Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0124(01)

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

OJ L 17, 24.1.2004, p. 25–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 44 - 62
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 181 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 181 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 107 P. 214 - 228

In force

11/ 33

BG

Официален вестник на Европейския съюз

181


22004A0124(01)


L 017/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на специалната административна област Хонконг на Китайската народна република относно реадмисията на незаконно пребиваващи лица

ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

наричана по-долу „Общността“,

и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СПЕЦИАЛНАТА АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ ХОНГ КОНГ НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА,

наричана по-долу „САО Хонконг“,

РЕШЕНИ да укрепват сътрудничеството си с цел по-ефективно да се борят срещу нелегалната имиграция,

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (1), който освобождава притежателите на паспорт от „специалната административна област Хонконг“ от задължението да получат виза, за да прекосят външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за общ престой, непревишаващ три месеца,

КАТО ИЗРАЗЯВАТ ЖЕЛАНИЕ да установят, чрез настоящото споразумение и на реципрочна основа, бързи и ефективни процедури на идентифициране и репатриране на лицата, които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, за присъствие и за пребиваване на територията на САО Хонконг или на дадена държава-членка на Европейския съюз и да улеснят транзитното преминаване на тези лица в дух на сътрудничество,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на настоящото споразумение, свързано с член IV от Договора за създаване на Европейската общност, не се прилагат за Кралство Дания, съгласно протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Дефиниции

За целта на настоящото споразумение:

а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз с изключение на Кралство Дания;

б)

„гражданин на държава-членка“ означава всяко лице, притежаващо гражданството на една от държавите-членки, по смисъла на дефиницията на Общността;

в)

„постоянно пребиваващ в САО Хонконг“ означава всяко лице имащо право на пребиваване, т.е. правото да пребивава постоянно в САО Хонконг;

г)

„лице от друга юрисдикция“ означава всяко лице, което не е постоянно пребиваващо в САО Хонконг, нито е гражданин на държава-членка;

д)

„апатрид“ означава всяко лице, непритежаващо гражданство;

е)

„разрешение за пребиваване“ означава всеки документ, от всякакъв вид, издаден от САО Хонконг или от дадена държава-членка, даващ право на дадено лице да пребивава на територията ѝ. В тази дефиниция не влиза молбата за разрешение за пребиваване или временното разрешение за пребиваване в качеството на посетител или в рамките на разглеждането на молба за получаване на убежище;

ж)

„виза“ означава дадено разрешение или решение, взето от САО Хонконг или от дадена държава-членка, разрешаващо на дадено лице да влезе на територията ѝ или да премине през нея. Това не включва транзитната летищна виза.

РАЗДЕЛ I

РЕАДМИСИЯ ОТ САО ХОНГ КОНГ

Член 2

Реадмисия на постоянно пребиваващи и на бивши постоянно пребиваващи лица

1.   САО Хонконг приема обратно на своята територия, по молба на дадена държава-членка и без други формалности освен посочените в настоящото споразумение, всяко лице, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване, прилагани на територията на молещата държава-членка, при условие че е установено или може да се предположи с основание, че това лице е постоянно пребиваващо в САО Хонконг. Това се отнася и за всяко лице, което, след влизането си на територията на държавата-членка, е загубило правото си на постоянно пребиваване в САО Хонконг, освен в случаите когато е получило поне уверение за натурализиране в тази държава-членка.

2.   По молба на дадена държава-членка, САО Хонконг издава незабавно документа за пътуване, необходим за завръщането на лицето, подлежащо на реадмисия, със срок на валидност най-малко 6 месеца. Ако поради юридически или фактически причини засегнатото лице не може да бъде трансферирано в рамките на срока на валидност на първоначално издадения документ за пътуване, САО Хонконг издава в срок от 14 дни нов документ за пътуване с същия срок на валидност. Ако САО Хонконг не издаде искания документ за пътуване в срок от 15 дни, считано от датата на подаване на молбата, се приема, че тя приема да се използва типовия документ за пътуване на Европейския съюз за целите на реадмисията.

Член 3

Реадмисия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция

1.   САО Хонконг извършва реадмисия на територията си по молба на държава-членка и без други формалности, освен посочените в настоящото споразумение, за всяко лице, принадлежащо към друга юрисдикция, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване, прилагани на територията на молещата държава-членка, при положение, че е установено или може да се предположи с основание, въз основа на представено начално доказателство че това лице:

а)

е притежавало в момента на влизането си виза или разрешително за пребиваване с неизтекъл срок, издадена от САО Хонконг; или

б)

след влизането си на територията на САО Хонконг се опита да проникне нелегално на територията на държавите-членки, идвайки директно от територията на САО Хонконг.

2.   Задължението за реадмисия, упоменато в параграф 1, не се прилага ако:

а)

лицето, принадлежащо към друга юрисдикция, е преминало транзит през международното летище на Хонконг; или

б)

молещата държава-членка е издала на лицето, принадлежащо към друга юрисдикция, преди или след влизането му на територията ѝ виза или разрешително за пребиваване, чиито срок на валидност е по-дълъг от срока на визите или разрешителните за пребиваване, издадени от САО Хонконг; или

в)

лицето, принадлежащо към друга юрисдикция е могло да влезе без виза на територията на молещата държава-членка.

3.   По молба на държава-членка САО Хонконг издава незабавно документа за пътуване, необходим за завръщането на лицето, подлежащо на реадмисия, със срок на валидност най-малко 6 месеца. Ако поради юридически или фактически причини засегнатото лице не може да бъде трансферирано в рамките на срока на валидност на първоначално издадения документ за пътуване, САО Хонконг издава в срок от 14 дни нов документ за пътуване с същия срок на валидност. Ако САО Хонконг не издаде искания документ за пътуване в срок от 15 дни, считано от датата на подаване на молбата, се счита, че тя приема да се използва стандартния документ за пътуване на ЕС за целите на реадмисията.

РАЗДЕЛ II

РЕАДМИСИЯ ОТ ОБЩНОСТТА

Член 4

Реадмисия на граждани и на бивши граждани

1.   Дадена държава-членка извършва реадмисия на територията си по молба на САО Хонконг и без други формалности, освен посочените в настоящото споразумение, на всяко лице, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване, прилагани на територията на САО Хонконг, при условие че е установено или може да се предположи с основание, въз основа на представено начално доказателство, че лицето е гражданин на тази държава-членка.

Това се прилага за всяко лице, което след влизането си на територията на САО Хонконг е било лишено от гражданството на дадена държава-членка или се е отказало от него, освен ако това лице е получило поне уверението че може да получи разрешение за постоянно пребиваване в САО.

2.   По молба на САО Хонконг държавата-членка издава незабавно документа за пътуване, необходим за завръщането на лицето, подлежащо на реадмисия, със срок на валидност най-малко 6 месеца. Ако поради юридически или фактически причини засегнатото лице не може да бъде трансферирано в рамките на срока на валидност на първоначално издадения документ за пътуване, държавата-членка издава в срок от 14 дни нов документ за пътуване със същия срок на валидност.

Член 5

Реадмисия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция

1.   Дадена държава-членка извършва реадмисия на територията си по молба на САО Хонконг, и без други формалности, освен посочените в настоящото споразумение, на всяко лице, принадлежащо към друга юрисдикция, което не отговаря или е престанало да отговаря на условията за влизане, присъствие или пребиваване, прилагани на територията на САО Хонконг, при положение, че е установено или може да се предположи с основание, въз основа на представено начално доказателство, че това лице:

а)

е притежавало в момента на влизането си на територията виза или разрешително за пребиваване с неизтекъл срок, издадена от замолената държава-членка; или

б)

след влизането си на територията на замолената държава-членка се опита да проникне нелегално на територията на САО Хонконг, идвайки директно от територията на замолената държава-членка.

2.   Задължението за реадмисия, упоменато в параграф 1, не се прилага ако:

а)

лицето, принадлежащо към друга юрисдикция е преминало транзит през международно летище на замолената държава-членка; или

б)

САО Хонконг е издала на лицето, принадлежащо към друга юрисдикция, преди или след влизането му на територията ѝ, виза или разрешително за пребиваване, чиито срок на валидност е по-дълъг от срока на визите или разрешителните за пребиваване, издадени от замолената държава-членка; или

с)

лицето, принадлежащо към друга юрисдикция, е могло да влезе без виза на територията на САО Хонконг.

3.   Ако две или повече държави-членки са издали виза или разрешително за пребиваване, задължението за реадмисия, предвидено в параграф 1, се изпълнява от държавата-членка, която е издала документа с най-дълъг срок на валидност или, ако един или няколко от тях вече са с изтекъл срок, документът, който все още е валиден. Ако всички документи са с изтекъл срок, задължението за реадмисия се поема от държавата-членка, издала документа с най-скоро изтекъл срок.

4.   По молба на САО Хонконг държавата-членка издава незабавно документа за пътуване, необходим за завръщането на лицето, подлежащо на реадмисия, със срок на валидност най-малко 6 месеца. Ако поради юридически или фактически причини засегнатото лице не може да бъде трансферирано в рамките на срока на валидност на първоначално издадения документ за пътуване, съответната дължава-членка издава в срок от 14 дни нов документ за пътуване с същия срок на валидност.

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАДМИСИЯ

Член 6

Принцип

1.   При спазване на разпоредбите на параграф 2, трансферът на лице, подлежащо на реадмисия въз основа на едно от задълженията, посочени в член 2 до 5, предполага подаването на молба за реадмисия до компетентния орган на замолената договаряща страна.

2.   Молбата за реадмисия може да бъде заместена от писмено уведомление, изпратено до замолената договаряща страна в разумен срок, предхождащ завръщането на въпросното лице, при условие че:

а)

лицето, подлежащо на реадмисия, притежава валиден документ за пътуване и, когато законодателството го изисква, валидна виза или валидно разрешително за пребиваване, издадено от замолената договаряща страна; и

б)

лицето, подлежащо на реадмисия, е съгласно да се върне на територията на замолената договаряща страна.

Член 7

Молба за реадмисия

1.   Всяка молба за реадмисия трябва да съдържа следната информация:

а)

личните данни на лицата, подлежащи на реадмисия (например фамилно име, собствено и бащино име, дата на раждане и, когато данните са налични, мястото на раждане и последно местопребиваване);

б)

копията на документите, доказващи или представляващи начално доказателство за гражданството или постоянното местопребиваване);

2.   При възможност молбата за реадмисия трябва да съдържа и следните данни:

а)

декларация, посочваща, че лицето, подлежащо на трансфер, може да има нужда от помощ или медицински грижи, при условие че то лице е дало ясно съгласието си за съставянето на тази декларация;

б)

всяка друга мярка за защита или безопасност, която може да бъде необходима при индивидуален трансфер.

3.   Приложение 5 на настоящото споразумение съдържа типов формуляр, който да се използва за молбите за реадмисия.

Член 8

Средства за доказване на гражданството и постоянното местопребиваване

1.   Доказателството за гражданство или за постоянното местопребиваване съгласно член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1 може да се предостави чрез документите, изброени в приложение 1 на настоящото споразумение, дори и срокът им на валидност да е изтекъл. При представянето на тези документи, държавите-членки признават гражданството и САО Хонконг признава постоянното пребиваване без други формалности. Доказателството за гражданство или постоянно пребиваване не може да бъде доказано чрез фалшиви документи.

2.   Началното доказателство за гражданство или постоянно местопребиваване, предвидено в член 2, параграф 1 и член 4, параграф 1, може да бъде предоставено чрез документите, посочени в приложение 2 на настоящото споразумение, дори и ако срокът им на валидност е изтекъл. При представянето на тези документи държавите-членки приемат, че гражданството е установено, а САО Хонконг приема, че постоянното пребиваване е установено, освен ако не могат да докажат обратното.

3.   Ако нито един от документите, посочени в приложение 1 или 2 не може да бъде представен, компетентните органи на САО Хонконг или на съответната държава-членка взимат, при поискване, необходимите мерки, за да установят гражданството на лицето и постоянното му местопребиваване.

Член 9

Средства за доказване при лица, принадлежащи към друга юрисдикция

1.   Доказателството при реадмисия на лицата, принадлежащи на друга юрисдикция, предвидено в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, може да бъде предоставено чрез документите, посочени в приложение 3 към настоящото споразумение; то не може да бъде представено чрез фалшиви документи. Договарящите страни взаимно признават това доказателство, без да изискват други формалности.

2.   Началното доказателство на статута при реадмисия на лицата, принадлежащи на друга юрисдикция, предвидено в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, може да бъде представено чрез документите, посочени в приложение 4 към настоящото споразумение. Когато се представи подобно начално доказателство, договарящите страни считат, че условията са изпълнени, освен ако могат да докажат обратното.

3.   Незаконното влизане, присъствие или пребиваване може да се установи чрез документите за пътуване на съответното лице, в които липсва виза, или всякакво друго разрешение за пребиваване, което се изисква на територията на молещата държава-членка или на САО Хонконг. Една декларация от компетентния орган на молещата договаряща страна, в която се посочва, че засегнатото лице е било задържано без документи за пътуване, без виза или разрешение за пребиваване, представлява също начално доказателство за незаконно влизане, присъствие или пребиваване.

Член 10

Срокове

1.   Молбата за реадмисия трябва да бъде подадена до компетентния орган на замолената договаряща страна най-късно една година след като молещият орган е научил, че лице, принадлежащо към друга юрисдикция, не отговаря или е престанало да отговаря на действащите условия за влизане, присъствие или пребиваване. Когато поради фактически или юридически пречки молбата не е могла да бъде подадена своевременно, срокът се продължава по искане на страната, но само до момента, в който пречките престават да съществуват.

2.   Молбата за реадмисия трябва да получи отговор в разумен срок и при всички случаи най-много в срок от един месец. Отхвърлянето на молбата за реадмисия трябва да бъде мотивирано. Срокът започва да тече от датата на получаване на молбата за реадмисия. След изтичането на този срок се счита, че е дадено съгласие за трансфер.

3.   След даването на съгласие или при нужда след изтичането на едномесечният срок засегнатото лице се трансферира в разумен срок, най-късно след три месеца. По искане на страната този срок може да бъде продължен с времето, необходимо за отстраняване на юридическите или практически пречки.

Член 11

Условия на трансфер и средства за транспорт

1.   Преди предаването на дадено лице, компетентните органи на САО Хонконг и на съответната държава-членка определят предварително в писмен вид датата на трансфера, граничния пункт и възможния ескорт.

2.   Не е забранено никое транспортно средство, въздушно, сухопътно или морско, но обикновено връщането се извършва по въздух. Не е задължително връщането по въздух да се извърши с националните превозвачи или с персонала по сигурността на молещата договаряща страна, то може да се извърши с редовни или чартърни полети.

РАЗДЕЛ IV

ТРАНЗИТНИ ОПЕРАЦИИ

Член 12

Принципи

1.   САО Хонконг разрешава транзита през нейната територия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция, по искане на дадена държава-членка и държавата-членка разрешава транзита през нейната територия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция, по искане на САО Хонконг, при условие че са осигурени извозването към други евентуални транзитни държави-членки и реадмисията в крайната страна получател.

2.   Държавите-членки и САО Хонконг правят всичко възможно, за да сведат транзита на лица, принадлежащи към друга юрисдикция, до случаите, в които тези лица не могат да бъдат предадени директно на крайната страна получател.

3.   САО Хонконг или дадена държава-членка може да откаже транзитното преминаване:

а)

ако лицето, принадлежащо към друга юрисдикция, рискува да бъде преследвано или да бъде обект на наказателно преследване или наказателни санкции в друга транзитна държава или в крайната страна получател или да бъде изложено на наказателно преследване на територията на замолената държава-членка или на САО Хонконг.

б)

по причини, свързани със здравеопазването, националната сигурност или обществения ред или поради други причини от национален интерес.

4.   САО Хонконг или дадена държава-членка може да отнеме издадено разрешение ако обстоятелствата, посочени в параграф 3, които могат да попречат на транзитната операция, възникнат или се установят в последствие или ако извозването към други евентуални транзитни държави или реадмисията от крайната страна получател вече не са гарантирани.

Член 13

Транзитна процедура

1.   Всяка молба за транзитно преминаване трябва да бъде подадена в писмен вид до компетентните органи и да съдържа следната информация:

а)

видът транзит (въздушен, сухопътен или морски), останалите евентуални страни на транзитно преминаване и предвидената крайна дестинация;

б)

личните данни на засегнатото лице (например фамилно име, собствено име, дата на раждане и, при възможност място на раждане, гражданство, вид и номер на документа за пътуване);

в)

предвидения граничен пункт, датата на трансфера и евентуалното ескортиране;

г)

декларация, посочваща, че от гледна точка на молещата договаряща се страна са изпълнени условията, определени в член 12, параграф 2, и не е известна причина, обосноваваща отказа по смисъла на член 12, параграф 3.

В приложение 6 към настоящото споразумение е даден типов формуляр за молбите за транзит.

2.   Компетентният орган на замолената договаряща се страна уведомява в разумен срок и писмено компетентния орган на молещата държава за приемането на лицето, като потвърждава граничния пункт и предвидената дата на приемане или я уведомява, че отказва да приеме лицето и за причините, мотивиращи този отказ.

3.   Ако транзитът се извършва по въздуха, лицето, подлежащо на реадмисия, и евентуалния ескорт са освободени от задължението да получат транзитна летищна виза.

4.   Компетентните органи на договарящата замолена страна подпомагат транзитната операция, по-специално чрез наблюдение на съответните лица и чрез доставяне на подходящото оборудване за тази цел, ако не са предвидени предварителни съвместни консултации.

РАЗДЕЛ V

РАЗХОДИ

Член 14

Разходи за транспорт и транзит

Без да се нарушава правото на компетентните органи да си възвърнат разходите, свързани с реадмисията от лицето, подлежащо на реадмисия, или трети лица, всички транспортни разходи до границата на крайната страна получател, направени в рамките на реадмисията и транзита, в приложение на настоящото споразумение, са за сметка на молещата договаряща страна.

РАЗДЕЛ VI

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КЛАУЗА ЗА НЕЗАСЯГАНЕ

Член 15

Защита на данните

Съобщаването на данните с личен характер се извършва, само при условие че е необходимо за изпълнението на настоящото споразумение от компетентните органи на САО Хонконг или на дадена държава-членка, според случая.

Обработката на данните с личен характер в конкретните случаи е подчинена на националното законодателство на САО Хонконг и, когато проверяващият е компетентен орган на дадена държава-членка, на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО (2) и на националното законодателство на тази държава-членка, прието в приложение към упоменатата директива. Освен това се прилагат следните принципи:

а)

данните с личен характер трябва да бъдат обработвани честно и законно;

б)

данните с личен характер трябва да се събират с конкретната, ясно изразена и законна цел, свързана с прилагането на настоящото споразумение и да не бъдат третирани впоследствие от органа, който ги съобщава или от органа получател, по начин несъвместим с тази цел;

в)

досиетата с личен характер трябва да бъдат адекватни, подходящи и непревишаващи целите, за които се съставят и за които се третират в последствие; по-специално данните с личен характер, които се предоставят могат да се отнасят само до следното:

индивидуални сведения за лицето, подлежащо на трансфер (например фамилно име, собствено име, всяко предишно име, прякор или псевдоним, дата и място на раждане, пол, настоящо гражданство и всяко предишно гражданство),

лична карта или паспорт (номер, срок на валидност, дата, орган и място на издаване);

местата на пребиваване и маршрутите,

други данни, необходими за идентификацията на лицето, подлежащо на трансфер или за прегледа на изискванията в областта на реадмисията, предвидени в настоящото споразумение;

г)

данните с личен характер трябва да бъдат верни, и при нужда, да се актуализират;

д)

данните с личен характер трябва да се съхраняват под форма, позволяваща идентификацията на съответните лица в срок, непревишаващ необходимия срок за постигането на целите, за които се събират или за които се третират впоследствие;

е)

органът, съобщаващ данните, както и органът получател взимат всички подходящи мерки, с оглед гарантирането, според случая, на коригирането, заличаването или защитата на данните с личен характер, чието третиране не съответства на разпоредбите на настоящия член, по-специално когато данните не са адекватни, подходящи и точни или когато превишават целите, за които се третират. Това включва уведомяването на другата страна за всяка корекция, заличаване или защита;

ж)

по искане на страната получателят информира органа, предоставил данните за използването им и получените резултати;

з)

данните с личен характер могат да бъдат предоставяни само на компетентните органи. Последващото им съобщаване на други органи изисква предварителното съгласие на органа, отговарящ за предоставянето им.

и)

органът, предоставящ данните и органът получател са длъжни да регистрират писмено предоставянето и получаването на данните с личен характер.

Член 16

Клауза за незасягане

1.   Настоящото споразумение не засяга правата, задълженията и отговорностите на Общността, на държавите-членки и на САО Хонконг, произтичащи от международното право.

2.   Никоя разпоредба на настоящото споразумение не пречи на връщането на дадено лице по силата на други официални или неофициални разпоредби.

РАЗДЕЛ VII

ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 17

Комитет за реадмисия

1.   Договарящите се страни взаимно се подпомагат за прилагането и тълкуването на настоящото споразумение. За тази цел те създават комитет за реадмисия, който има за задача:

а)

да следи за прилагането на настоящото споразумение;

б)

да определя условията за прилагане, необходими за унифицираното му изпълнение;

в)

да обменят редовно информация относно протоколите за прилагане, създадени от различните държави-членки и от САО Хонконг в приложение към член 18;

г)

да дава препоръки за внасяне на промени в настоящото споразумение.

2.   Препоръките на комитета за реадмисия относно промяната на приложенията на споразумението могат да се одобряват от страните по опростена процедура.

3.   Комитетът за реадмисия е съставен от представители на Общността и на САО Хонконг; Общността се представлява от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от държавите-членки.

4.   Комитетът за реадмисия се събира при нужда по искане на една от договарящите се страни.

5.   Комитетът за реадмисия създава свой вътрешен правилник.

Член 18

Протоколи за прилагане на споразумението

1.   САО Хонконг и дадена държава-членка могат да съставят протоколи за прилагане на споразумението, съдържащи правилата за:

а)

определянето на компетентните органи, граничните пунктове и обмен на пунктовете за контакт;

б)

условията, които се прилагат при транзит с ескортиране на лицата, принадлежащи към друга юрисдикция;

в)

средствата и документите, добавени към изброените в приложения 1 до 4 към настоящото споразумение.

2.   Протоколите за прилагане на споразумението, предвидени в параграф 1, влизат в сила след нотификацията им пред комитета за реадмисия, създаден съгласно член 17.

3.   САО Хонконг приема да изпълнява всяка разпоредба от протокола за прилагане на споразумението, подписан с дадена държава-членка и в отношенията си с всяка друга държава-членка по искане на последната.

Член 19

Отношение към двустранните споразумения или спогодби за реадмисия на държавите-членки

Разпоредбите на настоящото споразумение имат приоритет пред разпоредбите на всяко двустранно споразумение или спогодба, свързано с реадмисията на незаконно пребиваващите лица, сключено или в процес на сключване, в приложение на член 18, между различните държави-членки и САО Хонконг, в случай че разпоредбите на тези споразумения или спогодби са несъвместими с тези на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Влизане в сила, срок и прекратяване на споразумението

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите страни съгласно съответните им процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите страни взаимно са се нотифицирали за изпълнението на процедурите, предвидени в параграф 1.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

4.   Всяка от договарящите страни може да денонсира настоящото споразумение чрез официална нотификация до другата договаряща страна. Настоящото споразумението се прекратява шест месеца след датата на тази нотификация.

Член 21

Приложения

Приложения 1 до 6 са неразделна част от настоящото споразумение.

Съставен в Люксембург на двадесет и седми ноември две хиляди и втора година в два екземпляра на немски, английски, датски, испански, фински,френски, гръцки, италиански, нидерландски, португалски и шведски езици, като всички текстове имат еднаква сила.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China

På regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegne

Im Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China

Για την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

Per il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

Voor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China

Pelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China

Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolesta

För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

Image


(1)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 23.3.2001 г., стр. 1).

(2)  Директива 95/46/EC на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общ списък на документите, чието представяне се смята за доказателство за гражданство или за постоянно местопребиваване (член 2, параграф 1, член 3, параграф 1, член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1)

Държави-членки:

паспорт, независимо от какъв вид (национален, дипломатически, служебен, колективен и заместващ паспорта документ включително паспорти на малолетни),

лична карта, независимо от какъв вид (включително временните),

военна книжка и военна лична карта,

професионална карта на моряци и книжка на морски превозвачи,

официални документи, посочващи гражданството на съответното лице.

Хонконг:

паспорт от специалната административна област Хонконг,

лична карта от Хонконг,

постоянна лична карта от Хонконг,

официални документи, посочващи, че съответното лице има статут на постоянно пребиваващ.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Общ списък на документите, чието представяне се смята за начално доказателство за гражданство или за постоянно местопребиваване (член 2, параграф 1, член 3, параграф 1, член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1)

фотокопия на който и да е документ от изброените в приложение 1 от настоящото споразумение,

свидетелство за правоуправление или фотокопие на свидетелството,

удостоверение за раждане или фотокопие от този документ,

служебна карта от предприятие или фотокопие на картата,

свидетелски показания,

декларации на засегнатото лице и езикът, който говори, удостоверен по-специално чрез резултатите от официален изпит,

всеки друг документ, който може да служи за установяване на гражданството или на статута на постоянно пребиваващ на засегнатото лице.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общ списък на документите, чието представяне се смята за доказателство, че са спазени условията за реадмисия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция (член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1)

виза, печат за влизане/излизане или друго подобно вписване в документа за пътуване на засегнатото лице,

билети, удостоверения и разни сметки (например сметка от хотел, бележки издадени от лекарски/зъболекарски кабинет за определен час, документи за достъп до публични или частни предприятия и. т.н.), които ясно показват, че засегнатото лице е пребивавало на територията на замолената държава-членка или на САО Хонконг,

билети за влак и билети и/или списък на пътниците в самолетни или морски компании, които показват маршрута на лицето на територията на замолената държава,

информация, показваща, че съответното лице е прибягнало до услуги на превозвач или на пътническа агенция.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Общ списък на документите, чието представяне се смята за начално доказателство, че са спазени условията за реадмисия на лица, принадлежащи към друга юрисдикция (член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1)

официални декларации, най-вече на служители от граничните пунктове и други свидетели, които са в състояние да удостоверят, че съответното лице е преминало границата,

описание на мястото и обстоятелствата, при които засегнатото лице е било задържано след влизането му на територията на молещата държава-членка или на САО Хонконг,

информация, свързана със самоличността и/или пребиваването на дадено лице, предоставена от международна организация,

съобщения/потвърждаване на информация от членове на семейството, лица, пътували заедно с него и т.н.,

декларация на засегнатото лице.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Image

Image


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 1, БУКВА е)

Договарящите страни взимат предвид факта, че съгласно действащите имиграционни закони на САО Хонконг се издава „разрешително за пребиваване“ по смисъла на член 1, буква е) на всяко лице, което е оторизирано да влезе на територията на Хонгконг:

в качеството на учащ се в училище, университет или друго учебно официално оторизирано заведение, или

за да извършва работа срещу заплата или частна стопанска дейност (ръководни кадри, инвеститори, художници, чужди работници, домашни помощници и.т.н), или

за да се присъедини към лица, постоянно пребиваващи в Хонконг и да живее на тяхна издръжка (събиране на семейства).


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ДАНИЯ

Договарящите страни взимат предвид факта, че настоящото споразумение не се прилага на територията на Кралство Дания. При това положение следва САО Хонконг и Дания да сключат споразумение за реадмисия със същите условия като настоящото.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

Договарящите страни взимат предвид тесните връзки, съществуващи между Европейската общност и Исландия и Норвегия, особено по силата на Споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към прилагането, изпълнението и развитието на Шенгенските споразумения. При това положение следва САО Хонконг да сключи с Исландия и с Норвегия споразумение за реадмисия със същите условия като настоящото.


Top