EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neamhchosaint ar oibreáin cheimiceacha

Neamhchosaint ar oibreáin cheimiceacha

Leagann an Treoir seo íosriachtanais amach maidir le hoibrithe a chosaint ó phriacail dá sláinte agus dá sábháilteacht ó thionchair ceimiceán a d'fhéadfadh siad teacht orthu mar chuid dá bpost. Leagann sé amach teorainnluach nochta agus bearta coisctheacha.

ACHT

Treoir ón gComhairle 98/24/CE maidir le cosaint sláinte agus sábháilteachta oibrithe ó rioscaí a bhaineann le gníomhaithe ceimiceacha san ionad oibre (an ceathrú Treoir déag aonair laistigh de bhrí Airteagail 16(1) de Threoir 89/391/CEE).

ACHOIMRE

RAON

Baineann Treoir 98/24/CE le hoibrithe neamhchosanta ó cheimiceáin ghuaiseacha nuair atá a forálacha níos fabhracha ná Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ar rioscaí ó charcanaigin.

Baineann Treoir Réime 89/391/CEE, ag leagadh síos íosriachtanais le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ó phriacail ó cheimiceáin, ina iomlán, gan dochar d'fhorálacha atá níos doichte nó níos sainiúla sa Treoir seo.

I ndiaidh glacadh le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, bhí sé riachtanach an treoir 1998, agus 4 cinn eile, a ailíniú leis na forálacha nua sin. Rinneadh na hathruithe a chorprú i dTreoir 2014/27/EU. Aicmíonn sé ceimiceáin ghuaiseacha agus cuireann sé rioscaí gaolmhara in iúil d'úsáideoirí trí shiombail agus fhoclaíocht chaighdeánacha ar lipéid phacáistíochtaagus ar bhileoga sonraí sábháilteachta .

OIBLEAGÁIDÍ NA bhFOSTÓIRÍ

Priacal a mheasúnú

Ní mór d'fhostóirí a chinntiú an bhfuil ceimiceáin ghuaiseacha ann agus, má tá, ní mór dóibh na priacail shláinte agus shábháilteachta a d'fhéadfadh a bheith ann mar thoradh a mheasúnú. Caithfidh an measúnú seo a choimeád cothrom le dáta.

Priacail a chosc

Ní mór d'fhostóirí na bearta coisctheacha riachtanacha a ghlacadh chun na priacail a dhíchur nó a laghdú go dtí an méid íosta. Ba cheart go gcuirfidh siad trealamh oiriúnach ar fáil agus fad an neamhchosanta a laghdú, chomh maith le láimhsiú, stóráil agus iompar ceimiceán guaiseach. Más féidir, caithfidh ceimiceáin nó modhanna a ionadú le cinn atá níos lú baoil ag baint leo.

Forálann sé d'uasluachanna ceirde teagmhas faoi lé a bhunú.

Ag déileáil le tionóiscí, le teagmhais agus lehéigeandálaí

Ní mór d'fhostóirí pleananna gníomhaíochta a dhréachtú ionas go ndéantar gníomhaíocht, lena n-áirítear dóibh siúd lena mbaineann a chur ar an eolas faoi, nuair a tharlaíonn tionóisc. Caithfidh druileanna sábhailte rialta agus fóntais gharchabhracha a bheith ag gabháil leo.

Eolas agus ag traenáil oibrithe

Ní mór d'fhostóirí torthaí measúnaithe riosca, eolas faoi shubstaintí ceimiceacha guaiseacha ar an áitreabh agus na huasluachanna ceirde teagmhas faoi lé a chur ar fáil d'oibrithe. Caithfidh siad oiliúint agus sonraí maidir le réamhchúraim a ghlacadh a sholáthar chomh maith.

FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA

Coisc

Cuireann an Treoir cosc ar tháirgeacht, déantúsaíocht nó úsáid ceimiceáin áirithe. Leagtar amach in Iarscríbhinn III iad. Ceadaítear eisceachtaí in imthosca áirithe, cosúil le taighde eolaíoch agus tástáil. I gcásanna mar seo, caithfidh fostóirí eolas maidir leis na cainníochtaí a bhainfear feidhm as agus líon na n-oibrithe ar dócha iad a bheith páirteach a sholáthar d'údaráis.

Monatóireacht Shláinte

Caithfidh Ballstáit an AE faireachán cuí d'oibrithe ar fhéadfadh a sláinte a bheith faoi phriacal a shocrú. Tá taifid shláinte agus neamhchosanta indibhidiúla ag teastáil.

Forálacha deiridh

Tuairiscíonn Ballstáit an AE don gCoimisiún gach 5 bliana maidir le chur i bhfeidhm na mbeart éagsúil.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

An Iris Oifigiúil

Treoir ón gComhairle 98/24/AE

25.5.1998

5.5.2001

IO L 131 an 5.5.1998

Acht(anna) leasuithe

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

An Iris Oifigiúil

Treoir 2007/30/AE

28.6.2007

31.12.2012

IO L 165 an 27.6.2007

Treoir 2014/27/AE

25.3.2014

1.6.2015

IO L 65 an 5.3.2014

ACHTANNA GAOLMHARA

Treoir ón gComhairle 89/391/CEE maidir le bearta chun feabhsaithe do bhearta chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe san ionad obair a spreagadh a thabhairt isteach [Iris Oifigiúil L 183 de 29.6.1989].

Treoir ón gComhairle 92/58/CEE maidir le bearta chun feabhsaithe do bhearta chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe san ionad obair a spreagadh a thabhairt isteach [Iris Oifigiúil L 245 de 26.8.1992].

Treoir ón gComhairle 92/85/CEE maidir le bearta chun feabhsaithe do shábháilteacht agus do shláinte oibrithe torracha agus oibrithe a bhreith linbh le gairid nó atá ar chothú cíche a thabhairt isteach [Iris Oifigiúil L 348 de 28.11.1992].

Treoir ón gComhairle 94/33/CEE maidir le bearta chun feabhsaithe do bhearta chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe san láithreán oibre a spreagadh a thabhairt isteach [Iris Oifigiúil L 216 de 20.8.1994].

Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint oibrithe ó rioscaí a bhaineann le neamhchosaint ar charcanaigin nó ar shó-ghineacha sa láithreán oibre [Iris Oifigiúil L 158 de 30.4.2004].

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 IO L 353 an 31.12.2008.

Nuashonrú is déanaí: 05.05.2014

Top