?

31.10.2013    | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 290/131.10.2013    | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 290/1
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1001/2013 DE LA COMMISSIONPROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1001/2013
du 4 octobre 2013ze dne 4. října 2013,
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communkterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
LA COMMISSION EUROPÉENNE,EVROPSKÁ KOMISE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment ses articles 9 et 12,s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,
considérant ce qui suit:vzhledem k těmto důvodům:
(1) | Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, dénommée ci-après la «nomenclature combinée», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.(1) | Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží, dále jen „kombinovaná nomenklatura“, která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
(2) | Dans l’intérêt de la simplification législative, il est approprié de moderniser la nomenclature combinée et d’adapter sa structure.(2) | V zájmu zjednodušení právních předpisů je vhodné kombinovanou nomenklaturu modernizovat a upravit její strukturu.
(3) | Il convient de modifier la nomenclature combinée de façon à tenir compte des modifications relatives à l’évolution des besoins en matière de statistiques et de politique commerciale, des modifications auxquelles il a été procédé afin de respecter des engagements internationaux, de l’évolution technologique ou commerciale, ainsi que des besoins d’alignement ou de clarification des textes.(3) | Je nezbytné změnit kombinovanou nomenklaturu tak, aby zohledňovala: změny v požadavcích, pokud jde o statistiku a obchodní politiku, změny provedené za účelem splnění mezinárodních závazků, vývoj v oblasti techniky a obchodu a potřebu harmonizovat či vyjasnit znění textu.
(4) | Conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, il convient de remplacer l'annexe I dudit règlement, avec effet au 1er janvier 2014, par une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission.(4) | V souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 2658/87 by příloha I uvedeného nařízení měla být s platností od 1. ledna 2014 nahrazena úplnou verzí kombinované nomenklatury, jakož i všeobecnými a smluvními celními sazbami vyplývajícími z opatření přijatých Radou nebo Komisí.
(5) | Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,(5) | Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Article premierČlánek 1
L'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
Article 2Článek 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.V Bruselu dne 4. října 2013.
Par la Commission, au nom du président,Za Komisi, jménem předsedy,
Algirdas ŠEMETAAlgirdas ŠEMETA
Membre de la Commissiončlen Komise
(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
ANNEXE IPRÍLOHA I
NOMENCLATURE COMBINÉEKOMBINOVANÁ NOMENKLATURA
SOMMAIREOBSAH
PREMIÈRE PARTIE — DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Titre I — Règles généralesHlava I – Všeobecná pravidla
A. | Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinéeA. | Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
B. | Règles générales relatives aux droitsB. | Všeobecná pravidla pro celní sazby
C. | Règles générales communes à la nomenclature et aux droitsC. | Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
Titre II — Dispositions spécialesHlava II – Zvláštní ustanovení
A. | Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitationA. | Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
B. | Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civilsB. | Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
C. | Produits pharmaceutiquesC. | Farmaceutické výrobky
D. | Taxation forfaitaireD. | Paušální sazba cla
E. | Contenants et emballagesE. | Schránky a obalové materiály
F. | Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandisesF. | Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
Liste des signes, abréviations et symbolesZnačky, zkratky a symboly
Liste des unités supplémentairesDoplňkové jednotky
DEUXIÈME PARTIE — TABLEAU DES DROITSČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK
ChapitresKapitola
Section ITřída I
Animaux vivants et produits du règne animalŽivá zvířata; živočišné produkty
1 | Animaux vivants1 | Živá zvířata
2 | Viandes et abats comestibles2 | Maso a jedlé droby
3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques3 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs4 | Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
5 | Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs5 | Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Section IITřída II
Produits du règne végétalRostlinné produkty
6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture6 | Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires7 | Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons8 | Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
9 | Café, thé, maté et épices9 | Káva, čaj, maté a koření
10 | Céréales10 | Obiloviny
11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment11 | Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages12 | Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
13 | Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux13 | Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs14 | Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Section IIITřída III
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétaleŽivočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale15 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
Section IVTřída IV
Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriquésVýrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky
16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques16 | Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
17 | Sucres et sucreries17 | Cukr a cukrovinky
18 | Cacao et ses préparations18 | Kakao a kakaové přípravky
19 | Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries19 | Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes20 | Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21 | Préparations alimentaires diverses21 | Různé jedlé přípravky
22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres22 | Nápoje, lihoviny a ocet
23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux23 | Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo
24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués24 | Tabák a vyrobené tabákové náhražky
Section VTřída V
Produits minérauxNerostné produkty
25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments25 | Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement
26 | Minerais, scories et cendres26 | Rudy kovů, strusky a popely
27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales27 | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
Section VITřída VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexesVýrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví
28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes28 | Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
29 | Produits chimiques organiques29 | Organické chemikálie
30 | Produits pharmaceutiques30 | Farmaceutické výrobky
31 | Engrais31 | Hnojiva
32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres32 | Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty
33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques33 | Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre34 | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry
35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes35 | Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
37 | Produits photographiques ou cinématographiques37 | Fotografické nebo kinematografické zboží
38 | Produits divers des industries chimiques38 | Různé chemické výrobky
Section VIITřída VII
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchoucPlasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj
39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières39 | Plasty a výrobky z nich
40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc40 | Kaučuk a výrobky z něj
Section VIIITřída VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyauxSurové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs41 | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux42 | Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices43 | Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
Section IXTřída IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerieDřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois44 | Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
45 | Liège et ouvrages en liège45 | Korek a korkové výrobky
46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie46 | Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
Section XTřída X
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applicationsBuničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich
47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)47 | Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton48 | Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky
49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans49 | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány
Section XITřída XI
Matières textiles et ouvrages en ces matièresTextilie a textilní výrobky
50 | Soie50 | Hedvábí
51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin51 | Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny
52 | Coton52 | Bavlna
53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier53 | Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití
54 | Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles54 | Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů
55 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues55 | Chemická střižová vlákna
56 | Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie56 | Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich
57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles57 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
59 | Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles59 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
60 | Étoffes de bonneterie60 | Pletené nebo háčkované textilie
61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie61 | Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie62 | Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons63 | Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry
Section XIITřída XII
Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveuxObuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets64 | Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků
65 | Coiffures et parties de coiffures65 | Pokrývky hlavy a jejich části a součásti
66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties66 | Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti
67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux67 | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
Section XIIITřída XIII
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verreVýrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky
68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues68 | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
69 | Produits céramiques69 | Keramické výrobky
70 | Verre et ouvrages en verre70 | Sklo a skleněné výrobky
Section XIVTřída XIV
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaiesPřírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies71 | Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
Section XVTřída XV
Métaux communs et ouvrages en ces métauxObecné kovy a výrobky z obecných kovů
72 | Fonte, fer et acier72 | Železo a ocel
73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier73 | Výrobky ze železa nebo oceli
74 | Cuivre et ouvrages en cuivre74 | Měď a výrobky z ní
75 | Nickel et ouvrages en nickel75 | Nikl a výrobky z něho
76 | Aluminium et ouvrages en aluminium76 | Hliník a výrobky z něho
77 | (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)77 | (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
78 | Plomb et ouvrages en plomb78 | Olovo a výrobky z něho
79 | Zinc et ouvrages en zinc79 | Zinek a výrobky z něho
80 | Étain et ouvrages en étain80 | Cín a výrobky z něho
81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières81 | Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs82 | Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů
83 | Ouvrages divers en métaux communs83 | Různé výrobky z obecných kovů
Section XVITřída XVI
Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareilsStroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils84 | Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti
85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils85 | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
Section XVIITřída XVII
Matériel de transportVozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications86 | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu
87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires87 | Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
88 | Navigation aérienne ou spatiale88 | Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti
89 | Navigation maritime ou fluviale89 | Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
Section XVIIITřída XVIII
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareilsOptické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils90 | Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství
91 | Horlogerie91 | Hodiny a hodinky a jejich části a součásti
92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments92 | Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů
Section XIXTřída XIX
Armes, munitions et leurs parties et accessoiresZbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires93 | Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
Section XXTřída XX
Marchandises et produits diversRůzné výrobky
94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées94 | Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby
95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires95 | Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství
96 | Ouvrages divers96 | Různé výrobky
Section XXITřída XXI
Objets d'art, de collection ou d'antiquitéUmělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité97 | Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
98 | Ensembles industriels98 | Kompletní průmyslový celek
99 | Codes spécifiques de la nomenclature combinée99 | Zvláštní kódy kombinované nomenklatury
TROISIÈME PARTIE — ANNEXES TARIFAIRESČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU
Section I — Annexes agricolesOddíl I – Zemědělské přílohy
Annexe 1 | Éléments agricoles (EA), droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et droits additionnels sur la farine (AD F/M)Příloha 1 | Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (AD S/Z) a dodatečné clo z mouky (AD F/M)
Annexe 2 | Produits auxquels s'applique un prix d'entréePříloha 2 | Produkty, na které se vztahuje vstupní cena
Section II — Listes des substances pharmaceutiques pouvant bénéficier d'une admission en exonération des droitsOddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení
Annexe 3 | Liste des dénominations communes internationales (DCI) attribuées par l'Organisation mondiale de la santé aux substances pharmaceutiques, admises en exonération des droitsPříloha 3 | Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla
Annexe 4 | Liste des préfixes et suffixes qui, en combinaison avec les DCI de l'annexe 3, désignent les sels, esters ou hydrates de ces DCI; ces sels, esters et hydrates sont admis en exonération des droits à la condition qu'ils puissent être classés dans la même sous-position SH à six chiffres que la DCI correspondantePříloha 4 | Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN
Annexe 5 | Sels, esters et hydrates non classés dans la même position SH que la DCI correspondante et admis en exonération des droitsPříloha 5 | Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla
Annexe 6 | Liste des produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, admis en exonération des droitsPříloha 6 | Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla
Section IIIOddíl III
Annexe 7 | (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)Příloha 7 | (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
Section IV — Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandisesOddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
Annexe 8 | Marchandises impropres à l'alimentation (liste des dénaturants)Příloha 8 | Zboží nezpůsobilé k požívání (seznam denaturačních prostředků)
Annexe 9 | CertificatsPříloha 9 | Osvědčení
Annexe 10 | Codes statistiques TARICPříloha 10 | Statistické kódy TARIC
PREMIÈRE PARTIEČÁST PRVNÍ
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESÚVODNÍ USTANOVENÍ
TITRE IHLAVA I
RÈGLES GÉNÉRALESVŠEOBECNÁ PRAVIDLA
A.   Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinéeA.   Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:
1. | Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.1. | Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.
2. | a) | Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. | b) | Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.2. | a) | Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu. | b) | Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.
3. | Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit. | a) | La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. | b) | Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. | c) | Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.3. | Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto: | a) | číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží; | b) | směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit; | c) | zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.
4. | Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.4. | Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.
5. | Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après. | a) | Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. | b) | Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.5. | Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla: | a) | pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy; | b) | podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky (1), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.
6. | Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.6. | Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.
B.   Règles générales relatives aux droitsB.   Všeobecná pravidla pro celní sazby
1. | Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits. Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers. | Les droits de douane conventionnels mentionnés dans la colonne 3 sont applicables à partir du 1er janvier 2014. | Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.1. | Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země. | Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2014. | Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.
2. | Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.2. | Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.
3. | Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit de l'Union européenne justifie cette application.3. | Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Evropské unie.
4. | Lorsque, dans la colonne 3, les droits sont exprimés en pourcentage, il s'agit de droits de douane ad valorem.4. | Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).
5. | La mention «EA» figurant dans la colonne 3 signifie que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 1.5. | Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.
6. | La mention «AD S/Z» ou «AD F/M» figurant dans la colonne 3 des chapitres 17 à 19 signifie que le taux maximal du droit est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions de l'annexe 1.6. | Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.
7. | Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole «€/% vol/hl» dans la colonne 3 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante: | — | «1 €/% vol/hl» = 1 € × 40, représentant un droit de 40 € par hectolitre, ou | — | «1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, représentant un droit de 45 € par hectolitre. | Lorsque, par ailleurs, le symbole «MIN» apparaît (par exemple «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle mentionnée ci-dessus, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple «9 €/hl») et que le plus élevé des deux doit être appliqué.7. | Značka „€/% vol/hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto: | — | „1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo | — | „1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr. | Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.
C.   Règles générales communes à la nomenclature et aux droitsC.   Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
1. | Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.1. | Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.
2. | Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent: | a) | en ce qui concerne le «poids brut», du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages; | b) | en ce qui concerne le «poids net» ou le «poids» sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.2. | U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí: | a) | „hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek; | b) | „čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.
3. | La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (2) (ci-après dénommés «États membres non participants»), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3).3. | Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (3).
4. | Traitement tarifaire favorable dont peuvent bénéficier certaines marchandises en raison de la destination particulière: | Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position comportant la destination particulière, sans que les dispositions prévues aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) ne s'appliquent.4. | Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití: | Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1) se nepoužijí.
TITRE IIHLAVA II
DISPOSITIONS SPÉCIALESZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
A.   Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitationA.   Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
1. | La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau ci-après, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.1. | Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.
2. | La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne: | a) | les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation: | 1) | fixes, du no ex 8430 49, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres; | 2) | flottantes ou submersibles, du no 8905 20, | aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes. | Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, leur réparation, leur entretien, leur transformation ou leur équipement | b) | les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent. | Codes NC | Désignation des marchandises | (1) | (2) | 8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | 8901 10 | –  Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs | 8901 10 10 | – –  pour la navigation maritime | 8901 20 | –  Bateaux-citernes | 8901 20 10 | – –  pour la navigation maritime | 8901 30 | –  Bateaux frigorifiques autres que ceux du no 8901 20 | 8901 30 10 | – –  pour la navigation maritime | 8901 90 | –  autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises | 8901 90 10 | – –  pour la navigation maritime | 8902 00 | Bateaux de pêche; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche | 8902 00 10 | –  pour la navigation maritime | 8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |   | –  autres | 8903 91 | – –  Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire | 8903 91 10 | – – –  pour la navigation maritime | 8903 92 | – –  Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord | 8903 92 10 | – – –  pour la navigation maritime | 8904 00 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | 8904 00 10 | –  Remorqueurs |   | –  Bateaux-pousseurs | 8904 00 91 | – –  pour la navigation maritime | 8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles | 8905 10 | –  Bateaux-dragueurs | 8905 10 10 | – –  pour la navigation maritime | 8905 90 | –  autres | 8905 90 10 | – –  pour la navigation maritime | 8906 | Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames | 8906 10 00 | –  Navires de guerre |   | –  autres | 8906 90 10 | – –  pour la navigation maritime2. | Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o: | a) | zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin: | 1) | pevných, položky ex 8430 49, umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo | 2) | plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20, | za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin. | Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin; | b) | trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou. | Kód KN | Popis zboží | (1) | (2) | 8901 | Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů | 8901 10 | –  Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů | 8901 10 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 20 | –  Cisternové lodě | 8901 20 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 30 | –  Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20 | 8901 30 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 90 | –  Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu | 8901 90 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8902 00 | Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu | 8902 00 10 | –  Pro námořní plavbu | 8903 | Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe |   | –  Ostatní | 8903 91 | – –  Plachetnice, též s pomocným motorem | 8903 91 10 | – – –  Pro námořní plavbu | 8903 92 | – –  Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem | 8903 92 10 | – – –  Pro námořní plavbu | 8904 00 | Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry) | 8904 00 10 | –  Lodě k vlečení jiných lodí |   | –  Lodě k tlačení jiných lodí | 8904 00 91 | – –  Pro námořní plavbu | 8905 | Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny | 8905 10 | –  Plovoucí bagry | 8905 10 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8905 90 | –  Ostatní | 8905 90 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8906 | Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových | 8906 10 00 | –  Válečné lodě |   | –  Ostatní | 8906 90 10 | – –  Pro námořní plavbu
3. | Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.3. | Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.
B.   Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civilsB.   Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
1. | L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice: | — | des aéronefs civils, | — | de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation, | — | des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils. | Ces produits font l'objet de positions et de sous-positions énumérées dans les tableaux figurant au paragraphe 5.1. | Osvobození od celní sazby se poskytuje pro: | — | civilní letadla, | — | některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny, | — | pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití. | Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.
2. | Pour l'application du point 1, premier et deuxième tirets, on entend par «aéronefs civils» les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.2. | Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.
3. | Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression «destinés à des aéronefs civils» couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.3. | Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.
4. | L'exemption des droits de douane est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].4. | Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Evropské unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1)).
5. | Les marchandises éligibles à l'exemption des droits de douane sont couvertes par les nos et sous-positions suivants: | 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70. | Pour les nos et sous-positions suivants, l'exemption des droits de douane pour les produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils n'est accordée qu'aux marchandises décrites dans la colonne 2: | Sous-position | Désignation des marchandises | 3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90 | munis d'accessoires | 4008 29 | Profilés, coupés à dimension | 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 | pour la conduite de gaz ou de liquides | 3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 | pour usages techniques | 4504 90, 4823 90 | Joints | 6812 80 | autres que les vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, papiers, cartons et feutres, feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux | 6813 20, 6813 81, 6813 89 | à base d'amiante ou d'autres substances minérales | 7007 21 | Pare-brises, non encadrés | 7312 10, 7312 90 | munis d'accessoires ou façonnés en articles | 7322 90 | Générateurs et distributeurs d'air chaud, à l'exclusion de leurs parties | 7324 90 | Articles d'hygiène, à l'exclusion de leurs parties | 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 | munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides | 8108 90 | Tubes et tuyaux, munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides | 8415 90 | de machines et appareils pour le conditionnement de l'air des nos 8415 81, 8415 82 ou 8415 83 | 8419 90 | Parties d'échangeurs de chaleur | 8479 89 | Accumulateurs hydropneumatiques; actionneurs mécaniques pour inverseurs de poussée; blocs toilettes spéciaux; humidificateurs et déshumidificateurs d'air; servomécanismes non électriques; démarreurs non électriques; démarreurs pneumatiques pour turboréacteurs, turbopropulseurs ou autres turbines à gaz; essuie-glaces non électriques; régulateurs d'hélices non électriques | 8501 20, 8501 40 | d'une puissance excédant 735 W mais n'excédant pas 150 kW | 8501 31 | Moteurs d'une puissance excédant 735 W, machines génératrices | 8501 33 | Moteurs d'une puissance n'excédant pas 150 kW, machines génératrices | 8501 34 | Générateurs d'une puissance excédant 375 kW | 8501 51 | d'une puissance excédant 735 W | 8501 53 | d'une puissance n'excédant pas 150 kW | 8516 80 20 | montées sur un simple support en matière isolante et reliées à un circuit, pour le dégivrage ou l'antigivrage | 8517 69 31, 8517 69 39 | pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie | 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 | Appareils d'émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie | 8522 90 | Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8519 81 95 et 8519 89 90 | 8529 90 | Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés au no 8526 | 8543 70 90 | Enregistreurs de vol, synchros et transducteurs électriques, dégivreurs et dispositifs antibuée à résistances électriques | 8543 90 | Assemblages et sous-assemblages pour les enregistreurs de vol, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées | 8803 90 90 | y compris les planeurs | 9014 90 | d'instruments des nos 9014 10 ou 9014 20 | 9020 00 | à l'exclusion des parties | 9029 10 | Compteurs de tours électriques ou électroniques | 9029 90 | de compteurs de tours, d'indicateurs de vitesse et de tachymètres | 9031 90 | du no 9031 80 | 9109 10, 9109 90 | d'une largeur ou d'un diamètre n'excédant pas 50 mm | 9401 10 | autres que ceux recouverts de cuir | 9405 10, 9405 60 | en matières plastiques ou en métaux communs | 9405 92, 9405 99 | des articles des nos 9405 10 ou 9405 60, en matières plastiques ou en métaux communs5. | Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek: | 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70. | V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2: | Položka nebo podpoložka | Popis zboží | 3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90 | S připojeným spojovacím příslušenstvím | 4008 29 | Tvarované profily řezané na míru | 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 | Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 | Pro technické účely | 4504 90, 4823 90 | Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění | 6812 80 | Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích | 6813 20, 6813 81, 6813 89 | Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek | 7007 21 | Ochranná skla nezarámovaná | 7312 10, 7312 90 | S připojeným příslušenstvím (fitinky) nebo zpracované na výrobky | 7322 90 | Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí) | 7324 90 | Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí) | 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 | S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 8108 90 | Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 8415 90 | Klimatizačních zařízení položek 8415 81, 8415 82 nebo 8415 83 | 8419 90 | Části a součásti tepelných výměníků | 8479 89 | Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu | 8501 20, 8501 40 | S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW | 8501 31 | Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu | 8501 33 | Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory | 8501 34 | Generátory s výkonem převyšujícím 375 kW | 8501 51 | S výkonem převyšujícím 735 W | 8501 53 | S výkonem nepřesahujícím 150 kW | 8516 80 20 | Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz | 8517 69 31, 8517 69 39 | Pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii | 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 | Radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje | 8522 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje položek 8519 81 95 a 8519 89 90 | 8529 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526 | 8543 70 90 | Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory | 8543 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro letové zapisovače | 8803 90 90 | Včetně kluzáků | 9014 90 | Nástrojů a přístrojů položek 9014 10 nebo 9014 20 | 9020 00 | Kromě jejich částí a součástí | 9029 10 | Elektrické nebo elektronické otáčkoměry | 9029 90 | Na otáčkoměry, ukazatele rychlosti a tachometry | 9031 90 | Položky 9031 80 | 9109 10, 9109 90 | O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm | 9401 10 | Nepotažené kůží | 9405 10, 9405 60 | Z plastů nebo z obecných kovů | 9405 92, 9405 99 | Z plastů nebo z obecných kovů, výrobků položek 9405 10 nebo 9405 60
6. | Les produits visés au point 5 sont intégrés au TARIC au moyen de sous-positions affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]».6. | Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do Taricu, s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1))“.
C.   Produits pharmaceutiquesC.   Farmaceutické výrobky
1. | L'exonération des droits de douane est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes: | 1) | produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées dans l'annexe 3; | 2) | sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante; | 3) | sels, esters et hydrates de DCI, énumérés dans l'annexe 5 et ne pouvant pas être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante; | 4) | produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés des types utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés dans l'annexe 6.1. | Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií: | 1) | farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3; | 2) | soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN; | 3) | soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN; | 4) | farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.
2. | Cas particuliers: | 1) | les DCI couvrent seulement les substances décrites sur les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées; | 2) | quand un produit des annexes 3 ou 6 est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération; | 3) | les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 3 et de préfixes ou suffixes de l'annexe 4, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même sous-position SH à 6 chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération: | exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate; | 4) | quand une DCI de l'annexe 3 est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération: | exemple: oxprénoate de potassium (DCI): exonéré, | oxprénoate de sodium: pas exonéré.2. | Zvláštní případy: | 1) | názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN; | 2) | je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer; | 3) | podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN: | příklad: alanin methylester, hydrochlorid; | 4) | je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN: | příklad: oxprenoát draselný (INN): bez cla | oxprenoát sodný: není bez cla.
D.   Taxation forfaitaireD.   Paušální sazba cla
1. | Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises: | — | contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou | — | contenues dans les bagages personnels des voyageurs, | pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial. | Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR. | Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention «exemption» dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 27 ou en vertu de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (4).1. | Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží: | — | obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo | — | obsažené v osobních zavazadlech cestujících, | jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy. | Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího. | Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 27 nebo článku 41 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (4).
2. | Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial: | a) | en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois: | — | présentent un caractère occasionnel, | — | contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial, | — | sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte; | b) | en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois: | — | présentent un caractère occasionnel, et | — | portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.2. | Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud: | a) | se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky: | — | jsou zasílány příležitostně, | — | obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru, | — | jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil; | b) | se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy: | — | jsou prováděny příležitostně a | — | jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
3. | Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 25 à 27 et 41 du règlement (CE) no 1186/2009. | Aux fins du premier alinéa, on entend par «droits à l'importation» tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévus dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.3. | Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 25 až 27 a 41 nařízení (ES) č. 1186/2009. | Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.
4. | Les États membres non participants ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 700 €.4. | Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 700 €.
5. | Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 700 € si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.5. | Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 700 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.
E.   Contenants et emballagesE.   Schránky a obalové materiály
Les dispositions ci-après sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.
1. | Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont: | a) | soumis au même droit de douane que la marchandise: | — | lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou | — | lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise; | b) | admis en exemption de droits de douane: | — | lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou | — | lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou | — | lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.1. | Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5: | a) | podléhají stejné celní sazbě jako zboží: | — | jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo | — | jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu; | b) | jsou osvobozeny od cla: | — | jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo | — | jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo | — | jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.
2. | Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions du paragraphe 1, points a) et b), renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.2. | Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.
F.   Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandisesF.   Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
1. | Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes: | — | marchandises impropres à l'alimentation, | — | semences, | — | gazes et toiles à bluter, non confectionnées, | — | certains raisins frais de table, tabacs et nitrates. | Ces marchandises font l'objet de sous-positions (5) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: «L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires» ou «L'admission au bénéfice de ce traitement tarifaire favorable est subordonnée au respect des formalités et conditions fixées au titre II, lettre F, des dispositions préliminaires».1. | Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne: | — | zboží nezpůsobilé k požívání, | — | osivu, | — | plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, | — | některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům. | Toto zboží patří do podpoložek (5) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“ nebo „Na toto zvýhodněné sazební zacházení se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“.
2. | Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec les positions dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.2. | Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.
3. | Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions de l'Union européenne édictées en la matière: | — | le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil (6), | — | les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 2002/56/CE du Conseil (7). | — | les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 2002/57/CE (8). | Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.3. | Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie: | — | pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS (6)), | — | pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 (7)), | — | pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 (8)). | Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.
4. | Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.4. | Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.
5. | Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, tabacs et nitrates sur présentation d'un certificat dûment visé. Les dispositions particulières et les modèles de certificats sont repris à l'annexe 9.5. | Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.
LISTE DES SIGNES, ABRÉVIATIONS ET SYMBOLESZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY
★ | Désigne les nouveaux numéros de code★ | označuje nová čísla kódů
■ | Désigne les numéros de code qui ont été utilisés l'année précédente, mais avec un contenu différent■ | označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem
AD F/M | Droit additionnel sur la farineAD F/M | dodatečné clo z mouky
AD S/Z | Droit additionnel sur le sucreAD S/Z | dodatečné clo z cukru
b/f | Bonbonneb/f | láhev
cm/s | Centimètre(s) par secondecm/s | centimetr(y) za sekundu
EA | Élément agricoleEA | zemědělský komponent
€ | Euro€ | euro
DCI | Dénomination commune internationaleINN | mezinárodní nechráněný název
DCIM | Dénomination commune internationale modifiéeINNM | mezinárodní modifikovaný nechráněný název
ISO | Organisation internationale de normalisationISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci
Kbit | 1 024 bitsKbit | 1 024 bitů
kg/br | Kilogramme poids brutkg/br | kilogram hrubé hmotnosti
kg/net | Kilogramme poids netkg/net | kilogram čisté hmotnosti
kg/net eda | Kilogramme poids net égouttékg/net eda | kilogram čisté odkapané hmotnosti
kg/net mas | Kilogramme net de la matière sèchekg/net mas | kilogramů čisté hmotnosti, sušiny
MAX | MaximumMAX | maximálně
Mbit | 1 048 576 bitsMbit | 1 048 576 bitů
MIN | MinimumMIN | minimálně
ml/g | Millilitre(s) par grammeml/g | mililitr(y) na gram
mm/s | Millimètre(s) par secondemm/s | milimetr(y) za sekundu
IOR | Indice d'octane rechercheOČ VM | oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou
Remarque:Poznámka:
Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: no [1519]). Dans une annexe du tableau des droits de douane, la référence à l’annexe placée entre crochets indique que le contenu de ladite annexe a été supprimé (exemple: [Annexe 7]).Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519]). Umístění odkazu na přílohu do hranatých závorek v příloze k celnímu sazebníku naznačuje, že obsah uvedené přílohy byl zrušen (například [příloha 7]).
LISTE DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRESDOPLŇKOVÉ JEDNOTKY
c/k | Nombre de carats (1 carat métrique = 2 × 10–4 kg)c/k | karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)
ce/el | Nombre d'élémentsce/el | počet článků
ct/l | Capacité de charge utile en tonnes métriques (9)ct/l | nosnost v tunách (9)
g | Grammeg | gram
gi F/S | Gramme isotopes fissilesgi F/S | gram štěpných izotopů
kg H2O2 | Kilogramme de peroxyde d'hydrogènekg H2O2 | kilogram peroxidu vodíku
kg K2O | Kilogramme d'oxyde de potassiumkg K2O | kilogram oxidu draselného
kg KOH | Kilogramme d'hydroxyde de potassium (potasse caustique)kg KOH | kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
kg met.am. | Kilogramme de méthylamineskg met.am. | kilogram methylaminů
kg N | Kilogramme d'azotekg N | kilogram dusíku
kg NaOH | Kilogramme d'hydroxyde de sodium (soude caustique)kg NaOH | kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
kg/net eda | Kilogramme poids net égouttékg/net eda | kilogram odkapané čisté hmotnosti
kg P2O5 | Kilogramme de pentaoxyde de diphosphorekg P2O5 | kilogram oxidu fosforečného
kg 90 % sdt | Kilogramme de matière sèche à 90 %kg 90 % sdt | kilogram přepočtený na 90 % sušiny
kg U | Kilogramme d'uraniumkg U | kilogram uranu
1 000 kWh | Mille kilowattheures1 000 kWh | 1 000 kilowatthodin
l | Litrel | litr
1 000 l | Mille litres1 000 l | 1 000 litrů
l alc. 100 % | Litre d'alcool pur (100 %)l alc. 100 % | litr čistého (100%) alkoholu
m | Mètrem | metr
m2 | Mètre carrém2 | metr čtvereční
m3 | Mètre cubem3 | metr krychlový
1 000 m3 | Mille mètres cubes1 000 m3 | 1 000 metrů krychlových
pa | Nombre de pairespa | počet párů
p/st | Nombre de piècesp/st | počet kusů
100 p/st | Cent pièces100 p/st | sto kusů
1 000 p/st | Mille pièces1 000 p/st | tisíc kusů
TJ | Térajoule (pouvoir calorifique supérieur)TJ | terajoule (spalné teplo)
— | Pas d'unité supplémentaire— | žádná doplňková jednotka
DEUXIÈME PARTIEČÁST DRUHÁ
TABLEAU DES DROITSCELNÍ SAZEBNÍK
SECTION ITŘÍDA I
ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMALŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
NotesPoznámky
1. | Toute référence dans la présente section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.1. | Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.
2. | Sauf dispositions contraires, toute mention dans la nomenclature des produits «séchés ou desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.2. | Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.
CHAPITRE 1KAPITOLA 1
ANIMAUX VIVANTSŽIVÁ ZVÍŘATA
NotePoznámka
1. | Le présent chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion: | a) | des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des nos 0301, 0306, 0307 ou 0308; | b) | des cultures de micro-organismes et des autres produits du no 3002; | c) | des animaux du no 9508.1. | Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě: | a) | ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308; | b) | kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a | c) | zvířat čísla 9508.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0101 | Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |   |  0101 | Živí koně, osli, muly a mezci |   |  
  | –  Chevaux |   |    | –  Koně |   |  
0101 21 00 | – –  reproducteurs de race pure (11) | exemption | p/st0101 21 00 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (11) | bez | p/st
0101 29 | – –  autres |   |  0101 29 | – –  Ostatní |   |  
0101 29 10 | – – –  destinés à la boucherie (12) | exemption | p/st0101 29 10 | – – –  Na porážku (12) | bez | p/st
0101 29 90 | – – –  autres | 11,5 | p/st0101 29 90 | – – –  Ostatní | 11,5 | p/st
0101 30 00 | –  Ânes | 7,7 | p/st0101 30 00 | –  Osli | 7,7 | p/st
0101 90 00 | –  autres | 10,9 | p/st0101 90 00 | –  Ostatní | 10,9 | p/st
0102 | Animaux vivants de l'espèce bovine |   |  0102 | Živí tuři |   |  
  | –  Bovins domestiques |   |    | –  Skot |   |  
0102 21 | – –  reproducteurs de race pure (13) |   |  0102 21 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) |   |  
0102 21 10 | – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) | exemption | p/st0102 21 10 | – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) | bez | p/st
0102 21 30 | – – –  Vaches | exemption | p/st0102 21 30 | – – –  Krávy | bez | p/st
0102 21 90 | – – –  autres | exemption | p/st0102 21 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0102 29 | – –  autres |   |  0102 29 | – –  Ostatní |   |  
0102 29 05 | – – –  du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus | exemption | p/st0102 29 05 | – – –  Podrodu Bibos nebo Poephagus | bez | p/st
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0102 29 10 | – – – –  d'un poids n'excédant pas 80 kg | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 10 | – – – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg |   |  
0102 29 21 | – – – – –  destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 21 | – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 29 | – – – – –  autres | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 29 | – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg |   |  
0102 29 41 | – – – – –  destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 41 | – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 49 | – – – – –  autres | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 49 | – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  d'un poids excédant 300 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 300 kg |   |  
  | – – – – –  Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) |   |    | – – – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) |   |  
0102 29 51 | – – – – – –  destinées à la boucherie | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 51 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 59 | – – – – – –  autres | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 59 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – – –  Vaches |   |    | – – – – –  Krávy |   |  
0102 29 61 | – – – – – –  destinées à la boucherie | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 61 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 69 | – – – – – –  autres | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 69 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – – –  autres |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0102 29 91 | – – – – – –  destinés à la boucherie | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 91 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 99 | – – – – – –  autres | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 99 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | –  Buffles |   |    | –  Buvoli |   |  
0102 31 00 | – –  reproducteurs de race pure (13) | exemption | p/st0102 31 00 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) | bez | p/st
0102 39 | – –  autres |   |  0102 39 | – –  Ostatní |   |  
0102 39 10 | – – –  des espèces domestiques | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 39 10 | – – –  Domácí druhy | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
0102 39 90 | – – –  autres | exemption | p/st0102 39 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0102 90 | –  autres |   |  0102 90 | –  Ostatní |   |  
0102 90 20 | – –  reproducteurs de race pure (13) | exemption | p/st0102 90 20 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) | bez | p/st
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0102 90 91 | – – –  des espèces domestiques | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 90 91 | – – –  Domácí druhy | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
0102 90 99 | – – –  autres | exemption | p/st0102 90 99 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0103 | Animaux vivants de l'espèce porcine |   |  0103 | Živá prasata |   |  
0103 10 00 | –  reproducteurs de race pure (14) | exemption | p/st0103 10 00 | –  Plemenná čistokrevná zvířata (14) | bez | p/st
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0103 91 | – –  d'un poids inférieur à 50 kg |   |  0103 91 | – –  O hmotnosti menší než 50 kg |   |  
0103 91 10 | – – –  des espèces domestiques | 41,2 €/100 kg/net | p/st0103 91 10 | – – –  Domácí druhy | 41,2 €/100 kg/net | p/st
0103 91 90 | – – –  autres | exemption | p/st0103 91 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0103 92 | – –  d'un poids égal ou supérieur à 50 kg |   |  0103 92 | – –  O hmotnosti 50 kg nebo více |   |  
  | – – –  des espèces domestiques |   |    | – – –  Domácí druhy |   |  
0103 92 11 | – – – –  Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg | 35,1 €/100 kg/net | p/st0103 92 11 | – – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg | 35,1 €/100 kg/net | p/st
0103 92 19 | – – – –  autres | 41,2 €/100 kg/net | p/st0103 92 19 | – – – –  Ostatní | 41,2 €/100 kg/net | p/st
0103 92 90 | – – –  autres | exemption | p/st0103 92 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0104 | Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |   |  0104 | Živé ovce a kozy |   |  
0104 10 | –  de l'espèce ovine |   |  0104 10 | –  Ovce |   |  
0104 10 10 | – –  reproducteurs de race pure (15) | exemption | p/st0104 10 10 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15) | bez | p/st
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0104 10 30 | – – –  Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 10 30 | – – –  Jehňata (do stáří jednoho roku) | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0104 10 80 | – – –  autres | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 10 80 | – – –  Ostatní | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0104 20 | –  de l'espèce caprine |   |  0104 20 | –  Kozy |   |  
0104 20 10 | – –  reproducteurs de race pure (15) | 3,2 | p/st0104 20 10 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15) | 3,2 | p/st
0104 20 90 | – –  autres | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 20 90 | – –  Ostatní | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0105 | Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques |   |  0105 | Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky |   |  
  | –  d'un poids n'excédant pas 185 g |   |    | –  O hmotnosti nejvýše 185 g |   |  
0105 11 | – –  Coqs et poules |   |  0105 11 | – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus |   |  
  | – – –  Poussins femelles de sélection et de multiplication |   |    | – – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční |   |  
0105 11 11 | – – – –  de race de ponte | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 11 | – – – –  Pro snášení vajec | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 11 19 | – – – –  autres | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 19 | – – – –  Ostatní | 52 €/1 000 p/st | p/st
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0105 11 91 | – – – –  de race de ponte | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 91 | – – – –  Pro snášení vajec | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 11 99 | – – – –  autres | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 99 | – – – –  Ostatní | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 12 00 | – –  Dindes et dindons | 152 €/1 000 p/st | p/st0105 12 00 | – –  Krocani a krůty | 152 €/1 000 p/st | p/st
0105 13 00 | – –  Canards | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 13 00 | – –  Kachny | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 14 00 | – –  Oies | 152 €/1 000 p/st | p/st0105 14 00 | – –  Husy | 152 €/1 000 p/st | p/st
0105 15 00 | – –  Pintades | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 15 00 | – –  Perličky | 52 €/1 000 p/st | p/st
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0105 94 00 | – –  Coqs et poules | 20,9 €/100 kg/net | p/st0105 94 00 | – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus | 20,9 €/100 kg/net | p/st
0105 99 | – –  autres |   |  0105 99 | – –  Ostatní |   |  
0105 99 10 | – – –  Canards | 32,3 €/100 kg/net | p/st0105 99 10 | – – –  Kachny | 32,3 €/100 kg/net | p/st
0105 99 20 | – – –  Oies | 31,6 €/100 kg/net | p/st0105 99 20 | – – –  Husy | 31,6 €/100 kg/net | p/st
0105 99 30 | – – –  Dindes et dindons | 23,8 €/100 kg/net | p/st0105 99 30 | – – –  Krocani a krůty | 23,8 €/100 kg/net | p/st
0105 99 50 | – – –  Pintades | 34,5 €/100 kg/net | p/st0105 99 50 | – – –  Perličky | 34,5 €/100 kg/net | p/st
0106 | Autres animaux vivants |   |  0106 | Ostatní živá zvířata |   |  
  | –  Mammifères |   |    | –  Savci |   |  
0106 11 00 | – –  Primates | exemption | p/st0106 11 00 | – –  Primáti | bez | p/st
0106 12 00 | – –  Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) | exemption | p/st0106 12 00 | – –  Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia) | bez | p/st
0106 13 00 | – –  Chameaux et autres camélidés (Camelidés) | exemption | p/st0106 13 00 | – –  Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae) | bez | p/st
0106 14 | – –  Lapins et lièvres |   |  0106 14 | – –  Králíci a zajíci |   |  
0106 14 10 | – – –  Lapins domestiques | 3,8 | p/st0106 14 10 | – – –  Domácí králíci | 3,8 | p/st
0106 14 90 | – – –  autres | exemption | —0106 14 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0106 19 00 | – –  autres | exemption | —0106 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
0106 20 00 | –  Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | exemption | p/st0106 20 00 | –  Plazi (včetně hadů a želv) | bez | p/st
  | –  Oiseaux |   |    | –  Ptáci |   |  
0106 31 00 | – –  Oiseaux de proie | exemption | p/st0106 31 00 | – –  Draví ptáci | bez | p/st
0106 32 00 | – –  Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) | exemption | p/st0106 32 00 | – –  Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu) | bez | p/st
0106 33 00 | – –  Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae). | exemption | p/st0106 33 00 | – –  Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae) | bez | p/st
0106 39 | – –  autres |   |  0106 39 | – –  Ostatní |   |  
0106 39 10 | – – –  Pigeons | 6,4 | p/st0106 39 10 | – – –  Holubi | 6,4 | p/st
0106 39 80 | – – –  autres | exemption | —0106 39 80 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  Insectes |   |    | –  Hmyz |   |  
0106 41 00 | – –  Abeilles | exemption | —0106 41 00 | – –  Včely | bez | —
0106 49 00 | – –  Autres | exemption | —0106 49 00 | – –  Ostatní | bez | —
0106 90 00 | –  autres | exemption | —0106 90 00 | –  Ostatní | bez | —
CHAPITRE 2KAPITOLA 2
VIANDES ET ABATS COMESTIBLESMASO A JEDLÉ DROBY
NotePoznámka
1. | Le présent chapitre ne comprend pas: | a) | en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine; | b) | les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002); | c) | les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání; | b) | střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo | c) | živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).
Notes complémentairesDoplňkové poznámky
1. | A. | Sont considérés comme: | a) | «carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes; | b) | «demi-carcasse de l'espèce bovine», au sens des nos 0201 10 et 0202 10, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne, est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes; | c) | «quartier compensé», au sens des sous-positions 0201 20 20 et 0202 20 10, l'ensemble constitué: | — | soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes, | — | soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées. | Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière); | d) | «quartier avant attenant», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; | e) | «quartier avant séparé», au sens des sous-positions 0201 20 30 et 0202 20 30, la partie antérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans le flanchet; | f) | «quartier arrière attenant», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans le flanchet; | g) | «quartier arrière séparé», au sens des sous-positions 0201 20 50 et 0202 20 50, la partie postérieure de la demi-carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet; | h) | 1. | «découpes de quartiers avant dites «australiennes»», au sens de la sous-position 0202 30 50, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte; | 2. | «découpe de poitrine dite «australienne»», au sens de la sous-position 0202 30 50, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron. | B. | Les produits visés à la note complémentaire 1 A, points a) à g), peuvent être présentés avec ou sans colonne vertébrale. | C. | Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 1 A, ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale. Dans le cas où la colonne vertébrale a été enlevée, seules les côtes entières ou coupées, qui autrement auraient été attenantes à la colonne vertébrale doivent être prises en considération.1. | A. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atloido-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber; | b) | „hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber; | c) | „kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10: části, jež jsou složeny: | — | buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo | — | z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra. | Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí); | d) | „neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj; | e) | „oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj; | f) | „neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj; | g) | „oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj; | h) | 1. | „přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici. | 2. | „hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí. | B. | Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 bod A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří. | C. | Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 bod A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.
2. | A. | Sont considérés comme: | a) | «carcasses ou demi-carcasses», au sens des sous-positions 0203 11 10 et 0203 21 10, les porcs abattus sous forme de carcasses d'animaux de l'espèce porcine domestique, saignés et vidés, dont les soies et les onglons ont été retirés. Les demi-carcasses sont obtenues par une séparation de la carcasse entière, passant par chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le ou le long du sternum et par la symphyse ischio-pubienne. Ces carcasses ou demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses», les pieds, la panne, les rognons, la queue ou le diaphragme. Les demi-carcasses peuvent être présentées avec ou sans la moelle épinière, la cervelle et la langue. Les carcasses et demi-carcasses de truies peuvent être présentées avec ou sans mamelles; | b) | «jambon», au sens des sous-positions 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 et 0210 11 31, la partie postérieure (caudale) de la demi-carcasse, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau (jarret), la couenne ou le lard. | Le jambon est séparé du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la dernière vertèbre lombaire; | c) | «partie avant», au sens des sous-positions 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 et 0210 19 60, la partie antérieure (craniale) de la demi-carcasse sans la tête, avec ou sans la partie de la gorge appelée «joues basses», comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. | La partie avant est séparée du reste de la demi-carcasse de façon à inclure au maximum la cinquième vertèbre dorsale. | La partie supérieure (dorsale) de la partie avant (échine), même avec l'omoplate et la musculature y afférente (la palette), est considérée comme un morceau de la longe, lorsqu'elle est séparée de la partie inférieure (ventrale) de la partie avant par une coupe se situant, au maximum, juste au-dessous de la colonne vertébrale; | d) | «épaule», au sens des sous-positions 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 et 0210 11 39, la partie inférieure de la partie avant, même avec l'omoplate et la musculature y afférente, comprenant les os, avec ou sans le pied, le jambonneau, la couenne ou le lard. | L'omoplate avec la musculature y afférente présentée seule reste comme morceau d'épaule dans cette sous-position; | e) | «longe», au sens des sous-positions 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 et 0210 19 70, la partie supérieure de la demi-carcasse allant de la première vertèbre cervicale aux vertèbres caudales, comprenant les os, avec ou sans le filet, l'omoplate, la couenne ou le lard. | La longe est séparée de la partie inférieure de la demi-carcasse par une coupe se situant juste au-dessous de la colonne vertébrale; | f) | «poitrine», au sens des sous-positions 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19, la partie inférieure de la demi-carcasse, appelée «entrelardé», située entre le jambon et l'épaule, avec ou sans les os, mais avec la couenne et le lard; | g) | «demi-carcasse de bacon», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de porc présentée sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme; | h) | «trois-quarts avant», au sens de la sous-position 0210 19 10, la demi-carcasse de bacon sans jambon, désossée ou non; | ij) | «trois-quarts arrière», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans partie avant, désossée ou non; | k) | «milieu», au sens de la sous-position 0210 19 20, la demi-carcasse de bacon sans jambon ni partie avant, désossée ou non. | La sous-position inclut également les morceaux de milieux contenant du tissu de la longe et de la poitrine dans les proportions naturelles des milieux entiers. | B. | Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2 A, point f), ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard. | Si les découpes relevant des sous-positions 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 et 0210 19 60 sont obtenues à partir de demi-carcasses de bacon, desquelles ont déjà été enlevés les os indiqués à la note complémentaire 2 A, point g), la coupe devrait suivre les mêmes lignes que celles définies respectivement à la note complémentaire 2 A, points b), c) et d); en tous cas, ces découpes ou morceaux de découpes doivent contenir des os. | C. | Relèvent notamment des sous-positions 0206 49 00 et 0210 99 49, les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci. | La tête est séparée du reste de la demi-carcasse comme suit: | — | par une coupe droite parallèle au crâne, ou | — | par une coupe parallèle au crâne jusqu'au niveau des yeux et ensuite en biais vers l'avant de la tête, la partie de la gorge appelée «joues basses» restant attenante à la demi-carcasse. | Sont considérés comme morceaux de têtes, entre autres, les joues, le groin, les oreilles et la viande adhérente à la tête, et notamment la viande derrière le crâne. Toutefois, les morceaux de viande sans os présentés seuls appartenant à la partie avant (la partie de la gorge partie épaule, la partie de la gorge appelée «joues basses» ou la partie comprenant à la fois les «joues basses» et la partie de la gorge partie épaule) relèvent des sous-positions 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ou 0210 19 81 selon le cas. | D. | Est considéré comme «lard», au sens des sous-positions 0209 10 11 et 0209 10 19, le tissu adipeux situé au-dessous de la couenne et lié à celle-ci, quelle que soit la partie du porc dont il provient; en tous cas, le poids du tissu adipeux doit être supérieur au poids de la couenne. | Ces sous-positions incluent également le lard dont on a enlevé la couenne. | E. | Sont considérés comme «séchés ou fumés», au sens des sous-positions 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 et 0210 19 60 à 0210 19 89, les produits dans lesquels le rapport eau-protéine (teneur en azote × 6,25) dans la viande est égal ou inférieur à 2,8. La teneur en azote doit être déterminée selon la méthode ISO 937-1978.2. | A. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich; | b) | „kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich. | Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro; | c) | „přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. | Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro. | Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří; | d) | „plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. | Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece; | e) | „hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání. | Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří; | f) | „bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání; | g) | „slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice; | h) | „přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, též vykostěná; | ij) | „zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez přední části, též vykostěná; | k) | „půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná. | Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů. | B. | Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk. | Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti. | C. | Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části. | Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem: | — | rovným řezem paralelním s lebkou, nebo | — | řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce. | Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nebo 0210 19 81. | D. | Pro účely podpoložek 0209 10 11 a 0209 10 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí hmotnost tukové tkáně převyšovat hmotnost kůže. | Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže. | E. | Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937-1978.
3. | A. | Sont considérés comme: | a) | «carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; | b) | «demi-carcasse», au sens des nos et sous-positions 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 et 0204 50 51, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; | c) | «casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la carcasse, avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que les épaules, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq et un maximum de sept paires de côtes, entières ou coupées; | d) | «demi-casque», au sens des sous-positions 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 et 0204 50 53, la partie antérieure de la demi-carcasse avec ou sans la poitrine, comprenant tous les os ainsi que l'épaule, le collier et les côtes découvertes, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale et comportant un minimum de cinq côtes et un maximum de sept côtes entières ou coupées; | e) | «carré et selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la carcasse après l'ablation de la culotte et du casque, avec ou sans rognons; la selle, séparée du carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le carré, séparé de la selle, doit comporter un minimum de cinq paires de côtes entières ou coupées; | f) | «demi-carré et demi-selle», au sens des sous-positions 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 et 0204 50 55, la partie restante de la demi-carcasse après l'ablation de la demi-culotte et du demi-casque, avec ou sans rognons; la demi-selle, séparée du demi-carré, doit comporter un minimum de cinq vertèbres lombaires; le demi-carré, séparé de la demi-selle, doit comporter un minimum de cinq côtes entières ou coupées; | g) | «culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la carcasse, comprenant tous les os ainsi que les gigots, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne; | h) | «demi-culotte», au sens des sous-positions 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 et 0204 50 59, la partie postérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le gigot, coupée perpendiculairement à la colonne vertébrale au niveau de la sixième vertèbre lombaire, légèrement en dessous de l'ilium ou au niveau de la quatrième vertèbre sacrée, à travers l'ilium, avant la symphyse ischio-pubienne. | B. | Pour la détermination du nombre de côtes entières ou coupées visées à la note complémentaire 3 A ne sont prises en considération que les côtes entières ou coupées attenantes à la colonne vertébrale.3. | A. | Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí: | a) | „maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; | b) | „maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a spony pánevní; | c) | „předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi páry žeber v celku nebo dělenými; | d) | „půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi žebry v celku nebo dělenými; | e) | „hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; | f) | „půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; | g) | „spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou; | h) | „oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou. | B. | Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.
4. | Sont considérés comme: | a) | «morceaux de volailles non désossés», au sens des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60, 0207 14 20 à 0207 14 60, 0207 26 20 à 0207 26 70, 0207 27 20 à 0207 27 70, 0207 44 21 à 0207 44 61, 0207 45 21 à 0207 45 61, 0207 54 21 à 0207 54 61, 0207 55 21 à 0207 55 61 et 0207 60 21 à 0207 60 61: lesdites parties comprenant tous les os. | Les morceaux de volailles visés au point a), dont une partie des os a été enlevée, relèvent des sous-positions 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 et 0207 60 81; | b) | «demis», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les moitiés de carcasses de volailles résultant d'une découpe longitudinale dans le plan formé par le bréchet et l'échine; | c) | «quarts», au sens des sous-positions 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 et 0207 60 21: les quarts postérieurs ou quarts antérieurs obtenus par la découpe transversale d'une moitié; | d) | «ailes entières, même sans la pointe», au sens des sous-positions 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 et 0207 60 31: les morceaux de volailles composés de l'humérus, du radius et du cubitus, avec la masse musculaire les enveloppant. La pointe, y compris les os du carpe, peut avoir été enlevée ou non. Les découpes doivent être pratiquées aux articulations; | e) | «poitrines», au sens des sous-positions 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51 et 0207 55 51 et 0207 60 51: les morceaux de volailles composés du bréchet et des côtes, répartis de chaque côté avec la masse musculaire les enveloppant; | f) | «cuisses», au sens des sous-positions 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 et 0207 60 61: les morceaux de volailles composés du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; | g) | «pilons de dindons ou de dindes», au sens des sous-positions 0207 26 60 et 0207 27 60: les morceaux de dindons ou de dindes composés du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; | h) | «cuisses de dindons et de dindes, autre que pilons», au sens des sous-positions 0207 26 70 et 0207 27 70: les morceaux de dindons ou de dindes composés du fémur et de la masse musculaire l'enveloppant ou du fémur, du tibia et du péroné avec la masse musculaire les enveloppant. Les deux découpes doivent être pratiquées aux articulations; | ij) | «parties dites «paletots» de canard ou d'oie », au sens des sous-positions 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 et 0207 55 71: les produits constitués de canards ou d'oies présentés plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum) ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.4. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: uvedené části včetně všech kostí. | Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 nebo 0207 60 81; | b) | „půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře; | c) | „čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky; | d) | „celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech; | e) | „prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou; | f) | „stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | g) | „krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | h) | „krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | ij) | „kachní nebo husí paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: oškubané kachny nebo husy bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.
5. | Le droit à l'importation applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est calculé comme suit: | a) | lorsqu'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le taux du droit applicable à l'ensemble est celui du droit dont est passible ce composant; | b) | dans les autres cas, ce taux est celui du droit dont est passible le composant soumis à l'imposition la plus élevée.5. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
6. | a) | Les viandes non cuites et assaisonnées relèvent du chapitre 16. Sont considérées comme «viandes assaisonnées» les viandes non cuites dont l'assaisonnement est réalisé en profondeur ou sur la totalité de la surface du produit et est perceptible à l'œil nu ou nettement perceptible au goût. | b) | Les produits du no 0210 auxquels sont ajoutés des produits d'assaisonnement pendant leur fabrication restent classés dans cette position, pour autant que cela ne change pas leur caractère de produits relevant du no 0210.6. | a) | Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem, nebo zřetelně chuťově poznatelné; | b) | Výrobky čísla 0210, do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.
7. | Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens des nos 0210 11 à 0210 93, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l'opération qui garantit une conservation à long terme. Sont considérés comme «salés ou en saumure», au sens du no 0210 99, les viandes et abats comestibles qui ont fait l'objet d'un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids.7. | Ve smyslu položek 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0201 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |   |  0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené |   |  
0201 10 00 | –  en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0201 10 00 | –  V celku a půlené | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 | –  autres morceaux non désossés |   |  0201 20 | –  Ostatní nevykostěné |   |  
0201 20 20 | – –  Quartiers dits «compensés» | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0201 20 20 | – –  „Kompenzované“ čtvrti | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 30 | – –  Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —0201 20 30 | – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 50 | – –  Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10) | —0201 20 50 | – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 90 | – –  autres | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10) | —0201 20 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10) | —
0201 30 00 | –  désossées | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —0201 30 00 | –  Vykostěné | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —
0202 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées |   |  0202 | Hovězí maso, zmrazené |   |  
0202 10 00 | –  en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0202 10 00 | –  V celku a půlené | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 | –  autres morceaux non désossés |   |  0202 20 | –  Ostatní nevykostěné |   |  
0202 20 10 | – –  Quartiers dits «compensés» | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0202 20 10 | – –  „Kompenzované“ čtvrti | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 30 | – –  Quartiers avant attenants ou séparés | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —0202 20 30 | – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 50 | – –  Quartiers arrière attenants ou séparés | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 20 50 | – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 90 | – –  autres | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10) | —0202 20 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 | –  désossées |   |  0202 30 | –  Vykostěné |   |  
0202 30 10 | – –  Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 10 | – –  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 50 | – –  Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes» (17) | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 50 | – –  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (17) | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 90 | – –  autres | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |   |  0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  fraîches ou réfrigérées |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené |   |  
0203 11 | – –  en carcasses ou demi-carcasses |   |  0203 11 | – –  V celku a půlené |   |  
0203 11 10 | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique | 53,6 €/100 kg/net (10) | —0203 11 10 | – – –  Z domácích prasat | 53,6 €/100 kg/net (10) | —
0203 11 90 | – – –  autres | exemption | —0203 11 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 12 | – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |   |  0203 12 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 12 11 | – – – –  Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net (10) | —0203 12 11 | – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net (10) | —
0203 12 19 | – – – –  Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 12 19 | – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 12 90 | – – –  autres | exemption | —0203 12 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 19 | – –  autres |   |  0203 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 19 11 | – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 19 11 | – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 13 | – – – –  Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 13 | – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 15 | – – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net (10) | —0203 19 15 | – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | 46,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0203 19 55 | – – – – –  désossées | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 55 | – – – – –  Vykostěné | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 59 | – – – – –  autres | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 59 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 90 | – – –  autres | exemption | —0203 19 90 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  congelées |   |    | –  Zmrazené |   |  
0203 21 | – –  en carcasses ou demi-carcasses |   |  0203 21 | – –  V celku a půlené |   |  
0203 21 10 | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique | 53,6 €/100 kg/net (10) | —0203 21 10 | – – –  Z domácích prasat | 53,6 €/100 kg/net (10) | —
0203 21 90 | – – –  autres | exemption | —0203 21 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 22 | – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |   |  0203 22 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 22 11 | – – – –  Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net (10) | —0203 22 11 | – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net (10) | —
0203 22 19 | – – – –  Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 22 19 | – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 22 90 | – – –  autres | exemption | —0203 22 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 29 | – –  autres |   |  0203 29 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  des animaux de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 29 11 | – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 29 11 | – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 13 | – – – –  Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 13 | – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 15 | – – – –  Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines | 46,7 €/100 kg/net (10) | —0203 29 15 | – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | 46,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0203 29 55 | – – – – –  désossées | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 55 | – – – – –  Vykostěné | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 59 | – – – – –  autres | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 59 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 90 | – – –  autres | exemption | —0203 29 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0204 | Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |   |  0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0204 10 00 | –  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 10 00 | –  Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
  | –  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées |   |    | –  Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené |   |  
0204 21 00 | – –  en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 21 00 | – –  V celku a půlené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 | – –  en autres morceaux non désossés |   |  0204 22 | – –  Ostatní nevykostěné |   |  
0204 22 10 | – – –  Casque ou demi-casque | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —0204 22 10 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 30 | – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —0204 22 30 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 50 | – – –  Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 22 50 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 90 | – – –  autres | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 22 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 23 00 | – –  désossées | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —0204 23 00 | – –  Vykostěné | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 30 00 | –  Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 30 00 | –  Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
  | –  autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées |   |    | –  Ostatní skopové maso, zmrazené |   |  
0204 41 00 | – –  en carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 41 00 | – –  V celku a půlené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 | – –  en autres morceaux non désossés |   |  0204 42 | – –  Ostatní nevykostěné |   |  
0204 42 10 | – – –  Casque ou demi-casque | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —0204 42 10 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 30 | – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —0204 42 30 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 50 | – – –  Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 42 50 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 90 | – – –  autres | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 42 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 43 | – –  désossées |   |  0204 43 | – –  Vykostěné |   |  
0204 43 10 | – – –  d'agneau | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 43 10 | – – –  Jehněčí | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 43 90 | – – –  autres | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 43 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 | –  Viandes des animaux de l'espèce caprine |   |  0204 50 | –  Kozí maso |   |  
  | – –  fraîches ou réfrigérées |   |    | – –  Čerstvé nebo chlazené |   |  
0204 50 11 | – – –  Carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 50 11 | – – –  V celku a půlené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 13 | – – –  Casque ou demi-casque | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —0204 50 13 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 15 | – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 15 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 19 | – – –  Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 19 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0204 50 31 | – – – –  Morceaux non désossés | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 31 | – – – –  Nevykostěné kusy | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 39 | – – – –  Morceaux désossés | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —0204 50 39 | – – – –  Vykostěné kusy | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  congelées |   |    | – –  Zmrazené |   |  
0204 50 51 | – – –  Carcasses ou demi-carcasses | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 50 51 | – – –  V celku a půlené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 53 | – – –  Casque ou demi-casque | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —0204 50 53 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 55 | – – –  Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 55 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 59 | – – –  Culotte ou demi-culotte | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 59 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0204 50 71 | – – – –  Morceaux non désossés | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 71 | – – – –  Nevykostěné kusy | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 79 | – – – –  Morceaux désossés | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 79 | – – – –  Vykostěné kusy | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0205 00 | Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |   |  0205 00 | Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0205 00 20 | –  fraîches ou réfrigérées | 5,1 | —0205 00 20 | –  Čerstvé nebo chlazené | 5,1 | —
0205 00 80 | –  congelées | 5,1 | —0205 00 80 | –  Zmrazené | 5,1 | —
0206 | Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |   |  0206 | Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0206 10 | –  de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés |   |  0206 10 | –  Hovězí, čerstvé nebo chlazené |   |  
0206 10 10 | – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12) | exemption | —0206 10 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 10 95 | – – –  Onglets et hampes | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —0206 10 95 | – – –  Okruží a bránice | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —
0206 10 98 | – – –  autres | exemption | —0206 10 98 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  de l'espèce bovine, congelés |   |    | –  Hovězí, zmrazené |   |  
0206 21 00 | – –  Langues | exemption | —0206 21 00 | – –  Jazyky | bez | —
0206 22 00 | – –  Foies | exemption | —0206 22 00 | – –  Játra | bez | —
0206 29 | – –  autres |   |  0206 29 | – –  Ostatní |   |  
0206 29 10 | – – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12) | exemption | —0206 29 10 | – – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0206 29 91 | – – – –  Onglets et hampes | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —0206 29 91 | – – – –  Okruží a bránice | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —
0206 29 99 | – – – –  autres | exemption | —0206 29 99 | – – – –  Ostatní | bez | —
0206 30 00 | –  de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés | exemption | —0206 30 00 | –  Vepřové, čerstvé nebo chlazené | bez | —
  | –  de l'espèce porcine, congelés |   |    | –  Vepřové, zmrazené |   |  
0206 41 00 | – –  Foies | exemption | —0206 41 00 | – –  Játra | bez | —
0206 49 00 | – –  autres | exemption | —0206 49 00 | – –  Ostatní | bez | —
0206 80 | –  autres, frais ou réfrigérés |   |  0206 80 | –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
0206 80 10 | – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12) | exemption | —0206 80 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 80 91 | – – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | —0206 80 91 | – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků | 6,4 | —
0206 80 99 | – – –  des espèces ovine ou caprine | exemption | —0206 80 99 | – – –  Skopové a kozí | bez | —
0206 90 | –  autres, congelés |   |  0206 90 | –  Ostatní, zmrazené |   |  
0206 90 10 | – –  destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (12) | exemption | —0206 90 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 90 91 | – – –  des espèces chevaline, asine ou mulassière | 6,4 | —0206 90 91 | – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků | 6,4 | —
0206 90 99 | – – –  des espèces ovine ou caprine | exemption | —0206 90 99 | – – –  Skopové a kozí | bez | —
0207 | Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105 |   |  0207 | Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  de coqs et de poules |   |    | –  Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus |   |  
0207 11 | – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |   |  0207 11 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 11 10 | – – –  présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %» | 26,2 €/100 kg/net (10) | —0207 11 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“ | 26,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 11 30 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %» | 29,9 €/100 kg/net (10) | —0207 11 30 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 11 90 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net (10) | —0207 11 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | 32,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 12 | – –  non découpés en morceaux, congelés |   |  0207 12 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 12 10 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %» | 29,9 €/100 kg/net (10) | —0207 12 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 12 90 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés | 32,5 €/100 kg/net (10) | —0207 12 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | 32,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 | – –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés |   |  0207 13 | – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 13 10 | – – – –  désossés | 102,4 €/100 kg/net (10) | —0207 13 10 | – – – –  Vykostěné | 102,4 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 13 20 | – – – – –  Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net (10) | —0207 13 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 35,8 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 30 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 13 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 40 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 13 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 50 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net (10) | —0207 13 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 60,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 60 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net (10) | —0207 13 60 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 70 | – – – – –  autres | 100,8 €/100 kg/net (10) | —0207 13 70 | – – – – –  Ostatní | 100,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 13 91 | – – – –  Foies | 6,4 | —0207 13 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 13 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 13 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 14 | – –  Morceaux et abats, congelés |   |  0207 14 | – –  Dělené maso a droby, zmrazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 14 10 | – – – –  désossés | 102,4 €/100 kg/net (10) | —0207 14 10 | – – – –  Vykostěné | 102,4 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 14 20 | – – – – –  Demis ou quarts | 35,8 €/100 kg/net (10) | —0207 14 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 35,8 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 30 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 14 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 40 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 14 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 50 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 60,2 €/100 kg/net (10) | —0207 14 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 60,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 60 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net (10) | —0207 14 60 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 70 | – – – – –  autres | 100,8 €/100 kg/net (10) | —0207 14 70 | – – – – –  Ostatní | 100,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 14 91 | – – – –  Foies | 6,4 | —0207 14 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 14 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 14 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  de dindes et dindons |   |    | –  Z krocanů a krůt |   |  
0207 24 | – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |   |  0207 24 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 24 10 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %» | 34 €/100 kg/net (10) | —0207 24 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ | 34 €/100 kg/net (10) | —
0207 24 90 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net (10) | —0207 24 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | 37,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 25 | – –  non découpés en morceaux, congelés |   |  0207 25 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 25 10 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %» | 34 €/100 kg/net (10) | —0207 25 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ | 34 €/100 kg/net (10) | —
0207 25 90 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés | 37,3 €/100 kg/net (10) | —0207 25 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | 37,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 | – –  Morceaux et abats, frais ou réfrigérés |   |  0207 26 | – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 26 10 | – – – –  désossés | 85,1 €/100 kg/net (10) | —0207 26 10 | – – – –  Vykostěné | 85,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 26 20 | – – – – –  Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net (10) | —0207 26 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 41 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 30 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 26 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 40 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 26 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 50 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net (10) | —0207 26 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 67,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses |   |    | – – – – –  Stehna a jejich části |   |  
0207 26 60 | – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net (10) | —0207 26 60 | – – – – – –  Spodní stehna a jejich části | 25,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 70 | – – – – – –  autres | 46 €/100 kg/net (10) | —0207 26 70 | – – – – – –  Ostatní | 46 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 80 | – – – – –  autres | 83 €/100 kg/net (10) | —0207 26 80 | – – – – –  Ostatní | 83 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 26 91 | – – – –  Foies | 6,4 | —0207 26 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 26 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 26 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 27 | – –  Morceaux et abats, congelés |   |  0207 27 | – –  Dělené maso a droby, zmrazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 27 10 | – – – –  désossés | 85,1 €/100 kg/net (10) | —0207 27 10 | – – – –  Vykostěné | 85,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 27 20 | – – – – –  Demis ou quarts | 41 €/100 kg/net (10) | —0207 27 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 41 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 30 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 27 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 40 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 27 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 50 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 67,9 €/100 kg/net (10) | —0207 27 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 67,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses |   |    | – – – – –  Stehna a jejich části |   |  
0207 27 60 | – – – – – –  Pilons et morceaux de pilons | 25,5 €/100 kg/net (10) | —0207 27 60 | – – – – – –  Spodní stehna a jejich části | 25,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 70 | – – – – – –  autres | 46 €/100 kg/net (10) | —0207 27 70 | – – – – – –  Ostatní | 46 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 80 | – – – – –  autres | 83 €/100 kg/net (10) | —0207 27 80 | – – – – –  Ostatní | 83 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 27 91 | – – – –  Foies | 6,4 | —0207 27 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 27 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 27 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  de canards |   |    | –  Z kachen |   |  
0207 41 | – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |   |  0207 41 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 41 20 | – – –  présentés plumés, saignés, sans boyaux mais non vidés, avec la tête et les pattes, dénommés «canards 85 %» | 38 €/100 kg/net | —0207 41 20 | – – –  Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“ | 38 €/100 kg/net | —
0207 41 30 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %» | 46,2 €/100 kg/net | —0207 41 30 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ | 46,2 €/100 kg/net | —
0207 41 80 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés | 51,3 €/100 kg/net | —0207 41 80 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | 51,3 €/100 kg/net | —
0207 42 | – –  non découpés en morceaux, congelés |   |  0207 42 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 42 30 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %» | 46,2 €/100 kg/net | —0207 42 30 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ | 46,2 €/100 kg/net | —
0207 42 80 | – – –  présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés | 51,3 €/100 kg/net | —0207 42 80 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | 51,3 €/100 kg/net | —
0207 43 00 | – –  Foies gras, frais ou réfrigérés | exemption | —0207 43 00 | – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená | bez | —
0207 44 | – –  autres, frais ou réfrigérés |   |  0207 44 | – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 44 10 | – – – –  désossés | 128,3 €/100 kg/net | —0207 44 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 44 21 | – – – – –  Demis ou quarts | 56,4 €/100 kg/net | —0207 44 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 56,4 €/100 kg/net | —
0207 44 31 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | —0207 44 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 44 41 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | —0207 44 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 44 51 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 115,5 €/100 kg/net | —0207 44 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 44 61 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | —0207 44 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 44 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 44 71 | – – – – –  „Kachní paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 44 81 | – – – – –  autres | 123,2 €/100 kg/net | —0207 44 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 44 91 | – – – –  Foies, autres que les foies gras | 6,4 | —0207 44 91 | – – – –  Játra, jiná než tučná | 6,4 | —
0207 44 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 44 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 45 | – –  autres, congelés |   |  0207 45 | – –  Ostatní, zmrazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 45 10 | – – – –  désossés | 128,3 €/100 kg/net | —0207 45 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 45 21 | – – – – –  Demis ou quarts | 56,4 €/100 kg/net | —0207 45 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 56,4 €/100 kg/net | —
0207 45 31 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | —0207 45 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 45 41 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | —0207 45 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 45 51 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 115,5 €/100 kg/net | —0207 45 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 45 61 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | —0207 45 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 45 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 45 71 | – – – – –  „Kachní paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 45 81 | – – – – –  autres | 123,2 €/100 kg/net | —0207 45 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  Foies |   |    | – – – –  Játra |   |  
0207 45 93 | – – – – –  Foies gras | exemption | —0207 45 93 | – – – – –  Tučná játra | bez | —
0207 45 95 | – – – – –  autres | 6,4 | —0207 45 95 | – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0207 45 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 45 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  d'oies |   |    | –  Z hus |   |  
0207 51 | – –  non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |   |  0207 51 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 51 10 | – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %» | 45,1 €/100 kg/net | —0207 51 10 | – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ | 45,1 €/100 kg/net | —
0207 51 90 | – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées | 48,1 €/100 kg/net | —0207 51 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané | 48,1 €/100 kg/net | —
0207 52 | – –  non découpés en morceaux, congelés |   |  0207 52 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 52 10 | – – –  présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %» | 45,1 €/100 kg/net | —0207 52 10 | – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ | 45,1 €/100 kg/net | —
0207 52 90 | – – –  présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées | 48,1 €/100 kg/net | —0207 52 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané | 48,1 €/100 kg/net | —
0207 53 00 | – –  Foies gras, frais ou réfrigérés | exemption | —0207 53 00 | – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená | bez | —
0207 54 | – –  autres, frais ou réfrigérés |   |  0207 54 | – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 54 10 | – – – –  désossés | 110,5 €/100 kg/net | —0207 54 10 | – – – –  Vykostěné | 110,5 €/100 kg/net | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 54 21 | – – – – –  Demis ou quarts | 52,9 €/100 kg/net | —0207 54 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 52,9 €/100 kg/net | —
0207 54 31 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | —0207 54 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 54 41 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | —0207 54 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 54 51 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 86,5 €/100 kg/net | —0207 54 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 86,5 €/100 kg/net | —
0207 54 61 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 69,7 €/100 kg/net | —0207 54 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 69,7 €/100 kg/net | —
0207 54 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 54 71 | – – – – –  „Husí paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 54 81 | – – – – –  autres | 123,2 €/100 kg/net | —0207 54 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 54 91 | – – – –  Foies, autres que les foies gras | 6,4 | —0207 54 91 | – – – –  Játra, jiná než tučná | 6,4 | —
0207 54 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 54 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 55 | – –  autres, congelés |   |  0207 55 | – –  Ostatní, zmrazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 55 10 | – – – –  désossés | 110,5 €/100 kg/net | —0207 55 10 | – – – –  Vykostěné | 110,5 €/100 kg/net | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 55 21 | – – – – –  Demis ou quarts | 52,9 €/100 kg/net | —0207 55 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 52,9 €/100 kg/net | —
0207 55 31 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | —0207 55 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 55 41 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | —0207 55 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 55 51 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 86,5 €/100 kg/net | —0207 55 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 86,5 €/100 kg/net | —
0207 55 61 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 69,7 €/100 kg/net | —0207 55 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 69,7 €/100 kg/net | —
0207 55 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 55 71 | – – – – –  „Husí paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 55 81 | – – – – –  autres | 123,2 €/100 kg/net | —0207 55 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  Foies |   |    | – – – –  Játra |   |  
0207 55 93 | – – – – –  Foies gras | exemption | —0207 55 93 | – – – – –  Tučná játra | bez | —
0207 55 95 | – – – – –  autres | 6,4 | —0207 55 95 | – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0207 55 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 55 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 60 | –  de pintades |   |  0207 60 | –  Z perliček |   |  
0207 60 05 | – –  non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés | 49,3 €/100 kg/net | —0207 60 05 | – –  Nedělené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 49,3 €/100 kg/net | —
  | – –  autres, frais, réfrigérés ou congelés |   |    | – –  Ostatní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | – – –  Morceaux |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 60 10 | – – – –  désossés | 128,3 €/100 kg/net | —0207 60 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  non désossés |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 60 21 | – – – – –  Demis ou quarts | 54,2 €/100 kg/net | —0207 60 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 54,2 €/100 kg/net | —
0207 60 31 | – – – – –  Ailes entières, même sans la pointe | 26,9 €/100 kg/net | —0207 60 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 60 41 | – – – – –  Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes | 18,7 €/100 kg/net | —0207 60 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 60 51 | – – – – –  Poitrines et morceaux de poitrines | 115,5 €/100 kg/net | —0207 60 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 60 61 | – – – – –  Cuisses et morceaux de cuisses | 46,3 €/100 kg/net | —0207 60 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 60 81 | – – – – –  autres | 123,2 €/100 kg/net | —0207 60 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 60 91 | – – – –  Foies | 6,4 | —0207 60 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 60 99 | – – – –  autres | 18,7 €/100 kg/net | —0207 60 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0208 | Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |   |  0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0208 10 | –  de lapins ou de lièvres |   |  0208 10 | –  Králičí nebo zaječí |   |  
0208 10 10 | – –  de lapins domestiques | 6,4 | —0208 10 10 | – –  Z domácích králíků | 6,4 | —
0208 10 90 | – –  autres | exemption | —0208 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0208 30 00 | –  de primates | 9 | —0208 30 00 | –  Z primátů | 9 | —
0208 40 | –  De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) |   |  0208 40 | –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) |   |  
0208 40 10 | – –  Viande de baleine | 6,4 | —0208 40 10 | – –  Velrybí maso | 6,4 | —
0208 40 20 | – –  Viande de phoque | 6,4 | —0208 40 20 | – –  Maso z tuleňů | 6,4 | —
0208 40 80 | – –  autres | 9 | —0208 40 80 | – –  Ostatní | 9 | —
0208 50 00 | –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | 9 | —0208 50 00 | –  Z plazů (včetně hadů a želv) | 9 | —
0208 60 00 | –  de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés) | 9 | —0208 60 00 | –  Z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae) | 9 | —
0208 90 | –  autres |   |  0208 90 | –  Ostatní |   |  
0208 90 10 | – –  de pigeons domestiques | 6,4 | —0208 90 10 | – –  Z domácích holubů | 6,4 | —
0208 90 30 | – –  de gibier, autres que de lapins ou de lièvres | exemption | —0208 90 30 | – –  Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců | bez | —
0208 90 60 | – –  de rennes | 9 | —0208 90 60 | – –  Ze sobů | 9 | —
0208 90 70 | – –  Cuisses de grenouilles | 6,4 | —0208 90 70 | – –  Žabí stehýnka | 6,4 | —
0208 90 98 | – –  autres | 9 | —0208 90 98 | – –  Ostatní | 9 | —
0209 | Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |   |  0209 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený |   |  
0209 10 | –  de porc |   |  0209 10 | –  Z prasat |   |  
  | – –  Lard |   |    | – –  Podkožní vepřový tuk |   |  
0209 10 11 | – – –  frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure | 21,4 €/100 kg/net | —0209 10 11 | – – –  Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu | 21,4 €/100 kg/net | —
0209 10 19 | – – –  séché ou fumé | 23,6 €/100 kg/net | —0209 10 19 | – – –  Sušený nebo uzený | 23,6 €/100 kg/net | —
0209 10 90 | – –  Graisse de porc | 12,9 €/100 kg/net | —0209 10 90 | – –  Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 10 11 nebo 0209 10 19 | 12,9 €/100 kg/net | —
0209 90 00 | –  autres | 41,5 €/100 kg/net | —0209 90 00 | –  Ostatní | 41,5 €/100 kg/net | —
0210 | Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |   |  0210 | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů |   |  
  | –  Viandes de l'espèce porcine |   |    | –  Vepřové maso |   |  
0210 11 | – –  Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés |   |  0210 11 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
  | – – – –  salés ou en saumure |   |    | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu |   |  
0210 11 11 | – – – – –  Jambons et morceaux de jambons | 77,8 €/100 kg/net | —0210 11 11 | – – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net | —
0210 11 19 | – – – – –  Épaules et morceaux d'épaules | 60,1 €/100 kg/net | —0210 11 19 | – – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net | —
  | – – – –  séchés ou fumés |   |    | – – – –  Sušené nebo uzené |   |  
0210 11 31 | – – – – –  Jambons et morceaux de jambons | 151,2 €/100 kg/net | —0210 11 31 | – – – – –  Kýty a kusy z nich | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 11 39 | – – – – –  Épaules et morceaux d'épaules | 119 €/100 kg/net | —0210 11 39 | – – – – –  Plece a kusy z nich | 119 €/100 kg/net | —
0210 11 90 | – – –  autres | 15,4 | —0210 11 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 12 | – –  Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux |   |  0210 12 | – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich |   |  
  | – – –  de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0210 12 11 | – – – –  salées ou en saumure | 46,7 €/100 kg/net | —0210 12 11 | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu | 46,7 €/100 kg/net | —
0210 12 19 | – – – –  séchées ou fumées | 77,8 €/100 kg/net | —0210 12 19 | – – – –  Sušené nebo uzené | 77,8 €/100 kg/net | —
0210 12 90 | – – –  autres | 15,4 | —0210 12 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 19 | – –  autres |   |  0210 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  de l'espèce porcine domestique |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
  | – – – –  salées ou en saumure |   |    | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu |   |  
0210 19 10 | – – – – –  Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant | 68,7 €/100 kg/net | —0210 19 10 | – – – – –  Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti | 68,7 €/100 kg/net | —
0210 19 20 | – – – – –  Trois-quarts arrière ou milieux | 75,1 €/100 kg/net | —0210 19 20 | – – – – –  Zadní tři čtvrti nebo půlky | 75,1 €/100 kg/net | —
0210 19 30 | – – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant | 60,1 €/100 kg/net | —0210 19 30 | – – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net | —
0210 19 40 | – – – – –  Longes et morceaux de longes | 86,9 €/100 kg/net | —0210 19 40 | – – – – –  Hřbety a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net | —
0210 19 50 | – – – – –  autres | 86,9 €/100 kg/net | —0210 19 50 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net | —
  | – – – –  séchées ou fumées |   |    | – – – –  Sušené nebo uzené |   |  
0210 19 60 | – – – – –  Parties avant et morceaux de parties avant | 119 €/100 kg/net | —0210 19 60 | – – – – –  Přední části a kusy z nich | 119 €/100 kg/net | —
0210 19 70 | – – – – –  Longes et morceaux de longes | 149,6 €/100 kg/net | —0210 19 70 | – – – – –  Hřbety a kusy z nich | 149,6 €/100 kg/net | —
  | – – – – –  autres |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0210 19 81 | – – – – – –  désossées | 151,2 €/100 kg/net | —0210 19 81 | – – – – – –  Vykostěné | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 19 89 | – – – – – –  autres | 151,2 €/100 kg/net | —0210 19 89 | – – – – – –  Ostatní | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 19 90 | – – –  autres | 15,4 | —0210 19 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 20 | –  Viandes de l'espèce bovine |   |  0210 20 | –  Hovězí maso |   |  
0210 20 10 | – –  non désossées | 15,4 + 265,2 €/100 kg/net | —0210 20 10 | – –  Nevykostěné | 15,4 + 265,2 €/100 kg/net | —
0210 20 90 | – –  désossées | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 20 90 | – –  Vykostěné | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
  | –  autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats |   |    | –  Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů |   |  
0210 91 00 | – –  de primates | 15,4 | —0210 91 00 | – –  Z primátů | 15,4 | —
0210 92 | – –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) |   |  0210 92 | – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) |   |  
0210 92 10 | – – –  de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) | 15,4 | —0210 92 10 | – – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia) | 15,4 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0210 92 91 | – – – –  Viandes | 130 €/100 kg/net | —0210 92 91 | – – – –  Maso | 130 €/100 kg/net | —
0210 92 92 | – – – –  Abats | 15,4 | —0210 92 92 | – – – –  Droby | 15,4 | —
0210 92 99 | – – – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 92 99 | – – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
0210 93 00 | – –  de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) | 15,4 | —0210 93 00 | – –  Z plazů (včetně hadů a želv) | 15,4 | —
0210 99 | – –  autres |   |  0210 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Viandes |   |    | – – –  Maso |   |  
0210 99 10 | – – – –  de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées | 6,4 | —0210 99 10 | – – – –  Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené | 6,4 | —
  | – – – –  des espèces ovine et caprine |   |    | – – – –  Skopové a kozí |   |  
0210 99 21 | – – – – –  non désossées | 222,7 €/100 kg/net | —0210 99 21 | – – – – –  Nevykostěné | 222,7 €/100 kg/net | —
0210 99 29 | – – – – –  désossées | 311,8 €/100 kg/net | —0210 99 29 | – – – – –  Vykostěné | 311,8 €/100 kg/net | —
0210 99 31 | – – – –  de rennes | 15,4 | —0210 99 31 | – – – –  Ze sobů | 15,4 | —
0210 99 39 | – – – –  autres | 130 €/100 kg/net | —0210 99 39 | – – – –  Ostatní | 130 €/100 kg/net | —
  | – – –  Abats |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  de l'espèce porcine domestique |   |    | – – – –  Z domácích prasat |   |  
0210 99 41 | – – – – –  Foies | 64,9 €/100 kg/net | —0210 99 41 | – – – – –  Játra | 64,9 €/100 kg/net | —
0210 99 49 | – – – – –  autres | 47,2 €/100 kg/net | —0210 99 49 | – – – – –  Ostatní | 47,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  de l'espèce bovine |   |    | – – – –  Hovězí |   |  
0210 99 51 | – – – – –  Onglets et hampes | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 99 51 | – – – – –  Okruží a bránice | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
0210 99 59 | – – – – –  autres | 12,8 | —0210 99 59 | – – – – –  Ostatní | 12,8 | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
  | – – – – –  Foies de volailles |   |    | – – – – –  Drůbeží játra |   |  
0210 99 71 | – – – – – –  Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure | exemption | —0210 99 71 | – – – – – –  Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu | bez | —
0210 99 79 | – – – – – –  autres | 6,4 | —0210 99 79 | – – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0210 99 85 | – – – – –  autres | 15,4 | —0210 99 85 | – – – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 99 90 | – – –  Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 99 90 | – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
CHAPITRE 3KAPITOLA 3
POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUESRYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ
NotesPoznámky
1. | Le présent chapitre ne comprend pas: | a) | les mammifères du no 0106; | b) | les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210); | c) | les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301); | d) | le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'œufs de poisson (no 1604).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | savci čísla 0106; | b) | maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210); | c) | ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo | d) | kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).
2. | Dans le présent chapitre, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité.2. | V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním, nebo přidáním malého množství pojiva.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0301 | Poissons vivants |   |  0301 | Živé ryby |   |  
  | –  Poissons d'ornement |   |    | –  Okrasné ryby |   |  
0301 11 00 | – –  d'eau douce | exemption | —0301 11 00 | – –  Sladkovodní | bez | —
0301 19 00 | – –  autres | 7,5 | —0301 19 00 | – –  Ostatní | 7,5 | —
  | –  autres poissons vivants |   |    | –  Ostatní živé ryby |   |  
0301 91 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0301 91 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0301 91 10 | – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —0301 91 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —
0301 91 90 | – – –  autres | 12 | —0301 91 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0301 92 | – –  Anguilles (Anguilla spp.) |   |  0301 92 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) |   |  
0301 92 10 | – – –  d'une longueur de moins de 12 cm | exemption | —0301 92 10 | – – –  O délce menší než 12 cm | bez | —
0301 92 30 | – – –  d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm | exemption | —0301 92 30 | – – –  O délce 12 cm nebo větší, avšak menší než 20 cm | bez | —
0301 92 90 | – – –  d'une longueur de 20 cm ou plus | exemption | —0301 92 90 | – – –  O délce 20 cm nebo větší | bez | —
0301 93 00 | – –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0301 93 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0301 94 | – –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0301 94 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0301 94 10 | – – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) | 16 | —0301 94 10 | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) | 16 | —
0301 94 90 | – – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) | 16 | —0301 94 90 | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) | 16 | —
0301 95 00 | – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) | 16 | —0301 95 00 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) | 16 | —
0301 99 | – –  autres |   |  0301 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  d'eau douce |   |    | – – –  Sladkovodní |   |  
0301 99 11 | – – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 2 | —0301 99 11 | – – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0301 99 18 | – – – –  autres | 8 | —0301 99 18 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0301 99 85 | – – –  autres | 16 | —0301 99 85 | – – –  Ostatní | 16 | —
0302 | Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |   |  0302 | Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |   |  
  | –  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 11 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0302 11 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0302 11 10 | – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —0302 11 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —
0302 11 20 | – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce | 12 | —0302 11 20 | – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg | 12 | —
0302 11 80 | – – –  autres | 12 | —0302 11 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
0302 13 00 | – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —0302 13 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —
0302 14 00 | – –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 2 | —0302 14 00 | – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0302 19 00 | – –  autres | 8 | —0302 19 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 21 | – –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  0302 21 | – –  Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  
0302 21 10 | – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 | —0302 21 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 | —
0302 21 30 | – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 8 | —0302 21 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 8 | —
0302 21 90 | – – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —0302 21 90 | – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —
0302 22 00 | – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —0302 22 00 | – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —
0302 23 00 | – –  Soles (Solea spp.) | 15 | —0302 23 00 | – –  Jazyky (Solea spp.) | 15 | —
0302 24 00 | – –  Turbots (Psetta maxima) | 15 | —0302 24 00 | – –  Pakambala velká (Psetta maxima) | 15 | —
0302 29 | – –  autres |   |  0302 29 | – –  Ostatní |   |  
0302 29 10 | – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0302 29 10 | – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0302 29 80 | – – –  autres | 15 | —0302 29 80 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 31 | – –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) |   |  0302 31 | – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) |   |  
0302 31 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 31 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 31 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 31 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 32 | – –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |   |  0302 32 | – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) |   |  
0302 32 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 32 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 32 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 32 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 33 | – –  Listaos ou bonites à ventre rayé |   |  0302 33 | – –  Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |   |  
0302 33 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 33 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 33 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 33 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 34 | – –  Thons obèses (Thunnus obesus) |   |  0302 34 | – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus) |   |  
0302 34 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 34 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 34 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 34 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 35 | – –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0302 35 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
  | – – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) |   |    | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) |   |  
0302 35 11 | – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 35 11 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 35 19 | – – – –  autres | 22 (10) | —0302 35 19 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) |   |    | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0302 35 91 | – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 35 91 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 35 99 | – – – –  autres | 22 (10) | —0302 35 99 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 36 | – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) |   |  0302 36 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) |   |  
0302 36 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 36 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 36 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 36 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 39 | – –  autres |   |  0302 39 | – –  Ostatní |   |  
0302 39 20 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 39 20 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 39 80 | – – –  autres | 22 (10) | —0302 39 80 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kranasi (Trachurus spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) a mečoun obecný (Xiphias gladius), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 41 00 | – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0302 41 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0302 42 00 | – –  Anchois (Engraulis spp.) | 15 | —0302 42 00 | – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 15 | —
0302 43 | – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |   |  0302 43 | – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) |   |  
0302 43 10 | – – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus | 23 | —0302 43 10 | – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 23 | —
0302 43 30 | – – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 | —0302 43 30 | – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) | 15 | —
0302 43 90 | – – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |  (20) | —0302 43 90 | – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus) |  (20) | —
0302 44 00 | – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  (21) | —0302 44 00 | – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  (21) | —
0302 45 | – –  Chinchards noirs (Trachurus spp.) |   |  0302 45 | – –  Kranasi (Trachurus spp.) |   |  
0302 45 10 | – – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) | 15 | —0302 45 10 | – – –  Kranas obecný (Trachurus trachurus) | 15 | —
0302 45 30 | – – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) | 15 | —0302 45 30 | – – –  Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) | 15 | —
0302 45 90 | – – –  autres | 15 | —0302 45 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 46 00 | – –  Mafous (Rachycentron canadum) | 15 | —0302 46 00 | – –  Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) | 15 | —
0302 47 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 15 | —0302 47 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | —
  | –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 51 | – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0302 51 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0302 51 10 | – – –  de l'espèce Gadus morhua | 12 | —0302 51 10 | – – –  Druhu Gadus morhua | 12 | —
0302 51 90 | – – –  autres | 12 | —0302 51 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0302 52 00 | – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0302 52 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0302 53 00 | – –  Lieus noirs (Pollachius virens) | 7,5 | —0302 53 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0302 54 | – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0302 54 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Merlus du genre Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0302 54 11 | – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) | 15 | —0302 54 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 15 | —
0302 54 15 | – – – –  Merlus australs (Merluccius australis) | 15 | —0302 54 15 | – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) | 15 | —
0302 54 19 | – – – –  autres | 15 (10) | —0302 54 19 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
0302 54 90 | – – –  Merlus du genre Urophycis | 15 | —0302 54 90 | – – –  Rodu Urophycis | 15 | —
0302 55 00 | – –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) | 7,5 | —0302 55 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 7,5 | —
0302 56 00 | – –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 7,5 | —0302 56 00 | – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) | 7,5 | —
0302 59 | – –  autres |   |  0302 59 | – –  Ostatní |   |  
0302 59 10 | – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 12 | —0302 59 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 12 | —
0302 59 20 | – – –  Merlans (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0302 59 20 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0302 59 30 | – – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius) | 7,5 | —0302 59 30 | – – –  Treska sajda (Pollachius pollachius) | 7,5 | —
0302 59 40 | – – –  Lingues (Molva spp.) | 7,5 | —0302 59 40 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0302 59 90 | – – –  autres | 15 | —0302 59 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 71 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.) | 8 | —0302 71 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 8 | —
0302 72 00 | – –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —0302 72 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —
0302 73 00 | – –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0302 73 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0302 74 00 | – –  Anguilles (Anguilla spp.) | exemption | —0302 74 00 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) | bez | —
0302 79 00 | – –  autres | 8 | —0302 79 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 81 | – –  Squales |   |  0302 81 | – –  Žraloci |   |  
0302 81 10 | – – –  Aiguillats (Squalus acanthias) | 6 | —0302 81 10 | – – –  Ostrouni obecný (Squalus acanthias) | 6 | —
0302 81 20 | – – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.) | 6 | —0302 81 20 | – – –  Máčky rodu Scyliorhinus | 6 | —
0302 81 30 | – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus) | 8 | —0302 81 30 | – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 8 | —
0302 81 90 | – – –  autres | 8 | —0302 81 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0302 82 00 | – –  Raies (Rajidae) | 15 | —0302 82 00 | – –  Rejnokovití (Rajidae) | 15 | —
0302 83 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 15 | —0302 83 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0302 84 | – –  Bars (Dicentrarchus spp.) |   |  0302 84 | – –  Mořčáci (Dicentrarchus spp.) |   |  
0302 84 10 | – – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) | 15 | —0302 84 10 | – – –  Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) | 15 | —
0302 84 90 | – – –  autres | 15 | —0302 84 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 85 | – –  Dorades (Sparidés) (Sparidae) |   |  0302 85 | – –  Mořanovití (Sparidae) |   |  
0302 85 10 | – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp. | 15 | —0302 85 10 | – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex)a růžichy rodu Pagellus | 15 | —
0302 85 30 | – – –  Dorades royales (Sparus aurata) | 15 | —0302 85 30 | – – –  Mořan zlatý (Sparus aurata) | 15 | —
0302 85 90 | – – –  autres | 15 | —0302 85 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 89 | – –  autres |   |  0302 89 | – –  Ostatní |   |  
0302 89 10 | – – –  d'eau douce | 8 | —0302 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0302 33 |   |    | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 |   |  
0302 89 21 | – – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 89 21 | – – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 89 29 | – – – – –  autres | 22 (10) | —0302 89 29 | – – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0302 89 31 | – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus | 7,5 | —0302 89 31 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0302 89 39 | – – – – –  autres | 7,5 | —0302 89 39 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0302 89 40 | – – – –  Castagnoles (Brama spp.) | 15 | —0302 89 40 | – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0302 89 50 | – – – –  Baudroies (Lophius spp.) | 15 | —0302 89 50 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0302 89 60 | – – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes) | 7,5 | —0302 89 60 | – – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes) | 7,5 | —
0302 89 90 | – – – –  autres | 15 | —0302 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 | —
0302 90 00 | –  Foies, œufs et laitances | 10 | —0302 90 00 | –  Játra, jikry a mlíčí | 10 | —
0303 | Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |   |  0303 | Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |   |  
  | –  Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 11 00 | – –  Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) | 2 | —0303 11 00 | – –  Losos nerka (Oncorhynchus nerka) | 2 | —
0303 12 00 | – –  autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —0303 12 00 | – –  Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —
0303 13 00 | – –  Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 2 | —0303 13 00 | – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0303 14 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0303 14 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0303 14 10 | – – –  des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0303 14 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0303 14 20 | – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce | 12 | —0303 14 20 | – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg | 12 | —
0303 14 90 | – – –  autres | 12 | —0303 14 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0303 19 00 | – –  autres | 9 (10) | —0303 19 00 | – –  Ostatní | 9 (10) | —
  | –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 23 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.) | 8 | —0303 23 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 8 | —
0303 24 00 | – –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —0303 24 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —
0303 25 00 | – –  Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0303 25 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0303 26 00 | – –  Anguilles (Anguilla spp.) | exemption | —0303 26 00 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) | bez | —
0303 29 00 | – –  autres | 8 | —0303 29 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 31 | – –  Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  0303 31 | – –  Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  
0303 31 10 | – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 | —0303 31 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 | —
0303 31 30 | – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 | —0303 31 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 | —
0303 31 90 | – – –  Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —0303 31 90 | – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —
0303 32 00 | – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 15 | —0303 32 00 | – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 15 | —
0303 33 00 | – –  Soles (Solea spp.) | 7,5 | —0303 33 00 | – –  Jazyky (Solea spp.) | 7,5 | —
0303 34 00 | – –  Turbots (Psetta maxima) | 15 | —0303 34 00 | – –  Pakambala velká (Psetta maxima) | 15 | —
0303 39 | – –  autres |   |  0303 39 | – –  Ostatní |   |  
0303 39 10 | – – –  Flets communs (Platichthys flesus) | 7,5 | —0303 39 10 | – – –  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | 7,5 | —
0303 39 30 | – – –  Poissons du genre Rhombosolea | 7,5 | —0303 39 30 | – – –  Ryby rodu Rhombosolea | 7,5 | —
0303 39 50 | – – –  Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 | —0303 39 50 | – – –  Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 | —
0303 39 85 | – – –  autres | 15 | —0303 39 85 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 41 | – –  Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) |   |  0303 41 | – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) |   |  
0303 41 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 41 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 41 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 41 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 42 | – –  Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) |   |  0303 42 | – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) |   |  
  | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) |   |    | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) |   |  
  | – – – –  entiers |   |    | – – – –  Celý |   |  
0303 42 12 | – – – – –  pesant plus de 10 kg pièce | 20 (18)  (10) | —0303 42 12 | – – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 20 (18)  (10) | —
0303 42 18 | – – – – –  autres | 20 (18)  (10) | —0303 42 18 | – – – – –  Ostatní | 20 (18)  (10) | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0303 42 42 | – – – – –  pesant plus de 10 kg pièce | 22 (18)  (10) | —0303 42 42 | – – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 22 (18)  (10) | —
0303 42 48 | – – – – –  autres | 22 (18)  (10) | —0303 42 48 | – – – – –  Ostatní | 22 (18)  (10) | —
0303 42 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 42 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 43 | – –  Listaos ou bonites à ventre rayé |   |  0303 43 | – –  Tuňák pruhovaný (bonito) |   |  
0303 43 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 43 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 43 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 43 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 44 | – –  Thons obèses (Thunnus obesus) |   |  0303 44 | – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus) |   |  
0303 44 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 44 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 44 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 44 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 45 | – –  Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0303 45 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
  | – – –  Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) |   |    | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) |   |  
0303 45 12 | – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 45 12 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 45 18 | – – – –  autres | 22 (10) | —0303 45 18 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – –  Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) |   |    | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0303 45 91 | – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 45 91 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 45 99 | – – – –  autres | 22 (10) | —0303 45 99 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 46 | – –  Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) |   |  0303 46 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) |   |  
0303 46 10 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 46 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 46 90 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 46 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 49 | – –  autres |   |  0303 49 | – –  Ostatní |   |  
0303 49 20 | – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 49 20 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 49 85 | – – –  autres | 22 (10) | —0303 49 85 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, œufs et laitance |   |    | –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kranasi (Trachurus spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) a mečoun obecný (Xiphias gladius), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 51 00 | – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0303 51 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0303 53 | – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |   |  0303 53 | – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) |   |  
0303 53 10 | – – –  Sardines de l'espèce Sardina pilchardus | 23 | —0303 53 10 | – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 23 | —
0303 53 30 | – – –  Sardines du genre Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 | —0303 53 30 | – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) | 15 | —
0303 53 90 | – – –  Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) |  (20) | —0303 53 90 | – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus) |  (20) | —
0303 54 | – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |   |  0303 54 | – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |   |  
0303 54 10 | – – –  des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus |  (21) | —0303 54 10 | – – –  Druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus |  (21) | —
0303 54 90 | – – –  de l'espèce Scomber australasicus | 15 | —0303 54 90 | – – –  Druhu Scomber australasicus | 15 | —
0303 55 | – –  Chinchards noirs (Trachurus spp.) |   |  0303 55 | – –  Kranasi (Trachurus spp.) |   |  
0303 55 10 | – – –  Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) | 15 | —0303 55 10 | – – –  Kranas obecný (Trachurus trachurus) | 15 | —
0303 55 30 | – – –  Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) | 15 | —0303 55 30 | – – –  Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) | 15 | —
0303 55 90 | – – –  autres | 15 | —0303 55 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0303 56 00 | – –  Mafous (Rachycentron canadum) | 15 | —0303 56 00 | – –  Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) | 15 | —
0303 57 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 7,5 | —0303 57 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
  | –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 63 | – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0303 63 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0303 63 10 | – – –  de l'espèce Gadus morhua | 12 | —0303 63 10 | – – –  Druhu Gadus morhua | 12 | —
0303 63 30 | – – –  de l'espèce Gadus ogac | 12 | —0303 63 30 | – – –  Druhu Gadus ogac | 12 | —
0303 63 90 | – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus | 12 | —0303 63 90 | – – –  Druhu Gadus macrocephalus | 12 | —
0303 64 00 | – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0303 64 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0303 65 00 | – –  Lieus noirs (Pollachius virens) | 7,5 | —0303 65 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0303 66 | – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0303 66 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Merlus du genre Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0303 66 11 | – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) | 15 | —0303 66 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 15 | —
0303 66 12 | – – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi) | 15 | —0303 66 12 | – – – –  Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | 15 | —
0303 66 13 | – – – –  Merlus australs (Merluccius australis) | 15 | —0303 66 13 | – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) | 15 | —
0303 66 19 | – – – –  autres | 15 (10) | —0303 66 19 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
0303 66 90 | – – –  Merlus du genre Urophycis | 15 | —0303 66 90 | – – –  Rodu Urophycis | 15 | —
0303 67 00 | – –  Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma) | 15 | —0303 67 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 15 | —
0303 68 | – –  Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |   |  0303 68 | – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) |   |  
0303 68 10 | – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —0303 68 10 | – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —
0303 68 90 | – – –  Merlans bleus australs (Micromesistius australis) | 7,5 | —0303 68 90 | – – –  Treska jižní (Micromesistius australis) | 7,5 | —
0303 69 | – –  autres |   |  0303 69 | – –  Ostatní |   |  
0303 69 10 | – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 12 | —0303 69 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 12 | —
0303 69 30 | – – –  Merlans (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0303 69 30 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0303 69 50 | – – –  Lieus jaunes (Pollachius pollachius) | 15 | —0303 69 50 | – – –  Treska sajda (Pollachius pollachius) | 15 | —
0303 69 70 | – – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —0303 69 70 | – – –  Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —
0303 69 80 | – – –  Lingues (Molva spp.) | 7,5 | —0303 69 80 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0303 69 90 | – – –  autres | 15 | —0303 69 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances |   |    | –  Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 81 | – –  Squales |   |  0303 81 | – –  Žraloci |   |  
0303 81 10 | – – –  Aiguillats (Squalus acanthias) | 6 | —0303 81 10 | – – –  Ostroun obecný (Squalus acanthias) | 6 | —
0303 81 20 | – – –  Roussettes (Scyliorhinus spp.) | 6 | —0303 81 20 | – – –  Máčky rodu Scyliorhinus | 6 | —
0303 81 30 | – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus) | 8 | —0303 81 30 | – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 8 | —
0303 81 90 | – – –  autres | 8 | —0303 81 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0303 82 00 | – –  Raies (Rajidae) | 15 | —0303 82 00 | – –  Rejnokovití (Rajidae) | 15 | —
0303 83 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 15 | —0303 83 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0303 84 | – –  Bars (Dicentrarchus spp.) |   |  0303 84 | – –  Mořčáci (Dicentrarchus spp.) |   |  
0303 84 10 | – – –  Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) | 15 | —0303 84 10 | – – –  Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) | 15 | —
0303 84 90 | – – –  autres | 15 | —0303 84 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0303 89 | – –  autres |   |  0303 89 | – –  Ostatní |   |  
0303 89 10 | – – –  d'eau douce | 8 | —0303 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0303 43 |   |    | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43 |   |  
0303 89 21 | – – – – –  destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du no 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 89 21 | – – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 89 29 | – – – – –  autres | 22 (10) | —0303 89 29 | – – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0303 89 31 | – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus | 7,5 | —0303 89 31 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0303 89 39 | – – – – –  autres | 7,5 | —0303 89 39 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0303 89 40 | – – – –  Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor |  (22) | —0303 89 40 | – – – –  Ryby druhu Orcynopsis unicolor |  (22) | —
0303 89 45 | – – – –  Anchois (Engraulis spp.) | 15 | —0303 89 45 | – – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 15 | —
0303 89 50 | – – – –  Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. | 15 | —0303 89 50 | – – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex)a růžichy rodu Pagellus | 15 | —
0303 89 55 | – – – –  Dorades royales (Sparus aurata) | 15 | —0303 89 55 | – – – –  Mořan zlatý (Sparus aurata) | 15 | —
0303 89 60 | – – – –  Castagnoles (Brama spp.) | 15 | —0303 89 60 | – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0303 89 65 | – – – –  Baudroies (Lophius spp.) | 15 | —0303 89 65 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0303 89 70 | – – – –  Abadèches roses (Genypterus blacodes) | 7,5 | —0303 89 70 | – – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes) | 7,5 | —
0303 89 90 | – – – –  autres | 15 | —0303 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 | —
0303 90 | –  Foies, œufs et laitances |   |  0303 90 | –  Játra, jikry a mlíčí |   |  
0303 90 10 | – –  Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine (12) | exemption | —0303 90 10 | – –  Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu (12) | bez | —
0303 90 90 | – –  autres | 10 | —0303 90 90 | – –  Ostatní | 10 | —
0304 | Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |   |  0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) |   |  
0304 31 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.) | 9 | —0304 31 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 9 | —
0304 32 00 | – –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —0304 32 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —
0304 33 00 | – –  Perches du Nil (Lates niloticus) | 9 | —0304 33 00 | – –  Robalo nilský (Lates niloticus) | 9 | —
0304 39 00 | – –  autres | 9 | —0304 39 00 | – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních ryb |   |  
0304 41 00 | – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 2 | —0304 41 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0304 42 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0304 42 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0304 42 10 | – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce | 12 | —0304 42 10 | – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g | 12 | —
0304 42 50 | – – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0304 42 50 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0304 42 90 | – – –  autres | 12 | —0304 42 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0304 43 00 | – –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) | 18 | —0304 43 00 | – –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) | 18 | —
0304 44 | – –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae |   |  0304 44 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
0304 44 10 | – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida | 18 | —0304 44 10 | – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida | 18 | —
0304 44 30 | – – –  Lieus noirs (Pollachius virens) | 18 | —0304 44 30 | – – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 18 | —
0304 44 90 | – – –  autres | 18 | —0304 44 90 | – – –  Ostatní | 18 | —
0304 45 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 18 | —0304 45 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 18 | —
0304 46 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 18 | —0304 46 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 18 | —
0304 49 | – –  autres |   |  0304 49 | – –  Ostatní |   |  
0304 49 10 | – – –  de poissons d'eau douce | 9 | —0304 49 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 9 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 49 50 | – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) | 18 | —0304 49 50 | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) | 18 | —
0304 49 90 | – – – –  autres | 18 | —0304 49 90 | – – – –  Ostatní | 18 | —
  | –  autres, frais ou réfrigérés |   |    | –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
0304 51 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) | 8 | —0304 51 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 8 | —
0304 52 00 | – –  Salmonidés | 8 | —0304 52 00 | – –  Lososovití | 8 | —
0304 53 00 | – –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae | 15 | —0304 53 00 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae | 15 | —
0304 54 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 15 | —0304 54 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | —
0304 55 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 15 | —0304 55 00 | – –  Štikozubci (Dissostichus spp.) | 15 | —
0304 59 | – –  autres |   |  0304 59 | – –  Ostatní |   |  
0304 59 10 | – – –  de poissons d'eau douce | 8 | —0304 59 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 59 50 | – – – –  Flancs de harengs |  (19) | —0304 59 50 | – – – –  Řezy ze sleďů |  (19) | —
0304 59 90 | – – – –  autres | 15 (10) | —0304 59 90 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
  | –  Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés |   |    | –  Zmrazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) |   |  
0304 61 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.) | 9 | —0304 61 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 9 | —
0304 62 00 | – –  Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —0304 62 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —
0304 63 00 | – –  Perches du Nil (Lates niloticus) | 9 | —0304 63 00 | – –  Robalo nilský (Lates niloticus) | 9 | —
0304 69 00 | – –  autres | 9 | —0304 69 00 | – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés |   |    | –  Zmrazené filé z ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
0304 71 | – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0304 71 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0304 71 10 | – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus | 7,5 | —0304 71 10 | – – –  Druhu Gadus macrocephalus | 7,5 | —
0304 71 90 | – – –  autres | 7,5 | —0304 71 90 | – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 72 00 | – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0304 72 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0304 73 00 | – –  Lieus noirs (Pollachius virens) | 7,5 | —0304 73 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0304 74 | – –  Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0304 74 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Merlus du genre Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0304 74 11 | – – – –  Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) | 7,5 | —0304 74 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 7,5 | —
0304 74 15 | – – – –  Merlus argentins (Merluccius hubbsi) | 7,5 | —0304 74 15 | – – – –  Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | 7,5 | —
0304 74 19 | – – – –  autres | 6,1 | —0304 74 19 | – – – –  Ostatní | 6,1 | —
0304 74 90 | – – –  Merlus du genre Urophycis | 7,5 | —0304 74 90 | – – –  Rodu Urophycis | 7,5 | —
0304 75 00 | – –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) | 13,7 | —0304 75 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 13,7 | —
0304 79 | – –  autres |   |  0304 79 | – –  Ostatní |   |  
0304 79 10 | – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 7,5 | —0304 79 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 7,5 | —
0304 79 30 | – – –  Merlans (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0304 79 30 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0304 79 50 | – – –  Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —0304 79 50 | – – –  Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —
0304 79 80 | – – –  Lingues (Molva spp.) | 7,5 | —0304 79 80 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0304 79 90 | – – –  autres | 15 | —0304 79 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Filets d'autres poissons, congelés |   |    | –  Zmrazené filé z ostatních ryb |   |  
0304 81 00 | – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 2 | —0304 81 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0304 82 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0304 82 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0304 82 10 | – – –  de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce | 12 | —0304 82 10 | – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g | 12 | —
0304 82 50 | – – –  des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0304 82 50 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0304 82 90 | – – –  autres | 12 | —0304 82 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0304 83 | – –  Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) |   |  0304 83 | – –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) |   |  
0304 83 10 | – – –  Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —0304 83 10 | – – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —
0304 83 30 | – – –  Flets communs(Platichthys flesus) | 7,5 | —0304 83 30 | – – –  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | 7,5 | —
0304 83 50 | – – –  Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0304 83 50 | – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0304 83 90 | – – –  autres | 15 | —0304 83 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0304 84 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 7,5 | —0304 84 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
0304 85 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 15 | —0304 85 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0304 86 00 | – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15 | —0304 86 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15 | —
0304 87 00 | – –  Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] | 18 | —0304 87 00 | – –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | 18 | —
0304 89 | – –  autres |   |  0304 89 | – –  Ostatní |   |  
0304 89 10 | – – –  Poissons d'eau douce | 9 | —0304 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 9 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0304 89 21 | – – – – –  de l'espèce Sebastes marinus | 7,5 | —0304 89 21 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0304 89 29 | – – – – –  autres | 7,5 | —0304 89 29 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 89 30 | – – – –  Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au no 0304 87 00 | 18 | —0304 89 30 | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0304 87 00 | 18 | —
  | – – – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor |   |    | – – – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a ryby druhu Orcynopsis unicolor |   |  
0304 89 41 | – – – – –  de l'espèce Scomber australasicus | 15 | —0304 89 41 | – – – – –  Makrela druhu Scomber australasicus | 15 | —
0304 89 49 | – – – – –  autres | 15 | —0304 89 49 | – – – – –  Ostatní | 15 | —
  | – – – –  Squales |   |    | – – – –  Žraloci |   |  
0304 89 51 | – – – – –  Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) | 7,5 | —0304 89 51 | – – – – –  Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus | 7,5 | —
0304 89 55 | – – – – –  Requins-taupes communs (Lamna nasus) | 7,5 | —0304 89 55 | – – – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 7,5 | —
0304 89 59 | – – – – –  autres squales | 7,5 | —0304 89 59 | – – – – –  Ostatní žraloci | 7,5 | —
0304 89 60 | – – – –  Baudroies (Lophius spp.) | 15 | —0304 89 60 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0304 89 90 | – – – –  autres | 15 (10) | —0304 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
  | –  autres, congelés |   |    | –  Ostatní, zmrazené |   |  
0304 91 00 | – –  Espadons (Xiphias gladius) | 7,5 | —0304 91 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
0304 92 00 | – –  Légines (Dissostichus spp.) | 7,5 | —0304 92 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 7,5 | —
0304 93 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) |   |  0304 93 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) |   |  
0304 93 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 93 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
0304 93 90 | – – –  autres | 8 | —0304 93 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0304 94 | – –  Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) |   |  0304 94 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) |   |  
0304 94 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 94 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
0304 94 90 | – – –  autres | 7,5 | —0304 94 90 | – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 95 | – –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) |   |  0304 95 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma) |   |  
0304 95 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 95 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida |   |    | – – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida |   |  
0304 95 21 | – – – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus | 7,5 | —0304 95 21 | – – – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus | 7,5 | —
0304 95 25 | – – – – –  de l'espèce Gadus morhua | 7,5 | —0304 95 25 | – – – – –  Treska druhu Gadus morhua | 7,5 | —
0304 95 29 | – – – – –  autres | 7,5 | —0304 95 29 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 95 30 | – – – –  Églefins (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0304 95 30 | – – – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0304 95 40 | – – – –  Lieus noirs (Pollachius virens) | 7,5 | —0304 95 40 | – – – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0304 95 50 | – – – –  Merlus du genre Merluccius | 7,5 | —0304 95 50 | – – – –  Rodu Merluccius | 7,5 | —
0304 95 60 | – – – –  Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —0304 95 60 | – – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —
0304 95 90 | – – – –  autres | 7,5 | —0304 95 90 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 99 | – –  autres |   |  0304 99 | – –  Ostatní |   |  
0304 99 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 99 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 99 21 | – – – –  Poissons d'eau douce | 8 | —0304 99 21 | – – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0304 99 23 | – – – – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0304 99 23 | – – – – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0304 99 29 | – – – – –  Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) | 8 | —0304 99 29 | – – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) | 8 | —
0304 99 55 | – – – – –  Cardines (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0304 99 55 | – – – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0304 99 61 | – – – – –  Castagnoles (Brama spp.) | 15 | —0304 99 61 | – – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0304 99 65 | – – – – –  Baudroies (Lophius spp.) | 7,5 | —0304 99 65 | – – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 7,5 | —
0304 99 99 | – – – – –  autres | 7,5 | —0304 99 99 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0305 | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |   |  0305 | Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání |   |  
0305 10 00 | –  Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine | 13 | —0305 10 00 | –  Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 13 | —
0305 20 00 | –  Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure | 11 | —0305 20 00 | –  Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu | 11 | —
  | –  Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |   |    | –  Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené |   |  
0305 31 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) | 16 | —0305 31 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 16 | —
0305 32 | – –  Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae |   |  0305 32 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
  | – – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida |   |    | – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida |   |  
0305 32 11 | – – – –  de l'espèce Gadus macrocephalus | 16 | —0305 32 11 | – – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus | 16 | —
0305 32 19 | – – – –  autres | 20 | —0305 32 19 | – – – –  Ostatní | 20 | —
0305 32 90 | – – –  autres | 16 | —0305 32 90 | – – –  Ostatní | 16 | —
0305 39 | – –  autres |   |  0305 39 | – –  Ostatní |   |  
0305 39 10 | – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure | 15 | —0305 39 10 | – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu | 15 | —
0305 39 50 | – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure | 15 | —0305 39 50 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), solený nebo ve slaném nálevu | 15 | —
0305 39 90 | – – –  autres | 16 | —0305 39 90 | – – –  Ostatní | 16 | —
  | –  Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles |   |    | –  Uzené ryby, včetně filé, kromě jedlých rybích drobů |   |  
0305 41 00 | – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 13 | —0305 41 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 13 | —
0305 42 00 | – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | —0305 42 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | —
0305 43 00 | – –  Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) | 14 | —0305 43 00 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) | 14 | —
0305 44 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) |   |  0305 44 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) |   |  
0305 44 10 | – – –  Anguilles (Anguilla spp.) | 14 | —0305 44 10 | – – –  Úhoři (Anguilla spp.) | 14 | —
0305 44 90 | – – –  autres | 14 | —0305 44 90 | – – –  Ostatní | 14 | —
0305 49 | – –  autres |   |  0305 49 | – –  Ostatní |   |  
0305 49 10 | – – –  Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | —0305 49 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | —
0305 49 20 | – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | —0305 49 20 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | —
0305 49 30 | – – –  Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14 | —0305 49 30 | – – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14 | —
0305 49 80 | – – –  autres | 14 | —0305 49 80 | – – –  Ostatní | 14 | —
  | –  Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés |   |    | –  Sušené ryby, kromě jedlých rybích drobů, též solené, ne však uzené |   |  
0305 51 | – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0305 51 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0305 51 10 | – – –  séchées, non salées | 13 (10) | —0305 51 10 | – – –  Sušené, nesolené | 13 (10) | —
0305 51 90 | – – –  séchées et salées | 13 (10) | —0305 51 90 | – – –  Sušené, solené | 13 (10) | —
0305 59 | – –  autres |   |  0305 59 | – –  Ostatní |   |  
0305 59 10 | – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 13 (10) | —0305 59 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 13 (10) | —
0305 59 30 | – – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —0305 59 30 | – – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —
0305 59 50 | – – –  Anchois (Engraulis spp.) | 10 | —0305 59 50 | – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 10 | —
0305 59 70 | – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —0305 59 70 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —
0305 59 80 | – – –  autres | 12 | —0305 59 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles |   |    | –  Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů |   |  
0305 61 00 | – –  Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —0305 61 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —
0305 62 00 | – –  Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 (10) | —0305 62 00 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 (10) | —
0305 63 00 | – –  Anchois (Engraulis spp.) | 10 | —0305 63 00 | – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 10 | —
0305 64 00 | – –  Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) | 12 | —0305 64 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 12 | —
0305 69 | – –  autres |   |  0305 69 | – –  Ostatní |   |  
0305 69 10 | – – –  Poissons de l'espèce Boreogadus saida | 13 (10) | —0305 69 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 13 (10) | —
0305 69 30 | – – –  Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —0305 69 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —
0305 69 50 | – – –  Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) | 11 | —0305 69 50 | – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 11 | —
0305 69 80 | – – –  autres | 12 | —0305 69 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles |   |    | –  Rybí ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby |   |  
0305 71 | – –  Ailerons de requins |   |  0305 71 | – –  Žraločí ploutve |   |  
0305 71 10 | – – –  fumés | 14 | —0305 71 10 | – – –  Uzené | 14 | —
0305 71 90 | – – –  autres | 12 | —0305 71 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0305 72 00 | – –  Têtes, queues et vessies natatoires de poissons | 13 | —0305 72 00 | – –  Rybí hlavy, ocasy a žaludky | 13 | —
0305 79 00 | – –  autres | 13 | —0305 79 00 | – –  Ostatní | 13 | —
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |   |  0306 | Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  congelés |   |    | –  Zmrazení |   |  
0306 11 | – –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  0306 11 | – –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  
0306 11 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0306 11 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 11 10 | – – – –  Queues de langoustes | 12,5 | —0306 11 10 | – – – –  Langustí ocásky | 12,5 | —
0306 11 90 | – – – –  autres | 12,5 | —0306 11 90 | – – – –  Ostatní | 12,5 | —
0306 12 | – –  Homards (Homarus spp.) |   |  0306 12 | – –  Humři (Homarus spp.) |   |  
0306 12 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0306 12 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 12 10 | – – – –  entiers | 6 | —0306 12 10 | – – – –  Celí | 6 | —
0306 12 90 | – – – –  autres | 16 | —0306 12 90 | – – – –  Ostatní | 16 | —
0306 14 | – –  Crabes |   |  0306 14 | – –  Krabi |   |  
0306 14 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 8 | —0306 14 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 14 10 | – – – –  Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus | 7,5 | —0306 14 10 | – – – –  Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus a rodu Chionoecetes | 7,5 | —
0306 14 30 | – – – –  Crabes tourteau (Cancer pagurus) | 7,5 | —0306 14 30 | – – – –  Krab německý (Cancer pagurus) | 7,5 | —
0306 14 90 | – – – –  autres | 7,5 | —0306 14 90 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0306 15 | – –  Langoustines (Nephrops norvegicus) |   |  0306 15 | – –  Humr severský (Nephrops norvegicus) |   |  
0306 15 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 15 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 15 90 | – – –  autres | 12 | —0306 15 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0306 16 | – –  Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  0306 16 | – –  Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  
0306 16 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 16 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 16 91 | – – – –  Crevettes de l'espèce Crangon crangon | 18 | —0306 16 91 | – – – –  Garnát obecný (Crangon crangon) | 18 | —
0306 16 99 | – – – –  autres | 12 | —0306 16 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 17 | – –  autres crevettes |   |  0306 17 | – –  Ostatní krevety a garnáti |   |  
0306 17 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 17 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 17 91 | – – – –  Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) | 12 | —0306 17 91 | – – – –  Garnela hlubokomořska (Parapenaeus longirostris) | 12 | —
0306 17 92 | – – – –  Crevettes du genre Penaeus | 12 | —0306 17 92 | – – – –  Garnely rodu Penaeus | 12 | —
0306 17 93 | – – – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus | 12 | —0306 17 93 | – – – –  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus | 12 | —
0306 17 94 | – – – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon | 18 | —0306 17 94 | – – – –  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon | 18 | —
0306 17 99 | – – – –  autres | 12 | —0306 17 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 19 | – –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |   |  0306 19 | – –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání |   |  
0306 19 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0306 19 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 19 10 | – – – –  Écrevisses | 7,5 | —0306 19 10 | – – – –  Sladkovodní raci | 7,5 | —
0306 19 90 | – – – –  autres | 12 | —0306 19 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  non congelés |   |    | –  Nezmrazení |   |  
0306 21 | – –  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  0306 21 | – –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  
0306 21 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 21 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 21 90 | – – –  autres | 12,5 | —0306 21 90 | – – –  Ostatní | 12,5 | —
0306 22 | – –  Homards (Homarus spp.) |   |  0306 22 | – –  Humři (Homarus spp.) |   |  
0306 22 10 | – – –  vivants | 8 | —0306 22 10 | – – –  Živí | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 22 30 | – – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0306 22 30 | – – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0306 22 91 | – – – – –  entiers | 8 | —0306 22 91 | – – – – –  Celí | 8 | —
0306 22 99 | – – – – –  autres | 10 | —0306 22 99 | – – – – –  Ostatní | 10 | —
0306 24 | – –  Crabes |   |  0306 24 | – –  Krabi |   |  
0306 24 10 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 8 | —0306 24 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 24 30 | – – – –  Crabes tourteaux (Cancer pagurus) | 7,5 | —0306 24 30 | – – – –  Krab německý (Cancer pagurus) | 7,5 | —
0306 24 80 | – – – –  autres | 7,5 | —0306 24 80 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0306 25 | – –  Langoustines (Nephrops norvegicus) |   |  0306 25 | – –  Humr severský (Nephrops norvegicus) |   |  
0306 25 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 25 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 25 90 | – – –  autres | 12 | —0306 25 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0306 26 | – –  Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  0306 26 | – –  Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  
0306 26 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 26 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Crevettes de l'espèce Crangon crangon |   |    | – – – –  Garnát obecný (Crangon crangon) |   |  
0306 26 31 | – – – – –  fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l'eau ou à la vapeur | 18 | —0306 26 31 | – – – – –  Čerstvé nebo chlazené, nebo vařené ve vodě nebo v páře | 18 | —
0306 26 39 | – – – – –  autres | 18 | —0306 26 39 | – – – – –  Ostatní | 18 | —
0306 26 90 | – – – –  autres | 12 | —0306 26 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 27 | – –  autres crevettes |   |  0306 27 | – –  Ostatní krevety a garnáti |   |  
0306 27 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0306 27 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 27 91 | – – – –  Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus | 12 | —0306 27 91 | – – – –  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus | 12 | —
0306 27 95 | – – – –  Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon | 18 | —0306 27 95 | – – – –  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon | 18 | —
0306 27 99 | – – – –  autres | 12 | —0306 27 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 29 | – –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |   |  0306 29 | – –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých k lidskému požívání |   |  
0306 29 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0306 29 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 29 10 | – – – –  Écrevisses | 7,5 | —0306 29 10 | – – – –  Sladkovodní raci | 7,5 | —
0306 29 90 | – – – –  autres | 12 | —0306 29 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0307 | Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine |   |  0307 | Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  Huîtres |   |    | –  Ústřice |   |  
0307 11 | – –  vivantes, fraîches ou réfrigérées |   |  0307 11 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 11 10 | – – –  Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce | exemption | —0307 11 10 | – – –  Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 40 g, včetně lastury | bez | —
0307 11 90 | – – –  autres | 9 | —0307 11 90 | – – –  Ostatní | 9 | —
0307 19 | – –  autres |   |  0307 19 | – –  Ostatní |   |  
0307 19 10 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0307 19 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
0307 19 90 | – – –  autres | 9 | —0307 19 90 | – – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten |   |    | –  Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten |   |  
0307 21 00 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 8 | —0307 21 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 8 | —
0307 29 | – –  autres |   |  0307 29 | – –  Ostatní |   |  
0307 29 05 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 29 05 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 29 10 | – – – –  Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées | 8 | —0307 29 10 | – – – –  Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus), zmrazené | 8 | —
0307 29 90 | – – – –  autres | 8 | —0307 29 90 | – – – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Moules (Mytilus spp., Perna spp.) |   |    | –  Slávky (Mytilus spp., Perna spp.) |   |  
0307 31 | – –  vivantes, fraîches ou réfrigérées |   |  0307 31 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 31 10 | – – –  Mytilus spp. | 10 | —0307 31 10 | – – –  Mytilus spp. | 10 | —
0307 31 90 | – – –  Perna spp. | 8 | —0307 31 90 | – – –  Perna spp. | 8 | —
0307 39 | – –  autres |   |  0307 39 | – –  Ostatní |   |  
0307 39 05 | – – –  fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 20 | —0307 39 05 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 39 10 | – – – –  Mytilus spp. | 10 | —0307 39 10 | – – – –  Mytilus spp. | 10 | —
0307 39 90 | – – – –  Perna spp. | 8 | —0307 39 90 | – – – –  Perna spp. | 8 | —
  | –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 41 | – –  vivants, frais ou réfrigérés |   |  0307 41 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 41 10 | – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) | 8 | —0307 41 10 | – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —
  | – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 41 92 | – – – –  Loligo spp. | 6 | —0307 41 92 | – – – –  Loligo spp. | 6 | —
0307 41 99 | – – – –  autres | 8 | —0307 41 99 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 49 | – –  autres |   |  0307 49 | – –  Ostatní |   |  
0307 49 05 | – – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 49 05 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  congelés |   |    | – – –  Zmrazené |   |  
  | – – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) |   |    | – – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.) |   |  
  | – – – – –  du genre Sepiola |   |    | – – – – –  Rodu Sepiola |   |  
0307 49 09 | – – – – – –  Sepiola rondeleti | 6 | —0307 49 09 | – – – – – –  Sépie malá (Sepiola rondeleti) | 6 | —
0307 49 11 | – – – – – –  autres | 8 | —0307 49 11 | – – – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 49 18 | – – – – –  autres | 8 | —0307 49 18 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | – – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
  | – – – – –  Loligo spp. |   |    | – – – – –  Loligo spp. |   |  
0307 49 31 | – – – – – –  Loligo vulgaris | 6 | —0307 49 31 | – – – – – –  Loligo vulgaris | 6 | —
0307 49 33 | – – – – – –  Loligo pealei | 6 | —0307 49 33 | – – – – – –  Loligo pealei | 6 | —
0307 49 35 | – – – – – –  Loligo patagonica | 6 | —0307 49 35 | – – – – – –  Loligo patagonica | 6 | —
0307 49 38 | – – – – – –  autres | 6 | —0307 49 38 | – – – – – –  Ostatní | 6 | —
0307 49 59 | – – – – –  autres | 8 | —0307 49 59 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 49 71 | – – – –  Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) | 8 | —0307 49 71 | – – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —
  | – – – –  Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 49 92 | – – – – –  Loligo spp. | 6 | —0307 49 92 | – – – – –  Loligo spp. | 6 | —
0307 49 99 | – – – – –  autres | 8 | —0307 49 99 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) |   |    | –  Chobotnice (Octopus spp.) |   |  
0307 51 00 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 8 | —0307 51 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 8 | —
0307 59 | – –  autres |   |  0307 59 | – –  Ostatní |   |  
0307 59 05 | – – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 59 05 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 59 10 | – – – –  congelés | 8 | —0307 59 10 | – – – –  Zmrazené | 8 | —
0307 59 90 | – – – –  autres | 8 | —0307 59 90 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 60 | –  Escargots, autres que de mer |   |  0307 60 | –  Hlemýždi, jiní než mořští plži |   |  
0307 60 10 | – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 60 10 | – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0307 60 90 | – –  autres | exemption | —0307 60 90 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) |   |    | –  Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae) |   |  
0307 71 00 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 11 | —0307 71 00 | – –  Živí, čerství nebo chlazení | 11 | —
0307 79 | – –  autres |   |  0307 79 | – –  Ostatní |   |  
0307 79 10 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 79 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0307 79 30 | – – –  Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées | 8 | —0307 79 30 | – – –  Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazení | 8 | —
0307 79 90 | – – –  autres | 11 | —0307 79 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  Ormeaux (Haliotis spp.) |   |    | –  Ušně (Haliotis spp.) |   |  
0307 81 00 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 11 | —0307 81 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0307 89 | – –  autres |   |  0307 89 | – –  Ostatní |   |  
0307 89 10 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 89 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
0307 89 90 | – – –  autres | 11 | —0307 89 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |   |    | –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání |   |  
0307 91 | – –  vivants, frais ou réfrigérés |   |  0307 91 | – –  Živí, čerství nebo chlazení |   |  
0307 91 10 | – – –  Toutenon commun (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 91 10 | – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 91 90 | – – –  autres | 11 | —0307 91 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
0307 99 | – –  autres |   |  0307 99 | – –  Ostatní |   |  
0307 99 10 | – – –  fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 20 | —0307 99 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  congelés |   |    | – – –  Zmrazení |   |  
0307 99 11 | – – – –  Illex spp. | 8 | —0307 99 11 | – – – –  Illex spp. | 8 | —
0307 99 14 | – – – –  Toutenon commun (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 99 14 | – – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 99 17 | – – – –  autres | 11 | —0307 99 17 | – – – –  Ostatní | 11 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 99 20 | – – – –  Toutenon commun (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 99 20 | – – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 99 80 | – – – –  autres | 11 | —0307 99 80 | – – – –  Ostatní | 11 | —
0308 | Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine |   |  0308 | Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) |   |    | –  Sumýši (Stichopus japonicus, Holothurioidea) |   |  
0308 11 00 | – –  vivantes, fraîches ou réfrigérées | 11 | —0308 11 00 | – –  Živí, čerství nebo chlazení | 11 | —
0308 19 | – –  autres |   |  0308 19 | – –  Ostatní |   |  
0308 19 10 | – – –  fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 26 | —0308 19 10 | – – –  Uzení, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 26 | —
0308 19 30 | – – –  congelées | 11 | —0308 19 30 | – – –  Zmrazení | 11 | —
0308 19 90 | – – –  autres | 11 | —0308 19 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) |   |    | –  Ježovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) |   |  
0308 21 00 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 11 | —0308 21 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 29 | – –  autres |   |  0308 29 | – –  Ostatní |   |  
0308 29 10 | – – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 26 | —0308 29 10 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 29 30 | – – –  congelés | 11 | —0308 29 30 | – – –  Zmrazené | 11 | —
0308 29 90 | – – –  autres | 11 | —0308 29 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
0308 30 | –  Méduses (Rhopilema spp.) |   |  0308 30 | –  Medúzy (Rhopilema spp.) |   |  
0308 30 10 | – –  vivantes, fraîches ou réfrigérées | 11 | —0308 30 10 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 30 30 | – –  fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées | 26 | —0308 30 30 | – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 30 50 | – –  congelées | exemption | —0308 30 50 | – –  Zmrazené | bez | —
0308 30 90 | – –  autres | 11 | —0308 30 90 | – –  Ostatní | 11 | —
0308 90 | –  autres |   |  0308 90 | –  Ostatní |   |  
0308 90 10 | – –  vivants, frais ou réfrigérés | 11 | —0308 90 10 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 90 30 | – –  fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés | 26 | —0308 90 30 | – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 90 50 | – –  congelés | 11 | —0308 90 50 | – –  Zmrazené | 11 | —
0308 90 90 | – –  autres | 11 | —0308 90 90 | – –  Ostatní | 11 | —
CHAPITRE 4KAPITOLA 4
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURSMLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.1. | Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.
2. | Aux fins du no 0405: | a) | le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives; | b) | l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.2. | Pro účely čísla 0405: | a) | výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení; | b) | výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.
3. | Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après: | a) | avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus; | b) | avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %; | c) | être mis en forme ou susceptible de l'être.3. | Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky: | a) | obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více; | b) | obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních; a | c) | jsou tvarované nebo tvarovatelné.
4. | Le présent chapitre ne comprend pas: | a) | les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702); | b) | les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504).4. | Do této kapitoly nepatří: | a) | výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702) nebo | b) | albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).
Notes de sous-positionsPoznámky k položkám
1. | Aux fins du no 0404 10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.1. | Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, tj. syrovátka, ze které byla zcela nebo částečně odstraněna laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky, a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.
2. | Aux fins du no 0405 10, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no 0405 90).2. | Pro účely položky 0405 10 výraz „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo „ghee“ (položka 0405 90).
Note complémentaireDoplňková poznámka
1. | Le droit applicable aux mélanges relevant des nos 0401 à 0406 s'établit comme suit: | a) | pour les mélanges où l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; | b) | pour les autres mélanges, le droit applicable est celui qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.1. | Celní sazba pro směsi čísel 0401 až 0406 je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0401 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0401 10 | –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % |   |  0401 10 | –  O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní |   |  
0401 10 10 | – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 13,8 €/100 kg/net | —0401 10 10 | – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 13,8 €/100 kg/net | —
0401 10 90 | – –  autres | 12,9 €/100 kg/net | —0401 10 90 | – –  Ostatní | 12,9 €/100 kg/net | —
0401 20 | –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % |   |  0401 20 | –  O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |   |  
  | – –  n'excédant pas 3 % |   |    | – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní |   |  
0401 20 11 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 18,8 €/100 kg/net | —0401 20 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 18,8 €/100 kg/net | —
0401 20 19 | – – –  autres | 17,9 €/100 kg/net | —0401 20 19 | – – –  Ostatní | 17,9 €/100 kg/net | —
  | – –  excédant 3 % |   |    | – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní |   |  
0401 20 91 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 22,7 €/100 kg/net | —0401 20 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 22,7 €/100 kg/net | —
0401 20 99 | – – –  autres | 21,8 €/100 kg/net | —0401 20 99 | – – –  Ostatní | 21,8 €/100 kg/net | —
0401 40 | –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 % |   |  0401 40 | –  O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních |   |  
0401 40 10 | – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 57,5 €/100 kg/net | —0401 40 10 | – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 57,5 €/100 kg/net | —
0401 40 90 | – –  autres | 56,6 €/100 kg/net | —0401 40 90 | – –  Ostatní | 56,6 €/100 kg/net | —
0401 50 | –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % |   |  0401 50 | –  O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních |   |  
  | – –  n'excédant pas 21 % |   |    | – –  Nepřesahujícím 21 % hmotnostních |   |  
0401 50 11 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 57,5 €/100 kg/net | —0401 50 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 57,5 €/100 kg/net | —
0401 50 19 | – – –  autres | 56,6 €/100 kg/net | —0401 50 19 | – – –  Ostatní | 56,6 €/100 kg/net | —
  | – –  excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % |   |    | – –  Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0401 50 31 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 110 €/100 kg/net | —0401 50 31 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 110 €/100 kg/net | —
0401 50 39 | – – –  autres | 109,1 €/100 kg/net | —0401 50 39 | – – –  Ostatní | 109,1 €/100 kg/net | —
  | – –  excédant 45 % |   |    | – –  Převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0401 50 91 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l | 183,7 €/100 kg/net | —0401 50 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 183,7 €/100 kg/net | —
0401 50 99 | – – –  autres | 182,8 €/100 kg/net | —0401 50 99 | – – –  Ostatní | 182,8 €/100 kg/net | —
0402 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
0402 10 | –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % |   |  0402 10 | –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |   |  
  | – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |   |    | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0402 10 11 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 125,4 €/100 kg/net | —0402 10 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 125,4 €/100 kg/net | —
0402 10 19 | – – –  autres | 118,8 €/100 kg/net (10) | —0402 10 19 | – – –  Ostatní | 118,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0402 10 91 | – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26) | —0402 10 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26) | —
0402 10 99 | – – –  autres | 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26) | —0402 10 99 | – – –  Ostatní | 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26) | —
  | –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % |   |    | –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních |   |  
0402 21 | – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0402 21 | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 21 11 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 135,7 €/100 kg/net | —0402 21 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 135,7 €/100 kg/net | —
0402 21 18 | – – – –  autres | 130,4 €/100 kg/net | —0402 21 18 | – – – –  Ostatní | 130,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 21 91 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg | 167,2 €/100 kg/net | —0402 21 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 167,2 €/100 kg/net | —
0402 21 99 | – – – –  autres | 161,9 €/100 kg/net | —0402 21 99 | – – – –  Ostatní | 161,9 €/100 kg/net | —
0402 29 | – –  autres |   |  0402 29 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 29 11 | – – – –  Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 11 | – – – –  Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500 g, o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0402 29 15 | – – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 15 | – – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0402 29 19 | – – – – –  autres | 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0402 29 19 | – – – – –  Ostatní | 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 29 91 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0402 29 99 | – – – –  autres | 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0402 29 99 | – – – –  Ostatní | 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0402 91 | – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0402 91 | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0402 91 10 | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % | 34,7 €/100 kg/net | —0402 91 10 | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních | 34,7 €/100 kg/net | —
0402 91 30 | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 % | 43,4 €/100 kg/net | —0402 91 30 | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních | 43,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 91 51 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 110 €/100 kg/net | —0402 91 51 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 110 €/100 kg/net | —
0402 91 59 | – – – –  autres | 109,1 €/100 kg/net | —0402 91 59 | – – – –  Ostatní | 109,1 €/100 kg/net | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 91 91 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 183,7 €/100 kg/net | —0402 91 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 183,7 €/100 kg/net | —
0402 91 99 | – – – –  autres | 182,8 €/100 kg/net | —0402 91 99 | – – – –  Ostatní | 182,8 €/100 kg/net | —
0402 99 | – –  autres |   |  0402 99 | – –  Ostatní |   |  
0402 99 10 | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % | 57,2 €/100 kg/net | —0402 99 10 | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních | 57,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 99 31 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —0402 99 31 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —
0402 99 39 | – – – –  autres | 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —0402 99 39 | – – – –  Ostatní | 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 99 91 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg | 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —0402 99 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —
0402 99 99 | – – – –  autres | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —0402 99 99 | – – – –  Ostatní | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —
0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |   |  0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
0403 10 | –  Yoghourts |   |  0403 10 | –  Jogurt |   |  
  | – –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao |   |    | – –  Neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 10 11 | – – – –  n'excédant pas 3 % | 20,5 €/100 kg/net | —0403 10 11 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 20,5 €/100 kg/net | —
0403 10 13 | – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 24,4 €/100 kg/net | —0403 10 13 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 24,4 €/100 kg/net | —
0403 10 19 | – – – –  excédant 6 % | 59,2 €/100 kg/net | —0403 10 19 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 59,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 10 31 | – – – –  n'excédant pas 3 % | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 31 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 10 33 | – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 33 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 10 39 | – – – –  excédant 6 % | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 39 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |   |    | – –  Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 10 51 | – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —0403 10 51 | – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —
0403 10 53 | – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —0403 10 53 | – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —
0403 10 59 | – – – –  excédant 27 % | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —0403 10 59 | – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 10 91 | – – – –  n'excédant pas 3 % | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —0403 10 91 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —
0403 10 93 | – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —0403 10 93 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —
0403 10 99 | – – – –  excédant 6 % | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —0403 10 99 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —
0403 90 | –  autres |   |  0403 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao |   |    | – –  Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě |   |  
  | – – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 90 11 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0403 90 11 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0403 90 13 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0403 90 13 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0403 90 19 | – – – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0403 90 19 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 90 31 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 31 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 33 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 33 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 39 | – – – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 39 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 90 51 | – – – – –  n'excédant pas 3 % | 20,5 €/100 kg/net | —0403 90 51 | – – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 20,5 €/100 kg/net | —
0403 90 53 | – – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 24,4 €/100 kg/net | —0403 90 53 | – – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 24,4 €/100 kg/net | —
0403 90 59 | – – – – –  excédant 6 % | 59,2 €/100 kg/net | —0403 90 59 | – – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 59,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 90 61 | – – – – –  n'excédant pas 3 % | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 61 | – – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 63 | – – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 63 | – – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 69 | – – – – –  excédant 6 % | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 69 | – – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |   |    | – –  Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 90 71 | – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —0403 90 71 | – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —
0403 90 73 | – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —0403 90 73 | – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —
0403 90 79 | – – – –  excédant 27 % | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —0403 90 79 | – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 90 91 | – – – –  n'excédant pas 3 % | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —0403 90 91 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —
0403 90 93 | – – – –  excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —0403 90 93 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —
0403 90 99 | – – – –  excédant 6 % | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —0403 90 99 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —
0404 | Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |   |  0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
0404 10 | –  Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0404 10 | –  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
  | – –  en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides |   |    | – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě |   |  
  | – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 02 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 7 €/100 kg/net | —0404 10 02 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 7 €/100 kg/net | —
0404 10 04 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 04 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 06 | – – – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 06 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 12 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 10 12 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 10 14 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 14 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 16 | – – – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 16 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 26 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0404 10 26 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 28 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 28 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 32 | – – – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 32 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 34 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 34 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 36 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 36 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 38 | – – – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 38 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 48 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,07 €/kg/net (27) | —0404 10 48 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net (27) | —
0404 10 52 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 52 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 54 | – – – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 54 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 56 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 10 56 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 10 58 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 58 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 62 | – – – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 62 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 72 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28) | —0404 10 72 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28) | —
0404 10 74 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 74 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 76 | – – – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 76 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 78 | – – – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 78 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 82 | – – – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 82 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 84 | – – – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 84 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 | –  autres |   |  0404 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0404 90 21 | – – –  n'excédant pas 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 90 21 | – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 90 23 | – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 90 23 | – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 90 29 | – – –  excédant 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 90 29 | – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – –  autres, d'une teneur en poids de matières grasses |   |    | – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0404 90 81 | – – –  n'excédant pas 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 81 | – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 83 | – – –  excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 83 | – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 89 | – – –  excédant 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 89 | – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0405 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières |   |  0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky |   |  
0405 10 | –  Beurre |   |  0405 10 | –  Máslo |   |  
  | – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % |   |    | – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních |   |  
  | – – –  Beurre naturel |   |    | – – –  Přírodní máslo |   |  
0405 10 11 | – – – –  en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 19 | – – – –  autre | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 19 | – – – –  Ostatní | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 30 | – – –  Beurre recombiné | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 30 | – – –  Rekombinované máslo | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 50 | – – –  Beurre de lactosérum | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 50 | – – –  Syrovátkové máslo | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 90 | – –  autre | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 10 90 | – –  Ostatní | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0405 20 | –  Pâtes à tartiner laitières |   |  0405 20 | –  Mléčné pomazánky |   |  
0405 20 10 | – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % | 9 + EA (23) | —0405 20 10 | – –  O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních | 9 + EA (23) | —
0405 20 30 | – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % | 9 + EA (23) | —0405 20 30 | – –  O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních | 9 + EA (23) | —
0405 20 90 | – –  d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % | 189,6 €/100 kg/net | —0405 20 90 | – –  O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních | 189,6 €/100 kg/net | —
0405 90 | –  autres |   |  0405 90 | –  Ostatní |   |  
0405 90 10 | – –  d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 % | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 90 10 | – –  O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0405 90 90 | – –  autres | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 90 90 | – –  Ostatní | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0406 | Fromages et caillebotte |   |  0406 | Sýry a tvaroh |   |  
0406 10 | –  Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |   |  0406 10 | –  Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh |   |  
0406 10 20 | – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % | 185,2 €/100 kg/net (10) | —0406 10 20 | – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních | 185,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 10 80 | – –  autres | 221,2 €/100 kg/net (10) | —0406 10 80 | – –  Ostatní | 221,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 20 | –  Fromages râpés ou en poudre, de tous types |   |  0406 20 | –  Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů |   |  
0406 20 10 | – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (30) | 7,7 | —0406 20 10 | – –  Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek (30) | 7,7 | —
0406 20 90 | – –  autres | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 20 90 | – –  Ostatní | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 | –  Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |   |  0406 30 | –  Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové |   |  
0406 30 10 | – –  dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % | 144,9 €/100 kg/net (10) | —0406 30 10 | – –  Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“), upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních | 144,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině |   |  
0406 30 31 | – – – –  n'excédant pas 48 % | 139,1 €/100 kg/net (10) | —0406 30 31 | – – – –  Nepřesahujícím 48 % hmotnostních | 139,1 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 39 | – – – –  excédant 48 % | 144,9 €/100 kg/net (10) | —0406 30 39 | – – – –  Převyšujícím 48 % hmotnostních | 144,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 90 | – – –  d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % | 215 €/100 kg/net (10) | —0406 30 90 | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních | 215 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 | –  Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |   |  0406 40 | –  Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti |   |  
0406 40 10 | – –  Roquefort | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 10 | – –  Roquefort | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 50 | – –  Gorgonzola | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 50 | – –  Gorgonzola | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 90 | – –  autres | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 90 | – –  Ostatní | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 | –  autres fromages |   |  0406 90 | –  Ostatní sýry |   |  
0406 90 01 | – –  destinés à la transformation (29) | 167,1 €/100 kg/net (10) | —0406 90 01 | – –  K dalšímu zpracování (29) | 167,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0406 90 13 | – – –  Emmental | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 13 | – – –  Ementál | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 15 | – – –  Gruyère, sbrinz | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 15 | – – –  Gruyère, Sbrinz | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 17 | – – –  Bergkäse, appenzell | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 17 | – – –  Bergkäse, Appenzell | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 18 | – – –  Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 18 | – – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 19 | – – –  Fromages de Glaris aux herbes (dits «schabziger») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues (30) | 7,7 | —0406 90 19 | – – –  Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek (30) | 7,7 | —
0406 90 21 | – – –  Cheddar | 167,1 €/100 kg/net (10) | —0406 90 21 | – – –  Čedar | 167,1 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 23 | – – –  Edam | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 23 | – – –  Eidam | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 25 | – – –  Tilsit | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 25 | – – –  Tilsit | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 27 | – – –  Butterkäse | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 27 | – – –  Butterkäse | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 29 | – – –  Kashkaval | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 29 | – – –  Kashkaval | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 32 | – – –  Feta | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 32 | – – –  Feta | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 35 | – – –  Kefalotyri | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 35 | – – –  Kefalo-Tyri | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 37 | – – –  Finlandia | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 37 | – – –  Finlandia | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 39 | – – –  Jarlsberg | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 39 | – – –  Jarlsberg | 151 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0406 90 50 | – – – –  Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 50 | – – – –  Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže | 151 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
  | – – – – –  d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse |   |    | – – – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk |   |  
  | – – – – – –  n'excédant pas 47 % |   |    | – – – – – –  Nepřesahujícím 47 % hmotnostních |   |  
0406 90 61 | – – – – – – –  Grana padano, parmigiano reggiano | 188,2 €/100 kg/net | —0406 90 61 | – – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano | 188,2 €/100 kg/net | —
0406 90 63 | – – – – – – –  Fiore sardo, pecorino | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 63 | – – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 69 | – – – – – – –  autres | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 69 | – – – – – – –  Ostatní | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % |   |    | – – – – – –  Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních |   |  
0406 90 73 | – – – – – – –  Provolone | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 73 | – – – – – – –  Provolone | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 75 | – – – – – – –  Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 75 | – – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 76 | – – – – – – –  Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 76 | – – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 78 | – – – – – – –  Gouda | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 78 | – – – – – – –  Gouda | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 79 | – – – – – – –  Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 79 | – – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 81 | – – – – – – –  Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 81 | – – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 82 | – – – – – – –  Camembert | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 82 | – – – – – – –  Camembert | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 84 | – – – – – – –  Brie | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 84 | – – – – – – –  Brie | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 85 | – – – – – – –  Kefalograviera, kasseri | 151 €/100 kg/net | —0406 90 85 | – – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri | 151 €/100 kg/net | —
  | – – – – – – –  autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse |   |    | – – – – – – –  Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk |   |  
0406 90 86 | – – – – – – – –  excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 86 | – – – – – – – –  Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 87 | – – – – – – – –  excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 87 | – – – – – – – –  Převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 88 | – – – – – – – –  excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 88 | – – – – – – – –  Převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 93 | – – – – – –  excédant 72 % | 185,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 93 | – – – – – –  Převyšujícím 72 % hmotnostních. | 185,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 99 | – – – – –  autres | 221,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 99 | – – – – –  Ostatní | 221,2 €/100 kg/net (10) | —
0407 | Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |   |  0407 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená |   |  
  | –  Œufs fertilisés destinés à l’incubation |   |    | –  Oplodněná vejce pro líhnutí |   |  
0407 11 00 | – –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus  (31) | 35 €/1 000 p/st | p/st0407 11 00 | – –  Slepic druhu Gallus domesticus  (31) | 35 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 | – –  autres |   |  0407 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus  (31) |   |    | – – –  Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus  (31) |   |  
0407 19 11 | – – – –  de dindes ou d'oies | 105 €/1 000 p/st | p/st0407 19 11 | – – – –  Krůtí nebo husí | 105 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 19 | – – – –  autres | 35 €/1 000 p/st | p/st0407 19 19 | – – – –  Ostatní | 35 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 90 | – – –  autres | 7,7 | p/st0407 19 90 | – – –  Ostatní | 7,7 | p/st
  | –  autres œufs frais |   |    | –  Ostatní čerstvá vejce |   |  
0407 21 00 | – –  de volailles de l'espèce Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 21 00 | – –  Slepic druhu Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 29 | – –  autres |   |  0407 29 | – –  Ostatní |   |  
0407 29 10 | – – –  de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 29 10 | – – –  Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 29 90 | – – –  autres | 7,7 | p/st0407 29 90 | – – –  Ostatní | 7,7 | p/st
0407 90 | –  autres |   |  0407 90 | –  Ostatní |   |  
0407 90 10 | – –  de volailles | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 90 10 | – –  Z domácí drůbeže | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 90 90 | – –  autres | 7,7 | p/st0407 90 90 | – –  Ostatní | 7,7 | p/st
0408 | Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
  | –  Jaunes d'œufs |   |    | –  Žloutky |   |  
0408 11 | – –  séchés |   |  0408 11 | – –  Sušené |   |  
0408 11 20 | – – –  impropres à des usages alimentaires (32) | exemption | —0408 11 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 11 80 | – – –  autres | 142,3 €/100 kg/net (10) | —0408 11 80 | – – –  Ostatní | 142,3 €/100 kg/net (10) | —
0408 19 | – –  autres |   |  0408 19 | – –  Ostatní |   |  
0408 19 20 | – – –  impropres à des usages alimentaires (32) | exemption | —0408 19 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0408 19 81 | – – – –  liquides | 62 €/100 kg/net (10) | —0408 19 81 | – – – –  Tekuté | 62 €/100 kg/net (10) | —
0408 19 89 | – – – –  autres, y compris congelés | 66,3 €/100 kg/net (10) | —0408 19 89 | – – – –  Ostatní, včetně zmrazených | 66,3 €/100 kg/net (10) | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0408 91 | – –  séchés |   |  0408 91 | – –  Sušené |   |  
0408 91 20 | – – –  impropres à des usages alimentaires (32) | exemption | —0408 91 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 91 80 | – – –  autres | 137,4 €/100 kg/net (10) | —0408 91 80 | – – –  Ostatní | 137,4 €/100 kg/net (10) | —
0408 99 | – –  autres |   |  0408 99 | – –  Ostatní |   |  
0408 99 20 | – – –  impropres à des usages alimentaires (32) | exemption | —0408 99 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 99 80 | – – –  autres | 35,3 €/100 kg/net (10) | —0408 99 80 | – – –  Ostatní | 35,3 €/100 kg/net (10) | —
0409 00 00 | Miel naturel | 17,3 | —0409 00 00 | Přírodní med | 17,3 | —
0410 00 00 | Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs | 7,7 | —0410 00 00 | Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | 7,7 | —
CHAPITRE 5KAPITOLA 5
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURSVÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | Le présent chapitre ne comprend pas: | a) | les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché); | b) | les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (chapitres 41 ou 43); | c) | les matières premières textiles d'origine animale autres que le crin et les déchets de crin (section XI); | d) | les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev); | b) | kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43); | c) | textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI); nebo | d) | připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).
2. | Les cheveux détirés de longueur, mais non remis dans le même sens, sont considérés comme cheveux bruts (no 0501).2. | Pro účely čísla 0501 se setřídění vlasů podle délky (za předpokladu, že nejsou uspořádány ve stejném směru od kořenů ke špičkám) nepovažuje za zpracování.
3. | Dans la nomenclature, on considère comme «ivoire» la matière fournie par les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, de sanglier, les cornes de rhinocéros ainsi que les dents de tous les animaux.3. | V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.
4. | Dans la nomenclature, on considère comme «crins» les poils de la crinière ou de la queue des équidés ou des bovidés.4. | V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0501 00 00 | Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux | exemption | —0501 00 00 | Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů | bez | —
0502 | Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |   |  0502 | Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů |   |  
0502 10 00 | –  Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies | exemption | —0502 10 00 | –  Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů | bez | —
0502 90 00 | –  autres | exemption | —0502 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0503 |   |   |  0503 |   |   |  
0504 00 00 | Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé | exemption | —0504 00 00 | Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | bez | —
0505 | Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |   |  0505 | Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí |   |  
0505 10 | –  Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet |   |  0505 10 | –  Peří používané k vycpávání; prachové peří |   |  
0505 10 10 | – –  bruts | exemption | —0505 10 10 | – –  Surové | bez | —
0505 10 90 | – –  autres | exemption | —0505 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0505 90 00 | –  autres | exemption | —0505 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0506 | Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |   |  0506 | Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů |   |  
0506 10 00 | –  Osséine et os acidulés | exemption | —0506 10 00 | –  Ossein a kosti upravené kyselinou | bez | —
0506 90 00 | –  autres | exemption | —0506 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0507 | Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |   |  0507 | Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů |   |  
0507 10 00 | –  Ivoire; poudre et déchets d'ivoire | exemption | —0507 10 00 | –  Slonovina; prach a odpad ze slonoviny | bez | —
0507 90 00 | –  autres | exemption | —0507 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0508 00 00 | Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets | exemption | —0508 00 00 | Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů | bez | —
0509 |   |   |  0509 |   |   |  
0510 00 00 | Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire | exemption | —0510 00 00 | Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované | bez | —
0511 | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine |   |  0511 | Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání |   |  
0511 10 00 | –  Sperme de taureaux | exemption | p/st (33)0511 10 00 | –  Býčí sperma | bez | p/st (33)
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0511 91 | – –  Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 |   |  0511 91 | – –  Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3 |   |  
0511 91 10 | – – –  Déchets de poissons | exemption | —0511 91 10 | – – –  Odpad z ryb | bez | —
0511 91 90 | – – –  autres | exemption | —0511 91 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0511 99 | – –  autres |   |  0511 99 | – –  Ostatní |   |  
0511 99 10 | – – –  Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes | exemption | —0511 99 10 | – – –  Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek | bez | —
  | – – –  Éponges naturelles d'origine animale |   |    | – – –  Přírodní houby živočišného původu |   |  
0511 99 31 | – – – –  brutes | exemption | —0511 99 31 | – – – –  Surové | bez | —
0511 99 39 | – – – –  autres | 5,1 | —0511 99 39 | – – – –  Ostatní | 5,1 | —
0511 99 85 | – – –  autres (37) | exemption | —0511 99 85 | – – –  Ostatní (37) | bez | —
SECTION IITŘÍDA II
PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTALROSTLINNÉ PRODUKTY
NotePoznámka
1. | Dans la présente section, l'expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc., agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.1. | V této třídě se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v množství nepřesahujícím 3 % hmotnostní.
CHAPITRE 6KAPITOLA 6
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTUREŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ
NotesPoznámky
1. | Sous réserve de la deuxième partie du no 0601, le présent chapitre comprend uniquement les produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation. Sont, toutefois, exclus de ce chapitre les pommes de terre, les oignons potagers, les échalotes, les aulx potagers et les autres produits du chapitre 7.1. | S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrasným účelům. Do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek nebo jiné produkty kapitoly 7.
2. | Les bouquets, corbeilles, couronnes et articles similaires sont assimilés aux fleurs ou aux feuillages des nos 0603 ou 0604 et il n'est pas tenu compte des accessoires en autres matières. Toutefois, ces positions ne couvrent pas les collages et tableautins similaires du no 9701.2. | Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky, vyrobené částečně nebo zcela z tohoto zboží, se považují za květiny nebo okrasné rostliny čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.
Codes NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0601 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 |   |  0601 | Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 |   |  
0601 10 | –  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif |   |  0601 10 | –  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu |   |  
0601 10 10 | – –  Jacinthes | 5,1 | p/st0601 10 10 | – –  Hyacinty | 5,1 | p/st
0601 10 20 | – –  Narcisses | 5,1 | p/st0601 10 20 | – –  Narcisy | 5,1 | p/st
0601 10 30 | – –  Tulipes | 5,1 | p/st0601 10 30 | – –  Tulipány | 5,1 | p/st
0601 10 40 | – –  Glaïeuls | 5,1 | p/st0601 10 40 | – –  Gladioly | 5,1 | p/st
0601 10 90 | – –  autres | 5,1 | —0601 10 90 | – –  Ostatní | 5,1 | —
0601 20 | –  Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée |   |  0601 20 | –  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky |   |  
0601 20 10 | – –  Plants, plantes et racines de chicorée | exemption | —0601 20 10 | – –  Sazenice, rostliny a kořeny čekanky | bez | —
0601 20 30 | – –  Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes | 9,6 | —0601 20 30 | – –  Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány | 9,6 | —
0601 20 90 | – –  autres | 6,4 | —0601 20 90 | – –  Ostatní | 6,4 | —
0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons |   |  0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí |   |  
0602 10 | –  Boutures non racinées et greffons |   |  0602 10 | –  Nekořenovité řízky a rouby |   |  
0602 10 10 | – –  de vigne | exemption | —0602 10 10 | – –  Révy vinné | bez | —
0602 10 90 | – –  autres | 4 | —0602 10 90 | – –  Ostatní | 4 | —
0602 20 | –  Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non |   |  0602 20 | –  Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy |   |  
0602 20 10 | – –  Plants de vigne, greffés ou racinés | exemption | —0602 20 10 | – –  Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité | bez | —
0602 20 90 | – –  autres | 8,3 | —0602 20 90 | – –  Ostatní | 8,3 | —
0602 30 00 | –  Rhododendrons et azalées, greffés ou non | 8,3 | —0602 30 00 | –  Rododendrony a azalky, též roubované | 8,3 | —
0602 40 00 | –  Rosiers, greffés ou non | 8,3 | p/st0602 40 00 | –  Růže, též roubované | 8,3 | p/st
0602 90 | –  autres |   |  0602 90 | –  Ostatní |   |  
0602 90 10 | – –  Blanc de champignons | 8,3 | —0602 90 10 | – –  Podhoubí | 8,3 | —
0602 90 20 | – –  Plants d'ananas | exemption | —0602 90 20 | – –  Sazenice a rostliny ananasu | bez | —
0602 90 30 | – –  Plants de légumes et plants de fraisiers | 8,3 | —0602 90 30 | – –  Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku | 8,3 | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Plantes de plein air |   |    | – – –  Venkovní rostliny |   |  
  | – – – –  Arbres, arbustes et arbrisseaux |   |    | – – – –  Stromy, keře a keříky |   |  
0602 90 41 | – – – – –  forestiers | 8,3 | —0602 90 41 | – – – – –  Lesní stromy | 8,3 | —
  | – – – – –  autres |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0602 90 45 | – – – – – –  Boutures racinées et jeunes plants | 6,5 | —0602 90 45 | – – – – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny | 6,5 | —
0602 90 49 | – – – – – –  autres | 8,3 | —0602 90 49 | – – – – – –  Ostatní | 8,3 | —
0602 90 50 | – – – –  autres plantes de plein air | 8,3 | —0602 90 50 | – – – –  Ostatní venkovní rostliny | 8,3 | —
  | – – –  Plantes d'intérieur |   |    | – – –  Pokojové rostliny |   |  
0602 90 70 | – – – –  Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées | 6,5 | —0602 90 70 | – – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů | 6,5 | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0602 90 91 | – – – – –  Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées | 6,5 | —0602 90 91 | – – – – –  Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů | 6,5 | —
0602 90 99 | – – – – –  autres | 6,5 | —0602 90 99 | – – – – –  Ostatní | 6,5 | —
0603 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |   |  0603 | Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené |   |  
  | –  frais |   |    | –  Čerstvé |   |  
0603 11 00 | – –  Roses |  (34) | p/st0603 11 00 | – –  Růže |  (34) | p/st
0603 12 00 | – –  Œillets |  (34) | p/st0603 12 00 | – –  Karafiáty |  (34) | p/st
0603 13 00 | – –  Orchidées |  (34) | p/st0603 13 00 | – –  Orchideje |  (34) | p/st
0603 14 00 | – –  Chrysanthèmes |  (34) | p/st0603 14 00 | – –  Chryzantémy |  (34) | p/st
0603 15 00 | – –  Lis (Lilium spp.) |  (34) | p/st0603 15 00 | – –  Lilie (Lilium spp.) |  (34) | p/st
0603 19 | – –  autres |   |  0603 19 | – –  Ostatní |   |  
0603 19 10 | – – –  Glaïeuls |  (34) | p/st0603 19 10 | – – –  Gladioly |  (34) | p/st
0603 19 80 | – – –  autres |  (34) | —0603 19 80 | – – –  Ostatní |  (34) | —
0603 90 00 | –  autres | 10 | —0603 90 00 | –  Ostatní | 10 | —
0604 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |   |  0604 | Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené |   |  
0604 20 | –  Frais |   |  0604 20 | –  Čerstvé |   |  
  | – –  Mousses et lichens |   |    | – –  Mechy a lišejníky |   |  
0604 20 11 | – – –  Lichens des rennes | exemption | —0604 20 11 | – – –  Lišejníky sobí | bez | —
0604 20 19 | – – –  autres | 5 | —0604 20 19 | – – –  Ostatní | 5 | —
0604 20 20 | – –  Arbres de Noël | 2,5 | p/st0604 20 20 | – –  Vánoční stromky | 2,5 | p/st
0604 20 40 | – –  Rameaux de conifères | 2,5 | —0604 20 40 | – –  Větve jehličnanů | 2,5 | —
0604 20 90 | – –  autres | 2 | —0604 20 90 | – –  Ostatní | 2 | —
0604 90 | –  autres |   |  0604 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Mousses et lichens |   |    | – –  Mechy a lišejníky |   |  
0604 90 11 | – – –  Lichens des rennes | exemption | —0604 90 11 | – – –  Lišejníky sobí | bez | —
0604 90 19 | – – –  autres | 5 | —0604 90 19 | – – –  Ostatní | 5 | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0604 90 91 | – – –  simplement séchés | exemption | —0604 90 91 | – – –  Sušené, dále neupravené | bez | —
0604 90 99 | – – –  autres | 10,9 | —0604 90 99 | – – –  Ostatní | 10,9 | —
CHAPITRE 7KAPITOLA 7
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRESJEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY
NotesPoznámky
1. | Le présent chapitre ne comprend pas les produits fourragers du no 1214.1. | Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.
2. | Dans les nos 0709 à 0712, la désignation «légumes» comprend également les champignons comestibles, les truffes, les olives, les câpres, les courgettes, les courges, les aubergines, le maïs doux (Zea mays var. saccharata), les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, les fenouils et des plantes potagères comme le persil, le cerfeuil, l'estragon, le cresson et la marjolaine cultivée (Majorana hortensis ou Origanum majorana).2. | V číslech 0709 až 0712 výraz „zelenina“ zahrnuje též jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, dýně, tykve, lilky, kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata), plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, fenykl, petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).
3. | Le no 0712 comprend tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711, à l'exclusion: | a) | des légumes à cosse secs, écossés (no 0713); | b) | du maïs doux sous les formes spécifiées dans les nos 1102 à 1104; | c) | de la farine, de la semoule, de la poudre, des flocons, des granulés et des agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 1105); | d) | des farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713 (no1106).3. | Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhů zařazených do čísel 0701 až 0711, jiná než: | a) | sušené vyluštěné luštěniny (číslo 0713); | b) | kukuřice cukrová ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104; | c) | mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor (číslo 1105); | d) | mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (číslo 1106).
4. | Les piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta séchés ou broyés ou pulvérisés sont toutefois exclus du présent chapitre (no 0904).4. | Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku, však do této kapitoly nepatří (číslo 0904).
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0701 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené |   |  
0701 10 00 | –  de semence (32) | 4,5 | —0701 10 00 | –  Sadbové (32) | 4,5 | —
0701 90 | –  autres |   |  0701 90 | –  Ostatní |   |  
0701 90 10 | – –  destinées à la fabrication de la fécule (12) | 5,8 | —0701 90 10 | – –  K výrobě škrobu (12) | 5,8 | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0701 90 50 | – – –  de primeurs, du 1er janvier au 30 juin |  (39) | —0701 90 50 | – – –  Rané brambory, od 1. ledna do 30. června |  (39) | —
0701 90 90 | – – –  autres | 11,5 | —0701 90 90 | – – –  Ostatní | 11,5 | —
0702 00 00 | Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |  (36) | —0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená |  (36) | —
0703 | Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená |   |  
0703 10 | –  Oignons et échalotes |   |  0703 10 | –  Cibule a šalotka |   |  
  | – –  Oignons |   |    | – –  Cibule |   |  
0703 10 11 | – – –  de semence | 9,6 | —0703 10 11 | – – –  Sazečka | 9,6 | —
0703 10 19 | – – –  autres | 9,6 | —0703 10 19 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0703 10 90 | – –  Échalotes | 9,6 | —0703 10 90 | – –  Šalotka | 9,6 | —
0703 20 00 | –  Aulx | 9,6 + 120 €/100 kg/net (10) | —0703 20 00 | –  Česnek | 9,6 + 120 €/100 kg/net (10) | —
0703 90 00 | –  Poireaux et autres légumes alliacés | 10,4 | —0703 90 00 | –  Pór a jiná cibulová zelenina | 10,4 | —
0704 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené |   |  
0704 10 00 | –  Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis |  (40) | —0704 10 00 | –  Květák |  (40) | —
0704 20 00 | –  Choux de Bruxelles | 12 | —0704 20 00 | –  Růžičková kapusta | 12 | —
0704 90 | –  autres |   |  0704 90 | –  Ostatní |   |  
0704 90 10 | – –  Choux blancs et choux rouges | 12 MIN 0,4 €/100 kg/net | —0704 90 10 | – –  Zelí bílé a zelí červené | 12 MIN 0,4 €/100 kg/net | —
0704 90 90 | – –  autres | 12 | —0704 90 90 | – –  Ostatní | 12 | —
0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré |   |  0705 | Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené |   |  
  | –  Laitues |   |    | –  Salát |   |  
0705 11 00 | – –  pommées |  (41) | —0705 11 00 | – –  Hlávkový salát |  (41) | —
0705 19 00 | – –  autres | 10,4 | —0705 19 00 | – –  Ostatní | 10,4 | —
  | –  Chicorées |   |    | –  Čekanka |   |  
0705 21 00 | – –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | —0705 21 00 | – –  Čekanka obecná setá (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | —
0705 29 00 | – –  autres | 10,4 | —0705 29 00 | – –  Ostatní | 10,4 | —
0706 | Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené |   |  
0706 10 00 | –  Carottes et navets | 13,6 (10) | —0706 10 00 | –  Mrkev, vodnice a tuřín | 13,6 (10) | —
0706 90 | –  autres |   |  0706 90 | –  Ostatní |   |  
0706 90 10 | – –  Céleris-raves |  (42) | —0706 90 10 | – –  Celer bulový |  (42) | —
0706 90 30 | – –  Raifort (Cochlearia armoracia) | 12 | —0706 90 30 | – –  Křen selský (Cochlearia armoracia) | 12 | —
0706 90 90 | – –  autres | 13,6 | —0706 90 90 | – –  Ostatní | 13,6 | —
0707 00 | Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0707 00 | Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené |   |  
0707 00 05 | –  Concombres |  (36) | —0707 00 05 | –  Okurky salátové |  (36) | —
0707 00 90 | –  Cornichons | 12,8 | —0707 00 90 | –  Okurky nakládačky | 12,8 | —
0708 | Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené |   |  
0708 10 00 | –  Pois (Pisum sativum) |  (43) | —0708 10 00 | –  Hrách setý (Pisum sativum) |  (43) | —
0708 20 00 | –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |  (44) | —0708 20 00 | –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) |  (44) | —
0708 90 00 | –  autres légumes à cosse | 11,2 | —0708 90 00 | –  Ostatní luštěniny | 11,2 | —
0709 | Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré |   |  0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená |   |  
0709 20 00 | –  Asperges | 10,2 | —0709 20 00 | –  Chřest | 10,2 | —
0709 30 00 | –  Aubergines | 12,8 | —0709 30 00 | –  Lilek | 12,8 | —
0709 40 00 | –  Céleris, autres que les céleris-raves | 12,8 | —0709 40 00 | –  Celer, jiný než bulvový | 12,8 | —
  | –  Champignons et truffes |   |    | –  Houby a lanýže |   |  
0709 51 00 | – –  Champignons du genre Agaricus | 12,8 | —0709 51 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 12,8 | —
0709 59 | – –  autres |   |  0709 59 | – –  Ostatní |   |  
0709 59 10 | – – –  Chanterelles | 3,2 | —0709 59 10 | – – –  Lišky | 3,2 | —
0709 59 30 | – – –  Cèpes | 5,6 | —0709 59 30 | – – –  Hřiby | 5,6 | —
0709 59 50 | – – –  Truffes | 6,4 | —0709 59 50 | – – –  Lanýže | 6,4 | —
0709 59 90 | – – –  autres | 6,4 | —0709 59 90 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
0709 60 | –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |   |  0709 60 | –  Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta |   |  
0709 60 10 | – –  Piments doux ou poivrons | 7,2 (10) | —0709 60 10 | – –  Sladká paprika | 7,2 (10) | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0709 60 91 | – – –  du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum  (12) | exemption | —0709 60 91 | – – –  Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum  (12) | bez | —
0709 60 95 | – – –  destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (12) | exemption | —0709 60 95 | – – –  Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic (12) | bez | —
0709 60 99 | – – –  autres | 6,4 | —0709 60 99 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
0709 70 00 | –  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) | 10,4 | —0709 70 00 | –  Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | 10,4 | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
0709 91 00 | – –  Artichauts |  (36) | —0709 91 00 | – –  Artyčoky |  (36) | —
0709 92 | – –  Olives |   |  0709 92 | – –  Olivy |   |  
0709 92 10 | – – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12) | 4,5 | —0709 92 10 | – – –  K jiným účelům než pro výrobu oleje (12) | 4,5 | —
0709 92 90 | – – –  autres | 13,1 €/100 kg/net | —0709 92 90 | – – –  Ostatní | 13,1 €/100 kg/net | —
0709 93 | – –  Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.) |   |  0709 93 | – –  Tykve (Cucurbita spp.) |   |  
0709 93 10 | – – –  Courgettes |  (36) | —0709 93 10 | – – –  Cukety |  (36) | —
0709 93 90 | – – –  autres | 12,8 | —0709 93 90 | – – –  Ostatní | 12,8 | —
0709 99 | – –  autres |   |  0709 99 | – –  Ostatní |   |  
0709 99 10 | – – –  Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) | 10,4 | —0709 99 10 | – – –  Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.) | 10,4 | —
0709 99 20 | – – –  Cardes et cardons | 10,4 | —0709 99 20 | – – –  Mangoldy (nebo bílá řepa) a kardony | 10,4 | —
0709 99 40 | – – –  Câpres | 5,6 | —0709 99 40 | – – –  Kapary | 5,6 | —
0709 99 50 | – – –  Fenouil | 8 | —0709 99 50 | – – –  Fenykl | 8 | —
0709 99 60 | – – –  Maïs doux | 9,4 €/100 kg/net | —0709 99 60 | – – –  Kukuřice cukrová | 9,4 €/100 kg/net | —
0709 99 90 | – – –  autres | 12,8 | —0709 99 90 | – – –  Ostatní | 12,8 | —
0710 | Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés |   |  0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená |   |  
0710 10 00 | –  Pommes de terre | 14,4 | —0710 10 00 | –  Brambory | 14,4 | —
  | –  Légumes à cosse, écossés ou non |   |    | –  Luštěniny, též vyluštěné |   |  
0710 21 00 | – –  Pois (Pisum sativum) | 14,4 | —0710 21 00 | – –  Hrách setý (Pisum sativum) | 14,4 | —
0710 22 00 | – –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | —0710 22 00 | – –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | —
0710 29 00 | – –  autres | 14,4 | —0710 29 00 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 30 00 | –  Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) | 14,4 | —0710 30 00 | –  Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | 14,4 | —
0710 40 00 | –  Maïs doux | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —0710 40 00 | –  Kukuřice cukrová | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —
0710 80 | –  autres légumes |   |  0710 80 | –  Ostatní zelenina |   |  
0710 80 10 | – –  Olives | 15,2 | —0710 80 10 | – –  Olivy | 15,2 | —
  | – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |   |    | – –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta |   |  
0710 80 51 | – – –  Piments doux ou poivrons | 14,4 | —0710 80 51 | – – –  Sladká paprika | 14,4 | —
0710 80 59 | – – –  autres | 6,4 | —0710 80 59 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
  | – –  Champignons |   |    | – –  Houby |   |  
0710 80 61 | – – –  du genre Agaricus | 14,4 | —0710 80 61 | – – –  Rodu Agaricus | 14,4 | —
0710 80 69 | – – –  autres | 14,4 | —0710 80 69 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 80 70 | – –  Tomates | 14,4 | —0710 80 70 | – –  Rajčata | 14,4 | —
0710 80 80 | – –  Artichauts | 14,4 | —0710 80 80 | – –  Artyčoky | 14,4 | —
0710 80 85 | – –  Asperges | 14,4 | —0710 80 85 | – –  Chřest | 14,4 | —
0710 80 95 | – –  autres | 14,4 | —0710 80 95 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 90 00 | –  Mélanges de légumes | 14,4 | —0710 90 00 | –  Zeleninové směsi | 14,4 | —
0711 | Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |   |  0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slanem nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání |   |  
0711 20 | –  Olives |   |  0711 20 | –  Olivy |   |  
0711 20 10 | – –  destinées à des usages autres que la production de l'huile (12) | 6,4 | —0711 20 10 | – –  K jiným účelům než pro výrobu oleje (12) | 6,4 | —
0711 20 90 | – –  autres | 13,1 €/100 kg/net | —0711 20 90 | – –  Ostatní | 13,1 €/100 kg/net | —
0711 40 00 | –  Concombres et cornichons | 12 | —0711 40 00 | –  Okurky salátové a okurky nakládačky | 12 | —
  | –  Champignons et truffes |   |    | –  Houby a lanýže |   |  
0711 51 00 | – –  Champignons du genre Agaricus | 9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10) | kg/net eda0711 51 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10) | kg/net eda
0711 59 00 | – –  autres | 9,6 | —0711 59 00 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0711 90 | –  autres légumes; mélanges de légumes |   |  0711 90 | –  Ostatní zelenina; zeleninové směsi |   |  
  | – –  Légumes |   |    | – –  Zelenina |   |  
0711 90 10 | – – –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons | 6,4 | —0711 90 10 | – – –  Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou sladké papriky | 6,4 | —
0711 90 30 | – – –  Maïs doux | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —0711 90 30 | – – –  Kukuřice cukrová | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —
0711 90 50 | – – –  Oignons | 7,2 | —0711 90 50 | – – –  Cibule | 7,2 | —
0711 90 70 | – – –  Câpres | 4,8 | —0711 90 70 | – – –  Kapary | 4,8 | —
0711 90 80 | – – –  autres | 9,6 | —0711 90 80 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0711 90 90 | – –  Mélanges de légumes | 12 | —0711 90 90 | – –  Zeleninové směsi | 12 | —
0712 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |   |  0712 | Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná |   |  
0712 20 00 | –  Oignons | 12,8 (10) | —0712 20 00 | –  Cibule | 12,8 (10) | —
  | –  Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes |   |    | –  Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže |   |  
0712 31 00 | – –  Champignons du genre Agaricus | 12,8 | —0712 31 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 12,8 | —
0712 32 00 | – –  Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) | 12,8 | —0712 32 00 | – –  Ucho jidášovo (Auricularia spp.) | 12,8 | —
0712 33 00 | – –  Trémelles (Tremella spp.) | 12,8 | —0712 33 00 | – –  Rosolovka (Tremella spp.) | 12,8 | —
0712 39 00 | – –  autres | 12,8 | —0712 39 00 | – –  Ostatní | 12,8 | —
0712 90 | –  autres légumes; mélanges de légumes |   |  0712 90 | –  Ostatní zelenina; zeleninové směsi |   |  
0712 90 05 | – –  Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées | 10,2 | —0712 90 05 | – –  Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené | 10,2 | —
  | – –  Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |   |    | – –  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |   |  
0712 90 11 | – – –  hybride, destiné à l'ensemencement (32) | exemption | —0712 90 11 | – – –  Hybridy k setí (32) | bez | —
0712 90 19 | – – –  autre | 9,4 €/100 kg/net | —0712 90 19 | – – –  Ostatní | 9,4 €/100 kg/net | —
0712 90 30 | – –  Tomates | 12,8 | —0712 90 30 | – –  Rajčata | 12,8 | —
0712 90 50 | – –  Carottes | 12,8 | —0712 90 50 | – –  Mrkev | 12,8 | —
0712 90 90 | – –  autres | 12,8 | —0712 90 90 | – –  Ostatní | 12,8 | —
0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés |   |  0713 | Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené |   |  
0713 10 | –  Pois (Pisum sativum) |   |  0713 10 | –  Hrách setý (Pisum sativum) |   |  
0713 10 10 | – –  destinés à l'ensemencement | exemption | —0713 10 10 | – –  K setí | bez | —
0713 10 90 | – –  autres | exemption | —0713 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0713 20 00 | –  Pois chiches | exemption | —0713 20 00 | –  Cizrna | bez | —
  | –  Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |   |    | –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) |   |  
0713 31 00 | – –  Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek | exemption | —0713 31 00 | – –  Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek | bez | —
0713 32 00 | – –  Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) | exemption | —0713 32 00 | – –  Fazole Adzuki (Phaseolus nebo Vigna angularis) | bez | —
0713 33 | – –  Haricots communs (Phaseolus vulgaris) |   |  0713 33 | – –  Fazole obecné (Phaseolus vulgaris) |   |  
0713 33 10 | – – –  destinés à l'ensemencement | exemption | —0713 33 10 | – – –  K setí | bez | —
0713 33 90 | – – –  autres | exemption | —0713 33 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0713 34 00 | – –  Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) | exemption | —0713 34 00 | – –  Vigna podzemní (Vigna subterranea nebo Voandzeia subterranea) | bez | —
0713 35 00 | – –  Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) | exemption | —0713 35 00 | – –  Vigna čínská (Vigna unguiculata) | bez | —
0713 39 00 | – –  autres | exemption | —0713 39 00 | – –  Ostatní | bez | —
0713 40 00 | –  Lentilles | exemption | —0713 40 00 | –  Čočka | bez | —
0713 50 00 | –  Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) | 3,2 | —0713 50 00 | –  Boby (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | —
0713 60 00 | –  Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan) | 3,2 | —0713 60 00 | –  Kajan indický (Cajanus cajan) | 3,2 | —
0713 90 00 | –  autres | 3,2 | —0713 90 00 | –  Ostatní | 3,2 | —
0714 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |   |  0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku |   |  
0714 10 00 | –  Racines de manioc | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 10 00 | –  Maniokové kořeny | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 20 | –  Patates douces |   |  0714 20 | –  Batáty (sladké brambory) |   |  
0714 20 10 | – –  fraîches, entières, destinées à la consommation humaine (45) | 3,8 (35) | —0714 20 10 | – –  Čerstvé, celé, určené k lidskému požívání (45) | 3,8 (35) | —
0714 20 90 | – –  autres | 6,4 €/100 kg/net (10) | —0714 20 90 | – –  Ostatní | 6,4 €/100 kg/net (10) | —
0714 30 00 | –  Ignames (Dioscorea spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 30 00 | –  Jam (Dioscorea spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 40 00 | –  Colocases (Colocasia spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 40 00 | –  Kolokázie (Colocasia spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 50 00 | –  Yautias (Xanthosoma spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 50 00 | –  Xanthosoma (Xanthosoma spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 90 | –  autres |   |  0714 90 | –  Ostatní |   |  
0714 90 20 | – –  Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 90 20 | – –  Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 90 90 | – –  autres | 3,8 (35) | —0714 90 90 | – –  Ostatní | 3,8 (35) | —
CHAPITRE 8KAPITOLA 8
FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONSJEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ
NotesPoznámky
1. | Le présent chapitre ne comprend pas les fruits non comestibles.1. | Do této kapitoly nepatří nejedlé ořechy nebo ovoce.
2. | Les fruits réfrigérés sont à classer dans les mêmes positions que les fruits frais correspondants.2. | Chlazené ovoce a ořechy se zařazují jako čerstvé.
3. | Les fruits séchés du présent chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: | a) | pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple); | b) | pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple) | pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés.3. | Sušené ovoce nebo sušené ořechy této kapitoly mohou být částečně rehydrovány nebo upraveny pro následující účely: | a) | pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci (např. mírným tepelným zpracováním, sířením, přidáním kyseliny sorbové nebo sorbátu draselného); | b) | pro zlepšení nebo zachování jejich vzhledu (např. přidáním rostlinného oleje nebo malého množství glukosového sirupu); | za předpokladu, že si zachovají charakter sušeného ovoce nebo sušených ořechů.
Notes complémentairesDoplňkové poznámky
1. | La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre et multipliée par le facteur 0,95.1. | Obsah různých cukrů, vyjádřených jako sacharóza („obsah cukru“), u produktů této kapitoly odpovídá číselnému údaji naměřenému při teplotě 20 °C refraktometrem a vynásobenému činitelem 0,95.
2. | Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31 et 0811 90 85, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.2. | Pro účely podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 se výrazem „tropické ovoce“ rozumějí kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya.
3. | Au sens des sous-positions 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 et 0813 50 31, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.3. | Pro účely podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se výrazem „tropické ořechy“ rozumějí ořechy kokosové, kešú, para, arekové (betelové), kola a makadamia.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0801 | Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées |   |  0801 | Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané |   |  
  | –  Noix de coco |   |    | –  Kokosové ořechy |   |  
0801 11 00 | – –  desséchées | exemption | —0801 11 00 | – –  Sušený kokos | bez | —
0801 12 00 | – –  en coques internes (endocarpe) | exemption | —0801 12 00 | – –  Ve vnitřní skořápce (endokarpu) | bez | —
0801 19 00 | – –  autres | exemption | —0801 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  Noix du Brésil |   |    | –  Para ořechy |   |  
0801 21 00 | – –  en coques | exemption | —0801 21 00 | – –  Ve skořápce | bez | —
0801 22 00 | – –  sans coques | exemption | —0801 22 00 | – –  Bez skořápky | bez | —
  | –  Noix de cajou |   |    | –  Kešú ořechy |   |  
0801 31 00 | – –  en coques | exemption | —0801 31 00 | – –  Ve skořápce | bez | —
0801 32 00 | – –  sans coques | exemption | —0801 32 00 | – –  Bez skořápky | bez | —
0802 | Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués |   |  0802 | Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané |   |  
  | –  Amandes |   |    | –  Mandle |   |  
0802 11 | – –  en coques |   |  0802 11 | – –  Ve skořápce |   |  
0802 11 10 | – – –  amères | exemption | —0802 11 10 | – – –  Hořké | bez | —
0802 11 90 | – – –  autres | 5,6 (10) | —0802 11 90 | – – –  Ostatní | 5,6 (10) | —
0802 12 | – –  sans coques |   |  0802 12 | – –  Bez skořápky |   |  
0802 12 10 | – – –  amères | exemption | —0802 12 10 | – – –  Hořké | bez | —
0802 12 90 | – – –  autres | 3,5 (10) | —0802 12 90 | – – –  Ostatní | 3,5 (10) | —
  | –  Noisettes (Corylus spp.) |   |    | –  Lískové ořechy (Corylus spp.) |   |  
0802 21 00 | – –  en coques | 3,2 | —0802 21 00 | – –  Ve skořápce | 3,2 | —
0802 22 00 | – –  sans coques | 3,2 | —0802 22 00 | – –  Bez skořápky | 3,2 | —
  | –  Noix communes |   |    | –  Vlašské ořechy |   |  
0802 31 00 | – –  en coques | 4 | —0802 31 00 | – –  Ve skořápce | 4 | —
0802 32 00 | – –  sans coques | 5,1 | —0802 32 00 | – –  Bez skořápky | 5,1 | —
  | –  Châtaignes et marrons (Castanea spp.) |   |    | –  Kaštany (Castanea spp.) |   |  
0802 41 00 | – –  en coques | 5,6 | —0802 41 00 | – –  Ve skořápce | 5,6 | —
0802 42 00 | – –  sans coques | 5,6 | —0802 42 00 | – –  Bez skořápky | 5,6 | —
  | –  Pistaches |   |    | –  Pistácie |   |  
0802 51 00 | – –  en coques | 1,6 | —0802 51 00 | – –  Ve skořápce | 1,6 | —
0802 52 00 | – –  sans coques | 1,6 | —0802 52 00 | – –  Bez skořápky | 1,6 | —
  | –  Noix macadamia |   |    | –  Makadamové ořechy |   |  
0802 61 00 | – –  en coques | 2 | —0802 61 00 | – –  Ve skořápce | 2 | —
0802 62 00 | – –  sans coques | 2 | —0802 62 00 | – –  Bez skořápky | 2 | —
0802 70 00 | –  Noix de cola (Cola spp.) | exemption | —0802 70 00 | –  Kola ořechy (Cola spp.) | bez | —
0802 80 00 | –  Noix d’arec | exemption | —0802 80 00 | –  Arekové ořechy | bez | —
0802 90 | –  autres |   |  0802 90 | –  Ostatní |   |  
0802 90 10 | – –  Noix de Pécan | exemption | —0802 90 10 | – –  Pekanové ořechy | bez | —
0802 90 50 | – –  Graines de pignons doux | 3,2 (52) | —0802 90 50 | – –  Piniové oříšky | 3,2 (52) | —
0802 90 85 | – –  autres | 3,2 (52) | —0802 90 85 | – –  Ostatní | 3,2 (52) | —
0803 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches |   |  0803 | Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené |   |  
0803 10 | –  Plantains |   |  0803 10 | –  Plantejny |   |  
0803 10 10 | – –  frais | 16 | —0803 10 10 | – –  Čerstvé | 16 | —
0803 10 90 | – –  secs | 16 | —0803 10 90 | – –  Sušené | 16 | —
0803 90 | –  autres |   |  0803 90 | –  Ostatní |   |  
0803 90 10 | – –  fraîches | 132 €/1 000 kg/net | —0803 90 10 | – –  Čerstvé | 132 €/1 000 kg/net | —
0803 90 90 | – –  sèches | 16 | —0803 90 90 | – –  Sušené | 16 | —
0804 | Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs |   |  0804 | Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené |   |  
0804 10 00 | –  Dattes | 7,7 | —0804 10 00 | –  Datle | 7,7 | —
0804 20 | –  Figues |   |  0804 20 | –  Fíky |   |  
0804 20 10 | – –  fraîches | 5,6 | —0804 20 10 | – –  Čerstvé | 5,6 | —
0804 20 90 | – –  sèches | 8 | —0804 20 90 | – –  Sušené | 8 | —
0804 30 00 | –  Ananas | 5,8 | —0804 30 00 | –  Ananas | 5,8 | —
0804 40 00 | –  Avocats |  (46) | —0804 40 00 | –  Avokáda |  (46) | —
0804 50 00 | –  Goyaves, mangues et mangoustans | exemption | —0804 50 00 | –  Kvajávy, manga a mangostany | bez | —
0805 | Agrumes, frais ou secs |   |  0805 | Citrusové plody, čerstvé nebo sušené |   |  
0805 10 | –  Oranges |   |  0805 10 | –  Pomeranče |   |  
0805 10 20 | – –  Oranges douces, fraîches |  (36) | —0805 10 20 | – –  Sladké, čerstvé |  (36) | —
0805 10 80 | – –  autres |  (47) | —0805 10 80 | – –  Ostatní |  (47) | —
0805 20 | –  Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes |   |  0805 20 | –  Mandarinky (včetně tangerine a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy |   |  
0805 20 10 | – –  Clémentines |  (36) | —0805 20 10 | – –  Klementinky |  (36) | —
0805 20 30 | – –  Monreales et satsumas |  (36) | —0805 20 30 | – –  Monreale a satsuma |  (36) | —
0805 20 50 | – –  Mandarines et wilkings |  (36) | —0805 20 50 | – –  Mandarinky a wilkingy |  (36) | —
0805 20 70 | – –  Tangerines |  (36) | —0805 20 70 | – –  Tangerine |  (36) | —
0805 20 90 | – –  autres |  (36) | —0805 20 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0805 40 00 | –  Pamplemousses et pomelos |  (48) | —0805 40 00 | –  Grapefruity, včetně pomel |  (48) | —
0805 50 | –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |   |  0805 50 | –  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |   |  
0805 50 10 | – –  Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |  (36) | —0805 50 10 | – –  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) |  (36) | —
0805 50 90 | – –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | —0805 50 90 | – –  Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | —
0805 90 00 | –  autres | 12,8 | —0805 90 00 | –  Ostatní | 12,8 | —
0806 | Raisins, frais ou secs |   |  0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené |   |  
0806 10 | –  frais |   |  0806 10 | –  Čerstvé |   |  
0806 10 10 | – –  de table |  (36) | —0806 10 10 | – –  Stolní hrozny |  (36) | —
0806 10 90 | – –  autres |  (49) | —0806 10 90 | – –  Ostatní |  (49) | —
0806 20 | –  secs |   |  0806 20 | –  Sušené |   |  
0806 20 10 | – –  Raisins de Corinthe | 2,4 | —0806 20 10 | – –  Korintky | 2,4 | —
0806 20 30 | – –  Sultanines | 2,4 | —0806 20 30 | – –  Sultánky | 2,4 | —
0806 20 90 | – –  autres | 2,4 | —0806 20 90 | – –  Ostatní | 2,4 | —
0807 | Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais |   |  0807 | Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé |   |  
  | –  Melons (y compris les pastèques) |   |    | –  Melouny (včetně melounů vodních) |   |  
0807 11 00 | – –  Pastèques | 8,8 | —0807 11 00 | – –  Melouny vodní | 8,8 | —
0807 19 00 | – –  autres | 8,8 | —0807 19 00 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0807 20 00 | –  Papayes | exemption | —0807 20 00 | –  Papáje | bez | —
0808 | Pommes, poires et coings, frais |   |  0808 | Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé |   |  
0808 10 | –  Pommes |   |  0808 10 | –  Jablka |   |  
0808 10 10 | – –  Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —0808 10 10 | – –  Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —
0808 10 80 | – –  autres |  (36) | —0808 10 80 | – –  Ostatní |  (36) | —
0808 30 | –  Poires |   |  0808 30 | –  Hrušky |   |  
0808 30 10 | – –  Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —0808 30 10 | – –  Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —
0808 30 90 | – –  autres |  (36) | —0808 30 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0808 40 00 | –  Coings | 7,2 | —0808 40 00 | –  Kdoule | 7,2 | —
0809 | Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais |   |  0809 | Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé |   |  
0809 10 00 | –  Abricots |  (36) | —0809 10 00 | –  Meruňky |  (36) | —
  | –  Cerises |   |    | –  Třešně a višně |   |  
0809 21 00 | – –  Cerises acides (Prunus cerasus) |  (36) | —0809 21 00 | – –  Višeň obecná (Prunus cerasus) |  (36) | —
0809 29 00 | – –  autres |  (36) | —0809 29 00 | – –  Ostatní |  (36) | —
0809 30 | –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines |   |  0809 30 | –  Broskve, včetně nektarinek |   |  
0809 30 10 | – –  Brugnons et nectarines |  (36) | —0809 30 10 | – –  Nektarinky |  (36) | —
0809 30 90 | – –  autres |  (36) | —0809 30 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0809 40 | –  Prunes et prunelles |   |  0809 40 | –  Švestky a trnky |   |  
0809 40 05 | – –  Prunes |  (36) | —0809 40 05 | – –  Švestky |  (36) | —
0809 40 90 | – –  Prunelles | 12 | —0809 40 90 | – –  Trnky | 12 | —
0810 | Autres fruits frais |   |  0810 | Ostatní ovoce, čerstvé |   |  
0810 10 00 | –  Fraises |  (50) | —0810 10 00 | –  Jahody |  (50) | —
0810 20 | –  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |   |  0810 20 | –  Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny |   |  
0810 20 10 | – –  Framboises | 8,8 | —0810 20 10 | – –  Maliny | 8,8 | —
0810 20 90 | – –  autres | 9,6 | —0810 20 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 30 | –  Groseilles à grappes ou à maquereau |   |  0810 30 | –  Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt |   |  
0810 30 10 | – –  Groseilles à grappes noires (cassis) | 8,8 | —0810 30 10 | – –  Černý rybíz | 8,8 | —
0810 30 30 | – –  Groseilles à grappes rouges | 8,8 | —0810 30 30 | – –  Červený rybíz | 8,8 | —
0810 30 90 | – –  autres | 9,6 | —0810 30 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 40 | –  Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium |   |  0810 40 | –  Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium |   |  
0810 40 10 | – –  Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) | exemption | —0810 40 10 | – –  Brusinky druhu Vaccinium vitis-idaea | bez | —
0810 40 30 | – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) | 3,2 | —0810 40 30 | – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtillus | 3,2 | —
0810 40 50 | – –  Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum | 3,2 | —0810 40 50 | – –  Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum | 3,2 | —
0810 40 90 | – –  autres | 9,6 | —0810 40 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 50 00 | –  Kiwis |  (51) | —0810 50 00 | –  Kiwi |  (51) | —
0810 60 00 | –  Durians | 8,8 | —0810 60 00 | –  Duriany | 8,8 | —
0810 70 00 | –  Kakis (Plaquemines) | 8,8 | —0810 70 00 | –  Tomely | 8,8 | —
0810 90 | –  autres |   |  0810 90 | –  Ostatní |   |  
0810 90 20 | – –  Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas | exemption | —0810 90 20 | – –  Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya | bez | —
0810 90 75 | – –  autres | 8,8 | —0810 90 75 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0811 | Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |   |  0811 | Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 10 | –  Fraises |   |  0811 10 | –  Jahody |   |  
  | – –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 10 11 | – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 10 11 | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
0811 10 19 | – – –  autres | 20,8 | —0811 10 19 | – – –  Ostatní | 20,8 | —
0811 10 90 | – –  autres | 14,4 | —0811 10 90 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 20 | –  Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau |   |  0811 20 | –  Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt |   |  
  | – –  additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 20 11 | – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 20 11 | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
0811 20 19 | – – –  autres | 20,8 | —0811 20 19 | – – –  Ostatní | 20,8 | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0811 20 31 | – – –  Framboises | 14,4 | —0811 20 31 | – – –  Maliny | 14,4 | —
0811 20 39 | – – –  Groseilles à grappes noires (cassis) | 14,4 | —0811 20 39 | – – –  Černý rybíz | 14,4 | —
0811 20 51 | – – –  Groseilles à grappes rouges | 12 | —0811 20 51 | – – –  Červený rybíz | 12 | —
0811 20 59 | – – –  Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises | 12 | —0811 20 59 | – – –  Ostružiny a moruše | 12 | —
0811 20 90 | – – –  autres | 14,4 | —0811 20 90 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 90 | –  autres |   |  0811 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
  | – – –  d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids |   |    | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních |   |  
0811 90 11 | – – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux | 13 + 5,3 €/100 kg/net | —0811 90 11 | – – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 13 + 5,3 €/100 kg/net | —
0811 90 19 | – – – –  autres | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 90 19 | – – – –  Ostatní | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0811 90 31 | – – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux | 13 | —0811 90 31 | – – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 13 | —
0811 90 39 | – – – –  autres | 20,8 | —0811 90 39 | – – – –  Ostatní | 20,8 | —
  | – –  autres |   |    | – –  Ostatní |   |  
0811 90 50 | – – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) | 12 | —0811 90 50 | – – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtillus | 12 | —
0811 90 70 | – – –  Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium | 3,2 | —0811 90 70 | – – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium | 3,2 | —
  | – – –  Cerises |   |    | – – –  Třešně a višně |   |  
0811 90 75 | – – – –  Cerises acides (Prunus cerasus) | 14,4 | —0811 90 75 | – – – –  Višeň obecná (Prunus cerasus) | 14,4 | —
0811 90 80 | – – – –  autres | 14,4 | —0811 90 80 | – – – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 90 85 | – – –  Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux | 9 | —0811 90 85 | – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 9 | —
0811 90 95 | – – –  autres | 14,4 | —0811 90 95 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0812 | Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état |   |  0812 | Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání |   |  
0812 10 00 | –  Cerises | 8,8 | —0812 10 00 | –  Třešně a višně | 8,8 | —
0812 90 | –  autres |   |  0812 90 | –  Ostatní |   |  
0812 90 25 | – –  Abricots; oranges | 12,8 | —0812 90 25 | – –  Meruňky; pomeranče | 12,8 | —
0812 90 30 | – –  Papayes | 2,3 | —0812 90 30 | – –  Papáje | 2,3 | —
0812 90 40 | – –  Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) | 6,4 | —0812 90 40 | – –  Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | 6,4 | —
0812 90 70 | – –  Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales | 5,5 | —0812 90 70 | – –  Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya a tropické ořechy | 5,5 | —
0812 90 98 | – –  autres | 8,8 | —0812 90 98 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0813 | Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre |   |  0813 | Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly |   |  
0813 10 00 | –  Abricots | 5,6 | —0813 10 00 | –  Meruňky | 5,6 | —
0813 20 00 | –  Pruneaux | 9,6 | —0813 20 00 | –  Švestky | 9,6 | —
0813 30 00 | –  Pommes | 3,2 | —0813 30 00 | –  Jablka | 3,2 | —
0813 40 | –  autres fruits |   |  0813 40 | –  Ostatní ovoce |   |  
0813 40 10 | – –  Pêches, y compris les brugnons et nectarines | 5,6 | —0813 40 10 | – –  Broskve, včetně nektarinek | 5,6 | —
0813 40 30 | – –  Poires | 6,4 | —0813 40 30 | – –  Hrušky | 6,4 | —
0813 40 50 | – –  Papayes | 2 | —0813 40 50 | – –  Papáje | 2 | —
0813 40 65 | – –  Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas | exemption | —0813 40 65 | – –  Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya | bez | —
0813 40 95 | – –  autres | 2,4 | —0813 40 95 | – –  Ostatní | 2,4 | —
0813 50 | –  Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre |   |  0813 50 | –  Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly |   |  
  | – –  Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 |   |    | – –  Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806 |   |  
  | – – –  sans pruneaux |   |    | – – –  Bez švestek |   |  
0813 50 12 | – – – –  de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas | 4 | —0813 50 12 | – – – –  Z papájí, tamarind, jablek kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenek, karambol a pitahaya | 4 | —
0813 50 15 | – – – –  autres | 6,4 | —0813 50 15 | – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0813 50 19 | – – –  avec pruneaux | 9,6 | —0813 50 19 | – – –  Se švestkami | 9,6 | —
  | – –  Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 |   |    | – –  Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802 |   |  
0813 50 31 | – – –  de fruits à coques tropicaux | 4 | —0813 50 31 | – – –  Z tropických ořechů | 4 | —
0813 50 39 | – – –  autres | 6,4 | —0813 50 39 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
  | – –  autres mélanges |   |    | – –  Ostatní směsi |   |  
0813 50 91 | – – –  sans pruneaux ni figues | 8 | —0813 50 91 | – – –  Bez švestek nebo fíků | 8 | —
0813 50 99 | – – –  autres | 9,6 | —0813 50 99 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0814 00 00 | Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | 1,6 | —0814 00 00 | Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích | 1,6 | —
CHAPITRE 9KAPITOLA 9
CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICESKÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ
NotesPoznámky
1. | Les mélanges entre eux des produits des nos 0904 à 0910 sont à classer comme suit: | a) | les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position; | b) | les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le no 0910. | Le fait que les produits des nos 0904 à 0910 [y compris les mélanges visés aux points a) ou b) ci-dessus] sont additionnés à d'autres substances n'affecte pas leur classement, pour autant que les mélanges ainsi obtenus gardent le caractère essentiel des produits visés dans chacune de ces positions. Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent chapitre; ils relèvent du no 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.1. | Směsi produktů čísel 0904 až 0910 se zařazují takto: | a) | směsi dvou nebo více produktů téhož čísla se zařazují do tohoto čísla; | b) | směsi dvou nebo více produktů patřících do různých čísel se zařazují do čísla 0910. | Přísada jiných látek k produktům čísel 0904 až 0910 (nebo ke směsím uvedeným v odstavci a) nebo b) výše) nemá vliv na jejich zařazení za předpokladu, že si takto vzniklé směsi zachovají podstatný charakter zboží těchto čísel. V opačném případě tyto směsi nepatří do této kapitoly; jde-li o kořenicí směsi nebo o směsi přísad pro ochucení, zařazují se do čísla 2103.
2. | Le présent chapitre ne comprend pas le poivre dit «de cubèbe» (Piper cubeba) ni les autres produits du no 1211.2. | Do této kapitoly nepatří pepř kubebový (Piper cubeba) ani jiné produkty čísla 1211.
Note complémentaireDoplňková poznámka
1. | Le droit applicable aux mélanges visés à la note 1, point a), ci-dessus est celui qui est applicable au composant passible du droit le plus élevé.1. | U směsí uvedených v poznámce 1 písm. a) se použije celní sazba pro složku s nejvyšším clem.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |   |  0901 | Káva, též pražená nebo bez kofeinu; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy |   |  
  | –  Café non torréfié |   |    | –  Nepražená káva |   |  
0901 11 00 | – –  non décaféiné | exemption | —0901 11 00 | – –  S kofeinem | bez | —
0901 12 00 | – –  décaféiné | 8,3 | —0901 12 00 | – –  Bez kofeinu | 8,3 | —
  | –  Café torréfié |   |    | –  Pražená káva |   |  
0901 21 00 | – –  non décaféiné | 7,5 | —0901 21 00 | – –  S kofeinem | 7,5 | —
0901 22 00 | – –  décaféiné | 9 | —0901 22 00 | – –  Bez kofeinu | 9 | —
0901 90 | –  autres |   |  0901 90 | –  Ostatní |   |  
0901 90 10 | – –  Coques et pellicules de café | exemption | —0901 90 10 | – –  Kávové slupky a pulpy | bez | —
0901 90 90 | – –  Succédanés du café contenant du café | 11,5 | —0901 90 90 | – –  Kávové náhražky obsahující kávu | 11,5 | —
0902 | Thé, même aromatisé |   |  0902 | Čaj, též aromatizovaný |   |  
0902 10 00 | –  Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg | 3,2 | —0902 10 00 | –  Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg | 3,2 | —
0902 20 00 | –  Thé vert (non fermenté) présenté autrement | exemption | —0902 20 00 | –  Ostatní zelený čaj (nefermentovaný) | bez | —
0902 30 00 | –  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg | exemption | —0902 30 00 | –  Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg | bez | —
0902 40 00 | –  Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement | exemption | —0902 40 00 | –  Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čaj | bez | —
0903 00 00 | Maté | exemption | —0903 00 00 | Maté | bez | —
0904 | Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés |   |  0904 | Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta |   |  
  | –  Poivre |   |    | –  Pepř |   |  
0904 11 00 | – –  non broyé ni pulvérisé | exemption | —0904 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0904 12 00 | – –  broyé ou pulvérisé | 4 | —0904 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | 4 | —
  | –  Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |   |    | –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta |   |  
0904 21 | – –  séchés, non broyés ni pulvérisés |   |  0904 21 | – –  Sušené, nedrcené ani nemleté |   |  
0904 21 10 | – – –  Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) | 9,6 | —0904 21 10 | – – –  Sladká paprika (Capsicum annuum) | 9,6 | —
0904 21 90 | – – –  autres | exemption | —0904 21 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0904 22 00 | – –  broyés ou pulvérisés | 5 | —0904 22 00 | – –  Drcené nebo mleté | 5 | —
0905 | Vanille |   |  0905 | Vanilka |   |  
0905 10 00 | –  non broyée ni pulvérisée | 6 | —0905 10 00 | –  Nedrcená ani nemletá | 6 | —
0905 20 00 | –  broyée ou pulvérisée | 6 | —0905 20 00 | –  Drcená nebo mletá | 6 | —
0906 | Cannelle et fleurs de cannelier |   |  0906 | Skořice a květy skořicovníku |   |  
  | –  non broyées ni pulvérisées |   |    | –  Nedrcené ani nemleté |   |  
0906 11 00 | – –  Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) | exemption | —0906 11 00 | – –  Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume) | bez | —
0906 19 00 | – –  autres | exemption | —0906 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
0906 20 00 | –  broyées ou pulvérisées | exemption | —0906 20 00 | –  Drcené nebo mleté | bez | —
0907 | Girofles (antofles, clous et griffes) |   |  0907 | Hřebíček (celé plody, květy a stopky) |   |  
0907 10 00 | –  non broyées ni pulvérisées | 8 | —0907 10 00 | –  Nedrcený ani nemletý | 8 | —
0907 20 00 | –  broyées ou pulvérisées | 8 | —0907 20 00 | –  Drcený nebo mletý | 8 | —
0908 | Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |   |  0908 | Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom |   |  
  | –  Noix muscades |   |    | –  Muškátový oříšek |   |  
0908 11 00 | – –  non broyées ni pulvérisées | exemption | —0908 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0908 12 00 | – –  broyées ou pulvérisées | exemption | —0908 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
  | –  Macis |   |    | –  Muškátový květ |   |  
0908 21 00 | – –  non broyés ni pulvérisés | exemption | —0908 21 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0908 22 00 | – –  broyés ou pulvérisés | exemption | —0908 22 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
  | –  Amomes et cardamomes |   |    | –  Kardamom |   |  
0908 31 00 | – –  non broyés ni pulvérisés | exemption | —0908 31 00 | – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0908 32 00 | – –  broyés ou pulvérisés | exemption | —0908 32 00 | – –  Drcené nebo mleté | bez | —
0909 | Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |   |  0909 | Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky |   |  
  | –  Graines de coriandre |   |    | –  Semena koriandru |   |  
0909 21 00 | – –  non broyées ni pulvérisées | exemption | —0909 21 00 | – –  Nedrcená ani nemletá | bez | —
0909 22 00 | – –  broyées ou pulvérisées | exemption | —0909 22 00 | – –  Drcená nebo mletá | bez | —
  | –  Graines de cumin |   |    | –  Semena kmínu |   |  
0909 31 00 | – –  non broyées ni pulvérisées | exemption | —0909 31 00 | – –  Nedrcená ani nemletá | bez | —
0909 32 00 | – –  broyées ou pulvérisées | exemption | —0909 32 00 | – –  Drcená nebo mletá | bez | —
  | –  Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil; baies de genièvre |   |    | –  Semena anýzu, badyánu, kořenného kmínu nebo fenyklu; jalovcové bobulky |   |  
0909 61 00 | – –  non broyées ni pulvérisées | exemption | —0909 61 00 | – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0909 62 00 | – –  broyées ou pulvérisées | exemption | —0909 62 00 | – –  Drcené nebo mleté | bez | —
0910 | Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |   |  0910 | Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření |   |  
  | –  Gingembre |   |    | –  Zázvor |   |  
0910 11 00 | – –  non broyé ni pulvérisé | exemption | —0910 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0910 12 00 | – –  broyé ou pulvérisé | exemption | —0910 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
0910 20 | –  Safran |   |  0910 20 | –  Šafrán |   |  
0910 20 10 | – –  non broyé ni pulvérisé | exemption | —0910 20 10 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0910 20 90 | – –  broyé ou pulvérisé | 8,5 | —0910 20 90 | – –  Drcený nebo mletý | 8,5 | —
0910 30 00 | –  Curcuma | exemption | —0910 30 00 | –  Kurkuma | bez | —
  | –  autres épices |   |    | –  Ostatní koření |   |  
0910 91 | – –  Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre |   |  0910 91 | – –  Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole |   |  
0910 91 05 | – – –  Curry | exemption | —0910 91 05 | – – –  Kari | bez | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0910 91 10 | – – – –  non broyés ni pulvérisés | exemption | —0910 91 10 | – – – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0910 91 90 | – – – –  broyés ou pulvérisés | 12,5 | —0910 91 90 | – – – –  Drcené nebo mleté | 12,5 | —
0910 99 | – –  autres |   |  0910 99 | – –  Ostatní |   |  
0910 99 10 | – – –  Graines de fenugrec | exemption | —0910 99 10 | – – –  Semena pískavice | bez | —
  | – – –  Thym |   |    | – – –  Tymián |   |  
  | – – – –  non broyé ni pulvérisé |   |    | – – – –  Nedrcený ani nemletý |   |  
0910 99 31 | – – – – –  Serpolet (Thymus serpyllum L.) | exemption | —0910 99 31 | – – – – –  Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum L.) | bez | —
0910 99 33 | – – – – –  autre | 7 | —0910 99 33 | – – – – –  Ostatní | 7 | —
0910 99 39 | – – – –  broyé ou pulvérisé | 8,5 | —0910 99 39 | – – – –  Drcený nebo mletý | 8,5 | —
0910 99 50 | – – –  Feuilles de laurier | 7 | —0910 99 50 | – – –  Bobkový list | 7 | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0910 99 91 | – – – –  non broyées ni pulvérisées | exemption | —0910 99 91 | – – – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0910 99 99 | – – – –  broyées ou pulvérisées | 12,5 | —0910 99 99 | – – – –  Drcené nebo mleté | 12,5 | —
CHAPITRE 10KAPITOLA 10
CÉRÉALESOBILOVINY
NotesPoznámky
1. | A) | Les produits mentionnés dans les libellés de positions du présent chapitre ne relèvent de ces positions que si les grains sont présents, même en épis ou sur tiges. | B) | Le présent chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autrement travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en brisures reste compris dans le no 1006.1. | A. | Produkty uvedené v číslech této kapitoly se zařazují do těchto čísel, pouze obsahují-li zrna, též v klasech nebo na stéblech. | B. | Do této kapitoly nepatří vyloupaná nebo jinak zpracovaná zrna. Avšak rýže, loupaná, celoomletá, leštěná, hlazená, předpařená, nebo zlomková zůstává v čísle 1006.
2. | Le no 1005 ne comprend pas le maïs doux (chapitre 7).2. | Do čísla 1005 nepatří kukuřice cukrová (kapitola 7).
Note de sous-positionPoznámka k položce
1. | On considère comme «froment (blé) dur» le froment de l'espèce Triticum durum et les hybrides dérivés du croisement interspécifique du Triticum durum qui présentent le même nombre (28) de chromosomes que celui-ci.1. | Výrazem „pšenice tvrdá“ se rozumí pšenice druhu Triticum durum a hybridy odvozené z mezidruhového křížení Triticum durum, které mají stejný počet (28) chromozomů jako tento druh.
Notes complémentairesDoplňkové poznámky
1. | Sont considérés comme: | a) | «riz à grains ronds», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 et 1006 30 92, le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2; | b) | «riz à grains moyens», au sens des sous-positions 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 et 1006 30 94, le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3; | c) | «riz à grains longs», au sens des sous-positions 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm; | d) | «riz paddy», au sens des sous-positions 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 et 1006 10 98, le riz muni de sa balle après battage; | e) | «riz décortiqué», au sens des sous-positions 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 et 1006 20 98, le riz dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riz sbramato»; | f) | «riz semi-blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 et 1006 30 48, le riz dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; | g) | «riz blanchi», au sens des sous-positions 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 et 1006 30 98, le riz dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et du riz à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum; | h) | «brisures», au sens du no 1006 40, les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.1. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „kulatozrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 a 1006 30 92 rýže, jejíž délka zrna nepřesahuje 5,2 mm a poměr délka/šířka je nižší než 2; | b) | „střednězrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 rýže, jejíž délka zrna převyšuje 5,2 mm, avšak nepřesahuje 6 mm, a poměr délka/šířka je nižší než 3; | c) | „dlouhozrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 rýže, jejíž délka zrna převyšuje 6,0 mm; | d) | „neloupanou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 a 1006 10 98 rýže, jež si po vymlácení uchovala plevy; | e) | „loupanou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 a 1006 20 98 rýže zbavená pouze plev. Patří sem zejména rýže označované obchodními názvy „hnědá rýže“, „rýže cargo“, „rýže loonzain“ a „rýže sbramato“; | f) | „poloomletou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 rýže zbavená plev, části klíčku a zcela nebo částečně vnějších, nikoliv však vnitřních vrstev oplodí; | g) | „celoomletou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 a 1006 30 98 rýže, z níž byly odstraněny plevy, všechny vnější i vnitřní vrstvy oplodí, celý klíček v případě dlouhozrnné a střednězrnné rýže a alespoň jeho část v případě kulatozrnné rýže, ale u níž mohou ještě zůstat podélné bílé proužky, avšak nejvýše na 10 % zrn; | h) | „zlomkovou rýží“ ve smyslu položky 1006 40 zlomky zrn, jejichž délka nepřesahuje tři čtvrtiny průměrné délky celého zrna.
2. | Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant: | a) | pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; | b) | pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.2. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije celní sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije celní sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1001 | Froment (blé) et méteil |   |  1001 | Pšenice a sourež |   |  
  | –  Froment (blé) dur |   |    | –  Pšenice tvrdá |   |  
1001 11 00 | – –  de semence | 148 €/t (53) | —1001 11 00 | – –  Osivo | 148 €/t (53) | —
1001 19 00 | – –  autres | 148 €/t (10)  (53) | —1001 19 00 | – –  Ostatní | 148 €/t (10)  (53) | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1001 91 | – –  de semence |   |  1001 91 | – –  Osivo |   |  
1001 91 10 | – – –  Épeautre (32) | 12,8 | —1001 91 10 | – – –  Špalda (32) | 12,8 | —
1001 91 20 | – – –  Froment (blé) tendre et méteil | 95 €/t (53) | —1001 91 20 | – – –  Obyčejné pšenice a sourži | 95 €/t (53) | —
1001 91 90 | – – –  autres | 95 €/t | —1001 91 90 | – – –  Ostatní | 95 €/t | —
1001 99 00 | – –  autres | 95 €/t (10)  (53) | —1001 99 00 | – –  Ostatní | 95 €/t (10)  (53) | —
1002 | Seigle |   |  1002 | Žito |   |  
1002 10 00 | –  de semence | 93 €/t (53) | —1002 10 00 | –  Osivo | 93 €/t (53) | —
1002 90 00 | –  autres | 93 €/t (53) | —1002 90 00 | –  Ostatní | 93 €/t (53) | —
1003 | Orge |   |  1003 | Ječmen |   |  
1003 10 00 | –  de semence | 93 €/t (10) | —1003 10 00 | –  Osivo | 93 €/t (10) | —
1003 90 00 | –  autres | 93 €/t (10) | —1003 90 00 | –  Ostatní | 93 €/t (10) | —
1004 | Avoine |   |  1004 | Oves |   |  
1004 10 00 | –  de semence | 89 €/t | —1004 10 00 | –  Osivo | 89 €/t | —
1004 90 00 | –  autres | 89 €/t | —1004 90 00 | –  Ostatní | 89 €/t | —
1005 | Maïs |   |  1005 | Kukuřice |   |  
1005 10 | –  de semence |   |  1005 10 | –  Osivo |   |  
  | – –  hybride (32) |   |    | – –  Hybridní (32) |   |  
1005 10 13 | – – –  hybride trois voies | exemption | —1005 10 13 | – – –  Třikrát křížená | bez | —
1005 10 15 | – – –  hybride simple | exemption | —1005 10 15 | – – –  Jednoduché hybridy | bez | —
1005 10 18 | – – –  autre | exemption | —1005 10 18 | – – –  Ostatní | bez | —
1005 10 90 | – –  autre | 94 €/t (10)  (53) | —1005 10 90 | – –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1005 90 00 | –  autres | 94 €/t (10)  (53) | —1005 90 00 | –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1006 | Riz |   |  1006 | Rýže |   |  
1006 10 | –  Riz en paille (riz paddy) |   |  1006 10 | –  Rýže v plevách (neloupaná nebo surová) |   |  
1006 10 10 | – –  destiné à l'ensemencement (32) | 7,7 | —1006 10 10 | – –  K setí (32) | 7,7 | —
  | – –  autre |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  étuvé |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 10 21 | – – – –  à grains ronds | 211 €/t (10) | —1006 10 21 | – – – –  Kulatozrnná | 211 €/t (10) | —
1006 10 23 | – – – –  à grains moyens | 211 €/t (10) | —1006 10 23 | – – – –  Střednězrnná | 211 €/t (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 10 25 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 25 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 211 €/t (10) | —
1006 10 27 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 27 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 211 €/t (10) | —
  | – – –  autre |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 10 92 | – – – –  à grains ronds | 211 €/t (10) | —1006 10 92 | – – – –  Kulatozrnná | 211 €/t (10) | —
1006 10 94 | – – – –  à grains moyens | 211 €/t (10) | —1006 10 94 | – – – –  Střednězrnná | 211 €/t (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 10 96 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 96 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 211 €/t (10) | —
1006 10 98 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 98 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 211 €/t (10) | —
1006 20 | –  Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) |   |  1006 20 | –  Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) |   |  
  | – –  étuvé |   |    | – –  Předpařená |   |  
1006 20 11 | – – –  à grains ronds | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 11 | – – –  Kulatozrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 13 | – – –  à grains moyens | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 13 | – – –  Střednězrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  à grains longs |   |    | – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 20 15 | – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 15 | – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 17 | – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 17 | – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – –  autre |   |    | – –  Ostatní |   |  
1006 20 92 | – – –  à grains ronds | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 92 | – – –  Kulatozrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 94 | – – –  à grains moyens | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 94 | – – –  Střednězrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  à grains longs |   |    | – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 20 96 | – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 96 | – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 98 | – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 98 | – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 30 | –  Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé |   |  1006 30 | –  Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená |   |  
  | – –  Riz semi-blanchi |   |    | – –  Poloomletá rýže |   |  
  | – – –  étuvé |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 30 21 | – – – –  à grains ronds | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 21 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 23 | – – – –  à grains moyens | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 23 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 25 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 25 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 27 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 27 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  autre |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 30 42 | – – – –  à grains ronds | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 42 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 44 | – – – –  à grains moyens | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 44 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 46 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 46 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 48 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 48 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – –  Riz blanchi |   |    | – –  Celoomletá rýže |   |  
  | – – –  étuvé |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 30 61 | – – – –  à grains ronds | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 61 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 63 | – – – –  à grains moyens | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 63 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 65 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 65 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 67 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 67 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  autre |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 30 92 | – – – –  à grains ronds | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 92 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 94 | – – – –  à grains moyens | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 94 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  à grains longs |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 96 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 96 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 98 | – – – – –  présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 98 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 40 00 | –  Riz en brisures | 128 €/t (10) | —1006 40 00 | –  Zlomková rýže | 128 €/t (10) | —
1007 | Sorgho à grains |   |  1007 | Zrna čiroku |   |  
1007 10 | –  de semence |   |  1007 10 | –  Osivo |   |  
1007 10 10 | – –  hybride, destiné à l'ensemencement (32) | 6,4 | —1007 10 10 | – –  Hybridy k setí (32) | 6,4 | —
1007 10 90 | – –  autre | 94 €/t (10)  (53) | —1007 10 90 | – –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1007 90 00 | –  autres | 94 €/t (10)  (53) | —1007 90 00 | –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |   |  1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny |   |  
1008 10 00 | –  Sarrasin | 37 €/t | —1008 10 00 | –  Pohanka | 37 €/t | —
  | –  Millet |   |    | –  Proso |   |  
1008 21 00 | – –  de semence | 56 €/t (10) | —1008 21 00 | – –  Osivo | 56 €/t (10) | —
1008 29 00 | – –  autres | 56 €/t (10) | —1008 29 00 | – –  Ostatní | 56 €/t (10) | —
1008 30 00 | –  Alpiste | exemption | —1008 30 00 | –  Lesknice kanárská | bez | —
1008 40 00 | –  Fonio (Digitaria spp.) | 37 €/t | —1008 40 00 | –  Rosičky (Digitaria spp.) | 37 €/t | —
1008 50 00 | –  Quinoa (Chenopodium quinoa) | 37 €/t | —1008 50 00 | –  Merlík chilský (Chenopodium quinoa) | 37 €/t | —
1008 60 00 | –  Triticale | 93 €/t | —1008 60 00 | –  Tritikale | 93 €/t | —
1008 90 00 | –  autres céréales | 37 €/t | —1008 90 00 | –  Ostatní obiloviny | 37 €/t | —
CHAPITRE 11KAPITOLA 11
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENTMLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK
NotesPoznámky
1. | Sont exclus du présent chapitre: | a) | les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas); | b) | les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901; | c) | les corn-flakes et autres produits du no 1904; | d) | les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005; | e) | les produits pharmaceutiques (chapitre 30); | f) | les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | pražený slad připravený jako kávová náhražka (čísla 0901 nebo 2101); | b) | upravená mouka, krupice, krupička nebo škroby čísla 1901; | c) | pražené kukuřičné vločky a jiné výrobky čísla 1904; | d) | upravená nebo konzervovaná zelenina čísel 2001, 2004 nebo 2005; | e) | farmaceutické výrobky (kapitola 30) nebo | f) | škroby, které mají charakter voňavkářských, kosmetických nebo toaletních přípravků (kapitola 33).
2. | A) | Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec: | a) | une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2; | b) | une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3. | Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104. | B) | Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. | Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104. | Nature de la céréale | Teneur en amidon | Teneur en cendres | Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de |   |   |   | 315 micromètres (microns) | 500 micromètres (microns) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Froment et seigle | 45 % | 2,5 % | 80 % | — | Orge | 45 % | 3 % | 80 % | — | Avoine | 45 % | 5 % | 80 % | — | Maïs et sorgho à grains | 45 % | 2 % | — | 90 % | Riz | 45 % | 1,6 % | 80 % | — | Sarrasin | 45 % | 4 % | 80 % | — | Autres céréales | 45 % | 2 % | 50 % | —2. | A) | Mlýnské výrobky z obilovin, uvedených níže v tabulce, patří do této kapitoly, mají-li, vztaženo na hmotnost sušiny: | a) | obsah škrobu (určený modifikovanou Ewersovou polarimetrickou metodou) převyšující údaje uvedené ve sloupci 2 a | b) | obsah popela (po odečtení přidaných minerálních látek) nepřesahující údaje uvedené ve sloupci 3. | Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísla 2302. Avšak obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené, patří vždy do čísla 1104. | B) | Výrobky, které podle výše uvedených ustanovení patří do této kapitoly, se zařadí do čísel 1101 nebo 1102, jestliže množství výrobku vyjádřené v procentech hmotnostních, propadlé kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů stanovené ve sloupcích 4 nebo 5, není nižší než množství uvedené pro příslušný druh obilovin. | Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísel 1103 nebo 1104. | Obilovina | Obsah škrobu | Obsah popela | Množství propadlé sítem o velikosti otvorů |   |   |   | 315 mikrometrů (mikronů) | 500 mikrometrů (mikronů) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Pšenice a žito | 45 % | 2,5 % | 80 % | — | Ječmen | 45 % | 3 % | 80 % | — | Oves | 45 % | 5 % | 80 % | — | Kukuřice a čirok | 45 % | 2 % | — | 90 % | Rýže | 45 % | 1,6 % | 80 % | — | Pohanka | 45 % | 4 % | 80 % | — | Ostatní obiloviny | 45 % | 2 % | 50 % | —
3. | Au sens du no 1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: | a) | les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; | b) | les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.3. | Pro účely čísla 1103 se výrazy „krupice“ a „krupička“ rozumějí výrobky získané dělením obilných zrn, u kterých: | a) | v případě kukuřičných výrobků alespoň 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 2 mm; | b) | v případě ostatních obilných výrobků alespoň 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 1,25 mm.
Notes complémentairesDoplňkové poznámky
1. | Le droit applicable aux mélanges relevant du présent chapitre est le suivant: | a) | pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % en poids du mélange, le droit applicable est celui qui est applicable à ce composant; | b) | pour les autres mélanges, le droit applicable est le droit qui est applicable au composant soumis à l'imposition la plus élevée.1. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije celní sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije celní sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
2. | Au sens du no 1106, on considère comme «farines», «semoules» et «poudres» les produits, autres que la noix de coco, râpée et desséchée, obtenus par mouture ou par un autre procédé de fragmentation des légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 ou des produits repris au chapitre 8, et qui répondent à la condition correspondante suivante: | a) | les légumes à cosse secs, le sagou, les racines, les tubercules et les produits repris au chapitre 8 (à l'exception des fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802) doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids; | b) | les fruits à coques relevant des nos 0801 et 0802 doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2,5 millimètres dans la proportion d'au moins 50 % en poids.2. | Pro účely čísla 1106 se výrazy „mouka“, „krupice“ a „prášek“ rozumějí výrobky (jiné než drcené sušené kokosové ořechy) získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo z produktů kapitoly 8, u kterých: | a) | v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (kromě ořechů čísel 0801 a 0802) nejméně 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm; | b) | v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1101 00 | Farines de froment (blé) ou de méteil |   |  1101 00 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži |   |  
  | –  de froment (blé) |   |    | –  Pšeničná mouka |   |  
1101 00 11 | – –  de froment (blé) dur | 172 €/t | —1101 00 11 | – –  Z pšenice durum | 172 €/t | —
1101 00 15 | – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre | 172 €/t | —1101 00 15 | – –  Z obyčejné pšenice a pšenice špaldy | 172 €/t | —
1101 00 90 | –  de méteil | 172 €/t | —1101 00 90 | –  Mouka ze sourži | 172 €/t | —
1102 | Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil |   |  1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži |   |  
1102 20 | –  Farine de maïs |   |  1102 20 | –  Kukuřičná mouka |   |  
1102 20 10 | – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids | 173 €/t | —1102 20 10 | – –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 173 €/t | —
1102 20 90 | – –  autre | 98 €/t | —1102 20 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1102 90 | –  autres |   |  1102 90 | –  Ostatní |   |  
1102 90 10 | – –  d'orge | 171 €/t | —1102 90 10 | – –  Ječná mouka | 171 €/t | —
1102 90 30 | – –  d'avoine | 164 €/t | —1102 90 30 | – –  Ovesná mouka | 164 €/t | —
1102 90 50 | – –  Farine de riz | 138 €/t | —1102 90 50 | – –  Rýžová mouka | 138 €/t | —
1102 90 70 | – –  Farine de seigle | 168 €/t | —1102 90 70 | – –  Žitná mouka | 168 €/t | —
1102 90 90 | – –  autres | 98 €/t | —1102 90 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 | Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales |   |  1103 | Krupice, krupička a pelety z obilovin |   |  
  | –  Gruaux et semoules |   |    | –  Krupice a krupička |   |  
1103 11 | – –  de froment (blé) |   |  1103 11 | – –  Z pšenice |   |  
1103 11 10 | – – –  de froment (blé) dur | 267 €/t | —1103 11 10 | – – –  Z pšenice durum | 267 €/t | —
1103 11 90 | – – –  de froment (blé) tendre et d'épeautre | 186 €/t | —1103 11 90 | – – –  Z obyčejné pšenice nebo z pšenice špaldy | 186 €/t | —
1103 13 | – –  de maïs |   |  1103 13 | – –  Z kukuřice |   |  
1103 13 10 | – – –  d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids | 173 €/t | —1103 13 10 | – – –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 173 €/t | —
1103 13 90 | – – –  autres | 98 €/t | —1103 13 90 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 19 | – –  d'autres céréales |   |  1103 19 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
1103 19 20 | – – –  de seigle ou d'orge | 171 €/t | —1103 19 20 | – – –  Ze žita nebo z ječmene | 171 €/t | —
1103 19 40 | – – –  d'avoine | 164 €/t | —1103 19 40 | – – –  Z ovsa | 164 €/t | —
1103 19 50 | – – –  de riz | 138 €/t | —1103 19 50 | – – –  Z rýže | 138 €/t | —
1103 19 90 | – – –  autres | 98 €/t | —1103 19 90 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 20 | –  Agglomérés sous forme de pellets |   |  1103 20 | –  Pelety |   |  
1103 20 25 | – –  de seigle ou d'orge | 171 €/t | —1103 20 25 | – –  Ze žita nebo z ječmene | 171 €/t | —
1103 20 30 | – –  d'avoine | 164 €/t | —1103 20 30 | – –  Z ovsa | 164 €/t | —
1103 20 40 | – –  de maïs | 173 €/t | —1103 20 40 | – –  Z kukuřice | 173 €/t | —
1103 20 50 | – –  de riz | 138 €/t | —1103 20 50 | – –  Z rýže | 138 €/t | —
1103 20 60 | – –  de froment (blé) | 175 €/t | —1103 20 60 | – –  Z pšenice | 175 €/t | —
1103 20 90 | – –  autres | 98 €/t | —1103 20 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 | Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |   |  1104 | Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené |   |  
  | –  Grains aplatis ou en flocons |   |    | –  Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách |   |  
1104 12 | – –  d'avoine |   |  1104 12 | – –  Z ovsa |   |  
1104 12 10 | – – –  Grains aplatis | 93 €/t | —1104 12 10 | – – –  Rozválcovaná | 93 €/t | —
1104 12 90 | – – –  Flocons | 182 €/t | —1104 12 90 | – – –  Ve vločkách | 182 €/t | —
1104 19 | – –  d'autres céréales |   |  1104 19 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
1104 19 10 | – – –  de froment (blé) | 175 €/t | —1104 19 10 | – – –  Z pšenice | 175 €/t | —
1104 19 30 | – – –  de seigle | 171 €/t | —1104 19 30 | – – –  Ze žita | 171 €/t | —
1104 19 50 | – – –  de maïs | 173 €/t | —1104 19 50 | – – –  Z kukuřice | 173 €/t | —
  | – – –  d'orge |   |    | – – –  Z ječmene |   |  
1104 19 61 | – – – –  Grains aplatis | 97 €/t | —1104 19 61 | – – – –  Rozválcovaná | 97 €/t | —
1104 19 69 | – – – –  Flocons | 189 €/t | —1104 19 69 | – – – –  Ve vločkách | 189 €/t | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1104 19 91 | – – – –  Flocons de riz | 234 €/t | —1104 19 91 | – – – –  Rýžové vločky | 234 €/t | —
1104 19 99 | – – – –  autres | 173 €/t | —1104 19 99 | – – – –  Ostatní | 173 €/t | —
  | –  autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) |   |    | –  Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) |   |  
1104 22 | – –  d'avoine |   |  1104 22 | – –  Z ovsa |   |  
1104 22 40 | – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 162 €/t | —1104 22 40 | – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 162 €/t | —
1104 22 50 | – – –  perlés | 145 €/t | —1104 22 50 | – – –  Perlovitá | 145 €/t | —
1104 22 95 | – – –  autres | 93 €/t (10) | —1104 22 95 | – – –  Ostatní | 93 €/t (10) | —
1104 23 | – –  de maïs |   |  1104 23 | – –  Z kukuřice |   |  
1104 23 40 | – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés; perlés | 152 €/t | —1104 23 40 | – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná; perlovitá | 152 €/t | —
1104 23 98 | – – –  autres | 98 €/t | —1104 23 98 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 29 | – –  d'autres céréales |   |  1104 29 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
  | – – –  d'orge |   |    | – – –  Z ječmene |   |  
1104 29 04 | – – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 150 €/t | —1104 29 04 | – – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 150 €/t | —
1104 29 05 | – – – –  perlés | 236 €/t | —1104 29 05 | – – – –  Perlovitá | 236 €/t | —
1104 29 08 | – – – –  autres | 97 €/t | —1104 29 08 | – – – –  Ostatní | 97 €/t | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1104 29 17 | – – – –  mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés | 129 €/t | —1104 29 17 | – – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 129 €/t | —
1104 29 30 | – – – –  perlés | 154 €/t | —1104 29 30 | – – – –  Perlovitá | 154 €/t | —
  | – – – –  seulement concassés |   |    | – – – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná |   |  
1104 29 51 | – – – – –  de froment (blé) | 99 €/t | —1104 29 51 | – – – – –  Z pšenice | 99 €/t | —
1104 29 55 | – – – – –  de seigle | 97 €/t | —1104 29 55 | – – – – –  Ze žita | 97 €/t | —
1104 29 59 | – – – – –  autres | 98 €/t | —1104 29 59 | – – – – –  Ostatní | 98 €/t | —
  | – – – –  autres |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
1104 29 81 | – – – – –  de froment (blé) | 99 €/t | —1104 29 81 | – – – – –  Z pšenice | 99 €/t | —
1104 29 85 | – – – – –  de seigle | 97 €/t | —1104 29 85 | – – – – –  Ze žita | 97 €/t | —
1104 29 89 | – – – – –  autres | 98 €/t | —1104 29 89 | – – – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 30 | –  Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |   |  1104 30 | –  Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené |   |  
1104 30 10 | – –  de froment (blé) | 76 €/t | —1104 30 10 | – –  Z pšenice | 76 €/t | —
1104 30 90 | – –  autres | 75 €/t | —1104 30 90 | – –  Z ostatních obilovin | 75 €/t | —
1105 | Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |   |  1105 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor |   |  
1105 10 00 | –  Farine, semoule et poudre | 12,2 | —1105 10 00 | –  Mouka, krupice a prášek | 12,2 | —
1105 20 00 | –  Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets | 12,2 | —1105 20 00 | –  Vločky, granule a pelety | 12,2 | —
1106 | Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8 |   |  1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8 |   |  
1106 10 00 | –  de légumes à cosse secs du no 0713 | 7,7 | —1106 10 00 | –  Ze sušených luštěnin čísla 0713 | 7,7 | —
1106 20 | –  de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 |   |  1106 20 | –  Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 |   |  
1106 20 10 | – –  dénaturées (32) | 95 €/t | —1106 20 10 | – –  Denaturovaná (32) | 95 €/t | —
1106 20 90 | – –  autres | 166 €/t | —1106 20 90 | – –  Ostatní | 166 €/t | —
1106 30 | –  des produits du chapitre 8 |   |  1106 30 | –  Z produktů kapitoly 8 |   |  
1106 30 10 | – –  de bananes | 10,9 | —1106 30 10 | – –  Z banánů | 10,9 | —
1106 30 90 | – –  autres | 8,3 | —1106 30 90 | – –  Ostatní | 8,3 | —
1107 | Malt, même torréfié |   |  1107 | Slad, též pražený |   |  
1107 10 | –  non torréfié |   |  1107 10 | –  Nepražený |   |  
  | – –  de froment (blé) |   |    | – –  Z pšenice |   |  
1107 10 11 | – – –  présenté sous forme de farine | 177 €/t | —1107 10 11 | – – –  Ve formě mouky | 177 €/t | —
1107 10 19 | – – –  autre | 134 €/t | —1107 10 19 | – – –  Ostatní | 134 €/t | —
  | – –  autre |   |    | – –  Ostatní |   |  
1107 10 91 | – – –  présenté sous forme de farine | 173 €/t | —1107 10 91 | – – –  Ve formě mouky | 173 €/t | —
1107 10 99 | – – –  autre | 131 €/t | —1107 10 99 | – – –  Ostatní | 131 €/t | —
1107 20 00 | –  torréfié | 152 €/t | —1107 20 00 | –  Pražený | 152 €/t | —
1108 | Amidons et fécules; inuline |   |  1108 | Škroby; inulin |   |  
  | –  Amidons et fécules |   |    | –  Škroby |   |  
1108 11 00 | – –  Amidon de froment (blé) | 224 €/t | —1108 11 00 | – –  Pšeničný škrob | 224 €/t | —
1108 12 00 | – –  Amidon de maïs | 166 €/t | —1108 12 00 | – –  Kukuřičný škrob | 166 €/t | —
1108 13 00 | – –  Fécule de pommes de terre | 166 €/t | —1108 13 00 | – –  Bramborový škrob | 166 €/t | —
1108 14 00 | – –  Fécule de manioc (cassave) | 166 €/t | —1108 14 00 | – –  Maniokový škrob | 166 €/t | —
1108 19 | – –  autres amidons et fécules |   |  1108 19 | – –  Ostatní škroby |   |  
1108 19 10 | – – –  Amidon de riz | 216 €/t | —1108 19 10 | – – –  Rýžový škrob | 216 €/t | —
1108 19 90 | – – –  autres | 166 €/t | —1108 19 90 | – – –  Ostatní | 166 €/t | —
1108 20 00 | –  Inuline | 19,2 | —1108 20 00 | –  Inulin | 19,2 | —
1109 00 00 | Gluten de froment (blé), même à l'état sec | 512 €/t | —1109 00 00 | Pšeničný lepek, též sušený | 512 €/t | —
CHAPITRE 12KAPITOLA 12
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGESOLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY
NotesPoznámky
1. | Les noix et amandes de palmiste, les graines de coton, les graines de ricin, les graines de sésame, les graines de moutarde, les graines de carthame, les graines d'œillette ou de pavot et les graines de karité, notamment, sont considérées comme «graines oléagineuses» au sens du no 1207. En sont, en revanche, exclus les produits des nos 0801 ou 0802 ainsi que les olives (chapitre 7 ou chapitre 20).1. | Do čísla 1207 patří, inter alia, palmové ořechy a jádra, bavlníková semena, skočcová semena, sezamová semena, hořčičná semena, světlicová semena, maková semena a semena karité (semena máslovníku). Do tohoto čísla nepatří produkty čísel 0801 nebo 0802 ani olivy (kapitola 7 nebo 20).
2. | Le no 1208 comprend non seulement les farines non déshuilées mais aussi les farines qui ont été partiellement déshuilées ou qui ont été déshuilées puis entièrement ou partiellement rehuilées avec leurs huiles initiales. En sont, en revanche, exclus les résidus des nos 2304 à 2306.2. | Do čísla 1208 patří nejen neodtučněná mouka a krupice, ale také mouka a krupice částečně nebo úplně odtučněné a poté zcela nebo částečně znovu doplněné svým původním olejem. Do tohoto čísla však nepatří zbytky čísel 2304 až 2306.
3. | Les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, les graines potagères, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce Vicia faba) ou de lupins, sont considérées comme «graines à ensemencer» du no 1209. | Sont, en revanche, exclus de cette position, même s'ils sont destinés à servir de semences: | a) | les légumes à cosse et le maïs doux (chapitre 7); | b) | les épices et autres produits du chapitre 9; | c) | les céréales (chapitre 10); | d) | les produits des nos 1201 à 1207 ou du no 1211.3. | Pro účely čísla 1209 se řepná semena, travní semena, semena okrasných květin, semena zeleniny, semena ovocných a lesních stromů, semena vikve (jiná než semena druhu Vicia faba) nebo vlčího bobu považují za „semena k setí“. | Do čísla 1209 však nepatří, i když jsou určeny k setí, následující: | a) | luštěniny nebo kukuřice cukrová (kapitola 7); | b) | koření nebo jiné produkty kapitoly 9; | c) | obiloviny (kapitola 10) nebo | d) | produkty čísel 1201 až 1207 nebo čísla 1211.
4. | Le no 1211 comprend, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes: le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe. | En sont, en revanche, exclus: | a) | les produits pharmaceutiques du chapitre 30; | b) | les articles de parfumerie ou de toilette du chapitre 33; | c) | les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides et produits similaires du no 3808.4. | Do čísla 1211 patří, inter alia, následující rostliny nebo jejich části: bazalka, brutnák lékařský, ženšen, yzop, lékořice, všechny druhy máty, rozmarýna, routa, šalvěj a pelyněk. | Do čísla 1211 však nepatří: | a) | léky kapitoly 30; | b) | voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kapitoly 33 nebo | c) | insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční nebo podobné výrobky čísla 3808.
5. | Pour l'application du no 1212, le terme «algues» ne couvre pas: | a) | les micro-organismes monocellulaires morts du no 2102; | b) | les cultures de micro-organismes du no 3002; | c) | les engrais des nos 3101 ou 3105.5. | Pro účely čísla 1212 výraz „chaluhy a jiné řasy“ nezahrnuje: | a) | neživé jednobuněčné mikroorganismy čísla 2102; | b) | kultury mikroorganismů čísla 3002 nebo | c) | hnojiva čísel 3101 nebo 3105.
Note de sous-positionPoznámka k položce
1. | Pour l'application du no 1205 10, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines de navette ou de colza fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids et un composant solide qui contient moins de 30 micromoles par gramme de glucosinolates.1. | Pro účely položky 1205 10 výraz „semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená semena řepky nebo řepky olejky produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové nižším než 2 % hmotnostní a produkující pevnou složku o obsahu glukosinolátů nižším než 30 mikromolů/gram.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1201 | Fèves de soja, même concassées |   |  1201 | Sójové boby, též drcené |   |  
1201 10 00 | –  de semence (32) | exemption | —1201 10 00 | –  Semena (32) | bez | —
1201 90 00 | –  autres | exemption | —1201 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1202 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées |   |  1202 | Podzemnice olejná (arašídy), nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená |   |  
1202 30 00 | –  de semence (32) | exemption | —1202 30 00 | –  Semena (32) | bez | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1202 41 00 | – –  en coques | exemption | —1202 41 00 | – –  Neloupaná | bez | —
1202 42 00 | – –  décortiquées, même concassées | exemption | —1202 42 00 | – –  Loupaná, též drcená | bez | —
1203 00 00 | Coprah | exemption | —1203 00 00 | Kopra | bez | —
1204 00 | Graines de lin, même concassées |   |  1204 00 | Lněná semena, též drcená |   |  
1204 00 10 | –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1204 00 10 | –  K setí (32) | bez | —
1204 00 90 | –  autres | exemption | —1204 00 90 | –  Ostatní | bez | —
1205 | Graines de navette ou de colza, même concassées |   |  1205 | Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená |   |  
1205 10 | –  Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique |   |  1205 10 | –  Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové |   |  
1205 10 10 | – –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1205 10 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1205 10 90 | – –  autres | exemption | —1205 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
1205 90 00 | –  autres | exemption | —1205 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1206 00 | Graines de tournesol, même concassées |   |  1206 00 | Slunečnicová semena, též drcená |   |  
1206 00 10 | –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1206 00 10 | –  K setí (32) | bez | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1206 00 91 | – –  décortiquées; en coques striées gris et blanc | exemption | —1206 00 91 | – –  Loupaná; neloupaná v šedě a bíle proužkované slupce | bez | —
1206 00 99 | – –  autres | exemption | —1206 00 99 | – –  Ostatní | bez | —
1207 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |   |  1207 | Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené |   |  
1207 10 00 | –  Noix et amandes de palmiste | exemption | —1207 10 00 | –  Palmové ořechy a jádra | bez | —
  | –  Graines de coton |   |    | –  Bavlníková semena |   |  
1207 21 00 | – –  de semence (32) | exemption | —1207 21 00 | – –  Semena (32) | bez | —
1207 29 00 | – –  autres | exemption | —1207 29 00 | – –  Ostatní | bez | —
1207 30 00 | –  Graines de ricin | exemption | —1207 30 00 | –  Skočcová semena | bez | —
1207 40 | –  Graines de sésame |   |  1207 40 | –  Sezamová semena |   |  
1207 40 10 | – –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1207 40 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1207 40 90 | – –  autres | exemption | —1207 40 90 | – –  Ostatní | bez | —
1207 50 | –  Graines de moutarde |   |  1207 50 | –  Hořčičná semena |   |  
1207 50 10 | – –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1207 50 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1207 50 90 | – –  autres | exemption | —1207 50 90 | – –  Ostatní | bez | —
1207 60 00 | –  Graines de carthame (Carthamus tinctorius) | exemption | —1207 60 00 | –  Semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius) | bez | —
1207 70 00 | –  Graines de melon | exemption | —1207 70 00 | –  Melounová semena | bez | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1207 91 | – –  Graines d’œillette ou de pavot |   |  1207 91 | – –  Maková semena |   |  
1207 91 10 | – – –  destinées à l'ensemencement (32) | exemption | —1207 91 10 | – – –  K setí (32) | bez | —
1207 91 90 | – – –  autres | exemption | —1207 91 90 | – – –  Ostatní | bez | —
1207 99 | – –  autres |   |  1207 99 | – –  Ostatní |   |  
1207 99 20 | – – –  destinés à l'ensemencement (32) | exemption | —1207 99 20 | – – –  K setí (32) | bez | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1207 99 91 | – – – –  Graines de chanvre | exemption | —1207 99 91 | – – – –  Konopná semena | bez | —
1207 99 96 | – – – –  autres | exemption | —1207 99 96 | – – – –  Ostatní | bez | —
1208 | Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde |   |  1208 | Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice |   |  
1208 10 00 | –  de fèves de soja | 4,5 | —1208 10 00 | –  Ze sójových bobů | 4,5 | —
1208 90 00 | –  autres | exemption | —1208 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1209 | Graines, fruits et spores à ensemencer |   |  1209 | Semena, plody a výtrusy k setí |   |  
1209 10 00 | –  Graines de betteraves à sucre | 8,3 | —1209 10 00 | –  Semena cukrové řepy | 8,3 | —
  | –  Graines fourragères |   |    | –  Semena pícnin |   |  
1209 21 00 | – –  de luzerne | 2,5 | —1209 21 00 | – –  Semena vojtěšky (alfalfa) | 2,5 | —
1209 22 | – –  de trèfle (Trifolium spp.) |   |  1209 22 | – –  Semena jetele (Trifolium spp.) |   |  
1209 22 10 | – – –  Trèfle violet (Trifolium pratense L.) | exemption | —1209 22 10 | – – –  Semena jetele lučního (Trifolium pratense L.) | bez | —
1209 22 80 | – – –  autres | exemption | —1209 22 80 | – – –  Ostatní | bez | —
1209 23 | – –  de fétuque |   |  1209 23 | – –  Semena kostřavy |   |  
1209 23 11 | – – –  Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) | exemption | —1209 23 11 | – – –  Semena kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.) | bez | —
1209 23 15 | – – –  Fétuque rouge (Festuca rubra L.) | exemption | —1209 23 15 | – – –  Semena kostřavy červené (Festuca rubra L.) | bez | —
1209 23 80 | – – –  autres | 2,5 | —1209 23 80 | – – –  Ostatní | 2,5 | —
1209 24 00 | – –  de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) | exemption | —1209 24 00 | – –  Semena lipnice luční (Poa pratensis L.) | bez | —
1209 25 | – –  de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |   |  1209 25 | – –  Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |   |  
1209 25 10 | – – –  Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) | exemption | —1209 25 10 | – – –  Semena jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum Lam.) | bez | —
1209 25 90 | – – –  Ray-grass anglais (Lolium perenne L.) | exemption | —1209 25 90 | – – –  Semena jílku vytrvalého (Loloium perenne L.) | bez | —
1209 29 | – –  autres |   |  1209 29 | – –  Ostatní |   |  
1209 29 45 | – – –  Graines de fléole des prés; vesces; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L.; dactyle (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides) | exemption | —1209 29 45 | – – –  Semena bojínku; semena vikve; semena lipnice druhů Poa (Poa palustris L. a Poa trivialis L.); semena srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.); semena psinečku (Agrostis) | bez | —
1209 29 50 | – – –  Graines de lupin | 2,5 | —1209 29 50 | – – –  Semena vlčího bobu | 2,5 | —
1209 29 60 | – – –  Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba) | 8,3 | —1209 29 60 | – – –  Semena krmné řepy (Beta vulgaris var. alba) | 8,3 | —
1209 29 80 | – – –  autres | 2,5 | —1209 29 80 | – – –  Ostatní | 2,5 | —
1209 30 00 | –  Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs | 3 | —1209 30 00 | –  Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy | 3 | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1209 91 | – –  Graines de légumes |   |  1209 91 | – –  Semena zeleniny |   |  
1209 91 30 | – – –  Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva) | 8,3 | —1209 91 30 | – – –  Semena řepy salátové (Beta vulgaris var. conditiva) | 8,3 | —
1209 91 80 | – – –  autres | 3 | —1209 91 80 | – – –  Ostatní | 3 | —
1209 99 | – –  autres |   |  1209 99 | – –  Ostatní |   |  
1209 99 10 | – – –  Graines forestières | exemption | —1209 99 10 | – – –  Semena lesních stromů | bez | —
  | – – –  autres |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1209 99 91 | – – – –  Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au no 1209 30 | 3 | —1209 99 91 | – – – –  Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy, jiná než položky 1209 30 | 3 | —
1209 99 99 | – – – –  autres | 4 | —1209 99 99 | – – – –  Ostatní | 4 | —
1210 | Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |   |  1210 | Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin |   |  
1210 10 00 | –  Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets | 5,8 | —1210 10 00 | –  Chmelové šištice, nedrcené, jiné než v prášku nebo ve formě pelet | 5,8 | —
1210 20 | –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |   |  1210 20 | –  Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin |   |  
1210 20 10 | – –  Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline | 5,8 | —1210 20 10 | – –  Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsahem lupulinu; lupulin | 5,8 | —
1210 20 90 | – –  autres | 5,8 | —1210 20 90 | – –  Ostatní | 5,8 | —
1211 | Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés |   |  1211 | Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku |   |  
1211 20 00 | –  Racines de ginseng | exemption | —1211 20 00 | –  Kořeny ženšenu | bez | —
1211 30 00 | –  Coca (feuille de) | exemption | —1211 30 00 | –  Listy koky | bez | —
1211 40 00 | –  Paille de pavot | exemption | —1211 40 00 | –  Maková sláma | bez | —
1211 90 | –  autres |   |  1211 90 | –  Ostatní |   |  
1211 90 20 | – –  du genre Ephedra | exemption | —1211 90 20 | – –  Rodu Ephedra | bez | —
1211 90 30 | – –  Fèves de tonka | 3 | —1211 90 30 | – –  Tonková semena | 3 | —
1211 90 86 | – –  autres | exemption | —1211 90 86 | – –  Ostatní | bez | —
1212 | Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs |   |  1212 | Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
  | –  Algues |   |    | –  Chaluhy a jiné řasy |   |  
1212 21 00 | – –  destinées à l’alimentation humaine | exemption | —1212 21 00 | – –  Způsobilé k lidskému požívání | bez | —
1212 29 00 | – –  autres | exemption | —1212 29 00 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  autres |   |    | –  Ostatní |   |  
1212 91 | – –  Betteraves à sucre |   |  1212 91 | – –  Cukrová řepa |   |  
1212 91 20 | – – –  séchées, même pulvérisées | 23 €/100 kg/net | —1212 91 20 | – – –  Sušená, též v prášku | 23 €/100 kg/net | —
1212 91 80 | – – –  autres | 6,7 €/100 kg/net | —1212 91 80 | – – –  Ostatní | 6,7 €/100 kg/net | —
1212 92 00 | – –  Caroubes | 5,1 | —1212 92 00 | – –  Svatojánský chléb (rohovník) | 5,1 | —
1212 93 00 | – –  Cannes à sucre | 4,6 €/100 kg/net | —1212 93 00 | – –  Cukrová třtina | 4,6 €/100 kg/net | —
1212 94 00 | – –  Racines de chicorée | exemption | —1212 94 00 | – –  Kořeny čekanky | bez | —
1212 99 | – –  autres |   |  1212 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Graines de caroubes |   |    | – – –  Semena svatojánského chleba |   |  
1212 99 41 | – – – –  non décortiquées, ni concassées, ni moulues | exemption | —1212 99 41 | – – – –  Nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá | bez | —
1212 99 49 | – – – –  autres | 5,8 | —1212 99 49 | – – – –  Ostatní | 5,8 | —
1212 99 95 | – – –  autres | exemption | —1212 99 95 | – – –  Ostatní | bez | —
1213 00 00 | Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets | exemption | —1213 00 00 | Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet | bez | —
1214 | Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets |   |  1214 | Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet |   |  
1214 10 00 | –  Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne | exemption | —1214 10 00 | –  Moučka a pelety z vojtěšky | bez | —
1214 90 | –  autres |   |  1214 90 | –  Ostatní |   |  
1214 90 10 | – –  Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères | 5,8 | —1214 90 10 | – –  Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny | 5,8 | —
1214 90 90 | – –  autres | exemption | —1214 90 90 | – –  Ostatní | bez | —
CHAPITRE 13KAPITOLA 13
GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUXŠELAK, GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY
NotePoznámka
1. | Le no 1302 comprend notamment l'extrait de réglisse, l'extrait de pyrèthre, l'extrait de houblon, l'extrait d'aloès et l'opium. | En sont, en revanche, exclus: | a) | les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose ou présentés comme sucreries (no 1704); | b) | les extraits de malt (no 1901); | c) | les extraits de café, de thé ou de maté (no 2101); | d) | les sucs et extraits végétaux constituant des boissons alcooliques (chapitre 22); | e) | le camphre naturel et la glycyrrhizine et les autres produits des nos 2914 ou 2938; | f) | les concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes (no 2939); | g) | les médicaments des nos 3003 ou 3004 et les réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006); | h) | les extraits tannants ou tinctoriaux (nos 3201 ou 3203); | ij) | les huiles essentielles, liquides ou concrètes, les résinoïdes et les oléorésines d'extraction, ainsi que les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles et les préparations à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons (chapitre 33); | k) | le caoutchouc naturel, la balata, la gutta-percha, le guayule, le chicle et les gommes naturelles analogues (no 4001).1. | Do čísla 1302 patří, inter alia, výtažek z lékořice, z pyrethra, z chmele, z aloe a opium. | Do tohoto čísla nepatří: | a) | výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy nebo upravené jako cukrovinky (číslo 1704); | b) | sladový výtažek (číslo 1901); | c) | výtažky z kávy, čaje nebo maté (číslo 2101); | d) | rostlinné šťávy nebo výtažky vytvářející alkoholické nápoje (kapitola 22); | e) | kafr a glycyrrhizin a jiné výrobky čísel 2914 nebo 2938; | f) | koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů (číslo 2939); | g) | léky čísel 3003 nebo 3004 a reagencie ke zjišťování krevních skupin nebo faktorů (číslo 3006); | h) | tříselné a barvířské výtažky (čísla 3201 nebo 3203); | ij) | silice, konkrétní nebo absolutní, pryskyřice (resinoidy), extrahované pryskyřice (oleoresiny), vodné destiláty nebo vodné roztoky silic nebo přípravky na bázi vonných látek druhů používaných k výrobě nápojů (kapitola 33) nebo | k) | přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy (číslo 4001).
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |   |  1301 | Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy) |   |  
1301 20 00 | –  Gomme arabique | exemption | —1301 20 00 | –  Arabská guma | bez | —
1301 90 00 | –  autres | exemption | —1301 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |   |  1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené |   |  
  | –  Sucs et extraits végétaux |   |    | –  Rostlinné šťávy a výtažky |   |  
1302 11 00 | – –  Opium | exemption | —1302 11 00 | – –  Opium | bez | —
1302 12 00 | – –  de réglisse | 3,2 | —1302 12 00 | – –  Z lékořice | 3,2 | —
1302 13 00 | – –  de houblon | 3,2 | —1302 13 00 | – –  Z chmele | 3,2 | —
1302 19 | – –  autres |   |  1302 19 | – –  Ostatní |   |  
1302 19 05 | – – –  Oléorésine de vanille | 3 | —1302 19 05 | – – –  Výtažek z vanilky | 3 | —
1302 19 20 | – – –  de plantes du genre Ephedra | exemption | —1302 19 20 | – – –  Z rostlin rodu Ephedra | bez | —
1302 19 70 | – – –  autres | exemption | —1302 19 70 | – – –  Ostatní | bez | —
1302 20 | –  Matières pectiques, pectinates et pectates |   |  1302 20 | –  Pektinové látky, pektináty a pektany |   |  
1302 20 10 | – –  à l'état sec | 19,2 | —1302 20 10 | – –  V suchém stavu | 19,2 | —
1302 20 90 | – –  autres | 11,2 | —1302 20 90 | – –  Ostatní | 11,2 | —
  | –  Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |   |    | –  Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené |   |  
1302 31 00 | – –  Agar-agar | exemption | —1302 31 00 | – –  Agar-agar | bez | —
1302 32 | – –  Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés |   |  1302 32 | – –  Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené |   |  
1302 32 10 | – – –  de caroubes ou de graines de caroubes | exemption | —1302 32 10 | – – –  Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba | bez | —
1302 32 90 | – – –  de graines de guarée | exemption | —1302 32 90 | – – –  Z guarových semen | bez | —
1302 39 00 | – –  autres | exemption | —1302 39 00 | – –  Ostatní | bez | —
CHAPITRE 14KAPITOLA 14
MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURSROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | Sont exclues du présent chapitre et classées à la section XI les matières et fibres végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des textiles, quelle que soit leur préparation, ainsi que les matières végétales qui ont subi une ouvraison spéciale en vue de leur utilisation exclusive comme matières textiles.1. | Do této kapitoly nepatří a jsou zařazeny do třídy XI: rostlinné materiály nebo rostlinná vlákna druhů, které jsou určeny zejména k výrobě textilií, jakkoliv opracované, jakož i rostlinné materiály, které byly speciálně upraveny pro jejich výhradní použití jako textilní materiály.
2. | Le no 1401 comprend notamment les bambous (même fendus, sciés longitudinalement, coupés de longueur, avec extrémités arrondies, blanchis, ignifugés, polis ou teints), les éclisses d'osier, de roseaux et similaires, les moelles de rotin et le rotin filé. N'entrent pas dans cette position les éclisses, lames ou rubans de bois (no 4404).2. | Do čísla 1401 patří, inter alia, bambus (též štípaný, podélně rozřezaný, přiřezaný na délku, se zakulacenými konci, bělený, impregnovaný proti ohni, leštěný nebo barvený), vrbové proutí, rákos a podobné materiály, dřeň španělského rákosu (rotangu) a španělský rákos (rotang) k pletení. Do tohoto čísla však nepatří dřevěné loubky, destičky nebo pásky (číslo 4404).
3. | N'entrent pas dans le no 1404 la laine de bois (no 4405) et les têtes préparées pour articles de brosserie (no 9603).3. | Do čísla 1404 nepatří dřevitá vlna (číslo 4405) a připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků (číslo 9603).
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1401 | Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |   |  1401 | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko) |   |  
1401 10 00 | –  Bambous | exemption | —1401 10 00 | –  Bambus | bez | —
1401 20 00 | –  Rotins | exemption | —1401 20 00 | –  Španělský rákos (rotang) | bez | —
1401 90 00 | –  autres | exemption | —1401 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1402 |   |   |  1402 |   |   |  
1403 |   |   |  1403 |   |   |  
1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |   |  1404 | Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
1404 20 00 | –  Linters de coton | exemption | —1404 20 00 | –  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování) | bez | —
1404 90 00 | –  autres | exemption | —1404 90 00 | –  Ostatní | bez | —
SECTION IIITŘÍDA III
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALEŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
CHAPITRE 15KAPITOLA 15
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALEŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
NotesPoznámky
1. | Le présent chapitre ne comprend pas: | a) | le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209; | b) | le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804); | c) | les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement); | d) | les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306; | e) | les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI; | f) | le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209; | b) | kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804); | c) | jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21); | d) | škvarky (číslo 2301) nebo odpady čísel 2304 až 2306; | e) | mastné kyseliny, připravené vosky, léky, barvy, laky, mýdlo, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, sulfonované oleje nebo jiné výrobky třídy VI; nebo | f) | faktis (olejový kaučuk) čísla 4002.
2. | Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).2. | Do čísla 1509 nepatří oleje získané z oliv extrakcí rozpouštědly (číslo 1510).
3. | Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.3. | Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.
4. | Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.4. | Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, glycerolová smola a zbytky tuku z ovčí vlny patří do čísla 1522.
Note de sous-positionsPoznámka k položkám
1. | Pour l'application des nos 1514 11 et 1514 19, l'expression «huile de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend de l'huile fixe dont la teneur en acide érucique est inférieure à 2 % en poids.1. | Pro účely položek 1514 11 a 1514 19 výraz „olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená stálý olej, který obsahuje méně než 2 % hmotnostní kyseliny erukové.
Notes complémentairesDoplňkové poznámky
1. | Pour l'application des nos et sous-positions 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 à 1515 90 59 et 1518 00 31: | a) | les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que: | — | la décantation dans les délais normaux, | — | la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique; | b) | les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression; | c) | sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.1. | Pro účely položek a podpoložek 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 až 1515 90 59 a 1518 00 31: | a) | se stálé rostlinné oleje tekuté nebo pevné, získané lisováním, považují za „surové“, jestliže nebyly podrobeny jiné úpravě než: | — | dekantaci v normálním časovém limitu, | — | odstředění nebo filtraci za podmínky, že pro oddělení oleje od jeho tuhých částí byla použita pouze mechanická síla jako např. tíha, tlak nebo odstředivá síla (s vyloučením jakéhokoliv adsorpčního filtračního postupu nebo jiného fyzikálního nebo chemického postupu); | b) | stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, získané extrakcí, budou i nadále považovány za „surové“, nebudou-li moci být rozlišeny barvou, vůní nebo chutí ani speciálními analytickými vlastnostmi od rostlinných olejů a tuků získaných lisováním; | c) | výraz „surový olej“ se rozšiřuje rovněž na sójový olej, který již byl odslizen, a na bavlníkový olej, z něhož byl odstraněn gossypol.
2. | A. | Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, et en stérols sont les suivantes: | Tableau I | Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux | Acides gras | Pourcentages | Acide myristique | ≤ 0,05 | Acide palmitique | 7,5-20,0 | Acide palmitoléique | 0,3-3,5 | Acide heptadécanoïque | ≤ 0,3 | Acide heptadécénoïque | ≤ 0,3 | Acide stéarique | 0,5-5,0 | Acide oléique | 55,0-83,0 | Acide linoléique | 3,5-21,0 | Acide linolénique | ≤ 1,0 | Acide arachidique | ≤ 0,6 | Acide eïcosénoïque | ≤ 0,4 | Acide béhénique (55) | ≤ 0,3 | Acide lignocérique | ≤ 0,2 | Tableau II | Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux | Stérols | Pourcentages | Cholestérol | ≤ 0,5 | Brassicastérol (56) | ≤ 0,1 | Campestérol | ≤ 4,0 | Stigmastérol (57) | < Campestérol | Bêta-sitostérol (58) | ≥ 93,0 | Delta-7-Stigmastérol | ≤ 0,5 | Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission. | B. | Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1 et 2 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position. | 1. | Est considérée comme «huile d'olive lampante», au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant: | a) | une des teneurs en cires suivantes: | i) | une teneur en cires non supérieure à 300 mg/kg, ou | ii) | une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition: | — | que la teneur totale en alcools aliphatiques soit inférieure ou égale à 350 mg/kg, ou | — | que la teneur en erytrodiol et en uvaol soit inférieure ou égale à 3,5 %; | b) | une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; | c) | une des deux caractéristiques suivantes: | i) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras; | ii) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,1 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras; | d) | la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %; | e) | une teneur stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg; | f) | une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3, et | g) | une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: | 1. | une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg; | 2. | des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts supérieure à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission. | 2. | Est considérée comme «autre huile d'olive vierge», au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes: | a) | une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 2,0 g/100 g; | b) | un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg; | c) | une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg; | d) | une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg; | e) | un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25; | f) | une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01; | g) | des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître une médiane des défauts inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission; | h) | une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; | ij) | une des deux caractéristiques suivantes: | i) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras; | ii) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras; | k) | la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %; | l) | une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,10 mg/kg; | m) | une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2. | C. | Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes: | a) | une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,0 g/100 g; | b) | une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg; | c) | un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,90; | d) | une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,15; | e) | une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %; | f) | une des deux caractéristiques suivantes: | i) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 0,9 % lorsque l’acide palmitique ne représente pas plus de 14 % du contenu total en acides gras; | ii) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,0 % lorsque l’acide palmitique représente plus de 14 % du contenu total en acides gras; | g) | la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %; | h) | une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3. | D. | Sont considérées comme «huiles brutes», au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes: | a) | une des teneurs en cires suivantes: | i) | une teneur en cires supérieure à 350 mg/kg, ou | ii) | une teneur en cires supérieure à 300 mg/kg mais non supérieure à 350 mg/kg à condition: | — | que la teneur totale en alcools aliphatiques soit supérieure à 350 mg/kg, et | — | que la teneur en érythrodiol et en uvaol soit supérieure à 3,5 %; | b) | une teneur en érythrodiol et en uvaol supérieure à 4,5 %; | c) | une teneur en 2-glycéril monopalmitate non supérieure à 1,4 %; | d) | la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %; | e) | une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6. | E. | Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu en 2-glycéril monopalmitate non supérieur à 1,4 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,4 %, la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 %, et une différence entre la composition HPLC et la composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.2. | A. | Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje získané výhradně zpracováním oliv, které mají následující analytické charakteristiky obsahu mastných kyselin, stanovené pomocí metod uvedených v přílohách V, X-A a X-B nařízení Komise (EHS) č. 2568/91, a sterolů: | Tabulka I | Podíl mastných kyselin v % na celkovém množství mastných kyselin | Mastné kyseliny | Procentuální zastoupení | Kyselina myristová | ≤ 0,05 | Kyselina palmitová | 7,5–20,0 | Kyselina palmitolejová | 0,3–3,5 | Kyselina heptadekanová | ≤ 0,3 | Kyselina heptadecenová | ≤ 0,3 | Kyselina stearová | 0,5–5,0 | Kyselina olejová | 55,0–83,0 | Kyselina linolová | 3,5–21,0 | Kyselina linolenová | ≤ 1,0 | Kyselina arachová | ≤ 0,6 | Kyselina ikosenová | ≤ 0,4 | Kyselina behenová (55) | ≤ 0,3 | Kyselina lignocerová | ≤ 0,2 | Tabulka II | Podíl sterolů v % z celkového množství sterolů | Steroly | Procentuální zastoupení | Cholesterol | ≤ 0,5 | Brasikasterol (56) | ≤ 0,1 | Kampesterol | ≤ 4,0 | Stigmasterol (57) | < Kampesterol | Betasitosterol (58) | ≥ 93,0 | Delta-7-stigmasterol | ≤ 0,5 | Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji. Přítomnost reesterifikovaného olivového oleje nebo jiných olejů se zjišťuje za použití metod uvedených v příloze VII nařízení (EHS) č. 2568/91. | B. | Do položky 1509 10 patří pouze olivové oleje vymezené v níže uvedených podbodech 1. a 2., které byly získány výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a které nebyly podrobeny žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Olivové oleje získané pomocí rozpouštědel, chemických nebo biochemických činidel nebo reesterifikací, jakož i jakékoli směsi s oleji jiných druhů, do této položky nepatří. | 1. | Ve smyslu podpoložky 1509 10 10 je za „panenský olivový olej na svícení“ považován, nezávisle na jeho kyselosti, olivový olej, který má následující vlastnosti: | a) | jeden z následujících obsahů vosků: | i) | obsah vosků nepřesahující 300 mg/kg nebo | ii) | obsah vosků převyšující 300 mg/kg, avšak nepřesahující 350 mg/kg za předpokladu, že: | — | celkový obsah alifatických alkoholů nepřesahuje 350 mg/kg nebo | — | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahuje 3,5 %; | b) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | c) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,1 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | d) | suma trans-isomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,10 % a suma trans-isomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %; | e) | obsah stigmastadienu nepřesahující 0,50 mg/kg; | f) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně; a | g) | jednu nebo více následujících vlastností: | 1. | obsah těkavých halogenovaných rozpouštědel celkem nepřesahující 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg pro kterékoli z těchto rozpouštědel; | 2. | organoleptické vlastnosti s mediánem vad převyšujícím 3,5 v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EHS) č. 2568/91. | 2. | Pro účely podpoložky 1509 10 90 se výrazem „panenský olivový olej“ rozumí olivový olej, který má následující vlastnosti: | a) | obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 2,0 g na 100 g; | b) | peroxidové číslo nepřesahující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg; | c) | obsah vosků nepřesahující 250 mg/kg; | d) | obsah těkavých halogenových rozpouštědel nepřesahující celkem 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg pro každé z nich; | e) | koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,25; | f) | odchylka koeficientu extinkce ΔK v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,01; | g) | organoleptické vlastnosti s mediánem vad nepřesahujícím 3,5 v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EHS) č. 2568/91; | h) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | ij) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,0 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | k) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,05 % a suma trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové nepřesahující 0,05 %; | l) | obsah stigmastadienů nepřesahující 0,10 mg/kg; | m) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,2 nebo méně. | C. | Do položky 1509 90 patří olivový olej získaný zpracováním olivových olejů podpoložky 1509 10 10 a/nebo 1509 10 90, též smíšený s panenským olivovým olejem, který má následující vlastnosti: | a) | obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 1,0 g na 100 g; | b) | obsah vosku nepřesahující 350 mg/kg; | c) | koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,90; | d) | odchylka koeficientu extinkce ΔK v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,15; | e) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | f) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,0 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | g) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,30 %; | h) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně. | D. | Pro účely podpoložky 1510 00 10 se výrazem „surové oleje“ rozumějí olivové oleje získané zejména z pokrutin, které mají následující vlastnosti: | a) | jeden z následujících obsahů vosků: | i) | obsah vosků převyšující 350 mg/kg nebo | ii) | obsah vosků převyšující 300 mg/kg, avšak nepřesahující 350 mg/kg, za předpokladu, že: | — | celkový obsah alifatických alkoholů převyšuje 350 mg/kg a | — | obsah erythrodiolu a uvaolu převyšuje 3,5 %; | b) | obsah erythrodiolu a uvaolu převyšující 4,5 %; | c) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,4 %; | d) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %; | e) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 nepřesahující 0,6. | E. | Do podpoložky 1510 00 90 patří oleje získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10, též smíšené s panenským olivovým olejem, a oleje, které nemají vlastnosti olejů uvedených v doplňkových poznámkách 2B, 2C a 2D. Oleje této podpoložky musí mít obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,4 %, sumu trans-isomerů kyseliny olejové nižší než 0,4 %, sumu trans-izomerů kyselin linolové + linolenové nižší než 0,35 % a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 nepřesahující hodnotu 0,5.
3. | Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39: | a) | les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, est inférieur à 70 ou supérieur à 100; | b) | les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (58), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.3. | Do podpoložek 1522 00 31 a 1522 00 39 nepatří: | a) | zbytky ze zpracování tukových látek obsahující olej s jodovým číslem stanoveným podle metody uvedené v příloze XVI nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 nižším než 70 nebo vyšším než 100; | b) | zbytky ze zpracování tukových látek obsahující olej s jodovým číslem vyšším než 70 nebo nižším než 100, u něhož plocha píku představující množství zadrženého betasitosterolu (58) stanovená podle přílohy V nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 je nižší než 93,0 % celkové plochy píků sterolů.
4. | Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.4. | Analytické metody stanovení vlastností výše uvedených výrobků jsou obsaženy v přílohách nařízení Komise (EHS) č. 2568/91. Pozornost je tudíž nutno věnovat rovněž poznámkám pod čarou přílohy I uvedeného nařízení.
Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit conventionnel (%) | Unité supplémentaireKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 |   |  1501 | Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503 |   |  
1501 10 | –  Saindoux |   |  1501 10 | –  Sádlo |   |  
1501 10 10 | – –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12) | exemption | —1501 10 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1501 10 90 | – –  autres | 17,2 €/100 kg/net | —1501 10 90 | – –  Ostatní | 17,2 €/100 kg/net | —
1501 20 | –  autres graisses de porc |   |  1501 20 | –  Ostatní vepřový tuk |   |  
1501 20 10 | – –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12) | exemption | —1501 20 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1501 20 90 | – –  autres | 17,2 €/100 kg/net | —1501 20 90 | – –  Ostatní | 17,2 €/100 kg/net | —
1501 90 00 | –  autres | 11,5 | —1501 90 00 | –  Ostatní | 11,5 | —
1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |   |  1502 | Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 |   |  
1502 10 | –  Suif |   |  1502 10 | –  Lůj |   |  
1502 10 10 | – –  destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12) | exemption | —1502 10 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1502 10 90 | – –  autres | 3,2 | —1502 10 90 | – –  Ostatní | 3,2 | —
1502 90 | –  autres |   |  1502 90 | –  Ostatní |   |  
1502 90 10 | – –  destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12) | exemption | —1502 90 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1502 90 90 | – –  autres | 3,2 | —1502 90 90 | – –  Ostatní | 3,2 | —
1503 00 | Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |   |  1503 00 | Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené |   |  
  | –  Stéarine solaire et oléostéarine |   |    | –  Stearin z vepřového sádla a oleostearin |   |  
1503 00 11 | – –  destinées à des usages industriels (12) | exemption | —1503 00 11 | – –  Pro průmyslové účely (12) | bez | —
1503 00 19 | – –  autres | 5,1 | —1503 00 19 | – –  Ostatní | 5,1 | —
1503 00 30 | –  Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (12) | exemption | —1503 00 30 | –  Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1503 00 90 | –  autres | 6,4 | —1503 00 90 | –  Ostatní | 6,4 | —
1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |   |  1504 | Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené |   |  
1504 10 | –  Huiles de foies de poissons et leurs fractions |   |