Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272

Rialachán (CE) uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

OJ L 353, 31.12.2008, p. 1–1355 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 1357

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj

31.12.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) uimh. 1272/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2008

maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ba cheart go n-áiritheofaí leis an Rialachán seo ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus don chomhshaol chomh maith le saorghluaiseacht substaintí ceimiceacha, meascán ceimiceach agus earraí sonracha áirithe, agus an t-iomaíochas agus an nuálaíocht á bhfeabhsú.

(2)

Ní féidir feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh inmheánaigh do shubstaintí, do mheascáin agus do na hearraí sin a bhaint amach ach mura mbeidh difríocht shuntasach idir na ceanglais is infheidhme maidir leo sna Ballstáit éagsúla.

(3)

Ba cheart go ndéanfaí ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus don chomhshaol a áirithiú i gcomhfhogasú na reachtaíochta maidir leis na critéir chun substaintí agus meascáin a aicmiú agus a lipéadú, agus é d'aidhm an fhorbairt inbhuanaithe a bhaint amach.

(4)

Ní ceist í an trádáil i substaintí agus i meascáin a bhaineann leis an margadh inmheánach amháin, ach baineann sí leis an margadh domhanda freisin. Ba cheart, dá bhrí sin, go dtairbheodh na gnóthais den chomhchuibhiú domhanda ar na rialacha maidir le haicmiú agus lipéadú agus den chomhsheasmhacht idir na rialacha maidir le haicmiú agus lipéadú le haghaidh soláthair agus úsáide, ar thaobh amháin, agus na rialacha maidir le hiompar ar an taobh eile.

(5)

D'fhonn an trádáil dhomhanda a éascú agus sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint ag an am céanna, tá critéir chomhchuibhithe maidir le haicmiú agus maidir le lipéadú curtha le chéile go cúramach thar thréimhse 12 bhliain laistigh de struchtúr na Náisiún Aontaithe (NA), as a dtagann an Córas Comhchuibhithe Domhanda um Cheimiceáin a Aicmiú agus a Lipéadú (dá ngairtear ‘an GHS’ anseo feasta).

(6)

Tagann an Rialachán sna sála ar ráitis éagsúla inar dhearbhaigh an Comhphobal go raibh rún aige cur leis an gcomhchuibhiú domhanda ar na critéir maidir le haicmiú agus maidir le lipéadú, ní hé amháin ar leibhéal na NA, ach freisin trí na critéir GHS a bhí comhaontaithe go hidirnáisiúnta a ionchorprú i ndlí an Chomhphobail.

(7)

Méadóidh na tairbhí do ghnóthais de réir mar a ghlacfaidh níos mó tíortha ar domhan na critéir GHS ina reachtaíocht. Ba cheart go mbeadh an Comhphobal ar thús cadhnaíochta sa dul chun cinn seo chun spreagadh a thabhairt do thíortha eile iad a leanúint agus é d'aidhm acu buntáiste iomaíoch a sholáthar don tionsclaíocht sa Chomhphobal.

(8)

Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, na forálacha agus na critéir maidir le haicmiú agus lipéadú substaintí, meascán agus earraí sonracha eile laistigh den Chomhphobal a chomhchuibhiú, agus critéir aicmithe agus rialacha lipéadaithe an GHS á gcur san áireamh, ach sin ag tógáil freisin ar thaithí 40 bliain a fuarthas trí chur chun feidhme na reachtaíochta ceimiceán Comhphobail atá ann cheana agus tríd an leibhéal cosanta atá bainte amach tríd an gcóras comhchuibhithe d'aicmiú agus do lipéadú a chothabháil, trí aicmí guaise Comhphobail nach cuid den GHS fós iad agus freisin trí rialacha reatha um pacáistiú agus um lipéadú.

(9)

Níor cheart gur dochar an Rialachán seo do chur i bhfeidhm iomlán rialacha iomaíochta Comhphobail.

<

(10)

Ba cheart gurbh é cuspóir an Rialacháin seo a chinneadh cé acu d'airíonna substaintí agus meascán a dhéanfaí a aicmiú mar airíonna guaiseacha, le go ndéanfaí guaiseacha substaintí agus meascán a shainaithint agus a chur in iúl i gceart. Ba cheart go n-áireofaí in airíonna den sórt sin guaiseacha fisiceacha chomh maith le guaiseacha do shláinte an duine agus don chomhshaol, lena n-áirítear guaiseacha don chiseal ózóin.