61999J0239

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 15 päivänä helmikuuta 2001. - Nachi Europe GmbH vastaan Hauptzollamt Krefeld. - Ennakkoratkaisupyyntö: Finanzgericht Düsseldorf - Saksa. - Yhteinen kauppapolitiikka - Polkumyynniltä suojautuminen - Asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohta - Japanista peräisin olevien kuulalaakerien, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin muuttaminen - Pätevyyden arviointia koskeva ennakkoratkaisumenettely - Pääasian kantaja ei ole nostanut kumoamiskannetta asetuksesta. - Asia C-239/99.

Oikeustapauskokoelma 2001 sivu I-01197


Tiivistelmä
Asianosaiset
Tuomion perustelut
Päätökset oikeudenkäyntikuluista
Päätöksen päätösosa

Avainsanat


1. Kumoamiskanne - Kumoamistuomio - Ulottuvuus - Polkumyyntiasetuksen kumoaminen siltä osin kuin siinä asetetaan tiettyjen yhtiöiden tuotteille polkumyyntitulli - Kumoamisella ei ole vaikutusta toisen yhtiön tuotteisiin sovellettavan polkumyyntitullin pätevyyteen

(EY 230 artikla; neuvoston asetuksen N:o 2849/92 1 artikla)

2. Lainvastaisuusväite - Väitteen liitännäinen luonne - Toimija, jolla on oikeus nostaa kumoamiskanne polkumyyntiasetuksesta, mutta joka ei ole käyttänyt tätä oikeuttaan, riitauttaa kansallisessa tuomioistuimessa tämän asetuksen lainmukaisuuden - Polkumyyntiasetuksen pätemättömyyteen ei voida vedota liitännäisesti kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

(EY 230 artikla ja EY 241 artikla)

Tiivistelmä


1. Se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi Japanista peräisin olevien kuulalaakerien, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 1739/85 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan yhdistetyissä asioissa T-163/94 ja T-165/94, NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto, 2.5.1995 antamallaan tuomiolla, siltä osin kuin kyseisellä asetuksella otettiin käyttöön NTN:ää ja Koyo Seikoa koskeva polkumyyntitulli, minkä yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-245/95 P, komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko, 10.2.1998 antamallaan tuomiolla, ei vaikuta tämän asetuksen muiden osien pätevyyteen, eikä erityisesti Nachi Fujikoshi Corporationin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettavaan polkumyyntitulliin, koska nämä osat eivät kuuluneet yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetun riita-asian kohteeseen.

Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antama tuomio ja yhteisöjen tuomioistuimen antama tuomio eivät vaikuta asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan pätevyyteen siltä osin kuin siinä vahvistetaan Nachi Fujikoshi Corporationin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettava polkumyyntitulli.

( ks. 27 kohta sekä tuomiolauselma )

2. EY 241 artiklassa ilmaistun yleisen oikeusperiaatteen mukaan kantajan on voitava vedota häntä vastaan tehdyn kansallisen päätöksen perustana olevan yhteisön toimenpiteen lainvastaisuuteen, kun kantaja on nostanut kansallisen oikeuden mukaisesti kanteen vaatimuksensa hylkäämisestä, ja tämän yhteisön toimenpiteen pätevyyttä koskeva kysymys voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ennakkoratkaisumenettelyssä.

Tällä yleisellä oikeusperiaatteella taataan, että kullakin asianosaisella on tätä suoraan ja erikseen koskevan päätöksen kumoamiseksi oikeus riitauttaa toimielinten sellaisten aikaisempien toimenpiteiden pätevyys, jotka muodostavat oikeudellisen perustan kanteen kohteena olevalle päätökselle, jos asianosaisella ei ole ollut oikeutta nostaa EY 230 artiklan nojalla suoraa kannetta kyseisistä toimenpiteistä, joiden seuraukset tämä kärsii voimatta vaatia niiden kumoamista.

Tämä yleinen periaate, jolla pyritään takamaan se, että kaikilla henkilöillä olisi tai olisi ollut mahdollisuus riitauttaa yhteisön toimenpide, joka on perustana heille vastaisille toimenpiteille, ei kuitenkaan estä sitä, että asetuksesta tulee lopullinen tietyn oikeussubjektin osalta, jonka osalta sitä on pidettävä yksittäispäätöksenä ja joka olisi epäilemättä voinut vaatia sen kumoamista EY 230 artiklan nojalla, mikä estää tätä oikeussubjektia vetoamasta kyseisen asetuksen lainvastaisuuteen kansallisessa tuomioistuimessa. Tällaista päätelmää sovelletaan asetuksiin, joilla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja, koska ne ovat luonteeltaan kaksivaikutteisia eli ne ovat samanaikaisesti sekä normatiivisia toimenpiteitä että toimenpiteitä, jotka voivat koskea tiettyjä talouden toimijoita suoraan ja erikseen.

Polkumyyntitullien kohteeksi joutuneiden tuotteiden tuoja, jolla epäilemättä oli oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa näitä tuotteita koskevan polkumyyntitullin kumoamiseksi, mutta joka ei ole tätä oikeutta käyttänyt, ei voi myöhemmin kansallisessa tuomioistuimessa väittää tämän polkumyyntitullin olevan pätemätön. Kansallinen tuomioistuin on tällaisessa tapauksessa sidottu polkumyyntitullin lopulliseen luonteeseen.

( ks. 35-37 kohta, 39 kohta sekä tuomiolauselma )

Asianosaiset


Asiassa C-239/99,

jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Nachi Europe GmbH

vastaan

Hauptzollamt Krefeld

ennakkoratkaisun Japanista peräisin olevien kuulalaakerien, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 1739/85 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin muuttamisesta 28 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2849/92 (EYVL L 286, s. 2) 1 artiklan 2 kohdan pätevyydestä,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann, A. La Pergola (esittelevä tuomari), M. Wathelet ja V. Skouris sekä tuomarit D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen ja F. Macken,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Nachi Europe GmbH, edustajinaan asianajajat N. Polley ja A. Scheffler,

- Euroopan unionin neuvosto, asiamiehenään S. Marquardt, avustajanaan asianajajat G. Berrisch ja H.-G. Kamann,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään V. Kreuschitz ja N. Khan,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Nachi Europe GmbH:n, neuvoston ja komission 26.9.2000 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 16.11.2000 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Tuomion perustelut


1 Finanzgericht Düsseldorf on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 21.6.1999 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 24.6.1999, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä Japanista peräisin olevien kuulalaakerien, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 1739/85 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin muuttamisesta 28 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2849/92 (EYVL L 286, s. 2) 1 artiklan 2 kohdan pätevyydestä.

2 Nämä kysymykset on esitetty Nachi Europe GmbH:n (jäljempänä Nachi Europe) ja Hauptzollamt Krefeldin (jäljempänä Hauptzollamt) välisessä riita-asiassa, joka koskee sitä, että viimeksi mainittu oli tehnyt päätöksen hylätä Nachi Europen vaatimuksen sen maksamien polkumyyntitullien palauttamisesta asetuksen N:o 2849/92 nojalla.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 2849/92

3 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Japanista peräisin olevien kuulalaakerien ja kartiorullalaakerien tuonnissa 24 päivänä kesäkuuta 1985 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1739/85 (EYVL L 167, s. 3) otettiin käyttöön lopulliset polkumyyntitullit sellaisten Japanista peräisin olevien kuulalaakerien tuonnille, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä. Asetus N:o 1739/85 koski erityisesti NTN Toyo Bearing Ltd:n (jäljempänä NTN), Koyo Seiko Co. Ltd:n (jäljempänä Koyo Seiko) ja Nachi Fujikoshi Corporationin (jäljempänä Nachi Fujikoshi) valmistamia kuulalaakereita, joiden osalta lopullinen polkumyyntitulli oli vastaavasti 3,2 prosenttia, 5,5 prosenttia ja 13,9 prosenttia tullaamattoman tuotteen nettohinnasta vapaasti yhteisön rajalla.

4 Näitä tulleja on muutettu polkumyynnillä tai vientituella muista kuin Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 11 päivänä heinäkuuta 1988 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2423/88 nojalla annetulla asetuksella N:o 2849/92 (EYVL L 209, s. 1), joka on tullut voimaan 2.10.1992.

5 Erityisesti asetuksen N:o 2849/92 perusteluista ilmenee, että neuvosto on päätellyt, että voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden poistaminen johtaisi uuteen vakavaan vahinkoon (39 perustelukappale) ja että kaiken kaikkiaan on selvästi yhteisön edun mukaista, että tämä jatkaa oman kuulalaakeriteollisuutensa suojelemista polkumyynnillä tapahtuvaa tuontia koskevalta vilpilliseltä kilpailulta (44 perustelukappale). Hintatason vertailun jälkeen (44-52 perustelukappale) asetuksella N:o 2849/92 muutetaan voimassa olevia lopullisia tulleja vahvistamalla 1 artiklan 2 kohdassa niiden suuruudeksi 11,6 prosenttia NTN:n osalta, 13,7 prosenttia Koyo Seikon osalta ja 7,7 prosenttia Nachi Fujikoshin osalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio asiassa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto ja yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko

6 NTN ja Koyo Seiko nostivat asetuksesta N:o 2849/92 kumoamiskanteen, ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi yhdistetyissä asioissa T-163/94 ja T-165/94, NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto, 2.5.1995 antamallaan tuomiolla (Kok. 1995, s. II-1381) asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan "siltä osin kuin sillä asetetaan polkumyyntitulli kantajille".

7 Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto annetusta tuomiosta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että asetuksen N:o 2849/92 useat perustelukappaleet sisältävät aineellisesti tai oikeudellisesti virheellisiä tai epätäydellisyytensä takia harhaanjohtavia väitteitä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli, että 39 perustelukappaleessa oleva päätelmä, jonka mukaan polkumyynnillä tapahtuva tuonti uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa kuulalaakereiden tuotannolle yhteisössä, on oikeudellisesti ja aineellisesti virheellinen.

8 Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi asiassa C-245/95 P, komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko, 10.2.1998 antamallaan tuomiolla (Kok. 1998, s. I-401) valituksen, jonka komissio teki edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto annetusta tuomiosta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi muun muassa, että se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteama seikka, että neuvosto ei ole näyttänyt toteen asetuksen N:o 2423/88 4 artiklassa tarkoitettua vahinkoa tai vahingon uhkaa, on riittävä syy asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan kumoamiseen.

9 Komissio teki johtopäätökset edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annetuista tuomioista, ja se julkaisi tiedonannon 98/C 168/04, jonka otsikkona on "Ilmoitus Japanista peräisin olevien kuulalaakereiden, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuontia koskevista polkumyyntitoimenpiteistä" (EYVL C 168, s. 6); tiedonannossa se ilmoittaa, että tuojat voivat pyytää asetuksen N:o 2849/92 voimaantulon jälkeen kerättyjen lopullisten tulliensa palauttamista kansallisilta tulliviranomaisilta niiden tuotteiden osalta, jotka ovat valmistaneet Koyo Seiko ja NTN.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Nachi Europe, joka on Nachi Fujikoshin tytäryhtiö, toi vuoden 1995 marras- ja joulukuussa Japanista peräisin olevia kuulalaakereita, jotka sen emoyhtiö oli valmistanut, ja saattoi ne vapaaseen vaihdantaan Mönchengladbachin tullitoimipaikassa, joka kuuluu Hauptzollamtin alaisuuteen.

11 Nachi Europe maksoi tämän perusteella polkumyyntitulleja yhteensä 58 891,51 Saksan markkaa (DEM); tämä summa oli vahvistettu sen maksettavaksi 17.11.1995 ja 29.12.1995 päivätyissä maksuilmoituksissa.

12 Nachi Europe vaati kirjeessään, joka saapui Hauptzollamtiin 19.11.1998, että sen maksamat polkumyyntitullit palautetaan, ja se vetosi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annetuista tuomioista ilmenevään asetuksen N:o 2849/92 lainvastaisuuteen.

13 Hauptzollamt hylkäsi palautusvaatimuksen 11.1.1999 tekemällään päätöksellä. Se hylkäsi myös Nachi Europen tästä päätöksestä tekemän valituksen.

14 Nachi Europe väitti Finanzgericht Düsseldorfissa nostamansa kanteen tueksi, että asetuksella N:o 2849/92 otetaan käyttöön polkumyyntitullit, jotka koskevat sen tuomia kuulalaakereita ja että edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annetuissa tuomioissa hyväksyttiin muiden viejien kumoamiskanteet.

15 Finanzgericht totesi, että vaikka edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annetuissa tuomioissa todetaankin asetus N:o 2849/92 pätemättömäksi vain näiden asioiden kantajien suhteen eikä Nachi Europen suhteen, näiden tuomioiden perusteluista voidaan kuitenkin päätellä, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohta on kokonaisuudessaan pätemätön.

16 Finanzgericht Düsseldorf päätti lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohta pätemätön?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mistä ajankohdasta lähtien on asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan pätemättömyyttä sovellettava kantajan hyväksi?"

Ensimmäinen kysymys

17 Ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että kansallinen tuomioistuin ei ensimmäisellä kysymyksellään tiedustele sitä, onko asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohta kokonaisuudessaan pätemätön, vaan ainoastaan sitä, onko tämä säännös pätemätön siltä osin kuin siinä vahvistetaan polkumyyntitullit, joita sovelletaan Nachi Fujikoshin valmistamiin ja sen tytäryhtiön Nachi Europen tuomiin kuulalaakereihin, jotka ovat ainoat tuotteet, joista pääasiassa on kyse.

18 Tältä osin on tutkittava toisaalta, voivatko edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annetut tuomiot vaikuttaa asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan pätevyyteen siltä osin kuin tällä säännöksellä vahvistetaan Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettava polkumyyntitulli, ja toisaalta on tutkittava, voiko Nachi Europe vedota tämän polkumyyntitullin pätemättömyyteen kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa, jos tällainen vaikutus puuttuu.

Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto sekä asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko annettujen tuomioiden vaikutus Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettavan polkumyyntitullin pätevyyteen

19 Aluksi on muistutettava niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä oikeussubjekti voi nostaa kumoamiskanteen asetuksen N:o 2849/92 kaltaisesta asetuksesta, jolla otetaan käyttöön polkumyyntitulli.

20 EY 230 artiklan neljännessä kohdassa asetetaan luonnollisen henkilön taikka oikeushenkilön nostaman kumoamiskanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykseksi se, että riidanalainen toimenpide koskee tätä henkilöä suoraan ja erikseen siitä huolimatta, että se on annettu asetuksena.

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan säädökset, joilla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja, koskevat suoraan ja erikseen sellaisia tuotanto- ja vientiyrityksiä, jotka voivat osoittaa, että ne on yksilöity kyseisissä komission tai neuvoston säädöksissä tai että valmistelevat tutkimukset ovat koskeneet niitä, vaikka nämä säädökset olisivatkin luonteeltaan ja ulottuvuudeltaan normatiivisia (ks. mm. yhdistetyt asiat 239/82 ja 275/82, Allied Corporation ym. v. komissio, tuomio 21.2.1984, Kok. 1984, s. 1005, 12 kohta; Kok. Ep. VII, s. 499), taikka jotka koskevat tuojia, joiden kyseessä olevien tavaroiden jälleenmyyntihinnat ovat perustana vientihinnan muodostuksessa, kun viejän ja tuojan välillä on yhteenliittymä (ks. mm. yhdistetyt asiat C-305/86 ja C-160/87, Neotype Techmashexport v. komissio ja neuvosto, tuomio 11.7.1990, Kok. 1990, s. I-2945, 19 kohta).

22 Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että kun polkumyyntiasetuksella otetaan käyttöön erisuuruisia tulleja tiettyjen yhtiöiden osalta, yhtiötä koskevat erikseen vain ne säännökset, joilla otetaan käyttöön erityinen polkumyyntitulli ja vahvistetaan sen määrä, eivätkä ne säännökset, joilla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja muiden yritysten osalta, joten tällaisen yhtiön kanne tutkitaan vain, jos sillä pyritään asetuksen niiden säännösten kumoamiseen, jotka koskevat yksinomaan kyseistä yhtiötä (ks. asia 240/84, Toyo v. neuvosto, tuomio 7.5.1987, Kok. 1987, s. 1809, 6 ja 7 kohta; Kok. Ep. IX, s. 75; asia 255/84, Nachi Fujikoshi v. neuvosto, tuomio 7.5.1987, Kok. 1987, s. 1861, 7 ja 8 kohta; asia 256/84, Koyo Seiko v. neuvosto, tuomio 7.5.1987, Kok. 1987, s. 1899, 6 ja 7 kohta ja asia 258/84, Nippon Seiko v. neuvosto, tuomio 7.5.1987, Kok. 1987, s. 1923, 7 ja 8 kohta).

23 NTN ja Koyo Seiko, jotka ovat asetuksessa N:o 2849/92 nimenomaisesti mainittuja kuulalaakerien tuotantoyrityksiä, nostivat tämän oikeuskäytännön valossa kumpikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kumoamiskanteen, joissa ne vaativat tämän asetuksen kumoamista siltä osin kuin se koskee näitä yrityksiä.

24 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto antamassaan tuomiossa hyväksynyt näiden yhtiöiden kanteet sen ratkaistaviksi jätettyjen vaatimusten rajoissa, toisin sanoen se on kumonnut asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan ainoastaan siltä osin kuin siinä on otettu käyttöön NTN Corporationia ja Koyo Seikoa koskeva polkumyyntitulli, ja tämän se on tehnyt noudattaen sitä oikeuskäytäntöä, jonka mukaan silloin, kun yhteisöjen tuomioistuin päättää toimivallan ylitystä koskevasta asiasta, se ei voi lausua kanteen ulkopuolisesta seikasta (ks. yhdistetyt asiat 46/59 ja 47/59, Meroni v. korkea viranomainen, tuomio 14.12.1962, Kok. 1962, s. 783, 801 ja asia 37/71, Jamet v. komissio, tuomio 28.6.1972, Kok. 1972, s. 483, 12 kohta), minkä vuoksi kumoavassa tuomiossa ei voida ylittää sitä, mitä kantaja on vaatinut (asia C-310/97 P, komissio v. AssiDomän Kraft Products ym., tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5363, 52 kohta).

25 Yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin täsmentänyt, että jos siis se, jolle tietty päätös on osoitettu, päättää nostaa tästä päätöksestä kumoamiskanteen, yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu vain ne päätöksen osat, jotka koskevat tätä adressaattia, kun taas ne osat, jotka koskevat muita adressaatteja ja joita ei ole riitautettu, eivät ole sen asian kohteena, joka on saatettu yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi (em. asia komissio v. AssiDomän Kraft Products ym., tuomion 53 kohta).

26 Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että vaikka yhteisöjen tuomioistuinten antamalla kumoamistuomiolla on ehdoton oikeusvoima sekä tuomion tuomiolauselman että niiden perustelujen osalta, jotka ovat tuomiolauselman välttämätön tuki, tämä oikeusvoima ei voi aiheuttaa sellaisen vastaavasta syystä lainvastaisen toimen kumoamista, jota ei ole saatettu yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavaksi (em. asia komissio v. AssiDomän Kraft Products, tuomion 54 kohta).

27 On todettava, että se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto antamallaan tuomiolla siltä osin kuin kyseisellä asetuksella otettiin käyttöön NTN:ää ja Koyo Seikoa koskeva polkumyyntitulli, minkä yhteisöjen tuomioistuin vahvisti edellä mainitussa asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko antamallaan tuomiolla, ei vaikuta tämän asetuksen muiden osien pätevyyteen, eikä erityisesti Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettavaan polkumyyntitulliin, koska nämä osat eivät kuuluneet yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetun riita-asian kohteeseen.

Nachi Europen mahdollisuus vedota polkumyyntitullin pätemättömyyteen kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto antamassa tuomiossa määräämän osittaisen kumoamisen vaikutuksista riippumatta on tutkittava, voiko Nachi Europe vedota Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettavan polkumyyntitullin pätemättömyyteen kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa.

29 Aluksi on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen toimielimen tekemä päätös, jota se, jolle päätös on osoitettu, ei ole riitauttanut EY 230 artiklan viidennessä kohdassa määrätyssä määräajassa, tulee hänen osaltaan lopulliseksi (ks. erityisesti asia 156/77, komissio v. Belgia, tuomio 12.10.1978, Kok. 1978, s. 1881, 20-24 kohta; Kok. Ep. IV, s. 183; asia C-183/91, komissio v. Kreikka, tuomio 10.6.1993, Kok. 1993, s. I-3131, 9 ja 10 kohta ja asia C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, tuomio 9.3.1994, Kok. 1994, s. I-833, 13 kohta). Tämä oikeuskäytäntö perustuu erityisesti siihen toteamukseen, että kanteen nostamiselle varatuilla määräajoilla pyritään turvaamaan oikeusvarmuus estämällä se, että sellaisista yhteisön toimenpiteistä, joilla on oikeusvaikutuksia, voitaisiin rajoittamattoman ajan nostaa kanteita (asia C-178/95, Wiljo, tuomio 30.1.1997, Kok. 1997, s. I-585, 19 kohta).

30 Yhteisöjen tuomioistuin on myös katsonut, että samat oikeusvarmuutta koskevat vaatimukset johtavat siihen, että valtiontuen saajalta, joka kuuluu siihen jäsenvaltioon, jolle komissio on suoraan osoittanut valtiontukea koskevan päätöksen ja joka olisi voinut nostaa kanteen kyseistä päätöstä vastaan ja joka on antanut EY 230 artiklan viidennessä kohdassa tätä varten asetetun ehdottoman määräajan kulua umpeen, suljetaan pois mahdollisuus asettaa kyseenalaiseksi kysymyksessä olevan päätöksen laillisuus kansallisissa tuomioistuimissa sellaisen kanteen yhteydessä, joka on suunnattu kansallisten viranomaisten toteuttamia kyseisen päätöksen täytäntöönpanotoimenpiteitä vastaan (edellä mainitut asiat TWD Textilwerke Deggendorf, tuomion 17 ja 24 kohta ja Wiljo, tuomion 20 ja 21 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin katsoi itse asiassa, että päinvastaisen ratkaisun hyväksyminen merkitsisi sitä, että tuen saajalle myönnettäisiin oikeus kiertää se lopullisuus, minkä oikeusvarmuuden periaatteen nojalla on liityttävä päätökseen sen jälkeen, kun kanteen nostamiselle määrätty aika on päättynyt (edellä mainitut asiat TWD Textilwerke Deggendorf, tuomion 18 kohta ja Wiljo, tuomion 21 kohta).

31 On tutkittava, voidaanko, kuten neuvosto ja komissio väittävät, edellä mainitussa asiassa TWD Textilwerke Deggendorf tehty ratkaisu ulottaa pääasian kaltaiseen tapaukseen, jossa Nachi Europen kaltaisessa tilanteessa oleva yritys vetoaa polkumyyntitullin pätemättömyyteen kansallisessa tuomioistuimessa.

32 Tältä osin Nachi Europe on väittänyt istunnossa, ettei edellä mainitussa asiassa TWD Textilwerke Deggendorf tehtyä ratkaisua voida soveltaa silloin, kun asetuksen pätemättömyyteen vedotaan liitännäisesti, koska EY 241 artiklan nojalla kaikki asianosaiset voivat vaatia, että asetusta ei sovelleta EY 230 artiklan viidennessä kohdassa määrätyn määräajan päättymisestä huolimatta.

33 Tältä osin on aluksi todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 241 artiklassa määrätty mahdollisuus vaatia, että asetusta ei sovelleta, ei ole autonominen oikeus ja sitä voidaan käyttää vain liitännäisesti, kun oikeudenkäynti on aloitettu yhteisöjen tuomioistuimessa jonkin muun perustamissopimuksen määräyksen perusteella (yhdistetyt asiat 31/62 ja 33/62, Wöhrmann ja Lütticke, tuomio 14.12.1962, Kok. 1962, s. 965 ja 979; Kok. Ep. I, s. 153; asia 33/80, Albini v. neuvosto ja komissio, tuomio 16.7.1981, Kok. 1981, s. 2141, 17 kohta; yhdistetyt asiat 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 ja 10/84, Salerno ym. v. komissio ja neuvosto, tuomio 11.7.1985, Kok. 1985, s. 2523, 36 kohta ja asia C-64/93, Donatab ym. v. komissio, määräys 28.6.1993, Kok. 1993, s. I-3595, 19 kohta).

34 Koska EY 241 artiklaan ei voida vedota yhteisöjen tuomioistuimessa, jos sen ratkaistavaksi ei ole saatettu pääkannetta, tätä määräystä ei voida sellaisenaan soveltaa EY 234 artiklan mukaisen ennakkoratkaisumenettelyn yhteydessä. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 62 kohdassa, EY 234 artiklassa itsessään määrätään menettelystä, jossa voidaan ratkaista yhteisön säädöksen pätevyyttä koskeva kysymys, kun tällainen kysymys tulee esille kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riita-asiassa.

35 On kuitenkin totta, että EY 241 artiklassa ilmaistun yleisen oikeusperiaatteen mukaan kantajan on voitava vedota häntä vastaan tehdyn kansallisen päätöksen perustana olevan yhteisön toimenpiteen lainvastaisuuteen, kun kantaja on nostanut kansallisen oikeuden mukaisesti kanteen vaatimuksensa hylkäämisestä, ja tämän yhteisön toimenpiteen pätevyyttä koskeva kysymys voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi ennakkoratkaisumenettelyssä (asia 216/82, Universität Hamburg, tuomio 27.9.1983, Kok. 1983, s. 2771, 10 ja 12 kohta; Kok. Ep. VII, s. 261).

36 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut, että tällä yleisellä oikeusperiaatteella taataan, että kullakin asianosaisella on tätä suoraan ja erikseen koskevan päätöksen kumoamiseksi oikeus riitauttaa toimielinten sellaisten aikaisempien toimenpiteiden pätevyys, jotka muodostavat oikeudellisen perustan kanteen kohteena olevalle päätökselle, jos asianosaisella ei ole ollut oikeutta nostaa EY 230 artiklan nojalla suoraa kannetta kyseisistä toimenpiteistä, joiden seuraukset tämä kärsii voimatta vaatia niiden kumoamista (asia 92/78, Simmenthal v. komissio, tuomio 6.3.1979, Kok. 1979, s. 777, 39 kohta ja em. asia TWD Textilwerke Deggendorf, tuomion 23 kohta).

37 Tämä yleinen periaate, jolla pyritään takamaan se, että kaikilla henkilöillä olisi tai olisi ollut mahdollisuus riitauttaa yhteisön toimenpide, joka on perustana heille vastaisille toimenpiteille, ei estä sitä, että asetuksesta tulee lopullinen tietyn oikeussubjektin osalta, jonka osalta sitä on pidettävä yksittäispäätöksenä ja joka olisi epäilemättä voinut vaatia sen kumoamista EY 230 artiklan nojalla, mikä estää tätä oikeussubjektia vetoamasta kyseisen asetuksen lainvastaisuuteen kansallisessa tuomioistuimessa (ks. komission päätöksen osalta em. asia TWD Textilwerke Deggendorf, tuomion 24 ja 25 kohta). Tällaista päätelmää sovelletaan asetuksiin, joilla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja, koska ne ovat luonteeltaan kaksivaikutteisia, minkä yhteisöjen tuomioistuin on todennut tämän tuomion 21 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössään; ne ovat normatiivisia toimenpiteitä ja toimenpiteitä, jotka voivat koskea tiettyjä talouden toimijoita suoraan ja erikseen.

38 Nyt esillä olevassa asiassa pääasiassa kantajana oleva Nachi Europe olisi epäilemättä voinut vaatia asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan kumoamista siltä osin kuin siinä vahvistetaan polkumyyntitulli, jota sovelletaan Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin.

39 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 32-34 kohdassa, Nachi Europe on Nachi Fujikoshin kanssa yhteenliittymässä oleva tuoja, jonka kyseessä olevien tavaroiden jälleenmyyntihinnat ovat olleet asetuksella N:o 2849/92 vahvistetun vientihinnan muodostuksen perustana Nachi Fujikoshia koskevien polkumyyntimarginaalien vahvistamiseksi. Tämän tuomion 21 ja 22 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti asetuksen, jolla vahvistetaan Nachi Fujikoshin valmistamia tuotteita koskeva erityinen polkumyyntitulli, voidaan edellä mainitun seikan vuoksi katsoa koskevan Nachi Europea suoraan ja välittömästi.

40 Edellä todetuista seikoista johtuu, että ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto antama tuomio eikä yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko antama tuomio vaikuta asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan pätevyyteen siltä osin kuin siinä vahvistetaan Nachi Fujikoshin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettava polkumyyntitulli.

Näiden tuotteiden tuoja, eli Nachi Europe, jolla epäilemättä oli oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa näitä tuotteita koskevan polkumyyntitullin kumoamiseksi, mutta joka ei ole tätä oikeutta käyttänyt, ei voi myöhemmin kansallisessa tuomioistuimessa väittää tämän polkumyyntitullin olevan pätemätön. Kansallinen tuomioistuin on tällaisessa tapauksessa sidottu asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan nojalla Nachi Fujikoshin valmistamiin ja Nachi Europen tuomiin kuulalaakereihin sovellettavan polkumyyntitullin lopulliseen luonteeseen.

ToinenToinen kysymys

41 Koska kansallinen tuomioistuin on esittänyt toisen kysymyksen vain sitä tapausta varten, että ensimmäiseen kysymykseen vastattaisiin myöntävästi, toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Päätökset oikeudenkäyntikuluista


Oikeudenkäyntikulut

42 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneelle neuvostolle ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Päätöksen päätösosa


Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Finanzgericht Düsseldorfin 21.6.1999 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-163/94 ja T-165/94, NTN Corporation ja Koyo Seiko vastaan neuvosto, 2.5.1995 antama tuomio ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-245/95 P, komissio vastaan NTN ja Koyo Seiko, 10.2.1998 antama tuomio eivät vaikuta Japanista peräisin olevien kuulalaakerien, joiden suurin ulkohalkaisija on yli 30 millimetriä, tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 1739/85 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin muuttamisesta 28 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan pätevyyteen siltä osin kuin siinä vahvistetaan Nachi Fujikoshi Corporationin valmistamiin kuulalaakereihin sovellettava polkumyyntitulli.

Näiden tuotteiden tuoja, eli Nachi Europe GmbH, jolla epäilemättä oli oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa näitä tuotteita koskevan polkumyyntitullin kumoamiseksi, mutta joka ei ole tätä oikeutta käyttänyt, ei voi myöhemmin kansallisessa tuomioistuimessa väittää tämän polkumyyntitullin olevan pätemätön. Kansallinen tuomioistuin on tällaisessa tapauksessa sidottu asetuksen N:o 2849/92 1 artiklan 2 kohdan nojalla Nachi Fujikoshi Corporationin valmistamiin ja Nachi Europe GmbH:n tuomiin kuulalaakereihin sovellettavan polkumyyntitullin lopulliseen luonteeseen.