EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0651-20230701

Consolidated text: Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2023-07-01

02014R0651 — GA — 01.07.2023 — 006.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014

of 17 June 2014

declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty

(Text with EEA relevance)

(IO L 187 26.6.2014, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 (*)

  L 156

1

20.6.2017

►M2

COMMISSION REGULATION (EU) 2020/972 of 2 July 2020 (*)

  L 215

3

7.7.2020

 M3

RIALACHÁN (AE) 2021/452 ÓN gCOIMISIÚN an 15 Márta 2021

  L 89

1

16.3.2021

►M4

RIALACHÁN (AE) 2021/1237 ÓN gCOIMISIÚN an 23 Iúil 2021

  L 270

39

29.7.2021

 M5

RIALACHÁN (AE) 2023/917 ÓN gCOIMISIÚN an 4 Bealtaine 2023

  L 119

159

5.5.2023

►M6

RIALACHÁN (AE) 2023/1315 ÓN gCOIMISIÚN an 23 Meitheamh 2023

  L 167

1

30.6.2023


Arna cheartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 026, 31.1.2018, lch.  53 (2017/1084)(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014

of 17 June 2014

declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty

(Text with EEA relevance)TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I:

Common provisions

CHAPTER II:

Monitoring

CHAPTER III:

Specific provisions for different categories of aid

Section 1 —

Regional aid

Section 2 —

Aid to SMEs

Roinn 2A —

Cabhair do Chomhar Críochach Eorpach

Section 3 —

Aid for access to finance for SMEs

Section 4 —

Aid for research and development and innovation

Section 5 —

Training aid

Section 6 —

Aid for disadvantaged workers and for workers with disabilities

Section 7 —

Aid for environmental protection

Section 8 —

Aid to make good the damage caused by certain natural disasters

Section 9 —

Social aid for transport for residents of remote regions

Section 10 —

Aid for broadband infrastructures

Section 11 —

Aid for culture and heritage conservation

Section 12 —

Aid for sport and multifunctional recreational infrastructures

Section 13 —

Aid for local infrastructures

Section 14 —

Aid for regional airports

Section 15 —

Aid for ports

Roinn 16 —

Cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo

CHAPTER IV:

Final ProvisionsCHAPTER I

COMMON PROVISIONS

Article 1

Scope

1.  

This Regulation shall apply to the following categories of aid:

(a) 

regional aid;

(b) 

aid to SMEs in the form of investment aid, operating aid and SMEs' access to finance;

(c) 

aid for environmental protection;

(d) 

aid for research and development and innovation;

(e) 

training aid;

(f) 

recruitment and employment aid for disadvantaged workers and workers with disabilities;

(g) 

aid to make good the damage caused by certain natural disasters;

(h) 

social aid for transport for residents of remote regions;

(i) 

aid for broadband infrastructures;

(j) 

aid for culture and heritage conservation;

▼M1

(k) 

aid for sport and multifunctional recreational infrastructure;

(l) 

aid for local infrastructures;

▼M4

(m) 

cabhair d’aerfoirt réigiúnacha;

(n) 

cabhair do chalafoirt;

▼M4

(o) 

cabhair do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh; agus

(p) 

cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo.

▼B

2.  

This Regulation shall not apply to:

▼M6

(a) 

scéimeanna faoi Ranna 1 (cé is moite d’Airteagal 15), 2 (cé is moite d’Airteagail 19c agus 19d), 3, 4, 7 (cé is moite d’Airteagal 44) agus 10 de Chaibidil III den Rialachán seo, má théann an meánbhuiséad bliantúil Státchabhrach in aghaidh an Bhallstáit thar EUR 150 milliún, ó 6 mhí tar éis dóibh teacht i bhfeidhm, chomh maith le cabhair a chuirtear chun feidhme i bhfoirm táirgí airgeadais faoi Roinn 16 de Chaibidil III, má théann an meánbhuiséad bliantúil Státchabhrach in aghaidh an Bhallstáit thar EUR 200 milliún, ó 6 mhí tar éis dóibh teacht i bhfeidhm. Maidir le cabhair faoi Roinn 16 de Chaibidil III den Rialachán seo, is amhlaidh, maidir le ranníocaíochtaí ó Bhallstát le hurrann na mBallstát den ráthaíocht AE dá dtagraítear in Airteagal 9(1), pointe (b), de Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 ), ar ranníocaíochtaí iad a chuirtear i leataobh le haghaidh táirge airgeadais ar leith, nach gcuirfear ach na ranníocaíochtaí sin san áireamh agus measúnú á dhéanamh féachaint ar mó ná EUR 200 milliún an meánbhuiséad bliantúil Státchabhrach atá ag an mBallstát sin maidir leis an táirge airgeadais. Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh go leanfar le feidhm a bheith ag an Rialachán seo go ceann thréimhse níos faide maidir le haon cheann de na scéimeanna cabhrach sin tar éis measúnú a dhéanamh ar an bplean meastóireachta ábhartha ar thug an Ballstát fógra don Choimisiún faoi, laistigh de 20 lá oibre ón uair a tháinig an scéim i bhfeidhm. I gcás inar fhadaigh an Coimisiún cur i bhfeidhm an Rialacháin seo thar na 6 mhí thosaigh a mhéid a bhaineann le scéimeanna den sórt sin cheana, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh na scéimeanna sin a fhadú go dtí deireadh thréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ar choinníoll gur chuir an Ballstát lena mbaineann tuarascáil meastóireachta isteach i gcomhréir leis an bplean meastóireachta arna fhormheas ag an gCoimisiún;

▼B

(b) 

any alterations of schemes referred to in Article 1(2)(a), other than modifications which cannot affect the compatibility of the aid scheme under this Regulation or cannot significantly affect the content of the approved evaluation plan;

(c) 

aid to export-related activities towards third countries or Member States, namely aid directly linked to the quantities exported, to the establishment and operation of a distribution network or to other current costs linked to the export activity;

(d) 

aid contingent upon the use of domestic over imported goods.

3.  

►M1  This Regulation shall not apply to:

▼M6

(a) 

cabhair a dheonaítear san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe, laistigh de raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 2 ) cé is moite den mhéid a leanas:

— 
oiliúint cabhair;
— 
cabhair chun go mbeidh FBManna in ann maoiniú a rochtain;
— 
cabhair sa réimse taighde agus forbartha;
— 
cabhair nuálaíochta do FBManna;
— 
cabhair d’oibrithe faoi mhíbhuntáiste agus d’oibrithe faoi mhíchumas;
— 
cúnamh faoi choinne infheistíocht réigiúnach in réigiúin is forimeallaí;
— 
scéimeanna cabhrach oibriúcháin réigiúnacha;
— 
cabhair le haghaidh tionscadail a bhaineann leis an bhforbairt áitiúil faoi stiúir an phobail (“CLLD”);
— 
cabhair do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh;
— 
ón 1 Iúil 2023 ar aghaidh, cabhair i bhfoirm laghduithe ar chánacha comhshaoil faoi Airteagal 15(1), pointe (f), agus Airteagal 15(3) de Threoir 2003/96/CE ón gComhairle ( 3 );
— 
cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo, ach amháin oibríochtaí a liostaítear in Airteagal 1(1) de Rialachán (AE) Uimh. 717/2014 ón gCoimisiún ( 4 );
— 
maidir le cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar dá dtagraítear in Airteagal 19c;
— 
maidir le cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine dá dtagraítear in Airteagal 19d;
(b) 

cabhair a dheonaítear in earnáil an táirgthe phríomhúil talmhaíochta, cé is moite de chabhair infheistíochta réigiúnaí sna réigiúin is forimeallaí, scéimeanna cabhrach oibriúcháin réigiúnaí, cabhair le haghaidh sainchomhairleoireachta i bhfabhar FBManna, cabhair um maoiniú riosca, cabhair le haghaidh taighde agus forbartha, cabhair nuálaíochta do FBManna, cabhair chomhshaoil, cabhair oiliúna, cabhair d’oibrithe faoi mhíbhuntáiste agus d’oibrithe faoi mhíchumas, cabhair do thionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (CLLD), cabhair do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh, cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a fhaigheann tacaíocht ó Chiste InvestEU, cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar dá dtagraítear in Airteagal 19c agus cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine dá dtagraítear in Airteagal 19d;

▼B

(c) 

aid granted in the sector of processing and marketing of agricultural products, in the following cases:

(i) 

where the amount of the aid is fixed on the basis of the price or quantity of such products purchased from primary producers or put on the market by the undertakings concerned;

(ii) 

where the aid is conditional on being partly or entirely passed on to primary producers;

(d) 

aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines, as covered by Council Decision 2010/787/EU ( 5 );

(e) 

the categories of regional aid referred to in Article 13. ◄

Where an undertaking is active in the excluded sectors as referred to in points (a), (b) or (c) of the first subparagraph and in sectors which fall within the scope of this Regulation, this Regulation applies to aid granted in respect of the latter sectors or activities, provided that Member States ensure by appropriate means, such as separation of activities or distinction of costs, that the activities in the excluded sectors do not benefit from the aid granted in accordance with this Regulation.

▼M4

4.  

Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leo seo:

(a) 

scéimeanna cabhrach nach gcuirtear as an áireamh go sainráite iontu cabhair aonair a íoc i bhfabhar gnóthas atá faoi réir ordú gnóthaithe amuigh tar éis cinneadh roimhe ón gCoimisiún lenar dearbhaíodh cabhair ar dheonaigh an t-aon Bhallstát amháin í a bheith neamhdhleathach agus neamh-chomhoiriúnach leis an margadh inmheánach, cé is moite de scéimeanna cabhrach lena slánaítear an damáiste arna dhéanamh ag tubaistí nádúrtha áirithe agus de scéimeanna cabhrach a chumhdaítear le hAirteagal 19b, Roinn 2a, agus le Roinn 16 de Chaibidil III;

(b) 

cabhair ad hoc i bhfabhar gnóthas dá dtagraítear i bpointe (a);

(c) 

cabhair do ghnóthais atá i gcruachás, cé is moite de scéimeanna cabhrach lena slánaítear an damáiste arna dhéanamh ag tubaistí nádúrtha áirithe, scéimeanna cabhrach le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta, scéimeanna cabhrach oibriúcháin réigiúnaí, scéimeanna cabhrach a chumhdaítear le hAirteagal 19b, cabhair d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide faoi Airteagal 56f agus cabhair d’idirghabhálaithe airgeadais faoi Airteagail 16, 21, 22 agus 39 agus faoi Roinn 16 de Chaibidil III, ar choinníoll nach gcaitear le gnóthais atá i gcruachás ar bhealach atá níos fabhraí ná an bealach a chaitear le gnóthais eile. Mar sin féin, beidh feidhm ag an Rialachán seo, de mhaolú, maidir le gnóthais nach raibh i gcruachás an 31 Nollaig 2019 ach a d’éirigh ina ngnóthais i gcruachás le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go dtí an 31 Nollaig 2021.

▼B

5.  

This Regulation shall not apply to State aid measures, which entail, by themselves, by the conditions attached to them or by their financing method a non-severable violation of Union law, in particular:

(a) 

aid measures where the grant of aid is subject to the obligation for the beneficiary to have its headquarters in the relevant Member State or to be predominantly established in that Member State; However, the requirement to have an establishment or branch in the aid granting Member State at the moment of payment of the aid is allowed.

(b) 

aid measures where the grant of aid is subject to the obligation for the beneficiary to use nationally produced goods or national services;

(c) 

aid measures restricting the possibility for the beneficiaries to exploit the research, development and innovation results in other Member States.

▼M6

6.  
Ní bheidh feidhm ag Caibidil III, Roinn 7, den Rialachán seo maidir le bearta státchabhrach chun fuinneamh núicléach a tháirgeadh.

▼B

Article 2

Definitions

For the purposes of this Regulation the following definitions shall apply:

(1) 

“aid” means any measure fulfilling all the criteria laid down in Article 107(1) of the Treaty;

(2) 

“small and medium-sized enterprises” or “SMEs” means undertakings fulfilling the criteria laid down in Annex I;

(3) 

“worker with disabilities” means any person who:

(a) 

is recognised as worker with disabilities under national law; or

(b) 

has long-term physical, mental, intellectual or sensory impairment(s) which, in interaction with various barriers, may hinder their full and effective participation in a work environment on an equal basis with other workers;

(4) 

“disadvantaged worker” means any person who:

(a) 

has not been in regular paid employment for the previous 6 months; or

(b) 

is between 15 and 24 years of age; or

(c) 

has not attained an upper secondary educational or vocational qualification (International Standard Classification of Education 3) or is within two years after completing full-time education and who has not previously obtained his or her first regular paid employment; or

(d) 

is over the age of 50 years; or

(e) 

lives as a single adult with one or more dependents; or

(f) 

works in a sector or profession in a Member State where the gender imbalance is at least 25 % higher than the average gender imbalance across all economic sectors in that Member State, and belongs to that underrepresented gender group; or

(g) 

is a member of an ethnic minority within a Member State and who requires development of his or her linguistic, vocational training or work experience profile to enhance prospects of gaining access to stable employment;

(5) 

“transport” means transport of passengers by aircraft, maritime transport, road, rail, or by inland waterway or freight transport services for hire or reward;

(6) 

“transport costs” means the costs of transport for hire or reward actually paid by the beneficiaries per journey, comprising:

(a) 

freight charges, handling costs and temporary stocking costs, in so far as these costs relate to the journey;

(b) 

insurance costs applied to the cargo;

(c) 

taxes, duties or levies applied to the cargo and, if applicable, to the deadweight, both at point of origin and point of destination; and

(d) 

safety and security control costs, surcharges for increased fuel costs;

(7) 

“remote regions” means outermost regions, Malta, Cyprus, Ceuta and Melilla, islands which are part of the territory of a Member State and sparsely populated areas;

(8) 

“marketing of agricultural products” means holding or display with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of placing on the market, except the first sale by a primary producer to resellers or processors and any activity preparing a product for such first sale; a sale by a primary producer to final consumers shall be considered to be marketing if it takes place in separate premises reserved for that purpose;

(9) 

“primary agricultural production” means production of products of the soil and of stock farming, listed in Annex I to the Treaty, without performing any further operation changing the nature of such products;

(10) 

“processing of agricultural products” means any operation on an agricultural product resulting in a product which is also an agricultural product, except on-farm activities necessary for preparing an animal or plant product for the first sale;

(11) 

“agricultural product” means the products listed in Annex I to the Treaty, except fishery and aquaculture products listed in Annex I to Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013;

(12) 

“outermost regions” means regions as defined in Article 349 of the Treaty. In accordance with European Council Decision 2010/718/EU, from 1 January 2012, Saint-Barthélemy ceased to be an outermost region. In accordance with European Council Decision 2012/419/EU on 1 January 2014, Mayotte became an outermost region;

(13) 

“coal” means high-grade, medium-grade and low-grade category A and B coal within the meaning of the international codification system for coal established by the United Nations Economic Commission for Europe and clarified in the Council decision of 10 December 2010 on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines ( 6 );

(14) 

“individual aid” means:

(i) 

ad hoc aid; and

(ii) 

awards of aid to individual beneficiaries on the basis of an aid scheme;

(15) 

“aid scheme” means any act on the basis of which, without further implementing measures being required, individual aid awards may be made to undertakings defined within the act in a general and abstract manner and any act on the basis of which aid which is not linked to a specific project may be granted to one or several undertakings for an indefinite period of time and/or for an indefinite amount;

(16) 

“evaluation plan” means a document containing at least the following minimum elements: the objectives of the aid scheme to be evaluated, the evaluation questions, the result indicators, the envisaged methodology to conduct the evaluation, the data collection requirements, the proposed timing of the evaluation including the date of submission of the final evaluation report, the description of the independent body conducting the evaluation or the criteria that will be used for its selection and the modalities for ensuring the publicity of the evaluation;

(17) 

“ad hoc aid” means aid not granted on the basis of an aid scheme;

(18) 

“undertaking in difficulty” means an undertaking in respect of which at least one of the following circumstances occurs:

▼M6

(a) 

I gcás cuideachta faoi dhliteanas teoranta (seachas FBM atá ann le níos lú ná 3 bliana nó, chun críocha incháilitheacht le haghaidh chabhair um maoiniú riosca, FBM a chomhlíonann an coinníoll in Airteagal 21(3), pointe (b), agus a cháilíonn d’infheistíochtaí maoinithe riosca tar éis dícheall cuí arna dhéanamh ag an idirghabhálaí airgeadais roghnaithe), i gcás ina bhfuil níos mó ná leath dá scairchaipiteal suibscríofa tar éis imeacht de dheasca caillteanais charntha. Is é sin an cás ina bhfuil méid carnach diúltach arb ionann é agus níos mó ná leath an scairchaipitil suibscríofa ann de thoradh caillteanais charntha a asbhaint as na cúlchistí (agus as na gnéithe uile a mheastar a bheith mar chuid de chistí dílse na cuideachta). Chun críocha na forála seo, tagraíonn “cuideachta faoi dhliteanas teoranta” do na cineálacha cuideachta go háirithe a luaitear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 7 ) agus i gcás inarb ábhartha, áirítear le “scairchaipiteal” aon scairbhiseach atá ann.

(b) 

I gcás cuideachta ina bhfuil dliteanas neamhtheoranta ar roinnt dá baill ar a laghad as fiachas na cuideachta (seachas FBM atá ann le níos lú ná 3 bliana nó, chun críocha incháilitheacht le haghaidh chabhair um maoiniú riosca, FBM a chomhlíonann an coinníoll in Airteagal 21(3), pointe (b) agus a cháilíonn d’infheistíochtaí maoinithe riosca tar éis dícheall cuí arna dhéanamh ag an idirghabhálaí airgeadais roghnaithe), i gcás ina bhfuil níos mó ná leath dhá caipiteal mar a léirítear i gcuntais na cuideachta é tar éis imeacht de dheasca caillteanais charntha. Chun críocha na forála seo, tagraíonn “cuideachta a bhfuil dliteanas neamhtheoranta ag roinnt de na comhaltaí ar a laghad i leith fhiachas na cuideachta” go háirithe do na cineálacha cuideachta a luaitear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2013/34/AE.

▼B

(c) 

Where the undertaking is subject to collective insolvency proceedings or fulfils the criteria under its domestic law for being placed in collective insolvency proceedings at the request of its creditors.

(d) 

Where the undertaking has received rescue aid and has not yet reimbursed the loan or terminated the guarantee, or has received restructuring aid and is still subject to a restructuring plan.

(e) 

In the case of an undertaking that is not an SME, where, for the past two years:

(1) 

the undertaking's book debt to equity ratio has been greater than 7,5 and

(2) 

the undertaking's EBITDA interest coverage ratio has been below 1,0.

(19) 

“territorial spending obligations”: mean the obligations imposed by the authority granting the aid on beneficiaries to spend a minimum amount and/or conduct a minimum level of production activity in a particular territory;

▼M6

(20) 

ciallaíonn “méid cabhrach coigeartaithe” an méid uasta cabhrach incheadaithe le haghaidh tionscadal mórinfheistíochta arna ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle a leanas:

méid cabhrach coigeartaithe = R × (A + 0.50 × B + 0 × C)

i gcás inarb amhlaidh: R agus an uasdéine cabhrach is infheidhme sa limistéar lena mbaineann gan an uasdéine cabhrach mhéadaithe le haghaidh FBManna san áireamh; A agus an chuid de na costais incháilithe atá cothrom le EUR 55 mhilliún; B agus an chuid de na costais incháilithe idir EUR 55 mhilliún agus EUR 110 mhilliún, agus inarb amhlaidh C agus an chuid de na costais incháilithe os cionn EUR 110 mhilliún;

▼B

(21) 

“repayable advance” means a loan for a project which is paid in one or more instalments and the conditions for the reimbursement of which depend on the outcome of the project;

(22) 

“gross grant equivalent” means the amount of the aid if it had been provided in the form of a grant to the beneficiary, before any deduction of tax or other charge;

(23) 

“start of works” means the earlier of either the start of construction works relating to the investment, or the first legally binding commitment to order equipment or any other commitment that makes the investment irreversible. Buying land and preparatory works such as obtaining permits and conducting feasibility studies are not considered start of works. For take-overs, “start of works” means the moment of acquiring the assets directly linked to the acquired establishment;

(24) 

“large enterprises” means undertakings not fulfilling the criteria laid down in Annex I;

(25) 

“fiscal successor scheme” means a scheme in the form of tax advantages which constitutes an amended version of a previously existing scheme in the form of tax advantages and which replaces it.

(26) 

“aid intensity” means the gross aid amount expressed as a percentage of the eligible costs, before any deduction of tax or other charge;

▼M6

(27) 

ciallaíonn “limistéir fhóirithinte” limistéir arna n-ainmniú i mapa den chabhair réigiúnach arna formheas i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointí (a) agus (c) den Chonradh agus atá i bhfeidhm ag am dáfa na cabhrach;

▼B

(28) 

“date of granting of the aid” means the date when the legal right to receive the aid is conferred on the beneficiary under the applicable national legal regime;

(29) 

“tangible assets” means assets consisting of land, buildings and plant, machinery and equipment;

(30) 

“intangible assets” means assets that do not have a physical or financial embodiment such as patents, licences, know-how or other intellectual property;

(31) 

“wage cost” means the total amount actually payable by the beneficiary of the aid in respect of the employment concerned, comprising over a defined period of time the gross wage before tax and compulsory contributions such as social security, child care and parent care costs;

▼M6

(32) 

ciallaíonn “glanmhéadú ar líon na bhfostaithe” glanmhéadú ar líon na bhfostaithe sa bhunaíocht lena mbaineann i gcomparáid leis an meán thar thréimhse ar leith tar éis aon chaillteanais phost sa tréimhse sin a bhaint de líon na bpost cruthaithe sa tréimhse sin. Is gá líon na ndaoine arna bhfostú go lánaimseartha, go páirtaimseartha agus go séasúrach a chur san áireamh lena gcodáin aonad oibrithe bliantúil;

▼B

(33) 

“dedicated infrastructure” means infrastructure that is built for ex-ante identifiable undertaking(s) and tailored to their needs;

▼M6

(34) 

ciallaíonn “idirghabhálaí airgeadais” aon institiúid airgeadais beag beann ar a cineál agus ar a húinéireacht, lena n-áirítear cistí de chistí, cistí infheistíochta príobháideacha, cistí infheistíochta poiblí, bainc, institiúidí micreamhaoiniúcháin agus cumainn ráthaíochta;

▼B

(35) 

“journey” means the movement of goods from the point of origin to the point of destination, including any intermediary sections or stages within or outside the Member State concerned, made using one or more means of transport;

(36) 

“fair rate of return (FRR)” means the expected rate of return equivalent to a risk-adjusted discount rate which reflects the level of risk of a project and the nature and level of capital the private investors plan to invest;

(37) 

“total financing” means the overall investment amount made into an eligible undertaking or project under Section 3 or under Articles 16 or 39 of this Regulation to the exclusion of entirely private investments provided on market terms and outside the scope of the relevant State aid measure;

(38) 

“competitive bidding process” means a non-discriminatory bidding process that provides for the participation of a sufficient number of undertakings and where the aid is granted on the basis of either the initial bid submitted by the bidder or a clearing price. In addition, the budget or volume related to the bidding process is a binding constraint leading to a situation where not all bidders can receive aid;

▼M1

(39) 

“operating profit” means the difference between the discounted revenues and the discounted operating costs over the economic lifetime of the investment, where this difference is positive. The operating costs include costs such as personnel costs, materials, contracted services, communications, energy, maintenance, rent, administration, but exclude depreciation charges and the costs of financing if these have been covered by investment aid. Discounting revenues and operating costs using an appropriate discount rate allows a reasonable profit to be made;

▼M6

(39a) 

ciallaíonn “ar neamhthuilleamaí” nach bhfuil difear idir coinníollacha an idirbhirt idir na páirtithe conarthacha agus na coinníollacha a shonrófaí idir gnóthais neamhspleácha, agus nach bhfuil aon ghné claonpháirteachais sna coinníollacha sin. Aon idirbheart a thagann as nós imeachta oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, meastar go bhfuil sé de réir phrionsabal an fheidhmithe neamhspleách;

(39b) 

ciallaíonn “scríofa” aon chineál doiciméid scríofa, lena n-áirítear doiciméid leictreonacha, ar choinníoll go n-aithnítear go bhfuil ríomhdhoiciméid den sórt sin coibhéiseach faoi na nósanna imeachta riaracháin agus faoin reachtaíocht riaracháin is infheidhme sa Bhallstát lena mbaineann.

▼B

Definitions applying to regional aid

▼M6 —————

▼B

(41) 

“regional investment aid” means regional aid granted for an initial investment or an initial investment in favour of a new economic activity;

▼M6

(42) 

ciallaíonn “cabhair oibriúcháin réigiúnach” cabhair chun caiteachas reatha gnóthais a laghdú lena n-áirítear catagóirí amhail costais foirne, ábhair, seirbhísí conraithe, cumarsáid, fuinneamh, cothabháil, cíos, riarachán, ach lena n-eisiatar muirir dhímheasa agus costais an mhaoinithe a bhaineann le hinfheistíocht a thairbhigh de chabhair infheistíochta;

(43) 

ciallaíonn “an earnáil cruach” táirgeadh ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a) 

muciarann agus fearó-chóimhiotail:

muciarann le haghaidh déanamh cruacha, teilgcheárta agus muciarainn eile, spiegeleisen agus fearómhangainéis ardcharbóin, gan fearó-chóimhiotail eile a bheith san áireamh;
(b) 

amhtháirgí agus táirgí leathchríochnaithe iarainn, gnáthchruach nó cruach speisialta:

cruach leachtach teilgthe nó gan a bheith teilgthe in uingí, lena n-áirítear uingí chun táirgí leathchríochnaithe a ghaibhniú: blúmáin, billéid agus leaca; barraí leatháin agus barraí stánphláta; cornaí leathana teo-rollta, cé is moite de tháirgeadh cruach leachtaí le haghaidh teilgin ó theilgcheártaí beaga agus meánmhéide;
(c) 

táirgí teo críochnaithe iarainn, gnáthchruach nó cruach speisialta:

ráillí, trasnáin, lioscáin, plátaí máis, giarsaí, ranna troma atá 80 mm nó níos mó, bratphíleáil, barraí agus ranna de níos lú ná 80 mm agus leatagáin atá níos lú ná 150 mm, slat sreinge, feadáin dioscaí agus cearnóga, fonsa agus stiall the-rollta (lena n-áirítear stiall feadáin), leathán te-rollta (brataithe nó neamhbhrataithe), plátaí agus leatháin 3 mm nó níos mó ar tiús, plátaí uilíocha atá 150 mm nó níos mó, cé is moite de shreang agus táirgí sreinge, barraí calabarithe agus teilgean iarainn;
(d) 

táirgí fuara críochnaithe:

stánphláta, tearnphláta, dúphláta, leatháin ghalbhánaithe, leatháin bhrataithe eile, leatháin fhuar-rollta, leatháin leictreacha agus stiall le haghaidh stánphláta, pláta fuar-rollta agus i stiall;
(e) 

feadáin:

feadáin chruaiche gan uaim a bhfuil trastomhas níos mó 406.4 mm acu;

▼M6

(43a) 

ciallaíonn “lignít” lignít C ísealaicme nó ortailignít agus lignít B ísealaicme nó meitilignít a shainmhínítear sa chóras códúcháin idirnáisiúnta do ghual arna bhunú ag Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip;

▼M6 —————

▼M6

(45) 

ciallaíonn “earnáil iompair” iompar paisinéirí d’aerárthaí, iompar muirí, iompar de bhóthar nó ar iarnród agus ar uiscebhealaigh intíre nó seirbhísí iompair lastais ar fruiliú nó ar luaíocht; go sonrach, ciallaíonn an “earnáil iompair” na gníomhaíochtaí seo a leanas i dtéarmaí aicmiú staidrimh ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha (NACE Ath. 2) arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 8 ):

(a) 

NACE 49: Iompar ar thalamh agus iompar trí phíblínte, lena n-eisiatar NACE 49.32 Oibriú tacsaithe, 49.39 oibriú teilifeiricí, feithiclí cáblacha, ardaitheoirí sciála agus cáblacha mura páirt de chórais idirthurais uirbeacha nó fho-uirbeacha iad, 49.42 Seirbhísí athlonnaithe, 49.5 Iompar trí phíblíne;

(b) 

NACE 50: Iompar uisce;

(c) 

NACE 51: Aeriompar, cé is moite de NACE 51.22 eadhon Iompar spáis;

▼B

(46) 

“scheme targeted at a limited number of specific sectors of economic activity” means a scheme which covers activities falling within the scope of less than five classes (four-digit numerical code) of the NACE Rev. 2 statistical classification.

(47) 

“tourism activity” means the following activities in terms of NACE Rev. 2:

(a) 

NACE 55:Accommodation;

(b) 

NACE 56: Food and beverage service activities;

(c) 

NACE 79: Travel agency, tour operator reservation service and related activities;

(d) 

NACE 90: Creative, arts and entertainment activities;

(e) 

NACE 91: Libraries, archives, museums and other cultural activities;

(f) 

NACE 93: Sports activities and amusement and recreation activities;

▼M6

(47a) 

ciallaíonn “críochnú na hinfheistíochta” an tráth a mheasann na húdaráis náisiúnta an infheistíocht a bheith críochnaithe nó, ina éagmais sin, 3 bliana i ndiaidh thús na n-oibreacha;

▼M1

(48) 

“sparsely populated areas” means NUTS 2 regions with less than 8 inhabitants per km2 or NUTS 3 regions with less than 12,5 inhabitants per km2 or areas which are recognized by the Commission as such in an individual decision on a regional aid map in force at the time the aid is granted;

▼M1

(48a) 

“very sparsely populated areas” means NUTS 2 regions with less than 8 inhabitants per km2 or areas which are recognized by the Commission as such in an individual decision on a regional aid map in force at the time the aid is granted;

▼M6

(49) 

ciallaíonn “infheistíocht tosaigh” ceann amháin de na nithe a leanas:

(a) 

infheistíocht i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a bhaineann le ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

— 
bunú bunaíochta nuaí;
— 
síneadh le hacmhainneacht bunaíochta atá ann cheana;
— 
éagsúlú aschuir bunaíochta ionas go bhfuil táirgí nó seirbhísí ann nár táirgeadh roimhe sin sa bhunaíocht; nó
— 
athrú bunúsach ar phróiseas táirgthe foriomlán an táirge nó na dtáirgí nó athrú bunúsach ar sholáthar na seirbhíse nó na seirbhísí lena mbaineann, athrú arna dhéanamh leis an infheistíocht sa bhunaíocht;
(b) 

éadáil sócmhainní ar le bunaíocht iad a dúnadh nó a dhúnfaí murar ceannaíodh í. Éadáil scaireanna de chuid gnóthais, ní rud í a cháilíonn inti féin mar infheistíocht tosaigh.

Is amhlaidh dá réir nach ionann infheistíocht athsholáthair agus infheistíocht tosaigh;

(50) 

ciallaíonn “an ghníomhaíocht chéanna nó chomhchosúil” gníomhaíocht san aicmiú céanna (cód uimhriúil ceithre dhigit) den aicmiú staidrimh NACE Ath. 2 de ghníomhaíochtaí eacnamaíocha (NACE Ath. 2);

(51) 

ciallaíonn “infheistíocht tosaigh lena gcruthaítear gníomhaíocht eacnamaíoch nua”:

(a) 

infheistíocht i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a bhaineann le ceann amháin de na nithe seo a leanas nó an dá cheann:

— 
bunú bunaíochta nuaí;
— 
éagsúlú ar ghníomhaíocht bunaíochta, ar choinníoll nach ionann an ghníomhaíocht nua agus gníomhaíocht a rinneadh cheana féin sa bhunaíocht ná nach cosúil í le gníomhaíocht a rinneadh cheana féin sa bhunaíocht; nó
(b) 

éadáil sócmhainní ar le bunaíocht iad a dúnadh nó a dhúnfaí murar ceannaíodh í, ar choinníoll nach ionann an ghníomhaíocht nua a bheidh le déanamh leis na sócmhainní arna n-éadáil a úsáid agus gníomhaíocht a rinneadh cheana féin sa bhunaíocht ná nach cosúil í le gníomhaíocht a rinneadh cheana féin sa bhunaíocht roimh an éadáil.

Ní cháilíonn éadáil aonair scaireanna gnóthais mar infheistíocht tosaigh lena gcruthaítear gníomhaíocht eacnamaíoch nua;

▼B

(52) 

“large investment project” means an initial investment with eligible costs exceeding EUR 50 million, calculated at prices and exchange rates on the date of granting the aid;

(53) 

“point of destination” means the place where the goods are unloaded;

(54) 

“point of origin” means the place where the goods are loaded for transport;

▼M1

(55) 

“areas eligible for operating aid” means an outermost region referred to in Article 349 of the Treaty, a sparsely populated area or a very sparsely populated area;

▼B

(56) 

“means of transport” means rail transport, road freight transport, inland waterway transport, maritime transport, air transport, and intermodal transport;

(57) 

“urban development fund” (“UDF”) means a specialised investment vehicle set up for the purpose of investing in urban development projects under an urban development aid measure. UDFs are managed by an urban development fund manager;

(58) 

“urban development fund manager” means a professional management company with legal personality, selecting and making investments in eligible urban development projects;

(59) 

“urban development project” (“UDP”) means an investment project that has the potential to support the implementation of interventions envisaged by an integrated approach to sustainable urban development and contribute to achieving of the objectives defined therein, including projects with an internal rate of return which may not be sufficient to attract financing on a purely commercial basis. An urban development project may be organised as a separate block of finance within the legal structures of the beneficiary private investor or as a separate legal entity, e.g. a special purpose vehicle;

(60) 

“integrated sustainable urban development strategy” means a strategy officially proposed and certified by a relevant local authority or public sector agency, defined for a specific urban geographic area and period, that set out integrated actions to tackle the economic, environmental, climate, demographic and social challenges affecting urban areas;

(61) 

“in-kind contribution” means the contribution of land or real estate where the land or real estate forms part of the urban development project;

▼M1

(61a) 

“relocation” means a transfer of the same or similar activity or part thereof from an establishment in one contracting party to the EEA Agreement (initial establishment) to the establishment in which the aided investment takes place in another contracting party to the EEA Agreement (aided establishment). There is a transfer if the product or service in the initial and in the aided establishments serves at least partly the same purposes and meets the demands or needs of the same type of customers and jobs are lost in the same or similar activity in one of the initial establishments of the beneficiary in the EEA;

▼B

Definitions for Aid to SMEs

(62) 

“employment directly created by an investment project” means employment concerning the activity to which the investment relates, including employment created following an increase in the utilisation rate of the capacity created by the investment;

▼M4 —————

▼B

Definitions for Aid for access to finance for SMEs

(66) 

“quasi-equity investment” means a type of financing that ranks between equity and debt, having a higher risk than senior debt and a lower risk than common equity and whose return for the holder is predominantly based on the profits or losses of the underlying target undertaking and which are unsecured in the event of default. Quasi-equity investments can be structured as debt, unsecured and subordinated, including mezzanine debt, and in some cases convertible into equity, or as preferred equity;

(67) 

“guarantee” in the context of sections 1, 3 and 7 of the Regulation means a written commitment to assume responsibility for all or part of a third party's newly originated loan transactions such as debt or lease instruments, as well as quasi-equity instruments.;

(68) 

“guarantee rate” means the percentage of loss coverage by a public investor of each and every transaction eligible under the relevant State aid measure;

(69) 

“exit” means the liquidation of holdings by a financial intermediary or investor, including trade sale, write-offs, repayment of shares/loans, sale to another financial intermediary or another investor, sale to a financial institution and sale by public offering, including an initial public offering (IPO);

(70) 

“financial endowment” means a repayable public investment made to a financial intermediary for the purposes of making investments under a risk finance measure, and where all the proceeds shall be returned to the public investor;

(71) 

“risk finance investment” means equity and quasi-equity investments, loans including leases, guarantees, or a mix thereof to eligible undertakings for the purposes of making new investments;

▼M6

(72) 

ciallaíonn “infheisteoir príobháideach neamhspleách” infheisteoir atá príobháideach agus neamhspleách mar a shainmhínítear sa phointe seo é. Ciallaíonn infheisteoirí “príobháideacha” infheisteoirí a shaothraíonn leas tráchtála amháin, a úsáideann a n-acmhainní féin agus a sheasann an riosca iomlán i leith a n-infheistíochta, gan beann ar a struchtúr úinéireachta, agus áireofar leo, go sonrach: institiúidí creidmheasa a dhéanann infheistíocht ar a riosca féin agus óna n-acmhainní féin, dearlaicí agus fondúireachtaí príobháideacha, oifigí teaghlaigh agus aingil ghnó, infheisteoirí corparáideacha, gnóthais árachais, cistí pinsin, institiúidí acadúla, mar aon le daoine nádúrtha a dhéanann gníomhaíocht eacnamaíoch nó nach ndéanann. Maidir leis an mBanc Eorpach Infheistíochta, an Ciste Eorpach Infheistíochta, institiúid airgeadais idirnáisiúnta ina bhfuil Ballstát ina scairshealbhóir, nó ina eintiteas dlítheanach a dhéanann gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil ar thug Ballstát nó eintiteas Ballstáit sainordú dó ar an leibhéal lárnach, réigiúnach nó áitiúil chun gníomhaíochtaí forbartha nó chur chun cinn a dhéanamh (banc náisiúnta le haghaidh spreagadh nó institiúid eile le haghaidh spreagadh), ní mheasfar mar infheisteoirí príobháideacha iad chun críoch an tsainmhínithe seo. Ciallaíonn infheisteoir “neamhspleách” infheisteoir nach scairshealbhóir é sa ghnóthas incháilithe ina ndéanann an t-infheisteoir sin an infheistíocht. I gcomhthéacs infheistíochtaí leantacha, tá infheisteoir fós “neamhspleách” má mheastar gur infheisteoir neamhspleách é i mbabhta infheistíochta roimhe sin. Ar chruthú cuideachta nuaí, meastar aon infheisteoir príobháideach, lena n-áirítear na bunaitheoirí, den chuideachta nua sin, a bheith neamhspleách ón gcuideachta sin;

(73) 

ciallaíonn “duine nádúrtha” chun críocha Airteagal 21a agus 23 duine seachas eintiteas dlítheanach agus nach gnóthas é nó í chun críocha Airteagal 107(1) den Chonradh;

▼B

(74) 

“equity investment” means the provision of capital to an undertaking, invested directly or indirectly in return for the ownership of a corresponding share of that undertaking;

(75) 

“first commercial sale” means the first sale by a company on a product or service market, excluding limited sales to test the market;

(76) 

“unlisted SME” means an SME which is not listed on the official list of a stock exchange, except for alternative trading platforms.

(77) 

“follow-on investment” means additional risk finance investment in a company subsequent to one or more previous risk finance investment rounds;

(78) 

“replacement capital” means the purchase of existing shares in a company from an earlier investor or shareholder;

▼M6

(79) 

ciallaíonn “eintiteas iontaoibhe” an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta, institiúid airgeadais idirnáisiúnta ina bhfuil Ballstát ina scairshealbhóir, nó ina eintiteas dlítheanach a dhéanann gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil ar thug Ballstát nó eintiteas Ballstáit sainordú dó ar an leibhéal lárnach, réigiúnach nó áitiúil chun gníomhaíochtaí forbartha nó chur chun cinn a dhéanamh (banc le haghaidh spreagadh nó institiúid eile le haghaidh spreagadh). Is féidir an t-eintiteas iontaoibhe a roghnú nó a cheapadh go díreach i gcomhréir le forálacha Threoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 9 ) nó i gcomhréir le hAirteagal 38(4), pointe (b)(iii) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 10 ) nó i gcomhréir le hAirteagal 59(3) de Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 11 ), cibé acu is infheidhme;

(80) 

ciallaíonn “fiontar nuálach” fiontar a shásaíonn ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

is féidir leis a léiriú, trí bhíthin meastóireachta arna déanamh ag saineolaí seachtrach go bhforbróidh sé, sa todhchaí intuartha, táirgí, seirbhísí nó próisis atá nua nó a bhfuil feabhas suntasach orthu i gcomparáid leis an úrscothacht ina thionscal agus a bhfuil riosca teipthe teicneolaíochta nó tionsclaíochta ag baint leo;

(b) 

is ionann a chostais taighde agus forbartha agus 10 % ar a laghad dá chostais oibriúcháin iomlána in 1 bhliain amháin ar a laghad de na 3 bliana roimh dheonú na cabhrach, nó i gcás fiontair nuathionscanta gan aon stair airgeadais, san iniúchadh ar a thréimhse fhioscach reatha mar a dheimhníonn iniúchóir seachtrach é;

(c) 

le linn na 3 bliana roimh dheonú na cabhrach: (i) dhámh an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach marc cáilíochta Shéala Barr Feabhais uirthi i gcomhréir le clár oibre Fhís 2020 2018-2020 arna ghlacadh le Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2017)7124 ( 12 ) ón gCoimisiún nó le hAirteagal 2(23) agus Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 13 ); nó (ii) fuair sí infheistíocht ó Chiste na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí, amhail infheistíocht i gcomhthéacs an Chláir Luasaire dá dtagraítear in Airteagal 48(7) de Rialachán (AE) 2021/695;

(d) 

le linn na 3 bliana roimh dheonú na cabhrach: (i) bhí sé rannpháirteach in aon ghníomhaíocht de thionscnamh spáis “CASSINI” an Choimisiúin (amhail an Luasaire Gnó nó an Comhar Gnó) ( 14 ); nó (iii) fuair sé infheistíocht ó Shaoráid Chistiúcháin Síl agus Fáis CASSINI, nó ó Threoirthionscnamh Cothromais Spáis InnovFin; nó (iii) bronnadh Duais CASSINI air; nó (iv) deonaíodh cistiú dó i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/695 sa réimse spástaighde agus mar thoradh air sin tháinig gnólacht nuathionscanta ar an saol; (v) nó deonaíodh cistiú dó mar thairbhí de ghníomhaíocht taighde agus forbartha faoin gCiste Eorpach Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 15 ); nó (vi) deonaíodh cistiú dó faoin gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 16 );

(81) 

ciallaíonn “ardán trádála malartach” saoráid trádála iltaobhach mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1), pointe (22) de Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 17 ) i gcas inar FBManna a eisíonn 50 % ar a laghad de na hionstraimí airgeadais a ligtear isteach chun a dtrádála;

▼B

(82) 

“loan” means an agreement which obliges the lender to make available to the borrower an agreed amount of money for an agreed period of time and under which the borrower is obliged to repay the amount within the agreed period. It may take the form of a loan, or another funding instrument, including a lease, which provides the lender with a predominant component of minimum yield. The refinancing of existing loans shall not be an eligible loan.

Definitions for Aid for research and development and innovation

(83) 

“research and knowledge-dissemination organisation” means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, in the quality of, for example, shareholders or members, may not enjoy preferential access to the results generated by it;

(84) 

“fundamental research” means experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial application or use in view;

▼M6

(85) 

ciallaíonn “taighde tionsclaíoch” an taighde beartaithe nó an t-imscrúdú criticiúil a bhfuil sé mar aidhm leis faisnéis nua nó scileanna nua a fháil chun táirgí nua, próisis nua nó seirbhísí nua a fhorbairt nó a dhírítear ar fheabhas suntasach a chur ar tháirgí ar phróis nó ar sheirbhísí, lena n-áirítear táirgí, próisis agus seirbhísí digiteacha, in aon réimse, teicneolaíocht, tionscal nó earnáil (lena n-áirítear tionscail agus teicneolaíochtaí digiteacha, amhail an tsár-ríomhaireacht, teicneolaíochtaí candamacha, teicneolaíochtaí blocshlabhra, an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, mórshonraí agus néalteicneolaíochtaí, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin).

Is éard atá i gceist le taighde tionsclaíoch comhpháirteanna de chórais chasta a chruthú, agus féadfar fréamhshamhlacha a thógáil i dtimpeallacht saotharlainne nó i dtimpeallacht ina bhfuil comhéadain ionsamhlaithe le córais atá ann cheana chomh maith le línte píolótacha, nuair is gá sin don taighde tionsclaíoch agus go háirithe do bhailíochtú cineálach teicneolaíochta;

(86) 

ciallaíonn “forbairt thurgnamhach” faisnéis agus scileanna eolaíochta, teicneolaíochta agus gnó agus aon fhaisnéis nó scileanna ábhartha eile a éadáil, a chomhcheangal, a mhúnlú agus a úsáid agus é mar aidhm leis táirgí, próisis nó seirbhísí nua nó feabhsaithe a fhorbairt lena n-áirítear táirgí digiteacha, próisis dhigiteacha agus seirbhísí digiteacha, in aon réimse, teicneolaíocht, tionscal nó earnáil (lena n-áirítear tionscail dhigiteacha agus teicneolaíochtaí digiteacha, amhail sár-ríomhaireacht, teicneolaíochtaí candamacha, teicneolaíochtaí blocshlabhra, intleacht shaorga, cibearshlándáil, mórshonraí agus néalteicneolaíochtaí nó imeall-theicneolaíochtaí, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin). D’fhéadfadh sé go gcuimseofaí leis sin freisin, mar shampla, gníomhaíochtaí atá dírithe ar shainmhíniú coincheapúil, pleanáil agus doiciméadú táirgí, próiseas nó seirbhísí nua.

Féadfar a áireamh le forbairt thurgnamhach táirgí, próisis nó seirbhísí nua nó feabhsaithe a fhréamhshamhlú, a léiriú, a phíolótú, a thástáil agus a bhailíochtú i dtimpeallachtaí in ionannas le coinníollacha oibriúcháin réadúla inarb é an príomhchuspóir feabhsúcháin bhreise teicniúla a dhéanamh ar tháirgí, ar phróisis nó ar sheirbhísí nach bhfuil socraithe go substaintiúil. Féadfar a áireamh leis sin forbairt fréamhshamhla nó píolóta inúsáidte ó thaobh tráchtála de ar gá gurb é an táirge tráchtála deiridh é nó í agus atá róchostasach le táirgeadh chun é nó í a úsáid chun críocha taispeána agus bailíochtaithe amháin.

Ní áirítear i bhforbairt thurgnamhach gnáth-athruithe ná athruithe tréimhsiúla ar tháirgí, línte táirgthe, próisis mhonaraíochta, seirbhísí agus oibríochtaí eile atá ar siúl, agus atá ann cheana, fiú más feabhsuithe iad na hathruithe sin;

▼B

(87) 

“feasibility study” means the evaluation and analysis of the potential of a project, which aims at supporting the process of decision-making by objectively and rationally uncovering its strengths and weaknesses, opportunities and threats, as well as identifying the resources required to carry it through and ultimately its prospects for success;

(88) 

“personnel costs” means the costs of researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the relevant project or activity;

▼M6 —————

▼B

(90) 

“effective collaboration” means collaboration between at least two independent parties to exchange knowledge or technology, or to achieve a common objective based on the division of labour where the parties jointly define the scope of the collaborative project, contribute to its implementation and share its risks, as well as its results. One or several parties may bear the full costs of the project and thus relieve other parties of its financial risks. Contract research and provision of research services are not considered forms of collaboration;

▼M6

(90a) 

Tagraíonn “feidhmeanna neamhchosanta” chun críocha Airteagal 25e d’fheidhmeanna i dtáirgí seachas táirgí a bhaineann le cosaint a liostaítear san Iarscríbhinn da ghabhann le Treoir 2009/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 18 ).

▼B

(91) 

“research infrastructure” means facilities, resources and related services that are used by the scientific community to conduct research in their respective fields and covers scientific equipment or sets of instruments, knowledge-based resources such as collections, archives or structured scientific information, enabling information and communication technology-based infrastructures such as grid, computing, software and communication, or any other entity of a unique nature essential to conduct research. Such infrastructures may be “single-sited” or “distributed” (an organised network of resources) in accordance with Article 2(a) of Council Regulation (EC) No 723/2009 of 25 June 2009 on the Community legal framework for a European Research Infrastructure Consortium (ERIC) ( 19 );

▼M6

(92) 

ciallaíonn “braislí nuálaíochta” struchtúir nó grúpaí eagraithe de pháirtithe neamhspleácha (amhail cuideachtaí nuathionscanta nuálacha, fiontair bheaga, mheánmhéide agus mhóra, chomh maith le heagraíochtaí taighde agus scaipthe eolais, bonneagair thaighde, bonneagair thástála agus thurgnaimh, Moil Nuálaíochta Digití, eagraíochtaí neamhbhrabúsacha agus gníomhaithe eacnamaíocha eile nach iad) a cheaptar chun gníomhaíocht nuálach agus bealaí nua comhair a spreagadh, amhail trí mhodhanna digiteacha, trí chomhroinnt saoráidí agus malartú eolais a roinnt agus/nó a chur chun cinn agus trí chur go héifeachtach le haistriú eolais, líonrú, scaipeadh faisnéise agus comhar idir na gnóthais agus na heagraíochtaí eile sa bhraisle. Maidir le Moil Nuálaíochta Digití (lena n-airítear Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha arna maoiniú faoin gClár don Eoraip Dhigiteach a bhainistítear go lárnach agus a bunaíodh le Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 20 )) is eintitis iad a bhfuil sé mar aidhm acu úsáid leathan teicneolaíochtaí digiteacha a spreagadh, amhail intleacht shaorga, néalríomhaireacht, imeall-ríomhaireacht agus ríomhaireacht ardfheidhmíochta agus cibearshlándáil ag an tionsclaíocht (FBManna go háirithe) agus ag eagraíochtaí san earnáil phoiblí. Féadfaidh Moil Nuálaíochta Digití cáiliú mar bhraisle nuálaíochta leo féin chun críocha an Rialacháin seo;

▼B

(93) 

“highly qualified personnel” means staff having a tertiary education degree and at least 5 years of relevant professional experience which may also include doctoral training;

▼M6

(94) 

ciallaíonn “seirbhísí comhairleacha nuálaíochta” sainchomhairleoireacht, cúnamh nó oiliúint i réimse aistriú eolais, éadáil, chosaint nó shaothrú sócmhainní doláimhsithe nó úsáid caighdeán agus rialachán lena leabaítear iad, mar aon le sainchomhairleoireacht, cúnamh nó oiliúint maidir le teicneolaíochtaí agus réitigh nuálacha (lena n-áirítear teicneolaíochtaí digiteacha agus réitigh dhigiteacha) a thabhairt isteach nó a úsáid;

(95) 

ciallaíonn “seirbhísí tacaíochta nuálaíochta” spás oifige, bainc sonraí, seirbhísí stórála néalríomhaireachta agus sonraí, leabharlanna, taighde margaidh, saotharlanna, lipéadú ar ardcháilíocht, tástáil, turgnamhaíocht, agus deimhniú nó seirbhísí eile a sholáthar, lena n-áirítear na seirbhísí sin arna soláthar ag eagraíochtaí taighde agus scaipthe eolais, bonneagair taighde, bonneagair thástála agus thurgnaimh nó braislí nuálaíochta, chun críche táirgí, próisis nó seirbhísí atá níos éifeachtaí nó níos aire ó thaobh teicneolaíocht de a fhorbairt, lena n-áirítear teicneolaíochtaí agus réitigh nuálacha (lena n-áirítear teicneolaíochtaí agus réitigh dhigiteacha);

(96) 

ciallaíonn “nuálaíocht eagraíochtúil” modh eagrúcháin nua a chur chun feidhme ar leibhéal an ghnóthais (ar leibhéal grúpa san earnáil tionsclaíochta ar leith san LEE), eagrú san ionad oibre nó caidreamh seachtrach, lena n-áirítear, mar shampla, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha nuálacha nó nuálacha. Eisiatar ón sainmhíniú seo athruithe a bhunaítear ar mhodhanna eagraíochtúla atá in úsáid cheana féin sa ghnóthas, athruithe ar straitéis bainistíochta, cumaisc agus éadálacha, scor de phróiseas a úsáid, athsholáthar caipitil simplí nó síneadh caipitil simplí, athruithe mar thoradh ar athruithe ar phraghsanna fachtóirí, saincheapadh, logánú, athruithe tráthrialta, séasúracha agus timthriallacha eile agus trádáil táirgí nua nó táirgí a bhfuil feabhas suntasach orthu;

(97) 

ciallaíonn “nuálaíocht próisis” modh táirgthe nó seachadta nua nó modh atá feabhsaithe go suntasach a chur chun feidhme (lena n-áirítear athruithe suntasacha i dteicnící, i dtrealamh nó i mbogearraí) ar leibhéal an ghnóthais (ar leibhéal grúpa san earnáil tionsclaíochta ar leith in LEE), lena n-áirítear, mar shampla, trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí nó réitigh dhigiteacha núíosacha nó nuálacha. Eisiatar ón sainmhíniú seo mionathruithe nó mionfheabhsúcháin, méaduithe ar chumais táirgthe nó seirbhíse trí chórais mhonaraíochta nó córais lóistíochtúla a chur leo atá an-chosúil leo siúd atá in úsáid cheana féin, scor de phróiseas a úsáid, athsholáthar caipitil simplí nó síneadh caipitil simplí, athruithe mar thoradh ar athruithe ar phraghsanna fachtóirí, saincheapadh, logánú, athruithe tráthrialta, séasúracha agus timthriallacha eile agus trádáil táirgí nua nó táirgí a bhfuil feabhas suntasach orthu;

▼B

(98) 

“secondment” means temporary employment of staff by a beneficiary with the right for the staff to return to the previous employer;

▼M6

(98a) 

ciallaíonn “bonneagar tástála agus turgnamhaíochta” saoráidí, trealamh, cumais agus acmhainní, amhail binsí tástála, línte píolótacha, taispeántóirí, saoráidí tástála nó saotharlanna beo, agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara a úsáideann gnóthais go príomha, go háirithe FBManna, a iarrann tacaíocht a fháil do thástáil agus do thurgnamhaíocht, chun táirgí, próisis agus seirbhísí nua nó feabhsaithe a fhorbairt, agus chun teicneolaíochtaí a thástáil agus a mhéadú, chun dul chun cinn a dhéanamh trí thaighde tionsclaíoch agus trí fhorbairt thurgnamhach. Is féidir le roinnt úsáideoirí rochtain a fháil ar bhonneagair tástála agus turgnamhaíochta a mhaoinítear go poiblí agus ní mór an rochtain sin a thabhairt ar bhonn trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus ar théarmaí an mhargaidh. Tugtar bonneagair theicneolaíochta freisin uaireanta ar bhonneagair thástála agus thurgnamhaíochta ( 21 );

▼B

Definitions for aid for disadvantaged workers and for workers with disabilities

(99) 

“severely disadvantaged worker” means any person who:

(a) 

has not been in regular paid employment for at least 24 months; or

(b) 

has not been in regular paid employment for at least 12 months and belongs to one of the categories (b) to (g) mentioned under the definition of “disadvantaged worker”.

(100) 

“sheltered employment” means employment in an undertaking where at least 30 % of workers are workers with disabilities;

Definitions applying to aid for environmental protection

▼M6

(101) 

ciallaíonn “cosaint an chomhshaoil” aon bheart nó gníomhaíocht a cheaptar chun truailliú, tionchair chomhshaoil dhiúltacha nó dochar eile do thimpeallachtaí fisiceacha (lena n-áirítear d’aer, d’uisce agus d’ithir), d’éiceachórais nó d’acmhainní nádúrtha a laghdú nó a chosc ar dochar é arna dhéanamh de dheasca gníomhaíocht dhaonna, lena n-áirítear chun maolú don athrú aeráide, chun an riosca a laghdú go mbeidh dochar den sórt sin ann, chun bithéagsúlacht a chosaint agus a athchóiriú nó chun dul i dtreo úsáid níos éifeachtúla d’acmhainní nádúrtha, lena n-áirítear bearta coigiltis fuinnimh agus úsáid foinsí in-athnuaite fuinnimh agus teicnící eile chun astaíochtaí gás ceaptha teasa agus truailleán eile a laghdú, agus chun aistriú chuig samhlacha an gheilleagair chiorclaigh chun úsáid príomhábhar a laghdú agus chun éifeachtúlachtaí a mhéadú. Cumhdaítear leis freisin gníomhaíochtaí lena neartaítear acmhainneacht oiriúnaitheachta agus lena n-íoslaghdaítear leochaileacht i leith tionchair aeráide;

(102) 

ciallaíonn “caighdeán an Aontais”:

(a) 

caighdeán Aontais éigeantach lena socraítear na leibhéil atá le baint amach ag gnóthais aonair i dtéarmaí comhshaoil, seachas caighdeáin nó spriocanna a shocraítear ar leibhéal an Aontais atá ceangailteach ar na Ballstáit ach nach bhfuil ceangailteach ar ghnóthais aonair; nó

(b) 

an oibleagáid na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT), mar a shainmhínítear i dTreoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 22 ), agus a áirithiú nach mbeidh leibhéil astaíochtaí os cionn na leibhéal sin a bhainfí amach agus BAT á chur i bhfeidhm; i gcás inar sainíodh leibhéil astaíochtaí atá bainteach le BAT i ngníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh faoi Threoir 2010/75/AE nó faoi threoracha eile is infheidhme, beidh na leibhéil sin infheidhme chun críche an Rialacháin seo; i gcás ina sloinntear na leibhéil sin mar raon, an teorainn dá mbaintear BAT amach den chéad uair le haghaidh an ghnóthais lena mbaineann, is í an teorainn sin a bheidh infheidhme;

(102a) 

ciallaíonn “bonneagar athluchtaithe” bonneagar fosaithe nó móibíleach lena soláthraítear leictreachas d’fheithiclí nó do threalamh móibíleach críochfoirt nó do threalamh móibíleach láimhseála ar an talamh;

(102b) 

ciallaíonn “bonneagar athbhreoslaithe” bonneagar fosaithe nó móibíleach lena soláthraítear hidrigin d’fheithiclí nó do threalamh móibíleach críochfoirt nó do threalamh móibíleach láimhseála ar an talamh;

(102c) 

ciallaíonn “hidrigin in-athnuaite” hidrigin a tháirgtear ó fhuinneamh in-athnuaite i gcomhréir leis na modheolaíochtaí a leagtar amach le haghaidh breoslaí iompair leachtacha agus gásacha in-athnuaite i dTreoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 23 );

▼M6

(102d) 

ciallaíonn “fuinneamh in-athnuaite” fuinneamh a ghintear ó fhoinsí in-athnuaite, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (1), de Threoir 2018/2001;

(102e) 

ciallaíonn “athluchtú cliste” oibríocht athluchtaithe ina ndéantar déine an leictreachais a sheachadtar chuig an gceallra a choigeartú i bhfíor-am, ar bhonn faisnéis a fhaightear trí chumarsáid leictreonach;

(102f) 

ciallaíonn “feithicil ghlan”:

(a) 

maidir le feithiclí bóthair saothair éadroim: feithicil ghlan mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (4)(a) de Threoir 2009/33/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 24 );

(b) 

maidir le feithiclí bóthair saothair throm:

— 
go dtí an 31 Nollaig 2025, feithiclí tromshaothair astaíochtaí ísle mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (12), de Rialachán (AE) 2019/1242 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 25 );
— 
go dtí an 31 Nollaig 2025, feithicil ghlan mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (4)(b) de Threoir 2009/33/CE agus nach dtagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) 2019/1242;
(c) 

maidir le soithí uiscebhealaí intíre:

— 
soitheach intíre le haghaidh iompar paisinéirí a bhfuil inneall hibrideach nó débhreosla aige a dhíorthaíonn 50 % ar a laghad dá chuid fuinnimh ó bhreoslaí astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 nó de chumhacht inluchtaithe dá ghnáthoibríocht;
— 
soitheach intíre le haghaidh iompar lastais ag a bhfuil astaíochtaí díreacha (sceithphíopa) CO2 in aghaidh an chiliméadair tona (g CO2/tkm), arna ríomh (nó arna meas i gcás soithí nua) agus an Táscaire Oibriúcháin ar Éifeachtúlacht Fuinnimh (EEOI) de chuid na hEagraíochtaí Muirí Idirnáisiúnta á úsáid, atá 50 % níos ísle ná an meánluach tagartha le haghaidh astaíochtaí CO2 a chinntear d’fheithiclí tromshaothair (foghrúpa feithiclí 5-LH) i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/1242;
(d) 

maidir le soithí muirí:

— 
soitheach mara agus cósta le haghaidh iompar paisinéirí, iompar lastais, oibriúcháin calafoirt nó gníomhaíochtaí cúnta (i) a bhfuil inneall hibrideach nó débhreosla aige a dhíorthaíonn 25 % ar a laghad dá chuid fuinnimh ó bhreoslaí astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 nó de chumhacht inluchtaithe dá ghnáthoibríocht ar muir agus ag calafoirt, nó (ii) a bhfuil luach Innéacs Éifeachtúlachta Fuinnimh Dearaidh (EEDI) na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta aige atá 10 % faoi bhun na gceanglas EEDI is infheidhme an 1 Aibreán 2022 agus gur féidir an soitheach a rith ar bhreoslaí astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2 nó ar bhreoslaí ó fhoinsí in-athnuaite;
— 
soitheach mara agus cósta le haghaidh iompar lastais a úsáidtear go heisiach chun seirbhísí cósta agus gearrthurais a oibriú, a dheartar chun aistriú córa iompair lastais a chumasú ar de thalamh a iompraítear chun farraige faoi láthair é, agus ag a bhfuil astaíochtaí díreacha (sceithphíopa) CO2, arna ríomh agus EEDI á úsáid, atá 50 % níos ísle ná an meánluach tagartha le haghaidh astaíochtaí CO2 a chinntear d’fheithiclí tromshaothair (foghrúpa feithiclí 5-LH) mar a foilsíodh i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/1242;
(e) 

maidir le rothstoc iarnróid: rothstoc ag a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha sceithphíopa CO2 nuair a oibrítear é ar rian a bhfuil an bonneagar is gá air, agus a úsáideann gnáth-inneall i gcás nach bhfuil bonneagar den sórt sin ar fáil (mód déach);

(102g) 

ciallaíonn “feithicil astaíochtaí nialasacha”:

(a) 

maidir le feithiclí ag a bhfuil dhá agus trí roth agus cuadrothair: feithicil a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 26 ) ag a bhfuil astaíochtaí nialasacha sceithphíopa CO2 arna ríomh i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 24 agus in Iarscríbhinn V den Rialachán sin;

(b) 

maidir le feithiclí bóthair saothair éadroim: feithicil de chatagóir M1, M2 nó N1 ag a bhfuil astaíochtaí nialasacha sceithphíopa CO2 mar a chinntear i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos i Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún ( 27 );

(c) 

maidir le feithiclí bóthair saothair throm: feithicil tromshaothair astaíochtaí nialasacha a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (5), de Threoir 2009/33/CE;

(d) 

maidir le soithí uiscebhealaí intíre: soitheach intíre le haghaidh iompar paisinéirí nó iompar lastais ag a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa/sceitheadh) CO2;

(e) 

maidir le soithí muirí: soitheach mara agus cósta le haghaidh iompar paisinéirí nó iompar lastais, le haghaidh oibriúcháin calafoirt nó le haghaidh gníomhaíochtaí cúnta a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha CO2 (sceithphíopa) aige;

(f) 

maidir le rothstoc iarnróid: rothstoc ag a bhfuil astaíochtaí nialasacha díreacha (sceithphíopa) CO2;

(102h) 

ciallaíonn “feithicil” aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a) 

feithicil bhóthair de chatagóir M1, M2, N1, M3, N2, N3, nó L;

(b) 

soitheach intíre nó mara agus cósta le haghaidh iompar paisinéirí nó iompar lastais;

(c) 

rothstoc;

(d) 

aerárthaí;

(102i) 

ciallaíonn “trealamh móibíleach láimhseála ar an talamh” trealamh móibíleach a úsáidtear i ngníomhaíochtaí seirbhíse atá teagmhasach d’iompar aeir nó muirí;

(102j) 

ciallaíonn “trealamh críochfoirt móibíleach” trealamh móibíleach a úsáidtear chun earraí agus aonaid luchtaithe idirmhódúla a luchtú, a dhíluchtú agus a thrasloingsiú, agus chun lastas a bhogadh laistigh de limistéar críochfoirt;

▼M6

(103) 

ciallaíonn “éifeachtúlacht fuinnimh” éifeachtúlacht fuinnimh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (4) de Threoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 28 );

(103a) 

ciallaíonn “fuinneamh príomha” fuinneamh in-athnuaite agus neamh-in-athnuaite nach ndeachaigh faoi phróiseas tiontaithe nó claochlaithe;

▼M6 —————

▼M4

(103c) 

ciallaíonn “digitiú” glacadh teicneolaíochtaí a dhéantar le gléasanna leictreonacha agus/nó córais leictreonacha lenar féidir feidhmiúlacht táirgí a mhéadú, seirbhísí ar líne a fhorbairt, próisis a nuachóiriú, nó aistriú chuig samhlacha gnó atá bunaithe ar tháirgeadh earraí agus soláthar seirbhíse a dhí-idirmheánú, agus tionchar bunathraitheach á tháirgeadh aige sa deireadh;

▼M6

(103d) 

ciallaíonn “ullmhacht chliste” acmhainn na bhfoirgneamh nó na n-aonad foirgnimh chun a n-oibriú a oiriúnú do riachtanais an áititheora, lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh agus feidhmíocht fhoriomlán a bharrfheabhsú, agus chun a n-oibriú a oiriúnú mar fhreagairt do chomharthaí ón eangach;

(103e) 

ciallaíonn “cuideachta mheánchaipitlithe bheag” gnóthas nach FBM é agus nach mó ná 499 a líon fostaithe, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagail 3 go 6 d’Iarscríbhinn I, nach mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 100 milliún nó nach mó a chlár comhardaithe bliantúil ná EUR 86 mhilliún; measfar gur gnóthas amháin iad roinnt eintiteas má chomhlíontar aon cheann de na coinníollacha a liostaítear in Airteagal 3(3) d’Iarscríbhinn I. Chun Airteagal críoch chur i bhfeidhm Airteagal 56e(10) agus Airteagal 56f a, ciallaíonn “cuideachta mheánchaipitlithe bheag” gnóthas nach FBM é agus a bhfuil suas le 499 bhfostaí fostaithe aige;

▼M6

(103f) 

ciallaíonn “coigilteas fuinnimh” coigilteas fuinnimh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (5) de Threoir 2012/27/AE;

▼B

(104) 

“energy efficiency project” means an investment project that increases the energy efficiency of a building;

▼M6

(105) 

ciallaíonn “ciste éifeachtúlachta fuinnimh” nó “EEF” meán infheistíochta speisialta a bhunaítear chun críche infheistíochta i dtionscadail éifeachtúlachta fuinnimh a bhfuil sé mar aidhm leo éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Is bainisteoir cistí éifeachtúlachta fuinnimh a bhainistíonn EEFanna;

▼B

(106) 

“energy efficiency fund manager” means a professional management company with a legal personality, selecting and making investments in eligible energy efficiency projects;

(107) 

“high-efficiency cogeneration” means cogeneration which satisfies the definition of high efficiency cogeneration as set out in Article 2(34) of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC ( 29 );

▼M6

(108) 

ciallaíonn “comhghiniúint” nó teas agus cumhacht in éineacht nó “CHP” comhghiniúint mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (30), de Threoir 2012/27/AE;

▼M6

(108a) 

ciallaíonn “comhghiniúint bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite fuinnimh” comhghiniúint ina n-úsáidtear 100 % fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite mar ionchur le haghaidh táirgeadh teasa agus cumhachta;

(108b) 

ciallaíonn “teaschaidéal” meaisín, gléas nó gaireas a aistríonn teas ó thimpeallacht nádúrtha amhail ón aer, ón uisce nó ón talamh go foirgnimh nó go feidhmeanna tionsclaíocha trí shreabhadh nádúrtha an teasa a aisiompú ionas go sreabhfaidh sé ó theocht níos ísle go teocht níos airde. I gcás teaschaidéil in-aisiompaithe, féadfaidh sé freisin teas a aistriú ón bhfoirgneamh go dtí an timpeallacht nádúrtha;

▼M6

(109) 

ciallaíonn “fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite” nó “fuinneamh in-athnuaite” fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite neamh-iontaise mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (1) de Threoir (AE) 2018/2001, chomh maith leis an sciar i dtéarmaí luach calrach an fhuinnimh arna ghiniúint ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite i ngléasraí hibrideacha ina n-úsáidtear foinsí fuinnimh traidisiúnta agus lena n-áirítear leictreachas in-athnuaite a úsáidtear chun córais stórála a líonadh atá nasctha taobh thiar den mhéadar (arna suiteáil in éineacht nó mar fhorlíontán leis an tsuiteáil in-athnuaite), ach eisiatar uaidh fuinneamh arna tháirgeadh de thoradh chórais stórála;

▼M6

(109a) 

ciallaíonn “pobal fuinnimh in-athnuaite” pobal fuinnimh in-athnuaite mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (16) de Threoir (AE) 2018/2001;

▼M6 —————

▼M6

(114) 

ciallaíonn “teicneolaíocht nuálach” teicneolaíocht nua agus a cháiligh le déanaí i gcomparáid leis an úrscothacht sa tionscadal, teicneolaíocht a bhfuil riosca teipthe teicneolaíochta nó tionsclaíochta ag baint léi agus nach optamú ná méadú í ar theicneolaíocht atá ann cheana;

▼M6

(114a) 

ciallaíonn “tionscadail taisealbhaidh” tionscadail taisealbhaidh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (24), de Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 30 );

(114b) 

ciallaíonn “conradh le haghaidh difríochta” ionstraim chabhrach a thugann teidlíocht don tairbhí íocaíocht a fháil atá comhionann leis an difear idir praghas seasta “ceangail” agus praghas tagartha – amhail praghas an mhargaidh, in aghaidh an aonaid aschuir;

▼M6

(115) 

ciallaíonn “cothromú” i gcás leictreachais cothromú mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (10), de Rialachán (AE) 2019/943;

(116) 

ciallaíonn “freagrachtaí cothromaithe caighdeánacha” freagrachtaí cothromaithe neamh-idirdhealaitheacha ar fud teicneolaíochtaí nach ndíolmhaítear aon ghineadóir ó fhreagracht cothromaithe leo mar a leagtar amach in Airteagal 5 de Rialachán (AE) 2019/943;

▼M6

(116a) 

ciallaíonn “páirtí freagrach cothromúcháin (PFC)” páirtí atá freagrach as cothromú mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (14) de Rialachán (AE) 2019/943;

▼M6

(117) 

ciallaíonn “bithmhais” an cion in-bhithdhíghrádaithe de tháirgí, de dhramhaíl agus d’iarmhair de thionscnamh bitheolaíoch, mar a shainmhínítear i bpointe (24) d’Airteagal 2 de Threoir (AE) 2018/2001;

▼M6

(117a) 

ciallaíonn “bithbhreoslaí” bithbhreoslaí mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (33) de Threoir (AE) 2018/2001;

(117b) 

ciallaíonn “bithghás” bithghás mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (28) de Threoir (AE) 2018/2001;

(117c) 

ciallaíonn “bithleachtanna” bithleachtanna mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (32) de Threoir (AE) 2018/2001;

(117d) 

ciallaíonn “breoslaí bithmhaise” breoslaí bithmhaise mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (27) de Threoir (AE) 2018/2001;

▼M6

(118) 

ciallaíonn “bearna cistiúcháin” an glanchostas breise a chinntear leis an difríocht idir ioncaim eacnamaíocha agus costais (lena n-áirítear an infheistíocht agus an oibríocht) an tionscadail dá dtugtar cabhair agus ioncaim eacnamaíocha agus costais an tionscadail mhalartaigh a ndéanfadh tairbhí na cabhrach ar bhonn inchreidte in éagmais cabhrach. Chun an bearna cistiúcháin a chinneadh, ní mór don Bhallstát, le haghaidh an cháis fhíorasaigh agus an cháis fhrithfhíorasaigh, na príomhchostais agus na príomhioncaim uile, meánchostas ualaithe measta caipitil (“WACC”) na dtairbhithe lena lascaineofaí sreafaí airgid amach anseo, agus an glanluach láithreach (“NPV”) le haghaidh na gcásanna fíorasacha agus frithfhíorasacha, a chainníochtú le linn shaolré an tionscadail. Is féidir an gnáth-ghlanchostas breise a mheas mar an difríocht idir an glanluach láithreach le haghaidh an cháis fhíorasaigh agus an cháis fhrithfhíorasaigh le linn shaolré an tionscadail thagartha;

(119) 

ciallaíonn “cáin chomhshaoil nó tobhach paraifhioscach” cáin nó tobhach a chuirtear i bhfeidhm ar bhonn cánach sonrach, táirgí nó seirbhísí a bhfuil éifeacht shoiléir dhiúltach acu ar an gcomhshaol nó cáin lena ndéantar iarracht muirear a ghearradh ar ghníomhaíochtaí, ar earraí nó ar sheirbhísí áirithe ionas go bhféadfaidh na costais chomhshaoil a chur san áireamh ina bpraghas nó ionas go gcuirfear táirgeoirí agus tomhaltóirí i dtreo gníomhaíochtaí lena dtugtar urraim níos fearr ar an gcomhshaol;

▼B

(120) 

“Union minimum tax level” means the minimum level of taxation provided for in the Union legislation; for energy products and electricity it means the minimum level of taxation laid down in Annex I to Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity ( 31 );

▼M6 —————

▼M6

(121a) 

ciallaíonn “leigheas” gníomhaíochtaí bainistíochta comhshaoil, amhail baint nó díthocsainiú éilleán nó cothaithigh bharraíochta as an ithir agus as an uisce arb é is aidhm dóibh foinsí díghrádaithe a bhaint;

(121b) 

ciallaíonn “athshlánú” gníomhaíochtaí bainistíochta comhshaoil a bhfuil sé mar aidhm dóibh leibhéal feidhmiúlachta éiceachórais a thabhairt ar ais ar láithreáin dhíghrádaithe, agus an sprioc atá ann soláthar athnuaite agus leanúnach na seirbhísí éiceachórais seachas bithéagsúlacht agus sláine éiceachórais thagartha nádúrtha nó leathnádúrtha ainmnithe;

(121c) 

ciallaíonn “éiceachóras” éiceachóras mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (13), de Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 32 );

(121d) 

ciallaíonn “bithéagsúlacht” bithéagsúlacht mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (15), de Rialachán (AE) 2020/852;

▼B

(122) 

“polluter pays principle” or “PPP” means that the costs of measures to deal with pollution should be borne by the polluter who causes the pollution;

(123) 

“pollution” means the damage caused by a polluter directly or indirectly damaging the environment, or by creating conditions leading to such damage to physical surroundings or natural resources;

▼M6

(123a) 

ciallaíonn “truailleán” truailleán mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (10), de Rialachán (AE) 2020/852;

(123b) 

ciallaíonn “truailliú” truailliú mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (2), de Threoir 2010/75/AE;

(123c) 

ciallaíonn “réiteach dúlrabhunaithe” gníomhaíocht chun éiceachórais nádúrtha nó mhodhnaithe talún, fionnuisce, chósta agus mhuirí a chosaint, a chaomhnú, a athbhunú, a úsáid go hinbhuanaithe agus a bhainistiú, lena dtugtar aghaidh go héifeachtach agus go hoiriúnach ar dhúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil, agus dea-bhail an duine, seirbhísí éiceachórais, athléimneacht agus tairbhí bithéagsúlachta á gcur ar fáil ag an am céanna;

(123d) 

ciallaíonn “athchóiriú” an próiseas ina dtugtar cúnamh le haghaidh téarnamh éiceachórais mar bhealach chun bithéagsúlacht a chaomhnú agus athléimneacht éiceachórais a mhéadú, go háirithe i leith an athraithe aeráide. Áirítear le hathchóiriú éiceachóras bearta a rinneadh chun feabhas a chur ar dháil éiceachórais agus chun éiceachóras a athchruthú nó a athbhunú i gcás inar cailleadh an dáil sin agus chun feabhas a chur ar athléimneacht agus oiriúnú éiceachóras don athrú aeráide;

▼M6

(124) 

ciallaíonn “téamh agus fuarú ceantair atá tíosach ar fhuinneamh” téamh agus fuarú ceantair atá tíosach mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (41), de Threoir 2012/27/AE;

▼M6

(124a) 

ciallaíonn “téamh ceantair” agus “fuarú ceantair” téamh ceantair nó fuarú ceantair mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (19) de Threoir 2010/31/AE;

(124b) 

ciallaíonn “córais téimh agus fuaraithe ceantair” saoráidí giniúna téimh agus/nó fuaraithe, an líonra stórála agus dáileacháin theirmigh, atá comhdhéanta den líonra príomhúil – tarchur – agus den líonra tánaisteach píblínte araon, lena soláthraítear téamh nó fuarú do thomhaltóirí. Léirmhíneofar tagairtí do théamh ceantair mar chórais téimh agus/nó fuaraithe ceantair, ag brath ar cé acu a sholáthraíonn na líonraí teas agus fuarú i gcomhpháirt nó a sholáthraíonn siad ar leithligh iad;

▼B

(125) 

“polluter” means someone who directly or indirectly damages the environment or who creates conditions leading to such damage.

▼M6

(126) 

ciallaíonn “athúsáid” athúsáid mar a shainmhínítear i bpointe (13), d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 33 );

(127) 

ciallaíonn “ullmhú le haghaidh athúsáide” ullmhú le haghaidh athúsáide mar a shainmhínítear i bpointe (16), d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE;

(128) 

ciallaíonn “athchúrsáil” athchúrsáil mar a shainmhínítear i bpointe (17), d’Airteagal 3 de Threoir 2008/98/CE;

▼M6

(128a) 

ciallaíonn “éifeachtúlacht acmhainní” laghdú a dhéanamh ar chainníocht ionchur a bhfuil gá leo chun aonad aschuir a tháirgeadh nó ionadaíocht a dhéanamh ar phríomhionchuir le hionchuir thánaisteacha;

(128b) 

ciallaíonn “dramhaíl” dramhaíl mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (1) de Threoir 2008/98/CE;

(128c) 

ciallaíonn “fuíollteas” fuíollteas mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (9) de Threoir (AE) 2018/2001;

(128d) 

ciallaíonn “cóireáil” cóireáil mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (14) de Threoir 2008/98/CE agus cóireáil táirgí, ábhar nó substaintí eile;

(128e) 

ciallaíonn “aisghabháil” aisghabháil mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (15) de Threoir 2008/98/CE agus aisghabháil táirgí, ábhar nó substaintí eile;

(128f) 

ciallaíonn “diúscairt” diúscairt mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (19) de Threoir 2008/98/CE;

(128g) 

ciallaíonn “táirgí, ábhair agus substaintí eile” ábhair, táirgí agus substaintí seachas dramhaíl, lena n-áirítear seachtháirgí dá dtagraítear in Airteagal 5 de Threoir 2008/98/CE, fuíll talmhaíochta agus foraoiseachta, fuíolluisce, uisce báistí agus uisce a ritheann chun srutha, mianraí, cothaithigh, gáis iarmharacha ó phróisis táirgthe, agus táirgí iomarcacha, codanna iomarcacha agus ábhair iomarcacha;

(128h) 

ciallaíonn “táirgí iomarcacha, codanna iomarcacha agus ábhair iomarcacha” táirgí, codanna nó ábhair nach bhfuil gá ag a n-úsáideoir leo a thuilleadh nó nach bhfuil úsáideach dá n-úsáideoir a thuilleadh ach atá oiriúnach lena n-athúsáid;

(128i) 

ciallaíonn “bailiú ar leithligh” bailiú ar leithligh mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (11) de Threoir 2008/98/CE;

▼M6 —————

▼M6

(130) 

ciallaíonn “bonneagar fuinnimh” aon trealamh fisiciúil nó saoráid fhisiciúil lonnaithe laistigh den Aontais nó lena nasctar an tAontas le tríú tír amháin nó níos mó agus a thagann faoi na catagóirí seo a leanas:

(a) 

leictreachas:

(i) 

córais tarchurtha agus dáileacháin i gcás ina gciallaíonn “traschur” iompar leictreachais ar talamh agus amach ón gcósta ar an gcóras idirnasctha an-ardvoltais agus ardvoltais d’fhonn é a sheachadadh do thomhaltóirí deiridh nó do dháileoirí ach nach n-áirítear soláthar leis agus i gcás ina gciallaíonn “dáileachán” iompar leictreachais ar talamh agus amach ón gcósta ar chórais dáileacháin ardvoltais, meánvoltais agus ísealvoltais d’fhonn é a sheachadadh do thomhaltóirí ach nach n-áirítear soláthar leis;

(ii) 

aon trealamh nó suiteáil atá riachtanach i gcomhair fheidhmiú sábháilte, slán agus éifeachtúil na gcóras dá dtagraítear i bpointí (i), lena n-áirítear córais chosanta, faireacháin agus rialaithe ar gach leibhéal voltais agus gach fostáisiún;

(iii) 

comhpháirteanna lán-chomhtháite den líonra mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (51), de Threoir (AE) 2019/944 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 34 );

(iv) 

eangacha leictreachais cliste, eadhon córais agus comhpháirteanna lena gcomhtháthaítear teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, trí ardáin oibríochtúla dhigiteacha, córais rialaithe agus teicneolaíochtaí braite ar leibhéal tarchurtha agus dáileacháin araon, arb é is aidhm dóibh líonra tarchurtha agus dáileacháin leictreachais a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos cliste, acmhainneacht mhéadaithe chun foirmeacha nua giniúna, stórála agus tomhaltais a chomhtháthú agus samhlacha gnó agus struchtúir mhargaidh nua a éascú;

(v) 

eangacha leictreachais amach ón gcósta, a chiallaíonn aon trealamh nó suiteáil tarchuir leictreachais nó bonneagar dáilte mar a shainmhínítear i bpointe (i), ag a bhfuil défheidhmiúlacht: leictreachas in-athnuaite amach ón gcósta a idirnascadh agus a tharchur ó na láithreáin ghiniúna amach ón gcósta chuig dhá thír nó níos mó. Áirítear leis seo freisin eangacha cliste agus aon trealamh nó suiteáil amach ón gcósta atá in aice leo agus atá riachtanach chun oibriú go sábháilte, go slán agus go héifeachtúil, lena n-áirítear córais chosanta, faireacháin agus rialaithe, agus fostáisiúin riachtanacha más rud é go n-áirithítear leo idir-inoibritheacht na teicneolaíochta freisin, agus i measc comhoiriúnacht comhéadain eile idir teicneolaíochtaí éagsúla;

(b) 

gás (gás nádúrtha, bithghás - lena n-áirítear bithmheatán – agus/nó gás in-athnuaite nach de bhunadh bitheolaíoch iad):

(i) 

píblínte tarchurtha agus dáileacháin le haghaidh iompar gáis ar cuid de líonra iad, cé is moite de phíblínte ardbhrú a úsáidtear le haghaidh dáileadh réamhtheachtach gáis nádúrtha;

(ii) 

saoráidí stórála faoi thalamh atá nasctha leis na píblínte gáis ardbhrú dá dtagraítear i bpointe (i);

(iii) 

saoráidí glactha, stórála agus athghásaithe nó dí-chomhbhrúite le haghaidh gás leachtaithe nó comhbhrúite;

(iv) 

aon trealamh nó suiteáil atá riachtanach i gcomhair fheidhmiú sábháilte, slán agus éifeachtúil an chórais nó atá riachtanach chun acmhainneacht dhéthreoch a chumasú, lena n-áirítear stáisiúin chomhbhrúiteora;

(v) 

eangacha gáis chliste, a chiallaíonn aon cheann den trealamh nó suiteáil a leanas arb é is aidhm dóibh comhtháthú gás in-athnuaite agus ísealcharbóin (lena n-áirítear hidrigin nó gáis nach de bhunadh bitheolaíoch iad) sa líonra a chumasú agus a éascú: córais dhigiteacha agus comhpháirteanna lena gcomhtháthaítear teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, córais rialaithe agus teicneolaíochtaí braite chun gur féidir faireachán, méadrú, rialú cáilíochta agus bainistíocht a dhéanamh ar tháirgeadh, tarchur, dáileadh agus ídiú gáis laistigh de líonra gáis. Ina theannta sin, féadfar a áireamh ar na tionscadail sin trealamh chun sreabha cúltreo a chumasú ón leibhéal dáileacháin go dtí an leibhéal tarchurtha agus uasghrádaithe gaolmhara is gá ar an líonra atá ann cheana;

(c) 

hidrigin:

(i) 

píblínte tarchurtha, le haghaidh iompar ardbhrú hidrigine, agus píblínte dáileacháin le haghaidh dháileadh áitiúil hidrigine lena dtugtar rochtain d’ilúsáideoirí líonra ar bhonn trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach;

(ii) 

saoráidí stórála, a chiallaíonn saoráidí a úsáidtear chun hidrigin ar íonacht ardghráid a stocáil, lena n-áirítear an chuid de chríochfort hidrigine a úsáidtear chun críche stórála ach gan an chuid a úsáidtear chun críche oibríochtaí táirgthe san áireamh, agus lena n-áirítear saoráidí a fhorchoimeádtar go heisiach le haghaidh oibreoirí líonra hidrigine agus a bhfeidhmeanna á ndéanamh acu. Áirítear le saoráidí stórála hidrigine saoráidí stórála faoi thalamh atá nasctha leis na píblínte hidrigine ardbhrú dá dtagraítear i bpointe (i);

(iii) 

saoráidí glactha, stórála agus athghásaithe nó dí-chomhbhrúite le haghaidh hidrigine nó hidrigin atá leabaithe i substaintí ceimiceacha eile d’fhonn an hidrigin a instealladh isteach san eangach le haghaidh gáis nó atá tiomnaithe do hidrigin;

(iv) 

críochfoirt, a chiallaíonn suiteálacha a úsáidtear chun hidrigin leachtach a tharchur chuig hidrigin ghásach lena hinstealladh sa líonra hidrigine. Áirítear le críochfoirt trealamh breise agus stóráil shealadach is gá le haghaidh an phróisis tarchuir agus le haghaidh instealladh dá éis sin sa líonra hidrigine, ach gan aon chuid den chríochfort a úsáidtear chun críche stórála san áireamh;

(v) 

idirnascairí, a chiallaíonn líonra hidrigine (nó cuid de) a thrasnaíonn nó a luíonn le teorainn idir Ballstáit, nó idir Ballstát agus tríú tír suas le críocha na mBallstát nó le farraige theorann an Bhallstáit sin;

(vi) 

aon trealamh nó suiteáil atá riachtanach i gcomhair fheidhmiú sábháilte, slán agus éifeachtúil an chórais hidrigine nó atá riachtanach chun acmhainneacht dhéthreoch a chumasú, lena n-áirítear stáisiúin chomhbhrúiteora;

Féadfaidh aon cheann de na sócmhainní a liostaítear faoi phointí (i) go (iv) a bheith ina shócmhainn nuathógtha nó ina shócmhainn a tiontaíodh ó ghás nádúrtha go hidrigin, nó ina theaglaim den dá rud. Sócmhainní a liostaítear faoi phointí (i) go (vi) agus atá faoi réir rochtain thríú páirtí, cáileoidh siad mar bhonneagar fuinnimh;

(d) 

dé-ocsaíd charbóin:

(i) 

píblínte, seachas líonra píblínte réamhtheachtach, a úsáidtear chun dé-ocsaíd charbóin a iompar ó níos mó ná foinse amháin, eadhon suiteálacha tionsclaíocha (lena n-áirítear gléasraí cumhachta) a tháirgeann gás dé-ocsaíde carbóin ó dhóchán nó ó imoibrithe ceimiceacha eile lena ngabhann comhdhúile iontaise nó neamh-iontaise a bhfuil carbón iontu, chun críche stóráil gheolaíoch bhuan na dé-ocsaíde carbóin de bhun Airteagal 3 de Threoir 2009/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 35 ) nó chun críche úsáid dé-ocsaíde carbóin mar bhunábhar nó chun táirgeacht próiseas bitheolaíoch a fheabhsú;

(ii) 

saoráidí chun dé-ocsaíd charbóin a leachtú agus a stóráil go maolánach ag féachaint dá hiompar nó dá stóráil. Ní áirítear leis sin bonneagar laistigh d’fhoirmíocht gheolaíoch a úsáidtear chun críche stóráil gheolaíoch bhuan na dé-ocsaíde carbóin de bhun Airteagal 3 de Threoir 2009/31/CE agus saoráidí dromchla agus insteallta a bhaineann leis sin;

(iii) 

aon trealamh nó suiteáil atá riachtanach i gcomhair fheidhmiú cuí, slán agus éifeachtúil an chórais i dtrácht, lena n-áirítear córais chosanta, faireacháin agus rialaithe. D’fhéadfaí a áireamh anseo sócmhainní tiomnaithe móibíleacha chun dé-ocsaíd charbóin a iompar agus a stóráil, ar choinníoll go gcomhlíonann na sócmhainní móibíleacha sin sainmhíniú na feithicle glaine;

Sócmhainní a liostaítear faoi phointí (i) (ii) agus (iii) agus atá faoi réir rochtain tríú páirtí, cáileoidh siad mar bhonneagar fuinnimh;

(e) 

bonneagar a úsáidtear chun fuinneamh teirmeach i bhfoirm gaile, uisce te nó leachtanna fuaraithe ó tháirgeoirí iomadúla nó ó úsáideoirí iomadúla a tharchur nó a dháileadh, bunaithe ar fhuinneamh in-athnuaite nó fuíollteas a úsáid ó fheidhmeanna tionsclaíochta;

(f) 

Tionscadail Leasa Choitinn, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (4), de Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 36 ) agus tionscadal leasa choitinn dá dtagraítear in Airteagal 171 den Chonradh;

(g) 

catagóirí eile bonneagair lena gcumasaítear ceangal fisiciúil nó gan sreang fuinnimh inbhuanaithe nó saor ó charbón idir táirgeoirí agus úsáideoirí ó phointí iomadúla rochtana agus imeachta agus ar bonneagar é ar a bhfuil rochtain oscailte do thríú páirtithe nach le gnóthais úinéir nó bhainisteoir an bhonneagair iad;

Sócmhainní a liostaítear faoi phointí (a) go (g) a thógtar le haghaidh úsáideora aitheanta ex ante amháin nó grúpa úsáideoirí ex ante agus a cuireadh in oiriúint dá riachtanais (“bonneagar tiomnaithe”), ní cháileoidh siad mar bhonneagar fuinnimh;

▼M6

(130a) 

ciallaíonn “oibreoir córais dáileacháin” (DSO) oibreoir córais dáileacháin mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (29) de Threoir (AE) 2019/944;

(130b) 

ciallaíonn “oibreoir córais tarchurtha” (TSO) oibreoir córais tarchurtha mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (35) de Threoir (AE) 2019/944;

(130c) 

ciallaíonn “stóráil leictreachais” úsáid deiridh leictreachais a chur siar go dtí tráth níos déanaí ná an uair a gineadh é, nó fuinneamh leictreach a thiontú go cineál fuinnimh is féidir a stóráil, stóráil fuinnimh den sórt sin, agus fuinneamh den sórt sin a thiontú ar ais ina dhiaidh sin go fuinneamh leictreach;

(130d) 

ciallaíonn “stóráil theirmeach” úsáid deiridh fuinnimh theirmigh a chur siar go dtí tráth níos déanaí ná an uair a gineadh é, nó fuinneamh leictreach nó teirmeach a thiontú go cineál fuinnimh is féidir a stóráil, stóráil fuinnimh den sórt sin, agus, i gcás inarb iomchuí, fuinneamh den sórt sin a thiontú nó a thiontú ar ais ina dhiaidh sin go fuinneamh teirmeach lena úsáid chríochnaitheach (i.e. téamh nó fuarú);

▼M6

(131) 

ciallaíonn “reachtaíocht margaidh fuinnimh inmheánaigh” Rialachán (AE) Uimh. 2019/944, Treoir 2009/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 37 ), Rialachán (AE) 2019/943 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 38 );

▼M6

(131a) 

ciallaíonn “gabháil agus stóráil carbóin” nó “CCS” tacar teicneolaíochtaí trínar féidir an CO2 a ghabháil a astaítear ó ghléasraí tionsclaíochta, lena n-áirítear astaíochtaí próiseas-bhunúsach, nó chun é a ghabháil go díreach ón aer comhthimpeallach, lena iompar chuig suíomh stórála agus lena instealladh i bhfoirmíochtaí geolaíochta oiriúnacha faoi thalamh chun críche stóráil bhuan na dé-ocsaíde carbóin;

(131b) 

ciallaíonn “gabháil agus úsáid carbóin” nó “CCU” tacar teicneolaíochtaí trínar féidir CO2 a ghabháil a astaítear ó ghléasraí tionsclaíochta, lena n-áirítear astaíochtaí próiseas-bhunúsach, nó chun é a ghabháil go díreach ón aer comhthimpeallach agus lena iompar chuig suíomh úsáidte ídithe CO2chun CO2sin a úsáid go hiomlán;

▼B

Definitions applying to social aid for transport for residents of remote regions

(132) 

“normal residence” means the place where a natural person lives for at least 185 days, in each calendar year, because of personal and occupational ties; in the case of a person whose occupational ties are in a different place from his/her personal ties and who lives in two or more Member States, the place of normal residence is regarded as the place of his/her personal ties provided that he/she returns there regularly; where a person is living in a Member State in order to carry out a task of a set duration, the place of residence is still regarded as being the place of his/her personal ties, irrespective of whether he/she returns there during the course of this activity; attendance at a university or school in another Member State does not constitute a transfer of normal residence; alternatively, “normal residence” shall have the meaning attributed to it in Member States' national law.

Definitions for aid for broadband infrastructures

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

(135) 

“ducts” means underground pipes or conduits used to house (fibre, copper or coax) cables of a broadband network;

(136) 

“physical unbundling” grants access to the end-consumer access line and allows competitors' own transmission systems to directly transmit over it;

▼M6

(137) 

ciallaíonn “bonneagar leathanbhanda” líonra leathanbhanda gan aon chomhpháirt ghníomhach agus cuimsíonn sé an bonneagar fisiceach, lena n-áirítear duchtanna, cuaillí, crainn, túir, snáithín dorcha, caibinéid agus cáblaí (lena n-áirítear cáblaí snáithín dorcha agus copair);

▼M6

(137a) 

ciallaíonn “líonra aisiompair” an chuid de líonra leathanbhanda a cheanglaíonn an líonra rochtana agus cnámh droma an líonra agus nach soláthraíonn rochtain dhíreach d’úsáideoirí deiridh. Is é sin an chuid den líonra ina ndéantar trácht na n-úsáideoirí deiridh a chomhiomlánú;

(137b) 

ciallaíonn “líonra cnámh droma” an croí-líonra a nascann líonraí aisiompair ó limistéir nó réigiúin éagsúla le chéile;

(137c) 

ciallaíonn “líonra rochtana” an chuid den líonra leathanbhanda a nascann an líonra aisiompair le háitreabh nó le gairis na n-úsáideoirí deiridh;

▼M4 —————

▼M6

(139) 

ciallaíonn “rochtain mhórdhíola” rochtain a chuireann ar a chumas don oibreoir saoráidí oibreora eile a úsáid. Áireofar sa rochtain mhórdhíola, ar bhonn na bhforbairtí teicneolaíochta reatha, na táirgí rochtana a leanas ar a laghad: (i) i gcás líonraí FTTx: rochtain ar an mbonneagar leathanbhanda, díchuachadh agus rochtain srutha giotán; (ii) i gcás líonraí cáblaí: rochtain ar an mbonneagar leathanbhanda agus rochtain ar sheirbhísí gníomhacha; (iii) i gcás líonraí fosaithe gan sreang: rochtain ar an mbonneagar leathanbhanda agus rochtain ar sheirbhísí gníomhacha; (iv) i gcás líonraí móibíleacha: rochtain ar an mbonneagar leathanbhanda agus rochtain ar sheirbhísí gníomhacha (seirbhísí fánaíochta ar a laghad); (v) i gcás ardáin satailíte: rochtain ar sheirbhísí gníomhacha; (vi) i gcás líonraí aisiompair: rochtain ar an mbonneagar leathanbhanda agus rochtain ar sheirbhísí gníomhacha;

(139a) 

ciallaíonn “áitribh in-nasctha” áitribh úsáideoirí deiridh ar féidir le soláthraí, arna hiarraidh sin d’úsáideoirí deiridh agus laistigh de 4 seachtaine ó dháta na hiarrata, seirbhísí leathanbhanda a sholáthar (gan beann ar cé acu atá na háitribh sin nasctha leis an líonra cheana féin nó nach bhfuil). Sa chás sin, níor cheart an praghas a ghearrtar as seirbhísí leathanbhanda a sholáthar ag áitribh úsáideoirí deiridh a bheith níos mó ná na gnáth-tháillí nasctha, níor cheart aon chostas breise ná eisceachtúil a bheith ann i gcomparáid leis an ngnáthchleachtas tráchtála agus in aon chás, níor cheart é a bheith níos mó ná an gnáthphraghas sa Bhallstát lena mbaineann. Ní mór don údarás inniúil náisiúnta an praghas sin a chinneadh;

▼M4

(139b) 

ciallaíonn “spreagthaí socheacnamaíocha” eintitis ar féidir leo, trína misean, trína gcineál nó trína láthair, sochair shocheacnamaíocha thábhachtacha a ghiniúint go díreach nó go hindíreach do shaoránaigh, gnólachtaí agus pobail áitiúla atá lonnaithe ina gcríoch mórthimpeall nó ina limistéar tionchair, lena n-áirítear, i measc nithe eile, údaráis phoiblí, eintitis phoiblí nó phríobháideacha a gcuirtear de chúram orthu seirbhísí ar mhaithe leis an leas i gcoitinne nó seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú mar a leagtar amach in Airteagal 106(2) den Chonradh agus fiontair atá dian ón taobh digiteach de;

(139c) 

ciallaíonn “conair 5G” cosán iompair, bóthar, iarnród nó uiscebhealach intíre a chumhdaítear go hiomlán le bonneagar nascachta digití, córais 5G go háirithe, agus lena gcumasaítear seirbhísí digiteacha sineirge mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 2021/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 39 ), lena n-áirítear soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe, seirbhísí soghluaisteachta cliste comhchosúla d’iarnróid nó nascacht dhigiteach ar uiscebhealaí intíre;

▼M6

(139d) 

is éard is “buaic-am” ann an tráth den lá, a mhaireann 1 uair an chloig amháin go tipiciúil, a dtarlaíonn an t-ualach uasta ar an líonra lena linn de ghnáth;

(139e) 

ciallaíonn“dálaí buaic-ama” na dálaí a bhfuil coinne leo a bhfeidhmeoidh an líonra fúthu tráth “buaic-ama”;

(139f) 

ciallaíonn “tréimhse ama ábhartha” tréimhse ama a úsáidtear le haghaidh infheistíochtaí príobháideacha beartaithe agus comhfhreagraíonn sé leis an achar ama a mheasann an Ballstát sin chun an líonra Státchistithe beartaithe a imscaradh, ag tosú ag uair foilsithe an chomhairliúcháin phoiblí maidir leis an idirghabháil Stáit atá beartaithe go dtí teacht i bhfeidhm an líonra, (i.e. tús an tsoláthair seirbhísí mórdhíola agus/nó seirbhísí miondíola ar an líonra Státchistithe). Ní féidir an tréimhse ama ábhartha a bheith níos giorra ná 2 bhliain;

▼B

Definitions for aid for culture and heritage conservation

(140) 

“difficult audiovisual works”: means the works identified as such by Member States on the basis of pre-defined criteria when setting up schemes or granting the aid and may include films whose sole original version is in a language of a Member State with a limited territory, population or language area, short films, films by first-time and second-time directors, documentaries, or low budget or otherwise commercially difficult works;

(141) 

Development Assistance Committee (DAC) List of the OECD: means all countries and territories that are eligible to receive official development assistance and included in the list compiled by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD);

(142) 

“reasonable profit” shall be determined with respect to the typical profit for the sector concerned. In any event, a rate of return on capital that does not exceed the relevant swap rate plus a premium of 100 basis points will be considered to be reasonable.

Definitions for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures

(143) 

“professional sport” means the practice of sport in the nature of gainful employment or remunerated service, irrespective of whether or not a formal labour contract has been established between the professional sportsperson and the relevant sport organisation, where the compensation exceeds the cost of participation and constitutes a significant part of the income for the sportsperson. Travel and accommodation expenses to participate to the sport event shall not be considered as compensation for the purposes of this Regulation.

▼M1

Definitions for Aid for regional airports

(144) 

“airport infrastructure” means infrastructure and equipment for the provision of airport services by the airport to airlines and the various service providers, including runways, terminals, aprons, taxiways, centralised ground handling infrastructure and any other facilities that directly support the airport services, excluding infrastructure and equipment which is primarily necessary for pursuing non-aeronautical activities;

(145) 

“airline” means any airline with a valid operating licence issued by a Member State or a Member of the Common European Aviation Area pursuant to Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council ( 40 );

(146) 

“airport” means an entity or group of entities performing the economic activity of providing airport services to airlines;

(147) 

“airport services” means services provided to airlines by an airport or any of its subsidiaries, to ensure the handling of aircraft, from landing to take-off, and of passengers and freight, so as to enable airlines to provide air transport services, including the provision of ground handling services and the provision of centralised ground handling infrastructure;

(148) 

“average annual passenger traffic” means a figure determined on the basis of the inbound and outbound passenger traffic during the two financial years preceding that in which the aid is granted;

(149) 

“centralised ground handling infrastructure” means infrastructure which is normally operated by the airport manager and put at the disposal of the various providers of ground handling services active at the airport in exchange for remuneration, excluding equipment owned or operated by the providers of ground handling services;

(150) 

“high-speed train” means a train capable of reaching speeds of over 200 km/h;

(151) 

“ground handling services” means services provided to airport users at airports as described in the Annex to Council Directive 96/67/EC ( 41 );

(152) 

“non-aeronautical activities” means commercial services to airlines or other users of the airport, including ancillary services to passengers, freight forwarders or other service providers, renting out of offices and shops, car parking and hotels;

(153) 

“regional airport” means an airport with average annual passenger traffic of up to 3 million passengers;

Definitions for Aid for ports

(154) 

“port” means an area of land and water made up of such infrastructure and equipment, so as to permit the reception of waterborne vessels, their loading and unloading, the storage of goods, the receipt and delivery of those goods and the embarkation and disembarkation of passengers, crew and other persons and any other infrastructure necessary for transport operators in the port;

(155) 

“maritime port” means a port for, principally, the reception of sea-going vessels;

(156) 

“inland port” means a port other than a maritime port, for the reception of inland waterway vessels;

▼M6

(157) 

ciallaíonn “bonneagar calafoirt” bonneagar agus saoráidí chun seirbhísí calafoirt a bhaineann le hiompar a sholáthar, mar shampla beartanna feistithe a úsáidtear chun longa a mhúráil, ballaí cé, droichid bordála paisinéirí agus rampaí pontúin ar snámh i limistéir taoide, imchuacha inmheánacha, aislíonadh agus míntíriúchán talún, bonneagar le haghaidh dramhaíl a ghineann longa agus iarmhar lastais a bhailiú agus bonneagar athluchtaithe agus athbhreoslaithe i gcalafoirt ag soláthar feithiclí, trealamh móibíleach críochfoirt agus trealamh móibíleach láimhseála ar an talamh le leictreachas, hidrigin, amóinia agus meatánól;

▼M1

(158) 

“port superstructure” means surface arrangements (such as for storage), fixed equipment (such as warehouses and terminal buildings) as well as mobile equipment (such as cranes) located in a port for the provision of transport related port services;

(159) 

“access infrastructure” means any type of infrastructure necessary to ensure access and entry from land or sea and river by users to a port, or in a port, such as roads, rail tracks, channels and locks;

(160) 

“dredging” means the removal of sediments from the bottom of the waterway access to a port, or in a port;

▼M6 —————

▼M1

(162) 

“vessels” mean floating structures, whether self-propelled or not, with one or more surface displacement hulls;

(163) 

“sea-going vessels” mean vessels other than those which navigate solely or mainly in inland waterways or in waters within, or closely adjacent to, sheltered waters;

(164) 

“inland waterway vessels” mean vessels intended solely or mainly for navigation on inland waterways or in waters within, or closely adjacent to, sheltered waters;

(165) 

“infrastructure for the collection of ship-generated waste and cargo residues” means fixed, floating or mobile port facilities capable of receiving ship-generated waste or cargo residues as defined in Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council ( 42 ).

▼M4

Sainmhínithe le haghaidh cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo (beidh ag téarmaí a shainmhínítear faoi cheannteidil eile den Airteagal seo an bhrí chéanna a leagtar síos istigh iontu le haghaidh cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo freisin)

(166) 

tá ag “an Ciste InvestEU”, “ráthaíocht AE”, “táirge airgeadais”, “bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh” agus “comhpháirtí cur chun feidhme” an bhrí a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2021/523;

(167) 

ciallaíonn “idirghabhálaí airgeadais”, chun críocha Roinn 16, idirghabhálaí airgeadais de réir bhrí phointe (34), cé is moite de chomhpháirtithe cur chun feidhme;

(168) 

ciallaíonn “idirghabhálaí airgeadais tráchtála” idirghabhálaí airgeadais a oibríonn ar bhonn brabúis agus ar a riosca iomlán féin, gan ráthaíocht phoiblí, agus ní mheastar bainc ná institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagadh a bheith ina n-idirghabhálaithe airgeadais tráchtála;

(169) 

tá ag “nód uirbeach TEN-T” an bhrí a leagtar amach in Airteagal 3, pointe (p), de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 43 );

(170) 

ciallaíonn “iontrálaí nua” gnóthas iarnróid de réir bhrí Airteagal 3(1) de Threoir 2012/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 44 ), a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

fuair sé ceadúnas de bhun Airteagal 17(3) de Threoir 2012/34/AE le haghaidh na deighleoige ábhartha den mhargadh níos lú ná fiche bliain sula ndeonaítear an chabhair;

(b) 

níl sé ceangailte, de réir bhrí Airteagal 3(3) d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, le gnóthas iarnróid a fuair ceadúnas de réir bhrí Airteagal 3(14) de Threoir 2012/34/AE roimh an 1 Eanáir 2010;

(171) 

ciallaíonn “iompar uirbeach” iompar laistigh de chathair nó de cheirtleán agus laistigh de chriosanna comaitéireachta na cathrach sin nó an cheirtleáin sin;

(172) 

tá ag “éiceachóras”, “bithéagsúlacht” agus “riocht maith éiceachórais” an bhrí a leagtar amach in Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 45 );

▼B

Article 3

Conditions for exemption

Aid schemes, individual aid granted under aid schemes and ad hoc aid shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(2) or (3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty provided that such aid fulfils all the conditions laid down in Chapter I of this Regulation, as well as the specific conditions for the relevant category of aid laid down in Chapter III of this Regulation.

Article 4

Notification thresholds

1.  

This Regulation shall not apply to aid which exceeds the following thresholds:

▼M6

(a) 

maidir le cabhair infheistíochta réigiúnaí: maidir le infheistíocht ag a bhfuil costais incháilithe EUR 110 milliún nó níos mó, na méideanna cabhrach in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail infheistíochta mar a leagtar amach a leanas:

— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 10 %: EUR 8.25 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 15 %: EUR 12.38 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 20 %: EUR 16.5 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 25 %: EUR 20.63 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 30 %: EUR 24.75 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 35 %: EUR 28.88 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 40 %: EUR 33 mhilliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 50 %: EUR 41.25 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 60 %: EUR 49.5 milliún;
— 
i gcásanna uasdéine cabhrach réigiúnaí de 70 %: EUR 57.75 milliún;
(b) 

i gcás cabhair réigiúnach um fhorbairt uirbeach, EUR 22 mhilliún mar a leagtar síos in Airteagal 16(3);

(c) 

i gcás cabhair infheistíochta do FBManna: EUR 8.25 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail infheistíochta;

(d) 

maidir le cabhair um shainchomhairleoireacht i bhfabhar FBManna: EUR 2.2 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(e) 

maidir le cabhair do FBManna le haghaidh rannpháirtíocht in aontaí: EUR 2.2 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh na bliana;

▼M6

(ea) 

maidir le cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar dá dtagraítear in Airteagal 19c: EUR 200 000 in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire. I gcás micrifhiontair atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta, EUR 25 000 in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire a bheidh sa teorainn sin, agus i gcás micrifhiontair atá gníomhach in earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe, EUR 30 000 in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire;

(eb) 

maidir le cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine dá dtagraítear in Airteagal 19d: EUR 2 mhilliún in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire. I gcás FBManna atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta, EUR 250 000 in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire a bheidh sa teorainn sin, agus i gcás FBManna atá gníomhach in earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe, EUR 300 000 in aghaidh an tairbhí in aghaidh na bliana féilire. Cabhair a dheonaítear do ghnóthais atá gníomhach i bpróiseáil agus i margú táirgí talmhaíochta, beidh sí ag brath ar gan a bheith curtha ar aghaidh go páirteach nó go hiomlán chuig táirgeoirí príomhúla;

▼M6

(f) 

maidir le cabhair do ghnóthais atá ag glacadh páirt i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh: maidir le cabhair faoi Airteagal 20, EUR 2.2 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; maidir le cabhair faoi Airteagal 20a, na méideanna a leagtar síos in Airteagal 20a(2) in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(g) 

i gcás cabhair um maoiniú riosca: EUR 16.5 milliún in aghaidh an ghnóthais incháilithe mar a leagtar síos in Airteagal 21(8) agus Airteagal 21d(2);

(h) 

maidir le cabhair do ghnólachtaí nuathionscanta: na méideanna a leagtar síos in aghaidh an ghnóthais in Airteagal 22(3), (4), (5) agus (7);

(i) 

maidir le cabhair le haghaidh taighde agus forbartha:

(i) 

más taighde bunúsach den chuid is mó atá sa tionscadal: EUR 55 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; is é sin an cás ina dtabhaítear níos mó ná leath de chostais incháilithe an tionscadail trí ghníomhaíochtaí a thagann faoi chatagóir an taighde bhunúsaigh;

(ii) 

más taighde tionsclaíoch den chuid is mó atá sa tionscadal: EUR 35 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; is é sin an cás ina dtabhaítear níos mó ná leath de chostais cháilithe an tionscadail trí ghníomhaíochtaí a thagann faoin earnáil taighde tionscail nó laistigh de na hearnálacha taighde tionscail agus taighde bhunúsaigh le chéile;

(iii) 

más forbairt thurgnamhach den chuid is mó atá sa tionscadal: EUR 25 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; is é sin an cás ina dtabhaítear níos mó ná leath de chostais incháilithe an tionscadail trí ghníomhaíochtaí a thagann faoi chatagóir na forbartha turgnamhaí;

(iv) 

más tionscadal Eureka an tionscadal, más rud é go gcuireann Comhghnóthas arna bhunú ar bhonn Airteagal 185 nó Airteagal 187 den Chonradh chun feidhme é, nó más rud é go gcomhlíonann sé na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 25(6), pointe (d), déantar na méideanna dá dtagraítear i bpointí (i) go (iii) a dhúbailt;

(v) 

má deonaítear an chabhair i bhfoirm airleacain inaisíoctha a léirítear mar chéatadán de na costais incháilithe, d’uireasa modheolaíocht aitheanta chun an choibhéis deontais chomhláin a ríomh, agus ina bhforáiltear leis an mbeart sin i gcás go mbeidh toradh rathúil ar an tionscadal, arna shainiú sin ar bhonn hipitéis réasúnach agus iontaofa, déanfar na hairleacain a aisíoc le ráta úis arb ionann é ar a laghad agus an ráta lascaine is infheidhme tráth an deontais, déanfar na méideanna dá dtagraítear i bpointí (i) go (iv) a mhéadú 50 %;

(vi) 

cabhair do staidéir indéantachta mar ullmhúchán do ghníomhaíochtaí taighde: EUR 8,25 milliún in aghaidh an tionscadail;

(vii) 

maidir le cabhair do FBManna le haghaidh tionscadail taighde agus forbartha ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh agus a chuirtear chun feidhme faoi Airteagal 25a, an méid dá dtagraítear in Airteagal 25a;

(viii) 

maidir le cabhair do ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus do ghníomhaíochtaí Chruthúnas Coincheapa na Comhairle Eorpaí um Thaighde a chuirtear chun feidhme faoi Airteagal 25b, na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 25b;

(ix) 

maidir le cabhair atá bainteach le tionscadail chomhchistithe taighde agus forbartha a chuirtear chun feidhme faoi Airteagal 25c, na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 25c;

(x) 

maidir le cabhair do Chur le chéile, na méideanna dá dtagraítear in Airteagal 25d;

(xi) 

maidir le cabhair a bhaineann le cómhaoiniú tionscadal arna dtacú ag an gCiste Eorpach Cosanta nó ag an gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta faoi Airteagal 25e: EUR 80 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(j) 

i gcás cabhair infheistíochta do bhonneagair thaighde: EUR 35 mhilliún in aghaidh an bhonneagair;

(ja) 

maidir le cabhair infheistíochta le haghaidh bonneagair thástála agus thurgnamhaíochta: EUR 25 mhilliún in aghaidh an bhonneagair;

(k) 

maidir le cabhair do bhraislí nuálaíochta: EUR 10 mhilliún in aghaidh na braisle;

(l) 

Cabhair nuálaíochta le haghaidh FBManna: EUR 10 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(m) 

maidir le cabhair le haghaidh nuálaíocht próiseas agus eagraíochta: EUR 12.5 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(n) 

i gcás cabhair oiliúna: EUR 3 mhilliún in aghaidh an tionscadail;

(o) 

maidir le cabhair um earcú oibrithe faoi mhíbhuntáiste: EUR 5.5 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh na bliana;

(p) 

maidir le cabhair um fhostú oibrithe faoi mhíchumas i bhfoirm fóirdheontais phá: EUR 11 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh na bliana;

(q) 

maidir le cabhair um chúiteamh na gcostas breise a bhaineann le fostú oibrithe faoi mhíchumas: EUR 11 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh ana bliana;

(r) 

maidir le cabhair um chúiteamh chostais an chúnaimh a thugtar d’oibrithe faoi mhíbhuntáiste: EUR 5.5 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh na bliana;

(s) 

maidir le cabhair infheistíochta um chosaint an chomhshaoil, mura sonraítear a mhalairt: EUR 30 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail infheistíochta;

(sa) 

maidir le cabhair le haghaidh bonneagar tiomnaithe agus stóráil thiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 36(4): EUR 25 mhilliún in aghaidh an tionscadail;

▼M6

(sb) 

maidir le cabhair infheistíochta le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe dá dtagraítear in Airteagal 36a(1) agus (2): EUR 30 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail agus, i gcás scéimeanna, meánbhuiséad bliantúil suas le EUR 300 milliún;

(sc) 

maidir le cabhair infheistíochta le haghaidh feabhsúcháin chomhcheangailte ar fheidhmíocht fuinnimh agus ar fheidhmíocht comhshaoil foirgneamh dá dtagraítear in Airteagal 38a(7) agus in Airteagal 39(2a): EUR 30 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(sd) 

maidir le cabhair le haghaidh conraitheoireacht feidhmíochta fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 38b a éascú: EUR 30 milliún de mhaoiniú ainmniúil iomlán amuigh in aghaidh an tairbhí;

(se) 

maidir le cabhair infheistíochta do thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh i bhfoirgnimh i bhfoirm ionstraimí airgeadais: na méideanna a leagtar amach in Airteagal 39(5);

(sf) 

maidir le cabhair i bhfoirm laghdú ar chánacha comhshaoil nó ar thobhaigh dá dtagraítear in Airteagal 44a: EUR 50 milliún in aghaidh scéime in aghaidh na bliana;

▼M6 —————

▼M6

(v) 

maidir le cabhair oibriúcháin chun leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn dá dtagraítear in Airteagal 42, agus maidir le cabhair oibriúcháin chun fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite agus ó hidrigin in-athnuaite i suiteálacha ar scála beag a chur chun cinn agus chun pobail fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn dá dtagraítear in Airteagal 43: EUR 30 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; suim bhuiséid na scéimeanna ar fad a thagann faoi Airteagal 42 agus suim bhuiséid na scéimeanna ar fad a thagann faoi Airteagal 43, níor cheart go mbeidís níos mó ná EUR 300 milliún in aghaidh na bliana;

(w) 

maidir le cabhair le haghaidh córais téimh agus/nó fuaraithe ceantair dá dtagraítear in Airteagal 46: EUR 50 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(x) 

maidir le cabhair le haghaidh bonneagair fuinnimh dá dtagraítear in Airteagal 48: EUR 70 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail;

(y) 

maidir le cabhair le haghaidh imscaradh líonraí leathanbhanda fhosaithe ar cabhair í a dhámhtar i bhfoirm deontais: EUR 100 milliún de chostais iomlána in aghaidh an tionscadail; maidir le cabhair do líonraí leathanbhanda fhosaithe a dhámhtar i bhfoirm ionstraime airgeadais, ní mór nach rachaidh méid ainmniúil an mhaoiniúcháin iomláin a thugtar d’aon tairbhí deiridh in aghaidh an tionscadail thar EUR 150 milliún;

▼M4

(ya) 

i gcás cabhair le haghaidh imscaradh líonraí móibíleacha 4G nó 5G ar cabhair í a dhámhtar i bhfoirm deontais: costais iomlána EUR 100 milliún in aghaidh an tionscadail; i gcás cabhrach do líonraí móibíleacha 4G nó 5G a dhámhtar i bhfoirm ionstraime airgeadais, ní mór nach rachaidh méid ainmniúil an mhaoiniúcháin iomláin a thugtar d’aon tairbhí deiridh in aghaidh an tionscadail thar EUR 150 milliún;

(yb) 

i gcás cabhair do thionscadail áirithe leasa choitinn i réimse na mbonneagar nascachta digití tras-Eorpach a mhaoinítear faoi Rialachán (AE) 2021/1153 nó ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh faoin Rialachán sin, ar cabhair í a dhámhtar i bhfoirm deontais: costais iomlána EUR 100 milliún in aghaidh an tionscadail; i gcás cabhair do thionscadail leasa choitinn i réimse na mbonneagar nascachta digití tras-Eorpach ar cabhair í a dhámhtar i bhfoirm ionstraime airgeadais, méid ainmniúil an mhaoiniúcháin iomláin a thugtar d’aon tairbhí deiridh in aghaidh an tionscadail, ní mór nach rachaidh sé thar EUR 150 milliún;

(yc) 

i gcás cabhair i bhfoirm scéimeanna dearbhán nascachta: an buiséad iomlán Státchabhrach thar 24 mhí le haghaidh na scéimeanna dearbhán nascachta uile i mBallstát, ní mór nach rachaidh sé thar EUR 50 milliún (méid iomlán agus scéimeanna náisiúnta dearbhán i dteannta le scéimeanna réigiúnacha nó áitiúla dearbhán ar áireamh ann);

▼M6

(yd) 

maidir le cabhair le haghaidh imscaradh líonraí aisiompair a dhámhtar i bhfoirm deontais: EUR 100 milliún de chostais iomlána in aghaidh an tionscadail; maidir le cabhair le haghaidh imscaradh líonraí aisiompair ar cabhair í a dhámhtar i bhfoirm ionstraim airgeadais, ní mór nach rachaidh méid ainmniúil an mhaoiniúcháin iomláin a thugtar d’aon tairbhí deiridh in aghaidh an tionscadail thar EUR 150 milliún;

▼M6

(z) 

i gcás cabhair infheistíochta do chaomhnú cultúir agus oidhreachta: EUR 165 mhilliún in aghaidh an tionscadail; cabhair oibriúcháin do chaomhnú cultúir agus oidhreachta: EUR 82.5 milliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh na bliana;

(aa) 

maidir le scéimeanna cabhrach do shaothair chlosamhairc: EUR 55 mhilliún in aghaidh scéime in aghaidh na bliana;

(bb) 

i gcás cabhair infheistíochta don spórt agus do bhonneagair áineasa ilfheidhmeacha: EUR 33 mhilliún nó na costais iomlána os cionn EUR 110 mhilliún in aghaidh an tionscadail; cabhair oibriúcháin do bhonneagar spóirt: EUR 2.2 milliún in aghaidh an bhonneagair in aghaidh na bliana;

(cc) 

i gcás cabhair infheistíochta do bhonneagair áitiúla: EUR 11 mhilliún nó na costais iomlána os cionn EUR 22 mhilliún don bhonneagar céanna;

▼M1

(dd) 

for aid for regional airports: the aid intensities and aid amounts laid down in Article 56a;

▼M6

(ee) 

maidir le cabhair do chalafoirt mhuirí: costais incháilithe EUR 143 mhilliún in aghaidh an tionscadail (nó EUR 165 mhilliún in aghaidh an tionscadail i gcalafort muirí a áirítear i bplean oibre Chonair an Chroíghréasáin dá dtagraítear in Airteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 46 )); a mhéid a bhaineann le dreidireacht, sainmhínítear tionscadal mar gach dreidireacht a dhéantar laistigh d’aon bhliain féilire amháin;

(ff) 

maidir le cabhair do chalafoirt intíre: costais incháilithe EUR 44 mhilliún in aghaidh an tionscadail (nó EUR 55 mhilliún in aghaidh an tionscadail i gcalafort intíre a áirítear i bplean oibre Chonair an Chroíghréasáin dá dtagraítear in Airteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013); a mhéid a bhaineann le dreidireacht, sainmhínítear tionscadal mar gach dreidireacht a dhéantar laistigh d’aon bhliain féilire amháin;

▼M4

(gg) 

i gcás cabhrach atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo: na méideanna a leagtar síos i gCaibidil III, Roinn 16;

▼M6

(hh) 

maidir le cabhair do FBManna le haghaidh costais a thabhaítear trí pháirt a ghlacadh i dtionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”): maidir le cabhair faoi Airteagal 19a, EUR 2 mhilliún in aghaidh an ghnóthais in aghaidh an tionscadail; maidir le cabhair faoi Airteagal 19b, na méideanna a leagtar síos in Airteagal 19b(2) in aghaidh an tionscadail;

▼B

2.  
The thresholds set out or referred to in paragraph 1 shall not be circumvented by artificially splitting up the aid schemes or aid projects.

Article 5

Transparency of aid

1.  
This Regulation shall apply only to aid in respect of which it is possible to calculate precisely the gross grant equivalent of the aid ex ante without any need to undertake a risk assessment (“transparent aid”).
2.  

The following categories of aid shall be considered to be transparent:

(a) 

aid comprised in grants and interest rate subsidies;

(b) 

aid comprised in loans, where the gross grant equivalent has been calculated on the basis of the reference rate prevailing at the time of the grant;

(c) 

aid comprised in guarantees:

(i) 

where the gross grant equivalent has been calculated on the basis of safe-harbour premiums laid down in a Commission notice; or

(ii) 

where before the implementation of the measure, the methodology to calculate the gross grant equivalent of the guarantee has been accepted on the basis of the Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees ( 47 ), or any successor notice, following notification of that methodology to the Commission under any regulation adopted by the Commission in the State aid area applicable at the time, and the approved methodology explicitly addresses the type of guarantee and the type of underlying transaction at stake in the context of the application of this Regulation;

(d) 

aid in the form of tax advantages, where the measure provides for a cap ensuring that the applicable threshold is not exceeded;

(e) 

aid for regional urban development if the conditions laid down in Article 16 are fulfilled;

▼M4

(ea) 

cabhair do ghnóthais as a rannpháirtíocht i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh faoi Airteagal 20a, lena bhforáiltear d’uasteorainn lena n-áirithítear nach rachfar thar an tairseach is infheidhme a leagtar síos in Airteagal 20a;

▼M6

(f) 

cabhair arb éard atá inti bearta um maoiniú riosca má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagail 21 agus 21d;

▼B

(g) 

aid for start-ups if the conditions laid down in Article 22 are fulfilled;

▼M6

(ga) 

cabhair le haghaidh FBManna i bhfoirm táillí rochtana laghdaithe nó rochtain shaor in aise ar sheirbhísí comhairleacha nuálaíochta agus ar sheirbhísí tacaíochta nuálaíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointí (94) agus (95) faoi seach, arna dtairiscint mar shampla ag eagraíochtaí taighde agus scaipthe eolais, ag bonneagair thaighde, ag bonneagair thástála agus thurgnamhaíochta nó braislí nuálaíochta bunaithe ar scéim cabhrach ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(i) 

is féidir an buntáiste arb ionann é agus táillí laghdaithe nó rochtain shaor in aisce a chainníochtú agus a léiriú;

(ii) 

na lascainí iomlána nó páirteacha praghsanna ar sheirbhísí agus na rialacha arb i gcomhréir leo a fhéadfaidh FBManna cur isteach ar lascainithe agus a fhéadfar FBManna a roghnú lena n-aghaidh agus a fhéadfar lascainí a bhronnadh ar FBManna, cuirtear iad sin ar fáil go poiblí (trí mheán suíomhanna gréasáin nó modhanna oiriúnacha eile) sula dtosóidh an soláthraí seirbhíse ag tairiscint na lascainí;

(iii) 

coimeádfaidh an soláthraí seirbhísí taifid de mhéideanna na cabhrach arna ndeonú do gach FBM i bhfoirm lascainí praghsanna chun a áirithiú go gcomhlíontar leis na huasteorainneacha a leagtar amach in Airteagal 28(3) agus (4). Coimeádfar taifid den sórt sin go ceann 10 mbliana ón dáta a dheonaigh an soláthraí seirbhíse an chabhair dheireanach;

▼B

(h) 

aid for energy efficiency projects if the conditions laid down in Article 39 are fulfilled;

(i) 

aid in the form of premiums in addition to the market price if the conditions laid down in Article 42 are fulfilled;

(j) 

aid in the form of repayable advances, if the total nominal amount of the repayable advance does not exceed the thresholds applicable under this Regulation or if, before implementation of the measure, the methodology to calculate the gross grant equivalent of the repayable advance has been accepted following its notification to the Commission;

▼M1

(k) 

aid in the form of the sale or the lease of tangible assets below market rates where the value is established either by an independent expert evaluation prior to the transaction or by reference to a publicly available, regularly updated and generally accepted benchmark;

▼M6

(l) 

cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo, má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos i gCaibidil III, Roinn 16;

▼M6

(m) 

cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar, má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19c;

(n) 

cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19d.

▼B

Article 6

Incentive effect

1.  
This Regulation shall apply only to aid which has an incentive effect.
2.  

Aid shall be considered to have an incentive effect if the beneficiary has submitted a written application for the aid to the Member State concerned before work on the project or activity starts. The application for the aid shall contain at least the following information:

(a) 

undertaking's name and size;

(b) 

description of the project, including its start and end dates;

(c) 

location of the project;

(d) 

list of project costs;

(e) 

type of aid (grant, loan, guarantee, repayable advance, equity injection or other) and amount of public funding needed for the project;

3.  

Ad hoc aid granted to large enterprises shall be considered to have an incentive effect if, in addition to ensuring that the condition laid down in paragraph 2 is fulfilled, the Member State has verified, before granting the aid concerned, that documentation prepared by the beneficiary establishes that the aid will result in one or more of the following:

(a) 

in the case of regional investment aid: that a project is carried out, which would not have been carried out in the area concerned or would not have been sufficiently profitable for the beneficiary in the area concerned in the absence of the aid.

(b) 

in all other cases, that there is:

— 
a material increase in the scope of the project/activity due to the aid, or
— 
a material increase in the total amount spent by the beneficiary on the project/activity due to the aid, or
— 
a material increase in the speed of completion of the project/activity concerned;
4.  

By way of derogation from paragraphs 2 and 3, measures in the form of tax advantages shall be deemed to have an incentive effect if the following conditions are fulfilled:

(a) 

the measure establishes a right to aid in accordance with objective criteria and without further exercise of discretion by the Member State; and

(b) 

the measure has been adopted and is in force before work on the aided project or activity has started, except in the case of fiscal successor schemes, where the activity was already covered by the previous schemes in the form of tax advantages.

5.  

By way of derogation from paragraphs 2, 3 and 4, the following categories of aid are not required to have or shall be deemed to have an incentive effect:

▼M1

(a) 

regional operating aid and regional urban development aid, where the relevant conditions laid down in Articles 15 and 16 are fulfilled;

▼M6

(b) 

cabhair le haghaidh rochtain ar mhaoiniú do FBManna, má chomhlíontar na coinníollacha ábhartha a leagtar síos in Airteagail 21, 21d agus 22;

▼B

(c) 

aid for the recruitment of disadvantaged workers in the form of wage subsidies and aid for the employment of workers with disabilities in the form of wage subsidies, if the relevant conditions laid down in Articles 32 and 33 respectively are fulfilled;

▼M1

(d) 

aid compensating for the additional costs of employing workers with disabilities and aid for compensating the costs of assistance provided to disadvantaged workers, where the relevant conditions laid down in Articles 34 and 35 are fulfilled;

▼B

(e) 

aid in the form of reductions in environmental taxes under Directive 2003/96/EC, if the conditions laid down in Article 44 of this Regulation are fulfilled;

(f) 

aid to make good the damage caused by certain natural disasters, if the conditions laid down in Article 50 are fulfilled;

(g) 

social aid for transport for residents of remote regions, if the conditions laid down in Article 51 are fulfilled;

(h) 

aid for culture and heritage conservation, if the conditions laid down in Article 53 are fulfilled;

▼M4

(i) 

cabhair do ghnóthais atá ag glacadh páirt i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh, má chomhlíontar na coinníollacha ábhartha in Airteagal 20 nó in Airteagal 20a;

(j) 

cabhair do thionscadail taighde agus forbartha ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh, do ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus do ghníomhaíochtaí Chruthúnas Coincheapa na Comhairle Eorpaí um Thaighde ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh, cabhair atá bainteach le tionscadail chomhchistithe agus le gníomhaíochtaí comhchistithe oiliúna foirne, má chomhlíontar na coinníollacha ábhartha a leagtar síos in Airteagail 25a, 25b, 25c nó 25d;

(k) 

cabhair atá bainteach le táirgí airgeadais a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo, má chomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos i gCaibidil III, Roinn 16;

▼M6

(l) 

cabhair do FBManna atá rannpháirteach i dtionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”) nó a bhaineann tairbhe astu, má chomhlíontar na coinníollacha ábhartha in Airteagail 19a nó19b;

▼M6

(m) 

cabhair chun damáiste don chomhshaol a leigheas agus chun gnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú i gcás inar mó na costais leighis nó athshlánaithe ná an méadú ar luach na talún nó na réadmhaoine agus go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 45;

(n) 

cabhair chun bithéagsúlacht a chosaint agus chun réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú an athraithe aeráide a chur chun cinn i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 45;

(o) 

cabhair le haghaidh fuinneamh ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn faoi Airteagail 41, 42 agus 43 i gcás ina ndámhtar cabhair go huathoibríoch i gcomhréir le cuspóir agus critéir neamh-idirdhealaitheacha agus gan tuilleadh feidhmiú discréide ag an mBallstát agus glacadh leis an mbeart agus tá sé i bhfeidhm sular thosaigh obair ar an tionscadal nó ar an ngníomhaíocht dá dtugtar cabhair;

(p) 

cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19c;

(q) 

cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar amach in Airteagal 19d.

▼B

Article 7

Aid intensity and eligible costs

▼M6

1.  
Chun críocha déine cabhrach agus costais incháilithe a ríomh, déanfar na figiúirí uile a úsáid sula mbainfear aon cháin nó aon mhuirear eile. Ní chuirfear san áireamh, áfach, chun déine cabhrach agus costais incháilithe a ríomh, cáin bhreisluacha a mhuirearófar ar chostais nó ar chaiteachais incháilithe atá inaisíoctha faoin dlí cánach náisiúnta is infheidhme. Beidh fianaise dhoiciméadach atá soiléir, sonrach agus cothrom le dáta ann le tacú leis na costais incháilithe. Féadfar méideanna na gcostas incháilithe a ríomh i gcomhréir le roghanna costais simplithe, ar choinníoll go maoinítear oibríocht go páirteach ar a laghad trí chiste de chuid an Aontais lena gceadaítear úsáid na roghanna costais simplithe sin agus gurb incháilithe í an chatagóir costas i gcomhréir leis an bhforáil maidir le díolúine ábhartha. I gcás den sórt sin, is infheidhme na roghanna costais simplithe arna gcur ar fáil sna rialacha ábhartha lena rialaítear ciste an Aontais. Ina theannta sin, le haghaidh tionscadal arna gcur chun feidhme i gcomhréir le Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta mar a d’fhormheas an Chomhairle faoi Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 48 ), féadfar méideanna na gcostas incháilithe a ríomh freisin i gcomhréir leis na roghanna costais simplithe, ar choinníoll go n-úsáidtear na roghanna costais simplithe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 nó Rialachán (AE) 2021/1060. Chomh maith leis sin, maidir le cabhair faoi Airteagail 25a agus 25b, is féidir costais indíreacha a ríomh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos sa mhír 3 faoi seach d’Airteagail 25a agus 25b.

▼B

2.  
Where aid is granted in a form other than a grant, the aid amount shall be the gross grant equivalent of the aid.
3.  
►M1  Aid payable in the future, including aid payable in several instalments, shall be discounted to its value at the moment it is granted. ◄ The eligible costs shall be discounted to their value at the moment the aid is granted. The interest rate to be used for discounting purposes shall be the discount rate applicable at the moment the aid is granted.

▼M1 —————

▼B

5.  
Where aid is granted in the form of repayable advances which, in the absence of an accepted methodology to calculate their gross grant equivalent, are expressed as a percentage of the eligible costs and the measure provides that in case of a successful outcome of the project, as defined on the basis of a reasonable and prudent hypothesis, the advances will be repaid with an interest rate at least equal to the discount rate applicable at the moment the aid is granted, the maximum aid intensities laid down in Chapter III may be increased by 10 percentage points.
6.  
Where regional aid is granted in the form of repayable advances, the maximum aid intensities established in a regional aid map in force at the moment the aid is granted may not be increased.

Article 8

Cumulation

1.  
In determining whether the notification thresholds in Article 4 and the maximum aid intensities in Chapter III are respected, the total amount of State aid for the aided activity or project or undertaking shall be taken into account.

▼M6

2.  
Maidir le cistiú ón Aontas arna bhainistiú go lárnach ag na hinstitiúidí, na gníomhaireachtaí, na comhghnóthais nó comhlachtaí eile de chuid an Aontais ar cistiú é nach bhfuil faoi smacht díreach nó indíreach an Bhallstáit, sa chás ina ndéantar an cistiú sin a chomhcheangal le Státchabhair, ní dhéanfar ach an Státchabhair sin a mheas chun a chinneadh cé acu a urramaítear nó nach n-urramaítear tairseacha maidir le fógra a thabhairt agus uasdéine cabhrach nó uasmhéideanna cabhrach, ar choinníoll nach sáraíonn méid iomlán an chistithe phoiblí a dheonaítear i ndáil leis na costais incháilithe chéanna an ráta cistiúcháin is fabhraí a leagtar síos sna rialacha is infheidhme i ndlí an Aontais. De mhaolú ar an méid sin, féadfaidh an cistiú poiblí iomlán le haghaidh tionscadal lena dtacaíonn an Ciste Eorpach Cosanta a bheith suas le huaschostas incháilithe an tionscadail, gan beann ar an uasráta cistiúcháin is infheidhme faoin gciste seo, ar choinníoll go n-urramaítear na tairseacha maidir le fógraí a thabhairt agus an uasdéine cabhrach nó na uasmhéideanna cabhrach faoi Rialachán seo.

▼B

3.  

Aid with identifiable eligible costs exempted by this Regulation may be cumulated with:

(a) 

any other State aid, as long as those measures concern different identifiable eligible costs,

▼M4

(b) 

aon Státchabhair eile, i dtaca leis na costais incháilithe chéanna, bíodh siad ag forluí go hiomlán nó go páirteach ar a chéile, i gcás nach é an toradh atá ar charnadh den sórt sin ann go dtéitear thar an déine cabhrach is airde nó an méid cabhrach is airde is infheidhme maidir leis an gcabhair sin faoin Rialachán seo agus sa chás sin amháin.

Maidir le maoiniú a thugtar do na tairbhithe deiridh le tacaíocht ón gCiste InvestEU a chumhdaítear le Caibidil III, Roinn 16, agus leis an gcostas a chumhdaítear leis an maoiniú sin, ní bhreithneofar é chun a chinneadh cé acu a chomhlíontar nó nach gcomhlíontar na forálacha carntha a leagtar síos sa chéad abairt den phointe seo. Ina ionad sin, ba cheart an méid atá ábhartha le haghaidh chomhlíonadh fhorálacha carntha na chéad abairte den phointe seo a chinneadh a ríomh mar a leanas. Ar an gcéad dul síos, déanfar méid ainmniúil an mhaoiniúcháin a dtacaíonn an Ciste InvestEU leis a asbhaint ó chostais incháilithe iomlána an tionscadail, agus na costais incháilithe iomlána atá fágtha á suí; ar an dara dul síos, ríomhfar an uaschabhair trí gan an déine cabhrach ábhartha is airde nó an méid cabhrach ábhartha is airde a chur i bhfeidhm ach amháin maidir leis na costais incháilithe iomlána atá fágtha.

I gcás na nAirteagal ar ina leith a luaitear an tairseach um fhógra a thabhairt mar uasmhéid cabhrach, ní dhéanfar méid ainmniúil an mhaoiniúcháin a thugtar do na tairbhithe deiridh le tacaíocht ón gCiste InvestEU a bhreithniú ach oiread chun a chinneadh cé acu a chloítear nó nach gcloítear leis na tairseacha in Airteagal 4 um fhógra a thabhairt.

De rogha air sin, i gcás iasachtaí sinsearacha nó ráthaíochtaí ar iasachtaí sinsearacha a dtacaíonn an Ciste InvestEU leo faoi Caibidil III, Roinn 16, féadfar coibhéis deontais chomhláin na cabhrach atá i gceist le hiasachtaí nó ráthaíochtaí den sórt sin a thugtar do na tairbhithe deiridh a ríomh i gcomhréir le hAirteagal 5(2), pointe (b) nó pointe (c) de réir mar is iomchuí. Féadfar coibhéis deontais chomhláin na cabhrach a úsáid chun a áirithiú, ar aon dul leis an gcéad abairt den phointe seo, nach é an toradh atá ar charnadh le haon chabhair eile le haghaidh na gcostas incháilithe in-sainaitheanta céanna go dtéitear thar an déine cabhrach is airde nó an méid cabhrach is airde is infheidhme maidir leis an gcabhair faoin Rialachán seo nó an tairseach ábhartha um fhógra a thabhairt faoin Rialachán seo.

▼M6

4.  
Féadfar cabhair nach bhfuil aon chostais incháilithe in-sainaitheanta a dhíolmhaítear faoi Airteagail 19b, 20a, 21, 21a, 22 nó 23, faoi Airteagal 56e(5), pointe (a)(ii), (iii) nó (iv), faoi Airteagal 56e(10) agus faoi Airteagal 56f aici a charnadh le haon Státchabhair eile a bhfuil costais incháilithe in-sainaitheanta aici. Féadfar cabhair nach bhfuil aon chostais incháilithe in-sainaitheanta aici a charnadh le haon Státchabhair eile nach bhfuil aon chostais incháilithe in-sainaitheanta aici, suas leis an tairseach maoiniúcháin iomláin ábhartha is airde a shocraítear in imthosca sonracha gach cáis ar leith leis seo nó le rialachán blocdhíolúine eile nó cinneadh eile arna ghlacadh ag an gCoimisiún. Cabhair nach bhfuil aon chostas incháilithe in-sainaitheanta a dhíolmhaítear faoin Rialachán seo aici, féadfar í a charnadh le cabhair eile nach bhfuil costais incháilithe in-sainaitheanta aici arna ndeonú chun suaitheadh tromchúiseach i ngeilleagar Ballstáit a leigheas faoi Airteagal 107(3), pointe (b) den Chonradh arna fhormheas i gcinneadh arna ghlacadh ag an gCoimisiún. Féadfar cabhair nach bhfuil aon chostais incháilithe in-sainaitheanta a dhíolmhaítear faoi Airteagal 56e(5), pointe (a)(ii), (iii) nó (iv), faoi Airteagal 56e(10) agus faoi Airteagal 56f aici a charnadh le cabhair eile nach bhfuil aon chostais incháilithe in-sainaitheanta a dhíolmhaítear faoi na hAirteagail sin aici.

▼B

5.  
State aid exempted under this Regulation shall not be cumulated with any de minimis aid in respect of the same eligible costs if such cumulation would result in an aid intensity exceeding those laid down in Chapter III of this Regulation.
6.  
By way of derogation from paragraph 3(b), aid in favour of workers with disabilities, as provided for in Articles 33 and 34 may be cumulated with other aid exempted under this Regulation in relation to the same eligible costs above the highest applicable threshold under this Regulation, provided that such cumulation does not result in an aid intensity exceeding 100 % of the relevant costs over any period for which the workers concerned are employed.

▼M1

7.  
By way of derogation from paragraphs 1 to 6, in determining whether the ceilings for regional operating aid in outermost regions, as set out in Article 15(4), are respected, only regional operating aid in outermost regions implemented under this Regulation shall be taken into account.

▼B

Article 9

Publication and information

▼M6

1.  

Áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann go bhfoilseofar an méid seo a leanas i modúl an Choimisiúin maidir le trédhearcacht dámhachtana ( 49 ) nó ar shuíomh gréasáin cuimsitheach státchabhrach ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach:

(a) 

an fhaisnéis achomair dá dtagraítear in Airteagal 11 san fhormáid chaighdeánaithe a leagtar síos in Iarscríbhinn II nó nasc lena dtugtar rochtain ar an bhfaisnéis sin;

(b) 

téacs iomlán gach birt chabhrach dá dtagraítear in Airteagal 11 nó nasc lena dtugtar rochtain ar an téacs iomlán;

(c) 

an fhaisnéis dá dtagraítear in Iarscríbhinn III faoi gach dámhachtain cabhrach aonair os cionn EUR 100 000 , nó i gcás cabhair a bhaineann le táirgí airgeadais arna dtacú ag ciste InvestEU faoi Roinn 16 ar gach dámhachtain cabhrach aonair atá os cionn EUR 500 000 , nó i gcás tairbhithe atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil talmhaíochta nó in earnáil an iascaigh agus an dobharshaothraithe, seachas iad sin a bhfuil feidhm ag Roinn 2a maidir leo, gach dámhachtain cabhrach aonair os cionn EUR 10 000 .

A mhéid a bhaineann le cabhair a dheonaítear do thionscadail Comhair Chríochaigh Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 20, cuirfear an fhaisnéis dá dtagraítear sa mhír seo ar shuíomh gréasáin an Bhallstáit ina bhfuil an tÚdarás Bainistíochta lena mbaineann lonnaithe, mar a shainmhínítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 50 ), nó in Airteagal 45 de Rialachán (AE) 2021/1059 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 51 ), cibé acu is infheidhme. De rogha air sin, féadfaidh na Ballstáit rannpháirteacha a chinneadh go dtabharfaidh gach ceann díobh ar na suíomhanna gréasáin faoi seach an fhaisnéis a bhaineann leis na bearta cabhrach laistigh dá gcríoch.

Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí foilsithe a leagtar síos sa chéad fhomhír maidir le cabhair a dheonaítear do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 20a, ná maidir le tionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”) faoi Airteagal 19b.

2.  

I gcás scéimeanna atá i bhfoirm buntáistí cánach, agus i gcás scéimeanna a chumhdaítear le hAirteagail 16, 21a agus 22 ( 52 ), measfar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1, an chéad fhomhír, pointe (c), den Airteagal seo a bheith comhlíonta má fhoilsíonn na Ballstáit an fhaisnéis riachtanach faoi mhéideanna cabhrach aonair sna raonta seo a leanas (in EUR milliún):

0,01-0,1 (i gcás an iascaigh agus an dobharshaothraithe amháin chomh maith le táirgeadh príomhúil talmhaíochta);
0,1-0,5;
0,5-1;
1-2;
2-5;
5-10;
10-30; agus
30 agus níos mó ná sin.

▼B

3.  
For schemes under Article 51 of this Regulation, the publication obligations laid down in this article shall not apply to final consumers.

▼M4

3a.  
Más rud é gur chuir Ballstát táirge airgeadais chun feidhme faoi urrann na mBallstát den Chiste InvestEU nó gur chuir banc náisiúnta le haghaidh spreagadh atá ag gníomhú mar chomhpháirtí cur chun feidhme nó atá ag gníomhú mar idirghabhálaí airgeadais faoin gCiste InvestEU an táirge airgeadais chun feidhme, beidh oibleagáid ar an mBallstát fós a áirithiú go bhfoilseofar faisnéis mar a leagtar síos i mír 1, an chéad fhomhír, pointe (c). Measfar an oibleagáid sin a bheith comhlíonta, áfach, más rud é go dtugann an comhpháirtí cur chun feidhme don Choimisiún an fhaisnéis a leagtar síos i mír 1, an chéad fomhír, pointe (c), tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh sa bhliain tar éis na bliana airgeadais inar deonaíodh an chabhair agus go sonraítear sa chomhaontú ráthaíochta arna shíniú idir an Coimisiún agus an comhpháirtí cur chun feidhme an ceanglas chun an fhaisnéis a leagtar síos i mír 1, an chéad fhomhír, pointe (c), a thabhairt don Choimisiún.

▼M6

4.  
Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointe (c), a eagrú ar bhealach caighdeánaithe agus beidh rochtain chaighdeánaithe uirthi, mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn III, agus beifear in ann feidhmeanna cuardaigh agus íoslódála a úsáid go héifeachtach léi. Déanfar í a fhoilsiú laistigh de 6 mhí ón dáta a deonaíodh an chabhair, nó maidir le cabhair i bhfoirm buntáistí cánach, déanfar an fhaisnéis a fhoilsiú laistigh de 1 bhliain amháin ón dáta atá an dearbhú cánach dlite, agus beidh sí ar fáil go ceann 10 mbliana ar a laghad ón dáta a deonaíodh an chabhair. Maidir le cabhair i bhfoirm buntáistí cánach, mura bhfuil aon cheanglas foirmiúil ann maidir le dearbhú bliantúil, measfar gurb é 31 Nollaig na bliana ar deonaíodh an chabhair ina leith an dáta deonaithe chun críocha na míre seo.

▼B

5.  

The Commission shall publish on its website:

(a) 

the links to the State aid websites referred to in paragraph 1 of this Article;

(b) 

the summary information referred to in Article 11.

6.  
Member States shall comply with the provisions of this Article at the latest within two years after the entry into force of this Regulation.CHAPTER II

MONITORING

Article 10

Withdrawal of the benefit of the block exemption

Where a Member State grants aid allegedly exempted from the notification requirement under this Regulation without fulfilling the conditions set out in Chapters I to III, the Commission may, after having provided the Member State concerned with the possibility to make its views known, adopt a decision stating that all or some of the future aid measures adopted by the Member State concerned which would otherwise fulfil the requirements of this Regulation, are to be notified to the Commission in accordance with Article 108(3) of the Treaty. The measures to be notified may be limited to the measures granting certain types of aid or in favour of certain beneficiaries or aid measures adopted by certain authorities of the Member State concerned.

▼M2

Article 11

Reporting

▼M4

1.  

Maidir leis na Ballstáit nó, de rogha air sin i gcás cabhrach a dheonaítear do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh faoi Airteagal 20, maidir leis an mBallstát ar lonnaithe ann atá an tÚdarás Bainistíochta, mar a shainmhínítear in Airteagal 21 de Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013, nó in Airteagal 45 de Rialachán (AE) 2021/1059, cibé acu is infheidhme, tarchuirfidh na Ballstáit nó an Ballstát sin chuig an gCoimisiún:

(a) 

trí chóras fógartha leictreonach an Choimisiúin, an fhaisnéis achomair faoi gach beart cabhrach a dhíolmhaítear faoin Rialachán seo san fhormáid chaighdeánaithe a leagtar síos in Iarscríbhinn II, mar aon le nasc lena dtugtar rochtain ar théacs iomlán an bhirt cabhrach, lena n-áirítear na leasuithe a rinneadh air, laistigh de 20 lá oibre tar éis a theachta i bhfeidhm; agus

(b) 

tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 ón gCoimisiún ( 53 ) i bhfoirm leictreonach, ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ina gcuimsítear an fhaisnéis a chuirtear in iúl sa Rialachán sin, i dtaca le gach bliain iomlán nó gach cuid den bhliain a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo lena linn. I gcás táirgí airgeadais ar chuir Ballstát iad chun feidhme faoi urrann na mBallstát den Chiste InvestEU nó ar chuir banc náisiúnta le haghaidh spreagadh atá ag gníomhú mar chomhpháirtí cur chun feidhme nó atá ag gníomhú mar idirghabhálaí airgeadais faoin gCiste InvestEU iad chun feidhme, measfar an oibleagáid sin ar an mBallstát a bheith comhlíonta, más rud é go dtugann an comhpháirtí cur chun feidhme na tuarascálacha bliantúla don Choimisiún, i gcomhréir leis na ceanglais tuairiscithe ábhartha a leagtar síos sa chomhaontú ráthaíochta arna shíniú idir an Coimisiún agus an comhpháirtí cur chun feidhme.

▼M6

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le cabhair a dheonaítear do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 20a, ná maidir le tionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”) dá dtagraítear in Airteagal 19b.

▼M2

2.  
Where, as a consequence of the extension of the application period of this Regulation until 31 December 2023 by Commission Regulation (EU) 2020/972 ( 54 ), a Member State plans to extend measures in respect of which the summary information was submitted to the Commission in accordance with paragraph 1 of this Article, that Member State shall update that summary information regarding the extension of those measures and communicate that update to the Commission within 20 working days following the entry into force of the act which extends the respective measure by the Member State.

▼M1

Article 12

Monitoring

▼M4

1.  
Chun cur ar chumas an Choimisiúin faireachán a dhéanamh ar an gcabhair a dhíolmhaítear ó fhógra a thabhairt leis an Rialachán seo, déanfaidh na Ballstáit nó, de rogha air sin i gcás cabhrach a dheonaítear do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 20, an Ballstát ina bhfuil an tÚdarás Bainistíochta lonnaithe, taifid mhionsonraithe a choinneáil ina bhfuil an fhaisnéis agus an doiciméadacht tacaíochta is gá chun a shuí an gcomhlíontar nó nach gcomhlíontar na coinníollacha uile a leagtar síos sa Rialachán seo. Coinneofar taifid den sórt sin ar feadh 10 mbliana ón dáta ar ar deonaíodh an chabhair ad hoc nó ar ar deonaíodh an chabhair dheiridh faoin scéim.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le cabhair a dheonaítear do thionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh dá dtagraítear in Airteagal 20a, ná maidir le tionscadail de chuid Ghrúpaí Oibríochtúla na Comhpháirtíochta Eorpaí um Nuáil maidir le táirgiúlacht agus inbhuanaitheacht talmhaíochta ná le tionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail dá dtagraítear in Airteagal 19b.

▼M1

2.  
In the case of schemes under which fiscal aid is granted automatically, such as those based on tax declarations of the beneficiaries, and where there is no ex ante verification that all compatibility conditions are met for each beneficiary, Member States shall regularly verify, at least ex post and on a sample basis, that all compatibility conditions are met, and draw the necessary conclusions. Member States shall maintain detailed records of the verifications for at least 10 years from the date of the controls.
3.  
The Commission may request, from each Member State, all the information and supporting documentation which the Commission considers necessary to monitor the application of this Regulation, including the information mentioned in paragraphs 1 and 2. The Member State concerned shall provide the Commission with the requested information and supporting documents within a period of 20 working days from receipt of the request or such longer period as may be fixed in the request.

▼BCHAPTER III

SPECIFIC PROVISIONS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF AIDSECTION 1

Regional aidSubsection A

Regional investment and operating aid

▼M6

Airteagal 13

Raon feidhme na cabhrach réigiúnaí

Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

cabhair in earnáil na cruach, in earnáil na ligníte ná in earnáil an ghuail;

(b) 

cabhair don earnáil iompair chomh maith leis an mbonneagar lena mbaineann; cabhair chun fuinneamh a ghiniúint, a stóráil, a tharchur agus a dháileadh agus le haghaidh bonneagar fuinnimh, cé is moite de chabhair infheistíochta réigiúnaí sna réigiúin is forimeallaí agus scéimeanna cabhrach oibriúcháin réigiúnaí; agus cabhair san earnáil leathanbhanda cé is moite de scéimeanna cabhrach oibriúcháin réigiúnaí;

(c) 

cabhair réigiúnach i bhfoirm scéimeanna a dhírítear ar líon teoranta d’earnálacha sonracha gníomhaíochta eacnamaíche; scéimeanna a dhírítear ar ghníomhaíochta turasóireachta nó ar phróiseáil agus margaíocht táirgí talmhaíochta, ní mheastar go ndírítear iad ar earnálacha sonracha gníomhaíochta eacnamaíche;

(d) 

cabhair oibriúcháin réigiúnach arna dheonú do ghnóthais a dtagann a bpríomhghníomhaíochtaí faoi Roinn K “Gníomhaíochtaí airgeadais agus árachais” de NACE Ath. 2 nó ar ghnóthais a dhéanann gníomhaíochtaí ionghrúpa a dtagann a bpríomhghníomhaíochtaí faoi aicme 70.10 “Gníomhaíochtaí ceannoifigí” nó aicme 70.22 “Gníomhaíochtaí sainchomhairliúcháin gnó agus bainistíochta eile” de NACE Ath. 2.

▼B

Article 14

Regional investment aid

1.  
Regional investment aid measures shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
The aid shall be granted in assisted areas.

▼M6

3.  
I limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh, d’fhéadfaí go ndámhfaí an chabhair le haghaidh aon chineáil infheistíochta tosaigh gan beann ar mhéid an tairbhí. I limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh, d’fhéadfaí go ndámhfaí an chabhair ar FBManna le haghaidh aon chineáil infheistíochta tosaigh agus ar fhiontair mhóra le haghaidh infheistíochta tosaigh amháin a chruthaíonn gníomhaíocht eacnamaíoch nua sa limistéar lena mbaineann.
4.  

Is é a bheidh i gcostais incháilithe ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) 

costais infheistíochta i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe; nó

(b) 

costais phá mheasta na fostaíochta arna cruthú de thoradh infheistíocht tosaigh, arna ríomh thar 2 bhliain; nó

(c) 

teaglaim de chuid de na costais dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) agus nach mó iad na méid phointe (a) ná phointe (b), cibé acu is airde.

5.  
Coimeádfar an infheistíocht sa limistéar lena mbaineann go ceann 5 bliana ar a laghad nó go ceann 3 bliana le haghaidh FBManna, tar éis chríochnú na hinfheistíochta. Ní chuirfear cosc leis sin ar ghléasra ná trealamh a athsholáthar a théann as dáta nó a bhristear sa tréimhse sin, ar choinníoll go gcoimeádtar an ghníomhaíocht eacnamaíoch sa limistéar lena mbaineann go ceann na híostréimhse.
6.  

Sócmhainní nua a bheidh sna sócmhainní arna n-éadáil seachas FBManna agus éadáil bunaíochta.

Féadfar costas a bhaineann le léas sócmhainní inláimhsithe a chur san áireamh faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

maidir le talamh agus foirgnimh, ní mór don léas leanúint ar aghaidh go ceann 5 bliana ar a laghad tar éis dáta críochnaithe tuartha na hinfheistíochta d’fhiontair móra, agus 3 bliana do FBManna;

(b) 

maidir le gléasra nó innealra, ní mór don léas a bheith i bhfoirm léasaithe airgeadais agus ní mór oibleagáid a bheith mar chuid de do thairbhí na cabhrach an tsócmhainn a cheannach ar dhul in éag théarma an léasa.

I gcás infheistíocht tosaigh dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe 49(b) nó pointe 51(b), ní chuirfear san áireamh i bprionsabal léi ach amháin na costais a bhaineann leis na sócmhainní a cheannach ó thríú páirtithe nach bhfuil bainteach leis an gceannaitheoir. Má thagann ball teaghlaigh an bhunúinéara nó fostaí amháin nó níos mó i gceannas ar fhiontar beag áfach, ní bheidh feidhm ag an gcoinníoll go gceannófar na sócmhainní ó thríú páirtithe nach bhfuil bainteach leis an gceannaitheoir. Déanfar an t-idirbheart faoi dhálaí an mhargaidh. Má tá infheistíocht bhreise atá incháilithe i gcomhair cabhair réigiúnach ag gabháil le héadáil sócmhainní bunaíochta, ba cheart costais incháilithe na hinfheistíochta breise sin a chur le costas éadála shócmhainní na bunaíochta. Má tá cabhair deonaithe cheana féin chun sócmhainní a éadáil sula gceannaítear iad, asbhainfear costais na sócmhainní sin as na costais incháilithe a bhaineann le héadáil bunaíochta.

7.  
Maidir le cabhair arna deonú d’fhiontair mhóra le haghaidh athrú bunúsach sa phróiseas táirgeachta, beidh na costais incháilithe níos mó ná dímheas na sócmhainní atá nasctha leis an ngníomhaíocht atá le nuachóiriú i rith na 3 bliana fhioscacha roimhe sin. Maidir le cabhair arna deonú d’fhiontair mhóra nó do FBManna le haghaidh éagsúlú bunaíochta atá ann cheana, beidh na costais incháilithe 200 % ar a laghad níos mó ná luach de réir na leabhar na sócmhainní athúsáidte, mar a cláraíodh sa bhliain fhioscach roimh thús na n-oibreacha.

▼B

8.  

Intangible assets are eligible for the calculation of investment costs if they fulfil the following conditions:

(a) 

they must be used exclusively in the establishment receiving the aid;

(b) 

they must be amortisable;

(c) 

they must be purchased under market conditions from third parties unrelated to the buyer; and

▼M6

(d) 

is gá iad a áireamh i sócmhainní an ghnóthais a fhaigheann an chabhair agus is gá baint a bheith acu leis an tionscadal dá ndeonaítear an chabhair go ceann 5 bliana ar a laghad (3 bliana i gcás FBManna).

Maidir le fiontair mhóra, ní bheidh costas sócmhainní doláimhsithe incháilithe ach suas le 50 % de na costais infheistíochta incháilithe iomlána le haghaidh na hinfheistíochta tosaigh. “Maidir le FBManna, beidh 100 % de chostas na sócmhainní doláimhsithe incháilithe.”

▼B

9.  

Where eligible costs are calculated by reference to the estimated wage costs as referred to in paragraph 4(b), the following conditions shall be fulfilled:

▼M6

(a) 

beidh mar thoradh ar an tionscadal infheistíochta glanmhéadú ar líon na bhfostaithe sa bhunaíocht lena mbaineann i gcomparáid leis an meán i rith na 12 mhí roimhe sin tar éis aon chaillteanais post sa tréimhse sin a bhaint de líon na bpost arna gcruthú sa tréimhse sin, ar méadú é arna léiriú in aonaid oibrithe bliantúla;

(b) 

líonfar gach post laistigh de 3 bliana ó chríochnú na hinfheistíochta;

▼M4

(c) 

déanfar gach post a chruthaítear tríd an infheistíocht a choinneáil sa limistéar lena mbaineann go ceann tréimhse 5 bliana ar a laghad ón dáta ar ar líonadh an post den chéad uair, nó go ceann tréimhse 3 bliana i gcás fiontar beag agus meánmhéide, seachas i gcás ina gcailltear an post idir an 1 Eanáir 2020 agus an 30 Meitheamh 2021.

▼M6 —————

▼B

12.  
►M6  Ní bheidh an déine cabhrach níos mó na an uasdéine cabhrach a bhunaítear sa mhapa den chabhair réigiúnach, i bhfeidhm an tráth a dheonaítear an chabhair sa limistéar lena mbaineann. ◄ Where the aid intensity is calculated on the basis of paragraph 4(c), the maximum aid intensity shall not exceed the most favourable amount resulting from the application of that intensity on the basis of investment costs or wage costs. For large investment projects the aid amount shall not exceed the adjusted aid amount calculated in accordance with the mechanism defined in Article 2, point 20;
13.  
►M6  Aon infheistíocht tosaigh a bhaineann leis an ngníomhaíocht chéanna nó gníomhaíocht chosúil a thosaigh an tairbhí céanna (ar leibhéal grúpa) laistigh de thréimhse 3 bliana ó dháta tosaigh oibreacha ar infheistíocht eile dá dtugtar cabhair sa réigiún leibhéal 3 céanna den Ainmníocht Aonad Críochach maidir le Staidreamh, measfar go mbeidh an infheistíocht sin mar chuid de thionscadal infheistíochta aonair. ◄ Where such single investment project is a large investment project, the total aid amount for the single investment project shall not exceed the adjusted aid amount for large investment projects.

▼M6

14.  
Soláthróidh tairbhí na cabhrach ranníocaíocht airgeadais ar fiú 25 % ar a laghad de na costais incháilithe í trína acmhainní dílse nó trí mhaoiniú seachtrach, i bhfoirm atá saor ó aon tacaíocht phoiblí. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas maidir le ranníocaíocht dhílis 25 % maidir le cabhair infheistíochta arna deonú le haghaidh infheistíochta sna réigiúin is forimeallaí a mhéid atá ranníocaíocht níos ísle riachtanach chun an uasdéine cabhrach a chur san áireamh go hiomlán.
15.  
I gcás infheistíocht tosaigh atá ceangailte le tionscadail chomhair chríochaigh Eorpaigh a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013, nó le Rialachán (AE) 2021/1059, beidh feidhm ag déine cabhrach an limistéir a bhfuil an infheistíocht tosaigh lonnaithe ann maidir le gach tairbhí atá ag glacadh páirt sa tionscadal. Más rud é go bhfuil an infheistíocht tosaigh lonnaithe in dá cheann nó níos mó de limistéir fhóirithinte, beidh an uasdéine cabhrach ar an gceann is infheidhme sa limistéar fóirithinte ina dtabhaítear an méid is airde de chostais incháilithe. I limistéir fóirithinte atá incháilithe do chabhair faoi Airteagal 107(3), pointe (c) den Chonradh, ní bheidh feidhm ag an bhforáil seo maidir le fiontair mhóra ach amháin má chruthaítear gníomhaíocht eacnamaíoch nua leis an infheistíocht tosaigh.

▼M1

16.  
The beneficiary shall confirm that it has not carried out a relocation to the establishment in which the initial investment for which aid is requested is to take place, in the two years preceding the application for aid and give a commitment that it will not do so up to a period of two years after the initial investment for which aid is requested is completed. ►M2  With regard to commitments given prior to 31 December 2019, any loss of jobs, in the same or similar activity in one of the initial establishments of the beneficiary in the EEA, occurring between 1 January 2020 and 30 June 2021, shall not be considered a transfer within the meaning of Article 2(61a) of this Regulation. ◄
17.  
In the fisheries and aquaculture sector, aid shall not be granted to undertakings that have committed one or more of the infringements set out in Article 10(1)(a) to (d) and Article 10(3) of Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council ( 55 ) and for operations of Article 11 of that Regulation.

▼M1

Article 15

Regional operating aid

1.  
Regional operating aid schemes in outermost regions, sparsely populated areas and very sparsely populated areas shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

In sparsely populated areas, the regional operating aid schemes shall compensate for the additional transport costs of goods which have been produced in areas eligible for operating aid, as well as additional transport costs of goods that are further processed in those areas, under the following conditions:

(a) 

the aid is objectively quantifiable in advance on the basis of a fixed sum or per tonne/kilometre ratio or any other relevant unit;

▼M6

(b) 

déantar na costais iompair bhreise a ríomh ar bhonn aistear na n-earraí laistigh de theorainn náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus úsáid á baint as an modh iompair lena mbaineann na costais is lú don tairbhí. Féadfaidh an Ballstát caighdeáin chomhshaoil atá le comhlíonadh de réir an mhodha iompair a roghnaíodh a fhorchur, agus má fhorchuirtear caighdeáin den sórt sin ar an tairbhí, féadfaidh sé ríomh na gcostas breise iompair a bhunú ar an gcostas is lú chun na caighdeáin chomhshaoil sin a chomhlíonadh.

▼M1

The aid intensity shall not exceed 100 % of the additional transport costs as set out in this paragraph.

▼M6

3.  

I limistéar inar tearc nó inar fíorthearc an daonra, cuirfear cosc leis na scéimeanna cabhrach oibriúchán réigiúnaí ar dhídhaonrú nó laghdófar dídhaonrú leo faoi na coinníollacha seo a leanas:

▼M1

(a) 

the beneficiaries have their economic activity in the area concerned;

(b) 

the annual aid amount per beneficiary under all operating aid schemes does not exceed 20 % of the annual labour costs incurred by the beneficiary in the area concerned.

4.  

►C1  In outermost regions, the operating aid schemes shall compensate for the additional operating costs incurred in those regions as a direct result of one or several of the permanent handicaps referred to in Article 349 of the Treaty, where the beneficiaries have their economic activity in an outermost region provided that the annual aid amount per beneficiary under all operating aid schemes implemented under this Regulation does not exceed one of the following percentages: ◄

(a) 

35 % of the gross value added annually created by the beneficiary in the outermost region concerned;

(b) 

40 % of the annual labour costs incurred by the beneficiary in the outermost region concerned;

(c) 

30 % of the annual turnover of the beneficiary realised in the outermost region concerned.

▼BSubsection B

Urban development aid

Article 16

Regional urban development aid

1.  
Regional urban development aid shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

Urban development projects shall fulfil the following criteria:

(a) 

they are implemented via urban development funds in assisted areas;

(b) 

they are co-financed by the European Structural and Investment Funds;

(c) 

they support the implementation of an “integrated sustainable urban development strategy”.

▼M6

3.  
Ní rachaidh an infheistíocht iomlán i dtionscadal forbartha uirbí faoi aon bheart cabhrach forbartha uirbí thar EUR 22 mhilliún.

▼M4

4.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe costais fhoriomlána an tionscadail forbartha uirbí a mhéid a chomhlíonann siad Airteagal 37 agus Airteagal 65 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, nó in Airteagal 67 agus Airteagal 68 de Rialachán (AE) 2021/1060, cibé acu is infheidhme.

▼B

5.  
Aid granted by an urban development fund to the eligible urban development projects may take the form of equity, quasi-equity, loans, guarantees, or a mix thereof.

▼M6

6.  
Déanfaidh an chabhair forbartha uirbí infheistíocht bhreise a ghiaráil ó infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha mar a shainmhínítear in Airteagal 2 pointe (72) ar leibhéal na gcistí forbartha uirbí, chun méid comhiomlán a bhaint amach ag sroicheadh 20 % ar a laghad den mhaoiniú foriomlán a chuirtear ar fáil do thionscadal forbartha uirbí.

▼B

7.  
Private and public investors may provide cash or an in-kind contribution or a combination of those for the implementation of an urban development project. An in-kind contribution shall be taken into account at its market value, as certified by an independent qualified expert or duly authorised official body.
8.  

The urban development measures shall fulfil the following conditions:

(a) 

urban development fund managers shall be selected through an open, transparent and non-discriminatory call in accordance with the applicable Union and national laws. In particular, there shall be no discrimination between urban development fund managers on the basis of their place of establishment or incorporation in any Member State. Urban development fund managers may be required to fulfil predefined criteria objectively justified by the nature of the investments;

(b) 

the independent private investors shall be selected through an open, transparent and non-discriminatory call in accordance with applicable Union and national laws aimed at establishing the appropriate risk-reward sharing arrangements whereby, for investments other than guarantees, asymmetric profit-sharing shall be given preference over downside protection. If the private investors are not selected by such a call, the fair rate of return to the private investors shall be established by an independent expert selected via an open, transparent and non-discriminatory call;

(c) 

in the case of asymmetric loss-sharing between public and private investors, the first loss assumed by the public investor shall be capped at 25 % of the total investment;

(d) 

in the case of guarantees to private investors in urban development projects, the guarantee rate shall be limited to 80 % and total losses assumed by a Member State shall be capped at 25 % of the underlying guaranteed portfolio;

(e) 

the investors shall be allowed to be represented in the governance bodies of the urban development fund, such as the supervisory board or the advisory committee;

(f) 

the urban development fund shall be established according to the applicable laws. The Member State shall provide for a due diligence process in order to ensure a commercially sound investment strategy for the purpose of implementing the urban development aid measure.

9.  

Urban development funds shall be managed on a commercial basis and shall ensure profit-driven financing decisions. This is considered to be the case when the managers of the urban development fund fulfill the following conditions:

(a) 

the managers of urban development funds shall be obliged by law or contract to act with the diligence of a professional manager in good faith and avoiding conflicts of interest; best practices and regulatory supervision shall apply;

(b) 

the remuneration of the managers of urban development funds shall conform to market practices. This requirement is considered to be met where a manager is selected through an open, transparent and non-discriminatory call, based on objective criteria linked to experience, expertise and operational and financial capacity;

(c) 

the managers of urban development funds shall receive a remuneration linked to performance, or shall share part of the investment risks by co-investing own resources so as to ensure that their interests are permanently aligned with the interests of the public investors;

(d) 

the managers of urban development funds shall set out an investment strategy, criteria and the proposed timing of investments in urban development projects, establishing the ex ante financial viability and their expected impact on urban development;

(e) 

a clear and realistic exit strategy shall exist for each equity and quasi-equity investment.

10.  

Where an urban development fund provides loans or guarantees to urban development projects, the following conditions shall be fulfilled:

(a) 

in the case of loans, the nominal amount of the loan is taken into account in calculating the maximum investment amount for the purposes of paragraph 3 of this Article;

(b) 

in the case of guarantees, the nominal amount of the underlying loan is taken into account in calculating the maximum investment amount for the purposes of paragraph 3 of this Article.

11.  
The Member State may assign the implementation of the urban development aid measure to an entrusted entity.SECTION 2

Aid to SMEs

Article 17

Investment aid to SMEs

1.  
Investment aid to SMEs operating inside or outside the territory of the Union shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.

▼M6

2.  

Is é a bheidh i gcostais incháilithe ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(a) 

costais na hinfheistíochta i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe, lena n-áirítear costais aonuaire neamhamúchta nasctha go díreach leis an infheistíocht agus a suiteáil tosaigh;

(b) 

costais phá mheasta na fostaíochta arna cruthú mar thoradh díreach ar an tionscadal infheistíochta, arna ríomh thar 2 bhliain;

(c) 

teaglaim de chuid de na costais dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) agus nach mó iad na méid phointe (a) ná phointe (b), cibé acu is airde.

3.  

Chun go measfar í mar chostas incháilithe chun críocha an Airteagail seo, beidh an méid seo a leanas in infheistíocht:

(a) 

infheistíocht i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a bhaineann le bunú bunaíochta nuaí; síneadh ar bhunaíocht atá ann cheana; éagsúlú aschuir bunaíochta ionas go bhfuil táirgí nó seirbhísí ann nár táirgeadh roimhe sin sa bhunaíocht nó nár soláthraíodh ón mbunaíocht; nó athrú bunúsach ar phróiseas táirgthe foriomlán an táirge nó na dtáirgí nó athrú bunúsach ar sholáthar na seirbhíse nó na seirbhísí lena mbaineann, athrú arna dhéanamh leis an infheistíocht sa bhunaíocht; nó

(b) 

éadáil sócmhainní ar le bunaíocht iad a dúnadh nó a dhúnfaí murar ceannaíodh í. Ní cháilíonn éadáil aonair scaireanna gnóthais mar infheistíocht. Déanfar an t-idirbheart faoi dhálaí an mhargaidh. Ní chuirfear san áireamh i bprionsabal ach na costais a bhaineann leis na sócmhainní a cheannach ó thríú páirtithe nach bhfuil bainteach leis an gceannaitheoir. Má dhéanann ball teaghlaigh an bhunúinéara nó fostaí fiontar beag a tháthcheangal áfach, ní bheidh feidhm ag an gcoinníoll go gceannófar na sócmhainní ó thríú páirtithe nach bhfuil bainteach leis an gceannaitheoir.

Dá réir sin ní infheistíocht í infheistíocht ionaid dé réir bhrí na míre seo.

▼M6

3a.  

Féadfar costas a bhaineann le léas sócmhainní inláimhsithe a chur san áireamh faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

maidir le talamh agus foirgnimh, ní mór don léas leanúint ar aghaidh go ceann 3 bliana ar a laghad tar éis dháta críochnaithe na hinfheistíochta a bhfuil coinne leis;

(b) 

maidir le gléasra nó innealra, ní mór don léas a bheith i bhfoirm léasú airgeadais agus ní mór oibleagáid a bheith mar chuid de do thairbhí na cabhrach an tsócmhainn a cheannach ar dhul in éag théarma an léasa.

▼B

4.  

Intangible assets shall fulfil all of the following conditions:

(a) 

they shall be used exclusively in the establishment receiving the aid;

▼M6

(b) 

beidh siad in-amúchta;

▼B

(c) 

they shall be purchased under market conditions from third parties unrelated to the buyer;

▼M6

(d) 

cuirfear san áireamh iad i sócmhainní an ghnóthais a fhaigheann an chabhair go ceann 3 bliana ar a laghad.

▼B

5.  

Employment directly created by an investment project shall fulfil the following conditions:

(a) 

it shall be created within three years of completion of the investment;

(b) 

there shall be a net increase in the number of employees in the establishment concerned, compared with the average over the previous 12 months;

(c) 

it shall be maintained during a minimum period of three years from the date the post was first filled.

6.  

The aid intensity shall not exceed:

(a) 

20 % of the eligible costs in the case of small enterprises;

(b) 

10 % of the eligible costs in the case of medium-sized enterprises.

Article 18

Aid for consultancy in favour of SMEs

1.  
Aid for consultancy in favour of SMEs shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs.
3.  
The eligible costs shall be the costs of consultancy services provided by external consultants.
4.  
The services concerned shall not be a continuous or periodic activity nor relate to the undertaking's usual operating costs, such as routine tax consultancy services, regular legal services or advertising.

Article 19

Aid to SMEs for participation in fairs

1.  
Aid to SMEs for participation in fairs shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
The eligible costs shall be the costs incurred for renting, setting up and running the stand for the participation of an undertaking in any particular fair or exhibition.
3.  
The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs.

▼M6

Airteagal 19a

Cabhair do na costais arna dtabhú ag FBManna atá rannpháirteach i dtionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”)

1.  
Cabhair do na costais arna dtabhú ag FBManna atá rannpháirteach i dtionscadail CLLD a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 nó le Rialachán (AE) 2021/1060, beidh siad comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

Beidh na costais seo a leanas, a leagtar amach in Airteagal 35(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 nó in Airteagal 34(1) de Rialachán (AE) 2021/1060, cibé acu is infheidhme, incháilithe do thionscadail CLLD:

(a) 

costais na tacaíochta ullmhúcháin, an fhothaithe acmhainneachta, na hoiliúna agus an líonraithe d’fhonn straitéis CLLD a ullmhú agus a chur chun feidhme;

(b) 

na costais a bhaineann le cur chun feidhme na n-oibríochtaí formheasta;

(c) 

ullmhú agus cur chun feidhme ghníomhaíochtaí comhair;

(d) 

costais oibriúcháin atá nasctha le cur chun feidhme na straitéise CLLD a bhainistiú;

(e) 

na costais a bhaineann le cur i bhfeidhm na straitéise CLLD chun malartú idir páirtithe leasmhara a éascú ar mhaithe le faisnéis a sholáthar agus an straitéis agus na tionscadail a chur chun cinn, agus chun tacú le tairbhithe féideartha d’fhonn oibríochtaí a fhorbairt agus iarratais a ullmhú.

3.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar na huasrátaí tacaíochta dá bhforáiltear sna Rialacháin Chiste-shonracha lena dtacaítear le CLLD.

Airteagal 19b

Méideanna teoranta cabhrach do FBManna a thairbhíonn de thionscadail forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail (“CLLD”)

1.  
Maidir le cabhair do ghnóthais atá ag glacadh páirt i dtionscadail CLLD dá dtagraítear in Airteagal 19a(1), nó maidir le cabhair do ghnóthais atá ag tairbhiú de thionscadail den sórt sin, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Méid iomlán na cabhrach faoin Airteagal seo a dheonófar in aghaidh an tionscadail, ní rachaidh sé thar EUR 200 000 .

▼M6

Airteagal 19c

Cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar

1.  

Cabhair do mhicrifhiontair i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I. Beidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

idirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna lena laghdaítear na praghsanna a chuireann soláthraithe i bhfeidhm maidir le micrifhiontair in aghaidh an aonaid leictreachais, gáis nó teasa;

(b) 

íocaíochtaí a dhéantar le micrifhiontair, bíodh sin go díreach nó trí sholáthraithe, in aghaidh an aonaid tomhaltais leictreachais, gáis nó teasa lena gcúitítear cuid de chostais an tomhaltais sin.

2.  

Maidir leis na bearta de bhun mhír 1:

(a) 

ní dhéanfaidh siad idirdhealú idir soláthraithe ná idir micrifhiontair;

(b) 

déanfaidh siad foráil go bhfuil gach soláthróir i dteideal tairiscintí a chur ar fáil chun leictreachas, gás nó teas a sholáthar do mhicrifhiontair ar an mbonn céanna;

(c) 

déanfaidh siad foráil maidir le sásra lena n-áirithítear, má dheonaítear í trí sholáthróir, go gcuirfear an chabhair ar aghaidh a mhéid is féidir don tairbhí deiridh; agus

(d) 

is é a bheidh mar thoradh orthu praghas a bheidh os cionn an chostais, ar leibhéal ag a bhféadfaidh iomaíocht éifeachtach praghsanna tarlú.

3.  
Beidh an méid cabhrach comhionann leis an íocaíocht a deonaíodh nó, i gcás idirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna, ní rachaidh sé thar an difríocht idir praghas an mhargaidh a chaithfí a íoc as an leictreachas, gás agus/nó teas iomlán a thomhlaíonn tairbhí, agus an praghas atá le híoc as an tomhaltas sin tar éis na hidirghabhála poiblí.

Airteagal 19d

Cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí sealadacha maidir le soláthar leictreachais, gáis nó teasa a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó ó leictreachas chun maolú a dhéanamh ar thionchar na méaduithe ar phraghsanna de bharr chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine

1.  

Cabhair do FBManna i bhfoirm idirghabhálacha poiblí maidir le leictreachas, gás nó teas a sholáthar, a mhéid a bhfuil sé tairgthe ó ghás nádúrtha nó leictreachas, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I. Beidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a) 

idirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna lena laghdaítear na praghsanna a chuireann soláthraithe i bhfeidhm in aghaidh an aonaid leictreachais, gáis nó teasa;

(b) 

íocaíochtaí a dheonaítear do FBManna, bíodh sin go díreach nó trí sholáthraithe, in aghaidh an aonaid tomhaltais leictreachais, gáis nó teasa lena gcúitítear cuid de chostais an tomhaltais sin.

2.  

Maidir leis na bearta de bhun mhír 1:

(a) 

beidh siad teoranta d’uasmhéid 70 % de thomhaltas leictreachais, gáis nó teasa an tairbhí a tháirgtear ó ghás nádúrtha nó leictreachas thar an tréimhse a chumhdaítear leis an mbeart cabhrach;

(b) 

ní dhéanfaidh siad idirdhealú idir soláthraithe ná idir FBManna;

(c) 

déanfaidh sid foráil maidir le cúiteamh do sholáthraithe, má cheanglaítear orthu leis an idirghabháil phoiblí soláthar a dhéanamh faoi bhun an chostais;

(d) 

déanfaidh siad foráil go bhfuil gach soláthróir i dteideal tairiscintí a chur ar fáil chun leictreachas, gás nó teas a sholáthar ar an mbonn céanna;

(e) 

déanfaidh siad foráil maidir le sásra lena n-áirithítear, má dheonaítear í trí sholáthróir, go gcuirfear an chabhair ar aghaidh a mhéid is féidir don tairbhí deiridh; agus

(f) 

is é an toradh a bheidh orthu meánphraghas aonaid soláthairtí atá cothrom ar a laghad leis an meánphraghas in aghaidh an aonaid leictreachais, gáis nó teasa do chustaiméirí deiridh sa Bhallstát lena mbaineann le linn na tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2021.

3.  

Maidir le híocaíochtaí a dhéanfar le soláthróirí as soláthairtí a sholáthraítear do FBManna, mar a fhorchuirtear le hidirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna faoi bhun chostas an tsoláthróra, beidh siad comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar iad ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll:

(a) 

go gcomhlíonann an idirghabháil phoiblí i socrú praghsanna na ceanglais a leagtar amach i mír 2; agus

(b) 

nach rachaidh an íocaíocht chúitimh thar an difríocht idir an praghas a d’fhéadfadh an soláthróir a bheith ag súil leis agus praghsanna soláthair margadhbhunaithe á gcur i bhfeidhm gan an idirghabháil agus an praghas arna shocrú faoi bhun an chostais ag an idirghabháil phoiblí.

4.  
Beidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le cabhair arna deonú do chostas leictreachais, gáis nó teasa a thomhlaítear le linn tréimhse ina gceadaítear go sainráite idirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna chun tairbhe FBManna a fhaigheann soláthairtí gáis, leictreachais nó teasa, de bhun reachtaíochta tánaistí bunaithe ar Airteagal 122 den Chonradh. Deonófar cabhair tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin.
5.  
Beidh an méid cabhrach comhionann leis an íocaíocht a deonaíodh don FBM nó don soláthróir nó, i gcás idirghabhálacha poiblí i socrú praghsanna, ní rachaidh sé thar an difríocht idir praghas an mhargaidh a chaithfí a íoc as an bhfuinneamh iomlán a thomhlaíonn tairbhí, agus an praghas atá le híoc as an tomhaltas sin tar éis na hidirghabhála poiblí.▼M4

ROINN 2A

Cabhair do Chomhar Críochach Eorpach

▼M4

Airteagal 20

Cabhair do na costais a thabhaíonn gnóthais atá ag glacadh páirt i dtionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh

1.  
Maidir le cabhair do na costais a thabhaíonn gnóthais atá ag glacadh páirt i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 nó le Rialachán (AE) 2021/1059, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

A mhéid atá siad ceangailte leis an tionscadal comhair, is costais incháilithe a bheidh sna costais seo a leanas, a mbeidh acu an bhrí a thugtar dóibh i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 481/2014 ón gCoimisiún ( 56 ), nó in Airteagail 38 go 44 de Rialachán (AE) 2021/1059, cibé acu is infheidhme:

(a) 

costais foirne;

(b) 

costais oifige agus riaracháin;

(c) 

costais taistil agus chóiríochta;

(d) 

costais saineolais sheachtraigh agus seirbhísí seachtracha;

(e) 

costais trealaimh;

(f) 

costais a bhaineann le bonneagar agus le hoibreacha.

3.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar an uasráta cómhaoiniúcháin dá bhforáiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 nó i Rialachán (AE) 2021/1060 agus/nó i Rialachán (AE) 2021/1059, cibé acu is infheidhme.

▼M4

Airteagal 20a

Méideanna teoranta cabhrach do ghnóthais as a rannpháirtíocht i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh

1.  
Maidir le cabhair do ghnóthais as a rannpháirtíocht i dtionscadail Chomhair Chríochaigh Eorpaigh a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 1299/2013 nó le Rialachán (AE) 2021/1059, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.

▼M6

2.  
Ní rachaidh an méid iomlán cabhrach faoin Airteagal seo a dheonaítear do ghnóthas in aghaidh an tionscadail thar EUR 22 000 .

▼BSECTION 3

Aid for access to finance for SMEs

▼M6

Airteagal 21

Cabhair maoinithe riosca

1.  
Beidh scéimeanna um chabhair maoinithe riosca i bhfabhar FBManna comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Cuirfidh na Ballstáit an beart maoinithe riosca chun feidhme, go díreach nó trí mheán eintiteas iontaoibhe, trí idirghabhálaithe airgeadais amháin nó níos mó. Soláthróidh na Ballstáit nó eintitis iontaoibhe ranníocaíocht phoiblí d'idirghabhálaithe airgeadais i gcomhréir le míreanna 9 go 13; agus d'idirghabhálaithe airgeadais i gcomhréir le míreanna 14 go 17, déanfaidh idirghabhálaithe airgeadais infheistíochtaí maoinithe riosca i gcomhréir le míreanna 4 go 8, i ngnóthais incháilithe a chomhlíonann mír 3. Ní dhéanfaidh na Ballstáit ná eintitis iontaoibhe infheistíocht dhíreach sna gnóthais incháilithe gan idirghabhálaí airgeadais a bheith páirteach.
3.  

Is éard a bheidh i ngnóthais incháilithe gnóthais ar FBManna neamhliostaithe iad agus a chomhlíonann, tráth na hinfheistíochta airgeadais riosca tosaigh, ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

ní raibh siad ag oibriú in aon mhargadh;

(b) 

bhí siad ag feidhmiú in aon mhargadh ar feadh aon cheann de na tréimhse a leanas

(i) 

níos lú ná 10 mbliana tar éis a gcláraithe; nó

(ii) 

níos lú ná 7 mbliana tar éis a gcéad díol tráchtála.

I gcás inar cuireadh ceann de na tréimhsí incháilitheachta dá dtagraítear i bpointí (i) agus (ii) i bhfeidhm maidir le gnóthas ar leith, ní féidir ach an tréimhse sin a chur i bhfeidhm freisin ar aon chabhair um mhaoiniú riosca don ghnóthas céanna ina dhiaidh sin. I gcás gnóthais a fuair gnóthas eile nó a bunaíodh trí chumasc, cuimseofar sa tréimhse incháilitheachta a chuirfear i bhfeidhm oibríochtaí an ghnóthais a fuarthas nó oibríochtaí na ngnóthas cumaiscthe, faoi seach, cé is moite de na gnóthais sin arna bhfáil nó arna gcumascú arb ionann a láimhdeachas agus níos lú ná 10 % de láimhdeachas an ghnóthais éadála sa bhliain airgeadais roimh an éadáil nó, i gcás gnóthas a bunaíodh trí chumasc, níos lú ná 10 % den láimhdeachas comhcheangailte a bhí ag na gnóthais atá ag cumasc sa bhliain airgeadais roimh an gcumasc. Maidir leis an tréimhse incháilitheachta dá dtagraítear i bpointe (i), má chuirtear i bhfeidhm í, maidir le gnóthais nach bhfuil faoi réir clárúcháin, meastar go gcuirtear tús leis an tréimhse incháilitheachta an uair a thosaíonn an gnóthas a ghníomhaíocht eacnamaíoch nó an uair a thagann sé faoi dhliteanas cánach maidir lena gníomhaíocht eacnamaíoch, cibé acu is túisce;

(c) 

tá infheistíocht tosaigh maoinithe riosca uathu ar mó é ná 50 % dá meánláimhdeachas bliantúil sna 5 bliana roimhe sin, bunaithe ar phlean gnó arna ullmhú i bhfianaise gníomhaíocht eacnamaíoch nua. De mhaolú ar an gcéad abairt, beidh an tairseach sin teoranta do 30 % i ndáil leis na hinfheistíochtaí seo a leanas, a mheasfar a bheith ina n-infheistíochtaí tosaigh i ngníomhaíocht eacnamaíoch nua:

(i) 

infheistíochtaí lena gcuirtear feabhas suntasach ar fheidhmíocht chomhshaoil na gníomhaíochta i gcomhréir le hAirteagal 36(2);

(ii) 

infheistíochtaí eile atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) 2020/852;

(iii) 

infheistíochtaí arb é is aidhm dóibh acmhainneacht a mhéadú maidir le hamhábhar criticiúil a liostaítear in Iarscríbhinn IV a eastóscadh, a dheighilt, a scagadh, a phróiseáil nó a athchúrsáil.

4.  

Féadfar go gcumhdófar freisin leis an infheistíocht maoinithe riosca infheistíochtaí leantacha arna ndéanamh i ngnóthais incháilithe, lena n-áirítear iad sin a dhéantar tar éis na tréimhse incháilitheachta a luaitear i mír 3, pointe (b), má chomhlíontar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

ní rachfar thar mhéid iomlán an mhaoinithe riosca dá dtagraítear i mír 8;

(b) 

foráladh sa phlean gnó don fhéidearthacht go mbeadh infheistíochtaí leantacha ann;

(c) 

níl nascadh déanta idir an gnóthas a fhaigheann na hinfheistíochtaí leantacha, de réir bhrí Airteagal 3(3) d’Iarscríbhinn I, le gnóthas eile seachas an t-idirghabhálaí airgeadais nó an t-infheisteoir príobháideach neamhspleách a sholáthraíonn maoiniú riosca faoin mbeart, ach amháin más FBM é an t-eintiteas nua.

5.  
Féadfaidh infheistíochtaí maoinithe riosca i ngnóthais incháilithe a bheith i bhfoirm infheistíochtaí cothromais, infheistíochtaí cuasachothromais, iasachtaí ráthaíochta, nó meascán díobh sin.
6.  
I gcás ina soláthraítear ráthaíochtaí, ní bheidh an ráthaíocht níos mó ná 80 % den iasacht bhunúsach leis an ngnóthas incháilithe.
7.  
Maidir le hinfheistíochtaí maoinithe riosca i bhfoirm infheistíochtaí cothromas agus infheistíochtaí cuasachothromais i ngnóthais incháilithe, ní fhéadfar go gcumhdófar caipiteal ionadaíochta le beart maoinithe riosca ach amháin má chomhcheanglaítear an t-athsholáthar caipitil le caipiteal nua arb ionann é agus 50 % ar a laghad de gach babhta infheistíochta sna gnóthais incháilithe.
8.  

Ní rachaidh méid iomlán na hinfheistíochtaí maoinithe riosca gan íoc dá dtagraítear i mír 5 thar EUR 16.5 milliún in aghaidh an ghnóthais incháilithe faoi aon bheart maoinithe riosca. Chun an t-uasmhéid infheistíochta maoinithe riosca sin a ríomh, ba cheart an méid seo a leanas a chur san áireamh:

(a) 

i gcás iasachtaí agus infheistíochtaí arna struchtúrú mar fhiacha, méid ainmniúil na hionstraime gan íoc;

(b) 

i gcás ráthaíochtaí, méid ainmniúil na hiasachta bunúsaí gan íoc.

9.  

Féadfaidh ceann de na foirmeacha seo a leanas a bheith ag an ranníocaíocht phoiblí arna soláthar d’idirghabhálaithe:

(a) 

cothromas nó cuasachothromas, nó dearlaic airgeadais chun infheistíocht maoinithe riosca a sholáthar do ghnóthais incháilithe go díreach nó go hindíreach;

(b) 

iasachtaí chun infheistíocht maoinithe riosca a sholáthar do ghnóthais incháilithe go díreach nó go hindíreach;

(c) 

ráthaíochtaí chun caillteanais a chumhdach ó infheistíocht maoinithe riosca do ghnóthais incháilithe go díreach nó go hindíreach.

10.  

Maidir le socruithe roinnte riosca-luaíochta idir, ar thaobh amháin, an Ballstát (nó idir a eintiteas iontaoibhe) agus, ar an taobh eile, infheisteoirí príobháideacha, idirghabhálaithe airgeadais nó bainisteoirí ciste, beidh siad leordhóthanach agus comhlíonfaidh siad na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

maidir le cabhair um maoiniú riosca i bhfoirmeacha nach ráthaíochtaí iad, tabharfar tosaíocht do thorthaí tosaíochta ó bhrabúis (comhroinnt brabúis neamhshiméadrach nó dreasachtaí ar an taobh thuas) seachas don chosaint in aghaidh caillteanais fhéideartha (cosaint ar an taobh thíos);

(b) 

i gcás chomhroinnt caillteanas neamhshiméadrach idir infheisteoirí poiblí agus infheisteoirí príobháideacha, cuirfear uasteorainn ar an gcéad chaillteanas arna ghlacadh ag an infheisteoir poiblí chuige féin arb ionann í agus 25 % den infheistíocht maoinithe riosca;

(c) 

maidir le cabhair um maoiniú riosca i bhfoirm ráthaíochtaí, beidh teorainn 80 % ar an ráta ráthaíochta agus cuirfear uasteorainn ar chaillteanais iomlána arna nglacadh ag an mBallstát arb ionann í agus 25 % den phunann bhunúsach faoi ráthaíocht. Féadfar ráthaíochtaí lena gcumhdaítear caillteanais ionchasacha na punainne bunúsaí faoi ráthaíocht a sholáthar saor in aisce, agus na ráthaíochtaí sin amháin. Má chuimsítear cumhdach caillteanas neamhionchasach leis an ráthaíocht, íocfaidh an t-idirghabhálaí airgeadais préimh ráthaíochta atá i gcomhréir leis an margadh le haghaidh na coda den ráthaíocht lena gcumhdaítear caillteanais neamhionchasacha.

11.  
I gcás gurb i bhfoirm cothromais nó cuasachothromais dá dtagraítear i mír 9, pointe (a) atá an ranníocaíocht phoiblí arna soláthar don idirghabhálaí airgeadais, ní fhéadfar níos mó ná 30 % de ranníocaíochtaí caipitil comhiomlána agus de chaipiteal geallta neamhghlaoite an idirghabhálaí airgeadais a úsáid chun críocha bainistíochta leachtachta.
12.  

Maidir le bearta maoinithe riosca a dhírítear ar infheistíochtaí maoinithe riosca a sholáthar i bhfoirm cothromais, cuasachothromais nó iasachtaí d’eintitis incháilithe, déanfar an ranníocaíocht phoiblí arna soláthar don idirghabhálaí airgeadais a ghiaráil le haghaidh maoiniú breise ó infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha ar leibhéal na n-idirghabhálaithe airgeadais nó na n-eintiteas incháilithe, chun ráta rannpháirtíochta príobháidí comhiomlán a bhaint amach a shásóidh na híostairseacha seo a leanas:

(a) 

10 % den infheistíocht maoinithe riosca arna soláthar do na gnóthais incháilithe dá dtagraítear i mír 3, pointe (a);

(b) 

40 % den infheistíocht maoinithe riosca arna soláthar do na gnóthais incháilithe dá dtagraítear i mír 3, pointe (b);

(c) 

60 % den infheistíocht maoinithe riosca arna soláthar do na gnóthais incháilithe dá dtagraítear i mír 3, pointe (c) agus maidir le hinfheistíocht maoinithe riosca leantach i ngnóthais incháilithe tar éis na tréimhse incháilitheachta dá dtagraítear i mír 3, pointe (b).

Maidir le maoiniú arna sholáthar ag infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha a thairbhíonn de chabhair maoinithe riosca i bhfoirm dreasachtaí cánach i gcomhréir le hAirteagal 21a, ní chuirfear san áireamh é chun críocha na rátaí rannpháirtíochta poiblí comhiomlána a leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír seo a bhaint amach.

Laghdófar na rátaí rannpháirtíochta príobháideacha a luadh sa chéad fhomhír, pointí (b) agus (c), chuig 20 % faoi phointe (b) agus 30 % faoi phointe (c) maidir le hinfheistíochtaí: arna ndéanamh i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta den chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an infheistíocht maoinithe riosca i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (a) den Chonradh; nó a fhaigheann tacaíocht ar bhonn phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit arna fhormheas ag an Comhairle; nó a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/697 nó faoi Chlár Spáis an Aontais i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/696 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 57 ); nó a fhaigheann tacaíocht ó chistí de chuid an Aontais arna gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte a chumhdaítear le Rialachán (AE) 1303/2013, Rialachán (AE) 2021/1060 nó Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 58 ).

13.  
I gcás ina gcuirtear beart maoinithe riosca chun feidhme trí idirghabhálaí airgeadais lena ndírítear ar ghnóthais incháilithe ag céimeanna forbartha éagsúla dá dtagraítear i míreanna 3 agus 4, bainfidh an t-idirghabhálaí airgeadais ráta rannpháirtíochta príobháideach amach arb ionann é ar a laghad agus an meán ualaithe bunaithe ar mhéid na n-infheistíochtaí aonair sa phunann bhunúsach agus ar toradh é ar chur i bhfeidhm na n-íosrátaí rannpháirtíochta maidir leis na hinfheistíochtaí sin dá dtagraítear i mír 12, mura rud é go mbaintear amach an rannpháirtíocht is gá ó na hinfheisteoirí príobháideacha neamhspleácha ar leibhéal na ngnóthas incháilithe.
14.  

Roghnófar idirghabhálaithe airgeadais agus bainisteoirí cistí trí nós imeachta oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach i gcomhréir le dlíthe an Aontais agus na dlíthe náisiúnta is infheidhme. Féadfar go n-éileoidh Ballstáit go gcomhlíonfaidh idirghabhálaithe airgeadais incháilithe agus bainisteoirí cistí incháilithe critéir oibiachtúla réamhshainithe a mbeidh cineál na n-infheistíochtaí ina bhonn cirt leo. Bunófar an nós imeachta ar chritéir oibiachtúla a nascfar le taithí, saineolas, agus acmhainneacht oibríochtúil agus airgeadais, agus comhlíonfaidh sé na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

áiritheofar leis go mbunófar idirghabhálaithe airgeadais incháilithe agus bainisteoirí cistí incháilithe i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme;

(b) 

ní idirdhealófar ann idir idirghabhálaithe airgeadais agus bainisteoirí cistí ar bhonn a n-áit bhunaíochta nó a n-ionchorprú in aon Bhallstát;

(c) 

díreofar leis ar shocruithe comhroinnte riosca-luaíochta leormhaithe a bhunú dá dtagraítear i mír 10, agus cinntí dírithe ar bhrabús dá dtagraítear i mír 15.

15.  

Maidir leis na hidirghabhálaithe airgeadais a fhaigheann an ranníocaíocht phoiblí, áiritheofar le bearta maoinithe riosca go déanann siad cinntí dírithe ar bhrabús nuair a sholáthraíonn siad infheistíochtaí maoinithe riosca do ghnóthais incháilithe. Comhlíontar an oibleagáid sin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

forálfaidh an Ballstát, nó an t-eintiteas a gcuirtear cur chun feidhme an bhearta de chúram air, do nós imeachta díchill chuí chun straitéis infheistíochta atá fónta ó thaobh na tráchtála de chun críche an beart maoinithe riosca a chur chun feidhme, lena n-áirítear beartas éagsúlaithe riosca iomchuí a dhíreofar ar inmharthanacht eacnamaíoch agus scála éifeachtúil a bhaint amach i dtéarmaí mhéid agus raon feidhme críochach phunann ábhair na n-infheistíochtaí;

(b) 

bunófar infheistíocht maoinithe riosca arna soláthar do na gnóthais incháilithe ar phlean gnó inmharthana ina mbeidh mionsonraí an táirge, díolacháin agus forbairt brabúsachta, agus ina léireofar inmharthanacht airgeadais ex ante;

(c) 

beidh straitéis scoir shoiléir agus réalaíoch ann le haghaidh gach infheistíocht cothromais agus cuasachothromais.

16.  

Ba cheart idirghabhálaithe airgeadais a bhainistiú ar bhonn tráchtála. Comhlíontar an ceanglas sin i gcás ina gcomhlíonann an t-idirghabhálaí airgeadais, agus ag brath ar chineál an bhirt maoinithe riosca, an bainisteoir cistí, na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

beidh oibleagáid orthu faoin dlí nó faoi chonradh gníomhú i gcomhréir le dea-chleachtais agus le dícheall bainisteora phroifisiúnta a ghníomhaíonn de mheon macánta agus a sheachnaíonn coinbhleachtaí leasa; beidh feidhm ag maoirseacht rialála, i gcás inarb ábhartha;

(b) 

beidh a luach saothair i gcomhréir le cleachtais mhargaidh. Toimhdítear go gcomhlíontar an ceanglas sin fad is a roghnaítear iad trí nós imeachta roghnúchán oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach i gcomhréir le mír 14;

(c) 

roinnfidh siad cuid de na rioscaí infheistíochtaí trína n-acmhainní dílse a chomh-infheistiú nó trí íocaíocht nasctha le feidhmíocht a fháil, chun a áirithiú go n-ailíneofar a leasanna go buan le leasanna an Bhallstáit nó a eintitis iontaoibhe;

(d) 

leagfaidh siad amach straitéis infheistíochta, critéir agus uainiú beartaithe d’infheistíochtaí;

(e) 

ceadófar d’infheisteoirí ionadaíocht a bheith acu i gcomhlachtaí rialachais an chiste infheistíochta, amhail an bord maoirseachta nó an coiste comhairleach, más ann dóibh.

17.  
I mbeart maoinithe riosca i gcas ina soláthraítear infheistíocht maoinithe riosca do ghnóthais incháilithe i bhfoirm ráthaíochtaí, iasachtaí nó infheistíochtaí cuasachothromais arna struchtúrú mar fhiachas, déanfaidh an t-idirghabhálaí infheistíochtaí maoinithe riosca i ngnóthais incháilithe nach ndéanfaí, nó a dhéanfaí ar bhealach srianta nó ar bhealach difriúil, in éagmais na cabhrach. Beidh an t-idirghabhálaí airgeadais in ann a thaispeáint go n-oibríonn sé sásra lena n-áirithítear go gcuirtear na tairbhí uile ar aghaidh a mhéid is féidir do na gnóthais incháilithe i bhfoirm mhéideanna maoiniúcháin níos airde, phunann a bhfuil riosca níos mó leo, ceanglais chomhthaobhachta níos ísle, phréimheanna ráthaíochta níos ísle nó rátaí úis níos ísle.
18.  

Maidir le bearta maoinithe riosca lena soláthraítear infheistíochtaí maoinithe riosca do FBManna nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar síos i mír 3, beidh na bearta sin comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

ar leibhéal na FBManna, comhlíonann an chabhair na coinníollacha a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013 ón gCoimisiún ( 59 ), Rialachán (AE) Uimh. 1408/2013 ón gCoimisiún ( 60 ) nó Rialachán (AE) Uimh. 717/2014*****, cibé acu is infheidhme;

(b) 

comhlíontar na coinníollacha uile a leagtar síos san Airteagal seo, cé is moite de na coinníollacha a leagtar amach i míreanna 3, 4, 8, 12 agus/nó 13;

(c) 

maidir le bearta maoinithe riosca lena soláthraítear infheistíochtaí maoinithe riosca d’eintitis incháilithe i bhfoirm cothromais, cuasachothromais nó iasachtaí, déanfar maoiniú breise ó infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha ar leibhéal na n-idirghabhálaithe airgeadais nó FBManna a ghiaráil leis an mbeart, chun ráta rannpháirtíochta príobháidí comhiomlán a bhaint amach arb ionann é ar a laghad agus 60 % den mhaoiniú riosca arna sholáthar do FBManna.

Laghdófar an ráta rannpháirtíochta príobháideach a luadh sa chéad fhomhír, pointe (c), chuig 30 % maidir le hinfheistíochtaí: arna ndéanamh i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta den chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an infheistíocht maoinithe riosca i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (a) den Chonradh; nó a fhaigheann tacaíocht ar bhonn phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit arna fhormheas ag an gComhairle; nó a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/697 nó faoi Chlár Spáis an Aontais i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/696 nó ó Chistí an Aontais arna gcur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhpháirteach arna cumhdach ag Rialachán (AE) 1303/2013 nó Rialachán (AE) 2021/1060 nó Rialachán (AE) 2021/2115

▼M6

Airteagal 21a

Cabhair um maoiniú riosca do FBManna i bhfoirm dreasachtaí cánach d’infheisteoirí príobháideacha ar daoine nádúrtha iad

1.  
Maidir le scéimeanna um chabhair maoinithe riosca i bhfabhar FBManna i bhfoirm dreasachtaí cánach d’infheisteoirí príobháideacha ar daoine dlítheanacha iad a sholáthraíonn maoiniú riosca do ghnóthais incháilithe go díreach nó go hindíreach, beidh na scéimeanna sin comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is gnóthais incháilithe iad sin a chomhlíonann na critéir a leagtar síos le hAirteagal 21(3). An infheistíocht maoinithe riosca iomlán arna soláthar faoi Airteagal 21 agus faoin Airteagal seo do gach eintiteas incháilithe, ní rachaidh sí thar an uasmhéid a leagtar síos in Airteagal 21(8).
3.  
I gcás ina soláthraíonn an t-infheisteoir príobháideach neamhspleách maoiniú riosca go hindíreach trí idirghabhálaí airgeadais, beidh an infheistíocht incháilithe i bhfoirm éadáil scaireanna nó rannpháirtíochtaí san idirghabhálaí airgeadais, agus soláthróidh an t-idirghabhálaí airgeadais sin infheistíochtaí maoinithe riosca do ghnóthais incháilithe i gcomhréir le hAirteagal 21(5) go (8). Ní dheonófar aon dreasacht chánach i leith na seirbhísí arna soláthar ag an idirghabhálaí airgeadais ná a bhainisteoirí.
4.  
I gcás ina soláthraíonn an t-infheisteoir príobháideach neamhspleách maoiniú riosca don ghnóthas incháilithe go díreach, ní bheidh ach éadáil gnáthscaireanna lánriosca arna n-eisiúint ag gnóthas incháilithe ina hinfheistíocht incháilithe. Coimeádfar na scaireanna sin go ceann ar 3 bliana a laghad. Ní chumhdófar athsholáthar caipitil ach amháin faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 21(7). Maidir leis na foirmeacha féideartha dreasachtaí cánach, féadfar caillteanais arna n-eascairt as diúscairt scaireanna a fhritháireamh in aghaidh cáin ioncaim. I gcás faoiseamh cánach ar dhíbhinní, féadfaidh aon díbhinn arna fáil i leith scaireanna cáilitheacha a bheith díolmhaithe (go hiomlán nó go páirteach) ó cháin ioncaim. Féadfar aon bhrabús ar dhíolachán scaireanna cáilitheacha a bheith díolmhaithe (go hiomlán nó go páirteach) ó cháin ghnóthachan caipitiúil nó ó dhliteanas cánach i ndáil leis an mbrabús sin a iarchur má infheistítear i scaireanna cáilitheacha nua laistigh de 1 bhliain amháin é.
5.  

I gcás ina soláthraíonn infheisteoir príobháideach neamhspleách maoiniú riosca go díreach chuig an ngnóthas incháilithe, chun rannpháirtíocht leordhóthanach ón infheisteoir príobháideach neamhspleách sin a áirithiú, i gcomhréir le hAirteagal 21(12), ní rachaidh an faoiseamh cánach, arna chomhaireamh amhail an t-uasmhéid faoisimh cánach carnach ó gach dreasacht cánach le chéile, thar na huastairseacha seo a leanas:

(a) 

50 % den infheistíocht incháilithe arna déanamh ag an infheisteoir príobháideach neamhspleách sna gnóthais incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 21(3), pointe (a);

(b) 

35 % den infheistíocht incháilithe arna déanamh ag an infheisteoir príobháideach neamhspleách sna gnóthais incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 21(3), pointe (b);

(c) 

20 % den infheistíocht incháilithe arna déanamh ag an infheisteoir príobháideach neamhspleách sna gnóthais incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 21(3), pointe (c), nó infheistíocht incháilithe leantach i ngnóthas incháilithe tar éis na tréimhse incháilitheachta dá dtagraítear in Airteagal 21(3), pointe (b).

Féadfar na tairseacha faoisimh cánach le haghaidh na n-infheistíochtaí díreacha a luaitear sa chéad fhomhír a mhéadú suas go dtí 65 % faoi phointe (a), suas go dtí 50 % faoi phointe (b) agus suas go dtí 35 % faoi phointe (c) maidir le hinfheistíochtaí: arna ndéanamh i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta den chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an infheistíocht maoinithe riosca i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (a) den Chonradh; nó a fhaigheann tacaíocht ar bhonn phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit arna fhormheas ag an gComhairle; nó a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/697 nó faoi Chlár Spáis an Aontais i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/696; nó a fhaigheann tacaíocht ó chistí de chuid an Aontais a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte a chumhdaítear le Rialachán (AE) 1303/2013, le Rialachán (AE) 2021/1060 nó le Rialachán (AE) 2021/2115.

6.  
I gcás ina soláthraíonn infheisteoir príobháideach neamhspleách maoiniú riosca go hindíreach trí idirghabhálaí airgeadais, agus i gcomhréir le hAirteagal 21(12), ní rachaidh an faoiseamh cánach, arna chomhaireamh amhail an t-uasmhéid faoisimh cánach carnach ó gach dreasacht cánach le chéile, thar 30 % den infheistíocht incháilithe arna déanamh ag an infheisteoir príobháideach neamhspleách i ngnóthas incháilithe dá dtagraítear in Airteagal 21(3). D’fhéadfaí go n-ardófaí an tairseach faoisimh cánach sin go dtí 50 % maidir le hinfheistíochtaí: arna ndéanamh i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta den chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an infheistíocht maoinithe riosca i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (a) den Chonradh; nó a fhaigheann tacaíocht ar bhonn phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit arna fhormheas ag an gComhairle; nó a fhaigheann tacaíocht ón gCiste Eorpach Cosanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/697 nó faoi Chlár Spáis an Aontais i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/696; nó a fhaigheann tacaíocht ó chistí de chuid an Aontais a chuirtear chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte a chumhdaítear le Rialachán (AE) 1303/2013, le Rialachán (AE) 2021/1060 nó le Rialachán (AE) 2021/2115.

▼B

Article 22

Aid for start-ups

1.  
Start-up aid schemes shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.

▼M6

2.  

Is é a bheidh i ngnóthais incháilithe aon fhiontar beag neamhliostaithe suas le 5 bliana tar éis a chlárúcháin, a chomhlíonann na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

níor ghabh sé gníomhaíocht gnóthais eile de láimh, murab ionann láimhdeachas na gníomhaíochta a gabhadh de láimh agus níos lú ná 10 % de láimhdeachas gnóthais incháilithe sa bhliain airgeadais roimh ghabháil na gníomhaíochta;

(b) 

ní dhearna sé a bhrabúis a dháileadh go fóill;

(c) 

níl gnóthas eile faighte aige ná níor foirmíodh é trí chumasc, ach amháin má tá láimhdeachas an ghnóthais a fuarthas níos lú ná 10 % de láimhdeachas an ghnóthais incháilithe sa bhliain airgeadais roimh an éadáil nó má tá láimhdeachas an ghnóthais a bunaíodh trí chumasc níos lú ná 10 % níos airde ná an láimhdeachas comhcheangailte a bhí ag na gnóthais atá ag cumasc sa bhliain airgeadais roimh an gcumasc.

Maidir le gnóthais incháilithe nach bhfuil faoi réir clárúcháin, cuirfear tús le tréimhse incháilitheachta 5 bliana ón uair a thosaíonn an gnóthas a ghníomhaíocht eacnamaíoch nó ón uair a thagann sé faoi dhliteanas cánach maidir lena gníomhaíocht eacnamaíoch, cibé acu is luaithe.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, pointe (c), measfar fiontair arna bhfoirmiú trí chumasc idir gnóthais atá incháilithe do chabhair faoin Airteagal seo a bheith ina bhfiontair incháilithe suas le 5 bliana ó dháta clárúcháin na ngnóthas atá ag cumasc.

3.  

Beidh cabhair nuathionscanta i bhfoirm:

(a) 

iasachtaí le rátaí úis nach bhfuil i gcomhréir le coinníollacha margaidh, le fad 10 mbliana agus suas le huasmhéid ainmniúil EUR 1.1 milliún, nó EUR 1.65 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh, nó EUR 2.2 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh. Maidir le hiasachtaí a bhfuil fad idir 5 bliana agus 10 mbliana leo, d’fhéadfaí go n-athrófaí na huasmhéideanna trí na méideanna thuas a iolrú faoin gcóimheas idir 10 mbliana agus fad iarbhír na hiasachta. Maidir le hiasachtaí a bhfuil fad níos lú ná 5 bliana leo, beidh an t-uasmhéid mar a chéile is atá maidir le hiasachtaí a bhfuil fad 5 bliana leo;

(b) 

ráthaíochtaí le préimheanna nach bhfuil i gcomhréir le coinníollacha margaidh, le fad 10 mbliana agus suas le huasmhéid EUR 1.65 milliún de mhéid ráthaithe, nó EUR 2.48 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh, nó EUR 3.3 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh. Maidir le ráthaíochtaí a bhfuil fad idir 5 bliana agus 10 mbliana leo, d’fhéadfaí go n-athrófaí an t-uasmhéid ráthaithe trí na méideanna thuas a iolrú faoin gcóimheas idir 10 mbliana agus fad iarbhír na ráthaíochta. Maidir le ráthaíochtaí a bhfuil fad níos lú ná 5 bliana leo, beidh an t-uasmhéid ráthaithe mar a chéile is atá maidir le ráthaíochtaí a bhfuil fad 5 bliana leo. Ní rachaidh an ráthaíocht thar 80 % den bhun-iasacht;

(c) 

deontais, lena n-áirítear infheistíochtaí cothromais nó cuasachothromais, rátaí úis agus laghduithe le préimh ráthaíochta suas le huasmhéid EUR 0.5 milliún de choibhéis olldeontais nó EUR 0.75 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh, nó EUR 1 mhilliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fhóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh;

(d) 

dreasachtaí cánach le gnóthais incháilithe suas le huasmhéid EUR 0.5 milliún de choibhéis olldeontais nó EUR 0.75 milliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh, nó EUR 1 mhilliún le haghaidh gnóthas arna mbunú i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh.

▼B

4.  
A beneficiary can receive support through a mix of the aid instruments referred to in paragraph 3 of this Article, provided that the proportion of the amount granted through one aid instrument, calculated on the basis of the maximum aid amount allowed for that instrument, is taken into account in order to determine the residual proportion of the maximum aid amount allowed for the other instruments forming part of such a mixed instrument.
5.  
For small and innovative enterprises, the maximum amounts set out in paragraph 3 may be doubled.

▼M6

6.  
I gcás ina gcuirtear chun feidhme scéim cabhrach do ghnólachtaí nuathionscanta trí idirghabhálaí airgeadais amháin nó níos mó, beidh feidhm leis na coinníollacha ag a bhfuil feidhm maidir le hidirghabhálaithe airgeadais a leagtar síos in Airteagal 21(10), (14), (15), (16) agus (17).
7.  

Sa bhreis ar na méideanna a leagtar síos i míreanna 3, 4 agus 5, féadfaidh scéimeanna cabhrach le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta a bheith i bhfoirm aistriú maoine intleachtúla (IP) nó i bhfoirm deontais de na cearta rochtana gaolmhara, bíodh sin saor in aisce nó faoi bhun luach an mhargaidh. Déanfar an t-aistriú nó an deontas ó eagraíocht taighde agus scaipthe eolais, de réir bhrí Airteagal 2, pointe (83), a d’fhorbair an MI bunúsach trí ghníomhaíocht neamhspleách taighde agus forbartha dá cuid féin nó trí ghníomhaíocht taighde agus forbartha chomhoibríoch, chuig gnóthas incháilithe de réir bhrí mhír 2. Comhlíonfaidh an t-aistriú nó an deontas na coinníollacha a leanas:

(a) 

is é is cuspóir d’aistriú MI nó do dheonú ceart rochtana gaolmhar táirge nó seirbhís nua a thabhairt chuig an margadh; agus

(b) 

socraítear luach MI ag a luach margaidh, arb é sin an cás má shocraítear é de réir ceann de na modhanna seo a leanas:

(i) 

bunaíodh an méid trí bhíthin nós imeachta iomaíoch oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach;

(ii) 

deimhnítear le luacháil shaineolach neamhspleách go bhfuil an méid cothrom ar a laghad leis an bpraghas margaidh;

(iii) 

i gcásanna ina bhfuil ceart an chéad diúltú ag an ngnóthas incháilithe a mhéid a bhaineann le MI arna giniúint i gcomhar leis an eagraíocht taighde agus scaipthe eolais, i gcás ina ngníomhaíonn an eagraíocht taighde agus scaipthe eolais ceart cómhalartach chun tairiscintí a bhfuil buntáiste eacnamaíoch níos mó leo a iarraidh ar thríú páirtithe ionas go mbeidh ar an ngnóthas incháilithe comhoibríoch a tairiscint a mheaitseáil dá réir.

Luach aon ranníocaíochta, idir ranníocaíochtaí airgeadais agus ranníocaíochtaí neamhairgeadais, ón ngnóthas incháilithe le costais ghníomhaíochtaí na heagraíochta taighde agus scaipthe eolais, ar gníomhaíochtaí iad a raibh MI lena mbaineann mar thoradh orthu, féadfar an luach sin a bhaint ó luach an MI dá dtagraítear sa phointe seo.

(c) 

ní bheidh méid cabhrach an aistrithe MI nó deonú na gceart rochtana lena mbaineann faoin mír seo níos mó ná EUR 1 mhilliún. Comhfhreagraíonn an méid cabhrach do luach MI dá dtagraítear i bpointe (b), lúide an asbhaint thuasluaite dá dtagraítear san abairt dheireanach de phointe (b) agus lúide aon luach saothair atá dlite ón tairbhí don MI sin. Féadfaidh luach na tréimhse imscrúdaithe dá dtagraítear i bpointe (b) a bheith níos mó ná EUR 1 mhilliún, agus sa chás sin féadfaidh an gnóthas incháilithe an méid breise sin a chumhdach le cistí dílse nó le modhanna eile.

▼B

Article 23

Aid to alternative trading platforms specialised in SMEs

1.  
Aid in favour of alternative trading platforms specialised in SMEs shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Where the platform operator is a small enterprise, the aid measure may take the form of start-up aid to the platform operator, in which case the conditions laid down in Article 22 shall apply.

▼M6

Féadfaidh an beart cabhrach a bheith i bhfoirm dreasachtaí cabhrach d’infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha ar daoine dlítheanacha iad maidir lena n-infheistíochtaí maoinithe riosca arna ndéanamh i ngnóthais incháilithe trí ardán trádála malartach faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 21a(2) agus (5).

▼B

Article 24

Aid for scouting costs

1.  
Aid for scouting costs shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.

▼M6

2.  

Is iad seo a leanas na costais incháilithe:

(a) 

costais le haghaidh scagtha agus dícheall cuí foirmiúil arna dhéanamh ag bainisteoirí idirghabhálaithe airgeadais nó ag infheisteoirí chun gnóthais incháilithe a shainaithint de bhun Airteagal 21, 21a agus 22;

(b) 

na costais le haghaidh taighde infheistíochta, a shainmhínítear in Airteagal 36(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565 ( 61 ) ón gCoimisiún, i ngnóthas incháilithe aonair de bhun Airteagail 21, 21a agus 22 ar choinníoll go scaiptear an taighde sin go poiblí, agus, má scaipeadh é ar chliaint an tsoláthraí taighde infheistíochta sular scaipeadh go poiblí é, go scaipfear é go poiblí san fhoirm chéanna agus tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an chéad scaipthe ar chliaint.

3.  
Comhlíonfaidh taighde infheistíochta dá dtagraítear i mír 2, pointe (b), den Airteagal seo na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 36 agus 37 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/565.

▼M6

4.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 50 % de na costais incháilithe.

▼BSECTION 4

Aid for research and development and innovation

Article 25

Aid for research and development projects

▼M4

1.  
Maidir le cabhair do thionscadail taighde agus forbartha, lena n-áirítear tionscadail taighde agus forbartha atá tar éis lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais a fháil faoin gclár Fís 2020 nó faoin gclár Fís Eorpach agus tionscadail chomhchistithe taighde agus forbartha agus, i gcás inarb infheidhme, maidir le cabhair do chur le chéile comhchistithe, beidh siad comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar iad ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.

▼B

2.  

The aided part of the research and development project shall completely fall within one or more of the following categories:

(a) 

fundamental research;

(b) 

industrial research;

(c) 

experimental development;

(d) 

feasibility studies.

3.  

The eligible costs of research and development projects shall be allocated to a specific category of research and development and shall be the following:

(a) 

personnel costs: researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the project;

(b) 

costs of instruments and equipment to the extent and for the period used for the project. Where such instruments and equipment are not used for their full life for the project, only the depreciation costs corresponding to the life of the project, as calculated on the basis of generally accepted accounting principles are considered as eligible.

(c) 

Costs for of buildings and land, to the extent and for the duration period used for the project. With regard to buildings, only the depreciation costs corresponding to the life of the project, as calculated on the basis of generally accepted accounting principles are considered as eligible. For land, costs of commercial transfer or actually incurred capital costs are eligible.

(d) 

costs of contractual research, knowledge and patents bought or licensed from outside sources at arm's length conditions, as well as costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the project;

▼M6

(e) 

forchostais bhreise agus speansais oibriúcháin eile, lena n-áirítear costais ábhar, soláthairtí agus táirgí cosúla eile arna dtabhú mar thoradh díreach ar an tionscadal; gan dochar d’Airteagal 7(1), an tríú habairt, féadfar na costais tionscadail taighde agus forbartha sin a ríomh go malartach ar bhonn cur chuige costais simplithe i bhfoirm ráta comhréidh suas le 20 %, a chuirtear i bhfeidhm maidir le costais tionscadail taighde agus forbartha incháilithe iomlána dá dtagraítear i bpointe (a) go (d). Sa chás sin, bunófar costais an tionscadail taighde agus forbartha a úsáidtear chun na costais dhíreacha agus indíreacha a ríomh ar bhonn ghnáthchleachtas cuntasaíochta agus ní bheidh iontu ach costais tionscadail taighde agus forbartha incháilithe dá dtagraítear i bpointí (a) go (d).

▼B

4.  
The eligible costs for feasibility studies shall be the costs of the study.
5.  

The aid intensity for each beneficiary shall not exceed:

(a) 

100 % of the eligible costs for fundamental research;

(b) 

50 % of the eligible costs for industrial research;

(c) 

25 % of the eligible costs for experimental development;

(d) 

50 % of the eligible costs for feasibility studies.

▼M6

6.  

Féadfar na déiní cabhrach le haghaidh taighde tionsclaíoch agus forbartha turgnamhaí a mhéadú go dtí uasdéine cabhrach 80 % de na costais incháilithe i gcomhréir le pointí (a) go (d), i gcás nár cheart pointí (b), (c) agus (d) a chomhcheangal le chéile:

(a) 

faoi 10 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair mheánmhéide agus 20 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair bheaga;

(b) 

faoi 15 phointe céatadáin má chomhlíontar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(i) 

tá comhoibriú éifeachtach i gceist leis an tionscadal:

— 
idir gnóthais ar FBM ceann amháin díobh ar a laghad, nó a dhéantar in dhá Bhallstát ar a laghad, nó i mBallstát agus i bPáirtí Conarthach de Chomhaontú LEE, agus nach seasfaidh aon ghnóthas aonair níos mó ná 70 % de na costais incháilithe, nó
— 
idir gnóthas agus eagraíocht taighde agus scaipthe eolais amháin nó níos mó, i gcás ina n-íocfaidh na heagraíochtaí sin 10 % ar a laghad de na costais incháilithe agus go mbeidh sé de cheart acu a gcuid torthaí taighde féin a fhoilsiú;
(ii) 

scaiptear torthaí an tionscadail go forleathan trí mheán comhdhálacha, foilseacháin, lárstórais rochtana oscailte, nó bogearraí saor in aisce nó bogearraí foinse oscailte;

(iii) 

geallann an tairbhí ceadúnais a chur ar fáil, ar bhonn tráthúil, le haghaidh torthaí taighde ó thionscadail taighde agus forbartha dá dtugtar cabhair, atá faoi chosaint cearta maoine intleachtúla, ar phraghas an mhargaidh agus ar bhonn neamheisiach agus neamh-idirdhealaitheach le húsáid ag páirtithe leasmhara sa LEE;

(iv) 

déantar tionscadal taighde agus forbartha i réigiún fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3)(a) den Chonradh;

(c) 

faoi 5 phointe céatadáin má dhéantar an tionscadal taighde agus forbartha i réigiún fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3)(c) den Chonradh;

(d) 

de réir 25 phointe céatadáin más rud é, maidir leis an tionscadal taighde agus forbartha:

(i) 

roghnaigh Ballstát é tar éis glao oscailte chun bheith ina chuid de thionscadal arna cheapadh go comhpháirteach ag trí Bhallstát nó ag trí pháirtí chonarthacha ar a laghad i gComhaontú LEE; agus

(ii) 

baineann sé le comhoibriú éifeachtach idir gnóthais in dhá Bhallstát ar a laghad nó páirtithe conarthacha i gComhaontú LEE nuair is FBM an tairbhí, nó i dtrí Bhallstát nó i dtrí pháirtí chonarthacha i gComhaontú LEE ar a laghad nuair is fiontar mór an tairbhí; agus

(iii) 

má chomhlíontar ar a laghad ceann amháin den dá choinníoll seo a leanas:

— 
déantar torthaí an tionscadail taighde agus forbartha a scaipeadh go forleathan i dtrí Bhallstát ar a laghad nó i dtrí pháirtí chonarthacha i gComhaontú LEE trí chomhdhálacha, foilsiú, lárstórais rochtana oscailte, nó bogearraí foinse oscailte nó saor in aisce; nó
— 
geallann an tairbhí na torthaí taighde a scaipeadh go forleathan, lena n-áirítear i gcás ina ngeallann an tairbhí, ar bhonn tráthúil, ceadúnais a chur ar fáil le haghaidh torthaí taighde ó thionscadail taighde agus forbartha dá dtugtar cabhair, atá faoi chosaint chearta maoine intleachtúla, ar phraghas margaidh agus ar bhonn neamheisiach agus neamh-idirdhealaitheach le húsáid ag páirtithe leasmhara sa LEE.

▼B

7.  
The aid intensities for feasibility studies may be increased by 10 percentage points for medium-sized enterprises and by 20 percentage points for small enterprises;

▼M4

Airteagal 25a

Cabhair do thionscadail ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh

1.  
Maidir le cabhair d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide le haghaidh tionscadail taighde agus forbartha agus staidéir indéantachta ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh faoin gclár Fís 2020 nó faoin gclár Fís Eorpach, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh i ngníomhaíochtaí incháilithe an tionscadail taighde agus forbartha nó an staidéir indéantachta atá cuidithe na gníomhaíochtaí sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach, cé is moite de ghníomhaíochtaí a théann níos faide ná gníomhaíochtaí forbartha turgnamhaí.
3.  
Is é a bheidh i gcatagóirí, uasmhéideanna agus modhanna ríofa chostais incháilithe an tionscadail taighde agus forbartha nó an staidéir indéantachta atá cuidithe na catagóirí, na huasmhéideanna agus na modhanna ríofa sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.
4.  
Ní rachaidh an t-uasmhéid cabhrach thar EUR 2,5 milliún in aghaidh an fhiontair bhig agus mheánmhéide in aghaidh an tionscadail taighde agus forbartha nó an staidéir indéantachta.
5.  
Ní rachaidh an cistiú poiblí iomlán a thugtar do gach tionscadal taighde agus forbartha nó gach staidéar indéantachta thar an ráta cistiúcháin a leagtar amach le haghaidh an tionscadail taighde agus forbartha sin nó an staidéir indéantachta sin faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.

Airteagal 25b

Cabhair do ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus do ghníomhaíochtaí Chruthúnas Coincheapa na Comhairle Eorpaí um Thaighde

1.  
Maidir le cabhair do ghníomhaíochtaí Marie Skłodowska-Curie agus do ghníomhaíochtaí Chruthúnas Coincheapa na Comhairle Eorpaí um Thaighde ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh faoin gclár Fís 2020 nó faoin gclár Fís Eorpach, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh i ngníomhaíochtaí incháilithe na gníomhaíochta cuidithe na gníomhaíochtaí sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.
3.  
Is é a bheidh i gcatagóirí, uasmhéideanna agus modhanna ríofa chostais incháilithe na gníomhaíochta cuidithe na catagóirí, na huasmhéideanna agus na modhanna ríofa sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.
4.  
Ní rachaidh an cistiú poiblí iomlán a thugtar do gach gníomhaíocht chuidithe thar an uasleibhéal tacaíochta dá bhforáiltear sa chlár Fís 2020 nó sa chlár Fís Eorpach.

Airteagal 25c

Cabhair atá bainteach le tionscadail chomhchistithe taighde agus forbartha

1.  
Maidir le cabhair a thugtar do thionscadal comhchistithe taighde agus forbartha nó do staidéar comhchistithe indéantachta (lena n-áirítear tionscadail taighde agus forbartha a chuirtear chun feidhme faoi Chomhpháirtíocht institiúidithe Eorpach atá bunaithe ar Airteagal 185 nó Airteagal 187 den Chonradh nó faoi ghníomhaíocht comhchiste cláir, mar a shainmhínítear i rialacha an chláir Fís Eorpach) a gcuireann trí Bhallstát ar a laghad, nó dhá Bhallstát agus tír chomhlachaithe amháin ar a laghad, é chun feidhme agus a ndéantar é a roghnú ar bhonn na meastóireachta agus an rangaithe arna ndéanamh ag saineolaithe neamhspleácha tar éis glaonna trasnáisiúnta i gcomhréir le rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh i ngníomhaíochtaí incháilithe an tionscadail taighde agus forbartha nó an staidéir indéantachta atá cuidithe na gníomhaíochtaí sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach, cé is moite de ghníomhaíochtaí a théann níos faide ná gníomhaíochtaí forbartha turgnamhaí.
3.  
Is é a bheidh i gcatagóirí, uasmhéideanna agus modhanna ríofa na gcostas incháilithe na catagóirí, na huasmhéideanna agus na modhanna ríofa sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.
4.  
Ní rachaidh an cistiú poiblí iomlán a thugtar thar an ráta cistiúcháin arna shuí le haghaidh an tionscadail taighde agus forbartha nó an staidéir indéantachta tar éis an roghnúcháin, an rangúcháin agus na meastóireachta faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach.
5.  
Cumhdófar leis an gcistiú arna thabhairt ag an gclár Fís 2020 nó ag an gclár Fís Eorpach 30 % ar a laghad de na costais incháilithe iomlána de chuid gníomhaíocht taighde agus nuálaíochta nó de chuid gníomhaíocht nuálaíochta mar a shainmhínítear faoin gclár Fís 2020 nó faoin gclár Fhís Eorpach.

Airteagal 25d

Cabhair do chur le chéile

1.  
Maidir le cabhair a thugtar do chur le chéile comhchistithe a bhfuil baint ag dhá Bhallstát ar a laghad leis agus a ndéantar é a roghnú ar bhonn na meastóireachta agus an rangaithe arna ndéanamh ag saineolaithe neamhspleácha tar éis glaonna trasnáisiúnta faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh i ngníomhaíochtaí incháilithe an chuir le chéile chomhchistithe na gníomhaíochtaí sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach. Cuirtear as áireamh na gníomhaíochtaí sin a théann níos faide ná gníomhaíochtaí forbartha turgnamhaí.
3.  
Is é a bheidh i gcatagóirí, uasmhéideanna agus modhanna ríofa na gcostas incháilithe na catagóirí, na huasmhéideanna agus na modhanna ríofa sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach. De bhreis air sin, is incháilithe a bheidh costais infheistíochta i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a bhaineann leis an tionscadal.
4.  
Ní rachaidh an cistiú poiblí iomlán a thugtar thar an ráta cistiúcháin arna shuí le haghaidh an chuir le chéile tar éis an roghnúcháin, an rangúcháin agus na meastóireachta faoi rialacha an chláir Fís 2020 nó an chláir Fís Eorpach. De bhreis air sin, ní rachaidh an chabhair thar 70 % de na costais infheistíochta i gcás infheistíochtaí i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe a bhaineann leis an tionscadal.
5.  

I gcás cabhair infheistíochta do bhonneagair faoi chur le chéile, beidh feidhm ag na coinníollacha breise seo a leanas:

(a) 

i gcás ina saothrófar leis an mbonneagar gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus gníomhaíochtaí neamheacnamaíocha araon, cuirfear maoiniú, costais agus ioncam gach cineáil ghníomhaíochta san áireamh ar leithligh, bunaithe ar phrionsabail chuntasaíochta costála a chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach agus a bhféadfar údar oibiachtúil a thabhairt leo;

(b) 

is comhfhreagrach do mhargadhphraghas a bheidh an praghas a ghearrtar as an mbonneagar a oibriú nó a úsáid;

(c) 

beidh rochtain ar an mbonneagar ar oscailt do roinnt úsáideoirí agus deonófar í ar bhonn trédhearcach neamh-idirdhealaitheach. Féadfar rochtain tosaíochta faoi choinníollacha níos fabhraí a dheonú do ghnóthais a mhaoinigh 10 % ar a laghad de chostais infheistíochta an bhonneagair. Chun róchúiteamh a sheachaint, beidh an rochtain sin comhréireach le ranníocaíocht an ghnóthais leis na costais infheistíochta agus cuirfear na coinníollacha sin ar fáil go poiblí;

(d) 

i gcás ina bhfaighidh an bonneagar cistiú poiblí le haghaidh gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus gníomhaíochtaí neamheacnamaíocha araon, cuirfidh na Ballstáit sásra faireacháin agus aisghlámtha i bhfeidhm chun a áirithiú nach rachfar thar an déine cabhrach is infheidhme mar thoradh ar mhéadú i sciar na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha i gcomparáid leis an staid a beartaíodh tráth dhámhachtain na cabhrach.

▼M6

Airteagal 25e

Cabhair a bhaineann le cómhaoiniú tionscadal arna dtacú ag an gCiste Eorpach Cosanta nó ag an gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta

1.  
Maidir le cabhair a sholáthraítear do thionscadal taighde agus forbartha arna mhaoiniú ag an gCiste Eorpach Cosanta nó ag an gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta agus a ndéantar meastóireacht, rangú agus roghnú air i gcomhréir le rialacha an Chiste Eorpaigh Cosanta nó an Chláir Eorpaigh Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh i gcostais incháilithe an tionscadail dá dtugtar cabhair na costais sin a shainítear a bheith incháilithe faoi rialacha an Chiste Eorpaigh Cosanta nó an Chláir Eorpaigh Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta.
3.  
Féadfaidh maoiniú poiblí iomlán suas le 100 % de chostais incháilithe an tionscadail a shroicheadh, rud a chiallaíonn gur féidir le státchabhair costais an tionscadail nach gcumhdaítear le cistiú ón Aontas a chumhdach.
4.  
I gcás ina sáraíonn an déine cabhrach a fhaigheann an tairbhí an uasdéine cabhrach a d'fhéadfadh an tairbhí a fháil faoi Airteagal 25, míreanna 5 go 7, is gá don tairbhí praghas margaidh a íoc leis an údarás deonúcháin chun feidhmeanna neamhchosanta na gceart maoine intleachtúla nó fréamhshamhlacha mar thoradh ar an tionscadal seo a úsáid. In aon chás, ní sháróidh an t-uasmhéid atá le híoc leis an údarás deonúcháin as an úsáid sin an difríocht idir an chabhair a fuair an tairbhí agus uasmhéid na cabhrach a d’fhéadfadh an tairbhí a fháil agus an uasdéine cabhrach á chur i bhfeidhm maidir leis an tairbhí sin faoi Airteagal 25, (5) agus (7).

▼B

Article 26

Investment aid for research infrastructures

1.  
Aid for the construction or upgrade of research infrastructures that perform economic activities shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Where a research infrastructure pursues both economic and non-economic activities, the financing, costs and revenues of each type of activity shall be accounted for separately on the basis of consistently applied and objectively justifiable cost accounting principles.
3.  
The price charged for the operation or use of the infrastructure shall correspond to a market price.
4.  
Access to the infrastructure shall be open to several users and be granted on a transparent and non-discriminatory basis. Undertakings which have financed at least 10 % of the investment costs of the infrastructure may be granted preferential access under more favourable conditions. In order to avoid overcompensation, such access shall be proportional to the undertaking's contribution to the investment costs and these conditions shall be made publicly available.
5.  
The eligible costs shall be the investment costs in intangible and tangible assets.

▼M6

6.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 50 % de na costais incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 60 % faoi réir ar a laghad dhá Bhallstát a chuireann an cistiú poiblí ar fáil, nó le haghaidh bonneagar taighde a ndéanfar meastóireacht air agus a roghnófar ar leibhéal an Aontais.

▼B

7.  
Where a research infrastructure receives public funding for both economic and non-economic activities, Member States shall put in place a monitoring and claw-back mechanism in order to ensure that the applicable aid intensity is not exceeded as a result of an increase in the share of economic activities compared to the situation envisaged at the time of awarding the aid.

▼M6

Airteagal 26a

Cabhair infheistíochta le haghaidh bonneagair thástála agus thurgnamhaíochta

1.  
Maidir le cabhair chun bonneagair thástála agus thurgnamhaíochta a thógáil nó a uasghrádú, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Beidh an praghas a ghearrfar ar oibriú nó ar úsáid an bhonneagair comhfhreagrach do phraghas margaidh nó beidh sé ina léiriú ar a gcostais móide corrlach in éagmais praghais margaidh.
3.  
Beidh rochtain ar an mbonneagar ar oscailt do roinnt úsáideoirí agus deonófar í ar bhonn trédhearcach neamh-idirdhealaitheach. Féadfar rochtain tosaíochta faoi choinníollacha níos fabhraí a dheonú do ghnóthais a mhaoinigh 10 % ar a laghad de chostais infheistíochta an bhonneagair. Chun an róchúiteamh a sheachaint, beidh an rochtain sin comhréireach le ranníocaíocht an ghnóthais leis na costais infheistíochta agus cuirfear na coinníollacha sin ar fáil go poiblí.
4.  
Is éard a bheidh sna costais incháilithe na costais infheistíochta i sócmhainní inláimhsithe agus doláimhsithe.
5.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 25 % de na costais incháilithe.
6.  

Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le huasdéine cabhrach 40 %, 50 % agus 60 % de na costais infheistíochta incháilithe a bhaineann le fiontair mhóra, mheánmhéide agus bheaga faoi seach mar a leanas:

a) 

10 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair mheánmhéide agus 20 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair bheaga;

b) 

10 bpointe céatadáin breise le haghaidh bhonneagair thástála agus thurgnaimh trasteorann atá faoi réir dhá Bhallstát ar a laghad ag tabhairt an mhaoinithe phoiblí nó le haghaidh bhonneagair tástála agus turgnaimh a ndearnadh meastóireacht orthu agus a roghnaíodh ar leibhéal an Aontais;

c) 

5 phointe céatadáin breise le haghaidh bhonneagair thástála agus thurgnaimh a bhfuil 80 % ar a laghad dá n-acmhainneacht bhliantúil leithdháilte chuig FBManna.

▼B

Article 27

Aid for innovation clusters

1.  
Aid for innovation clusters shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.

▼M6

2.  
Is féidir cabhair infheistíochta a dheonú ar úinéir braisle nuálaíochta. Is féidir cabhair oibriúcháin a dheonú ar oibreoir braisle nuálaíochta. Is féidir leis an oibreoir, i gcás ina bhfuil sé difriúil ón úinéir, pearsantacht dhlítheanach a bheith aige nó bheith ina chuibhreannas gnóthas gan pearsantacht dhlítheanach ar leithligh. I ngach cás is gá do gach gnóthas cuntas a choinneáil ar leithligh ar chostais agus ar ioncaim gach gníomhaíochta (úinéireacht, oibriú agus úsáid na braisle) de réir na gcaighdeán cuntasaíochta is infheidhme.

▼B

3.  
Access to the cluster's premises, facilities and activities shall be open to several users and be granted on a transparent and non-discriminatory basis. Undertakings which have financed at least 10 % of the investment costs of the innovation cluster may be granted preferential access under more favourable conditions. In order to avoid overcompensation, such access shall be proportional to the undertaking's contribution to the investment costs and these conditions shall be made publicly available.

▼M6

4.  
Beidh na táillí chun saoráidí braislí a úsáid agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí braisle comhfhreagrach leis an bpraghas margaidh nó léiriú a bheidh iontu ar a gcostais agus corrlach réasúnta san áireamh.

▼B

5.  
Investment aid may be granted for the construction or upgrade of innovation clusters. The eligible costs shall be the investment costs in intangible and tangible assets.
6.  
The aid intensity of investment aid for innovation clusters shall not exceed 50 % of the eligible costs. The aid intensity may be increased by 15 percentage points for innovation clusters located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 percentage points for innovation clusters located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(c) of the Treaty
7.  
Operating aid may be granted for the operation of innovation clusters. It shall not exceed 10 years.
8.  

The eligible costs of operating aid for innovation clusters shall be the personnel and administrative costs (including overhead costs) relating to:

(a) 

animation of the cluster to facilitate collaboration, information sharing and the provision or channelling of specialised and customised business support services;

(b) 

marketing of the cluster to increase participation of new undertakings or organisations and to increase visibility;

(c) 

management of the cluster's facilities; organisation of training programmes, workshops and conferences to support knowledge sharing and networking and transnational cooperation.

9.  
The aid intensity of operating aid shall not exceed 50 % of the total eligible costs during the period over which the aid is granted.

Article 28

Innovation aid for SMEs

1.  
Innovation aid for SMEs shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled:
2.  

The eligible costs shall be the following:

(a) 

costs for obtaining, validating and defending patents and other intangible assets;

(b) 

costs for secondment of highly qualified personnel from a research and knowledge-dissemination organization or a large enterprise, working on research, development and innovation activities in a newly created function within the beneficiary and not replacing other personnel;

▼M6

(c) 

costais le haghaidh seirbhísí comhairleacha agus tacaíochtaí nuálaíochta, lena n-áirítear na seirbhísí sin arna soláthar ag eagraíochtaí taighde agus scaipthe eolais, bonneagair thaighde, bonneagair thástála agus thurgnamhaíochta nó braislí nuálaíochta.

▼B

3.  
The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs.

▼M6

4.  
I gcás áirithe cabhrach le haghaidh seirbhísí comhairleacha agus tacaíochta nuálaíochta, is féidir an déine cabhrach a mhéadú suas le 100 % de na costais incháilithe ar choinníoll nach rachaidh méid iomlán na cabhrach le haghaidh seirbhísí comhairleacha agus tacaíochta nuálaíochta thar EUR 220 000 in aghaidh an ghnóthais laistigh d’aon tréimhse 3 bliana.

▼B

Article 29

Aid for process and organisational innovation

1.  
Aid for process and organisational innovation shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Aid to large undertakings shall only be compatible if they effectively collaborate with SMEs in the aided activity and the collaborating SMEs incur at least 30 % of the total eligible costs.
3.  

The eligible costs shall be the following:

(a) 

personnel costs;

(b) 

costs of instruments, equipment, buildings and land to the extent and for the period used for the project;

(c) 

costs of contractual research, knowledge and patents bought or licensed from outside sources at arm's length conditions;

(d) 

additional overheads and other operating costs, including costs of materials, supplies and similar products, incurred directly as a result of the project.

4.  
The aid intensity shall not exceed 15 % of the eligible costs for large undertakings and 50 % of the eligible costs for SMEs.

Article 30

Aid for research and development in the fishery and aquaculture sector

1.  
Aid for research and development in the fishery and aquaculture sector shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
The aided project shall be of interest to all undertakings in the particular sector or sub-sector concerned.
3.  

Prior to the date of the start of the aided project the following information shall be published on the internet:

(a) 

that the aided project will be carried out;

(b) 

the goals of the aided project;

(c) 

the approximate date for the publication of the results expected from the aided project and its place of publication on the internet;

(d) 

a reference that the results of the aided project will be available to all undertakings active in the particular sector or sub-sector concerned at no cost.

4.  
The results of the aided project shall be made available on internet from the end date of the aided project or the date on which any information concerning those results is given to members of any particular organisation, whatever comes first. The results shall remain available on internet for a period of at least 5 years starting from the end date of the aided project.
5.  
Aid shall be granted directly to the research and knowledge-dissemination organisation and shall not involve the direct granting of non-research related aid to an undertaking producing, processing or marketing fishery or aquaculture products.
6.  
The eligible costs shall be those provided in Article 25(3).
7.  
The aid intensity shall not exceed 100 % of the eligible costs.SECTION 5

Training aid

Article 31

Training aid

1.  
Training aid shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Aid shall not be granted for training which undertakings carry out to comply with national mandatory standards on training.
3.  

The eligible costs shall be the following:

(a) 

trainers' personnel costs, for the hours during which the trainers participate in the training;

▼M1

(b) 

trainers' and trainees' operating costs directly relating to the training project such as travel expenses, accommodation costs, materials and supplies directly related to the project, depreciation of tools and equipment, to the extent that they are used exclusively for the training project;

▼B

(c) 

costs of advisory services linked to the training project;

(d) 

trainees' personnel costs and general indirect costs (administrative costs, rent, overheads) for the hours during which the trainees participate in the training.

4.  

The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs. It may be increased, up to a maximum aid intensity of 70 % of the eligible costs, as follows:

(a) 

by 10 percentage points if the training is given to workers with disabilities or disadvantaged workers;

(b) 

by 10 percentage points if the aid is granted to medium-sized enterprises and by 20 percentage points if the aid is granted to small enterprises.

5.  

Where the aid is granted in the maritime transport sector, the aid intensity may be increased to 100 % of the eligible costs provided that the following conditions are met:

(a) 

the trainees are not active members of the crew but are supernumerary on board; and

(b) 

the training is carried out on board of ships entered in Union registers.SECTION 6

Aid for disadvantaged workers and for workers with disabilities

Article 32

Aid for the recruitment of disadvantaged workers in the form of wage subsidies

1.  
Aid schemes for the recruitment of disadvantaged workers shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Eligible costs shall be the wage costs over a maximum period of 12 months following recruitment of a disadvantaged worker. Where the worker concerned is a severely disadvantaged worker, eligible costs shall be the wage costs over a maximum period of 24 months following recruitment.
3.  
Where the recruitment does not represent a net increase, compared with the average over the previous 12 months, in the number of employees in the undertaking concerned, the post or posts shall have fallen vacant following voluntary departure, disability, retirement on grounds of age, voluntary reduction of working time or lawful dismissal for misconduct and not as a result of redundancy.
4.  
Except in the case of lawful dismissal for misconduct, the disadvantaged workers shall be entitled to continuous employment for a minimum period consistent with the national legislation concerned or any collective agreements governing employment contracts.
5.  
If the period of employment is shorter than 12 months, or 24 months in the case of severely disadvantaged workers, the aid shall be reduced pro rata accordingly.
6.  
The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs.

Article 33

Aid for the employment of workers with disabilities in the form of wage subsidies

1.  
Aid for the employment of workers with disabilities shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Eligible costs shall be the wage costs over any given period during which the worker with disabilities is employed.
3.  
Where the recruitment does not represent a net increase, compared with the average over the previous 12 months, in the number of employees in the undertaking concerned, the post or posts shall have fallen vacant following voluntary departure, disabilities, retirement on grounds of age, voluntary reduction of working time or lawful dismissal for misconduct and not as a result of redundancy.
4.  
Except in the case of lawful dismissal for misconduct, the workers with disabilities shall be entitled to continuous employment for a minimum period consistent with the national legislation concerned or any collective agreements which are legally binding for the undertaking and governing employment contracts.
5.  
The aid intensity shall not exceed 75 % of the eligible costs.

Article 34

Aid for compensating the additional costs of employing workers with disabilities

1.  
Aid for compensating the additional costs of employing workers with disabilities shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

The eligible costs shall be the following:

(a) 

costs of adapting the premises;

(b) 

costs of employing staff solely for time spent on the assistance of the workers with disabilities and of training such staff to assist workers with disabilities;

(c) 

costs of adapting or acquiring equipment, or acquiring and validating software for use by workers with disabilities, including adapted or assistive technology facilities, which are additional to those which the beneficiary would have incurred had it employed workers who are not workers with disabilities;

(d) 

costs directly linked to transport of workers with disabilities to the working place and for work related activities;

(e) 

wage costs for the hours spent by a worker with disabilities on rehabilitation;

(f) 

where the beneficiary provides sheltered employment, the costs of constructing, installing or modernising the production units of the undertaking concerned, and any costs of administration and transport, provided that such costs result directly from the employment of workers with disabilities.

3.  
The aid intensity shall not exceed 100 % of the eligible costs.

Article 35

Aid for compensating the costs of assistance provided to disadvantaged workers

1.  
Aid for compensating the costs of assistance provided to disadvantaged workers shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

The eligible costs shall be the costs of:

(a) 

employing staff solely for time spent on the assistance of the disadvantaged workers over a maximum period of 12 months following recruitment of a disadvantaged worker or over a maximum period of 24 months following recruitment of a severely disadvantaged worker;

(b) 

of training such staff to assist disadvantaged workers.

3.  
The assistance provided shall consist of measures to support the disadvantaged worker's autonomy and adaptation to the work environment, in accompanying the worker in social and administrative procedures, facilitation of communication with the entrepreneur and managing conflicts.
4.  
The aid intensity shall not exceed 50 % of the eligible costs.SECTION 7

Aid for environmental protection

▼M6

Airteagal 36

Cabhair infheistíochta um chosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear dícharbónú

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta um chosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear cabhair chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus a bhaint, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.

▼M6

1a.  
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le bearta a leagtar rialacha níos sonraí síos lena n-aghaidh in Airteagal 36a agus 36b agus in Airteagail 38 go 48. Ní bheidh feidhm ach oiread ag an Airteagal seo maidir le hinfheistíochtaí i dtrealamh, in innealra agus i dtáirgeadh tionsclaíoch saoráidí a n-úsáidtear breosla iontaise iontu, lena n-áirítear iad sin a n-úsáidtear gás nádúrtha iontu. Tá sé seo gan dochar don fhéidearthacht chun cabhair a dheonú le haghaidh suiteáil comhpháirteanna forlíontán a fheabhsaíonn leibhéal na cosanta comhshaoil atá ag trealamh, innealra agus saoráidí táirgthe tionsclaíoch atá ann cheana, agus sa chás sin ní bheidh síneadh le hacmhainneacht táirgeachta agus ídiú níos airde breoslaí iontaise mar thoradh ar an infheistíocht.
1b.  
Beidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le hinfheistíochtaí i dtrealamh agus in innealra ina n-úsáidtear hidrigin nó i mbonneagar ina n-iompraítear hidrigin a mhéid a cháilíonn an hidrigin a úsáidtear nó a iompraítear mar hidrigin in-athnuaite. Beidh feidhm aige freisin maidir le hinfheistíochtaí i dtrealamh agus in innealra ina n-úsáidtear breoslaí a dhíorthaítear ó hidrigin, ar breoslaí iad a fhaigheann luach fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite seachas bithmhais agus a táirgeadh i gcomhréir leis na modheolaíochtaí a leagtar amach le haghaidh breoslaí in-athnuaite iompair leachtacha agus gásacha de thionscnamh neamhbhitheolaíoch i dTreoir (AE) 2018/2001 agus ina gníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe.

Beidh feidhm ag an Airteagal seo freisin maidir le cabhair le haghaidh infheistíochtaí i suiteálacha, i dtrealamh agus in innealra a tháirgeann nó a úsáideann hidrigin, agus sa bhonneagar tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (130) an líne dheireanach, ina n-iompraítear hidrigin a thairgtear ó leictreachas agus nach gcáilíonn mar hidrigin in-athnuaite, a mhéid is féidir a léiriú go mbaineann an hidrigin bunaithe ar leictreachas a thairgtear, a úsáidtear nó a iompraítear amach coigiltis astaíochtaí gás ceaptha teasa saolré 70 % ar a laghad i gcoibhneas le táirge comparáide breoslaí iontaise 94g CO2eq/MJ. Chun coigiltis astaíochtaí gás ceaptha teasa saolré a chinneadh faoin bhfomhír seo, déanfar astaíochtaí gás ceaptha teasa atá nasctha le táirgeadh leictreachais a úsáidtear chun hidrigin a tháirgeadh a chinneadh de bhun an aonaid giniúna imeallaigh sa chrios tairisceana i gcás ina bhfuil an leictrealóir lonnaithe sna tréimhsí socraíochta éagothroime nuair a ídíonn an leictrealóir fuinneamh ón eangach.

Sna cásanna dá dtagraítear sa chéad agus sa dara fomhír, ní úsáidfear ach hidrigin a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach sna fomhíreanna sin, a iompraítear nó – i gcás inarb ábhartha – a tháirgtear ar feadh shaolré na hinfheistíochta. Gheobhaidh an Ballstát gealltanas chuige sin.

▼B

2.  

The investment shall fulfil one of the following conditions:

▼M6

(a) 

cuirfidh sé le cumas tionscadal a chur chun feidhme a mbeidh méadú i gcosaint comhshaoil ghníomhaíochtaí an tairbhí mar thoradh air, thar chaighdeáin an Aontais atá i bhfeidhm, gan beann ar chaighdeáin náisiúnta shainordaitheacha a bheith ann atá níos déine ná caighdeáin an Aontais; le haghaidh tionscadail atá nasctha le bonneagar tiomnaithe nó lena mbaineann bonneagar tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (130) an líne dheireanach, le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2 nó lena n-áirítear nasc le bonneagar fuinnimh le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2, d’fhéadfadh an méadú ar an gcosaint chomhshaoil a bheith mar thoradh freisin ar ghníomhaíochtaí eintitis eile atá páirteach sa slabhra bonneagair; nó

(b) 

cuirfidh sé le cumas tionscadal a chur chun feidhme a mbeidh méadú i gcosaint comhshaoil ghníomhaíochtaí an tairbhí mar thoradh air in éagmais caighdeáin de chuid an Aontais; le haghaidh tionscadail atá nasctha le bonneagar tiomnaithe nó lena mbaineann bonneagar tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (130) an mhír dheireanach le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2 nó lena n-áirítear nasc le bonneagar fuinnimh le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2, d’fhéadfadh an méadú ar an gcosaint chomhshaoil a bheith mar thoradh freisin ar ghníomhaíochtaí eintitis eile atá páirteach sa slabhra bonneagair; nó

▼M6

(c) 

cuirfidh sé le cumas tionscadal a chur chun feidhme a mbeidh méadú i gcosaint comhshaoil ghníomhaíochtaí an tairbhí mar thoradh air chun caighdeáin an Aontais ar glacadh leo ach nach bhfuil i bhfeidhm go fóill a chomhlíonadh; le haghaidh tionscadal atá nasctha le bonneagar tiomnaithe nó lena mbaineann bonneagar tiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (130) an líne dheireanach, le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2 nó tabhairt le fios go bhfuil nasc le bonneagar fuinnimh le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2, d’fhéadfadh an méadú ar an gcosaint chomhshaoil a bheith mar thoradh freisin ar ghníomhaíochtaí eintitis eile atá páirteach sa slabhra bonneagair.

2a.  

Comhlíonfaidh infheistíochtaí i CO2 agus iompar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

comhtháthófar gabháil agus/nó iompar CO2, lena n-áirítear gnéithe aonair shlabhra CCS nó CCU, i slabhra iomlán CCS agus/nó CCU;

(b) 

is diúltach a bheidh glanluach láithreach (“NPV”) an tionscadail infheistíochta le linn a shaolré eacnamaíoch. Chun críocha glanluach láithreach an tionscadail a ríomh, ba cheart na costais sheachanta ó astaíochtaí CO2 a chur san áireamh;

(c) 

is é a bheidh go heisiach sna costais incháilithe na costais infheistíochta bhreise a eascraíonn as CO2 a ghabháil ó shuiteáil a astaíonn CO2 (suiteáil thionsclaíoch nó gléasra cumhachta) nó go díreach ón aer comhthimpeallach agus as stóráil mhaolánach agus as iompar astaíochtaí CO2 arna ngabháil.

2b.  
I gcás ina bhfuil sé d’aidhm ag an gcabhair astaíochtaí díreacha a laghdú nó a sheachaint, níor cheart go ndéanfadh an chabhair ach na hastaíochtaí lena mbaineann a easáitiú ó earnáil amháin go hearnáil eile agus ní mór di na hastaíochtaí spriocdhírithe a laghdú ar an iomlán; go háirithe, i gcás ina bhfuil sé d’aidhm ag an gcabhair astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, níor cheart go ndéanfadh an chabhair ach na hastaíochtaí sin a easáitiú ó earnáil amháin go hearnáil eile agus ní mór di iad a laghdú ar an iomlán.

▼M6

3.  
Ní dheonófar cabhair i gcás nach ndéantar infheistíocht ach amháin chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh gnóthais caighdeáin an Aontais atá i bhfeidhm. Maidir le cabhair lena gcumasaítear gnóthais chun caighdeáin ón Aontas a chomhlíonadh a glacadh ach nach bhfuil i bhfeidhm go fóill, féadfar an chabhair sin a dheonú faoin Airteagal seo ar choinníoll go gcuirtear an infheistíocht dar deonaíodh an chabhair chun feidhme agus i gcrích ar a laghad 18 mí roimh dháta theacht i bhfeidhm an chaighdeáin lena mbaineann.
4.  

Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais infheistíochta bhreise arna gcinneadh trí chostais na hinfheistíochta a chur i gcomparáid le costais cáis fhrithfhíorasaigh a tharlódh in éagmais na cabhrach, mar a leanas:

(a) 

i gcás inarb ionann an cás frithfhíorasach agus infheistíocht níos díobhálaí don chomhshaol a dhéanamh a chomhfhreagraíonn do ghnáthchleachtais thráchtála san earnáil nó don ghníomhaíocht lena mbaineann, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus costais na hinfheistíochta níos díobhálaí don chomhshaol;

(b) 

i gcás inarb ionann an cás frithfhíorasach agus an infheistíocht chéanna a dhéanamh tráth níos déanaí, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus glanluach láithreach chostais na hinfheistíochta níos déanaí, arna lascainiú go dtí an tráth a dhéanfaí an infheistíocht dá dtugtar cabhair;

(c) 

i gcás inarb ionann a cás frithfhíorasach agus na suiteálacha agus an trealamh atá ann a choimeád i mbun oibriúcháin, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus glanluach láithreach na n-infheistíochtaí i gcothabháil, deisiúchán agus nuachóiriú na suiteálacha agus an trealaimh atá ann cheana, arna lascainiú go dtí an tráth a dhéanfaí an infheistíocht dá dtugtar cabhair;

(d) 

i gcás trealamh faoi réir comhaontuithe léasaithe, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht sa Ghlanluach Láithreach idir léasú an trealaimh lena ndeonaítear státchabhair agus léasú an trealaimh níos díobhálaí don chomhshaol a léasófaí in éagmais na cabhrach; ní bheidh san áireamh sna costais léasaithe costais a bhaineann le hoibriú an trealaimh ná le suiteáil (costais bhreosla, árachas, cothabháil, tomhaltáin eile) gan beann ar cibé acu is cuid nó nach cuid den chonradh léasaithe iad.

Sna cásanna uile a liostaítear sa chéad fhomhír, pointí (a) go (d), beidh an cás frithfhíorasach comhfhreagrach d’infheistíocht ag a bhfuil acmhainneacht aschuir inchomparáide agus saolré lena gcomhlíontar caighdeáin an Aontais atá i bhfeidhm cheana féin. Beidh an cás frithfhíorasach inchreidte i bhfianaise ceanglais dhlíthiúla, dhálaí an mhargaidh agus dhreasachtaí arna nginiúint le Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

I gcás inar suiteáil chomhpháirt fhorlíontach le saoráid atá ann cheana í an infheistíocht lena ndeonaítear státchabhair, nach bhfuil infheistíocht fhrithfhíorasach níos díobhálaí don chomhshaoil ann di, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta.

I gcás inarb ionann an infheistíocht lena ndeonaítear státchabhair agus tógáil bonneagair thiomnaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (130), an line dheireanach, le haghaidh hidrigine de réir bhrí mhír 1b, fuíollteas nó CO2, a bhfuil gá leis ionas gur féidir an méadú ar leibhéal na cosanta comhshaoil dá dtagraítear i míreanna 2 agus 2a a bheith ann, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta. Costais le haghaidh thógáil nó uasghrádú saoráidí stórála, cé is moite de shaoráidí stórála le haghaidh hidrigin in-athnuaite agus hidrigin a chumhdaítear le mír 1b an dara fomhír, ní bheidh na costais sin incháilithe.

Ní incháilithe a bheidh na costais nach mbaineann go díreach le leibhéal cosanta comhshaoil níos airde a bhaint amach.

5.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 40 % de na costais incháilithe. I gcás ina mbíonn laghdú 100 % ar na hastaíochtaí gás ceaptha teasa díreacha mar thoradh ar an infheistíocht, cé is moite díobh sin a bhraitheann ar úsáid bithmhaise, d’fhéadfaí an déine cabhrach 50 % a shroicheadh.
6.  
I gcás infheistíochtaí a bhaineann le CCS agus/nó CCU, ní rachaidh an déine cabhrach thar 30 %.

▼B

7.  
The aid intensity may be increased by 10 percentage points for aid granted to medium sized undertakings and by 20 percentage points for aid granted to small undertakings.
8.  
The aid intensity may be increased by 15 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(c) of the Treaty.

▼M6

9.  

Féadfaidh an déine cabhrach a bheith suas le 100 % de na costais infheistíochta i gcás ina ndeonaítear an chabhair i bpróiseas tairisceana iomaíoch, a chomhlíonann na coinníollacha ar fad a leanas mar aon leo sin a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (38):

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainiú i dtéarmaí cabhrach i ndáil le rannchuidiú an tionscadail le cuspóirí comhshaoil an bhirt, mar shampla an chabhair a iarradh in aghaidh an aonaid cosanta comhshaoil atá le seachadadh.

10.  
De rogha ar mhíreanna 4 go 9, ní rachaidh méid na cabhrach thar an difríocht idir na costais infheistíochta a bhaineann go díreach le leibhéal níos airde cosanta comhshaoil a bhaint amach agus brabús oibriúcháin na hinfheistíochta. Asbhainfear an brabús oibriúcháin ó na costais incháilithe ex ante ar bhonn réamh-mheastachán réasúnach agus fíorófar é ex post trí shásra aisghlámtha.
11.  
De mhaolú ar mhír 4, an chéad fhomhír, pointí (a) go (d), agus míreanna 9 agus 10, féadfar na costais incháilithe a chinneadh gan an cás frithfhíorasach a shainaithint agus in éagmais próiseas tairisceana iomaíoch. Sa chás sin, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais infheistíochta a bhaineann go díreach le leibhéal níos airde cosanta comhshaoil a bhaint amach agus go ndéanfar laghdú 50 % ar na déiní agus bónais cabhrach is infheidhme a leagtar amach i míreanna 5 go 8.

▼M6

Airteagal 36a

Cabhair infheistíochta le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Ní chumhdófar leis an Airteagal seo ach amháin cabhair a dheonaítear le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe lena soláthraítear leictreachas nó hidrigin d’fheithiclí, do threalamh móibíleacha críochfoirt nó trealamh móibíleach láimhseála ar an talamh. Le haghaidh bonneagar athbhreoslaithe dá dtugtar cabhair a sholáthraíonn hidrigin, gheobhaidh an Ballstát ón tairbhí gealltanas go soláthróidh an bonneagar athbhreoslaithe hidrigin in-athnuaite amháin faoi 31 Nollaig 2035 ar a dhéanaí. Níl feidhm ag an Airteagal seo maidir le cabhair le haghaidh infheistíochtaí a bhaineann le bonneagar athluchtaithe agus athbhreoslaithe i gcalafoirt.
3.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe a thógáil, a shuiteáil, a uasghrádú nó a leathnú. Féadfar go n-áireofar leo sin na costais a bhaineann leis an mbonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe é féin, suiteáil nó uasghráduithe a dhéanamh ar chomhpháirteanna leictreacha nó ar chomhpháirteanna eile, lena n-áirítear claochladáin chumhachta a theastaíonn le haghaidh an bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe a nascadh leis an eangach nó le haonad áitiúil táirgthe nó stórála leictreachais nó hidrigine, mar aon le hoibreacha gaolmhara innealtóireachta sibhialta, oiriúnuithe gaolmhara talún nó bóthair, costais ghaolmhara suiteála agus costais ghaolmhara le haghaidh ceadanna gaolmhara a fháil.

Féadfar go n-áireofar leis na costais incháilithe sin na costais infheistíochta ar tháirgeadh leictreachais in-athnuaite nó hidrigin in-athnuaite ar an láthair, agus na costais infheistíochta ar aonaid stórála chun leictreachas in-athnuaite nó hidrigin in-athnuaite a stóráil. Ní rachaidh acmhainneacht táirgeachta ainmniúil na suiteála táirgthe leictreachais in-athnuaite nó hidrigine in-athnuaite ar an láthair thar aschur rátaithe uasta nó acmhainneacht athbhreoslaithe an bhonneagair athluchtaithe nó athbhreoslaithe lena nasctar é.

4.  

Deonófar an chabhair faoin Airteagal seo i bpróiseas tairisceana iomaíoch, a chomhlíonann na coinníollacha ar fad a leanas mar aon leo sin a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (38):

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainiú i dtéarmaí cabhrach i ndáil le rannchuidiú an tionscadail le cuspóirí comhshaoil an bhirt, mar shampla an chabhair a iarradh in aghaidh an phointe athluchtaithe nó athbhreoslaithe.

5.  
I gcás ina ndeonaítear cabhair i bpróiseas tairisceana iomaíoch a chomhlíonann coinníollacha mhír 4, d'fhéadfadh sé gur suas le 100 % de na costais incháilithe a bheidh sa déine cabhrach.
6.  
De mhaolú ar mhír 4, féadfar cabhair a dheonú in éagmais próiseas tairisceana iomaíoch nuair a dheonaítear an chabhair bunaithe ar scéim cabhrach. Ní rachaidh an déine cabhrach thar 20 % de na costais incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin le haghaidh fiontair mheánmhéide agus suas le 30 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair bheaga. Féadfar freisin an déine a mhéadú 15 phointe céatadáin le haghaidh infheistíochtaí lonnaithe i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta den chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an chabhair i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh nó 5 phointe céatadáin le haghaidh infheistíochtaí lonnaithe i limistéir fóirithinte arna n-ainmniú i mapa formheasta de chabhair réigiúnach atá i bhfeidhm tráth a sholáthraítear an chabhair i gcur i bhfeidhm Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh.
7.  
An chabhair a dheonófar do thairbhí aonair ar bith, ní rachaidh sí thar 40 % de bhuiséad foriomlán na scéime lena mbaineann.
8.  
I gcás ina bhfuil rochtain oscailte ar an mbonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe ag úsáideoirí seachas tairbhí nó tairbhithe na cabhrach, ní dheonófar cabhair ach chun bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe a thógáil, a shuiteáil, a uasghrádú nó a leathnú ar bonneagar é atá inrochtana ag an bpobal agus lena soláthraítear rochtain neamh-idirdhealaitheach d’úsáideoirí, lena n-áirítear maidir le taraifí, modhanna fíordheimhniúcháin agus íocaíochta, agus téarmaí agus coinníollacha eile úsáide. Na táillí a ghearrfar ar úsáideoirí seachas tairbhí nó tairbhithe na cabhrach as an mbonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe a úsáid, beidh na táillí sin comhfhreagrach le praghsanna margaidh.
9.  
Oibreoirí bonneagair athluchtaithe nó athbhreoslaithe a thairgeann nó a cheadaíonn íocaíochtaí bunaithe ar chonradh ar a mbonneagar, ní dhéanfaidh siad idirdhealú idir soláthraithe seirbhíse soghluaisteachta, mar shampla trí choinníollacha rochtana fabhracha a chur i bhfeidhm, nó trí dhifreáil praghais gan aon údar oibiachtúil.
10.  
An gá atá le hinfheistiú i mbonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe den chatagóir chéanna leis an gcatagóir atá le tacú le cabhair (mar shampla, maidir le bonneagar athluchtaithe: gnáthchumhacht nó ardchumhacht), déanfar é sin a bhunú trí chomhairliúchán poiblí oscailte ex ante nó trí staidéar neamhspleách margaidh, nach bhfuil níos sine ná bliain amháin tráth a dtiocfaidh an beart cabhrach i bhfeidhm. Go sonrach, suífear nach dócha go dtarlóidh infheistíocht den sórt sin ar théarmaí tráchtála laistigh de 3 bliana ó theacht i bhfeidhm an bhirt chabhrach.

Maidir leis an oibleagáid comhairliúchán poiblí oscailte ex ante nó staidéar margaidh neamhspleách a dhéanamh arna leagan síos sa chéad fhomhír, ní bheidh feidhm aici maidir le cabhair chun bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe nach bhfuil rochtain ag an bpobal air a thógáil, a shuiteáil, a uasghrádú nó a leathnú.

11.  
De mhaolú ar mhír 10, déanfar talamh slán den riachtanas cabhrach a bheith ann le haghaidh bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe d’fheithiclí bóthair i gcás inar lú an líon feithiclí a bhreoslaítear le leictreachas amháin (i gcás bonneagar athluchtaithe) nó an líon feithiclí a bhreoslaítear go páirteach ar a laghad le hidrigin (i gcás bonneagar athbhreoslaithe) ná 3 % de fhlít iomlán na bhfeithiclí ar den chatagóir chéanna iad atá cláraithe sa Bhallstát lena mbaineann. Chun críche na míre seo, measfar gluaisteáin phaisinéirí agus feithiclí tráchtála éadroma a bheith ina gcuid den aon chatagóir feithiclí amháin.
12.  
Maidir le haon lamháltas nó aon ní eile a chuirtear ar iontaoibh tríú páirtí chun an bonneagar athluchtaithe nó athbhreoslaithe faoi thacaíocht a oibriú, sannfar é ar bhonn iomaíoch, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, agus aird chuí á tabhairt ar na rialacha soláthair is infheidhme.
13.  
I gcás ina ndeonaítear cabhair le haghaidh bonneagar athluchtaithe nua a imscaradh a cheadaíonn d’aistriú leictreachais le haschur cumhachta níos lú ná 22 kW nó cothrom leis, is gá go mbeadh an bonneagar in ann tacú le feidhmiúlachtaí athluchtaithe cliste.

▼M6

Airteagal 36b

Cabhair infheistíochta chun feithiclí glana nó feithicil astaíochtaí nialasacha a éadáil agus chun feithiclí a iarfheistiú

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun feithiclí glana nó feithicil astaíochtaí nialasacha a éadáil le haghaidh iompar de bhóthar, d’iarnród, d’uiscebhealaí intíre agus d’iompar muirí, agus chun feithiclí a iarfheistiú ionas go gcáileoidh siad mar fheithiclí glana nó mar fheithiclí astaíochtaí nialasacha, beidh an chabhair sin comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Deonófar cabhair chun feithiclí glana a cheannach nó a léasú go ceann thréimhse 12 mhí ar a laghad a chumhachtaítear ar a laghad go páirteach le leictreachas nó le hidrigin nó feithiclí astaíochtaí nialasacha agus chun feithiclí a iarfheistiú ionas go gcáileoidh siad mar fheithiclí glana nó mar fheithiclí astaíochtaí nialasacha.
3.  

Is iad seo a leanas na costais incháilithe:

(a) 

maidir le hinfheistíochtaí arb ionann iad agus ceannach feithiclí glana nó feithiclí astaíochtaí nialasacha, costais bhreise atá le ceannach na feithicle glaine nó na feithicle astaíochtaí nialasacha. Ríomhfar iad mar an difríocht idir na costais infheistíochta atá le ceannach na feithicle glaine nó na feithicle astaíochtaí nialasacha agus na costais infheistíochta le ceannach feithicle den chatagóir chéanna a chomhlíonann caighdeáin an Aontais is infheidhme atá i bhfeidhm cheana agus a d’éadálfaí in éagmais na cabhrach;

(b) 

maidir le hinfheistíochtaí arb ionann iad agus léasú feithiclí glana nó feithiclí astaíochtaí nialasacha, costais incháilithe a bheidh sna costais bhreise atá le léasú na feithicle glaine nó na feithicle astaíochtaí nialasacha. Ríomhfar iad mar an difríocht idir an glanluach láithreach atá le léasú na feithicle glaine nó na feithicle astaíochtaí nialasacha agus an glanluach láithreach atá le léasú feithicle den chatagóir chéanna a chomhlíonann caighdeáin is infheidhme an Aontais atá i bhfeidhm cheana féin agus a dhéanfaí a éadáil in éagmais na cabhrach. Chun críocha na costais incháilithe a chinneadh, ní chuirfear san áireamh na costais oibriúcháin a bhaineann le hoibriú na feithicle, lena n-áirítear costais fuinnimh, costais árachas agus costais chothabhála, gan beann ar cibé acu a chuirtear san áireamh iad sa chonradh léasaithe nó nach gcuirtear;

(c) 

maidir le hinfheistíochtaí arb ionann iad agus iarfheistiú feithiclí ionas go gcáileoidh siad mar fheithiclí glana nó mar fheithiclí astaíochtaí nialasacha, costais na hinfheistíochta san iarfheistiú.

4.  

Deonófar an chabhair faoin Airteagal seo i bpróiseas tairisceana iomaíoch, a chomhlíonann na coinníollacha ar fad a leanas mar aon leo sin a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (38):

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainiú i dtéarmaí cabhrach i ndáil le rannchuidiú an tionscadail le cuspóirí comhshaoil an bhirt, mar shampla an chabhair a iarradh in aghaidh na feithicle glaine nó na feithicle astaíochtaí nialasacha.

5.  

I gcás ina ndeonaítear cabhair i bpróiseas tairisceana iomaíoch a chomhlíonann coinníollacha mhír 4, ní sháróidh an déine cabhrach:

(a) 

100 % de na costais incháilithe atá le ceannach nó léasú feithiclí astaíochtaí nialasacha nó le hiarfheistiú feithiclí lenar féidir leis na feithiclí sin cáiliú mar fheithiclí astaíochtaí nialasacha;

(b) 

80 % de na costais incháilithe atá le ceannach nó léasú feithiclí glana nó le hiarfheistiú feithiclí lenar féidir leis na feithiclí sin cáiliú mar fheithiclí glana.

6.  
De mhaolú ar mhír 4, féadfar cabhair a dheonú lasmuigh de phróiseas tairisceana iomaíoch nuair a dheonaítear an chabhair bunaithe ar scéim cabhrach.

Sna cásanna sin, ní rachaidh an déine cabhrach thar 20 % den chostas incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú faoi 10 bpointe céatadáin le haghaidh feithiclí astaíochtaí nialasacha agus faoi 20 bpointe céatadáin le haghaidh fiontair mheánmhéide nó 30 pointe céatadáin le haghaidh fiontair bheaga.

7.  
De mhaolú ar mhír 4, féadfar cabhair a dheonú freisin lasmuigh de phróiseas tairisceana iomaíoch nuair a dheonaítear an chabhair do ghnóthais ar dámhadh conradh seirbhíse poiblí dóibh chun seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a sholáthar ar talamh, ar iarnród nó ar uisce tar éis tairisceana poiblí atá oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach i ndáil le feithiclí glana nó feithiclí astaíochtaí nialasacha a úsáidtear chun seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí a sholáthar faoi réir an chonartha seirbhíse poiblí, agus i ndáil leis sin amháin, a fháil.

Ní rachaidh an déine cabhrach thar 40 % de na costais incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú 10 bpointe céatadáin le haghaidh feithiclí astaíochtaí nialasacha.

▼M6

Airteagal 38

Cabhair infheistíochta um bearta éifeachtúlachta fuinnimh seachas i bhfoirgnimh

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú seachas i bhfoirgnimh, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Ní dheonófar cabhair faoin Airteagal seo le haghaidh aon infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh agus atá i bhfeidhm cheana a chomhlíonadh. Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo le haghaidh infheistíochtaí arna ndéanamh chun caighdeáin ón Aontas a glacadh ach nach bhfuil i bhfeidhm go fóill a chomhlíonadh, ar choinníoll go gcuirtear an infheistíocht chun feidhme agus i gcrích 18 mí ar a laghad sula dtiocfaidh an caighdeán i bhfeidhm.

▼M6

2a.  
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le cabhair le haghaidh comhghiniúna agus cabhair le haghaidh téamh agus/nó fuarú ceantair.
2b.  
Maidir le cabhair le haghaidh suiteáil trealaimh fuinnimh a dhónn breoslaí iontaise, lena n-áirítear gás nádúrtha, ní dhéanfar í a dhíolmhú faoin Airteagal seo ón gceanglas fógra a thabhairt de chuid Airteagal 108(3) den Chonradh.

▼M6

3.  

Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais infheistíochta sa bhreis a theastaíonn chun an leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh níos airde a bhaint amach. Cinnfear iad trí chostais na hinfheistíochta a chur i gcomparáid le costais an cháis fhrithfhíorasaigh a tharlódh in éagmais na cabhrach, mar seo a leanas:

(a) 

i gcás inarb ionann an cás frithfhíorasach agus infheistíocht nach bhfuil chomh tíosach céanna ar fhuinneamh a dhéanamh a chomhfhreagraíonn do ghnáthchleachtais thráchtála san earnáil nó don ghníomhaíocht lena mbaineann, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus costais na hinfheistíochta nach bhfuil chomh tíosach céanna ar fhuinneamh;

(b) 

i gcás inarb ionann an cás frithfhíorasach agus an infheistíocht chéanna a dhéanamh tráth níos déanaí, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus glanluach láithreach chostais na hinfheistíochta níos déanaí, arna lascainiú go dtí an tráth a dhéanfaí an infheistíocht dá dtugtar cabhair;

(c) 

i gcás inarb ionann an cás frithfhíorasach agus na suiteálacha agus an trealamh atá ann a choimeád i mbun oibriúcháin, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht idir costais na hinfheistíochta lena ndeonaítear státchabhair agus glanluach láithreach na hinfheistíochta i gcothabháil, deisiúchán agus nuachóiriú na suiteála agus an trealaimh atá ann cheana, arna lascainiú go dtí an tráth a dhéanfaí an infheistíocht dá dtugtar cabhair;

(d) 

I gcás threalamh faoi réir comhaontuithe léasaithe, is é a bheidh sna costais incháilithe an difríocht sa Ghlanluach Láithreach idir léasú an trealaimh lena ndeonaítear státchabhair agus léasú an trealaimh nach bhfuil chomh tíosach céanna ar fhuinneamh a léasófaí in éagmais cabhrach; ní bheidh san áireamh sna costais léasaithe costais a bhaineann le hoibriú an trealaimh nó le suiteáil (costais bhreosla, árachas, cothabháil, earraí inchaite eile) gan beann ar cibé acu an chuid nó nach cuid den chonradh léasaithe iad.

Sna cásanna uile a liostaítear sa chéad fhomhír, beidh an cás frithfhíorasach comhfhreagrach d’infheistíocht ag a bhfuil acmhainneacht aschuir inchomparáide agus saolré lena gcomhlíontar caighdeáin an Aontais atá i bhfeidhm cheana féin. Beidh an infheistíocht fhrithfhíorasach inchreidte i bhfianaise ceanglais dhlíthiúla, dálaí an mhargaidh agus dreasachtaí arna nginiúint le Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh.

I gcás inarb ionann an infheistíocht agus infheistíocht sho-aitheanta a dhírítear ar éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus air sin amháin, arb infheistíocht í nach bhfuil infheistíocht fhrithfhíorasach níos tíosaí ar fhuinneamh ann ina leith, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta.

Ní incháilithe a bheidh na costais nach bhfuil ceangailte go díreach le leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh níos airde a bhaint amach.

▼M6 —————

▼B

4.  
The aid intensity shall not exceed 30 % of the eligible costs.
5.  
The aid intensity may be increased by 20 percentage points for aid granted to small undertakings and by 10 percentage points for aid granted to medium-sized undertakings.
6.  
The aid intensity may be increased by 15 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(c) of the Treaty.

▼M6

7.  

Féadfaidh an déine cabhrach a bheith suas le 100 % de na costais iomlána infheistíochta i gcás ina ndeonaítear an chabhair i bpróiseas tairisceana, a chomhlíonann na coinníollacha ar fad a leanas mar aon leo sin a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (38):

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainmhíniú i dtéarmaí cabhrach i ndáil le rannchuidiú an tionscadail le cuspóirí comhshaoil an bhirt, mar shampla cabhair ar iarradh in aghaidh an aonaid fuinnimh arna choigilt nó in aghaidh aonad na héifeachtúlachta fuinnimh a fuarthas. Ní chuimseoidh na critéir sin níos lú ná 70 % d’ualú na gcritéar roghnúcháin ar fad.

▼M6

8.  
De mhaolú ar mhír 3, pointí (a) go (d) agus mír 7, féadfar na costais incháilithe a chinneadh gan an cás frithfhíorasach a shainaithint agus in éagmais próiseas tairisceana iomaíoch. Sa chás sin, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta a bhaineann go díreach le leibhéal níos airde éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach agus go ndéanfar laghdú 50 % ar na déiní agus bónais cabhrach is infheidhme a leagtar amach i míreanna 4, 5 agus 6.

Airteagal 38a

Cabhair infheistíochta um bearta éifeachtúlachta fuinnimh i bhfoirgnimh

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh a chumasú, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Ní dheonófar cabhair faoin Airteagal seo le haghaidh aon infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh agus atá i bhfeidhm cheana a chomhlíonadh.
3.  
Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo le haghaidh infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh ach nach bhfuil i bhfeidhm cheana a chomhlíonadh. I gcás inar íoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh iad caighdeáin ábhartha an Aontais, ní mór an chabhair a dheonú sula mbeidh na caighdeáin éigeantach don ghnóthas lena mbaineann. Sa chás sin, ní mór don Bhallstát a áirithiú go soláthraíonn tairbhithe plean agus amchlár athchóirithe beacht lena léirítear go bhfuil an t-athchóiriú dá dtugtar cabhair leordhóthanach ar a laghad chun comhlíontacht leis na híoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh a áirithiú. I gcás nach ionann caighdeáin ábhartha an Aontais agus na híoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh, ní mór an infheistíocht a chur chun feidhme agus a thabhairt chun críche 18 mí ar a laghad sula dtiocfaidh caighdeán an Aontais i bhfeidhm.
4.  
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le cabhair le haghaidh comhghiniúna agus cabhair le haghaidh téamh agus/nó fuarú ceantair.
5.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta. Ní incháilithe a bheidh na costais nach bhfuil ceangailte go díreach le leibhéal éifeachtúlachta fuinnimh níos airde san fhoirgneamh a bhaint amach.
6.  
Spreagfaidh an chabhair feabhas ar fheidhmíocht fuinnimh an fhoirgnimh arna thomhas i bhfuinneamh príomhúil an méid a leanas, ar a laghad: (i) 20 % i gcomparáid leis an gcás roimh an infheistíocht i gcás athchóiriú foirgneamh atá ann cheana, nó (ii) 10 % i gcomparáid leis an gcás roimh an infheistíocht i gcás bearta athchóirithe lena mbaineann suiteáil nó ionadú cineáil amháin de ghnéithe foirgnimh mar a shainmhínítear in Airteagal 2(9) de Threoir 2010/31/AE agus nach ionann bearta athchóirithe dírithe den sórt sin agus níos mó ná 30 % de chuid de bhuiséad na scéime atá tiomnaithe do bhearta éifeachtúlachta fuinnimh, nó (iii) 10 % ar a laghad i gcomparáid leis an tairseach a shocraítear le haghaidh na gceanglas i leith foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de i mbearta náisiúnta lena dtrasuítear Treoir 2010/31/AE i gcás foirgnimh nua. Suífear an t-éileamh tosaigh fuinnimh phríomhúil agus an feabhsú measta faoi threoir Theastas Feidhmíochta Fuinnimh mar a shainmhínítear in Airteagal 2(12) de Threoir 2010/31/AE.
7.  

Féadfar an chabhair arna deonú chun éifeachtúlacht fuinnimh an fhoirgnimh a fheabhsú a chomhcheangal le cabhair le haghaidh ceann ar bith, nó gach ceann, de na bearta seo a leanas:

(a) 

trealamh comhtháite ar an láthair a shuiteáil a ghineann leictreachas, téamh nó fuarú ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do phainéil fhótavoltacha agus teaschaidéil;

(b) 

suiteáil trealaimh chun an fuinneamh a stóráil a ghintear leis na suiteálacha fuinnimh in-athnuaite ar an láthair. Súfaidh an trealamh stórála 75 % ar a laghad dá fuinneamh go díreach ó shuiteáil giniúna fuinnimh in-athnuaite cheangailte, ar bhonn bliantúil;

(c) 

an ceangal le córas téimh agus/nó fuaraithe ceantair atá tíosach ar fhuinneamh agus trealamh lena mbaineann;

(d) 

bonneagar athluchtaithe a thógáil agus a shuiteáil lena úsáid ag úsáideoirí an fhoirgnimh, agus bonneagar lena mbaineann, amhail duchtáil, i gcás ina bhfuil na saoráidí páirceála lonnaithe laistigh den fhoirgneamh nó go bhfuil siad cóngarach go fisiciúil leis an bhfoirgneamh;

(e) 

suiteáil trealaimh chun an foirgneamh a dhigitiú, go háirithe chun a ullmhacht i gcomhair na teicneolaíochta cliste a mhéadú, lena n-áirítear sreangú éighníomhach inmheánach nó cáblú struchtúrtha le haghaidh líonraí sonraí agus an chuid choimhdeach den bhonneagar leathanbhanda ar an réadmhaoin a bhfuil an foirgneamh ina chuid di, ach gan sreangú ná cáblú le haghaidh líonraí sonraí taobh amuigh den réadmhaoin san áireamh;

(f) 

infheistíochtaí i ndíonta glasa agus i dtrealamh chun uisce báistí a choinneáil agus a úsáid.

I gcás aon oibreacha comhcheangailte den sórt sin a leagtar amach i bpointí (a) go (f), is é a bheidh sna costais incháilithe costas infheistíochta iomlán na suiteálacha éagsúla agus an trealaimh éagsúil. Ní incháilithe a bheidh na costais nach bhfuil ceangailte go díreach le leibhéal fuinnimh nó feidhmíochta comhshaoil níos airde a bhaint amach.

8.  
Féadfar an chabhair a dheonú d’úinéir(í) an fhoirgnimh nó don tionónta nó do na tionóntaí, ag brath ar cé atá ag coimisiúnú an bhirt éifeachtúlachta fuinnimh.
9.  
Féadfar cabhair a dheonú freisin chun éifeachtúlacht fuinnimh an trealaimh téimh nó fuaraithe laistigh den fhoirgneamh a fheabhsú.
10.  
Maidir le cabhair chun trealamh fuinnimh a dhónn breoslaí iontaise a shuiteáil, ní dhíolmhófar faoin Airteagal seo í ón gceanglas chun fógra a thabhairt faoi Airteagal 108(3) den Chonradh.
11.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 30 % de na costais incháilithe.
12.  
De mhaolú ar mhír 11, i gcás inarb ionann an infheistíocht agus suiteáil nó ionadú cineáil amháin de ghné thógála mar a shainmhínítear in Airteagal 2(9) de Threoir 2010/31/AE, ní sháróidh an déine cabhrach 25 %.
13.  
De mhaolú ar mhíreanna 11 agus 12, i gcás ina ndeonaítear cabhair ar infheistíochtaí i bhfoirgnimh arna ndéanamh chun íoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh a cháilíonn mar chaighdeáin an Aontais a chomhlíonadh níos lú ná 18 mí sula dtagann caighdeáin an Aontais i bhfeidhm, ní mór nach mbeidh an déine cabhrach níos mó ná 15 % de na costais incháilithe i gcás inarb ionann an infheistíocht agus suiteáil nó ionadú cineáil amháin de ghné thógála mar a shainmhínítear in Airteagal 2(9) de Threoir 2010/31/AE agus 20 % i ngach cás eile.
14.  
Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais bheaga agus suas le 10 bpointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais mheánmhéide.
15.  
Féadfar an déine cabhrach a mhéadú 15 phointe céatadáin le haghaidh infheistíochtaí lonnaithe i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (a), den Chonradh agus 5 phointe céatadáin le haghaidh infheistíochtaí lonnaithe i limistéir fóirithinte a chomhlíonann coinníollacha Airteagal 107(3), pointe (c), den Chonradh.
16.  
Féadfar an déine cabhrach a mhéadú 15 phointe céatadáin le haghaidh cabhrach arna deonú chun éifeachtúlacht fuinnimh na bhfoirgneamh atá ann cheana a fheabhsú, i gcás ina spreagann an chabhair feabhas 40 % ar a laghad ar fheidhmíocht fuinnimh an fhoirgnimh arna thomhas i bhfuinneamh príomhúil i gcomparáid leis an staid roimh an infheistíocht. Níl feidhm ag an méadú sin ar dhéine cabhrach i gcás nach bhfeabhsaíonn an infheistíocht feidhmíocht fuinnimh an fhoirgnimh thar an leibhéal arna fhorchur ag na híoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh a cháilíonn mar chaighdeáin an Aontais atá ag teacht i bhfeidhm laistigh de 18 mí ón tráth a chuirtear an infheistíocht chun feidhme agus a chuirtear i gcrích í.

Airteagal 38b

Cabhair chun conraitheoireacht feidhmíochta fuinnimh a éascú

1.  
Cabhair infheistíochta chun conraitheoireacht feidhmíochta fuinnimh a éascú, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo chun an chonraitheoireacht feidhmíochta fuinnimh a éascú de réir bhrí Airteagal 2, pointe (27), de Threoir 2012/27/AE.
3.  
Faoin Airteagal seo tá FBManna agus cuideachtaí meánchaipitlithe beaga ar soláthraithe beart feabhsúcháin feidhmiúlachta fuinnimh iad, agus arb iad tairbhithe deiridh na cabhrach iad, incháilithe le haghaidh cabhrach.
4.  
Is i bhfoirm iasacht shinsearach nó ráthaíochta do sholáthraí na mbeart feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh faoi chonradh feidhmíochta fuinnimh a bheidh an chabhair, nó is é atá i gceist léi táirge airgeadais a bhfuil mar aidhm leis an soláthraí a mhaoiniú (mar shampla, fachtóireacht nó forfáidiú).
5.  
Ní rachaidh fad na hiasachta nó na ráthaíochta do sholáthraí na mbeart feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh thar 10 mbliana.
6.  
I gcás gur i bhfoirm iasachta sinsearaí a bheidh an chabhair, ní bheidh an chomhinfheistíocht ag soláthraithe tráchtála cistiúcháin fiachais níos ísle ná 30 % de luach phunann bhunúsach na gconarthaí feidhmíochta fuinnimh, agus beidh aisíocaíocht ag an soláthraí beart feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh ar a laghad cothrom le méid ainmniúil na hiasachta.
7.  
I gcás ina nglacann an chabhair foirm ráthaíochta, ní bheidh an ráthaíocht níos mó ná 80 % de phríomhshuim na hiasachta bunúsaí agus cothaítear caillteanais go comhréireach agus faoi na coinníollacha céanna ag an institiúid creidmheasa agus ag an Stát. Tiocfaidh laghdú comhréireach ar mhéid na ráthaíochta, ar bhealach nach gcomhdaíonn an ráthaíocht níos mó ná 80 % den iasacht gan íoc riamh.
8.  
Ní rachaidh méid ainmniúil an mhaoiniúcháin iomláin amuigh a sholáthraítear in aghaidh an tairbhí thar EUR 30 milliún.

▼M4

Airteagal 39

Cabhair infheistíochta do thionscadail éifeachtúlachta fuinnimh i bhfoirgnimh i bhfoirm ionstraimí airgeadais

▼B

1.  
Investment aid for energy efficiency projects in buildings shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.

▼M6

2.  
Infheistíochtaí lena bhfeabhsaítear éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh, sin iad atá incháilithe do chabhair faoin Airteagal seo.
2a.  

Féadfar an chabhair arna deonú chun éifeachtúlacht fuinnimh an fhoirgnimh a fheabhsú a chomhcheangal le cabhair le haghaidh ceann ar bith, nó gach ceann, de na bearta seo a leanas:

(a) 

trealamh comhtháite ar an láthair a shuiteáil a ghineann leictreachas, téamh nó fuarú ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do phainéil fhótavoltacha agus teaschaidéil;

(b) 

suiteáil trealaimh chun an fuinneamh a stóráil a ghintear leis na suiteálacha fuinnimh in-athnuaite ar an láthair. Súfaidh an trealamh stórála 75 % ar a laghad dá fuinneamh go díreach ó shuiteáil giniúna fuinnimh in-athnuaite cheangailte, ar bhonn bliantúil;

(c) 

infheistíochtaí sa cheangal le córas téimh agus fuaraithe ceantair atá tíosach ar fhuinneamh agus/nó trealamh lena mbaineann;

(d) 

bonneagar athluchtaithe a thógáil agus a shuiteáil lena úsáid ag úsáideoirí an fhoirgnimh, agus bonneagar lena mbaineann, amhail duchtáil, i gcás ina bhfuil an carrchlós lonnaithe laistigh den fhoirgneamh nó go bhfuil sé cóngarach go fisiciúil don fhoirgneamh;

(e) 

infheistíochtaí chun an foirgneamh a dhigitiú, go háirithe chun cur lena ullmhacht i gcomhair teicneolaíocht chliste. Féadfar a áireamh sna hinfheistíochtaí incháilithe idirghabhálacha atá teoranta do shreangú éighníomhach inmheánach nó cáblú struchtúrtha éighníomhach inmheánach do líonraí sonraí agus an chuid choimhdeach den bhonneagar leathanbhanda ar an réadmhaoin phríobháideach a bhfuil an foirgneamh ina chuid di, ach gan sreangú ná cáblú le haghaidh líonraí sonraí lasmuigh den réadmhaoin a bheith san áireamh;

(f) 

infheistíochtaí i ndíonta glasa agus i dtrealamh chun uisce báistí a choinneáil agus a úsáid.

3.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe costais fhoriomlána an tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh, seachas i gcás na bhfoirgneamh dá dtagraítear i mír 2a, i gcás inarb é a bheidh sna costais incháilithe costais fhoriomlána an tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh agus costas infheistíochta na bpíosaí éagsúla trealaimh a liostaítear i mír 2a.

▼M4

4.  
Deonófar an chabhair i bhfoirm dearlaice, cothromais, ráthaíochta nó iasachta do chiste éifeachtúlachta fuinnimh nó d’idirghabhálaí airgeadais eile, a thabharfaidh ar aghaidh í a mhéid is féidir do na tairbhithe deiridh, arb iad úinéirí nó tionóntaí an fhoirgnimh iad, i bhfoirm méideanna maoiniúcháin níos airde, ceanglas comhthaobhachta níos ísle, préimheanna ráthaíochta níos ísle nó rátaí úis níos ísle.
5.  
►M6  Deonóidh an ciste éifeachtúlachta fuinnimh nó idirghabhálaí airgeadais eile iasachtaí nó ráthaíochtaí do na tionscadail incháilithe éifeachtúlachta fuinnimh. Ní rachaidh luach ainmniúil na hiasachta nó an mhéid a ráthaítear thar EUR 25 mhilliún in aghaidh an tairbhí deiridh agus in aghaidh an tionscadail, seachas i gcás infheistíochtaí comhcheangailte dá dtagraítear i mír 2a, i gcás nach rachaidh sé thar EUR 30 milliún ann. ◄ Ní rachaidh an ráthaíocht thar 80 % den iasacht bhunúsach.

▼B

6.  
The repayment by the building owners to the energy efficiency fund or other financial intermediary shall not be less than the nominal value of the loan.

▼M6

7.  
Déanfaidh an chabhair éifeachtúlachta fuinnimh infheistíocht bhreise a ghiaráil ó infheisteoirí príobháideacha neamhspleácha mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (72), ag sroicheadh 30 % ar a laghad den mhaoiniú foriomlán a chuirtear ar fáil do thionscadal éifeachtúlachta fuinnimh. I gcás ina soláthraítear an chabhair ó chiste éifeachtúlachta fuinnimh, is féidir giaráil infheistíochta príobháidí den sórt sin a dhéanamh ar leibhéal an chiste éifeachtúlachta fuinnimh agus/nó ar leibhéal na dtionscadal éifeachtúlachta fuinnimh, chun íosmhéid comhiomlán 30 % den mhaoiniú iomlán a sholáthraítear do thionscadal éifeachtúlachta fuinnimh a bhaint amach.

▼B

8.  

Member States can set up energy efficiency funds and/or can use financial intermediaries when providing energy efficiency aid. The following conditions must then be fulfilled:

(a) 

Financial intermediary managers, as well as energy efficiency fund managers shall be selected through an open, transparent and non-discriminatory call in accordance with applicable Union and national laws. In particular, there shall be no discrimination on the basis of their place of establishment or incorporation in any Member State. Financial intermediaries and energy efficiency fund managers may be required to fulfil predefined criteria objectively justified by the nature of the investments;

(b) 

The independent private investors shall be selected through an open, transparent and non-discriminatory call in accordance with applicable Union and national laws aimed at establishing the appropriate risk-reward sharing arrangements whereby, for investments other than guarantees, asymmetric profit-sharing shall be given preference over downside protection. If the private investors are not selected by such a call, the fair rate of return to the private investors shall be established by an independent expert selected via an open, transparent and non-discriminatory call;

(c) 

In the case of asymmetric loss-sharing between public and private investors, the first loss assumed by the public investor shall be capped at 25 % of the total investment;

(d) 

In the case of guarantees, the guarantee rate shall be limited to 80 % and total losses assumed by a Member State shall be capped at 25 % of the underlying guaranteed portfolio. Only guarantees covering the expected losses of the underlying guaranteed portfolio can be provided for free. If a guarantee also comprises coverage of unexpected losses, the financial intermediary shall pay, for the part of the guarantee covering unexpected losses, a market-conform guarantee premium;

(e) 

The investors shall be allowed to be represented in the governance bodies of the energy efficiency fund or financial intermediary, such as the supervisory board or the advisory committee;

▼M6

(f) 

Bunófar an ciste éifeachtúlachta fuinnimh nó an t-idirghabhálaí airgeadais i gcomhréir leis na dlíthe is infheidhme agus áiritheoidh an Ballstát próiseas díchill chuí chun a fhíorú go gcuirfear straitéis infheistíochta atá fónta ó thaobh na tráchtála de i bhfeidhm chun críocha chur chun feidhme an bhirt éifeachtúlachta fuinnimh.

▼B

9.  

Financial intermediaries, including energy efficiency funds shall be managed on a commercial basis and shall ensure profit-driven financing decisions. This is considered to be the case when the financial intermediary and, as the case may be, the managers of the energy efficiency fund fulfil the following conditions:

(a) 

they are obliged by law or contract to act with the diligence of a professional manager in good faith and avoiding conflicts of interest; best practices and regulatory supervision shall apply;

(b) 

their remuneration conforms with market practices. This requirement is considered to be met where the manager is selected through an open, transparent and non-discriminatory call, based on objective criteria linked to experience, expertise and operational and financial capacity;

(c) 

they shall receive a remuneration linked to performance, or shall share part of the investment risks by co-investing own resources so as to ensure that their interests are permanently aligned with the interests of the public investor;

(d) 

they shall set out an investment strategy, criteria and the proposed timing of investments in energy efficiency projects, establishing the ex-ante financial viability and their expected impact on energy efficiency.

(e) 

a clear and realistic exit strategy shall exist for the public funds invested in the energy efficiency fund or granted to the financial intermediary, allowing the market to finance energy efficiency projects when the market is ready to do so.

▼M6

10.  
Ní dheonófar cabhair faoin Airteagal seo le haghaidh infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh agus atá i bhfeidhm a chomhlíonadh.

▼M6

11.  
Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo le haghaidh infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh ach nach bhfuil i bhfeidhm cheana a chomhlíonadh. I gcás inar íoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh iad caighdeáin ábhartha an Aontais, ní mór an chabhair a dheonú sula mbeidh na caighdeáin éigeantach don ghnóthas lena mbaineann. Sa chás sin, ní mór don Bhallstát a áirithiú go soláthraíonn tairbhithe plean agus amchlár athchóirithe beacht lena léirítear go bhfuil an t-athchóiriú dá dtugtar cabhair leordhóthanach ar a laghad chun comhlíontacht leis na híoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh a áirithiú. I gcás nach ionann caighdeáin ábhartha an Aontais agus na híoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh, ní mór an infheistíocht a chur chun feidhme agus a thabhairt chun críche 18 mí ar a laghad sula dtiocfaidh an caighdeán i bhfeidhm.
12.  
Féadfar cabhair a dheonú freisin chun éifeachtúlacht fuinnimh an trealaimh téimh nó fuaraithe laistigh den fhoirgneamh a fheabhsú.
13.  
Maidir le cabhair chun trealamh fuinnimh a dhónn breoslaí iontaise a shuiteáil, ní dhíolmhófar faoin Airteagal seo í ón gceanglas chun fógra a thabhairt faoi Airteagal 108(3) den Chonradh.
14.  
Féadfaidh an Ballstát cur chun feidhme an bhirt cabhrach a shannadh d’eintiteas a gcuirfear cúram air.

▼M6

Airteagal 41

Cabhair infheistíochta um chur chun cinn an fhuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite, ó hidrigin in-athnuaite agus ó chomhghiniúint ard-éifeachtúlachta

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta um chur chun cinn an fhuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite, ó hidrigin in-athnuaite agus ó chomhghiniúint ard-éifeachtúlachta, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.

▼M6

1a.  
Díolmhófar cabhair infheistíochta le haghaidh tionscadail stórála leictreachais faoin Airteagal seo ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt a mhéid a dheonaítear an chabhair do thionscadail chomhtháite in-athnuaite agus stórála (taobh thiar den mhéadar), i gcás inar comhpháirteanna d’infheistíocht aonair iad an dá ghné nó i gcás ina bhfuil an stóras ceangailte le suiteáil um ghiniúint in-athnuaite atá ann cheana. Súfaidh an chomhpháirt stórála 75 % ar a laghad dá fuinneamh go díreach ó shuiteáil giniúna fuinnimh in-athnuaite cheangailte, ar bhonn bliantúil. Meastar na comhpháirteanna infheistíochta uile (giniúint agus stóráil) a bheith ina dtionscadal comhtháite aonair chun comhlíontacht leis na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4 a fhíorú. Beidh feidhm ag an riail chéanna maidir le stóráil theirmeach cheangailte go díreach le suiteáil um ghiniúint fuinnimh in-athnuaite.

▼M6

2.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun bithbhreoslaí, bithleachtanna, breoslaí bithgháis (lena n-áirítear bithmheatán) agus bithmhaise a tháirgeadh agus a stóráil ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt a mhéid a chomhlíonann na breoslaí dá dtugtar cabhair na critéir inbhuanaitheachta agus critéir i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú i dTreoir (AE) 2018/2001 agus ina gníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe agus a mhéid a dhéantar iad as an mbunábhar a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Treoir sin. Gheobhaidh an chomhpháirt stórála 75 % ar a laghad dá hábhar breosla ó shuiteálacha táirgthe bithbhreoslaí, bithleachtanna, bithgháis (lena n-áirítear bithmheatán) agus bithmhaise atá ceangailte go díreach, ar bhonn bliantúil. Meastar na comhpháirteanna infheistíochta uile (táirgeadh agus stóráil) a bheith ina dtionscadal comhtháite aonair chun comhlíontacht leis na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 4 den Rialachán seo.
3.  
Maidir le cabhair chun hidrigin a tháirgeadh, ní dhíolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt ach amháin maidir le suiteálacha nach dtáirgtear ach hidrigin in-athnuaite iontu. Maidir le tionscadail hidrigine in-athnuaite ina bhfuil leictrealóir agus aonad giniúna in-athnuaite amháin nó níos mó taobh thiar de phointe nasctha eangaí, ní rachaidh acmhainneacht an leictrealóra thar acmhainneacht chomhcheangailte na n-aonad giniúna in-athnuaite. Féadfar a chumhdach le cabhair infheistíochta bonneagar tiomnaithe chun hidrigin in-athnuaite a tharchur nó a dháileadh, chomh maith le saoráidí stórála le haghaidh hidrigin in-athnuaite.
4.  
Díolmhófar cabhair infheistíochta le haghaidh aonaid chomhghiniúna ard-éifeachtúla ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt a mhéid a sholáthraítear coigiltí príomhfhuinnimh foriomlána leo i gcomparáid le táirgeadh ar leithligh téimh agus leictreachais dá bhforáiltear i dTreoir 2012/27/AE nó in aon reachtaíocht eile ina dhiaidh sin a chuirfear in ionad an ghnímh seo i bpáirt nó in ionad an ghnímh iomláin seo. Cabhair infheistíochta do thionscadail leictreachais agus stórála teirmí atá nasctha go díreach le comhghiniúint ardéifeachtach bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite fuinnimh, díolmhófar í ón gceanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt faoi na coinníollacha a leagtar síos i mír 1a den Airteagal seo.

▼M6

4a.  
Ní dhíolmhófar cabhair infheistíochta le haghaidh comhghiniúint ardéifeachtach ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ach amháin mura le haghaidh suiteálacha comhghiniúna a dhónn breoslaí iontaise í, cé is moite de ghás nádúrtha i gcás ina n-áirithítear comhlíontacht le spriocanna aeráide 2030 agus 2050 i gcomhréir le roinn 4.30 d’Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún ( 62 ).

▼M6

5.  
Deonófar an chabhair infheistíochta i leith acmhainneachtaí nuashuiteáilte nó acmhainneachtaí athchóirithe. Beidh méid na cabhrach neamhspleách ar an aschur.
6.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe costas iomlán na hinfheistíochta.
7.  

Ní sháróidh an déine cabhrach an méid seo a leanas:

(a) 

45 % de na costais incháilithe le haghaidh infheistíochtaí i dtáirgeadh foinsí fuinnimh in-athnuaite, lena n-áirítear teaschaidéil a chomhlíonann Iarscríbhinn VII a ghabhann le Treoir 2018/2001, hidrigin in-athnuaite agus comhghiniúint ardéifeachtach bunaithe ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite;

(b) 

30 % de na costais incháilithe le haghaidh aon infheistíocht eile a chumhdaítear san Airteagal seo.

▼B

8.  
The aid intensity may be increased by 20 percentage points for aid granted to small undertakings and by 10 percentage points for aid granted to medium-sized undertakings.

▼M6 —————

▼M6

10.  

Féadfaidh an déine cabhrach a bheith suas le 100 % de na costais incháilithe i gcás ina ndeonaítear an chabhair i bpróiseas tairisceana, a chomhlíonann na coinníollacha seo ar fad a leanas mar aon leo sin a leagtar síos in Airteagal 2, pointe (38):

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana nó ar chiondáil);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainiú i dtéarmaí cabhrach in aghaidh an aonaid acmhainneachta fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite nó ó chomhghiniúint ardéifeachteach.

▼B

Article 42

Operating aid for the promotion of electricity from renewable sources

▼M6

1.  
Cabhair oibriúchain um chur chun cinn leictreachais ó fhoinsí in-athnuaite, cé is moite de leictreachas a tháirgtear ó hidrigin in-athnuaite, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

Deonófar an chabhair i bpróiseas tairisceana a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 38 agus a chomhlíonann na coinníollacha breise seo a leanas:

(a) 

bunófar an deonú cabhrach ar chritéir incháilitheachta agus roghnúcháin atá oibiachtúil, soiléir, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, a shaineofar ex ante agus a fhoilseofar ar a laghad 6 seachtaine roimh an sprioc-am chun iarratais a chur isteach, chun iomaíochas éifeachtach a chumasú;

(b) 

le linn scéim a chur chun feidhme, i gcás próiseas tairisceana ina bhfaigheann gach tairgeoir cabhair, déanfar dearadh an phróisis sin a cheartú chun iomaíocht éifeachtach a athbhunú sna próisis tairisceana ina dhiaidh sin, mar shampla, tríd an mbuiséad nó an méid a laghdú;

(c) 

seachnófar coigeartuithe ex post ar thoradh an phróisis tairisceana (amhail caibidlíocht ina dhiaidh ar thorthaí tairisceana nó ar chiondáil);

(d) 

déanfar 70 % ar a laghad de na critéir roghnúcháin iomlána a úsáidtear chun tairiscintí a rangú agus, ar deireadh, chun an chabhair a leithdháileadh sa phróiseas tairisceana iomaíoch, a shainiú i dtéarmaí cabhrach in aghaidh an aonaid aschuir leictreachais nó acmhainneachta fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite.

Beidh an próiseas tairisceana iomaíoch oscailte ar bhonn neamh-idirdhealaitheach do na gineadóirí uile a tháirgeann leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite.

3.  

Is féidir an próiseas tairisceana a theorannú do theicneolaíochtaí sonracha sna cásanna seo a leanas:

(a) 

is é is aidhm do bheart go sonrach tacú le tionscadail taispeántais;

(b) 

is é is aidhm do bheart aghaidh a thabhairt ní hamháin ar dhícharbónú ach ar cháilíocht an aeir nó ar thruailliú eile freisin;

(c) 

sainaithníonn Ballstát cúiseanna le bheith ag súil go bhféadfadh earnálacha incháilithe nó teicneolaíochtaí nuálacha rannchuidiú tábhachtach agus costéifeachtach a dhéanamh le cosaint an chomhshaoil agus le dícharbónú domhain san fhadtéarma;

(d) 

tá gá le beart chun an t-éagsúlú is gá a bhaint amach ionas nach gcuirfear leis na saincheisteanna a bhaineann le cobhsaíocht an ghréasáin;

(e) 

is féidir a bheith ag súil leis go mbainfear costais níos ísle maidir le cosaint an chomhshaoil amach mar thoradh ar chur chuige níos roghnaí (mar shampla trí chostais laghdaithe maidir le comhtháthú an chórais mar thoradh ar éagsúlú, lena n-áirítear idir foinsí in-athnuaite fuinnimh, a bhféadfadh freagairt don éileamh agus/nó stóráil a bheith san áireamh leo), agus/nó a mbeadh saobhadh iomaíochta níos lú mar thoradh air.

Déanfaidh na Ballstáit measúnú mionsonraithe ar infheidhmeacht na gcoinníollacha sin agus tuairisceoidh siad don Choimisiún é i gcomhréir leis na rialacha mionsonraithe a thuairiscítear in Airteagal 11(1), pointe (a).

4.  
I gcás ina bhfuil an próiseas tairisceana teoranta do theicneolaíochtaí nuálacha amháin nó níos mó, ní rachaidh an chabhair a dheonófar do na teicneolaíochtaí sin thar 5 % den acmhainneacht leictreachais nua atá beartaithe ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh in aghaidh na bliana san iomlán.
5.  
Deonófar cabhair mar phréimh sa bhreis ar phraghas an mhargaidh nó i bhfoirm conartha difríochta trína ndíolann na gineadóirí a leictreachas go díreach ar an margadh.
6.  
Díolfaidh tairbhithe cabhrach a leictreachas go díreach ar an margadh agus beidh siad faoi réir freagrachtaí cothromaithe caighdeánacha. Féadfaidh tairbhithe freagrachtaí cothromaithe a sheachfhoinsiú chuig gnóthais eile ar a son, amhail chomhbhailitheoirí. Thairis sin, ní íocfar cabhair maidir le haon tréimhse ina bhfuil praghsanna diúltacha ann. D’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm aige sin ón uair a athróidh na praghsanna ina bpraghsanna diúltacha.
7.  
D’fhéadfaí go dtairbheodh suiteálacha leictreachais in-athnuaite ar scála beag de chabhair i bhfoirm tacaíocht praghais dhíreach lena gcumhdaítear costais iomlána na hoibríochta ó dhíolúine ó cheanglas chun an leictreachas a thairgtear ar an margadh a dhíol, i gcomhréir le hAirteagal 4(3) de Threoir (AE) 2018/2001. Measfar go mbeidh suiteálacha ar scála beag chun críocha na míre seo má tá a n-acmhainneacht faoi bhun na tairsí is infheidhme faoi Airteagal 5(2), pointe (b), nó Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) 2019/943.

▼M6 —————

▼M6

11.  
Ní dheonófar cabhair ach le linn shaolré an tionscadail.

Airteagal 43

Cabhair oibriúcháin chun leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite agus ó hidrigin in-athnuaite i dtionscadail bheaga a chur chun cinn agus chun pobail fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn

1.  
Cabhair oibriúcháin um chur chun cinn an fhuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite agus hidrigin in-athnuaite i dtionscadail bheaga agus i gcomhphobail fuinnimh in-athnuaite, cé is moite de leictreachas a tháirgtear ó hidrigin in-athnuaite, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

Chun críocha an Airteagail sin, sainmhínítear tionscadail bheaga mar a leanas:

(i) 

maidir le giniúint nó stóráil leictreachais – tionscadail faoi bhun nó cothrom le 1 MW de thoilleadh suiteáilte;

(ii) 

maidir le hídiú leictreachais – tionscadail ag a bhfuil uaséileamh faoi bhun nó cothrom le 1 MW;

(iii) 

maidir le teicneolaíochtaí giniúna teasa agus táirgthe gáis – tionscadail faoi bhun nó cothrom le 1 MW de thoilleadh suiteáilte nó a chomhionann;

(iv) 

maidir le táirgeadh hidrigine in-athnuaite – tionscadail faoi bhun nó cothrom le 3 MW de thoilleadh suiteáilte nó a chomhionann;

(v) 

maidir le táirgeadh bithbhreoslaí, bithleachtanna, bithgháis (lena n-áirítear bithmheatán) agus breoslaí bithmhaise – tionscadail faoi bhun nó cothrom le toilleadh suiteáilte de 50 000  tona/bliain;

(vi) 

maidir le 100 % do thionscadail faoi úinéireacht FBManna agus tionscadail taispeántais – tionscadail faoi bhun nó cothrom le 6 MW de thoilleadh suiteáilte nó uaséileamh;

(vii) 

maidir le tionscadail faoi úinéireacht 100 % ag micrifhiontair nó fiontair bheaga i ndáil le fuinneamh gaoithe amháin a ghiniúint - tionscadail faoi bhun nó cothrom le 18 MW de thoilleadh suiteáilte.

▼M6

2a.  
Díolmhófar cabhair do phobail fuinnimh in-athnuaite ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt ach amháin maidir le tionscadail a bhfuil toilleadh suiteáilte nó uaséileamh faoi bhun nó cothrom le 6 MW ó gach foinse in-athnuaite seachas fuinneamh gaoithe amháin, lena ndeonófar cabhair do shuiteálacha ag a bhfuil toilleadh suiteáilte faoi bhun nó cothrom le 18 MW.
2b.  
Maidir le cabhair oibriúcháin chun hidrigin a tháirgeadh, ní dhíolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt ach amháin maidir le suiteálacha nach dtáirgtear ach hidrigin in-athnuaite iontu.

▼M6

3.  
Díolmhófar cabhair oibriúcháin le haghaidh táirgeadh bithbhreoslaí, bithleachtanna, bithgháis (lena n-áirítear bithmheatán) agus breoslaí bithmhaise ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt a mhéid a chomhlíonann na breoslaí dá dtugtar cabhair na critéir inbhuanaitheachta agus critéir i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú i dTreoir (AE) 2018/2001 agus ina gníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe agus a mhéid a dhéantar iad as an mbunábhar a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Treoir sin.

▼M6 —————

▼M6

5.  
Beidh cabhair teoranta don íosmhéid is gá chun go ndéanfar an tionscadal nó an ghníomhaíocht dá dtugtar cabhair. Comhlíontar an coinníoll seo má chomhfhreagraíonn an chabhair leis an nglanchostas breise (“bearna cistiúcháin”) is gá chun cuspóir an bhirt chabhraigh a chomhlíonadh, i gcomparáid leis an gcás frithfhíorasach in éagmais na cabhrach. Níl gá le measúnú mionsonraithe ar an nglanchostas breise má chinntear méideanna na cabhrach trí phróiseas tairisceana iomaíoch, mar go soláthraítear sa cheann deireanach meastachán iontaofa maidir leis an íoschabhair a theastaíonn ó thairbhithe féideartha.
6.  
Ní dheonófar cabhair ach le linn shaolré an tionscadail.
7.  
Deonófar cabhair mar phréimh sa bhreis ar phraghas an mhargaidh nó i bhfoirm conartha difríochta trína ndíolann na gineadóirí a leictreachas go díreach ar an margadh.

▼M6

8.  
Beidh tairbhithe cabhrach faoi réir freagrachtaí cothromaithe caighdeánacha. Féadfaidh tairbhithe freagrachtaí cothromaithe a sheachfhoinsiú chuig gnóthais eile ar a son, amhail chomhbhailitheoirí. Thairis sin, ní íocfar cabhair maidir le haon tréimhse ina bhfuil praghsanna diúltacha ann. D’fhonn amhras a sheachaint, beidh feidhm aige sin ón uair a athróidh na praghsanna ina bpraghsanna diúltacha.
9.  
D’fhéadfaí go dtairbheodh suiteálacha leictreachais in-athnuaite ar scála beag agus tionscadail taispeántais de chabhair i bhfoirm tacaíocht praghais dhíreach lena gcumhdaítear costais iomlána na hoibríochta ó dhíolúine ó cheanglas chun an leictreachas a thairgtear ar an margadh a dhíol, i gcomhréir le hAirteagal 4(3) de Threoir (AE) 2018/2001. Measfar go mbeidh suiteálacha ar scála beag chun críocha na míre seo má tá a n-acmhainneacht faoi bhun na tairsí is infheidhme faoi Airteagal 5(2), pointe (b) nó Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) 2019/943.

▼M6

Airteagal 44

Cabhair i bhfoirm laghduithe ar chánacha faoi Threoir 2003/96/CE

1.  
Maidir le scéimeanna cabhrach i bhfoirm laghduithe ar chánacha lena gcomhlíontar coinníollacha Threoir 2003/96/CE beidh siad comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Roghnófar tairbhithe an laghdaithe cánach ar bhonn critéar trédhearcach agus oibiachtúil.
3.  

Íocfaidh tairbhithe an laghdaithe cánach ar a laghad an t-íosleibhéal cánachais a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/96/CE, cé is moite den mhéid a leanas:

(a) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 15(1), pointe (a), de Threoir 2003/96/CE, do tháirgí inchánacha a úsáidtear faoi rialú fioscach i réimse na dtreoirthionscadal le haghaidh forbairt theicneolaíoch táirgí atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol nó i ndáil le breoslaí ó acmhainní in-athnuaite;

(b) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 15(1), pointe (b), an chéad, an dara, an ceathrú agus an cúigiú fleasc, de Threoir 2003/96/CE, do leictreachas (i) de thionscnamh gréine, gaoithe, tonnta, taoide nó geoiteirmeach, (ii) de thionscnamh hiodrálach a tháirgtear i suiteálacha hidrileictreacha, (iii) a ghintear ó mheatán a astaíonn mianaigh ghuail a tréigeadh, agus (iv) a ghintear ó chealla breosla;

(c) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 15(1), pointe (b), an tríú fleasc, de Threoir 2003/96/CE, do leictreachas a ghintear ó bhithmhais nó ó tháirgí a tháirgtear ó bhithmhais, a mhéid a chomhlíonann an bhithmhais na critéir inbhuanaitheachta agus critéir i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú i dTreoir (AE) 2018/2001 agus ina gníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe;

(d) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 15(1), pointe (d) de Threoir 2003/96/CE, don leictreachas a tháirgtear ó chomhghiniúint teasa agus cumhachta, ar choinníoll gur comhghiniúint ardéifeachtach í comhghiniúint na ngineadóirí comhcheangailte mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (34), de Threoir 2012/27/AE;

(e) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 15(1), pointe (l), de Threoir 2003/96/CE, do tháirgí a thagann faoi chód AC 2705 a úsáidtear chun críoch téimh;

(f) 

laghduithe a dheonaítear ar bhonn Airteagal 16(1) de Threoir 2003/96/CE.

4.  
Féadfar scéimeanna cabhrach i bhfoirm laghduithe cánach a bhunú ar laghdú ar an ráta cánach is infheidhme nó ar íocaíocht méid cúitimh socraithe nó ar theaglaim de na sásraí sin.
5.  
Díolmhófar laghduithe cánach a dheonaítear ar bhonn Airteagal 16(1) de Threoir 2003/96/CE ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt a mhéid a chomhlíonann na breoslaí dá dtugtar cabhair na critéir inbhuanaitheachta agus critéir i ndáil le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú i dTreoir (AE) 2018/2001 agus ina gníomhartha cur chun feidhme nó tarmligthe agus a mhéid a dhéantar iad as an mbunábhar a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX a ghabhann leis an Treoir sin.

▼M6

Airteagal 44a

Cabhair i bhfoirm laghduithe ar chánacha comhshaoil nó ar thobhaigh pharaifhioscacha

1.  
Maidir le scéimeanna cabhrach i bhfoirm laghduithe ar chánacha comhshaoil nó ar thobhaigh pharaifhioscacha, beidh siad comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh iad chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I. Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le laghduithe ar chánacha ná ar thobhaigh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas, a shainmhínítear in Airteagal 2 de Threoir 2003/96/CE.
2.  
Ní bheidh cabhair i bhfoirm laghduithe i gcánacha comhshaoil nó tobhaigh pharaifhioscacha comhoiriúnach ach amháin i gcás ina gceadaítear leis an laghdú leibhéal níos airde cosanta comhshaoil a bhaint amach trí raon feidhme na cánach comhshaoil nó na ngnóthas tobhaigh a áireamh nach mbeadh in ann a ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a shaothrú d’uireasa an laghdaithe.
3.  
Níl ach na gnóthais sin nach mbeadh in ann a ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a shaothrú d’uireasa an laghdaithe incháilithe don chabhair. Chun críocha an Airteagail seo, meastar gurb amhlaidh an cás maidir le gnóthais a dtiocfadh méadú suntasach ar a gcostais táirgthe mar gheall ar an gcáin chomhshaoil nó tobhach paraifhioscach d’uireasa an laghdaithe agus nach bhfuil in ann an méadú sin a chur ar aghaidh chuig custaiméirí. Ríomhfar an méadú ar chostais táirgthe mar chion den oll-bhreisluach le haghaidh gach earnáil nó catagóir tairbhithe.
4.  
Roghnófar na tairbhithe ar bhonn critéir thrédhearcacha, neamh-idirdhealaitheacha agus oibiachtúla. Deonófar an chabhair sin ar an mbealach céanna do na ghnóthais incháilithe uile atá ag oibriú san earnáil gníomhaíochta eacnamaíche chéanna atá sa staid fhíorasach chéanna nó i staid fhíorasach atá comhchosúil i ndáil le cuspóirí an bhirt cabhrach.
5.  
Ní rachaidh coibhéis deontais chomhláin na cabhrach thar 80 % de ráta ainmniúil na cánach ná an tobhaigh.
6.  
Maidir le scéimeanna cabhrach i bhfoirm laghduithe ar chánacha comhshaoil nó ar thobhaigh pharaifhioscacha, féadfar iad a bhunú ar laghdú ar an ráta cánach is infheidhme nó ar íocaíocht méid cúitimh socraithe nó ar theaglaim de na sásraí sin.

▼M6

Airteagal 45

Maidir le cabhair infheistíochta chun damáiste don chomhshaol a leigheas, chun gnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú, chun bithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú nó chun réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun damáiste don chomhshaol a leigheas, chun gnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú, chun bithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú nó chun réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

Féadfar cabhair faoin Airteagal seo a dheonú maidir leis na gníomhaíochtaí a leanas:

(a) 

damáiste don chomhshaol a leigheas, lena n-áirítear damáiste do cháilíocht ithreach, d’uisce dromchla nó do screamhuisce nó don timpeallacht mhuirí;

(b) 

gnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú ó staid díghrádaithe;

(c) 

bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint nó a athbhunú i gcás ina gcuireann na hinfheistíochtaí sin le dea-bhail éiceachórais a bhaint amach nó le héiceachórais a chosaint a bhfuil dea-bhail orthu cheana;

(d) 

réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme.

3.  
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le cabhair chun slánú a dhéanamh ar an damáiste a rinneadh de dheasca tubaistí nádúrtha, amhail creathanna talún, maidhmeanna sléibhe, sciorrthaí talún, tuilte, tornádónna, spéirlingí, brúchtaí bolcánacha agus falscaithe de thionscnamh nádúrtha.
4.  
Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo ach oiread maidir le cabhair le haghaidh feabhsúcháin nó athshlánú tar éis gléasraí cumhachta agus oibríochtaí mianadóireachta nó eastósctha a dhúnadh.
5.  
Gan dochar do Threoir 2004/35/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 63 ), nó rialacha ábhartha eile an Aontais maidir le dliteanas i leith damáiste don chomhshaol, i gcás ina sainaithnítear an t-eintiteas nó an gnóthas faoi dhliteanas i leith an damáiste don chomhshaol faoin dlí is infheidhme i ngach Ballstát, maoineoidh an t-eintiteas nó an gnóthas na hoibreacha is gá chun díghrádú comhshaoil agus éilliú a chosc agus a cheartú i gcomhréir leis an bprionsabal “gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as”, agus ní dheonófar aon chabhair le haghaidh na n-oibreacha a mbeidh ceanglas dlíthiúil ar an ngnóthas iad a dhéanamh. Déanfaidh an Ballstát na bearta uile is gá, lena n-áirítear caingean dlí, chun an t-eintiteas nó an gnóthas faoi dhliteanas ag bunús an damáiste don chomhshaol a shainaithint agus ceangal a chur air na costais ábhartha a íoc. I gcás nach féidir an t-eintiteas nó gnóthas faoi dhliteanas faoin dlí is infheidhme a shainaithint nó nach féidir ceangal a chur air na costais ábhartha a bhaineann leis an damáiste a rinne sé don chomhshaol a fheabhsú a íoc, go háirithe toisc nach ann don ghnóthas sin go dlíthiúil a thuilleadh agus nach féidir aon ghnóthas eile a mheas mar a chomharba dlíthiúil nó eacnamaíoch, nó i gcás nach bhfuil urrús leordhóthanach ann chun costais an fheabhsúcháin a shásamh, féadfar cabhair a dheonú chun tacú leis na hoibreacha feabhsúcháin nó athshlánaithe. Ní dheonófar cabhair chun bearta cúitimh a chur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 6(4) de Threoir 92/43/CEE ón gComhairle ( 64 ). Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo chun na costais bhreise is gá a chumhdach chun raon feidhme nó uaillmhian na mbeart sin a mhéadú thar na hoibleagáidí dlíthiúla faoi Airteagal 6(4) de Threoir 92/43/CEE.
6.  
Maidir le hinfheistíochtaí i ndamáiste don chomhshaol a leigheas nó i ngnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais a tabhaíodh i leith na n-oibreacha leighis nó athshlánaithe, lúide an méadú ar luach na talún nó na réadmhaoine.
7.  
Is saineolaí cáilithe neamhspleácha a dhéanfaidh na meastóireachtaí ar an méadú ar luach na talún nó na réadmhaoine a bheidh mar thoradh ar leigheas nó ar athshlánú.
8.  
Maidir le hinfheistíochtaí i mbithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú agus i réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme, is é a bheidh sna costais incháilithe costais iomlána na n-oibreacha a mbeidh mar thoradh orthu an rannchuidiú le bithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú nó réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme.
9.  

Ní sháróidh an déine cabhrach an méid seo a leanas:

(a) 

100 % de na costais incháilithe maidir le hinfheistíochtaí i ndamáiste don chomhshaol a leigheas nó i ngnáthóga nádúrtha agus éiceachórais a athshlánú;

(b) 

70 % de na costais incháilithe maidir le hinfheistíochtaí i mbithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú nó i réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme.

10.  
Maidir leis an déine cabhrach le haghaidh infheistíochtaí i mbithéagsúlacht a chosaint nó a athbhunú agus i réitigh dhúlrabhunaithe ar oiriúnú agus ar mhaolú don athrú aeráide a chur chun feidhme, féadfar í a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais bheaga agus suas le 10 bpointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais mheánmhéide.

Airteagal 46

Cabhair infheistíochta um théamh agus/nó fuarú ceantair atá tíosach ar fhuinneamh

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun córais téimh agus/nó fuaraithe ceantair atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a thógáil, a leathnú nó a uasghrádú, lena n-áirítear suiteálacha giniúna téimh nó fuaraithe agus/nó réitigh stórála teirmí agus/nó an gréasán dáileacháin, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Ní dheonófar cabhair ach amháin chun córais téimh agus/nó fuaraithe ceantair a thógáil a leathnú nó a uasghrádú ar córais iad atá tíosach ar fhuinneamh nó a ndéanfar córas tíosach ar fhuinneamh díobh mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (41), de Threoir 2012/27/AE. I gcás nach ndéantar córas atá go hiomlán tíosach ar fhuinneamh de fós de thoradh na n-oibreacha ar tacaíodh leo ar an líonra dáileacháin, cuirfear tús leis na huasghrádaithe breise is gá maidir le teacht faoin sainmhíniú ar théamh agus fuarú ceantair atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de, i gcás saoráidí giniúna téimh agus/nó fuaraithe atá faoi réir na cabhrach, laistigh de 3 bliana ó thús na n-oibreacha ar tacaíodh leo ar an líonra dáileacháin.
3.  
Féadfar cabhair a dheonú maidir le giniúint fuinnimh bunaithe ar fhoinsí in-athnuaite, lena n-áirítear teaschaidéil atá comhlíontach le hIarscríbhinn VII de Threoir (AE) 2018/2001, fuíollteas nó comhghiniúint ardéifeachtúlachta, chomh maith le réitigh stórála teirmí. D’fhéadfaí go mbunófaí cabhair le haghaidh giniúint fuinnimh bunaithe ar dhramhaíl a chomhlíonann sainmhíniú foinsí fuinnimh in-athnuaite nó dramhaíl a úsáidtear chun suiteálacha a chomhlíonann sainmhíniú na comhghiniúna ardéifeachtaí a bhreoslú. Níor cheart go rachadh dramhaíl a úsáidtear mar bhreosla ionchuir timpeall ar phrionsabal ord na réiteach dramhaíola mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (1), de Threoir 2008/98/CE.
4.  
Ní dheonófar cabhair chun saoráidí giniúna bunaithe ar bhreoslaí iontaise a thógáil nó a uasghrádú, ach amháin iad sin atá bunaithe ar ghás nádúrtha. Ní dheonófar cabhair chun saoráidí giniúna bunaithe ar ghás nádúrtha a thógáil nó a uasghrádú ach amháin i gcás ina n-áirithítear comhlíontacht le spriocanna aeráide 2030 agus 2050 i gcomhréir le hIarscríbhinn 1, roinn 4.30 de Rialachán Tarmligthe (AE)2021/2139.
5.  

Maidir le huasghrádaithe ar líonraí stórála agus dáileacháin lena dtarchuirtear téamh agus fuarú arna ghiniúint le breoslaí iontaise, ní fhéadfar cabhair a dheonú le haghaidh na n-uasghrádaithe sin ach amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a) 

tá an líonra oiriúnach, nó déantar líonra oiriúnach de, le haghaidh téamh nó fuarú a tharchur arna ghiniúint ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite agus/nó ó fuíollteas;

(b) 

níl giniúint mhéadaithe fuinnimh ó bhreoslaí iontaise, seachas gás nádúrtha, mar thoradh ar an uasghrádú. I gcás uasghrádú ar an stóráil nó ar an líonra lena ndáiltear téamh agus fuarú a ghintear ó ghás nádúrtha, a mhéid is go dtiocfaidh méadú ar ghiniúint fuinnimh ó ghás nádúrtha mar thoradh ar an uasghrádú, ní mór do na saoráidí giniúna sin a bheith i gcomhréir le spriocanna aeráide 2030 agus 2050, i gcomhréir le hIarscríbhinn 1, roinn 4.31 a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE)2021/2139.

6.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais infheistíochta a bhaineann le tógáil nó uasghrádú córais téimh agus/nó fuaraithe ceantair atá tíosach ar fhuinneamh.
7.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 30 % de na costais incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais bheaga agus suas le 10 bpointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais mheánmhéide.
8.  
Féadfar an déine cabhrach a mhéadú 15 phointe céatadáin le haghaidh infheistíochtaí nach n-úsáidtear ach foinsí fuinnimh in-athnuaite, fuíollteas nó teaglaim den dá cheann iontu, lena n-áirítear comhghiniúint in-athnuaite.
9.  
Mar mhalairt ar mhír 7, féadfaidh sé gur suas le 100 % den bhearna cistiúcháin a bheidh sa déine cabhrach. Beidh an chabhair teoranta don íosmhéid is gá chun go ndéanfar an tionscadal nó an ghníomhaíocht dá dtugtar cabhair. Comhlíontar an coinníoll seo má chomhfhreagraíonn an chabhair don bhearna chistiúcháin mar a shainmhínítear faoi Airteagal 2, pointe (118). Níl gá le measúnú mionsonraithe ar an nglanchostas breise má chinntear méideanna na cabhrach trí phróiseas tairisceana iomaíoch, mar go soláthraítear sa cheann deireanach meastachán iontaofa maidir leis an íoschabhair a theastaíonn ó thairbhithe féideartha.

Airteagal 47

Cabhair infheistíochta le haghaidh éifeachtúlacht acmhainní agus chun tacú leis an aistriú i dtreo geilleagar ciorclach

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta le haghaidh éifeachtúlacht acmhainní agus ciorclaíochta, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  

Deonófar an chabhair le haghaidh na gcineálacha infheistíochta seo a leanas:

(a) 

infheistíochtaí lena bhfeabhsaítear éifeachtúlacht acmhainní trí cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas:

(i) 

glanlaghdú ar na hacmhainní a ídítear i dtáirgeadh chainníocht áirithe aschuir i gcomparáid le próiseas táirgthe atá ann cheana a úsáideann an tairbhí nó le tionscadail nó gníomhaíochtaí malartacha a liostaítear faoi mhír 7. Áireofar sna hacmhainní arna n-ídiú na hacmhainní ábhair uile arna n-ídiú, cé is moite d’fhuinneamh, agus cinnfear an laghdú trí ídiú roimh chur chun fheidhme an bhirt cabhrach agus ina dhiaidh a thomhas nó a mheas, agus aon choigeartú á chur san áireamh le haghaidh dálaí seachtracha a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar ídiú acmhainní;

(ii) 

amhábhair thánaisteacha nó bunábhair thánaisteacha (athúsáidte nó athchúrsáilte) a chur in ionad príomh-amhábhar nó príomh-bhunábhar;

(b) 

infheistíochtaí chun dramhaíl arna giniúint ag an tairbhí a laghdú, a chosc, a ullmhú lena hathúsáid, a shórtáil agus a athchúrsáil nó infheistíochtaí chun ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh dramhaíl arna giniúint ag tríú páirtithe a athúsáid, a shórtáil agus a athchúrsáil ar dramhaíl nach n-úsáidfí ar bhealach eile í, a dhiúscrófaí nó a chóireálfaí bunaithe ar oibriúchán cóireála atá níos ísle in ord tosaíochta in ord na réiteach dramhaíola dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe(1) de Threoir 2008/98/CE nó ar bhealach nach bhfuil chomh héifeachtúil céanna ó thaobh acmhainní de, nó a mbeadh cáilíocht ní b’ísle athchúrsála ann dá dheasca;

(c) 

infheistíochtaí le haghaidh bhailiú, shórtáil, dhí-éilliú, réamhchóireáil agus chóireáil táirgí, ábhair agus substaintí eile arna nginiúint ag an tairbhí nó ag tríú páirtithe nach n-úsáidfí ar bhealach eile nó a d’úsáidfí ar bhealach nach bhfuil chomh héifeachtúil céanna ó thaobh acmhainní de;

(d) 

infheistíochtaí i mbailiú agus i sórtáil ar leithligh dramhaíola d’fhonn a ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh athúsáide nó athchúrsála.

3.  
Maidir le cabhair le haghaidh diúscairt dramhaíola agus oibriúchán aisghabhála dramhaíola chun fuinneamh a ghiniúint, ní dhíolmhófar faoin Airteagal seo í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh maidir le fógra a thabhairt.
4.  
Ní thabharfar faoiseamh leis an gcabhair do ghnóthais a ghineann dramhaíl ó aon chostais ná oibleagáidí a bhaineann le cóireáil na dramhaíola a bhfuil siad faoi dhliteanas ina leith faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta, lena n-áirítear faoi scéimeanna freagrachta táirgeoirí leathnaithe, nó ó chostais is ceart a mheas mar ghnáthchostais ghnóthais.
5.  
Níor cheart go mbeadh an chabhair ina dhreasú do dhramhaíl a ghiniúint nó d’úsáid mhéadaithe acmhainní.
6.  
Infheistíochtaí a bhaineann le teicneolaíochtaí ar cleachtas tráchtála seanbhunaithe atá brabúsach cheana iad ar fud an Aontais, ní dhéanfar iad a dhíolmhú faoin Airteagal seo ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh maidir le fógra a thabhairt.
7.  

Is costais incháilithe na costais infheistíochta bhreise arna gcinneadh trí chostais iomlána infheistíochta an tionscadail a chur i gcomparáid le tionscadal atá níos díobhálaí don chomhshaol nó le gníomhaíocht ar ceann de na gníomhaíochtaí seo a leanas í:

(a) 

cás frithfhíorasach arb éard atá ann infheistíocht inchomparáide a dhéanamh go hinchreidte i bpróiseas táirgthe nua nó i bpróiseas táirgthe a bhí ann cheana gan chabhair agus nach mbaintear amach an leibhéal céanna éifeachtúlachta acmhainní leis;

(b) 

cás frithfhíorasach arb éard atá ann an dramhaíl a chóireáil bunaithe ar oibríocht chóireála a bhfuil ord tosaíochta níos ísle aige in ord an chisil dramhaíola dá dtagraítear in Airteagal 4, pointe (1) de Threoir 2008/98/CE nó an dramhaíl, táirgí, ábhair nó substaintí eile a chóireáil ar bhealach nach bhfuil chomh héifeachtúil céanna ó thaobh acmhainní de;

(c) 

cás frithfhíorasach arb éard atá ann infheistíocht inchomparáide i bpróiseas táirgthe traidisiúnta ina n-úsáidtear amhábhar príomhúil, nó bunábhar, má más féidir an táirge tánaisteach (athúsáid nó aisghafa) a fuarthas a chur in ionad an táirge phríomhúil go teicniúil agus go heacnamaíoch.

Sna cásanna uile a liostaítear sa chéad fhomhír, pointí (a) agus (c), beidh an cás frithfhíorasach comhfhreagrach d’infheistíocht ag a bhfuil acmhainneacht aschuir inchomparáide agus saolré lena gcomhlíontar caighdeáin an Aontais atá i bhfeidhm cheana féin. Beidh an cás frithfhíorasach inchreidte i bhfianaise ceanglais dhlíthiúla, dhálaí an mhargaidh agus dreasachtaí.

I gcás inar comhpháirt fhorlíontach le saoráid atá ann cheana í an infheistíocht, nach bhfuil infheistíocht chomhionann nach bhfuil chomh díobhálach don chomhshaoil ann di, nó i gcás inar féidir le hiarratasóir na cabhrach a léiriú nach dtarlódh aon infheistíocht in éagmais na cabhrach, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta.

8.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 40 % de na costais incháilithe. Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais bheaga agus suas le 10 bpointe céatadáin i leith cabhair arna deonú do ghnóthais mheánmhéide.

▼B

9.  
The aid intensity may be increased by 15 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(a) of the Treaty and by 5 percentage points for investments located in assisted areas fulfilling the conditions of Article 107(3)(c) of the Treaty.

▼M6

10.  
Ní dheonófar cabhair faoin Airteagal seo le haghaidh aon infheistíochtaí a dhéantar chun caighdeáin ón Aontas a glacadh agus atá i bhfeidhm cheana a chomhlíonadh. Féadfar cabhair a dheonú faoin Airteagal seo le haghaidh infheistíochtaí arna ndéanamh chun caighdeáin ón Aontas a glacadh ach nach bhfuil i bhfeidhm go fóill a chomhlíonadh, ar choinníoll go gcuirtear an infheistíocht chun feidhme agus i gcrích 18 mí ar a laghad sula dtiocfaidh an caighdeán i bhfeidhm.

Airteagal 48

Cabhair infheistíochta um bonneagar fuinnimh

1.  
Maidir le cabhair infheistíochta chun bonneagair fuinnimh a thógáil nó a uasghrádú, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Maidir le cabhair um bonneagar fuinnimh atá díolmhaithe i bpáirt nó go hiomlán ó rochtain tríú páirt nó ó rialáil taraifí i gcomhréir le reachtaíocht um margadh fuinnimh inmheánach, ní dhíolmhófar faoin Airteagal seo í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh maidir le fógra a thabhairt.
3.  
Ní bheidh cabhair as infheistíochtaí i dtionscadail stórála leictreachais agus gáis díolmhaithe ón gceanglas faoin Airteagal seo maidir le fógra a thabhairt.
4.  
Ní dhíolmhófar cabhair le haghaidh bhonneagar fuinnimh ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt ach amháin i gcás ina dtiomnaítear an bonneagar atá i gceist d’úsáid hidrigine agus/nó d’úsáid gás in-athnuaite, nó i gcás ina n-úsáidtear chun níos mó ná 50 % hidrigin agus gás in-athnuaite a iompar.
5.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais iomlána infheistíochta.
6.  
Féadfaidh sé gur suas le 100 % den bhearna cistiúcháin a bheidh sa déine cabhrach. Beidh an chabhair teoranta don íosmhéid is gá chun go ndéanfar an tionscadal nó an ghníomhaíocht dá dtugtar cabhair. Comhlíontar an coinníoll seo má chomhfhreagraíonn an chabhair don bhearna chistiúcháin mar a shainmhínítear faoi Airteagal 2, pointe (118). Níl gá le measúnú mionsonraithe ar an nglanchostas breise má chinntear méideanna na cabhrach trí phróiseas tairisceana iomaíoch, mar go soláthraítear ann meastachán iontaofa maidir leis an íoschabhair a theastaíonn ó thairbhithe féideartha.

Airteagal 49

Cabhair le haghaidh staidéar agus seirbhísí sainchomhairleoireachta maidir le ceisteanna cosanta comhshaoil agus fuinnimh

1.  
Maidir le cabhair le haghaidh staidéar nó seirbhísí sainchomhairleoireachta lena n-áirítear iniúchtaí fuinnimh, a nasctar go díreach le hinfheistíochtaí atá incháilithe do chabhair faoin Roinn seo, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh í chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
I gcás ina mbaineann an staidéar iomlán nó an tseirbhís sainchomhairleoireachta iomlán le hinfheistíochtaí atá incháilithe do chabhair faoin Roinn seo, is é a bheidh sna costais incháilithe costais an staidéir nó na seirbhíse sainchomhairleoireachta. I gcás nach mbaineann ach cuid den staidéar nó den tseirbhís sainchomhairleoireachta le hinfheistíochtaí atá incháilithe do chabhair faoin Roinn seo, is é a bheidh sna costais incháilithe na costais ar an gcuid den staidéar nó den tseirbhís sainchomhairleoireachta a bhaineann leis na hinfheistíochtaí sin.
2a.  
Deonófar cabhair gan beann ar cibé acu a bheidh nó nach mbeidh infheistíocht incháilithe do chabhair faoin Roinn ann i ndiaidh torthaí an staidéir nó torthaí na seirbhíse sainchomhairleoireachta a fháil.
3.  
Ní rachaidh an déine cabhrach thar 60 % de na costais incháilithe.
4.  
Féadfar an déine cabhrach a mhéadú suas le 20 pointe céatadáin i leith staidéar nó seirbhísí sainchomhairleoireachta arna ndéanamh thar ceann gnóthais bheaga agus suas le 10 bpointe céatadáin i leith staidéir nó seirbhísí sainchomhairleoireachta arna ndéanamh thar ceann gnóthais mheánmhéide.
5.  
Ní dheonófar cabhair d’iniúchtaí fuinnimh a dhéantar chun Treoir 2012/27/AE a chomhlíonadh, mura ndéantar an t-iniúchadh fuinnimh sa bhreis ar an iniúchadh fuinnimh sainordaitheach faoin Treoir sin.

▼BSECTION 8

Aid to make good the damage caused by certain natural disasters

Article 50

Aid schemes to make good the damage caused by certain natural disasters

1.  
Aid schemes to make good the damage caused by earthquakes, avalanches, landslides, floods, tornadoes, hurricanes, volcanic eruptions and wild fires of natural origin shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(2)(b) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

Aid shall be granted subject to the following conditions:

(a) 

the competent public authorities of a Member State have formally recognised the character of the event as a natural disaster; and

(b) 

there is a direct causal link between the natural disaster and the damages suffered by the affected undertaking.

3.  
Aid schemes related to a specific natural disaster shall be introduced within three years following the occurrence of the event. Aid on the basis of such schemes shall be granted within four years following the occurrence.
4.  
The costs arising from the damage incurred as a direct consequence of the natural disaster, as assessed by an independent expert recognised by the competent national authority or by an insurance undertaking shall be eligible costs. Such damage may include material damage to assets such as buildings, equipment, machinery or stocks and loss of income due to the full or partial suspension of activity for a period not exceeding six months from the occurrence of the disaster. The calculation of the material damage shall be based on the repair cost or economic value of the affected asset before the disaster. It shall not exceed the repair cost or the decrease in fair market value caused by the disaster, that is to say the difference between the property's value immediately before and immediately after the occurrence of the disaster. Loss of income shall be calculated on the basis of financial data of the affected undertaking (earnings before interest and taxes (EBIT), depreciation and labour costs related only to the establishment affected by the natural disaster) by comparing the financial data for the six months after the occurrence of the disaster with the average of three years chosen among the five years preceding the occurrence of the disaster (by excluding the two years giving the best and the worst financial result) and calculated for the same six months period of the year. The damage shall be calculated at the level of the individual beneficiary.
5.  
The aid and any other payments received to compensate for the damage, including payments under insurance policies, shall not exceed 100 % of the eligible costs.SECTION 9

Social aid for transport for residents of remote regions

Article 51

Social aid for transport for residents of remote regions

1.  
Aid for air and maritime passenger transport shall be compatible with the internal market pursuant to Article 107(2)(a) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
The entire aid shall be for the benefit of final consumers who have their normal residence in remote regions.
3.  
The aid shall be granted for passenger transport on a route linking an airport or port in a remote region with another airport or port within the European Economic Area.
4.  
The aid shall be granted without discrimination as to the identity of the carrier or type of service and without limitation as to the precise route to or from the remote region.
5.  
The eligible costs shall be the price of a return ticket from or to the remote region, including all taxes and charges invoiced by the carrier to the consumer.
6.  
The aid intensity shall not exceed 100 % of the eligible costs.SECTION 10

Aid for broadband infrastructures

▼M6

Airteagal 52

Cabhair do líonraí leathanbhanda fhosaithe

1.  
Beidh cabhair d’imscaradh líonraí leathanbhanda fhosaithe comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de bhun Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais uile le haghaidh líonra leathanbhanda fhosaithe a thógáil, a bhainistiú agus a oibriú. Déanfar an t-uasmhéid cabhrach do thionscadal a shuí ar bhonn phróiseas roghnúcháin iomaíoch, mar a leagtar amach i mír 6, pointe (a). I gcás ina ndéanfar infheistíocht i gcomhréir le mír 6, pointe (b), gan próiseas roghnúcháin iomaíoch, ní rachaidh an méid cabhrach thar an difríocht idir na costais incháilithe agus brabús oibriúcháin na hinfheistíochta. Asbhainfear an brabús oibriúcháin ó na costais incháilithe ex ante ar bhonn réamh-mheastachán réasúnach agus fíorófar é ex post trí shásra aisghlámtha. Éilíonn réamh-mheastachán réasúnta an bhirt go gcuirfear san áireamh na costais uile agus na hioncaim uile a bhfuiltear ag súil go dtabhófar thar shaolré eacnamaíoch na hinfheistíochta.
3.  

Is incháilithe atá na cineálacha malartacha infheistíochta seo a leanas:

(a) 

imscaradh líonraí leathanbhanda fhosaithe chun teaghlaigh agus spreagthaí socheacnamaíocha a nascadh i limistéir nach bhfuil aon líonra ag soláthar luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad faoi dhálaí buaic-ama (luas tairsí) ann cheana iontu nó nach bhfuil sé beartaithe go hinchreidte ceann a imscaradh iontu laistigh den tréimhse ama ábhartha. Fíorófar seo trí mhapáil agus trí chomhairliúchán poiblí i gcomhréir le mír 4;

(b) 

imscaradh líonraí leathanbhanda fhosaithe chun spreagthaí socheacnamaíocha a nascadh i limistéir nach bhfuil ach aon líonra amháin ag soláthar luas íoslódála 100 Mbps ar a laghad faoi dhálaí buaic-ama ach faoi bhun 300 Mbps faoi dhálaí buaic-ama (luas tairsí) ann cheana iontu nó nach bhfuil sé beartaithe go hinchreidte ceann a imscaradh iontu laistigh den tréimhse ama ábhartha. Fíorófar seo trí mhapáil agus trí chomhairliúchán poiblí i gcomhréir le mír 5.

4.  
Limistéir ina bhfuil líonra amháin ar a laghad is féidir a uasghrádú chun luas íoslódála 1 Gbps ar a laghad a sholáthar faoi dhálaí buaic-ama, níl siad incháilithe le haghaidh idirghabhálacha faoi fhomhíreanna (a) agus (b) de mhír 3. Meastar gur féidir líonra a uasghrádú chun luas íoslódála 1 Gbps ar a laghad a sholáthar faoi dhálaí buaic-ama más rud é gur féidir leis an luas seo a sholáthar le hinfheistíocht imeallach, amhail uasghrádú ar threalamh gníomhach, gan infheistíocht shuntasach a dhéanamh i mbonneagar leathanbhanda.
5.  

Comhlíonfar na ceanglais seo a leanas go carnach sa mhapáil agus sa chomhairliúchán poiblí dá dtagraítear i mír 3:

(a) 

sainaithneofar sa mhapáil na sprioclimistéir gheografacha atá beartaithe a chumhdach faoin idirghabháil Stáit agus cuirfear san áireamh ann na líonraí leathanbhanda fhosaithe uile atá ann cheana. Déanfar an mhapáil:

(i) 

i gcás líonraí fosaithe sreangaithe, ar leibhéal seolta ar bhonn na n-áitreabh in-nasctha;

(ii) 

ar leibhéal seolta, ar bhonn na n-áitreabh in-nasctha nó ar bhonn eangach 100x100 méadar ar a mhéad, i gcás líonraí fosaithe rochtana gan sreang.

I gcás ina n-áireofar le himscaradh líonra, ag an am céanna, imscaradh líonra rochtana agus imscaradh teoranta an líonra aisiompair choimhdeach is gá chun feidhmiú an líonra rochtana a chumasú, ní gá líonraí aisiompair a mhapáil.

Is gá na gnéithe ar fad den mhodheolaíocht agus na critéir theicniúla bhunúsacha a úsáidtear chun na sprioclimistéir a mhapáil a chur ar fáil go poiblí. Fíorófar an mhapáil trí chomhairliúchán poiblí i ngach cás;

(b) 

Déanfaidh an t-údarás poiblí inniúil an comhairliúchán poiblí trí phríomh-shaintréithe na hidirghabhála Stáit atá beartaithe agus liosta na sprioclimistéar geografach a sainaithníodh sa chleachtadh mapála a fhoilsiú i gcomhréir le pointe (a). Ní mór an fhaisnéis sin a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta. Iarrfar ar pháirtithe leasmhara le linn an chomhairliúcháin phoiblí trácht a dhéanamh ar an idirghabháil Stáit atá beartaithe agus faisnéis a bhfuil bunús léi a chur isteach i gcomhréir le pointe (a) maidir leis na líonraí dá gcuid a sholáthraíonn na luasanna tairsí a leagtar amach i mír 3 ar líonraí iad atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh sa sprioclimistéar laistigh den tréimhse ama ábhartha. Mairfidh an comhairliúchán poiblí 30 lá ar a laghad.

6.  

Bainfidh an idirghabháil feabhas mór (athrú ó bhonn) amach i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh laistigh den tréimhse ama ábhartha, arna shainaithint tríd an mapáil agus comhairliúchán poiblí a dhéantar i gcomhréir le mír 5. Ní dhéanfar líonraí atá beartaithe go hinchreidte a chur san áireamh chun measúnú a dhéanamh ar an athrú ó bhonn ach amháin i gcás ina bhféadfaí, leis na líonraí sin amháin, feidhmíocht a sholáthar atá comhchosúil le feidhmíocht an líonra Státchistithe atá beartaithe sna sprioclimistéir laistigh den tréimhse ama ábhartha. Tarlóidh athrú ó bhonn i gcás inarb amhlaidh, de thoradh na hidirghabhála fóirdheonaithe, go ndéanfar infheistíocht mhór nua sa líonra leathanbhanda agus go bhfágfaidh an líonra fóirdheonaithe gur fearr i bhfad a bheidh cumais nua an mhargaidh maidir le hinfhaighteacht agus acmhainneacht seirbhísí leathanbhanda, le luasanna na seirbhísí sin agus leis an iomaíocht i réimse na seirbhísí sin, i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana nó atá beartaithe go hinchreidte laistigh den tréimhse ábhartha. Áireofar san idirghabháil infheistíochtaí 70 % nó níos mó i mbonneagar leathanbhanda. In aon chás, maidir le idirghabháil incháilithe, mar a leagtar síos i mír 3, ní mór na feabhsuithe seo a leanas ar a laghad a bheith dá toradh:

(a) 

maidir le hidirghabhálacha faoi mhír 3, pointe (a), tiocfaidh méadú faoi thrí ar a laghad ar luas íoslódála an líonra Státchistithe i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana (spriocluas);

(b) 

maidir le hidirghabhálacha faoi mhír 3, pointe (b), tiocfaidh méadú faoi thrí ar a laghad ar luas íoslódála an líonra Státchistithe i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana, agus soláthróidh siad luas íoslódála 1 Gbps ar a laghad faoi dhálaí buaic-ama (spriocluas).

7.  

Deonófar an chabhair mar a leanas:

(a) 

leithdháilfear an chabhair ar bhonn nós imeachta roghnúcháin iomaíoch a bheidh oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí agus lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bhunófar ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch;

(b) 

i gcás ina ndéanfar an chabhair a dheonú gan nós imeachta roghnúcháin iomaíoch d’údarás poiblí chun líonra leathanbhanda fhosaithe a imscaradh agus a bhainistiú go díreach nó trí eintiteas inmheánach, ní sholáthróidh an t-údarás poiblí ná an t-eintiteas inmheánach, de réir mar a bheidh, ach seirbhísí mórdhíola tríd an líonra fóirdheonaithe a úsáid. Aon lamháltas nó aon ní eile a thabharfar do thríú páirtí chun an líonra a thógáil nó a oibriú, is trí nós imeachta roghnúcháin iomaíoch oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach a dhéanfar é a leithdháileadh, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí, lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bheidh bunaithe ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch.

8.  
Cuirfidh an líonra fóirdheonaithe rochtain mhórdhíola ar fáil, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (139), faoi choinníollacha cothroma agus neamh-idirdhealaitheacha. De mhaolú air sin, féadfaidh idirghabhálacha atá incháilithe faoi mhír (3), pointe (a) díchuachadh fíorúil a thairiscint seachas díchuachadh fisiciúil má dhéanann an t-údarás rialála náisiúnta nó údarás inniúil eile an táirge fíorúla rochtana díchuachta a fhormheas roimh ré. Deonófar rochtain mhórdhíola ghníomhach ar feadh 10 mbliana ar a laghad ó thús oibriú an líonra agus deonófar rochtain mhórdhíola ar an mbonneagar leathanbhanda ar feadh shaolré na ngnéithe lena mbaineann. Ní mór rochtain bunaithe ar dhíchuachadh fíorúil a dheonú ar feadh tréimhse ama atá cothrom le saolré an bhonneagair dá bhfuil díchuachadh fíorúil mar ionadaí. Beidh feidhm ag na coinníollacha rochtana céanna maidir leis an líonra ar fad, lena n-áirítear ar chodanna den líonra inar úsáideadh bonneagair atá ann cheana. Forfheidhmeofar na hoibleagáidí rochtana gan beann ar aon athrú in úinéireacht, bainistíocht nó oibriú an líonra. Cuirfidh an líonra rochtain ar fáil do thriúr cuardaitheoirí rochtana ar a laghad agus cuirfidh sé 50°% ar a laghad den acmhainn ar fáil do chuardaitheoirí rochtana. Chun go mbeidh an rochtain mhórdhíola éifeachtach agus chun go mbeidh na cuardaitheoirí rochtana in ann seirbhísí a sholáthar, deonófar rochtain mhórdhíola freisin ar chodanna den líonra nach bhfuil Státchistithe nó a d’fhéadfadh nár imscar tairbhí na cabhrach iad, amhail trí rochtain a thabhairt ar threalamh gníomhach fiú mura bhfuil ach bonneagar leathanbhanda á mhaoiniú.
9.  

Beidh an praghas rochtana mórdhíola bunaithe ar cheann amháin de na tagarmharcanna agus prionsabail phraghsála seo a leanas:

(a) 

na meánphraghsanna mórdhíola foilsithe atá i réim i limistéir eile inchomparáide agus níos iomaíche den Bhallstát nó den Aontas;

(b) 

na praghsanna rialáilte atá socraithe nó formheasta ag an údarás rialála náisiúnta cheana le haghaidh na margaí agus na seirbhísí lena mbaineann; nó

(c) 

treoshuíomh costais nó modheolaíocht sainordaithe i gcomhréir leis an gcreat rialála earnála.

Gan dochar d’inniúlachtaí an údaráis rialála náisiúnta faoin gcreat rialála, rachfar i ndáil chomhairle leis an údarás rialála náisiúnta maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh rochtana, lena n-áirítear maidir le praghsanna, agus maidir le díospóidí a bhaineann le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

10.  
Cuirfidh na Ballstáit sásra faireacháin agus aisghlámtha i bhfeidhm más rud é go rachaidh an méid cabhrach a dheonaítear don tionscadal thar EUR 10 mhilliún.
11.  
Chun a áirithiú go mbeidh an chabhair comhréireach fós agus nach ndéanfar róchúiteamh nó tras-fhóirdheonú ar ghníomhaíochtaí nach bhfaigheann cabhair mar thoradh uirthi, déanfaidh tairbhí na cabhrach deighilt chuntasaíochta a áirithiú idir na cistí a úsáidtear chun an líonra Státchistithe a imscaradh agus a oibriú agus cistí eile atá aige.

Airteagal 52a

Cabhair do líonraí móibíleacha 4G agus 5G

1.  
Beidh cabhair d’imscaradh líonraí móibíleacha 4G agus 5G comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de bhun Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais uile le haghaidh comhpháirteanna éighníomhacha agus gníomhacha de líonra móibíleach a thógáil, a bhainistiú agus a oibriú. Déanfar an t-uasmhéid cabhrach do thionscadal a shuí ar bhonn próiseas roghnúcháin iomaíoch, mar a leagtar amach i mír 7, pointe (a). I gcás ina ndéanfar infheistíocht i gcomhréir le mír 7, pointe (b), gan próiseas roghnúcháin iomaíoch, ní rachaidh an méid cabhrach thar an difríocht idir na costais incháilithe agus brabús oibriúcháin na hinfheistíochta. Asbhainfear an brabús oibriúcháin ó na costais incháilithe ex ante ar bhonn réamh-mheastachán réasúnach agus fíorófar é ex post trí shásra aisghlámtha. Éilíonn réamh-mheastachán réasúnta an bhirt go gcuirfear san áireamh na costais uile agus na hioncaim uile a bhfuiltear ag súil go dtabhófar thar shaolré eacnamaíoch na hinfheistíochta.
3.  
Beidh imscaradh líonra móibíleach 5G lonnaithe i limistéir nach bhfuil aon líonraí móibíleacha 4G ná 5G ann cheana iontu nó nach bhfuil sé beartaithe go hinchreidte na líonraí sin a imscaradh iontu laistigh den tréimhse ama ábhartha. Beidh tacaíocht le hinfheistíocht mhóibíleach 4G lonnaithe i limistéir nach bhfuil aon líonraí móibíleacha 3G, 4G ná 5G ann cheana iontu nó nach bhfuil sé beartaithe go hinchreidte na líonraí sin a imscaradh iontu laistigh den tréimhse ama ábhartha. Fíorófar na ceanglais seo trí mhapáil agus trí chomhairliúchán poiblí i gcomhréir le mír 4.
4.  

Comhlíonfar na ceanglais seo a leanas go carnach sa mhapáil agus sa chomhairliúchán poiblí dá dtagraítear i mír 3:

(a) 

sainaithneofar go soiléir sa mhapáil na sprioclimistéir gheografacha atá beartaithe a chumhdach faoin idirghabháil Stáit agus cuirfear san áireamh ann na líonraí móibíleacha uile atá ann cheana. Déanfar an mhapáil ar bhonn eangach 100x100 méadar ar a mhéad. Is gá na gnéithe ar fad den mhodheolaíocht agus na critéir theicniúla bhunúsacha a úsáidtear chun na sprioclimistéir a mhapáil a chur ar fáil go poiblí. Fíorófar an mhapáil trí chomhairliúchán poiblí i ngach cás;

I gcás ina n-áireofar imscaradh líonra rochtana agus imscaradh teoranta an líonra aisiompair is gá chun feidhmiú an líonra rochtana a chumasú an tráth céanna agus a dhéantar líonra a imscaradh, ní gá líonraí aisiompair a mhapáil ar leithligh;

(b) 

Déanfaidh an t-údarás poiblí inniúil an comhairliúchán poiblí trí phríomh-shaintréithe na hidirghabhála Stáit atá beartaithe agus liosta na sprioclimistéar geografach a sainaithníodh sa chleachtadh mapála a fhoilsiú i gcomhréir le pointe (a). Ní mór an fhaisnéis sin a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta. Tabharfar cuireadh do pháirtithe leasmhara le linn an chomhairliúcháin phoiblí trácht a dhéanamh ar an idirghabháil Stáit atá beartaithe agus faisnéis a bhfuil bunús léi a chur isteach i gcomhréir le pointe (a) maidir leis na líonraí móibíleacha dá gcuid leis na saintréithe a leagtar amach i mír 3 ar líonraí iad atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh sa sprioclimistéar laistigh den tréimhse ama ábhartha. Mairfidh an comhairliúchán poiblí 30 lá ar a laghad.

5.  
Ní chuirfear an bonneagar dá dtugtar cabhair san áireamh chun comhlíonadh a dhéanamh ar na hoibleagáidí cumhdaigh de chuid oibreoirí líonraí móibíleacha a eascróidh as coinníollacha atá ceangailte le cearta chun speictream 4G agus 5G a úsáid.
6.  
Bainfidh an idirghabháil feabhas mór (athrú ó bhonn) amach i gcomparáid le líonraí móibíleacha atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh laistigh den tréimhse ama ábhartha, arna shainaithint trí mhapáil agus comhairliúchán poiblí a dhéantar i gcomhréir le mír 4. Ní dhéanfar líonraí atá beartaithe go hinchreidte a chur san áireamh chun measúnú a dhéanamh ar an athrú ó bhonn ach amháin i gcás ina bhféadfaí, leis na líonraí sin amháin, feidhmíocht a sholáthar atá comhchosúil le feidhmíocht an líonra Státchistithe atá beartaithe sna sprioclimistéir laistigh den tréimhse ama ábhartha. Tarlóidh athrú ó bhonn i gcás inarb amhlaidh, de thoradh na hidirghabhála fóirdheonaithe, go ndéanfar infheistíocht mhór nua sa líonra móibíleach agus go bhfágfaidh an líonra fóirdheonaithe gur fearr i bhfad a bheidh cumas an mhargaidh maidir le hinfhaighteacht agus acmhainneacht seirbhísí móibíleacha, le luasanna na seirbhísí sin, agus leis an iomaíocht i réimse na seirbhísí sin, i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana nó atá beartaithe go hinchreidte laistigh den tréimhse ábhartha. Áireofar san idirghabháil infheistíocht 50 % nó níos mó i mbonneagar leathanbhanda.
7.  

Deonófar an chabhair mar a leanas:

(a) 

leithdháilfear an chabhair ar bhonn nós imeachta roghnúcháin iomaíoch a bheidh oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí agus lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bhunófar ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch;

(b) 

i gcás ina ndéanfar an chabhair a dheonú gan nós imeachta roghnúcháin iomaíoch d’údarás poiblí chun líonra móibíleach éighníomhach a imscaradh agus a bhainistiú go díreach nó trí eintiteas inmheánach, ní sholáthróidh an t-údarás poiblí nó an t-eintiteas inmheánach, de réir mar a bheidh, ach seirbhísí mórdhíola tríd an líonra fóirdheonaithe a úsáid. Aon lamháltas nó aon ní eile a thabharfar do thríú páirtí chun an líonra a thógáil nó a oibriú, is trí nós imeachta roghnúcháin iomaíoch oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach a dhéanfar é a leithdháileadh, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí, lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bheidh bunaithe ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch.

8.  
Cuirfear oibriú an líonra fhóirdheonaithe an rochtain mhórdhíola ar fáil, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (139), faoi choinníollacha cothroma agus neamh-idirdhealaitheacha. Deonófar rochtain mhórdhíola ghníomhach ar feadh 10 mbliana ar a laghad ó thús oibriú an líonra agus deonófar rochtain mhórdhíola ar an mbonneagar leathanbhanda ar feadh shaolré na ngnéithe lena mbaineann. Beidh feidhm ag na coinníollacha rochtana céanna maidir leis an líonra ar fad, lena n-áirítear ar na codanna de líonra den sórt sin inar úsáideadh bonneagair atá ann cheana. Forfheidhmeofar na hoibleagáidí rochtana gan beann ar aon athrú in úinéireacht, bainistíocht nó oibriú an líonra. Chun go mbeidh an rochtain mhórdhíola éifeachtach agus chun go mbeidh na cuardaitheoirí rochtana in ann seirbhísí a sholáthar, deonófar rochtain mhórdhíola freisin ar chodanna den líonra nach bhfuil Státchistithe nó a d’fhéadfadh nár imscar tairbhí na cabhrach iad, amhail trí rochtain a thabhairt ar threalamh gníomhach fiú mura bhfuil ach bonneagar leathanbhanda á mhaoiniú.
9.  

Beidh an praghas rochtana mórdhíola bunaithe ar cheann amháin de na tagarmharcanna seo a leanas:

(a) 

na meánphraghsanna mórdhíola foilsithe atá i réim i limistéir eile inchomparáide agus níos iomaíche den Bhallstát nó den Aontas;

(b) 

na praghsanna rialáilte atá socraithe nó formheasta ag an údarás rialála náisiúnta cheana le haghaidh na margaí agus na seirbhísí lena mbaineann;

(c) 

treoshuíomh costais nó modheolaíocht sainordaithe i gcomhréir leis an gcreat rialála earnála.

Gan dochar d’inniúlachtaí an údaráis rialála náisiúnta faoin gcreat rialála, rachfar i ndáil chomhairle leis an údarás rialála náisiúnta maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh rochtana, lena n-áirítear maidir le praghsanna, agus maidir le díospóidí a bhaineann le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

10.  
Cuirfidh na Ballstáit sásra faireacháin agus aisghlámtha i bhfeidhm más rud é go rachaidh an méid cabhrach a dheonaítear don tionscadal thar EUR 10 mhilliún.
11.  

Ní cheadófar líonra 4G nó 5G Státchistithe a úsáid chun seirbhísí rochtana fosaithe gan sreang a sholáthar ach amháin i limistéir nach bhfuil aon líonra ag soláthar luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad faoi dhálaí buaic-ama ann cheana iontu nó nach bhfuil sé beartaithe go hinchreidte ceann a imscaradh iontu laistigh den tréimhse ama ábhartha, má chomhlíontar na coinníollacha carnacha seo a leanas:

(a) 

cuirtear san áireamh sa chleachtadh mapála agus comhairliúcháin phoiblí na líonraí leathanbhanda fhosaithe atá ann cheana nó atá beartaithe go hinchreidte a chinntear i gcomhréir le hAirteagal 52(5);

(b) 

tiocfaidh méadú faoi thrí ar a laghad ar luas íoslódála an líonra fhosaithe gan sreang 4G nó 5G a fhaigheann tacaíocht i gcomparáid leis na líonraí atá ann cheana nó atá beartaithe go hinchreidte (spriocluas) i gcomhréir le hAirteagal 52(5).

12.  
Chun a áirithiú go mbeidh an chabhair comhréireach fós agus nach ndéanfar róchúiteamh nó tras-fhóirdheonú ar ghníomhaíochtaí nach bhfaigheann cabhair mar thoradh uirthi, déanfaidh tairbhí na cabhrach deighilt chuntasaíochta a áirithiú idir na cistí a úsáidtear chun an líonra Státchistithe a imscaradh agus a oibriú agus cistí eile atá aige.

▼M4

Airteagal 52b

Cabhair do thionscadail leasa choitinn i réimse an bhonneagair thras-Eorpaigh nascachta digití

1.  
Maidir le cabhair do thionscadail leasa choitinn i réimse an bhonneagair thras-Eorpaigh nascachta digití a mhaoinítear faoi Rialachán (AE) 2021/1153 nó ar dámhadh lipéad cáilíochta Séala Barr Feabhais dóibh faoin Rialachán sin, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de réir bhrí Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Comhlíonfaidh tionscadail na coinníollacha comhoiriúnachta ginearálta carnacha a leagtar síos i mír 3. Ina theannta sin, tiocfaidh siad faoi cheann amháin de na catagóirí tionscadal incháilithe a leagtar síos i mír 4 agus comhlíonfaidh siad na coinníollacha comhoiriúnachta sonracha uile don chatagóir ábhartha a leagtar síos sa mhír sin. Ní thagann faoi raon feidhme na díolúine a sholáthraítear i mír (1) ach na tionscadail sin nach dtagraíonn ach do na gnéithe agus na heintitis a shonraítear faoi gach catagóir ábhartha i mír (4).
3.  

Is mar a leagtar amach a leanas a bheidh na coinníollacha comhoiriúnachta carnacha ginearálta:

(a) 

ní mór don tairbhí ranníocaíocht airgeadais ar fiú 25 % ar a laghad de na costais incháilithe í a sholáthar trína acmhainní dílse nó trí mhaoiniú seachtrach nach bhfuil aon tacaíocht airgeadais phoiblí i gceist leis. I gcás ina soláthrófar an ranníocaíocht 25 % ón tairbhí trí mhaoiniú seachtrach trí ardán infheistíochta ina gcomhcheanglaítear foinsí difriúla maoiniúcháin, cuirfear in ionad an choinníll nár cheart aon tacaíocht airgeadais phoiblí a bheith i gceist le maoiniú seachtrach, mar a leagtar síos san abairt roimhe sin, an ceanglas go mbeadh infheistíocht phríobháideach ar fiú 30 % ar a laghad í a bheith ann san ardán.

(b) 

ní bheidh incháilithe do chabhair ach costais ar costais infheistíochta incháilithe iad faoi Rialachán (AE) 2021/1153 maidir leis an mbonneagar a imlonnú.

(c) 

ní mór an tionscadal a roghnú i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/1153 ar cheann de na bealaí seo a leanas:

(i) 

ag idirghabhálaí airgeadais neamhspleách arna cheapadh ag an gCoimisiún Eorpach ar bhonn treoirlínte infheistíochta atá comhaontaithe go coiteann;

(ii) 

ag an gCoimisiún trí phróiseas tairisceana iomaíoch atá bunaithe ar chritéir shoiléire, thrédhearcacha agus neamh-idirdhealaitheacha; nó

(iii) 

ag saineolaithe neamhspleácha arna gceapadh ag an gCoimisiún.

(d) 

ní mór don tionscadal inniúlachtaí nascachta a chumasú a théann níos faide ná na ceanglais a bhaineann le hoibleagáidí dlíthiúla ar bith atá ann cheana, amhail iad sin a ghabhann le speictream maidir le ceart úsáide.

(e) 

ní mór don tionscadal rochtain mhórdhíola oscailte tríú páirtí a áirithiú, lena n-áirítear díchuachadh, faoi choinníollacha cothroma, réasúnacha agus neamh-idirdhealaitheacha, i gcomhréir le hAirteagal 52(7) agus (8) nó le hAirteagal 52a(8) agus (9), de réir mar is iomchuí.

4.  

Catagóirí na dtionscadal incháilithe agus na coinníollacha comhoiriúnachta sonracha carnacha is infheidhme maidir leo, is mar seo a leanas a bheidh na catagóirí agus na coinníollacha:

(a) 

infheistíochtaí i gcuid trasteorann de chonair 5G a imscaradh feadh conair iompair a shainaithnítear sna treoirlínte maidir leis an ngréasán tras-Eorpach iompair mar a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 (conairí TEN-T), ar infheistíochtaí iad a chomhlíonann na coinníollacha sonracha carnacha seo a leanas:

(i) 

is é atá sa tionscadal cuid trasteorann de chonair 5G a thrasnaíonn an teorainn idir dhá Bhallstát nó níos mó nó a thrasnaíonn an teorainn idir Ballstát amháin nr a laghad agus tír amháin ar a laghad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

(ii) 

ní bheidh sna codanna trasteorann iomlána de chonairí 5G atá lonnaithe i mBallstát níos mó ná 15 % d’fhad iomlán na gconairí 5G feadh an chroíghréasáin thras-Eorpaigh iompair sa Bhallstát sin nach gcumhdaítear le haon oibleagáidí dlíthiúla atá ann cheana, amhail iad sin a ghabhann le speictream maidir le ceart úsáide. Ar bhonn eisceachtúil, má thacaíonn Ballstát le conairí trasteorann 5G a imscaradh feadh a ghréasáin chuimsithigh thras-Eorpaigh iompair, ní bheidh sna codanna trasteorann iomlána de chonairí 5G atá lonnaithe sa Bhallstát sin níos mó ná 15 % d’fhad iomlán na gconairí 5G feadh an ghréasáin chuimsithigh thras-Eorpaigh iompair sa Bhallstát sin nach gcumhdaítear le haon oibleagáidí dlíthiúla atá ann cheana, amhail iad sin a ghabhann le speictream maidir le ceart úsáide;

(iii) 

áirithíonn an tionscadal infheistíocht mhór nua sa líonra móibíleach 5G, arb infheistíocht í atá oiriúnach do sheirbhísí soghluaisteachta nasctha agus uathoibrithe a théann níos faide ná infheistíochtaí beaga a bhaineann le huasghrádú na n-eilimintí gníomhacha den líonra agus leis sin amháin;

(iv) 

ní thacaíonn an tionscadal le himscaradh bonneagair éighníomhach nua ach amháin más rud é nach féidir bonneagar éighníomhach atá ann cheana a athúsáid.

(b) 

infheistíochtaí in imscaradh coda trasteorann de líonra uile-Eorpach cnámh droma teirighiotáin lena dtacaítear le cuspóirí an Chomhghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpaigh trí shaoráidí ríomhaireachta, saoráidí sár-ríomhaireachta agus bonneagair shonraí áirithe a idirnascadh, ar infheistíochtaí iad a chomhlíonann na coinníollacha sonracha carnacha seo a leanas:

(i) 

déanfaidh an tionscadal sócmhainní nascachta, lena n-áirítear Cearta Dochloíte Úsáide, snáithín dorcha nó trealamh, a imscaradh nó a fháil le haghaidh cuid trasteorann de líonra cnámh droma uile-Eorpach a thógáil lena dtacaítear leis an idirnasc le nascacht neamhiallaithe ó cheann go ceann 1 Tbps ar a laghad, rud ina bhfuil dhá cheann ar a laghad de shaoráidí ríomhaireachta, de shaoráidí sár-ríomhaireachta nó de bhonneagair shonraí: (1) ar eintitis óstála an Chomhghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpaigh a bunaíodh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1488 ón gComhairle ( 65 ) iad nó ar bonneagair thaighde agus bonneagair eile ríomhaireachta agus shonraí iad lena dtacaítear le tionscadail shuaitheanta taighde agus misin a leagtar amach i Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 66 ) agus i Rialachán (CE) Uimh. 723/2009 ón gComhairle lena rannchuidítear le cuspóirí an Chomhghnóthais Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpaigh; agus (2) atá lonnaithe in dhá Bhallstát ar a laghad nó i mBallstát amháin ar a laghad agus i mball amháin ar a laghad den Limistéar Eorpach Taighde;

(ii) 

áirithíonn an tionscadal infheistíocht mhór nua sa líonra cnámh droma, ar infheistíocht í a théann níos faide ná infheistíochtaí beaga, amhail infheistíochtaí a bhaineann le huasghráduithe bogearraí nó le ceadúnú agus leo sin amháin;

(iii) 

is trí sholáthar poiblí a fhaightear sócmhainní nascachta; agus

(iv) 

ní thacaíonn an tionscadal le himscaradh bonneagair éighníomhach nua ach amháin más rud é nach féidir bonneagar éighníomhach atá ann cheana a athúsáid.

(c) 

infheistíochtaí in imscaradh coda trasteorann de líonra cnámh droma lena n-idirnasctar néalbhonneagair spreagthaí socheacnamaíocha áirithe, ar infheistíochtaí iad a chomhlíonann na coinníollacha sonracha carnacha seo a leanas:

(i) 

idirnascann an tionscadal néalbhonneagair spreagthaí socheacnamaíocha ar riaracháin phoiblí iad nó ar eintitis phoiblí nó phríobháideacha iad a gcuirtear de chúram orthu seirbhísí ar mhaithe leis an leas i gcoitinne nó seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú de réir bhrí Airteagal 106(2) den Chonradh;

(ii) 

is é atá sa tionscadal cuid trasteorann d’imscaradh líonraí cnámh droma nua trasteorann nó uasghrádú mór ar líonraí den sórt sin atá ann cheana (1) a thrasnaíonn an teorainn idir dhá Bhallstát nó níos mó nó (2) a thrasnaíonn an teorainn idir Ballstát amháin ar a laghad agus tír amháin ar a laghad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

(iii) 

cumhdaíonn an tionscadal dhá spreagadh shocheacnamaíocha incháilithe ar a laghad faoi phointe (i), spreagthaí a n-oibríonn gach ceann díobh i mBallstát difriúil, nó a n-oibríonn ceann amháin díobh i mBallstát amháin agus an ceann eile i dtír de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch;

(iv) 

áirithíonn an tionscadal infheistíocht mhór nua sa líonra cnámh droma, arb infheistíocht í a théann níos faide ná infheistíochtaí beaga, amhail infheistíochtaí a bhaineann le huasghráduithe bogearraí nó le ceadúnú agus leis na nithe sin amháin. Beidh an tionscadal in ann luasanna siméadracha íoslódála agus uaslódála arb iolruithe ar 10 Gbps ar a laghad a bheidh iontu a sholáthar go hiontaofa;

(v) 

ní thacaíonn an tionscadal le himscaradh bonneagair éighníomhach nua ach amháin más rud é nach féidir bonneagar éighníomhach atá ann cheana a athúsáid.

(d) 

infheistíochtaí in imscaradh líonra fhomhuirí cáblaí, ar infheistíochtaí iad a chomhlíonann na coinníollacha sonracha carnacha seo a leanas:

(i) 

is é atá sa tionscadal cuid trasteorann de líonra cábla fhomhuirí (1) a thrasnaíonn an teorainn idir dhá Bhallstát nó níos mó nó (2) a thrasnaíonn an teorainn idir Ballstát amháin ar a laghad agus tír amháin ar a laghad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. De rogha air sin, ní áiritheoidh an t-eintiteas a bhfuil cabhair á fáil aige ach an soláthar seirbhísí mórdhíola agus feabhsófar leis an mbonneagar faoi thacaíocht nascacht na réigiún Eorpach is forimeallaí, na gcríoch Eorpach thar lear nó na réigiún oileánda Eorpach, fiú laistigh de Bhallstát aonair;

(ii) 

níor cheart bealaí a bhfreastalaítear orthu cheana féin le dhá líonra cnámh droma ar a laghad atá i láthair nó atá beartaithe go hinchreidte a bheith i gceist leis an tionscadal;

(iii) 

áirithíonn an tionscadal infheistíocht mhór nua sa líonra cábla fhomhuirí trí chábla fomhuirí nua nó nasc nua le cábla fomhuirí atá ann cheana a chur i bhfeidhm, trí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna iomarcaíochta agus trí dhul níos faide ná infheistíochtaí beaga. Beidh an tionscadal in ann luasanna siméadracha íoslódála agus uaslódála 1 Gbps ar a laghad a sholáthar go hiontaofa;

(iv) 

ní thacaíonn an tionscadal le himscaradh bonneagair éighníomhach nua ach amháin más rud é nach féidir bonneagar éighníomhach atá ann cheana a athúsáid.

▼M6

Airteagal 52c

Dearbháin nascachta

1.  
Maidir le cabhair a bheidh i bhfoirm scéime dearbhán nascachta do thomhaltóirí chun teilea-oibriú, oideachas ar líne agus seirbhísí oiliúna a éascú nó do FBManna, beidh sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de bhun Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar í ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Ní mhairfidh aon scéim dearbhán níos mó ná 3 bliana. Ní fhéadfaidh bailíocht na ndearbhán d’úsáideoirí deiridh a bheith níos faide ná 2 bhliain.
3.  

Beidh na catagóirí dearbhán seo a leanas incháilithe:

(a) 

dearbháin atá ar fáil do thomhaltóirí agus do FBManna chun síntiús a ghlacadh le seirbhís leathanbhanda nua nó chun an síntiús reatha a uasghrádú go seirbhís a sholáthraíonn luasanna íoslódála 30 Mbps ar a laghad faoi choinníollacha buaic-ama, ar choinníoll go bhfuil gach soláthraí seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthraíonn luasanna íoslódála 30 Mbps ar a laghad faoi choinníollacha buaic-ama incháilithe faoin scéim. Ní bhronnfar dearbháin chun athrú idir soláthraithe a sholáthraíonn na luasanna céanna leis na luasanna atá ar fáil cheana féin faoin síntiús atá ann cheana nó le haghaidh uasghrádú ar shíntiús reatha de 30 Mbps ar a laghad faoi dhálaí buaic-ama;

(b) 

dearbháin atá ar fáil do FBManna chun síntiús a ghlacadh le seirbhís leathanbhanda nua nó chun an síntiús reatha a uasghrádú go seirbhís a sholáthraíonn luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad faoi choinníollacha buaic-ama, ar choinníoll go bhfuil gach soláthraí seirbhísí cumarsáide leictreonaí a sholáthraíonn luasanna íoslódála 100 Mbps ar a laghad faoi choinníollacha buaic-ama incháilithe faoin scéim. Ní bhronnfar dearbháin lchun athrú idir soláthraithe a sholáthraíonn na luasanna céanna leis na luasanna atá ar fáil cheana féin faoin síntiús atá ann cheana nó le haghaidh uasghrádú ar shíntiús reatha de 100 Mbps ar a laghad a íoslódáil faoi dhálaí buaic-ama.

4.  
Cumhdóidh na dearbháin suas le 50 % de na costais incháilithe. Is iad na costais incháilithe an táille mhíosúil, na gnáthchostais bhunaithe agus an trealamh teirminéil is gá do na húsáideoirí deiridh chun na seirbhísí leathanbhanda a úsáid leis na luasanna a shonraítear i mír 3. I dtaca leis na costais sreangúcháin laistigh den teach agus imscaradh teoranta ar mhaoin phríobháideach na n-úsáideoirí deiridh nó ar mhaoin phoiblí atá an-ghar di, féadfaidh na costais sin a bheith incháilithe freisin a mhéid ar gá iad agus gur costais choimhdeacha iad leis an tseirbhís a sholáthar. Íocfaidh na húdaráis phoiblí an dearbhán go díreach leis na húsáideoirí deiridh nó go díreach leis an soláthraí seirbhíse a roghnaíonn na húsáideoirí deiridh.
5.  
Ní chuirfear dearbháin ar fáil i gcás limistéir nach bhfuil aon líonra ann a sholáthraíonn na seirbhísí incháilithe a shonraítear i mír 3. Ní mór do na Ballstáit comhairliúchán poiblí a dhéanamh trí phríomhthréithe na scéime agus liosta na sprioclimistéar geografach a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin a bhfuil rochtain ag an bpobal air ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta. Sa chomhairliúchán poiblí, tabharfar cuireadh do pháirtithe leasmhara trácht a dhéanamh ar an dréachtbheart agus faisnéis a bhfuil bunús léi a chur isteach maidir leis na líonraí atá ann cheana atá in ann an luas a shonraítear i mír 3 a sholáthar go hiontaofa. Mairfidh an comhairliúchán poiblí 30 lá ar a laghad.
6.  
Beidh dearbháin neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Áiritheofar leis na scéimeanna go gcaithfear go cothrom le gach soláthraí seirbhíse is féidir agus tabharfaidh siad an rogha is leithne is féidir do na húsáideoirí deiridh gan beann ar na teicneolaíochtaí a úsáidtear. Chun na críche sin, déanfaidh na Bhallstát clárlann ar líne a bhunú de gach soláthraí seirbhíse féideartha nó modh malartach coibhéiseach a chur chun feidhme chun oscailteacht, trédhearcacht agus tréithe neamh-idirdhealaitheacha na idirghabhála Stáit a áirithiú. Beidh an fhéidearthacht ag úsáideoirí deiridh teacht ar an bhfaisnéis sin faoi gach gnóthas atá in ann na seirbhísí incháilithe a sholáthar. Beidh sé de cheart ag gach gnóthas atá in ann seirbhísí incháilithe a sholáthar, arna iarraidh sin, a bheith san áireamh sa chlár ar líne nó in aon suíomh malartach a roghnaíonn an Ballstát.
7.  
Chun saobhadh margaidh a íoslaghdú, déanfaidh na Ballstáit measúnú margaidh lena sainaithneofar na soláthraithe incháilithe atá i láthair sa réimse agus lena mbaileofar faisnéis chun a sciar den mhargadh, glacadh seirbhísí incháilithe agus a bpraghsanna a ríomh. Ní dheonófar cabhair ach amháin má chinntear sa mheasúnú margaidh go bhfuil an scéim deartha leathan go leor ionas nach rachaidh sí chun tairbhe mhíchuí do líon teoranta soláthraithe agus nach n-athneartaíonn an scéim cumhacht (áitiúil) margaidh soláthraithe áirithe.
8.  
Chun a bheith incháilithe, nuair atá soláthraí seirbhísí leathanbhanda comhtháite go hingearach agus sciar os cionn 25 % den mhargadh miondíola aige, ní mór dó táirgí rochtana mórdhíola a thairiscint ar an margadh comhfhreagrach rochtana mórdhíola, ar ar a mbonn a bheidh aon iarrthóir rochtana in ann na seirbhísí incháilithe a sholáthar ag a luas a shonraítear i mír 3, faoi choinníollacha oscailte, trédhearcacha agus neamh-idirdhealaitheacha.

Beidh an praghas rochtana mórdhíola socraithe ar cheann amháin de na tagarmharcanna agus prionsabail phraghsála seo a leanas:

(a) 

na meánphraghsanna mórdhíola foilsithe atá i réim i limistéir eile inchomparáide agus níos iomaíche den Bhallstát nó den Aontas;

(b) 

na praghsanna rialáilte atá socraithe nó formheasta ag an údarás rialála náisiúnta cheana le haghaidh na margaí agus na seirbhísí lena mbaineann;

(c) 

treoshuíomh costas nó modheolaíocht sainordaithe i gcomhréir leis an gcreat rialála earnála.

Gan dochar d’inniúlachtaí an údaráis rialála náisiúnta faoin gcreat rialála, rachfar i ndáil chomhairle leis an údarás rialála náisiúnta maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh rochtana, lena n-áirítear maidir le praghsanna, agus maidir le díospóidí a bhaineann le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

▼M6

Airteagal 52d

Cabhair le haghaidh líonraí aisiompair

1.  
Beidh cabhair d’imscaradh líonraí leathanbhanda aisiompair comhoiriúnach leis an margadh inmheánach de bhun Airteagal 107(3) den Chonradh agus díolmhófar ó cheanglas Airteagal 108(3) den Chonradh chun fógra a thabhairt í, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo agus i gCaibidil I.
2.  
Is é a bheidh sna costais incháilithe na costais uile le haghaidh líonra aisiompair a thógáil, a bhainistiú agus a oibriú. Déanfar an t-uasmhéid cabhrach do thionscadal a shuí ar bhonn phróiseas roghnúcháin iomaíoch, mar a leagtar amach i mír 6, pointe (a). I gcás ina ndéanfar infheistíocht i gcomhréir le mír 6, pointe (b), gan próiseas roghnúcháin iomaíoch, ní rachaidh an méid cabhrach thar an difríocht idir na costais incháilithe agus brabús oibriúcháin na hinfheistíochta. Asbhainfear an brabús oibriúcháin ó na costais incháilithe ex ante ar bhonn réamh-mheastachán réasúnach agus fíorófar é ex post trí shásra aisghlámtha. Éilíonn réamh-mheastachán réasúnta an bhirt go gcuirfear san áireamh na costais uile agus na hioncaim uile a bhfuiltear ag súil go dtabhófar thar shaolré eacnamaíoch na hinfheistíochta.
3.  
Ní lonnófar imscaradh líonraí aisiompair ach i limistéir nach bhfuil aon líonra aisiompair ann bunaithe ar shnáithíní nó ar theicneolaíochtaí eile, ar snáithíní nó teicneolaíochtaí iad atá in ann an leibhéal feidhmíochta céanna agus an iontaofacht chéanna a sholáthar agus a sholáthraítear le snáithíní atá ann cheana nó a phleanáiltear a imscaradh go hinchreidte laistigh den tréimhse ionchasach ábhartha. Fíorófar seo trí mhapáil agus trí chomhairliúchán poiblí i gcomhréir le mír 4.
4.  

Comhlíonfar na ceanglais seo a leanas go carnach sa mhapáil agus sa chomhairliúchán poiblí dá dtagraítear i mír 3:

(a) 

sainaithneofar sa mhapáil na sprioclimistéir le haghaidh idirghabháil Stáit aisiompair agus cuirfear san áireamh ann na líonraí aisiompair uile atá ann cheana. Is gá na gnéithe ar fad den mhodheolaíocht agus na critéir theicniúla bhunúsacha a úsáidtear chun na sprioclimistéir a mhapáil a chur ar fáil go poiblí. Fíorófar an mhapáil trí chomhairliúchán poiblí i ngach cás;

(b) 

Déanfaidh an t-údarás poiblí inniúil an comhairliúchán poiblí trí phríomh-shaintréithe na hidirghabhála Stáit atá beartaithe agus liosta na limistéar a sainaithníodh sa chleachtadh mapála a fhoilsiú i gcomhréir le pointe (a). Ní mór an fhaisnéis sin a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin a mbeidh rochtain ag an bpobal air ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal náisiúnta. Iarrfar ar pháirtithe leasmhara le linn an chomhairliúcháin phoiblí trácht a dhéanamh ar an idirghabháil Stáit atá beartaithe agus faisnéis a bhfuil bunús léi a chur isteach i gcomhréir le pointe (a) maidir leis na líonraí aisiompair dá gcuid atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh laistigh den tréimhse ama ábhartha. Mairfidh an comhairliúchán poiblí 30 lá ar a laghad.

5.  
Bainfidh an tionscadal lena dtacaítear feabhas mór (athrú ó bhonn) amach i gcomparáid le líonraí aisiompair atá ann cheana nó a bhfuil sé beartaithe go hinchreidte iad a imscaradh laistigh den tréimhse ama ábhartha, arna shainaithint trí mhapáil agus comhairliúchán poiblí a dhéantar i gcomhréir le mír 4. Ní dhéanfar líonraí atá beartaithe go hinchreidte a chur san áireamh chun measúnú a dhéanamh ar an athrú ó bhonn ach amháin i gcás ina bhféadfaí, leis na líonraí sin amháin, feidhmíocht a sholáthar atá comhchosúil le feidhmíocht an líonra Státchistithe atá beartaithe sna sprioclimistéir laistigh den tréimhse ama ábhartha. Tarlóidh athrú ó bhonn i gcás inarb amhlaidh, de thoradh na hidirghabhála fóirdheonaithe, go ndéanfar infheistíocht mhór nua sa líonra aisiompair agus go bhfuil an líonra aisiompair fóirdheonaithe bunaithe ar shnáithíní nó teicneolaíochtaí eile atá in ann an leibhéal céanna feidhmíochta a sholáthar le snáithíní, seachas na líonraí atá ann cheana nó atá pleanáilte go hinchreidte laistigh den tréimhse ama ábhartha. Ní mór infheistíocht 70 % nó níos mó i mbonneagar leathanbhanda a bheith san áireamh san idirghabháil.
6.  

Deonófar an chabhair mar a leanas:

(a) 

leithdháilfear an chabhair ar bhonn nós imeachta roghnúcháin iomaíoch a bheidh oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí agus lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bhunófar ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch;

(b) 

i gcás ina ndéanfar an chabhair a dheonú gan nós imeachta roghnúcháin iomaíoch d’údarás poiblí chun líonra leathanbhanda fhosaithe a imscaradh agus a bhainistiú go díreach nó trí eintiteas inmheánach, ní sholáthróidh an t-údarás poiblí ná an t-eintiteas inmheánach, de réir mar a bheidh, ach seirbhísí mórdhíola tríd an líonra fóirdheonaithe a úsáid. Aon lamháltas nó aon ní eile a thabharfar do thríú páirtí chun an líonra a thógáil nó a oibriú, is trí nós imeachta roghnúcháin iomaíoch oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach a dhéanfar é a leithdháileadh, nós imeachta a bheidh i gcomhréir le prionsabail na rialacha soláthair phoiblí, lena n-urramófar prionsabal neodracht na teicneolaíochta, agus a bheidh bunaithe ar an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch.

7.  
Cuirfidh oibriú an líonra fhóirdheonaithe an rochtain mhórdhíola ar fáil, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (139), faoi choinníollacha cothroma agus neamh-idirdhealaitheacha do lionraí fosaithe agus móibíleacha araon. Deonófar rochtain mhórdhíola ghníomhach ar feadh 10 mbliana ar a laghad ó thús oibriú an líonra agus deonófar rochtain mhórdhíola ar an mbonneagar leathanbhanda ar feadh shaolré na ngnéithe lena mbaineann. Beidh feidhm ag na coinníollacha rochtana céanna maidir leis an líonra ar fad, lena n-áirítear ar chodanna den líonra inar úsáideadh bonneagair atá ann cheana. Forfheidhmeofar na hoibleagáidí rochtana gan beann ar aon athrú in úinéireacht, bainistíocht nó oibriú an líonra. Freastalóidh an líonra Státchistithe ar gach líonra fosaithe agus móibíleach i sprioclimistéir na hidirghabhála aisiompair agus cuirfidh sé 50 % ar a laghad den acmhainn ar fáil do chuardaitheoirí rochtana. Chun go mbeidh an rochtain mhórdhíola éifeachtach agus chun go mbeidh na cuardaitheoirí rochtana in ann seirbhísí a sholáthar, deonófar rochtain mhórdhíola freisin ar chodanna den líonra nach bhfuil Státchistithe nó a d’fhéadfadh nár imscar tairbhí na cabhrach iad, amhail trí rochtain a thabhairt ar threalamh gníomhach fiú mura bhfuil ach bonneagar leathanbhanda á mhaoiniú.
8.  

Beidh an praghas rochtana mórdhíola bunaithe ar cheann amháin de na tagarmharcanna seo a leanas:

(a) 

na meánphraghsanna mórdhíola foilsithe atá i réim i limistéir eile inchomparáide, níos iomaíche den Bhallstát nó den Aontas;

(b) 

na praghsanna rialáilte atá socraithe nó formheasta ag an údarás rialála náisiúnta cheana le haghaidh na margaí agus na seirbhísí lena mbaineann; nó

(c) 

treoshuíomh costais nó modheolaíocht sainordaithe i gcomhréir leis an gcreat rialála earnála.

Gan dochar d’inniúlachtaí an údaráis rialála náisiúnta faoin gcreat rialála, rachfar i ndáil chomhairle leis an údarás rialála náisiúnta maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha le haghaidh rochtana, lena n-áirítear maidir le praghsanna, agus maidir le díospóidí a bhaineann le cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

9.  
Cuirfidh na Ballstáit sásra faireacháin agus aisghlámtha i bhfeidhm más rud é go rachaidh an méid cabhrach a dheonaítear don tionscadal thar EUR 10 mhilliún.
10.  
Chun a áirithiú go mbeidh an chabhair comhréireach fós agus nach ndéanfar róchúiteamh nó tras-fhóirdheonú ar ghníomhaíochtaí nach bhfaigheann cabhair mar thoradh uirthi, déanfaidh tairbhí na cabhrach deighilt chuntasaíochta a áirithiú idir na cistí a úsáidtear chun an líonra Státchistithe a imscaradh agus a oibriú agus cistí eile atá aige.

▼BSECTION 11

Aid for culture and heritage conservation

Article 53

Aid for culture and heritage conservation

1.  
Aid for culture and heritage conservation shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  

The aid shall be granted for the following cultural purposes and activities:

▼M1

(a) 

museums, archives, libraries, artistic and cultural centres or spaces, theatres, cinemas, opera houses, concert halls, other live performance organisations, film heritage institutions and other similar artistic and cultural infrastructures, organisations and institutions;

▼B

(b) 

tangible heritage including all forms of movable or immovable cultural heritage and archaeological sites, monuments, historical sites and buildings; natural heritage linked to cultural heritage or if formally recognized as cultural or natural heritage by the competent public authorities of a Member State;

(c) 

intangible heritage in any form, including folklorist customs and crafts;

(d) 

art or cultural events and performances, festivals, exhibitions and other similar cultural activities;

(e) 

cultural and artistic education activities as well as promotion of the understanding of the importance of protection and promotion of the diversity of cultural expressions through educational and greater public awareness programs, including with the use of new technologies;

(f) 

writing, editing, production, distribution, digitisation and publishing of music and literature, including translations.

3.  

The aid may take the form of:

(a) 

investment aid, including aid for the construction or upgrade of culture infrastructure;

(b) 

operating aid.

4.  

For investment aid, the eligible costs shall be the investment costs in tangible and intangible assets, including:

(a) 

costs for the construction, upgrade, acquisition, conservation or improvement of infrastructure, if at least 80 % of either the time or the space capacity per year is used for cultural purposes;

(b) 

costs for the acquisition, including leasing, transfer of possession or physical relocation of cultural heritage;

(c) 

costs for safeguarding, preservation, restoration and rehabilitation of tangible and intangible cultural heritage, including extra costs for storage under appropriate conditions, special tools, materials and costs for documentation, research, digitalisation and publication;

(d) 

costs for improving the accessibility of cultural heritage to the public, including costs for digitisation and other new technologies, costs to improve accessibility for persons with special needs (in particular, ramps and lifts for disabled persons, braille indications and hands-on exhibits in museums) and for promoting cultural diversity with respect to presentations, programmes and visitors;

(e) 

costs for cultural projects and activities, cooperation and exchange programmes and grants including costs for selection procedures, costs for promotion and costs incurred directly as a result of the project;

5.  

For operating aid, the eligible costs shall be the following:

(a) 

the cultural institution's or heritage site's costs linked to continuous or periodic activities including exhibitions, performances and events and similar cultural activities that occur in the ordinary course of business;

(b) 

costs of cultural and artistic education activities as well as promotion of the understanding of the importance of protection and promotion of the diversity of cultural expressions through educational and greater public awareness programs, including with the use of new technologies;

(c) 

costs of the improvement of public access to the cultural institution or heritage sites and activities including costs of digitisation and of use of new technologies as well as costs of improving accessibility for persons with disabilities;

(d) 

operating costs directly relating to the cultural project or activity, such as rent or lease of real estate and cultural venues, travel expenses, materials and supplies directly related to the cultural project or activity, architectural structures for exhibitions and stage sets, loan, lease and depreciation of tools, software and equipment, costs for access rights to copyright works and other related intellectual property rights protected contents, costs for promotion and costs incurred directly as a result of the project or activity; depreciation charges and the costs of financing are only eligible if they have not been covered by investment aid;

(e) 

costs for personnel working for the cultural institution or heritage site or for a project;

(f) 

costs for advisory and support services provided by outside consultants and service providers, incurred directly as a result of the project.

6.  
For investment aid, the aid amount shall not exceed the difference between the eligible costs and the operating profit of the investment The operating profit shall be deducted from the eligible costs ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism. The operator of the infrastructure is allowed to keep a reasonable profit over the relevant period.
7.  
For operating aid, the aid amount shall not exceed what is necessary to cover the operating losses and a reasonable profit over the relevant period. This shall be ensured ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism.

▼M6

8.  
Maidir le cabhair nach mó ná EUR 2.2 milliún, féadfar uasmhéid na cabhrach a shocrú ag 80 % de na costais incháilithe, mar mhalairt ar chur i bhfeidhm an mhodha dá dtagraítear i míreanna 6 agus 7.

▼B

9.  
►M1  For the activities defined in paragraph 2(f), the maximum aid amount shall not exceed either the difference between the eligible costs and the project's discounted revenues or 70 % of the eligible costs. ◄ The revenues shall be deducted from the eligible costs ex ante or through a clawback mechanism. The eligible costs shall be the costs for publishing of music and literature, including the authors' fees (copyright costs), translators' fees, editors' fees, other editorial costs (proofreading, correcting, reviewing), layout and pre-press costs and printing or e-publication costs.
10.  
Aid to press and magazines, whether they are published in print or electronically, shall not be eligible under this Article.

Article 54

Aid schemes for audiovisual works

1.  
Aid schemes to support the script-writing, development, production, distribution and promotion of audiovisual works shall be compatible with the internal market pursuant to Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Aid shall support a cultural product. To avoid manifest errors in the qualification of a product as cultural, each Member State shall establish effective processes, such as selection of proposals by one or more persons entrusted with the selection or verification against a predetermined list of cultural criteria.
3.  

Aid may take the form of:

(a) 

aid to the production of audiovisual works;

(b) 

pre-production aid; and

(c) 

distribution aid.

4.  

Where a Member States makes the aid subject to territorial spending obligations, aid schemes for the production of audiovisual works may either:

(a) 

require that up to 160 % of the aid granted to the production of a given audiovisual work is spent in the territory of the Member State granting the aid; or

(b) 

calculate the aid granted to the production of a given audiovisual work as a percentage of the expenditure on production activities in the granting Member State, typically in case of aid schemes in the form of tax incentives.

▼M1

In both cases, the maximum expenditure subject to territorial spending obligations shall in no case exceed 80 % of the overall production budget.

For projects to be eligible for aid, a Member State may also require a minimum level of production activity in the territory concerned, but that level shall not exceed 50 % of the overall production budget.

▼B

5.  

The eligible costs shall be the following:

(a) 

for production aid: the overall costs of production of audiovisual works including costs to improve accessibility for persons with disabilities.

(b) 

for pre-production aid: the costs of script-writing and the development of audiovisual works.

(c) 

for distribution aid: the costs of distribution and promotion of audiovisual works.

6.  
The aid intensity for the production of audiovisual works shall not exceed 50 % of the eligible costs.
7.  

The aid intensity may be increased as follows:

(a) 

to 60 % of the eligible costs for cross-border productions funded by more than one Member State and involving producers from more than one Member State;

(b) 

to 100 % of the eligible costs for difficult audiovisual works and co-productions involving countries from the Development Assistance Committee (DAC) List of the OECD.

8.  
The aid intensity for pre-production shall not exceed 100 % of the eligible costs. If the resulting script or project is made into an audiovisual work such as a film, the pre-production costs shall be incorporated in the overall budget and taken into account when calculating the aid intensity. The aid intensity for distribution shall be the same as the aid intensity for production.
9.  
Aid shall not be reserved for specific production activities or individual parts of the production value chain. Aid for film studio infrastructures shall not be eligible under this Article.
10.  
Aid shall not be reserved exclusively for nationals and beneficiaries shall not be required to have the status of undertaking established under national commercial law.SECTION 12

Aid for sport and multifunctional recreational infrastructures

Article 55

Aid for sport and multifunctional recreational infrastructures

1.  
Aid for sport and multifunctional recreational infrastructures shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Sport infrastructure shall not be used exclusively by a single professional sport user. Use of the sport infrastructure by other professional or non-professional sport users shall annually account for at least 20 % of time capacity. If the infrastructure is used by several users simultaneously, corresponding fractions of time capacity usage shall be calculated.
3.  
Multifunctional recreational infrastructure shall consist of recreational facilities with a multi-functional character offering, in particular, cultural and recreational services with the exception of leisure parks and hotel facilities.
4.  
Access to the sport or multifunctional recreational infrastructures shall be open to several users and be granted on a transparent and non-discriminatory basis. Undertakings which have financed at least 30 % of the investment costs of the infrastructure may be granted preferential access under more favourable conditions, provided those conditions are made publicly available.
5.  
If sport infrastructure is used by professional sport clubs, Member States shall ensure that the pricing conditions for its use are made publicly available.
6.  
Any concession or other entrustment to a third party to construct, upgrade and/or operate the sport or multifunctional recreational infrastructure shall be assigned on a open, transparent and non-discriminatory basis, having due regard to the applicable procurement rules.
7.  

The aid may take the form of:

(a) 

investment aid, including aid for the construction or upgrade of sport and multifunctional recreational infrastructure;

(b) 

operating aid for sport infrastructure;

8.  
For investment aid for sport and multifunctional recreational infrastructure the eligible costs shall be the investment costs in tangible and intangible assets.
9.  
For operating aid for sport infrastructure the eligible costs shall be the operating costs of the provision of services by the infrastructure. Those operating costs include costs such as personnel costs, materials, contracted services, communications, energy, maintenance, rent, administration, etc., but exclude depreciation charges and the costs of financing if these have been covered by investment aid.
10.  
For investment aid for sport and multifunctional recreational infrastructure, the aid amount shall not exceed the difference between the eligible costs and the operating profit of the investment. The operating profit shall be deducted from the eligible costs ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism.
11.  
For operating aid for sport infrastructure, the aid amount shall not exceed the operating losses over the relevant period. This shall be ensured ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism.

▼M6

12.  
Maidir le cabhair nach mó ná EUR 2.2 milliún, féadfar uasmhéid na cabhrach a shocrú ag 80 % de na costais incháilithe, mar mhalairt ar chur i bhfeidhm an mhodha dá dtagraítear i míreanna 10 agus 11.

▼BSECTION 13

Aid for local infrastructures

Article 56

Investment aid for local infrastructures

1.  
Financing for the construction or upgrade of local infrastructures which concerns infrastructure that contribute at a local level to improving the business and consumer environment and modernising and developing the industrial base shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempt from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
This Article shall not apply to aid for infrastructures that is covered by other sections of Chapter III of this Regulation with the exception of Section 1 — Regional aid. This Article shall also not apply to airport infrastructure and port infrastructure.
3.  
The infrastructure shall be made available to interested users on an open, transparent and non-discriminatory basis. The price charged for the use or the sale of the infrastructure shall correspond to market price.
4.  
Any concession or other entrustment to a third party to operate the infrastructure shall be assigned on an open, transparent and non-discriminatory basis, having due regard to the applicable procurement rules.
5.  
The eligible costs shall be the investment costs in tangible and intangible assets.
6.  
The aid amount shall not exceed the difference between the eligible costs and the operating profit of the investment. The operating profit shall be deducted from the eligible costs ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism.
7.  
Dedicated infrastructure shall not be exempted under this Article.

▼M1SECTION 14

Aid for regional airports

Article 56a

Aid for regional airports

1.  
Investment aid to an airport shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in paragraphs 3 to 14 of this Article and in Chapter I are fulfilled.
2.  
Operating aid to an airport shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) of the Treaty, provided that the conditions laid down in paragraphs 3, 4, 10 and 15 to 18 of this Article and in Chapter I are fulfilled.
3.  
The airport shall be open to all potential users. In the case of physical limitation of capacity, the allocation shall take place on the basis of pertinent, objective, transparent and non-discriminatory criteria.
4.  
The aid shall not be granted for the relocation of existing airports or for the creation of a new passenger airport, including the conversion of an existing airfield into a passenger airport.
5.  
The investment concerned shall not exceed what is necessary to accommodate the medium-term expected traffic on the basis of reasonable traffic forecasts.
6.  
The investment aid shall not be granted to an airport located within 100 kilometres or 60 minutes travelling time by car, bus, train or high-speed train from an existing airport from which scheduled air services, within the meaning of Article 2(16) of Regulation (EC) No 1008/2008, are operated.
7.  
Paragraphs 5 and 6 shall not apply to airports with average annual passenger traffic of up to 200 000  passengers during the two financial years preceding the year in which aid is actually granted if the investment aid is not expected to result in the airport increasing its average annual passenger traffic to above 200 000 passengers within two financial years following the granting of the aid. Investment aid granted to such airports shall comply either with paragraph 11 or with paragraphs 13 and 14.
8.  
Paragraph 6 shall not apply where the investment aid is granted to an airport situated within 100 kilometres from existing airports from which scheduled air services, within the meaning of Article 2(16) of Regulation (EC) No 1008/2008, are operated, provided the route between each of these other existing airports and the airport receiving the aid necessarily involves either a total travelling time by maritime transportation of at least 90 minutes or air transportation.
9.  
The investment aid shall not be granted to airports with average annual passenger traffic of more than three million passengers during the two financial years preceding the year in which aid is actually granted. The investment aid shall not be expected to result in the airport increasing its average annual traffic to above three million passengers within two financial years following the granting of the aid.
10.  
The aid shall not be granted to airports with average annual freight traffic of more than 200 000 tonnes during the two financial years preceding the year in which aid is actually granted. The aid shall not be expected to result in the airport increasing its average annual freight traffic to above 200 000 tonnes within two financial years following the granting of the aid.
11.  
The investment aid amount shall not exceed the difference between the eligible costs and the operating profit of the investment. The operating profit shall be deducted from the eligible costs ex ante, on the basis of reasonable projections, or through a claw-back mechanism.
12.  
The eligible costs shall be the costs relating to the investments in airport infrastructure, including planning costs.