EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1128(01)

Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

OJ L 313, 28.11.2009, p. 83–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 044 P. 268 - 310

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/2009/855/oj

11/Sv. 044

HR

Službeni list Europske unije

268


22009A1128(01)


L 313/83

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.11.2009.


SPORAZUM

u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Države Izraela o uzajamnim mjerama liberalizacije u vezi s poljoprivrednim proizvodima, prerađenim poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva, o zamjeni protokola br. 1 i 2 i njihovih priloga te o izmjenama Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Poštovani,

čast mi je pozvati se na pregovore vođene u skladu s člankom 9. stavkom 4. i člancima 14. i 15. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”) koji je na snazi od 1. lipnja 2000., kojim se predviđa mogućnost dodatnih uzajamnih carinskih koncesija za prerađene poljoprivredne proizvode i utvrđuje da Zajednica i Država Izrael postupno uspostavljaju veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva.

Po završetku pregovora dvije stranke suglasile su se o sljedećim izmjenama Sporazuma o pridruživanju:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Izraela, osim onih navedenih u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te onih navedenih u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.”

2.

Članak 9. briše se.

3.

Naslov poglavlja 3. zamjenjuje se sljedećim:

4.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i iz Izraela navedene u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.”

5.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Izraela pri uvozu u Zajednicu podložni su režimima određenima u protokolima br. 1 i 3.”

6.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Izrael podložni su režimima određenima u protokolima br. 2 i 3.”

7.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Europska zajednica i Izrael sastaju se tri godine od stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara, kako bi razmotrili mogućnost uzajamnog odobravanja daljnjih trgovinskih koncesija za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva.”

8.

Članak 15. briše se.

9.

Prilozi od I. do VI. brišu se.

10.

Protokoli br. 1 i 2 i njihovi prilozi zamjenjuju se onima iz priloga I. i II. ovom Sporazumu u obliku razmjene pisama.

11.

Dodaje se Zajednička izjava o zemljopisnim oznakama, navedena u Prilogu III. ovoj razmjeni pisama.

Ovaj Sporazum u obliku razmjene pisama stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana polaganja posljednje isprave o odobrenju.

Bio bih Vam zahvalan ako biste potvrdili suglasnost Vaše Vlade s gore navedenim.

Primite, gospodine, izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

 

PRILOG I.

PROTOKOL br. 1

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Europsku zajednicu poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Države Izraela

1.

Dopušta se uvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u Prilogu, podrijetlom iz Izraela, u skladu s uvjetima sadržanima niže u tekstu i u Prilogu.

2.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara (dalje u tekstu „Sporazum u obliku razmjene pisama”), ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom (uključujući i njihovu poljoprivrednu komponentu), koji se primjenjuju na uvoz u Europsku zajednicu poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Izraela, osim ako je drukčije predviđeno u tablici 1. u Prilogu.

3.

Za proizvode podrijetlom iz Izraela navedene u tablici 2. Priloga carine se ukidaju se ili snižavaju u okviru carinskih kvota navedenih u stupcu „b”.

Carine za količine koje premašuju kvote snižavaju se u postotku navedenom u stupcu „c”.

Za prvu godinu od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama, količina carinskih kvota izračunava se razmjerno osnovnoj količini, uzimajući u obzir dio razdoblja koje je proteklo prije dana stupanja tog Sporazuma na snagu.

4.

Neovisno o uvjetima iz točke 2. ovog Protokola, za proizvode za koje vrijedi ulazna cijena u skladu s člankom 140.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (1 2 13) i za koje je Zajedničkom carinskom tarifom predviđena primjena carina ad valorem i posebne carine, ukidanje vrijedi samo za dio carine ad valorem.

5.

Za proizvode podrijetlom iz Izraela navedene u tablici 3., carine se utvrđuju na trenutačno važeće carine navedene u stupcima „a” i „b”.

PRILOG PROTOKOLU br. 1

Tablica 1.

Proizvodi koji nisu uključeni u donju tablicu oslobođeni su plaćanja carine. Povlašteni tretman za neke od niže navedenih proizvoda naznačen je u tablicama 2. i 3.

Oznaka KN (1 2 13)

Naziv (3 14)

0105 12 00

Žive pure težine ne veće od 185 g

0207 27

Komadi pura i pureći klaonički proizvodi, smrznuti

0207 33

0207 34

0207 35

0207 36

Meso pataka, gusaka ili biserki

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0305 30 90

Bukva (Boops boops): svježa ili rashlađena; smrznuta; fileti i drugo riblje meso, svježe ili rashlađeno; fileti, sušeni, usoljeni ili u salamuri, ali ne dimljeni

ex 0301 99 80

0302 69 61

0302 69 95

0303 79 71

ex 0303 79 98

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatac (Dentex dentex i Pagellus spp.) i orada (Sparu aurata): živi; svježi ili rashlađeni; smrznuti; riblji fileti i drugo riblje meso, svježi, rashlađeni ili smrznuti; sušeni, usoljeni ili u salamuri; dimljeni; riblje brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku potrošnju

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Brancin (Dicentrarchus labrax): živ; svjež ili rashlađen; smrznut; riblji fileti i drugo riblje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto; sušeno, usoljeno ili u salamuri; dimljeno; riblje brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku potrošnju

0404 10

Sirutka i modificirana sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne

0408 11 80

Žumanjci, sušeni, za ljudsku potrošnju, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

0408 19 89

Žumanjci (osim u tekućem stanju), smrznuti ili na drugi način konzervirani, prikladni za ljudsku potrošnju, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim sušenih)

0408 91 80

Sušena ptičja jaja, bez ljuske, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih, uporabljiva za ljudsku potrošnju (osim žumanjaca)

0409 00 00

Prirodni med

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci, svježi

0701 90 50

Novi (mladi) krumpir, od 1. siječnja do 30. lipnja, svjež ili rashlađen

0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen

0707 00

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene

0710 40 00

Slatki kukuruz (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari) smrznut

0710 90 00

Mješavine povrća (nekuhanog ili kuhanog na pari ili u vodi), smrznute

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0712 90 30

Sušene rajčice, cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene

0805 10

Naranče, svježe ili sušene

0805 20 10

Klementine, svježe ili sušene

0805 20 50

Mandarine i wilkings mandarine, svježe ili sušene

0806 10 10

Stolno grožđe, svježe

0807 19 00

Dinje, svježe, osim lubenica

0810 10 00

Svježe jagode

1509 10

Djevičansko maslinovo ulje

1602

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi (osim kobasica i sličnih proizvoda, mesnih ekstrakata i mesnih sokova)

1604 13

Pripremljene ili konzervirane srdele, velike srdele i papaline, cijele ili u komadićima, ali ne mljevene

1604 14

Pripremljena ili konzervirana tuna, trupac prugavac i palamida (Sarda spp.), cijeli ili u komadićima, ali ne mljeveni

1604 15

Pripremljena ili konzervirana skuša, cijela ili u komadićima, ali ne mljevena

1604 19 31

Fileti poznati kao „loins” (leđa) ribe roda Euthynnus, osim trupca prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), pripremljeni ili konzervirani, cijeli ili u komadićima, ali ne mljeveni

1604 19 39

Pripremljena ili konzervirana riba roda Euthynnus, osim trupca prugavca (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), cijela ili u komadićima, ali ne mljevena

1604 20 50

Pripremljene ili konzervirane srdele, palamide, skuše vrste Scomber scombrus i Scomber japonicus i riba vrste Orcynopsis unicolor

1604 20 70

Pripremljena ili konzervirana tuna, trupac prugavac i druga riba roda Euthynnus

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju

ex 1702

Ostali šećeri, uključujući i kemijski čistu laktozu, maltozu i glukozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, bez obzira je li miješan s prirodnim medom ili ne, karamel, osim kemijski čiste fruktoze iz tarifne oznake KN 1702 50 00.

1704 10 90

Žvakača guma, neovisno je li prevučena šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim

ex 1704 90

Ostali proizvodi od šećera, bez kakaa; osim:

ekstrakta slatkog korijena, s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez dodatka drugih tvari, iz tarifne oznake KN 1704 90 10;

bijele čokolade iz tarifne oznake KN 1704 90 30;

pasta, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto težine 1 kg ili veće, iz tarifne oznake KN 1704 90 51

1806 10 20

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim, ali manjim od 65 %

1806 10 30

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim, ali manjim od 80 %

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

1806 20

Ostali prehrambeni pripravci koji sadržavaju kakao, u blokovima, pločama ili šipkama težine veće od 2 kg ili u tekućem stanju, u obliku pasti, praha, granula ili drugih sipkih oblika u spremnicima ili neposrednim pakiranjima težine veće od 2 kg

ex 1901 90 99

Ostali prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; prehrambeni pripravci iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza, 60 % ili većim

1905 20 30

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 30 % ili većim

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2002 90 91

2002 90 99

Rajčice, pripremljene ili konzervirane, osim u octu ili octenoj kiselini, s masenim udjelom suhe tvari preko 30 %

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

ex 2005 99 osim 2005 99 50 i 2005 99 90

Ostalo povrće

2008 70

Konzervirane breskve, uključujući nektarine

2009 11

2009 12 00

2009 19

Sok od naranče

ex 2009 90

Mješavine sokova od agruma

2101 12 98

2101 20 98

Pripravci na osnovi kave, čaja ili čaja maté

ex 2106 90 98

Ostali prehrambeni pripravci koji nisu drugdje navedeni ili uvršteni (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari) s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

2204

Vino od svježega grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim iz tarifnog broja 2009

2905 43 00

2905 44

Manitol i D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Pripravci što sadrže sve mirisne tvari svojstvene za određenu vrstu pića, s masenim udjelom mliječne masti 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze 5 % ili većim, glukoze ili škroba 5 % ili većim

3501 10 50

3501 10 90

3501 90 90

Kazein, osim onoga koji služi za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana, kazeinati i ostali derivati kazeina

3502 11 90

Albumin iz sušena jaja, za ljudsku prehranu

3502 19 90

Ostali albumin iz jaja, za ljudsku prehranu

3502 20 91

Sušeni albumin iz mlijeka, za ljudsku prehranu

3502 20 99

Ostali albumin iz mlijeka, za ljudsku prehranu

3505 10

3505 20

Dekstrini, ostali modificirani škrobovi i ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, na osnovi škrobnih tvari

3824 60

Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

Tablica 2.

Za sljedeće proizvode predviđen je povlašteni tretman u obliku sljedećih carinskih kvota i prema sljedećem kalendaru:

Oznaka KN (4 15)

Naziv (5 16)

a

b

c

Sniženje MFN carine(%)

Carinska kvota (u tonama neto težine, ako nije drukčije navedeno)

Sniženje MFN carine preko postojeće carinske kvote (%)

0105 12 00

Žive pure težine ne veće od 185 g

100

129 920 komada

0207 27 10

Komadi puretine bez kostiju, smrznuti

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Komadi pura, s kostima, smrznuti

ex 0207 33

Meso pataka i gusaka, neizrezano na komade, smrznuto

100

560

ex 0207 35

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi od pataka i gusaka, svježi ili rashlađeni

 

 

 

ex 0207 36

Ostalo meso i jestivi klaonički proizvodi od pataka i gusaka, smrznuti

 

 

 

0404 10

Sirutka i modificirana sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne

100

1 300

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci, svježi

100

22 196

0603 19 90

Ostalo svježe rezano cvijeće i pupoljci, od 1. studenoga do 15. travnja

100

7 840

0701 90 50

Novi (mladi) krumpir, od 1. siječnja do 30. lipnja, svjež ili rashlađen

100

33 936

ex 0702 00 00

Trešnjolika rajčica, svježa ili rashlađena (6 17)

100

28 000

ex 0702 00 00

Rajčica, svježa ili rashlađena, osim trešnjolikih rajčica

100

5 000

0707 00 05

Krastavci, svježi ili rashlađeni

100

1 000

0709 60 10

Slatke paprike, svježe ili rashlađene

100

17 248

40

0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene, od 1. prosinca do kraja veljače

100

0710 40 00

2004 90 10

Slatki kukuruz, smrznut

100 % dijela carine ad valorem + 30 % poljoprivredne komponente (8 19)

10 600

 (9 20)

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

Slatki kukuruz, nezamrznut

100 % dijela carine ad valorem + 30 % poljoprivredne komponente (8 19)

5 400

 (9 20)

0712 90 30

Sušene rajčice, cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene

100

1 200

ex 0805 10

Naranče, svježe

100

224 000 (7 18)

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Klementine, mandarine i wilkings mandarine, svježe

100

40 000

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Klementine, mandarine i wilkings mandarine, svježe, od 15. ožujka do 30. rujna

100

15 680

60

0806 10 10

Stolno grožđe, svježe, od 1. travnja do 31. srpnja

100

0807 19 00

Ostale svježe dinje (osim lubenica), od 1. kolovoza do 31. svibnja

100

30 000

50

0810 10 00

Jagode, svježe, od 1. studenoga do 30. travnja

100

5 000

60

1602 31 19

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od purećeg mesa ili krvi ili purećih klaoničkih proizvoda, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda peradi 57 % ili više, osim isključivo nekuhanog purećeg mesa

100

5 000

1602 31 30

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od purećeg mesa ili krvi ili purećih klaoničkih proizvoda, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda peradi 25 % ili više, ali manje od 57 %

 

 

 

1602 32 19

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili krvi ili klaoničkih proizvoda od kokoši vrste Gallus domesticus, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda peradi 57 % ili više, osim nekuhanih

100

2 000

1602 32 30

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili krvi ili klaoničkih proizvoda od kokoši vrste Gallus domesticus, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda peradi 25 % ili više, ali manje od 57 %

 

 

 

1704 10 90

Žvakača guma, neovisno je li prevučena šećerom ili ne, bez kakaa, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) od 60 % ili više

100

100

 (9 20)

ex 1704 90 99

Šećerna pjena (marshmallow) kao drugi šećerni proizvod, bez kakaa, s masenim udjelom šećera (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) do 45 %

100

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim

100 % dijela carine ad valorem + 15 % poljoprivredne komponente (8 19)

2 500

 (9 20)

1806 20

Ostali prehrambeni pripravci koji sadržavaju kakao, u blokovima, pločama ili šipkama težine veće od 2 kg ili u tekućem stanju, u obliku pasti, praha, granula ili drugih sipkih oblika u spremnicima ili neposrednim pakiranjima težine veće od 2 kg

 

 

 

1905 20 30

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 30 % ili većim

100 % dijela carine ad valorem + 30 % poljoprivredne komponente (8 19)

3 200

 (9 20)

2002 90 91

2002 90 99

Rajčice, pripremljene ili konzervirane, osim u octu ili octenoj kiselini, s masenim udjelom suhe tvari preko 30 %

100

784

ex 2008 70 71

Kriške bresaka, pržene u ulju

100

112

2009 11

2009 12 00

2009 19

Sok od naranče

100

35 000, od toga ne više od 21 380 u pakiranjima od 2 l ili manjima

70

ex 2009 90

Mješavine sokova od agruma

100

19 656

2204

Vino od svježega grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim iz tarifnog broja 2009

100

6 212 hl

3505 20

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dextrina ili drugih modificiranih škrobova

100

250

 (9 20)

Tablica 3.

Za sljedeće proizvode carine se utvrđuju kako slijedi u nastavku:

Oznaka KN (10 21)

Naziv (11)

a

b (12)

Komponenta carine ad valorem (u %)

Posebna komponenta carine

0710 40 00

Slatki kukuruz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut

0

9,4 EUR/100 kg/neto eda

0711 90 30

Slatki kukuruz, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0

9,4 EUR/100 kg/neto eda

1704 10 90

Žvakača guma, neovisno je li prevučena šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) od 60 % ili više

0

30,90 EUR/100 kg/neto MAX 18,20 %

ex 1704 90

Ostali proizvodi od šećera, bez kakaa; osim:

ekstrakta slatkog korijena, s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez dodatka drugih tvari, iz tarifne oznake KN 1704 90 10;

bijele čokolade iz tarifne oznake KN 1704 90 30;

pasta, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto težine 1 kg ili veće iz tarifne oznake KN 1704 90 51.

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 10 20

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim, ali manjim od 65 %.

0

25,2 EUR/100 kg/neto

1806 10 30

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim, ali manjim od 80 %.

0

31,4 EUR/100 kg/neto

1806 10 90

Kakao u prahu s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 80 % ili većim

0

41,9 EUR/100 kg/neto

ex 1806 20

Ostali prehrambeni proizvodi koji sadržavaju kakao, u blokovima, pločama ili šipkama težine veće od 2 kg ili u tekućem stanju, u obliku pasti, praha, granula ili drugih sipkih oblika u spremnicima ili neposrednim pakiranjima težine veće od 2 kg; osim čokoladnih mliječnih mrvica iz oznake KN 1806 20 70

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 20 70

Čokoladne mliječne mrvice

0

EA

ex 1901 90 99

Ostali prehrambeni pripravci od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu; prehrambeni pripravci iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano na potpuno odmašćenu osnovu, što nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

0

EA

1905 20 30

Medenjaci začinjeni ingverom, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 30 % ili većim, ali manjim od 50 %

0

24,6 EUR/100 kg/neto

1905 20 90

Medenjaci začinjeni ingverom, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 50 % ili većim

0

31,4 EUR/100 kg/neto

2001 90 30

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

0

9,4 EUR/100 kg/neto eda

2004 90 10

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, smrznut

0

9,4 EUR/100 kg/neto eda

2005 80 00

Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

0

9,4 EUR/100 kg/neto eda

2101 12 98

Pripravci na osnovi kave

0

EA

2101 20 98

Pripravci na osnovi čaja ili čaja maté

0

EA

ex 2106 90 98

Ostali prehrambeni pripravci koji nisu drugdje navedeni ili uvršteni (osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari) s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 60 % ili većim

0

EA

2905 43 00

Manitol

0

125,8 EUR/100 kg/neto

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol) u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

0

16,1 EUR/100 kg/neto

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol) u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola2 % ili više, računano na sadržaj D-glucitola

0

37,8 EUR/100 kg/neto

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol) osim u u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

0

23 EUR/100 kg/neto

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) osim u vodenoj otopini, s masenim udjelom D-manitola 2 % ili više, računano na sadržaj D-glucitola

0

53,7 EUR/100 kg/neto

3302 10 29

Pripravci što sadrže sve mirisne tvari svojstvene za određenu vrstu pića, s masenim udjelom mliječne masti 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze5 % ili većim, glukoze ili škroba 5 % ili većim

0

EA

3501 10 50

Kazein, za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i životinje i osim za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana

3 %

3501 10 90

Ostali kazein

9 %

3501 90 90

Kazeinati i drugi kazeinski derivati (osim kazeinskih ljepila).

6,4 %

3505 10 10

Dekstrini

0

17,7 EUR/100 kg/neto

3505 10 90

Ostali modificirani škrobovi, osim esterificiranih ili eterificiranih.

0

17,7 EUR/100 kg/neto

3505 20 10

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova manjim od 25 %

0

4,5 EUR/100 kg/neto MAX 11,5 %

3505 20 30

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova većim od 25 %, ali manjim od 55 %

0

8,9 EUR/100 kg/neto MAX 11,5 %

3505 20 50

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova većim od 55 %, ali manjim od 80 %

0

14,2 EUR/100 kg/neto MAX 11,5 %

3505 20 90

Ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova, s masenim udjelom škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 80 % ili većim

0

17,7 EUR/100 kg/neto MAX 11,5 %

 

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, na osnovi škrobnih tvari:

 

 

3809 10 10

koji sadrže manje od 55 % masenih udjela tih tvari

0

8,9 EUR/100 kg/neto MAX 12,8 %

3809 10 30

koji sadrže masenih udjela tih tvari 55 % ili više, ali manje od 70 %

0

12,4 EUR/100 kg/neto MAX 12,8 %

3809 10 50

koji sadrže masenih udjela tih tvari 70 % ili više, ali manje od 83 %

0

15,1 EUR/100 kg/neto MAX 12,8 %

3809 10 90

koji sadrže 83 % masenih udjela tih tvari ili više

0

17,7 EUR/100 kg/neto MAX 12,8 %

 

Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44:

 

 

3824 60 11

u vodenoj otopini:

– –

masenog udjela D-manitola2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

0

16,1 EUR/100 kg/neto

3824 60 19

u vodenoj otopini:

– –

masenog udjela D-manitolaviše od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

37,8 EUR/100 kg/neto

3824 60 91

osim u vodenoj otopini:

– –

masenog udjela D-manitola2 % ili manje, računano na sadržaj D-glucitola

0

23 EUR/100 kg/neto

3824 60 99

osim u vodenoj otopini:

– –

masenog udjela D-manitola više od 2 %, računano na sadržaj D-glucitola

0

53,7 EUR/100 kg/neto

PRILOG II.

PROTOKOL br. 2

o režimima koji se primjenjuju na uvoz u Državu Izrael poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Europske zajednice

1.

Dopušta se uvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u Prilogu, podrijetlom iz Zajednice, u skladu s uvjetima sadržanima niže u tekstu i u Prilogu.

2.

Od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara, (dalje u tekstu „Sporazum u obliku razmjene pisama”), ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom (uključujući i njihovu poljoprivrednu komponentu), koji se primjenjuju na uvoz u Državu Izrael poljoprivrednih proizvoda, prerađenih poljoprivrednih proizvoda te ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Europske zajednice, osim za proizvode navedene u tablici 1. Priloga.

3.

Za proizvode podrijetlom iz Europske zajednice navedene u tablici 2. Priloga carine se ukidaju se ili snižavaju u okviru carinskih kvota navedenih u stupcu „b”.

Carine za količine koje premašuju kvote snižavaju se u postotku navedenom u stupcu „c”.

Za prvu godinu od dana stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama, količina carinskih kvota izračunava se razmjerno osnovnoj količini, uzimajući u obzir dio razdoblja koje je proteklo prije dana stupanja tog Sporazuma na snagu.

4.

Za proizvode podrijetlom iz Europske zajednice navedene u tablici 3. carine ad valorem koje se primjenjuju utvrđuju se u granicama navedenima u stupcu „a”, a posebne carine koje se primjenjuju utvrđuju se u granicama navedenima u stupcu „b”.

PRILOG PROTOKOLU br. 2

Tablica 1.

Proizvodi koji nisu uključeni u donju tablicu oslobođeni su plaćanja carine. Povlašteni tretman za neke od niže navedenih proizvoda naznačen je u tablicama 2. i 3.

HS ili izraelska oznaka (1 2 13)

Naziv (3 14)

ex ex 0102 90

Živa telad za klanje

0104 10

Žive ovce:

0104 10 20

u okviru petog Dodatka

0104 10 90

ostalo

0104 20

Žive koze:

0104 20 90

ostalo

0105 12

Žive pure težine ne veće od 185 g

0105 12 10

čija vrijednost ne prelazi 12 ILS po komadu

0105 12 80

u okviru petog Dodatka

0105 19

Žive patke, guske i biserke, težine ne veće od 185 g:

0105 19 10

čija vrijednost ne prelazi 12 ILS po komadu

0105 19 80

u okviru petog Ddodatka

 

Ostalo:

0105 94

kokoši vrste Gallus domesticus

0105 99

ostalo

0106 32 90

Žive psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)

0106 39

Žive ptice, osim ptica grabljivica i psitako-vrsta:

0106 39 19

ukrasne ptice, ptice pjevice i kućne ptice

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0206 10

Jestivi klaonički goveđi proizvodi, svježi ili rashlađeni

0206 80 00

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi ili rashlađeni

0207

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

0210 20 00

Goveđe meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

0210 91

Meso primata, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno:

0210 91 10

meso i klaonički proizvodi

0301

osim:

 

0301 10 10

 

0301 91 10

 

0301 92 10

 

0301 92 90

 

0301 93 10

 

0301 94 10

 

0301 94 90

 

0301 95 10

 

0301 95 90

 

0301 99 10

Živa riba

0302

osim:

 

0302 40 20

 

0302 50 20

 

0302 62 20

 

0302 63 20

 

0302 64 10

 

0302 65 20

 

0302 66 10

 

0302 68 10

 

0302 70 10

Riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0303

osim:

 

0303 11 10

 

0303 19 10

 

0303 22 10

 

0303 29 10

 

0303 43 30

 

0303 51 10

 

0303 52 10

 

0303 71 30

 

0303 72 10

 

0303 73 10

 

0303 74 10

 

0303 75 10

 

0303 76 10

 

0303 78 10

 

0303 79 30

 

0303 79 51

 

0303 80 10

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0304

osim:

 

0304 11 10

 

0304 12 10

 

0304 19 22

 

0304 19 92

 

0304 22 00

 

0304 29 22

 

0304 29 42

 

0304 29 92

 

0304 91 10

 

0304 92 10

 

0304 99 20

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne), svježi, rashlađeni ili smrznuti

0305 41 00

Pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i dunavski losos (Hucho hucho), dimljen, uključujući i filete

0305 49 00

Ostala dimljena riba, uključujući i filete, osim pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar), dunavskog lososa (Hucho hucho) i sleđa (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0306

osim:

 

0306 11 10

 

0306 12 10

 

0306 14 20

 

0306 19 20

 

0306 21 10

 

0306 22 10

 

0306 24 20

 

0306 29 10

 

0306 29 92

Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri ili ne; brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

0307

osim:

 

0307 10 20

 

0307 21 20

 

0307 29 20

 

0307 31 20

 

0307 39 20

 

0307 60 10

 

0307 60 92

 

0307 91 20

 

0307 99 20

Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskralješnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani, bez dodanog šećera ili drugih sladila

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

0404

Surutka, neovisno je li koncentrirana ili ne i sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

0405 10

maslac:

 

– –

u izvornim pakiranjima neto težine veće od 1 kg:

0405 10 31

– – –

u okviru petog Dodatka

0405 10 39

– – –

ostali

 

– –

u izvornim pakiranjima neto težine ne veće od 1 kg:

0405 10 91

– – –

u okviru petog Dodatka

0405 10 99

– – –

ostali

0405 20

mliječni namazi:

0405 20 10

– –

u okviru petog Dodatka

0405 20 90

– –

ostalo

 

ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka:

0405 90 19

– –

u okviru petog Dodatka

0405 90 90

– –

ostali

0406

Sir i skuta

0407

osim

0407 00 10

Ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

0408

Ptičja jaja bez ljuske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani, zamrznuti ili konzervirani na drugi način, bilo da sadržavaju dodatak šećera ili drugih sladila ili ne

0409

Prirodni med

0701

Krumpir, svjež ili rashlađen:

0701 90

osim sjemenskog

0702

Rajčica, svježa ili rashlađena

0703

Crveni luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno

0705 11

0705 19

Zelena salata, svježa ili rashlađena

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0707

Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni

0708

osim

0708 90 20

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0709 20

Šparoge, svježe ili rashlađene

0709 30

Patliđani, svježi ili rashlađeni

0709 40

Celer, osim celera korjenaša, svjež ili rashlađen

0709 51

0709 59

Gljive, svježe ili rashlađene:

0709 51 90

gljive roda Agaricus

0709 59 90

ostalo

0709 60

Plodovi iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, svježi ili rashlađeni

0709 70

Špinat, novozelandski špinat i loboda, svjež ili rashlađen

0709 90

Ostalo svježe povrće, svježe ili hlađeno

0710 10

Krumpir (kuhani ili nekuhani u vodi ili pari), smrznut

0710 21

Grašak, oljušten ili neoljušten (Pisum sativum), (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut

0710 22

Grah, oljušten ili neoljušten (Vigna spp., Phaseolus spp.), (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut,

0710 29

osim

0710 29 20

Ostalo mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno (nekuhano ili kuhano na pari ili u vodi), smrznuto

0710 30

Špinat, novozelandski špinat i loboda, (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut

0710 40

Slatki kukuruz (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0710 80 10

Smrznuta mrkva, cvjetača, brokula, (poriluk), kelj, paprika, celer (eu 5)

0710 80 40

Smrznuta mrkva

 

Ostalo smrznuto povrće:

0710 80 80

u okviru petog Dodatka

0710 80 90

ostalo

0710 90

Mješavine povrća (nekuhanog ili kuhanog na pari ili u vodi), smrznute

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali koji su u tom stanju neprikladni za neposrednu prehranu:

0711 20

masline

0711 40

krastavci i kornišoni

0711 90

ostalo povrće i mješavine povrća

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno:

0712 20

crveni luk

0712 90

osim

0712 90 40

0712 90 70

ostalo sušeno povrće, mješavine povrća

0713 20

Sušeni slani grašak (Garbanzos)

0714 20

Slatki krumpir, svjež, rashlađen, smrznut ili osušen, neovisno je li rezan, ili u obliku peleta

0802 11 90

Bademi u ljusci, svježi ili sušeni

0802 12 90

Oljušteni bademi, svježi ili sušeni

0802 31

0802 32

Orasi, svježi ili sušeni, oljušteni ili neoljušteni

0802 60

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

0802 90 20

Pekan orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

 

Ostali orašasti plodovi:

0802 90 92

u okviru petog Dodatka

0802 90 99

ostali orašasti plodovi

0803 00 10

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe

0804 10

Datulje, svježe

0804 20

Svježe i suhe smokve

0804 30 10

Svježi ananas

0804 40 10

Svježi avokado

0804 50

osim

0804 50 90

Svježa guava, mango i mangostin

0805 10 10

Svježe naranče

0805 20 10

Svježe mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilkings mandarine i slični hibridi agruma

0805 40 10

Svježa limunika, uključujući i pomelo

0805 50 10

Svježi limun, (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 90 11

Svježi limun-etrog, (Citrus medica), kumkvat i limeta

0805 90 19

Ostali svježi plodovi agruma

0806

Grožđe, svježe ili suho

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0809

Marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe

0810 10

Svježe jagode

0810 20

Svježe maline, kupine, dud (murva) i loganove bobice

0810 50

Svježi kivi

0810 60

Svježi durian

0810 90

Ostalo svježe voće

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

0811 10

jagode

 

maline, kupine, dud (murva), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd:

0811 20 20

– –

u okviru petog Dodatka

0811 20 90

– –

ostali

0811 90

ostalo voće i orašasti plodovi

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu

0813 20

Suhe šljive:

0813 20 20

u okviru petog Dodatka

0813 20 99

ostalo

0813 40 00

Ostalo sušeno voće

0813 50

Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz poglavlja 8.

0904

Paprika roda Piper; suha, drobljena ili mljevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta

0910 10 91

Ingver koji na tržište izlazi od listopada do siječnja

0910 99 90

Ostale vrste

1001

Pšenica i suražica

1005 90 10

Kukuruz za kokice

1105 20 00

Pahuljice, granule i pelete od krumpira

1108 11

1108 12

1108 13

1108 14

1108 19

Škrobovi

1202 10 00

Kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski pripremljen, neovisno je li u ljusci i je li lomljen ili ne, u ljusci

1202 20 90

Kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski pripremljen, neovisno je li u ljusci, lomljen ili ne

1206 00 90

Ostalo suncokretovo sjeme, uključujući i lomljeno

1207 20 00

Pamukovo sjeme

1207 99 20

Ricinusovo sjeme

1209 91 29

Bučine sjemenke

1209 99 20

Sjeme lubenice

1404 90 19

Druga pelud koja nije namijenjena za prehranu životinja

1501

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1508 10 00

Sirovo ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1508 90 90

Ostalo, ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodicifirani, koji nisu sirovi i nisu jestivi

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1510

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1511 10 20

Sirovo palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1511 90 90

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, koji nisu sirovi i nisu jestivi

1512 11

1512 19

Ulje od sjemenki suncokreta ili šafranike i njihove frakcije

1512 21 90

Sirovo ulje od sjemenki pamuka i njegove frakcije, uključujući s odstranjenim gosipolom

1512 29 90

Ulje od sjemenki pamuka i njegove frakcije, uključujući s odstranjenim gosipolom, koji nisu sirovi i nisu jestivi

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1514

osim

1514 91 19

1514 99 19

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

 

laneno ulje i njegove frakcije:

1515 11 90

– –

sirovo ulje, nejestivo

1515 19 90

– –

ostalo, nejestivo

 

kukuruzno ulje i njegove frakcije:

1515 21 20

– –

sirovo ulje, nejestivo

1515 29 90

– –

ostalo, nejestivo

1515 30 00

ricinusovo ulje i njegove frakcije:

1515 50 90

ostala nejestiva, sezamovo ulje i njegove frakcije

1515 90

ostalo:

1515 90 22

– –

ostala ulja iz orašastih plodova ili voćnih sjemenki ili zrna, iz tarifnog broja 0802 ili 1212

1515 90 30

– –

ostali

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni:

1516 10

životinjske masti i ulja i njihove frakcije:

1516 10 11

– –

čvrste jestive masti

1516 10 19

– –

ostalo, čvrste masti

1516 20

biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516 20 19

– –

ostalo, čvrste masti

1516 20 91

– –

ricinusovo ulje

1516 20 92

– –

laneno ulje

1516 20 99

– –

ostalo

1517 90 21

Jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516, koji sadrže maslinovo ulje

1517 90 22

Jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516, koji sadrže sojino ulje, suncokretovo ulje, ulje od sjemena pamuka, kukuruzno ulje ili ulje sjemena uljane repice

1518 00 21

Ricinusovo ulje

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi:

1602 20 91

od jetara bilo koje životinje, s udjelom pilećih jetara

1602 20 99

od jetara bilo koje životinje, ostalo

1602 31 90

od pura

1602 32 90

od kokoši vrste Gallus domesticus

1602 39 90

od druge peradi iz tarifnog broja 0105

 

od svinje:

1602 41 00

– –

šunke i komadi od njih

1602 42 00

– –

lopatice i komadi od njih

1602 49 90

– –

ostalo, uključujući mješavine

ex ex 1602 50

od goveda:

1602 50 80

– –

u okviru petog Dodatka

1602 50 91

– –

s masenim udjelom pilećeg mesa većim od 20 %

1602 50 99

– –

ostalo

1602 90 90

ostali, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje

1603

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralježnjaka

1604

osim

1604 11 20

1604 12 10

1604 19 20

1604 15 20

1604 20 10

1604 20 20

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

1702 30 10

Glukoza u tekućem stanju

1704 10 90

Ostala žvakaća guma, neovisno je li prevučena šećerom ili ne, s masenim udjelom gume manjim od 10 %

1905 31 10

Slatki keksi - s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, ali s masenim udjelom mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i ne s manje od 2,5 % mliječnih bjelančevina

1905 32 20

Vafli i oblatne - ostali, bez nadjeva

1905 32 30

Vafli i oblatne - s nadjevom s masenim udjelom mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i s ne manje od 2,5 % mliječnih bjelančevina

1905 32 90

Vafli i oblatne - ostali, s nadjevom

1905 90

Kruh, tjestenina, kolači, keksi i drugi pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate za pečaćenje, rižin papir i slični proizvodi, ostalo:

1905 90 30

pretkuhano tijesto za pripremu proizvoda iz tarifnog broja 1905

1905 90 91

ostalo, s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, ali s masenim udjelom mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i ne s manje od 2,5 % mliječnih bjelančevina

1905 90 92

ostali, koji sadrže brašno koje nije pšenično brašno u količini većoj od 15 % ukupne težine brašna

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2004 10 10

krumpir - proizvodi od brašna ili krupice

2004 10 90

krumpiri, ostalo

 

ostali povrtni proizvodi načinjeni od brašna ili krupice:

2004 90 11

– –

u okviru petog Dodatka

2004 90 19

– –

ostali

 

ostalo povrće:

2004 90 91

– –

u okviru petog Dodatka

2004 90 93

– –

slatki kukuruz

2004 90 94

– –

mahunarke

2004 90 99

– –

ostalo povrće

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

2005 20 10

– –

krumpir - proizvodi od brašna ili krupice, praha, pahuljica, granula i peleta

2005 20 90

ostali krumpiri

2005 40 10

grašak (Pisum sativum) - proizvodi od brašna ili krupice

2005 40 90

ostalo, grašak (Pisum sativum)

2005 51 00

grah u zrnu

2005 59 10

ostali grah, proizvodi načinjeni od brašna ili krupice

2005 59 90

ostali grah

2005 60 00

šparoge

2005 70

masline

2005 80

mladi kukuruz i ostali, slatki kukuruz

 

ostalo povrće:

2005 99 10

proizvodi od brašna ili krupice

2005 99 30

– –

mrkva, osim iz tarifnog podbroja 9020

2005 99 40

– –

slani grašak

2005 99 50

– –

krastavci

2005 99 80

– –

u okviru petog Dodatka

2005 99 90

– –

ostali

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastih plodova kao kuhani pripravci, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:

2007 91 00

od agruma

2007 99

osim

2007 99 93

ostalo

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

2008 11

kikiriki:

2008 11 20

– –

prženi

2008 11 90

– –

ostali

2008 19 32

ostali bademi, prženi

2008 19 39

ostali, orašasti plodovi i ostale sjemenke, prženo

2008 19 40

ostalo, orašasti plodovi i sjemenke - s masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 19 91

ostalo, bademi

2008 19 99

ostali, orašasti plodovi i ostale sjemenke

2008 20

ananas

2008 30

agrumi

2008 30 20

– –

s masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 30 90

– –

ostalo

2008 40

kruške

2008 50

marelice

2008 60

trešnje

2008 70

breskve, uključujući nektarine:

2008 70 20

– –

s masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 70 80

– –

u okviru petog Dodatka

2008 80

jagode

2008 91

palmine jezgre

2008 92

mješavine

 

šljive

2008 99 12

– –

s masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 99 19

– –

ostali

 

ostalo, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka:

2008 99 30

– –

s masenim udjelom alkohola većim od 2 %

2008 99 90

– –

ostali

2009 11

2009 12

2009 19

osim

2009 11 11

2009 11 40

2009 19 11

Sok od naranče

2009 21

2009 29

osim

2009 29 11

Sok od limunike (grejpa)

2009 31

2009 39

Sok od ostalih pojedinačnih agruma

2009 50

Sok od rajčice

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa),

2009 71

2009 79

Sok od jabuke

2009 80

Sok od bilo kojeg drugog pojedinačnog voća ili povrća:

2009 80 10

u okviru petog Dodatka

2009 80 29

ostali kondenzirani sokovi

2009 80 90

ostalo, sok

2009 90

Mješavine sokova

2104 10 10

Juhe od povrća i mesa, pripravci za juhe

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne:

2105 00 11

s masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %

2105 00 12

s masenim udjelom mliječne masti 3 % ili većim, ali manjim od 7 %

2105 00 13

masenim udjelom mliječne masti 7 % ili većim

2204

Vino od svježega grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim iz tarifnog broja 2009

2205

Vermut i druga vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2206

Ostali fermentirani napici (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu

2207 10

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; namijenjen za uporabu u proizvodnji alkoholnih pića u pogonima licenciranih proizvođača, pod uvjetom da se rabe za navedenu svrhu:

2207 10 51

alkohol od grožđa

2207 10 80

u okviru petog Dodatka

2207 10 90

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim, ostali:

2207 10 91

alkohol od grožđa

2208 20 91

Jaka alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 % ili većim i čija cijena po centilitru u šejkelima ne premašuje vrijednost jednaku 0,05 USD, u okviru petog Dodatka

2208 20 99

Jaka alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 % ili većim i čija cijena po centilitru u šejkelima ne premašuje vrijednost jednaku 0,05 USD

2304

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

2306

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja 2304 ili 2305, neovisno jesu li mljeveni ili nemljeveni ili peletirani

2309 10

osim

2309 10 90

Hrana za pse ili mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju

2309 90

Pripravci koji se rabe za prehranu životinja, osim hrane za pse ili mačke, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju:

2309 90 20

s masenim udjelom bjelančevinastih tvari ne manjim od 15 %, ali ne većim od 35 % i s najmanje 4 % masnih tvari

3502 11

3502 19

Albumin iz jaja:

3502 11 10

osušen, u okviru petog Dodatka

3502 11 90

osušen, ostali

3502 19 10

osim osušenog, u okviru petog Dodatka

3502 19 90

osim osušenog, ostali

3505

Dekstrini, ostali modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na osnovi škrobova ili na osnovi dekstrina ili drugih modificiranih škrobova:

3505 10 21

škrobovi - na osnovi pšenice ili kukuruza (osim voskastog kukuruza)

3505 20 00

ljepila

Tablica 2.

Za sljedeće proizvode predviđen je povlašteni tretman u obliku sljedećih carinskih kvota:

HS ili izraelska oznaka (4 15)

Naziv (5 16)

a

b

c

Sniženje MFN carine (%)

Carinska kvota (u tonama, ako nije drukčije navedeno)

Sniženje MFN carine preko postojeće carinske kvote (%)

ex ex 0102 90

Živa telad za klanje

100

1 200

ex ex 0105 12

0105 19

Žive patke, guske, pure i biserke, težine ne veće od 185 g

100

2 060 000 komada

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

100

1 120

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

100

800

ex ex 0207

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti, isključujući patke (meso ili jetra)

100

1 200

ex ex 0207 34

Masna guščja jetra

100

100

ex ex 0207 36

Guščje meso i jetra, smrznuti

100

500

0302 31 20

Iz tarifnog podbroja 0302 31 00 samo tunj dugokrilac ili albakor (Thunnus alalunga)

100

250

0303 31 10

Iz tarifnog podbroja 0303 31 00 samo veliki list (ploča) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

100

100

25

0303 33 10

Iz tarifnog podbroja 0303 33 00 samo list (Solea spp.)

0303 39 10

Iz tarifnog podbroja 0303 39 00 samo (osim Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp)

0303 79 91

Koju je glavni direktor Ministarstva poljoprivrede potvrdio kao vrstu ribe koja se ne uzgaja ili ne lovi u Izraelu ili u Sredozemnome moru.

10

0304 19 41

Iz tarifnog podbroja 0304 19 40 samo (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, trupac prugavac, Euthynnus pelamis, sleđ, bakalar, srdela, bakalarka, crni bakalar (koljuška), skuša, morski pas, angvila, oslić, crveni okun, nilski ostriž)

100

50

0402 10 21

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s najviše 1,5 masenih % masti

100

2 180

0402 10 10

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s najviše 1,5 masenih % masti

55

2 180

0402 21

Mlijeko i vrhnje u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s više od 1,5 masenih % masti, bez dodanog šećera ili drugih sladila

100

4 420

ex ex 0402 91

ex ex 0402 99

Ugušćeno (kondenzirano) mlijeko

100

100

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao

100

200

za jogurte koji sadrže kakao, dodane arome i/ili dodani šećer

primjenjuje se samo poljoprivredna komponenta (8 19)

0404

Surutka, neovisno je li koncentrirana ili ne i sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

100

1 400

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

100

650

0405 10

maslac:

 

– –

u izvornim pakiranjima neto težine veće od 1 kg:

0405 10 31

– – –

u okviru petog dodatka

0405 10 39

– – –

ostali

 

– –

u izvornim pakiranjima neto težine ne veće od 1 kg:

0405 10 91

– – –

u okviru petog dodatka

0405 10 99

– – –

ostali

0405 20

mliječni namazi:

0405 20 10

– –

u okviru petog dodatka

0405 20 90

– –

ostalo

 

ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka:

0405 90 19

– –

u okviru petog dodatka

0405 90 90

– –

ostali

0406

Sir i skuta

100

830

ex ex 0407

Ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana za potrošnju

100

8 004 800 komada

ex ex 0407

Ptičja jaja, u ljusci, svježa, za valenje

100

50 000 komada

ex ex 0409

Prirodni med

100

180

ex ex 0409

Prirodni med u pakiranjima preko 50 kg

100

300

0701 90

Krumpir, svjež ili rashlađen, osim sjemenskog

100

6 380

0703 10

Crveni luk i ljutika (škalonja), svježi ili rashlađeni

100

2 300

0703 20

Češnjak, svjež ili rashlađen

100

230

25

ex ex 0709 20

Šparoge, bijele, svježe ili rashlađene

100

100

ex ex 0709 51

ex ex 0709 59

Gljive, svježe ili rashlađene, osim onih koje se na tržište stavljaju od lipnja do rujna

100

200

0710 10

Krumpir (kuhani ili nekuhani u vodi ili pari), smrznut

100

250

0710 21

Grašak, oljušten ili neoljušten (Pisum sativum), (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut

100

1 090

0710 22

Grah, oljušten ili neoljušten (Vigna spp., Phaseolus spp.), (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut,

100

1 460

0710 29

Ostalo mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno (nekuhano ili kuhano na pari ili u vodi), smrznuto

100

660

0710 30

Špinat, novozelandski špinat i loboda, (nekuhan ili kuhan u vodi ili pari), smrznut

100

650

0710 80

0710 90

Ostalo povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

Mješavine povrća (nekuhanog ili kuhanog na pari ili u vodi), smrznute

100

1 580

ex ex 0712 90

Ostalo povrće cijelo, rezano na kocke ili rezance, ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim slatkog kukuruza, neoljuštenoga graha, brokule, češnjaka i sušenih rajčica

100

350

0712 90 81

Osušeni češnjak, cijeli, narezan na kocke ili rezance, zdrobljen ili samljeven, ali dalje nepripremljen

100

60

ex ex 0712 90 30

2002 90 20

Sušene rajčice, cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljene

Rajčice, osim cijelih i u komadima, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, u prahu

100

1 230

0802 60

ex ex 0802 90

Makadami orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni

Pekan orasi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni osim pekan oraha, makadami orasi i pinjoli

100

560

15

ex ex 0804 20

Smokve, suhe

100

560

20

0805 10 10

Naranče, svježe

100

1 000

0805 20 10

Svježe mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilkings mandarine i slični hibridi agruma

100

2 000

0805 50 10

Svježi limun, (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

100

500

0806 10

Grožđe, svježe

100

500

0806 20

Grožđe, suho

100

120

25

0807 11

Lubenice, svježe

100

750

0807 19

Dinje, svježe

100

300

0808 10

Jabuke, svježe

100

3 280

ex ex 0808 20

Kruške, svježe

100

2 140

ex ex 0808 20

Dunje,svježe

100

380

0809 10

Marelice, svježe

100

300

0809 20

Trešnje, svježe

100

100

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

100

300

0809 40

Šljive i divlje šljive

100

500

0810 50

Svježi kivi

100

200

ex ex 0811 20

Maline, kupine, crveni ribiz, kupine, dud (murva), nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, nezaslađeni

100

160

0811 90

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

100

660

0812 10

Trešnje, privremeno konzervirane (na primjer sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju

100

620

0812 90 10

Jagode, privremeno konzervirane, ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju

100

100

0813 20

Suhe šljive

100

730

0904 20

Plodovi roda Capsicum ili Pimenta, sušeni, drobljeni ili mljeveni

100

110

1001 10

Tvrda pšenica

100

10 640

1001 90

Ostala pšenica i suražica

100

190 840

ex ex 1001 90

Ostala pšenica i suražica (6 17), za hranu za životinje

100

300 000

1209 99 20

Sjeme lubenice

100

560

1507 10 10

1507 90 10

Sojino ulje, uključujući i degumirano, jestivo

100

5 000

40

1509 10

1509 90 30

Maslinovo ulje, djevičansko

Maslinovo ulje, osim djevičanskog, jestivo

100

300

1509 90 90

Maslinovo ulje, osim djevičanskog, osim jestivog

100

700

ex ex 1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, jestivi

40

bez ograničenja

ex ex 1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, jestivi

40

bez ograničenja

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

100

500

1602 31

Pripremljeno ili konzervirano pureće meso ili pureći klaonički proizvodi

100

5 000

1602 32

Pripremljeno ili konzervirano meso ili klaonički proizvodi peradi vrste Gallus domesticus

100

2 000

1602 50

Pripremljeni i konzervirani klaonički proizvodi životinja vrste goveda

100

340

1604 11 10

Losos, u spremnicima što ne propuštaju zrak

100

100

1604 12 90

Ostalo

50

bez ograničenja

1604 13

Srdele

100

230

1604 14

Tuna

100

330

ex ex16041590

Skuše

100

80

1604 16 00

Inćuni

50

bez ograničenja

ex ex 1604 19 90

Bakalar, crni bakalar (koljuška), aljaška kolja

100

150

ex ex 1604 20 90

Sleđ, sabljarka, skuša

100

100

1604 30

Kavijar i nadomjesci kavijara

100

25

1702 30 10

Glukoza u tekućem stanju

15

bez ograničenja

1704 10 90

Žvakača guma, neovisno je li prevučena šećerom ili ne, s masenim udjelom gume 10 % ili većim

100

75

 (7 18)

1905 31 10

Slatki keksi - s masenim udjelom jaja 10 % ili većim, ali s masenim udjelom mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i ne s manje od 2,5 % mliječnih bjelančevina

100

1 200

 (7 18)

1905 32 20

Vafli i oblatne, ostali, bez nadjeva

 (7 18)

1905 32 30

Vafli i oblatne s nadjevom s masenim udjelom mliječnih masti ne manjim od 1,5 % i s ne manje od 2,5 % mliječnih bjelančevina

 (7 18)

1905 32 90

Ostalo

 (7 18)

2001 10

Krastavci i kornišoni, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

17

60

2001 90 90

Osim krastavaca i kornišona, maslina, slatkog kukuruzan (Zea mays var. saccharata) Yama, slatkog krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka s masenim udjelom 5 % ili više škroba, pripremljenih ili konzerviranih u octu ili octenoj kiselini

100

1 000

2002 10

Rajčice cijele ili u komadima, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

100

100

ex ex 2002 90 10

ex ex 2002 90 90

Pasta od rajčice koju je odobrio glavni direktor Ministarstva industrije, za proizvođače kechupa

50

1 030

ex ex 2004 90

Ostalo povrće i mješavine povrća, osim homogeniziranih pripravaka, u obliku brašna ili krupice

100

340

ex ex 2004 90

Ostalo povrće, osim homogeniziranih pripravaka

65

bez ograničenja

2005 20 90

Krumpiri, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

100

250

2005 40 90

Grašak, osim homogeniziranih pripravaka pripremljeni ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

100

300

2005 51

Grah, oljušteni, pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznut

100

300

2005 70

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznute

100

250

2005 99 90

Ostalo povrće i mješavine povrća, pripremljeni ili konzervirani na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

100

1 310

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)

100

100

ex ex 2007 99

Ostali džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća i od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 %, osim jagoda

100

1 430

2008 40

Kruške, pripremljene i konzervirane drukčije

100

500

2008 50

Marelice, pripremljene i konzervirane drukčije

100

520

ex ex 2008 60

Višnje, pripremljene ili konzervirane, bez alkohola, ali s dodanim šećerom

92

270

2008 70

Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane na drugi način

100

2 240

ex ex 2008 80

Jagode, pripremljene ili konzervirane na drugi način, u pakiranjima ne manjim od 4,5 kg (bez dodanog šećera ili alkohola)

100

220

ex ex 2008 92

Mješavine tropskog voća, bez jagoda, orašastih plodova i agruma

100

560

2008 99

Ostalo, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

100

500

ex ex 2009 11

ex ex 2009 19

Sok od naranče, smrznut i nesmrznut, nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 67, u pakiranjima većim od 230 kg

100

bez ograničenja

ex ex 2009 29

Sok od limunike (grejpfruta), nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 67, u pakiranjima većim od 230 kg

ex ex 2009 31

Sok od limuna, nefermentiran i bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 20

100

560

ex ex 2009 39 11

Ostali sok od limuna, nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 50

100

1 080

2009 61

Sok od grožđa, (uključujući mošt od grožđa) nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 30

100

230

ex ex 2009 69

Ostali sok od grožđa, (uključujući mošt od grožđa), nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 67

2009 71

Sok od jabuke, nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti ne veće od 20

100

790

ex ex 2009 79

Ostali sok od jabuke, nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 20

100

1 670

ex ex 2009 80

Sok bilo kojeg pojedinačnog voća ili povrća, nefermentiran i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, Brix vrijednosti veće od 67

100

880

ex ex 2009 90

Mješavine sokova, osim grožđa i rajčica, Brix vrijednosti veće od 20

100

600

2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

30 % sniženje poljoprivredne komponente (8 19)

500

 (7 18)

2204

Vino od svježega grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim iz tarifnog broja 2009

100

4 300 hl

2205 10

2205 90

Vermut i druga vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

100

2 000 hl

 (7 18)

2207 10 51

2207 10 91

Nedenaturirani etilni alkohol dobiven iz grožđa s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim

100

3 450

 (7 18)

2208 20 91

Jaka alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa, s volumnim udjelom alkohola 17 % ili većim i čija cijena po centilitru u šejkelima ne premašuje vrijednost jednaku 0,05 USD

100

2 000 Hpa

 (7 18)

2304

Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletirani

100

5 220

2306 30 00

Uljane pogače i ostali kruti ostaci

Primjenjiva carina: 2,5 %

10 000

2306 41

Krupica sjemena uljane repice

Primjenjiva carina: 4,5 %

3 920

2309 10 20

Hrana za pse ili mačke pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, s masenim udjelom bjelančevinastih tvari ne manjim od 15 %, ali ne većim od 35 % i s najmanje 4 % masnih tvari

100

1 150

2309 90 20

Ostali pripravci koji se rabe za prehranu životinja, s masenim udjelom bjelančevinastih tvari ne manjim od 15 %, ali ne većim od 35 % i s najmanje 4 % masnih tvari i pripremljena hrana za ukrasne ribice i ptice

100

1 610

3502 11

3502 19

Albumin od jaja

100

50

 (7 18)

Tablica 3.

Za sljedeće proizvode carine se utvrđuju kako slijedi u nastavku:

Izraelska oznaka (9 20)

Utvrđene stope ad valorem (%)

Utvrđene posebne carine (10 21)

 

(a)

(b)

0104 10 90

110

 

0105 12 10

60

 

0105 19 10

60

 

0105 94 00

110

 

0105 99 00

110

 

0204 10 19

50

 

0204 10 99

50

 

0204 21 19

50

 

0204 21 99

50

 

0204 22 19

50

 

0204 22 99

50

 

0204 23 19

50

 

0204 23 99

50

 

0204 30 90

50

 

0204 41 90

50

 

0204 42 90

50

 

0204 43 90

50

 

0204 50 19

50

 

0206 80 00

60

 

0207 11 10

80

 

0207 11 90

80

 

0207 12 10

80

 

0207 12 90

80

 

0207 13 00

110

 

0207 14 10

110

 

0207 14 90

110

 

0207 24 00

80

 

0207 25 00

80

 

0207 26 00

110

 

0207 27 10

110

 

0207 27 90

110

 

0210 20 00

110

 

0408 91 00

110

 

0408 99 00

110

 

0702 00 10

150

 

0702 00 90

150

 

0703 90 00

75

 

0704 10 10

75

 

0704 10 20

75

 

0704 10 90

75

 

0704 20 00

75

 

0704 90 10

75

 

0704 90 20

75

 

0704 90 30

75

 

0704 90 90

75

 

0705 11 00

60

 

0705 19 00

60

 

0706 90 10

75

 

0706 90 30

75

 

0706 90 50

110

 

0706 90 90

75

 

0708 10 00

75

 

0708 20 00

75

 

0708 90 10

75

 

0709 20 00

75

 

0709 40 00

60

 

0709 51 90

60

 

0709 59 90

60

 

0709 70 00

80

 

0709 90 31

75

 

0709 90 33

75

 

0709 90 90

75

 

0710 29 90

20

 

0710 30 90

30

 

0710 40 00

0

0,63 ILS/kg

0711 90 41

0

0,55 ILS/kg

0805 40 10

90

 

0805 50 10

120

 

0805 90 11

100

 

0805 90 19

75

 

0806 10 00

150

 

0806 20 90

150

 

0807 11 10

50

 

0807 19 90

70

 

0808 20 19

80

 

0809 10 90

60

 

0809 30 90

50

 

0809 40 90

60

 

0810 20 00

30

 

ex ex 0810 90

30

 

0811 20 90

12

 

0811 90 11

20

 

0811 90 19

30

 

0812 90 90

12

 

0813 40 00

20

 

0904 11 00

8

 

0904 12 00

15

 

0904 20 90

12

 

0910 99 90

15

 

1001 10 90

50

 

1001 90 90

50

 

1105 20 00

14,4

 

1108 11 00

15

 

1108 12 10

8

 

1108 12 90

12

 

1108 13 00

8

 

1108 14 00

8

 

1108 19 00

8

 

1209 91 29

12

 

1404 90 19

19,5

 

1501 00 00

12

 

1507 10 90

8

 

1507 90 90

8

 

1508 10 00

8

 

1508 90 90

8

 

1510 00 90

8

 

1511 10 20

8

 

1511 90 90

8

 

1512 11 90

8

 

1512 19 90

8

 

1512 21 90

8

 

1512 29 90

8

 

1513 11 90

8

 

1513 19 90

8

 

1513 21 20

8

 

1513 29 90

8

 

1514 11 90

8

 

1514 19 90

8

 

1514 91 90

8

 

1514 99 90

8

 

1515 11 90

4

 

1515 19 90

4

 

1515 21 20

8

 

1515 29 90

8

 

1515 30 00

8

 

1515 50 90

8

 

1515 90 22

8

 

1515 90 30

8

 

1516 10 11

28

 

1516 20 19

8

 

1516 20 91

12

 

1516 20 92

4

 

1516 20 99

8

 

1601 00 90

12

 

1602 20 99

12

 

1602 41 00

12

 

1602 42 00

12

 

1602 49 90

12

 

1602 50 91

12

 

1602 50 99

12

 

1602 90 90

12

 

1603 00 00

12

 

1704 10 90

0

0,11 ILS/kg

1905 31 10

0

1,05 ILS/kg, ANV od 112 %

1905 32 20

0

0,42 ILS/kg, ANV od 112 %

1905 32 30

0

1,05 ILS/kg, ANV od 112 %

1905 32 90

0

0,42 ILS/kg, ANV od 112 %

1905 90 30

6,3

 

1905 90 91

0

1,05 ILS/kg, ANV od 112 %

1905 90 92

0

0,17 ILS/kg, ANV od 112 %

2001 90 30

0

0,71 ILS/kg

2001 90 40

0

1,95 ILS/kg

2004 10 10

8

 

2004 90 19

8

 

2004 90 93

0

0,71 ILS/kg

2005 20 10

8

 

2005 40 10

5,8

 

2005 51 00

12

 

2005 59 10

6,3

 

2005 60 00

12

 

2005 80 20

0

0,71 ILS/kg, ANV od 12 %

2005 80 91

12

2005 80 99

0

0,71 ILS/kg

2005 99 10

6

 

2006 00 00

12

 

2007 91 00

12

 

2007 99 91

12

 

2007 99 92

12

 

2008 19 32

40

 

2008 19 40

12

 

2008 19 91

30

 

2008 20 20

12

 

2008 20 90

12

 

2008 30 20

12

 

2008 40 20

12

 

2008 50 20

12

 

2008 60 20

12

 

2008 70 20

12

 

2008 80 20

12

 

2008 91 00

12

 

2008 92 30

12

 

2008 99 12

12

 

2008 99 19

40

 

2008 99 30

12

 

2009 11 19

30

 

2009 11 20

45

 

2009 11 90

30

 

2009 12 90

30

 

2009 19 19

30

 

2009 19 90

45

 

2009 21 90

30

 

2009 29 19

30

 

2009 29 90

45

 

2009 31 10

12

 

2009 31 90

12

 

2009 39 11

12

 

2009 39 19

12

 

2009 39 90

12

 

2009 71 10

25

 

2009 71 90

30

 

2009 79 30

20

 

2009 79 90

45

 

2009 90 21

35

 

2009 90 24

30

 

2104 10 10

8

 

2105 00 11

0

0,24 ILS/kg, ANV od 85 %

2105 00 12

0

1,22 ILS/kg, ANV od 85 %

2105 00 13

0

1,87 ILS/kg, ANV od 85 %

2205 10 00

20

 

2205 90 00

20

 

2207 10 51

0

8,90 ILS po l alkohola

2207 10 91

0

8,90 ILS po l alkohola

2208 20 99

0

7,5 ILS po l alkohola

3502 11 90

0

8,4 ILS /kg, ANV od 50 %

3502 19 90

0

3,25 ILS /kg, ANV od 50 %

3505 10 21

8

 

3505 20 00

8

 

PRILOG III.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ZEMLJOPISNIM OZNAKAMA

Stranke su suglasne da će se u odgovarajućem trenutku ponovno sastati kako bi razgovarale o mogućem sporazumu o zaštiti zemljopisnih oznaka za poljoprivredne proizvode i druge prehrambene proizvode.

Poštovani,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg današnjeg pisma koje glasi:

„Poštovani,

čast mi je pozvati se na pregovore vođene u skladu s člankom 9. stavkom 4. i člancima 14. i 15. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum o pridruživanju”) koji je na snazi od 1. lipnja 2000., kojim se predviđa mogućnost dodatnih uzajamnih carinskih koncesija za prerađene poljoprivredne proizvode i utvrđuje da Zajednica i Država Izrael postupno uspostavljaju veću liberalizaciju međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva.

Po završetku pregovora dvije stranke suglasile su se o sljedećim izmjenama Sporazuma o pridruživanju:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Izraela, osim onih navedenih u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te onih navedenih u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.”

2.

Članak 9. briše se.

3.

Naslov poglavlja 3. zamjenjuje se sljedećim:

4.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i iz Izraela navedene u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (KN) i izraelske carinske tarife te u Prilogu 1. točki 1. podtočki ii. Sporazuma o poljoprivredi GATT-a.”

5.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Izraela pri uvozu u Zajednicu podložni su režimima određenima u protokolima br. 1 i 3”

6.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Poljoprivredni proizvodi, prerađeni poljoprivredni proizvodi te riba i proizvodi ribarstva podrijetlom iz Zajednice pri uvozu u Izrael podložni su režimima određenima u protokolima br. 2 i 3”

7.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Europska zajednica i Izrael sastaju se tri godine od stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama potpisanog u Bruxellesu 4. studenoga 2009., što odgovara sedamnaestom danu Hešvan 5770. židovskog kalendara, kako bi razmotrili mogućnost uzajamnog odobravanja daljnjih trgovinskih koncesija za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode te ribu i proizvode ribarstva.”

8.

Članak 15. briše se.

9.

Prilozi od I. do VI. brišu se.

10.

Protokoli br. 1 i 2 i njihovi prilozi zamjenjuju se onima iz priloga I. i II. ovom Sporazumu u obliku razmjene pisama.

11.

Dodaje se Zajednička izjava o zemljopisnim oznakama, navedena u Prilogu III. ovoj razmjeni pisama.

Ovaj Sporazum u obliku razmjene pisama stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana polaganja posljednje isprave o odobrenju.”

Država Izrael ima čast potvrditi svoju suglasnost sa sadržajem ovog pisma.

Primite izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat tal-Iżraël

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský stát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image

 


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  Oznake KN-a iz Uredbe (EZ) br. 1214/2007 (SL L 286, 31.10.2007., str. 1.).

(3)  Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst naziva proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN. Tamo gdje su naznačene oznake „ex” KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg naziva.

(4)  Oznake KN-a iz Uredbe (EZ) br. 1214/2007 (SL L 286, 31.10.2007., str. 1.).

(5)  Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst naziva proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN. Tamo gdje su naznačene oznake „ex” KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg naziva.

(6)  Proizvod iz ovog podbroja podliježe uvjetima koji su utvrđeni u odgovarajućim odredbama Zajednice (Uredba (EZ) br. 790/2000, SL L 95, 15.4.2000., str. 24.) i njihovim naknadnim izmjenama.

(7)  U okviru ove carinske kvote posebna carina predviđena na popisu povlastica Zajednice WTO-u smanjuje se na nulu za razdoblje od 1. prosinca do 31. svibnja ako ulazna cijena nije manja od 264 EUR/t, što je ulazna cijena o kojoj su se dogovorili Europska komisija i Izrael. Ako je ulazna cijena neke pošiljke 2, 4, 6 ili 8 % niža od dogovorene ulazne cijene, posebna carinska kvota je odgovarajućih 2, 4, 6 ili 8 % te dogovorene ulazne cijene. Ako ulazna cijena neke pošiljke iznosi manje od 92 % dogovorene ulazne cijene, primjenjuje se posebna carina utvrđena u okviru WTO-a.

(8)  U tom smislu, „poljoprivredna komponenta” je poseban dio carine utvrđen Uredbom (EZ) br. 1214/2007 (SL L 286, 31.10.2007., str. 1.).

(9)  Carina koja se primjenjuje na ove proizvode izvan carinske kvote utvrđena je u tablici 3. ovog Priloga.

(10)  Oznake KN-a iz Uredbe (EZ) br. 1214/2007 (SL L 286, 31.10.2007., str. 1.).

(11)  Neovisno o pravilima za tumačenje kombinirane nomenklature, tekst naziva proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama KN. Tamo gdje su naznačene oznake ‧ex‧ KN, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznake KN i odgovarajućeg naziva.

(12)  Oznake "EA" i "AD S/Z" odnose se na poljoprivrednu komponentu i dodatne carine za šećer, čiji su iznosi utvrđeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1214/2007 (SL L 286, 31.10.2007., str. 1.).

(13)  Izraelske oznake odgovaraju izraelskoj carinskoj evidenciji objavljenoj u Jeruzalemu 1.1.2007., verzija 957.

(14)  Neovisno o pravilima za tumačenje Harmoniziranog sustava (HS) ili nazivlja izraelske carinske tarife, tekst naziva proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama HS-a ili izraelskim tarifnim oznakama. Tamo gdje se navode oznake „ex” HS-a ili „ex” izraelske tarifne oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka HS-a ili izraelskih tarifnih oznaka i odgovarajućeg naziva.

(15)  Izraelske oznake odgovaraju izraelskoj carinskoj evidenciji objavljenoj u Jeruzalemu 1.1.2007., verzija 957.

(16)  Neovisno o pravilima za tumačenje Harmoniziranog sustava (HS) ili nazivlja izraelske carinske tarife, tekst naziva proizvoda treba uzeti samo kao naznaku, s obzirom na to da je povlašteni režim, u kontekstu ovog Priloga, utvrđen oznakama HS-a ili izraelskim tarifnim oznakama. Tamo gdje se navode oznake „ex” HS-a ili „ex” izraelske tarifne oznake, povlašteni se režim utvrđuje zajedničkom primjenom oznaka HS-a ili izraelskih tarifnih oznaka i odgovarajućeg naziva.

(17)  Odobrio glavni direktor Ministarstva poljoprivrede.

(18)  Povlaštene carine izvan carinske kvote utvrđene u tablici 3. ovog Priloga.

(19)  Poljoprivredna komponenta se i dalje utvrđuje prema smjernicama iz Memoranduma o sustavu nadoknade cijena koje Izrael primjenjuje za prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćene Trgovinskim sporazumom EZ-a i Izraela, koji je Država Izrael, Ministarstvo industrije i trgovine, Uprava za vanjsku trgovinu, objavila u rujnu 1995. (ref. br. 2536/G). Izrael će Zajednicu obavijestiti o svakom novom utvrđivanju tih poljoprivrednih komponenti.

(20)  Izraelske oznake odgovaraju izraelskoj carinskoj evidenciji objavljenoj u Jeruzalemu 1.1.2007. verzija 957.

(21)  ANV znači „ali ne više”.


Obavijest o danu stupanja na snagu Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Države Izraela o uzajamnim mjerama liberalizacije u vezi s poljoprivrednim proizvodima, prerađenim poljoprivrednim proizvodima te ribom i proizvodima ribarstva, o zamjeni protokola br. 1 i 2 i njihovih priloga te o izmjenama Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane

Gore navedeni Sporazum između Europske zajednice i Države Izraela, potpisan u Bruxellesu 4. studenoga 2009., stupit će na snagu 1. siječnja 2010.


Top