EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020W/PRO/01-20230325

Consolidated text: AN PRÓTACAL MAIDIR LE hÉIRINN/TUAISCEART ÉIREANN

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/pro_1/2023-03-25

02020W/PRO/01 — GA — 25.03.2023 — 002.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

AN PRÓTACAL MAIDIR LE hÉIRINN/TUAISCEART ÉIREANN

(IO L 029 31.1.2020, lch. 102)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

CINNEADH uimh. 3/2020 ÓN GCOMHCHOISTE A BUNAÍODH LEIS AN GCOMHAONTÚ MAIDIR LE RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN A BHEITH AG TARRAINGT SIAR AS AN AONTAS EORPACH AGUS AS AN GCOMHPHOBAL EORPACH DO FHUINNEAMH ADAMHACH AN 17 NOLLAIG 2020 an 17 Nollaig 2020

  L 443

3

30.12.2020

►M2

CINNEADH Uimh. 1/2023 ÓN gCOMHCHOISTE A BUNAÍODH LEIS AN gCOMHAONTÚ MAIDIR LE RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN A BHEITH AG TARRAINGT SIAR AS AN AONTAS EORPACH AGUS AS AN gCOMHPHOBAL EORPACH DO FHUINNEAMH ADAMHACH an 24 Márta 2023

  L 102

61

17.4.2023
▼B

AN PRÓTACAL MAIDIR LE hÉIRINN/TUAISCEART ÉIREANNTá an tAontas agus an Ríocht Aontaithe,

AG FÉACHAINT do na naisc stairiúla agus do mharthanacht an chaidrimh dhéthaobhaigh idir Éire agus an Ríocht Aontaithe,

Á MHEABHRÚ DÓIBH gur dúshlán uathúil suntasach d'oileán na hÉireann tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, agus á athdhearbhú dóibh go mbeidh torthaí, sochair agus gealltanais an phróisis síochána ríthábhachtach i gcónaí don tsíocháin, don chobhsaíocht agus don athmhuintearas ann,

Á AITHINT DÓIBH gur gá aghaidh a thabhairt ar na cúinsí uathúla ar oileán na hÉireann trí theacht ar réiteach uathúil d’fhonn a áirithiú gur féidir leis an Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas ar bhealach rianúil,

Á DHEIMHNIÚ DÓIBH gur cheart Comhaontú Aoine an Chéasta nó Comhaontú Bhéal Feirste an 10 Aibreán 1998 idir Rialtas na Ríochta Aontaithe, Rialtas na hÉireann agus na rannpháirtithe eile sa chaibidlíocht ilpháirtí (“Comhaontú 1998”), atá i gceangal le Comhaontú na Breataine–na hÉireann den dáta céanna (“Comhaontú na Breataine–na hÉireann”) agus na comhaontuithe agus na socruithe cur chun feidhme a rinneadh dá éis sin ina leith, a chosaint ina n‐iomláine,

Á AITHINT DÓIBH gur dlúthchuid de Chomhaontú 1998 é an comhar idir Tuaisceart Éireann agus Éire agus go bhfuil an comhar sin riachtanach chun athmhuintearas a bhaint amach agus chun go ndéanfar na caidrimh ar oileán na hÉireann a normalú, agus á meabhrú dóibh róil, feidhmeanna agus coimircí Fheidhmeannas Thuaisceart Éireann, Thionól Thuaisceart Éireann agus na Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas (lena n‐áirítear forálacha trasphobail), mar a leagtar amach i gComhaontú 1998,

Á THABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH go bhfuil creat tacaíochta i ndlí an Aontais le haghaidh na bhforálacha maidir le Cearta, Coimircí agus Comhionannas Deiseanna i gComhaontú 1998,

Á AITHINT DÓIBH go leanfaidh saoránaigh Éireannacha i dTuaisceart Éireann, de bhua saoránacht an Aontais a bheith acu, de chearta, de dheiseanna agus de thairbhí a theachtadh, a fheidhmiú agus a rochtain, agus gur cheart a urramú leis an bPrótacal seo na cearta, na deiseanna agus an fhéiniúlacht a fhaigheann daoine as Tuaisceart Éireann a bhuí le saoránacht an Aontais, ar daoine iad a roghnaíonn a gceart ar shaoránacht Éireannach a dhearbhú, agus nár cheart gur dhochar an Prótacal seo do na cearta, do na deiseanna agus don fhéiniúlacht sin, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na Breataine–na hÉireann “An Dearbhú maidir le Forálacha Mhír (vi) d’Airteagal 1 i dtaca le Saoránacht”,

Á CHUR I dTÁBHACHT DÓIBH gur cheart, chun dlisteanacht dhaonlathach a áirithiú, próiseas a bheith ann chun toiliú daonlathach a áirithiú i dTuaisceart Éireann i leith chur i bhfeidhm dhlí an Aontais faoin bPrótacal seo,

Á MHEABHRÚ DÓIBH go bhfuil gealltanas tugtha ag an Ríocht Aontaithe an comhar Thuaidh-Theas a chosaint agus a ráthaíocht maidir le teorainn chrua a sheachaint, lena n‐áirítear aon bhonneagar fisiciúil nó seiceálacha agus rialuithe lena mbaineann,

Á THABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH nach gcuireann aon ní sa Phrótacal seo cosc ar an Ríocht Aontaithe rochtain gan bhac ar an margadh a áirithiú le haghaidh earraí atá ag gluaiseacht ó Thuaisceart Éireann chuig an gcuid eile de mhargadh inmheánach na Ríochta Aontaithe,

Á CHUR I dTREIS DÓIBH an comhchuspóir atá ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe rialuithe ag calafoirt agus aerfoirt Thuaisceart Éireann a sheachaint, a mhéid is féidir i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme agus a gcórais rialála féin á gcur san áireamh, mar aon lena gcur chun feidhme,

Á MHEABHRÚ DÓIBH gealltanais an Aontais agus na Ríochta Aontaithe a léirítear sa Tuarascáil Chomhpháirteach ó idirbheartaithe an Aontais Eorpaigh agus ó Rialtas na Ríochta Aontaithe maidir leis an dul chun cinn a rinneadh le linn chéim 1 den chaibidlíocht faoi Airteagal 50 CAE maidir le tarraingt siar rianúil na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach ón 8 Nollaig 2017,

Á MHEABHRÚ DÓIBH go bhfuil cleachtadh mapála déanta ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe ina léirítear go bhfuil an comhar Thuaidh-Theas ag brath go mór ar chomhchreat dlí agus beartais de chuid an Aontais,

Á THABHAIRT DÁ nAIRE go n‐eascraíonn dúshláin mhóra, dá bhrí sin, ó tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas i leith chothabháil agus fhorbairt an chomhair Thuaidh-Theas,

Á MHEABHRÚ DÓIBH go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós tiomanta don chomhar Thuaidh-Theas agus don chomhar Thoir-Thiar leanúnach a chosaint agus do thacú leis thar réimse iomlán comhthéacsanna polaitiúla, eacnamaíocha, slándála, sochaíocha agus talmhaíochta agus thar réimse iomlán creataí comhair, lena n‐áirítear feidhmiú leanúnach na gcomhlachtaí forfheidhmithe Thuaidh-Theas,

Á ADMHÁIL DÓIBH gur gá an Prótacal seo a chur chun feidhme ar bhealach lena gcoinneofar na dálaí is gá le haghaidh comhar leanúnach Thuaidh-Theas, agus an deis a bheith ar fáil socruithe nua a dhéanamh i gcomhréir le Comhaontú 1998,

Á MHEABHRÚ DÓIBH go bhfuil gealltanais tugtha ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe i leith na gclár maoiniúcháin Thuaidh-Theas PEACE agus INTERREG faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil atá ar bun faoi láthair agus i leith na coibhnis mhaoiniúcháin reatha a choinneáil don chlár a bheidh ann sa todhchaí,

Á DHEIMHNIÚ go bhfuil gealltanas tugtha ag an Ríocht Aontaithe go n‐éascóidh sí idirthuras tráthúil éifeachtach trína críoch i gcás gluaiseacht earraí as Éirinn chuig Ballstát eile nó chuig tríú tír, agus vice versa,

AGUS RÚN DAINGEAN ACU a áirithiú gurb é an tionchar is lú is féidir a bheidh ag cur i bhfeidhm an Phrótacail seo ar shaol laethúil pobal in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon,

Á CHUR I dTREIS DÓIBH tiomantas láidir gan seiceálacha ná rialuithe custaim agus rialála agus bonneagar fisiciúil lena mbaineann a bheith ag an teorainn idir Éirinn agus Tuaisceart Éireann,

Á MHEABHRÚ DÓIBH gur cuid de críoch chustaim na Ríochta Aontaithe é Tuaisceart Éireann agus go mbainfidh sé leas as rannpháirtíocht i mbeartas trádála neamhspleách na Ríochta Aontaithe,

AG FÉACHAINT don tábhacht a bhaineann le háit lárnach Thuaisceart Éireann i margadh inmheánach na Ríochta Aontaithe a choinneáil ar bun,

ÓS FEASACH DÓIBH nach mór cearta agus oibleagáidí na hÉireann faoi rialacha mhargadh inmheánach agus aontas custaim an Aontais a urramú go hiomlán,

TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas, a chuirfear i gceangal leis an gComhaontú um Tharraingt Siar:Airteagal 1

Cuspóirí

1.  
Ní dochar an Prótacal seo d'fhorálacha Chomhaontú 1998 maidir le stádas bunreachtúil Thuaisceart Éireann agus prionsabal an toilithe, ar prionsabal é lena bhforáiltear nach féidir aon athrú a dhéanamh ar an stádas sin ach amháin le toiliú móraimh dá phobal.
2.  
Urramaítear leis an bPrótacal seo feidhmeanna bunaidh Stáit agus sláine chríochach na Ríochta Aontaithe.
3.  
Leagtar amach sa Phrótacal seo na socruithe a bhfuil gá leo chun dul i ngleic leis na cúinsí uathúla atá ar oileán na hÉireann, chun na dálaí a bhfuil gá leo chun go leanfar leis an gcomhar Thuaidh-Theas a choinneáil ar bun, chun teorainn chrua a sheachaint agus chun gach uile ghné de Chomhaontú 1998 a chosaint.

Airteagal 2

Cearta daoine aonair

1.  
Áiritheoidh an Ríocht Aontaithe nach ndéanfar aon mhaolú ar chearta, coimircí nó comhionannas deiseanna, mar a leagtar amach sa chuid sin de Chomhaontú 1998 dar teideal “Cearta, Coimircí agus Comhionannas Deiseanna”, de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, lena n‐áirítear i réimse na cosanta ar idirdhealú a chumhdaítear sna forálacha i ndlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn 1 a ghabhann leis an bPrótacal seo, agus cuirfidh sí an mhír seo chun feidhme trí shásraí tiomnaithe.
2.  
Leanfaidh an Ríocht Aontaithe d'éascaíocht a dhéanamh ar obair ghaolmhar na n‐institiúidí agus na gcomhlachtaí a bunaíodh de bhun Chomhaontú 1998, lena n‐áirítear Coimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine, Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann agus an Comhchoiste d'ionadaithe ó Choimisiún Thuaisceart Éireann agus ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine, maidir le cearta an duine agus caighdeáin chomhionannais a chaomhnú.

Airteagal 3

An Comhlimistéar Taistil

1.  
Féadfaidh an Ríocht Aontaithe agus Éire leanúint de shocruithe a dhéanamh eatarthu féin maidir le gluaiseacht daoine idir a gcríocha (an “Comhlimistéar Taistil”), agus lánurraim á tabhairt acu do chearta daoine nádúrtha a thugtar le dlí an Aontais.
2.  
Áiritheoidh an Ríocht Aontaithe go leanfaidh an Comhlimistéar Taistil agus na cearta agus na pribhléidí atá comhlachaithe leis d'fheidhm a bheith acu gan difear a dhéanamh d'oibleagáidí na hÉireann faoi dhlí an Aontais, go háirithe maidir le saorghluaiseacht saoránach den Aontas agus a mbaill teaghlaigh go hÉirinn, as Éirinn agus in Éirinn, gan beann ar a náisiúntacht.

Airteagal 4

Críoch chustaim na Ríochta Aontaithe

Is cuid de chríoch chustaim na Ríochta Aontaithe é Tuaisceart Éireann.

Dá réir sin, ní chuirfidh aon ní sa Phrótacal seo cosc ar an Ríocht Aontaithe Tuaisceart Éireann a chuimsiú i raon críochach aon chomhaontaithe a d’fhéadfadh sí a thabhairt i gcrích le tríú tíortha, ar choinníoll nach ndéanfadh na comhaontuithe sin dochar do chur i bhfeidhm an Phrótacail seo.

Go háirithe, ní chuirfidh aon ní sa Phrótacal seo cosc ar an Ríocht Aontaithe comhaontuithe a thabhairt i gcrích le tríú tír lena ndeonófaí rochtain fhabhrach ar mhargadh na tíre sin d’earraí a tháirgtear i dTuaisceart Éireann ar na téarmaí céanna le hearraí a tháirgtear i gcodanna eile den Ríocht Aontaithe.

Ní chuirfidh aon ní sa Phrótacal seo cosc ar an Ríocht Aontaithe Tuaisceart Éireann a chur sa áireamh i raon críochach a Sceideal Lamháltas atá i gceangal leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil, 1994.

Airteagal 5

Custaim, gluaiseacht earraí

1.  
Ní bheidh aon dleacht chustaim iníoctha ar earra a thugtar isteach i dTuaisceart Éireann as cuid eile den Ríocht Aontaithe le hiompar díreach, d’ainneoin mhír 3, ach amháin má tá aon baol ann go n‐aistreofar an t‐earra sin isteach san Aontas ina dhiaidh sin, bíodh sin leis féin nó mar chuid d'earra eile i ndiaidh próiseála.

Is é an dleacht is infheidhme sa Ríocht Aontaithe a bheidh sa dleacht chustaim i leith earra a aistrítear le hiompar díreach chuig Tuaisceart Éireann as áit eile seachas as an Aontas nó as cuid eile den Ríocht Aontaithe, d’ainneoin mhír 3, ach amháin má tá an baol ann go n‐aistreofar an t‐earra sin isteach san Aontas ina dhiaidh sin, bíodh sin leis féin nó ina chuid d'earra eile i ndiaidh próiseála.

Ní bheidh aon dleacht iníoctha ag cónaitheoirí na Ríochta Aontaithe, toisc go ndeonófar faoiseamh dóibh, as maoin phearsanta, mar a shainmhínítear i bpointe (c) d’Airteagal 2(1) de Rialachán Uimh. 1186/2009 ón gComhairle ( 1 ), a thugtar isteach i dTuaisceart Éireann as cuid eile den Ríocht Aontaithe.

2.  

Chun críocha na chéad fhomhíre agus an dara fomhír de mhír 1, measfar go mbeidh baol go n‐aistreofar earra arna thabhairt isteach i dTuaisceart Éireann as áit lasmuigh den Aontas isteach san Aontas ina dhiaidh sin, ach amháin má bhunaítear i leith an earra sin:

(a) 

nach ndéanfar próiseáil tráchtála air i dTuaisceart Éireann; agus

(b) 

go gcomhlíonann sé na critéir arna mbunú ag an gComhchoiste i gcomhréir leis an gceathrú fomhír den mhír seo.

Chun críocha na míre seo, ciallaíonn “próiseáil” aon athrú a dhéantar ar earraí, aon chlaochlú a dhéantar earraí ar bhealach ar bith, nó aon oibríocht a dhéantar ar earraí ach amháin chun dea-bhail a choinneáil orthu nó chun marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad eile a chur leo nó a ghreamú díobh chun a áirithiú go gcomhlíonfar aon cheanglas ar leith.

Roimh dheireadh na hidirthréimhse, bunóidh an Comhchiste, trí bhíthin cinnidh, na dálaí faoina measfar nach dtagann próiseáil faoi réim phointe (a) den chéad fhomhír, agus cineál, scála agus toradh na próiseála, go háirithe, á gcur san áireamh.

Roimh dheireadh na hidirthréimhse, bunóidh an Comhchiste, trí bhíthin cinnidh, na critéir lena measfar nach bhfuil an baol ann go n‐aistreofar earra arna thabhairt isteach i dTuaisceart Éireann as tír lasmuigh den Aontas isteach san Aontas ina dhiaidh sin. Déanfaidh an Comhchiste na nithe seo a leanas, inter alia, a chur san áireamh:

(a) 

ceann scríbe deiridh an earra agus an úsáid a bhainfear as;

(b) 

cineál agus luach an earra;

(c) 

an cineál gluaiseachta; agus

(d) 

an dreasacht atá ann an t‐earra a aistriú ar aghaidh chuig an Aontas gan é sin a dhearbhú, go háirithe dreasachtaí a eascraíonn as na dleachtanna atá dlite de bhun mhír 1.

Féadfaidh an Comhchiste na cinntí arna nglacadh aige de bhun na míre seo a leasú tráth ar bith.

In aon chinneadh a dhéanfaidh an Comhchoiste de bhun na míre seo, tabharfaidh sé aird ar na dálaí ar leith i dTuaisceart Éireann.

3.  
Beidh feidhm ag an reachtaíocht mar a shainmhínítear i bpointe (2) d'Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann (cé is moite d'uiscí críochacha na Ríochta Aontaithe). Mar sin féin, leagfaidh an Comhchoiste síos cé na dálaí, lena n‐áirítear i dtéarmaí cainníochtúla, faoina mbeidh táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe áirithe, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacháin (AE) 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ), a thabharfaidh soithí ar a bhfuil bratach na Ríochta Aontaithe agus a bhfuil a gcalafort clárúcháin i dTuaisceart Éireann isteach i gcríoch chustaim an Aontais, a shainmhínítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013, díolmhaithe ó dhleachtanna.
4.  
Na forálacha i ndlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal seo, beidh feidhm acu chomh maith, faoi na coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn sin, maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
5.  
Beidh feidhm ag Airteagal 30 agus Airteagal 110 CFAE maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann. Beidh toirmeasc ar theorainneacha cainníochtúla ar onnmhairí agus ar allmhairí idir an tAontas agus Tuaisceart Éireann.
6.  
Dleachtanna custaim arna dtobhach ag an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le mír 3, ní íocfar leis an Aontas iad.

Faoi réir Airteagal 10, féadfaidh an Ríocht Aontaithe, go háirithe:

(a) 

aisíoc a thabhairt ar dhleachtanna arna dtobhach de bhun na bhforálacha i ndlí an Aontais is infheidhme de bharr mhír 3 i ndáil le hearraí arna dtabhairt isteach i dTuaisceart Éireann;

(b) 

foráil a dhéanamh maidir le cúinsí faoina ndéanfar fiacha custaim atá tagtha chun cinn a tharscaoileadh i leith earraí arna dtabhairt isteach i dTuaisceart Éireann;

(c) 

foráil a dhéanamh maidir le cúinsí faoina ndéanfar dleachtanna custaim a aisíoc i leith earraí ar féidir a thaispeáint ina dtaobh nach ndeachaigh siad isteach san Aontas; agus

(d) 

gnóthais a chúiteamh chun an tionchar a bhaineann le mír 3 a chur i bhfeidhm a mhaolú.

Agus cinntí á ndéanamh ag an gCoimisiún Eorpach faoi Airteagal 10, tabharfaidh sé aird ar na cúinsí atá ann i dTuaisceart Éireann de réir mar is iomchuí.

7.  
Ní bheidh dleachtanna iníoctha ar choinsíneachtaí ar luach diomaibhseach, ar choinsíneachtaí arna seoladh ag duine aonair amháin chuig duine aonair eile ná ar earraí atá i mbagáiste pearsanta taistealaithe, faoi na coinníollacha a leagtar amach sa reachtaíocht dá dtagraítear i mír 3.

Airteagal 6

Cosaint mhargadh aonair na Ríochta Aontaithe

1.  
Ní chuirfidh aon ní sa Phrótacal seo cosc ar an Ríocht Aontaithe rochtain gan bhac ar an margadh a áirithiú le haghaidh earraí atá ag gluaiseacht ó Thuaisceart Éireann chuig codanna eile de mhargadh inmheánach na Ríochta Aontaithe. Maidir le forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo lena gcuirtear toirmeasc nó srian ar onnmhairiú earraí, ní bheidh feidhm acu ach maidir leis an trádáil idir Tuaisceart Éireann agus na codanna eile den Ríocht Aontaithe a mhéid a bhfuil fíorghá leis de réir aon oibleagáidí idirnáisiúnta ar an Aontas. Áiritheoidh an Ríocht Aontaithe go ndéanfar ceanglais agus gealltanais idirnáisiúnta a bhaineann le toirmisc agus srianta ar onnmhairiú earraí ón Aontas chuig tríú tíortha a chosaint go hiomlán mar a leagtar amach i ndlí an Aontais.
2.  
Ag féachaint d'áit lárnach Thuaisceart Éireann i margadh inmheánach na Ríochta Aontaithe, déanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a ndícheall chun an trádáil a éascú idir Tuaisceart Éireann agus codanna eile den Ríocht Aontaithe i gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme agus a gcórais rialála féin, mar aon lena gcur chun feidhme, á gcur san áireamh. ►M2  Áirítear leis sin socruithe sonracha maidir le gluaiseacht earraí laistigh de mhargadh inmheánach na Ríochta Aontaithe, socruithe a bheidh comhsheasmhach le seasamh Thuaisceart Éireann mar chuid de chríoch chustaim na Ríochta Aontaithe i gcomhréir leis an bPrótacal seo, i gcás ina bhfuil na hearraí ceaptha le haghaidh tomhaltas deiridh nó úsáid deiridh i dTuaisceart Éireann agus i gcás ina bhfuil na coimircí is gá i bhfeidhm chun sláine mhargadh inmheánach agus aontas custaim an Aontais a chosaint. ◄ Déanfaidh an Comhchoiste cur i bhfeidhm na míre seo a choimeád faoi athbhreithniú leanúnach agus glacfaidh sé moltaí iomchuí d'fhonn rialuithe ag calafoirt agus aerfoirt Thuaisceart Éireann a sheachaint, a mhéid is féidir.
3.  
Ní chuirfidh aon ní sa Phrótacal seo cosc ar tháirge de thionscnamh Thuaisceart Éireann a chur i láthair mar tháirge de thionscnamh na Ríochta Aontaithe nuair a chuirfear ar an margadh sa Bhreatain Mhór é.
4.  
Ní dhéanfaidh aon ní sa Phrótacal seo difear do dhlí na Ríochta Aontaithe lena ndéantar rialáil ar earraí de thionscnamh Thuaisceart Éireann a chur ar an margadh i gcodanna eile den Ríocht Aontaithe, is earraí a chomhlíonann rialacháin, measúnuithe, clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe nó údaruithe teicniúla arna rialú le forálacha i ndlí an Aontais dá dtagraítear in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal seo nó a ndéantar leas dóibh leo.

Airteagal 7

Rialacháin, measúnuithe, clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe agus údaruithe teicniúla

1.  
Gan dochar d'fhorálacha i ndlí an Aontais dá dtagraítear in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal seo, déanfar an dlíthiúlacht a bhaineann le hearraí a chur ar an margadh i dTuaisceart Éireann a rialú le dlí na Ríochta Aontaithe agus, maidir le hearraí arna n‐allmhairiú ón Aontas, le hAirteagal 34 agus Airteagal 36 CFAE.
2.  
I gcás ina ndéanfar foráil i bhforálacha i ndlí an Aontais, a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, maidir le Ballstát a léiriú, lena n‐áirítear i bhfoirm ghiorraithe, i marcanna, lipéadú, clibeanna, nó trí aon mhodh eile, léireofar an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann mar "UK(NI) nó "United Kingdom (Northern Ireland)". I gcás ina ndéanfar foráil i bhforálacha i ndlí an Aontais, a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, maidir leis an tásc i bhfoirm cód uimhriúil, léireofar an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann le cód uimhriúil inaitheanta.
3.  
De mhaolú ar Airteagal 13(1) den Phrótacal seo agus ar Airteagal 7 den Chomhaontú um Tharraingt Siar, i ndáil le rialacháin, measúnuithe, clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe agus údaruithe teicniúla arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh ag údaráis Ballstáit amháin, nó ag comhlacht arna bhunú i mBallstát amháin, a bheith á n‐aithint i mBallstát eile, maidir le tagairtí do na Ballstáit i bhforálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, ní thuigfear astu go n‐áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann maidir le rialacháin, measúnuithe, clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe agus údaruithe arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh ag údaráis na Ríochta Aontaithe nó ag comhlachtaí arna mbunú sa Ríocht Aontaithe.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe ná údaruithe suíomh, suiteálacha ná áitreabh i dTuaisceart Éireann arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh ag údaráis inniúla na Ríochta Aontaithe, i gcás ina bhféadfar cigireacht ar na suímh, na suiteálacha nó na háitribh a cheangal leis an gclárúchán, leis an deimhniú, leis an gceadú nó leis an údarú.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le deimhnithe tréidliachta, ná maidir le lipéid oifigiúla le haghaidh ábhar atáirgthe plandaí, a cheanglaítear i bhforálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo.

Ní dochar an chéad fhomhír, i dTuaisceart Éireann, do bhailíocht measúnuithe, clárúchán, deimhnithe, ceaduithe ná údaruithe arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh, ar bhonn forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, ag údaráis inniúla na Ríochta Aontaithe nó ag comhlachtaí arna mbunú sa Ríocht Aontaithe. Aon chomhartha comhréireachta, lógó nó ní comhchosúil a cheanglaítear le forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo agus a ghreamaíonn oibreoirí eacnamaíocha ar bhonn an mheasúnaithe, an chlárúcháin, an deimhnithe, an cheadaithe nó an údaraithe arna eisiúint ag údaráis inniúla na Ríochta Aontaithe nó ag comhlachtaí arna mbunú sa Ríocht Aontaithe, beidh an tásc "UK(NI)" ag gabháil leis.

Ní fhéadfaidh an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann nósanna imeachta agóide, cosanta ná eadrána, dá bhforáiltear i bhforálacha i ndlí an Aontais, a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, a thionscnamh, a mhéid a bhaineann na nósanna imeachta sin le rialacháin, caighdeáin, measúnuithe, clárúcháin, deimhnithe, ceaduithe agus údaruithe teicniúla arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh ag údaráis inniúla na mBallstát nó ag comhlachtaí arna mbunú i mBallstáit.

Leis an gcéad fhomhír, ní chuirtear cosc ar dhuine cáilithe i dTuaisceart Éireann baisc táirge íocshláinte arna hallmhairiú i dTuaisceart Éireann nó arna monarú i dTuaisceart Éireann a thástáil ná a scaoileadh.

Airteagal 8

CBL agus mál

Na forálacha i ndlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an bPrótacal seo maidir le hearraí, beidh feidhm acu maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

I ndáil le Tuaisceart Éireann, is iad údaráis na Ríochta Aontaithe a bheidh freagrach as cur i bhfeidhm agus cur chun feidhme na bhforálacha a liostaítear in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an bPrótacal seo, lena n‐áirítear CBL agus dleachtanna máil a bhailiú. Faoi na coinníollacha a leagtar amach sna forálacha sin, ioncaim a eascraíonn ó idirbhearta inchánach i dTuaisceart Éireann, ní íocfar leis an Aontas iad.

De mhaolú ar an gcéad mhír, féadfaidh an Ríocht Aontaithe a chur i bhfeidhm ar sholáthairtí earraí inchánach i dTuaisceart Éireann na díolúintí CBL agus na rátaí laghdaithe is infheidhme in Éirinn i gcomhréir leis na forálacha a liostaítear in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an bPrótacal seo.

Pléifidh an Comhchoiste go rialta cur chun feidhme an Airteagail seo, lena n‐áirítear a mhéid a bhaineann leis na laghduithe agus na díolúintí dá bhforáiltear sna forálacha dá dtagraítear sa chéad mhír agus glacfaidh sé, i gcás inarb iomchuí, bearta chun é a chur i bhfeidhm go cuí, de réir mar is gá.

Féadfaidh an Comhchoiste a athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Airteagail seo agus áit lárnach Thuaisceart Éireann i margadh aonair na Ríochta Aontaithe á chur san áireamh, agus féadfaidh sé bearta iomchuí a ghlacadh de réir mar is gá.

Airteagal 9

Margadh leictreachais aonair

Na forálacha i ndlí an Aontais lena rialaítear margaí leictreachais mórdhíola a liostaítear in Iarscríbhinn 4 a ghabhann leis an bPrótacal seo, beidh feidhm acu, faoi na coinníollacha a leagtar amach san Iarscríbhinn sin, maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

Airteagal 10

Státchabhair

1.  
Na forálacha i ndlí an Aontais a liostaítear in Iarscríbhinn 5 a ghabhann leis an bPrótacal seo, beidh feidhm acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, lena n‐áirítear maidir le bearta lena dtacaítear le táirgeadh táirgí talmhaíochta i dTuaisceart Éireann agus le trádáil sa chéanna, i ndáil le bearta lena ndéantar difear don trádáil idir Tuaisceart Éireann agus an tAontas atá faoi réir an Phrótacail seo.
2.  
D'ainneoin mhír 1, ní bheidh feidhm ag forálacha i ndlí an Aontais dá dtagraítear sa mhír sin maidir le bearta arna ndéanamh ag údaráis na Ríochta Aontaithe chun tacú le táirgeadh táirgí talmhaíochta i dTuaisceart Éireann agus le trádáil sa chéanna suas go huasleibhéal bliantúil foriomlán arna chinneadh, agus ar choinníoll go bhfuil céatadán íosta arna chinneadh den tacaíocht dhíolmhaithe sin i gcomhréir le forálacha Iarscríbhinn 2 a ghabhann le Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht. Maidir le cinneadh an uasleibhéil bhliantúil fhoriomláin tacaíochta a bheidh díolmhaithe agus an chéatadáin íosta, déanfar é a rialú leis na nósanna imeachta a leagtar amach in Iarscríbhinn 6.
3.  
I gcás ina scrúdóidh an Coimisiún Eorpach faisnéis maidir le beart de chuid údaráis na Ríochta Aontaithe a d'fhéadfadh a bheith ina chabhair neamhdhleathach atá faoi réir mhír 1, áiritheoidh sé go gcoimeádfar an Ríocht Aontaithe ar an eolas go hiomlán agus go tráthrialta faoi dhul chun cinn an scrúdaithe ar an mbeart sin agus faoi thoradh an scrúdaithe sin.

Airteagal 11

Réimsí eile comhair Thuaidh-Theas

1.  
I gcomhréir leis na socruithe a leagtar amach in Airteagal 5 go hAirteagal 10, agus le lánurraim do dhlí an Aontais, cuirfear an Prótacal seo chun feidhme agus i bhfeidhm i gcaoi is go gcoinneofar na dálaí is gá le go leanfar den chomhar Thuaidh-Theas, lena n‐áirítear i réimsí an chomhshaoil, na sláinte, na talmhaíochta, an iompair, an oideachais agus na turasóireachta, agus freisin i réimsí an fhuinnimh, na teileachumarsáide, na craoltóireachta, an iascaigh intíre, an cheartais agus na slándála, an ardoideachais agus an spóirt.

Le lánurraim do dhlí an Aontais, féadfaidh an Ríocht Aontaithe agus Éire leanúint de shocruithe nua a dhéanamh lena gcuirfear le forálacha Chomhaontú 1998 i réimsí eile comhair Thuaidh-Theas ar oileán na hÉireann.

2.  
Déanfaidh an Comhchoiste athbhreithniú leanúnach ar a mhéid a dhéanfar na dálaí is gá le haghaidh an chomhair Thuaidh-Theas a choinneáil ar bun le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Phrótacail seo. Féadfaidh an Comhchoiste moltaí iomchuí a chur chuig an Aontas agus an Ríocht Aontaithe i ndáil leis sin, lena n‐áirítear ar mholadh a fháil ón gCoiste Speisialaithe.

Airteagal 12

Cur chun feidhme, cur i bhfeidhm, maoirseacht agus forfheidhmiú

1.  
Gan dochar do mhír 4, beidh údaráis na Ríochta Aontaithe freagrach as na forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
2.  
Gan dochar do mhír 4 den Airteagal seo, beidh an ceart ag na hionadaithe den Aontas a bheith i láthair i rith aon ghníomhaíochtaí de chuid údaráis na Ríochta Aontaithe a bhaineann le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, mar aon le gníomhaíochtaí a bhaineann le hAirteagal 5 a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm, agus cuirfidh an Ríocht Aontaithe gach faisnéis ábhartha a bhaineann le gníomhaíochtaí den sórt sin ar fáil, arna hiarraidh sin. Éascóidh an Ríocht Aontaithe láithreacht na n‐ionadaithe sin den Aontas agus tabharfaidh sí an fhaisnéis iarrtha dóibh. I gcás ina n‐iarrfaidh an t‐ionadaí den Aontas ar údaráis na Ríochta Aontaithe bearta rialaithe a dhéanamh i gcásanna ar leith ar chúiseanna a bhfuil údar cuí sonraithe leo, déanfaidh údaráis na Ríochta Aontaithe na bearta rialaithe sin.

Malartóidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe faisnéis faoi chur i bhfeidhm Airteagal 5(1) agus (2) ar bhonn míosúil.

3.  
Na socruithe oibre praiticiúla a bhaineann le feidhmiú na gceart atá ag ionadaithe den Aontas dá dtagraítear i mír 2, cinnfidh an Comhchoiste iad, ar thogra a fháil ón gCoiste Speisialaithe.
4.  
Maidir leis an dara fomhír de mhír 2 den Airteagal seo, le hAirteagal 5 agus le hAirteagal 7 go hAirteagal 10 den Phrótacal seo, beidh ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais i dtaca leis an Ríocht Aontaithe agus daoine nádúrtha agus dlítheanacha atá ina gcónaí nó bunaithe i gcríoch na Ríochta Aontaithe na cumhachtaí a thugtar dóibh le dlí an Aontais. Go háirithe, beidh ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an dlínse dá bhforáiltear sna Conarthaí ina leith sin. Beidh feidhm ag an dara agus ag an tríú mír d'Airteagal 267 CFAE maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe ina leith sin.
5.  
Gníomhartha institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais arna nglacadh i gcomhréir le mír 4, beidh na héifeachtaí dlíthiúla céanna acu i ndáil leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe agus atá acu san Aontas agus sna Ballstáit.
6.  
Le linn do dhlíodóirí atá údaraithe chun cleachtadh os comhair chúirteanna nó bhinsí na Ríochta Aontaithe ionadaíocht a dhéanamh do pháirtí, nó cúnamh a thabhairt do pháirtí, i ndáil leis na nósanna imeachta riaracháin a eascraíonn ó chumhachtaí institiúidí, chomhlachtaí, oifigí agus ghníomhaireachtaí an Aontais dá dtagraítear i mír 4 a fheidhmiú, déileálfar leo i ngach slí mar dhlíodóirí atá údaraithe chun cleachtadh os comhair chúirteanna nó bhinsí na mBallstát agus atá ag déanamh ionadaíocht do pháirtí, nó atá ag tabhairt cúnamh do pháirtí, i dtaca leis na nósanna imeachta riaracháin sin.
7.  

I gcásanna a thugtar os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh de bhun mhír 4:

(a) 

féadfaidh an Ríocht Aontaithe páirt a ghlacadh sna himeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar an gcaoi chéanna a nglacann na Ballstáit páirt iontu;

(b) 

féadfaidh dlíodóirí atá údaraithe chun cleachtadh os comhair chúirteanna nó bhinsí na Ríochta Aontaithe ionadaíocht a dhéanamh do pháirtí, nó cúnamh a thabhairt do pháirtí, os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh sna himeachtaí sin agus déileálfar leo i ngach slí mar dhlíodóirí atá údaraithe chun cleachtadh os comhair chúirteanna nó bhinsí na mBallstát a dhéanann ionadaíocht do pháirtí nó a thugann cúnamh do pháirtí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 13

Forálacha coiteanna

1.  
Chun críocha an Phrótacail seo, déanfar aon tagairt don Ríocht Aontaithe sna forálacha is infheidhme den Chomhaontú um Tharraingt Siar, a léamh mar thagairt don Ríocht Aontaithe nó don Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, de réir mar a bheidh.

D'ainneoin aon fhorálacha eile sa Phrótacal seo, déanfar aon tagairt don chríoch arna sainmhíniú in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 sna forálacha is infheidhme sa Chomhaontú um Tharraingt Siar agus sa Phrótacal seo, agus sna forálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann leis an bPrótacal seo, a léamh mar thagairt ar a n‐áirítear an chuid de chríoch na Ríochta Aontaithe a bhfuil feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir léi de bhua Airteagal 5(3) den Phrótacal seo.

Beidh feidhm ag Teideal I agus Teideal III de Chuid a Trí agus ag Cuid a Sé den Chomhaontú um Tharraingt Siar gan dochar d’fhorálacha an Phrótacail seo.

2.  
D’ainneoin Airteagal 4(4) agus (5) den Chomhaontú um Tharraingt Siar, déanfar forálacha an Phrótacail seo a thagraíonn do dhlí an Aontais nó do choincheapa nó d’fhorálacha atá ann a léiriú, agus iad á gcur chun feidhme agus á gcur i bhfeidhm, i gcomhréir le cásdlí ábhartha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
3.  
D’ainneoin Airteagal 6(1) den Chomhaontú um Tharraingt Siar, agus mura bhforáiltear dá mhalairt, i gcás ina bhfuil tagairt sa Phrótacal seo do ghníomh de chuid an Aontais, léifear an tagairt sin mar thagairt don ghníomh sin de chuid an Aontais arna leasú nó arna ionadú.

▼M2

3a.  

De mhaolú ar mhír 3, agus faoi réir an cheathrú fomhír den mhír seo, ní bheidh feidhm ag gníomh Aontais a chumhdaítear leis an mír seo agus a leasaíodh le gníomh sonrach de chuid an Aontais nó ar cuireadh gníomh sonrach de chuid an Aontais ina ionad (“gníomh sonrach de chuid an Aontais”), arna leasú nó arna ionadú le gníomh sonrach an Aontais, ó dhá sheachtain tar éis an lae a thug an Ríocht Aontaithe fógra i scríbhinn don Aontas tríd an gComhchoiste gur leanadh an nós imeachta a leagtar amach sa dearbhú aontaobhach a rinne an Ríocht Aontaithe maidir le rannpháirtíocht institiúidí Chomhaontú 1998, mar atá i gceangal le hIarscríbhinn I a ghabhann le Cinneadh 1/2023 ón gComhchoiste ( 3 ). Tabharfar an fógra sin laistigh de 2 mhí ó fhoilsiú an ghnímh shonraigh de chuid an Aontais agus áireofar ann míniú mionsonraithe ar mheasúnú na Ríochta Aontaithe maidir leis na coinníollacha dá dtagraítear sa tríú fomhír den mhír seo, agus ar na céimeanna nós imeachta a rinneadh laistigh den Ríocht Aontaithe roimh an bhfógra.

Má mheasann an tAontas nach leor míniú na Ríochta Aontaithe maidir leis na himthosca dá dtagraítear sa tríú fomhír den mhír seo, féadfaidh sé míniú breise a iarraidh laistigh de 2 sheachtain ó dháta an fhógra agus cuirfidh an Ríocht Aontaithe an míniú breise sin ar fáil laistigh de 2 sheachtain ó dháta na hiarrata. Sa chás sin, ní bheidh feidhm ag an ngníomh de chuid an Aontais a chumhdaítear leis an mír seo, arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais, ón tríú lá tar éis an lae a chuir an Ríocht Aontaithe an míniú breise sin ar fáil.

Ní thabharfaidh an Ríocht Aontaithe an fógra dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo ach amháin sna cásanna seo a leanas:

(a) 

tá difríocht mhór, go hiomlán nó go páirteach, idir ábhar nó raon feidhme an ghnímh de chuid an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais agus ábhar nó raon feidhme ghníomh an Aontais, de réir mar is infheidhme, sula ndéanfar é a leasú nó a ionadú; agus

(b) 

maidir le cur i bhfeidhm ghníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú le gníomh sonrach an Aontais i dTuaisceart Éireann, nó leis an gcuid ábhartha de, de réir mar a bheidh, bheadh tionchar mór aige a bhaineann go sonrach le saol laethúil na bpobal i dTuaisceart Éireann ar bhealach ar dócha go leanfaidh sé ar aghaidh.

I gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) ach i ndáil le cuid de ghníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais, ní thabharfar an fógra ach i leith na coda sin, ar choinníoll gur féidir an chuid sin a scaradh ó na codanna eile de ghníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais. Mura féidir an chuid sin a scaradh, tabharfar an fógra i ndáil leis an eilimint inscartha is lú de ghníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais ina bhfuil an chuid atá i gceist.

I gcás ina dtugtar an fógra i leith cuid de ghníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais, i gcomhréir leis an dara habairt den fhomhír roimhe seo, ní bheidh feidhm ag an ngníomh de chuid an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais ach i leith na coda sin amháin.

I gcás ina dtugtar an fógra dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo, beidh feidhm ag mír 4 maidir leis an ngníomh de chuid an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais; i gcás ina gcuirtear gníomh an Aontais arna leasú nó arna ionadú leis an ngníomh sonrach de chuid an Aontais leis an bPrótacal seo, cuirfear an gníomh sin in ionad an ghnímh de chuid an Aontais sula leasófar é nó sula gcuirfear gníomh eile ina ionad.

Cumhdaítear leis an mír seo gníomhartha de chuid an Aontais dá dtagraítear sa chéad fhleasc de cheannteideal 1 agus de cheannteidil 7 go 47 d’Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an bPrótacal seo, agus sa tríú fomhír d’Airteagal 5(1) de.

▼B

4.  
I gcás ina nglacfaidh an tAontas gníomh nua a thagann faoi raon feidhme an Phrótacail seo, ach nach ndéanfar gníomh de chuid an Aontais a liostaítear sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal seo a leasú ná a ionadú leis, cuirfidh an tAontas an Ríocht Aontaithe ar an eolas faoi ghlacadh an ghnímh sin sa Chomhchoiste. Arna iarraidh sin don Aontas nó don Ríocht Aontaithe, reáchtálfaidh an Comhchoiste malartú tuairimí faoi impleachtaí an ghnímh nuaghlactha maidir le feidhmiú cuí an Phrótacail seo laistigh de shé seachtaine tar éis é sin a iarraidh.

A luaithe is féidir go praiticiúil tar éis don Aontas an Ríocht Aontaithe a chur ar an eolas sa Chomhchoiste, déanfaidh an Comhchoiste an méid seo a leanas:

(a) 

glacfaidh sé cinneadh lena gcuirfear an gníomh nuaghlactha leis an Iarscríbhinn ábhartha a ghabhann leis an bPrótacal seo; nó

(b) 

i gcás nach féidir teacht ar chomhaontú faoin ngníomh nuaghlactha a chur leis an Iarscríbhinn ábhartha a ghabhann leis an bPrótacal seo, scrúdóidh sé gach féidearthacht eile chun dea-fheidhmiú an Phrótacail seo a choinneáil ar bun agus déanfaidh sé aon chinneadh is gá chuige sin.

Mura mbeidh cinneadh déanta ag an gComhchoiste dá dtagraítear sa dara fomhír laistigh de thréimhse réasúnach, beidh an tAontas i dteideal, tar éis dó fógra a thabhairt don Ríocht Aontaithe, bearta leighis iomchuí a dhéanamh. Gabhfaidh éifeacht leis na bearta sin sé mhí ar a luaithe tar éis don Aontas an Ríocht Aontaithe a chur ar an eolas fúthu i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ach i gcás ar bith ní ghabhfaidh éifeacht leis na bearta sin ar dháta roimh an dáta a chuirfear an gníomh nuaghlactha chun feidhme san Aontas.

5.  
De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo agus ar Airteagal 7 den Chomhaontú um Tharraingt siar, mura measfaidh an tAontas gur gá go mór rochtain iomlán nó pháirteach a bheith ag an Ríocht Aontaithe, nó ag an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, de réir mar a bheidh, chun a chumasú don Ríocht Aontaithe a hoibleagáidí faoin bPrótacal seo a chomhlíonadh, lena n‐áirítear i gcás ina mbeidh gá leis an rochtain sin mar nach féidir rochtain ar an bhfaisnéis ábhartha a éascú trí bhíthin na meithle dá dtagraítear in Airteagal 15 den Phrótacal seo ná trí bhíthin aon mhodh praiticiúil eile, i ndáil le rochtain ar aon líonra, aon chóras faisnéise nó aon bhunachar sonraí arna bhunú ar bhonn dhlí an Aontais, ní thuigfear maidir le tagairtí do Bhallstáit agus d’údaráis inniúla de chuid Ballstát i bhforálacha i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo, gur tagairtí iad lena n‐áirítear an Ríocht Aontaithe nó an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, de réir mar a bheidh.
6.  
Ní ghníomhóidh údaráis de chuid na Ríochta Aontaithe mar phríomhúdarás le haghaidh measúnuithe riosca, scrúduithe, ceaduithe nó nósanna imeachta údaraithe dá bhforáiltear i ndlí an Aontais a dhéantar infheidhme leis an bPrótacal seo.
7.  
Beidh feidhm ag Airteagal 346 agus Airteagal 347 CFAE maidir le bearta a dhéanfaidh Ballstát nó an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
8.  
Beidh sé léirithe in aon chomhaontú dá éis seo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe cé na codanna den Phrótacal seo a ngabhfaidh sé a n‐ionad. A luaithe a thiocfaidh comhaontú dá éis seo idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe chun bheith infheidhme tar éis theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar, ní bheidh feidhm ag an bPrótacal seo ansin, ó dháta cur i bhfeidhm an chomhaontaithe dá éis seo agus i gcomhréir le forálacha an chomhaontaithe sin lena leagtar amach éifeacht an chomhaontaithe sin ar an bPrótacal seo, nó scoirfidh sé d'fheidhm a bheith aige, de réir mar a bheidh, ina iomláine nó i bpáirt.

Airteagal 14

An Coiste Speisialaithe

Déanfaidh an Coiste um shaincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme an Phrótacail maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann arna bhunú le hAirteagal 165 den Chonradh um Tharraingt Siar (“an Coiste Speisialaithe”):

(a) 

cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Phrótacail seo a éascú;

(b) 

tograí maidir le cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Phrótacail seo, ón gComhairle Aireachta Thuaidh-Theas agus ó na comhlachtaí forfheidhmithe Thuaidh-Theas a bunaíodh faoi Chomhaontú 1998, a scrúdú;

(c) 

aon ábhar a bhaineann le hAirteagal 2 den Phrótacal seo, a chuirfidh Coimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine, Coimisiún Comhionannais Thuaisceart Éireann agus an Comhchoiste d'ionadaithe ó Choimisiún Thuaisceart Éireann agus ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine in iúl dó, a mheas;

(d) 

aon ní a dhéanfaidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe a thabhairt ar aird, ar ní é atá ábhartha maidir leis an bPrótacal seo agus is cúis le deacracht a phlé; agus

(e) 

moltaí a chur chuig an gComhchoiste maidir le feidhmiú an Phrótacail seo.

Airteagal 15

An mheitheal chomhairleach chomhpháirteach

1.  
Bunaítear leis seo meitheal chomhairleach chomhpháirteach maidir le cur chun feidhme an Phrótacail seo (“an mheitheal”). Is é a bheidh sa mheitheal fóram i gcomhair malartú faisnéise agus comhairliúchán frithpháirteach.
2.  
Beidh an mheitheal comhdhéanta d’ionadaithe de chuid an Aontais agus na Ríochta Aontaithe agus cuirfidh sí a feidhmeanna i gcrích faoi mhaoirseacht an Choiste Speisialaithe a gcuirfidh sí tuarascálacha chuige. Ní bheidh cumhacht ar bith ag an meitheal cinntí ceangailteacha a dhéanamh cé is moite den chumhacht a cuid rialacha nós imeachta féin a ghlacadh dá dtagraítear i mír 6.
3.  

Laistigh den mheitheal:

(a) 

déanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe, go tráthúil, faisnéis faoi bhearta ábhartha cur chun feidhme, atá beartaithe, atá fós ar siúl agus atá críochnaitheach, maidir leis na gníomhartha de chuid an Aontais a liostaítear sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal seo a mhalartú;

(b) 

cuirfidh an tAontas an Ríocht Aontaithe ar an eolas faoi ghníomhartha beartaithe de chuid an Aontais atá faoi raon feidhme an Phrótacail seo, lena n‐áirítear gníomhartha de chuid an Aontais lena ndéanfar na gníomhartha de chuid an Aontais a liostaítear sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal seo a leasú nó a ionadú;

(c) 

cuirfidh an tAontas gach faisnéis a mheasann an tAontas a bheith ábhartha ar fáil don Ríocht Aontaithe chun gur féidir leis an Ríocht Aontaithe a hoibleagáidí faoin bPrótacal a chomhlíonadh go hiomlán; agus

(d) 

cuirfidh an Ríocht Aontaithe gach faisnéis ar fáil don Aontas, is faisnéis a cheanglaítear ar Bhallstáit a thabhairt dá chéile nó do na hinstitiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais de bhun na ngníomhartha de chuid an Aontais a liostaítear sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an bPrótacal seo.

4.  
Beidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ina gcomhchathaoirligh ar an meitheal.
5.  
Beidh cruinniú ag an meitheal uair amháin sa mhí ar a laghad, mura rud é go gcinnfidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe a mhalairt de chomhthoil. I gcás inar gá, féadfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe faisnéis dá dtagraítear i bpointe (c) agus pointe (d) de mhír 3 a mhalartú sa seal idir cruinnithe.
6.  
Glacfaidh an mheitheal a cuid rialacha nós imeachta féin de chomhthoil.
7.  
Áiritheoidh an tAontas go ndéanfar gach tuairim a luafaidh an Ríocht Aontaithe sa mheitheal agus gach faisnéis a chuirfidh an Ríocht Aontaithe ar fáil trí bhíthin na meithle, lena n‐áirítear sonraí teicniúla agus eolaíocha, a chur in iúl d’institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais gan moill mhíchuí.

Airteagal 16

Coimircí

1.  
I gcás ina dtiocfaidh mórdheacrachtaí eacnamaíocha, sochaíocha nó comhshaoil ar dócha go leanfar díobh, nó atreorú na trádála, as cur i bhfeidhm an Phrótacail seo, féadfaidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe bearta coimirce iomchuí a dhéanamh go haontaobhach. Beidh na bearta coimirce sin srianta, maidir lena raon feidhme agus lena bhfad, dá bhfuil fíor-riachtanach chun an cás a leigheas. Tabharfar tosaíocht do na bearta is lú a chuirfidh isteach ar fheidhmiú an Phrótacail seo.
2.  
I gcás ina n‐eascróidh ó bheart coimirce a dhéanann an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, i gcomhréir le mír 1, éagothroime idir na cearta agus na hoibleagáidí faoin bPrótacal seo, féadfaidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, cibé bearta athchothromúcháin iomchuí a dhéanamh atá fíor-riachtanach chun an éagothroime a leigheas. Tabharfar tosaíocht do na bearta is lú a chuirfidh isteach ar fheidhmiú an Phrótacail seo.
3.  
Déanfar na bearta coimirce agus athchothromúcháin arna ndéanamh i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 a rialú leis na nósanna imeachta a leagtar amach in Iarscríbhinn 7 a ghabhann leis an bPrótacal seo.

Airteagal 17

Leasanna airgeadais a chosaint

Déanfaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe calaois agus aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a imríonn tionchar ar leasanna airgeadais an Aontais nó ar leasanna airgeadais na Ríochta Aontaithe a chomhrac.

Airteagal 18

Toiliú daonlathach i dTuaisceart Éireann

1.  
Laistigh de 2 mhí roimh dheireadh na tréimhse tosaigh agus roimh thréimhse ar bith ina dhiaidh sin, cuirfidh an Ríocht Aontaithe an deis ar fáil toiliú daonlathach a thabhairt i dTuaisceart Éireann i leith chur i bhfeidhm leanúnach Airteagal 5 go hAirteagal 10.
2.  
Chun críocha mhír 1, déanfaidh an Ríocht Aontaithe toiliú daonlathach a lorg i dTuaisceart Éireann ar bhealach atá i gcomhréir le Comhaontú 1998. Déanfar cinneadh ina gcuirfear toiliú daonlathach in iúl i gcomhréir dhlúth leis an dearbhú aontaobhach a rinne an Ríocht Aontaithe an 17 Deireadh Fómhair 2019 lena n‐áirítear i ndáil le ról Fheidhmeannas agus Thionól Thuaisceart Éireann.
3.  
Tabharfaidh an Ríocht Aontaithe fógra don Aontais faoi dheireadh na tréimhse ábhartha dá dtagraítear i mír 5 faoi thoradh an phróisis dá dtagraítear i mír 1.
4.  
I gcás ina mbeidh an próiseas dá dtagraítear i mír 1 tugtha chun críche agus ina mbeidh cinneadh déanta i gcomhréir le mír 2, agus ina dtabharfaidh an Ríocht Aontaithe fógra don Aontas nach ionann toradh an phróisis dá tagraítear i mír 1 agus cinneadh go leanfaidh na hairteagail den Phrótacal seo dá dtagraítear sa mhír sin d’fheidhm a bheith acu i dTuaisceart Éirinn, sa chás sin scoirfidh na hairteagail sin agus forálacha eile den Phrótacal seo, a mhéid a bhfuil na forálacha sin ag brath ar na hairteagail sin lena gcur i bhfeidhm, scoirfidh siad d’fheidhm a bheith acu 2 bhliain tar éis dheireadh na tréimhse ábhartha dá dtagraítear i mír 5. Sa chás sin, cuirfidh an Comhchoiste moltaí faoi na bearta is gá faoi bhráid an Aontais agus na Ríochta Aontaithe, ag cur oibleagáidí na bpáirtithe i gComhaontú 1998 san áireamh. Sula ndéanfaidh an Comhchoiste sin, féadfaidh sé tuairim a iarraidh ar na hinstitiúidí a bunaíodh le Comhaontú 1998.
5.  
Chun críocha an Airteagail seo, is é an tréimhse tosaigh an tréimhse a dtiocfaidh deireadh leis 4 bliana tar éis dheireadh na hidirthréimhse. I gcás ina ndéanfar an cinneadh a dhéanfar i dtréimhse ar leith ar bhonn tromlach Chomhaltaí Thionól Thuaisceart Éireann, comhaltaí atá i láthair agus ag vótáil, is é an tréimhse ina dhiaidh sin an tréimhse 4 bliana i ndiaidh na tréimhse sin, fad a bheidh feidhm fós le hAirteagal 5 go hAirteagal 10. I gcás ina mbeidh tacaíocht trasphobail ag an gcinneadh a dhéanfar i dtréimhse ar leith, is é an tréimhse ina dhiaidh sin an tréimhse 8 bliana i ndiaidh na tréimhse sin, fad a bheidh feidhm fós le hAirteagal 5 go hAirteagal 10.
6.  

Chun críocha mhír 5, ciallaíonn tacaíocht trasphobail:

(a) 

tromlach Chomhaltaí Thionól Thuaisceart Éireann, atá i láthair agus ag vótáil, lena n‐áirítear tromlach den ainmniú aontachtach agus den ainmniú náisiúnach atá i láthair agus ag vótáil; nó

(b) 

tromlach ualaithe (60 %) de Chomhaltaí Thionól Thuaisceart Éireann, atá i láthair agus ag vótáil, lena n‐áirítear 40 % ar a laghad de gach ceann den ainmniú aontachtach agus den ainmniú náisiúnach atá i láthair agus ag vótáil.

Airteagal 19

Iarscríbhinní

Beidh Iarscríbhinn 1 go hIarscríbhinn 7 ina ndlúthchuid den Phrótacal seo.

IARSCRÍBHINN 1

NA FORÁLACHA I nDLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 2(1)

— 
Treoir 2004/113/CE an 13 Nollaig 2004 lena gcuirtear chun feidhme prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná maidir le rochtain ar earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le soláthar earraí agus seirbhísí ( 4 )
— 
Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 maidir le cur chun feidhme phrionsabal an chomhionannais deiseanna agus na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí fostaíochta agus slí bheatha ( 5 )
— 
Treoir 2000/43/CE an 29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear chun feidhme prionsabal na córa comhionainne idir daoine gan spleáchas do thionscnamh ciníoch nó eitneach ( 6 )
— 
Treoir 2000/78/CE ón gComhairle an 27 Samhain 2000 lena mbunaítear creat ginearálta le haghaidh na córa comhionainne san fhostaíocht agus sa tslí bheatha ( 7 )
— 
Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 maidir le prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná atá rannpháirteach i ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a chur i bhfeidhm agus lena n‐aisghairtear Treoir 86/613/CEE ón gComhairle ( 8 )
— 
Treoir 79/7/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1978 maidir le prionsabal na córa comhionainne idir fir agus mná i gcúrsaí slándála sóisialta a chur chun feidhme de réir a chéile ( 9 )

IARSCRÍBHINN 2

NA FORÁLACHA I nDLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 5(4)

1.    Gnéithe ginearálta custaim ( 10 )

— 
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais ( 11 )
— 
Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters ( 12 )
— 
Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures ( 13 )

2.    Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

Chun críche na gníomhartha a liostaítear sa roinn seo a chur i bhfeidhm, measfar gur cuid de chosaint leasanna airgeadais an Aontais é bailiú cuí dleachtanna custaim ag an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

— 
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle ( 14 )
— 
Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests ( 15 )

3.    Staidreamh trádála

— 
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on Community statistics relating to the trading of goods between Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 3330/91 ( 16 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle ( 17 )

4.    Gnéithe a bhaineann go ginearálta leis an trádáil

— 
Rialachán (CE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle ( 18 )

▼M1

Gan dochar don fhíoras go mbeidh fabhair tharaife le haghaidh tíortha incháilithe de bhun Scéim Ghinearálta um Fhabhair an Aontais infheidhme sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann:
— 
ní thuigfear as na tagairtí do “Ballstát” in Airteagal 9(1)(c)(ii) agus i gCaibidil VI [Forálacha maidir le cosaint agus faireachas] de Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 go n-áirítear an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann;
— 
ní thuigfear as na tagairtí do “margadh an Aontais” in Airteagal 2(k) agus i gCaibidil VI [Forálacha maidir le cosaint agus faireachas] de Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 go n-áirítear iontu margadh na Ríochta Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann; agus
— 
ní thuigfear as na tagairtí do “tairgeoirí an Aontais” agus do “tionscal an Aontais” i Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 go n-áirítear iontu táirgeoirí nó tionscal na Ríochta Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

▼B

— 
Rialachán (AE) 2015/479 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha le haghaidh onnmhairí ( 19 )
— 
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú ( 20 )
— 
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca ( 21 )
— 
Council Regulation (CE) Uimh 1215/2009 of 30 November 2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process (Western Balkans) ( 22 )
— 
Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais ( 23 )
— 
Oibleagáidí a eascraíonn ó na comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas, nó ag na Ballstáit ag gníomhú thar ceann an Aontais, nó ag an Aontas agus ag a Bhallstáit ag gníomhú dóibh go comhpháirteach, a mhéid a bhaineann le trádáil in earraí idir an tAontas agus tríú tíortha

5.    Ionstraimí cosanta trádála

▼M1

Gan dochar don fhíoras go mbeidh feidhm ag bhearta cosanta nua trádála an Aontais sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, ní thuigfear as na tagairtí do “Ballstáit” ná “Aontas” i Rialachán (AE) 2016/1036, Rialachán (AE) 2016/1037, Rialachán (AE) 2015/478 agus Rialachán (AE) 2015/755 go n-áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann. Ina theannta sin, maidir le hallmhaireoirí a d'íoc dleachtanna frithdhumpála nó frithchúitimh an Aontais ar allmhairiú earraí a bhfuarthas imréiteach custaim ina leith i dTuaisceart Éireann, féadfaidh siad aisíocaíocht ar na dleachtanna sin a iarraidh go heisiach de bhun Airteagal 11(8) de Rialachán (AE) 2016/1036 nó Airteagal 21 de Rialachán (AE) 2016/1037 faoi seach.

▼B

— 
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad ( 24 )
— 
Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad ( 25 )
— 
Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha le haghaidh onnmhairí ( 26 )
— 
Rialachán (AE) 2015/755 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le comhrialacha le haghaidh onnmhairí ( 27 )
— 
Rialachán (AE) 2015/476 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta a fhéadfaidh an tAontas a ghlacadh tar éis tuarascála a ghlac Comhlacht um Réiteach Díospóide an EDT maidir le hábhair frithdhumpála agus ábhair frith fhóirdheontais ( 28 )
— 
Rialachán (AE) 2015/477 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le bearta a fhéadfaidh an tAontas a dhéanamh i ndáil le héifeacht chomhcheangailte beart frithdhumpála nó frith fhóirdheontais agus beart cosanta ( 29 )

6.    Rialacháin maidir le coimircí déthaobhacha

▼M1

Gan dochar don fhíoras go bhfuil feidhm ag bearta coimirce déthaobhacha an Aontais sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, ní thuigfear as na tagairtí do “Ballstáit” ná “Aontas” sna rialacháin a liostaítear thíos go n-áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

▼B

— 
Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála ( 30 )
— 
Rialachán (AE) 2015/1145 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Iúil 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise ( 31 )
— 
Rialachán (AE) 2015/475 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na hÍoslainn ( 32 )
— 
Rialachán (AE) 2015/938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir leis na bearta cosanta dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua ( 33 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Seirbia, den pháirt eile, a fheidhmiú ( 34 )
— 
Rialachán (AE) 2015/752 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Mhontainéagró, den pháirt eile, a fheidhmiú ( 35 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile ( 36 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile ( 37 )
— 
Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile ( 38 )
— 
Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach ( 39 )
— 
Rialachán (AE) 2015/941 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, a fheidhmiú ( 40 )
— 
Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú ( 41 )
— 
Rialachán (AE) 2015/939 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAlbáine, den pháirt eile, a fheidhmiú ( 42 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré ( 43 )
— 
Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv ( 44 ) den pháirt eile, a chur i bhfeidhm ( 45 )
— 
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin ( 46 )

▼M1

— 
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha ( 47 )

▼B

7.    Eile

— 
Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems ( 48 )

8.    Earraí – forálacha ginearálta

— 
Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services ( 49 ), with the exception of provisions relating to rules on information society services
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 50 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 ( 51 )
— 
Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC ( 52 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n‐aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE ( 53 )
— 
Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety ( 54 )
— 
Council Regulation (EC) No 2679/98 of 7 December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States ( 55 )
— 
Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products ( 56 )

9.    Mótarfheithiclí, lena n‐áirítear tarracóirí talmhaíochta agus foraoiseachta

— 
Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles ( 57 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 540/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le leibhéal na fuaime ó mhótarfheithiclí agus ó chórais tosta athsholáthair, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n‐aisghairtear Treoir 70/157/CEE ( 58 )
— 
Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC ( 59 )
— 
Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC ( 60 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí ( 61 )
— 
Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) ( 62 )
— 
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n‐aisghairtear Treoir 2007/46/CE ( 63 )
— 
Rialachán (CE) Uimh 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n‐aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE ( 64 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n‐aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh ( 65 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ( 66 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le mótarfheithiclí agus innill a chineál-cheadú i leith astaíochtaí ó fheithiclí saothair throm (Euro VI) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi fheithiclí a dheisiú agus a chothabháil agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Treoir 2007/46/CE agus lena n‐aisghairtear Treoir 80/1269/CEE, Treoir 2005/55/CE agus Treoir 2005/78/CE ( 67 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair ( 68 )
— 
Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ( 69 )

▼M1 —————

▼B

— 
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseacht ( 70 )

10.    Fearais láimhseála ardúcháin agus mheicniúla

— 
Council Directive 73/361/EEC of 19 November 1973 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the certification and marking of wire-ropes, chains and hooks ( 71 )
— 
Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts ( 72 )

11.    Fearais gháis

— 
Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels ( 73 )
— 
Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n‐aisghairtear Treoir 2009/142/CE ( 74 )

12.    Árthaí brú

— 
Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers ( 75 )
— 
Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC ( 76 )
— 
Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment ( 77 )
— 
Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels ( 78 )

13.    Gléasanna tomhais

— 
Directive 2009/34/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control ( 79 )
— 
Council Directive 75/107/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers ( 80 )
— 
Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products ( 81 )
— 
Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC ( 82 )
— 
Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for prepacked products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC ( 83 )
— 
Directive 2011/17/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 repealing Council Directives 71/317/EEC, 71/347/EEC, 71/349/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 76/765/EEC, 76/766/EEC and 86/217/EEC regarding metrology ( 84 )
— 
Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments ( 85 )
— 
Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments ( 86 )

14.    Táirgí tógála, innealra, cáblabhealaí, trealamh cosanta pearsanta

— 
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n‐aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle ( 87 )
— 
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n‐aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle ( 88 )
— 
Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n‐aisghairtear Treoir 2000/9/CE ( 89 )
— 
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC ( 90 )
— 
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n‐aisghairtear Treoir 97/68/CE ( 91 )
— 
Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors ( 92 )

15.    Trealamh leictreach agus trealamh raidió

— 
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility ( 93 )
— 
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres ( 94 )
— 
Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits ( 95 )
— 
Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC ( 96 )

16.    Teicstílí, coisbheart

— 
Rialachán (AE) Uimh. 1007/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2011 maidir le hainmneacha snáithíní teicstíle agus maidir le lipéadú gaolmhar agus marcáil ghaolmhar táirgí teicstíle i leith a gcomhdhéanaimh shnáithínigh agus lena n‐aisghairtear Treoir 73/44/CEE ón gComhairle, Treoir 96/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2008/121/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 97 )
— 
Directive 94/11/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulation and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer ( 98 )

17.    Cosmaidí, bréagáin

— 
Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha ( 99 )
— 
Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys ( 100 )

18.    Árthaí áineasa

— 
Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC ( 101 )

19.    Pléascáin agus earraí piriteicniúla

— 
Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses ( 102 )
— 
Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles ( 103 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán ( 104 )

20.    Táirgí íocshláinte

— 
Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency ( 105 )
Na tagairtí don Chomhphobal atá sa dara fomhír d'Airteagal 2 agus sa dara fomhír d'Airteagal 48 den Rialachán sin, ní thuigfear astu go n‐áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use ( 106 )
Na tagairtí don Chomhphobal atá in Airteagal 8(2) agus in Airteagal 16b(1) den Treoir sin, agus an tagairt don Aontas sa dara fomhír d'Airteagal 104(3) den Treoir sin, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, cé is moite d'údaruithe ón Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
Ní mheasfar san Aontas gur táirge íocshláinte tagartha é táirge íocshláinte arna údarú sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004 ( 107 ), with the exception of Article 36
— 
Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on orphan medicinal products ( 108 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ( 109 )
— 
Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products ( 110 )
Na tagairtí don Chomhphobal atá in Airteagal 12(2) agus sa dara mír d'Airteagal 74 den Treoir sin, ní thuigfear astu go n‐áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, cé is moite d'údaruithe ón Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
Ní mheasfar san Aontas gur táirge íocshláinte tagartha é táirge íocshláinte tréidliachta arna údarú sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Rialachán (CE) Uimh. 470/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail chun teorainneacha na n‐iarmhar a bhunú do shubstaintí atá gníomhach ó thaobh na cógaseolaíochta de i mbia-ábhair de thionscnamh ainmhíoch, agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2377/90 ón gComhairle agus lena leasaítear Treoir 2001/82/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 111 )
— 
Article 13 of Directive 2001/20/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use ( 112 )
— 
Caibidil IX de Rialachán (AE) 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n‐úsáid ag an duine, lena n‐aisghairtear Treoir 2001/20/CE ( 113 )
— 
Directive 2009/35/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the colouring matters which may be added to medicinal products ( 114 )
— 
Rialachán (AE) 2016/793 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 chun sraonadh trádála príomhchógas áirithe isteach san Aontas Eorpach a sheachaint ( 115 )

21.    Feistí leighis

— 
Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices ( 116 )
— 
Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices ( 117 )
— 
Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices ( 118 )
— 
Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n‐aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle ( 119 )
— 
Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n‐aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún ( 120 )

22.    Substaintí de bhunús daonna

— 
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC ( 121 )
— 
Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution of human tissues and cells ( 122 )
— 
Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on standards of quality and safety of human organs intended for transplantation ( 123 )

23.    Ceimiceáin agus ábhair ghaolmhara

— 
Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers ( 124 )
— 
Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances ( 125 )
— 
Directive 2004/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) ( 126 )
— 
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ( 127 )
— 
Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents ( 128 )
— 
Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC ( 129 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú ( 130 )
— 
Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ( 131 )
— 
Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC ( 132 )
— 
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC ( 133 )
— 
Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n‐aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ( 134 )
— 
Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors ( 135 )

▼M1

— 
Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Aontas agus tríú tíortha ( 136 )

▼B

24.    Lotnaidicídí, bithicídí

— 
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n‐aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle ( 137 )
— 
Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC ( 138 )
An tagairt do na Ballstáit atá in Airteagal 43 den Rialachán sin, ní thuigfear aisti go n áirítear inti an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid ( 139 )
Na tagairtí don Bhallstát atá in Airteagal 3(3), 15(1) agus 28(4) agus i bpointe (g) d'Airteagal 75(1) den Rialachán sin, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

25.    Dramhaíl

— 
Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste ( 140 )
— 
Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council 20 December 1994 on packaging and packaging waste ( 141 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE ( 142 )
— 
Council Directive 2006/117/Euratom of 20 November 2006 on the supervision and control of shipments of radioactive waste and spent fuel ( 143 )

▼M1

— 
Airteagail 2 go 7, Airteagail 14 agus 17 agus Codanna A, B, C, D agus F den Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir (AE) 2019/904 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir le laghdú ar an tionchar atá ag táirgí plaisteacha áirithe ar an gcomhshaol ( 144 )
I ndáil le cur i bhfeidhm na nAirteagal agus na gCodanna sin maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, léifear aon tagairt do ‘3 Iúil 2021’ in Airteagal 4 (1), agus in Airteagail 14 agus 17 (1) mar thagairt do ‘1 Eanáir 2022’. Beidh feidhm ag Airteagail 2, 3, 14 agus 17, agus Cuid F den Iarscríbhinn, a mhéid a bhaineann siad le hAirteagail 4 go 7.

▼B

26.    An comhshaol, éifeachtúlacht fuinnimh

— 
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú ( 145 )
— 
Council Regulation (EC) No 708/2007 of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture ( 146 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 66/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le hÉicilipéad an AE ( 147 )
— 
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC ( 148 )
— 
Council Directive (EU) 2015/652 of 20 April 2015 laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels ( 149 )
— 
Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC ( 150 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n‐oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh ( 151 )
— 
Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community ( 152 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 ( 153 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin ( 154 )
— 
Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 ( 155 )
— 
Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein ( 156 )
— 
Council Regulation (EEC) No 3254/91 of 4 November 1991 prohibiting the use of leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international humane trapping standards ( 157 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1007/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le trádáil i dtáirgí róin ( 158 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1523/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena dtoirmisctear fionnadh cat agus fionnadh madraí agus táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu a chur ar an margadh agus a allmhairiú isteach sa Chomhphobal nó a onnmhairiú amach as ( 159 )
— 
Council Directive 83/129/EEC of 28 March 1983 concerning the importation into Member States of skins of certain seal pups and products derived therefrom ( 160 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige ( 161 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile ( 162 )
— 
Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products ( 163 )
— 
Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n‐aisghairtear Treoir 2010/30/AE ( 164 )

27.    Trealamh muirí

— 
Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC ( 165 )

28.    Iompar d'iarnód

— 
Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the interoperability of the rail system within the European Union ( 166 ), insofar as conditions and technical specifications for the placing on the market, putting into service and free movement of railway products are concerned

29.    Bia – ginearálta

— 
Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety ( 167 )
An tagairt don Bhallstát atá sa dara fomhír d'Airteagal 29(1) den Rialachán sin, ní thuigfear aisti go n‐áirítear inti an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún ( 168 )
— 
Rialachán (CE) Uimh 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le maímh chothúcháin agus shláinte a dhéantar i leith bianna ( 169 )

▼M1

— 
Treoir 2011/91/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le tásca nó marcanna lena sainaithnítear an luchtóg lena mbaineann bia-earra ( 170 )

▼B

30.    Bia – sláinteachas

— 
Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin ( 171 )
— 
Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs ( 172 )
— 
Council Directive 89/108/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption ( 173 )

31.    Bia – comhábhair, rianta, iarmhair, caighdeáin maidir le margú

— 
Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia ( 174 )
An tagairt do Bhallstát atá in Airteagal 3(1) den Rialachán sin, ní thuigfear aisti go n áirítear inti an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ( 175 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia ( 176 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia a bhfuil airíonna blaistithe acu agus atá le húsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2232/96 agus Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE ( 177 )
— 
Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements ( 178 )
— 
Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods ( 179 )
— 
Regulation (EC) No 2065/2003 of the European Parliament and of the Council of 10 November 2003 on smoke flavourings used or intended for use in or on foods ( 180 )
An tagairt do Bhallstát atá in Airteagal 7(2) den Rialachán sin, ní thuigfear aisti go n áirítear inti an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down Community procedures for contaminants in food ( 181 )
— 
Rialachán (AE) 2015/2283 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le bianna núíosacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 258/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1852/2001 ón gCoimisiún ( 182 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 609/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le bia a cheaptar lena úsáid mar bhia do naíonáin agus do leanaí óga, maidir le bia chun críocha speisialta míochaine, agus maidir le hionadach ar an aiste bia iomlán chun meáchan a rialú agus lena n‐aisghairtear Treoir 92/52/CEE ón gComhairle, Treoir 96/8/CE ón gCoimisiún, Treoir 1999/21/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/125/CE ón gCoimisiún, Treoir 2006/141/CE ón gCoimisiún, Treoir 2009/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 41/2009 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 953/2009 ón gCoimisiún ( 183 )
— 
Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 relating to coffee extracts and chicory extracts ( 184 )
— 
Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption ( 185 )
— 
Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey ( 186 )
— 
Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human consumption ( 187 )
— 
Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors ( 188 )
— 
Commission Regulation (EC) No 1295/2008 of 18 December 2008 on the importation of hops from third countries ( 189 )
— 
Commission Regulation (EC) No 1375/2007 of 23 November 2007 on imports of residues from the manufacture of starch from maize from the United States of America ( 190 )
— 
Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption ( 191 )
— 
Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption ( 192 )
— 
Council Directive 2001/114/EC of 20 December 2001 relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption ( 193 )
— 
Directive (EU) 2015/2203 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC ( 194 )
— 
Caibidil IV de Theideal V de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n‐aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle ( 195 )
— 
Roinn 1 de Chaibidil I de Theideal II de Chuid II de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n‐aisghairtear Rialacháin (CEE)Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( 196 )

32.    Ábhar teagmhála bia

— 
Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC ( 197 )
An tagairt do Bhallstát atá in Airteagal 9(1) den Rialachán sin, ní thuigfear aisti go n áirítear inti an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Council Directive 84/500/EEC of 15 October 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs ( 198 )

33.    Bia – eile

— 
Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with ionising radiation ( 199 )
— 
Directive 1999/3/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the establishment of a Community list of foods and food ingredients treated with ionising radiation ( 200 )
— 
Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients ( 201 )
— 
Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters ( 202 )
— 
Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 ( 203 )
— 
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle ( 204 )
— 
Council Regulation (Euratom) 2016/52 of 15 January 2016 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of food and feed following a nuclear accident or any other case of radiological emergency, and repealing Regulation (Euratom) No 3954/87 and Commission Regulations (Euratom) No 944/89 and (Euratom) No 770/90 ( 205 )
— 
Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station ( 206 )

34.    Beatha – táirgí agus sláinteachas

— 
Rialachán (CE) Uimh. 767/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le beatha a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Treoir 79/373/CEE ón gComhairle, Treoir 80/511/CEE ón gCoimisiún, Treoracha 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE agus 96/25/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2004/217/CE ón gCoimisiún ( 207 )
— 
Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed ( 208 )
— 
Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in animal nutrition ( 209 )
Na tagairtí do na saotharlanna tagartha náisiúnta atá i bpointe 6 d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann. Ní chuirfidh sin cosc ar shaotharlann tagartha náisiúnta atá lonnaithe i mBallstát feidhmeanna saotharlainne tagartha náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le Tuaisceart Éireann. An fhaisnéis nó an t‐ábhar a mhalartaítear chun na críche sin idir údaráis inniúla Thuaisceart Éireann agus saotharlann tagartha náisiúnta i mBallstát, ní bheidh sí nó sé faoi réir nochtadh ina dhiaidh sin ag an tsaotharlann tagartha náisiúnta gan cead a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla sin.
— 
Council Directive 90/167/EEC of 26 March 1990 laying down the conditions governing the preparation, placing on the market and use of medicated feedingstuffs in the Community ( 210 )
— 
Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene ( 211 )

35.    Orgánaigh ghéinmhodhnaithe

— 
Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed ( 212 ), with the exception of the second paragraph of Article 32
Ní chuirfidh sin cosc ar shaotharlann tagartha náisiúnta atá lonnaithe i mBallstát feidhmeanna saotharlainne tagartha náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le Tuaisceart Éireann. An fhaisnéis nó an t‐ábhar a mhalartaítear chun na críche sin idir údaráis inniúla Thuaisceart Éireann agus saotharlann tagartha náisiúnta i mBallstát, ní bheidh sí nó sé faoi réir nochtadh ina dhiaidh sin ag an tsaotharlann tagartha náisiúnta gan cead a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla sin.
Na tagairtí do na Ballstáit atá in Airteagal 10(1) agus Airteagal 22(1) den Rialachán sin, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.
— 
Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC ( 213 )
— 
Regulation (EC) No 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on transboundary movements of genetically modified organisms ( 214 )
— 
Part C of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC ( 215 )

36.    Ainmnithe beo, táirgí geirmeacha agus táirgí de bhunadh ainmhíoch

Na tagairtí do na saotharlanna tagartha náisiúnta atá sna gníomhartha a liostaítear sa roinn seo, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an tsaotharlann tagartha atá sa Ríocht Aontaithe. Ní chuirfidh sin cosc ar shaotharlann tagartha náisiúnta atá lonnaithe i mBallstát feidhmeanna saotharlainne tagartha náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le Tuaisceart Éireann. An fhaisnéis nó an t‐ábhar a mhalartaítear chun na críche sin idir údaráis inniúla Thuaisceart Éireann agus saotharlann tagartha náisiúnta i mBallstát, ní bheidh sí nó sé faoi réir nochtadh ina dhiaidh sin ag an tsaotharlann tagartha náisiúnta gan cead a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla sin.

— 
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n‐aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) ( 216 )
— 
Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine ( 217 )
— 
Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals ( 218 )
— 
Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae ( 219 )
— 
Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs ( 220 )
— 
Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC ( 221 )
— 
Council Directive 88/407/EEC of 14 June 1988 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species ( 222 )
— 
Council Directive 89/556/EEC of 25 September 1989 on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species ( 223 )
— 
Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species ( 224 )
— 
Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC ( 225 )
— 
Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals ( 226 )
— 
Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC ( 227 )
— 
Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption ( 228 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 ( 229 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 ( 230 )

37.    Rialú galar ainmhithe, rialú galar zónóiseach

Na tagairtí do na saotharlanna tagartha náisiúnta atá sna gníomhartha a liostaítear sa roinn seo, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an tsaotharlann tagartha atá sa Ríocht Aontaithe. Ní chuirfidh sin cosc ar shaotharlann tagartha náisiúnta atá lonnaithe i mBallstát feidhmeanna saotharlainne tagartha náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le Tuaisceart Éireann. An fhaisnéis nó an t‐ábhar a mhalartaítear chun na críche sin idir údaráis inniúla Thuaisceart Éireann agus saotharlann tagartha náisiúnta i mBallstát, ní bheidh sí nó sé faoi réir nochtadh ina dhiaidh sin ag an tsaotharlann tagartha náisiúnta gan cead a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla sin.

— 
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies ( 231 )
— 
Council Directive 77/391/EEC of 17 May 1977 introducing Community measures for the eradication of brucellosis, tuberculosis and leucosis in cattle ( 232 )
— 
Council Directive 78/52/EEC of 13 December 1977 establishing the Community criteria for national plans for the accelerated eradication of brucellosis, tuberculosis and enzootic leukosis in cattle ( 233 )
— 
Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC ( 234 )
— 
Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC ( 235 )
— 
Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever ( 236 )
— 
Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness ( 237 )
— 
Council Directive 2002/60/EC of 27 June 2002 laying down specific provisions for the control of African swine fever and amending Directive 92/119/EEC as regards Teschen disease and African swine fever ( 238 )
— 
Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents ( 239 )
— 
Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease ( 240 )
— 
Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease ( 241 )
— 
Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing Council Directive 92/117/EEC ( 242 )
— 
Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue ( 243 )

38.    Sainaithint ainmhithe

— 
Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC ( 244 )
— 
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 ( 245 )
— 
Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs ( 246 )

39.    Pórú ainmhithe

— 
Airteagal 37 agus Airteagal 64(3) de Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) ( 247 )

40.    Leas ainmhithe

— 
Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 ( 248 )
— 
Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing ( 249 )

41.    Sláinte plandaí

— 
Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community ( 250 )
— 
Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle ( 251 )

42.    Ábhar atáirgthe plandaí

— 
Council Directive 66/402/EEC of 14 June 1966 on the marketing of cereal seed ( 252 )
— 
Council Directive 68/193/EEC of 9 April 1968 on the marketing of material for the vegetative propagation of the vine ( 253 )
— 
Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material ( 254 )
— 
Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species ( 255 )
— 
Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed ( 256 )
— 
Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed ( 257 )
— 
Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed potatoes ( 258 )
— 
Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants ( 259 )
— 
Council Directive 2008/90/EC of 29 September 2008 on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production ( 260 )

▼M1

— 
Treoir 66/401/CEE ón gComhairle an 14 Meitheamh 1966 maidir le síolta plandaí farae a mhargú ( 261 )
— 
Treoir 98/56/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le hábhar iomadaithe plandaí ornáideacha a mhargú ( 262 )
— 
Treoir 2008/72/CE ón gComhairle an 15 Iúil 2008 maidir le hábhair iomadaithe agus plandaithe glasraí ornáideacha, seachas síolta a mhargú ( 263 )

▼B

43.    Rialuithe oifigiúla, seiceálacha tréidliachta

Na tagairtí do na saotharlanna tagartha náisiúnta atá sna gníomhartha a liostaítear sa roinn seo, ní thuigfear astu go n áirítear iontu an tsaotharlann tagartha atá sa Ríocht Aontaithe. Ní chuirfidh sin cosc ar shaotharlann tagartha náisiúnta atá lonnaithe i mBallstát feidhmeanna saotharlainne tagartha náisiúnta a chomhlíonadh i ndáil le Tuaisceart Éireann. An fhaisnéis nó an t‐ábhar a mhalartaítear chun na críche sin idir údaráis inniúla Thuaisceart Éireann agus saotharlann tagartha náisiúnta i mBallstát, ní bheidh sí nó sé faoi réir nochtadh ina dhiaidh sin ag an tsaotharlann tagartha náisiúnta gan cead a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla sin.

— 
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) ( 264 )
— 
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules ( 265 )
— 
Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption ( 266 )
— 
Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC ( 267 )
— 
Council Directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying down the principles governing the organisation of veterinary checks on products entering the Community from third countries ( 268 )
— 
Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market ( 269 )
— 
Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market ( 270 )

44.    Sláintíocht agus fíteashláintíocht – Eile

— 
Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of ß-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC ( 271 )
— 
Council Directive 96/23/EC of 29 April 1996 on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products and repealing Directives 85/358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 91/664/EEC ( 272 )

45.    Maoin intleachtúil

— 
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle ( 273 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí ( 274 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle ( 275 )
— 
Roinn 2 agus Roinn 3 de Chaibidil I de Theideal II de Chuid II de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n‐aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( 276 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle ( 277 )

46.    Iascaigh agus dobharshaothrú

— 
Commission Regulation (EEC) No 3703/85 of 23 December 1985 laying down detailed rules for applying the common marketing standards for certain fresh or chilled fish ( 278 )
— 
Council Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying down common marketing standards for preserved sardines and trade descriptions for preserved sardines and sardine-type products ( 279 )
— 
Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying down common marketing standards for preserved tuna and bonito ( 280 )
— 
Council Regulation (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products ( 281 )
— 
Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms ( 282 ), insofar as it concerns provisions relating to minimum sizes of marine organisms
— 
Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006 ( 283 ), insofar as it concerns provisions relating to marketing standards
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle , a mhéid a bhaineann sé le forálacha maidir le caighdeáin mhargaíochta agus faisnéis do thomhaltóirí ( 284 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle ( 285 ), a mhéid a bhaineann sé le forálacha maidir le caighdeáin mhargaíochta do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe
— 
Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 ( 286 )
— 
Council Regulation (EC) No 1035/2001 of 22 May 2001 establishing a catch documentation scheme for Dissostichus spp ( 287 ).
— 
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle ( 288 )
— 
Council Regulation (EC) No 1100/2007 of 18 September 2007 establishing measures for the recovery of the stock of European eel ( 289 )

47.    Eile

— 
Cuid III de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n‐aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72. (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( 290 ), cé is moite de Chaibidil VI
— 
Council Regulation (EC) No 2964/95 of 20 December 1995 introducing registration for crude oil imports and deliveries in the Community ( 291 )
— 
Council Regulation (EC) No 2182/2004 of 6 December 2004 concerning medals and tokens similar to euro coins ( 292 )
— 
Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community ( 293 )
— 
Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC ( 294 )
— 
Council Regulation (EC) No 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods ( 295 )
— 
Directive 2014/60/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State and amending Regulation (EU) No 1024/2012 ( 296 )
— 
Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass ( 297 )
— 
Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items ( 298 )
— 
Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons ( 299 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin ( 300 )
— 
Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community ( 301 )
— 
Council Regulation (EC) No 1236/2005 of 27 June 2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment ( 302 )
— 
Council Regulation (EC) No 2368/2002 of 20 December 2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds ( 303 )
— 
Bearta sriantacha atá i bhfeidhm ar bhonn Airteagal 215 CFAE, a mhéid a bhaineann siad le trádáil earraí idir an tAontas agus tríú tíortha

▼M1

— 
Rialachán (AE) 2019/880 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hearraí cultúir a thabhairt isteach agus a allmhairiú

▼B

IARSCRÍBHINN 3

NA FORÁLACHA I nDLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 8

1.    Cáin bhreisluacha (CBL) ( 304 )

— 
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax ( 305 )

▼M2

Maidir le hearraí arna soláthar agus arna suiteáil i maoin dhochorraithe atá suite i dTuaisceart Éireann ag daoine inchánach, féadfaidh an Ríocht Aontaithe rátaí laghdaithe, rátaí níos ísle ná 5 % nó díolúine lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a chur i bhfeidhm i ndáil le Tuaisceart Éireann.
Ní cheanglófar ar an Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, an tríú fomhír d’Airteagal 98(1) agus an chéad fhomhír d’Airteagal 98(2) de Threoir 2006/112/CE a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, féadfaidh sí rátaí laghdaithe CBL a chur i bhfeidhm maidir le soláthairtí a chumhdaítear i níos mó ná 24 phointe in Iarscríbhinn III agus féadfaidh sí ráta laghdaithe níos ísle ná an t-íosmhéid 5 % agus díolúine lena ngabhann in-asbhainteacht CBL arna íoc ag an gcéim roimhe sin a chur i bhfeidhm maidir le soláthairtí a chumhdaítear i níos mó ná seacht bpointe in Iarscríbhinn III de Threoir 2006/112/CE.
Ní cheanglófar ar an Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, an scéim speisialta a chur i bhfeidhm maidir le fiontair bheaga, a leagtar síos i dTeideal XII, Caibidil 1, de Threoir 2006/112/CE, arna leasú le Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta d’fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann le comhar riaracháin agus malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d’fhiontair bheaga ( 306 ), maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, agus, dá bhrí sin, féadfaidh siad aon scéim díolúine a chur i bhfeidhm maidir le daoine inchánach a gcomhlíonann a láimhdeachas bliantúil, atá inchurtha i leith soláthairtí earraí agus seirbhísí, na rialacha maidir leis an tairseach láimhdeachais a leagtar síos in Airteagal 284(1), Airteagal 288 agus Airteagal 288a(1) agus (3) de Threoir 2006/112/CE, arna leasú le Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle. Déanfar coibhéis na tairsí láimhdeachais i bpuint steirling dá dtagraítear in Airteagal 284(1) a ríomh tríd an ráta malairte a chur i bhfeidhm an lá tar éis dháta theacht i bhfeidhm Threoir (AE) 2020/285, arna fhoilsiú ag an mBanc Ceannais Eorpach. Chun athruithe sa ráta malairte sin le himeacht ama a chur san áireamh, ceadófar difríocht uasta 15 % agus coibhéis na tairsí EUR 85 000 á ríomh.
Ní cheanglófar ar an Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, an scéim speisialta a chur i bhfeidhm maidir le ciandíol earraí a allmhairítear ó thríú críocha nó ó thríú tíortha, a leagtar síos i dTeideal XII, Caibidil 6, Roinn 4, de Threoir 2006/112/CE, a mhéid a bhaineann le ciandíol earraí ón mBreatain Mhór go Tuaisceart Éireann, ar choinníoll go bhfuil na hearraí faoi réir tomhaltais deiridh i dTuaisceart Éireann agus gur muirearaíodh cáin bhreisluacha sa Ríocht Aontaithe.

▼B

— 
Council Directive 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State ( 307 )
— 
Council Regulation (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax ( 308 )
— 
Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures ( 309 )
— 
Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory ( 310 )
— 
Council Directive 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries ( 311 )
— 
Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods ( 312 )
— 
Council Directive 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries ( 313 )
— 
Oibleagáidí a eascraíonn ón gComhaontú idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua i leith comhar riaracháin, chomhrac na calaoise agus aisghabháil éileamh i réimse na Cánach Breisluacha, a thabhairt i gcrích ( 314 )
— 
Oibleagáidí a eascraíonn ón gComhaontú idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Cónaidhm na hEilbhéise, ar an taobh eile, chun calaois agus aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a chosc a dhéanann dochar dá leasanna airgeadais ( 315 )

2.    Mál

— 
Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC ( 316 )
— 
Council Regulation (EU) No 389/2012 of 2 May 2012 on administrative cooperation in the field of excise duties and repealing Regulation (EC) No 2073/2004 ( 317 )
— 
Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures ( 318 )
— 
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages ( 319 )

▼M2

Ní cheanglófar ar an Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, Airteagal 3(1) agus Airteagail 9, 13, 18 agus 21 de Threoir 92/83/CEE ón gComhairle a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, féadfaidh sí rátaí dleachta máil a chur i bhfeidhm maidir le halcól agus deochanna alcólacha ar bhonn neart alcóil i gcónaí agus féadfaidh sí rátaí laghdaithe dleachta a chur i bhfeidhm maidir le deochanna alcólacha atá pacáistithe i gcoimeádáin mhóra tarraingthe a fhóntar lena gcaitheamh láithreach in ionaid fáilteachais, ar choinníoll nach mbeidh na rátaí dleachta sin sa Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, in aon chás, fiú tar éis aon fhaoiseamh is infheidhme, faoi bhun na híosrátaí dleachta a leagtar síos in Airteagal 3(1) agus Airteagail 4, 5 agus 6 de Threoir 92/84/CEE, agus beidh feidhm acu maidir le táirgí a sholáthraítear ón Aontas ar bhealach chomh fabhrach céanna le táirgí intíre.
Ní cheanglófar ar an Ríocht Aontaithe, i ndáil le Tuaisceart Éireann, Airteagail 4, 9a, 13a, 18a, Airteagal 22(1) go (5) agus Airteagal 23a de Threoir 92/83/CEE ón gComhairle a chur i bhfeidhm agus, dá bhrí sin, féadfaidh sí táirgeoirí beaga a shainiú agus rátaí laghdaithe dleachta a shocrú maidir le halcól agus deochanna alcólacha arna dtáirgeadh ag táirgeoirí beaga, ar choinníoll nach mbeidh na rátaí dleachta laghdaithe sin, in aon chás, fiú tar éis aon fhaoiseamh is infheidhme, níos ísle ná na híosrátaí dleachta a leagtar síos in Airteagal 3(1) agus Airteagail 4, 5 agus 6 de Threoir 92/84/CEE, agus nach mbeidh táirgeadh bliantúil na dtáirgeoirí beaga atá i dteideal tairbhiú de chur i bhfeidhm an ráta dleachta laghdaithe, in aon chás, níos airde ná na tairseacha táirgeachta a leagtar síos sna chéad fhleasca d’Airteagal 4(1), Airteagal 9a(1), Airteagal 13a(1), Airteagal 18a(1) agus Airteagal 22(1) de Threoir 92/83/CEE ón gComhairle. Na nósanna imeachta maidir le haitheantas frithpháirteach a leagtar síos faoi Airteagal 4(3), Airteagal 9a(3), Airteagal 13a(5), Airteagal 18a(4), Airteagal 22(3) agus Airteagal 23a(3) de Threoir 92/83/CEE, ní bheidh feidhm acu idir na Ballstáit agus an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann.

▼B

— 
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages ( 320 )
— 
Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco ( 321 )
— 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity ( 322 )
— 
Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene ( 323 )
— 
Decision No 1152/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 on computerising the movement and surveillance of excisable products ( 324 )
— 
Council Directive 2007/74/EC of 20 December 2007 on the exemption from value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries ( 325 )
— 
Council Directive 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries ( 326 )

IARSCRÍBHINN 4

NA FORÁLACHA I nDLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 9

Beidh feidhm ag na gníomhartha seo a leanas maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann a mhéid a bhaineann siad le leictreachas a ghineadh, a tharchur, a dháileadh agus a sholáthar, le trádáil leictreachais mhórdhíola nó le malartuithe trasteorann leictreachais.

Ní bheidh feidhm ag forálacha a bhaineann le margaí miondíola ná le cosaint tomhaltóirí. Ní fhágfaidh tagairtí d'fhoráil gnímh eile de chuid an Aontais atá sna gníomhartha a liostaítear san Iarscríbhinn seo go mbeidh an fhoráil dá dtagraítear infheidhme i gcás nach bhfuil feidhm aici ar bhealach eile maidir leis an Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann agus sa Ríocht Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann, ach amháin más foráil í lena rialaítear na margaí leictreachais mhórdhíola a bhfuil feidhm léi in Éirinn agus a theastaíonn le haghaidh oibriú comhpháirteach mhargadh aonair an leictreachais mhórdíola in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

— 
Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC ( 327 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le coinníollacha rochtana ar an ngréasán um malartuithe trasteorann sa leictreachas agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1228/2003 ( 328 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh ( 329 )
— 
Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment ( 330 )
— 
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh ( 331 )
— 
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) ( 332 )
— 
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and amending Council Directive 96/61/EC ( 333 )

IARSCRÍBHINN 5

NA FORÁLACHA I nDLÍ AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 10(1)

1.    Rialacha maidir leis an státchabhair in CFAE ( 334 )

— 
Airteagal 107, Airteagal 108 agus Airteagal 109 CFAE
— 
Airteagal 106 CFAE, a mhéid a bhaineann sé le státchabhair
— 
Airteagal 93 CFAE

2.    Gníomhartha a thagraíonn do choincheap na cabhrach

— 
Commission notice on the notion of State aid ( 335 )
— 
Communication from the Commission on the application of the European Union State aid rules to compensation granted for the provision of services of general economic interest ( 336 )
— 
Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees ( 337 )

3.    Rialacháin bhlocdhíolúine

3.1    Rialachán cumasúcháin

— 
Council Regulation (EU) 2015/1588 of 13 July 2015 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid ( 338 )

3.2    An rialachán blocdhíolúine ginearálta

— 
Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty ( 339 )

3.3    Rialacháin bhlocdhíolúine earnálaí

— 
Commission Regulation (EU) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union ( 340 )
— 
Commission Regulation (EU) No 1388/2014 of 16 December 2014 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union ( 341 )
— 
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle ( 342 )
— 
Communication from the Commission on interpretative guidelines concerning Regulation (EC) No 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road ( 343 )
— 
Commission Decision of 20 December 2011 on the application of Article 106(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest ( 344 )

3.4    Rialacháin maidir le cabhair de minimis

— 
Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid ( 345 )
— 
Commission Regulation (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid granted to undertakings providing services of general economic interest ( 346 )
— 
Commission Regulation (EU) No 1408/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the agriculture sector ( 347 )
— 
Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the fishery and aquaculture sector ( 348 )

4.    Rialacha nós imeachta

— 
Council Regulation (EU) 2015/1589 of 13 July 2015 laying down detailed rules for the application of Article 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union ( 349 )
— 
Commission Regulation (EC) No 794/2004 of 21 April 2004 implementing Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty ( 350 )
— 
Notice from the Commission — Towards an effective implementation of Commission decisions ordering Member States to recover unlawful and incompatible State aid ( 351 )
— 
Commission notice on the determination of the applicable rules for the assessment of unlawful State aid ( 352 )
— 
Commission notice on the enforcement of State aid law by national courts ( 353 )
— 
Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates ( 354 )
— 
Communication from the Commission - Code of Best Practice for the conduct of State aid control procedures ( 355 )
— 
Commission communication C (2003) 4582 of 1 December 2003 on professional secrecy in State aid decisions ( 356 )

5.    Rialacha comhoiriúnachta

5.1    Tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne

— 
Communication from the Commission — Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest ( 357 )

5.2    Cabhair thalmhaíochta

— 
European Union guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 – 2020 ( 358 )

5.3    Cabhair le haghaidh iascach agus dhobharshaothraithe

— 
Communication from the Commission – Guidelines for the examination of State aid to the fishery and aquaculture sector ( 359 )

5.4    Cabhair réigiúnach

— 
Guidelines on regional State aid for 2014-2020 ( 360 )

5.5    Cabhair le haghaidh taighde, forbartha agus nuálaíochta

— 
Communication from the Commission — Framework for State aid for research and development and innovation ( 361 )

5.6    Cabhair le haghaidh caipiteal riosca

— 
Communication from the Commission — Guidelines on State aid to promote risk finance investments ( 362 )

5.7    Cabhair le haghaidh tarrthála agus athstruchtúrúcháin

— 
Communication from the Commission – Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty ( 363 )

5.8    Cabhair oiliúna

— 
Communication from the Commission – Criteria for the analysis of the compatibility of State aid for training subject to individual notification ( 364 )

5.9    Cabhair fostaíochta

— 
Communication from the Commission – Criteria for the analysis of the compatibility of State aid for the employment of disadvantaged and disabled workers subject to individual notification ( 365 )

5.10    Rialacha sealadacha chun freagairt don ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais

— 
Communication from the Commission on the application, from 1 August 2013, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis ( 366 )
— 
Communication from the Commission on the treatment of impaired assets in the Community banking sector ( 367 )
— 
Commission communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules ( 368 )

5.11    Árachas don chreidmheas onnmhairiúcháin

— 
Communication from the Commission to the Member States on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export-credit insurance ( 369 )

5.12    Fuinneamh agus an comhshaol

5.12.1    An comhshaol agus fuinneamh

— 
Communication from the Commission — Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 ( 370 )
— 
Communication from the Commission — Guidelines on certain State aid measures in the context of the greenhouse gas emission allowance trading scheme post-2012 ( 371 )

5.12.2    Leictreachas (costais tréigthe)

— 
Commission Communication relating to the methodology for analysis of State aid linked to stranded costs ( 372 )

5.12.3    Gual

— 
Council Decision of 10 December 2010 on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines ( 373 )

5.13    Buntionscail agus monaraíocht (cruach)

— 
Communication from the Commission concerning certain aspects of the treatment of competition cases resulting from the expiry of the ECSC Treaty ( 374 )

5.14    Seirbhísí poist

— 
Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services ( 375 )

5.15    Ábhar closamhairc, craoltóireacht agus líonraí leathanbhanda

5.15.1    Táirgí closamhairc

— 
Communication from the Commission on State aid for films and other audiovisual works ( 376 )

5.15.2    Craoltóireacht

— 
Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting ( 377 )

5.15.3    Líonraí leathanbhanda

— 
Communication from the Commission - Guidelines for the application of State aid rules in relation to the rapid deployment of broadband networks ( 378 )

5.16    Iompar agus bonneagar

— 
Communication from the Commission - Community guidelines on State aid for railway undertakings ( 379 )
— 
Community guidelines on State aid to maritime transport ( 380 )
— 
Communication from the Commission providing guidance on State aid complementary to Community funding for the launching of the motorways of the sea ( 381 )
— 
Communication from the Commission providing guidance on State aid to ship-management companies ( 382 )
— 
Communication from the Commission — Guidelines on State aid to airports and airlines ( 383 )

5.17    Seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne

— 
Communication from the Commission — European Union framework for State aid in the form of public service compensation ( 384 )

6.    Trédhearcacht caidrimh airgeadais idir na Ballstáit agus gnóthais phoiblí

— 
Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings ( 385 )

IARSCRÍBHINN 6

NA NÓSANNA IMEACHTA DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 10(2)

Cinnfidh an Comhchoiste uasleibhéal bliantúil foriomlán tosaigh na tacaíochta a bheidh díolmhaithe agus an céatadán íosta tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 10(2), agus an fhaisnéis is déanaí dá bhfuil ar fáil á cur san áireamh. Beidh tionchar ar an uasleibhéal tosaigh don tacaíocht bhliantúil díolmhaithe iomlán ag struchtúr scéim tacaíochta talmhaíochta na Ríochta Aontaithe sa todhchaí agus ag méid iomlán an chaiteachais arna thabhú sa Ríocht Aontaithe faoin gComhbheartas Talmhaíochta faoi CAI reatha 2014-2020. Beidh an céatadán íosta tosaigh bunaithe ar dhearadh scéim tacaíochta talmhaíochta na Ríochta Aontaithe agus ar an gcéatadán lena raibh an caiteachas foriomlán faoin gComhbheartas Talmhaíochta san Aontas ag comhlíonadh fhorálacha Iarscríbhinn 2 de Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht de réir mar a fógraíodh don tréimhse lena mbaineann.

Déanfaidh an Comhchoiste an leibhéal tacaíochta agus an céatadán dá dtagraítear sa chéad mhír, i bhfianaise dhearadh scéim tacaíochta talmhaíochta na Ríochta Aontaithe, a choigeartú de réir aon éagsúlachta i méid foriomlán na tacaíochta a bheidh ar fáil faoin gComhbheartas Talmhaíochta san Aontas i ngach Creat Airgeadais Ilbhliantúil ar leith sa todhchaí.

Má mhainníonn an Comhchoiste leibhéal tosaigh na tacaíochta agus an céatadán a chinneadh i gcomhréir leis an gcéad mhír, nó má mhainníonn sé an leibhéal tacaíochta agus an céatadán a choigeartú i gcomhréir leis an dara mír faoi dheireadh na hidirthréimhse nó laistigh d'aon bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm Creata Airgeadais Ilbhliantúil sa todhchaí, de réir mar a bheidh, cuirfear cur i bhfeidhm Airteagal 10(2) ar fionraí go dtí go mbeidh an leibhéal tacaíochta agus an céatadán cinntithe nó coigeartaithe ag an gComhchoiste.

IARSCRÍBHINN 7

NA NÓSANNA IMEACHTA CUSTAIM DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 16(3)

1. I gcás ina bhfuil an tAontas nó an Ríocht Aontaithe ag cuimhneamh ar bhearta coimirce a dhéanamh faoi Airteagal 16(1) den Phrótacal seo, cuirfidh siad an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, ar an eolas tríd an gComhchoiste agus cuirfidh siad an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil.

2. Rachaidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe i mbun comhairliúcháin sa Chomhchoiste láithreach, d'fhonn teacht ar chomhréiteach is inghlactha ag an dá pháirtí.

3. Ní fhéadfaidh an tAontas ná an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, bearta coimirce a dhéanamh go dtí go mbeidh aon mhí amháin istigh ó dháta an fhógra dá dtagraítear i bpointe 1, ach amháin má thugtar i gcrích an nós imeachta comhairliúcháin faoi phointe 2 sula dtéann an teorainn stáit in éag. I gcás ina gcuirtear réamhscrúdú as an áireamh de bharr imthosca eisceachtúla a éilíonn beart láithreach, féadfaidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, na bearta cosanta is gá chun an cás a leigheas a chur i bhfeidhm gan mhoill.

4. Cuirfidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, an Comhchoiste ar an eolas gan mhoill faoi na bearta arna ndéanamh agus cuirfidh siad an fhaisnéis ábhartha uile ar fáil.

5. Beidh na bearta coimirce arna ndéanamh ina n‐ábhar plé ag na seisiúin chomhairliúcháin sa Chomhchoiste gach trí mhí ón dáta a ghlacfar iad, d'fhonn deireadh a chur leo faoin dáta éagtha atá beartaithe nó d'fhonn a raon feidhme a theorannú. Féadfaidh an tAontas nó an Ríocht Aontaithe, de réir mar a bheidh, a iarraidh ar an gComhchoiste am ar bith athbhreithniú a dhéanamh ar na bearta sin.

6. Beidh feidhm ag pointe 1 go pointe 5, mutatis mutandis, maidir leis na bearta athchothromúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo.( 1 ) Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (OJ L 324, 10.12.2009, p. 23).

( 2 ) Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n‐aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

( 3 ) Cinneadh Uimh. 1/2023 ón gComhchoiste a bunaíodh leis an gComhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach an 24 Márta 2023 lena leagtar síos socruithe a bhaineann le Creat Windsor.[2023/819] (IO L 102, 17.4.2023, lch. 61)

( 4 ) IO L 373, 21.12.2004, lch. 37.

( 5 ) IO L 204, 26.7.2006, lch. 23.

( 6 ) IO L 180, 19.7.2000, lch. 22.

( 7 ) IO L 303, 2.12.2000, lch. 16.

( 8 ) IO L 180, 15.7.2010, lch. 1.

( 9 ) IO L 6, 10.1.1979, lch. 24.

( 10 ) Is ceannteidil agus fo-cheannteidil tháscacha iad na ceannteidil agus fo-cheannteidil atá san Iarscríbhinn seo.

( 11 ) IO L 269, 10.10.2013, lch. 1.

( 12 ) IO L 82, 22.3.1997, lch. 1.

( 13 ) IO L 84, 31.3.2010, lch. 1.

( 14 ) IO L 248, 18.9.2013, lch. 1.

( 15 ) IO L 312, 23.12.1995, lch. 1.

( 16 ) IO L 102, 7.4.2004, lch. 1.

( 17 ) IO L 152, 16.6.2009, lch. 23.

( 18 ) IO L 303, 31.10.2012, lch. 1.

( 19 ) IO L 83, 27.3.2015, lch. 34.

( 20 ) IO L 160, 25.6.2015, lch. 1.

( 21 ) IO L 130, 19.5.2017, lch. 1.

( 22 ) IO L 328, 15.12.2009, lch. 1.

( 23 ) IO L 254, 30.9.2017, lch. 1.

( 24 ) IO L 176, 30.6.2016, lch. 21.

( 25 ) IO L 176, 30.6.2016, lch. 55.

( 26 ) IO L 83, 27.3.2015, lch. 16.

( 27 ) IO L 123, 19.5.2015, lch. 33.

( 28 ) IO L 83, 27.3.2015, lch. 6.

( 29 ) IO L 83, 27.3.2015, lch. 11.

( 30 ) IO L 189, 27.6.2014, lch. 50.

( 31 ) IO L 191, 17.7.2015, lch. 1.

( 32 ) IO L 83, 27.3.2015, lch. 1.

( 33 ) IO L 160, 25.6.2015, lch. 57.

( 34 ) IO L 103, 5.4.2014, lch. 10.

( 35 ) IO L 123, 19.5.2015, lch. 16.

( 36 ) IO L 17, 19.1.2013, lch. 1.

( 37 ) IO L 17, 19.1.2013, lch. 13.

( 38 ) IO L 77, 23.3.2016, lch. 53.

( 39 ) IO L 77, 23.3.2016, lch. 62.

( 40 ) IO L 160, 25.6.2015, lch. 76.

( 41 ) IO L 160, 25.6.2015, lch. 69.

( 42 ) IO L 160, 25.6.2015, lch. 62.

( 43 ) IO L 145, 31.5.2011, lch. 19.

( 44 ) Tá an t‐ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244(1999) agus le Tuairim CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

( 45 ) IO L 57, 3.3.2017, lch. 59.

( 46 ) IO L 185, 8.7.2016, lch. 1.

( 47 ) IO L 53, 22.2.2019, lch. 1.

( 48 ) IO L 157, 9.6.2006, lch. 1.

( 49 ) IO L 241, 17.9.2015, lch. 1.

( 50 ) IO L 316, 14.11.2012, lch. 12.

( 51 ) IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.

( 52 ) IO L 218, 13.8.2008, lch. 82.

( 53 ) IO L 218, 13.8.2008, lch. 21.

( 54 ) IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

( 55 ) IO L 337, 12.12.1998, lch. 8.

( 56 ) IO L 210, 7.8.1985, lch. 29.

( 57 ) IO L 42, 23.2.1970, lch. 16.

( 58 ) IO L 158, 27.5.2014, lch. 131.

( 59 ) IO L 310, 25.11.2005, lch. 10.

( 60 ) IO L 161, 14.6.2006, lch. 12.

( 61 ) IO L 171, 29.6.2007, lch. 1.

( 62 ) IO L 263, 9.10.2007, lch. 1.

( 63 ) IO L 151, 14.6.2018, lch. 1.

( 64 ) IO L 35, 4.2.2009, lch. 1.

( 65 ) IO L 200, 31.7.2009, lch. 1.

( 66 ) IO L 35, 4.2.2009, lch. 32.

( 67 ) IO L 188, 18.7.2009, lch. 1.

( 68 ) IO L 60, 2.3.2013, lch. 52.

( 69 ) IO L 123, 19.5.2015, lch. 77.

( 70 ) IO L 60, 2.3.2013, lch. 1.

( 71 ) IO L 335, 5.12.1973, lch. 51.

( 72 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 251.

( 73 ) IO L 167, 22.6.1992, lch. 17.

( 74 ) IO L 81, 31.3.2016, lch. 99.

( 75 ) IO L 147, 9.6.1975, lch. 40.

( 76 ) IO L 165, 30.6.2010, lch. 1.

( 77 ) IO L 189, 27.6.2014, lch. 164.

( 78 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 45.

( 79 ) IO L 106, 28.4.2009, lch. 7.

( 80 ) IO L 42, 15.2.1975, lch. 14.

( 81 ) IO L 46, 21.2.1976, lch. 1.

( 82 ) IO L 39, 15.2.1980, lch. 40.

( 83 ) IO L 247, 21.9.2007, lch. 17.

( 84 ) IO L 71, 18.3.2011, lch. 1.

( 85 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 107.

( 86 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 149.

( 87 ) IO L 88, 4.4.2011, lch. 5.

( 88 ) IO L 81, 31.3.2016, lch. 51.

( 89 ) IO L 81, 31.3.2016, lch. 1.

( 90 ) IO L 157, 9.6.2006, lch. 24.

( 91 ) IO L 252, 16.9.2016, lch. 53.

( 92 ) IO L 162, 3.7.2000, lch. 1.

( 93 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 79.

( 94 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 309.

( 95 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 357.

( 96 ) IO L 153, 22.5.2014, lch. 62.

( 97 ) IO L 272, 18.10.2011, lch. 1.

( 98 ) IO L 100, 19.4.1994, lch. 37.

( 99 ) IO L 342, 22.12.2009, lch. 59.

( 100 ) IO L 170, 30.6.2009, lch. 1.

( 101 ) IO L 354, 28.12.2013, lch. 90.

( 102 ) IO L 96, 29.3.2014, lch. 1.

( 103 ) IO L 178, 28.6.2013, lch. 27.

( 104 ) IO L 39, 9.2.2013, lch. 1.

( 105 ) IO L 136, 30.4.2004, lch. 1.

( 106 ) IO L 311, 28.11.2001, lch. 67.

( 107 ) IO L 378, 27.12.2006, lch. 1.

( 108 ) IO L 18, 22.1.2000, lch. 1.

( 109 ) IO L 324, 10.12.2007, lch. 121.

( 110 ) IO L 311, 28.11.2001, lch. 1.

( 111 ) IO L 152, 16.6.2009, lch. 11.

( 112 ) IO L 121, 1.5.2001, lch. 34.

( 113 ) IO L 158, 27.5.2014, lch. 1.

( 114 ) IO L 109, 30.4.2009, lch. 10.

( 115 ) IO L 135, 24.5.2016, lch. 39.

( 116 ) IO L 169, 12.7.1993, lch. 1.

( 117 ) IO L 331, 7.12.1998, lch. 1.

( 118 ) IO L 189, 20.7.1990, lch. 17.

( 119 ) IO L 117, 5.5.2017, lch. 1.

( 120 ) IO L 117, 5.5.2017, lch. 176.

( 121 ) IO L 33, 8.2.2003, lch. 30.

( 122 ) IO L 102, 7.4.2004, lch. 48.

( 123 ) IO L 207, 6.8.2010, lch. 14.

( 124 ) IO L 304, 21.11.2003, lch. 1.

( 125 ) IO L 50, 20.2.2004, lch. 44.

( 126 ) IO L 50, 20.2.2004, lch. 28.

( 127 ) IO L 174, 1.7.2011, lch. 88.

( 128 ) IO L 104, 8.4.2004, lch. 1.

( 129 ) IO L 158, 30.4.2004, lch. 7.

( 130 ) IO L 201, 27.7.2012, lch. 60.

( 131 ) IO L 137, 24.5.2017, lch. 1.

( 132 ) IO L 266, 26.9.2006, lch. 1.

( 133 ) IO L 396, 30.12.2006, lch. 1.

( 134 ) IO L 353, 31.12.2008, lch. 1.

( 135 ) IO L 47, 18.2.2004, lch. 1.

( 136 ) IO L 22, 26.1.2005, lch. 1.

( 137 ) IO L 309, 24.11.2009, lch. 1.

( 138 ) IO L 70, 16.3.2005, lch. 1.

( 139 ) IO L 167, 27.6.2012, lch. 1.

( 140 ) IO L 190, 12.7.2006, lch. 1.

( 141 ) IO L 365, 31.12.1994, lch. 10.

( 142 ) IO L 330, 10.12.2013, lch. 1.

( 143 ) IO L 337, 5.12.2006, lch. 21.

( 144 ) IO L 155, 12.6.2019, lch. 1.

( 145 ) IO L 317, 4.11.2014, lch. 35.

( 146 ) IO L 168, 28.6.2007, lch. 1.

( 147 ) IO L 27, 30.1.2010, lch. 1.

( 148 ) IO L 350, 28.12.1998, lch. 58.

( 149 ) IO L 107, 25.4.2015, lch. 26.

( 150 ) IO L 143, 30.4.2004, lch. 87.

( 151 ) IO L 295, 12.11.2010, lch. 23.

( 152 ) IO L 347, 30.12.2005, lch. 1.

( 153 ) IO L 150, 20.5.2014, lch. 195.

( 154 ) IO L 286, 31.10.2009, lch. 1.

( 155 ) IO L 137, 24.5.2017, lch. 1.

( 156 ) IO L 61, 3.3.1997, lch. 1.

( 157 ) IO L 308, 9.11.1991, lch. 1.

( 158 ) IO L 286, 31.10.2009, lch. 36.

( 159 ) IO L 343, 27.12.2007, lch. 1.

( 160 ) IO L 91, 9.4.1983, lch. 30.

( 161 ) IO L 39, 13.2.2008, lch. 1.

( 162 ) IO L 342, 22.12.2009, lch. 46.

( 163 ) IO L 285, 31.10.2009, lch. 10.

( 164 ) IO L 198, 28.7.2017, lch. 1.

( 165 ) IO L 257, 28.8.2014, lch. 146.

( 166 ) IO L 138, 26.5.2016, lch. 44.

( 167 ) IO L 31, 1.2.2002, lch. 1.

( 168 ) IO L 304, 22.11.2011, lch. 18.

( 169 ) IO L 404, 30.12.2006, lch. 9.

( 170 ) IO L 334, 16.12.2011, lch. 1.

( 171 ) IO L 139, 30.4.2004, lch. 55.

( 172 ) IO L 139, 30.4.2004, lch. 1.

( 173 ) IO L 40, 11.2.1989, lch. 34.

( 174 ) IO L 354, 31.12.2008, lch. 1.

( 175 ) IO L 354, 31.12.2008, lch. 7.

( 176 ) IO L 354, 31.12.2008, lch. 16.

( 177 ) IO L 354, 31.12.2008, lch. 34.

( 178 ) IO L 183, 12.7.2002, lch. 51.

( 179 ) IO L 404, 30.12.2006, lch. 26.

( 180 ) IO L 309, 26.11.2003, lch. 1.

( 181 ) IO L 37, 13.2.1993, lch. 1.

( 182 ) IO L 327, 11.12.2015, lch. 1.

( 183 ) IO L 181, 29.6.2013, lch. 35.

( 184 ) IO L 66, 13.3.1999, lch. 26.

( 185 ) IO L 197, 3.8.2000, lch. 19.

( 186 ) IO L 10, 12.1.2002, lch. 47.

( 187 ) IO L 10, 12.1.2002, lch. 53.

( 188 ) IO L 157, 15.6.2011, lch. 1.

( 189 ) IO L 340, 19.12.2008, lch. 45.

( 190 ) IO L 307, 24.11.2007, lch. 5.

( 191 ) IO L 10, 12.1.2002, lch. 58.

( 192 ) IO L 10, 12.1.2002, lch. 67.

( 193 ) IO L 15, 17.1.2002, lch. 19.

( 194 ) IO L 314, 1.12.2015, lch. 1.

( 195 ) IO L 347, 20.12.2013, lch. 549.

( 196 ) IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.

( 197 ) IO L 338, 13.11.2004, lch. 4.

( 198 ) IO L 277, 20.10.1984, lch. 12.

( 199 ) IO L 66, 13.3.1999, lch. 16.

( 200 ) IO L 66, 13.3.1999, lch. 24.

( 201 ) IO L 141, 6.6.2009, lch. 3.

( 202 ) IO L 164, 26.6.2009, lch. 45.

( 203 ) IO L 189, 20.7.2007, lch. 1.

( 204 ) IO L 150, 14.6.2018, lch. 1.

( 205 ) IO L 13, 20.1.2016, lch. 2.

( 206 ) IO L 201, 30.7.2008, lch. 1.

( 207 ) IO L 229, 1.9.2009, lch. 1.

( 208 ) IO L 140, 30.5.2002, lch. 10.

( 209 ) IO L 268, 18.10.2003, lch. 29.

( 210 ) IO L 92, 7.4.1990, lch. 42.

( 211 ) IO L 35, 8.2.2005, lch. 1.

( 212 ) IO L 268, 18.10.2003, lch. 1.

( 213 ) IO L 268, 18.10.2003, lch. 24.

( 214 ) IO L 287, 5.11.2003, lch. 1.

( 215 ) IO L 106, 17.4.2001, lch. 1.

( 216 ) IO L 84, 31.3.2016, lch. 1.

( 217 ) IO 121, 29.7.1964, lch. 1977.

( 218 ) IO L 46, 19.2.1991, lch. 19.

( 219 ) IO L 192, 23.7.2010, lch. 1.

( 220 ) IO L 343, 22.12.2009, lch. 74.

( 221 ) IO L 268, 14.9.1992, lch. 54.

( 222 ) IO L 194, 22.7.1988, lch. 10.

( 223 ) IO L 302, 19.10.1989, lch. 1.

( 224 ) IO L 224, 18.8.1990, lch. 62.

( 225 ) IO L 62, 15.3.1993, lch. 49.

( 226 ) IO L 328, 24.11.2006, lch. 14.

( 227 ) IO L 139, 30.4.2004, lch. 321.

( 228 ) IO L 18, 23.1.2003, lch. 11.

( 229 ) IO L 178, 28.6.2013, lch. 1.

( 230 ) IO L 300, 14.11.2009, lch. 1.

( 231 ) IO L 147, 31.5.2001, lch. 1.

( 232 ) IO L 145, 13.6.1977, lch. 44.

( 233 ) IO L 15, 19.1.1978, lch. 34.

( 234 ) IO L 306, 22.11.2003, lch. 1.

( 235 ) IO L 10, 14.1.2006, lch. 16.

( 236 ) IO L 316, 1.12.2001, lch. 5.

( 237 ) IO L 157, 10.6.1992, lch. 19.

( 238 ) IO L 192, 20.7.2002, lch. 27.

( 239 ) IO L 325, 12.12.2003, lch. 1.

( 240 ) IO L 260, 5.9.1992, lch. 1.

( 241 ) IO L 62, 15.3.1993, lch. 69.

( 242 ) IO L 325, 12.12.2003, lch. 31.

( 243 ) IO L 327, 22.12.2000, lch. 74.

( 244 ) IO L 5, 9.1.2004, lch. 8.

( 245 ) IO L 204, 11.8.2000, lch. 1.

( 246 ) IO L 213, 8.8.2008, lch. 31.

( 247 ) IO L 171, 29.6.2016, lch. 66.

( 248 ) IO L 3, 5.1.2005, lch. 1.

( 249 ) IO L 303, 18.11.2009, lch. 1.

( 250 ) IO L 169, 10.7.2000, lch. 1.

( 251 ) IO L 317, 23.11.2016, lch. 4.

( 252 ) IO 125, 11.7.1966, lch. 2309.

( 253 ) IO L 93, 17.4.1968, lch. 15.

( 254 ) IO L 11, 15.1.2000, lch. 17.

( 255 ) IO L 193, 20.7.2002, lch. 1.

( 256 ) IO L 193, 20.7.2002, lch. 12.

( 257 ) IO L 193, 20.7.2002, lch. 33.

( 258 ) IO L 193, 20.7.2002, lch. 60.

( 259 ) IO L 193, 20.7.2002, lch. 74.

( 260 ) IO L 267, 8.10.2008, lch. 8.

( 261 ) IO L 125, 11.7.1966, lch. 2298.

( 262 ) IO L 226, 13.8.1998, lch. 16.

( 263 ) IO L 205, 1.8.2008, lch. 28.

( 264 ) IO L 95, 7.4.2017, lch. 1.

( 265 ) IO L 165, 30.4.2004, lch. 1.

( 266 ) IO L 139, 30.4.2004, lch. 206.

( 267 ) IO L 268, 24.9.1991, lch. 56.

( 268 ) IO L 24, 30.1.1998, lch. 9.

( 269 ) IO L 224, 18.8.1990, lch. 29.

( 270 ) IO L 395, 30.12.1989, lch. 13.

( 271 ) IO L 125, 23.5.1996, lch. 3.

( 272 ) IO L 125, 23.5.1996, lch. 10.

( 273 ) IO L 39, 13.2.2008, lch. 16.

( 274 ) IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.

( 275 ) IO L 84, 20.3.2014, lch. 14.

( 276 ) IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.

( 277 ) IO L 181, 29.6.2013, lch. 15.

( 278 ) IO L 351, 28.12.1985, lch. 63.

( 279 ) IO L 212, 22.7.1989, lch. 79.

( 280 ) IO L 163, 17.6.1992, lch. 1.

( 281 ) IO L 334, 23.12.1996, lch. 1.

( 282 ) IO L 125, 27.4.1998, lch. 1.

( 283 ) IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.

( 284 ) IO L 354, 28.12.2013, lch. 1.

( 285 ) IO L 354, 28.12.2013, lch. 22.

( 286 ) IO L 286, 29.10.2008, lch. 1.

( 287 ) IO L 145, 31.5.2001, lch. 1.

( 288 ) IO L 194, 24.7.2010, lch. 1.

( 289 ) IO L 248, 22.9.2007, lch. 17.

( 290 ) IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.

( 291 ) IO L 310, 22.12.1995, lch. 5.

( 292 ) IO L 373, 21.12.2004, lch. 1.

( 293 ) IO L 309, 25.11.2005, lch. 9.

( 294 ) IO L 127, 29.4.2014, lch. 1.

( 295 ) IO L 39, 10.2.2009, lch. 1.

( 296 ) IO L 159, 28.5.2014, lch. 1.

( 297 ) IO L 326, 29.12.1969, lch. 36.

( 298 ) IO L 134, 29.5.2009, lch. 1.

( 299 ) IO L 256, 13.9.1991, lch. 51.

( 300 ) IO L 94, 30.3.2012, lch. 1.

( 301 ) IO L 146, 10.6.2009, lch. 1.

( 302 ) IO L 200, 30.7.2005, lch. 1.

( 303 ) IO L 358, 31.12.2002, lch. 28.

( 304 ) Is ceannteidil agus fo-cheannteidil tháscacha iad na ceannteidil agus fo-cheannteidil atá san Iarscríbhinn seo.

( 305 ) IO L 347, 11.12.2006, lch. 1.

( 306 ) IO L 62, 2.3.2020, lch. 1.

( 307 ) IO L 44, 20.2.2008, lch. 23.

( 308 ) IO L 268, 12.10.2010, lch. 1.

( 309 ) IO L 84, 31.3.2010, lch. 1.

( 310 ) IO L 326, 21.11.1986, lch. 40.

( 311 ) IO L 346, 29.12.2007, lch. 6.

( 312 ) IO L 292, 10.11.2009, lch. 5.

( 313 ) IO L 286, 17.10.2006, lch. 15.

( 314 ) IO L 195, 1.8.2018, lch. 1.

( 315 ) IO L 46, 17.2.2009, lch. 8.

( 316 ) IO L 9, 14.1.2009, lch. 12.

( 317 ) IO L 121, 8.5.2012, lch. 1.

( 318 ) IO L 84, 31.3.2010, lch. 1.

( 319 ) IO L 316, 31.10.1992, lch. 21.

( 320 ) IO L 316, 31.10.1992, lch. 29.

( 321 ) IO L 176, 5.7.2011, lch. 24.

( 322 ) IO L 283, 31.10.2003, lch. 51.

( 323 ) IO L 291, 6.12.1995, lch. 46.

( 324 ) IO L 162, 1.7.2003, lch. 5.

( 325 ) IO L 346, 29.12.2007, lch. 6.

( 326 ) IO L 286, 17.10.2006, lch. 15.

( 327 ) IO L 211, 14.8.2009, lch. 55.

( 328 ) IO L 211, 14.8.2009, lch. 15.

( 329 ) IO L 211, 14.8.2009, lch. 1.

( 330 ) IO L 33, 4.2.2006, lch. 22.

( 331 ) IO L 326, 8.12.2011, lch. 1.

( 332 ) IO L 334, 17.12.2010, lch. 17.

( 333 ) IO L 275, 25.10.2003, lch. 32.

( 334 ) Is ceannteidil agus fo-cheannteidil tháscacha iad na ceannteidil agus fo-cheannteidil atá san Iarscríbhinn seo.

( 335 ) IO C 262, 19.7.2016, lch. 1.

( 336 ) IO C 8, 11.1.2012, lch. 4.

( 337 ) IO C 155, 20.6.2008, lch. 10.

( 338 ) IO L 248, 24.9.2015, lch. 1.

( 339 ) IO L 187, 26.6.2014, lch. 1.

( 340 ) IO L 193, 1.7.2014, lch. 1.

( 341 ) IO L 369, 24.12.2014, lch. 37.

( 342 ) IO L 315, 3.12.2007, lch. 1.

( 343 ) IO C 92, 29.3.2014, lch. 1.

( 344 ) IO L 7, 11.1.2012, lch. 3.

( 345 ) IO L 352, 24.12.2013, lch. 1.

( 346 ) IO L 114, 26.4.2012, lch. 8.

( 347 ) IO L 352, 24.12.2013, lch. 9.

( 348 ) IO L 190, 28.6.2014, lch. 45.

( 349 ) IO L 248, 24.9.2015, lch. 9.

( 350 ) IO L 140, 30.4.2004, lch. 1.

( 351 ) IO C 272, 15.11.2007, lch. 4.

( 352 ) IO C 119, 22.5.2002, lch. 22.

( 353 ) IO C 85, 9.4.2009, lch. 1.

( 354 ) IO C 14, 19.1.2008, lch. 6.

( 355 ) IO C 253, 19.7.2018, lch. 14.

( 356 ) IO C 297, 9.12.2003, lch. 6.

( 357 ) IO C 188, 20.6.2014, lch. 4.

( 358 ) IO C 204, 1.7.2014, lch. 1.

( 359 ) IO C 217, 2.7.2015, lch. 1.

( 360 ) IO C 209, 23.7.2013, lch. 1.

( 361 ) IO C 198, 27.6.2014, lch. 1.

( 362 ) IO C 19, 22.1.2014, lch. 4.

( 363 ) IO C 249, 31.7.2014, lch. 1.

( 364 ) IO C 188, 11.8.2009, lch. 1.

( 365 ) IO C 188, 11.8.2009, lch. 6.

( 366 ) IO C 216, 30.7.2013, lch. 1.

( 367 ) IO C 72, 26.3.2009, lch. 1.

( 368 ) IO C 195, 19.8.2009, lch. 9.

( 369 ) IO C 392, 19.12.2012, lch. 1.

( 370 ) IO C 200, 28.6.2014, lch. 1.

( 371 ) IO C 158, 5.6.2012, lch. 4.

( 372 ) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf

( 373 ) IO L 336, 21.12.2010, lch. 24.

( 374 ) IO C 152, 26.6.2002, lch. 5.

( 375 ) IO C 39, 6.2.1998, lch. 2.

( 376 ) IO C 332, 15.11.2013, lch. 1.

( 377 ) IO C 257, 27.10.2009, lch. 1.

( 378 ) IO C 25, 26.1.2013, lch. 1.

( 379 ) IO C 184, 22.7.2008, lch. 13.

( 380 ) IO C 13, 17.1.2004, lch. 3.

( 381 ) IO C 317, 12.12.2008, lch. 10.

( 382 ) IO C 132, 11.6.2009, lch. 6.

( 383 ) IO C 99, 4.4.2014, lch. 3.

( 384 ) IO C 8, 11.1.2012, lch. 15.

( 385 ) IO L 318, 17.11.2006, lch. 17.

Top