ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 241

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
29. syyskuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/2079, annettu 18 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tiettyjä määräyksiä koskevan Euroopan unionin ja Japanin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

1

 

*

Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tietyistä määräyksistä

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/2080, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 annetun asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta

13

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2081, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2023/1214 täytäntöönpanosta

16

 

*

Komission asetus (EU) 2023/2082, annettu 26 päivänä syyskuuta 2023, tonnikalaa koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° W itäpuolella ja Välimerellä Portugalin lipun alla purjehtivien alusten osalta

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2083, annettu 26 päivänä syyskuuta 2023, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/2167 16 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi niiden mallien ja lomakkeiden osalta, joita luottolaitosten on käytettävä antaessaan ostajille tietoja luottosalkkujensa luottovastuista ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2084, annettu 27 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

64

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2085, annettu 27 päivänä syyskuuta 2023, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

70

 

*

Komission asetus (EU) 2023/2086, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puskuroidun etikan käytöstä säilöntäaineena ja happamuudensäätöaineena ( 1 )

73

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2087, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle Lysoform IPA Surface Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2088, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, N,N-didekyyli-N-(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin ja N,N-didekyyli-N-(2-(2-hydroksietoksi)etyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin ja N,N-didekyyli-N-(2-(2-(2-hydroksietoksi)etoksi)etyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin reaktiomassan hyväksymisestä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

99

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2089, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, N,N-didekyyli-N-(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin ja N,N-didekyyli-N-(2-(2-hydroksietoksi)etyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin ja N,N-didekyyli-N-(2-(2-(2-hydroksietoksi)etoksi)etyyli)-N-metyyliammoniumpropionaatin reaktiomassan hyväksymisestä valmisteryhmiin 2 ja 4 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

102

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2090, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1231 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista tulevien ja siellä markkinoille saatettavien muiden istutettaviksi tarkoitettujen kasvien kuin siemenperunan sekä maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen kasvinterveysmerkin sisällöstä ja mallista ( 1 )

106

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2091, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/1231 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse istutettaviksi tarkoitettujen lajin Solanum tuberosum L. mukuloiden (siemenperuna) lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista koskevista vaatimuksista, niiden käytöstä Pohjois-Irlannissa ja siemenperunan kasvinterveysmerkin mallista ( 1 )

111

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2092, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, sokerialalla 1 päivästä lokakuuta 2023 sovellettavien melassin edustavien hintojen, tuontitullien ja lisätuontitullien vahvistamisesta

116

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/2093, annettu 25 päivänä syyskuuta 2023, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

119

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2094, annettu 25 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2018/485 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luvan antamisesta Tanskalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta poikkeavan erityistoimenpiteen soveltamista

121

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2095, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan unionin tukitoimesta Yhdistyneiden kansakuntien valvonta- ja tarkastusmekanismille Jemenissä (UNVIM) annetun päätöksen (YUTP) 2020/1465 muuttamisesta

123

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/2096, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen sopimuksen liitteen XXVIII-B (Televiestintäpalveluihin sovellettavat säännöt) ja liitteen XXVIII-C (Posti- ja kuriiripalveluihin sovellettavat säännöt) muuttamiseen

125

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2097, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

141

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2023/2098, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Euroopan syyttäjänviraston Euroopan syyttäjän nimittämisestä

142

 

*

Komission päätös (EU) 2023/2099, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, Irlannin osallistumisen vahvistamisesta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla käytettävästä tietokoneistetusta rajatylittävän sähköisen tietojenvaihdon järjestelmästä (e-CODEX-järjestelmä) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2022/850 ( 1 )

144

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2100, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, kupari(II)oksidin käyttöä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksymisen voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

145

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/2101, annettu 28 päivänä syyskuuta 2023, sulfuryylifluoridin käyttöä valmisteryhmiin 8 ja 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksymisen voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti ( 1 )

147

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2023/2079,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2023,

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tiettyjä määräyksiä koskevan Euroopan unionin ja Japanin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tietyistä määräyksistä, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 20 päivänä helmikuuta 2023 neuvoston päätöksen (EU) 2023/362 (2) mukaisesti sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin.

(2)

Sopimuksen tarkoituksena on saattaa 13 jäsenvaltion ja Japanin väliset kahdenväliset lentoliikennesopimukset unionin oikeuden mukaisiksi.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Japanin välinen sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tietyistä määräyksistä (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Hyväksyntä annettu 11. heinäkuuta 2023 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2023/362, annettu 14 päivänä helmikuuta 2023, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tiettyjä määräyksiä koskevan Euroopan unionin ja Japanin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 50, 17.2.2023, s. 1).

(3)  Ks. tämän virallisen lehden s. 2.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/2


Euroopan unionin ja Japanin välinen SOPIMUS Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tietyistä määräyksistä

EUROOPAN UNIONI ja JAPANI, jotka

TOTEAVAT, että lentoliikenteen harjoittajilla, joilla on jonkin unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva liikennelupa ja jotka ovat sijoittautuneet johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon, on Euroopan unionin oikeuden nojalla syrjimätön pääsy Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille reiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionin ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan tällaiset kolmannet maat ja niiden kansalaiset voivat hankkia omistajuuden ja hallinnan lentoliikenteen harjoittajissa, joilla on Euroopan unionin oikeuden mukainen lentotoimintalupa,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan unionin oikeuden sekä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten lentoliikennesopimusten tiettyjen määräysten johdonmukaisuus tarjoaa vankan oikeusperustan Euroopan unionin ja Japanin väliselle lentoliikenteelle, ylläpitää tällaisen lentoliikenteen jatkuvuutta ja edistää Euroopan unionin ja Japanin välisten suhteiden kehittämistä lentoliikenteen alalla, ja

TOTEAVAT, ettei tämän sopimuksen tarkoituksena ole vaikuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Japanin välisten voimassa olevien lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskevien määräysten tulkintaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolella’ tämän sopimuksen sopimuspuolta;

b)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota; ja

c)

’osapuolella’ jäsenvaltion ja Japanin välisen asiaankuuluvan liitteessä I luetellun lentoliikennesopimuksen sopimuspuolta.

2 artikla

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksiä sovelletaan liitteessä II-A lueteltujen vastaavien määräysten sijasta.

2.

a)

Kumpikin osapuoli varaa itselleen oikeuden evätä tai peruuttaa liitteessä II-B luetelluissa vastaavissa määräyksissä määritetyt etuoikeudet, oikeudet tai luvat toisen osapuolen nimeämän lentoyhtiön osalta tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja sille, että lentoyhtiö käyttää etuoikeuksia, oikeuksia tai lupaa, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)

kun kyseessä on osapuolen, joka on jäsenvaltio, nimeämä lentoyhtiö:

A)

lentoyhtiö ei ole sijoittautunut kyseisen osapuolen alueelle tai sillä ei ole jonkin jäsenvaltion Euroopan unionin oikeuden mukaisesti myöntämää voimassa olevaa liikennelupaa;

B)

lentoyhtiö ei ole sen lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asiaankuuluvaa ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä;

C)

lentoyhtiön enemmistöomistus ja tosiasiallinen määräysvalta eivät kuulu jäsenvaltioille tai liitteessä III luetelluille valtioille taikka tällaisten valtioiden kansalaisille;

D)

lentoyhtiön päätoimipaikka ei ole sen voimassa olevan liikenneluvan myöntäneen jäsenvaltion alueella;

E)

lentoyhtiölle on myönnetty toisen jäsenvaltion ja Japanin välisen lentoliikennesopimuksen mukainen liikennöintilupa, ja Japani voi osoittaa, että se kiertäisi kyseisen sopimuksen mukaisia reittejä ja kapasiteettia koskevia rajoituksia liikennöimällä kyseisen osapuolen ja Japanin välisen sopimuksen mukaisesti sovittuja lentoliikennepalveluja reitillä, johon sisältyy paikka kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa; tai

F)

lentoyhtiöllä on jonkin jäsenvaltion myöntämä lentotoimintalupa, eikä kyseisen jäsenvaltion ja Japanin välillä ole lentoliikennesopimusta eikä kyseinen jäsenvaltio ole antanut suostumustaan siihen, että Japanin lentoyhtiö harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä kyseisen jäsenvaltion ja Japanin välillä; ja

ii)

kun kyseessä on Japanin nimeämä lentoyhtiö, lentoyhtiön huomattava omistusosuus ja tosiasiallinen määräysvalta eivät kuulu Japanille tai Japanin kansalaisille.

b)

Tämän kohdan mukaisia oikeuksiaan käyttäessään Japani ei saa syrjiä osapuolen, joka on jäsenvaltio, nimeämiä lentoyhtiöitä, joiden enemmistöomistus ja tosiasiallinen määräysvalta kuuluvat jäsenvaltioille tai liitteessä III luetelluille valtioille taikka tällaisten valtioiden kansalaisille niiden omistuksen ja määräysvallan perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän kohdan a alakohdan i alakohdan E ja F alakohdan mukaisia oikeuksia.

3 artikla

1.   Kun liitteessä I luetelluissa sopimuksissa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoyhtiöihin, viittausten on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoyhtiöihin.

2.   Sen lisäksi, mitä tämän artiklan 1 kohdassa määrätään, liitteessä I luetelluissa asiaankuuluvan sopimuksen liitteessä IV luetelluissa määräyksissä olevien viittausten kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoyhtiöihin on katsottava viittaavan myös niihin kyseisen jäsenvaltion lentoyhtiöihin, joita kyseinen jäsenvaltio ei ole nimennyt.

4 artikla

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

5 artikla

1.   Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa tämän sopimuksen muuttamiseksi. Tällaiset neuvottelut on aloitettava kuudenkymmenen päivän kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottopäivästä.

2.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä sopimuksella, ja muutokset tulevat voimaan tämän sopimuksen 6 artiklassa kuvatulla tavalla.

3.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa määrätään, ainoastaan liitteitä koskevat muutokset voidaan tehdä Euroopan unionin ja Japanin hallituksen välisellä diplomaattisten noottien vaihdolla niiden sovellettavia kansallisia menettelyjä noudattaen.

6 artikla

1.   Kumpikin sopimuspuoli lähettää diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle ilmoituksen, jossa vahvistetaan, että sen tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan viimeisimmän ilmoituksen vastaanottopäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

3.   Tämän artiklan mukaiset ilmoitukset Euroopan uniolle toimitetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille

7 artikla

1.   Jos liitteessä I lueteltu sopimus irtisanotaan, tämän sopimuksen määräyksiä lakataan soveltamasta kyseiseen sopimukseen irtisanomispäivästä alkaen. Tässä sopimuksessa olevat viittaukset irtisanottuun sopimukseen katsotaan pätemättömiksi kyseisestä päivästä alkaen.

2.   Jos kaikki liitteessä I luetellut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy sinä päivänä, jona viimeinen kyseisistä sopimuksista irtisanotaan.

8 artikla

1.   Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja japanin kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

2.   Jos esiintyy tulkintaeroja, etusijalle asetetaan teksti, joka on kielellä, jolla tämä sopimus neuvoteltiin.

TÄMÄN VAKUUDEKSI tätä varten asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Image 1

Image 2

Image 3


LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1, 3 ja 7 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

Jäsenvaltioiden ja Japanin väliset lentoliikennesopimukset, sellaisina kuin ne ovat mahdollisesti muutettuina ja jotka ovat voimassa tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä, ovat seuraavat:

Itävallan tasavallan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Wienissä 7 päivänä maaliskuuta 1989 (”Itävalta–Japani-sopimus”);

Belgian ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Tokiossa 20 päivänä kesäkuuta 1959 (”Belgia–Japani-sopimus”);

Tanskan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Kööpenhaminassa 26 päivänä helmikuuta 1953 (”Tanska–Japani-sopimus”);

Suomen tasavallan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1980 (”Suomi–Japani-sopimus”);

Ranskan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Pariisissa 17 päivänä tammikuuta 1956 (”Ranska–Japani-sopimus”);

Saksan liittotasavallan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Bonnissa 18 päivänä tammikuuta 1961 (”Saksa–Japani-sopimus”);

Kreikan kuningaskunnan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Ateenassa 12 päivänä tammikuuta 1973 (”Kreikka–Japani-sopimus”);

Unkarin tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Budapestissä 23 päivänä helmikuuta 1994 (”Unkari–Japani-sopimus”);

Italian ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Tokiossa 31 päivänä tammikuuta 1962 (”Italia–Japani-sopimus”);

Alankomaiden kuningaskunnan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Haagissa 17 päivänä helmikuuta 1953 (”Alankomaat–Japani-sopimus”);

Puolan tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Tokiossa 7 päivänä joulukuuta 1994 (”Puola–Japani-sopimus”);

Espanjan ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Madridissa 18 päivänä maaliskuuta 1980 (”Espanja–Japani-sopimus”); ja

Ruotsin ja Japanin välinen lentoliikennesopimus, tehty Tukholmassa 20 päivänä helmikuuta 1953 (”Ruotsi–Japani-sopimus”).


LIITE II-A

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä

Itävalta–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Belgia–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 kohta;

Tanska–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Suomi–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Ranska–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 kohta;

Saksa–Japani-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta ja 4 artiklan toinen virke;

Kreikka–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Unkari–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Italia–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 kohta;

Alankomaat–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Puola–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta;

Espanja–Japani-sopimuksen 9 artiklan 1 kohta;

Ruotsi–Japani-sopimuksen 7 artiklan 1 kohta.


LIITE II-B

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä

Itävalta–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohta;

Belgia–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta;

Tanska–Japani-sopimuksen 5 artiklan 1 kohta;

Suomi–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohta;

Ranska–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta;

Saksa–Japani-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta;

Kreikka–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta;

Unkari–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohta;

Italia–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta;

Alankomaat–Japani-sopimuksen 5 artiklan 1 kohta;

Puola–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohta;

Espanja–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta;

Ruotsi–Japani-sopimuksen 5 artiklan 1 kohta.


LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista valtioista

Islanti (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla).


LIITE IV

Luettelo tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista määräyksistä

Itävalta–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta, 5 artikla ja 13 artiklan 3 ja 4 kohta;

Belgia–Japani-sopimuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohta;

Tanska–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohta ja 8 artikla;

Suomi–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta ja 5 artikla;

Ranska–Japani-sopimuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohta ja 7 artikla;

Saksa–Japani-sopimuksen 5 ja 6 artikla;

Unkari–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta, 5 artikla ja 13 artiklan 3 ja 4 kohta;

Alankomaat–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohta ja 8 artikla;

Puola–Japani-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta, 5 artikla ja 13 artiklan 3 ja 4 kohta;

Ruotsi–Japani-sopimuksen 6 artiklan 1 ja 2 kohta ja 8 artikla.


ASETUKSET

29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/13


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/2080,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2023,

unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 annetun asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2023/194 (1) vahvistetaan vuodeksi 2023 unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuudet.

(2)

Asetuksessa (EU) 2023/194 vahvistetaan sardellille väliaikainen suurin sallittu saalis (TAC) Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suuralueilla 9 ja 10 sekä Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) alueen 34.1.1 unionin vesillä 1 päivän heinäkuuta 2023 ja 30 päivän syyskuuta 2023 väliseksi ajaksi, kunnes ICESin tieteellinen lausunto on julkaistu 1 päivän heinäkuuta 2023 ja 30 päivän kesäkuuta 2024 väliseksi ajaksi, ja sallitaan kyseisen kannan kalastuksen jatkuminen. Kyseinen ICESin lausunto julkistettiin 21 päivänä kesäkuuta 2023, ja lopullinen TAC olisi nyt vahvistettava 1 päivän heinäkuuta 2023 ja 30 päivän kesäkuuta 2024 väliseksi ajaksi lausunnon mukaiselle 20 555 tonnin tasolle.

(3)

Sen vuoksi asetus (EU) 2023/194 olisi muutettava.

(4)

Kiireellisyyden vuoksi, jotta vältetään kalastustoiminnan keskeytyminen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Sardellin TACia ICES-suuralueilla 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2023. Tällainen taannehtiva soveltaminen ei rajoita oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden soveltamista, koska asianomaisia kalastusmahdollisuuksia on lisätty muutoksella,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) 2023/194 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EU) 2023/194 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Neuvoston asetus (EU) 2023/194, annettu 30 päivänä tammikuuta 2023, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 (EUVL L 28, 31.1.2023, s. 1).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) 2023/194 liitteessä I A oleva toinen taulukko seuraavasti:

”Laji:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue:

9 ja 10; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espanja

 

9 831

(1)

Varo-TAC

Portugali

 

10 724

(1)

Unioni

 

20 555

(1)

 

 

 

 

TAC

 

20 555

(1)

(1)

Tähän kiintiöön saa pyytää vain 1. heinäkuuta 2023 ja 30. kesäkuuta 2024 välisenä aikana.”


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/16


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2081,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2023/1214 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2023 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2023/1214 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 33 alakohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2023 asetuksen (EU) 2023/1214, jolla muutettiin asetusta (EU) N:o 833/2014ja otettiin käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotta asetuksen (EU) 2023/1214 liitteessä IV tarkoitettujen tiettyjen tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin kohdistuva lähetystoiminta voidaan keskeyttää. Asetuksen (EU) 2023/1214 1 artiklan 33 alakohdan mukaan tällaisten toimenpiteiden soveltaminen yhteen tai useampaan kyseisistä tiedotusvälineistä edellyttää, että neuvosto hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä.

3)

Asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen neuvosto on todennut, että asetuksen (EU) N:o 833/2014 2 f artiklassa tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä olisi sovellettava 1 päivästä lokakuuta 2023 kaikkiin asetuksen (EU) 2023/1214 liitteessä IV tarkoitettuihin yhteisöihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 833/2014 2 f artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2023 kaikkiin asetuksen (EU) 2023/1214 liitteessä IV tarkoitettuihin yhteisöihin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   EUVL L 159 I, 23.6.2023, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/18


KOMISSION ASETUS (EU) 2023/2082,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2023,

tonnikalaa koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° W itäpuolella ja Välimerellä Portugalin lipun alla purjehtivien alusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2023/194 (2) säädetään vuoden 2023 kiintiöt.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan Portugalin lipun alla purjehtivien tai Portugalissa rekisteröityjen alusten tonnikalakannan saaliit Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° W itäpuolella ja Välimerellä ovat täyttäneet vuoden 2023 kiintiön.

(3)

Sen vuoksi on tarpeen kieltää tietyt kyseistä kantaa koskevat kalastustoimet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun, Portugalille vuodeksi 2023 myönnetyn tonnikalakantaa Atlantin valtamerellä pituuspiirin 45° W itäpuolella ja Välimerellä koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään Portugalin lipun alla purjehtivilta tai Portugalissa rekisteröidyiltä aluksilta 1 artiklassa tarkoitetun kannan kalastus liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Erityisesti kielletään näillä aluksilla mainitun päivän jälkeen pyydettyjen, kyseiseen kantaan kuuluvien kalojen aluksella pitäminen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)   EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) 2023/194, annettu 30 päivänä tammikuuta 2023, unionin vesillä ja unionin kalastusaluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 sekä tällaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta eräille syvänmeren kalakannoille vuosiksi 2023 ja 2024 (EUVL L 28, 31.1.2023, s. 1).


LIITE

N:o

10/TQ194

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

BFT/AE45WM (mukaan lukien erityisehdot BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302, BFT/*8303F)

Laji

Tonnikala (Thunnus Thynnus)

Alue

Atlantin valtameri linjan 45° W itäpuolella sekä Välimeri

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä

22. elokuuta 2023


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/21


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2083,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2023,

teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/2167 16 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi niiden mallien ja lomakkeiden osalta, joita luottolaitosten on käytettävä antaessaan ostajille tietoja luottosalkkujensa luottovastuista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luotonhallinnoijista ja luotonostajista sekä direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU muuttamisesta 24 päivänä marraskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2021/2167 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ennen järjestämättömien luottosopimusten ostamista mahdollisilla ostajilla olisi oltava saatavillaan yksityiskohtaiset luottosopimuskohtaiset tiedot itse järjestämättömästä luottosopimuksesta, vastapuolesta, vakuuksista, takauksista, oikeudellisista ja täytäntöönpanomenettelyistä sekä perintä- ja takaisinmaksuhistoriasta. Standardoimalla nämä tiedot yhteisten taulukkomallien, tietokenttien, määritelmien ja ominaisuuksien avulla järjestämättömien luottosopimusten myynnin jälkimarkkinoilla pitäisi helpottua, ja tietojen standardoinnin pitäisi myös vähentää sellaisten pienten luottolaitosten ja pienempien sijoittajien markkinoille pääsyn esteitä, jotka haluaisivat toteuttaa järjestämättömiin luottosopimuksiin liittyviä liiketoimia.

(2)

Myydessään tai siirtäessään myynti- tai siirtosalkkuun sisältyviä järjestämättömiä luottosopimuksia luottolaitosten olisi annettava mahdollisille ostajille kaikki tarvittavat tiedot, jotta nämä voivat arvioida asianmukaisesti järjestämättömän luottosopimuksen mukaisten luotonantajan oikeuksien tai itse järjestämättömän luottosopimuksen arvoa sekä arvon takaisinperinnän todennäköisyyttä, käyttäen järjestämättömiä luottosopimuksia koskevien liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita. Tällaisten tietolomakkeiden käyttö luottosopimusten yhteydessä vähentäisi myös informaation epäsymmetriaa luottosopimusten mahdollisten ostajien ja myyjien välillä ja myötävaikuttaisi siten toimivien jälkimarkkinoiden kehittymiseen unionissa. Luottolaitosten olisi käytettävä näitä lomakkeita sellaisissa järjestämättömien luottosopimusten myynneissä tai siirroissa, joissa luottosopimuksen mukainen virallinen lainanantaja vaihtuu.

(3)

Jotta mahdolliset ostajat saisivat kaikki tarvittavat tiedot voidakseen tehdä tietoon perustuvan päätöksen, luottolaitosten olisi käytettävä liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita siirtäessään järjestämättömiä luottosopimuksia, myös siirroissa muille luottolaitoksille. Tietolomakkeiden olisi oltava oikeasuhteisia luottojen ja luottosopimussalkkujen luonteeseen ja kokoon nähden. Näin ollen tätä velvoitetta pitäisi soveltaa ainoastaan järjestämättömien luottosopimusten siirtoihin eikä monimutkaisiin liiketoimiin, joihin sisältyy järjestämättömiä luottosopimuksia. Luottolaitosten ei pitäisi käyttää näitä lomakkeita monimutkaisissa liiketoimissa, myydessään tai siirtäessään muuntyyppisiä sopimuksia (esimerkiksi järjestämättömiin luottosopimuksiin liittyvät luottoriskinvaihtosopimukset, tuottojenvaihtosopimukset ja muut johdannaissopimukset, vakuutussopimukset ja lainaosakkuuden siirtoa koskevat sopimukset) tai siirtäessään järjestämättömiä luottosopimuksia tällaisten sopimusten nojalla.

(4)

Samasta syystä luottolaitosten ei pitäisi käyttää liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita luottosopimusten yhteydessä eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (2) soveltamisalaan kuuluvien siirtokelpoisten arvopapereiden, johdannaisten tai muiden rahoitusvälineiden myynneissä tai siirroissa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (3) 3 artiklan 10 kohdassa määritellyissä arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa, lukuun ottamatta vakuudellista limiittiluotonantoa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY (4) soveltamisalaan kuulumattomassa irtaimen tai kiinteän omaisuuden rahoitus- tai muussa leasingissä eikä tällaisten välineiden, liiketoimien tai leasingsopimusten mukaisten oikeuksien myynneissä tai siirroissa.

(5)

Luottolaitosten ja luotonostajien käsittelykustannuksien minimoimiseksi direktiivin (EU) 2021/2167 16 artiklan 4 kohdan d alakohdan mukaisesti luottolaitosten ei pitäisi käyttää liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita arvopaperistamisen kautta tapahtuviin järjestämättömien luottosopimusten luovutuksiin silloin, kun sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/2402 (5) ja asiaan liittyvien tietojen antamista säännellään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1224 (6) ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1225 (7).

(6)

Samasta syystä luottolaitosten ei pitäisi käyttää järjestämättömiä lainoja koskevien liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita myydessään tällaisia lainoja osana sivuliikkeitä, liiketoiminta-alueita tai asiakkaiden salkkuja, jotka eivät rajoitu pelkästään järjestämättömiin lainoihin, tai siirtäessään tällaisia lainoja osana myyvän luottolaitoksen meneillään olevaa uudelleenjärjestelytoimea maksukyvyttömyys-, kriisinratkaisu- tai likvidaatiomenettelyssä.

(7)

Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi järjestämättömiä luottosopimuksia koskevien liiketoimitietojen antamiseen tarkoitetuissa malleissa ja lomakkeissa olisi edellytettävä eri tietoja riippuen kyseisen järjestämättömän luottosopimuksen luonteesta ja koosta, ja niissä olisi täsmennettävä pakolliset tietokentät tai olosuhteet, joissa tiettyjen tietokenttien täyttäminen ei ole pakollista. Samasta syystä luottolaitoksia ei pitäisi velvoittaa täyttämään liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettujen mallien ja lomakkeiden kaikkia tietokenttiä kaikkien liiketoimien osalta. Tämän pitäisi koskea liiketoimia, joissa myydään tai siirretään 1) yksittäinen järjestämätön luottosopimus, 2) useita samaan luotonottajaan liittyviä järjestämättömiä luottosopimuksia, 3) järjestämättömiä luottosopimuksia, jotka ovat osa syndikoitua luottosopimusjärjestelyä, 4) sellaiseen luotonottajaan liittyviä järjestämättömiä luottosopimuksia, jonka kotipaikka on unionin ulkopuolella, 5) muulta kuin luottolaitokselta hankittuja järjestämättömiä luottosopimuksia, sillä tällaisissa tilanteissa luottolaitoksella ei välttämättä ole kaikkia tarvittavia tietoja kaikkien tietokenttien täyttämiseksi, tai 6) järjestämättömiä luottosopimuksia luonnollisille henkilöille, silloin kun nämä liiketoimet koskevat pieniä vakuudettomia luottosopimuksia, jotka eivät kuulu direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan. Samaa lähestymistapaa olisi sovellettava järjestämättömien luottosopimusten myyntiin tai siirtoon samaan ryhmään kuuluvien luottolaitosten välillä.

(8)

Jotta järjestämättömien luottosopimusten mahdolliset ostajat voisivat tarkastaa taloudelliset tiedot huolellisesti ja arvioida järjestämättömän luottosopimuksen arvon ennen ostoa ja ennen sitoutumista tietyn hinnan maksamiseen, luottolaitosten olisi annettava mahdollisille ostajille kaikki tarvittavat tiedot riittävän varhaisessa vaiheessa myyntitapahtumaa. Koska nämä tiedot ovat kuitenkin yksityiskohtaisia ja mahdollisesti arkaluonteisia, luottolaitosten olisi luovutettava niitä vain sellaisille mahdollisille ostajille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita ostamaan asianomaisen järjestämättömän luottosopimuksen. Tietosuojasyistä luottolaitosten pitäisi saada luovuttaa henkilötietoja ainoastaan silloin, kun se on tarpeen niiden henkilöiden yksilöimiseksi, joilla on järjestämättömiä luottosopimuksia. Tämän täytäntöönpanoasetuksen yhteydessä tehtävään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (8).

(9)

Tiedot, joita järjestämättömien luottosopimusten mahdolliset ostajat tarvitsevat voidakseen tarkastaa taloudelliset tiedot asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja voidakseen arvioida luottosopimuksen arvon, voivat sisältää tietoja, jotka luottolaitokset katsovat oikeudellisten salassapitovaatimusten tai kaupallisten näkökohtien perusteella luottamuksellisiksi. Sen vuoksi luottolaitosten olisi määritettävä, mitkä tietokentät katsotaan luottamuksellisiksi, ja varmistettava, että luottamukselliset tiedot jaetaan aina suojattujen kanavien kautta ja vasta sen jälkeen, kun luottolaitoksen ja mahdollisen ostajan välillä on otettu käyttöön asianmukaiset järjestelyt luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Tällaiset suojatut kanavat voivat olla luottolaitoksen perustamia sähköisiä virtuaalisia datahuoneita, joiden kautta mahdollisille ostajille annetaan tarvittavat tiedot. Luottolaitosten olisi varmistettava, että tällaiset virtuaaliset datahuoneet täyttävät alalla sovellettavat luottamuksellisuutta ja tietoturvaa koskevat vaatimukset.

(10)

Tietojenvaihdon helpottamiseksi luottolaitosten olisi toimitettava tiedot sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jolleivat luottolaitos ja mahdollinen ostaja toisin sovi. Jos luottolaitos käyttää sähköisiä huutokauppapaikkoja tai sähköisiä kauppapaikkoja järjestämättömien luottosopimusten myynnin tai siirron toteuttamiseksi, kyseisillä kauppapaikoilla voi olla omia vaatimuksia sähköisen ja koneellisesti luettavan muodon suhteen.

(11)

Luottolaitokset voivat osana myynti- tai siirtoneuvotteluja sopia mahdollisten ostajien kanssa antavansa järjestämättömistä luottosopimuksista myös muita tietoja, joita tietolomakkeissa ei vaadita. Tätä varten mallien ja lomakkeiden olisi mahdollistettava tällaisten lisätietojen antaminen. Tietojen minimoinnin sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen mukaisesti lisätiedot eivät pääsääntöisesti saisi sisältää muita henkilötietoja.

(12)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen on toimittanut komissiolle. Euroopan pankkiviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (9) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä.

(13)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu tästä täytäntöönpanoasetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (10) 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 25 päivänä heinäkuuta 2023,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan unioniin sijoittautuneiden luottolaitosten suorittamiin sellaisten luottosopimusten myyntiin ja siirtoihin, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (11) 47 a artiklan mukaisesti järjestämättömiksi vastuiksi ja jotka sisältyvät luottolaitoksen luottosalkkuun eivätkä asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakohdassa määriteltyyn kaupankäyntivarastoon ja jotka täyttävät direktiivin (EU) 2021/2167 16 artiklan 7 kohdassa säädetyt aikarajaedellytykset.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

järjestämättömien luottosopimusten myyntiin osana sivuliikkeitä, liiketoiminta-alueita tai asiakkaiden salkkuja, jotka eivät rajoitu pelkästään järjestämättömiin luottosopimuksiin, ja järjestämättömien luottosopimusten siirtoon osana myyvän luottolaitoksen meneillään olevaa uudelleenjärjestelytoimea maksukyvyttömyys-, kriisinratkaisu- tai likvidaatiomenettelyssä;

b)

arvopaperistamisen kautta tapahtuvaan järjestämättömien luottosopimusten myyntiin tai siirtoon silloin, kun sovelletaan asetusta (EU) 2017/2402 ja arvopaperistamiseen liittyvien tietojen antamista säännellään delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1224 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1225;

c)

järjestämättömien luottosopimusten myyntiin tai siirtoon luottoriskinvaihtosopimusten, tuottojenvaihtosopimusten tai muiden johdannaissopimusten, vakuutussopimusten tai lainaosakkuuden siirtoa koskevien sopimusten nojalla;

d)

järjestämättömien luottosopimusten myyntiin tai siirtoon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY (12) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyn rahoitusvakuusjärjestelyn nojalla tai sellaisen liiketoimen yhteydessä, joka on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 139 alakohdassa määritelty arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ostajalla’ luotonostajaa tai luottolaitosta, joka saa järjestämättömän luottosopimuksen toisen luottolaitoksen kanssa toteutettavan liiketoimen yhteydessä;

2)

’vastapuolella’ joko luotonottajaa tai suojauksen antajaa myytävän tai siirrettävän järjestämättömän luottosopimuksen yhteydessä;

3)

’suojauksen antajalla’ Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) 2016/867 (13) 1 artiklan ensimmäisen kohdan 13 alakohdassa määriteltyä suojauksen antajaa;

4)

’cut off -päivällä’ päivämäärää, jota luottolaitokset käyttävät viitepäivämääränä tietoja antaessaan;

5)

’järjestämättömällä luottosopimuksella’ direktiivin (EU) 2021/2167 3 artiklan 13 alakohdassa määriteltyä luottosopimusta, joka on luokiteltu asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 a artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti järjestämättömäksi vastuuksi.

3 artikla

Luottolaitosten antamat tiedot

1.   Luottolaitosten on annettava mahdollisille ostajille kunkin luottosopimuksen osalta tiedot seuraavista:

a)

vastapuoli liitteessä I olevan taulukkomallin 1 mukaisesti;

b)

luottosopimus liitteessä I olevan taulukkomallin 3 mukaisesti;

c)

vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano liitteessä I olevan taulukkomallin 4.1 mukaisesti;

d)

kiinnelainan vakuus liitteessä I olevan taulukkomallin 4.2 mukaisesti;

e)

takaisinmaksuerien perintähistoria liitteessä I olevan taulukkomallin 5 mukaisesti.

2.   Luottolaitosten on annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteessä II olevassa tietohakemistossa vahvistettujen edellytysten ja määritelmien sekä liitteessä III annettujen ohjeiden mukaisesti.

3.   Antaessaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot luottolaitosten on käytettävä liitteessä I olevassa taulukkomallissa 2 esitettyä taulukkoa, jossa esitetään yhteydet tietokenttien välillä.

4 artikla

Tietojen yksityiskohtaisuus, täydellisyys ja täsmällisyys

1.   Luottolaitosten on täytettävä kaikki tietokentät, jotka on merkitty pakollisiksi liitteessä II olevassa tietohakemistossa, paitsi silloin, kun tietokenttää ei liitteessä III olevissa ohjeissa esitettyjen edellytysten mukaan sovelleta, ja lukuun ottamatta kaikkia seuraavia liiketoimia koskevia tietoja:

a)

yhden järjestämättömän luottosopimuksen myynti tai siirto tai saman luotonottajan järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto;

b)

syndikoituun luottosopimusjärjestelyyn kuuluvien järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto tai järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto tällaisten luottosopimusjärjestelyjen yhteydessä;

c)

sellaisen luotonottajan järjestämättömän luottosopimuksen myynti tai siirto, jonka kotipaikka on unionin ulkopuolella tai jolla ei ole rekisteröityä toimipaikkaa unionissa;

d)

järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto luottolaitokselta yritykselle, joka kuuluu samaan, asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 138 alakohdan määritelmän mukaiseen ryhmään;

e)

sellaisten järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto, jotka luottolaitos on hankkinut muulta yhteisöltä kuin unioniin sijoittautuneelta luottolaitokselta ja joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia;

f)

vakuudettomien järjestämättömien luottosopimusten myynti tai siirto silloin, kun luotonottaja on luonnollinen henkilö eikä luottosopimus kuulu direktiivin 2008/48/EY soveltamisalaan.

2.   Luottolaitosten on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä antamaan niissä tietokentissä pyydetyt tiedot, joita ei ole merkitty pakollisiksi liitteessä II olevassa tietohakemistossa, lukuun ottamatta 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuja liiketoimia.

5 artikla

Tietojen antamisessa noudatettavat toimintamenettelyt

1.   Luottolaitosten on annettava mahdollisille ostajille 3 artiklassa täsmennetyt tiedot ennen järjestämättömän luottosopimuksen myyntiä tai siirtoa koskevan sopimuksen tekemistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamista.

2.   Luottolaitosten on annettava mahdollisille ostajille 3 artiklassa täsmennetyt tiedot sähköisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jolleivat luottolaitos ja mahdollinen ostaja toisin sovi.

6 artikla

Henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen käsittely

1.   Edellä 3 artiklassa tarkoitettuja tietoja antaessaan luottolaitosten on yksilöitävä tiedot, jotka on luokiteltava luottamuksellisiksi tietojen luottamuksellisuutta tai pankkisalaisuutta koskevan sovellettavan unionin lainsäädännön tai luottolaitoksen omien sisäisten sääntöjen tai markkinakäytäntöjen nojalla, sekä varmistettava, että nämä tiedot suojataan asianmukaisesti tietojen luottamuksellisuutta tai pankkisalaisuutta koskevan sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti.

2.   Ennen 3 artiklassa täsmennettyjen tietojen antamista

a)

luottolaitoksen ja mahdollisen ostajan välillä on tehtävä salassapitosopimus, joka on laadittu sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti;

b)

luottolaitokset ja mahdolliset ostajat saavat jakaa henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen ennen järjestämättömien luottosopimusten siirtoa tai myyntiä koskevan sopimuksen tekemistä.

3.   Luottolaitosten on käytettävä 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen antamiseen suojattuja kanavia, kuten virtuaalisia tietokantoja tai vastaavia sähköisiä välineitä.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 438, 8.12.2021, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (uudelleenlaadittu) (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2402, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle sekä direktiivien 2009/65/EY, 2009/138/EY ja 2011/61/EU ja asetusten (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 347, 28.12.2017, s. 35).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1224, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritetään, mitä arvopaperistamista koskevia tietoja alullepanijan, järjestäjän tai erillisyhtiön on asetettava saataville (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 1).

(7)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1225, annettu 29 päivänä lokakuuta 2019, alullepanijan, järjestäjän ja arvopaperistamista varten perustetun erillisyhtiön arvopaperistamisesta saataville asettamien tietojen muotoa ja vakiomuotoisia taulukkomalleja koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 289, 3.9.2020, s. 217).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

(13)  Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/867, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 44).


LIITE I

Taulukkomalli 1:   Vastapuoli

Numero

Tietokenttä

1,00

Vastapuolen yritysryhmän tunniste

1,01

Vastapuolen yritysryhmän nimi

1,02

Vastapuolen tunniste

1,03

Vastapuolen nimi

1,04

Toimiala

1,05

Vastapuolen rooli

1,06

Vastapuolen oikeudellinen muoto

1,07

Syntymäaika

1,08

Vastapuolen kotipaikka

1,09

Vastapuoli kuollut

1,10

Kansallinen tunniste (yritykset)

1,11

Kansallinen tunniste (yksityishenkilöt)

1,12

Kansallisen tunnisteen lähde

1,13

Oikeushenkilötunnus (LEI)

1,14

Vastapuolen osoite

1,15

Vastapuolen paikkakunta

1,16

Vastapuolen postinumero

1,17

Vastapuolen maa

1,18

Sähköpostiosoite saatavilla

1,19

Puhelinnumero saatavilla

1,20

Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä

1,21

Viimeisimmän vuositilinpäätöksen päivämäärä

1,22

Tilinpäätöksen valuutta

1,23

Kiinteät varat

1,24

Lyhytaikaiset varat

1,25

Rahavarat

1,26

Kokonaisvarat

1,27

Vieras pääoma yhteensä

1,28

Kokonaisvelat

1,29

Vuotuinen liikevaihto

1,30

Vuotuinen tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT)

1,31

Maksukyvyttömyys-/uudelleenjärjestelymenettelyn nimi

1,32

Oikeudellinen tilanne

1,33

Muiden oikeudellisten toimenpiteiden kuvaus

1 .xx

 

Taulukkomalli 2.1:   Yhteys: Luotonottaja – laina

Numero

2,00

2,01

Tietokenttä

Vastapuolen tunniste

Lainan tunniste

 

 

 

Taulukkomalli 2.2:   Yhteys: Kiinnelaina – suojaus

Numero

2,01

2,02

2,03

Tietokenttä

Lainan tunniste

Kiinnelainan tunniste

Suojauksen tunniste

Taulukkomalli 2.3:   Yhteys: Muu laina kuin kiinnelaina – suojaus (vakuus, takaus)

Numero

2,01

2,03

Tietokenttä

Lainan tunniste

Suojauksen tunniste

 

 

 

Taulukkomalli 2.4:   Yhteys: Takaaja – takaus

Numero

2,00

2,03

Tietokenttä

Vastapuolen tunniste

Suojauksen tunniste

 

 

 

Taulukkomalli 3:   Laina

Numero

Tietokenttä

3,00

Cut off -päivä

3,01

Lainan tunniste

3,02

Voimaantulopäivä

3,03

Lainasopimukseen sovellettava laki

3,04

Lainasta yhteisesti vastaavat vastapuolet

3,05

Omaisuusluokka

3,06

Instrumentin tyyppi

3,07

Lainmukainen viimeinen eräpäivä

3,08

Valuutta

3,09

Pääoman määrä

3,10

Kertynyt korko

3,11

Muut maksamattomat määrät

3,12

Lakisääteinen maksamaton määrä

3,13

Erääntymisestä kulunut aika päivinä

3,14

Korko

3,15

Korkotyyppi

3,16

Korkotyypin kuvaus

3,17

Korkomarginaali

3,18

Viitekorko

3,19

Koron tarkistustiheys

3,20

Maksutiheys

3,21

Viimeisin maksupäivä

3,22

Viimeisimmän takaisinmaksuerän suuruus

3,23

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

3,24

Lainan oikeudellinen tilanne

3,25

Oikeusmenettelyn vireillepanopäivämäärä

3,26

Oikeusmenettelyssä saavutettu vaihe

3,27

Tuomioistuimen oikeudenkäyttöalue

3,28

Luovutusmääräyksen saantipäivä

3,29

Velan vanhentumispäivä

3,30

Syndikoitu laina

3,31

Syndikoitu osuus

3,32

Laina arvopaperistettu

3,33

Leasingsopimus

3,34

Leasingsopimuksen alkamispäivä

3,35

Leasingsopimuksen päättymispäivä

3,36

Leasingsopimuksen purkamismahdollisuus

3,37

Leasingsopimustyyppi

3,38

Lainanhoitojoustot

3,39

Lainanhoitojoustotyyppi

3,40

Lainanhoitojouston päättymispäivä

3,41

Lainanhoitojouston kuvaus

3,42

Velan anteeksianto

3,43

Aiempien lainanhoitojoustojen lukumäärä

3 .xx

 

Taulukkomalli 4.1:   Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Numero

Tietokenttä

4,00

Suojauksen tunniste

4,01

Kiinteän omaisuuden tyyppi

4,02

Irtaimen omaisuuden, muiden vakuuksien ja takausten tyyppi

4,03

Kiinteän omaisuuden osoite

4,04

Kiinteän omaisuuden sijaintipaikkakunta

4,05

Kiinteän omaisuuden postinumero

4,06

Kiinteän omaisuuden sijaintimaa

4,07

Vakuutena olevan kiinteän omaisuuden tunnistenumero kiinteistörekisterissä

4,08

Kiinteistörekisterin tunniste

4,09

Panttipositio

4,10

Etuoikeusasemaltaan parempi laina

4,11

Tunnistenumero kauppakirjarekisterissä

4,12

Rakennusvuosi

4,13

Rakennuksen pinta-ala (m2)

4,14

Tontin pinta-ala (m2)

4,15

Kiinteä omaisuus valmistunut

4,16

Energiatehokkuustodistuksen luokka

4,17

Kiinteistön käytön tyyppi

4,18

Vakuuksien ja takauksien valuutta

4,19

Arvo viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella

4,20

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen päivämäärä

4,21

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi

4,22

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen tyyppi

4,23

Arvo viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella

4,24

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen päivämäärä

4,25

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi

4,26

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen tyyppi

4,27

Rahoitusvakuuden määrä

4,28

ISIN

4,29

Täytäntöönpanotila

4,30

Kolmansien osapuolten täytäntöönpanotila

4,31

Tuomioistuimen oikeudenkäyttöalue

4,32

Täytäntöönpanossa käytettävä valuutta

4,33

Täytäntöönpanon käynnistäminen

4,34

Tuomioistuimen määrittämä arvo

4,35

Tuomioistuimen tekemän arvonmäärityksen päivämäärä

4,36

Tuomioistuimen säilyttämät käteisvarat

4,37

Sovittu myyntihinta

4,38

Seuraava huutokauppapäivä

4,39

Tuomioistuimen rajahinta seuraavalle huutokaupalle

4,40

Viimeisin huutokauppapäivä

4,41

Tuomioistuimen rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle

4,42

Tuloksettomien huutokauppojen lukumäärä

4 .xx

 

Taulukkomalli 4.2:   Kiinnelainan vakuus

UUSI Numero

Tietokenttä

4,43

Kiinnelainan tunniste

4,44

Kiinnelainan määrä

4,45

Panttipositio

4,46

Etuoikeusasemaltaan parempi laina

4,47

Tunnistenumero kauppakirjarekisterissä

4 .xx

 

Taulukkomalli 5:   Takaisinmaksuerien perintähistoria

Numero

Ennen cut off -päivää

Tietokenttä

 

Kuukausi 1

Kuukausi 2

Kuukausi 3

Kuukausi 4

Kuukausi 5

Kuukausi 6

Kuukausi 7

Kuukausi 8

Kuukausi 9

Kuukausi 10

Kuukausi 11

Kuukausi 12

5,00

Lainan tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Perinnän tyyppi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Ulkopuolisen perintätoimiston nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Takaisinmaksut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Takaisinmaksuhistoria – vakuuksien myynneistä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numero

Ennen cut off -päivää

Tietokenttä

 

Kuukausi 13

Kuukausi 14

Kuukausi 15

Kuukausi 16

Kuukausi 17

Kuukausi 18

Kuukausi 19

Kuukausi 20

Kuukausi 21

Kuukausi 22

Kuukausi 23

Kuukausi 24

5,00

Lainan tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Perinnän tyyppi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Ulkopuolisen perintätoimiston nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Takaisinmaksut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Takaisinmaksuhistoria – vakuuksien myynneistä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numero

Ennen cut off -päivää

Tietokenttä

 

Kuukausi 25

Kuukausi 26

Kuukausi 27

Kuukausi 28

Kuukausi 29

Kuukausi 30

Kuukausi 31

Kuukausi 32

Kuukausi 33

Kuukausi 34

Kuukausi 35

Kuukausi 36

5,00

Lainan tunniste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Perinnän tyyppi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Ulkopuolisen perintätoimiston nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Takaisinmaksut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Takaisinmaksuhistoria – vakuuksien myynneistä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE II

Numero

Taulukkomalli

Tietokenttä

Luotonottajan tyyppi

Lainan tyyppi

Kuvaus

Pakollinen tietokenttä

Kentän tyyppi

ESMA

(tekniset sääntelystandardit – asetus (EU) 2020/1224)

AnaCredit (AnaCredit Reporting Manual – EKP/2016/13)

FINREP

(tekniset täytäntöönpanostandardit – asetus (EU) 2021/451)

Vakavaraisuusvaatimuksista annettu asetus

IAS/IFRS

1,00

Vastapuoli

Vastapuolen yritysryhmän tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin vastapuolen yritysryhmän yksilöimiseksi. Vastapuolen yritysryhmä määritellään etuyhteydessä olevien vastapuolten ryhmäksi. Ryhmä voi koostua yhdestä itsenäisestä vastapuolesta tai useista vastapuolista. Kullakin vastapuolen yritysryhmällä on oltava yksi vastapuolen yritysryhmän tunniste.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

1,01

Vastapuoli

Vastapuolen yritysryhmän nimi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen yritysryhmästä käytettävä nimi.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

1,02

Vastapuoli

Vastapuolen tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin vastapuolen yksilöimiseksi. Kullakin vastapuolella on oltava cut off -päivänä yksi vastapuolen tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun vastapuolen tunnisteena.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

2.2.3, 12.4.1

 

 

 

1,03

Vastapuoli

Vastapuolen nimi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen virallinen nimi kokonaisuudessaan.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

12,1

 

 

 

1,04

Vastapuoli

Toimiala

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen luokittelu toimialan mukaan asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 vahvistetun tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Revision 2) mukaisesti.

Pakollinen

Valitaan asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukainen toisen, kolmannen tai neljännen tason NACE-koodi.

 

12.4.15

 

 

 

1,05

Vastapuoli

Vastapuolen rooli

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen rooli (”suojauksen antaja”, ”luotonottaja”).

Pakollinen

Valitse:

a)

suojauksen antaja

b)

luotonottaja.

 

 

 

 

 

1,06

Vastapuoli

Vastapuolen oikeudellinen muoto

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen tyyppi alan mukaan eriteltynä asetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V määritellyn mukaisesti (”muut kuin rahoitusalan yritykset – pk-yritykset”, ”muut kuin rahoitusalan yritykset – muut kuin pk-yritykset”, ”kotitaloudet”.

Pakollinen

Valitse:

a)

muut kuin rahoitusalan yritykset – pk-yritykset

b)

muut kuin rahoitusalan yritykset – muut kuin pk-yritykset

c)

kotitaloudet.

 

 

Liite V, 1 osa, 5 kohdan i alakohta; 42 kohdan e alakohdan f alakohta

 

 

1,07

Vastapuoli

Syntymäaika

Yksityishenkilö

Sovelletaan kaikkiin

Yksityishenkilönä toimivan vastapuolen syntymäaika.

 

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

1,08

Vastapuoli

Vastapuolen kotipaikka

Yksityishenkilö

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko yksityishenkilönä toimivan vastapuolen kotipaikka samassa maassa kuin laitoksen kotipaikka.

Pakollinen

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

1,09

Vastapuoli

Vastapuoli kuollut

Yksityishenkilö

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko yksityishenkilönä toimiva vastapuoli kuollut.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

Liite X, NPEL9

 

 

 

 

1,10

Vastapuoli

Kansallinen tunniste

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yleisesti käytetty tunnistekoodi, jonka avulla vastapuoli voidaan tunnistaa yksiselitteisesti kotimaassaan.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

1,11

Vastapuoli

Kansallinen tunniste

Yksityishenkilö

Sovelletaan kaikkiin

Yleisesti käytetty tunnistekoodi, jonka avulla vastapuoli voidaan tunnistaa yksiselitteisesti kotimaassaan.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

1,12

Vastapuoli

Kansallisen tunnisteen lähde

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen kansallisen tunnisteen myöntäneen maakohtaisen rekisteröivän tahon nimi.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

1,13

Vastapuoli

Oikeushenkilötunnus (LEI)

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen oikeushenkilötunnus, joka on annettu Kansainvälisen standardisoimisjärjestön vaatimusten mukaisesti.

 

Valitaan ISO 17442 -standardin mukaisesti.

 

12.4.2

 

 

 

1,14

Vastapuoli

Vastapuolen osoite

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen katuosoite ja talon numero.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

12.4.8

 

 

 

1,15

Vastapuoli

Vastapuolen paikkakunta

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen kaupunki, kunta tai taajama.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

12.4.9

 

 

 

1,16

Vastapuoli

Vastapuolen postinumero

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen postinumero.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

12.4.10

 

 

 

1,17

Vastapuoli

Vastapuolen maa

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vastapuolen maa.

Pakollinen

Valitaan maan koodi (ISO 3166–1 alpha-2).

 

12.4.12

 

 

 

1,18

Vastapuoli

Sähköpostiosoite saatavilla

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko laitoksella vastapuolen sähköpostiosoite.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

1,19

Vastapuoli

Puhelinnumero saatavilla

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko laitoksella vastapuolen puhelinnumero (matkapuhelin- tai lankapuhelinnumero).

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

1,20

Vastapuoli

Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Viimeisin päivämäärä, jona vastapuoleen on oltu yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti (kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse) siten, että vastapuoli on vastannut yhteydenottoon.

 

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

1,21

Vastapuoli

Viimeisimmän vuositilinpäätöksen päivämäärä

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen päivämäärä.

 

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

1,22

Vastapuoli

Tilinpäätöksen valuutta

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Valuutta, jossa viimeisin saatavilla oleva tilinpäätös esitetään.

 

Valitaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi.

 

 

 

 

 

1,23

Vastapuoli

Kiinteät varat

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen kiinteiden varojen kirjanpitoarvo viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti. ’Kiinteät varat’ määritellään IAS 16 (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) -standardin tai muiden vastaavien tilinpäätösstandardien mukaisesti varoiksi, joita käytetään liiketoiminnassa, joille on määritetty arvo ja joiden taloudellinen vaikutusaika on yli vuoden.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 16.6

1,24

Vastapuoli

Lyhytaikaiset varat

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen vaihto- ja rahoitusomaisuuden kirjanpitoarvo viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti lukuun ottamatta käteisvaroja ja muita rahavaroja. ’Lyhytaikaiset varat’ määritellään IAS 1.60 -standardin tai muiden vastaavien tilinpäätösstandardien mukaisesti varoiksi, jotka oletetaan realisoitavan yhteisön tavanomaisen toimintasyklin aikana, joita pidetään ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa ja jotka oletetaan realisoitavan 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1.60, IAS 1.66

1,25

Vastapuoli

Rahavarat

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen rahavarojen kirjanpitoarvo viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti. ’Rahavarat’ määritellään IAS 7 -standardin tai muiden vastaavien tilinpäätösstandardien mukaisesti lyhytaikaisiksi erittäin likvideiksi sijoituksiksi, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 7.6

1,26

Vastapuoli

Kokonaisvarat

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen kokonaisvarojen kirjanpitoarvo, sellaisena kuin se määritellään sovellettavassa tilinpäätösstandardissa, viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1.9 a), IG 6

1,27

Vastapuoli

Vieras pääoma yhteensä

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen vieraan kokonaispääoman kirjanpitoarvo, sellaisena kuin se määritellään sovellettavassa tilinpäätösstandardissa, viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1.9 b), IG 6

1,28

Vastapuoli

Kokonaisvelat

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen kokonaisvelkojen kirjanpitoarvo, sellaisena kuin se määritellään IAS 32.11 (rahoitusvelat) -standardissa tai vastaavassa sovellettavassa tilinpäätösstandardissa, viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti. Kokonaisvelat kattavat kaikki viralliset kirjalliset rahoitussopimukset, kuten otetut lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat ja otetut joukkolainat, viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 32.11

1,29

Vastapuoli

Vuotuinen liikevaihto

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki vastapuolen alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukaisesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 kohdassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”.

 

Numero

 

12.4.22

 

153 artiklan 4 kohta

 

1,30

Vastapuoli

Vuotuinen tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT)

Yritykset

Sovelletaan kaikkiin

Yritysvastapuolen tuottama vuotuinen tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) viimeisimmän saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaisesti.

 

Numero

 

 

 

 

 

1,31

Vastapuoli

Maksukyvyttömyys-/uudelleenjärjestelymenettelyn nimi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Sellaisen mahdollisen maksukyvyttömyys- tai uudelleenjärjestelymenettelyn nimi, jossa vastapuoli on osallisena.

Pakollinen

Valitaan asianomaisessa maassa käytettävä menettelyn nimi.

 

 

 

 

 

1,32

Vastapuoli

Oikeudellinen tilanne

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Luokat, jotka kuvaavat vastapuolen oikeudellista asemaa suhteessa vakavaraisuuteen kansallisen lainsäädännön perusteella.

Laitoksen on sisällytettävä sarakkeessa ”Kentän tyyppi” luetellut arvot osaksi kansallista sääntelyä.

Pakollinen

a)

ei oikeustoimia

b)

oikeus- tai konkurssihallinnon toimien tai vastaavanlaisten toimenpiteiden kohteena

c)

konkurssi/maksukyvyttömyys

d)

muut oikeudelliset toimenpiteet.

 

12.4.16

 

 

 

1,33

Vastapuoli

Muiden oikeudellisten toimenpiteiden kuvaus

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Oikeudellisen tilanteen kuvaus, jos tietokentässä ”Oikeudellinen tilanne” on valittu ”Muut oikeudelliset toimenpiteet”.

 

Aakkosnumeerinen

 

12.4.16

 

 

 

1 .xx

Vastapuoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

Yhteydet

Vastapuolen tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin vastapuolen yksilöimiseksi. Kullakin vastapuolella on oltava cut off -päivänä yksi vastapuolen tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun vastapuolen tunnisteena.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

2.2.3, 12.4.1

 

 

 

2,01

Yhteydet

Lainan tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin samaan lainasopimukseen perustuvan lainan yksilöimiseksi. Kullakin lainalla on oltava cut off -päivänä yksi lainan tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun, samaan tai eri lainasopimukseen perustuvan lainan tunnisteena.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

2,02

Yhteydet

Kiinnelainan tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Laitoksen kiinnelainasopimukselle antama sisäinen tunniste.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

2,03

Yhteydet

Suojauksen tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Laitoksen sisäinen tunniste, jolla yksilöidään kukin lainan vakuutena käytetty suojaus (vakuus tai takaus). Kullakin suojauksella on oltava cut off -päivänä yksi suojauksen tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun suojauksen tunnisteena. Vakuus- ja takausluokat on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteissä III ja IV olevassa taulukossa F 13.01.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

2.2.6.

Liite III ja liite IV, F 13.01

 

 

3,00

Laina

Cut off -päivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

EPV:n laatimissa järjestämättömien lainojen lomakkeissa annettavien tietojen viitepäivä. Tiedot koskevat yleensä cut off -päivää, ellei tietokentän kuvauksessa muuta mainita.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

3,01

Laina

Lainan tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin samaan lainasopimukseen perustuvan lainan yksilöimiseksi. Kullakin lainalla on oltava cut off -päivänä yksi lainan tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun, samaan tai eri lainasopimukseen perustuvan lainan tunnisteena.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,02

Laina

Voimaantulopäivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivämäärä, jona sopimussuhde on pantu alulle, eli päivä, jona sopimus tuli kaikkia osapuolia sitovaksi.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

3.4.4

 

 

 

3,03

Laina

Lainasopimukseen sovellettava laki

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainasopimukseen sovellettava tuomiovalta. Lainasopimukseen sovellettava tuomiovalta ei välttämättä ole sama kuin lainasopimuksen alullepanomaan tuomiovalta.

Pakollinen

Valitaan maan koodi (ISO 3166 alpha-2).

Liite X, NPEL 23

 

 

 

 

3,04

Laina

Lainasta yhteisesti vastaavat vastapuolet

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Niiden vastapuolten lukumäärä, jotka vastaavat yhdessä lainasta. Kyseiset vastapuolet vastaavat yhdessä luotonantajalle suoritettavista lainasopimuksen mukaisista maksuista.

Pakollinen

Valitse:

a)

ei lainasta yhteisesti vastaavia vastapuolia

b)

kaksi lainasta yhteisesti vastaavaa vastapuolta

c)

enemmän kuin kaksi lainasta yhteisesti vastaavaa vastapuolta.

 

 

 

 

 

3,05

Laina

Omaisuusluokka

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainan omaisuusluokka komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Pakollinen

Valitse:

a)

asuinkiinteistöön liittyvä laina

b)

liikekiinteistöön liittyvä laina

c)

yritykseen liittyvä laina

d)

autoon liittyvä laina

e)

kuluttajiin liittyvä laina

f)

luottokorttiin liittyvä laina

g)

leasingsopimukseen liittyvä laina

h)

muu.

2 artiklan 1 kohta

 

 

 

 

3,06

Laina

Instrumentin tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainan luokittelu osapuolten sopimien sopimusehtojen tyypin mukaan.

Pakollinen

Valitaan myyjän käyttämän luokituksen mukaan. Vaihtoehdoiksi ehdotetaan seuraavia:

a)

talletukset takaisinmyyntisopimuksia lukuun ottamatta

b)

tililuotot

c)

luottokorttiluotot

d)

jatkuvat luotot pois lukien tililuotot ja luottokorttiluotot

e)

muut luotot kuin jatkuvat luotot

f)

takaisinmyyntisopimukset

g)

myyntisaamiset

h)

rahoitusleasingsopimukset

i)

muut lainat.

 

3.4.1

 

 

 

3,07

Laina

Lainmukainen viimeinen eräpäivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Sopimuksen mukainen lainan erääntymispäivä cut off -päivänä ottaen huomioon mahdolliset alkuperäisten sopimusten muuttamisesta tehdyt sopimukset, mukaan lukien lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

pp/kk/vvvv

 

3.4.6

 

 

 

3,08

Laina

Valuutta

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

ISO 4217 -standardin mukainen valuutta, jonka määräinen laina on.

Pakollinen

Valitaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi.

 

3.4.3

 

 

 

3,09

Laina

Pääoman määrä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Jäljellä olevan pääoman taseeseen kirjattu määrä cut off -päivänä. Määrä ei sisällä kenttiin ”Kertynyt korko” ja ”Muut maksamattomat määrät” kirjattuja määriä.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

3,10

Laina

Kertynyt korko

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) mukainen lainoille kertyneiden korkojen määrä cut off -päivänä. Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukaisesti korkosaamiset instrumenteista tulisi kirjata taseeseen sitä mukaa kuin niitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä sitä mukaa kuin niitä tosiasiallisesti saadaan (eli maksuperusteen mukaisesti).

Pakollinen

Numero

 

4.4.11

 

 

 

3,11

Laina

Muut maksamattomat määrät

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Muut taseeseen kirjatut maksamattomat määrät yhteensä cut off -päivänä. Tähän määrään sisällytetään muut kulut, palkkiot, maksut ja muut maksamattomat määrät, joita ei ole kirjattu kenttiin ”Pääoman määrä” ja ”Kertynyt korko”.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

3,12

Laina

Lakisääteinen maksamaton määrä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Saamisten kokonaismäärä cut off -päivänä, mukaan lukien kaikki sellaiset taseeseen sisältyvät vastuut (lukuun ottamatta mahdollista anteeksiannettua velkamäärää), taseen ulkopuoliset vastuut ja viivästyskorot, jotka luotonantajalla on oikeus periä velalliselta.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

3,13

Laina

Erääntymisestä kulunut aika päivinä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainan erääntymisestä kuluneiden päivien lukumäärä cut off -päivänä. Jos kyseessä on järjestämätön laina, joka ei ole erääntynyt, luvuksi merkitään nolla. Laina on erääntynyt, kun se täyttää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 2 osan 96 kohdassa säädetyt perusteet.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

3,14

Laina

Korko

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Vuositasoinen sovittu korko tai suppeasti määriteltynä Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) mukainen korko. Tietokenttä koskee cut off -päivänä sovellettavaa korkoa, jossa on otettu huomioon mahdolliset meneillään olevat lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Prosenttiosuus

 

4.4.1

 

 

 

3,15

Laina

Korkotyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainojen luokittelu, joka perustuu kutakin maksukautta koskevan korkotason määrittämisessä käytettävään viitekorkoon. Tietokenttä koskee cut off -päivänä sovellettavaa korkoa, jossa on otettu huomioon mahdolliset meneillään olevat lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Valitse:

a)

kiinteä

b)

vaihtuva

c)

yhdistelmäkorko (mixed).

 

3.4.8

 

 

 

3,16

Laina

Korkotyypin kuvaus

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Korkotyypin kuvaus, kun kentässä ”Korkotyyppi” on valittu yhdistelmäkorko. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,17

Laina

Korkomarginaali

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Marginaali tai korkoero (ilmaistuna prosentteina), joka lisätään viitekorkoon laskettaessa peruspisteinä ilmaistua todellista korkoa. Tietokenttä koskee cut off -päivänä sovellettavaa korkoa, jossa on otettu huomioon mahdolliset meneillään olevat hyväksytyt lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Prosenttiosuus

 

3.4.12

 

 

 

3,18

Laina

Viitekorko

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Todellisen koron laskennassa käytetty viitekorko.

Cut off -päivänä sovellettava viitekoron arvon ja maturiteetin arvon yhdistelmä, kun kentässä ”Korkotyyppi” on valittu vaihtuva korko. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,19

Laina

Koron tarkistustiheys

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tiheys, jonka mukaisesti korkotaso tarkistetaan ensimmäisen kiinteäkorkoisen jakson jälkeen soveltuvin osin.

Tietokenttä koskee cut off -päivänä sovellettavaa korkoa, jossa on otettu huomioon mahdolliset meneillään olevat lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Valitse:

a)

ei tarkistettava

b)

yön yli

c)

kuukausittain

d)

neljännesvuosittain

e)

puolivuosittain

f)

vuosittain

g)

velkojan harkinnan mukaan

h)

muu tiheys.

 

3.4.9

 

 

 

3,20

Laina

Maksutiheys

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Erääntyvien maksujen (pääoman tai korkojen) maksutiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Arvo perustuu cut off -päivänä voimassa olevaan lainasopimukseen, eli siinä on otettu huomioon mahdolliset meneillään olevat lainanhoitojoustot. Tämä tietokenttä on pakollinen vain, kun tietokentän ”Erääntymisestä kulunut aika päivinä” arvo on 365 päivää tai vähemmän.

 

Valitse:

a)

kuukausittain

b)

neljännesvuosittain

c)

puolivuosittain

d)

vuosittain

e)

kertalyhennys

f)

nollakorkoinen

g)

muu.

 

3.4.16

 

 

 

3,21

Laina

Viimeisin maksupäivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivä, jona viimeisin maksu on maksettu.

 

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEL 30

 

 

 

 

3,22

Laina

Viimeisimmän takaisinmaksuerän suuruus

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Viimeisimmän takaisinmaksuerän määrä.

 

Numero

 

 

 

 

 

3,23

Laina

Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivämäärä, jona maksukyvyttömyyden katsotaan toteutuneen. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaista tilannetta. Jos kyseessä on järjestämätön laina, joka ei ole maksukyvyttömyystilassa, tämä tietokenttä jätetään tyhjäksi.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

4.4.5

 

178 artiklan mukainen maksukyvyttömyyden määritelmä

 

3,24

Laina

Lainan oikeudellinen tilanne

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainan oikeudellinen tilanne cut off -päivänä.

Pakollinen

Valitse:

a)

tuomioistuimen ulkopuolinen sovinto

b)

oikeusmenettely

c)

ei oikeudellisia tai tuomioistuimen ulkopuolisia toimia.

 

 

 

 

 

3,25

Laina

Oikeusmenettelyn

vireillepanopäivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivämäärä, jona oikeusmenettely pantiin vireille. Kenttään merkitään viimeisin vireillepanopäivämäärä ennen cut off -päivää. Tämä tietokenttä täytetään vain, jos kentässä ”Lainan oikeudellinen tilanne” on valittu ”oikeusmenettely”.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

3,26

Laina

Oikeusmenettelyssä saavutettu vaihe

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Kentässä ilmoitetaan, kuinka pitkälle oikeusmenettely on edennyt, kun menettelyn eri vaiheita on saatettu päätökseen kunkin vakuudellisen tai vakuudettoman lainan osalta. Jäljempänä luetellaan yleiset vakiomuotoiset oikeustoimet kaikissa maissa. Oikeustoimien luettelo ei ole tyhjentävä, joten laitoksen on arvioitava itse, onko luetteloon tarpeen lisätä muita oikeustoimia. Yleisiä oikeustoimien vaiheita ovat seuraavat (tarvittaessa voidaan valita useita vaihtoehtoja):

a)

alkuvaihe

b)

myyjä on esittänyt todisteen saatavasta

c)

ilmoitus aikomuksesta myydä vakuudellisia omaisuuseriä on annettu

d)

myyjälle on jaettu varoja

e)

ilmoitus menettelyn päättymisestä on annettu.

Tämä tietokenttä täytetään vain, jos kentässä ”Lainan oikeudellinen tilanne” on valittu ”oikeusmenettely”.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,27

Laina

Tuomioistuimen oikeudenkäyttöalue

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Sen tuomioistuimen sijainti, jossa tapausta käsitellään. Tämä kenttä on pakollinen vain, kun on pantu vireille oikeuskäsittely.

Pakollinen

Valitaan maan koodi (ISO 3166 alpha-2).

Liite X, NPEL20

 

 

 

 

3,28

Laina

Luovutusmääräyksen saantipäivä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivä, jona tuomioistuin antoi luovutusmääräyksen. Tämä kenttä on pakollinen vain, jos tuomioistuin on antanut luovutusmääräyksen.

 

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEL21

 

 

 

 

3,29

Laina

Velan vanhentumispäivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivämäärä, jona laina vanhentuu eikä oikeustoimiin voida enää ryhtyä. Tämä kenttä on pakollinen vain, jos velan vanhentumispäivää sovelletaan lainasopimukseen sovellettavassa laissa ja lainan oikeudellinen tilanne mahdollistaa sen soveltamisen.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

3,30

Laina

Syndikoitu laina

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko kyseessä kahden tai useamman luottolaitoksen muodostaman syndikaatin tai konsortion myöntämä laina. Syndikoitu laina tarkoittaa, että laitoksen hallussa oleva osuus koko lainamäärästä on alle 100 prosenttia.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

3,31

Laina

Syndikoitu osuus

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen hallussa olevan osuuden prosenttiosuus. Täytetään, jos kentässä ”Syndikoitu laina” on valittu ”Kyllä”.

 

Prosenttiosuus

Liite X, NPEL 31

 

 

 

 

3,32

Laina

Laina arvopaperistettu

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko laina arvopaperistettu tai onko sen vakuutena katettujen joukkolainojen pooli.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

3,33

Laina

Leasingsopimus

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tieto siitä, sisältyykö luottosopimukseen leasingsopimus.

Pakollinen

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

IFRS 16,9

3,34

Laina

Leasingsopimuksen alkamispäivä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivämäärä, jona nykyinen leasingsopimus alkaa, jos kentässä ”Leasingsopimus” on valittu ”Kyllä”.

 

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

3,35

Laina

Leasingsopimuksen päättymispäivä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivämäärä, jona nykyinen leasingsopimus päättyy, jos kentässä ”Leasingsopimus” on valittu ”Kyllä”.

 

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

3,36

Laina

Leasingsopimuksen purkamismahdollisuus

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tiedot mahdollisista leasingsopimuksen purkamisen mahdollistavista ehdoista, jos kentässä ”Leasingsopimus” on valittu ”Kyllä”.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,37

Laina

Leasingsopimustyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vastapuolen kanssa tehdyn leasingsopimuksen tyyppi, jos kentässä ”Leasingsopimus” on valittu ”Kyllä”.

 

Valitse:

a)

leasingsopimus, jossa vuokraaja maksaa vuokran lisäksi käyttökustannukset, mukaan lukien kiinteistöveron, vakuutukset, kunnossapidon ja korjaukset

b)

leasingsopimus, jossa vuokraaja maksaa vuokran lisäksi kiinteistöveron ja vakuutukset.

 

 

 

 

 

3,38

Laina

Lainanhoitojoustot

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, sovelletaanko lainaan cut off -päivänä lainanhoitojoustoja.

Pakollinen

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

47 b artikla

 

3,39

Laina

Lainanhoitojoustotyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Lainanhoitojoustotyypit luokitellaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 2 osan 357 ja 358 kohdassa esitettyjen kriteerien ja määritelmien mukaisesti. Täytetään, jos kentässä ”Lainanhoitojoustot” on valittu ”Kyllä”. Luettelosta voidaan valita useita vaihtoehtoja.

Pakollinen

Valitse:

a)

lyhennysvapaa aika / maksuajan pidennys

b)

koronalennus

c)

maturiteetin pidennys

d)

maksuaikataulun muuttaminen

e)

velan anteeksianto

f)

velan vaihtaminen omaisuuseriin

g)

muut lainanhoitojoustot.

 

 

Liite V, 2 osa, 357–358 kohta

 

 

3,40

Laina

Lainanhoitojouston päättymispäivä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Päivämäärä, jona tällä hetkellä sovellettava lainanhoitojousto päättyy. Täytetään, jos kentässä ”Lainanhoitojoustot” on valittu ”Kyllä”. Jos sovellettavia lainanhoitojoustoja on useita, kenttään täytetään viimeisin lainanhoitojouston päättymispäivä.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEL 41

 

 

 

 

3,41

Laina

Lainanhoitojouston kuvaus

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Muut lainanhoitojoustoja koskevat huomautukset ja tiedot, mukaan lukien kuvaus mahdollisista lainanhoitojoustojen lopettamista koskevista ehdoista tai useammista lainaan sovellettavista lainanhoitojoustoista. Täytetään, jos kentässä ”Lainanhoitojoustot” on valittu ”Kyllä”.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

3,42

Laina

Velan anteeksianto

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Sen lainamäärän bruttomääräinen kirjanpitoarvo cut off -päivänä, joka on annettu anteeksi osana nykyisiä lainanhoitojoustoja, myös ulkopuolisten perintätoimistojen hyväksymä anteeksiannettu pääoman määrä. Velan anteeksiannolla tarkoitetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 2 osan 358 kohdan mukaisesti tilannetta, jossa laitos peruuttaa lainan osittain luopumalla oikeudesta sen oikeudelliseen takaisinperintään. Bruttomääräinen kirjanpitoarvo määritellään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 1 osan 34 kohdan mukaisesti. Täytetään, jos kentässä ”Lainanhoitojoustotyyppi” on valittu vaihtoehto ”e) velan anteeksianto”.

 

Numero

 

 

Liite V, 1 osa, 34 kohta ja 2 osa, 358 kohta

 

 

3,43

Laina

Aiempien lainanhoitojoustojen lukumäärä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Kahden viime vuoden aikana toteutettujen lainanhoitojoustojen lukumäärä. Täytetään, jos kentässä ”Lainanhoitojoustot” on valittu ”Kyllä”.

 

Numero

 

 

 

 

 

3 .xx

Laina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Suojauksen tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Laitoksen sisäinen tunniste, jolla yksilöidään kukin lainan vakuutena käytetty suojaus (vakuus tai takaus). Kullakin suojauksella on oltava cut off -päivänä yksi suojauksen tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun suojauksen tunnisteena. Vakuus- ja takausluokat on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteissä III ja IV olevassa taulukossa F 13.01.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

2.2.6.

Liite III ja IV, F 13.01

 

 

4,01

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteän omaisuuden tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuutena käytettävän kiinteän omaisuuden tyyppi. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

Pakollinen

Valitse:

a)

toimistokiinteistö

b)

kauppakiinteistö

c)

teollisuuskiinteistö

d)

asuinkiinteistö

e)

muu.

 

 

 

 

 

4,02

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Irtaimen omaisuuden, muiden vakuuksien ja takausten tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Irtaimen omaisuuden, muiden vakuuksien ja takausten tyyppi. Koskee vakuuksia (muita kuin kiinteää omaisuutta) ja takauksia.

Pakollinen

Valitaan myyjän käyttämän luokituksen mukaan. Vaihtoehdoiksi ehdotetaan seuraavia:

a)

autot

b)

teollisuus- ja hyötyajoneuvot (muun muassa hyötykäytössä olevat kuorma-autot ja raideliikenteen kulkuneuvot)

c)

meriliikenteen kulkuneuvot ja alukset (mukaan lukien vapaa-ajan vesikulkuneuvot)

d)

lentokoneet

e)

teollisuuslaitteistot (mukaan lukien työvälineet, energiaan liittyvät laitteet sekä yrityskiinnitykset)

f)

toimistolaitteet

g)

lääkinnälliset laitteet

h)

tavarat ja varasto (yrityksen myytävissä olevat tavarat ja tuotteet sekä niiden tuotantoon käytettävät raaka-aineet)

i)

muut fyysiset vakuudet

j)

oman ja vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

k)

rahoitusvakuudet

l)

pantatut henkivakuutukset

m)

kulta, käteisraha ja talletukset

n)

muut vakuudet.

 

 

 

 

 

4,03

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteän omaisuuden osoite

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Katuosoite, jossa kiinteä omaisuus sijaitsee, mukaan lukien asunto/talo, numero tai nimi. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,04

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteän omaisuuden sijaintipaikkakunta

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Paikkakunta, jolla kiinteä omaisuus sijaitsee. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

Pakollinen

Valitaan UN/LOCODE-tunniste.

 

 

 

 

 

4,05

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteän omaisuuden postinumero

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Sen alueen postinumero, jolla kiinteä omaisuus sijaitsee. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia, paitsi jos kyseessä on maa-ala tai vastaava, jolle ei ole postinumeroa.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,06

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteän omaisuuden sijaintimaa

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Alue tai maa, jossa kiinteästä omaisuudesta koostuva vakuus sijaitsee. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

Pakollinen

Valitaan sen alueen tai maan koodi (ISO 3166 alpha-2), jossa vakuus sijaitsee.

 

 

 

 

 

4,07

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Vakuutena olevan kiinteän omaisuuden tunnistenumero kiinteistörekisterissä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tunnistenumero, jolla kiinteästä omaisuudesta koostuva vakuus on kirjattu kiinteistörekisteriin.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,08

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteistörekisterin tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Sen virallisen (kiinteistö)rekisterin nimi ja/tai tunniste, josta käyvät ilmi (vakuutena käytettävän) kiinteän omaisuuden omistustiedot, rajat ja arvo.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,09

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Panttipositio

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Laitoksen hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa muuhun vakuuteen kuin kiinnelainan vakuuteen. Panttipositio määrittää järjestyksen, jossa laitoksen esittämät vakuutta koskevat vaateet voidaan lain mukaan hyväksyä ulosmittauksen yhteydessä. Jos lainaan liittyy useita samaa vakuutta koskevia panttioikeuksia, tässä kentässä ilmoitetaan suurin laitoksen hallussa oleva positio.

Sovelletaan, jos panttioikeus on merkitty virallisessa kauppakirjarekisterissä vakuuden omistusoikeuden yhteyteen.

Kiinnelainojen vakuuksien osalta tätä kenttää ei täytetä tässä taulukkomallissa vaan taulukkomallissa 4.2 (Kiinnelainan vakuus).

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,10

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Etuoikeusasemaltaan parempi laina

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Määrä, joka korkeammassa etuoikeusasemassa olevilla vaateiden esittäjillä / ensisijaisten panttioikeuksien haltijoilla on oikeus saada ennen laitosta muun vakuuden kuin kiinnelainan vakuuden ulosmittauksessa. Tämän kentän tarkoituksena on antaa tietoa siitä, kuinka suuren osan jäljellä olevasta velasta laitos voi saada ulosmittauksessa vakuudesta takaisin sen jälkeen, kun ensisijaisen panttioikeuden haltijoille on maksettu kaikki niille kuuluvat määrät.

Täytetään, jos laitoksella ei ole ensisijaista panttioikeutta suhteessa vakuuteen.

Kiinnelainojen vakuuksien osalta tätä kenttää ei täytetä tässä taulukkomallissa vaan taulukkomallissa 4.2 (Kiinnelainan vakuus).

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,11

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tunnistenumero kauppakirjarekisterissä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Rekisteröintinumero, jolla laitoksen panttioikeus muuhun vakuuteen kuin kiinnelainan vakuuteen on merkitty viralliseen kauppakirjarekisteriin.

Täytetään, jos laitoksella on panttioikeus vakuuteen.

Kiinnelainojen vakuuksien osalta tätä kenttää ei täytetä tässä taulukkomallissa vaan taulukkomallissa 4.2 (Kiinnelainan vakuus).

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,12

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Rakennusvuosi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuuden rakennusvuosi.

 

 

 

 

 

 

 

4,13

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Rakennuksen pinta-ala (m2)

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Kiinteän omaisuuden rakennuspinta-ala (neliömetriä). Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,14

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tontin pinta-ala (m2)

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Kiinteää omaisuutta ympäröivä maa-alue (neliömetriä). Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,15

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteä omaisuus valmistunut

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tieto siitä, onko kiinteän omaisuuden rakennusvaihe saatettu päätökseen.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

4,16

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Energiatehokkuustodistuksen luokka

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Ilmoitetaan vakuutena käytettävän kiinteän omaisuuden osalta vuonna 2012 annetussa EU:n energiatehokkuusdirektiivissä määritellyn energiatehokkuustodistuksen luokka. Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

 

Valitse:

a)

A

b)

B

c)

C

d)

D

e)

E

f)

F

g)

G.

 

 

 

 

 

4,17

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kiinteistön käytön tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuutena käytettävän kiinteän omaisuuden käytön tyyppi.

Jos kiinteistöä käytetään eri tarkoituksiin, valitaan pääasiallinen käyttötarkoitus (esimerkiksi kuhunkin käyttötarkoitukseen käytetyn pinta-alan perusteella).

Koskee kaikkia kiinteästä omaisuudesta (kiinteistöistä) koostuvia vakuuksia.

 

Valitse:

a)

omistajan omassa käytössä

b)

vuokrakäytössä

c)

muussa käytössä.

 

 

 

 

 

4,18

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Vakuuksien ja takauksien valuutta

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Valuutta, jossa arvo ja vakuuteen tai takaukseen liittyvät kassavirrat ilmoitetaan. Koskee kaikentyyppisiä vakuuksia (kiinteää ja irtainta omaisuutta) ja takauksia.

Pakollinen

Valitaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi.

 

 

 

 

 

4,19

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Arvo viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Asianomaisen vakuustyypin mukaan määritetty vakuuden arvo valitun sisäisen arvostusmenetelmän perusteella; merkitään viimeksi arvioitu arvo cut off -päivänä tai ennen sitä. Kentässä ilmoitetaan vakuuden arvo ottamatta huomioon mahdollisia (sääntelyyn perustuvia) aliarvostuksia. Tämä tietokenttä on pakollinen, jos laitos on suorittanut viimeaikaisen sisäisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,20

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen päivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivämäärä, jona kentässä ”Arvo viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella” ilmoitettu viimeisin sisäinen arvostus suoritettiin (cut off -päivä tai sitä edeltävä päivämäärä).

Täytetään, jos laitos on suorittanut viimeaikaisen sisäisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

4,21

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuuden viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi eli markkina-arvo, kirjanpitoarvo, likvidaatioarvo tai muu arvo.

Markkina-arvo on odotettavissa oleva hinta, jonka halukas ja valveutunut myyjä voi saada vakuuden myynnistä halukkaalle ja valveutuneelle ostajalle.

Likvidaatioarvo on vakuuden odotettu arvo, jos vakuus muutettaisiin rahaksi, mikä tapahtuisi oletettavasti tappiolla (koska vakuuden myyntiaika avoimilla markkinoilla ei olisi riittävän pitkä).

Kirjanpitoarvo on vakuuden arvo määritettynä jonkin sen keskeisen ominaisuuden perusteella, esimerkiksi vakuuden hankintamenon, pääoman määrän tai sen määrän perusteella, jonka kolmas osapuoli on sopimuksen mukaan velvollinen maksamaan hankkiakseen tai vapauttaakseen vakuuden tai maksaakseen siihen liittyvän velan.

Määritetyn arvon tyypin lisäksi kentässä ”Viimeisimmän sisäisen arvostuksen tyyppi” annetaan lisätietoa käytetystä arvostusmenetelmästä.

Täytetään, jos laitos on suorittanut sisäisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

Valitse:

a)

markkina-arvo

b)

likvidaatioarvo

c)

kirjanpitoarvo

d)

muu arvo.

 

 

 

 

 

4,22

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän sisäisen arvostuksen tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Kentässä ”Arvo viimeisimmän sisäisen arvostuksen perusteella” ilmoitetun vakuuden viimeisimmän sisäisen arvostuksen tyyppi. Täytetään, jos laitos on suorittanut sisäisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

 

Valitaan myyjän käyttämän luokituksen mukaan. Vaihtoehdoiksi ehdotetaan seuraavia:

a)

täydellinen arviointi

b)

drive by -arvio

c)

automaattinen arvostusmalli

d)

indeksoitu

e)

desktop-arviointi

f)

isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio

g)

ostohinta

h)

aliarvostus

i)

markkinahintaan arvostaminen

j)

vastapuolten tekemä arvostus

k)

muu.

 

 

 

 

 

4,23

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Arvo viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Asianomaisen vakuustyypin mukaan määritetty vakuuden arvo valitun ulkoisen arvostusmenetelmän perusteella; merkitään viimeksi arvioitu arvo cut off -päivänä tai ennen sitä. Kentässä ilmoitetaan vakuuden arvo ottamatta huomioon mahdollisia (sääntelyyn perustuvia) aliarvostuksia. Tämä tietokenttä on pakollinen, jos laitos on teettänyt viimeaikaisen ulkoisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,24

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen päivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivämäärä, jona kentässä ”Arvo viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella” ilmoitettu viimeisin ulkoinen arvostus suoritettiin (cut off -päivä tai sitä edeltävä päivämäärä).

Täytetään, jos laitos on teettänyt viimeaikaisen ulkoisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

 

 

 

 

 

4,25

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuuden viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella määritetyn arvon tyyppi eli markkina-arvo, kirjanpitoarvo, likvidaatioarvo tai muu arvo.

Markkina-arvo on odotettavissa oleva hinta, jonka halukas ja valveutunut myyjä voi saada vakuuden myynnistä halukkaalle ja valveutuneelle ostajalle.

Likvidaatioarvo on vakuuden odotettu arvo, jos vakuus muutettaisiin rahaksi, mikä tapahtuisi oletettavasti tappiolla (koska vakuuden myyntiaika avoimilla markkinoilla ei olisi riittävän pitkä).

Kirjanpitoarvo on vakuuden arvo määritettynä jonkin sen keskeisen ominaisuuden perusteella, esimerkiksi vakuuden hankintamenon, pääoman määrän tai sen määrän perusteella, jonka kolmas osapuoli on sopimuksen mukaan velvollinen maksamaan hankkiakseen tai vapauttaakseen vakuuden tai maksaakseen siihen liittyvän velan.

Määritetyn arvon tyypin lisäksi kentässä ”Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen tyyppi” annetaan lisätietoa käytetystä arvostusmenetelmästä.

Täytetään, jos laitos on teettänyt ulkoisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

Pakollinen

Valitse:

a)

markkina-arvo

b)

likvidaatioarvo

c)

kirjanpitoarvo

d)

muu arvo.

 

 

 

 

 

4,26

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisimmän ulkoisen arvostuksen tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Kentässä ”Arvo viimeisimmän ulkoisen arvostuksen perusteella” ilmoitetun vakuuden viimeisimmän ulkoisen arvostuksen tyyppi. Täytetään, jos laitos on teettänyt ulkoisen arvostuksen cut off -päivänä tai ennen sitä.

 

Valitse:

a)

täydellinen arviointi

b)

drive by -arvio

c)

automaattinen arvostusmalli

d)

indeksoitu

e)

desktop-arviointi

f)

isännöitsijän tai kiinteistönvälittäjän arvio

g)

ostohinta

h)

aliarvostus

i)

markkinahintaan arvostaminen

j)

vastapuolten tekemä arvostus

k)

muu.

 

 

 

 

 

4,27

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Rahoitusvakuuden määrä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Takausten enimmäismäärä, joka voidaan huomioida, sellaisena kuin se määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 2 osan 119 kohdassa (saatujen takausten osalta ”takausten enimmäismäärä, joka voidaan huomioida” on enimmäismäärä, jonka takaaja joutuisi maksamaan, jos takauksen perusteella vaaditaan maksua).

Täytetään, kun kentässä ”Irtaimen omaisuuden, muiden vakuuksien ja takausten tyyppi” on valittu ”rahoitusvakuudet”.

Pakollinen

Numero

 

 

Liite V, 2 osa, 119 kohta

 

 

4,28

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

ISIN

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

ISIN-koodi ISIN-omistustietojen mukaisesti. Täytetään, kun kentässä ”Irtaimen omaisuuden, muiden vakuuksien ja takausten tyyppi” on valittu ”oman ja vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit”.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,29

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Täytäntöönpanotila

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tieto siitä, onko vakuuden osalta käynnissä täytäntöönpanoprosessi cut off -päivänä. Koskee kaikentyyppisiä vakuuksia (kiinteää ja irtainta omaisuutta).

Pakollinen

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

Liite X, NPEC7

 

 

 

 

4,30

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Kolmansien osapuolten täytäntöönpanotila

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tieto siitä, ovatko kolmannet osapuolet, joilla on vakuusoikeuksia, ryhtyneet cut off -päivään mennessä toimiin omaisuuteen kohdistuvan vakuuden realisoimiseksi. Koskee kaikentyyppisiä vakuuksia (kiinteää ja irtainta omaisuutta).

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

Liite X, NPEC8

 

 

 

 

4,31

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen oikeudenkäyttöalue

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Täytäntöönpanoprosessin suorittamisesta vastaavan tuomioistuimen maa.

Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

Valitaan maan koodi (ISO 3166 alpha-2).

 

 

 

 

 

4,32

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Täytäntöönpanossa käytettävä valuutta

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Valuutta, jossa täytäntöönpanoon liittyvät kohteet ilmaistaan. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

 

Valitaan ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi.

 

 

 

 

 

4,33

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Täytäntöönpanon käynnistäminen

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tieto siitä, onko täytäntöönpanoprosessin aloittanut yrityksenä vai yksityishenkilönä toimiva vastapuoli. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

 

Boolen arvot (Kyllä/Ei).

 

 

 

 

 

4,34

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen määrittämä arvo

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tuomioistuimen määrittämä vakuuden arvo Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

Numero

Liite X, NPEC12

 

 

 

 

4,35

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen tekemän arvonmäärityksen päivämäärä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivä, jona tuomioistuin teki arvonmäärityksen. Täytetään, jos tuomioistuin on tehnyt arvonmäärityksen ja kun kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEC13

 

 

 

 

4,36

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen säilyttämät käteisvarat

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Omaisuuserien myynneistä saadut käteisvarat, jotka on määrä jakaa laitokselle.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,37

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Sovittu myyntihinta

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Sovittu hinta, jolla vakuus luovutetaan. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

Numero

Liite X, NPEC19

 

 

 

 

4,38

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Seuraava huutokauppapäivä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivä, jona on tarkoitus pitää seuraava vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEC23

 

 

 

 

4,39

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen rajahinta seuraavalle huutokaupalle

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tuomioistuimen asettama rajahinta seuraavalla huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

Numero

Liite X, NPEC24

 

 

 

 

4,40

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Viimeisin huutokauppapäivä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Päivä, jona on pidetty viimeisin vakuuden myyntiin tähtäävä huutokauppa. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

Pakollinen

pp/kk/vvvv

Liite X, NPEC25

 

 

 

 

4,41

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuomioistuimen rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Tuomioistuimen asettama rajahinta viimeisimmälle huutokaupalle eli tuomioistuimen edellyttämä vähimmäishinta. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

 

Numero

Liite X, NPEC26

 

 

 

 

4,42

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

Tuloksettomien huutokauppojen lukumäärä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Niiden huutokauppojen lukumäärä, joissa vakuutta ei saatu myytyä. Täytetään, jos kentässä ”Täytäntöönpanotila” on valittu ”Kyllä”.

 

Numero

Liite X, NPEC27

 

 

 

 

4 .xx

Vakuudet, takaukset ja täytäntöönpano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,43

Kiinnelainan vakuus

Kiinnelainan tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Laitoksen kiinnelainasopimukselle antama sisäinen tunniste.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4,44

Kiinnelainan vakuus

Kiinnelainan määrä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Enimmäismäärä (ottaen huomioon mahdolliset maksut, kulut ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvat panttioikeudet), joka laitoksella on oikeus saada kiinnelainan vakuutena olevan kiinteän omaisuuden ulosmittauksessa, sellaisena kuin määrä on kirjattu viralliseen kauppakirjarekisteriin.

Sovelletaan, jos vakuuteen kohdistuu panttioikeus.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,45

Kiinnelainan vakuus

Panttipositio

 

Vakuudellinen laina

Laitoksen hallussa oleva suurin panttipositio suhteessa vakuuteen. Panttipositio määrittää järjestyksen, jossa laitoksen esittämät vakuutta koskevat vaateet voidaan lain mukaan hyväksyä ulosmittauksen yhteydessä. Jos lainaan liittyy useita samaa vakuutta koskevia panttioikeuksia, tässä kentässä ilmoitetaan suurin laitoksen hallussa oleva positio.

Täytetään, jos panttioikeus on merkitty virallisessa kauppakirjarekisterissä vakuuden omistusoikeuden yhteyteen.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,46

Kiinnelainan vakuus

Etuoikeusasemaltaan parempi laina

 

Vakuudellinen laina

Määrä, joka korkeammassa etuoikeusasemassa olevilla vaateiden esittäjillä / ensisijaisten panttioikeuksien haltijoilla on oikeus saada ennen laitosta vakuuden ulosmittauksessa. Tämän kentän tarkoituksena on antaa tietoa siitä, kuinka suuren osan jäljellä olevasta velasta laitos voi saada ulosmittauksessa vakuudesta takaisin sen jälkeen, kun ensisijaisen panttioikeuden haltijoille on maksettu kaikki niille kuuluvat määrät.

Sovelletaan, jos laitoksella ei ole ensisijaista panttioikeutta suhteessa vakuuteen.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

4,47

Kiinnelainan vakuus

Tunnistenumero kauppakirjarekisterissä

 

Vakuudellinen laina

Rekisteröintinumero, jolla laitoksen panttioikeus vakuuteen on merkitty viralliseen kauppakirjarekisteriin.

Sovelletaan, jos laitoksella on panttioikeus vakuuteen.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

4 .xx

Kiinnelainan vakuus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

Takaisinmaksuerien perintähistoria

Lainan tunniste

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitoksen sisäinen tunniste kunkin samaan lainasopimukseen perustuvan lainan yksilöimiseksi. Kullakin lainalla on oltava cut off -päivänä yksi lainan tunniste. Samaa arvoa ei saa käyttää minkään muun, samaan tai eri lainasopimukseen perustuvan lainan tunnisteena.

Pakollinen

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

5,01

Takaisinmaksuerien perintähistoria

Perinnän tyyppi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Tieto siitä, onko takaisinmaksuerien perintä suoritettu sisäisesti vai ulkopuolisten perintätoimistojen toimesta.

 

Valitse:

a)

sisäinen

b)

ulkopuolinen.

 

 

 

 

 

5,02

Takaisinmaksuerien perintähistoria

Ulkopuolisen perintätoimiston nimi

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Ulkopuolisen perintätoimiston nimi. Kenttä on pakollinen vain, kun perinnän on suorittanut ulkopuolinen perintätoimisto.

 

Aakkosnumeerinen

 

 

 

 

 

5,03

Takaisinmaksuerien perintähistoria

Takaisinmaksut yhteensä

Sovelletaan kaikkiin

Sovelletaan kaikkiin

Laitokselle takaisinmaksettu kokonaismäärä vähintään cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta riippumatta takaisinmaksun lähteestä, joka voi olla myös ulkopuolisen perintätoimiston suorittama perintä. Kunkin kuukauden määrät lasketaan yhteen ja kirjataan erillisiin sarakkeisiin.

Pakollinen

Numero

 

 

 

 

 

5,04

Takaisinmaksuerien perintähistoria

Takaisinmaksuhistoria – vakuuksien myynneistä

Sovelletaan kaikkiin

Vakuudellinen laina

Vakuuden realisoinnista peräisin olevat takaisinmaksetut määrät vähintään cut off -päivää edeltävien 36 kuukauden ajalta. Kunkin kuukauden määrät lasketaan yhteen ja kirjataan erillisiin sarakkeisiin.

 

Numero

 

 

 

 

 

5 .xx

Takaisinmaksuerien perintähistoria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE III

Taulukkomallien täyttöohjeet lainakohtaisten tietojen antamiseksi

Tässä liitteessä III annetaan ohjeet liitteessä I esitettyjen järjestämättömiä lainoja koskevien tietolomakkeiden ja liitteessä II esitetyn tietohakemiston käyttämiseksi. Ohjeet on jaettu kahteen osaan. Osa 1 sisältää yleiset ohjeet, kuten viittaukset, taulukkomalleissa noudatettavat käytännöt sekä ohjeet tietohakemiston käyttämiseksi. Osa 2 sisältää tietolomakkeita koskevat ohjeet.

OSA 1

YLEISET OHJEET

1.   VIITTAUKSET

Asetuksen 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi järjestämättömiä lainoja koskevissa tietolomakkeissa ja tietohakemistossa sovelletaan seuraavia määritelmiä ja lyhenteitä:

a)

termiä ’laina’ käytetään tietolomakkeissa perinteisessä tarkoituksessa viittaamaan direktiivin (EU) 2021/2167 3 artiklan ensimmäisen kohdan 13 alakohdassa määriteltyihin luottosopimuksiin;

b)

’vakuudellisella lainalla’ tarkoitetaan lainaa, jonka vakuudeksi on annettu pantti tai rahoitusvakuus, mukaan lukien osittain vakuudella suojatun tai osittain taatun vastuun vakuudeton osa;

c)

’liikekiinteistöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa 16 päivänä lokakuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 2 artiklassa määriteltyä, tuloa tuottavaa kiinteistöä, joka on joko valmis tai kehitysvaiheessa, lukuun ottamatta sosiaalista asuntotarjontaa ja loppukäyttäjien omistamia kiinteistöjä;

d)

’asuinkiinteistöllä’ tarkoitetaan mitä tahansa 16 päivänä lokakuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/1224 2 artiklassa määriteltyä kiinteää omaisuutta, jota voidaan käyttää asuintarkoitukseen, mukaan lukien sijoitusasunnot ja -kiinteistöt, ja jonka on hankkinut, rakentanut tai kunnostanut yksityinen kotitalous ja joka ei täytä liikekiinteistön määritelmää;

e)

’IAS-standardeilla’ tai ’IFRS-standardeilla’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 2 artiklassa määriteltyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja;

f)

’FINREP-lomakkeilla’ tarkoitetaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V tarkoitettuja taloudellisten tietojen raportointilomakkeita;

g)

’AnaCredit-tietokannalla’ tarkoitetaan Euroopan keskuspankin asetuksessa (EU) 2016/867 tarkoitettua, yksityiskohtaisia analyyttisiä luottotietoja koskevaa yhteistä tietokantaa.

2.   TIETOHAKEMISTO

Tietosanasto, joka on olennainen osa tietolomakkeita, sisältää kaikki tiedot järjestämättömiä lainoja koskevien tietolomakkeiden täytettävistä tietokentistä. Näissä tiedoissa luottolaitoksille ja mahdollisille ostajille kerrotaan, miten kutakin tietokenttää olisi käytettävä ja miten ne täytetään ja mitä tietokenttiä erityyppisiin luotonottajiin ja lainoihin sovelletaan. Tietohakemisto sisältää myös viittaukset EU:n säädöksiin, joissa käytetään samankaltaisia tietokenttiä.

Tietohakemiston avulla luottolaitokset voivat määrittää, mitä tietoja niillä on sisäisesti saatavilla järjestämättömiä lainoja koskevien liiketoimien arvonmääritystä varten, ja verrata näitä tietoja tietohakemistoon. Tietohakemistossa luetellaan kaikki järjestämättömiä lainoja koskeviin tietolomakkeisiin sisältyvät tietokentät sekä niiden tiedot, kuten

a)

kunkin tietokentän numero;

b)

kunkin tietokentän nimi;

c)

kuvaus kussakin tietokentässä annettavista tiedoista;

d)

luotonottajatyypit, joihin kutakin tietokenttää sovelletaan (yritykset, yksityishenkilöt tai kaikki luotonottajat);

e)

lainatyypit, joihin kutakin tietokenttää sovelletaan (vakuudelliset tai kaikki eli vakuudelliset ja vakuudettomat lainat);

f)

tieto siitä, minkä tietokenttien täyttäminen on pakollista;

g)

kentän tyyppi (”Boolen arvot”, ”Valinta”, ”Päivämäärä (PP/KK/VVVV)”, ”Aakkosnumeerinen”, ”Prosenttiosuus” tai ”Numero”);

h)

viittaukset EU:n säädöksiin, joissa käytetään samanlaisia tietokenttiä.

3.   KÄYTÄNNÖT

Ellei tietohakemiston ”Kuvaus”-sarakkeessa toisin mainita, luottolaitosten on täytettävä kaikki tietokentät cut off -päivän tietojen mukaan.

Tietohakemiston ”Kentän tyyppi” -sarakkeessa ilmoitetaan vakiomuoto, jossa vastaus annetaan (”Boolen arvot”, ”Valinta”, ”Aakkosnumeerinen”, ”Numero”, ”Prosenttiosuus” tai ”Päivämäärä”). Liiketoimen osapuolet voivat kuitenkin sopia myös muiden vakiomuotojen käytöstä.

Jos kentän tyyppi on ”Boolen arvot”, kenttään täytetään joko ”Kyllä” tai ”Ei”.

Jos kentän tyyppi on ”Valinta”, luottolaitos valitsee tietokenttään täytettävän vastauksen annetuista vastausvaihtoehdoista. Tällaiseen tietokenttään vastaukseksi annetaan valittu vastausvaihtoehto kokonaisuudessaan. Jos kenttään valitaan vastaukseksi esimerkiksi ”a) Yksityishenkilö”, luottolaitos kirjoittaa tietolomakkeeseen ”Yksityishenkilö”.

Jos kentän tyyppi on ”Aakkosnumeerinen”, luottolaitos antaa tietokenttään vapaamuotoisen vastauksen. Vapaamuotoisen vastauksen teksti voi koostua joko aakkosista ja numeroista tai rajallisesta merkkijonosta.

Jos kentän tyyppi on ”Numero”, luottolaitos täyttää tietokenttään kahden desimaalin tarkkuudella ilmaistun luvun. Ellei tietohakemistossa toisin mainita, kaikki numeeriset arvot ilmaistaan positiivisina lukuina. Rahamäärien tapauksessa luottolaitoksen on ilmoitettava määrät omassa valuutassaan.

Jos kentän tyyppi on ”Prosenttiosuus”, luottolaitoksen on ilmoitettava prosenttiosuus kahden desimaalin tarkkuudella.

Jos kenttätyyppi on ”Päivämäärä”, luottolaitosten on annettava vastaus muodossa ”PP/KK/VVVV”.

4.   PAKOLLISET TIETOKENTÄT JA LISÄTIEDOT

Luottolaitosten on täytettävä kaikki tietokentät, jotka on merkitty tietohakemistossa pakollisiksi, paitsi jos kyseiset tiedot eivät ole merkityksellisiä tietokentän kuvauksessa määriteltyjen lainanmyöntökriteerien kannalta tai kyseinen tietokenttä ei koske asianomaista luotonottaja- tai lainatyyppiä.

Mikäli tietokenttää ei ole merkitty tietohakemistossa pakolliseksi, luottolaitosten on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä antamaan myös näissä tietokentissä pyydetyt tiedot. Jos taulukkomalli ei sisällä kyseisiä tietoja, luottolaitos voi antaa tiedot eri muodossa tai jättää ne antamatta.

Jos luottolaitos sopii mahdollisen ostajan kanssa antavansa taulukkomallien muodossa enemmän tietoja kuin tässä asetuksessa edellytetään, sen on lisättävä asianomaiseen taulukkomalliin sekä tietohakemistoon lisärivejä, jotka se numeroi itse (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx). Luottolaitokset voivat käyttää tällaisten lisätietojen ilmoittamisessa apunaan EPV:n laatimia, järjestämättömien lainojen liiketoimitietojen antamiseen tarkoitettuja malleja ja lomakkeita (versio 1.1, 2018). Tietojen minimoinnin sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteen mukaisesti lisätiedot eivät pääsääntöisesti saisi sisältää muita henkilötietoja.

OSA 2

TAULUKKOMALLIKOHTAISET OHJEET

1.   VASTAPUOLI (Taulukkomalli 1)

Taulukkomallissa 1 annetaan tarvittavat tiedot vastapuolen yksilöimiseksi. Kyseinen vastapuoli voi toimia eri lainasopimuksissa luotonottajana tai suojauksen antajana. Vastapuoli voi olla joko yksityishenkilö tai yritys. Jos vastapuoli on yritys, se voi kuulua vastapuolen yritysryhmään. Lisäksi taulukkomallissa 1 kysytään joitakin tietoja mahdollisista maksukyvyttömyys- tai uudelleenjärjestelymenettelyistä, joissa vastapuoli on osallisena. Luottolaitosten on annettava lisätietoja tiettyä lainaa koskevista oikeudellisista menettelyistä taulukkomallissa 3.

Luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 1 vaaditut tiedot liitteen II sisältämän tietohakemiston vaatimusten mukaisesti. Taulukkomalli 1 on yhteydessä muihin taulukkomalleihin vastapuolen tunnisteen kautta, joka täytetään myös taulukkomalliin 2. Luottolaitokset voivat antaa lisätietoja osassa 1 annettujen yleisten ohjeiden kohdan 4 mukaisesti.

2.   YHTEYDET (taulukkomallit 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4)

Taulukkomallissa 2 esitetään taulukkomallin 1 ja muiden taulukkomallien väliset yhteydet kullekin vastapuolelle, lainalle, kiinnelainan vakuudelle ja suojaukselle annetun yksilöllisen tunnisteen avulla. Luottolaitosten on ilmoitettava nämä tunnisteet (cut off -päivän tietojen mukaan) myytävien tai siirrettävien järjestämättömien lainojen yksilöimiseksi.

Taulukkomallissa 2.1 esitetään yhteys luotonottajan ja lainan välillä. Yhdellä luotonottajalla voi olla useita lainoja, jotka yksilöidään lainoille annetuilla tunnisteilla. Samaan lainaan voi puolestaan liittyä yksi tai useampi vastapuoli.

Taulukkomallissa 2.2 esitetään yhteys kiinnelainan ja suojauksen (vakuuksien tai takauksen) välillä. Kiinnitysvelkakirja voi koskea yhtä tai useampaa vakuutena annettua panttia, joka puolestaan voi olla yhteydessä yhteen tai useampaan lainaan. Toisaalta myös vakuuteen voi liittyä yksi tai useampi kiinnitysvelkakirja.

Taulukkomallissa 2.3 esitetään yhteys muiden lainojen kuin kiinnelainojen sekä suojauksen (vakuuksien tai takausten) välillä. Lainalla voi olla useita vakuuksia, ja sama vakuus voi olla yhteydessä useampaan lainaan.

Taulukkomallissa 2.4 esitetään yhteys takauksen ja suojauksen antajan välillä.

Luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 2 vaaditut tiedot liitteen II sisältämän tietohakemiston vaatimusten mukaisesti.

3.   LAINA (taulukkomalli 3)

Taulukkomallissa 3 annetaan lainasopimuksen tiedot, mukaan lukien tiedot mahdollisista leasingsopimuksista ja lainanhoitojoustoista. Lisäksi taulukkomallissa 3 annetaan tiedot mahdollisista lainaan liittyvistä oikeusmenettelyistä, kuten oikeudellisesta tilanteesta, oikeusmenettelyn vaiheesta ja oikeusmenettelyn vireillepanopäivämäärästä.

Luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 3 pyydetyt tiedot liitteen II sisältämän tietohakemiston vaatimusten mukaisesti. Taulukkomalli 3 on yhteydessä muihin taulukkomalleihin lainan tunnisteen kautta, joka täytetään myös taulukkomalliin 2. Luottolaitokset voivat antaa lisätietoja osassa 1 annettujen yleisten ohjeiden kohdan 4 mukaisesti.

4.   VAKUUDET, TAKAUKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANO (taulukkomallit 4.1 ja 4.2)

Taulukkomallissa 4.1 annetaan tiedot mahdollisista lainan vakuuksista, mukaan lukien vakuutena käytettävä kiinteä ja irtain omaisuus, sekä takauksista. Lisäksi tässä taulukkomallissa annetaan tarvittavat tiedot mahdollisesti sovellettavista täytäntöönpanomenettelyistä.

Luottolaitosten, jotka ovat leasingsopimuksissa vuokralle ottajia, on annettava tiedot kaikista vuokratuista omaisuuseristä, joihin niillä on käyttöoikeus ja jotka on kirjattu niiden tilinpäätökseen sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Luottolaitosten on myös ilmoitettava vakuuksien viimeisin arvioitu arvo cut off -päivänä tai sitä edeltävältä ajalta. Viimeisin arvioitu arvo voi olla joko luottolaitoksen itse laskema tai ulkoisen arvioijan laskema arvo. Luottolaitosten on ilmoitettava viimeisin (sisäinen tai ulkoinen) arvio, joka on saatavilla. Jos saatavilla on sekä sisäinen että ulkoinen arvio, luottolaitos voi ilmoittaa mahdolliselle ostajalle molemmat arvot ja arvostuspäivät.

Kiinnelainojen vakuuksien osalta luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 4.2 vaaditut tiedot kiinnelainan määrästä, panttipositiosta ja etuoikeusasemaltaan paremmasta lainasta.

Luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 4 pyydetyt tiedot liitteen II sisältämän tietohakemiston vaatimusten mukaisesti. Taulukkomallit 4.1 ja 4.2 ovat yhteydessä muihin taulukkomalleihin suojauksen ja kiinnelainan tunnisteiden kautta, jotka täytetään myös taulukkomalliin 2. Luottolaitokset voivat antaa lisätietoja osassa 1 annettujen yleisten ohjeiden kohdan 4 mukaisesti.

5.   TAKAISINMAKSUERIEN PERINTÄHISTORIA (taulukkomalli 5)

Taulukkomallissa 5 annetaan tiedot kunkin lainan perintähistoriasta cut off -päivää edeltävältä ajalta, myös silloin, kun luottolaitos on käyttänyt ulkopuolista perintätoimistoa.

Luottolaitosten on laskettava yhteen takaisinmaksetut kokonaismäärät kultakin kuukaudelta vähintään cut off -päivää edeltäneiltä 36 kuukaudelta ja kirjattava nämä määrät erillisiin sarakkeisiin.

Luottolaitosten on annettava taulukkomallissa 5 pyydetyt tiedot liitteen II sisältämän tietohakemiston vaatimusten mukaisesti. Taulukkomalli 5 on yhteydessä muihin taulukkomalleihin lainan tunnisteen kautta, joka täytetään myös taulukkomalleihin 2 ja 3. Luottolaitokset voivat antaa lisätietoja osassa 1 annettujen yleisten ohjeiden kohdan 4 mukaisesti. Luottolaitokset voivat antaa tiedot myös pidemmältä ajalta ennen cut off -päivää.


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/64


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2084,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kanadaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 säädetään, että eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumisen edellytyksenä on, että ne tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) vahvistetaan eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden on oltava, jotta niiden saapuminen unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä, tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista, on sallittua.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Kanada on ilmoittanut komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta, joka havaittiin siipikarjassa Albertan provinssissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 11 päivänä syyskuuta 2023.

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta, joka havaittiin siipikarjassa Isle of Lewisilla Skotlannissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 25 päivänä elokuuta 2023.

(7)

Yhdysvallat on ilmoittanut komissiolle yhdestä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta, joka havaittiin siipikarjassa New Jerseyn osavaltiossa ja vahvistettiin laboratorioanalyysilla (RT-PCR) 15 päivänä syyskuuta 2023.

(8)

Näiden tuoreiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille vähintään 10 kilometrin rajoitusvyöhykkeet ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(9)

Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueillaan ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

(10)

Komissio on arvioinut nämä tiedot. Komissio katsoo, että kun otetaan huomioon eläinterveystilanne Kanadan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen eläinlääkintäviranomaisten muodostamilla alueilla, joihin sovelletaan rajoituksia, siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin kyseisiltä alueilta olisi keskeytettävä unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi.

(11)

Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan osalta päivitetyt tiedot alueidensa epidemiologisesta tilanteesta, joka on johtanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistettuihin tiettyjen tuotteiden unioniin saapumisen keskeyttämisiin.

(12)

Yhdistynyt kuningaskunta on myös toimittanut päivitetyt tiedot epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kolmeen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen, jotka havaittiin Aberdeenshiren hallintoalueella ja Isle of Lewisilla Skotlannissa sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa ja vahvistettiin 9 päivänä heinäkuuta 2023 ja 8 päivänä elokuuta 2023.

(13)

Yhdysvallat on toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kahteen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen, jotka havaittiin New Yorkin osavaltiossa sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa ja vahvistettiin 12 päivänä huhtikuuta 2023 ja 17 päivänä huhtikuuta 2023.

(14)

Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toimittaneet tiedot myös toimenpiteistä, jotka on toteutettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Näiden taudinpurkausten johdosta Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat toteuttaneet hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä saattaneet päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu niiden alueilla sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa, joissa tartuntaa esiintyi.

(15)

Komissio on arvioinut Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen toimittamat tiedot ja katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat ovat antaneet asianmukaiset takeet siitä, että keskeytyksiin johtanut eläinterveystilanne ei enää uhkaa eläinten tai ihmisten terveyttä unionissa ja että näin ollen siipikarjasta saatujen hyödykkeiden saapuminen unioniin kyseisiltä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen vyöhykkeiltä, joilta unioniin saapuminen on keskeytetty, olisi sallittava uudelleen.

(16)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan nykyinen epidemiologinen tilanne Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa.

(17)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa ja jotta voidaan välttää tarpeettomia häiriöitä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kaupassa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteisiin V ja XIV tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osan B jakso seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.191 koskeva rivi vyöhykettä CA-2.190 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.9.2023”;

 

ii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.307 koskeva rivi seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.307

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023”;

iii)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.309 ja GB-2.310 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.309

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023”;

iv)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.321 koskeva rivi vyöhykettä GB-2.320 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.321

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.8.2023”;

 

v)

Korvataan Yhdysvaltoja koskevassa kohdassa vyöhykkeitä US-2.451 ja US-2.452 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.451

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023”;

vi)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.459 koskeva rivi vyöhykettä US-2.458 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.459

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2023”;

 

b)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

i)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen CA-2.191 kuvaus vyöhykkeen CA-2.190 kuvauksen jälkeen seuraavasti:

”Kanada

CA-2.191

Alberta: Latitude 49.47, Longitude -112.25

The municipalities involved are:

3km PZ: New Dayton

10km SZ: Judson and Wrentham”;

ii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeen GB-2.321 kuvaus vyöhykkeen GB-2.320 kuvauksen jälkeen seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.321

Ness, Isle of Lewis, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N58.47 and Long: W6.29”;

iii)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykkeen US-2.459 kuvaus vyöhykkeen US-2.458 kuvauksen jälkeen seuraavasti:

”Yhdysvallat

US-2.459

State of New Jersey

Union 01

Union County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1690838°W 40.7406971°N)”;

2)

Muutetaan liitteessä XIV olevan 1 osan B jakso seuraavasti:

a)

Lisätään Kanadaa koskevaan kohtaan vyöhykettä CA-2.191 koskevat rivit vyöhykettä CA-2.190 koskevien rivien jälkeen seuraavasti:

CA

Kanada

CA-2.191

POU, RAT

N, P1

 

11.9.2023

 

GBM

P1

 

11.9.2023”.

 

b)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykettä GB-2.307 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023

GBM

P1

 

9.7.2023

11.9.2023”;

c)

Korvataan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevassa kohdassa vyöhykkeitä GB-2.309 ja GB-2.310 koskevat rivit seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.309

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

12.9.2023”;

d)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykettä GB-2.321 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.320 koskevien rivien jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.321

POU, RAT

N, P1

 

25.8.2023

 

GBM

P1

 

25.8.2023”.

 

e)

Korvataan Yhdysvaltoja koskevassa kohdassa vyöhykkeitä US-2.451 ja US-2.452 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.451

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

20.9.2023”;

f)

Lisätään Yhdysvaltoja koskevaan kohtaan vyöhykettä US-2.459 koskevat rivit vyöhykettä US-2.458 koskevien rivien jälkeen seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.459

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2023

 

GBM

P1

 

15.9.2023”.

 


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/70


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2085,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2023,

asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 183 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (3) vahvistetaan siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden ja ovalbumiinin edustavien hintojen määrittämisen perustana olevien tietojen säännöllinen seuranta osoittaa, että on aiheellista muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavat tuontihinnat ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1484/95 olisi muutettava.

(4)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä sovelletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saataville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä,

Wolfgang BURTSCHER

Pääjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto


(1)   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)   EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edustavien hintojen vahvistamisesta sekä asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47).


LIITE

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(euroa/100 kg)

3 artiklassa tarkoitettu vakuus

(euroa/100 kg)

Alkuperä  (1)

0207 14 10

Luuttomat palat, lajin Gallus domesticus siipikarjaa, jäädytetyt

219,7

24

BR


(1)  Nimikkeistö vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1470, annettu 12 päivänä lokakuuta 2020, tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien Euroopan tilastojen maa- ja alueluokituksesta ja muiden yritystilastojen maantieteellisestä jaottelusta (EUVL L 334, 13.10.2020, s. 2).


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/73


KOMISSION ASETUS (EU) 2023/2086,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puskuroidun etikan käytöstä säilöntäaineena ja happamuudensäätöaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja elintarvikelisäaineiden eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai jäsenvaltion tai asianomaisen osapuolen hakemuksen johdosta.

(4)

Komissiolle toimitettiin maaliskuussa 2021 hakemus, joka koski puskuroidun etikan käytön hyväksymistä säilöntäaineena ja happamuudensäätöaineena useissa eri elintarvikeryhmissä. Hakemus asetettiin myöhemmin jäsenvaltioiden saataville asetuksen (EY) N:o 1331/2008 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi 1 päivänä heinäkuuta 2022 julkaistussa lausunnossa (4) puskuroidun etikan turvallisuutta ehdotetussa käyttötarkoituksessa eli elintarvikelisäaineena. Puskuroidun etikan pääaineosat ovat etikkahappo ja sen suolat, joten elintarviketurvallisuusviranomainen viittasi vuonna 2013 tekemäänsä aiempaan arviointiin (5), joka koski etikkahappoa torjunta-aineen tehoaineena ja jossa se totesi, että etikkahapolle ei ole tarpeen vahvistaa hyväksyttävää päiväsaantia (ADI). Tällainen päätelmä tehdään aineista, joista aiheutuu vain hyvin vähäinen huoli turvallisuuden kannalta, ja ainoastaan, jos sekä altistumisesta että toksisuudesta on luotettavaa tietoa ja ihmisten terveydelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten todennäköisyys on vähäinen annoksilla, jotka eivät aiheuta ravitsemuksellista epätasapainoa eläimillä (6). Kun otetaan huomioon etikkahapon arviointi vuonna 2013 ja se, että puskuroitu etikka dissosioituu asetaattianioniksi, joka on ihmisen ruokavalion ja ihmiskehon luonnollinen osa ja jonka biologisista vaikutuksista on olemassa kattavia tietoja, elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi puskuroidun etikan turvallisuuden ilman biologisia tai toksikologisia tietoja kyseisestä elintarvikelisäaineesta ja totesi, että puskuroidun etikan käyttö elintarvikelisäaineena ehdotetuilla enimmäiskäyttömäärillä ei aiheuta huolta turvallisuuden kannalta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevassa C osassa määritellään kaikki lisäaineryhmät. Kyseisen C osan ryhmässä I luetellaan elintarvikelisäaineet, lukuun ottamatta väri- ja makeutusaineita, joiden osalta ei tarvita numeerista hyväksyttävää päiväsaantia ja joiden käyttö on sallittua monissa elintarvikkeissa mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan h alakohdassa määritellyn quantum satis -periaatteen mukaisesti. Puskuroidun etikan turvallisuusarvioinnin tuloksen perusteella se voidaan sisällyttää asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II olevan C osan ryhmään I.

(7)

Puskuroitu etikka on nestemäinen tai kuivattu tuote, joka valmistetaan lisäämällä natrium-/kaliumhydroksideja (E 524–525) ja natrium-/kaliumkarbonaatteja (E 500–501) eurooppalaisen standardin EN 13188:2000 mukaiseen etikkaan, joka valmistetaan yksinomaan maatalousperäisistä raaka-aineista (lukuun ottamatta puuta/selluloosaa) kaksinkertaisen käymisen (alkoholi- ja etikkakäyminen) avulla. Puskuroitu etikka on tarkoitettu käytettäväksi vaihtoehtona muille sallituille säilöntäaineille tai happamuudensäätöaineille, erityisesti etikkahapolle ja sen suoloille (E 260–263). Puskurointi nostaa pH:ta ja mahdollistaa käytön säilöntäaineena tai happamuudensäätöaineena monissa elintarvikeryhmissä vaikuttamatta elintarvikkeiden laatuun.

(8)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä puskuroidun etikan käyttö elintarvikelisäaineena ja antaa kyseiselle lisäaineelle E-numero E 267.

(9)

Puskuroidun etikan (E 267) eritelmä olisi sisällytettävä asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteeseen, koska kyseinen lisäaine sisällytetään asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistettuun unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloon ensimmäisen kerran.

(10)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)   EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal (2022);20(7):7351.

(5)  EFSA Journal (2013);11(1):3060.

(6)  EFSA Journal 2014;12(6):3697; Statement on a conceptual framework for the risk assessment of certain food additives re-evaluated under Commission Regulation (EU) No 257/2010.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

a)

Lisätään B osan 3 kohtaan ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” elintarvikelisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”E 267

Puskuroitu etikka”

b)

Lisätään C osan ryhmään I lisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 koskeva kohta seuraavasti:

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

c)

Muutetaan E osa seuraavasti:

1)

Lisätään elintarvikeryhmään 01.7.1 (Kypsyttämätön juusto, paitsi ryhmään 16 kuuluvat tuotteet) lisäainetta E 260 (Etikkahappo) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis

 

Ainoastaan mozzarella”

2)

Lisätään elintarvikeryhmään 01.7.4 (Herajuusto) lisäainetta E 260 (Etikkahappo) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

3)

Lisätään elintarvikeryhmään 04.2.3 (Tölkitetyt tai pullotetut hedelmät ja kasvikset) lisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

4)

Lisätään elintarvikeryhmään 06.4.1 (Tuore makaroni ja pasta) ennen lisäainetta E 270 (Maitohappo) koskevaa kohtaa lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

5)

Lisätään elintarvikeryhmään 06.4.3 (Tuore esikypsennetty makaroni ja pasta) ennen lisäainetta E 270 (Maitohappo) koskevaa kohtaa lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

6)

Lisätään elintarvikeryhmään 06.4.4 (Peruna-gnocchit) lisäainetta E 200–202 (Sorbiinihappo – kaliumsorbaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis

 

Ainoastaan tuoreet jäähdytetyt peruna-gnocchit”

7)

Lisätään elintarvikeryhmään 07.1.1 (Pelkästään seuraavista aineksista valmistettu leipä: vehnäjauho, vesi, hiiva tai kohotusaine, suola) lisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

 

8)

Lisätään elintarvikeryhmään 07.1.2 (Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek) lisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis”

 

 

9)

Lisätään elintarvikeryhmään 08.2 (Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004) lisäainetta E 263 (Kalsiumasetaatti) koskevan kohdan jälkeen lisäainetta E 267 (Puskuroitu etikka) koskeva kohta seuraavasti:

 

”E 267

Puskuroitu etikka

quantum satis

 

Ainoastaan tuoreesta jauhetusta lihasta tehdyt valmiiksi pakatut valmisteet ja raakalihavalmisteet, joihin on lisätty muita ainesosia kuin lisäaineita tai suolaa”


LIITE II

Lisätään asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteessä olevan elintarvikelisäainetta E 263 KALSIUMASETAATTI koskevan kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

E 267 PUSKUROITU ETIKKA

Synonyymit

Puskuroitu etikka (neste); puskuroitu etikka (jauhe)

Määritelmä

Puskuroitu etikka on nestemäinen tai kuivattu tuote, joka valmistetaan lisäämällä etikkaan puskuriaineita. Käytettävät puskuriaineet ovat natrium-/kaliumhydroksidit (E 524–E 525) ja natrium-/kaliumkarbonaatit (E 500–E 501). Etikka on eurooppalaisen standardin EN 13188:2000 mukaista, ja se on valmistettu yksinomaan maatalousperäisistä raaka-aineista (lukuun ottamatta puuta/selluloosaa) kaksinkertaisen käymisen (alkoholi- ja etikkakäyminen) avulla. Puskuroidun etikan pääaineosat ovat etikkahappo ja sen suolat.

Pitoisuus

Neste: 15–40 % (w/w) etikkahappoekvivalentteina

Jauhe: 55–75 % (w/w) etikkahappoekvivalentteina

2–20 % (w/w) vapaata etikkahappoa

Kuvaus

Neste: väritön tai ruskea viskoosinen neste

Jauhe: valkoinen tai kermanvalkoinen kiteinen jauhe

Tunnistaminen

Neste: pH 4,75–7,5

Jauhe: pH 4,75–6,75 (10-prosenttinen vesiliuos)

Puhtaus

Kationit

Neste: Enintään 10 % natriumia ja 30 % kaliumia

Jauhe: Enintään 30 % natriumia ja 40 % kaliumia

Vesipitoisuus

Jauhe: Enintään 18 % (Karl Fischerin menetelmä)

Etanoli

Enintään 0,5 % w/w

Arseeni

Enintään 0,05 mg/kg

Lyijy

Enintään 0,05 mg/kg

Kadmium

Enintään 0,05 mg/kg

Elohopea

Enintään 0,05 mg/kg”


29.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/78


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/2087,

annettu 28 päivänä syyskuuta 2023,

unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteperheelle ”Lysoform IPA Surface” Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 44 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH toimitti 25 päivänä marraskuuta 2022 Euroopan kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’, hakemuksen asetuksen (EU) N:o 528/2012 43 artiklan 1 kohdan ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 4 artiklan (2) mukaisesti saadakseen luvan asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyihin valmisteryhmiin 2 ja 4 kuuluvalle ja asetuksen (EU) N:o 528/2012 1 artiklassa tarkoitetulle samalle biosidivalmisteperheelle, joka on nimeltään ”Lysoform IPA Surface”. Hakemus kirjattiin numerolla BC-DP082158-26 biosidivalmisterekisteriin, jäljempänä ’rekisteri’. Hakemuksessa ilmoitettiin myös asianomaisen biosidiviitevalmisteperheen ”Lyso IPA Surface Disinfection” hakemusnumero, joka on kirjattu rekisteriin tapausnumerolla BC-GX025200-35.

(2)

Kyseinen sama biosidivalmisteperhe ”Lysoform IPA Surface” sisältää tehoaineena 2-propanolia, joka sisältyy asetuksen (EU) N:o 528/2012 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun unionin hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloon valmisteryhmien 2 ja 4 osalta.

(3)

Kemikaalivirasto toimitti komissiolle 31 päivänä maaliskuuta 2023 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 414/2013 6 artiklan mukaisesti biosidivalmistetta ”Lysoform IPA Surface” koskevan lausunnon (3) ja luonnoksen biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevasta yhteenvedosta, jäljempänä ’valmisteyhteenveto’.

(4)

Lausunnossa todetaan, että ehdotetut erot kyseisen saman biosidivalmisteperheen ja asianomaisen biosidiviitevalmisteperheen välillä rajoittuvat tietoihin, joihin voidaan tehdä hallinnollinen muutos komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 354/2013 (4) mukaisesti, ja että asianomaisen biosidiviitevalmisteperheen ”Lyso IPA Surface Disinfection” arvioinnin perusteella – kunhan valmisteyhteenvedon luonnosta noudatetaan – kyseinen sama biosidivalmisteperhe täyttää asetuksen (EU) N:o 528/2012 19 artiklan 1 ja 6 kohdassa vahvistetut edellytykset.

(5)

Kemikaalivirasto toimitti 31 päivänä maaliskuuta 2023 komissiolle valmisteyhteenvedon luonnoksen kaikilla unionin virallisilla kielillä asetuksen (EU) N:o 528/2012 44 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(6)

Komissio on kemikaaliviraston lausunnon kanssa samaa mieltä ja katsoo sen vuoksi, että samalle biosidivalmisteperheelle ”Lysoform IPA Surface” on aiheellista myöntää unionin lupa.

(7)

Tämän luvan voimassaolon päättymispäivä on sama kuin biosidiviitevalmisteperheen ”Lyso IPA Surface Disinfection” voimassaolon päättymispäivä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH:lle lupanumerolla EU-0030790-0000 unionin lupa saman biosidivalmisteperheen ”Lysoform IPA Surface” asettamiseen saataville markkinoilla ja käyttöön liitteessä esitetyn biosidivalmisteen ominaisuuksia koskevan yhteenvedon mukaisesti.

Unionin lupa on voimassa 19 päivästä lokakuuta 202330 päivään marraskuuta 2030.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2013, annettu 6 päivänä toukokuuta 2013, menettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosidivalmisteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti (EUVL L 125, 7.5.2013, s. 4).

(3)  Kemikaaliviraston lausunto biosidivalmisteesta ”Lysoform IPA Surface”, 31. maaliskuuta 2023, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2013, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista (EUVL L 109, 19.4.2013, s. 4).


LIITE

Valmisteyhteenveto (SPC) biosidivalmisteperhettä varten

Lysoform IPA Surface

Valmisteryhmä 2: Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä (desinfiointiaineet)

Valmisteryhmä 4: Tilat, joissa on elintarvikkeita tai rehuja (desinfiointiaineet)

Lupanumero: EU-0030790-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: EU-0030790-0000

I OSA

ENSIMMÄISEN TASON TIEDOT

1.   HALLINNOLLISIA TIETOJA

1.1   Valmisteperheen nimi

Nimi

Lysoform IPA Surface

1.2   Valmisteryhmä(t)

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

1.3   Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite

Nimi

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Osoite

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Saksa

Lupanumero

EU-0030790-0000

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero

EU-0030790-0000

Luvan myöntämispäivä

19. lokakuuta 2023

Luvan voimassaolon päättymispäivä

30. marraskuuta 2030

1.4   Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Valmistajan osoite

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berliini Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berliini Saksa


Valmistajan nimi

Imeco

Valmistajan osoite

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Saksa

Neue Straße 2–4, 09471 Köningswalde Saksa


Valmistajan nimi

A.F.P. GmbH

Valmistajan osoite

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Saksa


Valmistajan nimi

Sterisol AB

Valmistajan osoite

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Ruotsi

Valmistuspaikkojen sijainti

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Ruotsi


Valmistajan nimi

WHR GmbH

Valmistajan osoite

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Saksa


Valmistajan nimi

Hygan GmbH | Srl

Valmistajan osoite

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia

Valmistuspaikkojen sijainti

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia


Valmistajan nimi

Laboratoire Sarbec SA

Valmistajan osoite

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Ranska

Valmistuspaikkojen sijainti

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Ranska


Valmistajan nimi

Dr. Schumacher GmbH

Valmistajan osoite

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Saksa

Jeleniogórska 12, 59–800 Lubań Puola

1.5   Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine

Propan-2-oli

Valmistajan nimi

Ineos Solvents Germany GmbH (entinen Sasol)

Valmistajan osoite

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksa

Valmistuspaikkojen sijainti

Römerstraße 733, 47443 Moers Saksa

Shamrockstr. 88, 44643 Herne Saksa


Tehoaine

Propan-2-oli

Valmistajan nimi

Shell Chemicals Europe B.V.

Valmistajan osoite

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Alankomaat

Valmistuspaikkojen sijainti

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Alankomaat

2.   VALMISTEPERHEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1   Laadulliset ja määrälliset tiedot valmisteperheen koostumuksesta

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Käyttötarkoitus

CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

Vähintään

Enintään

Propan-2-oli

 

Tehoaine

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Valmistetyyppi(-tyypit)

Formulaatio (formulaatiot)

Kaikki muut nesteet (AL), käyttövalmis

Kaikki muut nesteet (AL), käyttövalmis, pyyhkeet, jotka on kostutettu desinfiointiaineella

II OSA

TOISEN TASON TIEDOT – VALMISTEYHTEENVETO (SPC) – META-SPC(T)

META SPC 1

1.   META SPC 1 – HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1   Meta SPC 1 – tunniste

Tunniste

Superficid®

1.2   Lupanumeron pääte

Numero

1–1

1.3   Valmisteryhmä(t)

Valmisteryhmä(t)

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

2.   META SPC 1 – KOOSTUMUS

2.1   Meta SPC 1 t – koostumus – laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Käyttötarkoitus

CAS-numero

EY-numero

Pitoisuus (%)

Vähintään

Enintään

Propan-2-oli

 

Tehoaine

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2   Meta SPC 1 – formuloinnin tyyppi (tyypit)

Formulaatio (formulaatiot)

Kaikki muut nesteet (AL), käyttövalmis

3.   META SPC 1 – VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet

Helposti syttyvä neste ja höyry.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty.

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet.

Käytä räjähdysturvallisia sähkö-/ilmanvaihto-/valaistus laitteita.

Käytä kipinöimättömiä työkaluja.

Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

Vältä höyryn hengittämistä.

Vältä suihkeen hengittämistä.

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Käytä silmiensuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin.

Tulipalon sattuessa:Käytä palon sammuttamiseen alkoholiresistenttiä vaahtoa, hiilidioksidia tai vesihöyryä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.Säilytä viileässä.

Varastoi lukitussa tilassa.

Hävitä sisältö /astia hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa.

4.   META SPC 1 – SALLITTU KÄYTTÖ (SALLITUT KÄYTÖT)

4.1   Käytön kuvaus

Taulukko 1

Käyttö # 1 – pintojen desinfiointi – ruiskutus

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Hiiva

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Käyttöalue

sisäkäyttö

Puhtaiden, ei-huokoisten pintojen, kuten lääketieteellisissä ja muissa kuin lääketieteellisissä tiloissa olevien pienten pintojen, sekä puhdashuoneissa (luokka A/B) olevien pintojen, desinfiointi

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Ruiskutus

Yksityiskohtainen kuvaus:

Tuote ruiskutetaan suoraan pinnalle.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttövalmis. Älä levitä yli 25 ml/m2.

Laimennus (%): -

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

-

Käyttäjäryhmä(t)

teollinen

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Pullo: 125–1 000 ml

pakkausmateriaali: HDPE

Saranakannen materiaali: PP; Hienon sumun ruiskutin: complex-järjestelmä (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, ruostumaton teräs); Ruiskutussuutin: complex-järjestelmä (PP, PE, POM, synteettinen öljy, silikoniöljy)

4.1.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Ruiskuta käyttövalmista tuotetta pinnoille ja anna vaikuttaa vähintään 1 minuutin ajan huoneenlämmössä (20 ± 2 °C).

4.1.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Seuraavaa riskintorjuntatoimea voidaan soveltaa uudelleentäytössä ellei korvattavissa teknisillä suojaustoimenpiteillä ja/tai järjestelytoimenpiteillä: käytä silmiensuojainta tuotteen käsittelyn aikana.

4.1.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.1.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

4.1.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.2   Käytön kuvaus

Taulukko 2

Käyttö # 2 – pintojen desinfiointi – pyyhkiminen

Valmisteryhmä(t)

PT02 – Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi suoraan ihmisillä tai eläimillä

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Hiiva

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Käyttöalue

sisäkäyttö

Puhtaiden, ei-huokoisten pintojen, kuten lääketieteellisissä ja muissa kuin lääketieteellisissä tiloissa olevien pienten pintojen, sekä puhdashuoneissa (luokka A/B) olevien pintojen, desinfiointi

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Pyyhkiminen

Yksityiskohtainen kuvaus:

Tuotetta levitetään pyyhkeisiin kaatamalla, ruiskuttamalla tai kostuttamallaa ja pinta pyyhitään sen jälkeen perusteellisesti kostutetulla pyyhkeellä (märkäpyyhkiminen).

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttövalmis. Älä levitä yli 25 ml/m2.

Laimennus (%): -

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

-

Käyttäjäryhmä(t)

teollinen

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Pullo: 125–1 000 ml

pakkausmateriaali: HDPE

Saranakannen materiaali: PP

Hienon sumun ruiskutin: complex-järjestelmä (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, ruostumaton teräs);

Ruiskutussuutin: complex-järjestelmä (PP, PE, POM, synteettinen öljy, silikoniöljy)

Kanisteri: 5–30 l

pakkausmateriaali: HDPE

suljinmateriaali: HDPE

4.2.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Levitä käyttövalmista tuotetta pyyhkeisiin kaatamalla, ruiskuttamalla tai liottamalla ja pyyhi sen jälkeen pinta perusteellisesti märällä pyyhkeellä (märkäpyyhkiminen). Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 5 minuuttia huonelämpötilassa (20 ± 2 °C).

4.2.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Seuraavaa riskintorjuntatoimea voidaan soveltaa uudelleentäytössä ellei korvattavissa teknisillä suojaustoimenpiteillä ja/tai järjestelytoimenpiteillä: käytä silmiensuojainta tuotteen käsittelyn aikana.

4.2.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.2.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

4.2.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.3   Käytön kuvaus

Taulukko 3

Käyttö # 3 – elintarvikkeiden ja rehujen kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen desinfiointi – ruiskutus

Valmisteryhmä(t)

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Hiiva

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Virukset

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Käyttöalue

sisäkäyttö

Puhtaiden, ei-huokoisten pintojen, desinfiointi keittiöissä ja elintarviketeollisuudessa, mukaan lukien puhdashuoneet (luokka A/B)

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Sumutus

Yksityiskohtainen kuvaus:

Tuote ruiskutetaan suoraan pinnalle.

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttövalmis. Älä levitä yli 25 ml/m2.

Laimennus (%): -

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

-

Käyttäjäryhmä(t)

teollinen

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Pullo: 125–1 000 ml

pakkausmateriaali: HDPE

Saranakannen materiaali: PP

Hienon sumun ruiskutin: complex-järjestelmä (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, ruostumaton teräs)

Ruiskutussuutin: complex-järjestelmä (PP, PE, POM, synteettinen öljy, silikoniöljy)

4.3.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Ruiskuta käyttövalmista tuotetta pinnalle ja anna vaikuttaa huoneenlämmössä (20 ± 2 °C) vähintään 1 minuutin (bakteereja ja hiivoja torjuva vaikutus) tai 2 minuutin ajan (viruksia torjuva vaikutus).

4.3.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Seuraavaa riskintorjuntatoimea voidaan soveltaa elintarvikkeiden käsittelylaitteiden desinfioinnissa ja uudelleentäytössä ellei korvattavissa teknisillä suojaustoimenpiteillä ja/tai järjestelytoimenpiteillä: käytä silmiensuojainta tuotteen käsittelyn aikana.

4.3.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.3.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

4.3.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.4   Käytön kuvaus

Taulukko 4

Käyttö # 4 – elintarvikkeiden ja rehujen kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen desinfiointi – pyyhkiminen

Valmisteryhmä(t)

PT04 – Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja

Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä

-

Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)

Tieteellinen nimi: Bakteerit

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Hiiva

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Tieteellinen nimi: Virukset

Yleisnimi: -

Kehitysvaihe: -

Käyttöalue

sisäkäyttö

Puhtaiden, ei-huokoisten pintojen, desinfiointi keittiöissä ja elintarviketeollisuudessa, mukaan lukien puhdashuoneet (luokka A/B)

Annostelutapa/-tavat

Menetelmä: Pyyhkiminen

Yksityiskohtainen kuvaus:

Tuotetta levitetään pyyhkeisiin kaatamalla, ruiskuttamalla tai kostuttamallaa ja pinta pyyhitään sen jälkeen perusteellisesti kostutetulla pyyhkeellä (märkäpyyhkiminen).

Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus

Käyttömäärä: Käyttövalmis. Älä levitä yli 25 ml/m2.

Laimennus (%): -

Annostelukertojen määrä ja ajankohta:

-

Käyttäjäryhmä(t)

teollinen

ammattilainen

Pakkauskoot ja pakkausmateriaali

Pullo: 125–1 000 ml

pakkausmateriaali: HDPE

Saranakannen materiaali: PP

Hienon sumun ruiskutin: complex-järjestelmä (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, ruostumaton teräs)

Ruiskutussuutin: complex-järjestelmä (PP, PE, POM, synteettinen öljy, silikoniöljy)

Kanisteri: 5–30 l

pakkausmateriaali: HDPE

suljinmateriaali: HDPE

4.4.1   Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Levitä käyttövalmista tuotetta pyyhkeisiin kaatamalla, ruiskuttamalla tai liottamalla ja pyyhi sen jälkeen pinta perusteellisesti märällä pyyhkeellä (märkäpyyhkiminen). Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 5 minuuttia huonelämpötilassa (20 ± 20 °C).

4.4.2   Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Seuraavaa riskintorjuntatoimea voidaan soveltaa elintarvikkeiden käsittelylaitteiden desinfioinnissa ja uudelleentäytössä ellei korvattavissa teknisillä suojaustoimenpiteillä ja/tai järjestelytoimenpiteillä: käytä silmiensuojainta tuotteen käsittelyn aikana.

4.4.3   Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Katso yleiset käyttöohjeet.

4.4.4   Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

4.4.5   Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Katso yleiset käyttöohjeet.

5.   YLEISET KÄYTTÖOHJEET (1) – META SPC 1

5.1   Käyttöohjeet

Puhdista pinta huolellisesti ennen käyttöä.

Poista ylimääräinen vesi pinnalta ennen desinfiointia tarvittaessa.

Älä levitä yli 25 ml/m2.

Varmista, että pinnat kastuvat kokonaan.

Käytetyt pyyhkeet on hävitettävä suljetussa säiliössä.

5.2   Riskinhallintatoimet

Tuotetta on käytettävä vain pienten pintojen desinfiointiin.

Varmista riittävä ilmanvaihto, jotta estät räjähdysalttiin ympäristön muodostumisen.

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

Käytä täyttämiseen suppiloa.

Säilytä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

Pidä lapset ja kotieläimet loitolla huoneista, joissa suoritetaan desinfiointia. Varmista riittävä ilmanvaihto, ennen kuin lapset ja kotieläimet päästetään käsiteltyihin huoneisiin. Tämä ei koske sairaalan potilashuoneita.

5.3   Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Ensiapu:

Tapaturman sattuessa: Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

5.4   Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

-

5.5   Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilyvyysaika: 36 kuukautta

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Suojaa auringonvalolta.

Varastoi huonelämpötilassa alkuperäisessä pakkauksessa.

6.   MUUT TIEDOT

Tuote sisältää propan-2-olia (CAS-nro: 67-63-0), jolle on sovittu ammattikäyttöön eurooppalaiseksi viitearvoksi 129,28 mg/m3, ja tätä pitoisuutta on käytetty tuotteen riskienarvioinnissa.

7.   KOLMANNEN TASON TIEDOT: META SPC 1 – YKSITTÄISET VALMISTEET

7.1   Kunkin yksittäisen valmisteen kauppanimi(-nimet), lupanumero ja tarkka koostumus

Kauppanimi

Superficid®

Markkina-alue: EU

 

Desocid rapid

Markkina-alue: EU

Neoseptin rapid

Markkina-alue: EU

Novosept rapid

Markkina-alue: EU

Novoseptin rapid

Markkina-alue: EU

Lyorthol rapid

Markkina-alue: EU

Cosmo rapid

Markkina-alue: EU