Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 10.9.2008 – Italia vastaan komissio

(asia T-181/06)

EMOTR – Tukiosasto – Yhteisön rahoituksen ulkopuolelle suljetut menot – Rahoituskorjaukset – Hedelmät ja vihannekset – Maitotuotteet – Viljelykasvit – Maaseudun kehittäminen – Maksuaikojen noudattamatta jättäminen

1.                     Maatalous – Yhteinen markkinajärjestely – Hedelmät ja vihannekset – Tuottajajärjestöt (Neuvoston asetuksen N:o 2988/95 2 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 2200/96 13 artiklan 2 kohta) (ks. 39–47 kohta)

2.                     Maatalous – Yhteinen markkinajärjestely – Hedelmät ja vihannekset – Asetus N:o 2200/96 (Neuvoston asetuksen N:o 2200/96 30 artiklan 1 ja 2 kohta; komission asetuksen N:o 659/97 17 artiklan 2 kohta) (ks. 57–61 kohta)

3.                     Maatalous – EMOTR – Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Yhteisön lainsäädännön soveltamisessa ilmenneistä sääntöjenvastaisuuksista johtuva kieltäytyminen ottaa menoja vastattavaksi (ks. 65 kohta)

4.                     Maatalous – Yhteinen maatalouspolitiikka – EMOTR:sta maksettava rahoitus – Tilien tarkastus- ja hyväksymismenettely – Sovittelumenettely – Sovitteluelimen lausunto (ks. 68 kohta)

5.                     Maatalous – EMOTR – Tuen ja korvausten myöntäminen – Jäsenvaltioiden velvollisuus ottaa käyttöön hallinnollista valvontaa ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskeva tehokas järjestelmä (ks. 160 kohta)

6.                     Maatalous – Yhteinen maatalouspolitiikka – EMOTR:sta maksettava rahoitus – Periaatteet – Sääntöjenvastaisista menoista johtuva kieltäytyminen ottaa menoja vastattavaksi (ks. 181–184 kohta)

7.                     Maatalous – EMOTR – Tuen ja korvausten myöntäminen – Jäsenvaltioiden velvollisuus ottaa käyttöön hallinnollista valvontaa ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskeva tehokas järjestelmä – Laajuus (Komission asetuksen N:o 3887/92 6 artiklan 1 kohta) (ks. 195 kohta)

Aihe

Kanne, jossa vaaditaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle 28.4.2006 tehdyn komission päätöksen 2006/334/EY (EUVL L 124, s. 21) kumoamista siltä osin kuin sillä suljetaan yhteisörahoituksen ulkopuolelle tiettyjä Italian tasavallan hedelmien, vihannesten, maidon ja maitotuotteiden, viljelykasvien, maaseudun kehittämisen ja maksuaikojen noudattamatta jättämisen alalla suorittamia menoja

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.