Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin

Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 81/462/CEE lena dtugtar an Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin i gcrích

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Tugtar i gcrích léi Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin thar ceann an Aontais Eorpaigh (AE) agus thíortha AE.
 • Faoin gcoinbhinsiún seo, gabhann na páirtithe (i.e. na tíortha AE a rinne an Coinbhinsiún a dhaingniú) orthu féin oibriú le chéile chun a scaoileadh truailleán aeir a theorannú, a laghdú agus a chosc de réir a chéile d’fhonn an truailliú trasteorann, a tharlaíonn mar thoradh air, a chomhrac.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhínítear truailliú aeir trasteorann fadraoin mar sceitheadh substaintí, go díreach nó go hindíreach, de bharr ghníomhaíocht an duine, isteach san aer a bhfuil éifeachtaí díobhálacha acu ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol i dtír eile agus nach féidir rannchuidiú na bhfoinsí astaíochtaí aonair nó grúpaí foinsí a idirdhealú.

Forbraíodh ocht bprótacal, ar an iomlán, faoin gcoinbhinsiún seo:

Comhar beartais

Ceanglaítear leis an gcoinbhinsiún ar a pháirtithe conarthacha beartais agus straitéis iomchuí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, córais bainistíochta um cháilíocht aeir go háirithe.

Comhaontaíonn na páirtithe conarthacha bualadh le chéile go rialta (go bliantúil ar a laghad) chun an cur chun cinn atá déanta a mheas agus idirchaidreamh a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an gcoinbhinsiún.

Comhar eolaíochta

Comhaontaíonn na páirtithe iarrachtaí comhbheartaithe maidir le taighde agus forbairt a dhéanamh, go háirithe, chun astaíochtaí na bpríomhthruailleán aeir a laghdú, chun faireachán a dhéanamh ar rátaí astaíochtaí agus ar thiúchan na dtruailleán seo, chomh maith le tuiscint a fháil ar na hiarmhairtí a bhaineann leis na truailleáin seo ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol.

Malartú faisnéise

Comhaontaíonn na páirtithe faisnéis a mhalartú, go háirithe, maidir le sonraí a bhaineann le:

 • astaíochtaí príomhthruailleán aeir (ag tosú le dé-ocsaíd sulfair) agus a n-iarmhairtí;
 • gnéithe ar dócha go ndéanfaí athruithe suntasacha leo ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (go háirithe maidir le beartais náisiúnta agus forbairt tionscail);
 • teicneolaíochtaí rialaithe chun truailliú aeir a laghdú; agus
 • beartais agus straitéis náisiúnta chun príomhthruailleáin aeir a chomhrac.

Comhar maidir le faireachán a dhéanamh ar thruailliú

 • Comhaontaíonn na páirtithe páirt a ghlacadh sa chomharchlár chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar tharchur fadraoin truailleán aeir san Eoraip (EMEP). Is é is aidhm leis an gclár seo, a mhaoinítear a ghníomhaíochtaí faoi phrótacal eile (Prótacal EMEP), an méid seo a leanas a sholáthar do na páirtithe sa choinbhinsiún:
  • faisnéis eolaíochta maidir le faireachán a dhéanamh ar an atmaisféar, samhlacha ríomhaire-bhunaithe;
  • measúnú a dhéanamh ar astaíochtaí; agus
  • réamh-mheastacháin a fhorbairt.
 • Leis an gCoinbhinsiún, chun go n-éireodh leis an gcomhar seo, ceadaítear:
  • an clár, a bhí dírithe ar fhaireachán a dhéanamh ar dhé-ocsaíd sulfair agus ar shubstaintí ghaolmhara ar dtús, a leathnú chuig príomhthruailleáin eile;
  • faireachán a dhéanamh ar chomhdhéanamh ábhar atá soghabhálach i leith éilliúcháin ag na truailleáin seo (uisce, ithir agus fásra), chomh maith leis na hiarmhairtí ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol;
  • sonraí eolaíocha agus meitéareolaíocha a ghiniúint a bhaineann le próisis le linn an tarchuir;
  • modhanna caighdeánaithe nó inchomparáide um fhaireachán agus um shamhaltú a úsáid;
  • EMEP a chomhtháthú isteach i gcláir náisiúnta agus idirnáisiúnta iomchuí;
  • malartú rialta sonraí arna bhfáil trí fhaireachán.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH AGUS AN CHOINBHINSIÚIN I BHFEIDHM?

Tá an cinneadh i bhfeidhm ón 11 Meitheamh 1981.

Tháinig an Coinbhinsiún i bhfeidhm an 16 Márta 1983, 90 lá i ndiaidh dháta taiscthe an 24ú ionstraime daingniúcháin, glactha, ceadaithe nó aontachais.

CÚLRA

 • Bunaítear le Coinbhinsiún na Ginéive ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin córas trínar féidir le rialtais comhoibriú le chéile d’fhonn an tsláinte agus an comhshaol a chosaint ó thruailliú aeir a d’fhéadfadh cur as do roinnt tíortha. Síníodh an coinbhinsiún i 1979 sa Ghinéiv, laistigh de chreat Choimisiúin Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) agus cuireadh i bhfeidhm é i 1983.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 81/462/CEE an 11 Meitheamh 1981 ón gComhairle ar thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981)

Coinbhinsiún ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin — Réiteach ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin (IO L 171, 27.6.1981)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 86/277/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1986 ar thabhairt i gcrích Phrótacal 1979 maidir le truailliú aeir trasteorann fadraoin ar mhaoiniú fadtéarmach an chomharchláir chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar tharchur fadraoin truailleán aeir san Eoraip (EMEP) (IO L 181, 4.7.1986, lch. 1)

Cinneadh 93/361/EEC ón gComhairle an 17 Bealtaine 1993 maidir le haontachas an Chomhphobail do Phrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún (1979) na Ginéive ar thruailliú aeir trasteorann fadraoin maidir le hastaíochtaí ocsaídí nítrigine nó a bhfloscanna trasteorann (IO L 149, 21.6.1993, lgh. 14-15)

Cinneadh 98/686/CEE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt an Phrótacail a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 i gcrích maidir le truailliú aeir trasteorann fadraoin ar laghduithe breise a dhéanamh ar astaíochtaí sulfair (IO L 326, 3.12.1998, lch. 34)

Treoir 1999/13/CE an 11 Márta 1999 maidir le teorainn a chur le hastaíochtaí comhdhúile soghalaithe orgánacha de bharr tuaslagóirí orgánacha a úsáid i ngníomhaíochtaí agus i suiteálacha áirithe (IO L 85, 29.3.1999, lgh. 1-22)

Cinneadh 2001/379/CE ón gComhairle an 4 Aibreán 2001 maidir le formheas an Phrótacail, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Throma (IO L 134, 17.5.2001, lch. 40)

Cinneadh 2003/507/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2003 maidir le haontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an bPrótacal a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin chun Aigéadú, Eotrófú agus Ózón ar Leibhéal na Talún a laghdú (IO L 179, 17.7.2003, lgh. 1-2)

Cinneadh 2004/259/EC ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le tabhairt i gcrích Phrótacal 1988, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Thruailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha (IO L 81, 19.3.2004, lgh. 35-36)

Cinneadh (AE) 2016/768 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir le Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Mhiotail Throma (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 8-20)

Cinneadh 2016/769 ón gComhairle an 21 Aibreán 2016 maidir leis na Leasuithe ar Phrótacal 1998 a ghlacadh, a ghabhann le Coinbhinsiún 1979 ar Thruailliú Aeir Trasteorann Fadraoin ar Thruailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha (IO L 127, 18.5.2016, lgh. 21-31)

Nuashonraithe 08.12.2016

Top