EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eisitheoirí urrús - eolas níos trédhearcaí

Eisitheoirí urrús - eolas níos trédhearcaí

ACHOIMRE AR:

Treoir 2004/109/CE – ceanglais trédhearcachta i ndáil le heolas faoi eisitheoirí a nglactar lena n-urrúis chun trádála ar mhargadh rialaithe

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Féachtar leis an treoir seo feabhas a chur ar eolas a thugtar d’infheisteoirí maidir le heisitheoirí urrús a nglactar leo chun trádála ar mhargadh rialaithe, atá lonnaithe nó atá ag feidhmiú i dtír AE. Tá éileamh ann ar na tíortha AE eolas tréimhsiúil airgeadais a fhoilsiú faoina n-ioncam i gcaitheamh na bliana airgeadais. Chomh maith leis sin, éilítear orthu eolas a fhoilsiú go leanúnach maidir le céatadáin thábhachtacha chearta vótála a bhíonn á sealbhú acu.

Leasaíodh an treoir um thrédhearcacht sa bhliain 2013, le Treoir 2013/50/AE. Féachann an leasú sin leis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • an t-ualach riaracháin a bhí ar eisitheoirí beaga agus ar eisitheoirí meánacha a laghdú, chun a rochtain ar chaipiteal a fheabhsú;
  • éifeachtúlacht an chóras trédhearcachta a fheabhsú, go háirithe maidir le heolas faoi úinéireacht chorparáideach a fhoilsiú.

Ba ghá Treoir 2013/50/AE a ionchorprú i ndlí náisiúnta na dtíortha AE faoin 26 Samhain 2015.

Eolas tréimhsiúil airgeadais

Baineann eolas tréimhsiúil le staid airgeadais eisitheoir na n-urrús agus le staid airgeadais na bhfiontar atá á rialú aige. Ní mór d’eisitheoirí urrús tuarascálacha bliantúla airgeadais, mar aon le tuarascálacha eatramhacha airgeadais (“ráitis eatramhacha bainistíochta”), a scileadh, mura bhfuil tuarascálacha ráithiúla airgeadais á bhfoilsiú acu cheana féin.

Mar sin féin, baineadh faoin Treoir 2013/50/AE an oibleagáid chun ráiteas eatramhach nó tuarascáil ráithiúil airgeadais a fhoilsiú. Os a choinne sin, ní mór an tuarascáil airgeadais a chur ar fáil don phobal i gcomhair deich mí ar a laghad anois, seachas i gcomhair cúig mhí.

Fógra maidir le cearta tábhachtacha vótála a bheith á sealbhú

Nuair a fhaigheann nó nuair a thugann suas scairshealbhóir scaireanna de chuid eisitheora a nglactar lena chuid scaireanna i gcomhair séanta ar mhargadh rialaithe, a mbaineann cearta vótála leo, ní mór go gcuirfeadh an scairshealbhóir in iúl don eisitheoir céatadán na cearta vótála atá á shealbhú aige/aici i ndiaidh na hoibríochta. Bíonn feidhm ag an riail seo má shroicheann an céatadán faoi úinéireacht tairseacha áirithe (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 agus 75 %) nó má sháraíonn nó má thiteann an céatadán faoi na tairseacha seo. Is fíor é seo chomh maith i gcásanna eile ina bhfuil ceart ag duine nádúrtha nó ag duine dlítheanach cearta vótála a fháil, a thabhairt suas nó a fheidhmiú.

Le Treoir 2013/50/AE, leathnaítear an oibleagáid chun sárú na tairsí a chur in iúl chuig ionstraimí airgeadais a sholáthraíonn teidlíocht nó an cumas scaireanna a fháil lena mbaineann éifeacht inchomparáide eacnamaíoch. Chun sárú na tairsí a mheas, ní mór don sealbhóir scaireanna le hionstraimí airgeadais eile a cheadú.

Nuair a chuirtear sárú na tairsí in iúl, rud ar gá a dhéanamh chomh tapa agus is féidir, soláthraítear an t-eolas seo: dáileadh nua na cearta vótála, aitheantóir an scairshealbhóra, dáta an athraithe agus an tairseach vótaí a sroicheadh.

Íocaíochtaí a dhéantar le rialtais a thuairisciú

Is beart nua é seo a tugadh isteach faoi Threoir 2013/50/AE. Faoin treoir seo, cuirtear d’oibleagáid ar chuideachtaí liostaithe atá ag feidhmiú i dtionscail eastóscacha (ola, gás agus mianraí) agus i bhforaoiseacht íocaíochtaí a dhéantar le rialtais sna tíortha ina bhfuil siad i mbun gníomhaíochta a dhearbhú i dtuarascáil ar leith a chuirtear le chéile go bliantúil.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 20 Eanáir 2005. Bhí ar thíortha AE í a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 20 Eanáir 2007

ACHT

Treoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le comhchuibhiú cheanglais trédhearcachta i ndáil le heolas faoi eisitheoirí a nglactar lena n-urrúis chun trádála ar mhargadh rialaithe, agus lena leasaítear Treoir 2001/34/CE. (IO L 390, 31.12.2004, lgh. 38–57)

Rinneadh leasuithe faoi seach ar Threoir 2004/109/EC a ionchorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

ACHTANNA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1569/2007 ón gCoimisiún an 21 Nollaig 2007 lena mbunaítear meicníocht chun comhionannas a shocrú maidir leis na caighdeáin chuntasaíochta a chuirtear i bhfeidhm ag eisitheoirí urrús tríú tíortha de bhun na Treorach 2003/71/CE agus na Treorach 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 340, 22.12.2007, lgh. 66–68). Féach leagan comhdhlúite.

Moladh 2007/657/CE ón gCoimisiún an 11 Deireadh Fómhair 2007 maidir le gréasán leictreonach na meicníochtaí a cheaptar go hoifigiúil i gcomhair stóráil lárnach an eolais rialaithe dá dtagraítear i dTreoir 2004/109/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 267, 12.10.2007, lgh. 16–22)

Treoir 2007/14/CE ón gCoimisiún an 8 Márta 2007 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm fhorálacha áirithe na Treorach 2004/109/CE maidir le comhchuibhiú cheanglais trédhearcachta i ndáil le heolas faoi eisitheoirí a nglactar lena n-urrúis chun trádála ar mhargadh rialaithe (IO L 69, 9.3.2007, lgh. 27–36). Féach leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 30.11.2015

Top