ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 230

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
19. syyskuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1787, annettu 14 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteiden III, IX ja X muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luetteloinnista, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomisen kieltämisestä tietyille suoja-alueille sekä niiden tuomista tietyille suoja-alueille tai niiden siirtämistä tietyillä suoja-alueilla koskevista erityisistä vaatimuksista

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1788, annettu 15 päivänä syyskuuta 2023, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua ( 1 )

7

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/1789, annettu 14 päivänä syyskuuta 2023, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Nigerissä toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatioon (EUMPM Niger) ja päätöksen (YUTP) 2023/614 kumoamisesta (EUMPM Niger/2/2023)

12

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/1790, annettu 14 päivänä syyskuuta 2023, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) ja päätöksen (YUTP) 2022/1482 kumoamisesta (EUTM Mozambique/2/2023)

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

19.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1787,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteiden III, IX ja X muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luetteloinnista, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomisen kieltämisestä tietyille suoja-alueille sekä niiden tuomista tietyille suoja-alueille tai niiden siirtämistä tietyillä suoja-alueilla koskevista erityisistä vaatimuksista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 3 ja 6 kohdan, 35 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan, 53 artiklan 2 kohdan sekä 54 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/2072 (2) vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset kasvintuhoojien vastaisille suojatoimenpiteille. Mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteissä III, IX ja X vahvistetaan luettelo suoja-alueista ja niihin liittyvistä suoja-aluekaranteenituhoojista, luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta ja joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty, sekä luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueille tai siirretään siellä, ja suoja-alueita koskevista vastaavista erityisistä vaatimuksista.

(2)

Tietyt Slovenian alueen osat on vahvistettu suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta. Slovenia on nyt pyytänyt asetuksen (EU) 2016/2031 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että sen koko alueen asema suoja-alueena kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan osalta peruutetaan. Slovenian koko aluetta ei sen vuoksi pitäisi enää tunnustaa suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta, ja asiaa koskeva kohta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä III olisi poistettava.

(3)

Italiassa tietyt Lombardian alueen osat on vahvistettu suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. osalta. Italia on vuonna 2023 toimittanut tietoja, jotka osoittavat, että Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -tuhoojaa esiintyy nyt Bergamon maakunnassa sijaitsevissa kunnissa Fara Gera d’Adda ja Pontirolo Nuovo, Leccon maakunnassa sijaitsevassa kunnassa Montevecchia sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevissa kunnissa Ceriano Laghetto ja Cogliate. Sen vuoksi kyseisiä kuntia ei pitäisi enää tunnustaa osaksi Lombardiassa sijaitsevaa tuhoojan Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suoja-aluetta, ja ne olisi poistettava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä III olevan taulukon asiaankuuluvasta kohdasta.

(4)

Lisäksi Italia on pyytänyt, että Mantovan maakunnassa Lombardiassa sijaitsevat kunnat Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine vahvistetaan suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta. Italia toimitti vuosina 2020, 2021 ja 2022 tehtyihin tutkimuksiin perustuvaa näyttöä siitä, että kyseisillä alueilla ei esiinny Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojaa, vaikka sen kulkeutumiselle, asettumiselle ja leviämiselle on suotuisat olosuhteet. Olisi kuitenkin tehtävä lisätutkimuksia sen varmistamiseksi, että kyseistä suoja-aluekaranteenituhoojaa ei edelleenkään esiinny kyseisissä kunnissa. Näin ollen Mantovan maakunnassa Lombardiassa sijaitsevat kunnat Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine olisi vahvistettava väliaikaiseksi suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta 30 päivään huhtikuuta 2026 asti.

(5)

Tietyt Slovakian alueen osat on vahvistettu suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta. Slovakia on nyt pyytänyt asetuksen (EU) 2016/2031 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että sen koko alueen asema suoja-alueena kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan osalta peruutetaan. Slovakian koko aluetta ei sen vuoksi pitäisi enää tunnustaa suoja-alueeksi tuhoojan Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. osalta, ja asiaa koskeva kohta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä III olisi poistettava.

(6)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlanti (3) on vahvistettu tuhoojien Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) ja Thaumetopoea processionea L. osalta väliaikaiseksi suoja-alueeksi 30 päivään huhtikuuta 2023 asti. Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta vuosina 2020, 2021 ja 2022 toimittamien tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että Pohjois-Irlanti on edelleen vapaa kyseisistä suoja-aluekaranteenituhoojista. Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan tunnustamista Pohjois-Irlannin osalta tuhoojien Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) ja Thaumetopoea processionea L. osalta suoja-alueeksi olisi jatkettava ilman aikarajoitusta.

(7)

Tšekin alue on vahvistettu tuhoojan Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. osalta suoja-alueeksi. Tšekki on nyt pyytänyt asetuksen (EU) 2016/2031 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että sen alueen asema suoja-alueena kyseisen suoja-aluekaranteenituhoojan osalta peruutetaan. Tšekkiä ei sen vuoksi pitäisi enää tunnustaa suoja-alueeksi tuhoojan Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. osalta, ja asiaa koskeva kohta täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä III olisi poistettava.

(8)

Irlanti on vahvistettu tuhoojan Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller osalta väliaikaiseksi suoja-alueeksi 30 päivään huhtikuuta 2023 asti. Mainitun jäsenvaltion vuosina 2020, 2021 ja 2022 toimittamien tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että se on edelleen vapaa kyseisestä suoja-aluekaranteenituhoojasta. Tämän vuoksi Irlannin tunnustamista tuhoojan Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller osalta suoja-alueeksi olisi jatkettava ilman aikarajoitusta.

(9)

Jotta varmistetaan johdonmukaisuus niihin muutoksiin nähden, joita tehdään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteeseen III, jossa luetellaan suoja-alueet ja niihin liittyvät suoja-aluekaranteenituhoojat, vastaavat muutokset olisi tehtävä mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteeseen IX, jossa luetellaan kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuonti tietyille suoja-alueille on kielletty, sekä liitteeseen X, jossa luetellaan kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joita tuodaan suoja-alueelle tai siirretään siellä, ja suoja-alueita koskevat vastaavat erityiset vaatimukset.

(10)

Sveitsissä sijaitseva Valais’n kantoni on vahvistettu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta vapaaksi alueeksi, ja siksi siihen on viitattu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteessä X olevan taulukon 3 ja 9 kohdassa mahdollisena alkuperäalueena, jolta saa viedä mehiläispesiä ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojan isäntäkasveja vastaaville unionin suoja-alueille. Sveitsi on nyt ilmoittanut komissiolle peruuttaneensa Valais’n kantonin aseman Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojasta vapaana alueena. Näin ollen Valais’n kantoni ei enää täytä niitä alueita koskevia vaatimuksia, joilta saa viedä mehiläispesiä ja Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -tuhoojan isäntäkasveja vastaaville unionin suoja-alueille, minkä vuoksi se olisi poistettava mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteessä X olevan taulukon 3 ja 9 kohdasta.

(11)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteitä III, IX ja X olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteet III, IX ja X tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta (EUVL L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti asetusta (EU) 2016/2031 ja siihen perustuvia komission säädöksiä sovelletaan edelleen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta erosopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päättymisen jälkeen.


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteet III, IX ja X seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä III oleva taulukko seuraavasti:

a)

Muutetaan a jakson ”Bakteerit” 1 kohdan kolmas sarake ”Suoja-alueet” seuraavasti:

i)

Korvataan i alakohta seuraavasti:

”i)

30. huhtikuuta 2026 asti: Italia (Lombardia (Mantovan maakunnassa sijaitsevat kunnat Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine))”;

ii)

Poistetaan j alakohta;

b)

Korvataan a jakson ”Bakteerit” 2 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva teksti tekstillä ”Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)”;

c)

Poistetaan b jakson ”Sienet ja munasienet” 2 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva a alakohta;

d)

Korvataan c jakson ”Hyönteiset ja punkit” 14 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva b alakohta tekstillä ”b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)”;

e)

Korvataan c jakson ”Hyönteiset ja punkit” 15 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva b alakohta tekstillä ”b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)”;

f)

Korvataan c jakson ”Hyönteiset ja punkit” 19 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva a alakohta tekstillä ”a) Irlanti”;

g)

Korvataan c jakson ”Hyönteiset ja punkit” 20 kohdan kolmannessa sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva b alakohta tekstillä ”b) Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)”;

2)

Muutetaan liitteessä IX oleva taulukko seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohdassa kolmas sarake ”Suoja-alueet” seuraavasti:

i)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Sondrio ja Varese sekä Bergamon maakunnassa sijaitsevia kuntia Fara Gera d’Adda ja Pontirolo Nuovo, Leccon maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Montevecchia, Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo ja lukuun ottamatta Mantovan maakunnassa sijaitsevia kuntia (muut kuin Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine)), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Adrano, Bronte ja Maniace sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaisevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella))”;

ii)

Poistetaan h ja i alakohta;

b)

Muutetaan 2 kohdassa kolmas sarake ”Suoja-alueet” seuraavasti:

i)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Sondrio ja Varese sekä Bergamon maakunnassa sijaitsevia kuntia Fara Gera d’Adda ja Pontirolo Nuovo, Leccon maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Montevecchia, Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo ja lukuun ottamatta Mantovan maakunnassa sijaitsevia kuntia (muut kuin Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine)), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Adrano, Bronte ja Maniace sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaisevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella))”;

ii)

Poistetaan h ja i alakohta;

3)

Muutetaan liitteessä X oleva taulukko seuraavasti:

a)

Poistetaan 3 kohdan kolmannesta sarakkeesta ”Suojattuja alueita koskevat erityisvaatimukset” b alakohta;

b)

Muutetaan 3 kohdassa neljäs sarake ”Suoja-alueet” seuraavasti:

i)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Sondrio ja Varese sekä Bergamon maakunnassa sijaitsevia kuntia Fara Gera d’Adda ja Pontirolo Nuovo, Leccon maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Montevecchia, Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo ja lukuun ottamatta Mantovan maakunnassa sijaitsevia kuntia (muut kuin Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine)), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Adrano, Bronte ja Maniace sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaisevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella))”;

ii)

Poistetaan h ja i alakohta;

c)

Poistetaan 9 kohdan kolmannesta sarakkeesta ”Suojattuja alueita koskevat erityisvaatimukset” c alakohta;

d)

Muutetaan 9 kohdassa neljäs sarake ”Suoja-alueet” seuraavasti:

i)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

Italia (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (lukuun ottamatta Napolin maakunnassa sijaitsevia kuntia Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte ja Vico Equense, Salernon maakunnassa sijaitsevia kuntia Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala ja Tramonti), Lazio, Liguria, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Sondrio ja Varese sekä Bergamon maakunnassa sijaitsevia kuntia Fara Gera d’Adda ja Pontirolo Nuovo, Leccon maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Montevecchia, Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo ja lukuun ottamatta Mantovan maakunnassa sijaitsevia kuntia (muut kuin Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano ja San Martino dall’Argine)), Marche (lukuun ottamatta Pesaro e Urbinon maakunnassa sijaitsevia kuntia Colli al Metauro, Fano, Pesaro ja San Costanzo), Molise, Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta Messinan maakunnassa sijaitsevaa kuntaa Cesarò, Catanian maakunnassa sijaitsevia kuntia Adrano, Bronte ja Maniace sekä Ennan maakunnassa sijaitsevia kuntia Centuripe, Regalbuto ja Troina), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venezia, Padovan maakunnassa sijaisevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana sekä Veronan maakunnassa sijaitsevia kuntia Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio ja Zimella))”;

ii)

Poistetaan h ja i alakohta;

e)

Poistetaan 20, 21, 45 ja 52 kohdan neljännessä sarakkeessa ”Suoja-alueet” oleva a alakohta.


19.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/1788,

annettu 15 päivänä syyskuuta 2023,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Yhdysvaltoja koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan sekä 232 artiklan 1 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 säädetään, että eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumisen edellytyksenä on, että ne tulevat kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) vahvistetaan eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden on oltava, jotta niiden saapuminen unioniin kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä, tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista, on sallittua.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Tarkemmin sanoen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista, alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavien tuoreen lihan ja lihavalmisteiden lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle kolmesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta, jotka havaittiin siipikarjassa Aberdeenshiressä Skotlannissa ja Cheshiressä ja Staffordshiressä Englannissa ja vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 10 päivänä syyskuuta 2023, 8 päivänä syyskuuta 2023 ja 7 päivänä syyskuuta 2023.

(6)

Näiden äskettäisten korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille vähintään 10 kilometrin rajoitusvyöhykkeet ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(7)

Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle tietoja alueensa epidemiologisesta tilanteesta ja toimenpiteistä, joita on toteutettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi.

(8)

Komissio on arvioinut nämä tiedot. Komissio katsoo, että kun otetaan huomioon eläinterveystilanne Yhdistyneen kuningaskunnan eläinlääkintäviranomaisten muodostamilla alueilla, joihin sovelletaan rajoituksia, siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin kyseisiltä alueilta olisi keskeytettävä unionin eläinterveystilanteen suojelemiseksi.

(9)

Yhdysvallat on toimittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan osalta päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka on johtanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistettuihin tiettyjen tuotteiden unioniin saapumisen keskeyttämisiin.

(10)

Yhdysvallat on toimittanut päivitetyt tiedot alueensa epidemiologisesta tilanteesta, joka liittyy kolmeen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukseen, jotka havaittiin New Yorkin osavaltiossa sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa ja vahvistettiin 25 päivän heinäkuuta 2023 ja 3 päivän elokuuta 2023 välisenä aikana.

(11)

Yhdysvallat on toimittanut tiedot myös toimenpiteistä, jotka on toteutettu korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Näiden taudinpurkausten johdosta Yhdysvallat on toteuttanut hävittämistoimenpiteitä taudin leviämisen torjumiseksi ja rajoittamiseksi sekä saattanut päätökseen tarvittavat puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet sen jälkeen, kun hävittämistoimenpiteet oli toteutettu sen alueella sijaitsevissa siipikarjan pitopaikoissa, joissa tartuntaa esiintyi.

(12)

Komissio on arvioinut Yhdysvaltojen toimittamat tiedot. Komissio katsoo, että Yhdysvallat on antanut asianmukaiset takeet siitä, että keskeytykseen johtanut eläinterveystilanne ei enää uhkaa eläin- tai kansanterveyttä unionissa ja että näin ollen siipikarjasta saatavien hyödykkeiden saapuminen unioniin niiltä Yhdysvaltojen vyöhykkeiltä, jolta unioniin saapuminen on keskeytetty, olisi sallittava uudelleen.

(13)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan nykyinen epidemiologinen tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa.

(14)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jotta voidaan välttää tarpeettomia häiriöitä Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kaupassa, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteisiin V ja XIV tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 osan B jakso seuraavasti:

i)

Korvataan Yhdysvaltoja koskevassa kohdassa vyöhykkeitä US-2.456, US-2.457 ja US-2.458 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.456

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.7.2023

6.9.2023

US-2.457

N, P1

 

29.7.2023

6.9.2023

US-2.458

N, P1

 

3.8.2023

6.9.2023”

ii)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä GB-2.318, GB-2.319 ja GB-2.220 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.317 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.318

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.9.2023

 

GB-2.319

N, P1

 

8.9.2023

 

GB-2.320

N, P1

 

10.9.2023”

 

b)

Lisätään 2 osassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeiden GB-2.318, GB-2.319 ja GB-2.320 kuvaukset vyöhykkeen GB-2.317 kuvauksen jälkeen seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.318

near Uttoxeter, East Staffordshire, Staffordshire, England, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.87 and Long: W1.91

GB-2.319

near Warrington, South Warrington, Cheshire, England, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.34 and Long: W2.60

GB-2.320

near Peterhead, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.53 and Long: W1.94”

2)

Muutetaan liitteessä XIV olevan 1 osan B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan Yhdysvaltoja koskevassa kohdassa vyöhykkeitä US-2.456, US-2.457 ja US-2.458 koskevat rivit seuraavasti:

US

Yhdysvallat

US-2.456

POU, RAT

N, P1

 

25.7.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

25.7.2023

6.9.2023

US-2.457

POU, RAT

N, P1

 

29.7.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

29.7.2023

6.9.2023

US-2.458

POU, RAT

N, P1

 

3.8.2023

6.9.2023

GBM

P1

 

3.8.2023

6.9.2023”

b)

Lisätään Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä GB-2.318, GB-2.319 ja GB-2.320 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.317 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.318

POU, RAT

N, P1

 

7.9.2023

 

GBM

P1

 

7.9.2023

 

GB-2.319

POU, RAT

N, P1

 

8.9.2023

 

GBM

P1

 

8.9.2023

 

GB-2.320

POU, RAT

N, P1

 

10.9.2023

 

GBM

P1

 

10.9.2023”

 


PÄÄTÖKSET

19.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/12


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2023/1789,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2023,

EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Nigerissä toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatioon (EUMPM Niger) ja päätöksen (YUTP) 2023/614 kumoamisesta (EUMPM Niger/2/2023)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Nigerissä toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatiosta (EUMPM Niger) 12 päivänä joulukuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/2444 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen (YUTP) 2022/2444 5 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto valtuutti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) tekemään asiaankuuluvat päätökset EUMPM Nigerin operaation joukkojen komentajan, jäljempänä ’EU:n operaation joukkojen komentaja’, nimittämisestä.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 14 päivänä maaliskuuta 2023 päätöksen YUTP 2023/614 (2), jolla nimitettiin eversti Antonio D’AGOSTINO EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUMPM Nigeriin.

(3)

Italian sotilasviranomaiset ehdottivat 17 päivänä elokuuta 2023, että eversti Antonio STASI nimitettäisiin eversti Antonio D’AGOSTINOn seuraajaksi EU:n operaation joukkojen komentajaksi 19 päivästä syyskuuta 2023.

(4)

EUMPM Nigerin operaation komentaja tuki tätä ehdotusta 23 päivänä elokuuta 2023.

(5)

EU:n sotilaskomitea suositti 23 päivänä elokuuta 2023 eversti Antonio STASIn nimittämistä EU:n operaation joukkojen komentajaksi 19 päivästä syyskuuta 2023.

(6)

Olisi tehtävä päätös eversti Antonio STASIn nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi 19 päivästä syyskuuta 2023, ja päätös (YUTP) 2023/614 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään eversti Antonio STASI EU:n operaation joukkojen komentajaksi Nigerissä toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatioon (EUMPM Niger) 19 päivästä syyskuuta 2023.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2023/614.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 2023.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2023

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

D. PRONK


(1)   EUVL L 319, 13.12.2022, s. 86.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2023/614, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2023, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Nigerissä toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskumppanuusoperaatioon (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023) (EUVL L 80, 20.3.2023, s. 93).


19.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 230/14


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS (YUTP) 2023/1790,

annettu 14 päivänä syyskuuta 2023,

EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) ja päätöksen (YUTP) 2022/1482 kumoamisesta (EUTM Mozambique/2/2023)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Mosambikissa toteutettavasta Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM Mozambique) 12 päivänä heinäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/1143 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on päätöksen (YUTP) 2021/1143 5 artiklan 1 kohdan nojalla valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK), tekemään EUTM Mozambique -operaation poliittista valvontaa ja strategista ohjausta koskevat päätökset, mukaan lukien asiaankuuluvat päätökset EU:n operaation joukkojen komentajien nimittämisestä EUTM Mozambique -operaatioon.

(2)

PTK nimitti päätöksellä (YUTP) 2022/1482 (2) lippueamiraali Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITOn Mosambikissa toteutettavan EU:n sotilaskoulutusoperaation (EUTM Mozambique) EU:n operaation joukkojen komentajaksi.

(3)

Portugalin viranomaiset ehdottivat 14 päivänä heinäkuuta 2023 prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVESia lippueamiraali Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITOn seuraajaksi EUTM Mozambiquen joukkojen komentajaksi 15 päivästä syyskuuta 2023.

(4)

EU:n operaation komentaja tuki tätä ehdotusta 27 päivänä heinäkuuta 2023.

(5)

EU:n sotilaskomitea suositti 31 päivänä heinäkuuta 2023, että prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES nimitetään EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mozambique -operaatioon 15 päivästä syyskuuta 2023.

(6)

Olisi tehtävä päätös prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVESin nimittämisestä EU:n operaation joukkojen komentajaksi EUTM Mozambique -operaatioon 15 päivästä syyskuuta 2023, ja päätös (YUTP) 2022/1482 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään prikaatikenraali João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES EU:n operaation joukkojen komentajaksi Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) 15 päivästä syyskuuta 2023.

2 artikla

Kumotaan päätös (YUTP) 2022/1482.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2023.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 2023.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

D. PRONK


(1)   EUVL L 247, 13.7.2021, s. 93.

(2)  Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2022/1482, annettu 25 päivänä elokuuta 2022, EU:n operaation joukkojen komentajan nimittämisestä Mosambikissa toteutettavaan Euroopan unionin sotilaskoulutusoperaatioon (EUTM Mozambique) (EUTM Mozambique/1/2022) (EUVL L 233, 8.9.2022, s. 50).