European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2763

8.12.2023

KOMISSION ASETUS (EU) 2023/2763,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2023,

Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Huippuvuorten vesillä; kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2b

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2023/194 (2) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2023.

(2)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Espanjan lipun alla purjehtivien tai Espanjassa rekisteröityjen alusten turskasaaliit Huippuvuorten vesillä; kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2b ovat täyttäneet vuodeksi 2023 myönnetyn kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää tietyt kyseistä kantaa koskevat kalastustoimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun, Espanjalle vuodeksi 2023 myönnetyn turskakantaa Huippuvuorten vesillä; kansainvälisillä vesillä alueilla 1 ja 2b koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään Espanjan lipun alla purjehtivilta tai Espanjassa rekisteröidyiltä aluksilta 1 artiklassa tarkoitetun kannan kalastus liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla mainitun päivän jälkeen pyydettyjen, kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2023.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)   EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2023/194, annettu 30 päivänä tammikuuta 2023, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 (EUVL L 28, 31.1.2023, s. 1).


LIITE

Nro

17/TQ194

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

COD/1/2B.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Huippuvuorten vedet; kansainväliset vedet alueilla 1 ja 2b

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

11. marraskuuta 2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2763/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)