Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1116(01)

Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

OJ L 299, 16.11.2005, p. 62–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 128–136 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 208 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 39 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

39


22005A1116(01)


L 299/62

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

KRALJEVINA DANSKA, dalje u tekstu „Danska”,

s druge strane,

U ŽELJI da ujednače pravila rješavanja sukoba nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima i da pojednostave formalnosti s ciljem brzog i pojednostavljenog priznavanja i izvršenja odluka unutar Zajednice,

BUDUĆI da su države članice, sukladno članku 293. četvrtoj alineji Ugovora o osnivanju Europske zajednice, 27. rujna 1968. sklopile Briselsku Konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1) (Briselska konvencija), koja je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica ovoj Konvenciji. 16. rujna 1988. su države članice i države EFTA-e sklopile Konvenciju o nadležnosti i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (2) (Konvencija iz Lugana), koja je paralelna konvencija Briselskoj konvenciji,

BUDUĆI da je glavni sadržaj Briselske konvencije preuzet Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (3) (I. briselska uredba),

UPUĆUJUĆI na Protokol o stajalištu Danske koji se nalazi u prilogu Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice (Protokol o stajalištu Danske) prema kojem I. briselska uredba nije obvezujuća za Dansku, ili se ne primjenjuje u Danskoj,

NAGLAŠAVAJUĆI da treba pronaći rješenje nezadovoljavajuće pravne situacije koja proizlazi iz razlika u pravilima koja se primjenjuju u pitanjima nadležnosti, priznavanja i izvršenja odluka unutar Zajednice,

U ŽELJI da se odredbe I. briselske uredbe, njezine buduće izmjene te provedbene mjere vezane uz tu Uredbu, primjenjuju prema međunarodnom zakonodavstvu na odnose između Zajednice i Danske koja je država članica s posebnim statusom s obzirom na glavu IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

NAGLAŠAVAJUĆI da bi trebalo osigurati kontinuitet između Briselske konvencije i ovog Sporazuma te da u ovom Sporazumu također bi trebalo primijeniti odredbe iz I. briselske uredbe. Ista potreba za kontinuitetom odnosi se i na tumačenje Briselske konvencije od strane Suda Europskih zajednica, a Protokol iz 1971. (4) bi trebalo i nadalje primjenjivati također na slučajeve koji su u tijeku u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma,

NAGLAŠAVAJUĆI da se Briselska konvencija i nadalje primjenjuje na državnim područjima država članica koje pripadaju u teritorijalno područje primjene ove Konvencije a koje su isključene iz ovog Sporazuma,

NAGLAŠAVAJUĆI važnost primjerene usklađenosti između Zajednice i Danske s obzirom na pregovore i sklapanje međunarodnih sporazuma koji bi mogli imati utjecaj na I. briselsku uredbu ili promijeniti područje njezine primjene,

NAGLAŠAVAJUĆI da bi Danska trebala težiti pristupanju međunarodnim sporazumima koje je sklopila Zajednica i to u onim slučajevima kad je sudjelovanje Danske u takvim sporazumima važno za dosljednu primjenu I. briselske uredbe i ovog Sporazuma,

IZJAVLJUJUĆI da bi Sud Europskih zajednica trebao biti nadležan kako bi se osigurala ujednačena primjena i tumačenje ovog Sporazuma i odredbi I. briselske uredbe i bilo kojih provedbenih mjera Zajednice koje čine dio ovog Sporazuma,

UPUĆUJUĆI na nadležnost dodijeljenu Sudu Europskih zajednica sukladno članku 68. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, za donošenje odluka o prethodnim pitanjima vezano uz valjanost i tumačenje akata institucija Zajednice na temelju glave IV. Ugovora te uključujući valjanost i tumačenje ovog Sporazuma i upućujući na okolnost da ova odredba nije obvezujuća za Dansku, ili da se ne primjenjuje u Danskoj, što proizlazi iz Protokola o stajalištu Danske,

SMATRAJUĆI da bi Sud Europskih zajednica trebao biti nadležan pod istim uvjetima za odlučivanje o prethodnim pitanjima o valjanosti i tumačenja ovog Sporazuma koja postavlja neki od danskih sudova te da bi zbog toga danski sudovi trebali zatražiti odlučivanje o prethodnim pitanjima pod istim uvjetima kao i sudovi ostalih država članica u vezi s tumačenjem I. briselske uredbe i njezinih provedbenih mjera,

UPUĆUJUĆI na odredbu prema kojoj, sukladno članku 68. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Vijeće Europske unije, Europska komisija i države članice mogu zatražiti od Suda Europskih zajednica da donese odluku o tumačenju akata institucija Zajednice na temelju glave IV. Ugovora, uključujući i tumačenje ovog Sporazuma te upućujući na okolnost da ova odredba nije obvezujuća za Dansku, ili da se ne primjenjuje u Danskoj što proizlazi iz Protokola o stajalištu Danske,

SMATRAJUĆI da bi Danskoj trebalo pružiti mogućnost da zatraži od Suda Europskih zajednica da donosi odluke o pitanjima vezanim uz tumačenje ovog Sporazuma, pod istim uvjetima kao i kod ostalih država članica s obzirom na I. briselsku uredbu i njezine provedbene mjere,

NAGLAŠAVAJUĆI da bi prema danskom zakonodavstvu sudovi u Danskoj trebali, pri tumačenju ovog Sporazuma i odredbi I. briselske uredbe i bilo kojih provedbenih mjera Zajednice koje čine dio ovog Sporazuma, uzeti u obzir odluke iz sudske prakse Suda Europskih zajednica te sudova država članica Europskih zajednica, s obzirom na odredbe Briselske konvencije, I. briselske uredbe i bilo kojih provedbenih mjera Zajednice,

SMATRAJUĆI da bi trebalo biti moguće zatražiti od Suda Europskih zajednica da donosi odluke vezano uz pitanja pridržavanja obveza prema ovom Sporazumu u skladu s odredbama o vođenju postupka pred sudom, Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

BUDUĆI da, na temelju članka 300. stavka 7. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ovaj Sporazum obvezuje države članice; primjereno je da, u slučaju da neka od država članica ne poštuje tu obvezu, Danska bude u mogućnosti obratiti se Komisiji kao zaštitnici Ugovora,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Ciljevi

1.   Cilj ovog Sporazuma je primjena odredbi I. briselske uredbe i njezinih provedbenih mjera u odnosima između Zajednice i Danske, u skladu s člankom 2. stavkom 1. ovog Sporazuma.

2.   Cilj Ugovornih strana je postići ujednačenu primjenu i tumačenje odredbi I. briselske Uredbe i njezinih provedbenih mjera u svim državama članicama.

3.   Odredbe članka 3. stavka 1., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1. ovog Sporazuma proizlaze iz Protokola o stajalištu Danske.

Članak 2.

Nadležnost, priznavanje i izvršenje presuda u građanskim i trgovačkim stvarima

1.   Odredbe I. briselske uredbe, koja je u Prilogu ovom Sporazumu i čini njegov sastavni dio, zajedno s provedbenim mjerama usvojenim prema članku 74. stavku 2. Uredbe te, s obzirom na provedbene mjere koje se usvajaju nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, a koje je provela Danska kao što se navodi u članku 4. ovog Sporazuma, te mjere usvojene sukladno članku 74. stavku 1. Uredbe, prema međunarodnom pravu primjenjuju se na odnose između Zajednice i Danske.

2.   Međutim, u smislu ovog Sporazuma, primjena odredbi Uredbe zamjenjuje se sljedećim:

(a)

Članak 1. stavak 3. se ne primjenjuje.

(b)

U članku 50. dodaje se sljedeći stavak (kao stavak 2.):

„2.   Međutim, podnositelj zahtjeva koji zatraži izvršenje odluke koju je donijelo upravno tijelo u Danskoj u vezi s odlukom o uzdržavanju, može u državi članici kojoj se zahtjev upućuje, tražiti beneficije koje se spominju u prvom stavku, ako predoči izjavu danskog Ministarstva pravosuđa o tome da ispunjava financijske uvjete prema kojima se može kvalificirati za potporu u obliku cjelokupne ili djelomične pravne pomoći ili za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova ili izdataka.”

(c)

U članku 64. dodaje se sljedeći stavak (kao stavak 2.):

„2.   U predmetima koji se odnose na uzdržavanje, izraz ‚sud’ podrazumijeva upravna tijela Danske.”

(d)

Članak 64. se odnosi na pomorske brodove registrirane u Danskoj, Grčkoj i Portugalu.

(e)

Primjenjuje se dan stupanja na snagu ovog Sporazuma umjesto datuma stupanja na snagu Uredbe, kao što se navodi u članku 70. stavku 2., te u člancima 72. i 76. Uredbe.

(f)

Primjenjuju se prijelazne odredbe ovog Sporazuma umjesto članka 66. Uredbe.

(g)

U Prilog I. dodaje se sljedeće: „u Danskoj: čanak 246. stavak 2. i 3. Zakona o upravi pravosuđa (lov om rettens pleje)”

(h)

U Prilog II. dodaje se sljedeće: „u Danskoj, ‚byret’ ”.

(i)

U Prilog III. dodaje se sljedeće: „u Danskoj, ‚landsret’ ”.

(j)

U Prilog IV. dodaje se sljedeće: „u Danskoj, žalba prema ‚Højesteretu’ uz dopuštenje od ‚Procesbevillingsnævneta’ ”.

Članak 3.

Izmjene I. briselske uredbe

1.   Danska ne sudjeluje u usvajanju izmjena I. briselske uredbe te za Dansku takve izmjene nisu obvezujuće niti se primjenjuju u Danskoj.

2.   Kada se usvoje izmjene Uredbe, Danska obavješćuje Komisiju o svojoj odluci o tome hoće li ili neće provoditi sadržaj tih izmjena. Obavijest se dostavlja u vrijeme usvajanja izmjena ili u roku od 30 dana po usvajanju.

3.   Ako Danska odluči da će provoditi sadržaj tih izmjena, u obavijesti se navodi može li takva provedba biti izvršena administrativnim putem ili se zahtijeva odobrenje Parlamenta.

4.   Ako u obavijesti stoji da se provedba može izvršiti administrativnim putem, u njoj se uz to navodi da sve nužne administrativne mjere stupaju na snagu danom stupanja na snagu izmjena Uredbe, ili da su stupile na snagu danom upućivanja obavijesti, već prema tome koji je od tih datuma kasniji.

5.   Ako u obavijesti stoji da se za provedbu u Danskoj zahtjeva odobrenje Parlamenta, tada se primjenjuju sljedeća pravila:

(a)

zakonodavne mjere u Danskoj stupaju na snagu danom stupanja na snagu izmjena Uredbe, ili u roku od 6 mjeseci po obavijesti, već prema tome koji je od tih datuma kasniji;

(b)

Danska obavješćuje Komisiju o datumu stupanja na snagu provedbenih zakonodavnih mjera.

6.   Obavijest Danske o tome da je sadržaj izmjena u Danskoj proveden, sukladno stavcima 4. i 5., predstavlja obostranu obvezu prema međunarodnom pravu između Danske i Zajednice. Time izmjene Uredbe predstavljaju izmjene ovog Sporazuma i smatraju se Prilogom ovom Sporazumu.

7.   U slučajevima kada:

(a)

Danska priopći svoju odluku da neće provoditi izmjene; ili

(b)

Danska ne izda obavijest u roku od 30 dana prema stavku 2.; ili

(c)

zakonodavne mjere u Danskoj ne stupe na snagu u vremenskim rokovima navedenim u stavku 5.,

smatra se da je ovaj Sporazum raskinut, osim ako ugovorne stranke ne odluče drukčije u roku od 90 dana, ili ako, prema situaciji navedenoj u točki (c), unutar istog vremenskog roka u Danskoj ne stupe na snagu zakonodavne mjere.

8.   Ovim se ne utječe na pokrenute pravne postupke i formalno sastavljene dokumente ili dokumente registrirane kao autentične, koji su upućeni prije datuma raskida Sporazuma, kao što je navedeno u stavku 7.

Članak 4.

Provedbene mjere

1.   Danska ne sudjeluje u usvajanju mišljenja Odbora prema članku 75. I. briselske uredbe. Provedbene mjere usvojene prema članku 74. stavku 2. ove Uredbe nisu obvezujuće i ne primjenjuju se u Danskoj.

2.   Kada se usvajaju provedbene mjere prema članku 74. stavku 2. Uredbe, Danska se o njima obavješćuje. Danska obavješćuje Komisiju o svojoj odluci hoće li ili neće provoditi sadržaj provedbenih mjera. O tome će biti izdana obavijest nakon primitka provedbenih mjera, ili u roku od 30 dana po primitku.

3.   U obavijesti se navodi da sve nužne administrativne mjere u Danskoj stupaju na snagu danom stupanja na snagu provedbenih mjera, ili da su te administrativne mjere stupile na snagu danom davanja obavijesti, već prema tome koji je od tih datuma kasniji.

4.   Obavijest Danske o tome da je sadržaj provedbenih mjera u Danskoj proveden predstavlja obostranu obvezu prema međunarodnom pravu između Danske i Zajednice. Time provedbene mjere čine dio ovog Sporazuma.

5.   U slučajevima kada:

(a)

Danska priopći svoju odluku da neće provoditi sadržaj provedbenih mjera; ili

(b)

Danska ne izda obavijest u roku od 30 dana prema stavku 2.,

smatrat se da je ovaj Sporazum raskinut, osim ako Ugovorne strane ne odluče drukčije u roku od 90 dana. Raskid Sporazuma proizvodi pravne učinke tri mjeseca po isteku razdoblja od 90 dana.

6.   Ovim se ne utječe na pokrenute pravne postupke i na formalno sastavljene dokumente ili dokumente registrirane kao autentične instrumente prije datuma raskida ovog Sporazuma, kao što se navodi u stavku 5.

7.   Kad je u izvanrednim slučajevima za provedbu potrebno odobrenje Danskog parlamenta, to se navodi u stavku 2. obavijesti Danske, a primjenjuju se odredbe članka 3. stava 5. do 8.

8.   Danska obavješćuje Komisiju o tekstovima kojima se mijenjaju točke iz članka 2. stavka 2. točke od (g) do (j) ovog Sporazuma. Komisija prema tome prilagođava članak 2. stavak 2. točke od (g) do (j).

Članak 5.

Međunarodni sporazumi koji utječu na I. briselsku uredbu

1.   Međunarodni sporazumi kojima je Zajednica pristupila na temelju pravila I. briselske uredbe nisu obvezujući za Dansku i ne primjenjuju se u Danskoj.

2.   Danska će se suzdržati od pristupanja međunarodnim sporazumima koji bi mogli utjecati ili promijeniti područje primjene I. briselske uredbe, kako je priložena ovom Sporazuma, osim u slučaju kada to čini u dogovoru sa Zajednicom i kada se nađu zadovoljavajuća rješenja s obzirom na odnos između ovog Sporazuma i predmetnog međunarodnog sporazuma.

3.   Kada vodi pregovore o međunarodnim sporazumima koji bi mogli utjecati ili promijeniti područje primjene I. briselske uredbe, kako je priložena ovom Sporazumu, Danska će uskladiti svoje stajalište sa stajalištem Zajednice i suzdržati se od svih djelovanja koje bi ugrozile ciljeve stajališta Zajednice, unutar područja nadležnosti u takvim pregovorima.

Članak 6.

Nadležnost Suda Europskih zajednica u odnosu na tumačenje ovog Sporazuma

1.   Kada se u nekom predmetu koji se vodi pred danskim sudom ili pred međunarodnim sudom pojavi pitanje valjanosti ili tumačenja ovog Sporazuma, taj sud ili međunarodni sud traži od Suda Europskih zajednica da donese odluku vezano uz taj slučaju i to u onim situacijama gdje bi se to isto i u istim okolnostima zatražilo od suda ili međunarodnog suda neke druge države članice Europske unije, u odnosu na I. briselsku uredbu i njezine provedbene mjere navedene u članku 2. stavku 1. ovog Sporazuma.

2.   Prema danskom pravu danski sudovi, u tumačenju ovog Sporazuma, uzimaju u obzir odluke iz sudske prakse Suda Europskih zajednica u odnosu na odredbe briselske konvencije, I. Briselske uredbe i bilo koje provedbene mjere Zajednice.

3.   Danska može, kao i Vijeće, Komisija i bilo koja država članica, zatražiti od Suda Europskih zajednica da donese odluku po pitanju tumačenja ovog Sporazuma. Odluka koju donese Sud Europskih zajednica kao odgovor na takav zahtjev ne primjenjuje se na presude sudova ili međunarodnih sudova država članica koje su postale res judicata.

4.   Danska ima pravo podnijeti primjedbe Sudu Europskih zajednica u slučajevima kad joj sud ili međunarodni sud neke države članice uputi pitanje u vezi prethodne odluke o tumačenju bilo koje odredbe iz članka 2. stavka 1.

5.   Primjenjuju se Protokol o Statutu Suda Europskih zajednica i njegov poslovnik.

6.   Ako su odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice u pogledu odluka Suda Europskih zajednica izmijenjene tako da to izaziva posljedice u donošenju odluka u odnosu na I. briselsku uredbu, Danska može obavijestiti Komisiju o svojoj odluci da neće primjenjivati izmjene u odnosu na ovaj Sporazum. Obavijest se izdaje u vrijeme stupanja na snagu izmjena, ili u roku od 60 dana nakon tog trenutka.

U tom se slučaju ovaj Sporazum smatra raskinutim. Raskid Sporazuma stupa na snagu tri mjeseca po obavijesti.

7.   Ovim se ne utječe na pokrenute pravne postupke i na formalno sastavljene dokumente ili dokumente registrirane kao autentične instrumente prije datuma raskida ovog Sporazuma, kako je navedeno u stavku 6.

Članak 7.

Nadležnost Suda Europskih zajednica u odnosu na sukladnost sa Sporazumom

1.   Komisija može iznijeti pred Sud Europskih zajednica predmete protiv Danske u vezi nepridržavanja bilo koje obveze iz ovog Sporazuma.

2.   Danska može uložiti žalbu Komisiji u vezi nepridržavanja obveza od strane neke od država članica prema ovom Sporazumu.

3.   Primjenjuju se relevantne odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice koje određuju postupke na Sudu Europskih zajednica te Protokol o statutu Suda Europskih zajednica i poslovnik suda.

Članak 8.

Teritorijalna primjena

1.   Ovaj Sporazum se primjenjuje na područjima navedenim u članku 299. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

2.   Ako Zajednica odluči proširiti primjenu I. briselske uredbe na područja koja se trenutačno rukovode Briselskom konvencijom, Zajednica i Danska surađuju s ciljem da osiguraju da se takva primjena proširi također i na Dansku.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje samo na pokrenute pravne postupke i formalno sastavljene dokumente ili dokumente registrirane kao autentične instrumente nakon njegovog stupanja na snagu.

2.   Međutim, ako su u državi članici porijekla pravni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Sporazuma, presude donesene nakon tog datuma priznaju se i izvršavaju u skladu s ovim Sporazumom,

(a)

ako su pravni postupci u državi članici porijekla pokrenuti nakon stupanja na snagu Briselske konvencije ili Konvencije iz Lugana u državi članici porijekla te u državi članici kojoj se obraća;

(b)

u svim drugim slučajevima gdje je nadležnost bila određena na temelju pravila koja su u skladu s pravilima propisanim ovim Sporazumom ili s nekom konvencijom koja je bila na snazi u trenutku pokretanja pravnog postupka, zaključenom između države članice porijekla i države članice kojoj se obraća.

Članak 10.

Odnos prema I. briselskoj uredbi

1.   Ovaj Sporazum ne dovodi u pitanje primjenu I. briselske uredbe od strane država članica Zajednice, osim Danske.

2.   Međutim, ovaj se Sporazum svakako primjenjuje:

(a)

u sporovima oko nadležnosti gdje tuženik ima domicil u Danskoj ili u slučajevima kad su prema članku 22. ili 23. Uredbe, koji se primjenjuju na odnose između Zajednice i Danske na temelju članka 2. ovog Sporazuma, nadležni sudovi u Danskoj;

(b)

u odnosu na lis pendens ili povezane predmete prema člancima 27. i 28. I. briselske uredbe koja se primjenjuje na odnose između Zajednice i Danske na temelju članka 2. ovog Sporazuma, kad se pravni postupci pokreću u državama članicama koje nisu Danska i u Danskoj;

(c)

u stvarima priznavanja i izvršenja odluka u kojima je Danska ili država porijekla ili država kojoj se obraća.

Članak 11.

Raskid Sporazuma

1.   Ovaj se Sporazum raskida ako Danska obavijesti ostale države članice da se više ne želi koristiti odredbama I. dijela Protokola o stajalištu Danske, u skladu s člankom 7. Protokola.

2.   Ovaj Sporazum može raskinuti bilo koja Ugovorna strana tako da o tome obavijesti drugu Ugovornu stranu. Raskid Sporazuma stupa na snagu šest mjeseci nakon datuma takve obavijesti.

3.   Ovim se ne utječe na pokrenute pravne postupke i formalno sastavljene dokumente ili dokumente registrirane kao autentične instrumente prije datuma raskida ovog Sporazuma, kako se navodi u stavku 1. ili 2.

Članak 12.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum Ugovorne strane usvajaju u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

2.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana šestog mjeseca nakon obavijesti dobivenih od Ugovornih strana o dovršenju postupaka potrebnih za ovu svrhu.

Članak 13.

Vjerodostojnost tekstova Sporazuma

Ovaj Sporazum je sastavljen u dva primjerka na češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, slovenskom slovačkom, španjolskom i švedskom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

Image


(1)  SL L 299, 31.12.1972., str. 32.; SL L 304, 30.10.1978., str. 1.; SL L 388, 31.12.1982., str. 1.; SL L 285, 3.10.1989., str. 1.; SL C 15, 15.1.1997., str. 1. Pročišćeni tekst potražiti u SL C 27, 26.1.1998., str. 1.

(2)  SL L 319, 25.11.1988., str. 9.

(3)  SL L 12, 16.1.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2245/2004. (SL L 381, 28.12.2004., str. 10.).

(4)  SL L 204, 2.8.1975., str. 28.; SL L 304, 30.10.1978., str. 1.; SL L 388, 31.12.1982., str. 1.; SL L 285, 3.10.1989., str. 1.; SL C 15, 15.1.1997., str. 1. Pročišćeni tekst potražiti u SL C 27, 26.1.1998., str. 28.


PRILOG

Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001. od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1496/2002. od 21. kolovoza 2002. o izmjeni Priloga I. (pravila nadležnosti prema članku 3. stavku 2. i članku 4. stavku 2.) i Priloga II. (popis nadležnih sudova i tijela) Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima i Uredba Komisije (EZ) br. 2245/2004. od 27. prosinca 2004. o izmjeni priloga I., II. i III. i IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.


Top