Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Creidiúnú agus faireachas margaidh

Creidiúnú agus faireachas margaidh

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 — ina leagtar síos na ceanglais maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le margaíocht táirgí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Leagtar síos rialacha comónta ann chun creidiúnú a thabhairt do chomhlachtaí a áirithíonn go gcloíonn táirgí neamhbhia san Aontas Eorpach (AE) le ceanglais áirithe.
 • Bunaítear córas faireachais leis chun leibhéal ard sábháilteachta a ráthú do na táirgí sin agus a áirithiú tríd is tríd go gcloíonn siad le ceanglais infheidhme.
 • Leagtar síos rialacha freisin maidir le rialuithe ar allmhairí lasmuigh den Aontas Eorpach; agus leagtar síos na prionsabail ghinearálta le haghaidh marcáil CE*.

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta

 • Ní mór do thíortha AE:
  • eagraíocht creidiúnaithe náisiúnta aonair neamhbhrabúis a cheapadh;
  • a áirithiú go bhfuil dóthain airgid agus foirne ag an eagraíocht chun a cuid dualgas a chomhlíonadh;
  • monatóireacht a dhéanamh ar an eagraíocht chun a áirithiú go gcomhlíonann sí na ceanglais atá tugtha;
  • na sonraí ábhartha a chur in iúl don Choimisiún Eorpach a dhréachtaíonn liosta atá ar fáil go poiblí de na heagraíochtaí náisiúnta éagsúla.
 • Ní mór do na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta:
  • a chinneadh cibé an bhfuil eagraíochtaí aonair um measúnú comhréireachta* inniúil lena gcuid oibre a dhéanamh agus a bhfeidhmíocht a fhaire;
  • deimhnithe creidiúnaithe a shrianadh, a chur ar fionraí nó a aistarraingt d’eagraíochtaí measúnaithe nach bhfuil in ann a gcuid dualgas a chur i gcrích;
  • a bheith oibiachtúil agus neamhchlaonta le rialuithe éifeachtúla bainistíochta agus rialuithe inmheánacha iomchuí i bhfeidhm;
  • aontú le meastóireacht phiara;
  • comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta eile a chur ar an eolas maidir lena ngníomhaíochtaí um measúnú comhréireachta;
  • faisnéis atá ar fáil don phobal maidir lena gcuid oibre a chur ar fáil go rialta.
 • Déanann Comhar na hEorpa um Chreidiúnú bainistiú ar na meastóireachtaí piara d’fhonn caighdeán na seirbhísí a sholáthraíonn na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a áirithiú.

Faireachas margaidh agus rialuithe allmhairithe AE

 • Ní mór do thíortha AE:
  • faireachas margaidh a eagrú agus a chur i gcrích d’fhonn sábháilteacht táirgí a áirithiú;
  • táirgí a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh do shláinte nó do shábháilteacht úsáideoirí a tharraingt siar, a shrianadh nó a chosc agus an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach faoin ngníomh atá glactha acu;
  • nósanna imeachta a leagan síos chun gearáin a láimhseáil agus chun déileáil leo;
  • a áirithiú go gceaptar údaráis fhaireachais margaidh náisiúnta agus go dtugtar dóthain acmhainní dóibh chun a gcuid tascanna a chur i gcrích;
  • a áirithiú go gcomhoibríonn agus go malartaíonn údaráis fhaireachais margaidh náisiúnta faisnéis lena chéile;
  • rialacha a leagan síos maidir le pionóis, ina bhféadfaí smachtbhannaí coiriúla a áireamh, as sáruithe tromchúiseacha ar an dlí.
 • Ní mór d’údaráis fhaireachais margaidh:
  • seiceálacha iomchuí a dhéanamh ar scála leordhóthanach, agus measúnuithe riosca, gearáin agus faisnéis eile á gcur san áireamh;
  • rabhadh a thabhairt d’úsáideoirí ina dtír féin maidir le haon chontúirtí a dtagann siad orthu;
  • córas mearfhaisnéise (RAPEX) AE a chur ar an eolas maidir le haon rioscaí tromchúiseacha;
  • faisnéis a mhalartú ar chomhlíonadh táirge trí bhunachar sonraí comónta AE;
  • comhoibriú le húdaráis i dtíortha AE eile.
 • Féadfaidh údaráis náisiúnta custaim cosc a chur ar dhíol táirge allmhairithe in AE má chreideann siad go gcruthaíonn sé riosca tromchúiseach do shláinte, do shábháilteacht, don chomhshaol nó d’aon leas poiblí eile.
 • Ní fhéadfaidh ach monaróir nó duine éigin a bhfuil sainordú aige nó aici feidhmiú thar a gceann marcáil CE a chur ar tháirge, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann sé na caighdeáin chomhréireachta go léir.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2010.

CÚLRA

 • Tá sé riachtanach nach gcruthódh táirgí neamhbhia atá in ann bogadh faoi shaoirse idir tíortha AE dainséar don phobal, don chomhshaol nó don tslándáil tríd is tríd.
 • Is cuid de chóras foriomlán é creidiúnú ina n-áirítear measúnú comhréireachta agus faireachas margaidh. Comhlánaíonn na forálacha sa rialachán maidir leis an gceann deiridh sin na cinn atá leagtha síos i bpíosaí eile reachtaíochta AE.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Marcáil CE: marcáil a úsáideann monaróirí chun a chur in iúl go gcloíonn an t-earra le caighdeáin chomhréireachta dlíthiúla AE.

Comhlacht um measúnú comhréireachta: comhlacht a dhéanann gníomhaíochtaí ina n-áirítear calabrú, tástáil, deimhniú agus cigireacht.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 ina leagtar amach na ceanglais i dtaca le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le margaíocht táirgí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 30-47)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lgh. 4-17)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2001/95/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le creat coiteann le haghaidh margaíocht táirgí, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 82-128)

Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 ina leagtar síos na nósanna imeachta a bhaineann le rialacha teicniúla náisiúnta áirithe a chur i bhfeidhm ar tháirgí a ndéantar margaíocht dhlíthiúil orthu i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 21-29)

Nuashonraithe 14.02.2017

Top