Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neamhchosaint oibrithe ar oibreáin bhitheolaíocha a chosaint

Neamhchosaint oibrithe ar oibreáin bhitheolaíocha a chosaint

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2000/54/CE – Oibrithe a chosaint ar rioscaí a bhaineann le bheith faoi lé oibreán bitheolaíoch ar an láthair oibre

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti rialacha maidir le measúnú riosca agus teorannú murar féidir neamhchosaint sláinte agus sábháilteachta oibrithe ar oibreáin bhitheolaíocha a sheachaint.

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an treoir seo déantar sláinte agus sábháilteacht oibrithe a fhágtar gan chosaint ar oibreáin bhitheolaíocha* (e.g. miocrorgánaigh* nó saothráin cheall*) agus iad i mbun a gcuid oibre a chosaint.

Déantar oibreáin bhitheolaíocha a rangú ina 4 ghrúpa, de réir an riosca ionfhabhtaithe a bhaineann leo:

 • i ngrúpa 1 áirítear oibreáin nach dócha go gcothóidh siad galar daonna;
 • i ngrúpa 2 áirítear oibreáin ar féidir leo galar daonna a chothú ach nach dócha go leathnódh sé go dtí an pobal, agus a bhfuil cóir leighis éifeachtach ar fáil dó;
 • i ngrúpa 3 áirítear oibreáin ar féidir leo galar daonna a chothú agus a d’fhéadfadh leathnú go dtí an pobal, cé gur féidir é a chosc agus go bhfuil cóir leighis ar fáil dó;
 • i ngrúpa 4 áirítear oibreáin ar féidir leo galar tromchúiseach daonna a chothú. Gabhann riosca mór leo go leathnóidh siad go dtí an pobal, agus níl aon chóir leighis éifeachtach ar fáil dóibh.

Measúnú riosca

Ní foláir measúnú riosca a dhéanamh ar gach gníomhaíocht ghairmiúil a d’fhéadfadh oibrithe a fhágáil gan chosaint ar oibreáin bhitheolaíocha. Deimhneofar nádúr, méid agus fad ama na neamhchosanta chun bearta coisctheacha a phleanáil.

Ní mór don fhostóir a bheith rannpháirteach i measúnuithe riosca rialta.

Oibleagáidí fostóirí

Má cheadaíonn an ghníomhaíocht amhlaidh, caithfidh an fostóir oibreáin nach bhfuil dainséarach nó ar lú an dainséar a ghabhann leo a chur in ionad na n-oibreán díobhálach, ag cur san áireamh coinníollacha a n-úsáide agus leibhéal an eolais eolaíoch orthu.

Thairis sin, má tá riosca ann do shábháilteacht nó do shláinte na n-oibrithe, caithfidh an fostóir a chinntiú go laghdófar an riosca sin go leibhéal atá íseal a dhóthain. Féadfaidh an fostóir:

 • líon na n-oibrithe a fhágtar gan chosaint a choinneáil chomh híseal agus is féidir;
 • sceitheadh na n-oibreán isteach sa láthair oibre a rialú, ag baint úsáid as cleachtais theicniúla;
 • bearta cosanta comhchoiteanna agus/nó aonair a eagrú;
 • sceitheadh tionóisceach lasmuigh den láthair oibre a chosc nó a laghdú, ag baint úsáid as bearta sláinteachais;
 • comharthaí foláirimh riosca a shuiteáil;
 • pleananna chun déileáil le timpistí a dhréachtú;
 • foráil a dhéanamh maidir le bailiú, stóráil agus diúscairt na dramhaíola;
 • socruithe a dhéanamh maidir le dálaí láimhseála agus iompair sábháilte d’oibreáin bhitheolaíocha.

Tá sé d’oibleagáid ar an bhfostóir liosta de na hoibrithe a fhágtar gan chosaint ar oibreáin ghrúpa 3 agus nó ghrúpa 4 a choimeád. D’fhéadfaí, i gcásanna áirithe, an liosta a seo a choimeád go ceann 40 bliain. Thairis sin, caithfidh an fostóir a chur in iúl don údarás náisiúnta inniúil nuair a úsáidtear oibreáin bhitheolaíocha ghrúpa 2, ghrúpa 3 nó ghrúpa 4 den chéad uair.

Ar deireadh, caithfidh an fostóir a chinntiú go bhfuil dóthain eolais agus oiliúna ag oibrithe agus/nó a n-ionadaithe, maidir le:

 • rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann dá sláinte;
 • réamhchúraimí le glacadh chun neamhchosaint a chosc;
 • rialacha sláinteachais;
 • éadaí agus trealamh cosanta a úsáid;
 • beart le glacadh i gcás teagmhas.

Má tharlaíonn timpiste nó teagmhas, caithfidh an fostóir a chur in iúl d’oibrithe agus/nó a n-ionadaithe, a luaithe agus is féidir, maidir leis na cúiseanna, na rioscaí agus na bearta atá le glacadh.

Aireachasú sláinte

Caithfidh tíortha AE socruithe a bhunú chun aireachasú sláinte oibrithe a dhéanamh, roimh aon neamhchosaint ar oibreáin bhitheolaíocha agus ina ndiaidh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 6 Samhain 2000. Is códú é ar Threoir 90/679/CEE maidir leis na rioscaí a bhaineann le bheith faoi lé oibreán bitheolaíoch ar an láthair oibre, a aisghairtear léi.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Oibreáin bhitheolaíocha: miocrorgánaigh, lena n-áirítear na cinn a géinmhodhnaíodh, saothráin cheall agus ionpharaisítí duine, a d’fhéadfadh a bheith ábalta aon ionfhabhtú, ailléirge nó tocsaineacht a spreagadh.

Miocrorgánach: eintiteas micribhitheolaíoch, ceallach nó neamhcheallach, atá ábalta macasamhlú nó ábhar géiniteach a aistriú.

Saothrán ceall: fás in-vitro ceall a dhíorthaítear ó orgánaigh ilcheallacha.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2000/54/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2000 maidir le hoibrithe a chosaint ar rioscaí a bhaineann le bheith faoi lé oibreán bitheolaíoch ar an láthair oibre (an seachtú treoir leithleach de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 262, 17.10.2000, lch. 21-45)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a thabhairt isteach chun feabhsúcháin ar shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe ag an obair a spreagadh (IO L 183, 29.6.1989, lch. 1-8)

Corpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 89/391/CEE sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2010/32/EU ón gComhairle an 10 Bealtaine 2010 lena ndéantar an Creat-Chomhaontú maidir le gortuithe géara san ospidéal agus san earnáil cúraim sláinte a chosc arna thabhairt i gcrích ag HOSPEEM agus EPSU (IO L 134, 1.6.2010, lch.66-72)

Nuashonraithe 05.12.2016

Top