EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta — sainmhínithe ar chionta sceimhlitheoireachta agus tacaíocht d’íospartaigh

An comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta — sainmhínithe ar chionta sceimhlitheoireachta agus tacaíocht d’íospartaigh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2017/541 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Is é is aidhm léi dlí AE a chur in oiriúint chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac i bhfianaise na mbagairtí sceimhlitheoireachta atá ag teacht chun cinn agus cineál idirnáisiúnta na sceimhlitheoireachta á chur san áireamh.

Bunaítear léi na híosrialacha a bhaineann leis na sainmhínithe ar chionta agus smachtbhannaí lena mbaineann sa réimse seo.

Tugtar isteach léi chomh maith beart cosanta, tacaíochta agus cúnaimh d’íospartaigh.

Cuirtear in ionad Chinneadh Réime 2002/475/CGB í mar an chuid lárnach d’fhreagairt an cheartais choiriúil ó thaobh thíortha AE maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus leasaítear léi codanna de Chinneadh 2005/671/CGB maidir le malartú faisnéise agus comhar i ndáil le cionta sceimhlitheoireachta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainmhíniú ar chionta sceimhlitheoireachta

Soláthraítear leis an treoir liosta uileghabhálach de chionta tromchúiseacha nach mór do thíortha AE iad a aicmiú mar chionta sceimhlitheoireachta ina ndlí náisiúnta nuair a dhéantar iad nó nuair a bhagraítear go ndéantar iad le haghaidh aidhm shonrach sceimhlitheoireachta.

Cuirtear síos ar aidhmeanna sceimhlitheoireachta mar cheann ar bith díobh seo a leanas:

 • daonra a imeaglú go tromchúiseach;
 • iallach míchuí a chur ar rialtas nó ar eagraíocht idirnáisiúnta aon ghníomh a dhéanamh nó staonadh óna dhéanamh;
 • bunstruchtúir pholaitiúla, bhunreachtúla, eacnamaíocha nó shóisialta tíre nó eagraíochta idirnáisiúnta a dhíchobhsú go tromchúiseach nó a dhíothú.

Cionta gaolmhara

Rinneadh liosta de chionta sceimhlitheoireachta nach mór do thíortha AE pionós a ghearradh ina leith mar chionta coiriúla, fiú mura ndearnadh an cion sceimhlitheoireachta go héifeachtach, a shíneadh chun iad seo a leanas a chlúdach:

 • cionta a bhaineann le grúpa sceimhlitheoireachta (i.e. grúpa dá leithéid a stiúradh nó páirt a ghlacadh go feasach ina ghníomhaíochtaí) nuair a dhéantar d’aon ghnó iad; agus
 • cionta a bhaineann le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta. Áirítear orthu sin:
  • teachtaireacht a scaipeadh, cibé acu ar líne nó as líne, agus é de rún cion sceimhlitheoireachta a ghríosadh, mar shampla trí ghníomhartha sceimhlitheoireachta a mholadh;
  • a iarraidh ar dhuine eile cion sceimhlitheoireachta a dhéanamh nó duine eile a earcú chun cion sceimhlitheoireachta a dhéanamh;
  • oiliúint a chur ar fáil nó a fháil chun críche sceimhlitheoireachta, mar shampla, i ndéanamh nó úsáid pléascán, arm tine nó substaintí guaiseacha;
  • taisteal laistigh nó lasmuigh de AE nó chuig AE chun críche sceimhlitheoireachta, mar shampla chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa sceimhlitheoireachta chun ionsaí sceimhlitheoireachta a dhéanamh;
  • taisteal dá leithéid a eagrú agus a éascú, lena n–áirítear tacaíocht lóistíochta nó ábhartha, amhail ticéid a cheannach nó pleanáil bhealaigh;
  • cistí a sholáthar nó a bhailiú agus é beartaithe go n–úsáidfear iad nó é ar eolas go mbeifear á n–úsáid chun cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh.

Gnéithe ginearálta

Áirítear orthu sin:

 • rialacha feabhsaithe:
  • maidir le cabhrú agus neartú, gríosú agus iarracht a dhéanamh; agus
  • maidir le dlínse agus ionchúiseamh chun comhsheasmhacht agus cur i bhfeidhm éifeachtach na rialacha ábhartha a áirithiú agus bealaí éalaithe a sheachaint;
 • an oibleagáid ar thíortha AE:
  • pionóis agus smachtbhannaí a thabhairt isteach do dhaoine fisiceacha agus d’eintitis dhlíthiúla a bheidh faoi dhliteanas na gcionta, a bheidh ag teacht le tromchúis na gcionta;
  • bearta a dhéanamh chun rochtain ar inneachar sceimhlitheoireachta ar líne a óstáiltear ar a gcríoch a bhaint láithreach nó a chosc, agus inneachar dá leithéid a óstáiltear lasmuigh dá gcríoch a bhaint; agus
  • cearta bunúsacha agus prionsabail bhunúsacha dlí a urramú, faoi mar atá cuimsithe in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus an treoir seo á cur chun feidhme;
 • leasuithe a rinneadh ar Chinneadh 2005/671/CGB maidir le malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta.

Tacaíocht d’íospartaigh

 • Cuimsítear sa treoir clásail bhreise maidir le réimse seirbhísí chun freastal ar riachtanais speisialta íospartaigh na sceimhlitheoireachta, amhail an ceart ar rochtain láithreach ar sheirbhísí gairmiúla tacaíochta a thairgeann tacaíocht leighis agus shíceolaíoch agus comhairle dhlíthiúil nó phraiticiúil.
 • Neartaítear léi chomh maith na sásraí práinnfhreagartha chun cuidiú le híospartaigh na sceimhlitheoireachta díreach i ndiaidh ionsaí sceimhlitheoireachta.
 • Ní mór do thíortha AE a áirithiú go bhfuil rochtain ag íospartaigh na sceimhlitheoireachta a bhfuil ina gcónaí i dtír AE seachas an tír AE ina ndearnadh an cion sceimhlitheoireachta ar na nithe seo a leanas:
  • faisnéis maidir lena gcearta,
  • na seirbhísí tacaíochta agus na scéimeanna cúitimh atá ar fáil sa tír ina ndearnadh an cion sceimhlitheoireachta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sé i bhfeidhm ón 20 Aibreán 2017 i leith. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 8 Meán Fómhair 2018.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB (IO L 88, 31.3.2017, lgh. 6-21)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha coitinne — Airteagal 6 (iar-Airteagal 6 CAE) (IO C 202, 7.6.2016, lch. 19)

Treoir 2014/42/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 maidir le hionstraimeachtaí agus le fáltais ó choireacht san Aontas Eorpach a reo agus a choigistiú (IO L 127, 29.4.2014, lgh. 39-50)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2014/42/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus lena n–ionadaítear Cinneadh Réime 2005/222/CGB ón gComhairle (IO L 218, 14.8.2013, lgh. 8-14)

Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2005 maidir le malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta (IO L 253, 29.9.2005, lgh. 22-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac (IO L 164, 22.6.2002, lgh. 3-7)

Féach an leagan comhdhlύite.

Nuashonraithe 20.02.2018

Top