ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 159I

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
23. kesäkuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1214, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2023/1215, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 muuttamisesta

330

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1216, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

335

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1217, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

451

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1218, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

526

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

23.6.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 159/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2023/1214,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2023 annetun päätöksen (YUTP) 2023/1217 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 (2) rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt päätöksessä 2014/512/YUTP (3) säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2023 päätöksen (YUTP) 2023/1217, jolla muutetaan päätöstä 2014/512/YUTP.

(4)

Toiminta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjen kieltojen kiertäminen, vaarantaa unionin rajoittavien toimenpiteiden tarkoituksen ja vaikuttavuuden.

(5)

Rajoittavien toimenpiteiden kiertämisen riskin minimoimiseksi päätöksessä (YUTP) 2023/1217 kielletään sellaisten tuotteiden ja teknologian, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, ja ilmailualan tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä unionista vietävän lentopetrolin ja polttoaineen lisäaineiden kauttakulku Venäjän alueen kautta.

(6)

Unioni ja kolmannet maat puolustavat kansainvälisen yhteisön jäseninä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan kirjattuja kansainvälisen oikeuden periaatteita ja vaalivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

(7)

Unioni tunnustaa kansallisten viranomaisten monissa kolmansissa maissa toteuttamat ponnistelut sellaisten tuotteiden, teknologian ja palvelujen virran pysäyttämiseksi, jotka kuuluvat niiden rajoittavien toimenpiteiden piiriin, jotka unioni on hyväksynyt vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Unionin olisi edelleen tuettava kolmansia maita kyseisissä pyrkimyksissä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

(8)

Jotta voidaan puuttua unionin rajoittavien toimenpiteiden kiertämiseen kolmansien maiden lainkäyttöalueilla, unionin olisi nopeasti vahvistettava kahden- ja monenvälistä yhteistyötä kyseisten kolmansien maiden kanssa tehtävän diplomaattisen yhteistyön kautta ja niille annettavan lisääntyvän teknisen avun kautta. Komissio antaa neuvostolle säännöllisesti tietoja tätä koskevan täysin koordinoidun lähestymistavan kehittämiseksi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(9)

Lisätoimia olisi toteutettava nopeasti niissä tapauksissa, joissa unionin kahden- tai monenvälisen yhteistyön puitteissa toteuttamat toimet eivät tuota toivottuja tuloksia eli estä sitä, että kolmansissa maissa olevat henkilöt tai yhteisöt kiertävät rajoittavia toimenpiteitä, jotka unioni on hyväksynyt vastauksena Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Tällaisten toimien olisi oltava kohdennettuja ja oikeasuhteisia, ja niiden yksinomaisena tavoitteena olisi oltava estää Venäjää saamasta resursseja, joiden avulla se voi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan.

(10)

Unionin olisi hyväksyttävä asianmukaiset yksittäiset toimenpiteet, joilla puututaan kolmansien maiden toimijoiden osallistumiseen kiertämisen helpottamiseen. Tällaisiin toimenpiteisiin saattavat kuulua neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (4) mukaiset yksittäiset merkitsemiset tai muut asetuksen (EU) N:o 833/2014 mukaiset toimenpiteet, kuten yhteisöjen lisääminen asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteeseen IV muun muassa jäsenvaltioilta saatujen tietojen ja ehdotusten perusteella.

(11)

Unioni aloittaa uudelleen rakentavan vuoropuhelun asianomaisen kolmannen maan kanssa tällaisten yksittäisten toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen sen varmistamiseksi, että toteutetaan korjaavia toimenpiteitä, joilla estetään muita toimijoita ryhtymästä vastaavaan toimintaan. Neuvostolle tiedotetaan kyseisestä vuoropuhelun uudelleen aloittamisesta ja sen tuloksista.

(12)

Jos yksittäisten toimenpiteiden hyväksymisen ja kolmannen maan kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen on jatkuvan kiertämisen laajuuden, tyypin tai systeemisen luonteen vuoksi ilmeistä, että kyseiset toimet ovat riittämättömiä tai soveltumattomia tällaisen kiertämisen estämiseen asianomaisessa kolmannessa maassa tai sen kautta, unionin olisi voitava ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

(13)

Tätä varten päätöksessä (YUTP) 2023/1217 on otettu käyttöön mahdollisuus toteuttaa viimeisenä keinona poikkeuksellisia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan arkaluonteisten kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian tai sellaisten tuotteiden ja teknologian, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallisten, teknologisten tai teollisten valmiuksien kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tavalla, joka parantaa sen kykyä käydä sotaa, ja joiden vienti Venäjälle on kielletty asetuksen (EU) N:o 833/2014 nojalla, sellaisiin kolmansiin maihin suuntautuvaa myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä, joiden lainkäyttöalueisiin on osoitettu liittyvän jatkuva ja erityisen suuri riski siitä, että niitä käytetään toimenpiteiden kiertämiseen.

(14)

Ennen kyseisten viimeisenä keinona toteutettavia toimenpiteitä koskevan ehdotuksen toimittamista neuvostolle ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komissio raportoivat neuvostolle teknisistä yksityiskohdista, toteutetusta yhteydenpidosta ja täytäntöönpanotoimista.

(15)

Päätökset kolmannen maan ja kohteena olevien tuotteiden tai kohteena olevan teknologian sisällyttämisestä kyseisen toimenpiteen soveltamisalaan olisi perustuttuva siihen, että neuvosto sisällyttää yksimielisesti asiaankuuluvan maan ja tuotteet tai teknologian päätöksen 2014/512/YUTP liitteeseen XIV.

(16)

Päättäessään kyseisen ehdotuksen pohjalta kohteena olevien tuotteiden ja teknologian sekä kolmansien maiden, joita kyseinen viimeisenä keinona toteutettava toimenpide koskee, sisällyttämisestä neuvoston olisi otettava huomioon komission tekemä perusteellinen tekninen analyysi asianomaisesta kiertämisestä, mukaan lukien saatavilla olevat kauppaa koskevat tiedot, jotka osoittavat, että toteutetut vaihtoehtoiset toimenpiteet ovat olleet tehottomia, sekä tiedot unionin asian käsittelemiseksi toteuttamista toimista kyseisen kolmannen maan kanssa, ja selkeä osoitus siitä, etteivät tällaiset toimet ole onnistuneet.

(17)

Ennen kolmannen maan sisällyttämistä niiden maiden luetteloon, joita kyseinen toimenpide koskee, unionin olisi ilmoitettava asiasta kyseisen kolmannen maan hallitukselle ja aktiivisesti pyydettävä siltä näkemyksiä komission tekemän teknisen analyysin alustavien havaintojen ja unionin suunniteltujen korjaavien toimien perusteella. Neuvostolle tiedotetaan kaikista yhteydenpidon vaiheista ja tuloksista. Neuvosto hyväksyy tällaisen päätöksen vasta sen jälkeen, kun yhteydenpito kyseiseen kolmanteen maahan on saatu lopullisesti päätökseen.

(18)

Neuvoston olisi tarkasteltava asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteen XXXIII sisältöä säännöllisesti komission toimittamien perusteellisten teknisten tietojen perusteella. Tällaisessa tarkastelussa on otettava huomioon toimenpiteen tavoitteet ja asianomaisten kolmansien maiden kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun tulos, mukaan lukien toimenpiteet, joita kolmannet maat ovat ehdottaneet kiertämisen torjumiseksi.

(19)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 lisätään 87 uutta yhteisöä päätöksen 2014/512/YUTP liitteessä IV olevaan luetteloon oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä eli luetteloon Venäjän sotateollista kompleksia Venäjän Ukrainaan kohdistamassa hyökkäyssodassa suoraan tukevista yhteisöistä, joille asetetaan tiukemmat vientirajoitukset sellaisten kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä sellaisten tuotteiden ja teknologian osalta, jotka voisivat edistää Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan teknologista kehittämistä. Kun otetaan huomioon miehittämättömien sotilasilma-alusten iranilaisten valmistajien ja Venäjän sotateollisen kompleksin välinen suora yhteys, kyseiseen luetteloon olisi lisättävä neljä uutta kolmansissa maissa toimivaa yhteisöä, jotka osallistuvat miehittämättömien ilma-alusten valmistamiseen ja toimittamiseen Venäjälle. Kun lisäksi otetaan huomioon elektronisten komponenttien keskeinen mahdollistava rooli Venäjän sotateolliselle kompleksille Ukrainaa vastaan käytävän hyökkäyssodan tukena, kyseiseen luetteloon on aiheellista sisällyttää myös tietyt muut kolmansien maiden yhteisöt, jotka osallistuvat kaupan rajoitusten kiertämiseen, sekä tietyt venäläiset yhteisöt, jotka osallistuvat elektronisten komponenttien kehittämiseen, tuotantoon ja toimittamiseen Venäjän sotateollista kompleksia varten.

(20)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 laajennetaan niiden tavaroiden luetteloa, joilla edistetään Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, lisäämällä siihen tavaroita, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, ja tavaroita, joilla edistetään sen sotilasjärjestelmien kehittämistä tai tuotantoa, mukaan lukien elektroniset komponentit, puolijohdemateriaalit, elektronisten integroitujen piirien ja painettujen piirilevyjen valmistus- ja testauslaitteet, energeettisten aineiden lähtöaineet ja kemiallisten aseiden lähtöaineet, optiset komponentit, navigointikojeet, puolustusalalla käytettävät metallit ja laivavarusteet. Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 myös laajennetaan luetteloa rajoitusten piiriin kuuluvien aseiden, niiden osien, olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden luetteloa ja lisätään siihen muuntyyppisiä aseita.

(21)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 asetetaan uusia rajoituksia sellaisten tuotteiden viennille, jotka voisivat edistää Venäjän teollisten valmiuksien kehittämistä.

(22)

Päätöksessä (YUTP) 2023/1217 kielletään teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai sisältää niihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia, joiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Venäjällä olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Venäjällä käytettäväksi on kielletty.

(23)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 laajennetaan myös viiden Venäjän johdon määräysvallassa pysyvästi olevan venäläisen tiedotusvälineen lähetyslupien keskeyttämistä ja niiden tuottaman sisällön lähetyskieltoa unionissa.

(24)

Venäjä on toteuttanut järjestelmällistä kansainvälistä kampanjaa tiedotusvälineiden manipuloimiseksi ja tosiseikkojen vääristelemiseksi tehostaakseen strategiaansa, jonka tavoitteena on horjuttaa sen naapurimaiden sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden vakautta. Propagandan kohteena ovat olleet toistuvasti ja johdonmukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet erityisesti vaalien yhteydessä, kansalaisyhteiskunta, turvapaikanhakijat, Venäjän kansalliset vähemmistöt, sukupuolivähemmistöt sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden demokraattisten instituutioiden toiminta.

(25)

Oikeuttaakseen ja tukeakseen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäyssotaansa Venäjä on toteuttanut unionissa ja sen naapurimaissa kansalaisyhteiskuntaa vastaan jatkuvia ja koordinoituja propagandatoimia, joilla vakavasti vääristellään ja manipuloidaan tosiseikkoja.

(26)

Kyseisiä propagandatoimia on kanavoitu useiden sellaisten tiedotusvälineiden kautta, jotka ovat pysyvästi Venäjän federaation johdon suorassa tai epäsuorassa määräysvallassa. Nämä toimet muodostavat merkittävän ja suoran uhkan unionin yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Kyseisillä tiedotusvälineillä on oleellinen ja ratkaiseva merkitys Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan edistämisessä ja tukemisessa sekä sen naapurimaiden horjuttamisessa.

(27)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen ja vastauksena Ukrainan tilannetta epävakauttaviin Venäjän toimiin on tarpeen, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11 artiklassa tunnustetun sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden mukaisesti otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, jotta tällaisten tiedotusvälineiden lähetystoiminta unionissa tai unioniin suunnattu lähetystoiminta voidaan keskeyttää. Toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, kunnes Ukrainaan kohdistuva hyökkäyssota lopetetaan ja kunnes Venäjä ja sitä lähellä olevat tiedotusvälineet lakkaavat toteuttamasta propagandatoimia unionia ja sen jäsenvaltioita vastaan.

(28)

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien ja -vapauksien ja erityisesti sen 11, 16 ja 17 artiklassa tunnustettujen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, elinkeinovapauden ja omistusoikeuden mukaisesti kyseiset toimenpiteet eivät estä kyseisiä tiedotusvälineitä ja niiden henkilöstöä harjoittamasta unionissa muuta toimintaa kuin lähetystoimintaa, kuten tutkimuksia ja haastatteluja. Nämä toimet eivät etenkään vaikuta velvollisuuteen kunnioittaa niitä oikeuksia, vapauksia ja periaatteita, joihin viitataan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja jäsenvaltioiden perustuslaeissa, niiden soveltamisalojen mukaisesti.

(29)

Jotta lähetyslupien keskeyttämisessä voidaan varmistaa johdonmukaisuus päätöksessä 2014/512/YUTP säädetyn menettelyn kanssa, neuvoston olisi käytettävä täytäntöönpanovaltaa päättääkseen kunkin tapauksen tarkastelun jälkeen, sovelletaanko näitä rajoittavia toimenpiteitä useisiin asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä XV lueteltuihin yhteisöihin asetuksessa (EU) N:o 833/2014 mainitusta päivästä alkaen.

(30)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 jatketaan kieltoa kuljettaa tuotteita maanteitse unionissa Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla ja puoliperävaunuilla, myös silloin, kun tähän käytetään Venäjän ulkopuolella rekisteröityjä kuorma-autoja.

(31)

Yritykset kiertää unionin rajoittavia toimenpiteitä ovat johtaneet venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita kuljettavien alusten vilpillisten käytäntöjen voimakkaaseen lisääntymiseen. Sen vuoksi päätöksellä (YUTP) 2023/1217 kielletään siirtoja alukselta alukselle suorittavien alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että alus rikkoo kieltoa tuoda meriteitse venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita unioniin tai että se kuljettaa hintakattokoalition vahvistamaa hintakattoa korkeammalla hinnalla ostettua venäläistä raakaöljyä tai venäläisiä öljytuotteita. Kyseistä toimenpidettä sovelletaan kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, minkä lipun alla ne on rekisteröity, ja kaikkiin alukselta alukselle suoritettaviin siirtoihin, jotka tapahtuvat missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa. Joka tapauksessa aluksilta kielletään pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, jos ne eivät ilmoita toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 48 tuntia etukäteen alukselta alukselle suoritettavasta siirrosta, joka tapahtuu tietyillä maantieteellisillä alueilla. Lisäksi kyseinen kielto vahvistaa entisestään toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön suojellakseen rannikkojaan tällaisten alukselta alukselle suoritettavien siirtojen aiheuttamilta mahdollisilta ympäristöonnettomuuksilta.

(32)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 kielletään myös sellaisten alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella, joiden osalta toimivaltaisilla viranomaisilla on perusteltua syytä epäillä, että ne häiritsevät laittomasti aluksella olevia automaattisia tunnistusjärjestelmiään (AIS), kytkevät ne pois päältä tai estävät niitä muulla tavoin toimimasta kuljettaessaan venäläistä raakaöljyä ja venäläisiä öljytuotteita SOLAS-yleissopimuksen V/19-säännön 2.4 kappaleen vastaisesti. Kyseistä kieltoa ei sovelleta olosuhteissa, joissa aluksella oleva AIS voidaan sääntöjenmukaisesti kytkeä pois päältä navigointitietojen suojaamista koskevien kansainvälisten sopimusten, sääntöjen tai standardien mukaisesti, esimerkiksi kun kyseessä on merenkulku korkean turvallisuusriskin vesillä. Kyseistä kieltoa sovelletaan myös kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, minkä lipun alla ne on rekisteröity, ja kaikkeen navigointijärjestelmän laittomaan häirintään missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa.

(33)

Toimivaltaisten viranomaisten kyseisten satamaan pääsyä koskevien kieltojen yhteydessä suorittama arviointi olisi tehtävä sellaisen riskianalyysin perusteella, jonka avulla toimivaltainen viranomainen voi arvioida, onko olemassa riittäviä tosiasiallisia olosuhteita, joiden perusteella voidaan epäillä rikkomusta. Kyseisessä riskianalyysissä olisi otettava huomioon esimerkiksi se, ovatko alukset noudattaneet vaatimuksia ilmoittaa etukäteen alukselta alukselle suoritettavasta siirrosta tai muita asiaankuuluvia oikeudellisia velvoitteita tai ovatko ne ilmoittaneet vaarallisten tuotteiden tai ympäristöä pilaavien tuotteiden, eli raakaöljyn ja öljytuotteiden, kuljetuksesta (5). Komission olisi myös julkaistava meriliikenteen pakotteita varten ilmoituksia riskikäyttäytymisestä toimivaltaisten viranomaisten riskianalyysin tueksi, esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia tietoteknisiä välineitä.

(34)

Komission olisi Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) avustuksella tuettava toimivaltaisia viranomaisia, muun muassa seurannan avulla ja ilmoittamalla epäilyttävistä alusten välisistä siirroista ja vaaratilanteista, joissa aluksella olevia AISiä häiritään laittomasti, kytketään ne pois päältä tai estetään niitä muulla tavoin toimimasta, sekä helpottamalla tietojenvaihtoa unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmän SafeSeaNetin, jäljempänä ’SafeSeaNet’, kautta; järjestelmä mahdollistaa meriturvallisuuteen, satamien ja merenkulun turvatoimiin, meriympäristön suojeluun sekä meriliikenteen ja merikuljetusten tehokkuuteen liittyvien tietojen vastaanottamisen, tallentamisen, hakemisen ja vaihtamisen. Komission direktiivissä 2014/100/EU (6) tarkoitettujen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tarjottava satamaviranomaisilleen viipymättä pääsy kyseiseen järjestelmään, jos ne ovat eri viranomainen. Komission olisi SafeSeaNetiä käyttäen ja EMSAn avustuksella tuettava kansallisia toimivaltaisia viranomaisia kaikin käytettävissä olevin keinoin niiden seuratessa kiinnostuksen kohteena olevia aluksia, erityisesti niitä, jotka liikennöivät jäsenvaltioiden rannikosta 200 meripeninkulman rajan sisällä.

(35)

Oikeuspaikkakeinottelun lieventämiseksi jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jotka epäävät aluksen pääsyn, olisi välittömästi vaihdettava tällaista epäämistä koskevat tiedot jäsenvaltioiden muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytettävissä olevien alustojen kautta. Komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EMSAn kanssa helpottaakseen välittömästi SafeSeaNetin teknistä mukauttamista toimivaltaisten viranomaisten ilmoitusten perusteella.

(36)

Satamaan pääsyä koskevia kieltoja sovelletaan kaikkiin aluksiin riippumatta siitä, ovatko ne kiinnitettyinä satamassa vai ankkuripaikassa jäsenvaltion sataman lainkäyttöalueella. Suomenlahden osalta kyseiset kiellot koskevat kaikkia aluksia riippumatta siitä, ovatko ne kiinnitettyinä satamassa tai ankkuripaikassa, joka sijaitsee jäsenvaltion aluevesillä tai sisäisillä aluevesillä.

(37)

Asianmukaisista poikkeuksista säädetään, jotta sallitaan tällaisten alusten pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella meriturvallisuussyistä, ympäristönäkökohdat mukaan luettuina, ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja humanitaarisista syistä.

(38)

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2022/884 (7) ja neuvoston asetuksessa (EU) 2022/879 (8) säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vaihtoehtoisten toimitusten hankkimiseksi Venäjältä putkia pitkin tuotavan raakaöljyn tuonnille, jotta kyseiseen tuontiin voidaan soveltaa kieltoja mahdollisimman pian. Tämän tavoitteen mukaisesti olisi lopetettava Saksalle ja Puolalle myönnetty väliaikainen poikkeus, joka koskee raakaöljyn toimittamista Venäjältä putkia pitkin Družba-öljyputken pohjoisosan kautta. Kazakstanista tai muusta kolmannesta maasta peräisin olevan ja Venäjän kautta Družba-öljyputkessa kulkevan öljyn tuontia ei ole kielletty.

(39)

Hintakattomekanismin mukaan tiettyjen kolmansien maiden energiaturvallisuuden kannalta olennaiset erityiset hankkeet voidaan vapauttaa hintakatosta. Venäjällä sijaitsevaa Sahalin-2 (Сахалин-2) -hanketta koskevaa poikkeusta olisi jatkettava 31 päivään maaliskuuta 2024 Japanin energiaturvallisuustarpeiden varmistamiseksi.

(40)

Jottei heikennetä kriittisiä energiatoimituksia, joiden tuontia kolmansista maista unioniin kielletä, on aiheellista varmistaa niiden Caspian Pipeline Consortium (CPC) -infrastruktuurien asianmukainen huolto ja käyttö, jotka mahdollistavat Kazakstanista peräisin olevien sellaisten CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tuotteiden oston, tuonnin tai siirron, jotka ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta. Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 otettiin käyttöön poikkeuksia kielloista myydä, toimittaa, siirtää tai viedä suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Venäjällä käytettäväksi tiettyjä tuotteita tai teknologiaa, antaa niihin liittyvää rahoitusta tai tarjota rahoitusapua, teknistä apua, välityspalveluja tai muita palveluja tai tarjota tilintarkastuspalveluja, insinööripalveluja, oikeudellisia neuvontapalveluja, teknisiä testaus- ja analysointipalveluja, jos nämä poikkeukset ovat ehdottoman välttämättömiä kyseisiä tarkoituksia varten ja niihin sovelletaan tiukkoja ehtoja toimenpiteiden kiertämisen riskin välttämiseksi.

(41)

Jotta vältetään siirtokelpoisten arvopapereiden antamista Venäjällä oleville henkilöille koskevan kiellon kiertäminen, päätöksellä (YUTP) 2023/1217 ulotettiin kyseinen kielto koskemaan minkä tahansa valuutan määräisiä rahoitusvälineitä.

(42)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 otettiin myös käyttöön poikkeus kiellosta tarjota venäläisille yhteisöille tiettyjä palveluja, joita vaaditaan sellaisen palomuurin perustamiseen, sertifiointiin tai arviointiin, jolla poistetaan luetteloon merkityn henkilön harjoittama määräysvalta luetteloon kuulumattoman, luetteloon merkityn henkilön omistuksessa tai määräysvallassa olevan unioniin sijoittautuneen yhteisön varoihin, ja jolla varmistetaan, että mainitulle henkilölle ei kerry hyötyä, jolloin kyseinen yhteisö voi jatkaa liiketoimintaansa.

(43)

Päätöksessä (YUTP) 2023/1217 selvennetään näyttöä, joka vaaditaan kolmannessa maassa Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita käyttäen jalostettujen rauta- ja terästuotteiden tuontia varten.

(44)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 otettiin käyttöön poikkeus kiellosta ostaa, tuoda tai siirtää tiettyjä tuotteita, jotka tuottavat merkittäviä tuloja Venäjälle ja jotka ovat tarpeen Budapestin metrolinjan 3 vaunujen toiminnan, huollon tai korjauksen kannalta.

(45)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 tehtiin selvennyksiä niiden toimivaltaisten viranomaisten osalta, jotka vastaanottavat ilmoituksia Venäjän ja unionin välisistä tilauslennoista.

(46)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 jatkettiin tiettyjen palvelujen tarjoamiskieltoa koskevan tilapäisen poikkeuksen soveltamisen määräaikaa, jotta unionin toimijoiden olisi entistä helpompi irtautua Venäjän markkinoilta. Venäläisten toimijoiden unionin markkinoilta irrottamisen nopeuttamiseksi päätöksellä (YUTP) 2023/1217 otetaan käyttöön väliaikainen poikkeus kiellosta tarjota oikeudellisia neuvontapalveluja Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia 31 päivään maaliskuuta 2024 asti sellaisten oikeudellisten palvelujen, tarjoamisen, jotka ovat jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan pakollisia, jotta irrottamiset voidaan saattaa päätökseen.

(47)

Rajoittavien toimenpiteiden täysimääräisen ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on aiheellista, että jäsenvaltiot ilmoittavat muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista asetuksen (EU) N:o 833/2014 nojalla evätyistä luvista ja jakavat oikeuspaikkakeinottelun välttämiseksi tiedot niitä lupia koskevista hakemuksista, jotka ne aikovat myöntää, jos jokin toinen jäsenvaltio on jo ilmoittanut epäämispäätöksestä.

(48)

On myös aiheellista tehostaa sellaisten arkaluonteisten tavaroiden vientirajoitusten soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevien tietojen vaihtoa, joita voidaan käyttää Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan tukemiseen, kuten kaksikäyttötuotteet ja asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä VII luetellut tuotteet, jotta voidaan torjua riskiä, että henkilöt tai yhteisöt, jotka osallistuvat kiellettyjen unionitavaroiden hankintaan Venäjällä käytettäviksi tai kiellettyjen palvelujen tarjoamiseen, kiertävät rajoituksia ja rikkovat asetusta (EU) N:o 833/2014.

(49)

On aiheellista edelleen selventää säännöksiä, jotka koskevat tietojenvaihtoa jäsenvaltion viranomaisten välillä sekä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission kanssa.

(50)

Päätöksellä (YUTP) 2023/1217 laajennetaan luetteloa kumppanimaista, jotka soveltavat vientivalvontatoimenpiteitä, jotka vastaavat olennaisilta osin asetuksessa (EU) N:o 833/2014 säädettyjä vientivalvontatoimenpiteitä.

(51)

Päätöksessä (YUTP) 2023/1217 tehdään tiettyjä teknisiä korjauksia varsinaiseen tekstiin ja liitteisiin muun muassa poistamalla viitaukset jo päättyneisiin siirtymäkausiin ja järjestämällä uudelleen asetuksen N:o 833/2014 tiettyjen liitteiden rakenne uudelleen. Tämän seurauksena hiilen tuontikielto kuuluu asetuksen (EU) N:o 833/2014 3 i artiklan ja liitteen XXI soveltamisalaan, minkä vuoksi asetuksen (EU) N:o 833/2014 3 j artiklasta ja liitteestä XXII on tullut tarpeettomia, ja ne poistetaan. Jo päättyneitä siirtymäkausia koskevien viittausten poistamisella ei ole tarkoitus olla oikeudellisia vaikutuksia aiempiin tai voimassa oleviin sopimuksiin tai kyseisten siirtymäkausien soveltamiseen.

(52)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(53)

Asetus (EU) N:o 833/2014 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 833/2014 seuraavasti:

1)

lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

2)

muutetaan 2 a artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kielletään sellaisten liitteessä VII lueteltujen, unionista vietyjen tuotteiden ja teknologian kuljettaminen Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.”

;

b)

lisätään 2 kohtaan kohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 a kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta 3 kohdan a–e alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin tarkoitettujen liitteessä VII lueteltujen sellaisten tuotteiden ja teknologian kauttakulkuun Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä.”

;

d)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”i)

luvan myöntävän jäsenvaltion yksinomaista käyttöä varten ja sen täydessä valvonnassa ja jotta se voi täyttää huoltovelvoitteensa alueilla, jotka kuuluvat kyseisen jäsenvaltion ja Venäjän federaation pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alaisuuteen”;

e)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Poiketen siitä, mitä 1 a kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liitteessä VII lueteltujen sellaisten tuotteiden ja teknologian kauttakulkuun Venäjän alueen kautta, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, todettuaan, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia on tarkoitettu 4 kohdan b, c, d ja h alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin.”

;

3)

muutetaan 2 aa artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 258/2012 (*1) liitteessä I lueteltujen, unionista tai sen ulkopuolelta peräisin olevien ampuma-aseiden, niiden osien sekä olennaisten komponenttien ja ampumatarvikkeiden ja tämän asetuksen liitteessä XXXV lueteltujen ampuma-aseiden ja muiden aseiden suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto ja vienti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 258/2012, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan (YK:n ampuma-asepöytäkirja) 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (EUVL L 94, 30.3.2012, s. 1).”;"

b)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

4)

korvataan 2 d artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa tietoja 2, 2 a ja 2 b artiklan soveltamisesta, myös myönnetyistä tai evätyistä luvista ja, epäiltäessä oikeuspaikkakeinottelua tai tilanteen mukaan muita tapauksia, vastaanotetuista lupahakemuksista.

Toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja 2, 2 a ja 2 b artiklan täytäntöönpanosta muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa, mukaan lukien siihen liittyvät rikkomiset ja seuraamukset, sekä kansallisten valvontaviranomaisten parhaista käytännöistä ja luvattoman viennin havaitsemisesta ja siihen liittyvistä syytetoimista. Tietojenvaihtoon on käytettävä asetuksen (EU) 2021/821 23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sähköistä järjestelmää.”

;

5)

lisätään 3 artiklan 2 kohtaa alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

6)

lisätään 3 b artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

7)

muutetaan 3 c artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Kielletään liitteessä XI lueteltujen ilmailussa tai avaruusteollisuudessa käytettäviksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä liitteessä XX lueteltujen, unionista vietävien lentopetrolin ja polttoaineen lisäaineiden kuljettaminen Venäjän alueen kautta.”

;

b)

lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”6 d.   Poiketen siitä, mitä 1 a kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liitteessä XI lueteltujen ilmailussa tai avaruusteollisuudessa käytettäviksi soveltuvien tuotteiden ja teknologian sekä liitteessä XX lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden kauttakulkuun Venäjän alueen kautta todettuaan, että tällaiset tuotteet tai tällainen teknologia on tarkoitettu tämän artiklan 6 a, 6 b ja 6 c kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

6 e.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä XI olevassa B osassa lueteltujen tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos tuotteet on tarkoitettu luvan myöntävän jäsenvaltion yksinomaista käyttöä varten ja sen täydessä valvonnassa ja jotta se voi täyttää huoltovelvoitteensa alueilla, jotka kuuluvat kyseisen jäsenvaltion ja Venäjän federaation pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alaisuuteen.”

;

8)

korvataan 3 d artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Venäjän ja unionin välisiä tilauslentoja suoraan tai kolmannen maan kautta liikennöivien ilma-alusten käyttäjien on ilmoitettava kaikki lentoa koskevat merkitykselliset tiedot lähtö- tai määräjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen lentoa ja vähintään 48 tuntia etukäteen.”

;

9)

kumotaan 3 e a artiklan 5 kohdan e alakohta;

10)

lisätään artiklat seuraavasti:

”3 eb artikla

1.   Kielletään 24 päivästä heinäkuuta 2023 pääsy unionin satamiin ja sulkuihin unionin alueella kaikilta aluksilta, jotka suorittavat siirtoja aluksesta alukseen, missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa, jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltua syytä epäillä, että alus rikkoo 3 m artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 3 n artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja.

2.   Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää pääsyä, jos alus ei ilmoita toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 48 tuntia etukäteen alukselta alukselle suoritettavasta siirrosta, joka tapahtuu jonkin jäsenvaltion talousvyöhykkeellä tai 12 meripeninkulman sisällä kyseisen jäsenvaltion rannikon mukaisesta perusviivasta.

3.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa, käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tai sulkuun unionin alueella tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tällainen pääsy on tarpeen humanitaarisista syistä.

5.   Kun käynti satamassa kielletään 1 ja 2 kohdan mukaisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tästä viipymättä muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

6.   Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä kansallisten järjestelmien ja tietojen lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY (*2) mukaisesti perustetussa unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmässä (SafeSeaNet) saatavilla olevia yhdennettyjä meritietoja.

3 ec artikla

1.   Kielletään 24 päivästä heinäkuuta 2023 pääsy satamiin ja sulkuihin unionin alueella kaikilta aluksilta, joiden osalta toimivaltaisella viranomaisella on perusteltua syytä epäillä, että ne missä tahansa jäsenvaltion satamiin tai sulkuihin suuntautuvan matkan vaiheessa SOLAS-yleissopimuksen V/19 säännön 2.4 kappaleen vastaisesti häiritsevät laittomasti aluksella olevaa automaattista tunnistusjärjestelmäänsä, kytkevät sen pois päältä tai muulla tavoin estävät sitä toimimasta kuljettaessaan raakaöljyä tai öljytuotteita, joihin sovelletaan 3 m artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 3 n artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä kieltoja.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta apua tarvitsevaan alukseen, joka hakee turvapaikkaa tai käyntisatamaa hätätilanteessa meriturvallisuuteen liittyvistä syistä tai ihmishenkien pelastamiseksi merellä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää alukselle pääsyn satamaan tai sulkuun unionin alueella tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tällainen pääsy on tarpeen humanitaarisista syistä.

4.   Kun käynti satamassa kielletään 1 kohdan mukaisesti, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava tästä välittömästi muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

5.   Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä kansallisten järjestelmien ja tietojen lisäksi direktiivin 2002/59/EY mukaisesti unionin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmässä (SafeSeaNet) saatavilla olevia yhdennettyjä meritietoja.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10).”;"

11)

lisätään 3f artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

12)

muutetaan 3 g artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

liitteessä XVII lueteltujen rauta- ja terästuotteiden tuonti tai ostaminen 30 päivästä syyskuuta 2023 alkaen suoraan tai välillisesti, kun ne on jalostettu kolmannessa maassa liitteessä XVII lueteltuja Venäjältä peräisin olevia rauta- ja terästuotteita käyttäen; liitteessä XVII lueteltujen, kolmannessa maassa jalostettujen ja Venäjältä peräisin olevia terästuotteita, joiden CN-koodi on 7207 11, 7207 12 10 tai 7224 90, sisältävien tuotteiden osalta tätä kieltoa sovelletaan CN-koodin 7207 11 osalta 1 päivästä huhtikuuta 2024 ja CN-koodien 7207 12 10 ja 7224 90 osalta 1 päivästä lokakuuta 2024;

tätä alakohtaa sovellettaessa tuojien on tuontihetkellä esitettävä näyttö tuotteen jalostuksessa kolmannessa maassa käytettyjen rauta- ja teräspanosten alkuperämaasta.”;

b)

kumotaan 2 ja 3 kohta;

13)

muutetaan 3 h artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä;

c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”

;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan liitteessä XVIII lueteltuihin ylellisyystuotteisiin, jos niiden arvo on yli 300 euroa tavaraa kohti, ellei kyseisessä liitteessä toisin säädetä.”

;

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”4 a.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan CN-koodeihin 8901 10 00 tai 8901 90 00 kuuluvien alusten myyntiin tai toimitukseen tai 31 päivään joulukuuta 2023 saakka niihin liittyvän teknisen tai rahoitusavun antamiseen Venäjällä oleville oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille taikka käytettäväksi Venäjällä asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että

a)

alus on fyysisesti Venäjällä 24 päivänä kesäkuuta 2023 Venäjällä tapahtuvaa käyttöä varten;

b)

alus on purjehtinut Venäjän federaation lipun alla siten, että se on rekisteröity ilman miehistöä vuokrattavaksi ensimmäisen kerran ennen 24 päivää helmikuuta 2022;

c)

Venäjällä oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole sotilaallinen loppukäyttäjä eikä käytä alusta sotilaallisiin tarkoituksiin;

d)

myynti tai toimitus ei hyödytä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon merkittyä luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä eikä siihen sovelleta tässä asetuksessa säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.”

;

d)

korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 4 ja 4 a kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

;

14)

muutetaan 3 i artikla seuraavasti:

a)

kumotaan 3, 3 b, 3 ba ja 3 d kohta;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 e.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liitteessä XXI lueteltujen CN-koodeihin 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 ja 8603 kuuluvien tavaroiden ostoon, tuontiin tai siirtoon tai niihin liittyvän teknisen ja taloudellisen avun antamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tämä on tarpeen vuonna 2018 toimitettujen Budapestin metrolinjan 3 vaunujen toiminnan, huollon tai korjauksen kannalta Metrowagonmashin ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 antaman takuun nojalla.”

;

15)

kumotaan 3 j artikla;

16)

muutetaan 3 k artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai käytettäväksi Venäjällä.”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta CN-koodeihin 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 tai 8903 kuuluvien tuotteiden, joiden arvo on enintään 50 000 euroa yksikköä kohti, osalta ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

c)

korvataan 3a kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta CN-koodeihin 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 tai 9406 20 kuuluvien tuotteiden osalta ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

;

d)

korvataan 3 b kohta seuraavasti:

”3 b.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta niihin CN-koodeihin, jotka luetellaan ensimmäistä kertaa tämän asetuksen liitteessä XXIII 24 päivänä kesäkuuta 2023 ja joita ei mainita tämän artiklan 3 ja 3 a kohdassa, kuuluvien tuotteiden osalta, lukuun ottamatta niihin CN-koodeihin, jotka oli jo lueteltu kyseisen asetuksen liitteessä XVIII, kuuluvia tuotteita, ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 tehtyjen sopimusten eikä tällaisten sopimusten täytäntöön panemiseksi tarvittavien liitännäissopimusten täytäntöönpanoon 25 päivään syyskuuta 2023 saakka.”

;

e)

kumotaan 3 c kohta;

f)

korvataan 5 b kohta seuraavasti:

”5 b.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin antaa luvan liitteessä XIII lueteltuihin CN-lukuihin 72, 84, 85 ja 90 kuuluvien tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin taikka näihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamiseen todettuaan, että se on ehdottoman tarpeen sellaisten lentoteollisuudelle välttämättömien titaanituotteiden tuotannossa, joille ei ole vaihtoehtoista toimittajaa.”

;

g)

korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 5, 5 a ja 5 b kohdan nojalla myönnetyistä luvista kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.”

;

17)

muutetaan 3 l artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa sovelletaan maantiekuljetusyritysten unionin alueella suorittamiin tuotteiden kuljetuksiin Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla tai puoliperävaunuilla, myös silloin kun kyseisten perävaunujen tai puoliperävaunujen vetämiseen käytetään muissa maissa rekisteröityjä kuorma-autoja.”

;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 1 a kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta 30 päivään kesäkuuta 2023 saakka ennen 24 päivää kesäkuuta 2023 alkaneen tuotteiden kuljetuksen osalta edellyttäen, että

a)

perävaunu tai puoliperävaunu on ollut unionin alueella jo 24 päivänä kesäkuuta 2023 tai sen on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle tai

b)

sen on kuljettava unionin kautta palatakseen Venäjälle.”

;

c)

korvataan 4 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että tuotteiden kuljetuksen suorittaa Venäjälle sijoittautunut maantiekuljetusyritys tai mikä tahansa maantiekuljetusyritys, kun tuotteet kuljetetaan Venäjällä rekisteröidyillä perävaunuilla tai puoliperävaunuilla, myös silloin, kun kyseiset perävaunut tai puoliperävaunut vedetään muissa maissa rekisteröidyillä kuorma-autoilla, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet, että tällainen kuljetus on tarpeen”;

18)

lisätään 3 m artiklaan kohta seuraavasti:

”3 a.   Edellä 3 kohdan d alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltaminen Saksaan ja Puolaan lakkaa 23 päivänä kesäkuuta 2023.”

;

19)

korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (*3) lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen antaminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille Venäjällä tai Venäjällä käytettäväksi;

(*3)  Viimeisin versio julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 85, 13.3.2020, s.147.”;"

20)

kumotaan 5aa artiklan 3 kohdan c alakohta;

21)

korvataan 5 f artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kielletään 12 päivän huhtikuuta 2022 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa jäsenvaltion virallisen valuutan tai 6 päivän elokuuta 2023 jälkeen liikkeeseen laskettujen, minkä tahansa muun valuutan määräisten siirtokelpoisten arvopapereiden ja sellaisten yhteissijoitusyritysten osuuksien, jotka antavat pääsyn tällaisiin arvopapereihin, myynti Venäjän kansalaisille tai Venäjällä asuville luonnollisille henkilöille sekä Venäjälle sijoittautuneille oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.”

;

22)

muutetaan 5 k artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Kielletään julkisia hankintoja koskevien direktiivien sekä direktiivin 2014/23/EU 10 artiklan 1 ja 3 kohdan, 6 kohdan a–e alakohdan ja 8, 9 ja 10 kohdan sekä 11, 12, 13 ja 14 artiklan, direktiivin 2014/24/EU 7 artiklan a–d alakohdan ja 8 artiklan sekä 10 artiklan b–f ja h–j alakohdan, direktiivin 2014/25/EU 18 artiklan, 21 artiklan b–e ja g–i alakohdan sekä 29 ja 30 artiklan ja direktiivin 2009/81/EY 13 artiklan a–d, f–h ja j alakohdan soveltamisalaan kuuluvien julkisia hankintoja koskevien sopimusten tai käyttöoikeussopimusten tekeminen tai niiden täytäntöönpanon jatkaminen, kun toisena osapuolena on”;

b)

kumotaan 2 kohdan f kohta;

23)

muutetaan 5 n artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”9 a.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan siinä tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseen todettuaan, että kyseiset palvelut ovat ehdottoman välttämättömiä sellaisen palomuurin perustamiseksi, sertifioimiseksi tai arvioimiseksi, joka

a)

poistaa asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen määräysvallan sen omistuksessa tai määräysvallassa olevan, luetteloon kuulumattoman, jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetun tai muodostetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen varoihin; ja

b)

varmistaa, että luetteloon merkitylle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ei kerry muita varoja tai taloudellisia resursseja.”

;

b)

korvataan 11 kohta seuraavasti:

”11.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 9 a ja 10 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

;

24)

lisätään artikla seuraavasti:

”5 q artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 2, 2 a, 3 f ja 3 k artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan kyseisissä artikloissa tarkoitettujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon, vientiin tai kauttakulkuun Venäjän kautta niihin liittyvän teknisen avun, välityspalveluiden tai muiden palveluiden tai rahoituksen tai taloudellisen avun antamiseen Kazakstanista peräisin olevien CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tavaroiden kuljetukseen tarvittavien Caspian Pipeline Consortiumin (CPC) putkien ja niihin liittyvän infrastruktuurin toimintaa ja huoltoa varten, jos kyseiset tuotteet ja teknologia ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta, asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että

a)

tällainen myynti, toimitus, siirto, vienti, kauttakulku Venäjän kautta tai siihen liittyvän teknisen avun, välityspalveluiden tai muiden palveluiden tai rahoituksen ja taloudellisen avun antaminen on tarpeen CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista varten;

b)

pyydettyjen tuotteiden, teknologioiden ja avun tyyppi ei mene pidemmälle kuin sellaisten tuotteiden ja teknologian tyyppi, jotka on aiemmin viety Venäjälle unionista, Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta, Sveitsistä tai liitteessä VIII luetellusta kumppanimaasta, tai apu, jota niistä on aiemmin Venäjälle annettu, CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista ja niihin liittyvää apua varten;

c)

pyydetyt määrät ovat oikeassa suhteessa CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaan, välttämättömään huoltoon, korjaukseen tai vaihtamiseen käytettyihin määriin ja

d)

tällaiset tuotteet ja teknologian toimittaa 13 artiklan soveltamisalaan kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yksinomaan sellaista loppukäyttöä varten, joka koskee CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista.

2.   Poiketen siitä, mitä 5 n artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tilintarkastuspalvelujen, insinööripalvelujen, oikeudellisten neuvontapalvelujen ja teknisten testaus- ja analyysipalvelujen tarjoamiseen Kazakstanista peräisin olevien CN-koodiin 2709 00 kuuluvien tuotteiden kuljetukseen tarvittavien CPC-putkien ja niihin liittyvän infrastruktuurin toimintaa ja huoltoa varten, jos kyseiset tuotteet ja teknologia ainoastaan lastataan Venäjällä, lähtevät sieltä tai siirretään sen kautta, todettuaan, että

a)

kyseisten palvelujen tarjoaminen on tarpeen CPC-putken ja siihen liittyvän infrastruktuurin osien toimintaa, välttämätöntä huoltoa, korjausta tai vaihtamista varten ja

b)

tällaisia palveluja tarjoaa 13 artiklan soveltamisalaan kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

4.   Myöntäessään luvan 1 ja 2 kohdan nojalla toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava, että esitetään loppukäyttäjätodistus sekä yksityiskohtaiset ja säännölliset raportit, joiden mukaan tällaisia tuotteita, teknologiaa tai palveluja ei ole käytetty muuhun kuin niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen asiaankuuluvien töiden aikana. Se voi asettaa lisäehtoja 1 kohdan mukaisesti.”

;

25)

muutetaan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

tämän asetuksen nojalla myönnetyistä tai evätyistä luvista”;

b)

korvataan d alakohtaseuraavasti:

”d)

havaituista tapauksista, joissa tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja on rikottu tai kierretty tai yritetty rikkoa tai kiertää esimerkiksi kryptovaroja käyttäen.”;

26)

lisätään artiklat seuraavasti:

”6 a artikla

1.   Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 ea, 3 f, 3 g, 3 h, 3 i, 3 k, 3 m, 3 n, 5 a, 5 c, 5 d, 5 k, 5 m, 5 n, 5 p ja 12 b artiklan nojalla evätystä luvasta kahden viikon kuluessa sen epäämisestä.

2.   Ennen kuin jäsenvaltio myöntää 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 ea, 3 f, 3 g, 3 h, 3 i, 3 k, 3 m, 3 n, 5 a, 5 c, 5 d, 5 k, 5 m, 5 n, 5 p ja 12 b artiklan mukaisesti luvan liiketoimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin liiketoimi, jolta muu jäsenvaltio on evännyt tai muut jäsenvaltiot ovat evänneet luvan, ja epäämispäätös on edelleen voimassa, sen on neuvoteltava asiasta ensin epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos asianomainen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää luvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot kyseisen päätöksen perusteista.

6 b artikla

1.   Kunnioittaen yhdenmukaisesti asianajajan ja tämän asiakkaiden välisen viestinnän luottamuksellisuutta, joka taataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklassa, ja tapauksen mukaan rajoittamatta oikeusviranomaisten hallussa olevien tietojen luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on:

a)

toimitettava kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanoa edistävät tiedot asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kahden viikon kuluessa näiden tietojen hankkimisesta; ja

b)

tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamisessa.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki 1 kohdan nojalla saamansa asiaankuuluvat tiedot komissiolle yhden kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Asianomainen jäsenvaltio voi toimittaa tällaiset tiedot anonymisoidussa muodossa, jos tutkinta- tai oikeusviranomainen on julistanut ne luottamuksellisiksi vireillä olevien rikostutkintojen tai rikosoikeudellisten menettelyjen yhteydessä.

3.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää niille tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai niiden vastaanottamia tietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.”

;

27)

korvataan 12 a artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän asetuksen soveltamiseksi komissio nimetään asetuksen (EU) 2018/1725 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuksi ’rekisterinpitäjäksi’ 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavien käsittelytoimien osalta.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, mukaan luettuina lainvalvontaviranomaiset, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (*4) tarkoitetut tulliviranomaiset, asetuksessa (EU) N:o 575/2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/849 (*5) ja direktiivissä 2014/65/EU tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset sekä luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta koskevien virallisten rekisterien hallinnoijat, on käsiteltävä tietoja, henkilötiedot mukaan luettuina ja tarvittaessa 6 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja vaihdettava niitä oman jäsenvaltionsa ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan komission kanssa, jos tällainen käsittely ja vaihto on tarpeen käsittelevän viranomaisen tai vastaanottavan viranomaisen tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi, erityisesti silloin, kun ne havaitsevat tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen rikkomista tai kiertämistä tai yrityksiä rikkoa tai kiertää niitä. Tämä säännös ei rajoita oikeusviranomaisten hallussa olevien tietojen luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

(*4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1)."

(*5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).”;"

28)

muutetaan 12 b artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä 2, 2 a, 3, 3 b, 3 c, 3 f, 3 h ja 3 k artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tämän asetuksen liitteissä II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX ja XXIII ja asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologioiden myyntiin, toimitukseen tai siirtoon sekä teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myymiseen, lisensoimiseen tai muulla tavoin siirtämiseen sekä oikeuksien antamiseen pääsyn saamiseksi mihin tahansa sellaiseen aineistoon tai tietoon tai minkä tahansa sellaisen aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai sisältää edellä mainittuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia, 31 päivään joulukuuta 2023 asti, jos tällainen myynti, toimitus, siirto, lisensoiminen, pääsy- tai uudelleenkäyttöoikeuksien antaminen on ehdottoman välttämätöntä Venäjästä irrottautumiseksi tai liiketoiminnan ajamiseksi alas Venäjällä edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:”;

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”1 a.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan liitteessä II lueteltujen tuotteiden ja teknologioiden myyntiin, toimitukseen tai siirtoon 31 päivään maaliskuuta 2024 asti, jos tällainen myynti, toimitus tai siirto on ehdottoman välttämätöntä sellaisesta jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ennen 24 päivää helmikuuta 2022 perustetusta tai muodostetusta yhteisyrityksestä irrottautumiseksi, jossa on osallisena venäläinen oikeushenkilö, yhteisö tai elin ja joka hallinnoi Venäjän ja kolmansien maiden välistä kaasuputki-infrastruktuuria.”

;

c)

korvataan 2 a kohdan johdantokappale seuraavasti:

”2 b.   Poiketen siitä, mitä 5 n artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan siinä lueteltujen palvelujen tarjoamisen jatkamiseen 31 päivään joulukuuta 2024 saakka, jos tällainen palvelujen tarjoaminen on ehdottoman välttämätöntä Venäjästä irrottautumiseksi tai liiketoiminnan ajamiseksi alas Venäjällä edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:”;

d)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 b.   Poiketen siitä, mitä 5 n artiklan 2 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 31 päivään maaliskuuta 2024 saakka luvan sellaisten oikeudellisten neuvontapalvelujen tarjoamiseen, joita lainsäädännössä edellytetään sellaisten unioniin sijoittautuneeseen oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen liittyvien omistusoikeuksien myynnin tai siirron loppuun saattamiseksi, jotka ovat suoraan tai välillisesti Venäjälle sijoittautuneiden oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa.”

;

e)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1, 1 a, 2, 2 a tai 2 b kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.”

;

29)

lisätään artikla seuraavasti:

”12 f artikla

1.   Kielletään unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, liitteessä XXXIII lueteltujen tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti kyseisessä liitteessä mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

2.   Kielletään

a)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan sekä kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille;

b)

1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun antaminen näiden tuotteiden ja tämän teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen antamiseen suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille;

c)

teollis- ja tekijänoikeuksien tai liikesalaisuuksien myyminen, lisensoiminen tai muulla tavoin siirtäminen sekä oikeuksien antaminen minkä tahansa aineiston tai tiedon uudelleenkäyttöön, joka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksilla tai joka määritellään liikesalaisuuksiksi, jotka liittyvät 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja kyseisten tuotteiden ja teknologian tarjoamiseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön, suoraan tai välillisesti mainitussa kolmannessa maassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille.

3.   Liitteessä XXXIII luetellaan ainoastaan sellaiset arkaluonteiset kaksikäyttötuotteet ja -teknologia tai sellaiset tuotteet ja teknologia, jotka saattavat edistää Venäjän sotilaallisten, teknologisten tai teollisten valmiuksien kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tavalla, joka parantaa sen kykyä käydä sotaa, ja joiden vienti Venäjälle on kielletty tämän asetuksen nojalla ja joihin liittyy suuri ja jatkuva riski siitä, että ne myydään, toimitetaan, siirretään tai viedään kolmansista maista Venäjälle sen jälkeen, kun ne on myyty, toimitettu, siirretty tai viety unionista. Liitteessä XXXIII on täsmennettävä kunkin luetteloon merkityn tavara- tai teknologiaerän osalta ne kolmannet maat, joihin myynti, toimitus, siirto tai vienti on kielletty. Liitteessä XXXIII luetellaan vain kolmannet maat, joiden neuvosto on todennut jättäneen järjestelmällisesti ja jatkuvasti estämättä kyseisessä liitteessä lueteltujen tuotteiden ja teknologian, jotka on viety unionista unionin kyseisessä maassa aiemmin toteuttamista yhteydenpito- ja avunantotoimista huolimatta, myynnin, toimituksen, siirron tai viennin Venäjälle.

4.   Jos liitteessä XXXIII lueteltujen tuotteiden tai teknologian myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä Venäjällä olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Venäjällä ei kielletä tiettyjen tässä asetuksessa säädettyjen poikkeusten nojalla, niiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä mainitussa kolmannessa maassa olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle ei saa kieltää edellyttäen, että tämän asetuksen nojalla Venäjälle suuntautuvaan vientiin tai Venäjällä käyttöön sovellettavat samat edellytykset täyttyvät.

5.   Jos toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liitteessä XXXIII lueteltujen tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin Venäjällä olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Venäjällä tämän asetuksen nojalla, niiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin mainitussa kolmannessa maassa olevalle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle voidaan antaa lupa samoin edellytyksin, joita sovelletaan Venäjälle suuntautuvaan vientiin tai Venäjällä käyttöön.”

;

30)

muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

31)

muutetaan liite VII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti;

32)

muutetaan liite VIII tämän asetuksen liitteen III mukaisesti;

33)

muutetaan liite XV tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti;

Tätä kohtaa sovelletaan useampaan tämän asetuksen liitteessä IV tarkoitettuun yhteisöön 1 päivästä lokakuuta 2023 alkaen ja edellyttäen, että neuvosto asianomaisten tapausten tarkastelun jälkeen niin päättää täytäntöönpanosäädöksellä;

34)

muutetaan liite XVII tämän asetuksen liitteen V mukaisesti;

35)

muutetaan liite XVIII tämän asetuksen liitteen VI mukaisesti;

36)

muutetaan liite XXI tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti;

37)

poistetaan liite XXII;

38)

muutetaan liite XXIII tämän asetuksen liitteen VIII mukaisesti;

39)

muutetaan liite XXIX tämän asetuksen liitteen IX mukaisesti;

40)

lisätään liite XXXIII tämän asetuksen liitteen X mukaisesti;

41)

lisätään liite XXXV tämän asetuksen liitteen XI mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 451.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6).

(5)  Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL) liite I, sääntö 42; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta (EUVL L 208, 5.8.2002, s. 10).

(6)  Komission direktiivi 2014/100/EU, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta (EUVL L 308, 29.10.2014, s. 82).

(7)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/884, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022, s. 128).

(8)  Neuvoston asetus (EU) 2022/879, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta (EUVL L 153, 3.6.2022, s. 53).


LIITE I

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite IV seuraavasti:

”LIITE IV

Tässä liitteessä luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka ovat sotilaallisia loppukäyttäjiä, osa Venäjän sotateollista kompleksia tai joilla on kaupallisia tai muita yhteyksiä Venäjän puolustus- ja turvallisuusalaan tai jotka muuten tukevat sitä. Nämä luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet edistävät Venäjän sotilaallista ja teknologista kehittämistä tai Venäjän puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä. Luettelossa on Venäjän lisäksi kolmansien maiden luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä. Tähän luetteloon merkitseminen ei tarkoita, että lainkäyttöalue, jolla he tai ne toimivat, olisi vastuussa näistä toimista.

Luettelo 2 artiklan 7 kohdassa, 2 a artiklan 7 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä tai elimistä

1.

JSC Sirius (Venäjä)

2.

OJSC Stankoinstrument (Venäjä)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Venäjä)

4.

JSC Kalashnikov (Venäjä)

5.

JSC Tula Arms Plant (Venäjä)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Venäjä)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Venäjä)

8.

OAO Almaz Antey (Venäjä)

9.

OAO NPO Bazalt (Venäjä)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Venäjä)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Venäjä)

12.

Argut OOO (Venäjä)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (Venäjä)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Venäjä)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Venäjä)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Venäjä)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Venäjä)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Venäjä)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Venäjä)

21.

Irkut Corporation (Venäjä)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Venäjä)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Venäjä)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Venäjä)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Venäjä)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Krimin autonominen tasavalta, liitetty laittomasti Venäjään)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Venäjä)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Venäjä)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Venäjä)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Venäjä)

31.

Ministry of Defence RF (Venäjä)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Venäjä)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Venäjä)

34.

NPO Splav JSC (Venäjä)

35.

OPK Oboronprom (Venäjä)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Venäjä)

37.

PJSC Irkut Corporation (Venäjä)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Venäjä)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Venäjä)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Venäjä)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Venäjä)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Venäjä)

43.

Rapart Services LLC (Venäjä)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Venäjä)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Venäjä)

46.

Rostekh – Azimuth (Venäjä)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Venäjä)

48.

Russian Helicopters JSC (Venäjä)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Venäjä)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Venäjä)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Venäjä)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Venäjä)

53.

Tupolev JSC (Venäjä)

54.

UEC-Saturn (Venäjä)

55.

United Aircraft Corporation (Venäjä)

56.

JSC AeroKompozit (Venäjä)

57.

United Engine Corporation (Venäjä)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Venäjä)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Venäjä)

60.

United Shipbuilding Corporation (Venäjä)

61.

JSC PO Sevmash (Venäjä)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Venäjä)

63.

Severnaya Shipyard (Venäjä)

64.

Shipyard Yantar (Venäjä)

65.

UralVagonZavod (Venäjä)

66.

Baikal Electronics (Venäjä)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Venäjä)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Venäjä)

69.

Crocus Nano Electronics (Venäjä)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Venäjä)

71.

Elara (Venäjä)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Venäjä)

73.

ELPROM (Venäjä)

74.

Engineering Center Ltd. (Venäjä)

75.

Forss Technology Ltd. (Venäjä)

76.

Integral SPB (Venäjä)

77.

JSC Element (Venäjä)

78.

JSC Pella-Mash (Venäjä)

79.

JSC Shipyard Vympel (Venäjä)

80.

Kranark LLC (Venäjä)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Venäjä)

82.

LLC Center (Venäjä)

83.

MCST Lebedev (Venäjä)

84.

Miass Machine-Building Factory (Venäjä)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Venäjä)

86.

MPI VOLNA (Venäjä)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Venäjä)

88.

Nerpa Shipyard (Venäjä)

89.

NM-Tekh (Venäjä)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Venäjä)

91.

NPO Electronic Systems (Venäjä)

92.

NPP Istok (Venäjä)

93.

NTC Metrotek (Venäjä)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Venäjä)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Venäjä)

96.

OJSC TSRY (Venäjä)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Venäjä)

98.

OOO Planar (Venäjä)

99.

OOO Sertal (Venäjä)

100.

Photon Pro LLC (Venäjä)

101.

PJSC Zvezda (Venäjä)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Venäjä)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Venäjä)

104.

AO Kronshtadt (Venäjä)

105.

Avant Space LLC (Venäjä)

106.

Production Association Strela (Venäjä)

107.

Radioavtomatika (Venäjä)

108.

Research Center Module (Venäjä)

109.

Robin Trade Limited (Venäjä)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Venäjä)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Venäjä)

112.

Russian Space Systems (Venäjä)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Venäjä)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Venäjä)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Venäjä)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Venäjä)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Venäjä)

118.

Sergey IONOV (Venäjä)

119.

Serniya Engineering (Venäjä)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Venäjä)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Venäjä)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Venäjä)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Venäjä)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Venäjä)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Venäjä)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Venäjä)

127.

UAB Pella-Fjord (Venäjä)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC ’35th Shipyard’ (Venäjä)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Astrakhan Shipyard’ (Venäjä)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Aysberg Central Design Bureau’ (Venäjä)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Baltic Shipbuilding Factory’ (Venäjä)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC ’Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ (Venäjä)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC ’Zvyozdochka’ (Venäjä)

134.

United Shipbuilding Corporation ’Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Venäjä)

135.

United Shipbuilding Corporation ’Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (Venäjä)

136.

United Shipbuilding Corporation ’Sredne-Nevsky Shipyard’ (Venäjä)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Venäjä)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Venäjä)

139.

Vega Pilot Plant (Venäjä)

140.

Vertikal LLC (Venäjä)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Venäjä)

142.

VTK Ltd (Venäjä)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Venäjä)

144.

ZAO Elmiks-VS (Venäjä)

145.

ZAO Sparta (Venäjä)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Venäjä)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Venäjä)

148.

Alagir Resistor Factory (Venäjä)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Venäjä)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Venäjä)

151.

Almaz JSC (Venäjä)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Venäjä)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Venäjä)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Venäjä)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Venäjä)

156.

Electrosignal JSC (Venäjä)

157.

Energiya JSC (Venäjä)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Venäjä)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Venäjä)

160.

Evgeny Krayushin (Venäjä)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Venäjä)

162.

Ineko LLC (Venäjä)

163.

Informakustika JSC (Venäjä)

164.

Institute of High Energy Physics (Venäjä)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Venäjä)

166.

Inteltech PJSC (Venäjä)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Venäjä)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Venäjä)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Venäjä)

170.

Lutch Design Office JSC (Venäjä)

171.

Meteor Plant JSC (Venäjä)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Venäjä)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Venäjä)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Venäjä)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Venäjä)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Venäjä)

177.

Optron, JSC (Venäjä)

178.

Pella Shipyard OJSC (Venäjä)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Venäjä)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Venäjä)

181.

Radiozavod JSC (Venäjä)

182.

Razryad JSC (Venäjä)

183.

Research Production Association Mars (Venäjä)

184.

Ryazan Radio-Plant (Venäjä)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Venäjä)

186.

Scientific Production Enterprise ’Radiosviaz’ (Venäjä)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Venäjä)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Venäjä)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Venäjä)

190.

Scientific-Production Enterprise ’Kant’ (Venäjä)

191.

Scientific-Production Enterprise ’Svyaz’ (Venäjä)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Venäjä)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Venäjä)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Venäjä)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Venäjä)

196.

Scientific-Research Institute ’Argon’ (Venäjä)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Venäjä)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Venäjä)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Venäjä)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Venäjä)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Salute’ (Venäjä)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (Venäjä)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’URALELEMENT’ (Venäjä)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Plant Dagdiesel’ (Venäjä)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ’Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Venäjä)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Venäjä)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Venäjä)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Venäjä)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Venäjä)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Venäjä)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Venäjä)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ’Research Center for Automated Design’ (Venäjä)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Venäjä)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Venäjä)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Venäjä)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ’Molot’ (Venäjä)

217.

Tactical Missile Company, PJSC ’MBDB ’ISKRA’’ (Venäjä)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Venäjä)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Venäjä)

220.

Tactical Missile Corporation, ’Central Design Bureau of Automation’ (Venäjä)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’ (Venäjä)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’ (Venäjä)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Venäjä)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’ (Venäjä)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ’KRASNY GIDROPRESS’ (Venäjä)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Venäjä)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Venäjä)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Venäjä)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Venäjä)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Venäjä)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Venäjä)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Venäjä)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ’Detal’ (Venäjä)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Venäjä)

236.

Tambov Plant (TZ) ’October’ (Venäjä)

237.

United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Venäjä)

238.

United Shipbuilding Corporation ’5th Shipyard’ (Venäjä)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Venäjä)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Venäjä)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Venäjä)

242.

Rosatomflot (Venäjä)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Venäjä)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Venäjä)

245.

AO Aviaagregat (Venäjä)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Venäjä)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Venäjä)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Venäjä)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Venäjä)

250.

Federal State Unitary Enterprise ”State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Venäjä)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Venäjä)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Venäjä)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Venäjä)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Venäjä)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Venäjä)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Venäjä)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Venäjä)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Venäjä)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Venäjä)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Venäjä)

261.

JSC NII Steel (Venäjä)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Venäjä)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Venäjä)

264.

Joint Stock Company STAR (Venäjä)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Venäjä)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Venäjä)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Venäjä)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Venäjä)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Venäjä)

270.

Moscow Aviation Institute (Venäjä)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Venäjä)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Venäjä)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Venäjä)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Venäjä)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Venäjä)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Venäjä)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Venäjä)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Venäjä)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Venäjä)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Venäjä)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Venäjä)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Venäjä)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Venäjä)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Venäjä)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Venäjä)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Venäjä)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Venäjä)

288.

Software Research Institute (Venäjä)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (Sevastopolin kaupunki, liitetty laittomasti Venäjään)

290.

Tula Arms Plant (Venäjä)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Venäjä)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Venäjä)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Venäjä)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Venäjä)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Venäjä)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Venäjä)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Venäjä)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Venäjä)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Venäjä)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering ”Rubin”, JSC (Venäjä)

301.

”Aeropribor-Voskhod”, JSC (Venäjä)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Venäjä)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Venäjä)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Venäjä)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Venäjä)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Venäjä)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Venäjä)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Venäjä)

309.

Joint Stock Company Eleron (Venäjä)

310.

AO Rubin (Venäjä)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Venäjä)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Venäjä)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Venäjä)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Venäjä)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Venäjä)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Venäjä)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Venäjä)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Venäjä)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Venäjä)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Venäjä)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Venäjä)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Venäjä)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Venäjä)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Venäjä)

325.

Joint Stock Company Rychag (Venäjä)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Venäjä)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Venäjä)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Venäjä)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Venäjä)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Venäjä)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Venäjä)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Venäjä)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Venäjä)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Venäjä)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Venäjä)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Venäjä)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Venäjä)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Venäjä)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Venäjä)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Venäjä)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Venäjä)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Venäjä)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Venäjä)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Venäjä)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Venäjä)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Venäjä)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Venäjä)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Venäjä)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Venäjä)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Venäjä)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Venäjä)

354.

NPP Start (Venäjä)

355.

OAO Radiofizika (Venäjä)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Venäjä)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Venäjä)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Venäjä)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Venäjä)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Venäjä)

361.

Shvabe JSC (Venäjä)

362.

Special Technological Center LLC (Venäjä)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Venäjä)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Venäjä)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Venäjä)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Venäjä)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Venäjä)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Venäjä)

369.

Voentelecom JSC (Venäjä)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Venäjä)

371.

Ak Bars Holding (Venäjä)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Venäjä)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Venäjä)

374.

Borisfen, JSC (Venäjä)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Venäjä)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Venäjä)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Venäjä)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Venäjä)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Venäjä)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Venäjä)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Venäjä)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Venäjä)

383.

Zavod Elecon, JSC (Venäjä)

384.

VMP ”Avitec”, JSC (Venäjä)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Venäjä)

386.

Tulatochmash, JSC (Venäjä)

387.

PJSC ”I.S. Brook” INEUM (Venäjä)

388.

SPE ”Krasnoznamenets”, JSC (Venäjä)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Venäjä)

390.

SPA ”Impuls”, JSC (Venäjä)

391.

RusBITech (Venäjä)

392.

ROTOR 43 (Venäjä)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Venäjä)

394.

RATEP, JSC (Venäjä)

395.

PLAZ (Venäjä)

396.

OKB ”Technika” (Venäjä)

397.

Ocean Chips (Venäjä)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Venäjä)

399.

Angstrem JSC (Venäjä)

400.

NPCAP (Venäjä)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Venäjä)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Venäjä)

403.

Novator DB (Venäjä)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Venäjä)

405.

NII Stali JSC (Venäjä)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Venäjä)

407.

Neva Electronica JSC (Venäjä)

408.

ENICS (Venäjä)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Venäjä)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Venäjä)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Venäjä)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Venäjä)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Venäjä)

414.

Videoglaz Project (Venäjä)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Venäjä)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Venäjä)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Venäjä)

418.

PJSC ”Scientific and Production Association ”Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” (Venäjä)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Venäjä)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Venäjä)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Venäjä)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Venäjä)

423.

JSC ”Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Venäjä)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Venäjä)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Venäjä)

426.

Vest Ost Limited Liability (Venäjä)

427.

Trade-Component LLC (Venäjä)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Venäjä)

429.

JSC ICC Milandr (Venäjä)

430.

SMT iLogic LLC (Venäjä)

431.

Device Consulting (Venäjä)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Venäjä)

433.

Technodinamika, JSC (Venäjä)

434.

OOO ”UNITEK” (Venäjä)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Venäjä)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Venäjä)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Venäjä)

445.

AO Papilon (Venäjä)

446.

IT-Papillon OOO (Venäjä)

447.

OOO Adis (Venäjä)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Venäjä)

449.

Advanced Research Foundation (Venäjä)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Venäjä)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Venäjä)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Venäjä)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Venäjä)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Venäjä)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Venäjä)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Venäjä)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Venäjä)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Venäjä)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Venäjä)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Venäjä)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Venäjä)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Venäjä)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Venäjä)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Venäjä)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Venäjä)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Venäjä)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Venäjä)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Venäjä)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Venäjä)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Venäjä)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Venäjä)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Venäjä)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Venäjä)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Venäjä)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Venäjä)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Venäjä)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Venäjä)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Venäjä)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Venäjä)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Venäjä)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Venäjä)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Venäjä)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Venäjä)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Venäjä)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Venäjä)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Venäjä)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Venäjä)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Venäjä)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Venäjä)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Venäjä)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Venäjä)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Venäjä)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Venäjä)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Venäjä)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Venäjä)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Venäjä)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Venäjä)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Venäjä)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Venäjä)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Venäjä)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Venäjä)

503.

Skolkovo Foundation (Venäjä)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Venäjä)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Venäjä)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Venäjä)

507.

VMK Limited Liability Company (Venäjä)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Venäjä)

509.

Radiopriborsnab LLC (Venäjä)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Venäjä)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kiina)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, Kiina)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kiina)

514.

JSC NICEVT (Venäjä)

515.

A-CONTRAKT (Venäjä)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Venäjä)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Venäjä)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Venäjä)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Venäjä)

520.

LLC Rezonit (Venäjä)

521.

ZAO Promelektronika (Venäjä)

522.

TD Promelektronika LLC (Venäjä)

523.

Tako LLC (Armenia)

524.

Art Logistics LLC (Venäjä)

525.

GFK Logistics LLC (Venäjä)

526.

Novastream Limited (Venäjä)

527.

SKS Elektron Broker (Venäjä)

528.

Trust Logistics (Venäjä)

529.

Trust Logistics LLC (Venäjä)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syyria)

533.

I Jet Global DMCC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

534.

Success Aviation Services FZC (Yhdistyneet arabiemiirikunnat)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Venäjä)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Venäjä)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Venäjä)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Venäjä)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Venäjä)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Venäjä)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Venäjä)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Venäjä)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Venäjä)

546.

Joint Stock Company Dux (Venäjä)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Venäjä)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Venäjä)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Venäjä)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Venäjä)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Venäjä)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Venäjä)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Venäjä)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Venäjä)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Venäjä)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Venäjä)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Venäjä)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Venäjä)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Venäjä)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Venäjä)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Venäjä)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Venäjä)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Venäjä)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Venäjä)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Venäjä)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Venäjä)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Venäjä)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Venäjä)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Venäjä)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Venäjä)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Venäjä)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Venäjä)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Venäjä)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Venäjä)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Venäjä)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Venäjä)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Venäjä)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Venäjä)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Venäjä)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Venäjä)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Venäjä)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Venäjä)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Venäjä)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Venäjä)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Venäjä)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Venäjä)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Venäjä)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Venäjä)

590.

LLC Yadro (Venäjä)

591.

Perm Powder Plant (Venäjä)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Venäjä)

593.

Proton JSC (Venäjä)

”.

LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 833/2014 liite VII seuraavasti:

”Liite VII

Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa ja 2 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista ja teknologiasta

A osa

Tähän liitteeseen sovelletaan asetuksen (EU) 2021/821 liitteessä I olevia yleisiä huomautuksia, akronyymeja ja lyhenteitä sekä määritelmiä, lukuun ottamatta sen I osassa ”Yleiset huomautukset, akronyymit ja lyhenteet sekä määritelmät” olevan kohdan ”Yleiset huomautukset liitteeseen I” 2 kohtaa.

Tähän liitteeseen sovelletaan Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (2020/C 85/01) käytettyjä termien määritelmiä.

Yhtä tai useampaa tässä liitteessä lueteltua komponenttia sisältäviin tavaroihin, jotka eivät ole valvonnanalaisia, ei sovelleta tämän asetuksen 2 a ja 2 b artiklan mukaista valvontaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 12 artiklan soveltamista.

Ryhmä I – Elektroniikka

X.A.I.001

Elektroniset laitteet ja komponentit.

a.

”Mikroprosessoripiirit”, ”mikrotietokonepiirit” ja mikro-ohjainpiirit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Suoritusnopeus vähintään 5 GigaFLOPS, ja aritmeettislooginen yksikkö, jonka hakuleveys on vähintään 32 bittiä;

2.

Kellotaajuus yli 25 MHz; tai

3.

Rinnakkaisten ”mikroprosessoripiirien” välillä on suoraa ulkoista keskinäisliitäntää varten useampi kuin yksi tieto- tai käskyväylä tai sarjaliikenneportti, joiden siirtonopeus on yli 2,5 Mbyte/s;

b.

Seuraavat integroidut muistipiirit:

1.

Sähköllä pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EEPROM), jonka muistikapasiteetti

a.

on yli 16 Mbit pakkausta kohden, kun kyseessä flash-muisti; tai

b.

ylittää toisen seuraavista rajoista, kun kyseessä on mikä tahansa muu EEPROM:

1.

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

2.

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 80 ns;

2.

Staattinen RAM-muisti (SRAM), jonka muistikapasiteetti on

a.

Yli 1 Mbit pakkausta kohden; tai

b.

Yli 256 kbit pakkausta kohden, ja enimmäissaantiaika on alle 25 ns;

c.

Analogia-digitaalimuuntimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Resoluutio vähintään 8 bittiä mutta alle 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 200 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

2.

Resoluutio 12 bittiä, ja ulostulonopeus yli 105 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

3.

Resoluutio yli 12 bittiä mutta enintään 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 10 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS); tai

4.

Resoluutio yli 14 bittiä, ja ulostulonopeus yli 2,5 miljoonaa näytettä sekunnissa (MSPS);

d.

Käyttäjäohjelmoitavat logiikkapiirit, joiden yksipuolisten digitaalisten tulo-lähtöjen suurin määrä on 200–700;

e.

Nopea-Fourier-muunnos-prosessorit (FFT), joiden nimellinen suoritusaika 1 024:n pisteen kompleksiselle FFT-muunnokselle on alle 1 ms;

f.

Asiakaskohtaiset integroidut piirit, joiden toiminta on tuntematon tai jotka on tarkoitettu laitteisiin, joiden valvonnanalaisuus on valmistajalle tuntematon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Liitospisteiden lukumäärä on yli 144; tai

2.

Tyypillinen ”perusetenemisviiveaika” on alle 0,4 ns;

g.

Seuraavat kulkuaalto-”tyhjiöelektroniset laitteet”, pulssitetut tai jatkuva-aaltoiset:

1.

Kytketyt ontelolaitteet tai niiden muunnokset;

2.

Laitteet, jotka perustuvat heliksin muotoisiin, poimutettuihin tai kierukan muotoisiin aaltoputkipiireihin, tai niiden muunnokset, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

”Hetkellinen kaistanleveys” vähintään puoli oktaavia, ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,2; tai

b.

”Hetkellinen kaistanleveys” alle puoli oktaavia; ja keskimääräisen lähtötehon (kW) ja toimintataajuuden (GHz) tulo on yli 0,4;

h.

Taipuisat aaltojohdot, jotka on suunniteltu käytettäviksi yli 40 GHz:n taajuuksilla;

i.

Pinta-akustiset aaltolaitteet ja matalatila-akustiset laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

kantoaallon taajuus on yli 1 GHz; tai

2.

kantoaallon taajuus on enintään 1 GHz; ja

a.

”taajuuden sivukeilan vaimennus” on yli 55 dB;

b.

maksimiviiveen ja kaistanleveyden tulo (aika mikrosekunteina (μs) ja kaistanleveys megahertseinä (MHz)) on yli 100; tai

c.

Dispersiivinen viive on yli 10 μs;

Tekninen huomautus : X.A.I.001.i kohtaa sovellettaessa ilmaisu ’taajuuden sivukeilan vaimennus’ tarkoittaa suurinta datalehdellä mainittua vaimennusarvoa.

j.

Seuraavat ”parit”:

1.

”Ensiöparit”, joiden ”energiatiheys” on enintään 550 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 °C);

2.

”Toisioparit”, joiden ”energiatiheys” on enintään 350 Wh/kg mitattuna lämpötilassa 293 K (20 °C);

Huomautus : X.A.I.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi paristoja, mukaan lukien yksipariset paristot.

Tekniset huomautukset:

1.

Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa energiatiheys (Wh/kg) lasketaan kertomalla nimellisjännite ampeeritunteina (Ah) ilmaistavalla nimelliskapasiteetilla ja jakamalla tulo kilogrammoina ilmaistavalla massalla. Jos nimelliskapasiteettia ei ole ilmoitettu, energiatiheys lasketaan kertomalla neliöity nimellisjännite tunteina ilmaistavalla purkauksen kestolla ja jakamalla tulo ohmeina ilmaistavalla purkauskuormalla ja kilogrammoina ilmaistavalla massalla.

2.

Sovellettaessa X.A.I.001.j kohtaa ”pari” määritellään sähkökemialliseksi laitteeksi, jolla on positiivisia ja negatiivisia elektrodeja ja elektrolyytti ja joka on sähköenergian lähde. Se on pariston peruslohko.

3.

Sovellettaessa X.A.I.001.j.1 kohtaa ilmaisulla ’ensiöpari’ tarkoitetaan ’paria’, jota ei ole suunniteltu ladattavaksi mistään muusta lähteestä.

4.

Sovellettaessa X.A.I.001.j.2 kohtaa ilmaisulla ’toisiopari’ tarkoitetaan ’paria’, joka on suunniteltu ladattavaksi ulkoisesta sähkölähteestä.

k.

”Suprajohtavat” sähkömagneetit tai solenoidit, jotka on ”erityisesti suunniteltu” täysin ladattaviksi tai purettaviksi alle minuutissa ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

Huomautus : X.A.I.001.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi ”suprajohtavia” sähkömagneetteja tai solenoideja, jotka on suunniteltu magneettiresonanssikuvaukseen (MRI) käytettäviin lääketieteellisiin laitteisiin.

1.

Purkauksen aikana luovutettu maksimienergia jaettuna purkauksen kestolla on yli 500 kJ minuutissa;

2.

Virtakäämien sisähalkaisija on yli 250 mm; ja

3.

Magneettisen induktion nimellisarvo on yli 8T tai ”kokonaisvirrantiheys” käämissä on yli 300 A/mm2;

l.

Elektromagneettisen energian tallentamiseen käytettävät piirit tai järjestelmät, jotka sisältävät ”suprajohtavista” materiaaleista valmistettuja komponentteja ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan ainakin yhden ”suprajohtavan” ainesosansa ”kriittisen lämpötilan” alapuolella ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Resonanssitoimintataajuus yli 1 MHz;

2.

Varastoidun energian tiheys on vähintään 1 MJ/m3;

3.

Purkausaika on alle 1 ms;

m.

Keraamimetallirakenteiset vety-/vetyisotooppityratronit, joiden huippuvirran nimellisarvo on vähintään 500 A;

n.

Keraamiset taajuussuodattimet;

o.

Aurinkokennot, CIC-järjestelmät, aurinkopaneelit ja aurinkokennoryhmät, jotka ovat ”avaruuskelpoisia” ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi kohdassa 3A001.e.4 (1);

p.

Cermet-leikkurit.

X.A.I.002

Yleiskäyttöiset ”elektroniset kokoonpanot”, moduulit ja laitteet.

a.

Elektroniset testauslaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

b.

Digitaaliset instrumentointitietonauhoittimet, joissa käytetään magneettinauhaa ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 60 Mbit/s, viistopyyhkäisytekniikkaa käyttävät

2.

Digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus yli 120 Mbit/s, kiinteäpäätekniikkaa käyttävät; tai

3.

”Avaruuskelpoinen”

c.

Laitteet, joiden digitaaliliitännän maksimisiirtonopeus on yli 60 Mbit/s ja jotka on suunniteltu muuntamaan magneettinauhaa käyttävät digitaaliset videonauhurit instrumentointinauhureina käytettäviksi;

d.

Ei-modulaariset analogiset oskilloskoopit, joiden kaistanleveys on vähintään 1 GHz;

e.

Modulaariset analogiset oskilloskoopit, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

Keskusyksikön kaistanleveys on vähintään 1 GHz; tai

2.

Kunkin laitteeseen kytkettävän moduulin kaistanleveys on vähintään 4 GHz;

f.

Toistuvien ilmiöiden analysointiin käytettävät analogiset näytteenotto-oskilloskoopit, joiden tehollinen kaistanleveys on yli 4 GHz;

g.

Analogia-digitaalimuunnostekniikkaa käyttävät digitaaliset oskilloskoopit ja transienttitallentimet, joilla pystytään tallentamaan transienttejä ottamalla peräkkäisiä näytteitä yksittäisistä sisääntuloista alle 1 ns:n väliajoin (yli 1 giganäytettä sekunnissa, GSPS) ja joiden digitointiresoluutio on vähintään 8 bittiä ja joilla tallennetaan vähintään 256 näytettä.

Huomautus :

X.A.I.002 kohdassa asetetaan valvonnanalaisiksi seuraavat analogisten oskilloskooppien erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Laitteeseen kytkettävät yksiköt;

2.

Ulkoiset vahvistimet;

3.

Esivahvistimet;

4.

Näytteenottolaitteet;

5.

Katodisädeputket.

X.A.I.003

Seuraavat erityiset käsittelylaitteet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt:

a.

Taajuusmuuttajat ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

b.

Massaspektrometrit, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

c.

Kaikki pulssiröntgenlaitteet tai niiden pohjalta suunnitellut Pulsed Power - järjestelmien komponentit, mukaan lukien Marx-generaattorit, suuritehoiset pulssinmuodostusverkot, suurjännitekondensaattorit ja -laukaisulaitteet;

d.

Pulssivahvistimet, muut kuin puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt;

e.

Seuraavat viivegenerointiin tai aikavälimittaukseen käytettävät sähkölaitteet:

1.

Digitaaliset viivegeneraattorit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä; tai

2.

Monikanavaiset (vähintään kolme kanavaa) tai modulaariset aikavälimittarit ja kronometrit, joiden resoluutio on enintään 50 nanosekuntia vähintään 1 mikrosekunnin aikavälillä

f.

Kromatografiset ja spektrometriset analyysilaitteet

X.B.I.001

Sähköisten komponenttien ja materiaalien valmistukseen käytettävät laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet:

a.

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 (2) tai X.A.I.001 kohdassa;

b.

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja ”elektronisten kokoonpanojen” valmistukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus : X.B.I.001.b kohdassa valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden valmistukseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1.

Seuraavat X.B.I.001.b kohdassa eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen käytettävien materiaalien käsittelyyn tarkoitetut laitteet:

Huomautus : X.B.I.001 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi uunissa käytettäviä kvartsiputkia, uunin tiivisteitä, lastoja, kiekkokasetteja (lukuun ottamatta erityisesti suunniteltuja häkkikasetteja), kuplailuputkia, täyttötelineitä eikä upokkaita, jotka on erityisesti suunniteltu X.B.I.001.b.1 kohdassa valvonnanalaiseksi asetettuja käsittelylaitteita varten.

a.

3C001 (3) kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut monikiteisen piin ja materiaalin tuottamiseen tarkoitetut laitteet;

b.

3C001, 3C002, 3C003, 3C004 tai 3C005 1 kohdassa valvonnanalaisiksi asetetut III/V- ja II/VI-puolijohdemateriaalien puhdistamiseen tai käsittelyyn erityisesti suunnitellut laitteet, lukuun ottamatta kiteenvetimiä (katso X.B.I.001.b.1.c kohta);

c.

Seuraavat kiteenvetimet ja uunit:

Huomautus : X.B.I.001.b.1.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi diffuusio-ohjattuja uuneja eikä hapetusuuneja.

1.

Hehkutus- tai rekristallaatiolaitteet, jotka eivät ole tasalämpötilauuneja ja jotka pystyvät energiansiirtonopeutensa ansiosta käsittelemään kiekkoja yli 0,005 m2 minuutissa;

2.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiteenvetimet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Ne voidaan täyttää uudelleen upokasastiaa vaihtamatta;

b.

Ne voivat toimia paineessa, joka on yli 2,5 x 105 Pa; tai

c.

Ne voivat vetää kiteitä, joiden läpimitta on yli 100 mm;

d.

Epitaksiseen kasvuun tarkoitetut ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Ne voivat tuottaa vähintään 200 mm:n matkalla silikonikerroksen, jonka paksuus vaihtelee alle ± 2,5 %;

2.

Ne voivat tuottaa kerroksen muuta materiaalia kuin silikonia, jonka paksuus vaihtelee koko kiekon pituudella enintään ± 3,5 %; tai

3.

Yksittäisten kiekkojen kiertoliike käsittelyn aikana;

e.

Molekyylisuihku-epitaksikasvatuslaitteet;

f.

Magneettisesti tehostetut ”sputterointi”laitteet‘ joissa on erityisesti suunnitellut integroidut syöttökammiot ja joilla voidaan siirtää kiekkoja eristetyssä tyhjiössä;

g.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ioni-istutukseen taikka ioni- tai fotoavustettuun diffuusioon ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Kuviointikapasiteetti;

2.

Suihkuenergia (kiihdytysjännite) on yli 200 keV;

3.

Ne on optimoitu toimimaan alle 10 keV:n suihkuenergialla (kiihdytysjännitteellä); tai

4.

Niillä voidaan tehdä korkeaenerginen happi-istutus kuumennettuun ”substraattiin”;

h.

Seuraavat ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on tarkoitettu valikoivaan poistamiseen (etsaus) anisotroopisella kuivamenetelmällä (esim. plasma):

1.

”Erätyyppiset” laitteet, joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a.

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet; tai

b.

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa;

2.

”Yksittäistyyppiset” kiekot, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Loppupisteen havaittavuus, ei kuitenkaan optiset emissiospektroskopiatyyppiset laitteet;

b.

Reaktorin toimintapaine (etsaus) enintään 26,66 Pa; tai

c.

Kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammiot kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautukset:

1.

Ilmaisulla ’erätyyppinen’ tarkoitetaan koneita, joita ei ole erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaisilla koneilla voidaan käsitellä kahta tai useampaa kiekkoa yhtä aikaa noudattaen yhteisiä käsittelyparametreja (esim. RF-teho, lämpötila, etsauskaasulajit, virtausnopeudet).

2.

Ilmaisulla ’yksittäistyyppinen kiekko’ tarkoitetaan koneita, jotka on erityisesti suunniteltu yksittäisten kiekkojen tuotannossa tehtävään käsittelyyn. Tällaiset koneet voivat käyttää automaattisia kiekonkäsittelytekniikoita koneen täyttämiseksi yksittäisellä kiekolla käsittelyä varten. Tämän määritelmän piiriin kuuluvat laitteet, joihin voidaan täyttää ja joilla voidaan käsitellä useita kiekkoja, mutta jotka mahdollistavat etsausparametrien (esim. RF-teho tai loppupiste) itsenäisen määrittämisen kullekin yksittäiselle kiekolle.

i.

Laitteet kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen (CVD), kuten plasma-avusteinen CVD (PECVD) tai fotoavustettu CVD, jotka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien laitteiden valmistukseen ja joilla on toinen seuraavista oksidien, nitridien, metallien tai monikiteisen piin höyrystyksessä käytettävistä ominaisuuksista:

1.

Kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitetut laitteet, joiden toimintapaine on alle 105 Pa; tai

2.

PECVD-laitteet, joiden toimintapaine on joko alle 60 Pa tai joissa on automaattinen kasetista-kasettiin toiminta ja syöttökammio kiekkojen käsittelyä varten;

Huomautus : X.B.I.001.b.1.i kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kemialliseen kaasufaasipinnoitukseen tarkoitettuja matalapaineisia laitteita (LPCVD) eikä reagoivia ”sputterointi”laitteita.

j.

Elektronisuihkujärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu maskien valmistukseen tai puolijohdekomponenttien käsittelyyn ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Sähköstaattisen säteen poikkeutus;

2.

Suunnattu ei-gaussinen sädeprofiili;

3.

Digitaali-analogiamuunnosnopeus yli 3 MHz;

4.

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä; tai

5.

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 μm tai tätä parempi;

Huomautus : X.B.I.001.b.1.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi elektronisuihkulla toimivia faasipinnoitusjärjestelmiä eikä yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja.

k.

Seuraavat puolijohdekiekkojen käsittelyyn tarkoitetut pintakäsittelylaitteet:

1.

Alle 100 mikrometrin paksuisten kiekkojen kääntöpuolen käsittelyyn ja sitä seuraavaan erotukseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet; tai

2.

Erityisesti suunnitellut laitteet, joilla käsitellyn kiekon aktiivisen pinnan epätasaisuuden 2-sigma-arvoksi saadaan enintään 2 μm koko näyttöalueella (TIR);

Huomautus : X.B.I.001.b.1.k kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kiekkojen pintakäsittelyyn käytettäviä yksipuolisia läppäys- ja kiillotuslaitteita.

l.

Keskinäisliitäntälaitteet, joihin sisältyy yksi yhteinen tyhjökammio tai useita tyhjökammioita ja jotka on erityisesti suunniteltu minkä tahansa X.B.I.001 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetun laitteen integroimiseen kokonaiseen järjestelmään;

m.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka käyttävät ”laseria” monoliittisten integroitujen piirien korjaamiseen tai hienosäätöön ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

1.

Paikannustarkkuus alle ±1 μm; tai

2.

Pyyhkäisypisteen koko (railon leveys) alle 3 μm.

Tekninen huomautus : X.B.I.001.b.1 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’sputterointi’ tarkoitetaan pinnoitusprosessia, jossa positiiviset ionit kiihdytetään sähkökentässä kohti pinnoitemateriaalin pintaa. Iskeytyvien ionien kineettinen energia on riittävä irrottamaan atomeja sen pinnasta ja pinnoittamaan substraattia. (Huom. Pinnoitteen kiinnittymisen ja depositionopeuden parantamiseksi tehtävä triodi-, magnetroni- tai radiotaajuussputterointi ovat prosessin tavanomaisia muunnoksia).

2.

Seuraavat kohdassa X.B.I.001 eriteltyjen laitteiden ja komponenttien valmistukseen tarkoitetut maskit, maskisubstraatit, maskienvalmistuslaitteet ja kuvansiirtolaitteet:

Huomautus : Ilmaisulla ’maski’ tarkoitetaan maskeja, joita käytetään elektronisuihku-, röntgen- tai ultraviolettilitografiassa taikka tavanomaisessa ultraviolettilitografiassa tai optisessa litografiassa.

a.

Valmiit maskit, retikkelit ja niiden mallit, lukuun ottamatta seuraavia:

1.

Valmiit maskit tai retikkelit, jotka on tarkoitettu integroitujen piirien tuotantoon ja joita ei ole asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 kohdassa (4); tai

2.

Maskit tai retikkelit, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

Niiden suunnittelu perustuu vähintään 2,5 mikrometrin geometrioihin; ja

b.

Niihin ei sisälly erityispiirteitä, jotka muuttaisivat aiottua käyttötarkoitusta tuotantolaitteilla tai ”ohjelmistolla”;

b.

Seuraavat maski”substraatit”:

1.

Kovalla aineella (esim. kromilla, piillä, molybdeenillä) pinnoitetut ”substraatit” (esim. lasi, kvartsi, safiiri), jotka on tarkoitettu maskien valmistukseen ja joiden mitat ovat enintään 125 mm x 125 mm; tai

2.

Erityisesti suunnitellut substraatit röntgenmaskeja varten;

c.

Laitteet, jotka eivät ole yleiskäyttöisiä tietokoneita ja jotka on erityisesti suunniteltu puolijohdekomponenttien tai integroitujen piirien tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD);

d.

Seuraavat maskien tai retikkelien valmistukseen tarkoitetut laitteet tai koneet:

1.

Foto-optiset askeltavat valotuskamerat, joilla voidaan tuottaa yli 100 mm x 100 mm:n ryhmiä tai yksi yli 6 mm x 6 mm:n valotus kuvatasolla (eli polttotasolla) taikka alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä ”substraatilla” olevalle valoherkälle suojapinnoitteelle;

2.

Ionilitografiaa tai ”laser” sädelitografiaa käyttävät maskien tai retikkelien valmistuslaitteet, joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kaistanleveyksiä; tai

3.

Laitteet tai pitimet, jotka on tarkoitettu maskien tai retikkelien muuttamiseen tai kalvojen lisäämiseen vikojen korjaamiseksi;

Huomautus : Kohdissa X.B.I.001.b.2.d.1 ja b.2.d.2 ei aseteta valvonnanalaisiksi foto-optisia menetelmiä käyttäviä maskienvalmistuslaitteita, jotka olivat joko saatavilla ennen 1. tammikuuta 1980 tai joiden suorituskyky ei ole tällaisia laitteita parempi.

e.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on tarkoitettu maskien, retikkelien tai kalvojen tarkastamiseen ja joiden

1.

resoluutio on 0,25 μm tai tätä tarkempi; ja

2.

tarkkuus on 0,75 μm tai tätä parempi vähintään 63,5 mm:n pituudella yhdessä tai kahdessa koordinaatissa;

Huomautus : X.B.I.001.b.2.e kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne on erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

f.

Foto-optista menetelmää tai röntgenmenetelmää käyttävät kiekkojen valmistukseen tarkoitetut kohdistus- ja valotuslaitteet, kuten litografialaitteet, mukaan lukien kuvansiirtoprojektorit ja askeltavat valotuslaitteet (suora kohdistus kiekkoon) tai kohdistus- ja pyyhkäisy (skanneri) laitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

Huomautus : X.B.I.001.b.2.f kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi kontakti- ja lähivalotettavia foto-optisia maskien kohdennus- ja valotuslaitteita eikä kosketuskuvansiirtolaitteita.

1.

Alle 2,5 mikrometrin suuruisten kuvioiden tuottaminen;

2.

Linjauksen tarkkuus parempi kuin ± 0,25 mikrometriä (3 sigmaa);

3.

Laitteiden välinen kohdistustarkkuus on enintään ± 0,3 mikrometriä; tai

4.

Valolähteen aallonpituus alle 400 nm;

g.

Elektronisuihku-, ionisäde- tai röntgenlaitteet, joilla siirretään kuvaa ja joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita;

Huomautus : Katso X.B.I.001.b.1.j. kohta säteen poikkeutusjärjestelmien (suorat kuvan istuttajat) osalta.

h.

Laitteet, jotka käyttävät ”laseria” istuttaakseen kuvan suoraan kiekoille tai joilla voidaan tuottaa alle 2,5 mikrometrin kuvioita.

3.

Seuraavat integroitujen piirien kokoamiseen tarkoitetut laitteet:

a.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla puolijohdepala liitetään alusrakenteeseen ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

Erityisesti suunnitellut ”integroituja hybridipiirejä” varten;

2.

X-Y-suuntainen liikuteltavuus yli 37,5 x 37,5 mm; ja

3.

Paikannustarkkuus X-Y-tasolla on tarkempi kuin ±10 mikrometriä:

b.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, joilla tuotetaan useita sidoksia yhden toiminnan aikana (esim. kannatinjohdin-, palakotelo- ja nauhasidonnat);

c.

Puoliautomaattiset tai automaattiset saumauslaitteet, joilla kansi lämmitetään pakkauksen runkoa kuumemmaksi ja jotka on erityisesti suunniteltu 3A001 kohdassa (5) valvonnanalaisiksi asetettuja keraamisia mikropiiripaketteja varten ja joiden suoritusteho on vähintään yksi paketti minuutissa.

Huomautus : X.B.I.001.b.3 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleiskäyttöisiä resistanssityyppisiä pistehitsauslaitteita.

4.

Puhtaiden huoneiden suodattimet, joilla voidaan luoda ilmaympäristö, joka koostuu enintään kymmenestä 0,3 mikrometrin suuruisesta tai sitä pienemmästä hiukkasesta 0,02832 m3:a kohden, ja niiden suodatinmateriaalit.

Tekninen huomautus : X.B.I.001 kohdassa ilmaisulla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat’ tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.I.002

Sähköisten komponenttien ja materiaalien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet

a.

Elektroniputkien, optisten elementtien ja niiden erityisesti suunniteltujen komponenttien tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi 3A001 (6) tai X.A.I.001 kohdassa;

b.

Puolijohdekomponenttien, integroitujen piirien ja ”elektronisten kokoonpanojen” tarkastamiseen tai testaamiseen tarkoitetut erityisesti suunnitellut laitteet sekä järjestelmät, jotka sisältävät tällaisen laitteen tai joilla on tällaisen laitteen ominaisuudet.

Huomautus : Kohdassa X.B.I.002.b valvonnanalaisiksi asetetaan myös laitteet, joita käytetään tai jotka on muunnettu käytettäviksi muiden laitteiden tarkastamiseen tai testaamiseen, kuten kuvauslaitteet, sähköoptiset laitteet ja ääniaaltolaitteet.

1.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” tarkastuslaitteet, joita käytetään vikojen, virheiden tai enintään 0,6 mikrometrin epäpuhtauksien automaattiseen havaitsemiseen käsitellyissä kiekoissa tai muissa substraateissa kuin elektronisissa piirilevyissä tai siruissa ja jotka käyttävät optista kuvanhakutekniikkaa kuvioiden vertailua varten;

Huomautus : X.B.I.002.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi yleisiä skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltuja ja instrumentoitu automaattiseen kuviotarkastukseen.

2.

Seuraavat erityisesti suunnitellut ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” mittaus- ja analysointilaitteet:

a.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu happi- tai hiilipitoisuuden mittaamiseen puolijohdemateriaaleissa;

b.

Kaistanleveyden mittaamiseen käytettävät laitteet, joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi;

c.

Erityisesti suunnitellut tasomaisuuden mittausvälineet, joilla voidaan mitata tasomaisuuden poikkeamia enintään 10 mikrometrin tarkkuudella ja joiden resoluutio on 1 mikrometri tai tätä tarkempi.

3.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” kiekkojen tarkastuslaitteet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Paikannustarkkuus 3,5 mikrometriä tai tätä tarkempi;

b.

Laitteella pystytään testaamaan laitteita, joissa on yli 68 liitospistettä; tai

c.

Laitteella pystytään tekemään testaus yli 1 GHz:n taajuudella;

4.

Seuraavat testilaitteet:

a.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu testaamaan diskreettejä puolijohdekomponentteja ja koteloimattomia komponentteja ja joilla pystytään tekemään testaus yli 18 GHz:n taajuuksilla;

Tekninen huomautus : Diskreettejä puolijohdekomponentteja ovat esim. valo- ja aurinkokennot.

b.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” laitteet, jotka on ”erityisesti suunniteltu” testaamaan integroituja piirejä ja niiden ”elektronisia kokoonpanoja” ja joilla voidaan tehdä toiminnallinen testaus:

1.

yli 20 MHz:n bittikuvionopeudella; tai

2.

yli 10 MHz:n mutta enintään 20 MHz:n bittikuvionopeudella ja joilla voidaan testata yli 68 liitospistettä sisältäviä pakkauksia.

Huomautukset : X.B.I.002.b.4.b kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi testilaitteita, jotka on erityisesti suunniteltu testausta varten:

1.

Muistit;

2.

Koti- tai viihdekäyttöön tarkoitettujen laitteiden ”kokoonpanot” tai ”kokoonpano”luokat; ja

3.

Elektroniset komponentit, ”elektroniset kokoonpanot” ja integroidut piirit, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 3A001 (7) tai X.A.I.001 kohdassa, jos tällaisissa testilaitteissa ei ole laskentatoimintoja, jotka ovat ”käyttäjän ohjelmoitavissa”.

Tekninen huomautus : Kohdassa X.B.I.002.b.4.b ”bittikuvionopeudella” tarkoitetaan testilaitteen digitaalisen toiminnan suurinta taajuutta. Näin ollen se vastaa suurinta tietonopeutta, jonka testilaite voi saavuttaa muussa kuin multipleksoidussa toimintatilassa. Se tunnetaan myös nimillä testinopeus, suurin digitaalinen taajuus ja suurin digitaalinen nopeus.

c.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu fokusoivien tasorakenteiden suorituskyvyn määrittämiseen aallonpituuden ollessa yli 1 200 nm ja jotka käyttävät ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavaa” mittausta tai tietokoneavusteista arviointia ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Ne käyttävät skannaavia valopisteitä, joiden läpimitta on alle 0,12 mm;

2.

Ne on suunniteltu mittaamaan valoherkkiä suorituskykyparametreja ja arvioimaan taajuusvastetta, modulaationsiirtofunktiota, herkkyyden yhdenmukaisuutta tai melua; tai

3.

Ne on suunniteltu sellaisten ryhmien arviointiin, joilla voidaan luoda kuvia, joissa on yli 32 x 32 linjaelementtiä;

5.

Elektronisuihkulla toimivat testausjärjestelmät, jotka on suunniteltu toimimaan 3 keV:n energiamäärässä, tai ”laser”sädejärjestelmät‘ jotka on tarkoitettu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketyille puolijohdekomponenteille ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

Stroboskooppiset valmiudet ja joko säteen salpaaminen tai ilmaisimen poimiminen;

b.

Jännitteen mittaamiseen tarkoitettu elektronispektrometri, jonka resoluutio on alle 0,5 V; tai

c.

Sähköiset testauspidikkeet integroitujen piirien suorituskykyanalyysia varten;

Huomautus : X.B.I.002.b.5 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi skannaavia elektronimikroskooppeja, paitsi jos ne ovat erityisesti suunniteltu ja instrumentoitu kajoamattomien tarkastusten tekemiseen kytketylle puolijohdekomponentille.

6.

”Tallennetuilla ohjelmilla ohjattava” fokusoivalla ionisäteellä toimivat monitoimiset järjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu maskien tai puolijohdekomponenttien valmistukseen, korjaamiseen, fyysistä sijoittelua koskevaan analysointiin ja testaamiseen ja joilla on toinen seuraavista ominaisuuksista:

a.

Kohteesta säteeseen -takaisinkytkentäsäädön tarkkuus 1 μm tai tätä parempi; tai

b.

Digitaali-analogiamuunnostarkkuus yli 12 bittiä;

7.

”Laseria” käyttävät hiukkasten mittausjärjestelmät, jotka on suunniteltu mittaamaan hiukkasten kokoa ja pitoisuutta ilmassa ja joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

Niillä voidaan mitata 0,2 mikrometrin ja sitä pienempien hiukkasten kokoa virtausnopeuden ollessa vähintään 0,02832 m3; ja

b.

Niillä voidaan karakterisoida vähintään luokkaan 10 kuuluvaa puhdasta ilmaa.

Tekninen huomautus : X.B.I.002 kohdassa ilmaisulla ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” tarkoitetaan ohjausta, joka käyttää elektroniseen muistiin tallennettuja käskyjä, jotka suoritin voi toteuttaa ohjaamaan määriteltyjä toimintoja. Laitteet voivat olla ’tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia’ riippumatta siitä, onko elektroninen muisti sisäinen vai ulkoinen.

X.B.I.003

Painettujen piirilevyjen valmistukseen käytettävät laitteet sekä niiden erityisesti suunnitellut komponentit ja tarvikkeet:

a.

Filminkäsittelylaitteet;

b.

Juotteenestopinnoituslaitteet;

c.

Valopiirturilaitteet;

d.

Pinnoitus- tai sähköpinnoituslaitteet;

e.

Tyhjiökammiot ja -puristimet;

f.

Rullalaminaattorit;

g.

Linjauslaitteet; tai

h.

Etsauslaitteet.

X.B.I.004

Painettujen piirilevyjen testauksessa käytettävät automaattiset optiset tarkastuslaitteet, jotka perustuvat optisiin tai sähköisiin antureihin ja joilla voidaan havaita seuraavat laatuvirheet:

a.

Viivojen välinen etäisyys, pinta-ala, tilavuus tai korkeus;

b.

Komponentti kyljellään alustaan nähden (billboarding);

c.

Komponentit (läsnäolo, poissaolo, kääntynyt, offset, polarisoitunut tai vioittunut);

d.

Juotos (silta, puuttuva juotos);

e.

Juotteet (riittämätön pasta, nousu);

f.

Komponentti pystysuunnassa alustaan nähden (tombstoning); tai

g.

Virtaongelmat (oikosulku, avoin virtapiiri, resistanssi, kapasitanssi, teho, verkon suorituskyky)

X.C.I.001

Positiiviestopinnoitteet, joiden spektrivaste on erityisesti sovitettu (optimoitu) alle 370–193 nm:n aallonpituuksille.

X.C.I.002

Seuraavat painettujen piirilevyjen valmistuksessa käytettävät kemikaalit ja materiaalit:

a.

Lasikuidusta tai puuvillasta valmistetut yhdistemateriaalit (esim. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 jne.);

b.

Monikerroksiset substraatit, jotka sisältävät vähintään yhden kerroksen jotakin seuraavista materiaaleista:

1.

Alumiini;

2.

Polytetrafluorieteeni (PTFE); tai

3.

Keraamiset materiaalit (esim. alumiinioksidi, titaanioksidi jne.);

c.

Etsauskemikaalit;

1.

Kloorivety (7705-08-0);

2.

Kuparikloridi (7447-39-4);

3.

Ammoniumpersulfaatti (7727-54-0);

4.

Natriumpersulfaatti (7775-27-1); tai

5.

Kemialliset valmisteet, jotka on erityisesti suunniteltu etsausta varten ja jotka sisältävät jotakin X.C.I.002.c.1–X.C.I.002.c.4 kohdassa mainittua kemikaalia.

Huomautus : X.C.I.002.c kohdassa ei aseta valvonnanalaisiksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa X.C.I.002.c kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

d.

Kuparifolio, jonka puhtaus on vähintään 95 % ja paksuus alle 100 μm;

f.

Seuraavat polymeeriset aineet ja niiden kalvot, paksuus pienempi kuin 0,5 mm:

1.

Aromaattiset polyimidit;

2.

Paryleenit;

3.

Bentsosyklobuteenit; tai

4.

Polybentsoksatsolit.

X.D.I.001

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden tai X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden "kehittämiseen", ”tuotantoon” tai ”käyttöön”; tai ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 3B001.g tai 3B001.h kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”käyttöön”. (8)

X.D.I.002

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu painettujen piirilevyjen testaukseen, ”kehittämiseen” tai ”tuotantoon”.

X.E.I.001

”Teknologia”, joka on erityisesti suunniteltu X.A.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen sähkölaitteiden tai komponenttien, X.A.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen yleiskäyttöisten elektronisten laitteiden, X.B.I.001 tai X.B.I.002 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen valmistus- ja testilaitteiden tai X.C.I.001 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen materiaalien ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”.

X.E.I.002

”Teknologia” painettujen piirilevyjen ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

Ryhmä II – Tietokoneet

Huomautus : Ryhmässä II ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.II.001

Tietokoneet, ”elektroniset kokoonpanot” ja niihin liittyvät laitteet, joita ei aseteta valvonnanalaisiksi 4A001 tai 4A003 kohdassa (9), ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit.

Huomautus : Muihin laitteisiin tai järjestelmiin sisältyvien X.A.II.001 kohdassa kuvattujen ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus määräytyy näiden muiden laitteiden tai järjestelmien valvonnanalaisuuden mukaan edellyttäen, että:

a.

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet ovat näiden muiden laitteiden tai järjestelmien toiminnan kannalta välttämättömiä;

b.

”Digitaaliset tietokoneet” tai niihin liittyvät laitteet eivät ole näiden muiden laitteiden tai järjestelmien ”olennaisin osa”; ja

Huom. 1

: Muita laitteita varten erityisesti suunniteltujen ”signaalin käsittely” laitteiden tai ”kuvan laatua parantavien” laitteiden valvonnanalaisuuden määrittelee näiden muiden laitteiden valvonnanalaisuus, vaikka ne ylittäisivätkin olennaisimman osan kriteerin, mikäli ne suorittavat vain näiden muiden laitteiden vaatimia toimintoja.

Huom. 2

: Tietoliikenteessä käytettävien ”digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden valvonnanalaisuus: katso 5 ryhmän 1 osa (Tietoliikenne) (10) .

c.

”Digitaalisten tietokoneiden” ja niihin liittyvien laitteiden ”teknologia” on määritelty 4E kohdassa 1 .

a.

Elektroniset tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka on suunniteltu toimimaan yli 343 K:n (70 °C) ympäristölämpötilassa;

b.

”Digitaaliset tietokoneet”, mukaan lukien ”signaalinkäsittely”laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

c.

”Elektroniset kokoonpanot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suorituskyvyn tehostamiseksi yhdistämällä prosessoreja seuraavasti:

1.

Suunniteltu kykenemään 16:n tai useamman prosessorin kokoonpanon yhdistämiseen;

2.

Ei käytössä;

Huomautus 1: X.A.II.001.c kohtaa sovelletaan ainoastaan ”elektronisiin kokoonpanoihin” ja ohjelmoitaviin keskinäisliitäntöihin, joiden APP ei ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja, kun ne toimitetaan erillisinä ”elektronisina kokoonpanoina”. Sitä ei sovelleta ”elektronisiin kokoonpanoihin”, joiden suunnittelun luonne rajoittaa lähtökohtaisesti niiden käyttöä laitteina, jotka on asetettu valvonnanalaisiksi X.A.II.001.k kohdassa.

Huomautus 2: X.A.II.001.c kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi tuotteita tai tuoteperheitä varten erityisesti suunniteltuja ”elektronisia kokoonpanoja”, jotka maksimikokoonpanossaan eivät ylitä X.A.II.001.b kohdassa määriteltyjä rajoja.

d.

Ei käytössä;

e.

Ei käytössä;

f.

”Signaalinkäsittely” laitteet tai ”kuvan laatua parantavat” laitteet, joiden ”mukautettu huipputehokkuus” (”APP”) on vähintään 0,0128 painotettua teraliukulukutoimitusta sekunnissa (WT);

g.

Ei käytössä;

h.

Ei käytössä;

i.

Laitteet, jotka sisältävät ”päätelaitteiden liitäntälaitteita” ja jotka ylittävät X.A.III.101 kohdassa määritellyt rajat;

Tekninen huomautus : X.A.II.001.i kohdassa ilmaisulla ”päätelaitteiden liitäntälaite” tarkoitetaan laitetta, jonka kautta tiedot saapuvat televiestintäjärjestelmään tai poistuvat sieltä, kuten puhelin, datalaite, tietokone jne.

j.

Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ”digitaalisten tietokoneiden” tai niihin liittyvien laitteiden välistä ulkoista keskinäisliitäntää varten 80 Mbyte/s ylittävällä viestiliikenteen tiedonsiirtonopeudella.

Huomautus : X.A.II.001.j kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi sisäisiä keskinäisliitäntälaitteita (esim. emolevyjä ja väyliä), passiivisia keskinäisliitäntälaitteita, ”verkkoliityntäohjaimia” tai ”tietoliikennekanavan ohjaimia”.

Tekninen huomautus : X.A.II.001.j kohdassa ilmaisulla ”tietoliikennekanavan ohjain” tarkoitetaan fyysistä liitäntää, joka ohjaa synkronisen tai asynkronisen digitaalisen tiedon kulkua. Se on kokoonpano, joka voidaan asentaa tietokone- tai tietoliikennelaitteisiin tietoliikenneyhteyden luomiseksi.

k.

”Hybriditietokoneet”, ”elektroniset kokoonpanot” ja niiden erityisesti suunnitellut komponentit, jotka sisältävät analogi-digitaalimuuntimia ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

32 kanavaa tai enemmän; ja

2.

vähintään 14 bitin resoluutio (merkkibitin lisäksi), ja muunnosnopeus vähintään 200 000 Hz sekunnissa.

X.D.II.001

”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, ”ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin, ja käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin.

a.

”Ohjelmistot””ohjelman” tarkistusta ja validointia varten, jotka käyttävät matemaattisia ja analyyttisiä tekniikoita ja jotka on suunniteltu tai muunnettu ”ohjelmille”, joissa on yli 500 000”lähdekoodin” käskyä;

b.

”Ohjelmistot”, jotka mahdollistavat ”lähdekoodien” automaattisen generoinnin datasta, joka saadaan verkosta asetuksessa (EU) 2021/821 kuvatuista ulkoisista ilmaisimista; tai

c.

Käyttöjärjestelmän ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu ”tosiaikaisen käsittelemisen” laitteisiin, jotka takaavat alle 20 mikrosekunnin ”yleisen keskeytysviiveen”.

Tekninen huomautus : X.D.II.001 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’yleinen keskeytysviive’ tarkoitetaan aikaa, joka tietokonejärjestelmältä kuluu siihen, että se havaitsee jonkin tapahtuman aiheuttaman keskeytyksen, käsittelee sen ja siirtyy suorittamaan toista muistissa olevaa tehtävää, joka palvelee keskeytystä.

X.D.II.002

Muut kuin 4D001 kohdassa (11) valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”, jotka on ”erityisesti suunniteltu” tai muunnettu 4A101 1 kohdassa valvonnanalaisiksi asetettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten.

X.E.II.001

”Teknologia”, joka on tarkoitettu X.A.II.001 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, tai X.D.II.001 tai X.D.II.002 kohdassa valvonnanalaiseksi asetetut ”ohjelmistot”.

X.E.II.002

”Teknologia”, joka on tarkoitettu ”monitietovirtakäsittelyä” varten suunniteltujen laitteiden ”kehittämiseen” tai ”tuotantoon”.

Tekninen huomautus : X.E.II.002 kohtaa sovellettaessa ilmaisulla ’monitietovirtakäsittely’ tarkoitetaan mikro-ohjelmien tai laitearkkitehtuurin tekniikkaa, joka mahdollistaa kahden tai useamman tietojonon samanaikaisen käsittelyn yhden tai useamman käskyjonon ohjaamana käyttäen esimerkiksi seuraavia:

1.

Yksi käsky – monta tietoa (SIMD) -arkkitehtuurit, kuten vektori- ja matriisiprosessoreissa;

2.

Monta yksittäistä käskyä – monta tietoa (MSIMD) -arkkitehtuurit;

3.

Monta käskyä – monta tietoa (MIMD) -arkkitehtuurit, tiiviisti kytketyt, läheisesti kytketyt ja väljästi kytketyt mukaan lukien; tai

4.

Strukturoidut tiedonkäsittelyelementtien ryhmät, systoliset ryhmät mukaan lukien.

Ryhmä III Osa 1 – Tietoliikenne

Huomautus : Ryhmässä III olevassa 1 osassa ei aseteta valvonnanalaisiksi tavaroita, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön.

X.A.III.101

Tietoliikennelaitteet

a.

Kaikentyyppiset tietoliikennelaitteet, joita 5A001.a kohdassa (12) ei aseteta valvonnan alaisiksi ja jotka on erityisesti suunniteltu toimimaan lämpötilan vaihteluvälin 219K–397K (–54 °C–124 °C) ulkopuolella.

b.

Tietoliikenteen siirtolaitteet ja järjestelmät ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit tai tarvikkeet, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, toiminnoista tai piirteistä:

Huomautus : Tietoliikenteen siirtolaitteet:

a.

jotka luetaan yhteen tai useampaan seuraavista:

1.

radiolaitteet (esim. lähettimet, vastaanottimet ja lähetin-vastaanottimet);

2.

linjapäätelaitteet;

3.

välivahvistimet;

4.

toistimet;

5.

regeneraattorit;

6.

koodinmuuntimet (transkooderit);

7.

multipleksilaitteet (myös tilastollinen multipleksointi);

8.

modulaattorit/demodulaattorit (modeemit);

9.

transmultipleksilaitteet (katso CCITT-suositus G701);

10.

”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavat” digitaaliset ristikytkentälaitteet;

11.

’yhdyskäytävät’ ja sillat;

12.

”Siirtotieliityntäyksiköt”; ja

b.

jotka on suunniteltu käytettäväksi yksi- tai monikanavaviestinnässä, jossa hyödynnetään jotakin seuraavista:

1.

johto;

2.

koaksiaalikaapeli;

3.

valokaapeli;

4.

sähkömagneettinen säteily; tai

5.

vedenalaisten akustisten aaltojen eteneminen.

1.

Käyttävät digitaalista teknologiaa, myös analogisten signaalien digitaalista käsittelyä, ja suunniteltu toimimaan korkeimmalla multipleksoinnin tasolla digitaalisella siirtonopeudella, joka on yli 45 Mbit/s tai kokonaissiirtonopeudella, joka on yli 90 Mbit/s;

Huomautus : X.A.III.101.b.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu integroitaviksi ja käytettäviksi siviilikäyttöön tarkoitetuissa satelliittijärjestelmissä.

2.

Modeemit, jotka käyttävät sellaista ’yhden puhekanavan kaistanleveyttä’, jonka tiedonsiirtonopeus on yli 9 600 bittiä/sekunti;

3.

Ovat ”tallennetuilla ohjelmilla ohjattavia” digitaalisia ristikytkentälaitteita, joiden jokaisen portin ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s;

4.

Ovat laitteita, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

”Verkkoliityntäohjaimet” ja niihin liittyvät yhteiset siirtotiet, joiden ”digitaalinen siirtonopeus” on yli 33 Mbit/s; tai

b.

”Tietoliikennekanavan ohjaimet”, joiden jokaisen kanavan digitaalisen antosignaalin ”tiedonsiirtonopeus” on yli 64 000 bittiä/s;

Huomautus : Jos jossakin laitteessa, jota ei ole asetettu valvonnanalaiseksi, on ”verkkoliityntäohjain”, siinä ei saa olla minkääntyyppistä tietoliikennerajapintaa, lukuun ottamatta niitä, jotka kuvaillaan X.A.III.101.b.4 kohdassa, mutta joita ei aseteta valvonnanalaisiksi kyseisessä kohdassa.

5.

Käyttävät ”laseria” ja niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

a.

siirrossa käytettävä aallonpituus on yli 1 000 nm; tai

b.

käyttävät analogiatekniikkaa ja kaistanleveys ylittää 45 MHz;

c.

käyttävät koherenttia optista siirtotekniikkaa tai koherenttia optista ilmaisutekniikkaa (joista käytetään myös nimityksiä optinen heterodyne- tai homodynetekniikka);

d.

käyttävät aallonpituusjakoon perustuvaa kanavointitekniikkaa; tai

e.

suorittavat ”optista vahvistusta”;

6.

Radiolaitteet, joiden tulo- tai lähtötaajuus on yli

a.

31 GHz satelliittimaa-asemasovelluksissa; tai

b.

26,5 GHz muissa sovelluksissa;

Huomautus : X.A.III.101.b.6. kohdassa ei aseteta valvonnanalaiseksi siviilikäyttöön tarkoitettuja laitteita, jos ne käyttävät Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) jakamia kaistoja välillä 26,5 GHz–31 GHz.

7.

Ovat radiolaitteita, jotka käyttävät jotakin seuraavaa:

a.

kvadratuuri-amplitudimodulointitekniikkaa (QAM), jonka taso on yli 4, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on yli 8,5 Mbit/s;

b.

QAM-tekniikkaa, jonka taso on yli 16, jos ”digitaalinen kokonaissiirtonopeus” on korkeintaan 8,5 Mbit/s;

c.

muuta digitaalista modulointitekniikkaa ja ”taajuuksien käytön tehokkuus” on yli 3 bit/s/Hz; tai

d.

toimivat 1,5–87,5 MHz:n kaistalla ja sisältävät adaptiivisen tekniikan, joka antaa paremman häiriösignaalien vaimennuksen kuin 15 dB.

Huomautukset:

1.