EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0847-20200101

Consolidated text: Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/847/2020-01-01

02015R0847 — GA — 01.01.2020 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2015/847 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 20 Bealtaine 2015

maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

(IO L 141 5.6.2015, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2019/2175 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 18 Nollaig 2019

  L 334

1

27.12.2019


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 243, 18.9.2015, lch.  15 (2015/847)
▼B

RIALACHÁN (AE) 2015/847 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 20 Bealtaine 2015

maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Leagtar síos rialacha leis an Rialachán seo maidir le faisnéis faoi íocóirí agus faoi íocaaithe a ghabhann le haistriú cistí, in aon airgeadra, chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, a imscrúdú agus a bhrath, i gcás ina bhfuil ceann amháin ar a laghad de na soláthraithe seirbhíse íocaíochta a bhfuil baint acu le haistriú cistí bunaithe san Aontas.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.  Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le haistrithe cistí, in aon airgeadra, a sheolfaidh nó a gheobhaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta nó soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach atá bunaithe san Aontas.

2.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na seirbhísí a liostaítear i bpointí (a) go (m) nó (o) d'Airteagal 3 de Threoir 2007/64/CE.

3.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le haistrithe cistí a dhéantar le cárta íocaíochta, le hionstraim airgid leictreonaigh, ná le haon fón póca ná feiste dhigiteach ná teicneolaíochta faisnéise eile, atá réamhíoctha nó iaríoctha agus a bhfuil saintréithe comhchosúla acu, i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

úsáidtear an cárta, an ionstraim nó an fheiste sin go heisiach chun íoc as earraí nó seirbhísí; agus

(b) 

gabhann uimhir an chárta, na hionstraime nó na feiste thuasluaite le gach aistriú a thiocfaidh ón idirbheart.

Beidh feidhm ag an Rialachán seo, áfach, i gcás ina n-úsáidtear cárta íocaíochta, ionstraim airgid leictreonaigh nó fón póca, nó aon fheiste dhigiteach nó teicneolaíochta faisnéise eile atá réamhíoctha nó iaríoctha agus a bhfuil saintréithe comhchosúla acu chun aistriú cistí ó dhuine go duine a dhéanamh.

4.  Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le daoine nach bhfuil aon ghníomhaíocht ar bun acu seachas doiciméid pháipéir a iompú ina sonraí leictreonacha agus a dhéanann amhlaidh de bhun chonradh le soláthraí seirbhíse íocaíochta ná maidir le daoine arb í an aon ghníomhaíocht atá ar bun acu córais teachtaireachtaí nó córais tacaíochta eile chun cistí a tharchur nó córais imréitigh agus socraíochta a sholáthar do sholáthraithe seirbhíse íocaíochta.

Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na haistrithe cistí seo a leanas:

▼C1

(a) 

aistrithe cistí lena ndéanann an t-íocóir airgead tirim a aistharraingt ó chuntas íocaíochta an íocóra féin;

▼B

(b) 

aistrithe cistí lena ndéantar cistí a aistriú chuig údarás poiblí mar íocaíocht ar chánacha, ar fhíneálacha nó ar thobhaigh eile laistigh de Bhallstát;

(c) 

aistrithe cistí i gcás inar soláthraithe seirbhíse íocaíochta iad an t-íocóir agus an t-íocaí araon atá ag gníomhú thar a gceann féin;

(d) 

aistrithe cistí a dhéantar trí íomhánna seice a mhalartú, lena n-áirítear seiceanna teasctha.

▼C1

5.  Féadfaidh Ballstát a chinneadh gan an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar aistrithe cistí laistigh dá chríoch chuig cuntas íocaíochta íocaí lena gceadófar íocaíocht go heisiach chun earraí nó seirbhísí a sholáthar i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

▼B

(a) 

tá soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí faoi réir Threoir (AE) 2015/849;

(b) 

tá soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí in ann, trí bhíthin aitheantóir idirbhirt uathúil, an t-aistriú cistí ón duine a bhfuil comhaontú aige leis an íocaí chun earraí nó seirbhísí a sholáthar, a rianú siar tríd an íocaí;

(c) 

ní mó méid an aistrithe cistí ná EUR 1 000 .

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

▼C1

(1) 

ciallaíonn “maoiniú sceimhlitheoireachta” maoiniú sceimhlitheoireachta mar a shainmhínítear é in Airteagal 1(5) de Threoir (AE) 2015/849;

▼B

(2) 

ciallaíonn “sciúradh airgid” na gníomhaíochtaí sciúrtha airgid dá dtagraítear in Airteagal 1(3) agus (4) de Threoir (AE) 2015/849;

(3) 

ciallaíonn “íocóir” duine ag a bhfuil cuntas íocaíochta agus a cheadaíonn aistriú cistí ón gcuntas íocaíochta sin, nó, i gcás nach bhfuil cuntas íocaíochta ann, duine a thugann ordú aistrithe cistí;

(4) 

ciallaíonn “íocaí” duine atá ceaptha an t-aistriú cistí a fháil;

(5) 

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse íocaíochta” na catagóirí soláthraí seirbhíse íocaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(1) de Threoir 2007/64/CE, daoine nádúrtha nó dlítheanacha a thairbhíonn de tharscaoileadh de bhun Airteagal 26 den Treoir sin agus daoine dlítheanacha a thairbhíonn de tharscaoileadh faoi Airteagal 9 de Threoir 2009/110/CE, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 ), lena soláthraítear seirbhísí aistrithe cistí;

(6) 

ciallaíonn “soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach” soláthraí seirbhíse íocaíochta, nach soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra ná an íocaí é, a fhaigheann agus a sheachadann aistriú cistí thar ceann sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra nó an íocaí nó thar ceann soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach eile;

(7) 

ciallaíonn “cuntas íocaíochta” cuntas íocaíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (14) d'Airteagal 4 de Threoir 2007/64/CE;

(8) 

ciallaíonn “cistí” cistí mar a shainmhínítear iad i bpointe (15) d'Airteagal 4 de Threoir 2007/64/CE;

(9) 

▼C1

ciallaíonn “aistriú cistí” aon idirbheart a dhéantar ar a laghad go páirteach trí mhodhanna leictreonacha thar ceann íocóra trí sholáthraí seirbhíse íocaíochta, d'fhonn cistí a chur ar fáil d'íocaí trí sholáthraí seirbhíse íocaíochta, beag beann arb é an t-íocóir agus an t-íocaí an duine céanna agus beag beann arb é soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra agus soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí an soláthraí céanna, lena n-áirítear:

▼B

(a) 

aistriú creidmheasa mar atá sainmhínithe i bpointe (1) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 260/2012;

(b) 

dochar díreach, mar a shainítear é i bpointe (2) Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 260/2012;

(c) 

seoltán airgid mar a shainmhínítear é i bpointe (13) d'Airteagal 4 de Threoir 2007/64/CE, cibé an seoltán náisiúnta nó trasteorann é;

(d) 

aistriú cistí a dhéantar le cárta íocaíochta, le hionstraim airgid leictreonaigh, nó le fón póca, nó le feiste dhigiteach nó TF eile, atá réamhíoctha nó iaríoctha agus a bhfuil saintréithe comhchosúla acu;

(10) 

ciallaíonn “aistriú baisc-chomhaid” beart aistrithe éagsúla aonair cistí arna gcur le chéile le haghaidh seachadadh;

(11) 

ciallaíonn “aitheantóir idirbhirt uathúil” teaglam de litreacha, d'uimhreacha nó de shiombailí arna chinneadh ag an soláthraí seirbhíse íocaíochta, i gcomhréir le prótacail na gcóras socraíochta agus íocaíochta nó na gcóras teachtaireachtaí a úsáidtear chun na cistí a aistriú, lenar féidir an t-idirbheart a rianú siar go dtí an t-íocóir agus an t-íocaí;

(12) 

ciallaíonn “aistriú cistí ó dhuine go duine” idirbheart idir daoine nádúrtha, ag gníomhú dóibh mar thomhaltóirí, chun críocha eile seachas trádáil, gnó nó gairm bheatha.CAIBIDIL II

OIBLEAGÁIDÍ AR SHOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSE ÍOCAÍOCHTAROINN 1

Oibleagáidí ar sholáthraithe seirbhíse íocaíochta an íocóra

Airteagal 4

Faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí

1.  Áiritheoidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra go ngabhfaidh an fhaisnéis seo a leanas faoin íocóir leis na haistrithe cistí:

(a) 

ainm an íocóra;

(b) 

uimhir chuntais íocaíochta an íocóra; agus

(c) 

seoladh, uimhir dhoiciméad phearsanta oifigiúil, uimhir aitheantais chustaiméara, nó áit bhreithe agus dáta breithe an íocóra.

2.  Áiritheoidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra go ngabhfaidh an fhaisnéis seo a leanas faoin íocaí le haistrithe cistí:

(a) 

ainm an íocaí; agus

(b) 

uimhir chuntais íocaíochta an íocaí.

►C1  3.  De mhaolú ar phointe (b) de mhír 1 agus phointe (b) de mhír 2, i gcás aistrithe nach ndéantar ó chuntas nó chuig cuntas íocaíochta, áiritheoidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra go bhfuil aitheantóir idirbhirt uathúil ◄ ag gabháil leis an aistriú cistí in ionad uimhir (uimhreacha) an chuntais íocaíochta.

▼C1

4.  Sula n-aistreoidh sé na cistí, fíoróidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra cruinneas na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 ar bhonn doiciméid, sonraí nó faisnéis a fuarthas ó fhoinse iontaofa agus neamhspleách.

▼B

5.  Measfar an fíorú dá dtagraítear i mír 4 a bheith déanta sna cásanna seo a leanas:

(a) 

i gcás ina bhfuil céannacht íocóra fíoraithe i gcomhréir le hAirteagal 13 de Threoir (AE) 2015/849 agus go bhfuil an fhaisnéis atá faighte de bhun an fhíoraithe sin stóráilte i gcomhréir le hAirteagal 40 den Treoir sin; nó

(b) 

i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 14(5) de Threoir 2015/849 maidir leis an íocóir.

6.  Gan dochar do na maoluithe dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6, ní dhéanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra aon aistriú cistí a fhorghníomhú sula ndéanfaidh sé a áirithiú go bhfuil an tAirteagal seo á chomhlíonadh ina n-iomláine.

Airteagal 5

Aistrithe cistí laistigh den Aontas

1.  De mhaolú ar Airteagal 4(1) agus (2), i gcás ina bhfuil na soláthraithe seirbhíse íocaíochta uile a bhfuil baint acu leis an slabhra íocaíochta bunaithe san Aontas, beidh uimhir chuntais íocaíochta an íocóra agus an íocaí araon, nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 4(3), an t-aitheantóir idirbhirt uathúil, ar a laghad, ag gabháil leis an aistriú cistí gan dochar, i gcás inarb infheidhme, do na ceanglais faisnéise a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh 260/2012.

2.  D'ainneoin mhír 1, déanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra, laistigh de thrí lá oibre ó iarraidh ar fhaisnéis a fháil, ar iarraidh ó sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí nó ón soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach, an méid seo a leanas a chur ar fáil:

(a) 

le haghaidh aistrithe cistí ar mó ná EUR 1 000 iad, cibé an ndéantar na haistrithe sin in idirbheart aonair nó i roinnt idirbheart a dhealraíonn a bheith nasctha le chéile, an fhaisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí i gcomhréir le hAirteagal 4,

(b) 

d'aistrithe cistí nach mó ná EUR 1 000 agus nach ndealraíonn a bheith nasctha le haistrithe cistí eile, ar mó ná EUR 1 000 iad, agus an t-aistriú i dtrácht san áireamh, ar a laghad:

(i) 

ainmneacha an íocóra agus an íocaí; agus

(ii) 

uimhreacha cuntais íocaíochta an íocóra agus an íocaí nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 4(3), an t-aitheantóir idirbhirt uathúil.

3.  De mhaolú ar Airteagal 4(4), i gcás aistrithe cistí dá dtagraítear i mír 2(b) den Airteagal seo, ní gá do sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra an fhaisnéis a fhíorú, ar faisnéis í a bhaineann leis an íocóir, ach amháin:

(a) 

i gcás ina mbeidh na cistí atá le haistriú faighte ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra in airgead tirim nó in airgead leictreonach anaithnid; nó

(b) 

i gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra chun drochamhras a bheith air gurb ann do sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta.

Airteagal 6

Aistrithe cistí amach as an Aontas

1.  Maidir le haistriú baisc-chomhaid ó íocóir aonair i gcás ina bhfuil soláthraithe seirbhíse íocaíochta na n-íocaithe bunaithe lasmuigh den Aontas, ní bheidh feidhm ag Airteagal 4(1) maidir leis na haistrithe aonair cuachta le chéile iontu, ar choinníoll go bhfuil san aistriú baisc-chomhaid an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4 (1), (2) agus (3), gur fíoraíodh an fhaisnéis sin i gcomhréir le hAirteagal 4(4) agus (5), agus go bhfuil uimhir chuntais íocaíochta an íocóra nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 4(3), go bhfuil an t-aitheantóir idirbhirt uathúil ar na haistrithe aonair.

2.  De mhaolú ar Airteagal 4(1), agus, i gcás inarb iomchuí, gan dochar don fhaisnéis a cheanglaítear a sholáthar i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 260/2012, i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí bunaithe lasmuigh den Aontas, is é a bheidh ag gabháil le haistrithe cistí nach mó ná EUR 1 000 agus a dhealraíonn nach bhfuil siad nasctha le haistrithe cistí eile, ar mó ná EUR 1 000 iad agus an t-aistriú i dtrácht san áireamh, an méid seo a leanas ar laghad:

(a) 

ainmneacha an íocóra agus an íocaí; agus

(b) 

uimhreacha cuntais íocaíochta an íocóra agus an íocaí nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 4(3), an t-aitheantóir idirbhirt uathúil.

De mhaolú ar Airteagal 4(4), ní gá do sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra an fhaisnéis dá dtagraítear sa mhír seo a bhaineann leis an íocóir, a fhíorú ach amháin:

(a) 

i gcás ina mbeidh na cistí atá le haistriú faighte ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra in airgead tirim nó in airgead leictreonach anaithnid; nó

(b) 

i gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra chun drochamhras a bheith air gurb ann do sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta.ROINN 2

▼C1

Oibleagáidí ar sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí

▼B

Airteagal 7

Faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí atá ar iarraidh a bhrath

1.  Cuirfidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí nósanna imeachta éifeachtacha chun feidhme le brath an bhfuil na réimsí a bhaineann leis an bhfaisnéis faoin íocóir agus faoin íocaí sa chóras teachtaireachtaí nó sa chóras íocaíochta agus socraíochta a úsáidtear chun na cistí a aistriú, líonta isteach agus carachtair nó ionchuir atá inghlactha i gcomhréir le cleachtais an chórais sin á n-úsáid.

2.  Cuirfidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí nósanna imeachta éifeachtacha chun feidhme, lena n-áirítear, nuair is iomchuí, faireachán ex-post nó faireachán fíor-ama, chun a bhrath an bhfuil an fhaisnéis seo a leanas faoin íocóir agus faoin íocaí ar iarraidh:

(a) 

le haghaidh aistrithe cistí i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra bunaithe san Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 5;

(b) 

le haghaidh aistrithe cistí i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra bunaithe lasmuigh den Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus (2).

(c) 

le haghaidh aistrithe baisc-chomhaid i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra bunaithe lasmuigh den Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus (2) i leith an aistrithe baisc-chomhaid sin.

3.  I gcás aistrithe cistí ar mó ná EUR 1 000 iad, cibé an ndéantar na haistrithe sin in idirbheart aonair nó i roinnt idirbheart a dhealraíonn a bheith nasctha le chéile, sula ndéanfaidh sé iad a chur do shochar chuntas íocaíochta an íocaí nó na cistí a chur ar fáil don íocaí, déanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí cruinneas na faisnéise dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a bhaineann leis an íocaí, a fhíorú ar bhonn doiciméad, sonraí nó faisnéise a bheidh faighte ó fhoinse iontaofa agus neamhspleách, gan dochar do na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 69 agus in Airteagal 70 de Threoir 2007/64/CE.

4.  I gcás aistrithe cistí nach mó ná EUR 1 000 agus a dhealraíonn nach bhfuil siad nasctha le haistrithe cistí eile, ar mó ná EUR 1 000 iad agus an t-aistriú i dtrácht san áireamh, ní gá do sholáthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí cruinneas na faisnéise a bhaineann leis an íocaí a fhíorú, ach amháin:

(a) 

i gcás ina ndéanann soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí na cistí a íoc amach in airgead tirim nó in airgead leictreonach anaithnid; nó

(b) 

i gcás ina bhfuil forais réasúnacha ag soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí chun drochmahras a bheith air, go bhfuil sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta ag tarlú.

5.  Measfar an fíorú dá dtagraítear i mír 3 agus i mír 4 a bheith déanta:

(a) 

i gcás ina bhfuil céannacht íocaí fíoraithe i gcomhréir le hAirteagal 13 de Threoir (AE) 2015/849 agus go bhfuil an fhaisnéis atá faighte de bhun an fhíoraithe sin stóráilte i gcomhréir le hAirteagal 40 den Treoir sin; nó

(b) 

i gcás ina bhfuil feidhm ag Airteagal 14(5) de Threoir (AE) 2015/849 maidir leis an íocaí.

Airteagal 8

Aistrithe cistí ina bhfuil faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí ar iarraidh nó neamhiomlán

1.  Cuirfidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí nósanna imeachta éifeachtacha riosca-bhunaithe chun feidhme, lena n-áirítear nósanna imeachta atá bunaithe ar an mbonn riosca-íogair dá dtagraítear in Airteagal 13 de Threoir (AE) 2015/849, chun a chinneadh an ndéanfaidh sé aistriú cistí ina bhfuil an fhaisnéis iomlán a cheanglaítear faoin íocóir agus faoin íocaí in easnamh a fhorghníomhú, a dhiúltú nó a fhionraí agus chun an ghníomhaíocht leantach iomchuí a ghlacadh.

I gcás ina bhfaigheann soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí amach, agus é ag fáil aistrithe cistí, go bhfuil an fhaisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí dá dtagraítear in Airteagal 4(1) nó (2), Airteagal 5(1)nó Airteagal 6 ar iarraidh nó neamhiomlán, nó nach bhfuil sí líonta isteach agus na carachtair nó na hionchuir atá inghlactha faoi chleachtais an chórais teachtaireachtaí nó an chórais íocaíochta agus socraíochta dá dtagraítear in Airteagal 7(1) á n-úsáid, ►C1  diúltóidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí don aistriú nó iarrfaidh sé an fhaisnéis a cheanglaítear a sholáthar faoin íocóir agus faoin íocaí, sula ndéanfaidh sé na cistí a chur do shochar chuntas íocaíochta an íocaí, nó tar éis dó déanamh amhlaidh, nó sula ndéanfaidh sé na cistí a chur ar fáil don íocaí, nó tar éis dó déanamh amhlaidh, ar bhonn riosca-íogair. ◄

2.  I gcás ina mainníonn soláthraí seirbhíse íocaíochta arís agus arís eile an fhaisnéis a cheanglaítear faoin íocóir nó faoin íocaí a sholáthar, déanfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí bearta, agus d'fhéadfaí a áireamh air sin ar dtús rabhaidh a eisiúint agus sprioc-amanna a shocrú, sula ndiúltóidh sé aon aistrithe cistí ina dhiaidh sin ón soláthraí seirbhíse íocaíochta sin nó sula ndéanfaidh sé a chaidreamh gnó leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta a shrianadh nó a fhoirceannadh.

Tabharfaidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí tuairisc faoin mhainneachtain sin, agus faoi na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.

Airteagal 9

Measúnú agus tuairisciú

Cuirfidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocaí faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí atá ar iarraidh nó neamhiomlán san áireamh le linn dó measúnú á dhéanamh an bhfuil aistriú cistí, nó aon idirbheart lena mbaineann, amhrasach, agus an bhfuil sé le tuairisciú chuig an Aonad um Fhaisnéis Airgeadais (AFA) i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/849.ROINN 3

Oibleagáidí ar sholáthraithe seirbhíse íocaíochta idirghabhálacha

Airteagal 10

Faisnéis faoin íocóir agus faoin íocaí a choinneáil leis an aistriú

Áiritheoidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta idirghabhálacha go gcoinneofar an fhaisnéis ar fad a fuarthas faoin íocóir agus faoin íocaí a ghabhann le haistriú cistí leis an aistriú.

Airteagal 11

▼C1

Faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí atá ar iarraidh a bhrath

▼B

1.  Déanfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach nósanna imeachta éifeachtacha a chur chun feidhme le brath an bhfuil na réimsí a bhaineann leis an bhfaisnéis faoin íocóir agus faoin íocaí sa chóras teachtaireachtaí nó sa chóras íocaíochta agus socraíochta a úsáidtear chun na cistí a aistriú líonta isteach agus carachtair nó ionchuir atá inghlactha i gcomhréir le cleachtais an chórais sin á n-úsáid.

2.  Cuirfidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach nósanna imeachta éifeachtacha chun feidhme, lena n-áirítear, nuair is iomchuí, faireachán ex-post nó faireachán fíor-ama, chun a bhrath an bhfuil an fhaisnéis seo a leanas faoin íocóir nó faoin íocaí ar iarraidh:

(a) 

le haghaidh aistrithe cistí, i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra agus an íocaí bunaithe san Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 5;

(b) 

le haghaidh aistrithe cistí, i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra nó an íocaí bunaithe lasmuigh den Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus (2);

(c) 

le haghaidh aistrithe baisc-chomhaid, i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhíse íocaíochta an íocóra nó an íocaí bunaithe lasmuigh den Aontas, an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus (2) i leith an aistrithe baisc-chomhaid sin.

Airteagal 12

Aistrithe cistí ina bhfuil faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí ar iarraidh

1.  Cuirfidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach nósanna imeachta éifeachtacha riosca-bhunaithe i bhfeidhm atá bunaithe ar an riosca chun a chinneadh aistriú cistí ina bhfuil an fhaisnéis a cheanglaítear a sholáthar faoin íocóir agus faoin íocaí in easnamh a fhorghníomhú, a dhiúltú nó a fhionraí agus chun an ghníomhaíocht leantach iomchuí a ghlacadh.

I gcás ina bhfaigheann an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach amach, agus é ag fáil aistrithe cistí, go bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 4(1) nó (2), Airteagal 5(1) nó Airteagal 6 ar iarraidh, nó nach bhfuil sí líonta isteach agus carachtair nó ionchuir atá inghlactha i gcomhréir le cleachtais an chórais teachtaireachtaí nó an chórais íocaíochta agus socraíochta dá dtagraítear in Airteagal 7(1) á n- úsáid, diúltóidh sé don aistriú nó iarrfaidh sé an fhaisnéis a cheanglaítear a sholáthar faoin íocóir agus faoin íocaí, sula ndéantar tarchur aistriú na gcistí nó ina dhiaidh sin, ar bhonn riosca-íogair.

2.  I gcás ina mainníonn soláthraí seirbhíse íocaíochta arís is arís eile an fhaisnéis a cheanglaítear faoin íocóir nó faoin íocaí a sholáthar, glacfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach bearta, agus d'fhéadfaí a áireamh orthu ar dtús rabhaidh a eisiúint agus sprioc-amanna a shocrú, sula ndiúltóidh sé aon aistriú cistí ina dhiaidh sin ón soláthraí seirbhíse íocaíochta sin nó sula ndéanfaidh sé a chaidreamh gnó leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta a shrianadh, a theorannú nó a fhoirceannadh.

Tabharfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach tuairisc faoin mainneachtain sin, agus na bearta a rinneadh, don údarás inniúil atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh forálacha maidir le frith-sciúradh airgid agus maidir le frithmhaoiniú sceimhlitheoireachta.

Airteagal 13

Measúnú agus tuairisciú

Cuirfidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach faisnéis faoin íocóir nó faoin íocaí atá ar iarraidh san áireamh le linn dó measúnú á dhéanamh an bhfuil aistriú cistí, nó aon idirbheart lena mbaineann, amhrasach, agus an bhfuil sí le tuairisciú chuig AFA i gcomhréir le Treoir (AE) 2015/849.CAIBIDIL III

FAISNÉIS, COSAINT SONRAÍ, AGUS TAIFID A CHOIMEÁD

Airteagal 14

Faisnéis a chur ar fáil

Freagróidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta go hiomlán agus gan mhoill, lena n-áirítear trí phointe teagmhála lárnach i gcomhréir le hAirteagal 45(9) de Threoir (AE) 2015/849 i gcás inar ceapadh pointe teagmhála den sórt sin, agus i gcomhréir leis na ceanglais nós imeachta atá leagtha síos i ndlí náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil siad bunaithe, d'fhiosrúcháin a thig go heisiach ó údaráis an Bhallstáit sin atá freagrach as sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc agus achomhrac maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear a sholáthar faoin Rialachán seo.

Airteagal 15

Sonraí a chosaint

▼M1

1.  Tá próiseáil sonraí pearsanta faoin Rialachán seo faoi réir Rialacháin (AE) Uimh. 2019/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ). Maidir le sonraí pearsanta a bhíonn an Coimisiún a phróiseáil nó ÚEM de bhun an Rialacháin seo, tá siad faoi réir Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 3 ).

▼B

2.  Ní dhéanfaidh soláthraithe seirbhísí íocaíochta sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhonn an Rialacháin seo ach amháin chun críocha cosc a chur ar sciúradh airgid agus ar mhaoiniú sceimhlitheoireachta agus ní dhéanfar tuilleadh próiseála orthu ar bhealach nach bhfuil ag luí leis na críocha sin. Toirmeascfar sonraí pearsanta a phróiseáil ar bhonn an Rialacháin seo chun críocha tráchtála.

3.  Déanfaidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta an fhaisnéis a cheanglaítear a sholáthar de bhun Airteagal 10 de Threoir 95/46/CE a chur ar fáil do chliaint nua sula mbunófar caidreamh gnó nó sula ndéanfar idirbheart ócáideach. Áireofar ar an bhfaisnéis sin, go háirithe, fógra ginearálta faoi na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar sholáthraithe seirbhísí íocaíochta faoin Rialachán seo agus sonraí pearsanta á bpróiseáil acu chun críocha cosc a chur ar sciúradh airgid agus ar mhaoiniú sceimhlitheoireachta.

4.  Áiritheoidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta go n-urramófar rúndacht na sonraí a phróiseáiltear.

Airteagal 16

Taifid a choimeád

1.  Ní dhéanfar faisnéis faoin íocóir ná faoin íocaí a choinneáil níos faide ná mar atá géarghá léi. Coinneoidh soláthraíthe seirbhíse íocaíochta an íocóra agus an íocaí taifid den fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagail 4 go 7 ar feadh thréimhse chúig bliana.

2.  Ar dhul in éag don tréimhse coinneála dá dtagraítear i mír 1, áiritheoidh soláthraithe seirbhísí íocaíochta go ndéantar na sonraí pearsanta a scriosadh, mura bhforáiltear a mhalairt sa dlí náisiúnta, arb é an dlí é lena gcinnfear na cúinsí faoina bhféadfaidh soláththraithe seirbhíse íocaíochta na sonraí a choinneáil tuilleadh nó faoina ndéanfaidh siad na sonraí a choinneáil tuilleadh. Ní fhéadfaidh na Ballstáit tréimhse coinneála is faide a cheadú nó a cheangal ach amháin tar éis dóibh measúnú iomlán a dhéanamh ar an ngá le coinneáil tuilleadh den sórt sin agus ar a chomhréireacht, agus i gcás ina measann siad go bhfuil údar le coinneáil tuilleadh den sórt sin chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath nó a imscrúdú. Ní rachaidh an tréimhse coinneála bhreise sin thar chúig bliana.

3.  I gcás ina mbeidh imeachtaí dlíthiúla ar feitheamh i mBallstát an 25 Meitheamh 2015, ar imeachtaí iad a bhaineann le sciúradh amhrasta airgid nó maoiniú amhrasta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, agus i gcás ina bhfuil faisnéis nó doiciméid a bhaineann leis na himeachtaí sin ar feitheamh i seilbh ag soláthraí seirbhíse íocaíochta, féadfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta an fhaisnéis sin nó na doiciméid sin a choinneáil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta ar feadh tréimhse cúig bliana ón 25 Meitheamh 2015. Gan dochar don dlí coiriúil náisiúnta maidir le fianaise is infheidhme i ndáil le himscrúduithe coiriúla leanúnacha agus imeachtaí dlíthiúla leanúnacha, féadfaidh na Ballstáit coinneáil faisnéise nó sonraí den sórt sin a cheadú nó a cheangal ar feadh tréimhse bhreise chúig bliana, i gcás inar suíodh gá agus comhréireacht coinneála tuilleadh den sórt sin chun sciúradh amhrasta airgid nó maoiniú amhrasta sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.CAIBIDIL IV

SMACHTBHANNAÍ AGUS FAIREACHÁN

Airteagal 17

Smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin

1.  Gan dochar don cheart chun foráil a dhéanamh do smachtbhannaí coiriúla agus chun iad a fhorchur, leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin is infheidhme i leith aon sárú ar fhorálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh siad na bearta uile is gá d'fhonn a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na smachtbhannaí agus na bearta dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach agus beidh siad ar aon dul leis na smachtbhannaí a leagtar síos i gcomhréir le Caibidil VI, Roinn 4, de Threoir (AE) 2015/849.

Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan rialacha a leagan maidir le smachtbhannaí riaracháin nó bearta riaracháin mar gheall ar shárú ar fhorálacha an Rialacháin seo ar forálacha iad atá faoi réir smachtbhannaí coiriúla ina ndlí náisiúnta. Sa chás sin, cuirfidh na Ballstáit na forálacha ábhartha sin den dlí choiriúil in iúl don Choimisiún.

2.  I gcás ina bhfuil feidhm ag oibleagáidí maidir le soláthraithe seirbhíse íocaíochta, áiritheoidh na Ballstáit i gcás sáraithe ar fhorálacha an Rialacháin seo, go bhféadfar smachtbhannaí nó bearta a chur i bhfeidhm, faoi réir an dlí náisiúnta, ar bhaill an chomhlachta bainistithe agus ar aon duine dlítheanach eile atá freagrach as an sárú, faoin dlí náisiúnta.

▼M1

3.  Faoin 26 Meitheamh 2017, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún agus do Chomhchoiste ÚEManna faoi na rialacha dá dtagraítear i mír 1. Tabharfaidh siad fógra gan mhoill mhíchuí don Choimisiún agus do ÚEUM faoi aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin orthu.

▼B

4.  I gcomhréir le hAirteagal 58(4) de Threoir (AE) 2015/849, beidh na cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdaithe uile is gá chun a gcuid feidhmeanna a fheidhmiú ag na húdaráis inniúla. I bhfeidhmiú a gcumhachtaí chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin a fhorchur, rachaidh na húdaráis inniúla i ndlúthchomhar le chéile chun a áirithiú go mbeidh an toradh inmhianaithe ar na smachtbhannaí riaracháin sin nó ar na bearta riaracháin sin agus déanfaidh siad a ngníomhaíocht a chomhordú agus iad ag déileáil le cásanna trasteorann.

5.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar daoine dlítheanacha a chur faoi dhliteanas mar gheall ar na sáruithe dá dtagraítear in Airteagal 18 ar bhain siad tairbhe astu, agus a rinne aon duine, ag gníomhú dó ina aonar nó mar chuid de chomhlacht de chuid an duine dhlítheanaigh sin, agus a bhfuil post ceannaireachta aige laistigh den duine dlítheanach atá bunaithe ar aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) 

cumhacht ionadaíocht a dhéanamh ar an duine dlítheanach;

(b) 

údarás chun cinntí a dhéanamh thar ceann an duine dhlítheanaigh; nó

(c) 

údarás chun rialú a fheidhmiú laistigh den duine dlítheanach.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit freisin go bhféadfar daoine dlítheanacha a chur faoi dhliteanas i gcás inarbh fhéidir le duine faoi údarás an duine dhlítheanaigh ceann de na sáruithe dá dtagraítear in Airteagal 18 a dhéanamh chun leasa an duine dhlítheanaigh sin, mar thoradh ar easpa maoirseachta nó rialaithe ag duine dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo.

7.  Feidhmeoidh údaráis inniúla as a gcuid cumhachtaí chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin a fhorchur i gcomhréir leis an Rialachán seo, ar aon cheann de na bealaí seo a leanas:

(a) 

trí fheidhm dhíreach;

(b) 

i gcomhar le húdaráis eile;

(c) 

trína bhfreagracht a tharmligean d'údaráis eile den sórt sin;

(d) 

trí iarratas a chur isteach chuig na húdaráis bhreithiúnacha inniúla.

Maidir le feidhmiú a gcumhachtaí chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin a fhorchur, rachaidh na húdaráis inniúla i ndlúthchomhar le chéile d'fhonn a áirithiú go mbeidh an toradh inmhianaithe ar na smachtbhannaí riaracháin sin nó ar na bearta riaracháin sin agus déanfaidh siad a ngníomhaíocht a chomhordú agus iad ag déileáil le cásanna trasteorann.

Airteagal 18

Forálacha sonracha

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ar a smachtbhannaí riaracháin agus ar a mbearta riaracháin ar a laghad na cinn sin a leagtar síos le hAirteagal 59(2) agus (3) de Threoir (AE) 2015/849.i gcás na sáruithe seo a leanas ar an Rialachán seo:

(a) 

mainneachtain arís is arís eile, nó mainneachtain chórasach, de chuid soláthraí seirbhíse íocaíochta chun an fhaisnéis a cheanglaítear faoin íocóir nó faoin íocaí a áireamh, de shárú ar Airteagal 4, Airteagal 5 nó Airteagal 6;

(b) 

mainneachtain arís is arís eile, mainneachtain chórasach nó mainneachtain thromchúiseach de chuid soláthraí seirbhíse íocaíochta taifid a choinneáil, de shárú ar Airteagal 16;

(c) 

mainneachtain de chuid soláthraí seirbhíse íocaíochta nósanna imeachta éifeachtacha riosca-bhunaithe a chur chun feidhme, de shárú ar Airteagal 8 nó Airteagal 12;

(d) 

mainneachtain thromchúiseach de chuid soláthraí seirbhíse íocaíochta idirghabhálach Airteagal 11 nó Airteagal 12 a chomhlíonadh.

Airteagal 19

Smachtbhannaí agus bearta a fhoilsiú

I gcomhréir le hAirteagal 60(1), (2) agus (3) de Threoir (AE) 2015/849, déanfaidh na húdaráis inniúla na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin a fhorchuirtear sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 17 agus in Airteagal 18 den Rialachán seo a fhoilsiú gan mhoill mhíchuí, lena n-áirítear faisnéis i ndáil le saghas agus le cineál an tsáraithe agus le céannacht na ndaoine atá freagrach as, más rud é gur gá agus gur comhréireach déanamh amhlaidh tar éis meastóireacht de réir an cháis.

Airteagal 20

Na húdaráis inniúla do chur smachtbhannaí nó bearta i bhfeidhm

1.  Agus cineál na smachtbhannaí riaracháin nó na mbeart riaracháin agus leibhéal na smachtbhannaí riaracháin airgid á gcinneadh acu, cuirfidh na húdaráis inniúla na cúinsí ábhartha ar fad san áireamh, lena n-áirítear na cinn sin a liostaítear in Airteagal 60(4) de Threoir (AE) 2015/849,

2.  Maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin a fhorchuirtear i gcomhréir leis an Rialachán seo, beidh feidhm ag Airteagal 62 de Threoir (AE) 2015/849.

Airteagal 21

Sáruithe a thuairisciú

1.  Bunóidh na Ballstáit sásraí éifeachtacha chun go ndéanfaí tuairisciú sáruithe ar an Rialachán seo chuig na húdaráis inniúla a spreagadh.

Maidir leis na sásraí sin, áireofar orthu ar a laghad na cinn dá dtagraítear in Airteagal 61(2) de Threoir (AE) 2015/849.

2.  Déanfaidh na soláthraithe seirbhíse íocaíochta, i gcomhar leis na húdaráis inniúla, nósanna imeachta inmheánacha iomchuí a bhunú dá gcuid fostaithe, nó do dhaoine a bhfuil post inchomparáide acu, chun sáruithe a thuairisciú go hinmheánach trí bhealach slán, neamhspleách, sonrach agus anaithnid, ar bealach é a bheidh comhréireach le cineál agus méid an tsoláthraí seirbhíse íocaíochta lena mbaineann.

Airteagal 22

Faireachán

1.  Ceanglóidh na Ballstáit ar na húdaráis inniúla faireachán éifeachtach a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo, agus na bearta is gá a dhéanamh d'fhonn an comhlíonadh sin a áirithiú agus spreagfaidh siad tuairisiciú chuig na húdaráis inniúla, trí shásraí éifeachtacha, ar sháruithe ar fhorálacha an Rialachán seo.

▼M1

2.  Tar éis fógra i gcomhréir le Airteagal 17(3), cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm Chaibidil IV, agus aird ar leith ann ar chásanna trasteorann.

▼BCAIBIDIL V

CUMHACHTAÍ CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 23

Nós imeachta coiste

1.  Gheobhaidh an Coimisiún cúnamh ón gCoiste um Chosc ar Sciúradh Airgid agus ar Mhaoiniú Sceimhlitheoireachta (“an Coiste”). Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 a bheidh sa choiste sin.

▼C1

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

▼BCAIBIDIL VI

MAOLUITHE

Airteagal 24

Comhaontuithe le tíortha agus le críocha nach cuid de chríoch an Aontais iad

1.  Féadfaidh an Coimisiún údarás a thabhairt d'aon Bhallstát comhaontú a thabhairt i gcrích le tríú tír nó le críoch atá lasmuigh de réim feidhme críochach CAE agus CFAE dá dtagraítear in Airteagal 355 CFAE (an “tír nó an chríoch lena mbaineann”), ar comhaontú é ina bhfuil maoluithe ón Rialachán seo, ionas gur féidir déileáil le haistrithe cistí idir an tír nó an chríoch sin agus an Ballstát lena mbaineann amhail is gur aistrithe cistí iad laistigh den Bhallstát sin.

Ní fhéadfar comhaontuithe den sórt sin a údarú ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo ar fad a leanas:

(a) 

go roinneann an tír nó an chríoch lena mbaineann aontas airgeadaíochta leis an mBallstát lena mbaineann, go bhfuil sí mar chuid de limistéar airgeadra an Bhallstáit sin nó go bhfuil coinbhinsiún airgeadaíochta sínithe aici leis an Aontas a ndéanann Ballstát ionadaíocht air;

(b) 

go bhfuil na soláthraithe seirbhíse íocaíochta sa tír nó sa chríoch lena mbaineann rannpháirteach go díreach nó go hindíreach i gcórais íocaíochta agus socraíochta sa Bhallstát sin; agus

(c) 

go gceanglaíonn an tír nó an chríoch lena mbaineann ar sholáthraithe seirbhíse íocaíochta atá faoina dlínse na rialacha céanna leis na rialacha a bhunaítear faoin Rialachán seo a chur i bhfeidhm.

2.  Ballstát ar mian leis comhaontú dá dtagraítear i mír 1 a thabhairt i gcrích, seolfaidh sé iarraidh chuig an gCoimisiún agus cuirfidh sé an fhaisnéis ar fad is gá chun breithmheas a dhéanamh ar an iarraidh ar fáil dó.

3.  Ar an gCoimisiún iarraidh den sórt sin a fháil, déileálfar go sealadach le haistrithe cistí idir an Ballstát sin agus an tír nó an chríoch lena mbaineann amhail is gur aistrithe cistí iad laistigh den Bhallstát sin, go dtí go dtiocfar ar chinneadh i gcomhréir leis an Airteagal seo.

4.  Más rud é, laistigh de dhá mhí ón iarraidh a fháil, go measann an Coimisiún nach bhfuil an fhaisnéis ar fad is gá chun breithmheas a dhéanamh ar an iarraidh aige, rachaidh sé i dteagmháil leis an mBallstát lena mbaineann agus sonróidh sé an fhaisnéis bhreise a cheanglaítear.

5.  Laistigh de mhí amháin tar éis don Choimisiún an fhaisnéis ar fad a fháil a mheasann sé is gá chun breithmheas a dhéanamh ar an iarraidh, tabharfaidh an Coimisiún fógra don Bhallstát iarrthach dá réir sin agus tarchuirfidh sé cóipeanna den iarraidh chuig na Ballstáit eile.

6.  Laistigh de thrí mhí ón bhfógra dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo a thabhairt, cinnfidh an Coimisiún, i gcomhréir le hAirteagal 23(2), an údaróidh sé don Bhallstát lena mbaineann an comhaontú is ábhar don iarraidh a thabhairt i gcrích.

Déanfaidh an Coimisiún, in aon chás, cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh laistigh de 18 mí ón iarraidh a fháil.

►C1

 

Faoin 26 Márta 2017, na Ballstáit ar údaraíodh dóibh comhaontuithe a thabhairt i gcrích le tír nó le críoch lena mbaineann de bhun Chinneadh Cur Chun Feidhme 2012/43/AE ón gCoimisiún ( 4 ), Chinneadh 2010/259/CE ón gCoimisiún ( 5 ), Chinneadh 2009/853/CE ón gCoimisiún ( 6 ) nó Chinneadh 2008/982/CE ón gCoimisiún ( 7 ), cuirfidh siad an fhaisnéis uasdátaithe ar fáil don Choimisiún is gá chun breithmheas a dhéanamh faoi phointe (c) den dara fomhír de mhír 1.

 ◄

Laistigh de thrí mhí ón bhfaisnéis sin a fháil, scrúdóidh an Coimisiún an fhaisnéis a chuirfear ar fáil chun a áirithiú go ndéanann an tír nó an chríoch lena mbaineann ceangal a chur ar sholáthraithe seirbhíse íocaíochta faoina dhlínse na rialacha céanna agus na rialacha sin a bhunaítear faoin Rialachán seo a chur i bhfeidhm. Má mheasann an Coimisiún, tar éis an scrúdú sin, nach bhfuil an coinníoll a leagtar síos i bpointe (c) den dara fomhír de mhír 1 á chomhlíonadh a thuilleadh, déanfaidh sé an Cinneadh ábhartha ón gCoimisiún nó an Cinneadh ábhartha Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún a aisghairm.

▼M1

Airteagal 25

Treoirlínte

Faoin 26 Meitheamh 2017, déanfaidh na ÚMEanna, treoirlínte a eisiúint a bheidh dírithe ar na húdaráis inniúla agus ar na soláthraithe seirbhíse íocaíochta i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 maidir le bearta a bheidh le déanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe maidir le hAirteagal 7, Airteagal 8, Airteagal 11 agus Airteagal 12 de a chur chun feidhme. Ón 1 Eanáir 2020, eiseoidh an ÚBE, nuair is iomchuí, treoirlínte den chineál sin.

▼BCAIBIDIL VII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 26

Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 a aisghairm

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá san Iarscríbhinn.

Airteagal 27

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 26 Meitheamh 2017.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINNAN TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 2

Airteagal 4

Airteagal 4(1)

Airteagal 5

Airteagal 4

Airteagal 6

Airteagal 5

Airteagal 7

Airteagal 7

Airteagal 8

Airteagal 7

Airteagal 9

Airteagal 8

Airteagal 10

Airteagal 9

Airteagal 11

Airteagal 16

Airteagal 12

Airteagal 10

Airteagal 11

Airteagal 12

Airteagal 13

Airteagal 13

Airteagal 14

Airteagal 15

Airteagal 15

Airteagail 17 to 22

Airteagal 16

Airteagal 23

Airteagal 17

Airteagal 24

Airteagal 18

Airteagal 19

Airteagal 26

Airteagal 20

Airteagal 27( 1 ) Treoir 2009/110/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le dul i mbun an ghnó a ghabhann le hinstitiúidí airgid leictreonaigh agus leanúint den ghnó sin agus maoirseoireacht stuamachta a dhéanamh air lena leasaítear Treoir 2005/60/CE agus Treoir 2006/48CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/46/CE (IO L 267, 10.10.2009, lch. 7).

( 2 ) Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

( 3 ) Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

( 4 ) Cinneadh Cur Chun Feidhme 2012/43/AE ón gCoimisiún an 25 Eanáir 2012 lena n-údaraítear do Ríocht na Danmhairge comhaontuithe a thabhairt i gcrích leis an nGraonlainn agus le hOileáin Fharó chun go ndéileálfaí le haistrithe cistí idir gach ceann de na críocha sin mar aistrithe laistigh den Danmhairg, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 24, 27.1.2012, lch. 12).

( 5 ) Cinneadh 2010/259/CE ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2010 lena n-údaraítear do Phoblacht na Fraince comhaontuithe a thabhairt i gcrích le Prionsacht Mhonacó chun go ndéileálfaí le haistrithe cistí idir Phoblacht na Fraince agus Prionsacht Mhonacó mar aistrithe laistigh de Phoblacht na Fraince, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. (IO L 112, 5.5.2010, lch. 23).

( 6 ) Cinneadh 2009/853/CE ón gCoimisiún an 26 Samhain 2009 lena n-údaraítear do Phoblacht na Fraince comhaontú a thabhairt i gcrích le San Pierre agus Miquelon, Mayotte, An Nua-Chaladóin, Polainéis na Fraince agus Oileáin Wallis agus Futuna, faoi seach, chun go ndéileálfaí le haistrithe cistí idir an Fhrainc agus gach ceann de na críocha sin mar aistrithe laistigh den Fhrainc, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 312, 27.11.2009, lch. 71).

( 7 ) Cinneadh 2008/982/CE ón gCoimisiún an 8 Nollaig 2008 lena n-údaraítear don Ríocht Aontaithe comhaontú a thabhairt i gcrích le Báillcheantar Gheirsí, Báillcheantar Gheansaí agus Oileán Mhanann chun go ndéileálfaí le haistrithe cistí idir an Ríocht Aontaithe agus na críocha sin mar aistrithe laistigh den Ríocht Aontaithe, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 352, 31.12.2008, lch. 34).

Top