European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

L-sarja


2024/1213

3.5.2024

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2024/1213,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2024,

Galileo-satelliittien laukaisuun Yhdysvaltojen alueelta liittyviä turvallisuusmenettelyjä koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 189 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kun kahden Sojuz-kantoraketin laukaisut Guyanan avaruuskeskuksesta peruttiin huhti- ja syyskuussa 2022 ja Ariane-6:n osalta ilmoitettiin viivästyksistä, unionin oli löydettävä vaihtoehtoja Galileo-satelliittien laukaisujen pikaiseksi käynnistämiseksi uudelleen. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2021/696 (1) perustettuun unionin avaruusohjelmaan kuuluvan Galileo-järjestelmän moitteeton toiminta.

(2)

Unioni on jo pitkään tehnyt Yhdysvaltojen kanssa satelliittinavigointiin liittyvää yhteistyötä. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämisestä, tarjonnasta ja käytöstä (2) tuli voimaan 12 päivänä joulukuuta 2011.

(3)

Neuvosto antoi 23 päivänä marraskuuta 2023 luvan aloittaa neuvottelut unionin puolesta Galileo-satelliittien laukaisuun Yhdysvaltojen alueelta liittyviä turvallisuusmenettelyjä koskevan unionin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemiseksi.

(4)

Neuvottelut Galileo-satelliittien laukaisuun Yhdysvaltojen alueelta liittyviä turvallisuusmenettelyjä koskevasta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta, jäljempänä ”sopimus”, on saatu onnistuneesti päätökseen.

(5)

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välistä sopimusta turvaluokiteltujen tietojen turvaamisesta (3) sovelletaan Yhdysvalloille luovutettaviin EU:n turvaluokiteltuihin tietoihin.

(6)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen. Galileo-satelliittien laukaisun aikasidonnaisuus huomioon ottaen sopimusta olisi sovellettava sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan lupa allekirjoittaa Galileo-satelliittien laukaisuun Yhdysvaltojen alueelta liittyviä turvallisuusmenettelyjä koskeva Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jäljempänä ”sopimus”, unionin puolesta sillä varauksella, että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta.

3 artikla

1.   Sopimusta sovelletaan vastavuoroisuutta edellyttäen sen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti (5) sen voimaantuloa varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti.

2.   Unioni ilmoittaa Yhdysvalloille sopimuksen väliaikaista soveltamista varten tarvittavien unionin sisäisten menettelyjen valmiiksi saattamisesta sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta tässä kohdassa säädetyn ilmoituksen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/696, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta (EUVL L 170, 12.5.2021, s. 69).

(2)   EUVL L 348, 31.12.2011, s. 3.

(3)   EUVL L 115, 3.5.2007, s. 30.

(4)  Sopimuksen teksti on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL L, 2024/1214, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1214/oj.

(5)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivän, josta alkaen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1213/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)