ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 133

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
17. toukokuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2023/966, annettu 15 päivänä toukokuuta 2023, neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolikonferenssin yhdeksännessätoista kokouksessa hyväksyttyjen muutosten huomioon ottamiseksi

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/967, annettu 16 päivänä toukokuuta 2023, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 31 päivänä maaliskuuta 2023 alkavalla ja 29 päivänä kesäkuuta 2023 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

125

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/968, annettu 16 päivänä toukokuuta 2023, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetun raskaslevyn tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

214

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.5.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 133/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2023/966,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2023,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen osapuolikonferenssin yhdeksännessätoista kokouksessa hyväksyttyjen muutosten huomioon ottamiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säätelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 338/97 säännellään kyseisen asetuksen liitteessä luetelluilla eläin- ja kasvilajeilla käytävää kauppaa. Sen liitteissä luetellaan lajit, jotka sisältyvät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä ’yleissopimus’) liitteisiin, sekä lajit, joiden suojelun taso edellyttää, että niiden kauppaa unionista, unioniin ja unionissa säännellään tai valvotaan.

(2)

Panamassa 14 päivästä25 päivään marraskuuta 2022 pidetyssä yhdeksännessätoista osapuolikokouksessa (CoP19) yleissopimuksen liitteisiin tehtiin muutoksia. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 338/97.

(3)

Seuraavat taksonit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen I, ja ne olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora ja Kinosternon vogti.

(4)

Seuraavat lajit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä II liitteeseen I, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B ja sisällytettävä kyseisen asetuksen liitteeseen A: Pycnonotus zeylanicus (täytäntöönpano viivästynyt), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons ja Nilssonia leithii.

(5)

Seuraavat taksonit siirrettiin yleissopimuksen liitteestä I liitteeseen II, ja ne olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä A ja sisällytettävä kyseisen asetuksen liitteeseen B: Ceratotherium simum simum (Namibian populaatio; kohtaan liitetty huomautus), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (Brasilian populaatio; kohtaan liitetty huomautus), Crocodylus porosus (Palawansaarten populaatio (Filippiinit); kohtaan liitetty huomautus). Chilabothrus inornatus, joka myös siirrettiin yleissopimuksen liitteestä I liitteeseen II ja joka olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä A, sisällytetään nyt asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B kohdan Boidae spp. yhteyteen.

(6)

Seuraavat heimot, suvut tai lajit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen II, ja ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen B: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (sisältää lajin Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä alalajeja), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (kohtaan liitetty huomautus), Laotriton laoensis (kohtaan liitetty huomautus), Carcharhinidae spp. (täytäntöönpano viivästynyt), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (kohtaan liitetty huomautus), Thelenota spp. (täytäntöönpano viivästynyt), Handroanthus spp. (kohtaan liitetty huomautus; täytäntöönpano viivästynyt), Roseodendron spp. (kohtaan liitetty huomautus; täytäntöönpano viivästynyt), Tabebuia spp. (kohtaan liitetty huomautus; täytäntöönpano viivästynyt), Rhodiola spp. (kohtaan liitetty huomautus), Afzelia spp. (Afrikan populaatiot, kohtaan liitetty huomautus), Dipteryx spp. (kohtaan liitetty huomautus; täytäntöönpano viivästynyt), Pterocarpus spp. (Afrikan populaatiot, kohtaan liitetty huomautus), Khaya spp. (Afrikan populaatiot, kohtaan liitetty huomautus).

(7)

Seuraavat suvut ja lajit, jotka on tähän saakka lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä D, olisi poistettava kyseisestä liitteestä sen jälkeen, kun ne lisättiin yhdeksännessätoista osapuolikokouksessa yleissopimuksen liitteeseen II: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (täytäntöönpano viivästynyt), Tabebuia spp. (täytäntöönpano viivästynyt), Roseodendron spp. (täytäntöönpano viivästynyt), Rhodiola spp. ja Khaya spp..

(8)

Yleissopimuksen liitteiden tulkintaosaa muutettiin, ja useita huomautuksia, jotka liittyvät liitteissä lueteltuihin taksoneihin, hyväksyttiin tai niitä muutettiin yhdeksännessätoista osapuolikokouksessa, ja tämä on otettava huomioon myös asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä.

(9)

Yleissopimuksen liitteisiin sisällytettiin erityisesti seuraavat huomautukset:

huomautus, joka liitetään kohtaan Ceratotherium simum simum (Namibian populaatio);

huomautus, joka liitetään kohtaan Caiman latirostris (Brasilian populaatio);

huomautus, joka liitetään kohtaan Crocodylus porosus (Palawansaarten populaatio, Filippiinit);

huomautus, joka liitetään kohtaan Agalychnis lemur;

huomautus, joka liitetään kohtaan Laotriton laoensis;

huomautus, joka liitetään kohtaan Hypancistrus zebra;

huomautus #17, joka liitetään kohtiin Handroanthus spp., Roseodendron spp. ja Tabebuia spp.;

huomautus #2, joka liitetään kohtaan Rhodiola spp.;

huomautus #17, joka liitetään kohtaan Afzelia spp. (Afrikan populaatiot);

huomautus #17, joka liitetään kohtaan Dipteryx spp.;

huomautus #17, joka liitetään kohtaan Pterocarpus spp. (Afrikan populaatiot);

huomautus #17, joka liitetään kohtaan Khaya spp. (Afrikan populaatiot).

(10)

Yleissopimuksen liitteissä muutettiin erityisesti seuraavat huomautukset:

huomautukset #1, #4, #10 ja #14;

liitteessä I olevaan kohtaan Orchidaceae liitetty sulkeissa oleva huomautus;

kohtaan Pterocarpus tinctorius liitetty huomautus ja tämän taksonin ja lajin Pterocarpus erinaceus sisällyttäminen lajeja Pterocarpus spp. (Afrikan populaatiot) koskevaan kohtaan, johon liitetään huomautus #17.

(11)

Yhdeksännessätoista osapuolikokouksessa hyväksyttyjen muutosten huomioon ottamiseksi on myös tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteiden A, B, C ja D tulkintaa koskevia huomautuksia 12, 13 ja 14, myös ilmaisuja ”10 kg lähetystä kohti” ja ”käsitelty puu” koskevien määritelmien osalta.

(12)

Yleissopimuksen liitteeseen III on lisätty seuraavat lajit: Daboia palaestinae Israelin pyynnöstä; Caribena versicolor ja Papilio phorbanta Euroopan unionin pyynnöstä; Melopyrrha nigra ja Tiaris canorus Kuuban pyynnöstä; Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa, Portulacaria pygmaea, kaikki Etelä-Afrikan pyynnöstä; Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia ja Tiliqua scincoides scincoides Australian pyynnöstä sekä Holacanthus limbaughi Ranskan pyynnöstä. Kyseiset lajit olisi näin ollen lisättävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen C.

(13)

Othonna retrorsa, joka on tähän saakka sisältynyt asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen D, olisi poistettava kyseiseistä liitteestä sen jälkeen, kun se lisättiin yleissopimuksen liitteeseen III Etelä-Afrikan pyynnöstä. Echinotriton andersoni, joka 16 päivänä joulukuuta 2021 sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen C sen jälkeen, kun se oli 13 päivänä helmikuuta 2021 sisällytetty Japanin pyynnöstä yleissopimuksen liitteeseen III, olisi myös poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä D.

(14)

Tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut, että lajit Dipteryx spp. (lukuun ottamatta lajia D. panamensis) olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen D ja tähän kohtaan olisi liitettävä huomautus, jossa täsmennetään, minkä tyyppisiä yksilöitä maininta koskee (huomautus §5), siihen saakka, kun kyseinen maininta asetuksen liitteessä B tulee voimaan.

(15)

Unioni ei ole esittänyt varaumaa mistään mainituista muutoksista.

(16)

Yhdeksännessätoista osapuolikokouksessa hyväksyttiin eläimille ja kasveille uusia nimistöviitteitä.

(17)

Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa seuraavien lajien ja alalajien nimiä: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi ja Sclerophrys superciliaris.

(18)

Seuraavat lajit ja alalajit lisättiin yleissopimuksen liitteeseen I, ja ne olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris ja Pongo tapanuliensis. Seuraavat lajit ja suvut lisättiin yleissopimuksen liitteeseen II nimistömuutosten vuoksi, ja ne olisi sen vuoksi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes ja Tliltocatl spp. Vaikka seuraavat lajit sisällytettiin yleissopimuksen liitteeseen II nimistömuutosten vuoksi, ne olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen A, koska lajit, joista ne erotettiin, luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä A: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri ja Piliocolobus epieni.

(19)

Seuraavat lajit poistettiin yleissopimuksen liitteestä I nimistömuutosten vuoksi, ja ne olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä A: Alouatta coibensis (koska nimi Alouatta coibensis on nimen Alouatta palliata synonyymi) ja Falco pelegrinoides (koska nimi Falco pelegrinoides on nimen Falco peregrinus synonyymi). Seuraavat lajit poistettiin yleissopimuksen liitteestä II nimistömuutosten vuoksi, ja ne olisi sen vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteestä B: Aphonopelma albiceps (siirrettiin sukuun Brachypelma) ja Manta spp. (suvun Manta nimi on suvun nimen Mobula synonyymi).

(20)

Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen tarvittavien muutosten laajuuden vuoksi ja selvyyden lisäämiseksi on asianmukaista korvata liite kokonaisuudessaan.

(21)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava.

(22)

Yleissopimuksen 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sopimuspuolten ”kokouksessa hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 90 päivää kokouksen jälkeen kaikkien (…) sopimuspuolien osalta (…)”. Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen liitteeseen tehtävät muutokset tulevat voimaan ajoissa, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 18 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.


LIITE

”LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1.   

Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan

a)

lajin nimellä tai

b)

ylemmän taksonin nimellä, siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin, tai sen määrättyyn osaan.

2.   

Lyhenteellä ”spp.” tarkoitetaan kaikkia ylempään taksoniin kuuluvia lajeja.

3.   

Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.

4.   

Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY (1) tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY (2).

5.   

Lajia alemmista taksoneista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:

a)

lyhenteellä ”ssp.” tarkoitetaan alalajeja,

b)

lyhenteellä ”var(s).” tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja

c)

lyhenteellä ”fa.” tarkoitetaan muotoa.

6.   

Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä ”(I)”, ”(II)” ja ”(III)” viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.

7.   

Merkki ’(I)’ lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.

8.   

Merkki ”(II)” lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.

9.   

Merkki ”(III)” lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin osoitetaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.

10.   

”Lajikkeella” tarkoitetaan (teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat on selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättynä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants viimeisimmässä painoksessa.

11.   

Risteymät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan tätä asetusta samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma lajinsa, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.

12.   

Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, sekä elävät että kuolleet kokonaiset eläimet ja kasvit ja kaikki niiden osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen. Kun eläinlaji sisältyy liitteeseen C ja kasvilaji sisältyy liitteeseen B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta merkillä ”#” ja sitä seuraavalla numerolla siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Edellä olevan 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä ”#” ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden tätä asetusta varten seuraavasti:

#1

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);

b)

kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c)

keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; sekä

d)

Vanilla-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

#2

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä ja siitepölyä; ja

b)

viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#3

Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmisteiksi muokattuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, toonikumeja, teitä ja makeisia.

#4

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien Beccariophoenix madagascariensis ja Dypsis decaryi siemeniä;

b)

in vitro-solukko- tai -taimiviljelmiä, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c)

keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;

d)

hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Vanilla-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;

e)

varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu Opuntia-suvun Opuntia-alasuvun ja Selenicereus-suvun (Cactaceae) viljellyistä tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;

f)

lajeista Aloe ferox ja Euphorbia antisyphilitica saatuja viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten; ja

g)

keinotekoisesta lisääntymisestä saatuja valmiiksi vähittäismyyntiä varten pakattuja viimeisteltyjä kosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät lajien Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis ja Phalaenopsis lobbii osia tai johdannaisia.

#5

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

#6

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

#7

Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.

#8

Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.

#9

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä ”Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]” (tuotettu Hoodia-lajien aineksesta, joka on saatu [sopimuksen BW/xxxxxx perusteella Botswanan] [sopimuksen NA/xxxxxx perusteella Namibian] [sopimuksen ZA/xxxxxx perusteella Etelä-Afrikan] asianomaisen CITES-hallintoviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta).

#10

Tarkoittaa kaikkia osia, johdannaisia ja valmiita tuotteita, lukuun ottamatta valmiiden soittimien, valmiiden soittimien lisävarusteiden ja valmiiden soittimien osien jälleenvientiä.

#11

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#12

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#13

Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia, lukuun ottamatta viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#14

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä ja siitepölyä;

b)

kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c)

hedelmiä;

d)

lehtiä;

e)

öljyntislauksesta yli jäänyttä agarupuun ja gaharupuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja

f)

viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske puun lastuja, helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

#15

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;

b)

valmiita tuotteita, joiden painosta enintään 10 kg lähetystä kohti on CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatua puuta;

c)

valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita;

d)

lajin Dalbergia cochinchinensis osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;

e)

lajin Dalbergia spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6.

#16

Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyjä

#17

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta.

#18

Ei kuitenkaan osat tai johdannaiset, muut kuin munat.

13.   

Jäljempänä olevat termit ja ilmaisut, joita käytetään näiden liitteiden huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

Uute

Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

Valmiit soittimet

Soitin (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis soitettavaksi tai jota voidaan soittaa osien asentamisen jälkeen. Tämä kattaa antiikkisoittimet (sellaisena kuin ne määritellään harmonoidun järjestelmän koodeissa 97.05 ja 97.06; taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet).

Valmiit soittimien tarvikkeet

Soittimen tarvike (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on soittimesta erillinen ja erityisesti suunniteltu tai muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa ja jonka käyttö ei edellytä lisämuutoksia.

Valmiit soitinten osat

Soittimen osa (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis asennettavaksi soittimeen ja joka on erityisesti suunniteltu ja muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa, jotta soitinta voidaan soittaa.

Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten

Kappale- tai tukkutavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.

Jauhe

Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

Lähetys

Rahti, jota kuljetetaan yhden konossementin tai lentorahtikirjan ehtojen mukaisesti, konttien tai kollien lukumäärästä riippumatta; tai esineet, joita pidetään mukana tai kannetaan tai jotka sisältyvät henkilökohtaiseen matkatavaraan.

10 kg lähetystä kohti

Ilmaisussa ”10 kg lähetystä kohti” 10 kg:n raja olisi tulkittava siten, että se viittaa kussakin lähetyksessä olevassa tuotteessa suvun Dalbergia tai Guibourtia lajista peräisin olevan puun yksittäisten osuuksien painoon. Toisin sanoen 10 kg:n raja arvioidaan sen mukaan, mikä on kustakin lajista, jonka kohdalle on lisätty huomautus, peräisin olevien puuosien paino kussakin lähetykseen kuuluvassa yksittäisessä tuotteessa, ei lähetyksen kokonaispainon perusteella. Kunkin lajin, johon liittyy huomautus, kokonaispainot on otettava huomioon erikseen sen määrittämiseksi, vaaditaanko kullekin huomautuksella varustetulle yksittäiselle lajille CITES-lupa tai -todistus, eikä eri lajien painoja lasketa yhteen tätä tarkoitusta varten.

Käsitelty puu

Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

Puun lastut

Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.

14.   

Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin in vitro -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta tätä asetusta.

15.   

Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

16.   

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§1

Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa’at tai parkitut nahat

17.   

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

§2

Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

§4

Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a)

siemeniä ja siitepölyä;

b)

viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

§5

Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta.

(*)

Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu

 

Liite A

Liite B

Lisäys C

Yleisnimi

FAUNA

CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)

MAMMALIA

 

 

 

Nisäkkäät

ARTIODACTYLA

 

 

 

sorkkaeläimet

Antilocapridae

 

 

 

hanka-antiloopit

 

Antilocapra americana (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)

 

 

hanka-antilooppi

Bovidae

 

 

 

nautaeläimet

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

saharanantilooppi

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

harjavuohi

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)

besoaarigaselli

 

Bos gaurus (I) (Ei sisällä kotielimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos frontalis, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)

 

 

gauri

 

Bos mutus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos grunniens, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)

 

 

jakki

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuupri

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgauantilooppi

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bubalus bubalis, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)

vesipuhveli

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

mindoronanoa

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

vuorianoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takini

 

Capra falconeri (I)

 

 

kierteissarvivuohi

 

 

Capra caucasica (II)

 

kaukasianvuohi

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin)

villivuohi

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

siperianvuohi

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatranserovi

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

mustaselkäpuikkija

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

isopuikkija

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

kierteissarvipuikkija

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

keltaselkäpuikkija

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

juovapuikkija

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

valkopäätopi

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

persiangaselli

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

atlasgaselli

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)

aavikkogaselli

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

saharangaselli

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

musta-antilooppi

 

 

Kobus leche (II)

 

liki

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

himalajangoraali

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kiinangoraali

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goraali

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kiinankoraali

 

Nanger dama (I)

 

 

valkopäägaselli

 

Oryx dammah (I)

 

 

sapeliantilooppi

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabiankeihäsantilooppi

 

 

Ovis ammon (II)

 

argaali

 

 

Ovis arabica (II)

 

 

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)

 

amerikanlammas

 

 

Ovis collium (II)

 

 

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

 

 

 

Ovis darwini (II)

 

 

 

Ovis gmelini (I) (Kyproksen populaatio)

 

 

 

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

tiibetinargaali

 

 

Ovis jubata (II)

 

 

 

 

Ovis karelini (II)

 

 

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

 

 

 

Ovis polii (II)

 

 

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

 

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

 

 

Ovis vignei (I)

 

 

persianlammas

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

khiru

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

 

 

 

Philantomba monticola (II)

 

harmaapuikkija

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

baraali

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

apenniiniengemssi

 

 

Saiga borealis (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)

 

 

 

 

Saiga tatarica (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)

 

saiga-antilooppi

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

nelisarviantilooppi

Camelidae

 

 

 

kamelit

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanako

 

Vicugna vicugna (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina [Jujuy-, Catamarca-ja Salta-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Tarapacánin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio])

Vicugna vicugna (II) (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina [Jujuy-, Catamarca- ja Salta-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia [koko populaatio]; Chile [Tarapacánin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio]; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) (3)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

hirvieläimet

 

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamiankauris

 

Axis kuhlii (I)

 

 

baweankauris

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja))

rytökauris

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

rytökauris (Kaakkois-Aasia)

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

suokauris

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

turkestaninisokauris

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)

atlasisokauris

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

kashmirinisokauris

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persiankauris

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

hemulit

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

 

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

tummamuntjakki

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

valkohäntäpeuran alalaji

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampakauris

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

isopudu

 

Pudu puda (I)

 

 

pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

tamengi

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

kirahvi

Hippopotamidae

 

 

 

virtahevot

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

pikkuvirtahepo

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

virtahepo

Moschidae

 

 

 

myskikauriit

 

Moschus spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

Moschus spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A)

 

myskikauriit

Suidae

 

 

 

siat

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirussa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

pikkusika

Tayassuidae

 

 

 

pekarit

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen Pecari tajacu -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)

 

pekarit

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

isopekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

pikkupanda

Canidae

 

 

 

koiraeläimet

 

 

 

Canis aureus (III Intia)

kultasakaali

 

Canis lupus (I/II)

(Kaikki populaatiot lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

 

susi

 

Canis simensis

 

 

etiopiansakaali

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

ravustajakoira

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

harjasusi

 

 

Cuon alpinus (II)

 

viidakkosusi

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

isoandienkettu

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

chiloensaarenkettu

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

andienkettu

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampakettu

 

Speothos venaticus (I)

 

 

suokoira

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Intia)

bengalinkettu

 

 

Vulpes cana (II)

 

bengalinkettu

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenekki

Eupleridae

 

 

 

falanukit

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

falanukki

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

kissaeläimet

 

 

Felidae spp. (II) Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin. Panthera leo (Afrikan populaatiot): Vuosittainen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden osalta.

Vuosittaiset vientikiintiöt Etelä-Afrikassa vankeudessa tapahtuvasta kasvatustoiminnasta saatujen kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden kaupalle vahvistetaan ja ilmoitetaan vuosittain CITES-sihteeristölle.)

 

kissat

 

Acinonyx jubatus (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa.)

 

 

gepardi

 

Caracal caracal (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

karakali

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

aasiankultakissa

 

Felis nigripes (I)

 

 

mustajalkakissa

 

Felis silvestris (II)

 

 

villikissa

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)

 

 

 

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

punankissa

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

 

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andienkissa

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

oselotti

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

onsilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margai

 

Lynx lynx (II)

 

 

ilves

 

Lynx pardinus (I)

 

 

iberianilves

 

Neofelis diardi (I)

 

 

 

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

puuleopardi

 

Panthera leo (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

aasianleijona

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguaari

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopardi

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiikeri

 

Panthera uncia (I)

 

 

 

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorikissa

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

aasianmetsäkissa

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

iriomotenkissa

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

litteäpääkissa

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

ruostetäpläkissa

 

Puma concolor (I) (Ainoastaan Costa Rican ja Panaman populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

 

Herpestidae

 

 

 

mangustit

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Intia / Pakistan)

mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Intia)

intianruskomungo

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

pikkumungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Intia)

pikkumungo

 

 

 

Herpestes smithii (III Intia)

ruostemungo

 

 

 

Herpestes urva (III Intia)

ravustajamungo

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Intia)

juovaniskamungo

Hyaenidae

 

 

 

hyeenat

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

juovahyeena

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

termiittihyeena

Mephitidae

 

 

 

skunkit

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonianskunkki

Mustelidae

 

 

 

näätäeläimet

Lutrinae

 

 

 

saukot

 

 

Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

saukot

 

Aonyx capensis microdon (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)

 

 

ravustajasaukko

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

 

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

merisaukko

 

Lontra felina (I)

 

 

rannikkosaukko

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

eteläamerikansaukko

 

Lontra provocax (I)

 

 

patagoniansaukko

 

Lutra lutra (I)

 

 

saukko

 

Lutra nippon (I)

 

 

japaninsaukko

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

jättisaukko

Mustelinae

 

 

 

näädät, kärpät, hillerit, mesimäyrät

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

taira

 

 

 

Martes flavigula (III Intia)

kultakurkkunäätä

 

 

 

Martes foina intermedia (III Intia)

aasiankylänäätä

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Intia)

nilgirinnäätä

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

mesimäyrä

 

Mustela nigripes (I)

 

 

mustajalkahilleri

Odobenidae

 

 

 

mursut

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

mursu

Otariidae

 

 

 

haaremihylkeet

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

haaremihylkeet

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

juanfernandesinhylje

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadalupenhylje

Phocidae

 

 

 

hylkeet

 

 

Mirounga leonina (II)

 

etelänisohylje

 

Monachus spp. (I)

 

 

munkkihylkeet

Procyonidae

 

 

 

puolikarhut

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

valkokuonokoati

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkaju

Ursidae

 

 

 

karhut

 

 

Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

karhut

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

isopanda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajinkarhu

 

Melursus ursinus (I)

 

 

huulikarhu

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

silmälasikarhu

 

Ursus arctos (I/II)

(Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji Ursus arctos isabellinus luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II)

 

 

karhu

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

kauluskarhu

Viverridae

 

 

 

sivettieläimet

 

 

 

Arctictis binturong (III Intia)

biturongi

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

afrikansivetti

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

vesibeletti

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

beletti

 

 

 

Paguma larvata (III Intia)

naamiopallusivetti

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Intia)

musanki

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Intia)

intianmusanki

 

 

Prionodon linsang (II)

 

juovalinsanki

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

täplälinsanki

 

 

 

Viverra civettina (III Intia)

intiansivetti

 

 

 

Viverra zibetha (III Intia)

isosivetti

 

 

 

Viverricula indica (III Intia)

pikkusivetti

CETACEA

 

 

 

valaat

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

valaat

CHIROPTERA

 

 

 

lepakot

Phyllostomidae

 

 

 

leikot

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

paraguaynviiruselkä

Pteropodidae

 

 

 

hekkolepakot

 

 

Acerodon spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

akerohekot

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

isoakerohekko

 

 

Pteropus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia Pteropus brunneus, joka ei sisälly liitteisiin)

 

lenkot

 

Pteropus insularis (I)

 

 

chuuklaguuninlenkko

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

comorosaartenlenkko

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

lomboksaarenlenkko

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

marianasaartenlenkko

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

carolinesaartenlenkko

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

palausaartenlenkko

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

 

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoasaartenlenkko

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

tyynenmerenlenkko

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

pembasaarenlenkko

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

 

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

vyötiäiset

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

uruguaynvyötiäinen

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niillä käytävään kauppaan sen mukaisesti)

 

ylänkövyötiäinen

 

Priodontes maximus (I)

 

 

isovyötiäinen

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

pussipedot

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

pitkähäntäpussikko

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

dyynipussikko

DIPROTODONTIA

 

 

 

harvaetuhampaiset

Macropodidae

 

 

 

kengurut

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

harmaapuukenguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

tummapuukenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

mala

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

raitakenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

piikkikenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskukset

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

selkäjuovakuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

täpläkuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

 

Potoroidae

 

 

 

rottakengurut

 

Bettongia spp. (I)

 

 

kaniinikengurut

Vombatidae

 

 

 

vompatit

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

tummavompatti

jäniseläimet

 

 

 

jänikset

Leporidae

 

 

 

jänikset ja kaniinit

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

karhokaniini

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

tulivuorikaniini

MONOTREMATA

 

 

 

nokkaeläimet

Tachyglossidae

 

 

 

nokkasiilit

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

pitkänokkasiilit

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

pusselit

Peramelidae

 

 

 

pusselit

 

Perameles bougainville (I)

 

 

lännenpusseli

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

isopussikaniini

PERISSODACTYLA

 

 

 

kavioeläimet

Equidae

 

 

 

hevoset

 

Equus africanus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa Equus asinus, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)

 

 

nubianvilliaasi

 

Equus grevyi (I)

 

 

isoseepra

 

Equus hemionus (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur ja Equus hemionus luteus on mainittu liitteessä I.)

 

 

kulaani

 

Equus kiang (II)

 

 

kiangi

 

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskinhevonen

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

haartmanninetelänseepra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

kapinetelänseepra

Rhinocerotidae

 

 

 

sarvikuonot

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää alalajia)

 

 

sarvikuonot

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Ainoastaan Eswatinin, Namibian ja Etelä-Afrikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Eswatinin ja Etelä-Afrikan populaatiot: ainoastaan elävien eläinten kansainvälisen kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Namibian populaatio: ainoastaan elävien eläinten kansainvälisen kaupan sallimiseksi ainoastaan in situ -suojelua varten ja ainoastaan lajin Ceratotherium simum luonnollisella ja historiallisella levinneisyysalueella Afrikassa. Kaikki muut Eswatinin, Namibian ja Etelä-Afrikan populaatioiden yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)

 

isosarvikuono

Tapiridae

 

 

 

tapiirit

 

Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää alalajia)

 

 

tapiirit

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

tapiiri

PHOLIDOTA

 

 

 

muurahaiskävyt

Manidae

 

 

 

muurahaiskävyt

 

 

Manis spp. (II)

(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

muurahaiskävyt

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

intianmuurahaiskäpy

 

Manis culionensis (I)

 

 

 

 

Manis gigantea (I)

 

 

isomuurahaiskäpy

 

Manis javanica (I)

 

 

malesianmuurahaiskäpy

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kiinanmuurahaiskäpy

 

Manis temminckii (I)

 

 

savannimuurahaiskäpy

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

kiipijämuurahaiskäpy

 

Manis tricuspis (I)

 

 

metsämuurahaiskäpy

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

kolmivarvaslaiskiaiset

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

hallavalaiskiainen

Myrmecophagidae

 

 

 

jurumit

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

jurumi

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

meksikontamandua

PRIMATES

 

 

 

kädelliset

 

 

PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kädelliset

Atelidae

 

 

 

hämähäkkiapinat

 

Alouatta palliata (I)

 

 

tummamölyapina

 

Alouatta pigra (I)

 

 

vaippamölyapina

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

mustaotsahämähäkkiapina

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

pusuhämähäkkiapina

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

muriki

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

punavilla-apina

Cebidae

 

 

 

kierteishäntäapinat

 

Callimico goeldii (I)

 

 

hyppytamariini

 

Callithrix aurita (I)

 

 

bambumarmosetti

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

ruskopäämarmosetti

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leijonatamariinit

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

korvatamariini

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

suikkatamariini

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

valkojalkatamariini

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

töyhtötamariini

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

panamansaimiri

Cercopithecidae

 

 

 

häntäapinat

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

 

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

tanajoenmangabi

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

valkopartamarakatti

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

mustagueretsa

 

Macaca silenus (I)

 

 

partamakaki

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberiapina, magotti

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drilli

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrilli

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

nenäapina

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

 

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

 

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

sansibaringueretsa

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

kongonruostegueretsa

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

ruostegueretsa

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

tananruostegueretsa

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

ugandangueretsa

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

mentawainsureli

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

pystynenäapinat

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

 

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

hanumaani

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

 

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

nykerönenäapina

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

kiinanlanguri

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

 

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

 

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

lakkilanguri

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

pikkumakit

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

pikkumakit

Daubentoniidae

 

 

 

ai-ait

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

ai-ait

Hominidae

 

 

 

isot ihmisapinat

 

Gorilla beringei (I)

 

 

vuorigorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

simpanssit

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatranoranki

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneonoranki

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

 

Hylobatidae

 

 

 

gibbonit

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibbonit

Indriidae

 

 

 

indrit

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indrit

Lemuridae

 

 

 

makit

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

makit

Lepilemuridae

 

 

 

hoikkamakit

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

hoikkamakit

Lorisidae

 

 

 

lorit

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

hidaslorit

Pitheciidae

 

 

 

sakiapinat

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakarit

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

naamiotiti

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

valkonenäsaki

Tarsiidae

 

 

 

kummittelijat

 

Tarsius spp. (II)

 

 

kummittelijat

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

norsut

 

Elephas maximus (I)

 

 

aasiannorsu

 

Loxodonta africana (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)

Loxodonta africana (II)

(Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (5);; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A.))

 

afrikannorsu

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

tsinsillat

 

Chinchilla spp. (I) (Asetusta ei sovelleta kotieläiminä pidettyihin muotoihin)

 

 

tsinsillat

Cuniculidae

 

 

 

pakat

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutit

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

väliamerikanaguti

Erethizontidae

 

 

 

amerikanpiikiköt

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

meksikonpiikikkö

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

parananpiikikkö

Hystricidae

 

 

 

piikikkäät

 

Hystrix cristata

 

 

piikikäs

Muridae

 

 

 

varsinaiset hiiret ja rotat

 

 

Leporillus conditor (II)

 

isotikkurotta

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

aavikkohiiruli

 

 

Xeromys myoides (II)

 

valevesirotta

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

australianaavikkorotta

Sciuridae

 

 

 

oravat

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

meksikonpreerikko

 

 

 

Marmota caudata (III Intia)

pitkähäntämurmeli

 

 

 

Marmota himalayana (III Intia)

himalajanmurmeli

 

 

Ratufa spp. (II)

 

aasianjättioravat

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaijat eli puupäästiäiset

SIRENIA

 

 

 

seireenieläimet

Dugongidae

 

 

 

dugongit

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugongi

Trichechidae

 

 

 

manaatit

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

amazonianmanaatti

 

Trichechus manatus (I)

 

 

lamantiini

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

afrikanmanaatti

AVES

 

 

 

linnut

ANSERIFORMES

 

 

 

sorsalinnut

Anatidae

 

 

 

sorsat

 

Anas aucklandica (I)

 

 

uudenseelannintavi

 

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarintavi

 

Anas chlorotis (I)

 

 

ruskotavi

 

 

Anas formosa (II)

 

siperiantavi

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysaninsorsa

 

Anas nesiotis (I)

 

 

dentintavi

 

Anas querquedula

 

 

heinätavi

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

sumatransorsa

 

Aythya innotata

 

 

madagaskarinsotka

 

Aythya nyroca

 

 

ruskosotka

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

aleuttienkanadanhanhi

 

Branta ruficollis (II)

 

 

punakaulahanhi

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

havaijinhanhi

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

ankkajoutsen

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

mustakaulajoutsen

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

karibianviheltäjäsorsa

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

punaviheltäjäsorsa

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

ruskoviheltäjäsorsa

 

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliankoskelo

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

valkopääsorsa

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

ruusupääsorsa

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

kyhmysorsa

 

Tadorna cristata

 

 

amurinsorsa

APODIFORMES

 

 

 

kiitäjälinnut

Trochilidae

 

 

 

kolibrit

 

 

Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kolibrit

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

brasiliankaarikolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

rantalinnut

Burhinidae

 

 

 

paksujalat

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

amerikanpaksujalka

Laridae

 

 

 

lokit

 

Larus relictus (I)

 

 

mongolianlokki

Scolopacidae

 

 

 

kurpat

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimokuovi

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

kaitanokkakuovi

 

Tringa guttifer (I)

 

 

täpläviklo

CICONIIFORMES

 

 

 

haikaralinnut

Ardeidae

 

 

 

haikarat

 

Ardea alba

 

 

jalohaikara

 

Bubulcus ibis

 

 

lehmähaikara

 

Egretta garzetta

 

 

silkkihaikara

Balaenicipitidae

 

 

 

kenkänokat

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

kenkänokka

Ciconiidae

 

 

 

kattohaikarat

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

idänkattohaikara

 

Ciconia nigra (II)

 

 

mustahaikara

 

Ciconia stormi

 

 

borneonpiispahaikara

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

assaminmarabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

sundaniibishaikara

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingot

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

flamingot

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

 

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

karibianflamingo

Threskiornithidae

 

 

 

iibikset

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rubiini-iibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

kaljuiibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

töyhtöiibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japaniniibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

kapustahaikara

 

Pseudibis gigantea

 

 

jätti-iibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

kyyhkylinnut

Columbidae

 

 

 

kyyhkyt

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

hartiahuivikyyhky

 

Claravis godefrida

 

 

brasilianmaakyyhky

 

Columba livia

 

 

kalliokyyhky

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindoronkeisarikyyhky

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

luzoninhaavakyyhky

 

 

Goura spp. (II)

 

kruunukyyhky

 

Leptotila wellsi

 

 

granadanjuoksukyyhky

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

mauritiuksenkyyhky

 

Streptopelia turtur

 

 

turturikyyhky

CORACIIFORMES

 

 

 

säihkynokat

Bucerotidae

 

 

 

sarvinokat

 

 

Aceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurttusarvinokat

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

kiilasarvinokka

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

sarvinokat

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

lippasarvinokat

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

myssysarvinokat

 

 

Buceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kaksisarvinokat

 

Buceros bicornis (I)

 

 

keisarisarvinokka

 

 

Penelopides spp. (II)

 

filippiiniensarvinokat

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

naurusarvinokka

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

uurresarvinokat

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

thaimaansarvinokka

CUCULIFORMES

 

 

 

käkilinnut

Musophagidae

 

 

 

turakot

 

 

Tauraco spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

metsäturakot

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

kameruninturako

FALCONIFORMES

 

 

 

petolinnut

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; lukuun ottamatta yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin; ja lukuun ottamatta lajia Caracara lutosa)

 

petolinnut

Accipitridae

 

 

 

haukat

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

sirovarpushaukka

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

kanahaukka

 

Accipiter nisus (II)

 

 

varpushaukka

 

Aegypius monachus (II)

 

 

munkkikorppikotka

 

Aquila adalberti (I)

 

 

iberiankeisarikotka

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

maakotka

 

Aquila clanga (II)

 

 

kiljukotka

 

Aquila heliaca (I)

 

 

keisarikotka

 

Aquila pomarina (II)

 

 

pikkukiljukotka

 

Buteo buteo (II)

 

 

hiirihaukka

 

Buteo lagopus (II)

 

 

piekana

 

Buteo rufinus (II)

 

 

arohiirihaukka

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

kuubanväkänokkahaukka

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

käärmekotka

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

ruskosuohaukka

 

Circus cyaneus (II)

 

 

sinisuohaukka

 

Circus hudsonius (II)

 

 

 

 

Circus macrourus (II)

 

 

arosuohaukka

 

Circus pygargus (II)

 

 

niittysuohaukka

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

liitohaukka

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarinkäärmehaukka

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

partakorppikotka

 

Gyps fulvus (II)

 

 

hanhikorppikotka

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II)

 

 

merikotkat

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpyija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

vuorikotka

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

pikkukotka

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

ecuadorinviidakkohaukka

 

Milvus migrans (II) (lukuun ottamatta lajia Milvus migrans lineatus, joka sisältyy liitteeseen B)

 

 

haarahaukka

 

Milvus milvus (II)

 

 

isohaarahaukka

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

pikkukorppikotka

 

Pernis apivorus (II)

 

 

mehiläishaukka

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

filippiinienkotka

Cathartidae

 

 

 

kondorit

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kaliforniankondori

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kuningaskondori

 

Vultur gryphus (I)

 

 

andienkondori

Falconidae

 

 

 

jalohaukat

 

Falco araeus (I)

 

 

seychellientuulihaukka

 

Falco biarmicus (II)

 

 

keltapäähaukka

 

Falco cherrug (II)

 

 

aavikkohaukka

 

Falco columbarius (II)

 

 

ampuhaukka

 

Falco eleonorae (II)

 

 

välimerenhaukka

 

Falco jugger (I)

 

 

intianjalohaukka

 

Falco naumanni (II)

 

 

pikkutuulihaukka

 

Falco newtoni (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)

 

 

madagaskarintuulihaukka

 

Falco peregrinus (I)

 

 

muuttohaukka

 

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiuksentuulihaukka

 

Falco rusticolus (I)

 

 

tunturihaukka

 

Falco subbuteo (II)

 

 

nuolihaukka

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

tuulihaukka

 

Falco vespertinus (II)

 

 

punajalkahaukka

Pandionidae

 

 

 

sääkset

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

sääksi (kalasääksi)

GALLIFORMES

 

 

 

kanalinnut

Cracidae

 

 

 

hokot

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

sininokkahokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

punanokkahokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbia)

keltaliuskahokko

 

 

Crax fasciolata

 

kaljunaamahokko

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbia)

punahelttahokko

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbia / Guatemala / Honduras)

aarnihokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoasinhokko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

sarvisaku

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

jukataninkaklattaja

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

venezuelankypärähokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

perunsaku

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

isosaku

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

ylänkösaku

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

mustaotsasaku

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadinsaku

Megapodiidae

 

 

 

isojalkakanat

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

vasarapääkana

Phasianidae

 

 

 

aitokanat

 

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasaani

 

Catreus wallichii (I)

 

 

harmaafasaani

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

sonoranpeltoviiriäinen

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

valkokorvafasaani

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

ruskokorvafasaani

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

harmaaviidakkokana

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

verifasaani

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

töyhtöloistofasaani

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

kiinanloistofasaani

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

loistofasaani

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

annaminfasaani

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

teräsfasaani

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

taiwaninfasaani

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

jukataninkalkkuna

 

Odontophorus strophium

 

 

kolumbianviiriäinen

 

Ophrysia superciliosa

 

 

himalajanviiriäisfasaani

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

riikinkukko

 

 

Pavo muticus (II)

 

viherriikinkukko

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

harmaatäpläfasaani

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnamintäpläfasaani

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

malesiantäpläfasaani

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanintäpläfasaani

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneontäpläfasaani

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

töyhtöfasaani

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

harja-argusfasaani

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

peruukkifasaani

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmanfasaani

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasaani

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

 

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspianlumikana

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tiibetinlumikana

 

Tragopan blythii (I)

 

 

burmantragopaani

 

Tragopan caboti (I)

 

 

kiinantragopaani

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

kashmirintragopaani

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyyritragopaani

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

preeriakana, eteläisen USA:n alalaji

GRUIFORMES

 

 

 

kurkilinnut

Gruidae

 

 

 

kurjet

 

 

Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

kurjet

 

Antigone canadensis (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Antigone canadensis nesiotes ja Antigone canadensis pulla on mainittu liitteessä I.)

 

 

hietakurki

 

Antigone vipio (I)

 

 

 

 

Balearica pavonina (I)

 

 

 

 

Grus americana (I)

 

 

trumpettikurki

 

Grus grus (II)

 

 

kurki

 

Grus japonensis (I)

 

 

mantsuriankurki

 

Grus monacha (I)

 

 

munkkikurki

 

Grus nigricollis (I)

 

 

mustakaulakurki

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

lumikurki

Otididae

 

 

 

trapit

 

 

Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)

 

trapit

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

intiantrappi

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

idänkaulustrappi

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

lännenkaulustrappi

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

bengalintrappi

 

Otis tarda (II)

 

 

isotrappi

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

intianpikkutrappi

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

pikkutrappi

Rallidae

 

 

 

rantakanat

 

Hypotaenidia sylvestris (I)

 

 

ruskoluhtakana

Rhynochetidae

 

 

 

kagut

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

varpuslinnut

Alaudidae

 

 

 

kiurut

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kiuru

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

töyhtökiuru

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kangaskiuru

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

arokiuru

Atrichornithidae

 

 

 

tiheikkölaulajat

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

isotiheikkölaulaja

Cotingidae

 

 

 

kotingat

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

röyhelökotinga

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

käpyröyhelökotinga

 

Cotinga maculata (I)

 

 

vyökotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

harjakotinga

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

valkosiipikotinga

Emberizidae

 

 

 

sirkut, kardinaalit, tangarat

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

keltasirkku

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

peltosirkku

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

pikitöyhtökardinaali

 

 

 

Melopyrrha nigra (III Kuuba)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

punapääkardinaali

 

 

Paroaria coronata (II)

 

liekkipääkardinaali

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

palettitangara

 

 

 

Tiaris canorus (III Kuuba)

 

Estrildidae

 

 

 

loistopeipot

 

 

Amandava formosa (II)

 

vihertiikeripeippo

 

 

Lonchura fuscata

 

timorinriisipeippo

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

riisipeippo

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

itäaustraliannyökyttäjäpeippo

Fringillidae

 

 

 

peipot

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

hemppo

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

 

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

tulitikli

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

urpiainen

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

tundraurpiainen

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

vihervarpunen

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

brasilianvihervarpunen

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

punavarpunen

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

pikkukäpylintu

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

punatulkku

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

keltahemppo

Hirundinidae

 

 

 

pääskyt

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

aasianjokipääsky

Icteridae

 

 

 

turpiaalit

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

laplatanturpiaali

Meliphagidae

 

 

 

mesikot

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

victoriankultakruunumesikko

Muscicapidae

 

 

 

siepot

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

rodriquezinkerttunen

 

 

Copsychus malabaricus (II)

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

malesiansinisieppo

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

länsiaustralianisosukasmaluri

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

lännensukasmaluri

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

punarinta

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

pikkusieppo

 

 

Garrulax canorus (II)

 

naurutimali

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kultarinta

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

hopeakorvatimali

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

tulirintatimali

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

emeintimali

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

sinirinta

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

 

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

etelänsatakieli

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kivikkorasta

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

keltapääkaljukas

 

Picathartes oreas (I)

 

 

punapääkaljukas

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

mustapääkerttu

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

 

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

hernekerttu

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kirjokerttu

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

maskareenienparatiisimonarkki

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

mustarastas

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

laulurastas

Oriolidae

 

 

 

kuhankeittäjät

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kuhankeittäjä

Paradisaeidae

 

 

 

paratiisilinnut

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

paratiisilinnut

Paridae

 

 

 

tiaset

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

kuusitiainen

Pittidae

 

 

 

pitat

 

 

Pitta guajana (II)

 

tulikulmapitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

malakanpitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

tammipitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

keijupitta

Pycnonotidae

 

 

 

bulbulit

 

Pycnonotus zeylanicus (I) (Laji sisältyy liitteeseen 25. marraskuuta 2023 alkaen)

Pycnonotus zeylanicus (II) (Laji sisältyy liitteeseen 24. marraskuuta 2023 saakka)

 

tulipääbulbuli

Sturnidae

 

 

 

kottaraiset

 

 

Gracula religiosa (II)

 

pyhämaina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

balinkottarainen

Troglodytidae

 

 

 

peukaloiset

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)

peukaloinen

Zosteropidae

 

 

 

rillit

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

norfolkinsaarenisorilli

PELECANIFORMES

 

 

 

pelikaanilinnut

Fregatidae

 

 

 

fregattilinnut

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

joulusaarenfregattilintu

Pelecanidae

 

 

 

pelikaanit

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

kiharapelikaani

Sulidae

 

 

 

suulat

 

Papasula abbotti (I)

 

 

joulusaarensuula

PICIFORMES

 

 

 

tikkalinnut

Capitonidae

 

 

 

sepät

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

kauluriseppä

Picidae

 

 

 

tikat

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

koreanaasianpalokärki

Ramphastidae

 

 

 

tukaanit

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentiina)

sahramitukaani

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

punavyöarakari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentiina)

ruskoposkiarakari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

verinokka-arakari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentiina)

kultarintatukaani

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

rikkitukaani

 

 

Ramphastos toco (II)

 

kuningastukaani

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

karmiininokkatukaani

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

punaliivitukaani

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentiina)

täplänokkatukaani

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

uikkulinnut

Podicipedidae

 

 

 

uikut

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

atitlaninuikku

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

albatrossit

 

 

Phoebastria albatrus (II)

 

japaninalbatrossi

PSITTACIFORMES

 

 

 

papukaijalinnut

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)

 

papukaijalinnut

Cacatuidae

 

 

 

kakadut

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

tanimbarinkakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

filippiinienkakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

molukkienkakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

celebesinkakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

palmukakadu

Loriidae

 

 

 

lurit

 

Eos histrio (I)

 

 

orvokkiluri

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)

 

 

polynesianlurikit

Psittacidae