Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 9.3.2017 – Valittajana Simet SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(asia C‑232/16 P) ( 1 )

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Valtiontuet – Kuljetusala – Alueiden välisen linja-autoliikenteen palvelut – Asetus (ETY) N:o 1191/69 – Oikeus julkisesta palveluvelvoitteesta aiheutuvien kustannusten korvaukseen – Kansallinen oikeudellinen päätös – Sisämarkkinoille soveltumaton tuki)

1. 

Muutoksenhaku–Valitusperusteet–Valitusperusteet, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai jotka ovat selvästi perusteettomia–Hylkääminen milloin tahansa perustellulla määräyksellä ilman suullista käsittelyä

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla)

(ks. 33 kohta)

2. 

Tuomioistuinmenettely–Kirjallinen käsittely–Vastauskirjelmän, joka rajoittuu tutkittavaksi ottamista koskeviin kysymyksiin, hyväksyminen–Asianosaiset eivät voi esittää tiettyjä aineellisia väitteitä

(Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 175 artiklan 2 kohta)

(ks. 39–41 kohta)

3. 

Muutoksenhaku–Valitusperusteet–Tosiseikkojen ja selvitysaineiston virheellinen arviointi–Unionin tuomioistuimen harjoittama selvitysaineiston arvioinnin valvonta–Tutkimatta jättäminen selvitysaineiston vääristämistä lukuun ottamatta

(SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 56–60, 74, 84, 111 ja 116 kohta)

4. 

Muutoksenhaku–Valitusperusteet–Velvollisuus ilmoittaa täsmällisesti, miltä osin unionin yleisen tuomioistuimen päättelyä arvostellaan

(SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 169 artiklan 2 kohta)

(ks. 63–65, 98, 102, 103, 110 ja 117 kohta)

5. 

Valtiontuki–Komission suorittama tutkinta–Sillä, että osapuolet eivät ole esittäneet huomautuksia, ei ole vaikutusta komission päätöksen pätevyyteen–Velvollisuutta tutkia viran puolesta seikkoja, joihin ei nimenomaisesti ole vedottu, ei ole

(SEUT 108 artiklan 2 kohta)

(ks. 68 kohta)

6. 

Kumoamiskanne–Kumoamisperusteet–Perustelujen puuttuminen tai puutteellisuus–Aineellista lainmukaisuutta koskevasta perusteesta erillinen peruste

(SEUT 263 ja SEUT 296 artikla)

(ks. 80–81 kohta)

7. 

Muutoksenhaku–Valitusperusteet–Valitusperuste, joka on kohdistettu lisäperusteluihin–Tehoton valitusperuste–Hylkääminen

(SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta)

(ks. 94–97 kohta)

8. 

Tuomioistuinmenettely–Uusien perusteiden esittäminen käsittelyn kuluessa–Edellytykset–Uusi peruste–Käsite–Argumentit, joilla on läheinen yhteys kannekirjelmässä esitettyyn perusteeseen, eivät kuulu kyseisen käsitteen piiriin

(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen (1991) 48 artiklan 2 kohta)

(ks. 121–124 kohta)

Ratkaisu

1) 

Valitus hylätään.

2) 

Simet SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


( 1 ) EUVL C 232, 27.6.2016.