aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach

OJ L 112, 24.4.2012, p. 10–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 300, 9.11.2013, p. 11–110 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/sign

 

ISSN 1977-0839

doi:10.3000/19770839.L_2012.112.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( 1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

55
24 Aibreán 2012


Clár

 

Leathanach

 

*

Tuairim ón gCoimisiún an 12 Deireadh Fómhair 2011 maidir le hiarratas Phoblacht na Cróite ar aontachas leis an Aontas Eorpach

3

 

*

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 1 Nollaig 2011 maidir le haontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Toiliú)

5

 

*

Cinneadh ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 5 Nollaig 2011 maidir le Poblacht na Cróite a ligean isteach san Aontas Eorpach

6

An clár

7

Conradh idir Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Málta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (Ballstáit an Aontais Eorpaigh) agus Poblacht na Cróite i dtaobh aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach

10

Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Cróite agus na n-oiriúnuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach, ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

21

IARSCRÍBHINN I Liosta na gcoinbhinsiún agus na bprótacal dá n-aontaíonn Poblacht na Cróite ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 3(4) den Ionstraim Aontachais)

35

IARSCRÍBHINN II Liosta de na forálacha de chuid acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus de na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, a bheidh ina gceangal ar Phoblacht na Cróite agus infheidhme inti amhail ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Ionstraim Aontachais)

36

IARSCRÍBHINN III An liosta dá dtagraítear in Airteagal 15 den Ionstraim Aontachais: oiriúnuithe ar ghníomhartha a ghlac na hinstitiúidí

41

IARSCRÍBHINN IV An liosta dá dtagraítear in Airteagal 16 den Ionstraim Aontachais: buanfhorálacha eile

60

IARSCRÍBHINN V An liosta dá dtagraítear in Airteagal 18 den Ionstraim Aontachais: bearta idirthréimhseacha

67

IARSCRÍBHINN VI Forbairt tuaithe (dá dtagraítear in Airteagal 35(2) den Ionstraim Aontachais)

87

IARSCRÍBHINN VII Tiomantais shonracha a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin le linn na caibidlíochta aontachais (dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

88

IARSCRÍBHINN VIII Tiomantais a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin maidir le hathstruchtúrú thionscal longthógála na Cróite (dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

89

IARSCRÍBHINN IX Tiomantais a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin maidir le hathstruchtúrú earnáil na cruach (dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

91

Prótacal maidir le socruithe áirithe a bhaineann le haonaid mhéid shannta a eisíodh faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a d'fhéadfaí a aistriú chuig Poblacht na Cróite ar bhonn aonuairemaille leis an gcúiteamh gaolmhar

92

An Ionstraim Chríochnaitheach

95

 


 

(1)   Faoin tagairt L 112 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


24.4.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

3


TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚN

an 12 Deireadh Fómhair 2011

maidir le hiarratas Phoblacht na Cróite ar aontachas leis an Aontas Eorpach

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 49 de,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Féadfaidh aon Stát Eorpach a urramaíonn luachanna an Aontais Eorpaigh agus atá tiomanta iad a chur chun cinn iarratas a dhéanamh chun bheith ina chomhalta den Aontas. Tá an tAontas fothaithe ar luachanna an mheasa ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus an mheasa ar chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad.

(2)

Tá Poblacht na Cróite tar éis iarratas a dhéanamh chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach.

(3)

Sa Tuairim a thug an Coimisiún uaidh an 20 Aibreán 2004 maidir leis an gCróit (1), tá a dhearcadh curtha in iúl aige faoi ghnéithe áirithe sár-riachtanacha a bhaineann leis na saincheisteanna a tháinig chun cinn maidir leis an iarratas sin.

(4)

Ag cruinniú na Comhairle Eorpaí i gCóbanhávan i Meithimh 1993, leagadh síos den chéad uair na coinníollacha incháilitheachta faoina dtreoraítear próiseas an aontachais agus measúnuithe tráthrialta an Choimisiúin ar ullmhacht na Cróite chun comhaltais. Cuireann na critéir pholaitiúla de cheangal ar an gCróit cobhsaíocht na n-institiúidí lena ráthaítear an daonlathas, an smacht reachta, cearta an duine agus an meas ar mhionlaigh agus an chosaint orthu a áirithiú; tá na ceanglais sin cumhdaithe anois sa Chonradh ar an Aontas Eorpach agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ceanglaítear leis na critéir eacnamaíocha go mbeidh geilleagar margaidh feidhmiúil ann, chomh maith le hacmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí an mhargaidh laistigh den Aontas. Tagraíonn critéar an acquis don chumas na hoibleagáidí comhaltais a eascraíonn ó na Conarthaí agus ó reachtaíocht an Aontais, an acquis, a ghlacadh ar láimh, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta. Tá béim nach beag freisin ar acmhainn an Aontais comhaltaí nua a ghlacadh chuige féin, gan baint den luas atá faoin lánpháirtíocht Eorpach, chun leas ginearálta an Aontais agus na tíre is iarrthóir.

(5)

An 31 Bealtaine 1999, rinne an Chomhairle an choinníollacht maidir le Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais do thíortha na mBalcán Thiar a shainiú agus áirítear sa choinníollacht sin comhar leis an mBinse Coiriúil Idirnáisiúnta don iar-Iúgslaiv agus comhar réigiúnach.

(6)

I Nollaig 2006, tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú gurb í straitéis an mhéadaithe atá bunaithe ar chomhdhlúthú, ar choinníollacht agus ar chumarsáid, agus acmhainn an Aontais comhaltaí nua a lánpháirtiú, a bheidh mar bhonn don chomhthoil athnuaite i ndáil leis an méadú.

(7)

Rinneadh na coinníollacha ar a ligfear an Chróit isteach agus na hoiriúnuithe is gá ar na Conarthaí dá chionn sin a chaibidliú ag Comhdháil idir na Ballstáit agus an Chróit. Rinneadh an chaibidlíocht sin i gcomhréir leis an gcreat caibidlíochta ina ndéantar foráil maidir le coinníollacht dhocht ag céim na caibidle tosaigh agus na caibidle deiridh. Críochnaíodh an chaibidlíocht sin an 30 Meitheamh 2011, agus is forálacha córa agus iomchuí iad na forálacha a comhaontaíodh.

(8)

Ag teacht isteach di san Aontas Eorpach, glacann an Chróit, gan chuntar, leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach lena n-áirítear a gcuspóirí uile agus na cinntí uile a rinneadh ó tháinig siad i bhfeidhm, agus leis na bearta a roghnaíodh chun an tAontas Eorpach agus an Comhphobal sin a fhorbairt agus a neartú.

(9)

Is gné shár-riachtanach den dlíchóras a thugtar isteach leis na conarthaí sin go bhfuil forálacha áirithe iontu agus gníomhartha áirithe a ghlac na hinstitiúidí a bheidh infheidhme go díreach, go bhfuil tosaíocht ag dlí an Aontais ar aon fhorálacha náisiúnta a bheadh contrártha dó, agus go bhfuil nósanna imeachta ann chun a áirithiú go ndéanfar léiriú comhionann ar dhlí an Aontais. Beireann aontachas leis an Aontas Eorpach an t-aitheantas go bhfuil brí cheangailteach ag na rialacha sin, a ndlitear urraim a thabhairt dóibh chun éifeachtacht agus aontacht dhlí an Aontais a áirithiú.

(10)

Measann an Coimisiún go gcomhlíonann an Chróit na critéir pholaitiúla agus tá súil aige go gcomhlíonfaidh an Chróit na critéir eacnamaíocha agus critéar an acquis agus go mbeidh sí ullamh chun comhaltais faoin 1 Iúil 2013. Ceanglaítear le comhaltas go n-urramófar i gcónaí na luachanna ar a bhfuil an tAontas fothaithe agus an gealltanas iad a chur chun cinn.

(11)

Tá ardleibhéal ullmhachta bainte amach ag an gCróit maidir le comhaltas. Iarrann an Coimisiún ar an gCróit leanúint dá hiarrachtaí ailíniú leis an acquis agus a cumas riaracháin a neartú tuilleadh, lena n-áirítear dul chun cinn inbhuanaithe a dhéanamh leis an athchóiriú ar an riarachán poiblí. Leanfaidh an Coimisiún d’fhaireachán géar a dhéanamh ar an gCróit agus na gealltanais uile a thug sí sna caibidlíochtaí aontachais á gcomhlíonadh aici, lena n-áirítear na cinn nach mór a chomhlíonadh roimh an dáta aontachais, agus ar na hullmhúcháin leanúnacha chun na freagrachtaí a bhaineann le comhaltas a ghlacadh uirthi féin tráth an aontachais. Díreoidh an faireachán go háirithe ar na gealltanais a thug an Chróit i réimse na breithiúnachta, an chomhraic i gcoinne an éillithe, agus na gceart bunúsach, i réimse an cheartais, na saoirse agus na slándála, lena n-áirítear bainistiú teorainneacha, agus i réimse an bheartais iomaíochta. I gcás ina n-aithneofar ábhair imní le linn an phróisis faireacháin agus nach leigheasfaidh an Chróit iad, díreoidh an Coimisiún litreacha réamhrabhaidh ar údaráis na Cróite, nuair is gá, agus féadfaidh sé a mholadh don Chomhairle gach beart iomchuí a dhéanamh fiú roimh an aontachas. Forchoimeádann an Coimisiún an ceart freisin na clásail choimirce éagsúla atá leagtha amach sa Chonradh Aontachais agus an sásra sonrach maidir le Státchabhair do thionscail longthógála agus chruach na Cróite a agairt.

(12)

Iarann an Coimisiún ar údaráis na Cróite aistriúchán agus athbhreithniú an acquis a chríochnú roimh dháta an aontachais d'fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i gcur chun feidhme reachtaíocht an AE.

(13)

Tá sé ar cheann de chuspóirí an Aontais Eorpaigh an dlúthpháirtíocht idir a phobail a neartú agus a stair, a gcultúr agus a dtraidisiúin á n-urramú aige.

(14)

Cuideoidh méadú an Aontais Eorpaigh, trí aontachas na Cróite, an chobhsaíocht, an tsíocháin agus an rathúnas san Eoraip a neartú. Tá súil go mbeidh ról gníomhach ag an gCróit i gcomhar réigiúnach sna Balcáin Thiar. Is díol sásaimh don Choimisiún an dearbhú ón gCróit maidir le luachanna Eorpacha a chur chun cinn san Eoraip Thoir Theas, agus go háirithe an tiomantas ón gCróit nár cheart go gcuirfeadh saincheisteanna déthaobhacha as do phróiseas aontachais tíortha is iarrthóirí. Dearbhú is ea aontachas na Cróite ar thiomantas an AE maidir le peirspictíocht Eorpach thíortha uile na mBalcán Thiar,

TAR ÉIS TUAIRIM FHABHRACH A THABHAIRT:

ar aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach.

Dírítear an tuairim seo ar an gComhairle.

Arna déanamh sa Bhruiséil, an 12 Deireadh Fómhair 2011.

Thar ceann an Choimisiúin

Štefan FÜLE

An Comhalta den Choimisiún atá freagrach as an méadú

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2004)257 final.


24.4.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

5


RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

an 1 Nollaig 2011

maidir le haontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

ag féachaint don iarratas a rinne Poblacht na Cróite chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach,

ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle de bhun Airteagal 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (14409/2011 – C7-0252/2011),

ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún (COM(2011)0667),

ag féachaint don Dréachtchonradh i dtaobh Aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach, don Phrótacal agus don Ionstraim Chríochnaitheach,

ag féachaint do Riail 74c agus do Riail 81 dá Rialacha Nós Imeachta,

ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A7-0390/2011),

A.

de bhrí go bhfuil na coinníollacha ar a ligfear an tír iarrthach isteach agus na modhnuithe is gá de chionn a haontachais leagtha amach sa Dréachtchonradh i dtaobh Aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach, agus de bhrí gur cheart dul i gcomhairle leis an bParlaimint maidir le haon mhodhnuithe substaintiúla ar an Dréachtchonradh,

B.

de bhrí nach foláir don Choimisiún faireacháin a dhéanamh, lena ngabhfaidh déine agus oibiachtúlacht, ar ullmhúcháin bhreise don aontachas agus cabhrú le húdaráis na Cróite na ceangaltais agus na hoibleagáidí faoina ndeachaigh siad sa chaibidlíocht a chomhall; de bhrí nach foláir don Choimisiún an Pharlaimint a choinneáil ar an eolas go rialta a mhéid atá a gceangaltais á n-urramú ag údaráis na Cróite chun go ndéanfaidís a n-oibleagáidí comhaltais a ghlacadh chucu féin go hiomlán tráth an aontachais an 1 Iúil 2013,

1.

Ag toiliú le haontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach;

2.

Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Poblacht na Cróite.


24.4.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

6


CINNEADH Ó CHOMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

an 5 Nollaig 2011

maidir le Poblacht na Cróite a ligean isteach san Aontas Eorpach

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 49 de,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach (1),

Ag féachaint do thoiliú Pharlaimint na hEorpa (2),

De bhrí go bhfuil Poblacht na Cróite tar éis iarratas a dhéanamh chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal aonair

Glacann an Chomhairle leis an iarratas sin ar ligean isteach; beidh na coinníollacha ligin isteach agus na hoiriúnuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach, ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach is gá de thoradh an ligin isteach sin ina n-ábhar do chomhaontú idir na Ballstáit agus Poblacht na Cróite.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 5 Nollaig 2011.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Féach leathanach 3 den Iris Oifigiúil seo.

(2)  Féach leathanach 5 den Iris Oifigiúil seo.


AN CLÁR

A.

Conradh idir Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Málta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (Ballstáit an Aontais Eorpaigh) agus Poblacht na Cróite i dtaobh aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach

B.

Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Cróite agus na n-oiriúnuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach, ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

Cuid a hAon:

Prionsabail

Cuid a Dó:

Oiriúnuithe ar na Conarthaí

Teideal I:

Forálacha institiúideacha

Teideal II:

Oiriúnuithe eile

Cuid a Trí:

Buanfhorálacha

Cuid a Ceathair:

Forálacha sealadacha

Teideal I:

Bearta idirthréimhseacha

Teideal II:

Forálacha institiúideacha

Teideal III:

Forálacha airgeadais

Teideal IV:

Forálacha eile

Cuid a Cúig:

Forálacha i dtaobh an Ionstraim seo a chur chun feidhme

Teideal I:

Oiriúnuithe ar rialacha nós imeachta na n-institiúidí agus ar rialacha agus rialacha nós imeachta na gcoistí

Teideal II:

Infheidhmeacht ghníomhartha na n-institiúidí

Teideal III:

Forálacha críochnaitheacha

IARSCRÍBHINNÍ

IARSCRÍBHINN I:

Liosta na gcoinbhinsiún agus na bprótacal dá n-aontaíonn Poblacht na Cróite amhail ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 3(4) den Ionstraim Aontachais)

IARSCRÍBHINN II:

Liosta de na forálacha de chuid acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus de na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, a bheidh i gceangal ar Phoblacht na Cróite agus infheidhme inti amhail ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Ionstraim Aontachais)

IARSCRÍBHINN III:

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 15 den Ionstraim Aontachais: oiriúnuithe ar ghníomhartha a ghlac na hinstitiúidí

1.

Saoirse chun seirbhísí a sholáthar

2.

Dlí na maoine intleachtúla

I.

An trádmharc Comhphobail

II.

Deimhnithe forlíontacha cosanta

III.

Dearaí Comhphobail

3.

Seirbhísí airgeadais

4.

Talmhaíocht

5.

Iascach

6.

Cánachas

7.

Beartas réigiúnach agus comhordú gníomhartha struchtúracha

8.

Comhshaol

IARSCRÍBHINN IV:

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 16 den Ionstraim Aontachais: buanfhorálacha eile

1.

Dlí na maoine intleachtúla

2.

Beartas iomaíochta

3.

Talmhaíoct

4.

Iascach

5.

An tAontas Custaim

Foscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn IV

IARSCRÍBHINN V:

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 18 den Ionstraim Aontachais: bearta idirthréimhseacha

1.

Saorghluaiseacht earraí

2.

Saorghluaiseacht daoine

3.

Saorghluaiseacht caipitil

4.

Talmhaíocht

I.

Bearta idirthréimhseacha don Chróit

II.

Cuóta taraife idirthréimhseach siúcra cána amh le haghaidh mínghlanta

III.

Bearta sealadacha íocaíochtaí díreacha don chróit

5.

Sábháilteacht bia, beartas tréidliachta agus fíteasláintíochta

I.

Béaróga

II.

Bunaíochtaí (feoil, bainne, iasc agus seachtháirgí ainmhíocha)

III.

Síolta a mhargú

IV.

Neum

6.

Iascach

7.

Beartas iompair

8.

Cánachas

9.

Saoirse, slándáil agus ceartas

10.

Comhshaol

I.

Reachtaíocht chothrománach

II.

Cáilíocht an aeir

III.

Bainistiú dramhaíola

IV.

Cáilíocht an uisce

V.

Cosc agus rialú lánpháirtithe ar an truailliú (CRLT)

VI.

Ceimiceáin

Foscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn V

IARSCRÍBHINN VI:

Forbairt tuaithe (dá dtagraítear in Airteagal 35 (2) den Ionstraim Aontachais)

IARSCRÍBHINN VII:

Tiomantais shonracha a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin le linn na caibidlíochta aontachais (dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

IARSCRÍBHINN VIII:

Tiomantais a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin maidir le hathstruchtúrú thionscal longthógála na Cróite (dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

IARSCRÍBHINN IX:

Tiomantais a ghlac Poblacht na Cróite uirthi féin maidir le hathstruchtúrú earnáil na cruach (dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 36(1) den Ionstraim Aontachais)

PRÓTACAL

Prótacal maidir le socruithe áirithe a bhaineann le haonaid méid shannta a eisíodh faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a d'fhéadfaí a aistriú chuig Poblacht na Cróite ar bhonn aonuaire, maille leis an gcúiteamh gaolmhar

AN IONSTRAIM CHRÍOCHNAITHEACH

I.

Téacs na hIonstraime Críochnaithí

II.

Dearbhuithe

A.

Dearbhú Comhpháirteach ó na Ballstáit láithreacha

Dearbhú Comhpháirteach maidir le forálacha de chuid acquis Schengen a chur i bhfeidhm go hiomlán

B.

Dearbhú Comhpháirteach ó Bhallstáit láithreacha éagsúla

Dearbhú Comhpháirteach ó Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus ó Phoblacht na hOstaire maidir le saorghluaiseacht oibrithe: An Chróit

C.

Dearbhú Comhpháirteach ó na Ballstáit láithreacha agus ó Phoblacht na Cróite

Dearbhú Comhpháirteach maidir leis an gCiste Eorpach Forbraíochta

D.

Dearbhú ó Phoblacht na Cróite

Dearbhú ó Phoblacht na Cróite maidir leis an socrú idirthréimhseach chun margadh thalamh talmhaíochta na Cróite a léirscaoileadh

III.

Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Cróite maidir le nós imeachta faisnéise agus comhairliúcháin chun cinntí áirithe a ghlacadh agus le haghaidh beart eile atá le déanamh le linn na tréimhse roimh an aontachas

CONRADH

IDIR

RÍOCHT NA BEILGE, POBLACHT NA BULGÁIRE, POBLACHT NA SEICE, RÍOCHT NA DANMHAIRGE, POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE, POBLACHT NA hEASTÓINE, ÉIRE, AN PHOBLACHT HEILLÉANACH, RÍOCHT NA SPÁINNE, POBLACHT NA FRAINCE, POBLACHT NA hIODÁILE, POBLACHT NA CIPIRE, POBLACHT NA LAITVIA, POBLACHT NA LIOTUÁINE, ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG, POBLACHT NA hUNGÁIRE, POBLACHT MÁLTA, RÍOCHT NA hÍSILTÍRE, POBLACHT NA hOSTAIRE, POBLACHT NA POLAINNE, POBLACHT NA PORTAINGÉILE, AN RÓMÁIN, POBLACHT NA SLÓIVÉINE, POBLACHT NA SLÓVAICE, POBLACHT NA FIONLAINNE, RÍOCHT NA SUALAINNE, RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN

(BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH)

AGUS

POBLACHT NA CRÓITE

I dTAOBH AONTACHAS PHOBLACHT NA CRÓITE LEIS AN AONTAS EORPACH

TÁ A SHOILSE RÍ NA mBEILGEACH,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA BULGÁIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SEICE,

A SOILSE BANRÍON NA DANMHAIRGE,

UACHTARÁN PHOBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hEASTÓINE,

UACHTARÁN NA hÉIREANN,

UACHTARÁN NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ,

A SHOILSE RÍ NA SPÁINNE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FRAINCE,

POBLACHT NA CRÓITE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hIODÁILE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA CIPIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LAITVIA,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LIOTUÁINE,

A MHÓRGACHT RÍOGA ARD-DIÚC LUCSAMBURG,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hUNGÁIRE,

UACHTARÁN MHÁLTA,

A SOILSE BANRÍON NA hÍSILTÍRE,

UACHTARÁN CÓNAIDHME PHOBLACHT NA hOSTAIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA POLAINNE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE,

UACHTARÁN NA RÓMÁINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓVAICE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FIONLAINNE,

RIALTAS RÍOCHT NA SUALAINNE,

A SOILSE BANRÍON RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN,

AR BHEITH DÓIBH D'AON AIGNE gnóthú chuspóirí an Aontais Eorpaigh a shaothrú,

AR A BHEITH DE RÚN DAINGEAN ACU leanúint den phróiseas chun aontas buandlúite idir pobail na hEorpa a chur ar bun ar na fothaí a leagtar síos cheana,

DE BHRÍ go dtugann Airteagal 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach deis do Stáit Eorpacha chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas,

DE BHRÍ go bhfuil Poblacht na Cróite tar éis iarratas a dhéanamh chun bheith ina comhalta den Aontas,

DE BHRÍ gur dhearbhaigh an Chomhairle, tar éis di tuairim an Choimisiúin agus toiliú Pharlaimint na hEorpa a fháil, go bhfuil sí i bhfabhar Poblacht na Cróite a ligean isteach,

A SHOILSE RÍ NA mBEILGEACH,

Elio DI RUPO

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA BULGÁIRE,

Boyko BORISSOV

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SEICE,

Petr NECAS

An Príomh-Aire

A SOILSE BANRÍON NA DANMHAIRGE,

Helle THORNING-SCHMIDT

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE,

Dr. Angela MERKEL

An Seansailéir

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hEASTÓINE,

Andrus ANSIP

An Príomh-Aire

UACHTARÁN NA hÉIREANN,

Enda KENNY

Taoiseach

UACHTARÁN NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ,

Lucas PAPADEMOS

An Príomh-Aire

A SHOILSE RÍ NA SPÁINNE,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Uachtarán an Rialtais

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FRAINCE,

Jean LEONETTI

An tAire don Eoraip

POBLACHT NA CRÓITE,

Ivo JOSIPOVIĆ,

An tUachtarán

Jadranka KOSOR

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hIODÁILE,

Sen. Prof. Mario MONTI

Uachtarán Chomhairle na nAirí

UACHTARÁN PHOBLACHT NA CIPIRE,

Demetris CHRISTOFIAS

An tUachtarán

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LAITVIA,

Valdis DOMBROVSKIS

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LIOTUÁINE,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

An tUachtarán

A MHÓRGACHT RÍOGA ARD-DIÚC LUCSAMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

An Príomh-Aire, an tAire Stáit

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hUNGÁIRE,

Viktor ORBÁN

An Príomh-Aire

UACHTARÁN MHÁLTA,

Lawrence GONZI

An Príomh-Aire

A SOILSE BANRÍON NA hÍSILTÍRE,

Mark RUTTE

An Príomh-Aire, an tAire um Ghnóthaí Ginearálta

UACHTARÁN CÓNAIDHME PHOBLACHT NA hOSTAIRE,

Werner FAYMANN

An Seansailéir Cónaidhme

UACHTARÁN PHOBLACHT NA POLAINNE,

Donald TUSK

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE,

Pedro PASSOS COELHO

An Príomh-Aire

UACHTARÁN NA RÓMÁINE,

Traian BĂSESCU

An tUachtarán

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE,

Borut PAHOR

Uachtarán an Rialtais

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓVAICE,

Iveta RADICOVA

An Príomh-Aire

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FIONLAINNE,

Jyrki KATAINEN

An Príomh-Aire

RIALTAS RÍOCHT NA SUALAINNE,

Fredrik REINFELDT

An Príomh-Aire

A SOILSE BANRÍON RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN,

An Ró-Onórach David CAMERON

An Príomh-Aire

TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS:

Airteagal 1

1.   Déantar leis seo de Phoblacht na Cróite comhalta den Aontas Eorpach agus den Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

2.   Déantar leis seo de Phoblacht na Cróite Páirtí sa Chonradh ar an Aontas Eorpach, sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, arna leasú nó arna bhforlíonadh.

3.   Leagtar amach san Ionstraim atá i gceangal leis an gConradh seo na coinníollacha maidir le ligean isteach agus na hoiriúnuithe is gá dá chionn sin ar na Conarthaí dá dtagraítear i mír 2. Is cuid dhílis den Chonradh seo forálacha na hIonstraime sin.

Airteagal 2

Beidh feidhm i leith an Chonartha seo ag na forálacha a bhaineann le cearta agus le hoibleagáidí na mBallstát agus le cumhachtaí agus le dlínse institiúidí an Aontais, mar a leagtar amach iad sna Conarthaí a dtiocfaidh Poblacht na Cróite chun bheith ina Páirtí iontu de bhua Airteagal 1(2).

Airteagal 3

1.   Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha daingniú ar an gConradh seo i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach. Taiscfear na hionstraimí daingniúcháin le Rialtas Phoblacht na hIodáile faoin 30 Meitheamh 2013.

2.   Measfar freisin go bhfuil Poblacht na Cróite, tríd an gConradh seo a dhaingniú, tar éis daingniú nó formheas a dhéanamh ar aon leasuithe ar na Conarthaí dá dtagraítear in Airteagal 1(2) atá oscailte lena ndaingniú nó lena bhformheas ag na Ballstáit de bhun Airteagal 48 den Chonradh ar an Aontas Eorpach tráth daingnithe an Chonartha seo ag Poblacht na Cróite, maille le haon ghníomhartha ó na hinstitiúidí, arna nglacadh an tráth céanna nó roimhe sin, agus nach dtiocfaidh i bhfeidhm go dtí go ndéanfaidh na Ballstáit iad a fhormheas i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

3.   Tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm an 1 Iúil 2013 ar choinníoll go mbeidh na gníomhartha daingniúcháin go léir taiscthe roimh an dáta sin.

4.   D'ainneoin mhír 3, féadfaidh institiúidí an Aontais na bearta dá dtagraítear in Airteagal 3(7), sa dara fomhír d'Airteagal 6(2), sa dara fomhír d'Airteagal 6(3), sa dara fomhír agus sa tríú fomhír d'Airteagal 6(6), sa dara fomhír d'Airteagal 6(7), sa tríú fomhír d'Airteagal 6(8), in Airteagal 17, in Airteagail 29(1), 30(5), 31(5), 35(3) agus (4), in Airteagail 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 agus 51 agus in Iarscríbhinní IV go VI den Ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 1(3) a ghlacadh roimh an aontachas.

Ní thiocfaidh na bearta sin i bhfeidhm ach amháin faoi réir an Chonartha seo agus ar an dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm.

5.   D'ainneoin mhír 3, beidh feidhm ag Airteagal 36 den Ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 1(3) ón uair a shíneofar an Conradh seo.

Airteagal 4

Tarraingíodh an Conradh seo suas i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Chróitis, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris, agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; taiscfear é i gcartlann Rialtas Phoblacht na hIodáile agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig Rialtas gach ceann eile de na Stáit Shínitheacha.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis na gConradh seo.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

IONSTRAIM

i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Cróite agus na n-oiriúnuithe ar an gConradh ar an Aontas Eorpach, ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus ar an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

CUID A hAON

PRIONSABAIL

Airteagal 1

Chun críocha na hIonstraime seo:

ciallaíonn an abairt “Conarthaí bunaidh”:

(a)

an Conradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), arna leasú nó arna bhforlíonadh le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh aontachas Phoblacht na Cróite;

(b)

an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (Conradh CEFA), arna leasú nó arna fhorlíonadh le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh aontachas Phoblacht na Cróite;

ciallaíonn an abairt “Ballstáit láithreacha” Ríocht na Beilge, Poblacht na Bulgáire, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, Éire, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, an Rómáin, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann;

ciallaíonn “an tAontas” an tAontas Eorpach arna fhothú ar CAE agus ar CFAE agus/nó, de réir mar a bheidh, an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach;

ciallaíonn an abairt “na hinstitiúidí” na hinstitiúidí a bunaíodh le CAE.

Airteagal 2

Amhail ó dháta an aontachais, beidh forálacha na gConarthaí bunaidh agus na gníomhartha a ghlac na hinstitiúidí roimh an aontachas ina gceangal ar an gCróit agus beidh feidhm acu sa Chróit faoi na coinníollacha a leagtar síos sna Conarthaí sin agus san Ionstraim seo.

I gcás ina dtiocfaidh ionadaithe rialtais na mBallstáit ar chomhaontú maidir le leasuithe ar na Conarthaí bunaidh de bhun Airteagal 48(4) CAE tar éis don Chróit an Conradh Aontachais a dhaingniú agus, i gcás nach mbeidh na leasuithe sin tagtha i bhfeidhm faoi dháta an aontachais, daingneoidh an Chróit na leasuithe sin i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla.

Airteagal 3

1.   Aontaíonn an Chróit do na cinntí agus do na comhaontuithe a ghlac Ceannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle Eorpaí.

2.   Aontaíonn an Chróit do na cinntí agus do na comhaontuithe a ghlac ionadaithe rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle.

3.   Tá an Chróit sa chás céanna leis na Ballstáit láithreacha i leith dearbhuithe nó rún nó seasamh eile de chuid na Comhairle Eorpaí nó na Comhairle, agus i leith na ndearbhuithe, na rún nó na seasamh sin a ghlac na Ballstáit de thoil a chéile maidir leis an Aontas. Dá réir sin urramóidh an Chróit na prionsabail agus na treoirlínte a chineann ó na dearbhuithe sin, na rúin sin nó na seasaimh eile sin agus glacfaidh sí cibé bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad.

4.   Aontaíonn an Chróit do na coinbhinsiúin agus do na prótacail a liostaítear in Iarscríbhinn I. Tiocfaidh na coinbhinsiúin agus na prótacail sin i bhfeidhm i ndáil leis an gCróit ar an dáta a chinnfidh an Chomhairle sna cinntí dá dtagraítear i mír 5.

5.   Cinnfidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar mholadh ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, gach oiriúnú is gá de thoradh an aontachais ar na coinbhinsiúin agus na prótacail dá dtagraítear i mír 4 agus déanfaidh sí na téacsanna oiriúnaithe a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

6.   Gabhann an Chróit uirthi féin, i leith na gcoinbhinsiún agus na bprótacal dá dtagraítear i mír 4, socruithe riaracháin agus socruithe eile a thabhairt isteach, ar nós na socruithe a bheidh glactha faoi dháta an aontachais ag na Ballstáit láithreacha nó ag an gComhairle, agus comhar praiticiúil a éascú idir institiúidí agus eagraíochtaí de chuid na mBallstát.

7.   Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, Iarscríbhinn I a fhorlíonadh leis na coinbhinsiúin, na comhaontuithe agus na prótacail ábhartha arna síniú roimh dháta an aontachais.

Airteagal 4

1.   Na forálacha de chuid acquis Schengen dá dtagraítear sa Phrótacal maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear “Prótacal Schengen” anseo feasta), atá i gceangal le CAE agus le CFAE, agus na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, a liostaítear in Iarscríbhinn II, mar aon le haon ghníomhartha breise den sórt sin arna nglacadh roimh dháta an aontachais, beidh siad ina gceangal ar an gCróit agus beidh feidhm acu inti ó dháta an aontachais.

2.   Na forálacha sin de chuid acquis Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1, cé go mbeidh siad ina gceangal ar an gCróit ó dháta an aontachais, ní bheidh feidhm acu sa Chróit ach amháin de bhun cinnidh ón gComhairle chuige sin, tar éis fíorú, i gcomhréir le nósanna imeachta infheidhme measúnachta Schengen, go bhfuil na coinníollacha is gá chun gach cuid den acquis ábhartha a chur i bhfeidhm comhallta sa Chróit, lena n-áirítear cur i bhfeidhm éifeachtach rialacha uile Schengen i gcomhréir leis na comhchaighdeáin chomhaontaithe agus leis na bunphrionsabail. Glacfaidh an Chomhairle an cinneadh sin, i gcomhréir leis na nósanna imeachta infheidhme de chuid Schengen agus tuarascáil ón gCoimisiún á cur san áireamh aici ina ndeimhneofar go leanfaidh an Chróit uirthi ag comhlíonadh na dtiomantas a gabhadh ar láimh le linn na caibidlíochta aontachais agus atá ábhartha do acquis Schengen.

Glacfaidh an Chomhairle a cinneadh, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, ag gníomhú di le haontoilíocht a comhaltaí, atá ionadaitheach do Rialtais na mBallstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith, agus an ionadaí do Rialtas Phoblacht na Cróite. Glacfaidh na comhaltaí den Chomhairle atá ionadaitheach do Rialtas na hÉireann agus do Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéid a bhaineann sé leis na forálacha de chuid acquis Schengen agus leis na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, ina bhfuil na Ballstáit sin rannpháirteach.

Airteagal 5

Beidh an Chróit rannpháirteach san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ó dháta an aontachais mar Bhallstát a bhfuil maolú aige de réir bhrí Airteagal 139 CFAE.

Airteagal 6

1.   Beidh na comhaontuithe a thug an tAontas i gcrích nó a chuir sé i bhfeidhm go sealadach le tríú tír amháin nó níos mó, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de chuid tríú tír ina gceangal ar an gCróit faoi na coinníollacha a leagtar síos sna Conarthaí bunaidh agus san Ionstraim seo.

2.   Gabhann an Chróit uirthi féin aontú, faoi na coinníollacha a leagtar síos san Ionstraim seo, do na comhaontuithe a rinne na Ballstáit láithreacha agus an tAontas a thabhairt i gcrích nó a shíniú le tríú tír amháin nó níos mó nó le heagraíocht idirnáisiúnta.

Mura bhforáiltear a mhalairt i gcomhaontuithe sonracha dá dtagraítear sa chéad fhomhír, déanfar aontachas na Cróite le comhaontuithe den sórt sin a chomhaontú trí phrótacal leis na comhaontuithe sin a thabhairt i gcrích idir an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil thar ceann na mBallstát, agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht. Déanfaidh an Coimisiún, nó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála (an tArdionadaí) i gcás ina mbainfidh an comhaontú go heisiach nó go príomha leis an gcomhbheartas eachtrach agus slándála, na prótacail sin a chaibidil thar ceann na mBallstát ar bhonn treoracha caibidlíochta a fhormheasfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil, agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mBallstát. Déanfaidh an Coimisiún, nó an tArdionadaí, de réir mar is iomchuí, dréachtaí de na prótacail a thíolacadh don Chomhairle lena dtabhairt i gcrích.

Ní dochar an nós imeachta seo d'fheidhmiú inniúlachtaí dílse an Aontais ná ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit i dtaca le comhaontuithe den sórt sin a thabhairt i gcrích sa todhchaí nó aon leasuithe eile nach mbaineann leis an aontachas.

3.   Amhail ó dháta an aontachais, agus go dtí go dtiocfaidh na prótacail is gá dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2 i bhfeidhm, cuirfidh an Chróit i bhfeidhm forálacha na gcomhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 2 agus a tugadh i gcrích nó a cuireadh i bhfeidhm go sealadach roimh dháta an aontachais, amach ón gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine (1).

Go dtí go dtiocfaidh na prótacail dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 2 i bhfeidhm, déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit, ag gníomhú dóibh go comhpháirteach de mar is iomchuí faoi chuimsiú a n-inniúlachtaí faoi seach, aon bheart is iomchuí a ghlacadh.

4.   Aontaíonn an Chróit don Chomhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, na Mara Cairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, a síníodh in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (2), agus don dá chomhaontú lena leasaítear an Comhaontú sin, a síníodh i Lucsamburg an 25 Meitheamh 2005 (3) agus a osclaíodh lena síniú in Ouagadougou an 22 Meitheamh 2010 (4), faoi seach.

5.   Gabhann an Chróit uirthi féin aontú, faoi na coinníollacha a leagtar síos san Ionstraim seo, don Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (5), i gcomhréir le hAirteagal 128 den Chomhaontú sin.

6.   Amhail ó dháta an aontachais, déanfaidh an Chróit na comhaontuithe agus na socraíochtaí déthaobhacha teicstíle a tugadh i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha a chur i bhfeidhm.

Déanfar na srianta cainníochtúla a chuireann an tAontas i bhfeidhm ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na Cróite leis an Aontas a chur san áireamh. Chuige sin, féadfaidh an tAontas leasuithe ar na comhaontuithe agus na socruithe déthaobhacha teicstíle dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chaibidil leis na tríú tíortha i dtrácht roimh dháta an aontachais.

Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus na socruithe déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoi dháta an aontachais, déanfaidh an tAontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na Cróite a chur san áireamh.

7.   Déanfar na srianta cainníochtúla a chuireann an tAontas i bhfeidhm ar allmhairí cruach agus táirgí cruach a oiriúnú ar bhonn allmhairí cruach agus táirgí cruach ag an gCróit sna blianta deireanacha, ar cruach í agus ar táirgí curacha iad de bhunadh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht.

Chuige sin, déanfar na leasuithe is gá ar na comhaontuithe agus na socruithe déthaobhacha cruach a tugadh i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha a chaibidil roimh dháta an aontachais.

Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus na socruithe déthaobhacha tagtha i bhfeidhm faoi dháta an aontachais, beidh feidhm ag forálacha na chéad fhomhíre.

8.   Amhail ó dháta an aontachais, déanfaidh an tAontas comhaontuithe iascaigh arna dtabhairt i gcrích idir an Chróit agus tríú tíortha roimh an dáta sin a bhainistiú.

Ní dhéanfar difear do na cearta ná na hoibleagáidí don Chróit a leanann ó na comhaontuithe sin i rith na tréimhse ar lena linn a bheidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach.

A thúisce is féidir agus ar chaoi ar bith roimh na comhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír do dhul in éag, glacfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, na cinntí iomchuí i ngach cás chun go leanfaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a thig as na comhaontuithe sin, lena n-áirítear gur féidir comhaontuithe áirithe a fhadú go ceann tréimhsí nach faide ná bliain amháin.

9.   Tarraingeoidh an Chróit siar ó aon chomhaontuithe saorthrádála le tríú tíortha, lena n-áirítear Comhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa arna leasú.

Sa mhéid nach bhfuil comhaontuithe idir an Chróit, de pháirt, agus tríú tír amháin nó níos mó, den pháirt eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig as an Ionstraim seo, déanfaidh an Chróit gach beart iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluím cruthaithe. Má bhaineann deacrachtaí don Chróit le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú a tugadh i gcrích le tríú tír amháin nó níos mó, tarraingeoidh sí siar ón gcomhaontú sin.

Glacfaidh an Chróit na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfar oibleagáidí na míre seo amhail ar dháta an aontachais.

10.   Faoi na coinníollacha a leagtar síos san Ionstraim seo, aontaíonn an Chróit do na comhaontuithe inmheánacha a thug na Ballstáit láithreacha i gcrích chun na comhaontuithe dá dtagraítear i míreanna 2 agus 4 a chur chun feidhme.

11.   Glacfaidh an Chróit, más gá, bearta iomchuí chun a seasamh i ndáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus leis na comhaontuithe idirnáisiúnta sin ar páirtithe iontu freisin an tAontas nó na Ballstáit eile a oiriúnú do na cearta agus do na hoibleagáidí a eascraíonn as aontachas na Cróite leis an Aontas.

Tarraingeoidh an Chróit siar go háirithe ó chomhaontuithe idirnáisiúnta agus ó eagraíochtaí idirnáisiúnta iascaigh ar páirtí iontu freisin an tAontas, mura rud é gur le hábhair seachas iascach a bhaineann a comhaltas.

Glacfaidh an Chróit na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfar oibleagáidí na míre seo amhail ar dháta an aontachais.

Airteagal 7

1.   Mura bhforáiltear a mhalairt inti, ní fhéadfar forálacha na hIonstraime seo a fhionraí, a leasú ná a aisghairm seachas tríd an nós imeachta a leagtar síos sna Conarthaí bunaidh lena gcumasaítear na Conarthaí sin a athbhreithniú.

2.   Coinneoidh gníomhartha a ghlac na hinstitiúidí lena mbaineann na forálacha idirthréimhseacha a leagtar síos san Ionstraim seo a stádas dlítheanach; go háirithe, leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú d'fheidhm a bheith acu.

3.   Na forálacha den Ionstraim seo arb é is cuspóir nó is éifeacht dóibh gníomhartha a ghlac na hinstitiúidí a aisghairm nó a leasú, ach amháin má tá beartá den sórt sin de chineál trasdula, beidh an stádas dlítheanach céanna acu atá ag na forálacha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna a bhfuil na forálacha sin faoina réir.

Airteagal 8

Mar bheart idirthréimhseach, beidh cur i bhfeidhm na gConarthaí bunaidh agus na ngníomhartha a ghlac na hinstitiúidí faoi réir na maoluithe dá bhforáiltear san Ionstraim seo.

CUID A DÓ

OIRIÚNUITHE AR NA CONARTHAÍ

TEIDEAL I

FORÁLACHA INSTITIÚIDEACHA

Airteagal 9

Leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, atá i gceangal le CAE, le CFAE agus le Conradh CEFA, mar a leanas:

(1)

In Airteagal 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“Nuair a athrófar cuid de na Breithiúna gach trí bliana, athrófar ceithre Bhreitheamh déag.”.

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 48:

“Airteagal 48

Ocht mBreitheamh is fiche a bheidh ar an gCúirt Ghinearálta.”.

Airteagal 10

Leasaítear an Prótacal ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, atá i gceangal le CAE agus le CFAE, mar a leanas:

(1)

Sa chéad fhomhír d'Airteagal 4(1):

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh:

“1.   Is é is caipiteal don Bhanc 233 247 390 000 EUR, arna shuibscríobh ag na Ballstáit mar a leanas:”;

(b)

cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an Rómáin agus leis an tSlóvaic:

“An Chróit

854 400 000”.

(2)

In Airteagal 9(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre, an dara fomhír agus an tríú fomhír:

“2.   Naoi stiúrthóir is fiche agus naoi stiúrthóir mhalartacha déag a bheidh ar an mBord Stiúrthóirí.

Déanfaidh an Bord Gobharnóirí na stiúrthóirí a cheapadh go ceann cúig bliana, stiúrthóir amháin arna ainmniú ag gach Ballstát, agus stiúrthóir amháin arna ainmniú ag an gCoimisiún.

Déanfaidh an Bord Gobharnóirí na malartaigh a cheapadh go ceann cúig bliana mar a thaispeántar thíos:

beirt mhalartach arna n-ainmniú ag Poblacht Chónaidhme na Gearmáine,

beirt mhalartach arna n-ainmniú ag Poblacht na Fraince,

beirt mhalartach arna n-ainmniú ag Poblacht na hIodáile,

beirt mhalartach arna n-ainmniú ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann,

malartach amháin arna ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Spáinne agus ag Poblacht na Portaingéile,

malartach amháin arna ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Beilge, ag Ard-Diúcacht Lucsamburg agus ag Ríocht na hÍsiltíre,

beirt mhalartach arna n-ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Danmhairge, ag an bPoblacht Heilléanach, ag Éirinn agus ag an Rómáin,

beirt mhalartach arna ainmniú de thoil a chéile ag Poblacht na hEastóine, ag Poblacht na Laitvia, ag Poblacht na Liotuáine, ag Poblacht na hOstaire, ag Poblacht na Fionlainne agus ag Ríocht na Sualainne,

ceathrar malartach arna n-ainmniú de thoil a chéile ag Poblacht na Bulgáire, ag Poblacht na Seice, ag Poblacht na Cróite, ag Poblacht na Cipire, ag Poblacht na hUngáire, ag Poblacht Mhálta, ag Poblacht na Polainne, ag Poblacht na Slóivéine agus ag Poblacht na Slóvaice,

malartach amháin arna ainmniú ag an gCoimisiún.”.

Airteagal 11

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 134(2) de Chonradh CEFA maidir le comhdhéanamh an Choiste Eolaíoch agus Theicniúil:

“2.   Dhá chomhalta is daichead a bheidh ar an gCoiste agus is í an Chomhairle a cheapfaidh iad tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún.”.

TEIDEAL II

OIRIÚNUITHE EILE

Airteagal 12

In Airteagal 64(1) CFAE, cuirtear isteach an abairt seo a leanas:

“I ndáil le srianta atá ann faoin dlí náisiúnta sa Chróit, is é an dáta ábhartha an 31 Nollaig 2002.”.

Airteagal 13

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 52(1) CAE:

“1.   Beidh feidhm ag na Conarthaí maidir le Ríocht na Beilge, le Poblacht na Bulgáire, le Poblacht na Seice, le Ríocht na Danmhairge, le Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, le Poblacht na hEastóine, le hÉirinn, leis an bPoblacht Heilléanach, le Ríocht na Spáinne, le Poblacht na Fraince, le Poblacht na Cróite, le Poblacht na hIodáile, le Poblacht na Cipire, le Poblacht na Laitvia, le Poblacht na Liotuáine, le hArd-Diúcacht Lucsamburg, le Poblacht na hUngáire, le Poblacht Mhálta, le Ríocht na hÍsiltíre, le Poblacht na hOstaire, le Poblacht na Polainne, le Poblacht na Portaingéile, leis an Rómáin, le Poblacht na Slóivéine, le Poblacht na Slóvaice, le Poblacht na Fionlainne, le Ríocht na Sualainne agus le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.”.

Airteagal 14

1.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 55(1) CAE:

“1.   Tarraingíodh an Conradh seo suas i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Chróitis, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris, agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; taiscfear é i gcartlann Rialtas Phoblacht na hIodáile agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig Rialtas gach ceann eile de na Stáit Shínitheacha.”.

2.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír d'Airteagal 225 de Chonradh CEFA:

“De bhun na gConarthaí Aontachais, is téacsanna údarásacha iad freisin na leaganacha den Chonradh seo sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Chróitis, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Ghaeilge, sa Ghréigis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris.”.

CUID A TRÍ

BUANFHORÁLACHA

Airteagal 15

Déanfar na gníomhartha a liostaítear in Iarscríbhinn III a oiriúnú mar a shonraítear san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 16

Déanfar na bearta a liostaítear in Iarscríbhinn IV a chur i bhfeidhm faoi na coinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 17

Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, na hoiriúnuithe a dhéanamh ar na forálacha den Ionstraim seo a bhaineann leis an gcomhbheartas talmhaíochta ar oiriúnaithe iad a d'fhéadfadh a bheith riachtanach de bharr modhnú ar rialacha an Aontais.

CUID A CEATHAIR

FORÁLACHA SEALADACHA

TEIDEAL I

BEARTA IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 18

Maidir leis na bearta a liostaítear in Iarscríbhinn V, beidh feidhm acu i leith na Cróite faoi na coinníollacha a leagtar síos san Iarscríbhinn sin.

TEIDEAL II

FORÁLACHA INSTITIÚIDEACHA

Airteagal 19

1.   De mhaolú ar Airteagal 2 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE, le CFAE agus le Conradh CEFA agus de mhaolú ar an líon uasta suíochán dá bhforáiltear sa chéad fhomhír d'Airteagal 14(2) CAE, déanfar líon chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa a mhéadú de 12 chomhalta ón gCróit, chun aontachas na Cróite a chur san áireamh, i rith na tréimhse ó dháta an aontachais go dtí deireadh théarma 2009-2014 de Pharlaimint na hEorpa.

2.   De mhaolú ar Airteagal 14(3) CAE, déanfaidh an Chróit, roimh dháta an aontachais, toghcháin ad hoc do Pharlaiamint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach ag a pobal a chur ar siúl don líon comhaltaí a shocraítear i mír 1 den Airteagal seo, i gcomhréir le acquis an Aontais. Más rud é, áfach, gur luaithe dáta an aontachais ná sé mhí roimh na chéad toghcháin eile do Pharlaimint na hEorpa, féadfaidh Parlaimint náisiúnta na Cróite na comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa a bheith ionadaitheach do shaoránaigh na Cróite a ainmniú as a measc, ar an gcoinníoll go ndearnadh na daoine lena mbaineann a thoghadh trí vótáil chomhchoiteann dhíreach.

Airteagal 20

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3(3) den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE, le CFAE agus le Conradh CEFA:

“3.   Go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2014, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas, gan dochar don dara fomhír d'Airteagal 235(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Le haghaidh ghníomhartha na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle nach foláir tromlach cáilithe dóibh, déanfar vótaí na gcomhaltaí a ualú mar a leanas:

An Bheilg

12

An Bhulgáir

10

Poblacht na Seice

12

An Danmhairg

7

An Ghearmáin

29

An Eastóin

4

Éire

7

An Ghréig

12

An Spáinn

27

An Fhrainc

29

An Chróit

7

An Iodáil

29

An Chipir

4

An Laitvia

4

An Liotuáin

7

Lucsamburg

4

An Ungáir

12

Málta

3

An Ísiltír

13

An Ostair

10

An Pholainn

27

An Phortaingéil

12

An Rómáin

14

An tSlóivéin

4

An tSlóvaic

7

An Fhionlainn

7

An tSualainn

10

An Ríocht Aontaithe

29

Glacfar gníomhartha má tá 260 vóta ar a laghad ina bhfabhar, ar líon é atá in ionannas le tromlach na gcomhaltaí nuair is gá faoi na Conarthaí iad a ghlacadh ar thogra ón gCoimisiún. I gcásanna eile glacfar cinntí má tá 260 vóta ar a laghad ina bhfabhar, ar líon é atá in ionannas le dhá thrian ar a laghad de na comhaltaí.

Féadfaidh comhalta den Chomhairle Eorpach nó den Chomhairle a iarraidh, nuair a ghlacfaidh an Chomhairle Eorpach nó an Chomhairle gníomh trí thromlach cáilithe, go ndéanfar a fhíorú go bhfuil na Ballstáit a chomhdhéanann an tromlach cáilithe in ionannas le 62 % ar a laghad de dhaonra iomlán an Aontais. Más amhlaidh nach mar sin atá, ní ghlacfar an gníomh.”.

Airteagal 21

1.   Ceapfar náisiúnach de chuid na Cróite don Choimisiún amhail ó dháta an aontachais go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2014. Ceapfaidh an Chomhairle an Comhalta nua den Choimisiún, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe agus de chomhthoil le hUachtarán an Choimisiúin, tar éis di dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus i gcomhréir leis na critéir a leagtar amach sa dara fomhír d'Airteagal 17(3) CAE.

2.   Rachaidh téarma oifige an Chomhalta a cheapfar i gcomhréir le mír 1 in éag i gcomhthráth le téarma oifige na gComhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

Airteagal 22

1.   Téarma oifige an Bhreithimh den Chúirt Bhreithiúnais agus téarma oifige an Breithimh den Chúirt Ghinearálta a cheapfar as an gCróit tráth a haontachais i gcomhréir leis an tríú fomhír d'Airteagal 19(2) CAE, rachaidh siad in éag an 6 Deireadh Fómhair 2015 agus an 31 Lúnasa 2013 faoi seach.

2.   Chun breithiúnas a thabhairt i gcásanna a bheidh ar feitheamh os comhair na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta ar dháta an aontachais agus ar tionscnaíodh imeachtaí ó bhéal ina leith roimh an dáta sin, is sa chomhdhéanamh a bhí orthu roimh an aontachas a shuífidh cçuirteanna iomlána na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta nó Dlísheomraí na gCúirteanna sin agus cuirfidh siad na Rialacha Nós Imeachta i bhfeidhm a bhí i bhfeidhm an lá roimh dháta an aontachais.

Airteagal 23

1.   De mhaolú ar an gcéad mhír d'Airteagal 301 CFAE lena mbunaítear líon uasta comhaltaí an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta, cuirfear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 7 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE, le CFAE agus le Conradh CEFA:

“Airteagal 7

Go dtí go dtiocfaidh an cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 301 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm, is mar seo a leanas a chionroinnfear comhaltaí an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta:

An Bheilg

12

An Bhulgáir

12

Poblacht na Seice

12

An Danmhairg

9

An Ghearmáin

24

An Eastóin

7

Éire

9

An Ghréig

12

An Spáinn

21

An Fhrainc

24

An Chróit

9

An Iodáil

24

An Chipir

6

An Laitvia

7

An Liotuáin

9

Lucsamburg

6

An Ungáir

12

Málta

5

An Ísiltír

12

An Ostair

12

An Pholainn

21

An Phortaingéil

12

An Rómáin

15

An tSlóivéin

7

An tSlóvaic

9

An Fhionlainn

9

An tSualainn

12

An Ríocht Aontaithe

24”

2.   D'fhonn aontachas na Cróite a chur san áireamh, méadófar ar líon chomhaltaí an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta go dtí 353 ar bhonn sealadach don tréimhse ó dháta an aontachais go dtí deireadh an téarma oifige ar lena linn a aontóidh an Chróit don Aontas, nó go dtí teacht i bhfeidhm an chinnidh dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 301 CFAE, cibé acu is luaithe.

3.   Más rud é go mbeidh an cinneadh dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 301 CFAE glactha cheana faoi dháta an aontachais, de mhaolú ar an gcéad mhír d'Airteagal 301 CFAE ag bunú líon uasta chomhaltaí an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta, cionroinnfear líon iomchuí comhaltaí ar an gCróit ar bhonn sealadach go dtí deireadh an téarma oifige ar lena linn a aontóidh sí don Aontas.

Airteagal 24

1.   De mhaolú ar an gcéad mhír d'Airteagal 305 CFAE ag bunú líon uasta chomhaltaí Choiste na Réigiún, cuirfear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE, le CFAE agus le Conradh CEFA:

“Airteagal 8

Go dtí go dtiocfaidh an cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 305 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm, is mar seo a leanas a chionroinnfear comhaltaí Choiste na Réigiún:

An Bheilg

12

An Bhulgáir

12

Poblacht na Seice

12

An Danmhairg

9

An Ghearmáin

24

An Eastóin

7

Éire

9

An Ghréig

12

An Spáinn

21

An Fhrainc

24

An Chróit

9

An Iodáil

24

An Chipir

6

An Laitvia

7

An Liotuáin

9

Lucsamburg

6

An Ungáir

12

Málta

5

An Ísiltír

12

An Ostair

12

An Pholainn

21

An Phortaingéil

12

An Rómáin

15

An tSlóivéin

7

An tSlóvaic

9

An Fhionlainn

9

An tSualainn

12

An Ríocht Aontaithe

24”

2.   D'fhonn aontachas na Cróite a chur san áireamh, méadófar ar líon chomhaltaí Choiste na Reigiún go dtí 353 ar bhonn sealadach don tréimhse ó dháta an aontachais go dtí deireadh an téarma oifige ar lena linn a aontóidh an Chróit don Aontas, nó go dtí teacht i bhfeidhm an chinnidh dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 305 CFAE, cibé acu is luaithe.

3.   Más rud é go mbeidh an cinneadh dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 305 CFAE glactha cheana faoi dháta an aontachais, de mhaolú ar an gcéad mhír d'Airteagal 305 CFAE ag bunú líon uasta chomhaltaí Choiste na Réigiún, cionroinnfear líon iomchuí comhaltaí ar an gCróit ar bhonn sealadach go dtí deireadh an téarma oifige ar lena linn a aontóidh sí don Aontas.

Airteagal 25

Téarma oifige an stiúrthóra ar Bhord Stiúrthóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta a ainmneoidh an Chróit agus a cheapfar ar an aontachas de réir mar a fhoráiltear sa dara fomhír d'Airteagal 9(2) den Phrótacal ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, rachaidh sé in éag ag deireadh chruinniú bliantúil an Bhoird Gobharnóirí a mbeidh an tuarascáil bhliantúil don bhliain airgeadais 2017 á scrúdú lena linn.

Airteagal 26

1.   Déanfar comhaltaí nua de na coistí, na meithleacha, na gníomhaireachtaí nó na comhlachtaí eile a cruthaíodh leis na Conarthaí bunaidh nó le gníomh de chuid na n-institiúidí a cheapadh faoi na coinníollacha agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos do cheapadh chomhaltaí na gcoistí, na meithleacha, na ngníomhaireachtaí nó na gcomhlachtaí eile sin. Rachaidh téarmaí oifige na gcomhaltaí nuacheaptha in éag i gcomhthráth le téarmaí oifige na gcomhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

2.   Déanfar comhaltas na gcoistí, na meithleacha, na ngníomhaireachtaí nó na comhlachtaí eile a cruthaíodh leis na Conarthaí bunaidh nó le gníomh de chuid na n-institiúidí a ndéantar líon a gcomhaltaí a shocrú gan spleáchas do líon na mBallstát, a athnuachan go hiomlán ar an aontachas, mura rachaidh téarmaí oifige na gcomhaltaí láithreacha in éag laistigh de 12 mhí ón aontachas.

TEIDEAL III

FORÁLACHA AIRGEADAIS

Airteagal 27

1.   Ó dháta an aontachais, íocfaidh an Chróit an méid seo a leanas a fhreagraíonn dá scair den chaipiteal arna íoc isteach le haghaidh an chaipitil shuibscríofa arna shainiú in Airteagal 4 de Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta:

An Chróit

EUR 42 720 000

Íocfar an ranníocaíocht sin ina hocht dtráthchuid chomhionanna a bheidh dlite an 30 Samhain 2013, an 30 Samhain 2014, an 30 Samhain 2015, an 31 Bealtaine 2016, an 30 Samhain 2016, an 31 Bealtaine 2017, an 30 Samhain 2017 agus an 31 Bealtaine 2018.

2.   Ranníocfaidh an Chróit, in ocht dtráthchuid chomhionanna a bheidh dlite ar na dátaí dá bhforáiltear i mír 1, leis na cúlchistí agus na soláthairtí atá coibhéiseach le cúlchistí, mar aon leis an méid atá le leithreasú fós ar na cúlchistí agus na soláthairtí, a chuimsíonn iarmhéid an chuntais sochair agus dochair, a bhunófar ag deireadh na míosa roimh an aontachas, mar a iontrálfar i gclár comhardaithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, i méideanna a fhreagraíonn don chéatadáin seo a leanas de na cúlchistí agus soláthairtí:

An Chróit

0,368 %

3.   An caipiteal agus na híocaíochtaí dá bhforáiltear i míreanna 1 agus 2, íocfaidh an Chróit iad in airgead tirim in euro ach amháin i gcás maolaithe a chinnfidh Bord Gobharnóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta d'aon toil.

4.   Féadfar na figiúirí don Chróit dá dtagraítear i mír 1 agus i bpointe 1 d'Airteagal 10 freisin a oiriúnú le cinneadh ó chomhlachtaí rialaithe an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta ar bhun na sonraí deiridh OTI is déanaí a fhoilseoidh Eurostat roimh an aontachas.

Airteagal 28

1.   Íocfaidh an Chróit an méid seo a leanas leis an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach dá dtagraítear i gCinneadh 2002/234/CEGC ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, an 27 Feabhra 2002 maidir leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach (6):

(EUR, praghsanna reatha)

An Chróit

494 000.

2.   Déanfar an ranníocaíocht don Chiste Taighde um Ghual agus Cruach ina ceithre thráthchuid ag tosú in 2015 agus íocfar mar a leanas iad, i ngach cás ar an gcéad lá oibre den chéad mhí de gach bliain:

2015: 15 %

2016: 20 %

2017: 30 %

2018: 35 %.

Airteagal 29

1.   Déanfaidh gníomhaireachtaí cur chun feidhme na Cróite bainistiú amhail ó dháta an aontachais ar sholáthar, ar bhronnadh deontas agus ar íocaíochtaí le haghaidh cúnaimh airgeadais réamhaontachais faoi na Comhchodanna den Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR) maidir le Cúnamh Trasdula agus Tógáil Institiúidí agus maidir le Comhar Trasteorann, a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle an 17 Iúil 2006 (7), le haghaidh cistí a mbeidh tiomantas tugtha ina leith roimh an aontachas, seachas cláir trasteorann na Cróite-na hUngáire agus na Cróite-na Slovéine, agus le haghaidh cúnaimh faoin Áis Trasdula dá dtagraítear in Airteagal 30.

Déanfar rialú ex ante an Choimisiúin ar sholáthar agus ar bhronnadh deontas a tharscaoileadh le cinneadh ón gCoimisiún chuige sin, tar éis don Choimisiún feidhmiú éifeachtach an chórais bainistíochta agus rialaithe i dtrácht a dheimhniú dó féin i gcomhréir leis na critéir agus leis na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 56(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (8) agus in Airteagal 18 de Rialachán (CE) Uimh. 718/2007 ón gCoimisiún an 12 Meitheamh 2007 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (ICR) (9).

Más rud é, roimh dháta an aontachais, nár glacadh an cinneadh ón gCoimisiún rialú ex ante a tharscaoileadh, ní bheidh aon chonarthaí a shíneofar idir dáta an aontachais agus an dáta a ghlacfar an cinneadh ón gCoimisiún incháilithe faoin gcúnamh airgeadais réamhaontachais ná faoin Áis Trasdula dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

2.   Tiomantais bhuiséadacha a dhéanfar roimh dháta an aontachais faoin gcúnamh airgeadais réamhaontachais agus faoin Áis Trasdula dá dtagraítear i mír 1, lena n-airítear tiomantais dhlíthiúla leithleacha a dhéanfar ina dhiaidh sin agus íocaíochtaí a dhéanfar i ndiaidh an aontachais a thabhairt i gcrích agus a chlárú, leanfaidh siad de bheith faoi rialú ag na rialacha is infheidhme maidir leis na hionstraimí airgeadais réamhaontachais agus de bheith á muirearú i leith na gcaibidlí buiséadacha comhfhreagracha go dtí go gcuirfear clabhsúr leis na cláir agus na tionscadail i dtrácht.

3.   Na forálacha maidir le cur chun feidhme tiomantas buiséadacha comhaontuithe maoinithe a bhainfidh leis an gcúnamh airgeadais réamhaontachais dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 agus Comhchuid ICR maidir le Forbairt Tuaithe, a bhaineann le cinntí maoinithe arna nglacadh roimh an aontachais, leanfaidh siad de bheith infheidhme tar éis dháta an aontachais. Beidh siad á rialú ag na rialacha is infheidhme maidir leis na hionstraimí airgeadais réamhaontachais. Dá ainneoin sin, déanfar nósanna imeachta um sholáthar poiblí a thionscnófar tar éis an aontachais a chur i gcrích i gcomhréir leis na treoracha ábhartha de chuid an Aontais.

4.   Féadfar tiomantais a dhéanamh sa chéad dá bhliain tar éis an aontachais i leith cistí réamhaontachais chun caiteachas riaracháin, dá dtagraítear in Airteagal 44, a chumhdach. Féadfar tiomantais a dhéanamh suas le cúig bliana tar éis an aontachais i leith cistí réamhaontachais, i dtaca le costais iniúchóireachta agus measúnachta.

Airteagal 30

1.   Ar feadh na chéad bhliana tar éis an aontachais, soláthróidh an tAontas cúnamh airgeadais sealadach (dá ngairtear an “Áis Trasdula” anseo feasta) don Chróit ar mhaithe lena cumas riaracháin agus breithiúnach a fhorbairt agus a neartú chun dlí an Aontais a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú agus ar mhaithe le malartú an dea-chleachtais idir piaraí a chothú. Cisteofar leis an gcúnamh sin tionscadail tógála institiúidí agus infheistíochtaí teoranta mionscála a bheidh coimhdeach leo.

2.   Cuirfear cúnamh ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an ngá leanúnach atá ann cumas institiúideach a neartú i réimsí áirithe trí ghníomhaíocht nach féidir a mhaoiniú trí na Cistí Struchtúracha ná trí na Cistí Forbartha Tuaithe.

3.   I gcás tionscadal um nascadh idir riaracháin phoiblí d'fhonn institiúidí a thógáil, leanfaidh an nós imeachta chun tograí a ghlaoch trí ghréasán na bpointí tadhaill sna Ballstáit d'fheidhm a bheith aige.

4.   Is é EUR 29 milliún san iomlán in 2013, de réir praghsanna reatha, na leithreasaí tiomantais don Áis Trasdula le haghaidh na Cróite chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí náisiúnta agus cothrománacha.

5.   Déanfar cúnamh faoin Áis Trasdula a chinneadh agus a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle nó ar bhonn forálacha teicniúla eile is gá le haghaidh oibriú na hÁise Trasdula, a bheidh le glacadh ag an gCoimisiún.

6.   Maidir le comhlántacht iomchuí le tacaíocht bheartaithe Chiste Sóisialta na hEorpa i ndáil le hathchóiriú riaracháin agus le cumas institiúideach, tabharfar aird ar leith ar í a chinntiú.

Airteagal 31

1.   Cruthaítear leis seo Áis Schengen (dá ngairtear “Áis shealadach Schengen” anseo feasta) mar ionstraim shealadach d'fhonn cuidiú leis an gCróit idir dáta an aontachais agus deireadh 2014 chun gníomhaíochtaí a mhaoiniú ag teorainneacha seachtracha nua an Aontais d'fhonn acquis Schengen agus rialú teorainneacha seachtracha a chur chun feidhme.

2.   Le haghaidh na tréimhse ón 1 Iúil 2013 go dtí an 31 Nollaig 2014, cuirfear na méideanna seo a leanas (praghsanna reatha) ar fáil don Chróit i bhfoirm íocaíochtaí cnapshuime faoi Áis shealadach Schengen:

(EUR milliún, praghsanna reatha)

 

2013

2014

An Chróit

40

80

3.   Beidh an méid bliantúil do 2013 iníoctha leis an gCróit an 1 Iúil 2013 agus cuirfear an méid bliantúil do 2014 ar fáil ar an gcéad lá oibre tar éis 1 Eanáir 2014.

4.   Úsáidfear na híocaíochtaí cnapshuime laistigh de thrí bliana ón gcéad íocaíocht. Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an tréimhse sin trí bliana do dhul in éag, déanfaidh an Chróit tuarascáil chuimsitheach a thíolacadh ar fheidhmiú críochnaitheach na n-íocaíochtaí faoi Áis shealadach Schengen maille le ráiteas ag fírinniú an chaiteachais. Aisghabhfaidh an Coimisiún aon chistí nár caitheadh nó a caitheadh gan bonn cirt.

5.   Féadfaidh an Coimisiún aon fhorálacha teicniúla a ghlacadh is gá chun Áis shealadach Schengen a oibriú.

Airteagal 32

1.   Cruthaítear leis seo Áis Sreafa Airgid Thirim (dá ngairtear “an Áis shealadach Sreafa Airgid Thirim” anseo feasta) mar ionstraim shealadach d'fhonn cuidiú leis an gCróit idir dáta an aontachais agus deireadh 2014 chun feabhas a chur ar shreabhadh airgid thirim sa bhuiséad náisiúnta.

2.   Le haghaidh na tréimhse ón 1 Iúil 2013 go dtí an 31 Nollaig 2014, cuirfear na méideanna seo a leanas (praghsanna reatha) ar fáil don Chróit i bhfoirm íocaíochtaí cnapshuime faoin Áis shealadach Sreafa Airgid Thirim:

(EUR milliún, praghsanna reatha)

 

2013

2014

An Chróit

75

28,6

3.   Roinnfear gach méid bliantúil ina ocht dtráthchuid chomhionanna a bheidh dlite ar an gcéad lá oibre de gach mí.

Airteagal 33

1.   Foirchoimeádfar méid EUR 449,4 milliún (praghsanna reatha) i leithreasaí tiomantas faoi chomhair na Cróite faoi na Cistí Struchtúracha agus Comhtháthaithe in 2013.

2.   Foirchoimeádfar aon trian amháin den mhéid dá dtagraítear i mír 1 don Chiste Comhtháthaithe.

3.   Le haghaidh na tréimhse a chumhdófar leis an gcéad chreat airgeadais eile, déanfar na méideanna atá le cur ar fáil don Chróit i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí faoin gcistiú Struchtúrach agus Comhtháthaithe a ríomh ar bhonn acquis an Aontais is infheidhme an tráth sin. Déanfar na méideanna sin a oiriúnú i gcomhréir leis an sceideal seo a leanas maidir le céimniú isteach:

70 % in 2014,

90 % in 2015,

100 % amhail ó 2016.

4.   A mhéid a cheadófar sin le teorainneacha acquis nua an Aontais, déanfar oiriúnú d'fhonn a áirithiú go ndéanfar méadú 2,33 oiread ar mhéid 2013 ar na cistí don Chróit sa bhliain 2014 agus go ndéanfar méadú 3 oiread ar mhéid 2013 sa bhliain 2015.

Airteagal 34

1.   Is é an méid iomlán a chuirfear ar fáil don Chróit faoin gCiste Eorpach Iascaigh in 2013 EUR 8,7 milliún (praghsanna reatha) i leithreasaí tiomantas.

2.   Is é 25 % den mhéid iomlán dá dtagraítear i mír 1 méid an réamh-mhaoinithe a bheidh i gceist faoin gCiste Eorpach Iascaigh agus íocfar an méid sin in aon tráthchuid amháin.

3.   Le haghaid na tréimhse a chumhdófar leis an gcéad chreat airgeadais eile, déanfar na méideanna atá le cur ar fáil don Chróit i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí a ríomh ar bhonn acquis an Aontais is infheidhme an tráth sin. Déanfar na méideanna sin a oiriúnú i gcomhréir leis an sceideal seo a leanas maidir le céimniú isteach:

70 % in 2014,

90 % in 2015,

100 % amhail ó 2016.

4.   A mhéid a cheadófar sin le teorainneacha acquis nua an Aontais, déanfar oiriúnú d'fhonn a áirithiú go ndéanfar méadú 2,33 oiread ar mhéid 2013 ar na cistí don Chróit sa bhliain 2014 agus go ndéanfar méadú 3 oiread ar mhéid 2013 sa bhliain 2015.

Airteagal 35

1.   Ní bheidh feidhm maidir leis an gCróit ag Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2005 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) (10), i rith na tréimhse cláraithe iomlán 2007-2013.

Sa bhliain 2013, cionroinnfear EUR 27,7 milliún (praghasanna reatha) ar an gCróit faoin gComhchuid maidir le Forbairt Tuaithe dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 1085/2006 ón gComhairle.

2.   Leagtar amach bearta sealadacha breise maidir le forbairt tuaithe don Chróit in Iarscríbhinn VI.

3.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, rialacha a bhfuil gá leo le haghaidh chur i bhfeidhm Iarscríbhinn VI a ghlacadh. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 90(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle i gcomhar le hAirteagal 13(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann le sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (11) nó i gcomhréir leis an nós imeachta ábhartha mar a chinntear sa reachtaíocht is infheidhme é.

4.   Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, aon oiriúnuithe is gá ar Iarscríbhinn VI chun comhchuibheas a áirithiú leis na rialacháin a bhaineann le forbairt tuaithe.

TEIDEAL IV

FORÁLACHA EILE

Airteagal 36

1.   Déanfaidh an Coimisiún dlúthfhaireachán ar na tiomantais uile arna gabháil uirthi féin ag an gCróit le linn na caibidlíochta aontachais, lena n-áirítear na tiomantais sin nach mór a chomhlíonadh roimh dháta an aontachais nó faoin dáta sin. Áireofar ar an bhfaireachán a dhéanfaidh an Coimisiún táblaí faireacháin a thabharfar cothrom le dáta go tráthrialta, agallamh faoin gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cróite den pháirt eile (12) (dá ngairtear an “CCC” anseo feasta), misin measúnaithe piaraí, an clár eacnamaíoch réamhaontachais, fógraí fioscacha agus, nuair is gá, litreacha réamhrabhaidh chuig údaráis na Cróite. I bhfómhar 2011, déanfaidh an Coimisiún Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. I bhfómhar 2012, déanfaidh sé Tuarascáil Chuimsitheach Faireacháin a chur faoi bhráid na Comhairle agus Pharlaimint na hEorpa. Le linn an phróiséis faireacháin, bainfidh an Coimisiún leas freisin as ionchur ó Bhallstáit agus cuirfidh sé ionchur ó eagraíochtaí idirnáisiúnta agus ó eagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta san áireamh de réir mar is iomchuí.

Díreofar leis an bhfaireachán a dhéanfaidh an Coimisiún ar na tiomantais arna ngabháil uirthi féin ag an gCróit i réimse na breithiúnachta agus na gceart bunúsach go háirithe (Iarscríbhinn VII), lena n-áirítear forbairt leanúnach a dhéanamh ar a bhfuil déanta aici maidir le hathchóiriú breithiúnach agus maidir le héifeachtúlacht bhreithiúnach, maidir le láimhseáil neamchlaonta ar chásanna coireanna cogaidh, agus maidir le leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe.

Ina theannta sin, díreofar leis an bhfaireachán a dhéanfaidh an Coimisiún ar réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais, lena n-áirítear cur chun feidhme agus forfheidhmiú cheanglais an Aontais maidir le bainistiú teorainneacha seachtracha, maidir leis an gcomhar póilíneachta, maidir leis an gcomhrac in aghaidh na coireachta eagraithe, agus maidir leis an gcomhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus in ábhair choiriúla, agus ar thiomantais i réimse an bheartais iomaíochta, lena n-áirítear athstruchtúrú an tionscail longthógála (Iarscríbhinn VIII) agus earnáil na cruach (Iarscríbhinn IX).

Mar dhlúthchuid dá tháblaí agus dá thuarascálacha tráthrialta faireacháin, eiseoidh an Coimisiún measúnuithe leathbhliantúla sa tréimhse roimh aontachas na Cróite maidir leis na tiomantais arna ngabháil uirthi féin ag an gCróit sna réimsí sin.

2.   Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, gach beart iomchuí a dhéanamh i gcás ina ndéanfar ábhair imní a shainaithint le linn an phróisis faireacháin. Ní choimeádfar na bearta ar bun go ceann treimhse is faide ná mar a bheidh fíor-riachtanach agus, ar aon chuma, déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta céanna, iad a fhoirceannadh, nuair a bheidh aghaidh tugtha go héifeachtach ar na hábhair imní ábhartha.

Airteagal 37

1.   Más rud é, go dtí deireadh tréimhse suas le trí bliana tar éis an aontachais, go dtiocfaidh deacrachtaí chun cinn atá tromchúiseach agus gur dóigh go leanfaidh siad ar aghaidh in aon earnáil den gheilleagar nó deacrachtaí a d'fhéadfadh trochlú tromchúiseach a thabhairt i gcion ar staid eacnamaíoch limistéir áirithe, féadfaidh an Chróit iarratas a dhéanamh ar údarú d'fhonn bearta cosanta a ghlacadh d'fhonn an staid sin a cheartú agus an earnáil i dtrácht a choigeartú de réir gheilleagar an mhargaidh inmheánaigh.

Féadfaidh aon Bhallstát láithreach, sna himthosca céanna, iarratas a dhéanamh ar údarú d'fhonn bearta cosanta a ghlacadh i dtaca leis an gCróit.

2.   Ar iarraidh a fháil ón Stát i dtrácht, déanfaidh an Coimisiún, trí nós imeachta éigeandála, na bearta cosanta a chinneadh a mheasfaidh sé is gá agus sonróidh sé na coinníollacha agus na socruithe is infheidhme ina leith.

I gcás deacrachtaí eacnamaíocha tromchúiseacha agus ar iarraidh shainráite a fháil ón mBallstát i dtrácht, gníomhóidh an Coimisiún laistigh de chúig lá oibre tar éis dó an iarraidh, agus an fhaisnéis chúlra ábhartha ina teannta, a fháil. Beidh na bearta a chinnfear amhlaidh infheidhme láithreach, cuirfear san áireamh leo leas na bpáirtithe uile i dtrácht agus ní bhéarfaidh siad rialuithe teorann.

3.   Féadfaidh maoluithe a bheith sna bearta atá údaraithe faoin Airteagal seo ar rialacha CAE, CFAE agus na hIonstraime seo go feadh cibé méid agus go ceann cibé tréimhsí a bheidh fíor-riachtanach chun cuspóirí na coimirce seo a ghnóthú. Tabharfar tosaíocht do na bearta is lú a shuaithfidh feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Airteagal 38

Más rud é go mainníonn an Chróit tiomantais a ghabhadh ar láimh i gcomhthéacs na caibidlíochta aontachais a chomhlíonadh, lena n-áirítear tiomantais i dtaca le haon bheartas earnálach a bhaineann le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhfuil éifeacht trasteorann leo, agus go bhfuil sé sin ina chúis le sárú tromchúiseach ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, nó le bagairt ar leasanna airgeadais an Aontais nó le garbhaol go mbeidh sárú den sórt sin nó bagairt den sórt sin ann, féadfaidh an Coimisiún, go dtí deireadh tréimhse suas le trí bliana tar éis dháta an aontachais, bearta iomchuí a ghlacadh, ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó Bhallstát nó ar a thionscnamh féin.

Beidh na bearta sin comhréireach agus tabharfar tosaíocht leo do na bearta is lú a shuaithfidh feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus, nuair is iomchuí, do chur i bhfeidhm na sásraí coimirce earnálacha atá ann. Ní agrófar na bearta coimirce faoin Airteagal seo le haghaidh idirdhealú treallach ná chun srianadh faoi cheilt a dhéanamh ar thrádáil idir Ballstáit. Féadfar an clásal coimirce a agairt fiú amháin roimh an aontachas ar bhonn fhionnachtana an fhaireacháin agus tiocfaidh na bearta a ghlacfar i bhfeidhm amhail ar dháta an aontachais mura bhforálfar iontu do dháta níos déanaí. Ní choimeádfar na bearta ar bun go ceann tréimhse is faide ná mar a bheidh fíor-riachtacnach agus, ar aon chuma, foirceannfar iad nuair a bheidh an tiomantas ábhartha comhlíonta. Féadfar iad a chur i bhfeidhm, áfach, i ndiaidh na tréimhse dá dtagraítear sa chéad mhír fad nach mbeidh na tiomantais ábhartha comhlíonta. Mar fhreagra ar an dul chun cinn a dhéanfaidh an Chróit i gcomhlíonadh a tiomantas, féadfaidh an Coimisiún na bearta a oiriúnú de réir mar is iomchuí. Cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas in am trátha sula ndéanfaidh sé na bearta coimirce a chúlghairm agus cuirfidh sé san áireamh go cuí aon bharúlacha ón gComhairle i dtaca leis sin.

Airteagal 39

Má tá easnaimh thromchúiseacha ann, nó aon gharbhaol go mbeidh easnaimh den sórt sin ann, sa Chróit i dtrasuí nó i staid chur chun feidhme na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí de bhun Chuid a Trí, Teideal V CFAE agus na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí roimh Chonradh Liospóin do theacht i bhfeidhm de bhun Theideal VI CAE nó de bhun Chuid a Trí, Teideal IV den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, féadfaidh an Coimisiún, go dtí deireadh tréimhse suas le trí bliana tar éis an aontachais, ar iarraidh réasúnaithe a fháil ó Bhallstát nó ar a thionscnamh féin agus tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, bearta iomchuí a ghlacadh agus na coinníollacha agus na socruithe is infheidhme ina leith a shonrú.

Féadfaidh na bearta sin a bheith i bhfoirm fionraíochta sealadaí ar chur i bhfeidhm na bhforálacha agus na gcinntí ábhartha sa chaidreamh idir an Chróit agus aon Bhallstát eile nó aon Bhallstáit eile, gan dochar do leanúint den dlúthchomhar breithiúnach. Féadfar an clásal coimirce a agairt fiú amháin roimh an aontachas ar bhonn fhionnachtana an fhaireacháin agus tiocfaidh na bearta a ghlacfar i bhfeidhm amhail ar dháta an aontachais mura bhforálfar iontu do dháta níos déanaí. Ní choimeádfar na bearta ar bun go ceann tréimhse is faide ná mar a bheidh fíor-riachtanach agus, ar aon chuma, foiceannfar iad nuair a leigheasfar na heasnaimh. Féadfar iad a chur i bhfeidhm, áfach, i ndiaidh na tréimhse dá dtagraítear sa chéad mhír fad a leanfaidh na heasnaimh sin ar aghaidh. Mar fhreagra ar an dul chun cinn a dhéanfaidh an Chróit i gceartú na n-easnamh a shainaithneofar, féadfaidh an Coimisiún na bearta a oiriúnú de réir mar is iomchuí tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit. Cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas in am trátha sula ndéanfaidh sé na bearta coimirce a chúlghairm agus cuirfidh sé san áireamh go cuí aon bharúlacha ón gComhairle i dtaca leis sin.

Airteagal 40

Chun nach gcuirfear treampán ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, ní thiocfaidh rialuithe teorann idir Ballstáit as forfheidhmiú rialacha náisiúnta na Cróite i rith na n-idirthréimhsí dá dtagraítear in Iarscríbhinn V.

Airteagal 41

Más gá bearta idirthréimhseacha chun an trasdul a éascú ón gcóras atá ann sa Chróit go dtí an córas a leanfaidh as an gcomhbheartas talmhaíochta a chur i bhfeidhm faoi na coinníollacha a leagtar amach san Ionstraim seo, glacfaidh an Coimisiún na bearta sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 195(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007 lena mbunaítear comheagrú na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha le haghaidh táirgí áirithe talmhaíochta (an Rialachán maidir le CEM Aonair) (13) i gcomhar le hAirteagal 13(1)(b) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) nó i gcomhréir leis an nós imeachta ábhartha arna chinneadh sa reachtaíocht is infheidhme. Féadfar na bearta sin a ghlacadh laistigh de thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais agus beidh a gcur i bhfeidhm teoranta don tréimhse sin. Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, an tréimhse sin a fhadú.

Féadfar na bearta idirthréimhseacha dá dtagraítear sa chéad mhír freisin a ghlacadh freisin roimh dháta an aontachais, más gá. Glacfaidh an Chomhairle na bearta sin ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún nó, i gcás ina ndéanfaidh siad difear d'ionstraimí arna nglacadh i dtosach ag an gCoimisiún, is é an Coimisiún a ghlacfaidh iad i gcomhréir leis na nósanna imeachta is gá chun na hionstraimí i dtrácht a ghlacadh.

Airteagal 42

Más gá bearta idirthréimhseacha chun an trasdul a éascú ón gcóras atá ann sa Chróit go dtí an córas a leanfaidh as rialacha tréidliachta, fíteasláintíochta agus sábháilteachta bia an Aontais a chur i bhfeidhm, glacfaidh an Coimisiún na bearta sin i gcomhréir leis an nós imeachta ábhartha arna chinneadh sa reachtaíocht is infheidhme. Glacfar na bearta sin laistigh de thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais agus beidh a gcur i bhfeidhm teoranta don tréimhse sin.

Airteagal 43

Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di thrí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, na téarmaí a shainiú faoina bhféadfar:

(a)

an ceanglas i dtaca le dearbhú imeachta achomair a tharscaoileadh maidir leis na táirgí dá dtagraítear in Airteagal 28(2) CFAE ar táirgí iad a fhágann críoch na Cróite chun críoch na Boisnia agus na Heirseagaivéine a thrasnú ag Neum (“conair Neum”);

(b)

an ceanglas i dtaca le dearbhú iontrála achomair a tharscaoileadh maidir leis na táirgí a thagann faoi raon feidhme phointe (a) nuair a théann siad isteach i gcríoch na Cróite arís tar éis críoch na Boisnia agus na Heirseagaivéine a thrasnú ag Neum.

Airteagal 44

Féadfaidh an Coimisiún gach beart is gá a ghlacadh chun a áirithiú go gcoimeádfar an fhoireann reachtúil is gá ar bun sa Chróit ar feadh ocht mí dhéag ar a mhéad i ndiaidh an aontachais. I rith na tréimhse sin, maidir le hoifigigh, foireann shealadach agus foireann chonarthach a sannadh chuig poist sa Chróit roimh an aontachas agus a gceanglófar orthu fanacht i seirbhís sa Chróit tar éis dháta an aontachais, tairbheoidh siad de na dálaí céanna airgeadais agus ábhartha a bhí á gcur i bhfeidhm roimh an aontachas i gcomhréir le Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal Eorpach a leagtar síos i Rialachán (CEE, CEFA, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (15). Beidh an caiteachas riaracháin, lena n-áirítear tuarastail d'fhoireann riachtanach eile, faoi chumhdach bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

CUID A CÚIG

FORÁLACHA I dTAOBH AN IONSTRAIM SEO A CHUR CHUN FEIDHME

TEIDEAL I

OIRIÚNUITHE AR RIALACHA NÓS IMEACHTA NA nINSTITIÚIDÍ AGUS AR RIALACHA AGUS RIALACHA NÓS IMEACHTA NA gCOISTÍ

Airteagal 45

Déanfaidh na hinstitiúidí, i gcomhréir leis na nósanna imeachta faoi seach dá bhforáiltear sna Conarthaí bunaidh, cibé oiriúnuithe ar a Rialacha Nós Imeachta is gá de thoradh an aontachais.

A luaithe is féidir tar éis an aontachais, déanfar na hoiriúnuithe sin a mbeidh gá leo de thoradh an aontachais ar rialacha na gCoistí a bunaíodh leis na Conarthaí bunaidh.

TEIDEAL II

INFHEIDHMEACHT GHNÍOMHARTHA NA nINSTITIÚIDÍ

Airteagal 46

Amhail ar an aontachas, measfar go ndearnadh treoracha agus cinntí de réir bhrí Airteagal 288 CFAE a dhíriú chuig an gCróit i gcomhréir leis na Conarthaí bunaidh. Ach amháin i gcás treoracha agus cinntí a tháinig i bhfeidhm de bhun an tríú fomhír d'Airteagal 297(1) agus an dara fomhír d'Airteagal 297(2) CFAE, measfar go bhfuair an Chróit fógra i dtaobh na dtreoracha agus na gcinntí sin amhail ón aontachas.

Airteagal 47

1.   Cuirfidh an Chróit in éifeacht na bearta is gá chun go gcomhlíonfaidh sí, ó dháta an aontachais, forálacha treoracha agus cinntí de réir bhrí Airteagal 288 CFAE, mura ndéantar foráil maidir le teorainn ama eile san Ionstraim seo. Cuirfidh an Chróit na bearta sin in iúl don Choimisiún faoi dháta an aontachais nó, más déanaí ná sin a dhéanfar amhlaidh, laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear san Ionstraim seo.

2.   A mhéid a éilíonn leasuithe a thugar isteach leis na Ionstraim seo ar threoracha de réir bhrí Airteagal 288 CFAE modhnú ar dhlíthe, rialacháin nó forálacha riaracháin na mBallstát láithreach, cuirfidh na Ballstáit láithreacha in éifeacht na bearta is gá chun na treoracha leasaithe a chomhlíonadh ó dháta aontachais na Cróite, mura ndéantar foráil maidir le teorainn ama eile san Ionstraim seo. Cuirfidh siad na bearta sin in iúl don Choimisiún faoi dháta an aontachais nó, más déanaí ná sin a dhéanfar amhlaidh, laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear san Ionstraim seo.

Airteagal 48

Déanfaidh an Chóit forálacha arna leagan síos le gníomhaíocht reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin atá ceaptha chun cosaint a áirithiú, i gcríoch na Cróite, do shláinte oibrithe agus an ghnáthphobail ar na contúirtí a thig as radaíochtaí ianúcháin a chur i bhfios don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 33 de Chonradh CEFA laistigh de thrí mhí ón aontachas.

Airteagal 49

Ar iarraidh chuí-réasúnaithe a bheith tíolactha don Choimisiún ag an gCróit tráth nach déanaí ná dáta an aontachais, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún, nó féadfaidh an Coimisiún más é an Coimisiún a ghlac an gníomh bunaidh, bearta a ghlacadh arb éard iad maoluithe sealadacha ar ghníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí idir an 1 Iúil 2011 agus dáta an aontachais. Glacfar na bearta i gcomhréir leis na rialacha vótála a rialaíonn glacadh an ghnímh a n-iarrtar maolú sealadach air. Má ghlactar na maoluithe sin tar éis an aontachais, féadfar iad a chur i bhfeidhm amhail ó dháta an aontachais.

Airteagal 50

Más gá gníomhartha na n-institiúidí arna nglacadh roimh an aontachas a oiriúnú de thoradh an aontachais agus mura bhforáiltear do na hoiriúnuithe is gá san Ionstraim seo nó sna hIarscríbhinní a ghabhann léí, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, nó féadfaidh an Coimisiún más é an Coimisiún a ghlac an gníomh bunaidh, na gníomhartha is gá a ghlacadh chun na críche sin. Má ghlactar na gníomhartha sin tar éis an aontachais, féadfar iad a chur i bhfeidhm amhail ó dháta an aontachais.

Airteagal 51

Mura bhforáiltear a mhalairt san Ionstraim seo, déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, na bearta is gá a ghlacadh chun forálacha na hIonstraime seo a chur chun feidhme.

Airteagal 52

Amhail ó dháta an aontachais, is téacsanna údarásacha, faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna arna dtarraingt suas sna teangacha oifigiúla láithreacha, na téacsanna de ghníomhartha na n-institiúidí arna nglacadh roimh an aontachas agus arna dtarraingt suas ag na hinstitiúidí sin sa Chróitis. Foilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh má foilsíodh na téacsanna sna teangacha oifigiúla láithreacha amhlaidh.

TEIDEAL III

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 53

Is cuid dhílis den Ionstraim seo iad Iarscríbhinní I go IX, na Foscríbhinní a ghabhann leo agus an Prótacal.

Airteagal 54

Cuirfidh Rialtas Phoblacht na hIodáile chuig Rialtas Phoblacht na Cróite cóip dheimhnithe den Chonradh ar an Aontas Eorpach, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus de na Conarthaí á leasú nó á bhforlíonadh, lena n-áirítear an Conradh i dtaobh aontachas Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, an Conradh i dtaobh aontachas na Poblachta Heilléanaí, an Conradh i dtaobh aontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile, an Conradh i dtaobh aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne, an Conradh i dtaobh aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus an Conradh i dtaobh aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris.

Cuirfear téacsanna na gConarthaí dá dtagraítear sa chéad mhír, arna dtarraingt suas sa Chróitis, i gceangal leis an Ionstraim seo. Is téacsanna údarásacha faoi na coinníollacha céanna le téacsanna na gConarthaí sin arna dtarraingt suas sna teangacha oifigiúla láithreacha na téacsanna sin.

Airteagal 55

Cuirfidh an tArdrúnaí chuig Rialtas Phoblacht na Cróite cóip dheimhnithe de na comhaontuithe idirnáisiúnta a taisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht na Comhairle.


(1)  IO L 114, 30.4.2002, lch. 6.

(2)  IO L 317, 15.12.2000, lch. 3.

(3)  IO L 209, 11.8.2005, lch. 27, IO L 287, 28.10.2005, lch. 4 agus IO L 168M, 21.6.2006, lch. 33.

(4)  IO L 287, 4.11.2010, lch. 3.

(5)  IO L 1, 3.1.1994, lch. 3.

(6)  IO L 79, 22.03.2002, lch. 42.

(7)  IO L 210, 31.7.2006, lch. 82.

(8)  IO L 248 19.9.2002, lch 1.

(9)  IO L 170, 29.6.2007, lch. 1.

(10)  IO L 277, 21.10.2005, lch. 1 agus IO L 286M, 4.11.2010, lch. 26.

(11)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(12)  OJ L 26, 28.1.2005, lch. 3.

(13)  IO L 299, 16.11.2007, lch. 1.

(14)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(15)  IO L 56, 04.03.1968, lch. 1.

IARSCRÍBHINN I

Liosta na gcoinbhinsiún agus na bprótacal dá n-aontaíonn Poblacht na Cróite ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 3(4) den Ionstraim Aontachais)

1.

Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO L 225, 20.8.1990, lch. 10)

Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 maidir le haontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne leis an gCoinbhinsiún maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO C 26, 31.1.1996, lch. 1)

Prótacal an 25 Bealtaine 1999 lena leasaítear Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO C 202, 16.7.1999, lch. 1)

Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004 maidir le haontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice leis an gCoinbhinsiún maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO C 160, 30.6.2005, lch. 1)

2.

Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 316, 27.11.1995, lch. 49)

Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 313, 23.10.1996, lch. 2)

Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 151, 20.5.1997, lch. 2)

Dara Prótacal an 19 Meitheamh 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 221, 19.7.1997, lch. 12)

3.

Coinbhinsiún an 26 Bealtaine 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3(2)(c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an gcomhrac i gcoinne éilliú a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann (IO C 195, 25.6.1997, lch. 2)

4.

Coinbhinsiún an 18 Nollaig 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le cúnamh frithpháirteach agus comhar idir riaracháin custaim (IO C 24, 23.1.1998, lch. 2)

5.

Coinbhinsiún an 17 Meitheamh 1998, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le dícháiliúcháin ón tiomáint (IO C 216, 10.7.1998, lch. 2)

6.

Coinbhinsiún an 29 Bealtaine 2000, arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 3)

Prótacal an 16 Deireadh Fómhair 2001, arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 326, 21.11.2001, lch. 2)

IARSCRÍBHINN II

Liosta de na forálacha de chuid acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus de na gníomhartha atá ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, a bheidh ina gceangal ar Phoblacht na Cróite agus infheidhme inti amhail ar an aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Ionstraim Aontachais)

1.

An Comhaontú dar dáta an 14 Meitheamh 1985 (1) idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile.

2.

Na forálacha seo a leanas den Choinbhinsiún a síníodh in Schengen ar an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, maille leis an Ionstraim Chríochnaitheach agus na Dearbhuithe Comhpháirteacha (2) a bhaineann leis, arna leasú le gníomhartha áirithe de na gníomhartha a liostaítear i mír 8 den Iarscríbhinn seo:

Airteagal 1 a mhéid a bhaineann sé le forálacha na míre seo; Airteagal 26; Airteagal 39; Airteagail 44 go 49 (seachas Airteagal 47(4) agus Airteagal 49(a)), Airteagal 51, Airteagail 54 go 58; Airteagal 62(3); Airteagail 67 go 69; Airteagail 71 agus 72; Airteagail 75 agus 76; Airteagal 82; Airteagal 91; Airteagail 126 go 130 a mhéid a bhaineann siad le forálacha na míre seo; agus Airteagal 136; Dearbhuithe Comhpháirteacha 1 agus 3 den Ionstraim Chríochnaitheach.

3.

Na forálacha seo a leanas de na Comhaontuithe maidir le hAontachas leis an gCoinbhinsiún a síníodh in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, maille le na nIonstraimí Críochnaitheacha agus na Dearbhuithe a bhaineann leo, arna leasú le gníomhartha áirithe de na gníomhartha a liostaítear i mír 8 den Iarscríbhinn seo:

(a)

an Comhaontú a síníodh an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Ríocht na Danmhairge:

irteagal 5(2) agus Airteagal 6,

(b)

an Comhaontú a síníodh an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Phoblacht na Fionlainne:

Airteagal 5,

Dearbhú ó Rialtas Phoblacht na Fionlainne maidir le hOileáin Åland i gCuid III den Ionstraim Chríochnaitheach;

(c)

an Comhaontú a síníodh an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Ríocht na Sualainne:'

Airteagal 5.

4.

Na comhaontuithe agus na socruithe seo a leanas a chuireann le acquis Schengen nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile:

Comhaontú an 18 Bealtaine 1999 arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, lena n-áirítear na hIarscríbhinní, a Ionstraim Chríochnaitheach, na Dearbhuithe agus na Malartuithe Litreacha atá i gceangal leis, arna fhormheas le Cinneadh 1999/439/CE ón gComhairle (IO L 176, 10.7.1999, lch. 35)

Comhaontú an 30 Meitheamh 1999 arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le cearta agus oibleagáidí a bhunú idir Éire agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, de pháirt, agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, den pháirt eile, i réimsí de acquis Schengen is infheidhme maidir leis na Stáit sin, arna fhormheas le Cinneadh 2000/29/CE ón gComhairle (IO L 15, 20.1.2000, lch. 1)

an Comhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt a síníodh an 26 Deireadh Fómhair 2004 agus arna fhormheas le Cinneadh 2008/146/CE ón gComhairle agus le Cinneadh 2008/149/CGB ón gComhairle (IO L 53, 27.2.2008, lch. 1 agus lch. 50)

an Prótacal idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le haontachas Phrionsacht Lichtinstéin leis an gComhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt a síníodh an 28 Feabhra 2008 agus arna fhormheas le Cinneadh 2011/349/AE ón gComhairle agus Cinneadh 2011/350/AE agus Cinneadh 2011/350/AE ón gComhairle (IO L 160, 18.6.2011, lch. 1 agus lch. 19)

an Socrú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le modúlachtaí rannpháirteachas na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear an Dearbhú Comhpháirteach atá i gceangal leis, a síníodh an 1 Feabhra 2007 agus arna fhormheas le Cinneadh 2007/511/CE ón gComhairle (IO L 188, 20.7.2007, lch. 15)

an Socrú idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, den pháirt eile, maidir le modúlachtaí rannpháirteachas na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear an Iarscríbhinn agus na Dearbhuithe Comhpháirteacha atá i gceangal leis, a síníodh an 30 Meán Fómhair 2009 agus arna fhormheas le Cinneadh 2010/490/AE ón gComhairle (IO L 243, 16.9.2010, lch. 2)

an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an gCiste um Theorainneacha Seachtracha don tréimhse 2007 go 2013, lena n-áirítear na Dearbhuithe atá i gceangal leis, a síníodh an 19 Márta 2010 agus arna fhormheas le Cinneadh 2011/305/AE (IO L 137, 25.5.2011, lch. 1) (3).

5.

Na forálacha de na Cinntí seo a leanas (féach IO L 239, 22.9.2000, lch. 1) ón gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú leis an gCoinbhinsiún a síníodh in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, arna leasú le cinn áirithe de na gníomhartha a liostaítear i mír 8 den Iarscríbhinn seo:

SCH/Com-ex (93) 10 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 14 Nollaig 1993 maidir leis na dearbhuithe ó na hAirí agus na Státrúnaithe

SCH/Com-ex (93) 14 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 14 Nollaig 1993 maidir le comhar breithiúnach praiticiúil a fheabhsú chun gáinneáil ar dhrugaí a chomhrac

SCH/Com-ex (94) 16 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 21 Samhain 1994 maidir le stampaí coiteanna iontrála agus imeachta a fháil

SCH/Com-ex (94) 28 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúchán an 22 Nollaig 1994 maidir leis an deimhniú dá bhforáiltear in Airteagal 75 chun drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha a iompar

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 22 Nollaig 1994 maidir le cur i bhfeidhm Choinbhinsiún an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme

SCH/Com-ex (95) 21 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 20 Nollaig 1995 maidir le sonraí staidrimh agus sonracha i dtaobh mífheidhmithe a d’fhéadfadh tarlú ag na teorainneacha seachtracha a mhalartú go tapaidh idir Stáit Schengen

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 21 Aibreán 1998 maidir le gníomhaíochtaí an Tascfhórsa, a mhéad a bhaineann sé leis na forálacha i mír 2 den Iarscríbhinn seo

SCH/Com-ex (98) 26 def Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Meán Fómhair 1998 ag bunú Buanchoiste maidir le measúnú agus cur chun feidhme Schengen

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le bearta a ghlacadh chun inimirce neamhdhlíthiúil a chomhrac, a mhéid a bhaineann leis na forálacha i mír 2 den Iarscríbhinn seo

SCH/Com-ex (98) 52 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Nollaig 1998 maidir leis an Lámhleabhar ar chomhar trasteorann póilíneachta, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 den Iarscríbhinn seo

SCH/Com-ex (98) 59 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúchán an 16 Nollaig 1998 maidir le comhairleoirí doiciméad a imscaradh ar dhóigh chomhordaithe

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le cúrsaí drugaí

SCH/Com-ex (99) 6 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le acquis Schengen a bhaineann le teileachumarsáid

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le hoifigigh idirchaidrimh

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir leis na prionsabail ghinearálta lena rialaítear íoc faisnéiseoirí

SCH/Com-ex (99) 10 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le trádáil neamhdhlíthiúil arm tine.

6.

Na Dearbhuithe seo a leanas (féach IO L 239, 22.9.2000, lch. 1) ón gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú leis an gCoinbhinsiún a síníodh in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 den Iarscríbhinn seo:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Dearbhú ón gCoiste Feidhmiúcháin an 26 Meitheamh 1996 maidir le heiseachadadh

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Dearbhú ón gCoiste Feidhmiúcháin an 9 Feabhra 1998 maidir le mionaoisigh a fhuadach.

7.

Na Cinntí seo a leanas (féach IO L 239, 22.9.2000, lch. 1) ón Lárghrúpa arna bhunú leis an gCoinbhinsiún a síníodh in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann siad leis na forálacha i mír 2 den Iarscríbhinn seo:

SCH/C (98) 117 Cinneadh ón Lárghrúpa an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le bearta a ghlacadh chun inimirce neamhdhlíthiúil a chomhrac

SCH/C (99) 25 Cinneadh ón Lárghrúpa an 22 Márta 1999 maidir leis na prionsabail ghinearálta lena rialaítear íoc faisnéiseoirí.

8.

Na gníomhartha seo a leanas a chuireann le acquis Schengen nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile:

Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1995 lena leagtar síos formáid chomhionann do víosaí (IO L 164, 14.7.1995, lch. 1)

Cinneadh 1999/307/CE ón gComhairle an 1 Bealtaine 1999 lena leagtar síos na socruithe mionsonraithe chun Rúnaíocht Schengen a lánpháirtiú in Ardrúnaíocht na Comhairle (IO L 119, 7.5.1999, lch. 49)

Cinneadh 1999/435/CE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1999 maidir le acquis Schengen a shainiú d'fhonn an bunús dlí do gach ceann de na forálacha nó de na cinntí a chomhdhéanann an acquis a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus den Chonradh ar an Aontas Eorpach (IO L 176, 10.7.1999, lch. 1)

Cinneadh 1999/436/CE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1999 maidir leis an mbunús dlí do gach ceann de na forálacha nó de na cinntí a chomhdhéanann acquis Schengen a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus den Chonradh ar an Aontas Eorpach (IO L 176, 10.7.1999, lch. 17)

Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31)

Cinneadh 1999/848/CE ón gComhairle an 13 Nollaig 1999 maidir le acquis Schengen a chur i bhfeidhm go hiomlán sa Ghréig (IO L 327, 21.12.1999, lch. 58)

Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir leis an iarraidh ó Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de chuid acquis Schengen (IO L 131, 1.6.2000, lch. 43)

Cinneadh 2000/586/CGB ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2000 ag bunú nós imeachta chun leasú a dhéanamh ar Airteagail 40(4) agus (5), 41(7) agus 65(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (IO L 248, 3.10.2000, lch. 1)

Cinneadh 2000/777/CE ón gComhairle an 1 Nollaig 2000 maidir le acquis Schengen a chur i bhfeidhm sa Danmhairg, san Fhionlainn agus sa tSualainn, agus san Íoslainn agus san Iorua (IO L 309, 9.12.2000, lch. 24)

Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (IO L 81, 21.3.2001, lch. 1)

Treoir 2001/51/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 2001 lena bhforlíontar fhorálacha Airteagal 26 den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme (L 187, 10.7.2001, lch. 45)

Rialachán (CE) Uimh. 333/2002 ón gComhairle an 18 Feabhra 2002 maidir le formáid chomhionann d'fhoirmeacha chun an víosa a ghreamú arna eisiúint ag Ballstáit chuig daoine atá i seilbh doiciméad taistil nach n-aithníonn an Ballstát atá ag tarrraingt suas na foirme (IO L 53, 23.2.2002, lch. 4)

Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de chuid acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20)

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 lena leagtar síos formáid chomhionann le haghaidh ceadanna cónaithe do náisiúnaigh thríú tíortha (IO L 157, 15.6.2002, lch. 1)

Cinneadh Réime 2002/946/CGB ón gComhairle an 28 Samhain 2002 maidir leis an gcreat pionósach a neartú chun cosc a chur le teacht isteach, idirthuras agus cónaí neamhúdaraithe a éascú (IO L 328, 5.12.2002, lch. 1)

Treoir 2002/90/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2002 lena sainítear teacht isteach, idirthuras agus cónaí neamhúdaraithe a éascú (IO L 328, 5.12.2002, lch. 17)

Cinneadh 2003/170/CGB ón gComhairle an 27 Feabhra 2003 maidir le comhúsáid oifigeach idirchaidrimh arna bpostú thar lear ag gníomhaireachtaí forghníomhaithe dlí na mBallstát (IO L 67, 12.3.2003, lch. 27)

Cinneadh 2003/725/CGB ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 ag leasú fhorálacha Airteagal 40(1) agus (7) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (IO L 260, 11.10.2003, lch. 37)

Treoir 2003/110/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le cúnamh i gcásanna idirthurais chun críocha aeraistrithe (IO L 321, 6.12.2003, lch. 26)

Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (IO L 64, 2.3.2004, lch. 1)

Treoir 2004/82/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir leis an oibleagáid atá ar iompróirí sonraí paisinéirí a pháirtiú (IO L 261, 6.8.2004, lch. 24)

Cinneadh 2004/573/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le heitiltí comhpháirteacha a eagrú chun náisiúnaigh de chuid tríú tíortha atá ina n-ábhar d'orduithe leithleacha aistrithe a aistriú as críoch dhá Bhallstát nó níos mó (IO L 261, 6.8.2004, lch. 28)

Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 2004 lena mbunaítear an Córas Faisnéise Víosaí (VIS) (IO L 213, 15.6.2004, lch. 5 agus IO L 142M, 30.5.2006, lch. 60)

Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 349, 25.11.2004, lch. 1 agus IO L 153M, 7.6.2006, lch. 136)

Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit (IO L 385, 29.12.2004, lch. 1 agus IO L 153M, 7.6.2006, lch. 375)

Cinneadh 2004/926/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2004 maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do chur codanna de chuid acquis Schengen in éifeacht (IO L 395, 31.12.2004, lch. 70)

Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle an 16 Márta 2005 lena mbunaítear líonra daingean gréasán-bhunaithe Faisnéise agus Comhordúcháin le haghaidh Bainistithe Imirce Ballstát (IO L 83, 1.4.2005, lch. 48 agus IO L 159M, 13.6.2006, lch. 288)

Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (IO L 105, 13.4.2006, lch. 1), seachas an chéad abairt d'Airteagal 1, Airteagal 5(4)(a), Teideal III agus forálacha Theideal II agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis ina ndéantar tagairt do Chóras Faisnéise Schengen (SIS)

Cinneadh Réime 2006/960/CGB ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le malartú faisnéise agus eolais a shimpliú idir údaráis forghníomhaithe dlí de chuid Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 386, 29.12.2006, lch. 89)

Rialachán (CE) Uimh. 1931/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena leagtar síos rialacha maidir le trácht teorann áitiúil ag teorainneacha talún seachtracha na mBallstát agus lena leasaítear forálacha Choinbhinsiún Schengen (IO L 405, 30.12.2006, lch. 1), seachas Airteagail 4 (b) agus 9 (c)

Cinneadh 2007/471/CE ón gComhairle an 12 Meitheamh 2007 i ndáil leis na forálacha sin de chuid acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i bPoblacht na Seice, i bPoblacht na hEastóine, i bPoblacht na Laitvia, i bPoblacht na Liotuáine, i bPoblacht na hUngáire, i bPoblacht Mhálta, i bPoblacht na Polainne, i bPoblacht na Slóivéine agus i bPoblacht na Slóvaice (IO L 179, 7.7.2007, lch. 46)

Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear sásra chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an sásra sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach (IO L 199, 31.7.2007, lch. 30), seachas forálacha Airteagal 6(8) agus (9) a mhéid a ndéantar tagairt iontu do rochtain a bheith á tabhairt ar Chóras Faisnéise Schengen

Cinneadh 2007/801/CE ón gComhairle an 6 Nollaig 2007 maidir le forálacha acquis Schengen a chur i bhfeidhm go hiomlán i bPoblacht na Seice, i bPoblacht na hEastóine, i bPoblacht na Laitvia, i bPoblacht na Liotuáine, i bPoblacht na hUngáire, i bPoblacht Mhálta, i bPoblacht na Polainne, i bPoblacht na Slóivéine agus i bPoblacht na Slóvaice (IO L 323, 8.12.2007, lch. 34)

Cinneadh 2008/421/CE ón gComhairle an 5 Meitheamh 2008 i ndáil leis na forálacha sin de chuid acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i gCónaidhm na hEilvéise (IO L 149, 7.6.2008, lch. 74)

Airteagal 6 de Chinneadh 2008/633/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le rochtain chun a cheadaithe ar an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) ag údaráis ainmnithe na mBallstát agus ag Europol chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta coiriúla tromchúiseacha eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú (IO L 218, 13.8.2008, lch. 129)

Cinneadh 2008/903/CE ón gComhairle an 27 Samhain 2008 maidir le forálacha acquis Schengen a chur i bhfeidhm go hiomlán i gCónaidhm na hEilvéise (IO L 327, 05.12.2008, lch. 15)

Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle an 27 Samhain 2008 i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáiltear faoi chuimsiú an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla a chosaint (IO L 350, 30.12.2008, lch. 60)

Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin chomhchoiteanna agus nósanna imeachta chomhchoiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh de chuid tríú tíortha atá ag fanacht go mídhleathach a chur ar ais (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98)

Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí) (IO L 243, 15.9.2009, lch. 1)

Cinneadh 2010/252/AE ón gComhairle an 26 Aibreán 2010 lena ndéantar forlíonadh ar Chód Teorainneacha Schengen maidir le faireachas a dhéanamh ar na teorainneacha mara seachtracha i gcomhthéacs an chomhair oibríochtúil arna chomhordú ag an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 111, 4.5.2010, lch. 20)

Cinneadh 2010/365/AE ón gComhairle an 29 Meitheamh 2010 i ndáil leis na forálacha sin de chuid acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen a chur i bhfeidhm i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin (IO L 166, 1.7.2010, lch. 17).


(1)  IO L 239, 22.9.2000, lch. 13.

(2)  IO L 239, 22.9.2000, lch. 19.

(3)  Fad nach mbeidh an Comhaontú sin tugtha i gcrích, a mhéid atá feidhm leis go sealadach.

IARSCRÍBHINN III

An liosta dá dtagraítear in Airteagal 15 den Ionstraim Aontachais: oiriúnuithe ar ghníomhartha a ghlac na hinstitiúidí

1.   SAOIRSE CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR

32055 L 0036: Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23(5):

"5.   Without prejudice to Article 43b, each Member State shall recognise evidence of formal qualifications as doctor giving access to the professional activities of doctor with basic training and specialised doctor, as nurse responsible for general care, as dental practitioner, as specialised dental practitioner, as veterinary surgeon, as midwife, as pharmacist and as architect held by nationals of the Member States and issued by the former Yugoslavia, or whose training commenced,

(a)

for Slovenia, before 25 June 1991, and

(b)

for Croatia, before 8 October 1991,

where the authorities of the aforementioned Member States attest that such evidence has the same legal validity within their territory as the evidence which they issue and, with respect to architects, as the evidence of formal qualifications specified for those Member States in Annex VI, point 6, as regards access to the professional activities of doctor with basic training, specialised doctor, nurse responsible for general care, dental practitioner, specialised dental practitioner, veterinary surgeon, midwife, pharmacist with respect to the activities referred to in Article 45(2), and architect with respect to the activities referred to in Article 48, and the pursuit of such activities.

Such an attestation must be accompanied by a certificate issued by those same authorities stating that such persons have effectively and lawfully been engaged in the activities in question within their territory for at least three consecutive years during the five years prior to the date of issue of the certificate.".

(b)

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

"Article 43b

Acquired rights in midwifery shall not apply to the following qualifications which were obtained in Croatia before 1 July 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (High Gynaecology-Obstetrical Nurse), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Gynaecology-Obstetrical Nurse), viša medicinska sestra primaljskog smjera (High Nurse with Midwifery Degree), medicinska sestra primaljskog smjera (Nurse with Midwifery Degree), ginekološko-opstetrička primalja (Gynaecology-Obstetrical Midwife) and primalja (Midwife).".

2.   DLÍ NA MAOINE INTLEACHTÚLA

I.   AN TRÁDMHARC COMHPHOBAIL

32009 R 0207: Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle an 26 Feabhra 2009 maidir leis an trádmharc Comhphobail (IO L 78, 24.3.2009, lch. 1).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 165(1):

"1.   As of the date of accession of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia (hereinafter referred to as "new Member State(s)"), a Community trade mark registered or applied for pursuant to this Regulation before the respective dates of accession shall be extended to the territory of those Member States in order to have equal effect throughout the Community.".

II.   DEIMHNITHE FORLÍONTACHA COSANTA

1.

31996 R 1610: Rialachán (CE) Uimh. 1610/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 1996 maidir le deimhniú forlíontach cosanta a chruthú le haghaidh táirgí cosanta plandaí (IO L 198, 8.8.1996, lch. 30).

(a)

Cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 19a:

"(m)

maidir le haon táirge cosanta plandaí a chosnaítear le paitinn bhunúsach bhailí agus dá bhfuarthas an chéad údarú chun é a chur ar an margadh mar tháirge cosanta plandaí, féadfar deimhniú a dheonú ina leith sa Chróit, ar choinníoll go dtaisctear an t-iarratas ar dheimhniú laistigh de shé mhí ó dháta an aontachais.";

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 20(2):

"2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le deimhnithe forlíontacha cosanta a deonaíodh i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta Phoblacht na Seice, na hEastóine, na Cróite, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, Mhálta, na Polainne, na Rómáine, na Slóivéine agus na Slóvaice roimh dháta a n-aontachais, faoi seach.".

2.

32009 R 0469: Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir leis an deimhniú forlíontach cosanta le haghaidh táirgí íocshláinte (IO L 152, 16.6.2009, lch. 1).

(a)

Cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 20:

"(m)

maidir le haon táirge íocshláinte a chosnaítear le paitinn bhunúsach bhailí agus a bhfuarthas an chéad údarú chun é a chur ar an margadh mar tháirge íocshláinte tar éis an 1 Eanáir 2003, féadfar deimhniú a dheonú ina leith sa Chróit ar choinníoll go dtaisctear an t-iarratas ar dheimhniú laistigh de shé mhí ó dháta an aontachais.";

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 21(2):

"2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le deimhnithe forlíontacha cosanta a deonaíodh i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta Phoblacht na Seice, na hEastóine, na Cróite, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, Mhálta, na Polainne, na Rómáine, na Slóivéine agus na Slóvaice roimh dháta a n-aontachais, faoi seach.".

III.   DEARAÍ COMHPHOBAIL

32002 R 0006: Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 ón gComhairle an 12 Nollaig 2001 maidir le dearaí Comhphobail (IO L 3, 5.1.2002, lch. 1).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 110a(1):

"1.   As of the date of accession of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia (hereinafter referred to as "new Member State(s)"), a Community design protected or applied for pursuant to this Regulation before the respective date of accession shall be extended to the territory of those Member States in order to have equal effect throughout the Community.".

3.   SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS

32006 L 0048: Treoir 2006/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le gabháil le gnó institiúidí creidmheasa agus lena shaothrú (athmhúnlú) (IO L 177, 30.6.2006, lch. 1).

Cuirtear an méid seo a leanas isteach in Airteagal 2 i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc:

"—

sa Chróit, an "kreditne unije" agus an "Hrvatska banka za obnovu i razvitak","

4.   TALMHAÍOCHT

1.

31991 R 1601: Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle an 10 Meitheamh 1991 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le sainmhíniú, tuairisciú agus cur i láthair fíonta cumhraithe, deochanna atá bunaithe ar fhíon cumhraithe agus manglaim de tháirgí fíona chumhraithe (IO L 149, 14.6.1991, lch. 1).

In Iarscríbhinn II, cuirtear isteach an méid seo a leanas i ndiaidh an tsonra gheografaigh "Nürnberger Glühwein":

"Samoborski bermet"

2.

32007 R 1234: Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007 lena mbunaítear comheagrú na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí talmhaíochta áirithe (an Rialachán maidir le CEM Aonair) (IO L 299, 16.11.2007, lch.1).

(a)

Cuirtear an mhír seo a leanas isteach in Airteagal 66:

"4a.   For Croatia a special restructuring reserve shall be established as set out in point 2 of Annex IX. This reserve shall be released as of 1 April of the first quota year after accession to the extent that the on-farm consumption of milk and milk products in Croatia has decreased in the period 2008-2012.

The decision on releasing the reserve and of its distribution to the deliveries and direct sales quota shall be taken by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 195(2) on the basis of an assessment of a report to be submitted by Croatia by 31 December 2013. That report shall detail the results and trends of the actual restructuring process in Croatia's dairy sector, and in particular the shift from production for on-farm consumption to production for the market.";

(b)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 103k(1):

"This paragraph shall not apply to Croatia for the financial year 2013. Croatia shall submit to the Commission a draft five-year support programme for the 2014-2018 programme period.";

(c)

In Iarscríbhinn III, Cuid 1I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 13:

"13.

"full-time refiner" means a production unit:

of which the sole activity consists of refining imported raw cane sugar,

or

which refined in the marketing year 2004/2005 a quantity of at least 15 000 tonnes of imported raw cane sugar. For the purpose of this indent, in the case of Croatia the marketing year shall be that of 2007/2008.",

(d)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VI:

‘ANNEX VI

NATIONAL AND REGIONAL QUOTAS

from the 2010/2011 marketing year onwards

(tonnes)

Member States or regions

Sugar

Isoglucose

Isoglucose

Belgium

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Czech Republic

372 459,3

 

 

Denmark

372 383,0

 

 

Germany

2 898 255,7

56 638,2

 

Ireland

0

 

 

Greece

158 702,0

0

 

Spain

498 480,2

53 810,2

 

France

(metropolitan)

3 004 811,15

 

0

French overseas departments

432 220,05

 

 

Croatia

192 877,0

 

 

Italy

508 379,0

32 492,5

 

Latvia

0

 

 

Lithuania

90 252,0

 

 

Hungary

105 420,0

220 265,8

 

Netherlands

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Poland

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal

(mainland)

0

12 500,0

 

Autonomous Region of the Azores

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovakia

112 319,5

68 094,5

 

Finland

80 999,0

0

 

Sweden

293 186,0

 

 

United Kingdom

1 056 474,0

0

 

TOTAL

13 529 618,20

690 440,8

0"

(e)

In Iarscríbhinn IX, pointe 1,cuirtear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc:

"Member State

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Croatia

 

 

 

 

 

765 000

765 000"

(f)

I bpointe 2 d'Iarscríbhinn IX, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla:

"Member State

Tonnes

Bulgaria

39 180

Croatia

15 000

Romania

188 400"

(g)

Cuirtear an méid seo a leanas isteach in Iarscríbhinn X i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc:

"Croatia

40,70"

(h)

Cuirtear an tábla seo a leanas le hIarscríbhinn Xb:

in 1000 EUR

"Budget year

2013

2014

2015

2016

from 2017 onwards

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832"

(i)

Cuirtear an pointe seo a leanas le mír 2 den Fhoscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn XIb:

"(h)

in Croatia, the areas planted with vines in the following sub-regions: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje and Zagorje-Međimurje."

(j)

Cuirtear an pointe seo a leanas le mír 3 den Fhoscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn XIb:

"(h)

in Croatia, areas planted with vines in the following sub-regions: Hrvatsko Podunavlje and Slavonija."

(k)

Cuirtear an pointe seo a leanas le mír 4 den Fhoscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn XIb:

"(g)

in Croatia, areas planted with vines in the following sub-regions: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija and Srednja i Južna Dalmacija."

3.

32008 R 0110: Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle (IO L 39, 13.2.2008, lch. 16).

(a)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 20:

"4.   An spriocdháta dá dtagraítear i mír 1 maidir le comhaid theicniúla a chur isteach, beidh sé infheidhme freisin maidir le sonraí geografacha na Cróite a liostaítear in Iarscríbhinn III."

(b)

Cuirtear na sonraí geografacha seo a leanas le pointe 9 d'Iarscríbhinn III:

 

"Hrvatska loza

An Chróit

 

Hrvatska stara šljivovica

An Chróit

 

Slavonska šljivovica

An Chróit"

(c)

Cuirtear an sonra geografach seo a leanas le pointe 32 d'Iarscríbhinn III:

 

"Hrvatski pelinkovac

An Chróit"

(d)

Cuirtear an pointe seo a leanas isteach in Iarscríbhinn III:

"39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

An Chróit"

(e)

Cuirtear an sonra geografach seo a leanas le hIarscríbhinn III faoin gcatagóir táirge "Deochanna biotáilleacha eile":

 

"Hrvatska travarica

An Chróit"

4.

32009 R 0073: Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 an 19 Eanáir 2009 ón gComhairle lena mbunaítear comhrialacha do scéimeanna tacaíochta dírí d'fheirmeoirí faoin gcomhbheartas talmhaíochta agus lena mbunaítear scéimeanna áirithe tacaíochta d'fheirmeoirí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1290/2005, (CE) Uimh. 247/2006, (CE) Uimh. 378/2007 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 (IO L 30, 31.1.2009, lch. 16).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2(g):

"(g)

"new Member States" means Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Croatia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia;"

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 6(2):

"2.   The Member States other than the new Member States shall ensure that land which was under permanent pasture at the date provided for the area aid applications for 2003 is maintained under permanent pasture. The new Member States other than Bulgaria, Croatia and Romania shall ensure that land which was under permanent pasture on 1 May 2004 is maintained under permanent pasture. Bulgaria and Romania shall ensure that land which was under permanent pasture on 1 January 2007 is maintained under permanent pasture. Croatia shall ensure that land which was under permanent pasture on 1 July 2013 is maintained under permanent pasture."

(c)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír (1)(b)(iv) d'Airteagal 33

"(iv)

pursuant to Article 47(2), Articles 57a and 59, the third subparagraph of Article 64(2), Article 65 and Article 68(4)(c)."

(d)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 51(1):

"Croatia may decide to make use of the options provided for in Article 52 and Article 53(1) of this Regulation. That decision shall be notified to the Commission by 15 July 2013."

(e)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 51(2):

"By way of derogation from the second subparagraph, in the case of Croatia, this ceiling is determined on the basis of the national ceilings set out in Articles 104(4) and 112(5) as regards respectively sheepmeat and goatmeat payments and beef and veal payments referred to in Articles 52 and 53, taking into account the schedule of introduction of direct payments laid down in Article 121."

(f)

In Airteagal 52, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad fhomhíre:

"By way of derogation from the first subparagraph, Croatia may retain up to 50 % of the amount resulting from the ceiling referred to in the third subparagraph of Article 51(2) of this Regulation in order to make, on a yearly basis, an additional payment to farmers."

(g)

In Airteagal 53(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad fhomhíre:

"By way of derogation from the first subparagraph, Croatia may retain all or part of the amount resulting from the ceiling referred to in the third subparagraph of Article 51(2) of this Regulation in order to make, on a yearly basis, an additional payment to farmers."

(h)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Chaibidil 3 de Theideal III:

(i)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal Airteagal 55:

"Introduction of the single payment scheme in the Member States having applied the single area payment scheme and in Croatia"

(j)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 55(1):

"1.   Save as otherwise provided for in this Chapter, this Title shall apply to the new Member States having applied the single area payment scheme provided for in Chapter 2 of Title V and to Croatia."

(k)

Cuirtear an abairt seo a leanas le hAirteagal 57(1):

"For Croatia this reduction shall not be higher than 20 % of the annual ceiling as indicated in table 3 of Annex VIII."

(l)

Cuirtear na habairtí seo a leanas le hAirteagal 57(3):

"In Croatia, the use of the national reserve shall be subject to authorisation by the Commission by means of an implementing act without the assistance of the Committee referred to in Article 141. The Commission shall examine, in particular, the establishment of any national direct payment scheme applicable prior to the date of accession and the conditions under which it applied. The request to authorise the national reserve shall be sent by Croatia to the Commission by 15 July 2013."

(m)

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

"Article 57a

Special national de-mining reserve in Croatia

1.   Croatia shall create a special national de-mining reserve which shall be used for the purpose of allocating, during a period of ten years after accession and in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements to farmers with de-mined land returning to use for agricultural activities.

2.   Land eligible for allocation of payment entitlements under this Article shall not be eligible for allocation of payment entitlements under Articles 59 and 61.

3.   The value of the payment entitlements established under this Article shall not be higher than the value of the payment entitlements established in accordance with Articles 59 and 61, respectively.

4.   The maximum amount allocated to the special national de-mining reserve shall be EUR 9 600 000 and shall be subject to the schedule of introduction of direct payments set out in Article 121. The maximum amounts per year shall be as follows:

(EUR 1000)

Croatia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Maximum amount for the special national de-mining reserve

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   In the first year of implementation of the single payment scheme, Croatia shall allocate payment entitlements to the farmers on the basis of the land which has been de-mined and declared by farmers in the aid applications submitted in the first year of implementation of the single payment scheme and returned to use for agricultural activities between 1 January 2005 and 31 December 2012.

6.   For the years 2013 to 2022, payment entitlements shall be allocated to farmers on the basis of the de-mined land declared by the farmers in the year in question on condition that such land was returned to use for agricultural activities during the previous calendar year, and which has been notified to the Commission in accordance with paragraph 9.

7.   In order to ensure an appropriate use of Union funds, the Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 141(2), modify the ceiling in table 3 of Annex VIII in order to add thereto the amounts from the special national de-mining reserve which have been allocated by 31 December 2022.

8.   All land declared for the purpose of this Article shall comply with the definition of eligible hectare provided for in Article 34(2).

9.   By 15 July 2013, Croatia shall notify the Commission of the area of land eligible according to paragraph 5, indicating both land eligible for the support levels according to Article 59, and land eligible for the support levels according to Article 61. This notification shall also include information on the corresponding budgetary envelopes and the unused amounts. From 2014 onwards, a communication with the same information shall be sent to the Commission no later than 31 January every year and shall cover the previous calendar year, specifying the areas returned to use for agricultural activities and the corresponding budgetary envelopes.

10.   By 31 December 2012, all mined and de-mined land on which farmers might receive payment entitlement from this special national de-mining reserve shall be identified in the integrated administration and control system established in accordance with Chapter 4 of Title II."

(n)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 59:

"4.   The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 141(2), adopt rules on the initial allocation of payment entitlements in Croatia."

(o)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 61:

"For Croatia, the dates referred to in points (a) and (b) of the first subparagraph shall be 30 June 2011."

(p)

In Airteagal 69(1), cuirtear an méid seo a leanas leis an gcéad fhomhír:

"Croatia may decide, by the date of accession, to use from the first year of implementation of the single payment scheme as provided for in Article 59(2) up to 10 % of the national ceiling referred to in Article 40 as indicated in table 3 of Annex VIII."

(q)

In Airteagal 69(9), sa chéad fhomhír, cuirtear an pointe seo a leanas isteach tar éis phointe (a):

"(aa)

specified for the year 2022 in the case of Croatia;".

(r)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 104(4):

"4.   The following national ceilings shall apply:

Member States

National ceiling

Bulgaria

2 058 483

Czech Republic

66 733

Denmark

104 000

Estonia

48 000

Spain

19 580 000

France

7 842 000

Croatia

542 651

Cyprus

472 401

Latvia

18 437

Lithuania

17 304

Hungary

1 146 000

Poland

335 880

Portugal

2 690 000

Romania

5 880 620

Slovenia

84 909

Slovakia

305 756

Finland

80 000

Total

41 273 174"

(s)

Cuirtear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc in Airteagal 112(5):

"Croatia

105 270"

(t)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 121:

"Article 121

Introduction of direct payments

In the new Member States other than Bulgaria, Croatia and Romania, direct payments shall be introduced in accordance with the following schedule of increments expressed as a percentage of the then applicable level of such payments in the Member States other than the new Member States:

60 % in 2009,

70 % in 2010,

80 % in 2011,

90 % in 2012,

100 % as of 2013.

In Bulgaria and Romania, direct payments shall be introduced in accordance with the following schedule of increments expressed as a percentage of the then applicable level of such payments in the Member States other than the new Member States:

35 % in 2009,

40 % in 2010,

50 % in 2011,

60 % in 2012,

70 % in 2013,

80 % in 2014,

90 % in 2015,

100 % as of 2016.

In Croatia, direct payments shall be introduced in accordance with the following schedule of increments expressed as a percentage of the then applicable level of such payments in the Member States other than the new Member States:

25 % in 2013,

30 % in 2014,

35 % in 2015,

40 % in 2016,

50 % in 2017,

60 % in 2018,

70 % in 2019,

80 % in 2020,

90 % in 2021,

100 % as of 2022."

(u)

In Airteagal 132(2), cuirtear an fhomhír seo leanas isteach tar éis an dara fomhír:

"By way of derogation from points (a) and (b) of the first subparagraph, Croatia shall have the possibility to complement direct payments up to 100 % of the level applicable in Member States other than the new Member States.".

(v)

Cuirtear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc in Iarscríbhinn VII:

"Croatia

100

1"

(w)

Cuirtear an tábla seo a leanas le hIarscríbhinn VIII:

"Table 3  (1)

Member State

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croatia

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   IASCACH

1.

32002 R 2371: Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle an 20 Nollaig 2002 maidir le caomhnú agus saothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh faoin gComhbheartas Iascaigh (IO L 358, 31.12.2002, lch. 59).

Cuirtear na codanna seo a leanas le hIarscríbhinn I:

"11.   COASTAL WATERS OF CROATIA (2)

Geographical area

Member State

Species

Importance or particular characteristics

12 miles limited to the sea area under the sovereignty of Croatia situated to the north of the 45 degrees and 10 minutes parallel north latitude along the west Istrian coast, from the outer limit of the territorial sea of Croatia, where this parallel touches the land of the west Istrian coast (the cape Grgatov rt Funtana)

Slovenia

Demersal and small pelagic species including sardine and anchovy

100 tonnes for a maximum number of 25 fishing vessels which includes 5 fishing vessels equipped with trawl nets


12.   COASTAL WATERS OF SLOVENIA (3)

Geographical area

Member State

Species

Importance or particular characteristics

12 miles limited to the sea area under the sovereignty of Slovenia situated to the north of the 45 degrees and 10 minutes parallel north latitude along the west Istrian coast, from the outer limit of the territorial sea of Croatia, where this parallel touches the land of the west Istrian coast (the cape Grgatov rt Funtana)

Croatia

Demersal and small pelagic species including sardine and anchovy

100 tonnes for a maximum number of 25 fishing vessels which includes 5 fishing vessels equipped with trawl nets

2.

32006 R 1198: Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle an 27 Iúil 2006 maidir leis an gCiste Eorpach Iascaigh (IO L 223, 15.8.2006, lch. 1).

(a)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 27:

"5.   The EFF may contribute to the financing of a scheme of individual premiums for fishers who will benefit from the access regime laid down in Part 11 of Annex I of Regulation (EC) No 2371/2002 as amended by the Act of Accession. The scheme may only apply during the period 2014 to 2015 or, if this occurs earlier, up until the date of the full implementation of the arbitration award resulting from the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia, signed in Stockholm on 4 November 2009."

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 29(3):

"3.   By way of derogation from paragraph 2, in the outermost regions and the outlying Greek islands as well as in the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo, aid may be granted to all enterprises."

(c)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 35(4):

"4.   By way of derogation from paragraph 3, in the outermost regions and the outlying Greek islands as well as in the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo, aid may be granted to all enterprises."

(d)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 53(9):

"9.   When operations are financed by the EFF in the outlying Greek islands which are under a handicap due to their distant location and in the outermost regions as well as in the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo, the ceiling for the contribution from the EFF for each priority axis shall be increased by up to 10 percentage points in the regions eligible under the Convergence objective and by up to 35 percentage points for the regions not eligible under the Convergence objective."

(e)

I bpointe (a) d'Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla:

 

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

"Regions covered by the Convergence objective and outlying Greek islands and the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Regions not covered by the Convergence objective

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Outermost regions

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

(f)

I bpointe (a) d'Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír den fhotheideal "Group 2":

"Following the application of (*) and (**) where the EFF finances operations referred to in Article 25(3) in favour of small scale coastal fishing vessels, the (B) rates for Group 2 will be:

for the regions covered by the Convergence objective, the outlying Greek islands and the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo and the regions not covered by the Convergence objective, equal or more than 60 percentage points (B ≥ 60 %),

and

for the outermost regions equal, or more than 50 percentage points (B ≥ 50 %)."

6.   CÁNACHAS

1.

32006 L 0112: Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (IO L 347, 11.12.2006, lch. 1).

Cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 287:

"(19)

Croatia: EUR 35 000."

2.

32008 L 0118: Treoir 2008/118/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir leis na socruithe ginearálta le haghaidh dleachta máil agus lena n-aisghairtear Treoir 92/12/CEE (IO L 9, 14.1.2009, lch. 12).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 46(3):

"3.   Without prejudice to Article 32, Member States not referred to in the third and fourth subparagraphs of Article 2(2) of Directive 92/79/EEC may, as regards cigarettes which may be brought into their territory without further payment of excise duties, apply from 1 January 2014 a quantitative limit of not less than 300 items with respect to cigarettes brought in from a Member State which applies, in accordance with the third and fourth subparagraphs of Article 2(2) of that Directive, lower excise duties than those resulting from the first subparagraph of Article 2(2) thereof.

Member States referred to in the third and fourth subparagraphs of Article 2(2) of Directive 92/79/EEC which levy an excise duty of at least EUR 77 per 1 000 cigarettes irrespective of the weighted average retail selling price, may, from 1 January 2014, apply a quantitative limit of not less than 300 items as regards cigarettes brought into their territory without further payment of excise duties from a Member State which applies a lower excise duty in accordance with the third subparagraph of Article 2(2) of that Directive.

Member States which apply a quantitative limit in accordance with the first and the second subparagraphs of this paragraph shall inform the Commission thereof. They may carry out the necessary checks provided that these checks do not affect the proper functioning of the internal market."

7.   BEARTAS RÉIGIÚNACH AGUS COMHORDÚ GNÍOMHARTHA STRUCHTÚRACHA

1.

32006 R 1083: Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle an 11 Iúil 2006 lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa agus leis an gCiste Comhtháthaithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999 (IO L 210, 31.7.2006, lch. 25).

(a)

In Airteagal 15(4), cuirtear an abairt seo a leanas leis na dara fomhír:

"With regard to Croatia, the date for this verification shall be 31 December 2017."

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 18(1):

"1.   The resources available for commitment from the Funds for the period 2007 to 2013 shall be EUR 308 417 037 817 at 2004 prices in accordance with the annual breakdown shown in Annex I."

(c)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 19:

"Article 19

Resources for the Convergence objective

Overall resources for the Convergence objective shall amount to 81,56 % of the resources referred to in Article 18(1) (i.e. a total of EUR 251 529 800 379) and shall be distributed between the different components as follows:

(a)

70,50 % (i.e. a total of EUR 177 324 921 223) for the financing referred to in Article 5(1), using eligible population, regional prosperity, national prosperity and unemployment rate as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State;

(b)

4,98 % (i.e. a total of EUR 12 521 289 405) for the transitional and specific support referred to in Article 8(1), using eligible population, regional prosperity, national prosperity and unemployment rate as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State;

(c)

23,23 % (i.e. a total of EUR 58 433 589 750) for the financing referred to in Article 5(2), using population, national prosperity, and surface area as the criteria for calculating the indicative breakdowns by Member State;

(d)

1,29 % (i.e. a total of EUR 3 250 000 000) for the transitional and specific support referred to in Article 8(3)."

(d)

In Airteagal 20, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an réamhrá:

"Overall resources for the Regional competitiveness and employment objective shall amount to 15,93 % of the resources referred to in Article 18(1) (i.e. a total of EUR 49 127 784 318) and shall be distributed between the different components as follows:"

(e)

In Airteagal 21, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 1 agus 2:

"1.   Overall resources for the European territorial cooperation objective shall amount to 2,52 % of the resources referred to in Article 18(1) (i.e. a total of EUR 7 759 453 120) and, excluding the amount referred to in paragraph 22 of Annex II, shall be distributed between the different components as follows:

(a)

73,86 % (i.e. a total of EUR 5 583 386 893) for the financing of cross-border cooperation referred to in Article 7(1), using eligible population as the criterion for calculating the indicative breakdowns by Member State;

(b)

20,95 % (i.e. a total of EUR 1 583 594 654) for the financing of transnational cooperation referred to in Article 7(2), using eligible population as the criterion for calculating the indicative breakdowns by Member State;

(c)

5,19 % (i.e. a total of EUR 392 471 574) for the financing of interregional cooperation, cooperation networks and exchange of experience referred to in Article 7(3).

2.   The contribution from the ERDF to the cross-border and sea-basin programmes under the European Neighbourhood and Partnership Instrument and to the cross-border programmes under the Instrument for Pre-Accession Assistance pursuant to Regulation (EC) No 1085/2006 shall be EUR 817 691 234, as a result of the indication of each Member State concerned, deducted from their allocations under paragraph 1(a). These ERDF contributions shall not be subject to reallocation between the Member States concerned."

(f)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 22:

"By way of derogation from the first paragraph, Croatia may distribute its financial allocation under the European territorial cooperation objective among the three components referred to in Article 21(1)(a) to (c) with a view to achieving a high level of efficiency and simplification."

(g)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23:

"Article 23

Resources for the performance reserve

Three per cent of the resources referred to in Article 19(a) and (b) and Article 20 may be allocated by the Member States, with the exception of Croatia, in accordance with Article 50."

(h)

Leasaítear Airteagal 28 mar seo a leanas:

(i)

I mír 1, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad fhomhíre:

"With regard to Croatia, the national strategic reference framework shall cover the period from the date of accession to 31 December 2013."

(ii)

I mír 2, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad fhomhíre:

"Croatia shall transmit its national strategic reference framework to the Commission within three months from the date of accession."

(i)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 29:

"5.   Paragraphs 1 to 4 shall not apply to Croatia."

(j)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 32(3):

"With regard to Croatia, the Commission shall adopt the decision approving an operational programme to be financed under the programming period 2007-2013 no later than 31 December 2013. Croatia shall submit in this operational programme take into account any observations made by the Commission and submit it to the Commission no later than three months from the date of accession."

(k)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 33(1):

"With regard to Croatia, operational programmes adopted before the date of accession may be revised for the sole purpose of a better alignment with this Regulation."

(l)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 49(3):

"With regard to Croatia's operational programmes the ex post evaluation shall be completed by 31 December 2016."

(m)

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

"Article 51a

Articles 50 and 51 shall not apply to Croatia."

(n)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 53(3):

"3.   For operational programmes under the European territorial cooperation objective in which at least one participant belongs to a Member State whose average GDP per capita for the period 2001 to 2003 was below 85 % of the EU-25 average during the same period, or for such programmes where Croatia is a participating country, the contribution from the ERDF shall not be higher than 85 % of the eligible expenditure. For all other operational programmes, the contribution from the ERDF shall not be higher than 75 % of the eligible expenditure co-financed by the ERDF."

(o)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 56(1):

"With regard to Croatia, expenditure shall be eligible for a contribution from the Funds between the starting date of eligibility of expenditure as fixed in accordance with the instruments adopted under Regulation (EC) No 1085/2006 and 31 December 2016. However, for operational programmes adopted after accession, expenditure for a contribution from the Funds shall be eligible from the date of accession, unless a later date is specified in the Decision on the operational programme concerned."

(p)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 56(3):

"Notwithstanding specific provisions on eligibility as laid down in Article 105a, the criteria fixed by the monitoring committee of operational programmes for Croatia shall not apply to operations for which the approval decision has been adopted before the date of accession and which have been part of the instruments adopted under Regulation (EC) No 1085/2006."

(q)

Leasaítear Airteagal 62(1) mar a leanas:

(i)

I bpointe (c), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i ndiaidh na chéad fhomhíre:

"With regard to Croatia, the audit authority of an operational programme shall submit to the Commission an update of the annual audit work plan as referred to in Article 29(2)(a) of Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 implementing Council Regulation (EC) No 1085/2006 establishing an instrument for pre-accession assistance (IPA) (7) within three months from the date of accession.

(ii)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le pointe (d)(i):

"With regard to Croatia, the first annual control report shall be submitted by 31 December 2013 covering the period from 1 October 2012 until 30 June 2013. The following reports covering the periods from 1 July 2013 to 30 June 2014, from 1 July 2014 to 30 June 2015 and from 1 July 2015 to 30 June 2016 shall be submitted to the Commission by 31 December 2014, 31 December 2015 and 31 December 2016, respectively. The information concerning the audits carried out after 1 July 2016 shall be included in the final control report supporting the closure declaration referred to in point (e);"

(iii)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le pointe (e):

"With regard to Croatia, a closure declaration supported by the final control report, shall be submitted to the Commission by 31 March 2018."

(r)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 67(1):

"With regard to Croatia, the managing authority shall send a final report on the implementation of the operational programme by 31 March 2018."

(s)

Leasaítear Airteagal 71 mar seo a leanas:

(i)

Cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

"1a.   Notwithstanding paragraph 1, as soon as possible following the date of its accession or, at the latest, before any payment by the Commission is made, Croatia shall submit to the Commission a description of the systems, covering the elements set out in points (a) and (b) of that paragraph."

(ii)

Cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

"2a.   Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to Croatia. The report referred to in the first subparagraph of paragraph 2 shall be deemed to be accepted under the same conditions as set those out in the second subparagraph of paragraph 2. However, such acceptance shall be a pre-requisite for the pre-financing amount referred to in Article 82."

(t)

Cuirtear an mhír seo a isteach in Airteagal 75:

"1a.   With regard to Croatia, the respective budget commitments from the ERDF, the Cohesion Fund and the ESF for 2013 shall be made based on the decision referred to in Article 28(3) before the Commission takes any decision on the revision of an adopted programme. The decision referred to in Article 28(3) shall constitute a financing decision in the meaning of Article 75 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 for any budget commitment in favour of Croatia."

(u)

Cuirtear an abairt seo a leanas le hAirteagal 78(2)(c):

"With regard to Croatia, they shall be covered by expenditure paid by beneficiaries in implementing the project and supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value at the latest three years after the year of the payment of the advance or on 31 December 2016, whichever is the earlier; if they are not, the next statement of expenditure shall be corrected accordingly."

(v)

In Airteagal 82, cuirtear isteach an mhír 1a seo a leanas:

"1a.   With regard to Croatia, following the acceptance of the report as referred to in Article 71(2a) and following the respective budget commitments as referred to in Article 75(1a), a single pre-financing amount for the rest of the 2007 to 2013 period shall be paid in a single instalment and will represent 30 % of the contribution from the Structural Funds and 40 % of the contribution from the Cohesion Fund to the operational programme."

(w)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 89(1):

"With regard to Croatia, an application for payment comprising the documents listed in point (a) (i) to (iii) shall be sent by 31 March 2018."

(x)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 93:

"3a.   By way of derogation from paragraphs 1 to 3, with regard to Croatia the Commission shall apply the de-commitment mechanism set out in paragraph 1 in the following way:

(i)

the deadline for any open part of the 2010 commitment shall be 31 December 2013;

(ii)

the deadline for any open part of the 2011 commitment shall be 31 December 2014;

(iii)

the deadline for any open part of the 2012 commitment shall be 31 December 2015;

(iv)

any part of 2013 commitments still open on 31 December 2016 shall be automatically de-committed if the Commission has not received an acceptable application for payment for it by 31 March 2018."

(y)

In Airteagal 95, cuirtear an mhír seo a leanas isteach i ndiaidh an dara mír:

"By way of derogation from the first and second paragraphs, with regard to Croatia the deadlines referred to in Article 93(3a) shall be interrupted under the conditions set out in the first paragraph of this Article in respect of the amount relating to the operations concerned."

(z)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 98(2):

"With regard to Croatia, the resources from the Funds released in this way may be reused by Croatia until 31 December 2016."

(za)

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

"Article 105a

Specific provisions following the accession of Croatia

1.   Programmes and major projects which, on the date of accession of Croatia, have been approved under Regulation (EC) No 1085/2006 and the implementation of which has not been completed by that date, shall be considered to have been approved by the Commission under this Regulation, with the exception of programmes approved under the components referred to in points (a) and (e) of Article 3(1), of Regulation (EC) No 1085/2006.

In addition, the following programmes falling under the component referred to in point (b) of Article 3(1) of Regulation (EC) No 1085/2006 shall also be excluded:

a)

the “IPA Adriatic cross-border co-operation programme”;

b)

the “Croatia — Bosnia and Herzegovina” cross-border programme;

c)

the “Croatia — Montenegro” cross-border programme;

d)

the “Croatia — Serbia” cross-border programme.

Without prejudice to paragraphs 2 to 7, the provisions governing the implementation of operations and major projects approved pursuant to this Regulation shall apply to those operations and major projects.

2.   Any procurement procedure relating to operations within the programmes or relating to major projects referred to in paragraph 1 which, on the date of accession, has already been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be implemented in accordance with the rules laid down in that invitation to tender. Article 165 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 shall not apply.

Any procurement procedure relating to operations within the programmes or relating to major projects referred to in paragraph 1 which, on the date of accession, has not yet been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be implemented in compliance with the Treaties or of the acts adopted under the Treaties as well as in compliance with Article 9 of this Regulation.

Other operations than those referred to in the first and second subparagraphs and for which calls for proposals were launched in accordance with Article 158 of Commission Regulation (EC) No 718/2007 of 12 June 2007 or for which applications had been submitted to the competent authorities before the date of accession, and for which the contracting could only be finalised after that date, shall be implemented in accordance with the conditions and eligibility rules published in the relevant call for proposals or those communicated in advance to potential beneficiaries.

3.   Payments made by the Commission under programmes referred to in paragraph 1 shall be considered as a contribution from the Funds under this Regulation and shall be posted to the earliest open commitment including IPA commitments.

Any part of commitments made by the Commission under programmes referred to in paragraph 1 still open on the date of accession shall be governed by this Regulation from the date of accession.

4.   For operations approved under Council Regulation (EC) No 1085/2006 for which the approval was given or for which the respective grant agreements with final beneficiaries were signed before the date of accession, the rules governing the eligibility of expenditure in accordance with or based on, Commission Regulation (EC) No 718/2007 shall remain applicable, except in duly justified cases to be decided on by the Commission at Croatia's request.

The eligibility rule established in the first subparagraph applies also to major projects referred to in paragraph 1 for which bilateral project agreements were signed before the date of accession.

5.   With regard to Croatia, any reference to the Funds as defined in the second paragraph of Article 1 shall be construed as also including the Instrument for Pre-Accession Assistance established by Regulation (EC) No 1085/2006.

6.   Specific deadlines applicable to Croatia shall also apply to the following cross-border programmes falling under the component referred to in Article 3(1)(b) of Regulation (EC) No 1085/2006, where Croatia is a participating country:

(a)

the "Hungary — Croatia" cross-border programme, and

(b)

the "Slovenia — Croatia" cross-border programme.

Specific deadlines applicable to Croatia under this Regulation do not apply to operational programmes under the transnational and interregional components under the European territorial cooperation objective, where Croatia is a participating country.

7.   If any measures are necessary to facilitate Croatia's transition from the pre-accession regime to that resulting from the application of this Article, the Commission shall adopt the required measures."

(zb)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn I:

“ANNEX I

Annual breakdown of commitment appropriations for 2007 to 2013

(referred to in Article 18)

(EUR, 2004 prices)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817”

(zc)

Leasaítear Iarscríbhinn II mar seo a leanas:

(i)

Cuirtear na pointí seo a leanas le mír 5:

"(c)

for Croatia, the resources for the financing of cross-border cooperation will be EUR 7 028 744 at 2004 prices;

(d)

for Croatia, the resources for the financing of transnational cooperation will be EUR 1 874 332 at 2004 prices."

(ii)

Cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

"7a.

For Croatia, the maximum level of transfer from the Funds will be 3,5240 % of its GDP."

(iii)

Cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

"9a.

For Croatia, calculations of the GDP by the Commission will be based on statistics and projections published in May 2011."

(zd)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn III:

"ANNEX III

Ceilings applicable to co-financing rates

(referred to in Article 53)

Criteria

Member States

ERDF and ESF

Percentage of eligible expenditure

Cohesion Fund

Percentage of eligible expenditure

1.

Member States whose average GDP per capita for the period 2001 to 2003 was below 85 % of the EU-25 average during the same period

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Greece, Croatia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia

85 % for the Convergence and Regional competitiveness and employment objectives

85 %

2.

Member States other than those under (1) eligible for the transitional regime of the Cohesion Fund on 1 January 2007

Spain

80 % for the Convergence and the phasing-in regions under the Regional competitiveness and employment objective

50 % for the Regional competitiveness and employment objective outside phasing-in regions

85 %

3.

Member States other than those referred to under (1) and (2)

Belgium, Denmark, Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Finland, Sweden and the United Kingdom

75 % for the Convergence objective

4.

Member States other than those referred to under (1) and (2)

Belgium, Denmark, Germany, France, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Finland, Sweden and the United Kingdom

50 % for the Regional competitiveness and employment objective

5.

Outermost regions referred to in Article 349 of the TFEU benefiting from the additional allocation for these regions provided for in paragraph 20 of Annex II

Spain, France and Portugal

50 %

6.

Outermost regions referred to in Article 349 of the TFEU

Spain, France and Portugal

85 % under the Convergence and Regional competitiveness and employment objectives

—"

2.

32006 R 1084: Rialachán (CE) Uimh. 1084/2006 ón gComhairle an 11 Iúil 2006 lena mbunaítear Ciste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1164/94 (IO L 210, 31.7.2006, lch. 79).

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

"Article 5a

Specific provisions following the accession of Croatia

1.   Measures which, on the date of accession of Croatia, have been the subject of Commission decisions on assistance under Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession (8) and the implementation of which has not been completed by that date shall be considered to have been approved by the Commission under this Regulation.

Without prejudice to paragraphs 2 to 5, the provisions governing the implementation of actions approved pursuant to this Regulation and to Council Regulation (EC) No 1083/2006 shall apply to the measures referred to in the first subparagraph of this paragraph.

2.   Any procurement procedure relating to measures referred to in paragraph 1 which, on the date of accession, has already been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be implemented in accordance with the rules laid down in that invitation to tender. Article 165 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (9) shall not apply.

Any procurement procedure relating to a measure referred to in paragraph 1 which, on the date of accession, has not yet been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be implemented in compliance with the Treaties or of the acts adopted under the Treaties as well as with Article 9 of Regulation (EC) No 1083/2006.

3.   Payments made by the Commission under a measure referred to in paragraph 1 shall be considered as a contribution from the Fund under this Regulation.

Payments made by the Commission under a measure referred to in paragraph 1 shall be posted to the earliest open commitment made in the first instance pursuant to Regulation (EC) No 1267/1999, and then pursuant to this Regulation and to Regulation (EC) No 1083/2006.

The conditions for interim payments or for the final balance are those set out in paragraph 2 (b) to (d) and paragraphs 3 to 5 of Article D in Annex II to Regulation (EC) No 1164/94.

4.   For the measures referred to in paragraph 1, the rules governing the eligibility of expenditure pursuant to Regulation (EC) No 1267/1999 or specifically established in the relevant financing agreements shall remain applicable, except in duly justified cases to be decided on by the Commission at the request of Croatia.

5.   If any measures are necessary to facilitate the transition of Croatia from the pre-accession regime to that resulting from the application of this Article, the Commission shall adopt the required measures.'

8.   COMHSHAOL

1.

32003 L 0087: Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

(a)

In Airteagal 9, cuirtear an abairt seo a leanas leis an gcéad mhír:

"The Community-wide quantity of allowances will be increased as a result of Croatia's accession only by the quantity of allowances that Croatia shall auction pursuant to Article 10(1)."

(b)

In Iarscríbhinn IIa, cuirtear isteach an méid seo a leanas i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an Spáinn:

"Croatia

26 %".

2.

32009 D 0406: Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hiarrachtaí na mBallstát a gcuid astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú d'fhonn gealltanais an Chomhphobail suas go dtí 2020 a chomhlíonadh i ndáil le astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú (IO L 140, 5.6.2009, lch.136).

In Iarscríbhinn II, cuirtear isteach an méid seo a leanas i ndiaidh na hiontrála a bhaineann leis an bhFrainc:

"Croatia

11 %".


(1)  Ceilings calculated taking into account of the schedule of increments provided for in Article 121."

(2)  The above mentioned regime shall apply from the full implementation of the arbitration award resulting from the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia, signed in Stockholm on 4 November 2009.

(3)  The above mentioned regime shall apply from the full implementation of the arbitration award resulting from the Arbitration Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Croatia, signed in Stockholm on 4 November 2009."

(4)  In the case of operations referred to in Article 25(3), the (B) rates for Group 2 are increased by 20 percentage points. The (A) rates are reduced accordingly.

(5)  In the case of operations referred to in Article 26(2) (investment on board within the meaning of Article 25 in small scale coastal fishing vessels), the (B) rates for Group 2 may be reduced by 20 percentage points. The (A) rates are increased accordingly.

(6)  In case of operations referred to in Articles 29 and 35 when undertaken by enterprises not covered by the definition in Article 3(f) with less than 750 employees or with a turnover of less than EUR 200 million, the (B) rates are increased in the regions covered by the Convergence objective, with the exception of the outlying Greek islands and the Croatian islands Dugi otok, Vis, Mljet and Lastovo, by 30 percentage points and in the regions not covered by the Convergence objective by 20 percentage points. The (A) rates are reduced accordingly."

(7)  OJ L 170, 29.6.2007, p. 1."

(8)  OJ L 161, 26.6.1999, p. 73.

(9)  OJ L 248, 16.9.2002, p. 1."

IARSCRÍBHINN IV

An liosta dá dtagraítear in Airteagal 16 den Ionstraim Aontachais: buanfhorálacha eile

1.   DLÍ NA MAOINE INTLEACHTÚLA

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal II, Saorghluaiseacht Earraí

SÁSRA SONRACH

I dtaca leis an gCróit, féadfaidh sealbhóir paitinne nó Deimhnithe Fhorlíontaigh Chosanta (DFC) do tháirge íochshlaínte arna chomhdú nó arna chomhdú i mBallstát tráth nárbh fhéidir an chosaint sin a fháil don táirge sin sa Chróit, nó féadfaidh tairbhí an tsealbhóra sin, brath ar na cearta arna ndeonú leis an bpaitinn sin nó leis an DFC sin d’fhonn allmhairiú agus margú an táirge sin a chosc sa Bhallstát nó sna Ballstáit ina dtairbhíonn an táirge i dtrácht de chosaint phaitinne nó de chosaint DFC, fiú más é an sealbhóir a chuir an táirge sin ar an margadh sa Chróit den chéad uair nó más le toiliú an tsealbhóra a rinneadh amhlaidh.

Aon duine a bhfuil sé ar intinn aige táirge íocshláinte a thagann faoi réim na chéad mhíre a allmhairiú nó a mhargú i mBallstát ina dtairbhíonn an táirge de chosaint phaitinne nó de chosaint DFC, taispeánfaidh sé do na húdaráis inniúla san iarratas i ndáil leis an allmhairiú sin gur tugadh réamhfhógra míosa do shealbhóir nó do thairbhí na cosanta.

2.   BEARTAS IOMAÍOCHTA

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal VII, Caibidil 1, Rialacha Iomaíochta

1.

Na scéimeanna cabhrach agus an chabhair leithleach seo a leanas arna gcur in éifeacht sa Chróit roimh dháta an aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin, measfar tráth an aontachais gurb éard iad cabhair atá ann de réir bhrí Airteagal 108(1) CFAE:

(a)

bearta cabhrach a cuireadh in éifeacht roimh an 1 Márta 2002;

(b)

bearta cabhrach a liostaítear san Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo;

(c)

bearta cabhrach a rinne Gníomhaireacht Iomaíochta na Cróite a mheasúnú roimh dháta an aontachais agus ar bearta iad ar cinneadh go bhfuil siad ag luí le acquis an Aontais, agus nach ndearna an Coimisiún agóid ina leith ar na forais go raibh amhras tromchúiseach ann i dtaobh an raibh an beart ag luí leis an margadh inmheánach, de bhun an nós imeachta a leagtar amach i mír 2.

Gach beart atá fós infheidhme tar éis dháta an aontachais agus ar Státchabhair é agus nach gcomhallann na coinníollacha a leagtar amach thuas, measfar gur cabhair nua é tráth an aontachais chun Airteagal 108(3) CFAE a chur i bhfeidhm.

Níl feidhm ag na forálacha thuas maidir le cabhair do ghníomhaíochtaí atá nasctha le táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CAE agus le CFAE a tháirgeadh, a phróiseáil agus a mhargú.

2.

Sa mhéid gur mian leis an gCróit go scrúdódh an Coimisiún beart cabhrach faoin nós imeachta a thuairiscítear i bpointe (c) de mhír 1, soláthróidh sí go tráthrialta don Choimisiún:

(a)

liosta de bhearta cabhrach atá ann agus a ndearna Gníomhaireacht Iomaíochta na Cróite iad a mheasúnú agus ar chinn an t-údarás sin go bhfuil siad ag luí le acquis an Aontais; agus

(b)

aon fhaisnéis eile atá riachtanach chun a mheasúnú an bhfuil an beart cabhrach atá le scrúdú comhchuí,

i gcomhréir leis an bhformáid tuairiscithe shonrach arna soláthar ag an gCoimisiún.

Mura ndéanfaidh an Coimisiún agóid i gcoinne an bhirt chabhrach atá ann ar bhonn go bhfuil amhras tromchúiseach ann i dtaobh an bhfuil an beart ag luí leis an margadh inmheánach, laistigh de thrí mhí tar éis dó faisnéis iomlán maidir leis an mbeart sin a fháil nó ráiteas a fháil ón gCróit ina gcuireann sí in iúl don Choimisiún go measann sí go bhfuil an fhaisnéis arna soláthar iomlán toisc nach bhfuil an fhaisnéis bhreise a iarradh ar fáil nó gur soláthraíodh cheana í, measfar nach bhfuil an Coimisiún tar éis agóid a dhéanamh.

Gach beart cabhrach chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin faoin nós imeachta a thuairiscítear i bpointe (c) de mhír 1 thuas roimh dháta an aontachais, tá sé faoi réir an nós imeachta sin, is cuma go bhfuil an Chróit tagtha chun bheith ina comhalta den Aontas le linn thréimhse na scrúdaithe.

3.

Maidir le cinneadh ón gCoimisiún agóid a dhéanamh i gcoinne birt, de réir bhrí phointe (c) de mhír 1, measfar gur cinneadh é an nós imeachta imscrúdaithe foirmiúil a thionscnamh de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 659/1999 ón gComhairle an 22 Márta 1999 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun Airteagal 93 de Chonradh CE (1) a chur i bhfeidhm (Airteagal 108 CFAE anois).

Má ghlactar cinneadh den sórt sin roimh dháta an aontachais, ní thiocfaidh an cinneadh i éifeacht go dtí dáta an aontachais.

3.   TALMHAÍOCHT

(a)   An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal III, Talmhaíocht agus Iascach

1.

Stoic phoiblí a bheidh i seilbh na Cróite ar dháta an aontachais agus a thig as beartas tacaíochta margaidh, gabhfaidh an tAontas iad ar an luach a thig as cur i bhfeidhm Airteagal 4(1)(d) agus Iarscríbhinn VIII de Rialachán (CE) Uimh. 884/2006 ón gCoimisiún an 21 Meitheamh 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe le haghaidh chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle maidir le maoiniú ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) do bhearta idirghabhála i bhfoirm oibríochtaí stórála poiblí agus maidir le cuntasaíocht a bheith á déanamh ag gníomhaireachtaí íocaíochta na mBallstát ar na hoibríochtaí stórála poiblí (2). Ní ghabhfar na stoic sin ach amháin ar choinníoll go ndéanfar idirghabháil phoiblí san Aontas le haghaidh na táirgí i dtrácht agus go gcomhallann na stoic ceanglais idirghabhála an Aontais.

2.

I gcás aon stoic, cibé acu príobháideach nó poiblí atá i saorchúrsaíocht sa Chróit ar dháta an aontachais agus ar féidir a mheas gur mó a leibhéal ná le gnáth-thabhairt anonn stoic, beidh ar an gCróit íocaíocht a dhéanamh le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Socrófar méid na híocaíochta ar leibhéal a léiríonn an costas a bhaineann le tionchair an bharrachais stoic ar mhargaí táirgí talmhaíochta.

Cinnfear leibhéal an bharrachais stoic do gach táirge ar leith agus tréithe gach táirge agus na margaí ábhartha á gcur san áireamh mar aon leis an reachtaíocht de chuid an Aontais is infheidhme ina leith.

3.

Déanfar na stoic dá dtagraítear i mír 1 a asbhaint ón gcainníocht ar mó í ná gnáth-thabhairt anonn stoc.

4.

Déanfaidh an Coimisiún na socruithe a leagtar amach i míreanna 1 go 3 a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 41(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1290/2005 ón gComhairle an 21 Meitheamh 2005 maidir le maoiniú an chomhbheartais talmhaíochta (3) nó, de réir mar is iomchuí, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 195(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007, nó i gcomhréir leis an nós imeachta coiste ábhartha arna chinneadh sa reachtaíocht infheidhme.

(b)   An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal VII, Caibidil 1, Rialacha Iomaíochta

Gan dochar do na nósanna imeachta a bhaineann le cabhair atá ann dá bhforáiltear in Airteagal 108 CFAE, maidir le scéimeanna cabhrach agus cabhair leithleach arna ndeonú do ghníomhaíochtaí atá nasctha le táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CAE agus CFAE a tháirgeadh agus a mhargú, amach ó tháirgí iascaigh agus táirgí arna ndíorthú uathu, arna gcur in éifeacht sa Chróit roimh dháta an aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin, measfar, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas, gurb éard iad cabhair atá ann de réir bhrí Airteagal 108(1) CFAE:

cuirfear na bearta cabhrach in iúl don Choimisiún laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais. Beidh sa mhéid a chuirfear in iúl faisnéis faoin mbunús dlí atá le gach beart. Bearta cabhrach atá ann agus pleananna chun cabhair a dheonú nó a athrú arna gcur in iúl don Choimisiún roimh dháta an aontachais, measfar go bhfuil siad curtha in iúl ar dháta an aontachais. Foilseoidh an Coimisiún liosta de chabhair den sórt sin.

Measfar gur cabhair "atá ann" de réir bhrí Airteagal 108(1) CFAE na bearta cabhrach sin do thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais.

Laistigh de thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais, leasóidh an Chróit, más gá, na bearta cabhrach sin d'fhonn na treoirlínte arna gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún a chomhlíonadh. Tar éis na tréimhse sin, measfar gur cabhair nua í aon chabhair a gcinntear nach bhfuil sí ag luí leis na treoirlínte sin.

4.   IASCACH

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal VII, Caibidil 1, Rialacha Iomaíochta

Gan dochar do na nósanna imeachta a bhaineann le cabhair atá ann dá bhforáiltear in Airteagal 108 CFAE, maidir le scéimeanna cabhrach agus cabhair leithleach arna ndeonú do ghníomhaíochtaí atá nasctha le táirgí iascaigh agus táirgí arna ndíorthú uathu a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CAE agus CFAE a tháirgeadh agus a mhargú, arna gcur in éifeacht sa Chróit roimh dháta an aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin, measfar, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas, gurb éard iad cabhair atá ann de réir bhrí Airteagal 108(1) CFAE:

cuirfear na bearta cabhrach in iúl don Choimisiún laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais. Beidh sa mhéid a chuirfear in iúl faisnéis faoin mbunús dlí atá le gach beart. Bearta cabhrach atá ann agus pleananna chun cabhair a dheonú nó a athrú arna gcur in iúl don Choimisiún roimh dháta an aontachais, measfar go bhfuil siad curtha in iúl ar dháta an aontachais. Foilseoidh an Coimisiún liosta de chabhair den sórt sin.

Measfar gur cabhair "atá ann" de réir bhrí Airteagal 108(1) CFAE na bearta cabhrach sin do thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais.

Laistigh de thréimhse trí bliana ó dháta an aontachais, leasóidh an Chróit, más gá, na bearta cabhrach sin d'fhonn na treoirlínte arna gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún a chomhlíonadh. Tar éis na tréimhse sin, measfar gur cabhair nua í aon chabhair a gcinntear nach bhfuil sí ag luí leis na treoirlínte sin.

5.   AN tAONTAS CUSTAIM

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, Cuid a Trí, Teideal II, Saorghluaiseacht Earraí, Caibidil 1, An t-aontas Custaim

31992 R 2913: Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 1992 lena mbunaítear Cód Custaim an Chomhphobail (IO L 302, 19.10.1992, lch. 1).

31993 R 2454: Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún an 2 Iúil 1993 lena leagtar síos forálacha chun Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle lena mbunaítear Cód Custaim an Chomhphobail a chur chun feidhme (IO L 253, 11.10.1993, lch. 1).

Beidh feidhm ag Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún maidir leis an gCróit faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas.

CRUTHÚNAS AR STÁDAS AN AONTAIS (TRÁDÁIL LAISTIGH DEN AONTAS MÉADAITHE)

1.

D’ainneoin Airteagal 20 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle, maidir le hearraí atá ar dháta an aontachais i stóráil shealadach nó faoi réir aon cheann de na córacha agus nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(15)(b) agus (16)(b) go (h) den Rialachán sin san Aontas méadaithe, nó atá á n-iompar laistigh den Aontas méadaithe tar éis a bheith faoi réir foirmiúlachtaí custaim, beidh siad saor ó dhleachtanna custaim agus aon bhearta eile custaim nuair a dhearbhófar iad lena scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta ar choinníoll go dtíolacfar aon cheann den chruthúnas seo a leanas:

(a)

cruthúnas ar thionscnamh fabhair arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cuí roimh dháta an aontachais faoi CCC;

(b)

aon cheann de na meáin chruthúnais ar stádas Aontais dá dtagraítear in Airteagal 314c de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún;

(c)

carnet ATA arna eisiúint roimh dháta an aontachais i mBallstát láithreach nó sa Chróit.

2.

Chun an cruthúnas dá dtagraítear i mír 1(b) a eisiúint i ndáil leis an staid ar dháta an aontachais agus i dteannta fhorálacha Airteagal 4(7) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle, ciallóidh "earraí Comhphobail":

earraí arna bhfáil go hiomlán i gcríoch na Cróite faoi choinníollacha is comhionann le coinníollacha Airteagal 23 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle nach n-ionchorpraíonn earraí arna n-allmhairiú ó thíortha nó ó chríocha eile;

earraí arna n-allmhairiú ó thíortha nó ó chríocha seachas an Chróit, agus arna scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta sa Chróit; nó

earraí arna bhfáil nó arna dtáirgeadh sa Chróit ó earraí dá dtagraítear sa dara fleasc, agus uathu siúd amháin, nó ó earraí dá dtagraítear sa chéad fhleasc agus sa dara fleasc.

3.

Chun an cruthúnas a fhíorú dá dtagraítear i mír 1(a), beidh feidhm ag na forálacha sin a bhaineann leis an sainmhíniú "táirgí tionscnaimh" agus leis na modhanna comhair riaracháin faoi CCC. Ar feadh tréimhse trí bliana ón gcruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint nó a dhéanamh amach, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na Cróite le hiarrataí ar fhíorú iardain i ndáil le cruthúnas den sórt sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

CRUTHÚNAS AR THIONSCNAMH FABHAIR (TRÁDÁIL LE TRÍÚ TÍORTHA, LENA nÁIRÍTEAR AN TUIRC, FAOI CHUIMSIÚ NA gCOMHAONTUITHE FABHAIR MAIDIR LE TALMHAÍOCHT, GUAL AGUS TÁIRGÍ CRUACH)

4.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bhirt a dhíorthaítear ón gcomhbheartas tráchtála, glacfar sa Chróit le cruthúnais ar thionscnamh arna eisiúint go cuí ag tríú tíortha nó arna dhéanamh amach faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair arna dtabhairt i gcrích ag an gCróit leis na tríú tíortha sin, ar choinníoll:

(a)

go ndeonóidh fáil an tionscnaimh sin cóir taraife fabhair ar bhonn na mbeart taraife fabhair i gcomhaontuithe nó i socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas le tríú tíortha nó le grúpaí tríú tíortha nó arna nglacadh aige ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 20(3)(d) agus (e) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle;

(b)

go n-eiseofar nó go ndéanfar amach an cruthúnas tionscnaimh agus na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(c)

go dtíolacfar an cruthúnas tionscnaimh do na húdaráis chustaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

I gcás earraí a bheith dearbhaithe lena scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta sa Chróit roimh dháta an aontachais, féadfar glacadh freisin sa Chróit le cruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cúlghabhálach faoi chomhaontuithe fabhair atá i bhfeidhm sa Chróit ar dháta an scaoilte le haghaidh saorchúrsaíochta, ar choinníoll go dtíolacfar an cruthúnas sin ar thionscnamh do na húdaráis custaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

5.

Na húdaruithe lenar deonaíodh an stádas "onnmhaireoirí formheasta" faoi chuimsiú comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích le tríú tíortha, údaraítear don Chróit iad a choinneáil, ar choinníoll:

(a)

go bhforálfar freisin d'fhoráil den sórt sin i gcomhaontuithe nó i socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na tríú tíortha nó na grúpaí tríú tíortha sin no arna nglacadh ag an Aontas i ndáil leis na tríú tíortha nó na grúpaí tríú tíortha sin, roimh dháta an aontachais; agus

(b)

go gcuirfidh na honnmhaireoirí formheasta na rialacha tionscnaimh i bhfeidhm sna comhaontuithe nó sna socruithe sin.

Déanfaidh an Chróit údaruithe nua arna n-eisiúint faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais a chur in ionad na n–údaruithe sin tráth nach déanaí ná bliain tar éis dháta an aontachais.

6.

Chun an cruthúnas dá dtagraítear i mír 4 a fhíorú, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú ar "táirgí tionscnaimh" agus ag modhanna comhair riaracháin na gcomhaontuithe ábhartha nó na socruithe ábhartha. Ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an cruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint nó a dhéanamh amach, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na Cróite le hiarrataí ar fhíorú iardain i ndáil leis an gcruthúnas sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

7.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bhirt a dhíorthaítear ón gcomhbheartas tráchtála, maidir le haon chruthúnas ar thionscnamh, arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cúlghabhálach ag tríú tíortha faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair nó socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na tríú tíortha sin nó arna nglacadh aige ina leith, glacfar leis sa Chróit d'fhonn earraí a scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta, ar earraí iad atá ar dháta an aontachais á n-iompar, i stóráil shealadach, i stóras custaim nó i saorchrios i gceann amháin de na tríú tíortha sin nó sa Chróit, ar choinníoll nach raibh, tráth eisithe na ndoiciméad iompair, comhaontú saorthrádála leis an tríú tír i bhfeidhm i gcás na dtáirgí sin ag an gCróit, agus ar choinníoll:

(a)

go ndeonóidh fáil tionscnaimh den sórt sin cóir taraife fabhair ar bhonn na mbeart taraife fabhair i gcomhaontuithe nó i socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas le tríú tíortha nó le grúpaí tríú tíortha nó arna nglacadh aige ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 20(3)(d) agus (e) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle;

(b)

go n-eiseofar na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(c)

go dtíolacfar an cruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cúlghabhálach do na húdaráis custaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

8.

Chun na cruthúnais dá dtagraítear i mír 7 a fhíorú, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú ar "táirgí tionscnaimh" agus ag modhanna comhair riaracháin na gcomhaontuithe ábhartha nó na socruithe ábhartha.

CRUTHÚNAS AR STÁDAS FAOI NA FORÁLACHA MAIDIR LE SAORCHÚRSAÍOCHT LE hAGHAIDH TÁIRGÍ TIONSCLAÍOCHA LAISTIGH d'AONTAS CUSTAIM AE-NA TUIRCE

9.

Cruthúnais ar thionscnamh arna eisiúint go cuí ag an Tuirc nó ag an gCróit nó arna dhéanamh amach faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair trádála arna gcur i bhfeidhm eatarthu agus lena bhforáiltear do thoirmeasc ar aisíocaíocht dleachtanna custaim ar na hearraí i dtrácht nó aon fhionraí ar na dleachtanna sin, glacfar leo sna tíortha faoi seach mar chruthúnas ar stádas faoi na forálacha maidir le saorchúrsaíocht i gcás táirgí tionsclaíocha arna leagan síos i gCinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais AE-na Tuirce an 22 Nollaig 1995 maidir leis an gcéim dheireanach den Aontas Custaim a chur chun feidhme (4) (dá ngairtear "Cinneadh Uimh. 1/95" anseo feasta) ar choinníoll:

(a)

go n-eiseofar nó go ndéanfar amach an cruthúnas tionscnaimh agus na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(b)

go dtíolacfar an cruthúnas tionscnaimh do na húdaráis chustaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

Nuair atá earraí dearbhaithe lena scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta sa Tuirc nó sa Chróit roimh dháta an aontachais, faoi chuimsiú na gcomhaontuithe fabhair trádála dá dtagraítear sa chéad fhomhír, féadfar glacadh freisin leis an gcruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cúlghabhálach faoi na comhaontuithe sin ar choinníoll go dtíolacfar do na húdaráis custaim é laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

10.

Chun an cruthúnas dá dtagraítear i mír 9 a fhíorú, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú ar "táirgí tionscnaimh" agus ag modhanna comhair riaracháin na gcomhaontuithe fabhair ábhartha. Ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an cruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint nó a dhéanamh amach, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na Cróite le hiarrataí ar fhíorú iardain i ndáil leis an gcruthúnas sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

11.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bhirt a dhíorthaítear ón gcomhbheartas tráchtála, déanfar teastas gluaiseachta A.TR arna eisiúint faoi na forálacha maidir le saorchúrsaíocht i gcás táirgí tionsclaíocha arna leagan síos i gCinneadh Uimh. 1/95, a ghlacadh sa Chróit chun earraí a scaoileadh le haghaidh saorchursaíochta, ar earraí iad atá ar dháta an aontachais á n-iompar tar éis a bheith faoi réir foirmiúlachtaí onnmhairíochtaí laistigh den Aontas nó sa Tuirc, nó atá i stóráil shealadach, nó faoin nós imeachta custaim dá dtagraítear in Aireagal 4(16)(b) go (h) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle sa Tuirc nó sa Chróit, ar choinníoll:

(a)

nach dtíolacfar aon chruthúnas ar thionscnamh dá ndéantar tagairt i mír 9 le haghaidh na n-earraí i dtrácht;

(b)

go gcomhlíonfaidh na hearraí na coinníollacha chun na forálacha maidir le saorchúrsaíocht le haghaidh táirgí tionsclaíocha a chur chun feidhme;

(c)

gur eisíodh na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(d)

gur tíolacadh an teastas gluaiseachta A.TR do na húdaráis custaim laistigh de cheithre mhí ó dháta an aontachais.

12.

Chun na teastais ghluaiseachta A.TR dá dtagraítear i mír 11 a fhíorú, beidh feidhm ag na forálacha maidir le heisiúint teastas gluaiseachta A.TR agus leis na modhanna comhair riaracháin faoi Chinneadh Uimh. 1/2006 ó Choiste AE-na Tuirce um Chomhar Custaim an 26 Iúil 2006 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm Chinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais AE-na Tuirce (5).

NÓSANNA IMEACHTA CUSTAIM

13.

An stóráil shealadach agus na nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(16)(b) go (h) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle agus a thosaigh roimh an aontachas, déanfar iad a chríochnú nó a urscaoileadh faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais.

Nuair a éiríonn fiachas custaim as an gcríochnú nó as an urscaoileadh, is é an méid dleachta allmhairíochta a bheidh le híoc an méid atá i bhfeidhm i gcomhréir leis an gComhtharaif Chustaim nuair a thabhaítear an fiachas custaim agus measfar gur acmhainní dílse an Aontais an méid arna íoc.

14.

Beidh feidhm maidir leis an gCróit ag na nósanna imeachta lena rialaítear stórasú custaim agus a leagtar síos in Airteagail 84 go 90 agus 98 go 113 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle agus Airteagail 496 go 535 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid an fhiachais chustaim ar bhonn chineál na n-earraí allmhairíochta agus nuair a glacadh leis an dearbhú lenar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta roimh dháta an aontachais, is ón reachtaíocht is infheidhme sa Chróit tráth glactha an dearbhaithe ag na húdaráis custaim a thiocfaidh an rangú taraife, cainníocht, custamluach agus tionscnamh na n-earraí allmhairíochta an tráth ar cuireadh faoin nós imeachta iad.

15.

Beidh feidhm maidir leis an gCróit ag na nósanna imeachta lena rialaítear próiseáil isteach agus a leagtar síos in Airteagail 84 go 90 agus 114 go 129 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle agus Airteagail 496 go 523 agus 536 go 550 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid fiachais custaim ar bhonn chineál na n-earraí allmhairíochta agus nuair a glacadh leis an dearbhú lenar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta roimh dháta an aontachais, is ón reachtaíocht is infheidhme sa Chróit tráth glactha an dearbhaithe ag na húdaráis custaim a thiocfaidh an rangú taraife, cainníocht, custamluach agus tionscnamh na n-earraí allmhairíochta an tráth ar cuireadh faoin nós imeachta iad.

nuair a éiríonn fiachas custaim as an urscaoileadh, d'fhonn an cothromas a choimeád ar bun idir sealbhóirí údaruithe arna mbunú sna Ballstáit láithreacha agus sealbhóirí údaraithe sa Chróit, íocfar ús cúiteach ar na dleachtanna allmhairíochta atá dlite faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais ó dháta an aontachais;

má glacadh leis an dearbhú maidir le próiseáil isteach faoi chóras aisíocaíochta dleachta, is í an Chróit ar a costas féin a dhéanfaidh an aisíocaíocht dleachta faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais má tabhaíodh an fiachas custaim a n-iarrtar an aisíocaíocht dleachta ina leith roimh dháta an aontachais.

16.

Beidh feidhm ag na nósanna imeachta lena rialaítear allmhairiú sealadach agus a leagtar síos in Airteagail 84 go 90 agus 137 go 144 de Rialachán (CEE) Uimh.2913/92 ón gComhairle agus Airteagail 496 go 523 agus 553 go 584 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún maidir leis an gCróit faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid fiachais custaim ar bhonn chineál na n-earraí allmhairíochta agus nuair a glacadh leis an dearbhú lenar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta roimh dháta an aontachais, is ón reachtaíocht is infheidhme sa Chróit tráth glactha an dearbhaithe ag na húdaráis custaim a thiocfaidh rangú taraife, cainníocht, custamluach agus tionscnamh na n-earraí allmhairíochta an tráth ar cuireadh faoin nós imeachta iad.

nuair a éiríonn fiachas custaim as an urscaoileadh, d'fhonn cothromas a choimeád ar bun idir sealbhóirí údaruithe arna mbunú sna Ballstáit láithreacha agus sealbhóirí údaraithe sa Chróit, íocfar ús cúiteach ar na dleachtanna allmhairíochta atá dlite faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais ó dháta an aontachais.

17.

Beidh feidhm ag na nósanna imeachta lena rialaítear próiseáil amach agus a leagtar síos in Airteagail 84 go 90 agus 145 go 160 de Rialachán (CEE) Uimh.2913/92 ón gComhairle agus Airteagail 496 go 523 agus 585 go 592 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún maidir leis an gCróit faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

Beidh feidhm ag an dara mír d’Airteagal 591 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún mutatis mutandis maidir le hearraí onnmhairíochta sealadaí arna n-onnmhairiú go sealadach ón gCróit roimh dháta an aontachais.

FORÁLACHA EILE

18.

Maidir le húdaruithe arna ndeonú ag an gCróit roimh dháta an aontachais i gcomhiar úsáid na nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(16)(d), (e) agus (g) nó i gcomhair stádais Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe a dtagritear in Airteagal 5a(2) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle, beidh siad bailí go dtí deireadh a mbailíochta nó go dtí deireadh bliana amháin ó dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

19.

Beidh feidhm maidir leis an gCróit ag na nósanna imeachta lena rialaítear tabhú fiachais custaim, iontráil sna cuntais agus gnóthú iar-imréitigh a leagtar síos in Airteagail 201 go 232 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle agus Airteagail 859 go 876a de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisún faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

déanfar an gnóthú faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais. I gcás inar tabhaíodh an fiachas custaim roimh dháta an aontachais, áfach, déanfar an gnóthú faoi na coinníollacha a bhí i bhfeidhm sa Chróit roimh an aontachas agus is í an Chróit a dhéanfaidh an gnóthú ina fabhar féin.

20.

Beidh feidhm ag na nósanna imeachta lena rialaítear aisíoc agus loghadh dleachta agus a leagtar síos in Airteagail 235 go 242 de Rialachán (CEE) Uimh.2913/92 ón gComhairle agus in Airteagail 877 go 912 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún maidir leis an gCróit faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

déanfar dleachtanna a aisíoc agus a loghadh faoi choinníollacha reachtaíocht an Aontais. Nuair a bhaineann na dleachtanna a n-iarrtar a n-aisíocaíocht nó a loghadh le fiachas custaim a tabhaíodh roimh dháta an aontachais, áfach, is í an Chróit, ar a costas féin, a dhéanfaidh aisíoc agus loghadh dleachtanna faoi na coinníollacha a bhí i bhfeidhm sa Chróit roimh an aontachas.


(1)  IO L 83, 27.3.1999, lch. 1.

(2)  IO L 171, 23.6.2006, lch. 35 agus IO L 326 M, 10.12.2010, lch. 70.

(3)  IO L 209, 11.08.2005, lch. 1.

(4)  IO L 35, 13.2.1996, lch. 1.

(5)  IO L 265, 26.09.2006, lch. 18.

Foscríbhinn a ghabhann le hIARSCRÍBHINN IV

An liosta de na bearta cabhrach atá ann dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den sásra cabhrach atá ann dá bhforáiltear i Roinn 2 ("Beartas iomaíochta")

Nóta:

Na bearta cabhrach a liostaítear san Fhoscríbhinn seo, ní mheasfar gurb éard iad cabhair atá ann ach amháin chun an sásra cabhrach atá ann agus a leagtar amach i Roinn 2 a chur i bhfeidhm a mhéid a dtagann siad faoi raon feidhme fhomhír 1 den Chaibidil sin.

Uimhir Chlárúcháin.

Teideal (sa bhunteanga)

Dáta a bhformheasta ag Gníomhaireacht Iomaíochta na Cróite

Fad tréimhse

BS

Uimh.

Bl.

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17/06/2008

31/12/2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21/10/2010

Gan teorainn

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009.

25/05/2009

31/12/2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013.

10/02/2011

31/12/2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30/12/2010

31/12/2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

01/02/2007

31/12/ 2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3 studenoga 2010.

10/03/2011

31/12/ 2014

IARSCRÍBHINN V

An liosta dá dtagraítear in Airteagal 18 den Ionstraim Aontachais: bearta idirthréimhseacha

1.   SAORGHLUAISEACHT EARRAÍ

32001 L 0083: Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gCód Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 311, 28.11.2001, lch. 67).

De mhaolú ar na ceanglais cáilíochta, sábháilteachta agus éifeachtúlachta a leagtar síos i dTreoir 2001/83/CE, fanfaidh údaruithe margaíochta le haghaidh táirgí íocshláinte bailí, ar údaruithe iad nach bhfuil faoi réir Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach (1) agus atá ar an liosta (san Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo arna cur ar fáil ag an gCróit) arna eisiúint faoi dhlí na Cróite roimh dháta an aontachais, go dtí go ndéanfar iad a athnuachan i gcomhlíonadh acquis an Aontais nó go dtí ceithre bliana ó dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

Ní thairbheoidh na húdaruithe margaíochta a chumhdaítear leis an maolú seo d'aitheantas frithpháirteach sna Ballstáit fad nach mbeidh na táirgí sin údaraithe i gcomhréir le Treoir 2001/83/CE.

Amhail ó dháta an aontachais, beidh na húdaruithe margaíochta náisiúnta arna ndeonú faoin dlí náisiúnta roimh an aontachas nach mbeidh cumhdaithe leis an maolú seo, mar aon le gach údarú margaíochta nua, de réir Threoir 2001/83/CE.

2.   SAORGHLUAISEACHT DAOINE

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

31996 L 0071: Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).

32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le ceart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse laistigh de chríoch na mBallstát, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus lena n-aisghairtear Treoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77).

32011 R 0492: Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas (IO L 141, 27.5.2011, lch 1).

1.

I dtaca le saorghluaiseacht oibrithe agus saoirse seirbhísí lena mbaineann gluaiseacht shealadach oibrithe mar a shainítear in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE í a sholáthar, idir an Chróit ar thaobh amháin agus gach ceann de na Ballstáit láithreacha ar an taobh eile, ní bheidh feidhm iomlán ag Airteagal 45 ná ag an gcéad mhír d’Airteagal 56 CFAE ach amháin faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha a leagtar síos i míreanna 2 go 13.

2.

De mhaolú ar Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus go dtí deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, cuirfidh na Ballstáit láithreacha i bhfeidhm bearta náisiúnta, nó bearta a thig as socruithe déthaobhacha, lena rialaítear rochtain ar a margaí saothair ag náisiúnaigh de chuid na Cróite. Féadfaidh na Ballstáit láithreacha leanúint de bhearta den sórt sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse cúig bliana tar éis dháta an aontachais.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a bheidh ag obair go dleathach ar dháta an aontachais i mBallstát láithreach agus a bheidh ligthe isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos faide gan bhriseadh, tairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ach ní thairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair Ballstáit eile a chuireann bearta náisiúnta i bhfeidhm.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a ligfear isteach ar mhargadh saothair Ballstáit láithrigh tar éis an aontachais ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos faide gan bhriseadh, tairbheoidh siad freisin de na cearta céanna.

Scoirfidh na náisiúnaigh de chuid na Cróite dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír de na cearta dá dtagraítear sna fomhíreanna sin a thairbhiu má fhágann siad margadh saothair an Bhallstáit láithrigh i dtrácht go deonach.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a bheidh ag obair go dleathach i mBallstát láithreach ar dháta an aontachais nó le linn tréimhse ina mbeidh bearta náisiúnta i bhfeidhm agus a ligeadh isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí, ní thairbheoidh siad de na cearta dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír.

3.

Roimh dheireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, déanfaidh an Chomhairle oibriú na bhforálacha idirthréimhseacha a leagtar síos i mír 2 a athbhreithniú ar bhonn tuarascála ón gCoimisiún.

Tráth críochnaithe an athbhreithnithe sin, agus tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fógra don Choimisiún á rá cé acu an leanfaidh siad de bhearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha a chur i bhfeidhm nó an gcuirfidh siad Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011.

4.

Ar iarraidh a fháil ón gCróit, féadfar athbhreithniú amháin eile a dhéanamh. Beidh feidhm ag an nós imeachta dá dtagraítear i mír 3 agus críochnófar é laistigh de shé mhí tar éis an iarraidh a fháil ón gCróit.

5.

Aon Bhallstát a dhéanann bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha a choimeád ar bun ag deireadh na tréimhse cúig bliana dá dtagraítear i mír 2, féadfaidh sé, i gcás ina dtarlaíonn suaitheadh tromchúiseach ar a mhargadh saothair nó ina bhfuil bagairt ann go dtarlóidh a leithéid agus tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, leanúint de na bearta sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011.

6.

I rith na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais, maidir leis na Ballstáit sin ina mbeidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i leith náisiúnach de chuid na Cróite, de bhua mhíreanna 3, 4 nó 5, agus a eisíonn ceadanna oibre chuig náisiúnaigh de chuid na Cróite chun críocha faireacháin i rith na tréimhse sin, déanfaidh siad amhlaidh go huathoibríoch.

7.

Na Ballstáit ina mbeidh feidhm ag Airteagail 1 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i leith náisiúnach de chuid na Cróite, de bhua mhíreanna 3, 4 nó 5, féadfaidh siad dul ar iontaoibh na nósanna imeachta a leagtar amach sa dara fomhír agus sa tríú fomhír go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais.

Nuair a tharlóidh suaitheadh ar mhargadh saothair ceann de na Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt thromchúiseach don chaighdeán maireachtála nó don leibhéal fostaíochta i réigiún nó i ngairm áirithe, nó nuair a dhéanfaidh an Ballstát sin suaitheadh den sórt sin a thuar, cuirfidh an Ballstát sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus déanfaidh sé na sonraí uile ábhartha a sholáthar dóibh. Ar bhonn na faisnéise sin, féadfaidh an Ballstát sin a iarraidh ar an gCoimisiún a dhearbhú go bhfuil cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 á fhionraí go hiomlán nó go páirteach, d’fhonn an staid sa réigiún nó sa ghairm sin a athbhunú ina gnáthriocht. Tráth nach déanaí ná dhá sheachtain tar éis iarraidh den sórt sin a fháil, glacfaidh an Coimisiún cinneadh ar an bhfionraí agus ar a ré agus a raon feidhme agus cuirfidh sé an Chomhairle ar an eolas faoina chinneadh. Laistigh de dhá sheachtain ón gcinneadh ón gCoimisiún, féadfaidh aon Bhallstát, a iarraidh ar an gComhairle an cinneadh sin a neamhniú nó a leasú. Gníomhóidh an Chomhairle ar an iarraidh sin trí thromlach cáilithe laistigh de dhá sheachtain.

I gcásanna práinneacha agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dá dtagraítear sa chéad fhomhír cur i bhfeidhm Airteagail 1 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a fhionraí agus fógra réasúnaithe ex-post a thabhairt don Choimisiún ina dhiaidh sin.

8.

Fad a bheidh cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ar fionraí de bhua mhíreanna 2 go 5 agus 7 thuas, beidh feidhm ag Airteagal 23 de Threoir 2004/38/CE sa Chróit i leith náisiúnach de chuid na mBallstát láithreach, agus sna Ballstáit láithreacha i leith náisiúnach de chuid na Cróite, faoi na coinníollacha seo a leanas, a mhéid a bhaineann leis an gceart atá ag baill de theaghlaigh oibrithe gabháil le fostaíocht:

maidir le céile oibrí agus maidir lena sliochtaigh a bheidh faoi bhun 21 bhliain d'aois nó a bheidh ina gcleithiúnaithe agus a mbeidh cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí i gcríoch Ballstáit ar dháta an aontachais, beidh acu, amhail ar an aontachas, rochtain láithreach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin. Níl feidhm ag an méid sin maidir le baill de theaghlach oibrí a ligfear isteach go dleathach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí;

maidir le céile oibrí agus maidir lena sliochtaigh a bheidh faoi bhun 21 bhliain d'aois nó a bheidh ina gcleithiúnaithe agus a mbeidh cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí i gcríoch Ballstáit ó dháta is déanaí ná dáta an aontachais ach i rith na tréimhse ina gcuirfear i bhfeidhm na forálacha idirthréimhseacha a leagtar síos thuas, beidh rochtain acu ar mhargadh saothair an Bhallstáit i dtrácht a thúisce a bheidh cónaí orthu sa Bhallstát i dtrácht ar feadh 18 mí ar a laghad nó ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

Ní dochar na forálacha seo do bhearta níos fabhraí, bíodh siad ina mbearta náisiúnta nó ina mbearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha.

9.

Sa mhéid nach bhféadfar na forálacha de chuidThreoir 2004/38/CE lena n-athghabhtar forálacha Threoir 68/360/CEE ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 1968 maidir le srianta a dhíothú ar ghluaiseacht agus cónaí sa Chomhphobal d'oibrithe ó na Ballstáit agus dá dteaghlaigh (2) a dhealú ó na forálacha sin de chuid Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a gcuirtear siar a gcur i bhfeidhm de bhun mhíreanna 2 go 5 agus 7 agus 8, féadfaidh an Chróit agus na Ballstáit láithreacha maolú ar na forálacha sin a mhéid is gá chun míreanna 2 go 5 agus 7 agus 8 a chur i bhfeidhm.

10.

Aon uair a chuirfidh na Ballstáit láithreacha bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha i bhfeidhm de bhua na mbeart idirthréimhseach a leagtar síos thuas, féadfaidh an Chróit bearta coibhéiseacha a choimeád i bhfeidhm i leith náisiúnach de chuid an Bhallstáit nó na mBallstát a bheidh i gceist.