European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2873

18.12.2023

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/2873,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2023,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/145/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 269/2014 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2014/145/YUTP säädetyt rajoittavat toimenpiteet.

(2)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2023 päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta annetun päätöksen (YUTP) 2023/2871 (3). Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 laajennetaan luetteloon merkitsemisen perusteita siten, että ne kattavat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka hyötyvät Venäjälle sijoittautuneiden, aiemmin unionin yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olleiden yhteisöjen omistusoikeuden tai määräysvallan pakollisesta siirrosta.

(3)

Päätöksessä (YUTP) 2023/2871 vahvistetaan myös edellytykset, joiden perusteella neuvoston olisi voitava säilyttää kuolleen henkilön nimi niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten luettelossa, joita koskee varojen jäädyttäminen ja kielto asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville, jos se katsoo, että kyseisiä varoja muutoin todennäköisesti käytettäisiin Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan tai muiden Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien rahoittamiseen.

(4)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 otetaan myös käyttöön poikkeus, jotta voidaan sallia jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttaminen siinä tapauksessa, että jäsenvaltio on päättänyt yleisen edun vuoksi evätä luetteloon merkityltä luonnolliselta henkilöltä, oikeushenkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle kuuluvia tai kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa olevia varoja tai taloudellisia resursseja, sekä varojen ja taloudellisten resurssien asettaminen tällaisen henkilön, yhteisön tai elimen saataville korvauksen maksamiseksi, edellyttäen että tällainen korvaus on jäädytetty.

(5)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 otetaan lisäksi käyttöön poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville, jotta voidaan sallia Venäjälle sijoittautuneen yhteisön osakkeiden tai varojen myynti tai käyttö, jos Venäjän hallitus on pakolla siirtänyt toisaalle unionin oikeushenkilön kyseistä yhteisöä koskevan omistusoikeuden tai määräysvallan. Kyseinen poikkeus mahdollistaisi muun muassa sovitun riittävän korvauksen maksamisen unionin oikeushenkilöille.

(6)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 myös pidennetään määräaikaa, jota sovelletaan voimassa olevaan poikkeukseen, joka mahdollistaa maksujen käsittelyn juutalaisten esittämiä vaatimuksia käsittelevässä konferenssissa luetteloon merkityn pankin kautta, ja otetaan käyttöön poikkeus, jotta voidaan sallia tietyt maksut korvauksena tai etuutena sellaisen riskin toteutuessa, johon liittyy luetteloon hiljattain merkitty yhteisö.

(7)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 otetaan käyttöön myös väliaikainen poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville, jotta voidaan sallia tiettyjen luetteloon merkittyjen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten suoraan tai välillisesti omistamien unioniin sijoittautunutta oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä koskevien omistusoikeuksien myynti ja siirto.

(8)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 otetaan myös käyttöön poikkeus varojen jäädyttämisestä ja kiellosta asettaa varoja ja taloudellisia resursseja saataville, jotta voidaan sallia luetteloon hiljattain merkityn yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten irtisanominen.

(9)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 myös laajennetaan voimassa oleva poikkeus, jota tällä hetkellä sovelletaan tiettyihin luetteloon merkittyihin pankkeihin ja joka mahdollistaa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden oston, tuonnin tai kuljetuksen, koskemaan erästä luetteloon hiljattain merkittyä vakuutusyhtiötä.

(10)

Päätöksellä (YUTP) 2023/2871 tehdään myös teknisiä muutoksia artiklaosaan, määritellään tiettyjen raportointivelvoitteiden soveltamisala ja otetaan käyttöön jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille velvoite nimetä kansallisen lainsäädännön mukaisesti kansalliset viranomaiset, joilla on toimivalta yksilöidä ja jäljittää tapauksen mukaan luetteloon merkityille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit, jotta voidaan estää tai havaita tapaukset, joissa asetusta (EU) N:o 269/2014 rikotaan tai kierretään tai pyritään rikkomaan tai kiertämään. Kyseinen nimeämisvelvoite ei välttämättä edellytä jäsenvaltioilta uuden viranomaisen perustamista.

(11)

Päätökseen 2014/145/YUTP päätöksellä (YUTP) 2023/2871 tehdyt muutokset kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää unionin tasoista sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(12)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 269/2014 seuraavasti:

1)

muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”j)

Venäjälle sijoittautuneet yhteisöt, jotka ovat aiemmin olleet unioniin sijoittautuneiden yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa ja joiden omistusoikeuden tai määräysvallan Venäjän federaation hallitus on pakolla siirtänyt laeilla, asetuksilla, muilla säädöksillä tai muulla Venäjän viranomaisen toimella, tai luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat hyötyneet tällaisesta siirrosta, sekä luonnolliset henkilöt, jotka on nimitetty tällaisten yhteisöjen hallintoelimiin Venäjällä ilman niiden unionin yhteisöjen suostumusta, joiden omistuksessa tai määräysvallassa kyseiset yhteisöt aiemmin olivat,”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos liitteessä I luetellut luonnolliset henkilöt kuolevat rajoittavien toimenpiteiden soveltamisen aikana, neuvosto voi säilyttää kuolleiden henkilöiden nimet kyseisessä luettelossa, jos niiden luettelosta poistaminen voisi vaarantaa unionin rajoittavien toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamisen sen vuoksi, että kyseisiä varoja muutoin todennäköisesti käytettäisiin muutoin Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan tai muiden Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien rahoittamiseen.”

;

2)

lisätään artiklat seuraavasti:

”5 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville todettuaan, että jäsenvaltion oikeus- tai hallintoviranomainen on tehnyt laissa säädetyin edellytyksin päätöksen evätä yleisen edun vuoksi liitteessä I luetellulta luonnolliselta henkilöltä, oikeushenkilöltä, yhteisöltä tai elimeltä tällaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle kuuluvia tai tällaisen henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa olevia varoja tai taloudellisia resursseja, edellyttäen että tällaisesta varojen tai taloudellisten resurssien epäämisestä maksettava korvaus jäädytetään.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5 b artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevaan luetteloon 3 artiklan 1 kohdan j alakohdan nojalla merkityille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen liitteessä I olevaan luetteloon 3 artiklan 1 kohdan j alakohdan nojalla merkittyjen Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osakkeiden tai varojen myymiseksi tai käyttämiseksi, jotta voidaan mahdollistaa osapuolten sopiman vastikkeen maksaminen tai oikeus- tai hallintoviranomaisen päättämän tai laissa määritetyn korvauksen maksaminen tilanteessa, jossa Venäjän federaation hallitus on pakolla siirtänyt omistusoikeuden tai määräysvallan. Tätä kohtaa ei sovelleta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 909/2014 (*1) tarkoitettujen arvopaperikeskusten hallussa oleviin jäädytettyihin varoihin tai taloudellisiin resursseihin.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).”;"

3)

muutetaan 6 b artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 d kohta seuraavasti:

”2 d.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 198, 199 ja 200 luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsomiinsa ehdoin ja todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisten yhteisöjen kanssa ennen 25 päivää helmikuuta 2023 sovitut toimet tai tehdyt sopimukset, mukaan lukien niihin liittyvät kirjeenvaihtajapankkimenettelysuhteet, voidaan lopettaa tai irtisanoa viimeistään 26 päivänä elokuuta 2023, tai liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 198 luetellun yhteisön osalta liiketoimiin, joissa juutalaisten esittämiä vaatimuksia käsittelevä konferenssi maksaa varoja Venäjän federaatiossa oleville maksunsaajille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024, riippumatta siitä, milloin toimista on sovittu tai sopimukset on tehty.”

;

b)

lisätään kohdat seuraavasti:

”5 e.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 270 luetellulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen toimivaltaisten viranomaisten tarkoituksenmukaisiksi katsomin edellytyksin ja todettuaan, että

a)

tämä on tarpeen, jotta voidaan suorittaa maksu, joka liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 270 luetellun yhteisön kuuluu maksaa unioniin, Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan, Sveitsiin tai neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 (*2) liitteessä VIII lueteltuun kumppanimaahan sijoittautuneelle yhteisölle tai jäsenvaltion, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan, Sveitsin tai asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VIII luetellun kumppanimaan kansalaiselle tai asukkaalle; ja

b)

tällainen maksu muodostaa korvauksen tai etuuden, joka annetaan riskin toteutumisen seurauksena, eikä sillä rikota tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohtaa.

5 f.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen liitteessä I olevassa kohdassa ”Henkilöt” olevissa kohdissa 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 ja 920 lueteltujen luonnollisten henkilöiden sekä liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 38 ja 39 lueteltujen yhteisöjen saataville todettuaan, että

a)

varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta omistusoikeuksia, joita kyseiset luonnolliset henkilöt tai yhteisöt suoraan tai välillisesti omistavat unioniin sijoittautuneessa oikeushenkilössä, yhteisössä tai elimessä, voidaan myydä ja siirtää viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024; ja

b)

tällaisesta myynnistä tai siirrosta saatavat myyntitulot jäädytetään.

5 g.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan liitteessä I olevassa kohdassa ”Yhteisöt” olevassa kohdassa 333 luetellulle yhteisölle kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisen yhteisön saataville todettuaan, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen, jotta kyseisen yhteisön kanssa ennen 19 päivää joulukuuta 2023 tehdyt sopimukset voidaan irtisanoa viimeistään 20 päivänä kesäkuuta 2024.;

(*2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).”;"

4)

korvataan 6 e artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteen I kohdassa ”Yhteisöt” olevissa kohdissa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 ja 270 luetelluille yhteisöille kuuluvien tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen kyseisten yhteisöjen saataville toimivaltaisten viranomaisten tarkoituksenmukaisiksi katsomin ehdoin ja niiden todettua, että tällaiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden, mukaan lukien vehnä ja lannoitteet, ostoa, tuontia tai kuljetusta varten.”

;

5)

korvataan 6 f artikla seuraavasti:

”6 f artikla

Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka ovat tarpeen meriturvallisuuden kannalta välttämättömien luotsipalvelujen tarjoamiseen.”;

6)

muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa olevaa velvoitetta sovelletaan, jollei oikeusviranomaisten hallussa olevien tietojen luottamuksellisuutta koskevista kansallisista tai muista sovellettavista säännöistä muuta johdu.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa asianajajien ja näiden asiakkaiden välisen viestinnän luottamuksellisuuteen on kuuluttava muiden sellaisten sertifioitujen ammattilaisten antamaan oikeudelliseen neuvontaan liittyvän viestinnän luottamuksellisuus, jotka ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia edustamaan asiakkaitaan oikeudenkäyntimenettelyssä, sikäli kuin tällaisen neuvonnan antaminen liittyy vireillä olevaan tai tulevaan oikeudenkäyntimenettelyyn.”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 d.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2024 nimettävä kansalliset viranomaiset, joilla on toimivalta yksilöidä ja jäljittää tapauksen mukaan liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit, jotka sijaitsevat niiden lainkäyttöalueella, jotta voidaan estää tai havaita tapaukset, joissa tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja rikotaan tai kierretään tai pyritään rikkomaan tai kiertämään.”

.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. NAVARRO RÍOS


(1)   EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2871, annettu 18 päivänä joulukuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta (EUVL L, 2023/2871, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2871/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2873/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)