European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2024/765

29.2.2024

NEUVOSTON ASETUS (EU, Euratom) 2024/765,

annettu 29 päivänä helmikuuta 2024,

vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on esittänyt arvioinnin neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2020/2093 (2) vahvistetun vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta sen ensimmäisten täytäntöönpanovuosien jälkeen, mukaan lukien arvio menojen enimmäismäärien kestävyydestä.

(2)

Unioni on kohdannut useita ennennäkemättömiä ja odottamattomia haasteita joulukuun 2020 jälkeen. Unioni on toiminut nopeasti ja käyttänyt kaikkia saatavilla olevia keinoja, mutta vuosia 2021–2027 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvä rajallinen talousarviojousto on nyt käytetty lähes loppuun, mikä heikentää unionin talousarvion mahdollisuuksia vastata edes kaikkein kiireellisimpiin haasteisiin.

(3)

Monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten vuosien aikana on käytetty laajalti erityisrahoitusvälineitä moninaisiin haasteisiin vastaamiseksi. Lisätoimia tarvitaan edelleen, mutta käytettävissä olevat talousarviovarat tällaisiin tilanteisiin vastaamiseksi monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä olevalla kaudella ovat rajalliset.

(4)

Unionin talousarvion olisi mahdollistettava se, että unioni voi toteuttaa tarvittavat politiikkatoimet, joilla vastataan uusiin haasteisiin ja täytetään oikeudelliset velvoitteet, joita ei voida hoitaa nykyisten enimmäismäärien tai loppuun käytetyn joustavuuden puitteissa. Otsakkeiden 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 maksusitoumusmäärärahoja koskevia menojen enimmäismääriä olisi muutettava vuosien 2024, 2025, 2026 ja 2027 osalta. Vaikka maksumäärärahoja koskevat menojen enimmäismäärät voidaan näin ollen säilyttää nykyisellä tasollaan, olisi yhden ainoan liikkumavaravälineen maksumäärärahojen ylärajaa mukautettava vuoden 2026 osalta, jotta vältetään maksamattomat määrät. Lisäksi olisi muutettava asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 5 artiklassa ja sen liitteessä II olevassa asiaan liittyvässä taulukossa säädetyn ohjelmakohtaisen mukautuksen mukaisten lisämäärärahojen kokonaismäärää.

(5)

Brexit-mukautusvaraukseen ja Euroopan globalisaatiorahastoon kohdennettuja määriä olisi myös muutettava.

(6)

Venäjän Ukrainaa vastaan käymä laiton hyökkäyssota on tuonut sodan takaisin Euroopan maaperälle. Unioni tukee Ukrainaa niin kauan kuin se on tarpeen ja on Ukrainan vankkumattomana apuna sen tiellä kohti EU:ta. Tätä varten Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/792 (3), joka on unionin vastaus Ukrainan makrovakauden, jälleenrakentamisen ja nykyaikaistamisen tukemiseksi, samalla kun tuetaan Ukrainan uudistuspyrkimyksiä osana unioniin liittymistä koskevia valmisteluja, jäljempänä ’Ukrainan tukiväline’.

(7)

Kun otetaan huomioon Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät epävarmuustekijät, Ukrainan tukivälineen olisi oltava joustava väline, jonka avulla tukea voidaan tarjota oikeassa muodossa ja riittävällä tasolla vuoteen 2027 asti. Ukrainan tukivälineestä myönnettävä tuki olisi asetettava saataville lainoina, tukena, jota ei makseta takaisin, sekä talousarviotakuina.

(8)

Ukrainan tukivälineestä lainoina myönnettävän tuen osalta on aiheellista jatkaa vuoteen 2027 saakka nykyistä unionin talousarviotakuuta, joka kattaa Ukrainan saataville asetettavan rahoitusavun. Tästä seuraa, että tarvittavat määrärahat olisi voitava ottaa käyttöön unionin talousarviosta siten, että monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät ylitetään siltä osin kuin on kyse Ukrainalle myönnettävästä, vuoden 2027 loppuun saakka käytettävissä olevasta rahoitusavusta. Unionin talousarviotakuun olisi Ukrainalle asetuksessa (EU) 2022/2463 jo säädetyn lyhyen aikavälin taloudellisen hätäavun lisäksi katettava myös Ukrainalle myönnettävä rahoitusapu, joka on määrältään asetuksessa (EU) 2024/792 täsmennetyn mukaisesti enintään 33 miljardia euroa.

(9)

Ukrainan tukivälineen sisältämän tuen, jota ei makseta takaisin, ja talousarviotakuiden rahoittamisen muodossa myönnettävän tuen osalta määrärahat olisi asetettava käyttöön uuden temaattisen erityisrahoitusvälineen eli Ukraina-varauksen kautta. Maksusitoumusmäärärahat ja niitä vastaavat maksumäärärahat olisi otettava vuosittain käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 314 artiklassa määrätyn talousarviomenettelyn puitteissa siten, että ylitetään monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät. Asetuksen (EU) 2024/792 asiaa koskevien säännösten mukaisesti suunniteltavien menojen asianmukaista kehitystä varten ja erityisesti Ukraina-suunnitelmassa vahvistettavat määrät huomioon ottaen on aiheellista vahvistaa kokonaismäärät ja vuotuiset enimmäismäärät, jotka voidaan asettaa Ukraina-varauksen käyttöön kaudella 2024–2027. Jotta voidaan varmistaa täysimääräinen täytäntöönpano ja joustavuus vuodesta toiseen kokonaismäärän puitteissa, vuotuisesta määrästä tiettynä vuonna käyttämättä jäänyt osuus olisi asianomaista vuotta koskevan vuotuisen enimmäismäärän lisäksi oltava mahdollista käyttää seuraavina vuosina vuoteen 2027 saakka.

(10)

Kaikkien joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden, myös unionin, korot ovat nousseet voimakkaasti vuodesta 2022 unionissa ja useimmissa suurissa talouksissa. Tämän vuoksi Euroopan unionin elpymisvälineeseen (NextGenerationEU), jäljempänä ’elpymisväline’, liittyvän lainanoton varainhankintakustannusten, jotka katetaan unionin talousarviosta neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 (4) 5 artiklan 2 kohdan nojalla, odotetaan ylittävän arviot, joiden perusteella monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät alun perin asetettiin, kun kehys hyväksyttiin joulukuussa 2020. Kyseiset määrät olivat 2 332 miljoonaa vuonna 2025 (vuoden 2018 hintoina), 3 196 miljoonaa vuonna 2026 (vuoden 2018 hintoina) ja 4 168 miljoonaa vuonna 2027 (vuoden 2018 hintoina).

(11)

Kun otetaan huomioon korkojen tulevaan kehitykseen muuttuvissa markkinaolosuhteissa liittyvä epävarmuus ja elpymisvälineestä rahoitettavien käynnissä olevien unionin ohjelmien rahoituksen kokonaislainanottotarpeet, on aiheellista perustaa poikkeuksellinen ja väliaikainen väline, joka on kestoltaan rajattu nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kestoon ja jolla katetaan sellaiset elpymisvälineeseen liittyvän lainanoton varainhankintakustannukset, jotka ylittävät alun perin suunnitellut määrät; väline olisi vahvistettava osana säännöksiä, joita tarvitaan vuotuisen talousarviomenettelyn sujuvuuden varmistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että käytettävissä on varoja, joiden avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa. Sen vuoksi olisi luotava uusi temaattinen erityisrahoitusväline, jäljempänä ’EURI-väline’, jonka ainoana tavoitteena on kattaa jäljellä olevat kustannusten ylitykset. Välineen olisi oltava poikkeuksellinen, eikä se voi toimia ennakkotapauksena tuleville vuoden 2027 jälkeisiä monivuotisia rahoituskehyksiä koskeville järjestelyille, erityisesti kun kyseessä on sellaisten kustannusten kattaminen, jotka koskevat markkinoilta EURI-välineen rahoittamiseksi lainattujen varojen korkomaksuja.

(12)

Budjettivallan käyttäjän olisi otettava EURI-väline käyttöön vuotuisessa talousarviomenettelyssä vain, jos se on tarpeen. Rajoittamatta budjettivallan käyttäjän oikeuksia ennen sen käyttöönottoa olisi etsittävä muita rahoitusmahdollisuuksia, mukaan lukien ohjelmien talousarvion toteuttamisesta ja uudelleenpriorisoinnista saadun liikkumavaran ja muiden kuin temaattisten erityisrahoitusvälineiden kautta, joilla voidaan mahdollisuuksien mukaan kattaa huomattava osa tarvittavista määristä, jotka ylittävät otsakkeessa 2 b olevaan EURI-välinettä koskevaan budjettikohtaan alun perin otetut määrät. jotta vertailuarvona voidaan ottaa käyttöön määrä, joka vastaa noin 50:tä prosenttia EURI-välineen korkomaksujen ylityksistä. Tämä tehdään sovellettavien alakohtaisten sääntöjen ja muiden oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti ja ottaen huomioon prioriteetit, harkittu budjetointi ja moitteeton varainhoito, jotka edellyttävät erityisesti asianmukaisia marginaaleja ennakoimattomia menoja varten. Tällä ei vaikuteta jäsenvaltioiden kansallisiin määrärahoihin, joihin on sitouduttu oikeudellisesti, etenkään yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja koheesiopolitiikkaan liittyviin määrärahoihin. Unionin talousarvioon otetut EURI-välineen maksusitoumusmäärärahat ja niitä vastaavat maksumäärärahat olisi asetettava saataville siten, että ylitetään monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät. EURI-välineestä olisi ensin käytettävä määrä, joka vastaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen alusta lähtien vapautettuja määrärahoja, jotka eivät ole ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Voimassa olevien asiaa koskevien säännösten mukaisesti uudelleen saataville asetettuja vapautettuja määrärahoja ei pitäisi ottaa huomioon. EURI-välinettä varten vapautettavien määrärahojen käytettävissä oleva määrä olisi laskettava vuosittain osana monivuotisen rahoituskehyksen teknistä mukautusta, josta käyvät selvästi ilmi käytettävissä olevat kokonaismäärärahat ja määrät, jotka on jo otettu huomioon EURI-välineen aiemmissa käyttöönotoissa. Siinä odottamattomassa tapauksessa, että määrärahojen ylitys on vielä käyttämättä, EURI-välineestä olisi varautumisjärjestelynä ja viimeisenä keinona otettava käyttöön tarvittava lisämäärä kustannusten kattamiseksi kokonaisuudessaan. Jos poikkeuksellisesti yksi tai useampi jäsenvaltio katsoo, että kyseisen varautumisjärjestelyn käyttöönottoon liittyy vakavia huolenaiheita, ne voisivat pyytää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ottamaan asian seuraavan Eurooppa-neuvoston käsittelyyn. Tämä prosessi saisi yleensä kestää enintään yhden kuukauden, ja siinä olisi otettava täysin huomioon perussopimuksissa vahvistetut toimielinten oikeudet.

(13)

Ottaen huomioon jäsenvaltioissa ja unionin kanssa liittymisneuvotteluja käyvissä maissa tapahtuneet luonnonkatastrofit, luonnonkatastrofit ja humanitaariset kriisit kolmansissa maissa ja jotta voidaan varmistaa molempien osalta riittävä rahoitus, nykyistä solidaarisuus- ja hätäapuvarausta (SEAR) olisi vahvistettava, ja se olisi jaettava kahteen erilliseen välineeseen seuraavasti: eurooppalainen solidaarisuusvaraus, jolla tuetaan hätätilanteista kärsiviä maita ja alueita neuvoston asetuksella (EY) N:o 2012/2002 (5) perustetusta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, ja hätäapuvaraus, jotta voidaan lisätä asiaankuuluvien unionin ohjelmien määrärahoja kriisien ja hätätilanteiden varalta unionissa ja sen ulkopuolella.

(14)

Joustovälinettä olisi vahvistettava, jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin vuoteen 2027 saakka. Eurooppalaisen solidaarisuusvarauksen ja hätäapuvarauksen peruuntuneet määrät olisi asetettava joustovälineen käyttöön vuodesta 2024 alkaen.

(15)

Näiden odottamattomien tapahtumien ja uusien haasteiden perusteella on tarpeen tarkistaa monivuotista rahoituskehystä, ja sen vuoksi asetusta (EU, Euratom) 2020/2093 olisi muutettava.

(16)

Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2093 muutokset eivät rajoita velvollisuutta noudattaa päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 3 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa vahvistettuja omien varojen enimmäismääriä.

(17)

Ukrainan tilanne huomioon ottaen tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä tammikuuta 2024,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) 2020/2093 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Silloin kun on tarpeen käyttää 8, 9, 10, 10 a, 10 b ja 12 artiklassa säädettyjen erityisrahoitusvälineiden varoja, maksusitoumusmäärärahat ja niitä vastaavat maksumäärärahat otetaan talousarvioon siten, että ylitetään monivuotisen rahoituskehyksen asianomaiset enimmäismäärät.”

;

b)

lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Silloin kun on tarpeen ottaa käyttöön takaus Ukrainalle varainhoitoasetuksen 220 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetylle rahoitusavulle, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/792 (*1) mukaisesti käytettävissä vuosina 2024–2027 käypinä hintoina enintään 33 000 miljoonan euron suuruisina lainoina, tarvittava määrä otetaan käyttöön siten, että ylitetään monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/792, annettu 29 päivänä helmikuuta 2024, Ukrainan tukivälineen perustamisesta (EUVL L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).”;"

2)

lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”f)

se laskee EURI-välinettä varten käytettävissä olevan määrän 10 a artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

g)

se laskee joustovälineelle 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla käyttöön asetettavat määrät.”;

3)

korvataan 5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin kaudeksi 2022–2027 osoitettavien lisämäärärahojen kokonaismäärä on 10 155 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina) kumpiinkin. Vuosina 2022–2026 maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin vuosittain osoitettavien lisämäärärahojen määrä kunakin vuonna on vähintään 1 500 miljoonaa euroa ja enintään 2 000 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina) kumpiinkin.”:

4)

korvataan 8 ja 9 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Euroopan globalisaatiorahasto

1.   Euroopan globalisaatiorahasto, jonka tavoitteet ja soveltamisala vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2021/691 (*2), ei saa ylittää 30 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina).

2.   Määrärahat Euroopan globalisaatiorahastoa varten otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.

9 artikla

Solidaarisuus- ja hätäapuvaraus

1.   Solidaarisuus- ja hätäapuvaraus koostuu kahdesta välineestä, joilla voidaan rahoittaa:

a)

apu, jolla vastataan Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jonka tavoitteet ja soveltamisala määritellään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 (*3), kattamista suurista katastrofeista johtuviin hätätilanteisiin, jäljempänä ’eurooppalainen solidaarisuusvaraus’; ja

b)

nopea reagointi sellaisiin unionissa tai kolmansissa maissa syntyviin yksittäisiin hätäavun tarpeisiin, jotka johtuvat tapahtumista, joita ei voitu ennakoida talousarviota laadittaessa, etenkin sellaisten hätätilanteisiin reagoimisen ja tukitoimien osalta, joita toteutetaan vastauksena luonnonkatastrofeihin, joita a alakohta ei kata, ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja humanitaarisiin kriiseihin, kansanterveydellisten, eläinlääkinnällisten tai kasvinterveyteen liittyvien laaja-alaisten uhkien tapauksessa sekä olosuhteiden edellyttäessä myös tilanteissa, joissa muuttovirrat aiheuttavat erityisiä paineita unionin ulkorajoilla (hätäapuvaraus).

2.   Eurooppalainen solidaarisuusvaraus ei saa ylittää 1 016 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina). Kaikki sellaiset osuudet vuotuisesta määrästä, joita ei ole käytetty vuonna n, ovat käytettävissä vuoteen n + 1 asti. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin edelliseltä vuodelta peräisin oleva osuus. Kaikki sellaiset osuudet vuoden n vuotuisesta määrästä, joita ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuvat.

Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä on oltava jäljellä vähintään neljäsosa eurooppalaisen solidaarisuusvarauksen vuotuisesta määrästä, jotta kyseisen vuoden loppuun mennessä syntyvät tarpeet voidaan kattaa.

Poikkeustapauksissa ja jos katastrofin tapahtumisvuonna jäljellä olevat rahoitusvarat eivät riitä kattamaan tarpeelliseksi katsottuja määriä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, komissio voi ehdottaa erotuksen rahoittamista siitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta vuotuisesta määrästä, joka on käytettävissä seuraavana vuonna, 400 miljoonan euron (vuoden 2018 hintoina) enimmäismäärään asti.

3.   Hätäapuvaraus ei saa ylittää 508 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina). Kaikki sellaiset osuudet vuotuisesta määrästä, joita ei ole käytetty vuonna n, ovat käytettävissä vuoteen n + 1 asti. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin edelliseltä vuodelta peräisin oleva osuus. Kaikki sellaiset osuudet vuoden n vuotuisesta määrästä, joita ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuvat.

4.   Määrärahat eurooppalaista solidaarisuusvarausta ja hätäapuvarausta varten otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksina.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/691, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) työttömiksi jääneille työntekijöille ja asetuksen (EU) N:o 1309/2013 kumoamisesta (EUVL L 153, 3.5.2021, s. 48)."

(*3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EUVL L 311, 14.11.2002, s. 3).”;"

5)

korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Brexit-mukautusvaraus ei saa ylittää 4 491 miljoonan euron määrää (vuoden 2018 hintoina).”

;

6)

lisätään artiklat seuraavasti:

”10 a artikla

EURI-väline

1.   Vuodesta 2025 alkaen EURI-välineellä voidaan tietyn vuoden osalta rahoittaa osa niistä kustannuksista, jotka koskevat neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 (*4) 5 artiklan 2 kohdan mukaisten pääomamarkkinoilta lainattujen varojen erääntyviä korko- ja kuponkimaksuja. EURI-väline voidaan kyseisten kustannusten määrän kattamiseksi ottaa käyttöön tiettynä vuonna seuraavissa kohdissa täsmennetyssä laajuudessa ainoastaan siltä osin kuin ne ylittävät seuraavat määrät (vuoden 2018 hintoina):

2025 – 2 332 miljoonaa euroa,

2026 – 3 196 miljoonaa euroa,

2027 – 4 168 miljoonaa euroa.

2.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa EURI-välineen käyttöön SEUT 314 artiklassa määrätyn talousarviomenettelyn puitteissa vasta sen jälkeen, kun ne ovat etsineet muita rahoituskeinoja, jotta voidaan kattaa huomattava osa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määrät ylittävistä määristä, noudattaen sovellettavia alakohtaisia sääntöjä ja muita oikeudellisia velvoitteita ja ottaen huomioon prioriteetit ja harkitun budjetoinnin sekä moitteettoman varainhoidon.

EURI-välineen määrärahat asetetaan saataville siten, että ylitetään monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärät.

3.   EURI-väline koostuu seuraavista:

a)

määrä, joka vastaa vuodesta 2021 alkaen kumulatiivisesti vapautettuja määrärahoja, jotka eivät ole ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ja joita ei ole otettu käyttöön kyseisestä välineestä aiempina vuosina, lukuun ottamatta sellaisten vapautettujen määrärahojen määriä, jotka on otettu uudelleen käyttöön varainhoitoasetuksen 15 artiklan säännösten ja asiaa koskevissa perussäädöksissä tarkoitettujen määrärahojen uudelleen käyttöön ottamista koskevien erityissääntöjen mukaisesti. Tämä määrä käytetään ensin;

b)

ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettu määrä on riittämätön, käyttöön otetaan lisämäärä, joka tarvitaan 1 kohdassa tarkoitettujen kustannusten täysimääräiseen rahoittamiseen kyseisenä vuonna.

Kunakin vuonna komissio laskee käytettävissä olevan määrän osana 4 artiklassa tarkoitettuja teknisiä mukautuksia tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan perusteella ottaen huomioon kyseistä tarkoitusta varten aiempina vuosina huomioon otetut määrät.

10 b artikla

Ukraina-varaus

1.   Ukraina-varaus voidaan ottaa käyttöön yksinomaan asetuksen (EU) 2024/792 mukaisten menojen rahoittamiseen.

2.   Ukraina-varaus ei saa ylittää 17 000 miljoonan euron määrää käypinä hintoina vuosina 2024–2027.

3.   Tiettynä vuonna Ukraina-varauksesta käyttöön otettava vuotuinen määrä ei saa ylittää 5 000 miljoonan euron määrää käypinä hintoina. Vuotuisen määrän käyttämätön osuus tiettynä vuonna voidaan käyttää seuraavina vuosina vuoteen 2027 saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdassa vahvistettua kokonaismäärää.

4.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa Ukraina-varauksen käyttöön SEUT 314 artiklassa määrätyn talousarviomenettelyn puitteissa.

(*4)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1).”;"

7)

lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten mukautusten vuodelle 2026 asetettua enimmäismäärää, sellaisena kuin se on korotettuna 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla määrällä, mukautetaan määrällä, joka vastaa vuodelle 2025 asetetun enimmäismäärän käyttämättä jäänyttä osuutta.”

;

8)

korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Joustoväline

1.   Joustovälinettä voidaan käyttää tiettyjen ennakoimattomien menojen rahoittamiseen maksusitoumusmäärärahoina ja niitä vastaavina maksumäärärahoina tiettynä varainhoitovuonna, jos kyseisiä menoja ei voida rahoittaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä vuosina 2021–2023 on 915 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina). Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä vuosina 2024–2027 on 1 346 miljoonaa euroa (vuoden 2018 hintoina).

Joustovälinettä varten käytettävissä olevaa vuotuista määrää korotetaan kunakin vuonna määrällä, joka vastaa niitä osuuksia eurooppalaisen solidaarisuusvarauksen ja hätäapuvarauksen vuotuisista määristä, jotka ovat peruuntuneet edellisenä vuonna 9 artiklan mukaisesti.

2.   Joustovälineen vuotuisen määrän käyttämätöntä osaa voidaan käyttää vuoteen n + 2 saakka. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin kaikki aiemmilta vuosilta peräisin olevat osuudet aikajärjestyksessä. Kaikki sellaiset osuudet vuoden n vuotuisesta määrästä, joita ei käytetä vuoteen n + 2 mennessä, peruuntuvat.”

;

9)

korvataan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2024.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä helmikuuta 2024.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. LAHBIB


(1)  Hyväksyntä annettu 27. helmikuuta 2024 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/792, annettu 29 päivänä helmikuuta 2024, Ukrainan tukivälineen perustamisesta (EUVL L, 2024/792, 29.2.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

(4)  Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta (EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EUVL L 311, 14.11.2002, s. 3).


LIITE

”LIITE I

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS (EU-27)

(miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina)

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Yhteensä 2021–2027

1.

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

19 712

20 211

19 678

19 178

18 173

18 120

17 565

132 637

2.

Koheesio, palautumiskyky ja arvot

5 996

62 642

63 525

65 079

65 184

56 675

58 680

377 781

2 a.

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

1 666

56 673

57 005

57 436

57 772

48 302

48 937

327 791

2 b.

Palautumiskyky ja arvot

4 330

5 969

6 520

7 643

7 412

8 373

9 743

49 990

3.

Luonnonvarat ja ympäristö

53 562

52 626

51 893

51 013

49 914

48 734

47 960

355 702

joista: Markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

38 040

37 544

36 857

36 054

35 283

34 602

33 886

252 266

4.

Muuttoliike ja rajaturvallisuus

1 687

3 104

3 454

3 569

4 083

4 145

4 701

24 743

5.

Turvallisuus ja puolustus

1 598

1 750

1 762

2 112

2 277

2 398

2 576

14 473

6.

Naapurialueet ja muu maailma

15 309

15 522

14 789

14 500

14 192

13 326

13 447

101 085

7.

EU:n yleinen hallinto

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

joista: Toimielinten hallintomenot

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄ-RAHAT YHTEENSÄ

107 885

166 070

165 443

165 905

164 377

154 071

155 772

1 079 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ

154 065

153 850

152 682

151 436

151 175

151 175

151 175

1 065 558

LIITE II

OHJELMAKOHTAINEN MUKAUTUS – LUETTELO OHJELMISTA, JAKOPERUSTE JA MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ

(milj. euroa vuoden 2018 hintoina)

 

Jakoperuste

Maksusitoumusmäärärahojen lisämäärärahat yhteensä 5 artiklan mukaisesti

 

2022–2024

2025–2027

 

1.

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

36,36 %

41,79 %

4 000

Horisontti Eurooppa

27,27 %

31,34 %

3 000

InvestEU-rahasto

9,09 %

10,45 %

1 000

2 b.

Palautumiskyky ja arvot

54,55 %

47,76 %

5 155

EU4Health-ohjelma

26,37 %

15,37 %

2 055

Erasmus+

15,46 %

17,77 %

1 700

Luova Europe

5,45 %

6,26 %

600

Oikeudet ja arvot

7,27 %

8,36 %

800

4.

Muuttoliike ja rajaturvallisuus

9,09 %

10,45 %

1 000

Yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto

9,09 %

10,45 %

1 000

YHTEENSÄ

100,00 %

100,00 %

10 155

”.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)