EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R1851-20191106

Consolidated text: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1851 z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1851/2019-11-06

02019R1851 — PL — 06.11.2019 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

►C1  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1851

z dnia 28 maja 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji ◄

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U. L 285 z 6.11.2019, s. 1)


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 108, 7.4.2022, s.  70 (2019/1851)
▼B

▼C1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1851

z dnia 28 maja 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji

▼B

(Tekst mający znaczenie dla EOG)Artykuł 1

Jednorodność ekspozycji bazowych

Do celów art. 20 ust. 8 i art. 24 ust. 15 rozporządzenia (UE) 2017/2402 ekspozycje bazowe uznaje się za jednorodne, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) 

ekspozycje bazowe odpowiadają jednemu z następujących rodzajów aktywów:

(i) 

kredyty na nieruchomości mieszkalne zabezpieczone co najmniej jedną hipoteką na nieruchomości mieszkalnej albo w pełni gwarantowane przez dowolnego uznanego dostawcę ochrony kredytowej spośród tych, o których mowa w art. 201 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 ), i kwalifikujące się co najmniej do stopnia jakości kredytowej 2 zgodnie z częścią trzecią tytuł II rozdział 2 tego rozporządzenia;

(ii) 

kredyty na nieruchomości komercyjne zabezpieczone co najmniej jedną hipoteką na nieruchomości komercyjnej, którą może być między innymi budynek biurowy lub inny obiekt komercyjny;

(iii) 

instrumenty kredytowe dla osób fizycznych, przeznaczone na cele konsumpcyjne osobiste lub rodzinne lub na cele konsumpcyjne gospodarstw domowych;

(iv) 

instrumenty kredytowe, w tym kredyty i umowy leasingu, udzielane wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom lub spółkom;

(v) 

kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów;

(vi) 

należności z tytułu kart kredytowych;

(vii) 

należności z tytułu dostaw i usług;

(viii) 

inne ekspozycje bazowe, które na podstawie wewnętrznych metodyk i parametrów są uznawane przez jednostkę inicjującą lub jednostkę sponsorującą za stanowiące odrębny rodzaj aktywów;

b) 

ekspozycje bazowe są inicjowane zgodnie ze standardami, które przewidują stosowanie podobnego podejścia do oceny powiązanego ryzyka kredytowego;

c) 

ekspozycje bazowe są obsługiwane zgodnie z podobnymi procedurami dotyczącymi monitorowania i pobierania należności gotówkowych oraz administrowania tymi należnościami po stronie aktywów jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji;

d) 

zastosowanie ma co najmniej jedno kryterium jednorodności zgodnie z art. 2.

Do celów lit. a) niniejszego artykułu, jeżeli ekspozycja bazowa odpowiada więcej niż jednemu rodzajowi aktywów, w danej sekurytyzacji ekspozycję tę przypisuje się tylko jednemu rodzajowi aktywów.

Wszelkie zmiany ekspozycji bazowych w puli uznanej za jednorodną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie mają wpływu na tę jednorodność, jeżeli zmiany te nastąpiły z przyczyn pozostających poza kontrolą jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej.

Artykuł 2

Kryteria jednorodności

1.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (i), są następujące:

a) 

pozycja w hierarchii praw do zaspokojenia z zabezpieczenia, przy czym pula ekspozycji bazowych obejmuje tylko jedne z poniższych:

(i) 

kredyty zabezpieczone najbardziej uprzywilejowanymi prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości mieszkalnej;

(ii) 

kredyty zabezpieczone podporządkowanymi oraz wszystkimi o wyższym uprzywilejowaniu prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości mieszkalnej;

(iii) 

kredyty zabezpieczone podporządkowanymi prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości mieszkalnej;

b) 

rodzaj nieruchomości mieszkalnej, przy czym pula obejmuje tylko jedne z poniższych:

(i) 

nieruchomości generujące dochód;

(ii) 

nieruchomości, które nie generują dochodu;

c) 

jurysdykcja, przy czym pula obejmuje ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w tej samej jurysdykcji.

2.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (ii), są następujące:

a) 

pozycja w hierarchii praw do zaspokojenia z zabezpieczenia, przy czym pula obejmuje tylko jeden z poniższych rodzajów ekspozycji bazowych:

(i) 

kredyty zabezpieczone najbardziej uprzywilejowanymi prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości komercyjnej;

(ii) 

kredyty zabezpieczone podporządkowanymi oraz wszystkimi o wyższym uprzywilejowaniu prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości komercyjnej;

(iii) 

kredyty zabezpieczone podporządkowanymi prawami do zaspokojenia z zabezpieczenia na nieruchomości komercyjnej;

b) 

rodzaj nieruchomości komercyjnej, przy czym pula obejmuje tylko jedne z poniższych:

(i) 

budynki biurowe;

(ii) 

obiekty handlu detalicznego;

(iii) 

szpitale;

(iv) 

obiekty magazynowe;

(v) 

hotele;

(vi) 

obiekty przemysłowe;

(vii) 

inne określone rodzaje nieruchomości komercyjnych;

c) 

jurysdykcja, przy czym pula obejmuje ekspozycje bazowe zabezpieczone nieruchomościami zlokalizowanymi w tej samej jurysdykcji.

3.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (iv), są następujące:

a) 

rodzaj dłużnika, przy czym pula obejmuje tylko jeden z poniższych rodzajów dłużników:

(i) 

mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;

(ii) 

inne rodzaje przedsiębiorstw i spółek;

b) 

jurysdykcja, przy czym pula obejmuje tylko jeden z poniższych rodzajów ekspozycji bazowych:

(i) 

ekspozycje zabezpieczone nieruchomościami zlokalizowanymi w tej samej jurysdykcji;

(ii) 

ekspozycje wobec dłużników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w tej samej jurysdykcji.

4.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (v), są następujące:

a) 

rodzaj dłużnika, przy czym pula obejmuje ekspozycje bazowe wobec tylko jednego z poniższych rodzajów dłużników:

(i) 

osoby fizyczne;

(ii) 

mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;

(iii) 

inne rodzaje przedsiębiorstw i spółek;

(iv) 

podmioty sektora publicznego;

(v) 

instytucje finansowe;

b) 

jurysdykcja, przy czym pula obejmuje ekspozycje bazowe wobec dłużników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w tej samej jurysdykcji.

5.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (vi), są następujące:

a) 

rodzaj dłużnika, przy czym pula obejmuje ekspozycje bazowe wobec tylko jednego z poniższych rodzajów dłużników:

(i) 

osoby fizyczne;

(ii) 

mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa;

(iii) 

inne rodzaje przedsiębiorstw i spółek;

(iv) 

podmioty sektora publicznego;

(v) 

instytucje finansowe;

b) 

jurysdykcja, przy czym pula obejmuje ekspozycje bazowe wobec dłużników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w tej samej jurysdykcji.

6.  

Kryteria jednorodności dla rodzaju aktywów, o którym mowa w art. 1 lit. a) ppkt (viii), są następujące:

a) 

rodzaj dłużnika;

b) 

pozycja w hierarchii praw do zaspokojenia z zabezpieczenia;

c) 

rodzaj nieruchomości;

d) 

jurysdykcja.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

Top