EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fiontair bheaga agus mheánmhéide

Fiontair bheaga agus mheánmhéide

Le Moladh 2003/361 ón gCoimisiún, sainmhínítear fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) mar chuideachtaí a bhfuil a líon foirne agus a n-ualach eacnamaíoch faoi bhun teorainneacha áirithe.

  • bíonn suas le 250 fostaí i gcuideachta mheánmhéide agus bíonn láimhdeachas suas le €50 milliún nó clár comhardaithe iomlán suas le €43 milliún acu;
  • bíonn suas le 50 fostaí i gcuideachta bheag agus bíonn láimhdeachas nó clár comhardaithe iomlán suas le €10 milliún acu;
  • bíonn suas le 10 bhfostaí i micrifhiontar agus bíonn láimhdeachas nó clár comhardaithe iomlán suas le €2 mhilliún acu.

Tá os cionn 23 milliún FBM san Aontas Eorpach (AE), agus is ionann iad agus 99 % de ghnólachtaí agus dhá cheann as gach trí phost san earnáil phríobháideach. Is spreagthóir mór ar an ngeilleagar iad.

Spreagann an tAontas Eorpach úsáid an tsainmhínithe sin ar FBManna mar thagairt, lena n-áirítear Ballstáit an AE. Ina theannta sin, níl sé ceangailteach ach amháin maidir le hábhair áirithe amhail Státchabhair agus cur chun feidhme cistí struchtúracha nó cláir eile de chuid an Aontais.

Tá cláir éagsúla de chuid an Aontais ann a thacaíonn le hobair ar shaincheisteanna a bhaineann le FBManna, go háirithe clár an mhargaidh aonair.

Áirítear ar aidhmeanna ginearálta Chlár an Mhargaidh Aonair (2021-2027) de chuid an AE feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, go háirithe chun an pobal, tomhaltóirí agus gnólachtaí, go háirithe FBManna, a chosaint agus a chumhachtú.

  • Laistigh den chlár sin, tá buiséad sonrach (EUR1 billiún) ar fáil do thionscadail agus do ghníomhaíochtaí a bhaineann le FBManna. Is é an príomhchuspóir atá ann dul i ngleic leis na príomhdhúshláin atá os comhair na ngnólachtaí sin ó thaobh iomaíochais agus inbhuanaitheachta de. Díríonn na gníomhaíochtaí a dtacaítear leo faoi chomhchuid an chláir seo freisin ar spriocanna amhail fiontraíocht, deiseanna nua gnó (lena n-áirítear rochtain ar mhargaí) a chur chun cinn, iomaíochas na n-éiceachóras tionsclaíoch a neartú agus slabhraí luacha tionsclaíocha a fhorbairt.
  • Go ginearálta, is iad soláthraithe tacaíochta agus comhlachtaí eile atá páirteach i gcomhar le FBManna a chuireann na tionscadail agus na gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht faoi chomhchuid an chláir seo chun feidhme. Cuireann cuid de na tionscadail sin maoiniú tríú páirtí ar fáil freisin d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide a bhfuil baint acu le réitigh nó seirbhísí a dhearadh, a thástáil agus a chur chun feidhme.
  • Ní clár infheistíochta é clár an mhargaidh aonair agus an chomhpháirt FBM a bhaineann leis. Cuirfear tacaíocht ar fáil d’infheistíochtaí gnó trí ionstraimí eile de chuid an Aontais amhail InvestEU agus na cistí struchtúracha.

FÉACH FREISIN

Top