EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R2116-20220826

Consolidated text: Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1306/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/2022-08-26

02021R2116 — GA — 26.08.2022 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2021/2116 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 2 Nollaig 2021

maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1306/2013

(IO L 435 6.12.2021, lch. 187)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) 2022/1408 ÓN gCOIMISIÚN an 16 Meitheamh 2022

  L 216

1

19.8.2022


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 029, 10.2.2022, lch.  45 (2021/2116)
▼B

RIALACHÁN (AE) 2021/2116 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 2 Nollaig 2021

maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1306/2013TEIDEAL I

RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Raon Feidhme

Leis an Rialachán seo, leagtar síos rialacha maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

maoiniú an chaiteachais faoi CBT;

(b) 

na córais bhainistíochta agus rialaithe atá le cur ar bun ag na Ballstáit;

(c) 

nósanna imeachta imréitigh agus comhréireachta.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “neamhrialtacht” neamhrialtacht de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95;

(b) 

ciallaíonn “córais rialachais” comhlachtaí rialachais dá dtagraítear i gCaibidil II de Theideal II den Rialachán seo agus na ceanglais bhunúsacha de chuid an Aontais, lena n-áirítear oibleagáidí na mBallstát i ndáil le leasanna airgeadais an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 59 den Rialachán seo a chosaint go héifeachtach, chomh maith le cur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (AE) 2021/2115, a bPlean Straitéiseach CBT arna fhormheas ag an gCoimisiún agus an córas tuairiscithe arna chur ar bun chun críocha na tuarascála bliantúla ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 134 den Rialachán sin;

(c) 

ciallaíonn “ceanglais bhunúsacha de chuid an Aontais” na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/2115 agus sa Rialachán seo, sa Rialachán Airgeadais agus i dTreoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 );

(d) 

ciallaíonn “easnaimh thromchúiseacha i bhfeidhmiú cuí na gcóras rialachais” laige shistéamach a bheith ann, agus atarlú, tromchúis, agus éifeacht na laige ar dhearbhú ceart an chaiteachais, an tuairisciú ar fheidhmíocht, nó urramú dhlí an Aontais á gcur san áireamh;

(e) 

ciallaíonn “táscaire aschuir” táscaire aschuir dá dtagraítear in Airteagal 7(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2021/2115

(f) 

ciallaíonn “táscaire toraidh” táscaire toraidh dá dtagraítear in Airteagal 7(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/2115;

(g) 

ciallaíonn “plean gníomhaíochta”, chun críocha Airteagal 41 agus 42 den Rialachán seo, plean arna bhunú ag Ballstát, arna iarraidh sin ón gCoimisiún agus i gcomhairle leis, i gcás ina sainaithnítear easnaimh thromchúiseacha ar fheidhmiú cuí chórais rialachais an Bhallstáit sin nó sna himthosca dá dtagraítear in Airteagal 135 de Rialachán (AE) 2021/2115, ar phlean é ina bhfuil na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a dhéanamh agus an tráthchlár ábhartha chun é a chur chun feidhme, i gcomhréir le hAirteagal 41 agus Airteagal 42 den Rialachán seo.

Airteagal 3

Díolúintí i gcásanna force majeure agus in imthosca eisceachtúla

1.  

Chun críocha CBT a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, féadfar force majeure agus imthosca eisceachtúla a aithint, go háirithe sna cásanna seo a leanas:

(a) 

tubaiste thromchúiseach nádúrtha nó tarlú tromchúiseach meitéareolaíoch a dhéanann dochar mór don ghabháltas;

(b) 

scrios foirgneamh beostoic ar an ngabháltas trí thimpiste;

(c) 

ráig galair eipeasótaigh, ráig galair plandaí nó lotnaid plandaí a bheith ann a dhéanann difear do chuid de bheostoc an tairbhí nó don bheostoc ar fad nó dá bharraí;

(d) 

díshealbhú an ghabháltais go léir nó cuid mhór de más rud é nárbh fhéidir a bheith ag súil leis an díshealbhú sin ar an lá a taisceadh an t-iarratas;

(e) 

bás an tairbhí;

(f) 

éagumas gairmiúil fadtéarmach an tairbhí.

2.  
I gcás ina ndéanann tubaiste thromchúiseach nádúrtha nó tarlú tromchúiseach meitéareolaíoch dá dtagraítear i mír 1, pointe (a), dochar mór do limistéar dea-chinnte, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann a mheas go bhfuil dochar mór déanta don limistéar iomlán ag an tubaiste nó an tarlú sin.TEIDEAL II

FORÁLACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE CISTÍ TALMHAÍOCHTACAIBIDIL I

Cistí talmhaíochta

Airteagal 4

Cistí lena maoinítear caiteachas talmhaíochta

Déanfar na hidirghabhálacha agus bearta éagsúla a thagann faoi CBT a mhaoiniú ó bhuiséad ginearálta an Aontais (“buiséad an Aontais”) leis na cistí seo a leanas:

(a) 

an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT);

(b) 

an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT).

Airteagal 5

Caiteachas CERT

1.  
Cuirfear CERT chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte idir na Ballstáit agus an tAontas i gcomhréir le mír 2, nó faoi bhainistíocht dhíreach, i gcomhréir le mír 3.
2.  

Le CERT, déanfar an caiteachas seo a leanas a mhaoiniú faoi bhainistíocht chomhroinnte:

(a) 

bearta lena rialaítear margaí talmhaíochta nó lena dtacaítear leo, a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 );

(b) 

ranníocaíocht airgeadais an Aontais le hidirghabhálacha in earnálacha áirithe dá dtagraítear i gCaibidil III de Theideal III de Rialachán (AE) 2021/2115;

(c) 

idirghabhálacha i bhfoirm íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi Phlean Straitéiseach CBT dá dtagraítear faoi Airteagal 16 de Rialachán (AE) 2021/2115;

(d) 

ranníocaíocht airgeadais an Aontais le bearta faisnéise agus cur chun cinn do tháirgí talmhaíochta ar mhargadh inmheánach an Aontais agus i dtríú tíortha, arna gcur i gcrích ag Ballstáit agus arna roghnú ag an gCoimisiún;

(e) 

ranníocaíocht airgeadais an Aontais leis na bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus leis na bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán Aeigéach is lú a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 229/2013.

3.  

Le CERT, déanfar an caiteachas seo a leanas a mhaoiniú faoi bhainistíocht dhíreach:

(a) 

cur chun cinn táirgí talmhaíochta, ag an gCoimisiún go díreach nó trí eagraíochtaí idirnáisiúnta;

(b) 

bearta a dhéantar i gcomhréir le dlí an Aontais chun caomhnú, tréithriú, bailiú agus úsáid acmhainní géiniteacha sa talmhaíocht a áirithiú;

(c) 

bunú agus cothabháil córas faisnéise cuntasaíochta talmhaíochta;

(d) 

córais suirbhéanna talmhaíochta, lena n-áirítear suirbhéanna ar struchtúr gabháltas talmhaíochta.

Airteagal 6

Caiteachas CETFT

Déanfar CETFT a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte idir na Ballstáit agus an tAontas. Maoineofar leis ranníocaíocht airgeadais an Aontais le hidirghabhálacha forbartha tuaithe dá dtagraítear i gCaibidil IV de Theideal III de Rialachán (AE) 2021/2115 mar a shonraítear i bPleananna Straitéiseacha CBT agus le gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 125 den Rialachán sin.

Airteagal 7

Caiteachas eile, lena n-áirítear cúnamh teicniúil

Féadfar le CERT agus CETFT, ar thionscnamh an Choimisiúin nó thar a cheann, maoiniú díreach a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, riaracháin agus tacaíochta teicniúla, agus ar an meastóireacht, iniúchóireacht agus cigireacht, is gá chun CBT a chur chun feidhme. Áirítear leis sin, go háirithe:

(a) 

bearta a bhfuil gá leo chun anailís, bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar CBT, chun faisnéis ina thaobh a mhalartú agus chun CBT a chur chun feidhme, lena n-áirítear measúnú a dhéanamh ar na tionchair atá aige, ar a fheidhmíocht chomhshaoil agus ar an dul chun cinn atá déanta i dtreo spriocanna an Aontais, chomh maith le bearta a bhaineann le cur chun feidhme córas rialaithe agus le cúnamh teicniúil agus riaracháin;

(b) 

fáil an Choimisiúin ar shonraí satailíte a bhfuil gá leo maidir leis an gcóras faireacháin limistéir i gcomhréir le hAirteagal 24;

(c) 

na gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an gCoimisiún trí fheidhmchláir chianbhraiteacha a úsáidtear chun faireachán a dhéanamh ar acmhainní talmhaíochta i gcomhréir le hAirteagal 25;

(d) 

bearta a bhfuil gá leo chun modhanna agus bealaí teicniúla a chothabháil agus a fhorbairt ar mhaithe le faisnéis i leith bhainistíocht airgeadais na gcistí a úsáidtear chun CBT a mhaoiniú, ar mhaithe le hidirnascadh na bainistíochta sin, faireachán uirthi agus rialú na bainistíochta sin;

(e) 

soláthar faisnéise maidir le CBT i gcomhréir le hAirteagal 46;

(f) 

staidéir ar CBT agus meastóireachtaí ar bhearta arna maoiniú ag CERT agus CETFT, lena n-áirítear feabhas a chur ar mhodhanna meastóireachta agus ar mhalartú faisnéise maidir le dea-chleachtais faoi CBT agus comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí ábhartha, chomh maith le staidéir arna ndéanamh in éineacht leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI);

(g) 

i gcás inarb ábhartha, ranníocaíocht le gníomhaireachtaí feidhmiúcháin arna gcur ar bun i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 58/2003 ón gComhairle ( 3 ) agus a ghníomhaíonn i ndáil le CBT;

(h) 

ranníocaíocht le bearta a bhaineann le scaipeadh faisnéise, ardú feasachta, cur chun cinn comhair agus malartú taithí leis na geallsealbhóirí ábhartha ar leibhéal an Aontais, agus a dhéantar i gcomhthéacs idirghabhálacha forbartha tuaithe, lena n-áirítear líonrú na bpáirtithe lena mbaineann;

(i) 

líonraí teicneolaíochta faisnéise arb é is fócas dóibh próiseáil agus malartú faisnéise, lena n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha a bhfuil gá leo i ndáil le bainistíocht CBT;

(j) 

bearta a bhfuil gá leo chun lógónna a fhorbairt, a chlárú agus a chosaint faoi chreatscéimeanna cháilíochta an Aontais i gcomhréir le hAirteagal 44(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 4 ) agus chun cearta maoine intleachtúla a bhfuil baint acu leis a chosaint, agus ar mhaithe leis na forbairtí is gá i dteicneolaíocht na faisnéise.CAIBIDIL II

Comhlachtaí rialachais

Airteagal 8

Údarás inniúil

1.  

Ainmneoidh gach Ballstát údarás inniúil ar leibhéal na n-airí a bheidh freagrach as an méid seo a leanas:

(a) 

creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta, dá dtagraítear in Airteagal 9(2), a eisiúint, a aistarraingt agus athbhreithniú a dhéanamh air;

(b) 

ainmniú an chomhlachta chomhordaithe, dá dtagraítear in Airteagal (10), agus creidiúnú an chomhlachta chomhordaithe a eisiúint, a aistarraingt agus athbhreithniú a dhéanamh air;

(c) 

comhlacht deimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12 a ainmniú agus an t-ainmniú sin a aistarraingt, agus a áirithiú gurb ann i gcónaí do chomhlacht deimhniúcháin a atá ainmnithe;

(d) 

na cúraimí a shanntar don údarás inniúil faoin gCaibidil seo a chomhlíonadh.

2.  
Ar bhonn scrúdú ar na coinníollacha íosta atá le glacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 11(1), pointe (a), déanfaidh an t-údarás inniúil, trí bhíthin gníomh foirmiúil, cinneadh ar chreidiúnú na gníomhaireachta íocaíochta a eisiúint nó, tar éis athbhreithniú a dhéanamh, a aistarraingt, agus ar ainmniú agus creidiúnú an chomhlachta chomhordaithe agus ar chreidiúnú an chomhlachta chomhordaithe a aistarraingt.
3.  
Déanfaidh an t-údarás inniúil, trí bhíthin gníomh foirmiúil, cinneadh ar ainmniú an chomhlachta deimhniúcháin agus ar an ainmniú sin a aistarraingt, agus a áirithiú gurb ann i gcónaí do chomhlacht deimhniúcháin atá ainmnithe.
4.  
Cuirfidh an t-údarás inniúil an Coimisiún ar an eolas faoi chreidiúnuithe uile agus faoi aistarraingtí creidiúnaithe uile na gníomhaireachta íocaíochta agus faoi ainmnithe agus creidiúnú agus faoi aistarraingt creidiúnaithe an chomhlachta chomhordaithe gan mhoill, chomh maith le hainmniú an chomhlachta deimhniúcháin agus le haistarraingt an ainmnithe sin.

Airteagal 9

Gníomhaireachtaí íocaíochta

1.  
Is é a bheidh sna gníomhaireachtaí íocaíochta ranna nó comhlachtaí de chuid na mBallstát agus, i gcás inarb infheidhme, dá gcuid réigiún atá freagrach as bainistiú agus rialú an chaiteachais dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6.

Cé is moite d’íocaíocht a dhéanamh, féadfaidh na gníomhaireachtaí íocaíochta déanamh na cúraimí sin dá dtagraítear sa chéad fhomhír a tharmligean.

2.  
Déanfaidh na Ballstáit na ranna nó na comhlachtaí sin, a bhfuil eagrúchán riaracháin agus córas rialaithe inmheánaigh acu lena soláthraítear ráthaíochtaí leordhóthanacha go bhfuil na híocaíochtaí dleathach agus rialta agus go dtugtar cuntas ceart orthu, a chreidiúnú mar ghníomhaireachtaí íocaíochta. Chuige sin, cloífidh gníomhaireachtaí íocaíochta leis na coinníollacha íosta le haghaidh an chreidiúnaithe maidir leis an timpeallacht inmheánach, gníomhaíochtaí rialaithe, faisnéis agus cumarsáid, agus faireachán arna leagan síos ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 11(1), pointe (a).

Agus a chuid forálacha bunreachtúla á gcur san áireamh aige, déanfaidh gach Ballstát líon a ghníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a theorannú:

(a) 

go dtí gníomhaireacht íocaíochta amháin ar an leibhéal náisiúnta nó, i gcás inarb infheidhme, gníomhaireacht amháin in aghaidh an réigiúin; agus

(b) 

go dtí gníomhaireacht íocaíochta amháin chun caiteachas CERT agus CETFT araon a bhainistiú i gcás nach ann do ghníomhaireachtaí íocaíochta ach ar an leibhéal náisiúnta.

I gcás, ina mbunófar gníomhaireachtaí íocaíochta ar an leibhéal réigiúnach, déanfaidh na Ballstáit gníomhaireacht íocaíochta a chreidiúnú freisin ar an leibhéal náisiúnta le haghaidh scéimeanna cabhrach nach mór, de bharr chineál na scéimeanna, iad a bhainistiú ar an leibhéal náisiúnta, nó cuirfidh siad bainistiú na scéimeanna sin de chúram ar a ngníomhaireachtaí íocaíochtaí réigiúnacha.

De mhaolú ar an dara fomhír den mhír seo, féadfaidh na Ballstáit na gníomhaireachtaí íocaíochta sin a creidiúnaíodh roimh an 15 Deireadh Fómhair 2020 a choimeád ar bun, ar choinníoll go ndeimhníonn an t-údarás inniúil, trí bhíthin an chinnidh dá dtagraítear in Airteagal 8(2), go gcomhlíonann siad na critéir íosta le haghaidh creidiúnaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo.

Bainfear a gcreidiúnú de na gníomhaireachtaí íocaíochta sin nach mbeidh caiteachas CERT ná CEFTF bainistithe acu ar feadh 3 bliana ar a laghad.

Ní dhéanfaidh na Ballstáit aon ghníomhaireacht íocaíochta nua bhreise a chreidiúnú tar éis an 7 Nollaig 2021, cé is moite de na cásanna dá dtagraítear sa dara fomhír, pointe (a), ina bhféadfadh sé, agus na forálacha bunreachtúla á gcur san áireamh, gur gá gníomhaireachtaí íocaíochtaí réigiúnacha breise.

3.  

Chun críocha Airteagal 63(5) agus (6) den Rialachán Airgeadais, déanfaidh an duine atá i gceannas ar an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe, faoin 15 Feabhra den bhliain tar éis na bliana airgeadais talmhaíochta (“an bhliain airgeadais”) lena mbaineann, na nithe seo a leanas a tharraingt suas agus a chur ar fáil don Choimisiún:

(a) 

na cuntais bhliantúla i leith an chaiteachais a tabhaíodh i gcur i bhfeidhmiú na gcúramaí a cuireadh ar iontaoibh ar an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe sin, dá bhforáiltear in Airteagal 63(5), pointe (a), den Rialachán Airgeadais, mar aon leis an bhfaisnéis is gá don imréiteach i gcomhréir le hAirteagal 53 den Rialachán seo;

(b) 

an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, dá dtagraítear in Airteagal 54(1) den Rialachán seo agus in Airteagal 134 de Rialachán (AE) 2021/2115 ina léirítear go ndearnadh an caiteachas i gcomhréir le hAirteagal 37 den Rialachán seo;

(c) 

achoimre bhliantúil ar na tuarascálacha iniúchóireachta deiridh agus na rialuithe a dhéantar, anailís ar chineál agus ar mhéid na n-earráidí agus na laigí arna sainaithint sna córais rialachais, mar aon le gníomhaíocht cheartaitheach a glacadh nó a bheartaítear a dhéanamh, dá bhforáiltear in Airteagal 63(5), pointe (b), den Rialachán Airgeadais;

(d) 

dearbhú bainistíochta dá bhforáiltear in Airteagal 63(6) den Rialachán Airgeadais, maidir leis na nithe seo a leanas:

(i) 

an fíoras go dtíolactar an fhaisnéis i gceart agus gur faisnéis iomlán chruinn atá inti dá bhforáiltear in Airteagal 63(6), bpointe (a), den Rialachán Airgeadais,

(ii) 

dea-fheidhmiú na gcóras rialachais arna gcur ar bun, cé is moite den údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 8, den chomhlacht comhordaithe dá dtagraítear in Airteagal 10 agus den chomhlacht deimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12 den Rialachán seo, á áirithiú go ndearnadh an caiteachas i gcomhréir le hAirteagal 37 den Rialachán seo, dá bhforáiltear in Airteagal 63(6), pointe (b) agus pointe (c), den Rialachán Airgeadais.

Ar bhonn eisceachtúil, féadfaidh an Coimisiún síneadh go dtí an 1 Márta a chur le sprioc-am an 15 Feabhra dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo, arna chur sin in iúl ag an mBallstát lena mbaineann, dá bhforáiltear in Airteagal 63(7), an dara fomhír, den Rialachán Airgeadais.

4.  
I gcás nach gcomhlíonfaidh gníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe ceann amháin nó níos mó de na coinníollacha íosta do chreidiúnú dá dtagraítear i mír 2, an chéad fhomhír, nó nach gcomhlíonfaidh sí na critéir sin a thuilleadh, aistarraingeoidh an Ballstát lena mbaineann, ag gníomhú dó ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ón gCoimisiún, creidiúnú an ghníomhaireacht íocaíochta sin mura ndéanfaidh an ghníomhaireacht íocaíochta na hathruithe is gá laistigh de thréimhse a bheidh le cinneadh ag údarás inniúil an Bhallstáit sin de réir thromchúis na faidhbe.
5.  
Déanfaidh na gníomhaireachtaí íocaíochta rialú na n-oibríochtaí a bhfuil baint acu le hidirghabháil phoiblí, ar oibríochtaí iad a bhfuil siad freagrach astu, a bhainistiú agus a áirithiú agus coinneoidh siad freagracht fhoriomlán sa réimse sin.

I gcás ina gcuirfear tacaíocht ar fáil trí ionstraim airgeadais a gcuireann BEI nó institiúid idirnáisiúnta airgeadais eile ina bhfuil Ballstát ina scairshealbhóir chun feidhme, cuirfidh an ghníomhaireacht íocaíochta muinín i dtuarascáil ar rialú lena dtacaítear leis na hiarratais ar íocaíocht a cuirfear isteach.Cuirfidh na hinstitiúidí sin an tuarascáil ar rialú ar fáil do na Ballstáit.

6.  
Chun críocha Airteagal 33, i gcás chaiteachas CETFT, soláthrófar tuarascáil bhreise ar fheidhmíocht faoin 30 Meitheamh 2030, i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo agus le hAirteagal 10(3), lena gcumhdófar an tréimhse go dtí an 31 Nollaig 2029.

Airteagal 10

Comhlachtaí comhordaithe

1.  

I gcás ina gcreidiúnófar níos mó ná gníomhaireacht íocaíochta amháin i mBallstát, déanfaidh an Ballstát sin comhlacht poiblí comhordaithe a ainmniú, dá sannfaidh siad na cúraimí seo a leanas:

(a) 

an fhaisnéis atá le soláthar don Choimisiún a bhailiú agus an fhaisnéis sin a sheoladh chuig an gCoimisiún;

(b) 

an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 54(1) den Rialachán seo agus in Airteagal 134 de Rialachán (AE) 2021/2115 a sholáthar don Choimisiún;

(c) 

gníomhaíochtaí a ghlacadh nó a chomhordú d’fhonn aon easnaimh de chineál coiteann a réiteach agus an Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon obair leantach;

(d) 

cur i bhfeidhm comhchuibhithe rialacha an Aontais a chur chun cinn, agus i gcás inar féidir, a áirithiú.

2.  
Maidir le próiseáil na faisnéise airgeadais dá dtagraítear i mír 1, pointe (a), beidh an comhlacht comhordaithe faoi réir creidiúnú sonrach ag an mBallstát.
3.  
Beidh an tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht dá dtagraítear i mír 1, pointe (b), den Airteagal seo cumhdaithe faoi raon feidhme na tuairime dá dtagraítear in Airteagal 12(2) agus cuirfear faoi bhráid an Choimisiúin í in éineacht le dearbhú bainistíochta, lena gcumhdófar tiomsú na tuarascála iomláine.

Airteagal 11

Cumhachtaí an Choimisiúin a bhaineann le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí comhordaithe

1.  

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun feidhmiú fónta na ngníomhaireachtaí íocaíochta agus na gcomhlachtaí comhordaithe dá bhforáiltear in Airteagal 9 agus Airteagal 10 a áirithiú, chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

na coinníollacha íosta maidir leis na gníomhaireachtaí íocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 9(2), an chéad fhomhír, a chreidiúnú, agus leis na comhlachtaí comhordaithe dá dtagraítear in Airteagal 10, a ainmniú agus a chreidiúnú;

(b) 

oibleagáidí na ngníomhaireachtaí íocaíochta maidir le hidirghabháil phoiblí, chomh maith leis na rialacha maidir lena bhfuil ina bhfreagrachtaí bainistithe agus rialaithe.

2.  

Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

na nósanna imeachta chun creidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta a eisiúint, a aistarraingt agus a athbhreithniú, agus chun creidiúnú comhlachtaí comhordaithe a ainmniú agus a eisiúint, a aistarraingt agus a athbhreithniú, chomh maith leis na nósanna imeachta chun maoirseacht a dhéanamh ar chreidiúnú gníomhaireachtaí íocaíochta;

(b) 

na socruithe agus na nósanna imeachta le haghaidh na seiceálacha atá mar bhunús le dearbhú bainistíochta na ngníomhaireachtaí íocaíochta, dá dtagraítear in Airteagal 9(3), an chéad fhomhír, pointe (d), chomh maith lena struchtúr agus lena fhormáid;

(c) 

feidhmiú an chomhlachta chomhordaithe agus faisnéis a chur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 10.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 12

Comhlachtaí deimhniúcháin

1.  
Is é a bheidh sa chomhlacht deimhniúcháin comhlacht iniúchóireachta poiblí nó príobháideach a n-ainmneoidh an Ballstát é ar feadh tréimhse 3 bliana ar a laghad, gan dochar don dlí náisiúnta. I gcás inarb é comhlacht iniúchóireachta príobháideach a bheidh i gceist, agus i gcás ina n-éileofar é faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta is infheidhme, is é an Ballstát a roghnóidh é trí bhíthin nós imeachta tairisceana poiblí.

Féadfaidh Ballstát a ainmneoidh níos mó ná comhlacht deimhniúcháin amháin comhlacht deimhniúcháin poiblí a cheapadh ar an leibhéal náisiúnta freisin agus beidh an comhlacht sin freagrach as an gcomhordú.

2.  

Chun críoch Airteagal 63(7), an chéad fhomhír, den Rialachán Airgeadais, eiseoidh an comhlacht deimhniúcháin tuairim, arna tarraingt suas i gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta, lena suífear an méid seo a leanas:

(a) 

cibé acu an dtugann na cuntais seasamh fíor agus cothrom nó nach dtugann;

(b) 

cibé acu an bhfuil córais rialachais na mBallstát a cuireadh ar bun ag feidhmiú i gceart nó nach bhfuil, go háirithe:

(i) 

na comhlachtaí rialachais dá dtagraítear in Airteagal 9 agus Airteagal 10 den Rialachán seo agus in Airteagal 123 de Rialachán (AE) 2021/2115

(ii) 

buncheanglais an Aontais;

(iii) 

an córas tuairiscithe a cuireadh ar bun chun críocha na tuarascála bliantúla ar fheidhmíocht dá dtagraítear in Airteagal 134 de Rialachán (AE) 2021/2115;

(c) 

cibé acu an bhfuil an tuairisciú feidhmíochta maidir le táscairí aschuir chun críocha an imréitigh feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 54 den Rialachán seo agus an tuairisciú feidhmíochta maidir le táscairí toraidh le haghaidh an fhaireacháin feidhmíochta ilbhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 128 de Rialachán (AE) 2021/2115, lena léirítear go gcomhlíontar Airteagal 37 den Rialachán seo, ceart, nó nach bhfuil;

(d) 

cibé acu an bhfuil an caiteachas ar na bearta a leagtar síos i Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013 agus (AE) Uimh. 1308/2013 agus i Rialachán (AE) Uimh. 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 5 ) as a bhfuil aisíocaíocht iarrtha ar an gCoimisiún, dlíthiúil agus rialta, nó nach bhfuil.

Luafar sa tuairim freisin cibé acu an gceistítear leis an scrúdú na dearbhuithe a dhéantar sa dearbhú bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 9(3), an chéad fhomhír, pointe (d), nó nach gceistítear. Cumhdófar freisin sa scrúdú anailís ar chineál agus méid na n-earráidí agus na laigí arna sainaithint i gcórais rialachais trí bhíthin iniúchóireachta agus rialuithe, mar aon le gníomhaíocht cheartaitheach a ghlac an ghníomhaireacht íocaíochta nó atá beartaithe aici, dá dtagraítear in Airteagal 9(3), an chéad fhomhír, pointe (c).

I gcás ina gcuirfear tacaíocht ar fáil trí ionstraim airgeadais a gcuireann BEI nó institiúid idirnáisiúnta airgeadais eile ina bhfuil Ballstát ina scairshealbhóir chun feidhme, cuirfidh an comhlacht deimhniúcháin muinín sa tuarascáil bhliantúil ar iniúchóireacht arna tarraingt suas ag iniúchóirí seachtracha na n-institiúidí sin. Cuirfidh na hinstitiúidí sin an tuarascáil bhliantúil ar iniúchóireacht ar fáil do na Ballstáit.

3.  
Beidh an saineolas teicniúil is gá, chomh maith le heolas faoi CBT ag an gcomhlacht deimhniúcháin. Beidh sé neamhspleách go hoibríochtúil ar an ngníomhaireacht íocaíochta agus ar an gcomhlacht comhordaithe lena mbaineann agus ar an údarás inniúil a chreidiúnaigh an ghníomhaireacht íocaíochta sin agus ar na comhlachtaí atá freagrach as CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air.
4.  
Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir le feidhmiú na gcomhlachtaí deimhniúcháin, lena n-áirítear na seiceálacha atá le déanamh agus na comhlachtaí atá faoi réir na seiceálacha sin, agus maidir leis na deimhnithe agus na tuarascálacha, mar aon leis na doiciméid a ghabhann leo, atá le tarraingt suas ag na comhlachtaí sin.

Leagfar amach sna gníomhartha cur chun feidhme freisin:

(a) 

na prionsabail iniúchóireachta ar a bhfuil tuairimí na gcomhlachtaí deimhniúcháin bunaithe, lena n-áirítear measúnú rioscaí, seiceálacha inmheánacha agus an leibhéal d'fhianaise iniúchóireachta a bhfuil gá leis;

(b) 

na modhanna iniúchóireachta atá le húsáid ag na comhlachtaí deimhniúcháin, ag féachaint do chaighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta, chun a dtuairimí a thabhairt.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 13

Dea-chleachtais a mhalartú

Cuirfidh an Coimisiún malartú dea-chleachtais chun cinn idir na Ballstáit, go háirithe i ndáil le hobair na gcomhlachtaí rialachais faoin gCaibidil seo.TEIDEAL III

BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS CERT AGUS CETFTCAIBIDIL I

CERTRoinn 1

Smacht buiséadach

Airteagal 14

Uasteorainn bhuiséadach

1.  
Is iad na huasmhéideanna atá socruithe ina leith faoi Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 a bheidh san uasteorainn bhliantúil do chaiteachas CERT.
2.  
I gcás ina ndéantar foráil i ndlí an Aontais maidir le suimeanna a chur leis na méideanna dá dtagraítear i mír 1 nó a bhaint de na méideanna sin, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 103 a chur i bhfeidhm, lena socrófar an glan-iarmhéid atá ar fáil do chaiteachas CERT ar bhonn na sonraí dá dtagraítear i ndlí an Aontais.

Airteagal 15

Comhlíonadh na huasteorann

1.  
I gcás ina ndéanfar foráil i ndlí an Aontais maidir le huasteorainn airgeadais in euro do chaiteachas talmhaíochta i ndáil le Ballstát, aisíocfar an caiteachas sin faoi réir na huasteorann sin, agus, i gcás ina mbeidh feidhm ag Airteagail 39 go 42, déanfar aon choigeartú is gá.
2.  
Chun críche mhír 1 den Airteagal seo, is uasteorainneacha in euro iad leithdháiltí na mBallstát le haghaidh idirghabhálacha i bhfoirm íocaíochtaí díreacha dá dtagraítear in Airteagal 87 de Rialachán (AE) 2021/2115, arna gceartú ag na coigeartuithe a leagtar síos in Airteagal 17 den Rialachán seo.

Airteagal 16

Cúlchiste talmhaíochta

1.  
Bunófar cúlchiste talmhaíochta de chuid an Aontais (“an cúlchiste”) ag tús gach bliana in CERT chun tacaíocht bhreise a chur ar fáil don earnáil talmhaíochta chun críocha bainistiú nó cobhsú margaidh agus chun freagairt go pras i gcás géarchéimeanna a dhéanfaidh difear don táirgeacht talmhaíochta nó don dáileadh talmhaíochta.

Déanfar na leithreasuithe le haghaidh an chúlchiste a iontráil go díreach isteach i mbuiséad an Aontais. Cuirfear cistí ón gcúlchiste ar fáil, sa bhliain airgeadais nó sna blianta airgeadais a bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil ina leith, le haghaidh na mbeart seo a leanas:

(a) 

bearta chun na margaí talmhaíochta a chobhsú faoi Airteagail 8 go 21 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013;

(b) 

bearta eisceachtúla faoi Airteagal 219, Airteagal 220 agus Airteagal 221 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013.

2.  
EUR 450 milliún i bpraghsanna reatha a bheidh i méid an chúlchiste ag tús gach bliana sa tréimhse 2023 -2027, ach amháin má dhéantar méid níos airde a shocrú i mbuiséad an Aontais. Féadfaidh an Coimisiún méid an chúlchiste a choigeartú le linn na bliana, nuair is iomchuí, i bhfianaise forbairtí nó peirspictíochtaí margaidh sa bhliain reatha nó sa bhliain ina dhiaidh sin agus na leithreasuithe atá ar fáil faoi fho-uasteorainn CERT á gcur san áireamh.

Más rud é nach leor na leithreasuithe sin atá ar fáil, féadfar smacht airgeadais a úsáid i gcomhréir le hAirteagal 17 den Rialachán seo, mar rogha dheireanach, chun an cúlchiste a chistiú go dtí an méid tosaigh dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo.

De mhaolú ar Airteagal 12(2), an tríú fomhír, den Rialachán Airgeadais, déanfar na leithreasuithe sin den chúlchiste nár gealladh a thabhairt anonn chun an cúlchiste a mhaoiniú sna blianta buiséadacha ina dhiaidh sin go dtí an bhliain 2027.

Thairis sin, de mhaolú ar Airteagal 12(2), an tríú fomhír, den Rialachán Airgeadais, tabharfar an méid iomlán nár úsáideadh den chúlchiste do ghéarchéimeanna san earnáil talmhaíochta, arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 1306/2013, a bheidh ar fáil ag deireadh na bliana 2022 anonn chuig 2023 gan é a chur ar ais ina iomláine go dtí na línte buiséadacha lena gcumhdaítear na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 5(2), pointe (c), den Rialachán seo agus cuirfear ar fáil é a mhéid is gá chun an cúlchiste a bhunaítear leis an Airteagal seo a mhaoiniú tar éis na leithreasuithe atá ar fáil faoi fho-uasteorainn CERT a chur san áireamh. Aon leithreasuithe ón gcúlchiste le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta a bheidh ar fáil fós tar éis an cúlchiste arna bhunú leis an Rialachán seo a mhaoiniú, cuirfear ar ais iad chuig na línte buiséadacha lena gcumhdaítear na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 5(2), pointe (c), den Rialachán seo.

Airteagal 17

Smacht airgeadais

1.  
Is é an Coimisiún a chinnfidh ráta coigeartaithe d’idirghabhálacha i bhfoirm íocaíochtaí díreacha dá dtagraítear in Airteagal 5(2), pointe (c), den Rialachán seo agus do ranníocaíocht airgeadais an Aontais le híocaíochtaí díreacha faoi Chaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013 maidir leis na bearta sonracha dá dtagraítear in Airteagal 5(2), pointe (e), den Rialachán seo, (“an ráta coigeartaithe”) i gcás ina léireofar sna réamhaisnéisí do mhaoiniú na n-idirghabhálacha agus na mbeart arna maoiniú faoin bhfo-uasteorainn chomhfhreagrach le haghaidh bliain bhuiséadach áirithe go sárófar na huasteorainneacha bliantúla is infheidhme.

Beidh feidhm ag an ráta coigeartaithe maidir le híocaíochtaí atá le deonú d'fheirmeoirí i gcás na n-idirghabhálacha agus na mbeart sonrach dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo ar mó iad ná EUR 2 000 don bhliain chomhfhreagrach féilire. Chun críocha na fomhíre seo, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 17(4) de Rialachán (AE) 2021/2115.

Faoin 30 Meitheamh den bhliain féilire a bhfuil feidhm ag an ráta coigeartaithe ina leith, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena socrófar an ráta coigeartaithe. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

2.  
Go dtí an 1 Nollaig den bhliain féilire a bhfuil feidhm ag an ráta coigeartaithe ina leith, féadfaidh an Coimisiún, ar bhonn faisnéis nua, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena n-oiriúnófar an ráta coigeartaithe arna shocrú i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).
3.  
I gcás ina mbeidh smacht airgeadais curtha i bhfeidhm, úsáidfear na leithreasuithe a thugtar anonn i gcomhréir le hAirteagal 12(2), pointe (d), den Rialachán Airgeadais chun caiteachas airgeadais faoi Airteagal 5(2), pointe (c), den Rialachán seo a mhaoiniú, a mhéid is gá chun a sheachaint go gcuirfear smacht airgeadais i bhfeidhm arís agus arís eile.

I gcás ina mbeidh leithreasuithe atá le tabhairt anonn i gcomhréir leis an gcéad fhomhír fós ar fáil agus inarb ionann méid iomlán na leithreasuithe nár gealladh agus atá ar fáil le haghaidh aisíocaíochta agus 0,2 % ar a laghad den uasteorainn bhliantúil le haghaidh chaiteachas CERT, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar amach, in aghaidh an Bhallstáit, méideanna na leithreasuithe nár gealladh atá le haisíoc leis na tairbhithe deiridh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

4.  
Aisíocfaidh na Ballstáit na méideanna atá socraithe ag an gCoimisiún i gcomhréir le mír 3, an dara fomhír, leis na tairbhithe deiridh i gcomhréir le critéir oibiachtúla agus neamh-idirdhealaitheacha. Féadfaidh na Ballstáit tairseach íosta i dtaca le méideanna aisíocaíochta in aghaidh an tairbhí deiridh a chur i bhfeidhm. Ní bheidh feidhm ag an aisíocaíocht sin ach amháin maidir le tairbhithe deiridh sna Ballstáit sin ina raibh feidhm ag smacht airgeadais sa bhliain airgeadais roimhe sin.
5.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102, ar gníomhartha iad atá riachtanach chun a áirithiú go gcuirfear an smacht airgeadais i bhfeidhm go comhleanúnach sna Ballstáit, chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir le ríomh an smachta airgeadais atá le cur i bhfeidhm ag na Ballstáit maidir le feirmeoirí.

Airteagal 18

Nós imeachta maidir le smacht buiséadach

1.  
I gcás ina ndealróidh sé, agus an dréachtbhuiséad do bhliain bhuiséadach N á tharraingt suas, go bhfuil riosca ann go sárófar an méid dá dtagraítear in Airteagal 14 den Rialachán seo do bhliain bhuiséadach N, molfaidh an Coimisiún na bearta is gá chun comhlíonadh an méid sin a áirithiú. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na bearta sin i gcás inarb é Airteagal 43(2) CFAE an bunús dlí leis an mbeart ábhartha nó glacfaidh an Chomhairle iad i gcás inarb é Airteagal 43(3) CFAE an bunús dlí leis an mbeart ábhartha.
2.  
Má mheasann an Coimisiún aon tráth go bhfuil riosca ann go sárófar an méid dá dtagraítear in Airteagal 14 den Rialachán seo agus nach féidir leis bearta leordhóthanacha a dhéanamh chun an scéal a leigheas, molfaidh sé bearta eile chun comhlíonadh an méid sin a áirithiú. Tá na bearta sin le glacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle i gcás inarb é Airteagal 43(2) CFAE an bunús dlí leis an mbeart ábhartha nó glacfaidh an Chomhairle iad i gcás inarb é Airteagal 43(3) CFAE an bunús dlí leis an mbeart ábhartha.
3.  

Más rud é, ag deireadh bhliain bhuiséadach N, go sáraíonn iarratais ar aisíocaíochtaí ó na Ballstáit an méid dá dtagraítear in Airteagal 14, nó más dóchúil go sáróidh siad an méid sin, déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas:

(a) 

na hiarratais a chuirfidh na Ballstáit isteach a bhreithniú ar bhonn pro rata faoi réir an bhuiséid atá ar fáil, agus glacfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme lena socrófar go sealadach méid na n-íocaíochtaí don mhí lena mbaineann;

(b) 

a chinneadh, i gcás gach Ballstáit, an 28 Feabhra de bhliain bhuiséadach N + 1 nó roimhe, cén staid ina bhfuil sé maidir le maoiniú ón Aontas do bhliain bhuiséadach N;

(c) 

gníomhartha chur chun feidhme a ghlacadh lena socrófar méid iomlán an mhaoinithe ón Aontas arna mhiondealú de réir Ballstáit, ar bhonn ráta aonair, laistigh de theorainn an mhéid a bhí ar fáil do na híocaíochtaí míosúla;

(d) 

aon chúiteamh atá le déanamh i leith na mBallstát, nuair a dhéantar na híocaíochtaí míosúla do mhí an Mhárta i mbliain buiséadach N+1 ar a dhéanaí.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear i bpointe (a) agus pointe (c) den chéad fhomhír den mhír seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Airteagal 19

Córas luathrabhaidh agus faireacháin

Chun a áirithiú nach sárófar an uasteorainn bhuiséadach dá dtagraítear in Airteagal 14, déanfaidh an Coimisiún córas míosúil luathrabhaidh agus faireacháin a chur chun feidhme i dtaobh chaiteachas CERT.

Chun na críche sin, ag tús gach bliana buiséadaí, déanfaidh an Coimisiún próifílí míosúla caiteachais a chinneadh, próifílí a bheidh bunaithe, i gcás inarb iomchuí, ar an meánchaiteachas míosúil sna 3 bliana roimhe sin.

Ó am go chéile, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ina scrúdófar forbairt an chaiteachais arna dhéanamh i ndáil leis na próifílí agus ina mbeidh measúnú ar an gcur chun feidhme tuartha don bhliain bhuiséadach reatha.Roinn 2

Caiteachas a mhaoiniú

Airteagal 20

Íocaíochtaí míosúla

1.  
Cuirfidh an Coimisiún na leithreasuithe is gá chun an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) a mhaoiniú ar fáil do na Ballstáit i bhfoirm íocaíochtaí míosúla, ar bhonn an chaiteachais arna dhéanamh ag na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe i rith tréimhse thagartha.
2.  
Go dtí go n-aistreoidh an Coimisiún na híocaíochtaí míosúla, is iad na Ballstáit a dhéanfaidh na hacmhainní is gá chun caiteachas a dhéanamh a shlógadh de réir riachtanais a ngníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe.

Airteagal 21

Nós imeachta maidir le híocaíochtaí míosúla

1.  
Gan dochar d’Airteagal 53, Airteagal 54 agus Airteagal 55, déanfaidh an Coimisiún íocaíochtaí míosúla do chaiteachas a dhéanann na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe i rith na míosa tagartha.
2.  
Déanfar íocaíochtaí míosúla le gach Ballstát ar an tríú lá oibre den dara mí tar éis na míosa ina ndéantar an caiteachas, nó roimhe sin, agus na laghduithe nó fionraíochtaí ag a bhfuil feidhm faoi Airteagail 39 go 42 nó aon cheartúcháin eile á gcur san áireamh. Measfar gur i mí Dheireadh Fómhair a dhéanfar caiteachas arna dhéanamh ag na Ballstáit idir an 1 agus an 15 Deireadh Fómhair. Measfar gur i mí na Samhna a dhéanfar caiteachas arna ndéanamh idir an 16 agus an 31 Deireadh Fómhair.
3.  
Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcinntear na híocaíochtaí míosúla a dhéanann sé ar bhonn dearbhú caiteachais ó na Ballstáit agus ar bhonn na faisnéise arna soláthar i gcomhréir le hAirteagal 90(1). Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 103 a chur i bhfeidhm.
4.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcinntear íocaíochtaí nó asbhaintí breise lena gcoigeartófar na híocaíochtaí a dhéantar i gcomhréir le mír 3. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin gan an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 103 a chur i bhfeidhm.
5.  
Cuirfidh an Coimisiún an Ballstát ar an eolas láithreach i gcás ina sáróidh an Ballstát na huasteorainneacha airgeadais.

Airteagal 22

Costais riaracháin agus phearsanra

Ní sheasfaidh CERT caiteachas a bhaineann le costais riaracháin agus phearsanra arna ndéanamh ag na Ballstáit agus ag tairbhithe na cabhrach ó CERT.

Airteagal 23

Caiteachas idirghabhála poiblí

1.  
Nuair, faoi chuimsiú chomheagrú na margaí, nach bhfuil suim in aghaidh an aonaid cinntithe maidir le hidirghabháil phoiblí, is le CERT a mhaoineofar an beart lena mbaineann ar bhonn méideanna caighdeánacha aonfhoirmeacha, go háirithe i dtaca le cistí ó na Ballstáit a úsáidtear chun táirgí a cheannach isteach, le haghaidh oibríochtaí ábhair a eascraíonn as stóráil agus, i gcás inarb iomchuí, chun na táirgí atá incháilithe d’idirghabháil phoiblí a phróiseáil dá dtagraítear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013.
2.  

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

cineál na mbeart atá incháilithe do mhaoiniú ón Aontais agus na coinníollacha aisíocaíochta;

(b) 

na coinníollacha incháilitheachta agus na modhanna ríomha bunaithe ar an bhfaisnéis arna breathnú go hiarbhír ag na gníomhaireachtaí íocaíochta, ar rátaí comhréidhe arna gcinneadh ag an gCoimisiún, nó ar mhéideanna comhréidhe nó neamh-chomhréidhe dá bhforáiltear sa reachtaíocht talmhaíochta in earnálacha sonracha;

(c) 

oibríochtaí i ndáil le hidirghabháil phoiblí a luacháil, na bearta atá le déanamh i gcás ina gcaillfear táirgí nó ina dtiocfaidh meath orthu faoin idirghabháil phoiblí agus na méideanna atá le maoiniú a chinneadh.

3.  
Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, lena socrófar na méideanna dá dtagraítear i mír 1. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Airteagal 24

Sonraí satailíte a fháil

Aontóidh an Coimisiún agus na Ballstáit, i gcomhréir leis an tsonraíocht arna hullmhú ag gach Ballstát, liosta na sonraí satailíte is gá le haghaidh an chórais faireacháin limistéir dá dtagraítear in Airteagal 66(1), pointe (c).

I gcomhréir le hAirteagal 7, bpointe (b), soláthróidh an Coimisiún na sonraí satailíte saor in aisce do na húdaráis atá inniúil don chóras faireacháin limistéir nó do sholáthraithe seirbhísí atá údaraithe ag na húdaráis sin chun ionadaíocht a dhéanamh orthu.

Is faoi úinéireacht an Choimisiún a fhanfaidh na sonraí satailíte.

Féadfaidh an Coimisiún cúram a chur ar chomhlachtaí speisialaithe cúraimí a dhéanamh a bhaineann le teicnící nó modhanna oibre i ndáil leis an gcóras faireacháin limistéir dá dtagraítear in Airteagal 66(1), pointe (c).

Airteagal 25

Faireachán ar acmhainní talmhaíochta

1.  

Is é is aidhm do na gníomhaíochtaí arna maoiniú de bhun Airteagal 7, pointe (c), cur ar chumas an Choimisiúin na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) 

margaí talmhaíochta an Aontais a bhainistiú i gcomhthéacs domhanda;

(b) 

faireachán agranamaíoch agus agra-chomhshaoil-aeráide ar úsáid talún talmhaíochta agus ar athrú ar an úsáid talún talmhaíochta, lena n-áirítear agrafhoraoiseacht, a áirithiú, chomh maith le faireachán ar bhail na hithreach, na mbarr na dtírdhreach agus na talún talmhaíochta a áirithiú chun gur féidir meastacháin a dhéanamh, go háirithe maidir le táirgeacht agus táirgeadh talmhaíochta agus na tionchair thalmhaíochta a bhaineann le himthosca eisceachtúla, agus chun gur féidir measúnú a dhéanamh ar athléimneacht na gcóras talmhaíochta agus ar an dul chun cinn i dtreo na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe ábhartha na Náisiúin Aontaithe a bhaint amach;

(c) 

rochtain ar na meastacháin dá dtagraítear i bpointe (b) a roinnt i gcomhthéacs idirnáisiúnta, amhail na tionscnaimh arna gcomhordú ag eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear fardail maidir le gás ceaptha teasa a bhunú faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, nó ag gníomhaireachtaí idirnáisiúnta eile;

(d) 

rannchuidiú le bearta sonracha lena méadaítear trédhearcacht margaí domhanda agus cuspóirí agus gealltanais an Aontais á gcur san áireamh;

(e) 

obair leantach theicneolaíoch an gcóras agraimeitéareolaíoch a áirithiú.

2.  

De bhun Airteagal 7, pointe (c), maoineoidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an méid seo a leanas:

(a) 

bailiú nó ceannach na sonraí is gá chun CBT a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh air, lena n-áirítear sonraí satailíte, sonraí geo-spásúla agus sonraí meitéareolaíocha;

(b) 

infreastruchtúr sonraí spásúla agus suíomh gréasáin a chur ar bun;

(c) 

staidéir shonracha ar dhálaí aeráide a dhéanamh;

(d) 

cianbhraiteacht a úsáidtear chun cabhrú le faireachán a dhéanamh ar an athrú ar úsáid talún talmhaíochta, sláinte ithreach; agus

(e) 

samhlacha agraimeitéareolaíocha agus eacnaiméadracha a nuashonrú.

I gcás inar gá, déanfar na bearta sin i gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, an tIonad Comhpháirteach Taighde, saotharlanna agus comhlachtaí náisiúnta nó le rannpháirtíocht na hearnála príobháidí.

Airteagal 26

Cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le hAirteagal 24 agus Airteagal 25

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos an méid seo a leanas:

(a) 

rialacha maidir leis an maoiniú de bhun Airteagal 7, pointe (b) agus pointe (c);

(b) 

an nós imeachta faoina ndéanfar na bearta dá dtagraítear in Airteagal 24 agus Airteagal 25 chun na cuspóirí sannta a bhaint amach;

(c) 

an creat lena rialaítear fáil, beachtú agus úsáid sonraí satailíte agus sonraí meitéareolaíocha, agus na sprioc-amanna is infheidhme.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL II

CETFTRoinn 1

Forálacha ginearálta maidir le CETFT

Airteagal 27

Forálacha a bhfuil feidhm acu maidir le gach íocaíocht

1.  
Ní rachaidh íocaíochtaí an Choimisiúin maidir leis an ranníocaíocht CETFT dá dtagraítear in Airteagal 6 thar na gealltanais bhuiséadacha.

Gan dochar d’Airteagal 34(1), sannfar na híocaíochtaí sin don ghealltanas buiséadach is luaithe a bheidh oscailte.

2.  
Beidh feidhm ag Airteagal 110 den Rialachán Airgeadais.Roinn 2

Maoiniú CEFTF faoin bPlean Straitéiseach CBT

Airteagal 28

Ranníocaíocht airgeadais ó CETFT

Déanfar an ranníocaíocht airgeadais ó CETFT le caiteachas faoi Phleananna Straitéiseacha CBT a chinneadh maidir le gach Plean Straitéiseach CBT laistigh de na huasteorainneacha arna mbunú ag dlí an Aontais maidir le tacaíocht ó CETFT d’idirghabhálacha an Phlean Straitéisigh CBT.

Airteagal 29

Gealltanais bhuiséadacha

1.  
Is é a bheidh sa chinneadh cur chun feidhme ón gCoimisiún lena bhformheastar Plean Straitéiseach CBT cinneadh maoinithe de réir bhrí Airteagal 110(1) den Rialachán Airgeadais agus, nuair a thabharfar fógra don Bhallstát lena mbaineann, gealltanas dlíthiúil de réir bhrí an Rialacháin sin. Leis an gcinneadh cur chun feidhme, sonrófar an ranníocaíocht in aghaidh na bliana.
2.  
Is i dtráthchodanna bliantúla idir an 1 Eanáir 2023 agus an 31 Nollaig 2027 a dhéanfar gealltanais bhuiséadacha an Aontais i leith gach Plean Straitéiseach CBT. De mhaolú ar Airteagal 111(2) den Rialachán Airgeadais, maidir le gach Plean Straitéiseach CBT, déanfar na gealltanais bhuiséadacha don chéad tráthchuid tar éis don Choimisiún Plean Straitéiseach CBT a fhormheas agus tar éis dó fógra a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann ina leith sin. Na gealltanais bhuiséadacha do thráthchodanna ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún iad roimh an 1 Bealtaine gach bliain, ar bhonn an chinnidh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ach amháin i gcás ina mbeidh feidhm ag Airteagal 16 den Rialachán Airgeadais.Roinn 3

Ranníocaíocht airgeadais le hidirghabhálacha Forbartha Tuaithe

Airteagal 30

Forálacha a bhfuil feidhm acu maidir le híocaíochtaí le hidirghabhálacha forbartha tuaithe

1.  
Cuirfear na leithreasuithe is gá chun an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 6 a mhaoiniú ar fáil do na Ballstáit i bhfoirm réamh-mhaoinithe, íocaíochtaí eatramhacha agus íocaíocht iarmhéid, mar a thuairiscítear sa Roinn seo.
2.  
Ní rachaidh comhiomlán na n-íocaíochtaí réamh-mhaoinithe agus eatramhacha thar 95 % de ranníocaíocht CETFT le gach Plean Straitéiseach CBT.

Nuair a shroichfear uasteorainn 95 %, leanfaidh na Ballstáit de bheith ag tarchur iarratais ar íocaíochtaí chuig an gCoimisiún.

Airteagal 31

Socruithe réamhmhaoinithe

1.  

I ndiaidh chinneadh cur chun feidhme an Choimisiúin maidir le Plean Straitéiseach CBT a fhormheas, íocfaidh sé méid réamh-mhaoinithe tosaigh leis an mBallstát le haghaidh thréimhse iomlán Phlean Straitéiseach CBT. Íocfar an méid réamh-mhaoinithe tosaigh sin i dtráthchodanna mar a leanas:

(a) 

in 2023: 1 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh CBT;

(b) 

in 2024: 1 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh CBT;

(c) 

in 2025: 1 % de mhéid na tacaíochta ó CETFT do thréimhse iomlán an Phlean Straitéisigh CBT.

Más rud á go ndéanfar Plean Straitéiseach CBT a fhormheas in 2024 nó níos déanaí, íocfar na tráthchodanna ó na bliana roimhe gan mhoill tar éis an fhormheasa sin.

2.  
Aisíocfar an méid iomlán arna íoc mar réamh-mhaoiniú leis an gCoimisiún mura ndéanfar aon chaiteachas agus mura seolfar aon dearbhú caiteachais don Phlean Straitéiseach CBT laistigh de 24 mhí ón dáta a íocann an Coimisiún an chéad tráthchuid den mhéid réamh-mhaoinithe. Déanfar an réamh-mhaoiniú sin a fhritháireamh i gcoinne an chaiteachais is luaithe a dhearbhófar don Phlean Straitéiseach CBT.
3.  
Ní íocfar ná ní ghnóthófar aon réamh-mhaoiniú breise más rud é go ndéanfar aistriú go CETFT nó ó CETFT i gcomhréir le hAirteagal 103 de Rialachán (AE) 2021/2115
4.  
Úsáidfear ús arna ghiniúint ar an réamh-mhaoiniú don Phlean Straitéiseach CBT lena mbaineann agus asbhainfear é ó mhéid an chaiteachais phoiblí arna shonrú ar an dearbhú caiteachais deiridh.
5.  
Imréiteofar an méid iomlán réamh-mhaoinithe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 53 sula ndúnfar an Plean Straitéiseach CBT.

Airteagal 32

Íocaíochtaí eatramhacha

1.  
Déanfar íocaíochtaí eatramhacha do gach Plean Straitéiseach CBT. Déanfar iad a ríomh tríd an ráta ranníocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 91 de Rialachán (AE) 2021/2115 a chur i bhfeidhm ar an gcaiteachas poiblí arna dhéanamh do gach cineál idirghabhála, cé is moite d’íocaíochtaí sin a dhéantar ón maoiniú náisiúnta breise dá dtagraítear in Airteagal 115(5) den Rialachán sin.

Áireofar le híocaíochtaí eatramhacha freisin na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 94(2) de Rialachán (AE) 2021/2115

2.  
Ag brath ar na hacmhainní a bheidh ar fáil, déanfaidh an Coimisiún, agus laghduithe nó fionraíochtaí arna gcur i bhfeidhm faoi Airteagail 39 go 42 á gcur san áireamh, íocaíochtaí eatramhacha chun an caiteachas arna dhéanamh ag gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe i gcur chun feidhme Phleananna Straitéiseacha CBT a aisíoc.
3.  
I gcás ina gcuirfear ionstraimí airgeadais chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 59(1) de Rialachán (AE) 2021/1060, áireofar sa dearbhú caiteachais na méideanna iomlána arna n-eisíoc ag an údarás bainistíochta nó, i gcás ráthaíochtaí, arna gcur i leataobh ag an údarás bainistíochta, le haghaidh conarthaí ráthaíochta, nó chun tairbhe na bhfaighteoirí deiridh dá dtagraítear in Airteagal 80(5), an chéad fhomhír, pointe (a), pointe (b) agus pointe (c), de Rialachán (AE) 2021/2115
4.  

I gcás ina gcuirfear ionstraimí airgeadais chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 59(2) de Rialachán (AE) 2021/1060, is i gcomhréir leis na coinníollacha seo a leanas a chuirfear isteach na dearbhuithe caiteachais a chuimsíonn caiteachas le haghaidh ionstraimí airgeadais:

(a) 

beidh an méid a áirítear sa chéad dearbhú caiteachais íoctha cheana leis an ionstraim airgeadais agus is féidir suas le 30 % de mhéid iomlán den chaiteachas poiblí incháilithe geallta do na hionstraimí airgeadais faoin gconradh cistiúcháin ábhartha a bheith ann;

(b) 

áireofar an caiteachas incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 80(5) den Rialachán sin sa mhéid a áirítear i ndearbhuithe caiteachais a chuirfear isteach ina dhiaidh sin le linn na tréimhse incháilitheachta mar a shainmhínítear in Airteagal 86(4) de Rialachán (AE) 2021/2115

5.  
Measfar méideanna arna n-íoc i gcomhréir le pointe (a) de mhír 4 den Airteagal seo mar réamhíocaíochtaí chun críche Airteagal 37(2). Imréiteofar an méid a áirítear sa chéad dearbhú caiteachais, dá dtagraítear i bpointe (a), de mhír 4 den Airteagal seo, ó chuntais an Choimisiúin tráth nach déanaí ná sna cuntais bhliantúla don bhliain dheireanach chur chun feidhme le haghaidh Phlean Straitéiseach ábhartha CBT.
6.  

Déanfar an Coimisiún gach íocaíocht eatramhach, faoi réir chomhlíonadh na gceanglas seo a leanas:

(a) 

dearbhú caiteachais arna shíniú ag an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe a tharchur chuig an gCoimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 90(1), pointe (c);

(b) 

gan aon sárú a bheith ann ar ranníocaíocht iomlán CETFT le gach cineál idirghabhála don tréimhse iomlán atá cumhdaithe ag an bPlean Straitéiseach CBT lena mbaineann;

(c) 

na doiciméid atá le tíolacadh, i gcomhréir le hAirteagal 9(3) agus Airteagal 12(2), a tharchur chuig an gCoimisiún.

7.  
I gcás nach gcomhlíonfar aon cheann de na ceanglais a leagtar síos i mír 6, cuirfidh an Coimisiún an ghníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe nó an comhlacht comhordaithe, i gcás inar ainmníodh ceann, ar an eolas láithreach. I gcás nach gcomhlíonfar aon cheann amháin de na ceanglais a leagtar síos i mír 6, pointe (a) nó pointe (c), measfar an dearbhú caiteachais a bheith doghlactha.
8.  
Gan dochar d’Airteagal 53, Airteagal 54 agus Airteagal 55, déanfaidh an Coimisiún íocaíochtaí eatramhacha laistigh de 45 lá tar éis do dhearbhú caiteachais, lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos i mír 6 den Airteagal seo, a bheith cláraithe.
9.  
Suífidh gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe dearbhuithe caiteachais eatramhacha a bhaineann le Pleananna Straitéiseacha CBT agus seolfaidh siad iad seo chuig an gCoimisiún, go díreach nó tríd an gcomhlacht comhordaithe, i gcás inar ainmníodh ceann, laistigh de thréimhsí atá le socrú ag an gCoimisiún. Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos na tréimhsí sin. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Le dearbhuithe caiteachais, cumhdófar caiteachas a rinne na gníomhaireachtaí íocaíochta le linn gach ceann de na tréimhsí lena mbaineann. Cumhdóidh siad freisin na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 94(2) de Rialachán (AE) 2021/2115 Mar sin féin, mura féidir caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 86(3) den Rialachán sin a dhearbhú leis an gCoimisiún sa tréimhse lena mbaineann de bhrí go bhfuiltear ag feitheamh ar fhormheas ón gCoimisiún maidir le leasú ar an bPlean Straitéiseach CBT i gcomhréir le hAirteagal 119(10) den Rialachán sin, féadfar an caiteachas sin a dhearbhú i dtréimhsí ina dhiaidh sin.

Déanfar dearbhuithe caiteachais eatramhacha maidir le caiteachas a dhéanfar ón 16 Deireadh Fómhair ar aghaidh a chlárú faoi bhuiséad na bliana ina dhiaidh sin.

10.  
I gcás ina mbeidh fíorú breise ag teastáil ón oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean, de bharr gur soláthraíodh faisnéis neamhiomlán nó dhoiléir nó mar gheall ar easaontas, difríochtaí léirmhínithe nó aon neamhréireacht eile a bhaineann le dearbhú caiteachais do thréimhse thagartha, a thagann chun cinn go háirithe mar nár cuireadh in iúl an fhaisnéis is gá faoi Rialachán (AE) 2021/2115 agus faoi ghníomhartha de chuid an Choimisiúin a glacadh de bhun an Rialacháin sin, soláthróidh an Ballstát lena mbaineann, ar iarratas ón oifigeach údarúcháin trí fhotharmligean, faisnéis bhreise laistigh de thréimhse ama a shocrófar san iarratas sin de réir thromchúis na faidhbe.

Féadfar an teorainn ama d’íocaíochtaí eatramhacha a leagtar síos i mír 8 a bhriseadh le haghaidh an méid iomláin a n-éilítear íocaíocht ina leith nó le haghaidh cuid den mhéid sin, ar feadh uastréimhse 6 mhí, ón dáta a sheoltar an t-iarratas ar íocaíocht agus go dtí go bhfaightear an fhaisnéis iarrtha a mheastar a bheith sásúil. Féadfaidh an Ballstát aontú tréimhse an bhriste a shíneadh ar feadh thréimhse 3 mhí eile.

I gcás nach bhfreagróidh an Ballstát lena mbaineann an t-iarratas ar fhaisnéis bhreise laistigh den tréimhse arna socrú san iarratas sin nó ina measfar nach bhfuil an freagra sásúil nó ina gcuirfidh an Ballstát in iúl nár comhlíonadh na rialacha is infheidhme nó gur baineadh úsáid mhíchuí as Cistí an Aontais, féadfaidh an Coimisiún íocaíochtaí a chur ar fionraí nó a laghdú i gcomhréir le hAirteagail 39 go 42.

Airteagal 33

An iarmhéid a íoc agus idirghabhálacha forbartha tuaithe i bPlean Straitéiseach CBT a dhúnadh

1.  
Tar éis dó an tuarascáil bhliantúil deiridh ar fheidhmíocht a fháil maidir le Plean Straitéiseach CBT a chur chun feidhme, íocfaidh an Coimisiún, ag brath ar acmhainní a bheith ar fáil agus ar bhonn an phlean airgeadais atá i bhfeidhm ag leibhéal na gcineálacha idirghabhála de chuid CETFT, iarmhéid na gcuntas bliantúil don bhliain dheireanach de chur chun feidhme Phlean Straitéiseach CBT agus iarmhéid na gcinntí comhfhreagracha maidir le himréiteach. Cuirfear na cuntais sin faoi bhráid an Choimisiúin tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas dá bhforáiltear in Airteagal 86(4) de Rialachán (AE) 2021/2115 agus cumhdófar sna cuntais sin an caiteachas arna dhéanamh ag an ngníomhaireacht íocaíochta suas go dtí an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas.
2.  
Íocfar an t-iarmhéid tráth nach déanaí ná 6 mhí ón dáta a mheas an Coimisiún go bhfuil an fhaisnéis agus na doiciméid dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo inghlactha agus a imréitíodh an tsraith deiridh de na cuntais bhliantúla. Gan dochar d’Airteagal 34(5), saorfaidh an Coimisiún, laistigh de thréimhse 6 mhí, na méideanna a bhfuil gealltanas fós déanta ina leith tar éis an t-iarmhéid a íoc.
3.  
Más rud é, faoin teorainn ama a leagtar amach i mír 1 den Airteagal seo, nach mbeidh an tuarascáil bhliantúil deiridh ar fheidhmíocht agus na doiciméid is gá chun na cuntais bhliantúla don bhliain dheireanach de chur chun feidhme Phlean Straitéiseach CBT a imréiteach faighte ag an gCoimisiún, déanfar an t-iarmhéid a shaoradh go huathoibríoch i gcomhréir le hAirteagal 34.

Airteagal 34

Saoradh uathoibríoch i bPleananna Straitéiseacha CBT

1.  
Saorfaidh an Coimisiún go huathoibríoch aon chuid de ghealltanas buiséadach d'idirghabhálacha forbartha tuaithe i bPlean Straitéiseach CBT nár úsáideadh chun críocha íocaíochtaí eatramhacha a réamh-mhaoiniú nó a dhéanamh, nó aon chuid nach bhfuil aon dearbhú caiteachais faighte aige ina leith lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 32(6), pointe (a) agus pointe (c), maidir le caiteachas arna dhéanamh faoin 31 Nollaig sa dara bliain tar éis bhliain an ghealltanais bhuiséadaigh.
2.  
An chuid sin de ghealltanais bhuiséadacha atá fós oscailte ar an dáta deiridh incháilitheachta maidir le caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 86(4) de Rialachán (AE) 2021/2115, agus nach ndearnadh dearbhú caiteachais ina leith laistigh de 6 mhí ón dáta sin, déanfar í a shaoradh go huathoibríoch.
3.  
I gcás imeachtaí dlíthiúla nó i gcás achomharc riaracháin ag a mbeidh éifeacht fionraíochta, brisfear an tréimhse um shaoradh uathoibríoch dá dtagraítear i mír 1 nó 2, i leith an méid a bhaineann leis na hoibríochtaí i gceist, ar feadh fhad na n-imeachtaí sin nó ar feadh fhad an achomhairc riaracháin sin, ar choinníoll go bhfaighidh an Coimisiún fógra réasúnaithe ón mBallstát faoin 31 Eanáir de bhliain N + 3.
4.  

Déanfar neamhaird den mhéid seo a leanas agus an saoradh uathoibríoch á ríomh:

(a) 

an chuid sin de na gealltanais bhuiséadacha a ndearnadh dearbhú caiteachais ina leith ach ar laghdaigh an Coimisiún a haisíocaíocht nó ar chuir sé ar fionraí í an 31 Nollaig i mbliain N + 2;

(b) 

an chuid sin de na gealltanais bhuiséadacha nach raibh gníomhaireacht íocaíochta in ann a íoc amach ar chúiseanna force majeure, rud a bhfuil tionchar tromchúiseach aige ar chur chun feidhme an Phlean Straitéisigh CBT. Taispeánfaidh na húdaráis náisiúnta sin a mhaíonn force majeure na hiarmhairtí díreacha ar chur chun feidhme na n-idirghabhálacha forbartha tuaithe uile, nó cuid díobh, atá i bPleananna Straitéiseacha CBT.

Faoin 31 Eanáir gach bliain, seolfaidh an Ballstát faisnéis chuig an gCoimisiún i dtaobh na n-eisceachtaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír maidir leis na méideanna a dearbhaíodh faoi dheireadh na bliana roimhe sin.

5.  
Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas in am trátha má tá riosca saortha uathoibríoch ann. Cuirfidh sé ar an eolas iad faoin méid atá i gceist mar a shonraítear san fhaisnéis atá ina sheilbh. Beidh 2 mhí ag na Ballstáit ón dáta a bhfaighidh siad an fhaisnéis sin chun aontú leis an méid atá i gceist nó chun barúlacha a chur isteach. Déanfaidh an Coimisiún an saoradh uathoibríoch tráth nach déanaí ná 9 mí tar éis dhul in éag an sprioc-ama dheireanaí dá dtagraítear i mír 1, mír 2 agus mír 3.
6.  
I gcás saoradh uathoibríoch, déanfar ranníocaíocht CETFT leis an bPlean Straitéiseach CBT lena mbaineann a laghdú, don bhliain atá i gceist, bunaithe ar an méid a saoradh go huathoibríoch. Déanfaidh an Ballstát lena mbaineann plean maoinithe athbhreithnithe lena roinnfear laghdú na cabhrach idir na cineálacha idirghabhála a bheidh le formheas ag an gCoimisiún. Mura ndéanfaidh an Ballstát amhlaidh, laghdóidh an Coimisiún na méideanna a leithdháiltear le haghaidh gach cineál idirghabhála ar bhonn pro rata.CAIBIDIL III

Forálacha Coiteanna

Airteagal 35

An bhliain airgeadais talmhaíochta

Gan dochar do na forálacha speisialta maidir le dearbhuithe caiteachais agus ioncaim a bhaineann le hidirghabháil phoiblí arna leagan síos ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 47(2), an chéad fhomhír, pointe (a), cumhdófar leis an mbliain airgeadais caiteachas arna íoc agus ioncam arna fháil agus arna iontráil ag na gníomhaireachtaí íocaíochta i gcuntais CERT agus CETFT i leith na bliana airgeadais “N” dar tús an 16 Deireadh Fómhair den bhliain N-1 agus dar críoch an 15 Deireadh Fómhair den bhliain N.

Airteagal 36

Cosc ar chistiú dúbailte

Áiritheoidh na Ballstáit nach bhfuil caiteachas arna mhaoiniú faoi CERT nó faoi CETFT faoi réir aon mhaoiniú eile ó bhuiséad an Aontais.

Faoi CETFT, ní thabharfar foirmeacha éagsúla tacaíochta d'oibríocht ó Phleananna Straitéiseach CBT agus ó na cistí eile dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Rialachán (AE) 2021/1060 nó ó ionstraimí eile de chuid an Aontais ach amháin i gcás nach mó an méid iomlán cabhrach carnaí a dheonaítear faoi na foirmeacha éagsúla tacaíochta an déine cabhrach ná an méid cabhrach is airde is infheidhme maidir leis an gcineál idirghabhála sin dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) 2021/2115 I gcásanna sin den sórt, ní dhearbhóidh na Ballstáit an caiteachas céanna leis an gCoimisiún i leith tacaíocht:

(a) 

ó chiste eile dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Rialachán (AE) 2021/1060 nó ó ionstraim eile de chuid an Aontais; nó

(b) 

ón bPlean Straitéiseach céanna CBT.

Féadfar méid an chaiteachais atá le hiontráil sa dearbhú caiteachais a ríomh ar bhonn pro rata, i gcomhréir leis an doiciméad lena leagtar amach na coinníollacha tacaíochta.

Airteagal 37

Incháilitheacht caiteachais arna chur i gcrích ag na gníomhaireachtaí íocaíochta

1.  

Ní fhéadfaidh maoiniú ón Aontas an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 a chumhdach ach amháin i gcás go ndearna gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe an caiteachas sin agus ar fíor an méid seo a leanas ina leith:

(a) 

rinneadh é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais; nó

(b) 

maidir leis na cineálacha idirghabhála dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2021/2115,

(i) 

meaitseáiltear é le haschur tuairiscithe comhlántach, agus

(ii) 

má rinneadh é i gcomhréir leis na córais is infheidhme de chuid an Aontais, nach gcuimsítear leo na coinníollacha incháilitheachta le haghaidh tairbhithe aonair a leagtar síos i bPleananna Straitéiseacha ábhartha CBT.

2.  
Ní bheidh feidhm ag mír 1, pointe (b)(i) maidir le réamhíocaíochtaí arna n-íoc le tairbhithe faoi chineálacha idirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2021/2115

Airteagal 38

Comhlíonadh sprioc-amanna íocaíochta

1.  
I gcás ina mbeidh sprioc-amanna íocaíochta leagtha síos ag dlí an Aontais, aon íocaíocht a dhéanfaidh na gníomhaireachtaí íocaíochta le tairbhí roimh an dáta íocaíochta is luaithe is féidir nó tar éis an dáta íocaíochta is déanaí is féidir, ní bheidh sí incháilithe do mhaoiniú ón Aontas.
2.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na cúinsí agus coinníollacha inar féidir na híocaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mheas a bheith incháilithe, agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh.

Airteagal 39

Íocaíochtaí míosúla agus eatramhacha a laghdú

1.  
I gcás ina suífidh an Coimisiún ó dhearbhuithe caiteachais nó ón bhfaisnéis, ó na dearbhuithe agus ó na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 90 gur sáraíodh uasteorainneacha airgeadais arna socrú ag dlí an Aontais, laghdóidh an Coimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha leis an mBallstát lena mbaineann faoi chuimsiú na ngníomhartha cur chun feidhme maidir leis na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó i gcreat na n-íocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32.
2.  
I gcás ina suífidh an Coimisiún ó dhearbhuithe caiteachais nó ón bhfaisnéis, ó na dearbhuithe agus ó na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 90 nár comhlíonadh na sprioc-amanna íocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 38, tabharfar an fhaisnéis don Bhallstát lena mbaineann agus tabharfaidh sé an deis dó a bharúlacha a chur isteach laistigh de thréimhse nach lú ná 30 lá. I gcás nach gcuirfidh an Ballstát a bharúlacha isteach laistigh den tréimhse sin nó i gcás gur chinn an Coimisiún gur léir nach bhfuil an freagra sin leordhóthanach, féadfaidh an Coimisiún na híocaíochtaí míosúla nó eatramhacha leis an mBallstát lena mbaineann a laghdú i gcreat na ngníomhartha cur chun feidhme a bhaineann leis na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó i gcreat na n-íocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32.
3.  
Beidh na laghduithe faoin Airteagal seo gan dochar d'Airteagal 53.
4.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha breise maidir leis an nós imeachta agus le socruithe praiticiúla eile i dtaca le feidhmiú cuí an tsásra dá bhforáiltear in Airteagal 38. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 40

Íocaíochtaí maidir leis an imréiteach bliantúil a chur ar fionraí

1.  
I gcás nach gcuirfidh na Ballstáit na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 9(3) agus Airteagal 12(2) isteach faoi na sprioc-amanna dá bhforáiltear in Airteagal 9(3), féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear méid iomlán na n-íocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) ar fionraí. Aisíocfaidh an Coimisiún na méideanna a cuireadh ar fionraí nuair a gheobhaidh sé na doiciméid ar iarraidh ón mBallstát lena mbaineann, ar choinníoll nach bhfuil an dáta fála níos déanaí ná 6 mhí tar éis an sprioc-ama lena mbaineann.

Maidir leis na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32, measfar dearbhuithe caiteachais a bheith doghlactha i gcomhréir le mír 7 den Airteagal sin.

2.  
I gcás, i gcreat an imréitigh feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 54, go suífidh an Coimisiún go bhfuil an éagsúlacht idir an caiteachas a deimhníodh agus an méid a bhaineann leis an aschur tuairiscithe ábhartha níos mó ná 50 % agus nach féidir leis an mBallstát cúiseanna cuí-réasúnaithe a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirtear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32 ar fionraí.

Cuirfear an fhionraíocht i bhfeidhm ar an gcaiteachas ábhartha i dtaca leis na hidirghabhálacha ar a ndearnadh an laghdú dá dtagraítear in Airteagal 54(2) agus ní sháróidh an méid atá le cur ar fionraí an céatadán a chomhfhreagraíonn don laghdú arna dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 54(2). Aisíocfaidh an Coimisiún leis na Ballstáit na méideanna a cuireadh ar fionraí nó laghdófar iad go buan, ar a dhéanaí, trí bhíthin an ghnímh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 54 a bhaineann leis an mbliain ar ina leith a fionraíodh na híocaíochtaí. Mar sin féin, má léiríonn na Ballstáit go ndearnadh na bearta ceartaitheacha is gá, féadfaidh an Coimisiún an fionraí a fhoirceannadh níos luaithe i ngníomh cur chun feidhme ar leith.

3.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir le ráta fionraíochta na n-íocaíochtaí.
4.  
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear i mír 1 agus 2 den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Sula nglacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 agus sa chéad fhomhír de mhír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an Coimisiún an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoina rún agus tabharfaidh sé deis don Bhallstát a bharúlacha a chur isteach laistigh de thréimhse nach giorra ná 30 lá.

5.  
Sna gníomhartha cur chun feidhme lena socrófar na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32, cuirfear na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoin Airteagal seo san áireamh.

Airteagal 41

Íocaíochtaí maidir leis an bhfaireachán ilbhliantúil ar fheidhmíocht a chur ar fionraí

1.  
I gcás ina n-iarrfaidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 135(2) agus (3) de Rialachán (AE) 2021/2115, ar an mBallstát lena mbaineann plean gníomhaíochta a thíolacadh, suífidh an Ballstát sin plean gníomhaíochta den sórt sin, i gcomhairle leis an gCoimisiún. Áireofar sa phlean gníomhaíochta na gníomhaíochtaí ceartaitheacha a bheartaítear agus táscairí dul chun cinn soiléire mar aon leis an tréimhse ama ina gcaithfear an dul chun cinn a dhéanamh. Féadfar an tréimhse ama sin a fhadú thar bhliain airgeadais amháin.

Tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann freagra laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis don Choimisiún plean gníomhaíochta a iarraidh.

Laistigh de thréimhse 2 mhí ón bplean gníomhaíochta a fháil ón mBallstát lena mbaineann, cuirfidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, an Ballstát sin ar an eolas i scríbhinn maidir lena agóidí i gcoinne an phlean gníomhaíochta a tíolacadh agus iarrfaidh sé lena mhodhnú. Comhlíonfaidh an Ballstát lena mbaineann an plean gníomhaíochta, mar a thoiligh an Coimisiún, laistigh den tréimhse a bhfuiltear ag súil leis chun é a chur i gcrích.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos breis rialacha maidir le struchtúr na bpleananna gníomhaíochta agus an nós imeachta chun na pleananna gníomhaíochta a bhunú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

2.  
I gcás nach ndéanfaidh an Ballstát an plean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 den Airteagal seo a thíolacadh nó a chur chun feidhme, nó i gcás inar soiléir nach bhfuil an plean gníomhaíochta sin leordhóthanach chun an cás a leigheas, nó i gcás nár modhnaíodh an plean arna iarraidh sin don Choimisiún i scríbhinn dá dtagraítear sa mhír sin, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32 ar fionraí.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, an iarraidh ar phlean gníomhaíochta ón gCoimisiún don bhliain airgeadais 2025, ní chuirfear íocaíochtaí ar fionraí roimh an athbhreithniú feidhmíochta don bhliain airgeadais 2026, dá bhforáiltear in Airteagal 135(3) de Rialachán (AE)2021/2115

Cuirfear fionraíocht na n-íocaíochtaí dá dtagraítear sa chéad fhomhír i bhfeidhm i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta ó thaobh an chaiteachais ábhartha a bhaineann leis na hidirghabhálacha a bhí le bheith cumhdaithe ag an bplean gníomhaíochta sin.

Aisíocfaidh an Coimisiún na méideanna a cuireadh ar fionraí nuair, de bhonn an athbhreithnithe feidhmíochta dá dtagraítear in Airteagal 135 de Rialachán (AE) 2021/2115 nó de bhonn an fhógra dheonaigh a thug an Ballstát lena mbaineann le linn na bliana airgeadais maidir leis an bplean gníomhaíochta a chur chun cinn agus leis an ngníomh ceartaitheach a rinneadh chun an t-easnamh a leigheas, a dhéanfar dul chun cinn sásúil i dtreo spriocanna.

Mura leigheasfar an cás roimh dheireadh na tréimhse 2 mhí dhéag ó chuirtear na híocaíochtaí ar fionraí, féadfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh lena laghdaítear go deifnídeach an méid curtha ar fionraí le haghaidh an Bhallstáit lena mbaineann.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear sa mhír seo i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Roimh don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh, cuirfidh sé an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoina rún agus iarrfaidh sé air freagra a thabhairt laistigh de thréimhse nach lú ná 30 lá.

3.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir le ráta agus fad fionraíochta na n-íocaíochtaí agus an coinníoll maidir leis na méideanna sin a aisíoc nó a laghdú faoin bhfaireachán feidhmíochta ilbhliantúil.

Airteagal 42

Íocaíochtaí maidir le heasnaimh i gcórais rialachais a chur ar fionraí

1.  
I gcás ina mbeidh easnaimh thromchúiseacha ar fheidhmiú cuí na gcóras rialachais, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá, a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann plean gníomhaíochta a thíolacadh lena n-áirítear na gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá agus táscairí dul chun cinn soiléire. Bunófar an plean gníomhaíochta sin i gcomhairle leis an gCoimisiún. Tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann freagra laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis iarraidh an Choimisiúin chun measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le plean gníomhaíochta.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir le struchtúr na bpleananna gníomhaíochta agus an nós imeachta chun na pleananna gníomhaíochta a bhunú. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

2.  
I gcás nach ndéanfaidh an Ballstát an plean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 den Airteagal seo a thíolacadh nó a chur chun feidhme, nó i gcás inar léir nach bhfuil an plean gníomhaíochta sin leordhóthanach chun an cás a leigheas nó i gcás nár cuireadh an plean chun feidhme arna iarraidh sin don Choimisiún i scríbhinn dá dtagraítear sa mhír sin, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32 ar fionraí.

Cuirfear an fhionraíocht i bhfeidhm de réir phrionsabal na comhréireachta ó thaobh an chaiteachais ábhartha arna dhéanamh ag an mBallstát ina bhfuil na heasnaimh, ar feadh tréimhse a bheidh le cinneadh sna gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo ar tréimhse í nach faide ná 12 mhí. Má leantar de chomhlíonadh na gcoinníollacha maidir leis an bhfionraíocht, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear síneadh leis an tréimhse sin ar feadh tréimhsí eile nach faide ná 12 mhí ar an iomlán. Agus na gníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 55 á nglacadh aige, cuirfidh an Coimisiún na méideanna a cuireadh ar fionraí san áireamh.

3.  
Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear i mír 2 i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Roimh dó gníomhartha cur chun feidhme den sórt sin a ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún an Ballstát lena mbaineann ar an eolas faoina rún agus iarrfaidh sé air freagra a thabhairt laistigh de thréimhse nach lú ná 30 lá.

4.  
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi mhír 2 den Airteagal seo a chur san áireamh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme lena gcinnfear na híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in Airteagal 21(3) nó na híocaíochtaí eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 32.

Airteagal 43

Cuntais ar leith a choinneáil

1.  
Coinneoidh gach gníomhaireacht íocaíochta tacar cuntas ar leith do na leithreasuithe a iontrálfar i mbuiséad an Aontais do CERT agus CETFT.
2.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos breis rialacha maidir leis an oibleagáid a leagtar síos san Airteagal seo agus na coinníollacha sonracha a bhfuil feidhm acu maidir leis an bhfaisnéis atá le cur sna cuntais a gcoinníonn na gníomhaireachtaí íocaíochta iad. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 44

Íocaíocht le tairbhithe

1.  
Mura bhforáiltear a mhalairt go sainráite i ndlí an Aontais, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar íocaíochtaí a bhaineann leis an maoiniú dá bhforáiltear sa Rialachán seo a íoc leis na tairbhithe ina n-iomláine.
2.  
Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar na híocaíochtaí faoi na hidirghabhálacha agus bearta dá dtagraítear in Airteagal 65(2) tráth nach luaithe ná an 1 Nollaig agus tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh sa bhliain féilire ina dhiaidh sin.

D'ainneoin na chéad fomhíre, féadfaidh na Ballstáit an méid a leanas a dhéanamh:

(a) 

roimh an 1 Nollaig, ach ní roimh an 16 Deireadh Fómhair, réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh i leith idirghabhálacha i bhfoirm íocaíochtaí díreacha agus i leith na mbeart dá dtagraítear i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013;

(b) 

roimh an 1 Nollaig, réamhíocaíochtaí suas le 75 % a dhéanamh i leith na tacaíochta arna deonú faoi idirghabhálacha forbartha tuaithe dá dtagraítear in Airteagal 65(2).

3.  
Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí suas le 50 % a dhéanamh faoi na hidirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 73 agus Airteagal 77 de Rialachán (AE) 2021/2115

▼M1

3a.  
Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí a dhéanamh le tairbhithe na n-idirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115, faoi réir na gcoinníollacha sonracha a leagtar síos de bhun mhír 5.
3b.  
Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí a dhéanamh faoin scéim cabhrach a leagtar síos i gCuid II, Teideal I, Caibidil II, Roinn 1, de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 i leith cabhair le haghaidh na scoilbhliana 2023/2024 agus na scoilbhlianta ina dhiaidh sin, faoi réir na gcoinníollacha sonracha a leagtar síos de bhun mhír 5.
3c.  
Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí a dhéanamh le tairbhithe na mbeart lena dtacaítear le margaí talmhaíochta arna nglacadh faoi Airteagal 219, Airteagal 220 agus Airteagal 221 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, faoi réir na gcoinníollacha sonracha a leagtar síos de bhun mhír 5.

▼B

4.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 lena leasaítear an tAirteagal seo trí rialacha a chur leis lena cheadófar do na Ballstáit réamhíocaíochtaí a dhéanamh maidir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III de Chaibidil III de Rialachán (AE) 2021/2115 agus maidir leis na bearta lena rialaítear nó lena dtugtar tacaíocht do mhargaí talmhaíochta a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 chun a áirithiú go n-íocfar na réamhíocaíochtaí sin go comhsheasmhach agus go neamh-idirdhealaitheach.
5.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí choinníollacha sonracha a bhunú d'íocaíocht na réamhíocaíochtaí, chun a áirithiú go n-íocfar na réamhíocaíochtaí sin go comhsheasmhach agus go neamh-idirdhealaitheach.
6.  
Arna iarraidh sin do Bhallstát, i gcás éigeandála, agus faoi theorainneacha Airteagal 11(2), pointe (b), den Rialachán Airgeadais, glacfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, gníomhartha cur chun feidhme a bhaineann le cur i bhfeidhm an Airteagail seo. D'fhéadfadh maolú ar mhír 2 den Airteagal seo a bheith i gceist leis na gníomhartha cur chun feidhme sin, ach ní thiocfaidh sé i bhfeidhm ach a mhéid agus ar feadh tréimhse atá fíor-riachtanach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 45

Ioncam a shannadh

1.  

Measfar gur ioncam sannta a bheidh sa mhéid seo a leanas de réir bhrí Airteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais:

(a) 

maidir le caiteachas faoi CERT agus CETFT araon, suimeanna faoi Airteagal 38, Airteagal 54 agus Airteagal 55 den Rialachán seo agus Airteagal 54 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 is infheidhme i gcomhréir le hAirteagal 104 den Rialachán seo agus, maidir le caiteachas faoi CERT, suimeanna faoi Airteagal 53 agus Airteagal 56 den Rialachán seo, atá le híoc isteach i mbuiséad an Aontais, mar aon le hús ar na nithe seo a leanas;

(b) 

méideanna ar pionóis iad arna gcur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 12 agus Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/2115, a mhéid a bhaineann le caiteachas faoi CERT;

(c) 

aon urrús, taisce nó ráthaíocht arna soláthar de bhun dhlí an Aontais arna glacadh faoi chreat CBT, lena n-eisiatar idirghabhálacha forbartha tuaithe, agus a forghéilleadh ina dhiaidh sin; coimeádfaidh na Ballstáit, áfach, na hurrúis forghéillte arna dtaisceadh agus ceadúnais onnmhairiúcháin nó allmhairiúcháin á n-eisiúint nó faoi nós imeachta tairisceana chun a áirithiú go gcuireann tairgeoirí tairiscintí dáiríre isteach agus chuige sin amháin;

(d) 

suimeanna arna laghdú go deifnídeach i gcomhréir le hAirteagal 41(2).

2.  
Íocfar na suimeanna dá dtagraítear i mír 1 isteach i mbuiséad an Aontais agus, i gcás ina n-athúsáidfear iad, úsáidfear iad chun caiteachas CERT agus CETFT amháin a mhaoiniú.
3.  
Beidh feidhm ag an Rialachán seo mutatis mutandis maidir le hioncam sannta dá dtagraítear i mír 1.
4.  
Maidir le CERT, beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 113 den Rialachán Airgeadais maidir le cuntais ar ioncam sannta dá dtagraítear sa Rialachán seo a choinneáil.

Airteagal 46

Bearta faisnéise

1.  
Is í an aidhm a bheidh le soláthar faisnéise a mhaoineofar de bhun Airteagal 7, pointe (e), go háirithe, cuidiú le CBT a mhíniú, a chur chun feidhme agus a fhorbairt agus feasacht an phobail ar a ábhar agus ar a chuspóirí a ardú, lena n-áirítear an bhaint atá aige leis an aeráid, an comhshaol agus leas ainmhithe. Déantar é sin chun na saoránaigh a chur ar an eolas faoi na dúshláin atá roimh earnáil na talmhaíochta agus an bhia, chun feirmeoirí agus tomhaltóirí a chur ar an eolas, chun muinín na dtomhaltóirí a athbhunú tar éis géarchéimeanna trí fheachtais faisnéise, chun daoine eile atá gníomhach i gceantair thuaithe a chur ar an eolas agus chun múnla talmhaíochta níos inbhuanaithe de chuid an Aontais a chur chun cinn, chomh maith le cuidiú le saoránaigh é a thuiscint.

Soláthrófar faisnéis chomhtháite, fhianaisebhunaithe, oibiachtúil chuimsitheach, laistigh agus lasmuigh den Aontas araon, agus leagfar amach ann na gníomhaíochtaí cumarsáide atá beartaithe i bplean straitéiseach ilbhliantúil an Choimisiúin don talmhaíocht agus d'fhorbairt tuaithe.

2.  

Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith sna bearta dá dtagraítear i mír 1:

(a) 

cláir bhliantúla oibre nó bearta sonracha eile arna gcur i láthair ag tríú páirtithe;

(b) 

gníomhaíochtaí arna gcur chun feidhme ar thionscnamh an Choimisiúin.

Eisiafar na bearta sin a cheanglaítear le dlí nó na bearta sin a fhaigheann maoiniú cheana faoi ghníomh eile de chuid an Aontais.

Agus na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír á gcur chun feidhme, féadfaidh saineolaithe seachtracha a bheith de chúnamh ag an gCoimisiún.

Rannchuideoidh na bearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír freisin le cumarsáid chorparáideach a áirithiú maidir le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais a mhéid is go mbaineann na tosaíochtaí sin le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo.

3.  
Foilseoidh an Coimisiún glao ar thairiscintí uair sa bliain lena n-urramaítear na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán Airgeadais.
4.  
Tabharfar fógra don Choiste dá dtagraítear in Airteagal 103(1) i leith beart a bheartaítear agus a dhéantar de bhun an Airteagail seo.
5.  
Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Airteagail seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach 2 bhliain.

Airteagal 47

Cumhachtaí eile de chuid an Choimisiúin a bhaineann leis an gCaibidil seo

1.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh leis na coinníollacha faoina bhfuil cineálacha áirithe caiteachais agus ioncaim faoi CERT agus CETFT le cúiteamh.

I gcás nach mbeidh buiséad an Aontais glactha faoi thús na bliana buiséadaí nó i gcás ina sáróidh méid iomlán na ngealltanas an tairseach a leagtar síos in Airteagal 11(2) den Rialachán Airgeadais, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 den Rialachán seo chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an modh is infheidhme i dtaca leis na gealltanais agus na méideanna a íoc.

2.  

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

maoiniú agus cuntasaíocht beart idirghabhála i bhfoirm stóráil phoiblí, agus caiteachas eile arna mhaoiniú ag CERT agus CETFT;

(b) 

na téarmaí agus na coinníollacha lena rialaítear cur chun feidhme nós imeachta an tsaortha uathoibríoch.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL IV

Imréiteach cuntasRoinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 48

Cur chuige iniúchóireachta aonair

I gcomhréir le hAirteagal 127 den Rialachán Airgeadais, cuirfidh an Coimisiún muinín in obair na gcomhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12 den Rialachán seo, ach amháin má chuireann sé in iúl don Bhallstát lena mbaineann nach féidir leis muinín a chur in obair an chomhlachta deimhniúcháin do bhliain airgeadais áirithe, agus cuirfidh sé san áireamh sa mheasúnú riosca an gá le hiniúchtaí de chuid an Choimisiúin a dhéanamh sa Bhallstát sin. Cuirfidh an Coimisiún an Ballstát sin ar an eolas faoi na cúiseanna nach féidir leis brath ar obair an chomhlachta deimhniúcháin lena mbaineann.

Airteagal 49

Seiceálacha ag an gCoimisiún

1.  

Gan dochar do na seiceálacha a dhéanann na Ballstáit faoi dhlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin náisiúnta nó faoi Airteagal 287 CFAE, d'aon seiceáil a eagraítear faoi Airteagal 322 CFAE nó bunaithe ar Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 nó d'Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais, féadfaidh an Coimisiún seiceálacha a eagrú sna Ballstáit d'fhonn an méid seo a leanas, go háirithe, a fhíorú, cibé acu:

(a) 

an gcomhlíonfar nó nach gcomhlíonfar leis na cleachtais riaracháin rialacha an Aontais;

(b) 

atá nó nach bhfuil aschur comhfhreagrach, mar a thuairiscítear sa tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht, ag caiteachas a thagann faoi raon feidhme Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 den Rialachán seo agus atá i gcomhréir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2021/2115;

(c) 

an ndearnadh nó nach ndearnadh an caiteachas a chomhfhreagraíonn do na bearta a leagtar síos i Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, (AE) Uimh. 1308/2013, agus (AE) Uimh. 1144/2014 agus an ndearnadh é a sheiceáil i gcomhréir le rialacha an Aontais is infheidhme;

(d) 

an ndéanfar nó nach ndéanfar obair an chomhlachta deimhniúcháin i gcomhréir le hAirteagal 12 agus chun críocha Roinn 2 den Chaibidil seo;

(e) 

an gcomhlíonfaidh nó nach gcomhlíonfaidh gníomhaireacht íocaíochta na coinníollacha íosta maidir le creidiúnú a leagtar síos in Airteagal 9(2) agus cibé acu an gcuirfidh nó nach gcuirfidh an Ballstát Airteagal 9(4) i bhfeidhm i gceart;

(f) 

an gcuirfidh nó nach gcuirfidh an Ballstát lena mbaineann an Plean Straitéiseach CBT chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (AE) 2021/2115;

(g) 

atá nó nach bhfuil na pleananna gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 42 curtha chun feidhme i gceart.

Na daoine atá údaraithe ag an gCoimisiún chun seiceálacha a dhéanamh thar a cheann, nó na gníomhairí de chuid an Choimisiúin atá ag feidhmiú laistigh de raon feidhme na gcumhachtaí arna dtabhairt dóibh, beidh rochtain acu ar na leabhair agus ar na doiciméid ar fad eile, lena n-áirítear doiciméid agus meiteashonraí arna dtarraingt suas nó arna bhfáil agus arna dtaifeadadh ar mheán leictreonach, a bhaineann le caiteachas a mhaoinítear faoi CERT nó CETFT.

Ní dhéanfaidh na cumhachtaí maidir le seiceálacha difear do chur i bhfeidhm na bhforálacha náisiúnta lena gcoimeádtar gníomhartha áirithe le haghaidh gníomhairí arna n-ainmniú go sonrach sa dlí náisiúnta. Gan dochar d'fhorálacha sonracha Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 agus Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, ní ghlacfaidh na daoine atá údaraithe ag an gCoimisiún chun gníomhú thar a cheann páirt, inter alia, i gcuairteanna baile ná i gceistiú foirmiúil daoine ar bhonn dhlí an Bhallstáit lena mbaineann. Beidh rochtain acu, áfach, ar an bhfaisnéis a fhaightear ar an mbealach sin.

2.  
Tabharfaidh an Coimisiún réamhfhógra leordhóthanach maidir le seiceáil don Bhallstát lena mbaineann nó don Bhallstát a bhfuil an tseiceáil le déanamh ar a chríoch, agus an tionchar riaracháin ar ghníomhaireachtaí íocaíochta á chur san áireamh agus seiceálacha á n-eagrú. Féadfaidh gníomhairí ón mBallstát lena mbaineann páirt a ghlacadh sna seiceálacha sin.

Ar iarratas ón gCoimisiún agus le comhaontú ón mBallstát, déanfaidh comhlachtaí inniúla an Bhallstáit sin seiceálacha breise nó fiosrúcháin faoi na hoibríochtaí a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Féadfaidh gníomhairí an Choimisiúin nó daoine atá údaraithe ag an gCoimisiún chun gníomhú thar a cheann páirt a ghlacadh sna seiceálacha sin.

Chun na seiceálacha a fheabhsú, féadfaidh an Coimisiún, le comhaontú na mBallstát lena mbaineann, cúnamh a iarraidh ó údaráis na mBallstát sin le haghaidh seiceálacha nó fiosrúcháin áirithe.

Airteagal 50

Rochtain ar fhaisnéis

1.  
Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún an fhaisnéis ar fad is gá le haghaidh fheidhmiú rianúil CERT agus CETFT, agus déanfaidh siad na bearta iomchuí ar fad is gá chun go n-éascófar na seiceálacha a mheasann an Coimisiún atá oiriúnach i ndáil le maoiniú an Aontais a bhainistiú.
2.  
Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún, ar iarratas uaidh, na dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin a ghlac siad chun gníomhartha dlíthiúla an Aontais a bhaineann le CBT a chur chun feidhme, agus a mbeidh tionchar airgeadais acu ar CERT nó ar CETFT.
3.  
Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún faisnéis faoi neamhrialtachtaí de réir bhrí Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 agus faoi chásanna eile neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha arna leagan síos ag na Ballstáit ina bPleananna Straitéiseacha CBT, faoi chalaois amhrasta a braitheadh, agus faoi na bearta a glacadh de bhun Roinn 3 den Chaibidil seo chun íocaíochtaí neamhdhlite a aisghabháil i ndáil leis na neamhrialtachtaí agus na calaoisí sin. Déanfaidh an Coimisiún achoimre ar an bhfaisnéis sin agus foilseoidh sé gach bliain í, agus cuirfidh sé in iúl do Pharlaimint na hEorpa í.

Airteagal 51

Rochtain ar dhoiciméid

1.  
Coinneoidh na gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe doiciméid tacaíochta a bhaineann le híocaíochtaí a dhéantar agus doiciméid a bhaineann le feidhmiú na seiceálacha a cheanglaítear le dlí an Aontais, agus cuirfidh siad na doiciméid agus an fhaisnéis sin a bhaineann leis ar fáil don Choimisiún.

Féadfar na doiciméid agus an fhaisnéis sin a choinneáil i bhfoirm leictreonach faoi na coinníollacha a bheidh leagtha síos ag an gCoimisiún de bhun mhír 3.

I gcás ina gcoinneoidh údarás, atá ag gníomhú faoi tharmligean ó ghníomhaireacht íocaíochta agus atá freagrach as caiteachas a údarú, na doiciméid sin agus an fhaisnéis sin, cuirfidh an t-údarás sin tuarascálacha chuig an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe maidir le líon na seiceálacha a rinneadh, ábhar na seiceálacha agus na bearta a glacadh i bhfianaise thorthaí na seiceálacha sin.

2.  
Beidh feidhm ag an Airteagal seo mutatis mutandis maidir leis na comhlachtaí deimhniúcháin.
3.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na coinníollacha faoina gcoinneofar na doiciméid agus an fhaisnéis dá dtagraitear san Airteagal seo, lena n-áirítear foirm na ndoiciméad agus na faisnéise agus an tréimhse ama a stórálfar iad. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 52

Cumhachtaí an Choimisiúin maidir le seiceálacha agus le doiciméid agus le faisnéis agus an oibleagáid maidir le comhoibriú

1.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102, ar gníomhartha iad atá riachtanach chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm ar bhealach ceart éifeachtach na forálacha a bhaineann le seiceálacha agus le rochtain ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis a leagtar amach sa Chaibidil seo, chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le hoibleagáidí sonracha atá le comhlíonadh ag na Ballstáit faoin gCaibidil seo agus le rialacha maidir leis na critéir chun na cásanna neamhrialtachta a chinneadh de réir bhrí Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95, agus cásanna eile maidir le neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha arna leagan síos ag na Ballstáit sna Pleananna Straitéiseacha CBT atá le tuairisciú agus maidir leis na sonraí atá le cur ar fáil sa chomhthéacs seo.
2.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nósanna imeachta a bhaineann leis na hoibleagáidí comhair atá le comhlíonadh ag na Ballstáit chun Airteagal 49 agus Airteagal 50 a chur chun feidhme; Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).Roinn 2

Imréiteach

Airteagal 53

Imréiteach airgeadais bliantúil

1.  
Roimh an 31 Bealtaine sa bhliain tar éis na bliana buiséadaí agus ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 9(3), an chéad fhomhír, pointe (a) agus pointe (d), glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme ina mbeidh a chinneadh maidir le cuntais na ngníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a imréiteach, le haghaidh an chaiteachais dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Cumhdófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin sláine, cruinneas agus fírinne na gcuntas bliantúil a thíolacfar agus beidh siad gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 54 agus Airteagal 55.

2.  
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir leis na bearta is gá chun críocha na ngníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear na rialacha maidir leis an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus na sprioc-amanna atá le comhlíonadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 54

Imréiteach feidhmíochta bliantúil

1.  
I gcás nach mbeidh aschur comhfhreagrach, mar a thuairiscítear sa tuarascáil feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 9(3) agus Airteagal 10 den Rialachán seo agus in Airteagal 134 de Rialachán (AE) 2021/2115. ag an gcaiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 den Rialachán seo agus atá i gcomhréir leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) 2021/2115, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme roimh an 15 Deireadh Fómhair den bhliain tar éis na bliana buiséadaí lena gcinnfear na méideanna atá le laghdú ó mhaoiniú an Aontais. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Beidh na gníomhartha cur chun feidhme sin gan dochar d’ábhar na ngníomhartha cur chun feidhme a ghlacfar ina dhiaidh sin de bhun Airteagal 55 den Rialachán seo.

2.  
Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na méideanna atá le laghdú ar bhonn na héagsúlachta idir an caiteachas bliantúil a dearbhaíodh le haghaidh idirghabhála agus an méid a chomhfhreagraíonn leis an aschur tuairiscithe ábhartha i gcomhréir le Plean Straitéiseach CBT agus aird á tabhairt ar na cúiseanna arna dtabhairt ag an Ballstát sna tuarascálacha feidhmíochta bliantúla i gcomhréir le hAirteagal 134(8) de Rialachán (AE) 2021/2115
3.  
Sula nglacfar an gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, tabharfaidh an Coimisiún deis don Bhallstát lena mbaineann a bharúlacha a chur isteach agus aon éagsúlacht a dhlisteanú laistigh de thréimhse nach giorra ná 30 lá, i gcás ina bhfuil na doiciméid dá dtagraítear in Airteagal 9(3), Airteagal 10 agus Airteagal 12(2) curtha isteach faoin sprioc-am.
4.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na critéir le haghaidh na réasúnuithe ón mBallstát lena mbaineann agus leis an modheolaíocht agus na critéir le haghaidh laghduithe a chur i bhfeidhm.
5.  
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir leis na bearta is gá chun críocha na ngníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear na rialacha maidir le malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus na sprioc-amanna atá le comhlíonadh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 55

Nós imeachta comhréireachta

1.  
I gcás ina bhfaighidh an Coimisiún amach nach ndearnadh an caiteachas dá dtagraítear in Airteagal 5(2) agus Airteagal 6 i gcomhréir le dlí an Aontais, glacfaidh sé gníomhartha cur chun feidhme lena gcinnfear na méideanna atá le heisiamh ó mhaoiniú an Aontais. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 103(2).

Mar sin féin, maidir leis na cineálacha idirghabhálacha dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2021/2115, ní bheidh feidhm ag na heisiaimh ó mhaoiniú an Aontais dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo ach amháin i gcás ina mbeidh easnaimh thromchúiseacha ar fheidhmiú cuí chórais rialachais na mBallstát.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le cásanna neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha incháilitheachta le haghaidh tairbhithe aonair a leagtar síos i bPleananna Straitéiseacha CBT agus sna rialacha náisiúnta.

2.  
Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na méideanna atá le heisiamh ar bhonn thromchúis na n-easnamh a fhaightear. Sa chomhthéacs sin, tabharfaidh sé aird chuí ar chineál na n-easnamh agus an dochar airgeadais arna dtabhú ag an Aontas.
3.  
Sula nglacfar an gníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1, déanfar torthaí an Choimisiúin agus barúlacha an Bhallstáit lena mbaineann maidir leis na torthaí sin a chur in iúl i scríbhinn idir an dá pháirtí agus, ina dhiaidh sin, féachfaidh an dá pháirtí le teacht ar chomhaontú i leith na ngníomhaíochta atá le déanamh. Tabharfar an deis don Bhallstát lena mbaineann a léiriú gur lú ná an measúnú ón gCoimisiún méid iarbhír an neamhchomhlíonta.

Mura dtiocfar ar chomhaontú, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann a iarraidh go dtionscnófar nós imeachta atá dírithe ar sheasamh an dá pháirtí a thabhairt chun réitigh laistigh de thréimhse 4 mhí. Is comhlacht idir-réitigh a chuirfidh an nós imeachta i gcrích. Cuirfear tuarascáil ar thoradh an nós imeachta sin faoi bhráid an Choimisiúin. Cuirfidh an Coimisiún san áireamh moltaí na tuarascála sula gcinnfidh sé an maoiniú a dhiúltú agus tabharfaidh sé bonn cirt má chinneann sé gan na moltaí sin a leanúint.

4.  

Ní dhiúltófar maoiniú i gcás na nithe seo a leanas:

(a) 

an caiteachas atá léirithe in Airteagal 5(2) a dhéantar níos mó ná 24 mhí roimh don Choimisiún fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhallstát faoina thorthaí;

(b) 

caiteachas ar idirghabhálacha ilbhliantúla a thagann faoi raon feidhme Airteagal 5(2) nó faoi raon feidhme na n-idirghabhálacha forbartha tuaithe dá dtagraítear in Airteagal 6, i gcás ina gcuirfear an oibleagáid dheireanach ar an tairbhí níos mó ná 24 mhí roimh don Choimisiún fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhallstát faoina thorthaí;

(c) 

caiteachas ar idirghabhálacha forbartha tuaithe, dá dtagraítear in Airteagal 6, seachas iad sin dá dtagraítear i bpointe (b) den mhír seo, i gcás ina ndéanfar an íocaíocht, nó de réir mar a bheidh, an íocaíocht dheireanach, ag an ngníomhaireacht íocaíochta, níos mó ná 24 mhí roimh don Choimisiún fógra i scríbhinn a thabhairt don Bhallstát faoina thorthaí.

5.  

Ní bheidh feidhm ag mír 4 maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

cabhracha arna ndeonú ag Ballstát a bhfuil tús curtha ag an gCoimisiún leis an nós imeachta ina leith a leagtar síos in Airteagal 108(2) CFAE;

(b) 

sáruithe a bhfuil fógra ina leith tugtha ag an gCoimisiún don Bhallstát lena mbaineann, trí bhíthin tuairim réasúnaithe, i gcomhréir le hAirteagal 258 CFAE;

(c) 

sáruithe na mBallstát ar a n-oibleagáidí faoi Chaibidil III de Theideal IV den Rialachán seo, ar choinníoll go dtugann an Coimisiún fógra i scríbhinn don Bhallstát faoina thorthaí laistigh de 12 mhí ón uair a fhaigheann sé tuarascáil an Bhallstáit maidir le torthaí na seiceálacha ar an gcaiteachas lena mbaineann.

6.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na critéir agus modheolaíocht le haghaidh ceartuithe airgeadais a chur i bhfeidhm.
7.  
Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na bearta is gá chun críocha na ngníomhartha cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a ghlacadh agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear na rialacha maidir leis an malartú faisnéise idir an Coimisiún agus na Ballstáit, maidir leis na sprioc-amanna atá le hurramú agus an nós imeachta idir-réitigh dá bhforáiltear i mír 3 den Airteagal seo, agus maidir le bunú, cúraimí, comhdhéanamh agus socruithe oibre an chomhlachta idir-réitigh. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).Roinn 3

Aisghabhálacha i gcás neamhchomhlíonadh

Airteagal 56

Forálacha a bhaineann go sonrach le CERT

1.  
Íocfar na suimeanna a aisghabhfaidh na Ballstáit tar éis do neamhrialtachtaí tarlú nó do chásanna eile neamhchomhlíonta ag tairbhithe i leith choinníollacha na n-idirghabhálacha dá dtagraítear i bPleananna Straitéiseacha CBT tarlú, agus íocfar an t-ús ar na suimeanna sin leis an ngníomhaireacht íocaíochta agus cláróidh an ghníomhaireacht iad mar ioncam arna shannadh do CERT sa mhí chéanna a fuarthas na suimeanna go hiarbhír.
2.  
Féadfaidh na Ballstáit, gan dochar do mhír 1, treoir a thabhairt don ghníomhaireacht íocaíochta, ina cáil mar an comhlacht atá freagrach as aisghabháil fiachais, aon fhiacha atá gan íoc agus atá dlite de thairbhí a asbhaint ó íocaíochtaí a dhéanfar leis an tairbhí amach anseo.
3.  
Nuair a chuirfear buiséad an Aontais chun sochair dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 20 % de na méideanna comhfhreagracha a choinneáil mar chostais aisghabhála ar ráta comhréidh, ach amháin i gcás neamhchomhlíonadh arb iad a údaráis riaracháin nó comhlachtaí oifigiúla eile is cúis leis.

Airteagal 57

Forálacha a bhaineann go sonrach le CETFT

1.  
I gcásanna ina mbraithfear neamhrialtachtaí agus i gcásanna eile nach ndéanann tairbhithe, agus a mhéid a bhaineann le hionstraimí airgeadais freisin nach ndéantar, le cistí sonracha faoi chistí sealbhaíochta, nó nach ndéanann faighteoirí deiridh, coinníollacha na n-idirghabhálacha forbartha tuaithe a shainítear i bPleananna Straitéiseacha CBT a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit coigeartuithe airgeadais tríd an maoiniú ón Aontas lena mbaineann a chur ar ceal i bpáirt nó, nuair atá údar leis, ina iomláine. Cuirfidh na Ballstáit san áireamh cineál agus tromchúis an neamhchomhlíonta a bhraitear agus leibhéal an chaillteanais airgeadais do CETFT.

Déanfar na méideanna de mhaoiniú an Aontais faoi CETFT a chuirtear ar ceal agus na méideanna a aisghabhtar, agus an t-ús ar na méideanna sin, a athdháileadh ar oibríochtaí forbartha tuaithe eile i bPlean Straitéiseach CBT. Mar sin féin, ní fhéadfaidh Ballstáit na cistí ón Aontas a cuireadh ar ceal nó a aisghabhadh a athúsáid ina n-iomláine ach amháin le haghaidh oibríocht forbartha tuaithe faoina bPleananna Straitéiseacha CBT agus ní fhéadfaidh siad iad a ath-leithdháileadh ar oibríochtaí forbartha tuaithe a bhí faoi réir coigeartú airgeadais.

Déanfaidh na Ballstáit aon suimeanna a íocadh go míchuí mar thoradh ar neamhrialtacht atá gan íoc ag tairbhí, i gcomhréir leis an Airteagal seo, a asbhaint ó aon íocaíochtaí a dhéanfaidh an ghníomhaireacht íocaíochta amach anseo leis an tairbhí.

2.  

De mhaolú ar mhír 1, an dara fomhír, maidir le hidirghabhálacha forbartha tuaithe a fhaigheann cabhair ó ionstraimí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 58 de Rialachán (AE) 2021/1060, féadfar ranníocaíocht a cuireadh ar ceal mar thoradh ar neamhchomhlíonadh aonair, a athúsáid laistigh den ionstraim airgeadais chéanna, mar a leanas:

(a) 

más ar leibhéal an fhaighteora deiridh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (18), de Rialachán (AE) 2021/1060 a bhraitear an neamhchomhlíonadh is cúis le cealú na ranníocaíochta, ní fhéadfar an ranníocaíocht a athúsáid ach amháin d’fhaighteoirí deiridh eile laistigh den ionstraim airgeadais chéanna amháin;

(b) 

más ar leibhéal an chiste shonraigh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (21), de Rialachán (AE) 2021/1060 laistigh de chiste sealbhaíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (20) den Rialachán sin a bhraitear an neamhchomhlíonadh is cúis le cealú na ranníocaíochta, ní fhéadfar an ranníocaíocht a athúsáid ach amháin le haghaidh cistí sonracha eile.

Airteagal 58

Cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le fritháireamh féideartha na méideanna agus le cineálacha fógra

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos rialacha maidir le fritháireamh féideartha na méideanna a eascraíonn as aisghabháil íocaíochtaí neamhdhlite agus maidir leis na cineálacha fógra agus cumarsáide a bheidh le déanamh ag na Ballstáit leis an gCoimisiún i dtaca leis na hoibleagáidí a leagtar amach sa Roinn seo.Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).TEIDEAL IV

CÓRAIS RIALAITHE AGUS PIONÓISCAIBIDIL I

Rialacha ginearálta

Airteagal 59

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

1.  

Glacfaidh na Ballstáit, faoi chreat CBT, agus na córais rialachais infheidhme á n-urramú acu, na dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin ar fad agus déanfaidh siad aon bheart eile is gá chun cosaint éifeachtach a áirithiú do leasanna airgeadais an Aontais lena n-áirítear cur i bhfeidhm éifeachtach na gcritéar maidir le hincháilitheacht caiteachais a leagtar síos in Airteagal 37. Bainfidh na gníomhartha agus na bearta sin leis na nithe seo a leanas go háirithe:

(a) 

dlíthiúlacht agus rialtacht na n-oibríochtaí a mhaoinítear faoi CERT agus CETFT a sheiceáil, lena n-áirítear ar leibhéal na dtairbhithe agus mar a leagtar amach i bPleananna Straitéiseacha CBT;

(b) 

cosaint éifeachtach ar chalaois a áirithiú, go háirithe sna réimsí a mbaineann leibhéal níos airde riosca leo, ar díspreagadh í an chosaint sin, ag féachaint do na costais agus do na sochair agus do chomhréireacht na mbeart;

(c) 

neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath agus a cheartú;

(d) 

pionóis a fhorchur atá éifeachtach comhréireach agus athchomhairleach i gcomhréir le dlí an Aontais, nó ina éagmais sin, leis an dlí náisiúnta, agus imeachtaí dlí a thionscnamh chuige sin, de réir mar is gá;

(e) 

íocaíochtaí neamhdhlite móide ús a aisghabháil, agus imeachtaí dlí a thionscnamh chuige sin de réir mar is gá, lena n-áirítear le haghaidh neamhrialtachtaí de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95.

2.  
Bunóidh na Ballstáit córais éifeachtacha bhainistíochta agus rialaithe d’fhonn comhlíonadh reachtaíocht an Aontais lena rialaítear idirghabhálacha an Aontais a áirithiú.

Déanfaidh na Ballstáit na gníomhaíochtaí is gá chun feidhmiú cuí a gcóras bainistíochta agus rialaithe a áirithiú agus dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais arna dhearbhú don Choimisiún a áirithiú.

Chun cúnamh a thabhairt do na Ballstáit i ndáil leis an méid sin, cuirfidh an Coimisiún uirlis mianadóireachta sonraí ar fáil do na Ballstáit chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le tionscadail, tairbhithe, conraitheoirí agus conarthaí agus ualach riaracháin íosta agus cosaint éifeachtach ar leasanna airgeadais an Aontais a áirithiú ag an am céanna. Féadfar an uirlis mianadóireachta sonraí sin a úsáid chun nach mbeifear ag dul timpeall ar na rialacha faoi mar a fhoráiltear in Airteagal 62. Faoi 2025, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar measúnú ar úsáid na huirlise aonair mianadóireachta sonraí agus ar idir-inoibritheacht na huirlise sin d’fhonn úsáid ghinearálaithe a bheith á baint aisti ag na Ballstáit.

3.  
Áiritheoidh na Ballstáit cáilíocht agus iontaofacht an chórais tuairiscithe agus na sonraí faoi tháscairí.
4.  
Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh tairbhithe CERT agus CETFT an fhaisnéis is gá chun iad a shainaithint a sholáthar dóibh, agus, i gcás inarb infheidhme, chun an grúpa ina bhfuil siad rannpháirteach a shainaithint, faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (11), de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 6 ).
5.  
Glacfaidh na Ballstáit réamhchúraimí cuí lena n-áirithítear go mbeidh na pionóis arna gcur i bhfeidhm dá dtagraítear i mír 1, pointe (d), comhréireach agus céimnithe i gcomhréir le déine, méid, buaine nó atarlú an neamhchomhlíonta a fhaightear.

Áiritheofar, go háirithe, leis na socruithe arna leagan amach ag na Ballstáit nach bhforchuirtear pionóis sna cásanna seo a leanas:

(a) 

i gcás inarb é is cúis leis an neamhchomhlíonadh force majeure nó imthosca eisceachtúla i gcomhréir le hAirteagal 3;

(b) 

i gcás inarb é is cúis leis an neamhchomhlíonadh earráid a rinne an t-údarás inniúil nó údarás eile, agus i gcás nach raibh ar chumas an duine lena mbaineann an pionós riaracháin an earráid a bhrath go réasúnach;

(c) 

i gcás inar féidir leis an duine lena mbaineann a léiriú go sásúil don údarás inniúil nach bhfuil locht air maidir le neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nó ina mbeidh an t-údarás inniúil sásta ar bhealach eile nach bhfuil locht ar an duine lena mbaineann.

I gcás inarb é force majeure nó imthosca eisceachtúla i gcomhréir le hAirteagal 3 is cúis le neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha faoina ndeonaítear an chabhair, coinneoidh an tairbhí an ceart chun cabhair a fháil.

6.  
Féadfaidh na Ballstáit an rogha a áireamh ina gcórais bainistithe agus rialaithe go bhféadfaí iarrataí ar íocaíocht a cheartú tar éis iad a chur isteach gan aon éifeacht a bheith aige sin ar an gceart chun cabhair a fháil, ar choinníoll go n-aithneoidh an t-údarás inniúil, gur de mheon macánta arbh ann d’eilimintí nó d’easnaimh atá le ceartú nó le hathrú; agus go ndéanfar an ceartú sula gcuirfear an t-iarratasóir ar an eolas faoi bheith roghnaithe le haghaidh seiceáil ar an láthair nó sula mbeidh cinneadh déanta ag an údarás inniúil i ndáil leis an iarratas.
7.  
Tabharfaidh na Ballstáit socruithe isteach chun scrúdúchán éifeachtach na ngearán a bhaineann le CERT agus CETFT a áirithiú agus, ar iarratas ón gCoimisiún, scrúdóidh siad gearáin arna dtíolacadh don Choimisiúin a thagann faoi raon feidhme a bPleananna Straitéiseacha CBT. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi thorthaí na scrúduithe sin. Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar obair leantach leordhóthanach ar ghearáin a thaiscfear go díreach leis. I gcás ina gcuirfidh an Coimisiún gearán ar aghaidh chuig Ballstát agus ina mainneoidh an Ballstát sin obair leantach a dhéanamh maidir leis faoin spriocdháta arna shocrú ag an gCoimisiún, déanfaidh an Coimisiún na céimeanna is gá chun a áirithiú go n-urramóidh an Ballstát a oibleagáidí faoin mír seo.
8.  
Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi na bearta agus na gníomhaíochtaí arna ndéanamh de bhun mhír 1 agus mír 2.

Gach coinníoll arna bhunú ag na Ballstáit chun fhorlíonadh a dhéanamh ar na coinníollacha a leagtar síos le rialacha an Aontais maidir le tacaíocht a fháil ó CERT nó ó CETFT, beidh na coinníollacha sin infhíoraithe.

9.  

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos na rialacha is gá a ghlacadh d'fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Airteagail seo a bhaint amach. Féadfaidh baint a bheith ag na rialacha sin leis an méid seo a leanas:

(a) 

na nósanna imeachta, na sprioc-amanna, an malartú faisnéise, na ceanglais maidir leis an uirlis mianadóireachta sonraí agus an fhaisnéis a bheidh le bailiú maidir le tairbhithe a shainaithint i ndáil leis na hoibleagáidí mar a leagtar amach iad i mír 1, mír 2 agus mír 4;

(b) 

an fógra agus an chumarsáid atá le déanamh ag na Ballstáit leis an gCoimisiún i ndáil leis na hoibleagáidí a leagtar amach i mír 5 agus mír 7.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 60

Rialacha maidir le seiceálacha atá le déanamh

1.  
Áireofar sna córais bhainistíochta agus rialaithe arna bhunú ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 59 (2) seiceálacha córasacha lena ndíreofar inter alia ar na réimsí inar mó an riosca go ndéanfaí earráidí.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an leibhéal seiceálacha is gá chun na rioscaí do leasanna airgeadais an Aontais a bhainistiú go héifeachtach. Tógfaidh an t-údarás ábhartha a shampla de sheiceálacha as measc líon iomlán na n-iarratasóirí arb éard a bheidh ann, nuair is iomchuí, cuid randamach agus cuid rioscabhunaithe.

2.  
Ní dhéanfar seiceálacha ar oibríochtaí a fhaigheann cabhair ó ionstraimí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 58 de Rialachán (AE) 2021/1060 ach amháin ar leibhéal an chiste sealbhaíochta agus na gcistí sonracha, agus, i gcomhthéacs cistí ráthaíochta, ar leibhéal na gcomhlachtaí atá ag soláthar na n-iasachtaí nua foluiteacha.

Ní dhéanfar seiceálacha ar leibhéal BEI ná ar leibhéal institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar scairshealbhóir iontu Ballstát.

3.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102, ar gníomhartha iad atá riachtanach chun a áirithiú go ndéanfar ar bhealach ceart éifeachtúil na seiceálacha agus go ndéanfar comhlíonadh na gcoinníollacha incháilitheachta a fhíorú ar bhealach éifeachtúil comhleanúnach agus neamh-idirdhealaitheach lena gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais, lena bhforlíonfar an Rialachán seo le rialacha maidir le ceanglais bhreise i ndáil le nósanna imeachta custaim, i gcás ina gceanglófaí amhlaidh le bainistiú cuí an chórais sin, agus go háirithe iad siúd a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimhir 952/2013.
4.  

Maidir le bearta dá dtagraítear sa reachtaíocht talmhaíochta, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos na rialacha is gá d’fhonn chur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Airteagail seo, agus go háirithe:

(a) 

maidir le cnáib dá dtagraítear in Airteagal 4, an dara fomhír, de Rialachán (AE) 2021/2115, rialacha maidir le bearta sonracha rialaithe agus modhanna chun leibhéil teitrihidreacannaibionóil a chinneadh;

(b) 

maidir le cadás dá dtagraítear i bhforoinn 2 de Roinn 3 de Chaibidil II de Theideal III de Rialachán (AE) 2021/2115, córas le haghaidh seiceálacha ar na heagraíochtaí idirchraoibhe formheasta;

(c) 

maidir le fíon dá dtagraítear in Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, rialacha maidir le limistéir a thomhas, agus le seiceálacha agus rialacha lena rialaítear na nósanna imeachta airgeadais sonracha chun seiceálacha a fheabhsú;

(d) 

na tástálacha agus na modhanna atá le cur i bhfeidhm chun incháilitheacht táirgí le haghaidh idirghabháil phoiblí agus stóráil phríobháideach a shuí, agus úsáid nósanna imeachta tairisceana, le haghaidh idirghabháil phoiblí agus stóráil phríobháideach araon;

(e) 

rialacha eile maidir leis na seiceálacha atá le déanamh ag na Ballstáit i dtaca leis na bearta a leagtar síos i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Airteagal 61

Neamhchomhlíonadh rialacha soláthair phoiblí

I gcás ina mbainfidh an neamhchomhlíonadh le rialacha de chuid an Aontais nó rialacha náisiúnta maidir le soláthar poiblí, áiritheoidh na Ballstáit go gcinntear an chuid den chabhair nach bhfuil le híoc nó atá le tarraingt siar ar bhonn thromchúis an neamhchomhlíonta agus i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta.

Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanfar difear do dhlíthiúlacht ná do rialtacht an idirbhirt ach suas go dtí an leibhéal den chuid sin den chabhair nach bhfuil le híoc ná atá le tarraingt siar.

Airteagal 62

Clásal imchéimniúcháin

Gan dochar d’fhorálacha sonracha dhlí an Aontais, déanfaidh na Ballstáit bearta éifeachtacha agus comhréireacha chun forálacha de dhlí an Aontais ar a bhfuiltear le dul timpeall a sheachaint agus chun a áirithiú nach ndeonófar aon bhuntáiste dá bhforáiltear faoin reachtaíocht talmhaíochta i bhfabhar duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil sé suite ina leith gur go saorga, agus contrártha do chuspóirí na reachtaíochta sin, a cruthaíodh na dálaí is gá chun na buntáistí sin a fháil.

Airteagal 63

Comhoiriúnacht idirghabhálacha chun críocha seiceálacha in earnáil an fhíona

Chun críocha na hidirghabhálacha a chur i bhfeidhm in earnáil an fhíona dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, Roinn 4, de Rialachán (AE) 2021/2115., áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na nósanna imeachta riaracháin agus rialaithe a chuirtear i bhfeidhm ar na hidirghabhálacha sin comhoiriúnach leis an gcóras comhtháite dá dtagraítear i gCaibidil II den Teideal seo a mhéid a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(a) 

an córas aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta;

(b) 

na seiceálacha.

Airteagal 64

Urrúis

1.  
Déanfaidh na Ballstáit, nuair a fhoráiltear amhlaidh le reachtaíocht talmhaíochta, iarratas ar urrús a thaisceadh agus ráthaíocht á tabhairt go n-íocfar suim airgid nó go bhforghéillfear í d’údarás inniúil mura gcomhlíonfar oibleagáid ar leith faoin reachtaíocht talmhaíochta sin.
2.  
Seachas i gcásanna force majeure, forghéillfear an t-urrús ina iomláine nó i bpáirt i gcás nach gcuirfear oibleagáid ar leith i gcrích nó mura gcuirfear i gcrích í ach go páirteach.
3.  

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 lena bhforlíonfar an Rialachán seo le rialacha lena n-áiritheofar cóir neamh-idirdhealaitheach, cothromas agus urramú phrionsabal na comhréireachta agus urrús á thaisceadh agus ar fíor an méid seo a leanas i leith na rialacha sin:

(a) 

sonrófar leo an páirtí atá freagrach i gcás nach gcomhlíonfar oibleagáid;

(b) 

leagtar síos leo na cásanna sonracha ina bhféadfaidh an t-údarás inniúil an ceanglas maidir le hurrús a tharscaoileadh;

(c) 

leagtar síos leo na coinníollacha is infheidhme maidir leis an urrús atá le taisceadh agus leis an ráthóir agus na coinníollacha chun an t-urrús sin a thaisceadh agus a scaoileadh;

(d) 

leagtar síos leo na coinníollacha sonracha a bhaineann leis an urrús arna thaisceadh i ndáil le réamhíocaíochtaí;

(e) 

leagtar amach leo na hiarmhairtí a bhaineann le sárú na n-oibleagáidí dár taisceadh urrús, mar a fhoráiltear i mír 1, lena n-áirítear urrúis a fhorghéilleadh agus an ráta laghdaithe le cur i bhfeidhm nuair a scaoiltear urrúis le haghaidh aisíocaíochtaí, ceadúnais, tairiscintí nó iarratais ar leith, mar aon leis na hiarmhairtí a bhaineann le neamhchomhlíonadh oibleagáid arna cumhdach leis an urrús sin go hiomlán nó go páirteach, agus cineál na hoibleagáide, an méid maidir lenar sáraíodh an oibleagáid, an tréimhse thar an teorainn ama faoinar cheart an oibleagáid a chomhlíonadh agus an tráth faoinar tugadh an fhianaise gur comhlíonadh an oibleagáid, á gcur san áireamh.

4.  

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

an cineál urrúis atá le taisceadh agus an nós imeachta maidir leis an urrús a thaisceadh, maidir le glacadh leis, agus maidir le hurrús nua a chur in ionad an bhunurrúis;

(b) 

na nósanna imeachta maidir le hurrús a scaoileadh;

(c) 

na fógraí atá le tabhairt ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL II

Córas comhtháite riaracháin agus rialaithe

Airteagal 65

Raon feidhme agus sainmhínithe a bhaineann leis an gCaibidil seo

1.  
Bunóidh agus oibreoidh gach Ballstát córas comhtháite riaracháin agus rialaithe (“an córas comhtháite”).
2.  
Beidh feidhm ag an gcóras comhtháite maidir le hidirghabhálacha limistéar-bhunaithe agus ainmhí-bhunaithe a liostaítear i gCaibidlí II agus IV de Theideal III de Rialachán (AE) 2021/2115 agus leis na bearta dá dtagraítear i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 agus i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013.
3.  
A mhéid is gá, úsáidfear an córas comhtháite ar mhaithe le bainistiú agus rialú na coinníollachta agus idirghabhálacha in earnáil an fhíona mar a leagtar síos i dTeideal III de Rialachán (AE) 2021/2115
4.  

Chun críocha na Caibidle seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “iarratas geo-spásúil” foirm iarratais leictreonach ina gcuimsítear feidhmchlár teicneolaíochta faisnéise atá bunaithe ar chóras faisnéise geografaí lena gcuirtear ar chumas tairbhithe dáileachtaí talmhaíochta an ghabháltais mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3, pointe (2), de Rialachán (AE) 2021/2115 agus na limistéar neamhthalmhaíochta a bhfuil íocaíocht éilithe ina leith a dhearbhú ó thaobh spáis de;

(b) 

ciallaíonn “córas faireacháin limistéir” nós imeachta maidir le breathnóireacht, rianú agus measúnú rialta córasach a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus cleachtais talmhaíochta ar limistéir thalmhaíochta trí bhíthin sonraí satailíte ó na satailítí Sentinel de chuid chlár Copernicus nó sonraí eile dar luach atá comhionann ar a laghad;

(c) 

ciallaíonn “córas chun ainmhithe a shainaithint agus a chlárú” an córas chun ainmhithe talún ar coimeád a shainaithint agus a chlárú a leagtar síos le Cuid IV, Teideal I, Caibidil 2, Roinn 1 de Rialachán (CE) Uimh. 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 7 );

(d) 

ciallaíonn “dáileacht talmhaíochta” aonad, arna shainmhíniú ag Ballstáit, de limistéar talmhaíochta arna chinneadh i gcomhréir le) hAirteagal 4(3) de Rialachán (AE) 2021/2115

(e) 

ciallaíonn “córas faisnéise geografaí” córas ríomhaireachta atá in ann faisnéis ina bhfuil tagairtí geografacha a ghabháil, a stóráil, a anailísiú agus a thaispeáint;

(f) 

ciallaíonn “córas éilimh uathoibríoch” córas iarratais le haghaidh idirghabhálacha limistéar-bhunaithe nó ainmhí-bhunaithe ina bhfuil na sonraí a theastaíonn ón rialtas maidir le limistéir nó ainmhithe aonair a n-éilítear cúnamh ina leith ar a laghad ar fáil i mbunachair sonraí ríomhairithe oifigiúla arna mbainistiú ag an mBallstát agus go gcuirtear na sonraí sin ar fáil don tairbhí i gcás inar gá sin.

Airteagal 66

Eilimintí den chóras comhtháite

1.  

Beidh na heilimintí seo a leanas sa chóras comhtháite:

(a) 

córas aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta;

(b) 

córas iarratais geo-spásúil agus, i gcás inarb infheidhme, córas iarratais ainmhí-bhunaithe;

(c) 

córas faireacháin limistéir;

(d) 

córas chun tairbhithe idirghabhálacha agus beart dá dtagraítear in Airteagal 65(2) a aithint;

(e) 

córas rialaithe agus pionóis;

(f) 

i gcás inarb infheidhme, córas chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú;

(g) 

i gcás inarb infheidhme, córas chun ainmhithe a aithint agus a chlárú.

2.  
Soláthrófar, leis an gcóras comhtháite, an fhaisnéis atá ábhartha maidir le tuairisciú ar na táscairí dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2021/2115
3.  
Oibreoidh an córas comhtháite ar bhonn bunachair sonraí leictreonacha agus córais faisnéise geografaí agus cumasófar leis malartú agus comhtháthú na sonraí idir na bunachair sonraí leictreonacha agus na córais faisnéise geografaí. I gcás inarb ábhartha, leis an gcóras faisnéise geografaí, beifear in ann na sonraí a mhalartú agus a chomhtháthú ar an gcaoi sin, ar sonraí iad faoi dháileachtaí talmhaíochta i gcriosanna faoi chosaint agus i limistéir ainmnithe atá teormharcáilte agus a bunaíodh i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115, amhail limistéir Natura 2000 nó limistéir atá i mbaol níotráite de réir bhrí Airteagal 2, pointe (k), de Threoir 91/676/CEE ( 8 )ón gComhairle, chomh maith leis na gnéithe den tírdhreach faoi na dálaí maithe talmhaíochta agus comhshaoil a shainítear i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán (AE) 2021/2115 nó a chumhdaítear leis na idirghabhálacha a liostaítear i dTeideal III, Caibidlí II agus IV den Rialachán sin.
4.  
Gan dochar d’fhreagrachtaí na mBallstát maidir leis an gcóras comhtháite a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm, féadfaidh an Coimisiún cabhair a lorg ó chomhlachtaí nó daoine speisialaithe chun bunú, faireachán agus oibriú an chórais chomhtháite a éascú, go háirithe d’fhonn comhairle theicniúil a sholáthar d’údaráis inniúla na mBallstát.
5.  
Déanfaidh na Ballstáit na bearta a mbeidh gá leo chun an córas comhtháite a bhunú agus a oibriú i gceart agus, arna iarraidh sin do Bhallstát eile, tabharfaidh siad an cúnamh frithpháirteach is gá chun críocha na Caibidle seo.

Airteagal 67

Sonraí a choinneáil agus a roinnt

1.  
Taifeadfaidh agus coinneoidh na Ballstáit aon sonraí agus doiciméadacht ar na haschuir bhliantúla a thuairiscítear i gcomhthéacs an imréitigh feidhmíochta bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 54, agus ar an dul chun cinn a thuairiscítear i dtreo spriocanna mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach CBT agus ar a ndéantar faireachán i gcomhréir le hAirteagal 128 de Rialachán (AE) 2021/2115

Maidir leis na sonraí agus doiciméadacht dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus a bhaineann leis an mbliain féilire nó bliain mhargaíochta reatha agus leis na 10 mbliana féilire nó margaíochta roimhe sin, beidh rochtain ar mhaithe le comhairliúchán orthu trí bhunachair shonraí an údaráis inniúil sa Bhallstát.

Féadfar sonraí arna n-úsáid don chóras faireacháin limistéir a stóráil mar shonraí loma ar fhreastalaí lasmuigh de chóras na n-údarás inniúil. Coimeádfar na sonraí sin ar fhreastalaí go ceann 3 bliana ar a laghad.

De mhaolú ar an dara fomhír, ní cheanglófar ar na Ballstáit a chuaigh isteach san Aontas sa bhliain 2013 nó níos déanaí a áirithiú go mbeidh na sonraí ar fáil ar mhaithe le comhairliúchán ach ó bhliain a n-aontachais.

De mhaolú ar an dara fomhír, ní cheanglófar ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh na sonraí agus an doiciméadacht a bhaineann leis an gcóras faireacháin limistéir dá dtagraítear in Airteagal 66(1), pointe (c), ar fáil ar mhaithe le comhairliúchán ach ó dháta cur chun feidhme an chórais faireacháin limistéir.

2.  
Féadfaidh na Ballstáit na ceanglais a leagtar síos i mír 1 a chur i bhfeidhm ar an leibhéal réigiúnach ar choinníoll go bhfuil na ceanglais sin agus na nósanna imeachta riaracháin maidir le sonraí a thaifeadadh agus a rochtain deartha chun a bheith aonfhoirmeach ar fud chríoch an Bhallstáit agus chun gur féidir sonraí a chomhiomlánú ar an leibhéal náisiúnta.
3.  
Maidir leis na tacair sonraí arna mbailiú tríd an gcóras comhtháite agus atá ábhartha chun críocha Threoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 9 ) nó chun faireachán a dhéanamh ar bheartais an Aontais, áiritheoidh na Ballstáit go roinnfear na tacair sonraí sin saor in aisce idir a n-údaráis phoiblí agus go gcuirfear ar fáil iad go poiblí ar an leibhéal náisiúnta. Chomh maith leis sin, tabharfaidh na Ballstáit rochtain ar na tacair sonraí sin do na hinstitiúidí agus na comhlachtaí de chuid an Aontais.
4.  
Maidir leis na tacair sonraí arna mbailiú tríd an gcóras comhtháite atá ábhartha maidir le staidreamh Eorpach a tháirgeadh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 10 ), áiritheoidh na Ballstáit go roinnfear iad saor in aisce leis an gCoimisiún (Eurostat), na hinstitiúidí staidrimh náisiúnta agus, i gcás inar gá, na húdaráis náisiúnta eile atá freagrach as staidreamh Eorpach a tháirgeadh.
5.  
Teorannóidh na Ballstáit rochtain phoiblí ar na tacair sonraí dá dtagraítear i mír 3 agus mír 4 i gcás ina ndéanfaí leis an rochtain sin dochar do rúndacht sonraí pearsanta, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.
6.  
Cuirfidh na Ballstáit a gcórais ar bun sa chaoi is go n-áiritheofar leo go mbeidh rochtain ag tairbhithe ar na sonraí ábhartha uile a bhaineann leo maidir leis an talamh a úsáideann siad nó a bhfuil sé beartaithe acu a úsáid, chun cur ar a gcumas iarratais chruinne a chur isteach.

Airteagal 68

Córas aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta

1.  
Is é a bheidh sa chóras aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta córas faisnéise geografaí arna bhunú agus arna nuashonrú go rialta ag na Ballstáit ar bhonn orta-íomhánna aeróige nó spásúla, ag a bhfuil caighdeán aonfhoirmeach lena ráthaítear leibhéal cruinnis atá comhionann ar a laghad le cruinneas cartagrafaíochta ar scála 1:5 000 .
2.  

Áiritheoidh na Ballstáit an méid seo a leanas maidir leis an gcóras aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta:

(a) 

go n-aithneofar go sainiúil leis an gcóras gach dáileacht talmhaíochta agus aonaid talún ina bhfuil limistéir neamhthalmhaíochta a mheasann na Ballstáit a bheith incháilithe chun an chabhair le haghaidh na n-idirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III de Rialachán (AE) 2021/2115 a fháil;

(b) 

go mbeidh luachanna suas chun dáta ann maidir leis na limistéir a mheasann na Ballstáit a bheith incháilithe chun an chabhair le haghaidh na n-idirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 65(2) a fháil;

(c) 

go gcumasófar leis logánú ceart na ndáileachtaí talmhaíochta agus na limistéar talmhaíochta a bhfuil íocaíocht éilithe ina leith.

3.  
Gach bliain déanfaidh na Ballstáit measúnú ar cháilíocht an chórais aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta i gcomhréir leis an modheolaíocht arna bhunú ar leibhéal an Aontais.

I gcás ina léireofar sa mheasúnú go bhfuil easnaimh sa chóras, déanfaidh na Ballstáit gníomhaíochtaí ceartaitheacha iomchuí nó, dá uireasa sin, iarrfaidh an Coimisiún orthu plean gníomhaíochta a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 42.

Cuirfear faoi bhráid an Choimisiúin tuarascáil mheasúnachta agus, i gcás inarb iomchuí, na gníomhaíochtaí ceartaitheacha agus an tráthchlár chun iad a chur chun feidhme faoin 15 Feabhra tar éis na bliana féilire lena mbaineann.

Airteagal 69

Córas iarratais gheo-spásúil agus ainmhí-bhunaithe

1.  
A mhéid a bhaineann leis an gcabhair le haghaidh idirghabhálacha limistéar-bhunaithe dá dtagraítear in Airteagal 65(2) agus arna cur chun feidhme faoi Phleananna Straitéiseacha CBT, ceanglóidh na Ballstáit go gcuirfear isteach iarratas trí bhíthin foirm iarratais geo-spásúil arna soláthar ag an údarás inniúil.
2.  
A mhéid a bhaineann leis an gcabhair le haghaidh idirghabhálacha ainmhí-bhunaithe dá dtagraítear in Airteagal 65(2) agus arna cur chun feidhme faoi Phleananna Straitéiseacha CBT, ceanglóidh na Ballstáit go gcuirfear isteach iarratas.
3.  
Réamhlíonfaidh na Ballstáit na hiarratais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo leis an bhfaisnéis ó na córais dá dtagraítear in Airteagal 66(1), pointe (g), agus in Airteagail 68, 70, 71 agus 73 nó ó aon bhunachar sonraí poiblí ábhartha eile.
4.  
Féadfaidh na Ballstáit córas éilimh uathoibríoch a bhunú agus a chinneadh cé na hiarratais dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a chumhdófar leis.
5.  
Má chinneann Ballstát córas éilimh uathoibríoch a úsáid, bunóidh sé córas a chuirfidh ar chumas an riaracháin íocaíochtaí a dhéanamh leis na tairbhithe de bhun na faisnéise atá ann cheana sna bunachair sonraí ríomhairithe oifigiúla. I gcás go ndearnadh athrú, ba cheart an fhaisnéis atá ann cheann a fhorlíonadh le faisnéis bhreise, i gcás inar gá sin, chun an t-athrú sin a chumhdach. Dearbhóidh an tairbhí an fhaisnéis atá ann cheana agus aon fhaisnéis bhreise a bheidh ar fáil tríd an gcóras éilimh uathoibríoch.
6.  
Gach bliain déanfaidh na Ballstáit measúnú ar cháilíocht an chórais iarratais gheo-spásúil i gcomhréir leis an modheolaíocht arna bhunú ar leibhéal an Aontais.

I gcás ina léireofar sa mheasúnú go bhfuil easnaimh sa chóras, déanfaidh na Ballstáit gníomhaíochtaí ceartaitheacha iomchuí nó, dá uireasa sin, iarrfaidh an Coimisiún orthu plean gníomhaíochta a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 42.

Cuirfear faoi bhráid an Choimisiúin tuarascáil mheasúnachta agus, i gcás inarb iomchuí, na gníomhaíochtaí ceartaitheacha agus an tráthchlár chun iad a chur chun feidhme faoin 15 Feabhra tar éis na bliana féilire lena mbaineann.

Airteagal 70

An córas faireacháin limistéir

1.  
Bunóidh agus oibreoidh na Ballstáit córas faireacháin limistéir, a bheidh oibríochtúil ón 1 Eanáir 2023. Mura féidir an córas a imlonnú ina iomláine ón dáta sin mar gheall ar theorainneacha teicniúla, féadfaidh na Ballstáit an rogha a dhéanamh oibriú an chórais sin a chur ar bun agus tús a chur leis de réir a chéile, agus soláthar faisnéise do líon teoranta idirghabhálacha agus do na hidirghabhálacha sin amháin. Mar sin féin, faoin 1 Eanáir 2024, beidh córas faireacháin limistéir i ngach Ballstát lánoibríochtúil.
2.  
Gach bliain déanfaidh na Ballstáit measúnú ar cháilíocht an chórais faireacháin limistéir i gcomhréir leis an modheolaíocht arna bhunú ar leibhéal an Aontais.

I gcás ina léireofar sa mheasúnú go bhfuil easnaimh sa chóras, déanfaidh na Ballstáit gníomhaíochtaí ceartaitheacha iomchuí nó, dá uireasa sin, iarrfaidh an Coimisiún orthu plean gníomhaíochta a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 42.

Cuirfear faoi bhráid an Choimisiúin tuarascáil mheasúnachta agus, i gcás inarb iomchuí, na gníomhaíochtaí ceartaitheacha agus an tráthchlár chun iad a chur chun feidhme faoin 15 Feabhra tar éis na bliana féilire lena mbaineann.

Airteagal 71

Córas chun tairbhithe a aithint

Ráthófar leis an gcóras chun céannacht gach tairbhí de na hidirghabhálacha agus na bearta dá dtagraítear in Airteagal 65(2) a thaifeadadh gur féidir gach iarratas a chuireann an tairbhí céanna isteach a aithint amhlaidh.

Airteagal 72

Córas rialaithe agus pionóis

Bunóidh na Ballstáit córas rialaithe agus pionóis dá dtagraítear in Airteagal 664(1), pointe (e). Déanfaidh na Ballstáit, trí na gníomhaireachtaí íocaíochta nó na comhlachtaí arna dtarmligean acu, seiceálacha riaracháin ar bhonn bliantúil ar an iarratas ar chabhair agus ar na héilimh ar íocaíocht chun dlíthiúlacht agus rialtacht i gcomhréir le hAirteagal 59(1), pointe (a), a fhíorú. Déanfar na seiceálacha sin a fhorlíonadh le seiceálacha ar an láthair agus féadfar iad a dhéanamh go cianda trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht.

Airteagal 73

Córas chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú

Faoin gcóras chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú, beifear in ann na teidlíochtaí a fhíorú leis na hiarratais agus leis an gcóras aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta.

Airteagal 74

Cumhachtaí tarmligthe de chuid an Choimisiúin a bhaineann leis an gcóras comhtháite

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 ar gníomhartha iad atá riachtanach chun a áirithiú go ndéanfar an córas comhtháite dá bhforáiltear sa Chaibidil seo a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtach, comhleanúnach agus neamh-idirdhealaitheach a chosnaíonn leas airgeadais an Aontais, chun an Rialachán seo a fhorlíonadh leis an méid seo a leanas:

(a) 

rialacha maidir leis an measúnú cáilíochta dá dtagraítear in Airteagal 68, Airteagal 69 agus Airteagal 70;

(b) 

rialacha maidir leis an gcóras aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta, an córas chun tairbhithe a aithint agus an córas chun teidlíochtaí íocaíochta a aithint agus a chlárú dá dtagraítear in Airteagal 68, Airteagal 71 agus Airteagal 73.

Airteagal 75

Cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le hAirteagal 68, Airteagal 69 agus Airteagal 70

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

an fhoirm agus an t-ábhar agus na socruithe maidir leis an méid seo a leanas a tharchur chuig an gCoimisiún nó a chur ar fáil dó:

(i) 

na tuarascálacha measúnaithe ar chaighdeán an chórais aitheantais le haghaidh dáileachtaí talmhaíochta, caighdeán an chórais iarratais gheo-spásúil agus caighdeán an chórais faireacháin limistéir;

(ii) 

na gníomhaíochtaí ceartaitheacha dá dtagraítear in Airteagal 68, Airteagal 69 agus Airteagal 70;

(b) 

gnéithe bunúsacha agus rialacha maidir leis an gcóras iarratais ar chabhair faoi Airteagal 69 agus an córas faireacháin limistéir dá dtagraítear in Airteagal 70, lena n-áirítear paraiméadair an mhéadaithe a thiocfaidh ar líon na n-idirghabhálacha de réir a chéile faoin gcóras faireacháin limistéir.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL III

Grinnscrúdú ar idirbhearta

Airteagal 76

Raon feidhme agus sainmhínithe a bhaineann leis an gCaibidil seo

1.  
Leagtar síos sa Chaibidil seo rialacha sonracha maidir le grinnscrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid tráchtála na n-eintiteas a fhaigheann íocaíochtaí nó a dhéanann íocaíochtaí a bhaineann go díreach nó go hindíreach le córas maoinithe CERT nó ionadaithe na n-eintiteas sin, (“gnóthais”) chun a fháil amach ar cuireadh chun críche idirbhearta atá mar chuid de chóras maoinithe CERT i ndáiríre agus an ndearnadh i gceart iad.
2.  
Ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le hidirghabhálacha atá cumhdaithe ag an gcóras comhtháite dá dtagraítear i gCaibidil II den Teideal seo agus ag Caibidil III de Theideal III de Rialachán (AE) 2021/2115

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le liosta de bhearta nach n-oireann do rialuithe breise ex post trí dhoiciméid tráchtála a ghrinnscrúdú, de bharr a ndeartha agus a gceanglas rialaithe, agus dá bhrí sin, níl siad le bheith faoi réir grinnscrúdú den sórt sin faoin gCaibidil seo.

3.  

Chun críocha na Caibidle seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “doiciméad tráchtála” na leabhair, na cláir, na dearbháin agus na doiciméid tacaíochta, na cuntais, na taifid táirgthe agus cháilíochta agus an comhfhreagras a bhaineann le gníomhaíocht gnó an ghnóthais, mar aon le sonraí tráchtála, pé cló a bheidh orthu, lena n-áirítear sonraí a stóráiltear go leictreonach, a mhéid a bhaineann na doiciméid nó na sonraí sin go díreach nó go hindíreach leis na hidirbhearta dá dtagraítear i mír 1;

(b) 

ciallaíonn “tríú páirtí” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bainteach go díreach nó go hindíreach le hidirbhearta arna ndéanamh ag CERT laistigh den chóras maoinithe.

Airteagal 77

Grinnscrúdú ó na Ballstáit

1.  
Déanfaidh na Ballstáit grinnscrúdú córasach ar dhoiciméid tráchtála na ngnóthas, agus cuirfidh siad san áireamh na cineálacha idirbheart a bhfuil grinnscrúdú le déanamh orthu. Áiritheoidh na Ballstáit go ráthófar le rogha na ngnóthas a bhfuil grinnscrúdú le déanamh orthu, a mhéid is féidir, éifeachtacht na mbeart chun neamhrialtachtaí a bhrath agus a chosc. Cuirfear san áireamh sa rogha, inter alia, an tábhacht airgeadais a bhaineann leis na gnóthais sa chóras sin agus le fachtóirí riosca eile.
2.  
I gcás inarb iomchuí, leathnófar an grinnscrúdú dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo chun daoine nádúrtha agus dlítheanacha a luaitear gnóthais leo a áireamh, agus chun daoine nádúrtha nó dlítheanacha eile a áireamh a d’fhéadfadh a bheith ábhartha chun na cuspóirí a leagtar síos in Airteagal 78 a ghnóthú.
3.  
Déanfar an comhlacht nó na comhlachtaí atá freagrach as an gCaibidil seo a chur i bhfeidhm a eagrú ar bhealach a bheidh neamhspleách ar na ranna nó ar chraobhacha na rann atá freagrach as na híocaíochtaí agus as na seiceálacha grinnscrúdaithe a dhéantar roimh íocaíocht.
4.  
Maidir le gnóthais ar lú ná EUR 40 000 suim na n-admhálacha nó na n-íocaíochtaí, ní dhéanfar grinnscrúdú orthu i gcomhréir leis an gCaibidil seo ach ar chúiseanna sonracha a bheidh le léiriú ag na Ballstáit ina bplean bliantúil rialaithe dá dtagraítear in Airteagal 80(1).
5.  
Ní dhéanfaidh an grinnscrúdú a dhéanfar de bhun na Caibidle seo dochar do na seiceálacha a dhéanfar de bhun Airteagal 49 agus Airteagal 50.

Airteagal 78

Cros-seiceálacha

1.  

Déanfar cruinneas na bpríomhshonraí atá faoi ghrinnscrúdú a fhíorú trí roinnt cros-seiceálacha a dhéanamh, lena n-áirítear, i gcás inar gá, doiciméid tráchtála tríú páirtithe, atá oiriúnach do leibhéal an riosca atá i gceist, lena n-áirítear:

(a) 

comparáidí le doiciméid tráchtála soláthraithe, custaiméirí, iompróirí agus tríú páirtithe eile;

(b) 

seiceálacha fisiciúla, nuair is iomchuí, ar chainníocht agus ar chineál na stoc;

(c) 

comparáid le taifid na sreafaí airgeadais is bunús leis na hidirbhearta a dhéanann CERT laistigh den chóras maoinithe, nó atá mar thoradh orthu;

(d) 

seiceálacha, i ndáil le leabharchoimeád, nó taifid ar ghluaiseachtaí airgeadais lena léirítear, tráth an ghrinnscrúdaithe, gur doiciméid chruinne iad na doiciméid atá i seilbh na gníomhaireachta íocaíochta mar údar leis an gcabhair a íoctar leis an tairbhí.

2.  
I gcás ina gceanglófar ar ghnóthais taifid leabhair ar leith a choinneáil ar stoc i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, áireofar i ngrinnscrúdú na dtaifead sin, i gcásanna iomchuí, comparáid leis na doiciméid tráchtála agus, nuair is iomchuí, leis na cainníochtaí iarbhír atá i stoc.
3.  
I rogha na n-idirbheart atá le seiceáil, cuirfear an leibhéal riosca atá ann san áireamh ina iomláine.
4.  
Áiritheoidh na daoine atá freagrach as an ngnóthas, nó tríú páirtí, go soláthrófar na doiciméid tráchtála ar fad agus an fhaisnéis bhreise do na hoifigigh atá freagrach as an ngrinnscrúdú nó do na daoine atá údaraithe chun é a dhéanamh ar a son. Soláthrófar na sonraí a stóráiltear go leictreonach ar mheán iomchuí um thacaíocht sonraí.
5.  
Féadfaidh na hoifigigh atá freagrach as an ngrinnscrúdú, nó na daoine atá údaraithe chun é a dhéanamh ar a son, a cheangal go soláthrófar sleachta as na doiciméid nó cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear i mír 1 dóibh.

Airteagal 79

Cúnamh frithpháirteach

Tabharfaidh na Ballstáit cúnamh dá chéile, arna iarraidh sin, chun an grinnscrúdú, dá bhforáiltear sa Chaibidil seo, a dhéanamh sna cásanna seo a leanas:

(a) 

i gcás ina mbeidh gnóthas nó tríú páirtí suite i mBallstát seachas an Ballstát inar íocadh nó ina bhfuarthas an tsuim atá i gceist, nó inar cheart í a bheith íoctha nó faighte;

(b) 

i gcás ina mbeidh gnóthas nó tríú páirtí suite i mBallstát seachas an Ballstát sin ina bhfuil na doiciméid agus an fhaisnéis is gá le haghaidh grinnscrúdaithe le fáil.

Airteagal 80

Pleanáil agus tuairisciú

1.  
Tarraingeoidh na Ballstáit suas pleananna rialaithe le haghaidh grinnscrúdú a bheidh le déanamh de bhun Airteagal 77 le linn na tréimhse grinnscrúdaithe ina dhiaidh sin.
2.  

Gach bliain, roimh an 15 Aibreán, cuirfidh na Ballstáit na nithe a leanas chuig an gCoimisiún:

(a) 

a bplean rialaithe dá dtagraítear i mír 1 agus líon na ngnóthas a bhfuil grinnscrúdú le déanamh orthu mar aon lena miondealú de réir earnála ar bhonn na méideanna a bhaineann leo;

(b) 

tuarascáil mhionsonraithe ar chur i bhfeidhm na Caibidle seo don tréimhse grinnscrúdaithe roimhe sin, lena n-áirítear torthaí aon ghrinnscrúdaithe arna dhéanamh faoi Airteagal 79.

3.  
Na pleananna rialaithe agus a gcuid leasuithe arna dtarraingt suas ag na Ballstáit agus arna seoladh chuig an gCoimisiún, cuirfidh siad chun feidhme iad, mura mbeidh a bharúlacha curtha in iúl ag an gCoimisiún do na Ballstáit laistigh de 8 seachtaine.

Airteagal 81

Rochtain ag an gCoimisiún ar fhaisnéis agus grinnscrúdú

1.  
I gcomhréir leis na dlíthe ábhartha náisiúnta, beidh rochtain ag oifigigh an Choimisiúin ar na doiciméid ar fad a ullmhaítear don ghrinnscrúdú nó tar éis an ghrinnscrúdaithe a eagraítear faoin gCaibidil seo, agus ar na sonraí ar fad a choinnítear, lena n-áirítear na sonraí a stóráiltear sna córais próiseála sonraí. Ar iarratas, soláthrófar na sonraí sin trí mheán iomchuí um thacaíocht sonraí.
2.  
Déanfaidh oifigigh de chuid na mBallstát na grinnscrúduithe sin dá dtagraítear in Airteagal 77. Féadfaidh oifigigh de chuid an Choimisiúin páirt a ghlacadh sa ghrinnscrúdú sin ach ní fhéadfaidh siad na cumhachtaí grinnscrúdaithe atá tugtha d’oifigigh na mBallstát a fheidhmiú. Mar sin féin, beidh rochtain acu ar na háitribh chéanna agus ar na doiciméid chéanna is atá ag oifigigh na mBallstát.
3.  
Gan dochar d'fhorálacha Rialacháin (Euratom, CE) Uimh. 2988/95, (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus (AE) 2017/1939, i gcás ina bhfágfar le forálacha náisiúnta a bhaineann le nósanna imeachta coiriúla nach féidir ach le hoifigigh atá ainmnithe go sonrach sa dlí náisiúnta gníomhartha áirithe a dhéanamh, ní ghlacfaidh oifigigh an Choimisiúin, ná oifigigh an Bhallstáit iarrthaigh, páirt sna gníomhartha sin. Ar chaoi ar bith, ní ghlacfaidh siad páirt, go háirithe, i gcuairteanna baile ná i gceistiú foirmiúil daoine i gcomhthéacs dhlí coiriúil an Bhallstáit lena mbaineann. Beidh rochtain acu, áfach, ar an bhfaisnéis a fhaightear ar an mbealach sin.

Airteagal 82

Cumhachtaí cur chun feidhme maidir le grinnscrúdú ar idirbhearta

Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na Caibidle seo agus go háirithe maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

feidhmíocht an ghrinnscrúdaithe dá dtagraítear in Airteagal 77 i ndáil le gnóthais, ráta agus amscála an ghrinnscrúdaithe a roghnú;

(b) 

feidhmíocht an chúnaimh fhrithpháirtigh dá dtagraítear in Airteagal 79;

(c) 

ábhar na dtuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 80(2), pointe (b), agus aon fhógra eile atá ag teastáil faoin gCaibidil seo.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL IV

An córas rialaithe agus pionóis riaracháin maidir le coinníollacht

Airteagal 83

An córas rialála le haghaidh coinníollachta

1.  

Cuirfidh na Ballstáit córas ar bun d’fhonn a fhíorú go gcomhlíonfaidh na catagóirí seo a leanas de thairbhithe na hoibleagáidí a leagtar síos i dTeideal III, Caibidil I, Roinn 2, de Rialachán (AE) 2021/2115

(a) 

tairbhithe a fhaigheann íocaíochtaí díreacha faoi Theideal III, Caibidil II, de Rialachán (AE) 2021/2115;

(b) 

tairbhithe a fhaigheann íocaíochtaí bliantúla i gcomhréir le hAirteagal 70, Airteagal 71 agus Airteagal 72 de Rialachán (AE) 2021/2115;

(c) 

tairbhithe a fhaigheann tacaíocht i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 nó Caibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013.

2.  

Na Ballstáit a mbeidh Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2021/2115 á chur i bhfeidhm acu, féadfaidh siad córas rialaithe simplithe a bhunú:

(a) 

do na tairbhithe a fhaigheann íocaíochtaí faoi Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2021/2115 nó

(b) 

d'fheirmeoirí beaga, de réir mar a chinnfidh s na Ballstáit iad de bhun Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2021/2115 nach gcuireann isteach ar íocaíochtaí den sórt sin.

I gcás nach gcuirfidh Ballstát Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2021/2115 i bhfeidhm, féadfaidh sé córas rialaithe simplithe a bhunú d'fheirmeoirí le huasmhéid gabháltais nach mó ná 5 heicteár de limistéar talmhaíochta a dhearbhaítear i gcomhréir le hAirteagal 69(1).

3.  
Féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as na córais rialaithe agus as an riarachán atá acu cheana chun a áirithiú go gcomhlíonfar na rialacha maidir le coinníollacht.

Beidh na córais sin comhoiriúnach leis na córais rialaithe dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2.

4.  
Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú bliantúil ar na córais rialaithe dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 i bhfianaise na dtorthaí a bhaintear amach.
5.  

Chun críocha na Caibidle seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “ceanglas” gach ceanglas reachtúil bainistíochta aonair faoi dhlí an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2021/2115 laistigh de ghníomh dlí ar leith, agus atá éagsúil ó thaobh substainte de le haon cheanglas eile de chuid an ghnímh dlí chéanna;

(b) 

ciallaíonn “gníomh dlí” gach ceann de na treoracha agus rialacháin aonair dá dtagraítear in Airteagal 12 de Rialachán (AE) 2021/2115;

(c) 

ciallaíonn “atarlú neamhchomhlíonta” neamhchomhlíonadh an cheanglais nó an chaighdeáin chéanna níos mó ná uair amháin laistigh de thréimhse leanúnach 3 bliana féilire, ar choinníoll gur cuireadh neamhchomhlíonadh roimhe seo in iúl don tairbhí agus, i gcás inarb ábhartha, go raibh an deis aige na bearta riachtanacha a dhéanamh chun an comhlíonadh roimhe seo a leigheas.

6.  

Chun a n-oibleagáidí rialaithe a leagtar síos i míreanna 1 go 4 a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a) 

áireoidh na Ballstáit sa chóras rialaithe seiceálacha ar an láthair chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh tairbhithe na hoibleagáidí a leagtar síos i dTeideal III, Caibidil I, Roinn 2, de Rialachán (AE) 2021/2115;

(b) 

féadfaidh siad, ag brath ar na ceanglais, caighdeáin, gníomhartha dlí nó réimsí coinníollachta atá i gceist, úsáid a bhaint as na seiceálacha, lena n-áirítear seiceálacha riaracháin, arna ndéanamh faoi na córais rialaithe is infheidhme maidir leis an gceanglas, caighdeán, gníomh dlí nó réimse coinníollachta, ar choinníoll go bhfuil éifeachtacht na seiceálacha sin comhionann, ar a laghad, leis na seiceálacha ar an láthair dá dtagraítear i bpointe (a);

(c) 

féadfaidh siad, i gcás inarb iomchuí, leas a bhaint as cianbhraiteacht nó as an gcóras faireacháin limistéir nó as teicneolaíochtaí ábhartha eile lena dtugtar cúnamh dóibh chun na seiceálacha ar an láthair dá dtagraítear i bpointe (a) a dhéanamh;

(d) 

bunóidh siad an sampla rialaithe le haghaidh na seiceálacha ar an láthair dá dtagraítear i bpointe (a) atá le déanamh gach bliain ar bhonn anailíse riosca:

(i) 

a chuirfidh san áireamh struchtúr feirme, agus a mbeidh feidhm ag fachtóirí ualaithe ina leith, an riosca bunúsach de neamhchomhlíonadh agus, i gcás inarb infheidhme, rannpháirtíocht tairbhithe sna seirbhísí comhairleacha feirme dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2021/2115,

(ii) 

beidh comhpháirt randamach san áireamh iontu, agus

(iii) 

soláthrófar an sampla rialaithe a chumhdóidh ar a laghad 1 % de na tairbhithe a liostaítear i mír 1 den Airteagal seo;

(e) 

a mhéid a bhaineann le hoibleagáidí coinníollachta i ndáil le Treoir 96/22/CE ón gComhairle ( 11 ), measfar go gcomhlíonfar ceanglas an ráta íosta a leagtar síos i bpointe (d) den mhír seo le cur i bhfeidhm leibhéil shonraigh samplála de phleananna faireacháin;

(f) 

féadfaidh siad a chinneadh, agus an córas rialaithe simplithe dá dtagraítear i mír 2 á úsáid, an fíorú ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo a eisiamh ó na seiceálacha ar an láthair dá dtagraítear sa phointe sin, i gcás inar féidir a léiriú nach bhféadfadh cásanna de neamhchomhlíonadh ag na tairbhithe lena mbaineann iarmhairtí suntasacha a bheith acu maidir le cuspóirí na ngníomhartha dlí agus na gcaighdeán lena mbaineann a bhaint amach.

Airteagal 84

Córas pionós riaracháin maidir le coinníollacht

1.  
Bunóidh na Ballstáit córas lena bhforáiltear do phionóis riaracháin a chur i bhfeidhm ar thairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 83(1) den Rialachán seo nach gcomhlíonfaidh, aon tráth den bhliain féilire lena mbaineann, na hoibleagáidí a leagtar síos i dTeideal III, Caibidil I, Roinn 2, de Rialachán (AE) 2021/2115

Ní bheidh feidhm ag na pionóis riaracháin dá dtagraítear sa chéad fhomhír ach amháin más rud é gur toradh é an neamhchomhlíonadh ar ghníomh nó ar neamhghníomh atá inchurtha go díreach i leith an tairbhí lena mbaineann, agus i gcás ina gcomhlíonfar ceann amháin de na coinníollacha breise seo a leanas nó an dá cheann díobh:

(a) 

go mbaineann an neamhchomhlíonadh le gníomhaíocht talmhaíochta an tairbhí;

(b) 

go mbaineann an neamhchomhlíonadh leis an ngabháltas mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (2), de Rialachán (AE) 2021/2115 nó limistéir eile arna mbainistiú ag an tairbhí lonnaithe laistigh de chríoch an Bhallstáit chéanna.

Maidir le limistéir foraoise, áfach, ní bheidh feidhm ag na pionóis riaracháin dá dtagraítear sa chéad fhomhír i gcás nach n-éileofar aon tacaíocht i leith an limistéir lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 70 agus Airteagal 71 de Rialachán (AE) 2021/2115

2.  

Ina gcórais na bpionós riaracháin dá dtagraítear i mír 1, déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a) 

áireoidh na Ballstáit rialacha maidir le cur i bhfeidhm na bpionós riaracháin i gcásanna ina n-aistreofar an talamh talmhaíochta, nó gabháltas talmhaíochta, nó cuid de, le linn na bliana féilire lena mbaineann nó le linn na mblianta lena mbaineann; beidh na rialacha seo bunaithe ar shannadh cóir cothrom an dliteanais le haghaidh neamhchomhlíontaí i measc aistreoirí agus aistrithe;

(b) 

féadfaidh siad a chinneadh, d'ainneoin mhír 1, gan pionós riaracháin a chur i bhfeidhm in aghaidh an tairbhí in aghaidh bliana féilire nuair is ionann an pionós agus EUR 100 nó níos lú; cuirfear an tairbhí ar an eolas, áfach, faoi thoradh an neamhchomhlíonta agus faoin oibleagáid gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh don todhchaí;

(c) 

forálfaidh siad nach bhforchuirfear aon phionós riaracháin sna cásanna seo a leanas:

(i) 

is é is cúis leis an neamhchomhlíonadh force majeure nó imthosca eisceachtúla i gcomhréir le hAirteagal 3;

(ii) 

is é is cúis leis an neamhchomhlíonadh ordú ó údarás poiblí.

Chun críche na chéad fhomhíre, pointe (a), ciallaíonn “aistriú” aon chineál idirbhirt arb é is toradh dó nach bhfuil an talamh talmhaíochta nó an gabháltas talmhaíochta, nó cuid de, ar fáil a thuilleadh don aistreoir;

3.  
Ní bheidh aon tionchar ag cur i bhfeidhm pionóis riaracháin ar dhlíthiúlacht ná ar rialtacht an chaiteachais a bhfuil feidhm aige ina leith.

Airteagal 85

Na pionóis riaracháin a chur i bhfeidhm agus a ríomh

1.  
Na pionóis riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 84, cuirfear i bhfeidhm iad trí laghdú nó eisiamh a dhéanamh ar mhéid iomlán na n-íocaíochtaí a liostaithe in Airteagal 83(1) agus a dheonaítear nó atá le deonú don tairbhí lena mbaineann i dtaca le hiarratais ar chabhair a chuir an tairbhí sin isteach nó a chuirfidh sé isteach le linn na bliana féilire ina n-aimsítear an neamhchomhlíonadh. Ríomhfar na laghduithe nó na heisiaimh ar bhonn na n-íocaíochtaí a deonaíodh nó a dheonófar sa bhliain féilire inar tharla an neamhchomhlíonadh. Mar sin féin, nuair nach féidir an bhliain féilire inar tharla an neamhchomhlíonadh a chinneadh, áfach, déanfar na laghduithe nó na heisiaimh a ríomh ar bhonn na n-íocaíochtaí a deonaíodh nó a dheonófar é le linn na bliana féilire ina n-aimsítear an neamhchomlíonadh.

Chun na laghduithe agus na heisiaimh sin a ríomh, cuirfear san áireamh déine, forleithne, buaine nó atarlú agus intinniúlacht an neamhchomhlíonta a braitheadh. Is éifeachteach, comhréireach agus athchomhairleach a bheidh na pionóis riaracháin a fhorchuirfear.

Is bunaithe ar na rialuithe a dhéanfar i gcomhréir le hAirteagal 83(6) a bheidh na pionóis riaracháin.

2.  
Is é a bheidh sa laghdú, mar riail ghinearálta, 3 % de mhéid iomlán na n-íocaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.
3.  
I gcás nach mbeidh aon iarmhairtí ag an neamhchomhlíonadh, nó nach mbeidh ach iarmhairtí neamhshuntasacha aige, chun cuspóir an chaighdeáin nó an cheanglais lena mbaineann a bhaint amach, ní chuirfear aon phionós riaracháin i bhfeidhm.

Bunóidh na Ballstáit sásra feasachta chun a áirithiú go gcuirfear tairbhithe ar an eolas faoi neamhchomhlíonadh a bhraitear agus faoi bhearta ceartaitheacha a d’fhéadfadh a bheith le déanamh. Áireofar sa sásra freisin na seirbhísí sonracha comhairleacha feirme dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2021/2115, a bhféadfadh sé go mbeadh sé éigeantach do na tairbhithe a mbíonn rannpháirteach iontu.

4.  
I gcás ina n-úsáideann Ballstát an córas faireacháin limistéir dá dtagraítear in Airteagal 66(1), pointe (c), chun cásanna neamhchomhlíonta a bhrath, féadfaidh sé a chinneadh laghduithe céatadáin níos ísle a chur i bhfeidhm ná iad siúd dá bhforáiltear i mír 2 den Airteagal seo.
5.  
I gcás ina mbeidh iarmhairtí tromchúiseacha ag neamhchomhlíonadh chun cuspóir an chaighdeáin nó an cheanglais lena mbaineann a bhaint amach, nó más neamhchomhlíonadh é ina mbeidh baol díreach don tsláinte phoiblí nó do shláinte ainmhithe, beidh céatadán an laghdaithe níos airde ná an céatadán dá bhforáiltear i gcomhréir le mír 2.
6.  
I gcás ina leantar den neamhchomhlíonadh céanna nó ina dtarlaíonn sé uair amháin laistigh de 3 bliana féilire as a chéile, is é a bheidh i gcéatadán an laghdaithe, mar riail ghinearálta, 10 % de mhéid iomlán na n-íocaíochtaí dá dtagraítear i mír 1. Measfar gur cásanna neamhchomhlíonta d’aon ghnó iad atarluithe breise an neamhchomhlíonta chéanna gan cúis réasúnaithe ag an tairbhí.

I gcás neamhchomhlíonadh d’aon ghnó, is é a bheidh i gcéatadán an laghdaithe 15 % ar a laghad de mhéid iomlán na n-íocaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

7.  
Chun cothrom na Féinne a áirithiú dona Ballstáit agus éifeachtacht, comhréireacht agus éifeacht athchomhairleach na bpionós riaracháin faoin gCaibidil seo, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha mionsonraithe maidir leis na pionóis sin a chur i bhfeidhm agus a ríomh.

Airteagal 86

Méideanna mar thoradh ar na pionóis riaracháin maidir le coinníollacht

Féadfaidh na Ballstáit 25 % de na méideanna atá mar thoradh ar na laghduithe agus na n-eisiamh dá dtagraítear in Airteagal 85 a choinneáil.CAIBIDIL V

An córas rialaithe agus pionóis riaracháin maidir le coinníollacht

Airteagal 87

An córas rialála le haghaidh coinníollachta

1.  
Bunóidh na Ballstáit córas lena bhforáiltear maidir le pionóis riaracháin a chur i bhfeidhm ar thairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/2115 nach gcomhlíonfaidh na rialacha maidir le coinníollacht shóisialta a liostaítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán sin.

Chuige sin, bainfidh na Ballstáit úsáid as a gcórais rialaithe agus forfheidhmithe is infheidhme i réimse na reachtaíochta sóisialta agus fostaíochta agus as na caighdeáin saothair is infheidhme chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh tairbhithe na cabhrach dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán (AE) 2021/2115 agus i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 nó i gCaibidil IV de Rialachán (AE) Uimh. 229/2013, na hoibleagáidí dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/2115

2.  
Áiritheoidh na Ballstáit deighilt shoiléir freagrachtaí idir na húdaráis nó na comhlachtaí atá freagrach as an reachtaíocht shóisialta agus fostaíochta agus na caighdeáin saothair is infheidhme a fhorfheidhmiú, ar thaobh amháin, agus na gníomhaireachtaí íocaíochta ar an taobh eile, arb é an ról atá ag na gníomhaireachtaí íocaíochta íocaíochtaí a dhéanamh agus pionóis a chur i bhfeidhm faoin sásra coinníollachta sóisialta.

Airteagal 88

Córas pionós riaracháin maidir le coinníollacht shóisialta

1.  
Faoin gcóras dá dtagraítear in Airteagal 87(1), an chéad fhomhír, tabharfar fógra don ghníomhaireacht íocaíochta uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad faoi chásanna neamhchomhlíonta i gcás ina bhfuil cinntí in-fhorfheidhmithe déanta ina leith sin ag na húdaráis nó ag na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 87(2). Áireofar san fhógra sin measúnú agus grádú ar dhéine, forleithne, buaine nó atarlú agus intinniúlacht an neamhchomhlíonta lena mbaineann. Féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as aon chóras náisiúnta grádaithe smachtbhannaí saothair is infheidhme chun an measúnú sin a dhéanamh. Leis an bhfógra don ghníomhaireacht íocaíochta, déanfar eagrú inmheánach, cúraimí agus nósanna imeachta na n-údarás agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 87(2) a urramú

Ní thabharfar fógra don ghníomhaireacht íocaíochta ach amháin i gcás inar toradh é an neamhchomhlíonadh ar ghníomh nó ar neamhghníomh atá inchurtha go díreach i leith an tairbhí lena mbaineann; agus i gcás ina gcomhlíonfar ceann amháin de na coinníollacha breise seo a leanas nó an dá cheann díobh:

(a) 

go mbaineann an neamhchomhlíonadh le gníomhaíocht talmhaíochta an tairbhí;

(b) 

go mbaineann an neamhchomhlíonadh leis an ngabháltas mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (2), de Rialachán (AE) 2021/2115 nó limistéir eile arna mbainistiú ag an tairbhí lonnaithe laistigh de chríoch an Bhallstáit chéanna.

2.  

Ina gcórais na bpionós riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 87 (1), déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a) 

féadfaidh siad a chinneadh, gan pionós riaracháin a chur i bhfeidhm in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire nuair is ionann an pionós agus EUR 100 nó níos lú, cuirfear an tairbhí ar an eolas, áfach, faoi toradh an neamhchomhlíonta agus faoin oibleagáid gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh don todhchaí;

(b) 

forálfaidh siad nach bhforchuirfear aon phionós riaracháin sna cásanna seo a leanas:

(i) 

i gcás inarb é force majeure is cúis leis an neamhchomhlíonadh;

(ii) 

is é is cúis leis an neamhchomhlíonadh ordú ó údarás poiblí.

3.  
Ní bheidh aon tionchar ag cur i bhfeidhm pionóis riaracháin ar dhlíthiúlacht ná ar rialtacht an chaiteachais a bhfuil feidhm aige ina leith.

Airteagal 89

An pionós riaracháin a chur i bhfeidhm agus a ríomh

1.  
Na pionóis riaracháin, cuirfear i bhfeidhm iad trí laghdú nó eisiamh a dhéanamh ar mhéid iomlán na n-íocaíochtaí a liostaítear in Airteagal 83(1) agus a dheonaítear nó atá le deonú don tairbhí lena mbaineann i dtaca le hiarratais ar chabhair a chuir an tairbhí sin isteach nó a chuirfidh sé isteach le linn na bliana féilire ina n-aimsítear an neamhchomhlíonadh. Ríomhfar na laghduithe nó na heisiaimh ar bhonn na n-íocaíochtaí a deonaíodh nó a dheonófar sa bhliain féilire inar tharla an neamhchomhlíonadh. Mar sin féin, nuair nach féidir an bhliain féilire inar tharla an neamhchomhlíonadh a chinneadh, áfach, déanfar na laghduithe nó na heisiaimh a ríomh ar bhonn na n-íocaíochtaí a deonaíodh nó a dheonófar é le linn na bliana féilire ina n-aimsítear an neamhchomhlíonadh.

Agus na laghduithe agus na heisiaimh sin á ríomh, cuirfear san áireamh déine, forleithne, buaine nó atarlú agus intinniúlacht an neamhchomhlíonta a cinneadh, i gcomhréir leis an measúnú ó na húdaráis nó ó na comhlachtaí forfheidhmithe inniúla dá dtagraítear in Airteagal 87(2). Is éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach a bheidh na pionóis riaracháin a fhorchuirfear.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag forálacha ábhartha Airteagal 85(2), (5) agus (6) maidir le cur i bhfeidhm agus ríomh na bpionós riaracháin.

2.  
Chun cothrom na Féinne a áirithiú dona Ballstáit agus éifeachtacht, comhréireacht agus éifeacht na bpionós riaracháin faoin gCaibidil seo, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha mionsonraithe maidir leis na pionóis sin a chur i bhfeidhm agus a ríomh.TEIDEAL V

FORÁLACHA COITEANNACAIBIDIL I

Faisnéis a tharchur

Airteagal 90

Faisnéis a chur in iúl

1.  

Mar aon lena n-oibleagáidí cumarsáide de bhun Rialachán (AE) 2021/2115, cuirfidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún an fhaisnéis, na dearbhuithe agus na doiciméid seo a leanas:

(a) 

i gcás gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe agus comhlachtaí comhordaithe ainmnithe agus creidiúnaithe:

(i) 

a ndoiciméad creidiúnaithe,

(ii) 

a bhfeidhm (gníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe nó comhlacht comhordaithe ainmnithe agus creidiúnaithe),

(iii) 

i gcás inarb ábhartha, tarraingt siar a gcreidiúnaithe;

(b) 

i gcás comhlachtaí creidiúnaithe:

(i) 

a n-ainm,

(ii) 

a seoladh;

(c) 

i gcás bearta a bhaineann le hoibríochtaí atá á maoiniú ag CERT agus CETFT:

(i) 

dearbhuithe caiteachais, a mbeidh feidhm iarratas íocaíochta leo freisin, arna síniú ag an ngníomhaireacht íocaíochta chreidiúnaithe nó ag an gcomhlacht comhordaithe ainmnithe agus creidiúnaithe agus an fhaisnéis is gá ag gabháil leo;

(ii) 

maidir le CERT, meastacháin ar a riachtanais airgeadais, agus, maidir le CETFT, nuashonrú ar dhearbhuithe caiteachais measta a thíolacfar le linn na bliana agus dearbhuithe caiteachais measta na bliana airgeadais ina dhiaidh sin;

(iii) 

dearbhú bainistíochta agus cuntais bhliantúla na ngníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe.

2.  
Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas go tráthrialta maidir le cur i bhfeidhm an chórais chomhtháite dá dtagraítear i dTeideal IV, Caibidil II. Eagróidh an Coimisiún cruinnithe leis na Ballstáit chun tuairimí faoin gceist sin a roinnt.

Airteagal 91

Rúndacht

1.  
Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún gach beart is gá chun go n-áiritheofar rúndacht na faisnéise a chuirtear in iúl nó a fhaightear trí bhíthin cigireachta agus trí bhíthin na mbeart um imréiteach cuntas arna gcur chun feidhme faoin Rialachán seo.

Beidh feidhm ag na rialacha a leagtar síos in Airteagal 8 de Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 maidir leis an bhfaisnéis sin.

2.  
Gan dochar d’fhorálacha náisiúnta maidir le himeachtaí dlí, déanfar faisnéis a bhaileofar le linn an ghrinnscrúdaithe dá bhforáiltear i dTeideal IV, Caibidil III, a chosaint faoin rúndacht ghairmiúil. Ní chuirfear an fhaisnéis in iúl d’aon duine ach amháin dóibh sin nach mór, de bharr a gcuid dualgas sna Ballstáit nó in institiúidí an Aontais, eolas a bheith acu uirthi chun na dualgais sin a chomhlíonadh.

Airteagal 92

Cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le faisnéis a tharchur

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

an fhoirm, an t-ábhar, na heatraimh, na sprioc-amanna agus na socruithe maidir leis an méid seo a leanas a tharchur chuig an gCoimisiún nó a chur ar fáil dó:

(i) 

dearbhuithe caiteachais agus meastacháin chaiteachais agus na nuashonruithe orthu, lena n-áirítear ioncam sannta,

(ii) 

dearbhú bainistíochta agus cuntais bhliantúla na ngníomhaireachtaí íocaíochta,

(iii) 

tuarascálacha deimhniúcháin na gcuntas,

(iv) 

ainmneacha agus sonraí na ngníomhaireachtaí íocaíochtaí creidiúnaithe, na ngníomhaireachtaí comhordaithe ainmnithe agus creidiúnaithe agus na ngníomhaireachtaí deimhniúcháin ainmnithe,

(v) 

socruithe maidir le caiteachas arna mhaoiniú ag CERT agus CETFT a chur san áireamh agus a íoc,

(vi) 

fógraí maidir leis na coigeartuithe airgeadais arna ndéanamh ag na Ballstáit i dtaca le hidirghabhálacha forbartha tuaithe,

(vii) 

faisnéis maidir leis na bearta arna ndéanamh de bhun Airteagal 59;

(b) 

na socruithe lena rialaítear malartuithe faisnéise agus doiciméad idir an Coimisiún agus na Ballstáit, agus cur chun feidhme córas faisnéise lena n-áirítear cineál, formáid, agus ábhar na sonraí atá le próiseáil ag na córais sin agus na rialacha comhfhreagracha maidir le stóráil sonraí;

(c) 

na fógraí ó na Ballstáit chuig an gCoimisiún maidir le faisnéis, doiciméid, staidrimh agus tuarascálacha, mar aon leis na sprioc-amanna agus na modhanna lena dtabharfar an fógra sin.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL II

Úsáid an euro

Airteagal 93

Prionsabail ghinearálta

1.  
Sloinnfear agus íocfar in euro na méideanna a thugtar sna cinntí cur chun feidhme ón gCoimisiún lena gceadaítear Pleananna Straitéiseacha CBT, méideanna na ngealltanas agus na n-íocaíochtaí ón gCoimisiún, méideanna an chaiteachais a dhearbhaítear nó a dheimhnítear, agus méideanna atá i ndearbhuithe caiteachais de chuid na mBallstát.
2.  
Sloinnfear in euro na praghsanna agus na méideanna atá socruithe i reachtaíocht talmhaíochta.

Deonófar nó baileofar na praghsanna agus na méideanna sin in euro i gcás na mBallstát a bhfuil an euro glactha acu agus san airgeadra náisiúnta i gcás na mBallstát nach bhfuil an euro glactha acu.

Airteagal 94

An ráta malairte agus an t-imeacht feidhme

1.  
Na praghsanna agus na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 93(2), comhshófar iad ina n-airgeadra náisiúnta trí bhíthin ráta malairte i gcás na mBallstát nach bhfuil an euro glactha acu.
2.  

Is é a bheidh san imeacht feidhme don ráta malairte:

(a) 

cur i gcrích foirmiúlachtaí allmhairiúcháin nó onnmhairiúcháin i gcás méideanna arna mbailiú nó arna ndeonú le linn trádáil le tríú tíortha;

(b) 

an t-imeacht trína ngnóthaítear cuspóir eacnamaíoch na hoibríochta i ngach cás eile.

3.  
I gcás ina ndéanfar íocaíocht dhíreach dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2021/2115 le tairbhí in airgeadra nach é an euro é, comhshófaidh na Ballstáit méid na cabhrach sloinnte in euro isteach ina n-airgeadra náisiúnta ar bhonn an ráta malairte is déanaí arna shocrú ag an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) roimh an 1 Deireadh Fómhair den bhliain ar deonaíodh an chabhair ina leith.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh, i gcásanna a mbeidh údar cuí leo, an comhshó a dhéanamh ar bhonn mheán na rátaí malairte arna socrú ag BCE le linn na míosa roimh an 1 Deireadh Fómhair den bhliain ar deonaíodh an chabhair ina leith. Socróidh agus foilseoidh na Ballstáit a roghnóidh an rogha sin an meánráta sin roimh an 1 Nollaig den bhliain sin.

4.  
Maidir le CERT, agus a ndearbhuithe caiteachais á dtarraingt suas acu, déanfaidh na Ballstáit nach bhfuil an euro glactha acu an ráta malairte céanna a d’úsáid siad chun íocaíochtaí a dhéanamh le tairbhithe nó chun ioncam a fháil, a chur i bhfeidhm, i gcomhréir leis an gCaibidil seo.
5.  

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis na himeachtaí feidhme sin agus maidir leis an ráta malairte atá le húsáid. Cinnfear an t-imeacht feidhme sonrach agus na critéir seo a leanas á gcur san áireamh:

(a) 

coigeartuithe ar an ráta malairte a bheith infheidhme go hiarbhír a luaithe is féidir;

(b) 

cosúlacht na n-imeachtaí feidhme i gcás oibríochtaí analógacha arna ndéanamh faoin eagraíocht mhargaidh;

(c) 

comhtháthú sna himeachtaí feidhme le haghaidh na bpraghsanna agus na méideanna éagsúla a bhaineann leis an eagraíocht mhargaidh;

(d) 

infheidhmitheacht agus éifeachtacht na seiceálacha ar chur i bhfeidhm rátaí malairte oiriúnacha.

6.  
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le rialacha maidir leis an ráta malairte is infheidhme nuair a tharraingítear suas dearbhuithe caiteachais agus nuair a thaifeadtar oibríochtaí stórála poiblí i gcuntais na gníomhaíochta íocaíochta.

Airteagal 95

Bearta cosanta agus maoluithe

1.  
Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena ndéanfar cur i bhfeidhm dhlí an Aontais a choimirciú i gcás inar dóchúil go gcuirfidh cleachtais eisceachtúla airgeadaíochta a bhaineann leis an airgeadra náisiúnta an cur i bhfeidhm sin i mbaol. Ní fhéadfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a mhaolú ó na rialacha atá ann cheana ach ar feadh tréimhse ama atá fíor-riachtanach. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).

Déanfar Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus na Ballstáit a chur ar an eolas gan mhoill maidir leis na bearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

2.  

I gcás inar dóchúil go gcuirfidh cleachtais eisceachtúla airgeadaíochta a bhaineann le hairgeadra náisiúnta cur i bhfeidhm dhlí an Aontais i mbaol, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le maoluithe ón gCaibidil seo, sna cásanna seo a leanas:

(a) 

i gcás ina n-úsáidfidh Ballstát teicnící neamhghnácha malartaithe, amhail rátaí éagsúla malairte, nó ina n-oibreoidh an tír comhaontuithe babhtála;

(b) 

i gcás ina mbeidh airgeadraí ag na Ballstáit nach bhfuil luaite ar mhargaí airgeadraí eachtracha oifigiúla nó i gcás inar dóchúil go mbeidh saobhadh trádála ann de bharr threocht na n-airgeadraí sin.

Airteagal 96

An euro á úsáid ag Ballstáit nach bhfuil an euro mar airgeadra acu

1.  
Má chinneann Ballstát nach bhfuil an euro glactha aige an caiteachas a thagann as reachtaíocht talmhaíochta a íoc in euro seachas ina airgeadra náisiúnta, déanfaidh an Ballstát bearta chun a áirithiú nach mbeidh buntáiste córasach ag baint le húsáid an euro i gcomparáid le húsáid an airgeadra náisiúnta.
2.  
Cuirfidh an Ballstát an Coimisiún ar an eolas maidir leis na bearta atá beartaithe dá dtagraítear i mír 1 sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm. Ní bheidh feidhm ag na bearta go dtí go gcuirfidh an Coimisiún in iúl don Bhallstát a chomhaontú ina leith.CAIBIDIL III

Tuairisciú

Airteagal 97

An tuarascáil airgeadais bhliantúil

Faoi 30 Meán Fómhair gach bliain tar éis na bliana buiséadaí, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil airgeadais ar riar CERT agus CETFT le linn na bliana buiséadaí roimhe sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle í.CAIBIDIL IV

Trédhearcacht

Airteagal 98

Faisnéis maidir le tairbhithe a fhoilsiú

1.  
Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseofar liosta ex post de thairbhithe CERT agus CETFT ar bhonn bliantúil chun críocha Airteagal 49(3) agus (4) de Rialachán (AE) 2021/1060 agus i gcomhréir le mír 2, mír 3, agus mír 4 den Airteagal seo, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, an fhaisnéis faoi ghrúpaí ina mbíonn na tairbhithe rannpháirteach, i gcomhréir le hAirteagal 59(4) den Rialachán seo, arna bhforáil dóibh ag na tairbhithe sin i gcomhréir le hAirteagal 59(4) den Rialachán seo.
2.  
Beidh feidhm ag Airteagal 49(3) pointí (a), (b), (d) go (j) agus (l) agus Airteagal 49(4) de Rialachán (AE) 2021/1060 maidir le tairbhithe CETFT agus CERT, i gcás inarb ábhartha. Beidh cur i bhfeidhm Airteagal 49(3), pointe (e), den Rialachán sin teoranta do chuspóir na hoibríochta. Beidh feidhm ag Airteagal 49(3), pointe (k), den Rialachán sin maidir le CETFT.
3.  

Chun críocha an Airteagail seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) 

ciallaíonn “oibríocht” beart, earnáil nó cineál idirghabhálacha;

(b) 

ciallaíonn “costas iomlán na hoibríochta” suimeanna na híocaíochta a chomhfhreagraíonn le gach beart, earnáil nó cineál idirghabhálacha arna maoiniú ag CERT nó CETFT a fhaigheann gach tairbhí sa bhliain airgeadais lena mbaineann. A mhéid a bhaineann leis na híocaíochtaí a chomhfhreagraíonn do na cineálacha idirghabhálacha arna maoiniú ag CETFT, comhfhreagraíonn na méideanna a fhoilseofar leis an maoiniú poiblí iomlán, lena n-áirítear ranníocaíocht an Aontais agus an ranníocaíocht náisiúnta araon;

(c) 

ciallaíonn “táscaire suímh nó geoshuíomh don oibríocht” an bhardasacht ina bhfuil cónaí ar an tairbhí nó ina bhfuil sé cláraithe agus, más ann dó, an cód poist nó an chuid de lena sainaithnítear an bhardasacht.

4.  
Cuirfidh gach Ballstát an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 49(3) agus (4) de Rialachán (AE) 2021/1060 ar fáil ar shuíomh gréasáin amháin. Beidh an fhaisnéis sin ar fáil go ceann 2 bhliain ón dáta a fhoilseofar den chéad uair í.

Ní fhoilseoidh na Ballstáit an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 49(3), pointe (a) agus pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/1060 más ionann méid na cabhrach a fhaigheann tairbhí in aon bhliain amháin agus EUR 1 250 , nó má tá sé níos lú ná sin.

Airteagal 99

Tairbhithe a chur ar an eolas faoi fhoilsiú sonraí a bhaineann leo

Cuirfidh na Ballstáit na tairbhithe ar an eolas go bpoibleofar sonraí a bhaineann leo i gcomhréir le hAirteagal 98 agus go bhféadfaidh comhlachtaí iniúchóireachta agus fiosrúcháin de chuid an Aontais agus na mBallstát na sonraí sin a phróiseáil chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint.

I gcomhréir le ceanglais Rialachán (AE) 2016/679, a mhéid a bhaineann le sonraí pearsanta, cuirfidh na Ballstáit na tairbhithe ar an eolas maidir lena gcearta faoin Rialachán sin agus leis na nósanna imeachta is infheidhme maidir leis na cearta sin a fheidhmiú.

Airteagal 100

Cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le trédhearcacht

Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) 

an fhoirm, lena n-áirítear an nós cur i láthair de réir birt, earnála, nó cineál idirghabhála, agus amscála an fhoilsithe dá bhforáiltear in Airteagal 98 agus Airteagal 99;

(b) 

cur i bhfeidhm aonfhoirmeach Airteagal 99;

(c) 

an comhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 103(3).CAIBIDIL V

Sonraí pearsanta a chosaint

Airteagal 101

Sonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint

1.  
Gan dochar d’Airteagal 98, Airteagal 99 agus Airteagal 100, baileoidh na Ballstáit agus an Coimisiún sonraí pearsanta chun a n-oibleagáidí bainistithe, rialaithe, iniúchta agus faireacháin faoi seach faoin Rialachán seo a dhéanamh agus, go háirithe, na hoibleagáidí a leagtar síos i dTeideal II, Caibidil II, i dTeideal III, Caibidilí III agus IV, i dTeideal IV agus Teideal V, Caibidil III, agus chun críoch staidrimh, agus ní phróiseálfaidh siad na sonraí sin ar bhealach neamh-chomhoiriúnach leis an gcuspóirí sin.
2.  
I gcás ina bpróiseálfar sonraí pearsanta chun críoch faireacháin agus meastóireachta faoi Rialachán (AE) 2021/2115, agus chun críoch staidrimh, beidh siad anaithnid.
3.  
Próiseálfar sonraí pearsanta i gcomhréir le Rialacháin (AE) 2016/679 agus (AE) 2018/1725. Go háirithe, ní stórálfar na sonraí sin i bhfoirm ina mbeifear in ann ábhair sonraí a aithint go ceann tréimhse níos faide ná is gá chun na gcríoch a bailíodh iad nó a phróiseálfar a thuilleadh iad, agus na tréimhsí íosta coinneála a leagtar síos i ndlí an Aontais is infheidhme agus sa dlí náisiúnta is infheidhme á gcur san áireamh.
4.  
Cuirfidh na Ballstáit na hábhair sonraí ar an eolas go bhféadfaidh comhlachtaí náisiúnta agus comhlachtaí de chuid an Aontais a sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo agus sa mhéid sin go bhfuil sé de cheart acu leas a bhaint as na cearta cosanta sonraí dá bhforáiltear le Rialacháin (AE) 2016/679 agus (AE) 2018/1725.TEIDEAL VI

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 102

An tarmligean a fheidhmiú

1.  
Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2.  
Is go ceann tréimhse 7 mbliana ón 7 Nollaig 2021 a thugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 11(1), Airteagal 17(5), Airteagal 23(2), Airteagal 38(2), Airteagal 40(3), Airteagal 41(3), Airteagal 44(4) agus (5), Airteagal 47(1), Airteagal 52(1), Airteagal 54(4), Airteagal 55(6), Airteagal 60(3), Airteagal 64(3), Airteagal 74, Airteagal 76(2), Airteagal 85(7), Airteagal 89(2), Airteagal 94(5) agus (6), Airteagal 95(2) agus Airteagal 105a ghlacadh. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 7 mbliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
3.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 11(1), Airteagal 17(5), Airteagal 23(2), Airteagal 38(2), Airteagal 40(3), Airteagal 41(3), Airteagal 44(4) agus (5), Airteagal 47(1), Airteagal 52(1), Airteagal 54(4), Airteagal 55(6), Airteagal 60(3), Airteagal 64(3), Airteagal 74, Airteagal 76(2), Airteagal 85(7), Airteagal 89(2), Airteagal 94(5) agus (6), Airteagal 95(2) agus Airteagal 105 a chúlghairm ag aon tráth. Leis an gcinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis ar an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos faide anonn a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4.  
Sula ndéanfaidh an Coimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh sé i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.
5.  
A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6.  
Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun'Airteagal 11(1), Airteagal 17(5), Airteagal 23(2), Airteagal 38(2), Airteagal 40(3), Airteagal 41(3), Airteagal 44(4) agus (5), Airteagal 47(1), Airteagal 52(1), Airteagal 54(4), Airteagal 55(6), Airteagal 60(3), Airteagal 64(3), Airteagal 74, Airteagal 76(2), Airteagal 85(7), Airteagal 89(2), Airteagal 94(5) agus (6), Airteagal 95(2) agus Airteagal 105i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a bheith tugtha do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear 2 mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 103

An nós imeachta coiste

1.  
Tabharfaidh coiste ar a dtabharfar “Coiste na gCistí Talmhaíochta” cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Chun críocha Airteagail 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 to 44, 47, 51 go 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 agus 100, a mhéid a bhaineann le hábhair a bhaineann le hidirghabhálacha i bhfoirm íocaíochtaí díreacha, idirghabhálacha in earnálacha áirithe, idirghabhálacha forbartha tuaithe agus comheagrú na margaí, tabharfaidh an Coiste um na Cistí Talmhaíochta, Coiste an Chomhbheartais Talmhaíochta arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/2115 agus an Coiste um Chomheagrú na Margaí Talmhaíochta arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 faoi seach, cúnamh don Choimisiún.

2.  
I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.
3.  
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.TEIDEAL VII

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 104

Aisghairm

1.  
Aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013.

Ar an taobh eile:

(a) 

Beidh feidhm fós ag Airteagal 4(1), pointe (b), Airteagal 5, Airteagal 7(3), Airteagail 9, 17, 21 agus 34, Airteagal 35(4), Airteagail 36, 37, 38, 40 go 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 go 75, 77, 91 go 97, 99 agus 100, Airteagal 102(2) agus Airteagal 110 agus Airteagal 111 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013:

(i) 

maidir le caiteachas arna thabhú agus íocaíochtaí arna ndéanamh le haghaidh scéimeanna tacaíochta faoi Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 i ndáil leis an mbliain féilire 2022 agus roimhe sin;

(ii) 

le haghaidh bearta arna gcur chun feidhme faoi Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, (AE) Uimh. 1308/2013 agus (AE) Uimh 1144/2014 go dtí an 31 Nollaig 2022;

▼C1

(iii) 

le haghaidh na scéimeanna cabhrach dá dtagraítear in Airteagal 5(6), an chéad mhír, pointe (c) agus in Airteagal 5(7) de Rialachán (AE) 2021/2117 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 12 ) maidir le caiteachas arna thabhú agus íocaíochtaí arna ndéanamh d’oibríochtaí arna gcur chun feidhme de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 tar éis an 31 Nollaig 2022 agus go dtí deireadh na scéimeanna cabhrach sin; agus

▼B

(iv) 

a mhéid a bhaineann le CETFT i ndáil le caiteachas arna thabhú ag na tairbhithe agus íocaíochtaí arna ndéanamh ag an ngníomhaireacht íocaíochta i gcreat chur chun feidhme clár forbartha tuaithe de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013;

(b) 

Beidh feidhm fós ag Airteagal 69 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir le caiteachas arna thabhú agus íocaíochtaí arna ndéanamh le haghaidh scéimeanna tacaíochta de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 agus i gcreat cur chun feidhme clár forbartha tuaithe arna bhformheas ag an gCoimisiún faoi Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 agus bearta eile faoi CBT a leagtar síos i dTeideal II, Caibidil I de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 a chuirtear chun feidhme roimh an 1 Eanáir 2023;

(c) 

Leanfaidh Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 d'fheidhm a bheith aige maidir le hioncam a dhearbhaítear i gcreat cur chun feidhme cláir forbartha tuaithe arna bhformheas ag an gCoimisiún faoi Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 27/2004 ón gCoimisiún ( 13 );

(d) 

Beidh feidhm fós ag Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir le caiteachas a bhaineann le gealltanais dhlíthiúla dá dtagraítear in Airteagal 155(2) de Rialachán (AE) 2021/2115 D’ainneoin sin, beidh feidhm ag Airteagal 31 den Rialachán seo maidir leis an gcaiteachas a dtugtar fógra ina leith don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 155(2) de Rialachán (AE) 2021/2115, agus chun na críche sin measfar gur cineál idirghabhála é.

2.  
Forléireofar tagairtí don rialachán aisghairthe mar thagairtí don Rialachán seo, do Rialachán (AE) 2021/2115 agus do Rialachán (AE) Uimh 1308/2013 agus déanfar iad a léamh i gcomhréir leis an tábla comhghaoil san Iarscríbhinn.

Airteagal 105

Bearta idirthréimhseacha

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 102, ar gníomhartha iad atá riachtanach chun aistriú rianúil a áirithiú ó na bearta dá bhforáilítear i Rialachán (AE) Uimh 1306/2013, dá dtagraítear in Airteagal 104 den Rialachán seo, go iad siúd a leagtar síos sa Rialachán seo chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le maoluithe ó na rialacha, agus breisithe ar na rialacha, dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

Airteagal 106

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige amhail ón 1 Eanáir 2023.

Mar sin féin, beidh feidhm ag Airteagal 16 maidir le caiteachas a dhéanfar ón 16 Deireadh Fómhair 2022 a mhéid a bhaineann le CERT,

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN

TÁBLA COMHGHAOILRialachán (AE) Uimh. 1306/2013

An Rialachán seo

Rialachán (AE) 2021/2115

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013

Airteagal 1

Airteagal 1

-

-

Airteagal 2

Airteagal 2 agus Airteagal 3

-

Airteagal 3

Airteagal 4

-

Airteagal 4

Airteagal 5

-

Airteagal 5

Airteagal 6

-

-

Airteagal 6

Airteagal 7

-

-

Airteagal 7(1), (2) agus (3)

Airteagal 9

-

-

Airteagal 7(4) agus (5)

Airteagal 10

Airteagal 7(6)

Airteagal 8

Airteagal 11

-

-

Airteagal 9

Airteagal 12

-

Airteagal 10

Airteagal 37, pointe (a)

-

-

Airteagal 11

Airteagal 44(1)

-

Airteagal 12

Airteagal 15(1), (2) agus (4)

-

Airteagal 13(1)

Airteagal 15(3)

-

Airteagal 13(2) and (3)

Airteagal 14

-

Airteagal 15

-

Airteagal 16

Airteagal 14

-

Airteagal 17

Airteagal 20

-

Airteagal 18

Airteagal 21

-

Airteagal 19

Airteagal 22

-

Airteagal 20

Airteagal 23

-

-

Airteagal 21

Airteagal 24

-

-

Airteagal 22

Airteagal 25

-

-

Airteagal 23

Airteagal 26

-

-

Airteagal 24

Airteagal 15

-

Airteagal 25

Airteagal 16

-

-

Airteagal 26

Airteagal 17

-

-

Airteagal 27

Airteagal 18

-

-

Airteagal 28

Airteagal 19

-

Airteagal 29

Airteagal 30

Airteagal 36

Airteagal 31

Airteagal 27

Airteagal 32

Airteagal 28

Airteagal 33

Airteagal 29

Airteagal 34

Airteagal 30

Airteagal 35

Airteagal 31

Airteagal 36

Airteagal 32

Airteagal 37

Airteagal 33

Airteagal 38

Airteagal 34

Airteagal 39

Airteagal 35

Airteagal 40

Airteagal 38

Airteagal 41

Airteagal 39

Airteagal 42

Airteagal 43

Airteagal 45

Airteagal 44

Airteagal 43(1)

Airteagal 45

Airteagal 46

Airteagal 46

Airteagal 43(2) agus Airteagal 47

Airteagal 47

Airteagal 49

Airteagal 48

Airteagal 50

Airteagal 49

Airteagal 51(1) agus (2)

Airteagal 50

Airteagal 51(3) agus Airteagal 52

Airteagal 51

Airteagal 53

Airteagal 52

Airteagal 55

Airteagal 53

Airteagal 54

Airteagal 55

Airteagal 56

-

Airteagal 56

Airteagal 57

-

Airteagal 57

Airteagal 58

Airteagal 58

Airteagal 59

-

Airteagal 59

-

Airteagal 60

Airteagal 62

-

Airteagal 61

Airteagal 63

Airteagal 62

Airteagal 60

Airteagal 63(1) an chéad fhomhír, (2)-(5)

Airteagal 63(1) an dara fomhír

Airteagal 61

-

Airteagal 64

-

Airteagal 65

-

Airteagal 66

Airteagal 64

-

Airteagal 67

Airteagal 65

Airteagal 68

Airteagal 66

-

Airteagal 69(1), an chéad fhomhír

Airteagal 67(1), an dara fomhír

-

Airteagal 69(1), an dara fomhír

Airteagal 69(1), an tríú fomhír

Airteagal 67(1), an ceathrú fomhír

Airteagal 69(2)

Airteagal 67(2)

Airteagal 70

Airteagal 68

-

Airteagal 71

Airteagal 73

Airteagal 72

Airteagal 69

Airteagal 73

Airteagal 71

Airteagal 74(1)

Airteagal 72

-

Airteagal 74(2), (3) agus (4)

Airteagal 75

Airteagal 44(2), (3) agus (5)

-

Airteagal 76

Airteagal 74

-

Airteagal 77

-

Airteagal 78

Airteagal 75

Airteagal 79

Airteagal 76

-

Airteagal 80

Airteagal 77(1), (2) agus (5)

-

Airteagal 81

Airteagal 78(1), (2) agus (3)

-

Airteagal 82(1) agus (2)

Airteagal 78(4) agus (5)

Airteagal 82(3) agus (4)

Airteagal 83(1)

Airteagal 79

Airteagal 83(2) agus (3)

Airteagal 84(1), (2) (3) agus (4)

Airteagal 80

Airteagal 84(5)

Airteagal 84(6)

Airteagal 77(4)

Airteagal 85(1),(3) agus (4)

-

-

Airteagal 85(2)

Airteagal 77(3)

Airteagal 86(1)

Airteagal 80(2), pointe (b)

-

Airteagal 86(2)

Airteagal 87

Airteagal 81

-

Airteagal 88

Airteagal 82

-

Airteagal 89

-

Airteagal 90a

Airteagal 90

-

Airteagal 116a

Airteagal 91

Airteagal 12

Airteagal 92

Airteagal 12

Airteagal 93

Airteagal 12

Airteagal 94

Airteagal 14

Airteagal 95

-

Airteagal 96

Airteagal 83

Airteagal 97

Airteagal 84

-

Airteagal 98

-

Airteagal 99

Airteagal 85

-

Airteagal 100

Airteagal 86

Airteagal 101(1)

Airteagal 101(2)

Airteagal 85(7)

Airteagal 102

Airteagal 90

Airteagal 103

Airteagal 91

-

Airteagal 104

Airteagal 92

-

Airteagal 105

Airteagal 93

-

Airteagal 106

Airteagal 94

-

Airteagal 107

Airteagal 95

Airteagal 108

Airteagal 96

-

Airteagal 109

Airteagal 97

-

Airteagal 110

Airteagal 128

Airteagal 111

Airteagal 98(1), (2) agus(3)

-

Airteagal 112

Airteagal 98(4)

Airteagal 113

Airteagal 99

Airteagal 114

Airteagal 100

Airteagal 115

Airteagal 102

Airteagal 116

Airteagal 103

Airteagal 117

Airteagal 101

Airteagal 118

Airteagal 119

Airteagal 104

Airteagal 119a

-

Airteagal 120

Airteagal 105

Airteagal 121

Airteagal 106

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn III

Iarscríbhinn III

Iarscríbhinn( 1 ) Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65).

( 2 ) Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).

( 3 ) Rialachán (CE) Uimh. 58/2003 ón gComhairle an 19 Nollaig 2002 lena leagtar síos an reacht maidir le cúraimí áirithe a thabhairt do ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin maidir le cláir Chomhphobail a bhainistiú (IO L 11, 16.1.2003, lch. 1).

( 4 ) Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 343, 14.12.2012, lch. 1).

( 5 ) Rialachán (AE) Uimh 1144/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le bearta um sholáthar faisnéise agus bearta cur chun cinn a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chuirtear chun feidhme sa mhargadh inmheánach agus i dtríú tíortha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 3/2008 ón gComhairle (IO L 317, 4.11.2014, lch. 56).

( 6 ) Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis airgeadais bhliantúla, ráitis airgeadais chomhdhlúite agus tuarascálacha gaolmhara maidir le cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 78/660/CEE agus 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).

( 7 ) Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe) (IO L 84, 31.3.2016, lch. 1).

( 8 ) Treoir 91/676/CEE ón gComhairle an 12 Nollaig 1991 maidir le huiscí a chosaint ar thruailliú de bharr níotráití ó fhoinsí talmhaíochta (IO L 375, 31.12.1991, lch. 1).

( 9 ) Treoir 2007/2/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2007 lena mbunaítear Bonneagar d’Fhaisnéis Spásúil sa Chomhphobal Eorpach (INSPIRE) (IO L 108, 25.4.2007, lch. 1).

( 10 ) Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).

( 11 ) Treoir 96/22/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1996 a bhaineann le toirmeasc ar shubstaintí áirithe a ngabhann gníomhaíocht hormónach nó thíreastatach leo, agus ar ß-agónaithe, a úsáid i bhfeirmeoireacht stoic agus lena n-aisghairtear Treoracha 81/602/CEE, 88/146/CEE agus 88/299/CEE (IO L 125, 23.5.1996, lch. 3).

( 12 ►C1  Rialachán (AE) 2021/2117 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas (Féach leathanach 262 den Iris Oifigiúil seo). ◄

( 13 ) Rialachán (CE) Uimh. 27/2004 ón gCoimisiún an 5 Eanáir 2004 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe idirthréimhseacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1257/1999 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le maoiniú ag Roinn Ráthaíochta CETRT do bhearta forbartha tuaithe i bPoblacht na Seice, san Eastóin, sa Chipir, sa Laitvia, sa Liotuáin, san Ungáir, i Málta, sa Pholainn, sa tSlóivéin agus sa tSlóvaic (IO L 5, 9.1.2004, lch. 36).

Top