Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L2366

Rialacha leasaithe le haghaidh seirbhísí íocaíochta in AE

Gabh chuig clár na n-achoimrí

Rialacha leasaithe le haghaidh seirbhísí íocaíochta in AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2015/2366 maidir le seirbhísí íocaíochta ar fud AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Tugtar an bunús dlíthiúil inti le haghaidh forbairt bhreise a dhéanamh ar mhargadh inmheánach a bheidh níos comhtháite le haghaidh íocaíochtaí leictreonacha laistigh den Aontas Eorpach.
 • Cuireann sé rialacha cuimsitheacha i bhfeidhm le haghaidh seirbhísí íocaíochta*, agus é mar sprioc íocaíochtaí idirnáisiúnta a dhéanamh (laistigh den Aontas Eorpach) chomh héasca, chomh héifeachtúil agus chomh slán le híocaíochtaí laistigh de thír aonair.
 • Féachtar inti le margaí íocaíochta a oscailt d’iontrálaithe nua a mbeadh níos mó iomaíochais, níos mó roghanna agus praghsanna níos fearr do thomhaltóirí mar thoradh orthu.
 • Soláthraítear an t-ardán dleathach is gá inti freisin le haghaidh Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA).

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Féachtar sa treoir freisin leis na rialacha AE reatha le haghaidh íocaíochtaí leictreonacha a fheabhsú. Cuirtear san áireamh inti seirbhísí íocaíochta nuálacha atá ag teacht chun cinn, cosúil le híocaíochtaí ar an idirlíon agus le fón póca.
 • Leagtar amach rialacha sa treoir maidir leo seo a leanas:
  • dian-cheanglais slándála le haghaidh íocaíochtaí leictreonacha agus sonraí airgeadais tomhaltóirí a chosaint, ag cinntiú go ndéanfar fíordheimhniú sábháilte agus go laghdófar an baol calaoise;
  • trédhearcacht na gcoinníollacha agus na gceanglas faisnéise maidir le seirbhísí íocaíochta;
  • cearta agus oibleagáidí úsáideoirí agus soláthróirí seirbhísí íocaíochta.
 • Comhlánaítear an treoir le Rialachán (AE) 2015/751 lena gcuirtear caidhp ar tháillí idirmhalartaithe a ghearrtar idir bainc ar idirbhearta a dhéantar le cártaí. Táthar ag súil go laghdóidh sé seo na costais ar cheannaithe agus iad ag glacadh le cártaí dochair agus creidmheasa tomhaltóirí.

I dtreo margadh íocaíochtaí níos comhtháite in AE

Leagtar síos sa treoir sraith rialacha atá soiléir agus cuimsitheach a bheidh le cur i bhfeidhm maidir le soláthraithe seirbhísí nuálacha íocaíochta atá ann cheana agus soláthraithe nua. Féachtar sna rialacha sin lena áirithiú gur féidir leis na himreoirí sin dul san iomaíocht ar théarmaí cothroime, rud a chruthóidh níos mó éifeachtúlachta, rogha agus trédhearcacht seirbhísí íocaíochta, agus a neartóidh muinín na dtomhaltóirí i margadh íocaíochtaí comhchuibhithe ag an am céanna.

Margadh AE a oscailt do sheirbhísí agus soláthraithe nua

Tá sé mar aidhm freisin leis an treoir margadh íocaíochtaí AE a oscailt do chuideachtaí a thairgeann seirbhísí íocaíochta dírithe ar an tomhaltóir nó ar ghnóthaí bunaithe ar rochtain ar fhaisnéis maidir leis an gcuntas íocaíochta, go háirithe:

 • seirbhísí faisnéise maidir le cuntas ina dtugtar deis d’úsáideoir seirbhíse íocaíochta forbhreathnú a fháil ar a staid airgeadais ag aon am, rud a thugann deis d’úsáideoirí bainistiú níos fearr a dhéanamh ar a gcuid airgid phearsanta;
 • seirbhísí tionscnaimh íocaíochta ina dtugtar deis do thomhaltóirí íoc trí aistriú creidmheasa simplí do na rudaí a cheannaíonn siad ar líne, agus tugtar an deimhniú do cheannaithe go bhfuil an íocaíocht tionscanta ionas gur féidir earraí a scaoileadh nó seirbhísí a sholáthar gan mhoill.

Cearta tomhaltóirí

 • Feabhsaítear cearta tomhaltóirí, lena n-áirítear:
  • dliteanas laghdaithe le haghaidh íocaíochtaí neamhúdaraithe ó €150 go €50;
  • ceart maidir le haisíocgan choinníoll i gcás dochar díreach in euro;
  • deireadh le formhuirir chun cárta dochair nó creidmheasa tomhaltóirí a úsáid.
 • Cuirfidh an Coimisiún Eorpach bileog eolais leictreonach a bheidh éasca a thuiscint le chéile faoi thús 2018 ina dtabharfar liosta de chearta tomhaltóirí faoin treoir agus dlí AE gaolmhar.

Údarú institiúidí íocaíochta

Ní chuirtear athrú mór leis an treoir ar na coinníollacha maidir le húdarú a dheonú mar institiúidí íocaíochta, cé go n-iarrfar ar institiúidí íocaíochta a thairgeann seirbhísí faisnéise maidir le cuntais árachas slánaíochta gairmiúil a bheith acu mar choinníoll den údarú. Tá rialacha sa treoir freisin maidir le maoirseacht institiúidí íocaíochta údaraithe, mar aon le bearta nuair a tharlaíonn neamhchomhlíonadh.

Ról an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (EBA)

Tá ról EBA neartaithe d’fhonn:

 • lárchlár d’institiúidí íocaíochta údaraithe a fhorbairt a bheidh inrochtana go poiblí, a choinneoidh na húdaráis náisiúnta cothrom le dáta;
 • cuidiú chun díospóidí a réiteach idir údaráis náisiúnta;
 • caighdeáin rialála theicniúla a fhorbairt maidir le fíordheimhniú láidir custaiméirí agus bealaí cumarsáide slána nach mór do gach soláthróir seirbhíse íocaíochta cloí leo;
 • comhar agus malartú faisnéise a fhorbairt idir údaráis mhaoirseachta.

Déanann an treoir aisghairm ar Treoir 2007/64/CE ón 13 Eanáir 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 12 Eanáir 2016. Ní mór do thíortha AE í a ionchorprú sa dlí náisiúnta faoin 13 Eanáir 2018.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMA

Seirbhísí íocaíochta: seirbhísí ina gcumasaítear d’airgead tirim a thaisceadh i gcuntas bainc nó a aistarraingt as, mar shampla, chomh maith leis na hoibríochtaí go léir a theastaíonn chun an cuntas a fheidhmiú. Is féidir aistrithe cistí, dochair dhíreacha, aistrithe creidmheasa agus íocaíochtaí cártaí a áireamh anseo. Ní chumhdaítear idirbhearta ar pháipéar leis an treoir seo.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoracha 2002/65/CE, 2009/110/CE agus 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lgh. 35-127)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir (AE) 2007/64/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoracha 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE agus 2006/48/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 97/5/CE (IO L 319, 5.12.2007, lgh. 1-36)

Tá leasuithe leanúnacha ar Threoir 2007/64/CE ionchorpraithe sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe le haghaidh idirbheart íocaíochta a dhéantar le cártaí (IO L 123, 19.5.2015, lgh. 1-15)

Nuashonraithe 08.03.2017

Barr