EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach

An Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2018/1972 lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leis an treoir:

 • bunaítear sraith rialacha nuashonraithe chun líonraí cumarsáide leictreonaí (teileachumarsáid), seirbhísí teileachumarsáide, agus saoráidí agus seirbhísí gaolmhara a rialú;
 • leagtar amach sainchúraimí d’údaráis náisiúnta rialála agus d’údaráis inniúla eile, agus bunaítear sraith nósanna imeachta lena áirithiú go mbeidh an creat rialála comhchuibhithe ar fud AE;
 • tá sé mar aidhm iomaíocht agus infheistíocht mhéadaithe in 5G* agus líonraí fíor-ardacmhainne a spreagadh, ionas go mbeidh nascacht ardchaighdeáin, ardleibhéal cosanta tomhaltóirí agus rogha mhéadaithe de sheirbhísí digiteacha nuálacha ag gach saoránach agus ag gach gnólacht in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Le cuspóirí ginearálta

 • cuirtear chun cinn nascacht agus glacadh líonraí fíor-ardacmhainne, lena n–áirítear líonraí fostaithe, líonraí móibíleacha agus líonraí gan sreang, do shaoránaigh agus do ghnólachtaí uile AE;
 • cuirtear chun cinn leasanna shaoránaigh AE trí
  • uastairbhí a éascú i gcomhthéacs rogha, praghais agus cáilíochta trí iomaíocht éifeachtach
  • shlándáil líonraí agus seirbhísí a chothabháil
  • chosaint do thomhaltóirí trí rialacha sonracha agus
  • dul i ngleic le riachtanais grúpaí sóisialta faoi leith, go háirithe daoine faoi mhíchumas, daoine scothaosta agus daoine ag a bhfuil riachtanais shóisialta speisialta;
 • iontráil sa mhargadh a éascú agus iomaíocht a chur chun cinn i soláthar líonraí teileachumarsáide agus saoráidí gaolmhara;
 • chur le forbairt an mhargaigh inmheánaigh i líonraí agus seirbhísí teileachumarsáide in AE, trí rialacha comhchoiteanna agus rialachán intuartha a fhorbairt ina mbeidh:
  • úsáid éifeachtach, éifeachtúil agus chomhordaithe as speictream raidió;
  • nuálaíocht oscailte;
  • líonraí tras-Eorpacha a fhorbairt;
  • infhaighteacht agus idir-inoibritheacht seirbhísí ar fud na hEorpa; agus
  • nascacht ceann go ceann.

Freagracht thíortha AE

 • comhoibriú lena chéile agus leis an gCoimisiún Eorpach i bpleanáil straitéiseach agus comhordú an bheartais um speictream raidió, agus trasnaíocht dhíobhálach á seachaint, tríd an nGrúpa um Beartas Speictream Raidió;
 • a áirithiú go dtabharfaidh údarás inniúil faoi na sainchúraimí atá leagtha amach sa treoir;
 • a áirithiú go bhfuil na húdaráis náisiúnta rialála agus údaráis inniúla eile neamhspleách ar mhonaróirí agus ar sholáthraithe seirbhísí trealaimh teileachumarsáide;
 • a áirithiú
  • go bhfuil na húdaráis náisiúnta rialála cosanta ar idirghabháil sheachtrach nó ar bhrú polaitiúil lena bhféadfaí a measúnú neamhspleách a chur i mbaol agus
  • go bhfuil uathriail bhuiséid agus dóthain acmhainní airgeadais agus daonna ag na húdaráis náisiúnta rialála chun na sainchúraimí a sannadh dóibh a dhéanamh.

Cuspóirí agus sainchúraimí úra

Chomh maith le dul in aonad na reachtaíochta reatha agus í a aisghairm, tugtar isteach leis an treoir sraith cuspóirí agus sainchúraimí úra:

 • Tá sé mar aidhm le rialacha neartaithe maidir le tomhaltóirí é a dhéanamh níos éasca aistriú idir soláthraithe seirbhíse agus cosaint níos fearr a thairg, mar shampla, do dhaoine a íocann síntiús le haghaidh seirbhísí cuachta. Bainfidh tomhaltóirí leas as cosaint ardleibhéil chomhchosúil ar fud AE.
 • Cuimsítear sna seirbhísí teileachumarsáide anois seirbhísí a sholáthraítear thar an idirlíon nach n–úsáidtear uimhreacha dóibh, amhail feidhmchláir cur teachtaireachtaí agus an ríomhphost. Tá sé mar aidhm le sásra athbhreithnithe a áirithiú go mbeidh cearta tomhaltóirí láidir i gcónaí agus go gcoinneofar cothrom le dáta i gcónaí iad de réir mar a athróidh samhlacha gnó agus iompar tomhaltóirí.
 • Ní mór rochtain inacmhainne agus dhóthanach ar an idirlíon leathanbhanda a bheith ar fáil do gach tomhaltóir, beag beann ar a suíomh nó ar a n–ioncam.
 • Ba cheart go mbeadh rochtain chomhionann ag daoine faoi mhíchumas ar sheirbhísí teileachumarsáide.
 • Cuirfidh tíortha AE córas rabhadh poiblí ar bun chun foláirimh a chur chuig saoránaigh ar a bhfóin phóca i gcás go dtarlódh tubaiste nádúrtha nó móréigeandáil eile ina limistéar.
 • Ní mór do thíortha AE rialáil intuartha a chur ar fáil d’oibreoirí maidir le ceadúnú speictrim raidió le haghaidh leathanbhanda gan sreang ar feadh 20 bliain ar a laghad chun infheistíocht a chur chun cinn, go háirithe i nascacht 5G; cóineasú méadaithe nósanna imeachta náisiúnta um roghnúchán trí Fhóram um Athbhreithniú Piaraí.
 • Bandaí minicíochta úra le haghaidh nascacht 5G le haghaidh naisc idirlín níos gaiste agus nascacht níos fearr, chomh maith le huainiú comhordaithe ceadúnaithe speictrim agus córas rialála níos éadroime le haghaidh úsáid trealaimh líonraí móibíleacha beaga.
 • Le rialacha maidir le rochtain oibreoirí ar líonraí chun iomaíocht a spreagadh bíonn sé níos éasca do chuideachtaí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar fíor-ardacmhainne (luasanna íoslódála 100 Mbps nó níos mó), lena n–áirítear i limistéir iargúlta, agus rialáil éifeachtach margaidh á háirithiú.
 • Le huirlisí úra rachfar i ngleic le saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcúinsí áirithe margaidh. Beidh rialáil shiméadrach* i bhfeidhm maidir le soláthraithe seirbhíse na cumarsáide leictreonaí i roinnt cásanna an-sonrach chun iomaíocht a áirithiú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 20 Nollaig 2018.

Le Treoir (AE) 2018/1972 athmhúnlaítear Treoir 2002/19/CE, Treoir 2002/20/CE agus Treoir 2002/21/CE (agus na leasuithe orthu ina dhiaidh sin) agus cuirtear an Treoir sin ina n–ionad, arbh éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin mbliain 2003. Tá feidhm ag na rialacha úra i dTreoir (AE) 2018/1972 agus ní mór dlí a dhéanamh dóibh i dtíortha AE faoin 21 Nollaig 2020.

CÚLRA

Féach freisin:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

5G: an ghlúin is déanaí de chumarsáid mhóibíleach cheallach, arb iad a thréithe ardráta sonraí, aga folaigh laghdaithe, coigilteach ar fhuinneamh, laghdú ar chostas, acmhainn chórais níos airde agus nascacht níos fearr le gléasanna.
Rialáil shiméadrach: an rialáil chéanna maidir le gach soláthraí (seachas rialáil neamhshiméadrach lena ndéantar idirdhealú idir na soláthraithe, go ginearálta chun cothrom na Féinne a sholáthar idir soláthraithe lena mbaineann tábhacht níos lú agus tábhacht nó níos mó).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear an Cód um Chumarsáid Leictreonach Eorpach (Athmhúnlú) (IO L 321, 17.12.2018, lgh. 36-214)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009 (IO L 321, 17.12.2018, lgh. 1-35)

Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta chun leibhéal ard slándála líonra agus córas faisnéise a áirithiú ar fud an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lgh. 1-30)

Rialachán (AE) 2015/2120 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 lena leagtar síos bearta maidir le rochtain oscailte ar an idirlíon agus lena leasaítear Treoir 2002/22/CE maidir le seirbhís uilíoch agus cearta úsáideoirí a bhaineann le líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí agus Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 310, 26.11.2015, lgh. 1 -18)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2015/2120 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) 2015/758 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le ceanglais chineálcheadaithe chun an córas eCall infheithicle atá bunaithe ar an tseirbhís 112 a chur in úsáid agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE (IO L 123, 19.5.2015, lgh. 77-89)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2014/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le bearta chun an costas a laghdú a bhaineann le líonraí cumarsáide leictreonaí ardluais a leathnú amach (IO L 155, 23.5.2014, lgh. 1-14)

Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas (IO L 172, 30.6.2012, lgh. 10-35)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Uimh. 243/2012/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena mbunaítear clár beartais ilbhliantúil um an speictream raidió (IO L 81, 21.3.2012, lgh. 7-17)

Cinneadh Uimh. 676/2002/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le creat rialála don bheartas speictream raidió sa Chomhphobal Eorpach (Cinneadh maidir le Speictream Raidió) (IO L 108, 24.4.2002, lgh. 1-6).

Treoir 2002/19/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le rochtain ar líonraí cumarsáide leictreonaí agus ar shaoráidí gaolmhara, agus maidir le hidirnascadh a bheith eatarthu (Treoir maidir le Rochtain) (IO L 108, 24.4.2002, lgh. 7-20)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2002/20/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le húdarú ginearálta líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí (Treoir maidir le hÚdarú) (IO L 108, 24.4.2002, lgh. 21-32)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2002/21/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Márta 2002 maidir le comhchreat rialála do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí (Treoir Réime) (IO L 108, 24.4.2002, lgh. 33-50)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí (Treoir um príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201, 31.7.2002, lgh. 37-47)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 05.06.2019

Top