European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

L-sarja


2024/403

11.4.2024

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2024/403,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2024,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta SIGMETin määritelmän sekä erityis-VFR-sääntöjä ja lennonjohtoselvityksiä koskevien tiettyjen vaatimusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/373 (2) säädetään ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen (ATM/ANS-palvelujen) sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen (ATM-verkkotoimintojen) palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta.

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 923/2012 (3) säädetään yleiseen ilmaliikenteeseen sovellettavista yhteisistä lentosäännöistä ja lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä (ns. ’lentosäännöt’). Tiettyjä ilmaliikennepalvelujen tarjoamista koskevia mainitun asetuksen säännöksiä on muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2024/404 (4).

(3)

Johdonmukaisuuden varmistamiseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 vastaavia säännöksiä olisi sen vuoksi muutettava. Tämä koskee erityisesti tiettyjä määritelmiä, jotka koskevat operatiivisesti merkittäviin sääolosuhteisiin liittyviä tietoja, sekä tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat erityis-VFR-sääntöihin liittyviä lennonjohtoselvityksiä.

(4)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/373 olisi muutettava.

(5)

Jotta voidaan varmistaa tällä asetuksella käyttöön otettavien toimenpiteiden sujuva täytäntöönpano ja säilyttää samalla siviili-ilmailun turvallisuuden korkea ja yhdenmukainen taso unionissa, toimialalle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava riittävästi aikaa mukautua tällä asetuksella käyttöön otettaviin toimenpiteisiin. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 12 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

(6)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto avusti komissiota asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja toimitti komissiolle 18 päivänä elokuuta 2023 asiaa koskevan lausunnon nro 02/2023.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun yhteisten turvallisuussääntöjen soveltamista siviili-ilmailun alalla käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/373 liitteet I, IV ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2025.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2024.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta, asetuksen (EY) N:o 482/2008 sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 ja (EU) 2016/1377 kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 677/2011 muuttamisesta (EUVL L 62, 8.3.2017, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta ( EUVL L 281, 13.10.2012, s. 1).

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/404, annettu 30 päivänä tammikuuta 2024, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ICAOn määräysten päivitysten, radioviestintäyhteyden katketessa käytettävän menettelyn viimeistelyn ja mainitun asetuksen liitteen täydennyksen poistamisen osalta (EUVL L, 2024/404, 11.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/404/oj).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2017/373 liitteet I, IV ja VI seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I oleva 93 alakohta seuraavasti:

”93)

(ei koske suomenkielistä toisintoa);”

2)

Muutetaan liitteessä IV olevan osaston B ATS.TR.270 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan johdantokappale seuraavasti:

 

”Erityis-VFR-lennoille voidaan antaa lennonjohtoselvityksellä lupa liikennöintiin lähialueella. Jollei toimivaltainen viranomainen toisin salli helikoptereille erityistapauksissa, kuten poliisilennoilla, lääkintälennoilla, etsintä- ja pelastustoiminnassa ja palontorjuntalennoilla, sovelletaan seuraavia lisäehtoja:”

b)

Korvataan a alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

Lennonjohtoyksikkö ei saa antaa ilma-alukselle erityis-VFR-selvitystä lentoonlähtöön tai laskuun lentopaikan lähialueella taikka laskukierrokseen liittymiseen lentopaikan lähialueella, kun kyseisellä lentopaikalla ilmoitetut sääolosuhteet jäävät alle seuraavien minimiarvojen:

i)

näkyvyys maassa alle 1 500 metriä tai helikoptereilla alle 800 metriä;

ii)

pilvikorkeus alle 180 metriä (600 jalkaa).”

3)

Korvataan liitteessä VI olevan osaston B AIS.TR.330 NOTAM kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

Tiedoista, jotka koskevat lunta, sohjoa, jäätä, kuuraa, seisovaa vettä tai lumen, sohjon, jään tai kuuran yhteydessä esiintyvää vettä kenttäalueella, on ilmoitettava SNOWTAMilla ja niihin on sisällyttävä lisäyksessä 3 annetun SNOWTAM-mallin mukaiset tiedot siinä esitetyssä järjestyksessä.”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/403/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)