EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Riachtanais maidir le cineálcheadú agus le faireachas margaidh le haghaidh gluaisrothar/móipéidí agus cuadrothar san Eoraip

Riachtanais maidir le cineálcheadú agus le faireachas margaidh le haghaidh gluaisrothar/móipéidí agus cuadrothar san Eoraip

 

ACHOIMRE

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 – maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

  • Féachtar leis an rialachán riachtanais AE fheidhmiúla sábháilteachta agus chomhshaoil d’fheithiclí de chatagóir L a uasghrádú mar réamhriachtanas maidir le chlárú feithiclí.
  • Cuirtear an rialachán i bhfeidhm freisin maidir le gluaisrothair enduro, le gluaisrothair thrialach agus le cuadrothair throma ilraoin a d’fhéadfaí a úsáid ar bóthar nó ar thalamh eile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Údaráis um cheadú agus um fhaireachas margaidh

Bíonn ar thíortha AE na húdaráis seo a leanas a ainmniú:

  • údaráis um cheadú lena dheimhniú go gcloíonn cineál áirithe feithicle leis na riachtanais éagsúla riaracháin agus theicniúla a leagtar síos faoin dlí;
  • údaráis um fhaireachas margaidh lena chinntiú go gcloíonn feithiclí, córais, comhpháirteanna nó aonaid theicniúla ar leith, a chuirtear ar fáil ar an margadh, leis an dlí agus nach ndéanann siad dochar do shláinte, do shábháilteacht ná d’aon ghné eile de chosaint leas an phobail.

Cineálcheadú

Baineann riachtanais um chineálcheadú leis na monaróirí (feithiclí), na húdaráis um cheadú agus na seirbhísí teicniúla (m.sh. comhlachtaí imscrúdaithe) lena mbaineann. A luaithe is a chloíonn feithicil le sraith uilechuimsitheach riachtanas, is féidir an cineál feithicle sin a dhíol ar an margadh AE.

Bíonn ar an monaróir deimhniú comhréireachta a chur ar fáil le haghaidh gach feithicle; cuireann deimhniú comhréireachta ar chumas an úinéara an fheithicil a chlárú.

Riachtanais fheidhmiúla maidir le sábháilteacht

Leagtar síos riachtanais sábháilteachta sa rialachán, lena n-áirítear:

  • ní mór do ghluaisrothair nua atá níos mó ná 125 cm3 a bheith feistithe le córas coscánaithe frithghlasála;
  • is féidir leis an monaróir, mar is rogha leis, córas coscánaithe frithghlasála, córas coscánaithe comhcheangailte nó an dá rud a fheistiú ar ghluaisrothar dhá roth atá níos lú ná 125 cm3;
  • ó mhí Iúl 2014 ar aghaidh, chun críocha infheictheachta, caithfidh meicníocht a bheith feistithe ar gach cineál feithicle nua de chatagóir L, meicníocht a chasann na soilse air go huathoibríoch; ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh, caithfidh gach cineál feithicle den chatagóir sin cloí leis an riachtanas seo freisin;
  • ní mór do chuadrothair agus do chineálacha eile feithiclí trí agus ceithre roth, de chatagóir L, a bheith feistithe le giar difreálach (a ligeann do rothaí ar an acastóir céanna casadh ag rátaí difriúla), rud a chinntíonn gur féidir leo dul timpeall cúinne go sábháilte.

Riachtanais maidir le feidhmíocht chomhshaoil

Ní mór d’fheithicil de chatagóir L cloí le hocht gcineál éagsúla thástála chun cineálcheadú a fháil, amhail tástálacha le haghaidh astaíochtaí galaitheacha (gala breosla), gléasanna um rialú truaillithe agus éifeachtúlacht fuinnimh agus fuaime.

Leagtar amach sa rialachán riachtanais chomhshaoil maidir le dhá chéim de laghduithe astaíochta. Cuirfear an chéad chéim (Euro 4) i bhfeidhm maidir le cineálacha nua feithicle ón 1 Eanáir 2016 ar aghaidh. Cuirfear an dara céim (Euro 5) i bhfeidhm ó 2020 ar aghaidh, rud a chuirfidh ar chumas monaróirí agus soláthróirí ullmhú don mheántéarma. Déanfar staidéar ar thionchair ionchasacha chomhshaoil chéim Euro 5 sa bhliain 2016 chun indéantacht na céime sin a dheimhniú.

Oibleagáidí monaróirí, a n--ionadaithe, allmhaireoirí agus dáileoirí

Tugtar mionsonraí sa rialachán ar oibleagáidí na ndaoine atá bainteach le slabhra an tsoláthair:

  • Nuair a bhaineann baol mór d’úsáideoirí nó don chomhshaol le feithicil, ní mór don mhonaróir nó do pháirtithe eile sa slabhra soláthair bearta éifeachtacha cosanta a dhéanamh, lena n-áirítear feithiclí a aistarraingt.
  • Ní mór do mhonaróirí rochtain neamhshrianta ar dhiagnóisic ar bordfhaisnéis maidir le deisiú agus le cothabháil feithiclí, ag úsáid nascóra chaighdeánaithe, agus rochtain arfhaisnéis maidir le deisiú agus le cothabháil feithiclí trí láithreáin ghréasáin, a chur ar fáil do dhíoltóirí agus deisitheoirí údaraithe, agus d’oibreoirí neamhspleácha. Ní bhaineann an oibleagáid seo le feithiclí “sraitheanna teoranta”.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2016.

Ón 11 Meán Fómhair 2014 i leith, áfach, féadfaidh monaróir iarratas deonach a dhéanamh ar chineálcheadú feithicle bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013. Aisghairfear Creat-treoir 2002/24/CE ón 1 Eanáir 2016 i leith. Ina dhiaidh sin, beidh Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 agus ag na gníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe éigeantach.

CÚLRA

Ghlac an tAontas Eorpach (AE) le dlí nua in 2013 chun truailliú ó iompar a laghdú agus chun sábháilteacht fheidhmiúil na bhfeithiclí nua de chatagóir L a mhéadú. Cuirfear an dlí nua sin in ionad Threoir 2002/24/CE ón 1 Eanáir 2016 i leith. Tugtar feithiclí de chatagóir L ar aicme feithiclí ísealchumhachta amhail rothair chumhachtaithe, móipéidí 2 agus 3 roth, gluaisrothair (le nó gan carr cliathánach), trírothaigh agus cuadrothair.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, lgh. 52–128)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 168/2013 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 901/2014 ón gCoimisiún an 18 Iúil 2014 a chuireann chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais riaracháin maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 249, 22.8.2014, lgh. 1–202)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 3/2014 ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais fheidhmiúla sábháilteachta feithiclí maidir le ceadú feithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothar (IO L 7, 10.1.2014, lgh. 1–12). Féach leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 44/2014 ón gCoimisiún an 21 Samhain 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le riachtanais tógála feithiclí agus ghinearálta maidir le ceadú feithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothar (IO L 25, 28.1.2014, lgh. 1–102)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 134/2014 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2013 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i dtaca le riachtanais feidhmíochta chomhshaoil agus córas tiomána agus lena leasaítear Iarscríbhinn V den rialachán sin (IO L 53, 21.2.2014, lgh. 1–10)

Nuashonraithe 28.06.2016

Top