EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022R0263-20220414

Consolidated text: Rialachán (AE) 2022/263 ón gComhairle an 23 Feabhra 2022 a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/2022-04-14

02022R0263 — GA — 14.04.2022 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

▼C1

RIALACHÁN (AE) 2022/263 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sin

▼B

(IO L 042I 23.2.2022, lch. 77)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2022/595 ÓN gCOIMISIÚN an 11 Aibreán 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M2

RIALACHÁN (AE) 2022/626 ÓN gCOMHAIRLE an 13 Aibreán 2022

  L 116

3

13.4.2022


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 062, 1.3.2022, lch.  26 (2022/263)
▼B

▼C1

RIALACHÁN (AE) 2022/263 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Feabhra 2022

a bhaineann le bearta sriantacha mar fhreagairt ar aitheantas a thabhairt do na limistéir nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine agus ar an ordú fórsaí armtha na Rúise a chur chun na limistéir sinAirteagal 1

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “seirbhísí bróicéireachta”:

(i) 

caibidlíocht nó socrú idirbheart chun earraí agus teicneolaíocht nó seirbhísí airgeadais agus teicniúla a cheannach, a dhíol nó a sholáthar, lena n-áirítear ó thríú tír chuig aon tríú tír eile; nó

(ii) 

chun earraí agus teicneolaíocht nó seirbhísí airgeadais agus teicniúla a dhíol nó a cheannach, lena n-áirítear i gcás ina bhfuil siad lonnaithe i dtríú tíortha lena n-aistriú chuig tríú tír eile;

(b) 

ciallaíonn “éileamh” aon éileamh, bíodh sé dearbhaithe le himeachtaí dlíthiúla nó ná bíodh, arna dhéanamh roimh an 24 Feabhra 2022 nó ina dhiaidh, faoi chonradh nó idirbheart, nó i ndáil le conradh nó idirbheart, agus go háirithe:

(i) 

éileamh ar chomhlíonadh aon oibleagáide a thiocfadh chun cinn faoi chonradh nó idirbheart nó i ndáil le conradh nó idirbheart;

(ii) 

éileamh ar shíneadh a chur le banna, le ráthaíocht airgeadais nó le slánaíocht, i cibé foirm, nó éileamh ar iad a íoc;

(iii) 

éileamh ar chúiteamh i leith conartha nó idirbhirt;

(iv) 

frithéileamh;

(v) 

éileamh ar bhreithiúnas, dámhachtain eadrána nó cinneadh coibhéiseach, gan beann ar an áit ina ndéantar nó ina dtugtar iad, a aithint nó a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear trí bhíthin an nós imeachta exequatur;

(c) 

ciallaíonn “conradh nó idirbheart” aon idirbheart cibé foirm ina bhfuil sé, cibé dlí is infheidhme, agus cibé acu a chuimsíonn sé conradh amháin nó níos mó ná sin nó oibleagáidí comhchosúla a dhéantar idir na páirtithe na páirtithe céanna nó páirtithe éagsúla; chun na críche sin cuimsítear le “conradh” banna, ráthaíocht nó slánaíocht, ráthaíocht airgeadais nó slánaíocht airgeadais go háirithe, agus creidmheas, bíodh sin neamhspleách ó thaobh dlí nó ná bíodh, chomh maith le haon fhoráil ghaolmhar a eascraíonn as an idirbheart nó i dtaca leis;

(d) 

ciallaíonn “críocha sonraithe” limistéar nach bhfuil faoi rialú an rialtais i réigiúin Donetsk agus Luhansk na hÚcráine;

(e) 

ciallaíonn “eintiteas sna críocha sonraithe” aon eintiteas a bhfuil a oifig chláraithe, riarachán lárnach nó a phríomháit ghnó aige sna críocha sonraithe, a fhochuideachtaí nó a chleamhnaithe faoina rialú sna críocha sonraithe, chomh maith le brainsí agus eintitis eile a oibríonn sna críocha sonraithe;

(f) 

ciallaíonn “earraí de thionscnamh na gcríoch sonraithe” earraí a fhaightear go hiomlán sna críocha sonraithe nó ina ndearnadh an claochlú substainteach deireanach orthu, i gcomhréir, mutatis mutandis le hAirteagal 60 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais ( 1 );

(g) 

ciallaíonn “seirbhísí infheistíochta” na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí seo a leanas:

(i) 

orduithe a ghlacadh agus a tharchur i ndáil le hionstraim airgeadais amháin nó níos mó,

(ii) 

orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant,

(iii) 

déileáil ar a chuntas féin,

(iv) 

bainistíocht punainne,

(v) 

comhairle infheistíochta,

(vi) 

ionstraimí airgeadais a fhrithghealladh agus/nó ionstraimí airgeadais a chur ar bhonn gealltanas daingean,

(vii) 

ionstraimí airgeadais a chur gan bonn gealltanais dhaingin,

(h) 

ciallaíonn “cúnamh teicniúil” aon tacaíocht theicniúil a bhaineann le deisiúcháin, forbairt, monarú, cóimeáil, tástáil, cothabháil nó aon seirbhís theicniúil eile, agus féadfaidh sé a bheith i bhfoirm teagaisc, comhairle, oiliúna, eolais nó scileanna oibre a tharchur nó seirbhísí comhairliúcháin; áirítear le cúnamh teicniúil cineálacha cúnaimh ó bhéal;

(i) 

ciallaíonn “críoch an Aontais” críocha na mBallstát a bhfuil feidhm ag an gConradh maidir leo, faoi na coinníollacha a leagtar síos sa Chonradh, lena n-áirítear aerspás na mBallstát sin;

(j) 

ciallaíonn “údaráis inniúla” údaráis inniúla na mBallstát faoi mar a shainaithnítear iad ar na suíomhanna gréasáin a liostaítear in Iarscríbhinn I.

Airteagal 2

1.  

Beidh toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a) 

earraí de thionscnamh na gcríoch sonraithe a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach;

(b) 

maoiniú nó cúnamh airgeadais chomh maith le hárachas nó athárachas a bhaineann le hallmhairiú na n-earraí dá dtagraítear i bpointe (a) a sholáthar go díreach nó go hindíreach.

2.  

Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1 maidir le:

(a) 

forghníomhú go dtí an 24 Bealtaine 2022 conarthaí trádála arna dtabhairt i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022, nó conarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go ndéanann na daoine nádúrtha nó dlítheanacha, an t-eintiteas nó an comhlacht atá ag féachaint leis an gconradh a fheidhmiú, ar a laghad 10 lá oibre roimh ré, údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil siad bunaithe ar an eolas maidir leis an ngníomhaíocht nó an idirbheart;

(b) 

earraí de thionscnamh na gcríoch sonraithe a chuirtear ar fáil d’údaráis na hÚcráine lena scrúdú, a ndearnadh comhlíonadh na gcoinníollacha lena dtugtar teidlíocht do thionscnamh fabhrach a fhíorú ina leith agus ar eisíodh deimhniú tionscnaimh ina leith i gcomhréir leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin.

Airteagal 3

1.  

Toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a) 

aon rannpháirtíocht nua in úinéireacht réadmhaoine atá lonnaithe sna críocha sonraithe a fháil nó aon rannpháirtíocht atá ann cheana a leathnú;

(b) 

aon rannpháirtíocht nua in úinéireacht nó i rialú eintitis sna críocha sonraithe a fháil, nó aon rannpháirtíocht atá ann cheana leathnú, lena n-áirítear eintiteas den sórt sin a fháil ina iomláine nó scaireanna a fháil ann, agus urrúis eile de chineál rannpháirteach i dtaca le heintiteas den sórt sin;

(c) 

aon socrú a dheonú nó a bheith ina chuid d’aon socrú aon iasacht nó aon chreidmheas a dheonú nó maoiniú a sholáthar ar shlí eile, lena n-áirítear caipiteal cothromais, d’eintiteas sna críocha sonraithe, nó chun na críche doiciméadaithe eintiteas den sórt sin a mhaoiniú;

(d) 

aon chomhfhiontar a chruthú sna críocha sonraithe nó i dteannta eintiteas sna críocha sonraithe;

(e) 

seirbhísí infheistíochta a bhaineann go díreach leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (d) a sholáthar.

2.  
Ní bhainfidh na toirmisc ná na srianta a leagtar amach san Airteagal seo le gnó dlisteanach a dhéanamh le heintitis lasmuigh de na críocha sonraithe, ar an gcoinníoll nach bhfuil na hinfheistíochtaí gaolmhara dírithe ar eintitis sna críocha sonraithe.
3.  
Beidh na toirmisc i mír 1 gan dochar d’fhorghníomhú oibleagáide a eascraíonn as conradh a tugadh i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022, nó as conarthaí coimhdeacha is gá chun an conradh sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go gcuirtear an t-údarás inniúil ar an eolas 5 lá oibre roimh ré ar a laghad.

Airteagal 4

1.  

Toirmeascfar earraí agus teicneolaíocht mar a liostaítear in Iarscríbhinn II a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú:

(a) 

chuig aon duine nádúrtha nó dlítheanach, chuig eintiteas nó chuig comhlacht sna críocha sonraithe, nó

(b) 

lena n-úsáid sna críocha sonraithe.

Cuimseofar in Iarscríbhinn II earraí agus teicneolaíochtaí áirithe atá oiriúnach lena n-úsáid sna príomhearnálacha seo a leanas:

(i) 

an t-iompar;

(ii) 

teileachumarsáid;

(iii) 

fuinneamh;

(iv) 

sirtheoireacht, taiscéalaíocht agus táirgeadh ola, gáis agus acmhainní mianracha.

2.  

Toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a) 

cúnamh teicniúil nó seirbhísí bróicéireachta a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II, nó a bhaineann le soláthar, le monarú, le cothabháil agus le húsáid earraí a chuimseofar sa liosta sin, a sholáthar d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, d’aon eintiteas nó d’aon chomhlacht sna críocha sonraithe, go díreach nó go indíreach;

(b) 

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II a sholáthar d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sna críocha sonraithe nó lena n-úsáid sna críocha sonraithe, go díreach nó go hindíreach.

3.  
Beidh na toirmisc i mír 1 agus mír 2 gan dochar d’fhorghníomhú oibleagáide go dtí an 24 Lúnasa 2022, arb oibleagáid í a eascraíonn as conradh a tugadh i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022, nó ó chonarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go gcuirtear an t-údarás inniúil ar an eolas 5 lá oibre roimh ré ar a laghad.

▼M2

Airteagal 4a

1.  

Ní bheidh feidhm ag na toirmisc a leagtar amach in Airteagal 4 maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

díolachán, soláthar, aistriú ná onnmhairiú na n-earraí nó na teicneolaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn II;

(b) 

cúnamh teicniúil ná seirbhísí bróicéireachta a sholáthar go díreach nó go hindíreach ar cúnamh nó seirbhísí iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II nó a bhaineann le soláthar, monaraíocht, cothabháil agus úsáid na nithe sin; nó

(c) 

maoiniú ná cúnamh airgeadais a sholáthar go díreach nó go hindíreach, ar maoiniú nó cúnamh é a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II,d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, d’eintiteas nó do chomhlacht sna críocha sonraithe nó lena n-úsáid sna críocha sonraithe ag na grúpaí seo a leanas:

— 
comhlachtaí poiblí nó daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí a fhaigheann maoiniú ón Aontas nó ó na Ballstáit, ar choinníoll go bhfuil gá leis na hearraí, an teicneolaíocht, na seirbhísí agus an cúnamh sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe;
— 
eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí a ndéanann an tAontas measúnú colúin orthu agus lenar shínigh an tAontas comhaontú comhpháirtíochta maidir le creat airgeadais ar comhaontú é ar bunaithe air a ghníomhaíonn na heagraíochtaí agus na gníomhaireachtaí mar chomhpháirtithe daonnúla de chuid an Aontais, ar choinníoll go bhfuil gá leis na hearraí, an teicneolaíocht, na seirbhísí agus an cúnamh sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe;
— 
eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí ar dheonaigh an tAontas Deimhniú Comhpháirtíochta Daonnúla dóibh nó a dheimhnítear nó a aithnítear ag Ballstát i gcomhréir le nósanna imeachta náisiúnta, ar choinníoll go bhfuil gá leis na hearraí, an teicneolaíocht, na seirbhísí agus an cúnamh sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe; nó
— 
gníomhaireachtaí speisialaithe na mBallstát, ar choinníoll go bhfuil gá leis na hearraí, an teicneolaíocht, na seirbhísí agus an cúnamh sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe.
2.  

De mhaolú ar Airteagal 4, i gcásanna nach gcumhdaítear le mír 1 den Airteagal seo, féadfaidh na húdaráis inniúla, faoi cibé coinníollacha ginearálta agus sonracha is iomchuí leo, údaruithe sonracha nó ginearálta a dheonú maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

díolachán, soláthar, aistriú ná onnmhairiú na n-earraí nó na teicneolaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn II;

(b) 

cúnamh teicniúil ná seirbhísí bróicéireachta a sholáthar go díreach nó go hindíreach ar cúnamh nó seirbhísí iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II nó a bhaineann le soláthar, monaraíocht, cothabháil agus úsáid na nithe sin; nó

(c) 

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn II a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach,

d’eintiteas nó do chomhlacht sna críocha sonraithe nó lena n-úsáid sna críocha sonraithe sin, ar choinníoll go bhfuil gá leis na hearraí, an teicneolaíocht, na seirbhísí agus an cúnamh sin chun críoch daonnúil sna críocha sonraithe.

3.  
Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhír 2 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.
4.  
Ní dhéanfaidh aon ní san Airteagal seo difear don chomhlíontacht le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle ( 2 ).

▼C1

Airteagal 5

1.  
Toirmeascfar cúnamh teicniúil, nó seirbhísí bróicéireachta, tógála nó innealtóireachta a sholáthar, ar seirbhísí iad a bhaineann go díreach le bonneagar sna críocha sonraithe sna hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 4(1) mar a shainítear ar bhonn Iarscríbhinn II iad, neamhspleách ar thionscnamh na n-earraí agus na teicneolaíochta.
2.  
An toirmeasc i mír 1, beidh siad gan dochar do chur i gcrích oibleagáide, go dtí an 24 Lúnasa 2022, arb oibleagáid í a eascraíonn as conradh arna thabhairt i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022, nó le conarthaí coimhdeacha is gá chun an conradh sin a chur i gcrích.
3.  
Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach agus d’aon turas, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc sin dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2.

▼M2

Airteagal 5a

1.  

Na toirmisc a leagtar amach in Airteagal 5(1), ní bheidh feidhm acu maidir le cúnamh teicniúil a sholáthar, ná seirbhísí bróicéireachta, tógála ná innealtóireachta a sholáthar a bhaineann go díreach leis an mbonneagar sna críocha sonraithe sna hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 4(1) mar a shainítear ar bhonn Iarscríbhinn II, gan beann ar tionscnamh na n-earraí agus na teicneolaíochta, ar cúnamh nó seirbhísí iad arna soláthar ag na grúpaí seo a leanas:

(a) 

comhlachtaí poiblí nó daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí a fhaigheann maoiniú poiblí ón Aontas nó ó na Ballstáit, ar choinníoll go bhfuil gá leis an gcúnamh agus leis na seirbhísí sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe;

(b) 

eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí a ndéanann an tAontas measúnú colúin orthu agus lenar shínigh an tAontas comhaontú comhpháirtíochta maidir le creat airgeadais ar comhaontú é ar bunaithe air a ghníomhaíonn na heagraíochtaí agus na gníomhaireachtaí mar chomhpháirtithe daonnúla de chuid an Aontais, ar choinníoll go bhfuil gá le cúnamh agus seirbhísí den sórt sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe;

(c) 

eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí ar dheonaigh an tAontas Deimhniú Comhpháirtíochta Daonnúla dóibh nó a dheimhnítear nó a aithnítear ag Ballstát i gcomhréir le nósanna imeachta náisiúnta, ar choinníoll go bhfuil gá leis an gcúnamh agus leis na seirbhísí sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe; nó

(d) 

gníomhaireachtaí speisialaithe na mBallstát, ar choinníoll go bhfuil gá leis an gcúnamh agus leis na seirbhísí sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe.

2.  
De mhaolú ar Airteagal 5(1), i gcásanna nach gcumhdaítear le mír 1 den Airteagal seo, féadfaidh na húdaráis inniúla, faoi cibé coinníollacha ginearálta agus sonracha is iomchuí leo, údaruithe sonracha nó ginearálta a dheonú maidir le soláthar cúnaimh theicniúil nó seirbhísí bróicéireachta, tógála nó innealtóireachta a bhaineann go díreach leis an mbonneagar sna críocha sonraithe sna hearnálacha dá dtagraítear in Airteagal 4(1) mar a shainítear ar bhonn Iarscríbhinn II, gan beann ar thionscnamh na n-earraí agus na teicneolaíochta, ar choinníoll go bhfuil gá leis an gcúnamh agus leis na seirbhísí sin chun críoch daonnúil go heisiach sna críocha sonraithe.
3.  
Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhír 2 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.
4.  
Ní dhéanfaidh aon ní san Airteagal seo difear don chomhlíontacht le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014.

▼C1

Airteagal 6

1.  
Seirbhísí a bhaineann go díreach le gníomhaíochtaí turasóireachta, toirmeascfar iad a sholáthar sna críocha sonraithe.
2.  
Beidh an toirmeasc i mír 1 gan dochar d’fhorghníomhú oibleagáide go dtí an 24 Lúnasa 2022, arb oibleagáid í a eascraíonn as conradh nó as conradh coimhdeach a tugadh i gcrích roimh an 23 Feabhra 2022, nó as conarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú, ar choinníoll go gcuirtear an t-údarás inniúil ar an eolas 5 lá oibre roimh ré ar a laghad.

Airteagal 7

1.  

Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú a dheonú, faoi cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh siad is iomchuí, i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(1) agus Airteagal 4(2), agus i ndáil leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 4(1), ar choinníoll an mhéid seo a leanas:

(a) 

tá gá leis na gníomhaíochtaí chun críocha oifigiúla misin chonsalaigh nó eagraíochtaí idirnáisiúnta a bhfuil díolúintí acu i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta atá sna críocha sonraithe;

(b) 

baineann na gníomhaíochtaí le tionscadail a thacaíonn go heisiach le hospidéil, nó le hinstitiúidí sláinte poiblí eile a sholáthraíonn seirbhísí leighis nó le forais oideachais shibhialta atá suite sna críocha sonraithe; nó

(c) 

is fearais nó trealamh chun críche úsáide leighis iad.

2.  
Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú a dheonú freisin, faoi cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh siad is iomchuí, i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(1), ar choinníoll gur chun críocha cothabhála chun sábháilteacht an bhonneagair atá ann cheana a áirithiú é an t-idirbheart.
3.  
Féadfaidh na húdaráis inniúla údarú a dheonú freisin, faoi cibé téarmaí agus coinníollacha a mheasfaidh siad a bheith iomchuí, i ndáil leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 3(1) agus Airteagal 4(2), agus i ndáil leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus i ndáil leis na seirbhísí dá dtagraítear in Airteagal 5, i gcás inar gá díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú na n-ítimí nó cur i gcrích na ngníomhaíochtaí sin chun teagmhas ar dócha go mbeadh tionchar tromchúiseach agus suntasach aige ar shláinte agus ar shábháilteacht an duine, lena n-áirítear sábháilteacht an bhonneagair atá ann cheana, nó sábháilteacht an chomhshaoil, a chosc go práinneach nó a mhaolú. I gcásanna éigeandála a mbeidh údar cuí leo, féadfar an díol, an soláthar, an t-aistriú nó an t-onnmhairiú a dhéanamh gan réamhúdarú, ar choinníoll go dtabharfaidh an t-onnmhaireoir fógra don údarás inniúil laistigh de 5 lá oibre ó lá an díola, an tsoláthair, an aistrithe nó an onnmhairithe, agus go mbeidh leis an bhfógra sin mionsonra faoin údar cuí a bhí leis an díol, leis an soláthar, leis an aistriú nó leis an onnmhairiú a rinneadh gan reámhúdarú.

Ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a chéile a chur ar an eolas faoi na bearta a ghlactar faoin mír seo agus faoi fhaisnéis ábhartha eile atá ar fáil dóibh.

Airteagal 8

Toirmeascfar páirt a ghlacadh, go feasach agus d’aon turas, lena n-áirítear páirt a ghlacadh go hindíreach, i ngníomhaíochtaí arb é is cuspóir nó éifeacht dóibh dul timpeall ar na toirmisc sin a leagtar síos sa Rialachán seo.

Airteagal 9

Ní bheidh aon dliteanas d’aon sórt ar dhaoine nádúrtha ná dlítheanacha, ar eintitis ná comhlachtaí de thoradh gníomhaíochtaí a dhéanfaidh siad mura raibh a fhios acu, nó nach raibh cúis réasúnach acu amhras a bheith orthu go sáródh a ngníomhaíochtaí na bearta a leagtar amach sa Rialachán seo.

Airteagal 10

1.  

Ní shásófar aon éileamh i ndáil le haon chonradh ná idirbheart a ndearnadh difear dá bhfeidhmiú, go díreach nó go hindíreach, go hiomlán nó go páirteach, leis na bearta a fhorchuirtear faoin Rialachán seo, lena n-áirítear éilimh ar shlánaíocht ná aon éileamh eile den sórt sin, amhail éileamh ar chúiteamh nó éileamh faoi réir ráthaíochta, go háirithe éileamh ar shíneadh a chur le banna, ar ráthaíocht nó ar shlánaíocht nó iad a íoc, go háirithe ráthaíocht airgeadais nó slánaíocht airgeadais, i cibé foirm, más rud é gur ceann de na páirtithe seo a leanas a dhéanann an t-éileamh:

(a) 

daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle ( 3 );

(b) 

aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá ag gníomhú trí bhíthin nó thar ceann duine de na daoine, nó ceann amháin de na heintitis nó na comhlachtaí dá dtagraítear i bpointe (a);

(c) 

aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht a ndearnadh cinneadh eadrána, breithiúnach nó riaracháin é a bheith tar éis sárú a dhéanamh ar na toirmisc a leagtar amach sa Rialachán seo;

(d) 

aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht, má bhaineann an t-éileamh le hearraí a bhfuil a n-allmhairiú toirmiscthe faoi Airteagal 2(1).

2.  
In aon imeacht chun éileamh a fhorfheidhmiú, is faoin duine nádúrtha nó dlítheanach, faoin eintiteas nó faoin gcomhlacht atá ag iarraidh an t-éileamh sin a fhorfheidhmiú, a bheidh sé a chruthú nach dtoirmeasctar an t-éileamh a shásamh le mír 1.
3.  
Tá an tAirteagal seo gan dochar don cheart atá ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí dá dtagraítear i mír 1 chun athbhreithniú breithiúnach ar dhlíthiúlacht neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí conarthacha i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Airteagal 11

1.  
Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit a chéile ar an eolas faoi na bearta arna ndéanamh faoin Rialachán seo agus roinnfidh siad aon fhaisnéis ábhartha a bhfuil teacht acu uirthi lena chéile i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe faisnéis i dtaca le sárú agus fadhbanna forfheidhme agus breithiúnais arna dtabhairt ag na cúirteanna náisiúnta.
2.  
Cuirfidh na Ballstáit a chéile agus an Coimisiún ar an eolas láithreach faoi aon fhaisnéis ábhartha eile atá ar fáil dóibh a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do chur chun feidhme éifeachtach an Rialacháin seo.

Airteagal 12

Cumhachtófar don Choimisiún Iarscríbhinn I a leasú ar bhonn na faisnéise a sholáthróidh na Ballstáit.

Airteagal 13

1.  
Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo a leagan síos agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.
2.  
Tabharfaidh na Ballstáit fógra gan mhoill don Choimisiún faoi na rialacha dá dtagraítear i mír 1 tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó faoi aon leasú ina dhiaidh sin.

Airteagal 14

1.  
Ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis inniúla dá dtagraítear sa Rialachán seo agus sainaithneoidh siad na húdaráis sin ar na suíomhanna gréasáin a liostaítear in Iarscríbhinn I. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi aon athrú ar sheoltaí a suíomhanna gréasáin a liostaítear in Iarscríbhinn I.
2.  
Tabharfaidh na Ballstáit fógra gan mhoill don Choimisiún faoina n-údaráis inniúla, lena n-áirítear sonraí teagmhála na n-údarás inniúil sin, tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad fógra dó faoi aon leasú ina dhiaidh sin.
3.  
I gcás ina leagtar amach leis an Rialachán seo ceanglas maidir le fógra a thabhairt don Choimisiún, an Coimisiún a chur ar an eolas nó cumarsáid a dhéanamh leis ar shlí eile, is iad an seoladh agus na sonraí teagmhála eile a shonraítear in Iarscríbhinn I an seoladh agus na sonraí teagmhála atá le húsáid le haghaidh na cumarsáide sin.

Airteagal 15

Beidh feidhm ag an Rialachán seo:

(a) 

laistigh de chríoch an Aontais, lena n-áirítear a aerspás;

(b) 

ar bord aon aerárthaigh nó aon soithigh faoi dhlínse Ballstáit;

(c) 

maidir le haon duine, laistigh de chríoch an Aontais nó lasmuigh di, ar náisiúnach Ballstáit é;

(d) 

maidir le haon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht, laistigh de chríoch an Aontais nó lasmuigh di, atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit;

(e) 

maidir le haon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht i leith aon ghnó a dhéantar go hiomlán nó go páirteach laistigh den Aontas.

Airteagal 16

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

Suíomhanna gréasáin le haghaidh faisnéis maidir le húdaráis inniúla na mBallstáit agus an seoladh chun fógra a chur chuig an gCoimisiún Eorpach

▼M1

AN BHEILG

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

AN BHULGÁIR

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

AN tSEICIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

AN DANMHAIRG

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

AN GHEARMÁIN

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

AN EASTÓIN

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÉIRE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

AN GHRÉIG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

AN SPÁINN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

AN FHRAINC

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

AN CHRÓIT

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

AN IODÁIL

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

AN CHIPIR

https://mfa.gov.cy/themes/

AN LAITVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

AN LIOTUÁIN

http://www.urm.lt/sanctions

LUCSAMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

AN UNGÁIR

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

AN ÍSILTÍR

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AN OSTAIR

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

AN PHOLAINN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

AN PHORTAINGÉIL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

AN RÓMÁIN

http://www.mae.ro/node/1548

AN tSLÓIVÉIN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

AN tSLÓVAIC

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

AN FHIONLAINN

https://um.fi/pakotteet

AN tSUALAINN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Seoladh chun fógraí a chur chuig an gCoimisiún Eorpach:

An Coimisiún Eorpach

An Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil (AS FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

R-phost: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
IARSCRÍBHINN II

Liosta earraí agus teicneolaíochta dá dtagraítear in Airteagal 4Caibidil/Cód AC

Tuairisc ar an táirge

Caibidil 25

SALANN; SULFAR; ITHREACHA AGUS CLOCHA; ÁBHAIR PHLÁSTRÁLA, AOL AGUS STROIGHIN

Caibidil 26

MIANTA, SLAIG AGUS LUAITH

Caibidil 27

BREOSLAÍ MIANRACHA, OLAÍ MIANRACHA AGUS TÁIRGÍ DE THORADH A nDRIOGTHA; SUBSTAINTÍ BIOTÚMANACHA; CÉARACHA MIANRACHA

Caibidil 28

CEIMICEÁIN NEAMHORGÁNACHA; COMHDHÚILE ORGÁNACHA NÓ NEAMHORGÁNACHA AS MIOTAIL LÓMHARA, AS MIOTAIL TEARC-CHRÉ, AS DÚILE RADAIGHNÍOMHACHA NÓ AS ISEATÓIP

Caibidil 29

CEIMICEÁIN ORGÁNACHA

3824

Táthuithe ullmhaithe do mhúnlaí nó do chroíthe teilgcheártan; táirgí agus ullmhóidí ceimiceacha ó na tionscail cheimiceacha nó ó na tionscail ghaolmhara (lena n-áirítear iad siúd ina bhfuil meascáin de tháirgí nádúrtha), nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

3826 00

Bithdhíosal agus meascáin atá déanta as, nach bhfuil olaí peitriliam nó olaí a fhaightear ó mhianraí bitiúmanacha iontu nó ina bhfuil, de réir meáchain, níos lú ná 70 % de na holaí sin

Caibidil 72

Iarann agus cruach

Caibidil 73

Earraí déanta as iarainn nó as cruach

Caibidil 74

Copar agus earraí déanta as copar

Caibidil 75

Nicil agus earraí atá déanta de nicil

Caibidil 76

Alúmanam agus earraí déanta as alúmanam

Caibidil 78

Luaidhe agus earraí atá déanta as luaidhe

Caibidil 79

Sinc agus earraí atá déanta as sinc

Caibidil 80

Stán agus earraí déanta as stán

Caibidil 81

Táirmhiotail eile; ceirméid; earraí déanta as táirmhiotail eile nó as ceirméid

8207 13 00

UIRLISÍ CHUN CLOCHA A DHRUILEÁIL NÓ AN TALAMH A THOLLADH, IAD INMHALARTAITHE, INA bhFUIL PÁIRTEANNA OIBRE DÉANTA AS CAIRBÍDÍ MIOTAIL SINTÉARAITHE NÓ AS CEIRMÉID

8207 19 10

UIRLISÍ CHUN CLOCHA A DHRUILEÁIL NÓ AN TALAMH A THOLLADH, IAD INMHALARTAITHE, INA bhFUIL PÁIRTEANNA OIBRE DÉANTA AS DIAMANT NÓ AS DIAMANT CEIRTLEÁNAITHE

8401

Imoibreoirí núicléacha; eilimintí breosla (cartúis), nach bhfuil ionradaithe, le haghaidh imoibreoirí núicléacha; innealra agus gairis le haghaidh scaradh iseatópach:

8402

Coirí a ghineann gal uisce nó gala eile (seachas coirí uisce te le haghaidh téimh lárnaigh lenar féidir gal uisce a ghiniúint faoi lagbhrú freisin); coirí uisce fhorthéite:

8403

Coirí téimh lárnaigh seachas na cinn atá faoi cheannteideal 8402

8404

Gléasra cúnta lena úsáid le coirí atá faoi cheannteideal 8402 nó 8403 (mar shampla, barainneoirí, forthéiteoirí, easbhainteoirí súiche, aisghabhálaithe gáis); comhdhlúthadáin gaile uisce nó córais cumhachta gaile eile

8405

Gineadóirí gáis táirgeora nó gáis uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí; gineadóirí gáis; aicéitiléine agus gineadóirí gáis comhchosúla a úsáideann próiseas uisce, gona n-íontóirí nó gan íontóirí

8406

Tuirbíní gaile uisce agus tuirbíní gaile eile:

8407

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha

8408

Innill loiní dócháin inmheánaigh d'adhaint chomhbhrú (innill díosail nó leathdhíosail):

8409

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid le hinnill faoi cheannteidil 8407 nó 8408 go príomha nó leis na hinnill sin amháin

8410

Tuirbíní hiodrálacha, rothaí uisce, maille leis na rialtáin a ghabhann leo

8411

Innill turba-scairde, turba-liáin agus tuirbíní gáis eile

8412

Innill agus mótair eile

8413

Caidéil le haghaidh leachtanna, bídís feistithe le feiste tomhais nó ná bídís; ardaitheoirí leachta

8414

Caidéil aeir nó folúis, comhbhrúiteoirí agus gaothráin aeir nó gáis eile; cochaill aerála nó athchúrsála a chuimsíonn gaothrán, bídís feistithe le scagairí nó ná bídís

8415

Meaisíní aerchóirithe, ina bhfuil gaothrán mótarthiomáinte agus eilimintí chun an teocht agus taise an aeir a athrú, lena n-áirítear na meaisíní nach féidir taise an aeir a rialú ann ar leithligh

8416

Dóirí foirnéise i gcomhair breosla leachtach, i gcomhair breosla soladach mionaithe nó i gcomhair gáis; stócálaithe meicniúla gona ngrátaí meicniúla, gona scaoilteoirí luatha meicniúla agus fearais chomhchosúla

8417

Foirnéisí agus oighinn thionsclaíocha, lena n-áirítear loisceoirí, neamhleictreacha

8418

Cuisneoirí, reoiteoirí agus trealamh cuisniúcháin nó reo eile, bídís leictreach nó ná bídís; caidéil teasa seachas meaisíní aerchóirithe atá faoi cheannteideal 8415

8420

Meaisíní cleandrála nó meaisíní rollta eile, seachas i gcomhair miotal nó gloine, maille leis na sorcóirí a ghabhann leo

8421

Lártheifneoirí, lena n-áirítear triomadóirí lártheifeacha; innealra agus gléasra scagacháin nó íonúcháin, i gcomhair leachtanna nó gás

8422

Miasniteoirí; innealra le haghaidh buidéil nó coimeádáin eile a ghlanadh nó a thriomú; innealra i gcomhair buidéil, cannaí, boscaí, málaí nó coimeádáin eile a líonadh, a dhúnadh, a shéalú nó a lipéadú; innealra le buidéil, prócaí, feadáin agus coimeádáin chomhchosúla a chur i gcapsúl; innealra pacála nó clúdaithe eile (lena n-áirítear innealra teas-chrapchlúdaithe); innealra le haghaidh deochanna a aerú

8423

Innealra meáite (meánna a bhfuil íogaireacht 5 cg nó níos fearr acu as an áireamh), lena n-áirítear innill chomhairimh nó seiceála; meáchain i gcomhair meaisíní meáite de gach cineál

8424

Fearais mheicniúla (bídís oibrithe de láimh nó ná bídís) i gcomhair leachtanna nó púdair a theilgean, a easrú nó a spraeáil; múchtóirí tine bídís luchtaithe nó ná bídís; gunnaí spraeála agus fearais chomhchosúla; meaisíní gaile nó greanroiste agus meaisíní scairdteilgin comhchosúla

8425

Tácla agus croch ulóige seachas crocha scipe; crainn tochrais agus tochaird; seacanna

8426

Deiricí long; craenacha, lena n-áirítear craenacha cábla; frámaí tógála inaistrithe, iompróirí scaradh gabhail agus trucailí oibreacha atá feistithe le craein

8427

Trucailí ladhar-ardaitheora; trucailí oibrithe eile atá feistithe le trealamh ardúcháin nó láimhseála

8428

Innealra eile tógála, láimhseála, luchtaithe nó díluchtaithe (mar shampla, ardaitheoirí, staighrí creasa, iompróirí, telefeiricí)

8429

Ollscartairí, claonscartairí, grádóirí, leibhéalaithe, scríobairí, sluaistí meicniúla, tochaltóirí, lódairí sluaisteacha, meaisíní sactha agus rollóirí bóthair, iad féinghluaiste

8430

Innealra eile gluaiste, grádaithe, leibhéalaithe, scríobtha, tochailte, sactha, balctha, asbhainte nó tollta, le haghaidh cré, mianraí nó mianta; sáiteoirí píle agus asbhainteoirí píle; céachtaí sneachta agus séidirí sneachta

8431

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid leis an innealra atá faoi cheannteideal 8425 go 8430 amháin nó go príomha

8432

Innealra talmhaíochta, gortóireachta nó foraoiseachta le haghaidh ullmhú nó saothrú na hithreach; rollóirí faiche nó faiche spóirt

8435

Preasanna, brúiteoirí agus innealra comhchosúil a úsáidtear i dtáirgeadh fíona, leann úll, súnna torthaí nó deochanna comhchosúla

8436

Innealra eile talmhaíochta, gortóireachta, foraoiseachta, innealra um choinneáil éanlaithe clóis nó coinneáil na mbeach lena n-áirítear gléasra péactha ar a bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe; goradáin agus aonaid ghoir éanlaithe clóis

8437

Meaisíní chun síolta, grán nó glasraí léagúmacha triomaithe a ghlanadh, a shórtáil nó a ghrádú; innealra a úsáidtear i dtionscadal na muilleála nó le gránbhairr nó glasraí léagúmacha triomaithe a oibriú, seachas innealra den chineál a úsáidtear ar fheirm

8439

Innealra le haghaidh laíon d’ábhar snáithíneach ceallúlósach a dhéanamh nó le haghaidh páipéar nó cairtchlár a dhéanamh nó a chríochnú

8440

Innealra leabharcheangail, lena n-áirítear meaisíní fuála leabhar

8441

Innealra eile le haghaidh laíon páipéir, páipéar nó cairtchlár a chóiriú, lena n-áirítear meaisíní gearrtha de gach cineál

8442

Innealra, gléasra agus trealamh (seachas na meaisín-uirlisí atá faoi cheannteidil 8456 go 8465 ) chun plátaí, sorcóirí nó comhpháirteanna priontála eile a ullmhú nó a dhéanamh; plátaí, sorcóirí agus comhpháirteanna priontála eile; plátaí, sorcóirí agus clocha liteagrafacha, a ullmhaítear chun priontála (mar shampla, plánáilte, gránaithe nó snasta)

8443

Innealra priontála a úsáidtear i gcomhair priontála le plátaí, sorcóirí agus comhpháirteanna priontála eile atá faoi cheannteideal 8442 ; printéirí eile, meaisíní cóipeála agus meaisíní facs, bídís ceangailte le chéile nó ná bídís; páirteanna gona ngabhálais

8444 00

Meaisíní i gcomhair ábhair theicstíle de dhéantús an duine a easbhrú, a tharraingt, a uigeachtú nó a ghearradh:

8445

Meaisíní chun snáithíní teicstíle a ullmhú; meaisíní sníomhacháin, dúblála nó casta agus innealra eile le snáth teicstíle a tháirgeadh; meaisíní tochraiste nó casta teicstíle (lena n-áirítear casadh innigh) agus meaisíní le haghaidh snáthanna teicstíle a ullmhú le húsáid ar na meaisíní faoi cheannteideal 8446 nó 8447

8447

Meaisíní cniotála, meaisíní nascála lúb agus meaisíní le haghaidh snáth galúnaithe, tulle, lása, bróidnéireachta, ciumhsóga, bréid nó eangaí agus meaisíní le haghaidh caitínithe

8448

Meaisíní cúnta le húsáid le meaisíní atá faoi cheannteidil 8444 , 8445 , 8446 nó 8447 (mar shampla, dobaithe, jacquard, stopanna uathoibríocha, meicníochtaí athraithe tointeálacha); páirteanna agus gabhálais atá oiriúnach le húsáid le meaisíní faoin gceannteideal seo nó faoi cheannteidil 8444 , 8445 , 8446 , 8447 amháin nó go príomha (mar shampla, fearsaidí agus eitleoirí fearsaide, cardáil éadaí, cíortha, siní easbhrúite, tointeálacha, úmacha agus frámaí úma, snáthaidí osánachta)

8449 00 00

Innealra le haghaidh feilt nó earraí neamhfhite a mhonarú nó a chríochnú sa phíosa nó i gcruthanna, lena n-áirítear innealra le hataí feilt a dhéanamh; bloic le haghaidh hataí a dhéanamh

8450

Meaisíní níocháin tí nó le haghaidh neachtlainne, lena n-áirítear meaisíní a dhéanann idir níochán agus triomú:

8452

Meaisíní fuála, seachas meaisíní fuála leabhar faoi cheannteideal 8440 ; troscán, boinn agus clúdaigh arna ndearadh go speisialta le haghaidh meaisíní fuála; snáthaidí meaisíní fuála

8453

Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair nó le haghaidh coisbheart nó earraí eile seithí, craicne nó leathair a dhéanamh nó a dheisiú, seachas meaisíní fuála

8454

Tiontairí, ladair, múnlaí tinní agus meaisíní teilgthe, de chineál a úsáidtear sa mhiotalóireacht nó i dteilgcheártaí miotail

8455

Muilte rollta miotail maille leis na rollaí a ghabhann leo

8456

Meaisín-uirlisí le haghaidh ábhar a shaoirsiú trí ábhar a bhaint, le próisis léasair nó solais nó léis fótóin eile, léis ultrasonaigh, díluchtaithe leictrigh, leictricheimiceacha, léis leictreoin, léis ianaigh nó stua-phlasmacha; meaisíní gearrtha scaird uisce

8457

Ionaid mheaisínithe, meaisíní tógála seasta (stáisiún singil) agus meaisíní aistrithe ilstáisiúin, chun miotal a oibriú

8458

Deileanna (lena n-áirítear ionaid deileadóireachta) le miotail a bhaint

8459

Meaisín-uirlisí (lena n-áirítear meaisíní ceannaonaid den chineál a bhíonn ar shleamhnáin) i gcomhair druileáil, tolladh, muilleáil, snáithiú nó tapáil trí mhiotal a bhaint, seachas ar dheileanna (lena n-áirítear ionaid deileadóireachta) atá faoi cheannteideal 8458

8460

Meaisín-uirlísí le haghaidh miotal nó miotail cheirmeacha a dhíbhurrú, a fhaobhrú, a líomhadh, a mhíniú, a rádalú, a shnasú nó a chríochnú ar bhealach eile trí chlocha meilte, scríobaigh nó táirgí snasta, seachas meaisíní gearrtha giair, meilte giair nó críochnaithe giair atá faoi cheannteideal 8461

8461

Meaisín-uirlisí le haghaidh plánáil, múnlú, déanamh sliotán, bróitseáil, gearradh giair, meilt giair nó críochnú giair, sábhadh, teascadh agus uirlisí meaisín eile a oibríonn trí mhiotal nó miotail cheirmeacha a bhaint, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

8462

Meaisín-uirlisí (lena n-áirítear preasanna) le haghaidh miotal a oibriú trína ghaibhniú, a ghreadú nó stampáil dísle; meaisín-uirlisí (lena n-áirítear preasanna) le haghaidh miotal a oibriú trí lúbadh, filleadh, díriú, leacú, fiar, puinseáil nó eangú; preasanna le haghaidh cairbídí nó cairbídí miotail a oibriú, nach sonraítear thuas

8463

Meaisín-uirlisí eile le haghaidh miotal nó miotal ceirmeach a oibriú, gan ábhar a bhaint

8464

Meaisín-uirlisí le haghaidh cloch, ceirmigh, coincréit, stroighin aispeiste nó ábhair mhianracha eile a oibriú nó le haghaidh gloine a oibriú go fuar

8465

Meaisín-uirlisí (lena n-áirítear meaisíní le haghaidh tairneála, stáplála, gliúála nó cóimeála eile) le haghaidh adhmad, corc, cnámh, rubar crua, plaistigh chrua nó ábhair chrua chomhchosúla a oibriú

8466

Páirteanna agus gabhálais atá oiriúnach le húsáid go príomha leis na meaisíní atá faoi cheannteidil 8456 go 8465 , nó chuige sin amháin, lena n-áirítear coinneálaithe saothair nó uirlise, cinn dísle féinoscailte, cinn a scoilteann agus ceangaltáin speisialta eile le haghaidh na meaisín-uirlisí; coinneálaithe uirlise d’aon chineál uirlise le haghaidh oibriú i ngreim láimhe

8467

Uirlisí le haghaidh oibriú i ngreim láimhe, neomatach, hiodrálach nó le mótar féinchuimsithe leictreach nó neamhleictreach

8468

Innealra agus gléasra le haghaidh sádrála, prásála nó táthaithe, bíodh sé in ann gearradh nó ná bíodh, seachas iad siúd faoi cheannteideal 8515 ; meaisíní agus fearais a oibríonn le gás chun faghairt a chur ar dhromchlaí

8469 00

Clóscríobháin seachas printéirí atá faoi cheannteideal 8443 ; meaisíní próiseála focal

8470

Áireamháin agus meaisíní taifeadta sonraí, atáirgthe agus taispeána de mhéid póca a bhfuil feidhmeanna ríofa acu; meaisíní cuntasaíochta, meaisíní francála poist, meaisíní eisithe ticéad agus meaisíní comhchosúla, a chuimsíonn gaireas ríofa; scipéid airgid

8471

Meaisíní próiseála sonraí uathoibríocha maille leis na haonaid a ghabhann leo; léitheoirí maighnéadacha nó optúla, meaisíní le sonraí a thras-scríobh ar mheáin sonraí i bhfoirm chódaithe agus meaisíní le haghaidh sonraí mar seo a phróiseáil, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile

8472

Meaisíní oifige eile (mar shampla, meaisíní heicteagraf nó dúblála stionsail, meaisíní breactha seoltaí, dáileoirí uathoibríocha nótaí airgid, meaisíní sórtála bonn, meaisíní comhairimh nó clúdaithe bonn, meaisíní bioraithe pinn luaidhe, meaisíní bréifnithe nó stáplála)

8473

Páirteanna agus gabhálais (seachas clúdaigh, cásanna iompair agus mar sin de) atá oiriúnach le húsáid leis na meaisíní atá faoi cheannteideal 8469 go 8472 amháin nó leo siúd go príomha

8474

Innealra le haghaidh cré, cloch, mianta nó substaintí mianracha eile, i bhfoirm sholadach (lena n-áirítear púdar nó taos) a shórtáil, a chriathrú, a scaradh, a ní, a bhrú, a mheilt, a mheascadh nó a fhuineadh; innealra i gcomhair breoslaí soladacha mianracha, taos ceirmeach, ábhair plástrála nó táirgí mianracha eile i bhfoirm púdair nó taois a cheapadh nó a mhúnlú; meaisíní le haghaidh múnlaí teilgcheárta a dhéanamh de ghaineamh

8475

Meaisíní le haghaidh lampaí, feadáin nó comhlaí nó splancbholgáin, leictreacha nó leictreonacha i gclúdaigh ghloine a chóimeáil; meaisíní le haghaidh saoirsiú te nó monarú; a dhéanamh ar ghloine nó earraí gloine

8476

Meaisíní díola earraí uathoibríocha (mar shampla, stampaí poist, toitíní, bia nó deochanna), lena n-áirítear meaisíní sóinseála airgid

8477

Innealra le haghaidh rubar nó plaistigh a shaoirsiú le haghaidh táirgí a dhéanamh as na hábhair seo, nach bhfuil sonraithe nó san áireamh in aon áit eile sa chaibidil seo

8478

Innealra le haghaidh tobac a ullmhú nó a chóiriú nach bhfuil sonraithe nó san áireamh in aon áit eile sa chaibidil seo

8479

Meaisíní agus fearais mheicniúla a bhfuil feidhmeanna ar leith acu nach bhfuil sonraithe, nó nach bhfuil san áireamh in aon áit eile sa chaibidil seo

8480

Boscaí múnlála le haghaidh teilgcheárta miotail; boinn múnlaithe; patrúin múnlaithe; múnlaí le haghaidh miotail (seachas múnlaigh tinní), cairbídí miotail, gloine, ábhair mhianracha, rubar nó plaistigh

8481

Sconnaí, cocaí agus fearais eile le haghaidh píopaí, blaoscanna coire, umair, dabhcha nó a leithéidí, lena n-áirítear comhlaí laghdaithe brú agus comhlaí rialaithe teasa

8482

Imthacaí gránacha nó rollacha

8483

Fearsaidí tarchuir (lena n-áirítear ceamfhearsaidí agus cromfhearsaidí) agus cromáin; cásálacha imthacaí agus imthaca loma fearsaide; giair agus giaráil; gránscriúnna nó rollscriúnna; giarbhoscaí agus athraitheoirí luais eile, lena n-áirítear tiontairí casmhóiminte; rothaí lústair agus ulóga, lena n-áirítear bloic ulóige; crága agus cúpláin fearsaide (lena n-áirítear ailt uilíocha)

8484

Gaiscéid agus ailt chomhchosúla leathánra mhiotail comhcheangailte le hábhar eile a bhfuil dhá shraith nó níos mó miotail ann; foirne nó ilchnuasaigh gaiscéad agus alt comhchosúil, a bhfuil comhdhéanamh neamhchosúil acu, curtha i máilíní, i gclúdaigh nó i bpacáil comhchosúil; séalaí meicniúla

8486

Meaisíní agus gléasra de chineál a úsáidtear go príomha le haghaidh peileanna nó sliseoga leathsheoltóirí, gairis leathsheoltóirí, ciorcaid leictreonacha chomhtháite nó painéil chothroma chun taispeána, nó chuige sin amháin; meaisíní agus gléasra atá sonraithe i nóta 9(C) a ghabhann leis an gcaibidil seo; páirteanna agus gabhálais

8487

Páirteanna innealra, nach bhfuil seoláin leictreonacha, inslitheoirí, corna, tadhaill nó gnéithe leictreonacha eile iontu, nach bhfuil sonraithe ná áirithe in aon áit eile sa chaibidil seo

8501

Mótair leictreacha agus gineadóirí (seachas foirne ginte)

8502

Foirne ginte leictreachais agus tiontairí rothlacha

8503

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid le mótair agus gineadóirí leictreacha, le tacair ginte leictreachais nó le tiontairí rothlacha nach bhfuil sonraithe in aon áith eile, agus le húsáid leo sin amháin nó go príomha

8504

Claochladáin leictreacha, tiontairí statacha (mar shampla, coigeartóirí) agus ionduchtóirí; páirteanna díobh

8505

Leictreamaighnéid (seachas le haghaidh úsáid mhíochaine); buanmhaighnéid agus earraí arna gceapadh le bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a mhaighnéadú; smutáin, clampaí agus gairis coinneála comhchosúla leictreamaighnéadacha nó buanmhaighnéadacha; cúpláin, crága agus coscáin leictreamaighnéadacha; cinn tógála leictreamaighnéadacha; páirteanna díobh

8507

Taisc-chealla leictreacha, lena n-áirítear na scarthóirí a ghabhann leo, bídís cearnógach nó dronuilleogach nó ná bídís; páirteanna díobh (gan iad sin atá caite ná iad sin atá déanta as rubar neamhchruaite nó as teicstílí neamhchruaite)

8511

Fearais adhainte nó tosaithe leictreacha de chineál a úsáidtear le hinnill dócháin inmheánaigh lena mbaineann spréach-adhaint nó brú-adhaint (mar shampla, maignéatónna adhainte, maignéató-dineamónna, cornaí adhainte, spréachphlocóidí agus plocóidí téitheora, mótair dúisithe); gineadóirí (mar shampla, dineamónna, ailtéarnóirí) agus gearrthóga de chineál a úsáidtear i gcomhpháirt le hinnill dá leithéid; páirteanna díobh

8514

Foirnéisí agus oighinn leictreacha tionsclaíochta nó saotharlainne (lena n-áirítear iad siúd a fheidhmíonn trí ionduchtú nó caillteanas tréleictreach); trealamh tionsclaíochta nó saotharlainne eile le haghaidh cóireáil teasa ábhar trí ionduchtú nó caillteanas tréleictreach; páirteanna díobh

8515

Meaisíní leictreacha agus gléasra leictreach (lena n-áirítear gás a théitear go leictreach), léasair nó léis solais nó fótóin eile, ultrasonacha, bíogtha maighnéadaigh nó sádrála stua-phlasmaí, brásála nó táthúcháin, bídís ábalta gearradh nó ná bídís; meaisíní agus gairis leictreacha le haghaidh spraeáil the miotail, cairbídí miotail nó ceirméad; páirteanna díobh (seachas gunnaí le haghaidh spraeáil the miotail)

8525

Gléasra tarchuir le haghaidh craoladh raidió nó teilifíse, bíodh gléasra fála nó taifeadta nó atáirgthe fuaime ann nó ná bíodh; ceamaraí teilifíse, ceamaraí digiteacha agus fístaifeadáin cheamara

8526

Gléasra radair, gléasra cúnta radloingseoireachta agus gléasra cianrialaithe raidió

8527

Gléasra glactha le haghaidh craoladh raidió, bíodh gléasra taifeadta nó atáirgthe fuaime nó clog comhcheangailte, sa chásáil chéanna, nó ná bíodh

8528

Monatóirí agus teilgeoirí, nach gcuimsíonn gléasra glactha teilifíse; gléasra glactha le haghaidh teilifíse, bíodh glacadóir craolta raidió nó gléasra taifeadta nó atáirgthe fuaime nó físe ann nó ná bíodh

8529

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid leis an ngléasra atá faoi cheannteidil 8525 go 8528 amháin nó leo siúd go príomha

8530

Trealamh comharthaíochta, sábháilteachta nó rialaithe tráchta leictreach le haghaidh iarnród, trambhealaí, bóithre, uiscebhealaí intíre, áiseanna páirceála, fearais chalafoirt nó aerpháirceanna; páirteanna díobh (seachas trealamh meicniúil nó leictrimeicniúil atá faoi cheannteideal 8608 )

8531

Gléasra leictreach fuaime nó físe; páirteanna díobh (mar shampla, cloig, bonnáin, painéil táscaire, aláraim buirgléireachta nó tine) (seachas iad siúd le haghaidh rothar, mótarfheithiclí agus comharthaíocht tráchta)

8532

Toilleoirí leictreacha, seasta, inathraithe nó inchoigeartaithe (réamhshocraithe); páirteanna díobh

8533

Friotóirí leictreacha (lena n-áirítear réastait agus poitéinsiméadair), seachas friotóirí téimh; páirteanna díobh

8534

Ciorcaid phriontáilte

8535

Gléasra leictreonach le haghaidh ciorcaid leictreonacha a lascadh nó a chosaint, nó le haghaidh naisc a dhéanamh le ciorcaid leictreacha nó laistigh díobh (mar shampla, lasca, fiúsanna, coscairí tintrí, teorantóirí voltais, sochtóirí borrtha, plocóidí agus nascóirí eile, comhchumair), le haghaidh voltas níos mó ná 1 000 V (seachas deasca rialaithe, caibinéid rialaithe, painéil rialaithe, etc. faoi cheannteideal 8537 )

8536

Gléasra leictreonach le haghaidh ciorcaid leictreonacha a lascadh nó a chosaint, nó le haghaidh naisc a dhéanamh le ciorcaid leictreacha nó laistigh díobh (mar shampla, lasca, athsheachadáin, fiúsanna, coscaire tintrí, plocóidí, soicéid, coinneálaithe lampa, comhchumair), le haghaidh voltas nach mó ná 1 000 V (seachas deasca rialaithe, caibinéid rialaithe, painéil rialaithe, etc. faoi cheannteideal 8537 )

8537

Cláir, painéil, consóil, deasca, caibinéid agus boinn eile, atá feistithe le dhá ghaireas nó níos mó faoi cheannteidil 8535 nó 8536 , le haghaidh rialú leictreach nó dáileadh leictreachais, iad siúd a bhfuil uirlisí nó gairis faoi Chaibidil 90 mar chuid díobh san áireamh, agus caibinéid rialaithe uimhriúil (seachas gaireas lasctha le haghaidh teileafónaíochta líne nó teileagrafaíochta líne no le haghaidh fóin físe)

8538

Páirteanna atá oiriúnach le húsáid leis an ngaireas faoi cheannteidil 8535 , 8536 nó 8537 amháin nó go príomha agus nach bhfuil sonraithe in aon áit eile

8539

Lampaí filiméid leictrigh nó scaoilte, lena n-áirítear aonaid lampa léis shéalaithe agus lampaí ultraivialaite nó infridhearga; stua-lampaí; páirteanna díobh

8540

Comhlaí agus feadáin teirmianacha, catóide fuaire nó fótacatóide (mar shampla, comhlaí agus feadáin folúis nó gaile nó feadáin atá líonta le gás, comhlaí agus feadáin coigeartaithe stua-mhearcair, feadáin gha-chatóideacha, feadáin le haghaidh ceamaraí teilifíse); páirteanna díobh

8541

Dé-óidí, trasraitheoirí agus gléasanna leathsheoltóra comhchosúla; gairis leathsheoltóra fótamhothálacha, lena n-áirítear cealla fótavoltacha bídís cóimeáilte i módúil nó cóirithe ina bpainéil nó ná bídís (seachas gineadóirí fótavoltacha); dé-óidí astaithe solais, criostail phísileictreacha shuite; páirteanna díobh

8542

Ciorcaid leictreonacha iomlánaithe; páirteanna díobh

8543

Meaisíní agus gléasra leictreonach a bhfuil feidhmeanna ar leith acu nach bhfuil sonraithe in aon áit eile i gCaibidil 85; páirteanna díobh

8544

Sreang inslithe (cruanta nó anóidithe san áireamh), cábla inslithe (cábla comhaiseach san áireamh) agus seoltóirí leictreacha inslithe eile, bíodh nascóirí feistithe díobh nó ná bíodh; cáblaí snáithín optúil, déanta de shnáithíní i dtruaillí ar leith, bídís cóimeáilte le seoltóirí leictreacha nó feistithe le nascóirí nó ná bídís

8545

Leictreoidí carbóin, scuaba carbóin, carbóin le haghaidh lampaí nó ceallraí agus earraí eile graifíte nó carbóin eile, le miotal nó gan é, de chineál a úsáidtear chun críocha leictreacha

8546

Inslitheoirí leictreacha atá déanta as aon ábhar (seachas feistis inslithe)

8547

Feistis inslithe le haghaidh meaisíní leictreacha, fearais nó trealamh, ar feistis iad nach bhfuil iontu ach ábhar inslithe seachas aon mhion-chomhpháirt miotail (mar shampla, soicéid snáithithe) a cuireadh san áireamh le linn a mhúnlaithe chun críocha cóimeála amháin, seachas inslitheoirí atá faoi cheannteideal 8546 ; feadánra seolphíobáin leictreach agus ailt dóibh, déanta de tháirmhiotail líneáilte le hábhar inslithe

8548

Fuíoll agus drámh cealla príomhúla, ceallraí príomhúla agus taisc-cheallraí leictreacha; cealla príomhúla caite, ceallraí príomhúla caite agus taisc-cheallraí caite; páirteanna leictreacha d’innealra nó de ghléasra, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile i gCaibidil 85

 

Táirgí rúnda faoi Chaibidil 85; earraí faoi Chaibidil 85 arna n-iompar leis an bpost nó leis an mbeartphost (extra)/cód athdhéanta le haghaidh dáileadh staidrimh

Caibidil 86

Innill iarnróid nó trambhealaigh, rothstoc agus páirteanna díobh; daingneáin agus feistis riain iarnróid nó trambhealaigh agus páirteanna díobh; trealamh meicniúil (lena n-áirítear leictrimeicniúil) comharthaíochta tráchta de gach cineál

8701

Tarracóirí (seachas tarracóirí atá faoi cheannteideal 8709 )

8702

Mótarfheithiclí chun deichniúr nó níos mó a iompar, an tiománaí san áireamh

8704

Mótarfheithiclí chun earraí a iompar

8705

Mótarfheithiclí sainchuspóireacha, seachas iad siúd atá ceaptha go príomha chun daoine nó earraí a iompar (mar shampla, leoraithe deisithe, leoraithe craenach, feithiclí comhraicthe dóiteáin, leoraithe measctha coincréite, leoraithe scuabadóra bóthair, leoraithe spraeála, ceardlanna taistil, aonaid raideolaíocha taistil)

8706 00

Fonnaí a bhfuil inneall feistithe iontu, do na mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705

8709

Trucailí monarchan, de chineál féinghluaiste, nach bhfuil trealamh tógála nó láimhseála feistithe orthu, den chineál a úsáidtear i monarchana, trádstórais, limistéir duganna nó aerfoirt do ghearriompar earraí; tarracóirí den chineál a úsáidtear ar ardáin stáisiúin iarnróid; páirteanna de na feithiclí thuasluaite

8710 00 00

Tancanna agus feithiclí troda armúrtha eile, de chineál mótarthrealmhaithe, bíodh airm feistithe iontu nó ná bíodh, agus páirteanna díobh

8716

Leantóirí agus leathleantóirí; feithiclí eile, nach feithiclí innealltiomáinte iad; páirteanna díobh

Caibidil 88

Aerárthaí, spásárthaí, agus páirteanna díobh

Caibidil 89

Longa, báid agus déanmhais shnámhacha

Caibidil 98

Gléasra iomlán tionscail

7106

Airgead (lena n-áirítear airgead atá plátáilte le hór nó le platanam), é neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, sin nó ina phúdar

7107

Táirmhiotail, iad cumhdaithe le hairgead leathmhonaraithe, ach gan aon saoirsiú déanta orthu thairis sin

7108

Ór (lena n-áirítear ór atá plátáilte le platanam), é neamhshaoirsithe, nó é i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó i bhfoirm púdair

7109

Táirmhiotail nó airgead, iad cumhdaithe, gan saoirsiú breise déanta orthu thar an leathmhonarú

7110

Platanam, é neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó é ina phúdar

7111

Táirmhiotail, airgead nó ór, cumhdaithe le platanam, leathmhonaraithe agus gan aon saoirsiú thairis sin

7112

Fuíoll agus dramhaíl déanta as miotal lómhar nó as miotal cumhdaithe le miotal lómhar; fuíoll agus dramhaíl eile ina bhfuil miotal lómhar nó comhdhúile de mhiotail lómhara de chineál a úsáidtear go príomha chun miotal lómhar a athghnóthú

9013

Gairis leachtchriostail nach earraí iad dá bhforáiltear ar shlí níos sonraí faoi cheannteidil eile; léasair seachas dé-óidí léasair; fearais agus uirlisí optúla eile nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile sa chaibidil seo:

9014

Compáis threo-aimsithe; ionstraimí agus fearais loingseoireachta eile:

9015

Suirbhéireacht (lena n-áirítear suirbhéireacht fhótaghram-mhéadrach), uirlisí agus fearais hidreagrafacha, aigéaneolaíocha, hidreolaíocha, mheitéareolaíocha nó gheoifisiceacha, gan compáis a áireamh; raonaimsitheoirí

9025

Hidriméadair agus uirlisí comhchosúla a bhíonn ar snámh ar uisce, teirmiméadair, piriméadair, baraiméadair, taismhéadair agus sícriméadair, arb uirlisí iad is féidir nó nach féidir a úsáid le taifeadadh, agus aon mheascán de na huirlisí sin

9026

Uirlisí agus gléasra chun sreabhadh, leibhéal, brú nó athróga eile leachtanna nó gás a thomhas nó a sheiceáil (sreabhmhéadair, tomhsairí leibhéil, manaiméadair, méadair teasa, mar shampla), gan na huirlisí agus na gléasra a áireamh atá faoi cheannteidil 9014 , 9015 , 9028 nó 9032

9027

Uirlisí agus gléasra le haghaidh anailís fhisiceach nó cheimiceach (mar shampla, polaraiméadair, athraonmhéadair, speictriméadair, gléasra anailíse gáis nó deataigh); uirlisí agus gléasra chun slaodacht, póiriúlacht, méadú, teannas dromchla nó a leithéidí a thomhas nó a sheiceáil; uirlisí agus gléasra chun cainníochtaí teasa, fuaime nó solais a thomhas nó a sheiceáil (lena n-áirítear nochtmhéadair); micreatóim

9028

Méadar soláthair nó táirgeachta gáis, leachta nó leictreachais, lena n-áirítear méadair chalabraithe díobh

9029

Áiritheoirí imrothluithe, áiritheoirí táirgeachta, tacsaiméadair, odaiméadair, peidiméadair agus a leithéidí; táscairí luais agus tacaiméadair, seachas na cinn atá faoi cheannteideal 9014 nó 9015 ; stróbascóip

9030

Ascalascóip, anailíseoirí speictrim agus uirlisí agus gléasra eile chun cainníochtaí leictreachais a thomhas nó a sheiceáil, gan na méadair faoi cheannteideal 9028 ; uirlisí agus gléasra chun radaíocht ianúcháin alfa, béite, gáma, X-ghathach, chosmach nó radaíocht ianúcháin eile a thomhas nó a bhrath

9031

Ionstraimí, fearais nó meaisíní tomhais nó seiceála nach bhfuil sonraithe ná áirithe in áit eile sa chaibidil seo; teilgeoirí próifíle:

9032

Uirlisí uathoibríocha agus gairis uathoibríocha rialála nó rialaithe

9033

Páirteanna agus gabhálais (nach bhfuil sonraithe ná áirithe aon áit eile sa chaibidil seo) do mheaisíní, fearais, uirlisí nó gairis atá faoi Chaibidil 90( 1 ) IO L 269, 10.10.2013, lch. 1.

( 2 ) Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch 6).

( 3 ) Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 an 17 Márta 2014 ón gComhairle maidir le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch. 6).

Top