ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 294

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
15. marraskuuta 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2022/2237, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2238, annettu 22 päivänä elokuuta 2022, delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastussertifikaatteja ja niiden otteita sekä Ukrainassa myönnettyjä tarkastussertifikaatteja koskevista siirtymäsäännöksistä ( 1 )

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2239, annettu 6 päivänä syyskuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja tutkimuslääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa, ja oheislääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa, koskevien merkintävaatimusten osalta ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2240, annettu 20 päivänä lokakuuta 2022, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2119 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hyväksytyn sähköisen leiman käytöstä sertifikaattien myöntämiseen ( 1 )

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2241, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

15

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2242, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista sopimuspuolten rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2024, vuotuisesta määrästä vuonna 2023, ensimmäisen maksuerän määrästä vuonna 2023 sekä rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2025 ja 2026 koskevasta alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta

17

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2243, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Ukrainaa tukevan Euroopan unionin sotilaallisen avustusoperaation (EUMAM Ukraina) käynnistämisestä

21

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2244, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen

22

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2245, annettu 14 päivänä marraskuuta 2022, Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Ukrainaa tukevassa Euroopan unionin sotilaallisessa avustusoperaatiossa koulutettuja Ukrainan asevoimia tappavan voiman aikaansaamiseen suunnitelluilla puolustustarvikkeilla ja alustoilla

25

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/2237,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta 14 päivänä marraskuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/2241 (1).

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1183/2005 (2) pannaan täytäntöön päätös 2010/788/YUTP (3) ja siinä säädetään tietyistä Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkoviin henkilöihin kohdistettavista toimenpiteistä, muun muassa heidän varojensa jäädyttämisestä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2641 (2022) muutettiin niitä perusteita, joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1807 (2008) 9 ja 11 kohdassa vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi otettavat henkilöt ja yhteisöt nimetään, sekä sen velvoitteen soveltamisalaa, jonka mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle on ilmoitettava aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen ja muiden palvelujen tarjoamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2641 (2022) pannaan täytäntöön päätöksellä (YUTP) 2022/2241 .

(3)

Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi päätöksen (YUTP) 2022/2241 täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Asetus (EY) N:o 1183/2005 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1183/2005 seuraavasti:

1)

korvataan 1 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen tai välityspalvelujen antamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa oleville valtiosta riippumattomille tai muille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai siellä käytettäväksi, lukuun ottamatta kyseisen avun antamista Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavalle Yhdistyneiden kansakuntien vakautusoperaatiolle, jäljempänä ’Monusco’, tai Afrikan unionin alueelliselle erityisryhmälle taikka 1 b artiklan 1 kohdan mukaisesti yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettuihin ei-tappaviin sotatarvikkeisiin liittyen, on ilmoitettava etukäteen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) 8 kohdan nojalla perustetulle pakotekomitealle, jäljempänä ’pakotekomitea’. Tällaisessa ilmoituksessa on oltava kaikki asiaan liittyvät tiedot, myös mahdollinen loppukäyttäjä, ehdotettu toimituspäivämäärä ja toimitusten kuljetusreitti.”;

2)

korvataan 1 b artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

ei-tappaviin sotatarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitustuen tai välityspalvelujen antamiseen, jos kyseinen apu, rahoitus, rahoitustuki tai välityspalvelut on tarkoitettu pelkästään humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön;”;

3)

lisätään 2 a artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

osallistuminen omatekoisten räjähteiden tuotantoon, valmistukseen tai käyttöön Kongon demokraattisessa tasavallassa tai omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen teettämiseen, suunnitteluun, tilaamiseen tai niihin liittyvään avunantoon tai muuhun avustamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ks. tämän virallisen lehden s. 15.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1183/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30).


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2238,

annettu 22 päivänä elokuuta 2022,

delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastussertifikaatteja ja niiden otteita sekä Ukrainassa myönnettyjä tarkastussertifikaatteja koskevista siirtymäsäännöksistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan 8 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 46 artiklan 7 kohdan b alakohdan ja 57 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2306 (2) vahvistetaan virallista valvontaa koskevat säännöt unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden sekä tarkastussertifikaatin osalta.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tarkastussertifikaatti on myönnettävä ja vahvistettava yhdennetyssä eläinlääkinnällisessä tietojärjestelmässä (Traces) ja siinä on oltava hyväksytty sähköinen leima. Kyseisen asetuksen 6 artiklan 6 kohdassa säädetään lähetyksen osan vahvistamisesta luonnonmukaiseksi ja 7 artiklan 4 kohdassa säädetään tarkastussertifikaattiotteiden vahvistamisesta Traces-järjestelmässä hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

(3)

Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artiklan 1 ja 2 kohdan siirtymäsäännöksissä säädetään jo, että 30 päivään kesäkuuta 2022 asti tarkastussertifikaatti voidaan myöntää paperimuotoisena sen jälkeen kun se on täytetty Traces-järjestelmässä ja tulostettu ja että paperimuodossa myönnetty sertifikaatti olisi myös vahvistettava siinä muodossa. Jos tarkastussertifikaatti myönnetään Traces-järjestelmässä ja siinä on hyväksytty sähköinen leima, se voidaan vahvistaa paperimuodossa.

(4)

Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artiklan 5 kohdan siirtymäsäännösten mukaan myös tarkastussertifikaattiotteen voi 30 päivään kesäkuuta 2022 asti vahvistaa paperimuodossa sen jälkeen kun se on täytetty Traces-järjestelmässä ja tulostettu.

(5)

Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten sekä valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten rekisteröinti hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi on käynnissä. Rekisteröinti on kestänyt odotettua kauemmin, eikä sitä saatu päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä.

(6)

Sen vuoksi on tarpeen jatkaa delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artiklassa vahvistettujen paperimuotoisia tarkastussertifikaatteja ja niiden otteita koskevien siirtymäsäännösten voimassaoloa, jotta kaikki asianomaiset toimijat ehtivät saattaa rekisteröitymisensä hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi päätökseen.

(7)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24 päivänä helmikuuta 2022 on aiheuttanut poikkeuksellisia ja ennennäkemättömiä haasteita valvontaviranomaisille ja tarkastuslaitoksille, jotka on hyväksytty luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden Ukrainasta unioniin vientiä varten. Myös Ukrainan postipalveluissa on häiriöitä.

(8)

Delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artiklan 1a kohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen, jolla ei vielä ole käytössä hyväksyttyä sähköistä leimaa, Ukrainassa toimiva valtuutettu henkilö voi 30 päivään kesäkuuta 2022 asti laatia ja toimittaa tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä sähköisesti ilman sertifikaatin kohdassa 18 edellytettävää hyväksyttyä sähköistä leimaa. Koska Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen kesto ei ole ennakoitavissa, myös tätä poikkeusta on tarpeen jatkaa.

(9)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2021/2306 olisi muutettava.

(10)

Koska paperimuotoisia sertifikaatteja koskeva siirtymäkausi ja Ukrainaa koskeva poikkeus päättyvät 30 päivänä kesäkuuta 2022, tätä asetusta olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 11 artikla seuraavasti:

1)

korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen tarkastussertifikaatin voi 30 päivään marraskuuta 2022 myöntää paperimuodossa sen jälkeen kun se on täytetty Traces-järjestelmässä ja tulostettu. Paperimuotoisen sertifikaatin on täytettävä seuraavat vaatimukset:”;

2)

korvataan 1a kohta seuraavasti:

”1a.   Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen, jolla ei vielä ole käytössä hyväksyttyä sähköistä leimaa, Ukrainassa toimiva valtuutettu henkilö voi 30 päivään marraskuuta 2022 laatia ja toimittaa tarkastussertifikaatin Traces-järjestelmässä sähköisesti ilman sertifikaatin kohdassa 18 edellytettyä hyväksyttyä sähköistä leimaa. Tällainen sertifikaatti on tuotettava ennen kuin siinä tarkoitettu lähetys lähtee Ukrainasta.”;

3)

korvataan 2 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdasta poiketen sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2022 seuraavaa:”;

4)

korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Edellä olevan 6 artiklan 6 kohdasta ja 7 artiklan 4 kohdasta poiketen tarkastussertifikaattiotteen voi 30 päivään marraskuuta 2022 vahvistaa paperimuodossa sen jälkeen kun se on täytetty Traces-järjestelmässä ja tulostettu. Paperimuotoisen sertifikaattiotteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä elokuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2306, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä virallista valvontaa koskevilla säännöillä unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden lähetysten sekä tarkastussertifikaatin osalta (EUVL L 461, 27.12.2021, s. 13).


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/5


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2239,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2022,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja tutkimuslääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa, ja oheislääkkeitä, joilla ei ole myyntilupaa, koskevien merkintävaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 (1) ja erityisesti sen 70 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 536/2014 vahvistetaan tutkimuslääkkeiden ja oheislääkkeiden, erityisesti sellaisten lääkkeiden, joilla ei ole myyntilupaa, merkintöjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotta voidaan poistaa jäsenvaltioiden toimintatapojen eroja. Kyseisessä asetuksessa edellytetään, että tutkimuslääkkeiden ja oheislääkkeiden sisä- ja ulkopakkaukset varustetaan asianmukaisin pakkausmerkinnöin, jotta voidaan varmistaa tutkittavien turvallisuus ja kliinisissä lääketutkimuksissa tuotettujen tietojen luotettavuus ja varmuus ja jotta mahdollistetaan kyseisten valmisteiden jakelu kliinisten lääketutkimusten tutkimuspaikkoihin kaikkialla unionissa.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 536/2014 edellytetään erityisesti, että toimeksiantajien on esitettävä käyttöaika sellaisten tutkimuslääkkeiden ja oheislääkkeiden, joilla ei ole myyntilupaa, ulko- ja sisäpakkauksessa.

(3)

Kliinisissä tutkimuksissa käytettävien lääkkeiden, joilla ei ole myyntilupaa, sisäpakkauksessa olevan käyttöajan toistuviin päivityksiin voi tietyissä tapauksissa liittyä mahdollisia riskejä, jotka vaikuttavat kyseisten valmisteiden laatuun ja turvallisuuteen. Yksi tällainen mahdollinen riski ovat vahingot, jotka aiheutuvat tarpeesta avata pakkaus rikkomalla sinettejä ja purkamalla monikerroksinen pakkaus. Toinen mahdollinen riski voi aiheutua pitkäaikaisesta altistumisesta valolle tai korkeammille lämpötiloille, kun on kyse erityisen herkistä lääkkeistä. Nämä riskit koskevat erityisesti lääkkeitä, joiden sisä- ja ulkopakkaus toimitetaan yhdessä, sekä tapauksia, joissa sisäpakkaus on muodoltaan läpipainopakkaus tai kyseessä ovat pienet yksiköt. Näissä tapauksissa on riskin luonteeseen ja laajuuteen nähden asianmukaista ja oikeasuhteista, että käyttöaika jätetään pois sisäpakkauksesta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 536/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 536/2014 liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 158, 27.5.2014, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 536/2014 liite VI seuraavasti:

1)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

a)

Korvataan A.2.1.4 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

tutkittavan tunnusnumero ja/tai hoitonumero ja tarvittaessa käyntinumero.”;

b)

Korvataan A.2.2.5 kohdan e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

tutkittavan tunnusnumero/hoitonumero ja tarvittaessa käyntinumero.”;

2)

Muutetaan B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 6 kohdan numero numerolla ”6.1.”;

b)

Lisätään B jaksoon 6.2 ja 6.3 kohta seuraavasti:

”6.2

Jos sisä- ja ulkopakkauksen on tarkoitus pysyä yhdessä, ulkopakkauksessa on oltava B jakson 6.1 kohdassa luetellut tiedot. Sisäpakkauksessa on oltava B jakson 6.1 kohdassa luetellut tiedot, lukuun ottamatta käyttöaikaa (tapauksen mukaan viimeinen käyttöpäivä tai uudelleentestauspäivä), joka voidaan jättää pois.”

”6.3

Jos sisäpakkaus on muodoltaan läpipainopakkaus tai kyseessä ovat ampullien kaltaiset pienet yksiköt, joissa ei voida esittää B jakson 6.1 kohdassa lueteltuja tietoja, on toimitettava ulkopakkaus, jossa on kyseiset tiedot sisältävä pakkausmerkintä. Sisäpakkauksessa on oltava B jakson 6.1 kohdassa luetellut tiedot, lukuun ottamatta käyttöaikaa (tapauksen mukaan viimeinen käyttöpäivä tai uudelleentestauspäivä), joka voidaan jättää pois.”;

3)

Muutetaan D jakso seuraavasti:

a)

Korvataan D jakson 9 kohdan b, c ja d alakohta seuraavasti:

”b)

4 kohdan b, c ja e alakohta;

c)

5 kohdan b, c ja e alakohta;

d)

6.1 kohdan b, d, e ja h alakohta;”;

b)

Lisätään D jakson 9 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

6.1 kohdan i alakohta lukuun ottamatta tapauksia, joissa käyttöaika (tapauksen mukaan viimeinen käyttöpäivä tai uudelleentestauspäivä) voidaan jättää pois sisäpakkauksesta B jakson 6.2 ja 6.3 kohdan mukaisesti.”


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2240,

annettu 20 päivänä lokakuuta 2022,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2119 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hyväksytyn sähköisen leiman käytöstä sertifikaattien myöntämiseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 10 kohdan, 43 artiklan 7 kohdan sekä 45 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten toimijoille tai toimijaryhmille myöntämä sertifikaatti on asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettävä mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/1715 (2) tarkoitettu sähköinen TRACES-järjestelmä (Trade Control and Expert System) tarjoaa keinot asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklassa tarkoitettujen sertifikaattien myöntämiseen sähköisessä muodossa. Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/2119 (3) edellytetään, että asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklassa tarkoitettu sertifikaatti myönnetään sähköisessä muodossa TRACES-järjestelmää käyttäen 1 päivästä tammikuuta 2023 alkaen.

(2)

Toimijoille ja toimijaryhmälle toimitettujen todistusten turvaamiseksi on aiheellista ottaa käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (4) 3 artiklan 27 alakohdassa määritelty hyväksytty sähköinen leima kyseisten sertifikaattien myöntämiseen. Jotta kaikki asianomaiset toimijat voisivat saattaa päätökseen rekisteröitymisensä hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi, on tarpeen säätää, että asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklassa tarkoitetussa sertifikaatissa olisi oltava hyväksytty sähköinen leima 1 päivästä heinäkuuta 2023 alkaen.

(3)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/2119 olisi muutettava.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 (5) 1 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan a alakohdan mukaan asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten on myönnettävä kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille, joihin on kohdistettu mainitun asetuksen 45 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettua valvontaa, sähköisessä muodossa ja TRACES-järjestelmää käyttäen annettava sertifikaatti 1 päivästä tammikuuta 2023 alkaen.

(5)

Näille toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettävien todistusten turvaamiseksi on aiheellista ottaa käyttöön hyväksytty sähköinen leima kyseisten sertifikaattien myöntämiseen. Jotta kaikki asianomaiset toimijat voisivat saattaa päätökseen rekisteröitymisensä hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi, on tarpeen säätää, että kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettävässä sertifikaatissa olisi oltava hyväksytty sähköinen leima 1 päivästä heinäkuuta 2023 alkaen.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/1378 olisi muutettava.

(7)

Kun kyseessä ovat paperimuotoiset tarkastussertifikaatit ja paperimuotoiset tarkastussertifikaattiotteet, jotka vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 (6) mukaisesti paperiversiona omakätisellä allekirjoituksella, siirtymäsäännösten voimassaoloa jatkettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2022/2238 (7)30 päivään marraskuuta 2022 asti, jotta kaikki asianomaiset toimijat voisivat saattaa päätökseen rekisteröitymisensä hyväksytyn sähköisen leiman käyttäjiksi. Tämä voimassaolon jatkaminen olisi otettava huomioon komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/2307 (8) säädetyn tarkastussertifikaattiotteen mallin täyttämistä koskevissa huomautuksissa. Delegoidulla asetuksella (EU) 2022/2238 jatkettiin myös 30 päivään marraskuuta 2022 saakka mahdollisuutta, jonka mukaan sellaisessa toimii valvontaviranomaisessa tai tarkastuslaitoksessa, jolla ei vielä ole käytössään hyväksyttyä sähköistä leimaa, toimiva Ukrainassa sijaitseva valtuutettu henkilö voi laatia ja toimittaa TRACES-järjestelmässä tarkastussertifikaatin sähköisessä muodossa ilman kyseisen sertifikaatin kohdassa 18 olevaa hyväksyttyä sähköistä leimaa.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2021/2307 olisi muutettava.

(9)

Koska paperimuotoisia sertifikaatteja koskeva siirtymäkausi ja Ukrainaa koskeva poikkeus päättyvät 30 päivänä kesäkuuta 2022, tätä muutosta olisi sovellettava takautuvasti 1 päivästä heinäkuuta 2022.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2119 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2119 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:

”Asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa sertifikaatissa on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (*1) 3 artiklan 27 alakohdassa määritelty hyväksytty sähköinen leima;

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).”"

2)

Lisätään 5 artiklan kolmannen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Sen 1 artiklan toista kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2023.”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan toisen kohdan a alakohtaan iii alakohta seuraavasti:

”iii)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (*2) 3 artiklan 27 alakohdassa määritellyn hyväksytyn sähköisen leiman kera.

(*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).”;"

2)

Lisätään 3 artiklan kolmannen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”Sen 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii alakohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2023.”

3)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/2307 liitteessä olevassa II osassa, 12 kohtaa koskevien huomautusten neljännessä kohdassa ja 13 kohtaa koskevien huomautusten toisessa kohdassa päivämäärä ”30. kesäkuuta 2022” päivämäärällä ”30. marraskuuta 2022”.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 3 artiklaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261, 14.10.2019, s. 37).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2119, annettu 1 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjä toimijoilta ja toimijaryhmiltä vaadittavia kirjanpitoasiakirjoja ja ilmoituksia sekä sertifikaattien myöntämiseen käytettäviä teknisiä keinoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 muuttamisesta kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille annettavan sertifikaatin myöntämisen osalta (EUVL L 430, 2.12.2021, s. 24).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten ja siirtymävaiheen tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (EUVL L 297, 20.8.2021, s. 24).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2306, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä virallista valvontaa koskevilla säännöillä unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden lähetysten sekä tarkastussertifikaatin osalta (EUVL L 461, 27.12.2021, s. 13).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2238, annettu 22 päivänä elokuuta 2022, delegoidun asetuksen (EU) 2021/2306 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarkastussertifikaatteja ja niiden otteita sekä Ukrainassa myönnettyjä tarkastussertifikaatteja koskevista siirtymäsäännöksistä (ks. tämän virallisen lehden s. 3).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2307, annettu 21 päivänä lokakuuta 2021, unioniin tuotaviksi tarkoitettujen luonnonmukaisten tuotteiden ja siirtymävaiheen tuotteiden osalta vaadittavia asiakirjoja ja ilmoituksia koskevista säännöistä (EUVL L 461, 27.12.2021, s. 30).


LIITE

LIITE I

SERTIFIKAATIN MALLI

KOLMANSISSA MAISSA TOIMIVILLE TOIMIJOILLE, TOIMIJARYHMILLE JA VIEJILLE MYÖNNETTÄVÄ, EUROOPAN UNIONIIN LUONNONMUKAISINA TUOTTEINA TAI SIIRTYMÄVAIHEEN TUOTTEINA TUOTAVIA TUOTTEITA KOSKEVA SERTIFIKAATTI

I osa: Pakolliset tiedot

1.

Asiakirjan numero

2.

(valitaan soveltuva)

Toimija

Toimijaryhmä – ks. 10 kohta

Viejä

3.

Toimijan, toimijaryhmän tai viejän nimi ja osoite:

4.

Toimijan, toimijaryhmän tai viejän valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero:

5.

Toimijan, toimijaryhmän tai viejän toiminta (valitaan soveltuvat):

Tuotanto

Valmistus

Jakelu

Varastointi

Tuonti

Vienti

6.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 (1) 35 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu tuoteluokka / tarkoitetut tuoteluokat sekä tuotantomenetelmät (valitaan soveltuvat):

a)

jalostamattomat kasvit ja kasvituotteet, mukaan lukien siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

tuotanto siirtymävaiheen aikana

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

b)

kotieläimet ja jalostamattomat kotieläintuotteet

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

tuotanto siirtymävaiheen aikana

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

c)

levät ja jalostamattomat vesiviljelytuotteet

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukainen tuotanto, paitsi siirtymävaiheen aikana

tuotanto siirtymävaiheen aikana

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

d)

elintarvikkeina käytettävät jalostetut maataloustuotteet, mukaan lukien vesiviljelytuotteet

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

e)

rehu

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

f)

viini

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

g)

asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä I luetellut muut tuotteet tai edellä oleviin luokkiin kuulumattomat tuotteet

Tuotantomenetelmä:

luonnonmukaisten tuotteiden tuotanto

siirtymävaiheen tuotteiden tuotanto

luonnonmukainen tuotanto yhdessä muun kuin luonnonmukaisen tuotannon kanssa

7.

Tuotehakemisto:

Asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisalaan kuuluvan tuotteen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (2) tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi)

Luonnonmukainen

Siirtymävaihe

 

 

 

 

 

 

Tämä asiakirja on myönnetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 (3) säännösten mukaisesti varmistuksena siitä, että toimija, toimijaryhmä tai viejä (valitaan soveltuva) toimii asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti.

8.

Päivämäärä, paikka

Nimi ja allekirjoitus myöntävän valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen puolesta tai hyväksytty sähköinen leima:

9.

Sertifikaatti voimassa … [päivämäärä]…[päivämäärä]

10.

Luettelo asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklassa määritellyn toimijaryhmän jäsenistä

Jäsenen nimi

Jäsenen osoite tai muu tunnistetieto

 

 

 

 

 

 

II osa: Erityiset vapaaehtoiset tiedot

Täytetään yksi tai useampi kohta, jos toimijalle, toimijaryhmälle tai viejälle täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1378 mukaisesti sertifikaatin myöntävä valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos niin päättää.

1.   Tuotteiden määrä

Asetuksen (EU) 2018/848 soveltamisalaan kuuluvan tuotteen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi)

Luonnonmukainen

Siirtymävaihe

Arvioitu määrä kilogrammoina, litroina tai yksikkömääränä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Maa-alaa koskevat tiedot

Tuotteen nimi

Luonnonmukainen

Siirtymävaihe

Muu kuin luonnonmukainen

Pinta-ala hehtaareina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Luettelo tiloista tai yksiköistä, joissa toimijan tai toimijaryhmän toiminta tapahtuu

Osoite tai maantieteellinen paikanmääritys

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

4.   Tiedot toimijan tai toimijaryhmän harjoittamasta toiminnasta ja siitä, harjoitetaanko toimintaa omaa tarkoitusta varten vai alihankkijana toiselle toimijalle siten, että alihankkija on vastuussa suoritetusta toiminnasta

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

Toiminnan harjoittaminen omaa tarkoitusta varten

Toiminnan harjoittaminen toisen toimijan alihankkijana siten, että alihankkija on vastuussa suoritetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

5.   Tiedot alihankintana teetetyn kolmannen osapuolen suorittamasta toiminnasta

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

Toimija tai toimijaryhmä on edelleen vastuussa

Alihankkijana toimiva kolmas osapuoli on vastuussa

 

 

 

 

 

 

6.   Luettelo alihankkijoista, jotka toteuttavat toimijalle tai toimijaryhmälle toimintoja, joista toimija tai toimijaryhmä on edelleen vastuussa luonnonmukaisen tuotannon osalta ja joista se ei ole siirtänyt kyseistä vastuuta alihankkijalle

Nimi ja osoite

Kuvaus I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toiminnasta

 

 

 

 

 

 

7.   Tiedot tarkastuslaitoksen akkreditoinnista asetuksen (EU) 2018/848 46 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti

a)

akkreditointielimen nimi;

b)

hyperlinkki akkreditointisertifikaattiin.

8.   Muut tiedot

 


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1378, annettu 19 päivänä elokuuta 2021, luonnonmukaisten tuotteiden unioniin suuntautuvaan tuontiin osallistuville kolmansien maiden toimijoille, toimijaryhmille ja viejille myönnettäviä sertifikaatteja koskevien tiettyjen sääntöjen ja hyväksyttyjen valvontaviranomaisten ja tarkastuslaitosten luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 mukaisesti (EUVL L 297, 20.8.2021, s. 24).


PÄÄTÖKSET

15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2241,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2010 päätöksen 2010/788/YUTP (1) Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 30 päivänä kesäkuuta 2022 päätöslauselman 2641 (2022), jolla muutettiin niitä perusteita, joiden mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1807 (2008) 9 ja 11 kohdassa vahvistettujen rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi otettavat henkilöt ja yhteisöt nimetään, sekä sen velvoitteen soveltamisalaa, jonka mukaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle on ilmoitettava aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimituksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen tai muiden palvelujen tarjoamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa.

(3)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön.

(4)

Päätös 2010/788/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2010/788/YUTP seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettujen ei-tappavien sotilastarvikkeiden toimittamiseen, myyntiin tai siirtämiseen taikka tällaisiin ei-tappaviin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antamiseen;”;

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Lukuun ottamatta 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimia, jäsenvaltioiden on ilmoitettava etukäteen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustetulle pakotekomitealle, jäljempänä ’pakotekomitea’, mistä tahansa sotilaalliseen toimintaan liittyvän teknisen avun, rahoituksen, välityspalvelujen tai muiden palvelujen toimittamisesta Kongon demokraattiseen tasavaltaan tai kaikista seuraavien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden kuljetuksista Kongon demokraattiseen tasavaltaan:

a)

kaikentyyppiset aseet, joiden kaliiperi on enintään 14,5 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

b)

kranaatinheittimet, joiden kaliiperi on enintään 82 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

c)

kranaattikiväärit ja raketinheittimet, joiden kaliiperi on enintään 107 mm, ja niihin liittyvät ampumatarvikkeet;

d)

jalan liikuteltavat ilmatorjuntaohjusjärjestelmät (MANPAD);

e)

panssaritorjuntaan käytetyt ohjatut ohjusjärjestelmät.

Tällaisissa ilmoituksissa on oltava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot, mukaan lukien soveltuvin osin loppukäyttäjä, ehdotettu toimituspäivä ja kuljetusreitti.”;

2)

lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”k)

osallistuminen omatekoisten räjähteiden tuotantoon, valmistukseen tai käyttöön Kongon demokraattisessa tasavallassa tai omatekoisilla räjähteillä tehtyjen iskujen teettämiseen, suunnitteluun, tilaamiseen tai niihin liittyvään avunantoon tai muuhun avustamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös 2010/788/YUTP, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 336, 21.12.2010, s. 30).


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/2242,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista sopimuspuolten rahoitusosuuksista ja rahoitusosuuden enimmäismäärästä vuonna 2024, vuotuisesta määrästä vuonna 2023, ensimmäisen maksuerän määrästä vuonna 2023 sekä rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2025 ja 2026 koskevasta alustavasta ja ei-sitovasta ennusteesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen (1) vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 14 artiklan 3 kohdan kanssa,

ottaa huomioon yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ja asetuksen (EU) 2015/323 kumoamisesta 26 päivänä marraskuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/1877 (2) ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/1877 19–22 ja erityisesti sen 19 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti komissio antaa viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2022 ehdotuksen, johon sisältyy Euroopan kehitysrahastoon (EKR) suoritettavan rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä vuonna 2024, rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuonna 2023, vuoden 2023 rahoitusosuuden ensimmäisen maksuerän määrä sekä rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosina 2025 ja 2026 koskeva alustava ja ei-sitova ennuste.

(2)

Euroopan investointipankin, jäljempänä ’EIP’, on asetuksen (EU) 2018/1877 46 artiklan mukaisesti toimitettava komissiolle ajantasaistetut ennakkoarviot hallinnoimiaan välineitä koskevista sitoumuksista ja maksuista.

(3)

Asetuksen (EU) 2018/1877 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti rahoitusosuuksien maksupyynnöissä on käytettävä ensin aiemmille EKR:ille vahvistetut määrät. Näin ollen olisi esitettävä asetuksen (EU) 2018/1877 mukainen maksupyyntö komission ja EIP:n osalta.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen (3), jäljempänä ’erosopimus’, 152 artiklan nojalla Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, on edelleen sopimuspuolena EKR:ssä yhdennentoista EKR:n ja kaikkien aiempien kehitysrahastojen päättämiseen asti. Erosopimuksen 153 artiklan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan osuutta yhdennestätoista EKR:stä, kun kyseiset varat on vapautettu 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen, tai aiemmista EKR:istä rahoitetuista hankkeista vapautuneista varoista ei kuitenkaan käytetä uudelleen.

(5)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2021/1941 (4) vahvistetaan sopimuspuolten EKR:ään suorittamien rahoitusosuuksien vuotuisesta enimmäismäärästä komission osuudeksi 1 800 000 000 euroa ja EIP:n osuudeksi 300 000 000 euroa vuonna 2023.

(6)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi tämän päätöksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan kehitysrahaston (EKR) sopimuspuolten suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen enimmäismäärä vuonna 2024 on 1 600 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 1 300 000 000 euroa ja Euroopan investointipankin (EIP) osuus 300 000 000 euroa.

2 artikla

EKR:n sopimuspuolten suorittamien rahoitusosuuksien vuotuinen määrä vuonna 2023 on 2 100 000 000 euroa. Siitä komission osuus on 1 800 000 000 euroa ja EIP:n osuus 300 000 000 euroa.

3 artikla

EKR:n sopimuspuolet suorittavat EKR:n vuoden 2023 rahoitusosuuksien ensimmäiset maksuerät Euroopan komissiolle ja EIP:lle liitteen mukaisesti.

4 artikla

Yhdeksännen EKR:n hankkeisiin liittyviä sitomattomia tai purettuja sitoumuksia hyvitetään maksupalautuksina 42 500 000 euroa vähentämällä tämä määrä 3 artiklassa esitetystä vuoden 2023 ensimmäisestä maksuerästä.

5 artikla

Alustava ja ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä, on vuonna 2025 komission osalta 900 000 000 euroa ja EIP:n osalta 9 000 000 euroa sekä vuonna 2026 komission osalta 600 000 000 euroa ja EIP:n osalta 0 euroa.

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 210, 6.8.2013, s.1.

(2)  EUVL L 307, 3.12.2018, s. 1.

(3)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2021/1941, annettu 9 päivänä marraskuuta 2021, Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista kyseisen rahaston sopimuspuolten rahoitusosuuksista, mukaan lukien rahoitusosuuden enimmäismäärä vuonna 2023, vuotuinen määrä vuonna 2022, ensimmäisen erän määrä vuonna 2022 sekä rahoitusosuuksien odotettuja vuotuisia määriä vuosina 2024 ja 2025 koskeva alustava ja ei-sitova ennuste (EUVL L 396, 10.11.2021, s. 61).


LIITE

Komissiolle ja EIP:lle maksettava vuoden 2023 ensimmäinen maksuerä (euroa)

JÄSENVALTIOT & YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Osuus 9. EKR:stä (%)

Osuus 11. EKR:stä (%)

Komissio

EIP

Komissio + EIP

11. EKR

Hyvitykset 9. EKR:stä

11. EKR poislukien hyvitykset 9. EKR:stä.

11. EKR

Vuoden 2023 ensimmäisen erän kokonaismäärä

BELGIA

3,92

3,24927

24 369 525

1 666 000

22 703 525

3 249 270

25 952 795

BULGARIA

 

0,21853

1 638 975

0

1 638 975

218 530

1 857 505

TŠEKKI

 

0,79745

5 980 875

0

5 980 875

797 450

6 778 325

TANSKA

2,14

1,98045

14 853 375

909 500

13 943 875

1 980 450

15 924 325

SAKSA

23,36

20,57980

154 348 500

9 928 000

144 420 500

20 579 800

165 000 300

VIRO

 

0,08635

647 625

0

647 625

86 350

733 975

IRLANTI

0,62

0,94006

7 050 450

263 500

6 786 950

940 060

7 727 010

KREIKKA

1,25

1,50735

11 305 125

531 250

10 773 875

1 507 350

12 281 225

ESPANJA

5,84

7,93248

59 493 600

2 482 000

57 011 600

7 932 480

64 944 080

RANSKA

24,30

17,81269

133 595 175

10 327 500

123 267 675

17 812 690

141 080 365

KROATIA

 

0,22518

1 688 850

0

1 688 850

225 180

1 914 030

ITALIA

12,54

12,53009

93 975 675

5 329 500

88 646 175

12 530 090

101 176 265

KYPROS

 

0,11162

837 150

0

837 150

111 620

948 770

LATVIA

 

0,11612

870 900

0

870 900

116 120

987 020

LIETTUA

 

0,18077

1 355 775

0

1 355 775

180 770

1 536 545

LUXEMBURG

0,29

0,25509

1 913 175

123 250

1 789 925

255 090

2 045 015

UNKARI

 

0,61456

4 609 200

0

4 609 200

614 560

5 223 760

MALTA

 

0,03801

285 075

0

285 075

38 010

323 085

ALANKOMAAT

5,22

4,77678

35 825 850

2 218 500

33 607 350

4 776 780

38 384 130

ITÄVALTA

2,65

2,39757

17 981 775

1 126 250

16 855 525

2 397 570

19 253 095

PUOLA

 

2,00734

15 055 050

0

15 055 050

2 007 340

17 062 390

PORTUGALI

0,97

1,19679

8 975 925

412 250

8 563 675

1 196 790

9 760 465

ROMANIA

 

0,71815

5 386 125

0

5 386 125

718 150

6 104 275

SLOVENIA

 

0,22452

1 683 900

0

1 683 900

224 520

1 908 420

SLOVAKIA

 

0,37616

2 821 200

0

2 821 200

376 160

3 197 360

SUOMI

1,48

1,50909

11 318 175

629 000

10 689 175

1 509 090

12 198 265

RUOTSI

2,73

2,93911

22 043 325

1 160 250

20 883 075

2 939 110

23 822 185

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

12,69

14,67862

110 089 650

5 393 250

104 696 400

14 678 620

119 375 020

EU-27 & YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA YHTEENSÄ

100,00

100,00

750 000 000

42 500 000

707 500 000

100 000 000

807 500 000


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2243,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Ukrainaa tukevan Euroopan unionin sotilaallisen avustusoperaation (EUMAM Ukraina) käynnistämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Ukrainaa tukevasta Euroopan unionin sotilaallisesta avustusoperaatiosta (EUMAM Ukraina) 17 päivänä lokakuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/1968 (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä lokakuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/1968.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea sopi 8 päivänä marraskuuta 2022, että EUMAM Ukrainan operaatiosuunnitelma olisi hyväksyttävä.

(3)

EUMAM Ukrainan operaation komentajan suosituksen mukaisesti EUMAM Ukraina olisi käynnistettävä 15 päivänä marraskuuta 2022,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään EUMAM Ukrainan operaatiosuunnitelma.

2 artikla

EUMAM Ukraina käynnistetään 15 päivänä marraskuuta 2022.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 270, 18.10.2022, s. 85.


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/22


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2244,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisesta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja siihen osallistuvien jäsenvaltioiden luettelon vahvistamisesta 11 päivänä joulukuuta 2017 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2315 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon niiden yleisten edellytysten vahvistamisesta, joiden mukaisesti kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin PRY-yhteistyön hankkeisiin, 5 päivänä marraskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2020/1639 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen (YUTP) 2017/2315 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että neuvosto päättää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 46 artiklan 6 kohdan mukaisesti, täyttääkö kolmas valtio, jonka osallistuvat jäsenvaltiot, jotka ottavat osaa hankkeeseen, haluavat kutsua osallistumaan kyseiseen hankkeeseen, vaatimukset, jotka neuvoston on määrä vahvistaa.

(2)

Neuvosto hyväksyi 6 päivänä maaliskuuta 2018 päätöksen (YUTP) 2018/340 (3) PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta. Päätöksen 1 artiklassa säädetään, että hanketta ”Sotilaallinen liikkuvuus” kehitetään kyseisen luettelon yhteistyökehyksessä hankkeen 24 jäsenen kesken, ja hankkeen koordinaattorina toimii Alankomaat.

(3)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä marraskuuta 2020 päätöksen (YUTP) 2020/1639 niiden yleisten edellytysten vahvistamisesta, joiden mukaisesti kolmansia valtioita voitaisiin poikkeuksellisesti kutsua osallistumaan yksittäisiin PRY-yhteistyön hankkeisiin. Kyseisen päätöksen 2 artiklan 4 kohdassa säädetään, että PRY-yhteistyön hankkeen koordinaattorin tai koordinaattorien ilmoituksen pohjalta ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) lausunnon saatuaan neuvosto tekee SEU 46 artiklan 6 kohdan ja päätöksen (YUTP) 2017/2315 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöksen siitä, täyttääkö kolmannen valtion kyseiseen hankkeeseen osallistuminen päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, lähetti 29 päivänä heinäkuuta 2022 sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen koordinaattorille pyynnön saada osallistua kyseiseen PRY-hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Hankkeen jäsenet arvioivat tämän jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen pohjalta, täyttääkö maa yleiset edellytykset päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(5)

Sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeen koordinaattori ilmoitti 7 päivänä lokakuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvostolle ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että kyseisen PRY-hankkeen jäsenet olivat sopineet yksimielisesti siitä, että ne haluavat kutsua Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumaan kyseiseen hankkeeseen; Yhdistyneen kuningaskunnan kyseiseen hankkeeseen osallistumisen laajuudesta, muodosta ja asiaankuuluvista vaiheista; ja siitä, että Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut yleiset edellytykset.

(6)

PTK pääsi 19 päivänä lokakuuta 2022 yhteisymmärrykseen lausunnosta, joka koskee ilmoitusta Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä osallistua sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen. PTK pani erityisesti merkille ilmoituksessa esitetyn kuvauksen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeesta, mukaan lukien sen tavoitteet, organisaatio ja päätöksenteko sekä painopistealat. Se totesi myös, että hankkeessa ei jaeta EU:n turvallisuusluokiteltuja tai arkaluonteisia tietoja ja että kyseistä hanketta ei panna täytäntöön päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan g alakohdassa tarkoitetun Euroopan puolustusviraston (EDA) tuella. Lisäksi se totesi, että sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen ei sisälly puolustustarvikkeiden hankintaa, tutkimusta ja voimavarojen kehittämistä eikä aseiden tai voimavarojen ja teknologian käyttöä ja vientiä. Se myös totesi, että siihen ei myöskään kuulu yhteisöjä, investointeja, rahoitusta PRY-hankkeeseen osallistuvista jäsenvaltioista tai unionin rahoitusta koskevia pyyntöjä hanketoimia varten.

(7)

PTK myös hyväksyi Yhdistyneen kuningaskunnan sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen osallistumisen ehdotetun laajuuden, muodon ja ulottuvuuden sellaisina kuin ne on kuvattu ilmoituksessa. Se pani merkille Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittaneen tukevansa täysin ilmoituksessa määriteltyä kyseisen hankkeen laajuutta.

(8)

Samassa lausunnossa PTK vahvisti hankkeen jäsenten yksimielisesti hyväksymän kannan, jonka mukaan Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut yleiset edellytykset seuraavasti:

Yhdistynyt kuningaskunta täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan a alakohdan edellytykset, joiden mukaan valtion on jaettava SEU 2 artiklassa vahvistetut arvot, joihin unioni perustuu, SEU 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut periaatteet ja SEU 21 artiklan 2 kohdan a, b, c ja h alakohdassa olevat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet. Se ei saa vaarantaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustusetuja, mukaan lukien jäsenvaltioiden kanssa olevien hyvien naapuruussuhteiden periaatteen kunnioittaminen, ja sen on käytävä unionin kanssa poliittista vuoropuhelua, jonka olisi katettava myös turvallisuus- ja puolustusnäkökohdat, osallistuessaan PRY-hankkeeseen;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan b alakohdassa vahvistetun, Yhdistyneen kuningaskunnan sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeelle tuomaa merkittävää lisäarvoa koskevan edellytyksen osalta ilmoituksessa esitetään yksityiskohtainen yhteenveto Yhdistyneen kuningaskunnan panoksesta, mukaan lukien kyseiseen hankkeeseen osallistumisen laajuus, muoto ja ulottuvuus, ja perustellaan tämän ehdon täyttyminen;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan c alakohdan edellytyksen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen edesauttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja unionin tavoitetason vahvistamista muun muassa tukemalla YUTP-operaatioita, kuten ilmoituksessa myös täsmennetään;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan d alakohdan edellytyksen osalta sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen ei kuulu puolustustarvikkeiden hankintaa, tutkimusta ja voimavarojen kehittämistä eikä aseiden, voimavarojen ja teknologian käyttöä ja vientiä. Siinä ei kehitetä voimavaroja tai teknologiaa. Sen vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen kyseiseen hankkeeseen ei aiheuta riippuvuutta Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai tuo mukanaan sen mitään unionin jäsenvaltiota vastaan asettamia rajoituksia;

lisäksi, kuten ilmoituksessa täsmennetään, Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen on päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan e alakohdan mukaista, sillä se noudattaa päätöksen (YUTP) 2017/2315 liitteessä täsmennettyjä asiaankuuluvia tiukempia PRY-sitoumuksia. Koska sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanke ei ole voimavaroihin liittyvä hanke, tässä yhteydessä ei sovelleta edellytystä, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen olisi edistettävä voimavarojen kehittämissuunnitelmasta ja puolustuksen koordinoidusta vuotuisesta tarkastelusta johdettujen painopisteiden saavuttamista tai vaikutettava myönteisesti Euroopan puolustuksen teolliseen ja teknologiseen perustaan;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan f alakohdan vaatimus täyttyy, sillä Euroopan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen sopimus (4) turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä on ollut voimassa 1 päivästä toukokuuta 2021;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan g alakohdan edellytystä ei tässä tapauksessa sovelleta, koska sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hanketta ei panna täytäntöön EDAn tuella eikä EDAn kanssa voimassa olevaa hallinnollista järjestelyä näin ollen vaadita;

päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklan h alakohdan edellytyksen osalta Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut siihen, että se pyrkii viimeistelemään hankekohtaisen hallinnollisen järjestelyn ja kaikki muut tarvittavat asiakirjat päätöksen (YUTP) 2017/2315 ja neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/909 (5) mukaisesti PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen osalta.

(9)

Lopuksi PTK suositti lausunnossaan, että neuvosto tekee myönteisen päätöksen siitä, täyttääkö Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

(10)

Neuvoston olisi sen vuoksi päätettävä, että Yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset. Yhdistynyt kuningaskunta liittyy kyseiseen hankkeeseen päätöksen (YUTP) 2020/1639 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja hankkeen jäsenten välisessä hallinnollisessa järjestelyssä vahvistettavana päivänä. Neuvosto hoitaa valvontatehtäviään päätöksen (YUTP) 2020/1639 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja voi tehdä uusia päätöksiä päätöksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen sotilaallisen liikkuvuuden PRY-hankkeeseen täyttää päätöksen (YUTP) 2020/1639 3 artiklassa vahvistetut edellytykset.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  EUVL L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  EUVL L 371, 6.11.2020, s. 3.

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/340, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2018, PRY-yhteistyössä kehitettävien hankkeiden luettelosta (EUVL L 65, 8.3.2018, s. 24).

(4)  EUVL L 149, 30.4.2021, s. 2540.

(5)  Neuvoston päätös (YUTP) 2018/909, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, PRY-yhteistyön hankkeiden yhteisten hallinnointia koskevien sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 161, 26.6.2018, s. 37).


15.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 294/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2245,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2022,

Euroopan rauhanrahastosta rahoitettavasta avustustoimenpiteestä, jolla tuetaan Ukrainaa tukevassa Euroopan unionin sotilaallisessa avustusoperaatiossa koulutettuja Ukrainan asevoimia tappavan voiman aikaansaamiseen suunnitelluilla puolustustarvikkeilla ja alustoilla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen (YUTP) 2021/509 (1) mukaisesti perustettiin Euroopan rauhanrahasto, jäljempänä ’rauhanrahasto’, jonka avulla jäsenvaltiot rahoittavat unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla toteuttamia toimia rauhan säilyttämiseksi, konfliktien ehkäisemiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseksi perussopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla. Rauhanrahastosta voidaan päätöksen (YUTP) 2021/509 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan nojalla rahoittaa erityisesti toimia, joilla lujitetaan kolmansien valtioiden sekä alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen sotilaallisiin ja puolustusasioihin liittyviä valmiuksia.

(2)

Vuoropuhelun ja yhteistyön syventäminen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla on yksi Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen päätavoitteista (2). Yhteistyön tehostaminen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alalla ja Ukrainan lähentyminen yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan oli yksi 6 päivänä lokakuuta 2020 pidetyn Euroopan unionin ja Ukrainan välisen 22. huippukokouksen tuloksista, ja sitä vahvistettiin myös Kiovassa 12 päivänä lokakuuta 2021 pidetyssä Euroopan unionin ja Ukrainan välisessä 23. huippukokouksessa.

(3)

Venäjän vuodesta 2014 lähtien Ukrainaan kohdistama hyökkäys kärjistyi dramaattisesti helmikuussa 2022 Ukrainassa ilman edeltävää provokaatiota aloitetun maahan tunkeutumisen myötä. Ukrainan asevoimat puolustavat edelleen Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suojelevat sen siviilejä käytettävissä olevin rajallisin resurssein.

(4)

Ukrainan ulkoministeri ja puolustusministeri ilmaisivat 30 päivänä syyskuuta 2022 yhdessä tyytyväisyytensä unionin Ukrainan asevoimille antamaan tukeen ja pyysivät unionia käynnistämään Ukrainaa tukevan Euroopan unionin sotilaallisen avustusoperaation (EUMAM Ukraina) Ukrainan asevoimien valmiuksien vahvistamiseksi.

(5)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä lokakuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/1968 Ukrainaa tukevasta Euroopan unionin sotilaallisesta avustusoperaatiosta (3). Kuten kyseisessä päätöksessä korostetaan, operaatio on osa tuen myöntämistä Ukrainalle koskevaa EU:n yhtenäistä toimintatapaa, joka sisältää avustustoimenpiteitä Ukrainan asevoimien tukemiseksi.

(6)

Avustustoimenpiteen toteuttaminen on määrä antaa EUMAM Ukrainan tehtäväksi. Se vastaa jäsenvaltioiden koulutustoimien tueksi toimittamien tappavan voiman aikaansaamiseen suunniteltujen ampumatarvikkeiden ja varusteiden tai alustojen sekä palvelujen, mukaan lukien kyseisten puolustustarvikkeiden kuljetus, säilytys, huolto ja korjaus, korvaamisesta. EU:n sotilasesikunnan, EUMAM Ukrainan ja operaation muiden esikuntien välillä sekä koulutustoimiin osallistuvien jäsenvaltioiden välillä tarvitaan tiivistä koordinointia.

(7)

Avustustoimenpide toteutetaan ottaen huomioon päätöksessä (YUTP) 2021/509 vahvistetut periaatteet ja vaatimukset ja erityisesti noudattaen neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP (4) sekä rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

(8)

Heti kun se on tarpeen ja viimeistään kun alun perin myönnetty 16 000 000 euron rahoitusohje on kokonaisuudessaan sidottu, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea harkitsee lisämäärärahoja koskevaa kysymystä, jotta rahoitustukea voidaan jatkaa koulutustarpeisiin EUMAM Ukrainan suorittaman nopean arvioinnin ja sen säännöllisten raporttien perusteella avustustoimenpiteen puitteissa.

(9)

Neuvosto vahvistaa olevansa sitoutunut suojelemaan, edistämään ja toteuttamaan ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja demokratian periaatteita sekä lujittamaan oikeusvaltiota ja hyvää hallintotapaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansainvälisen oikeuden, erityisesti ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustaminen, tavoitteet, soveltamisala ja kesto

1.   Perustetaan Ukrainaa, jäljempänä ’tuensaaja’, hyödyttävä avustustoimenpide, jäljempänä ’avustustoimenpide’, joka rahoitetaan Euroopan rauhanrahastosta, jäljempänä ’rauhanrahasto’.

2.   Avustustoimenpiteen tavoitteena on tukea Ukrainan asevoimien valmiuksien kehittämistä Ukrainaa tukevasta Euroopan unionin sotilaallisesta avustusoperaatiosta (EUMAM Ukraina), jotta Ukrainan asevoimat voivat puolustaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia sekä suojella siviiliväestöä meneillään olevalta sotilaalliselta hyökkäykseltä.

3.   Edellä 2 kohdassa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi avustustoimenpiteellä rahoitetaan:

a)

tappavan voiman aikaansaamiseen suunniteltujen ampumatarvikkeiden, puolustustarvikkeiden ja alustojen toimittaminen jäsenvaltioiden toimesta EUMAM Ukrainan operatiivisten vaatimusten täyttämiseksi; ja

b)

jäsenvaltioiden EUMAM Ukrainan puitteissa annettavaa koulutusta varten saataville asettamien palvelujen, mukaan lukien a alakohdassa tarkoitettujen tarvikkeiden kuljetus, säilytys, huolto ja korjaus, toimittaminen.

4.   Kun koulutus on saatettu päätökseen tai kun EUMAM Ukraina päättyy, avustustoimenpiteen puitteissa annetut tappavan voiman aikaansaamiseen suunnitellut ampumatarvikkeet, puolustustarvikkeet ja alustat siirretään takaisin tuensaajan hallintaan.

5.   Avustustoimenpiteen kesto on 24 kuukautta tämän päätöksen hyväksymisestä.

2 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   Avustustoimenpiteeseen liittyviin menoihin tarkoitettu alkuperäinen rahoitusohje on 16 000 000 euroa.

2.   Kaikkia menoja hallinnoidaan rauhanrahastosta rahoitettavien operaatioiden tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti.

3.   Päätöksen (YUTP) 2021/509 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti operaatioiden hallinnoija voi pyytää rahoitusosuuksia enintään 16 000 000 euroon saakka tämän päätöksen hyväksymisen jälkeen. Operaatioiden hallinnoijan pyytämiä rahoitusosuuksia saa käyttää ainoastaan menojen maksamiseen niissä rajoissa, jotka päätöksen (YUTP) 2021/509 nojalla perustettu komitea on hyväksynyt avustustoimenpidettä koskevassa lisätalousarviossa.

4.   Avustustoimenpiteen täytäntöönpanoon liittyvät menot ovat avustuskelpoisia EUMAM Ukrainan käynnistämispäivästä alkaen.

3 artikla

Järjestelyt tuensaajan kanssa

1.   Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jäljempänä ’korkea edustaja’, toteuttaa tuensaajan kanssa tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että tuensaaja noudattaa kansainvälistä oikeutta, erityisesti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä päätöksen (YUTP) 2021/509 62 artiklan 2 kohtaa, edellytyksenä avustustoimenpiteen mukaisen tuen antamiselle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin on sisällyttävä määräyksiä, joilla tuensaaja velvoitetaan varmistamaan, että

a)

avustustoimenpiteestä tuetut Ukrainan asevoimien yksiköt noudattavat asiaankuuluvaa kansainvälistä oikeutta, erityisesti ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

b)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta käytetään asianmukaisesti ja tehokkaasti niihin tarkoituksiin, joita varten se on annettu;

c)

kaikkea avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta huolletaan riittävästi sen käyttökuntoisuuden ja operatiivisen käytettävyyden varmistamiseksi omaisuuden elinkaaren aikana; ja

d)

mitään avustustoimenpiteen puitteissa annettua omaisuutta ei menetetä eikä siirretä elinkaarensa lopussa muille kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa järjestelyissä yksilöidyille henkilöille tai yhteisöille ilman päätöksen (YUTP) 2021/509 nojalla perustetun rahastokomitean suostumusta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin sisältyy määräyksiä avustustoimenpiteen mukaisen tuen keskeyttämisestä ja lopettamisesta, jos tuensaajan todetaan rikkoneen 2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita.

4 artikla

Toteuttaminen

1.   Korkea edustaja on vastuussa tämän päätöksen täytäntöönpanosta päätöksen (YUTP) 2021/509 ja rauhanrahastosta rahoitettavien tulojen ja menojen täytäntöönpanosta annettujen sääntöjen mukaisesti, noudattaen rauhanrahastosta rahoitettavia avustustoimenpiteitä varten tarvittavien toimenpiteiden ja valvonnan arvioimista ja määrittämistä koskevaa yhdennettyä menetelmäkehystä.

2.   EUMAM Ukraina toteuttaa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toimittamien tappavan voiman aikaansaamiseen suunniteltujen ampumatarvikkeiden, varusteiden ja alustojen korvaamiseen ja seurantaan.

5 artikla

Seuranta, valvonta ja arviointi

1.   Korkea edustaja seuraa, että tuensaaja noudattaa sille 3 artiklan mukaisesti vahvistettuja velvoitteita. Kyseisen seurannan avulla saadaan tietoa kyseisten velvoitteiden noudattamatta jättämisen asiayhteydestä ja riskeistä, ja se auttaa myös ehkäisemään tällaista noudattamatta jättämistä, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset avustustoimenpiteestä tuetuissa Ukrainan asevoimien yksiköissä.

2.   Tarvikkeiden toimituksenjälkeinen valvonta järjestetään noudattaen rauhanrahastosta rahoitettavia avustustoimenpiteitä varten tarvittavien toimenpiteiden ja valvonnan arvioimista ja määrittämistä koskevaa yhdennettyä menetelmäkehystä.

3.   Korkea edustaja toteuttaa lopullisen arvioinnin avustustoimenpiteen päätyttyä arvioidakseen, onko avustustoimenpide edistänyt asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

6 artikla

Raportointi

Korkea edustaja antaa täytäntöönpanokaudella poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle, jäljempänä ’PTK’, puolivuosittaiset selvitykset avustustoimenpiteen täytäntöönpanosta päätöksen (YUTP) 2021/509 63 artiklan mukaisesti sekä raportin hyvissä ajoin ennen kuin alkuperäinen rahoitusohje on kokonaisuudessaan sidottu. Operaatioiden hallinnoija tiedottaa operaation komentajan tuella säännöllisesti päätöksellä (YUTP) 2021/509 perustetulle rahastokomitealle tulojen ja menojen toteuttamisesta mainitun päätöksen 38 artiklan mukaisesti, myös antamalla saatavilla olevia tietoja toimitetuista tarvikkeista.

7 artikla

Keskeyttäminen ja lopettaminen

PTK voi päättää keskeyttää avustustoimenpiteen täytäntöönpanon kokonaan tai osittain päätöksen (YUTP) 2021/509 64 artiklan mukaisesti.

PTK voi myös suosittaa, että neuvosto lopettaa avustustoimenpiteen.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2021/509, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2021, Euroopan rauhanrahaston perustamisesta ja päätöksen (YUTP) 2015/528 kumoamisesta (EUVL L 102, 24.3.2021, s. 14).

(2)  Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välinen assosiaatiosopimus (EUVL L 161, 29.5.2014, s. 3).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1968, annettu 17 päivänä lokakuuta 2022, Ukrainaa tukevasta Euroopan unionin sotilaallisesta avustusoperaatiosta (EUMAM Ukraina)(EUVL L 270, 18.10.2022, s. 85).

(4)  Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).