UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

12 päivänä lokakuuta 2017 ( *1 )

Ennakkoratkaisupyyntö – Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2013 – 1 artiklan 3 kohta – Yhteisön tullikoodeksi – 78 artikla – Sääntö, jonka mukaan yksilöllisten polkumyyntitullien soveltaminen edellyttää pätevän laskun esittämistä – Sen hyväksyttävyys, että pätevä kauppalasku esitetään tulli-ilmoituksen jälkeen – Palauttamisesta kieltäytyminen

Asiassa C-156/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Finanzgericht München (Münchenin verotuomioistuin, Saksa) on esittänyt 25.2.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 17.3.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Tigers GmbH

vastaan

Hauptzollamt Landshut,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Malenovský (esittelevä tuomari) sekä tuomarit D. Šváby ja M. Vilaras,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies L. Carrasco Marco,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.3.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

Tigers GmbH, edustajinaan G. Eder ja J. Dehn, Rechtsanwälte,

Hauptzollamt Landshut, asiamiehenään G. Pieper,

Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

Euroopan komissio, asiamiehinään L. Grønfeldt, T. Maxian Rusche ja N. Kuplewatzky,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.6.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1

Ennakkoratkaisupyyntö koskee lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 13.5.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 (EUVL 2013, L 131, s. 1) 1 artiklan 3 kohdan sekä yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL 1992, L 302, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.11.2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL 2000, L 311, s. 17; jäljempänä tullikoodeksi), 78 artiklan tulkintaa.

2

Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat saksalainen yhtiö Tigers GmbH ja Hauptzollamt Landshut (Landshutin keskustullitoimipaikka) (jäljempänä tullitoimipaikka) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu on hylännyt polkumyyntitullin osittaista palauttamista koskevan hakemuksen.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Polkumyyntisäännöstö

Asetus (EU) N:o 1072/2012

3

Väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa 14.11.2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1072/2012 (EUVL 2012, L. 318, s. 28) 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Otetaan käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ja ex 6912 00 90 (Taric-koodit 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 ja 6912 00 90 10) kuuluvien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa, keraamisia veitsiä lukuun ottamatta.

2.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana ‑nettohintaan sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten valmistaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:

Image

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn väliaikaisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa edellyttää väliaikaisen tullin määrää vastaavan vakuuden antamista.

5.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.”

Täytäntöönpanoasetus N:o 412/2013

4

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 johdanto-osan 229 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Näihin erityissäännöksiin sisältyy vaatimus sellaisen pätevän kauppalaskun esittämisestä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset. Tuontiin, jonka yhteydessä ei esitetä tällaista kauppalaskua, on sovellettava kaikkiin muihin viejiin sovellettavaa jäännöspolkumyyntitullia.”

5

Mainitun asetuksen 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa Kiinasta peräisin olevia keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä, lukuun ottamatta keraamisia veitsiä, keraamisia maustemyllyjä ja niiden keraamisia jauhavia osia, keraamisia kuorimia, keraamisia veitsenteroittimia sekä pizzan tai leivän paistamisessa käytettäviä kordieriittikeraamisia pizzakiviä, jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ja ex 6912 00 90 (Taric-koodit 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 ja 6912 00 90 10).

2.   Vapaasti unionin rajalla tullaamattomana ‑nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten tuottaman 1 kohdassa kuvatun tuotteen osalta seuraava:

Image Image

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan ’kaikkiin muihin yrityksiin’ sovellettavaa tullia.

4.   Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.”

6

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 liitteessä II säädetään seuraavaa:

”Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1)

Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2)

Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäväksi myydyt keraamiset pöytä- ja keittiöesineet (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3)

Päivämäärä ja allekirjoitus.”

Tullikoodeksi

7

Tullikoodeksin 62 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Kirjalliset ilmoitukset on tehtävä tähän tarkoitukseen vahvistetun virallisen mallin mukaisella lomakkeella. Ne on allekirjoitettava, ja niissä on annettava kaikki tiedot, jotka tarvitaan tavaroille ilmoitettavaa tullimenettelyä koskevien säännösten soveltamiseksi.

2.   Ilmoitukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, jotka tarvitaan tavaroille ilmoitettavaa tullimenettelyä koskevien säännösten soveltamiseksi.”

8

Kyseisen koodeksin 78 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1.   Tulliviranomaiset voivat viran puolesta tai tavaranhaltijan pyynnöstä oikaista ilmoitusta tavaroiden luovutuksen jälkeen.

2.   Tulliviranomaiset voivat ilmoituksessa annettujen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi tavaroiden luovutuksen jälkeen tarkastaa kyseisten tavaroiden tuontia tai vientiä taikka näihin tavaroihin myöhemmin kohdistettavia kaupallisia toimia koskevat kaupalliset asiakirjat ja tiedot. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa tavaranhaltijan tiloissa, ammattitoiminnan harjoittajana suoraan tai välillisesti mainituissa toimissa osallisena olevan henkilön tiloissa taikka muun mainittuja asiakirjoja ja tietoja ammattitoimintaansa varten hallussaan pitävän henkilön tiloissa. Tulliviranomaiset voivat myös tarkastaa tavarat, jos niiden esittäminen tullille on vielä mahdollista.

3.   Jos ilmoituksen tarkastus tai jälkitarkastus osoittaa, että kyseistä tullimenettelyä koskevia säännöksiä on sovellettu virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella, tulliviranomaisten on mahdollisesti annettujen säännösten mukaisesti toteutettava tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet käytettävissään olevat uudet tiedot huomioon ottaen.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

9

Tigers toi 17.12.2012 Saksaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia astiastoja ja muita keraamisia pöytä- ja keittiöesineitä. Kyseisiin tuotteisiin sovellettiin asetuksella N:o 1072/2012 käyttöön otettua väliaikaista polkumyyntitullia.

10

Tigers teki samana päivänä tullitoimipaikassa tuotujen tavaroiden tulli-ilmoituksen ja esitti kauppalaskun. Tulli-ilmoituksessa mainittiin tavaroiden kuvauksena keraamiset tuotteet, ja Taric-lisäkoodiksi ilmoitettiin B999 eli koodi, joka vastaa tuontia, joka on peräisin kaikista muista yrityksistä, joita ei mainita asetuksessa N:o 1072/2012.

11

Edelleen 17.12.2012 tullitoimipaikka tarkasti tiloissaan olleet kauppatavarat ja korvasi ilmoitetun Taric-lisäkoodin B999 kullakin kerralla Taric-lisäkoodilla B354 eli koodilla, joka vastasi asetuksen N:o 1072/2012 liitteessä I luetelluilta vientiä harjoittavilta tuottajilta peräisin olevaa tuontia.

12

Koska tuonnin yhteydessä Tigersin esittämään kauppalaskuun ei ollut liitetty valmistajan allekirjoittamaa vakuutusta, jolloin se ei ollut asetuksen N:o 1072/2012 liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukainen, tullitoimipaikka määräsi Tigersin tämän asetuksen nojalla antamaan väliaikaisen polkumyyntitullin vakuudeksi käteispantin, joka laskettiin 58,8 prosentin tullin perusteella.

13

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 antamisen jälkeen tullitoimipaikka vahvisti sen nojalla 28.6.2013 Tigersin tuonnille lopullisesti polkumyyntitullin, joka laskettiin ”kaikkia muita yrityksiä”, joita ei luetella täytäntöönpanoasetuksessa N:o 412/2013, koskevan 36,1 prosentin polkumyyntitullin perusteella, mutta ei vaatinut Tigersia toimittamaan täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 liitteen II vaatimusten mukaista pätevää kauppalaskua.

14

Tigers toimitti 4.7.2013 päivätyllä kirjeellä valmistajan allekirjoittaman vakuutuksen sisältävän kauppalaskun alkuperäiskappaleen sekä haki palautusta polkumyyntitullista, jonka se katsoi aiheettomasti maksaneensa sen perusteella, että siihen oli sovellettu 36,1 prosentin lopullista polkumyyntitullia, joka koskee kaikkia muita yrityksiä, joita ei ole lueteltu täytäntöönpanoasetuksessa N:o 412/2013, eikä 17,9 prosentin tullia, jota sovelletaan mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I luetelluista yrityksistä peräisin olevaan tuontiin.

15

Tullitoimipaikka hylkäsi 2.10.2013 päivätyllä päätöksellä Tigersin palautushakemuksen sillä perusteella, ettei jälkikäteen laadittua tai esitettyä pätevää kauppalaskua voitu hyväksyä.

16

Pääasian kantaja teki tästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen 4.11.2013 päivätyllä kirjelmällä ja toimitti 5.5.2014 valmistajan laatiman muutetun laskun.

17

Tullitoimipaikka hylkäsi 24.2.2015 tekemällään päätöksellä Tigersin oikaisuvaatimuksen. Se katsoi, että palautushakemuksen yhteydessä jälkikäteen toimitettu ja oikaisuvaatimusmenettelyn yhteydessä uudelleen oikaistu lasku, johon oli liitetty valmistajan vastaava vakuutus, olisi yksilöllisen polkumyyntitullin myöntämiseksi pitänyt esittää päivänä, jona tulli-ilmoitus vastaanotettiin.

18

Tigers nosti kanteen Finanzgericht Münchenissä (Münchenin verotuomioistuin, Saksa) tullitoimipaikan päätöksestä, jolla hylättiin sen palautushakemus.

19

Näissä olosuhteissa Finanzgericht München on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)

Onko [täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013] 1 artiklan 3 kohdan mukaan sallittua, että pätevä kauppalasku lopullisen polkumyyntitullin alkuperäisen määrän vahvistamiseksi toimitetaan jälkikäteen, jos yritykselle määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamisen kaikki muut edellytykset täyttyvät?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko [tullikoodeksin] 78 artiklan vastaista, että tulliviranomaiset jälkitarkastusmenettelyn yhteydessä kieltäytyvät polkumyyntitullin palauttamisesta sillä perusteella, että tavaranhaltija on esittänyt asianmukaisen kauppalaskun vasta tulli-ilmoituksen jälkeen?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

20

Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että siinä sallitaan esittää tulli-ilmoituksen jälkeen pätevä kauppalasku lopullisen polkumyyntitullin vahvistamiseksi, jos yritykselle määritetyn erityisen polkumyyntitullin soveltamisen kaikki muut edellytykset täyttyvät.

21

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen tulkinnassa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös tai määräys on (tuomio 16.11.2016, Hemming ym., C-316/15, EU:C:2016:879, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22

Täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohdan sanamuodon mukaan yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää kyseisen asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin, joita ei luetella kyseisessä asetuksessa, sovellettavaa tullia.

23

Kyseisestä sanamuodosta, erityisesti ilmaisusta ”edellyttää”, ilmenee, että pätevän kauppalaskun, joka täyttää kyseisen asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset, esittäminen tulliviranomaisille on välttämätön edellytys yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamiseksi.

24

Kyseisessä sanamuodossa ei sitä vastoin mitenkään täsmennetä ajankohtaa, jolloin kauppalasku on esitettävä. Näin ollen kyseisellä sanamuodolla ei kielletä sitä, että lasku, joka täyttää kaikki täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset, esitetään tulliviranomaisille tulli-ilmoituksen jälkeen.

25

Kyseisen 1 artiklan 3 kohdan asiayhteydestä on aluksi todettava, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 60 kohdassa todennut, että toisin kuin muissa polkumyyntiasetuksissa, missään muussa täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 säännöksessä ei täsmennetä ajankohtaa, jolloin pätevä kauppalasku on esitettävä tullille.

26

Näissä olosuhteissa täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, ettei siinä kielletä kyseessä olevia tuojia esittämästä tällaista laskua tulli-ilmoituksen jälkeen.

27

Koska kyseisessä asetuksessa ei kuitenkaan ole säännöksiä, joissa sen 1 artiklan 4 kohdan nojalla säädettäisiin, ettei tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sovelleta, polkumyyntitullien alaisten tuotteiden tulli-ilmoitusten jättämisen ja tarkastamisen yksityiskohdista säädetään tullikoodeksissa.

28

Tältä osin on todettava, ettei kyseisessä koodeksissa täsmennetä nimenomaisesti ajankohtaa, jolloin kauppalasku on esitettävä. Lisäksi on niin, että vaikka sen 62 artiklan 2 kohdassa todetaan, että tulli-ilmoitukseen on liitettävä kaikki asiakirjat, jotka tarvitaan tavaroille ilmoitettavaa tullimenettelyä koskevien säännösten soveltamiseksi ja joihin kauppalasku selkeästi kuuluu, kyseisessä säännöksessä ei täsmennetä, mitä seurauksia aiheutuu siitä, että kyseisen ilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat, kuten pääasiassa kyseessä oleva kauppalasku, eivät ole vaatimusten mukaisia.

29

Viimeksi mainituilta osin kyseisen koodeksin 78 artiklassa otetaan kuitenkin käyttöön menettely, jossa sallitaan tulliviranomaisten viran puolesta tai tavaranhaltijan pyynnöstä oikaista tulli-ilmoitusta kyseisessä ilmoituksessa tarkoitettujen tavaroiden luovutuksen jälkeen, eli tulli-ilmoituksen jälkeen.

30

Tältä osin kyseiset viranomaiset voivat kyseisen 78 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla yhtäältä oikaista tulli-ilmoitusta, eli tutkia sen uudelleen, ja toisaalta tarkastaa merkitykselliset asiakirjat ja tiedot ilmoituksessa annettujen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Jos oikaisu tai tarkastukset osoittavat, että kyseistä tullimenettelyä koskevia säännöksiä on sovellettu virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella, tulliviranomaisten on kyseisen 78 artiklan 3 kohdan mukaan toteutettava tilanteen korjaamiseksi tarvittavat toimenpiteet käytettävissään olevat uudet tiedot huomioon ottaen.

31

Koko tullikoodeksin 78 artiklasta seuraa täten, että on sallittua esittää uusia seikkoja, jotka tulliviranomaiset voivat ottaa huomioon tulli-ilmoituksen jälkeen. Mainitun artiklan systematiikan mukaan tullioikeudellinen menettely saatetaan vastaamaan todellista tilannetta (ks. vastaavasti tuomio 10.12.2015, Veloserviss, C-427/14, EU:C:2015:803, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32

Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 liitteessä II säädettyjen vaatimusten mukainen pätevä kauppalasku olisi jätetty tämän mahdollisuuden ulkopuolelle.

33

Tätä päätelmää tukevat täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 tavoitteet.

34

Kyseisen täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan 229 perustelukappaleessa todetaan, että tullien välisten suurten erojen aiheuttaman toimenpiteiden kiertämisen riskin minimoimiseksi katsotaan tarvittavan erityisiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen.

35

Tällaisen soveltaminen varmistetaan, kun polkumyyntitullit vahvistetaan ottaen huomioon seikkoja, joiden oikeellisuus on voitu varmistaa, tarvittaessa turvautumalla tullikoodeksin 78 artiklan mukaiseen menettelyyn.

36

Tämän vuoksi on niin, että kun otetaan huomioon se, että täytäntöönpanoasetuksella N:o 412/2013 pyritään tavoitteeseen vähentää kiertämisen riskejä polkumyyntitullien asianmukaisella soveltamisella, on katsottava, että siinä sallitaan asianomaisten tuojien esittää pätevä kauppalasku myös tulli-ilmoituksen jälkeen.

37

Pääasiassa unionin tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että tarkastaessaan tulli-ilmoituksen toimivaltaiset viranomaiset totesivat, että tuodut tuotteet olivat peräisin yhdestä niistä yrityksistä, jotka luetellaan täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 liitteessä I, ja että kyseisten tuotteiden tuonnista olisi siis pitänyt maksaa näistä yrityksistä peräisin olevaan tuontiin sovellettavaa yksilöllistä polkumyyntitullia.

38

Tämän vuoksi on niin, ettei ole ilmeistä, että olisi olemassa minkäänlaista tullien välisten suurten erojen aiheuttamaa toimenpiteiden kiertämisen riskiä, minkä tarkastaminen on kuitenkin ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä.

39

Ensimmäiseen kysymykseen on edellä esitetyn perusteella vastattava, että täytäntöönpanoasetuksen N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että siinä sallitaan esittää tulli-ilmoituksen jälkeen pätevä kauppalasku lopullisen polkumyyntitullin vahvistamiseksi, jos yritykselle määritetyn erityisen polkumyyntitullin soveltamisen kaikki muut edellytykset täyttyvät ja jos polkumyyntitullin asianmukainen soveltaminen varmistetaan, minkä tarkastaminen on ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä.

Toinen kysymys

40

Ensimmäiseen kysymykseen esitetty vastaus huomioon ottaen toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

41

Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 13.5.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2013 1 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että siinä sallitaan esittää tulli-ilmoituksen jälkeen pätevä kauppalasku lopullisen polkumyyntitullin vahvistamiseksi, jos yritykselle määritetyn erityisen polkumyyntitullin soveltamisen kaikki muut ennakkoedellytykset täyttyvät ja jos polkumyyntitullin asianmukainen soveltaminen on varmistettu, minkä tarkastaminen on ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä.

 

Allekirjoitukset


( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: saksa.