Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 17.7.2014 – 3D I

(asia C‑107/14)

”Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Pääasian oikeusriitaan liittyviä tosiseikkoja ja lainsäädäntöä ja syitä, joiden vuoksi vastaus ennakkoratkaisukysymykseen on tarpeen, koskevien riittävien tietojen puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen”

Ennakkoratkaisukysymykset — Tutkittavaksi ottaminen — Kysymykset, jotka on esitetty antamatta riittäviä tietoja asiaa koskevista tosiseikoista ja lainsäädännöstä ja syistä, joiden vuoksi vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin on tarpeen — Tutkimatta jättäminen (SEUT 267 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artikla; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

Ratkaisu

Ennakkoratkaisupyynnön, jonka Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italia) on esittänyt 19.12.2013 tekemällään päätöksellä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.