ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 280

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

65. vuosikerta
28. lokakuuta 2022


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2073, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2074, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2022, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta SNOWTAMin määritelmän osalta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2075, annettu 21 päivänä lokakuuta 2022, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Oktoberfestbier [SMM])

6

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2076, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2077, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022, uhanalaisten rotujen säilyttämisessä ja kyseisten rotujen sisäisen geneettisen vaihtelun säilyttämisessä käytettävien menetelmien vakiinnuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan osallistuvan Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä ( 1 )

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2022/2078, annettu 24 päivänä lokakuuta 2022, Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 106. istunnossa ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 79. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ihmishengen turvallisuutta merellä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS), irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua katsastusohjelmaa koskevan vuoden 2011 kansainvälisen säännöstön (vuoden 2011 ESP-säännöstö) ja aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol) liitteen VI muuttamiseen

12

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2079, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Kroatian tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 muuttamisesta

15

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2080, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Liettuan tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2081, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Helleenien tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 muuttamisesta

23

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2082, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Kyproksen tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 muuttamisesta

27

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2083, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Portugalin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 muuttamisesta

32

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2084, annettu 25 päivänä lokakuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Tšekin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 muuttamisesta

41

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/2085, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

46

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2022/2086, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2087, annettu 26 päivänä syyskuuta 2022, henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ja päästötavoitteita koskevien alustavien laskelmien vahvistamisesta tai muuttamisesta vuoden 2020 osalta sekä päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosille 2021–2024 käytettävistä arvoista tiedottamisesta valmistajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2022) 6754)  ( 1 )

49

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Tulliasioita ja kaupankäynnin helpottamista käsittelevän erityiskomitean päätös N:o 1/2022, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2022, sen työjärjestyksen vahvistamisesta [2022/2088]

94

 

*

EU:n ja Moldovan tasavallan tulliasioiden alakomitean päätös N:o 1/2022, annettu 3 päivänä lokakuuta 2022, valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Moldovan tasavallan ohjelman ja valtuutettuja talouden toimijoita koskevan Euroopan unionin ohjelman vastavuoroisesta tunnustamisesta [2022/2089]

98

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2073,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2022,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 4 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 101/2011.

(2)

Neuvoston suorittaman uudelleentarkastelun perusteella seitsemää henkilöä koskevat merkinnät sekä tiedot heidän oikeudestaan puolustukseen ja oikeudestaan tehokkaaseen oikeussuojaan olisi poistettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I olevasta A ja B jaksosta seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

”4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI”;

”36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

”44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”.

28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/4


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2022/2074,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2022,

asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta SNOWTAMin määritelmän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 139/2014 (2) säädetään lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä, mukaan lukien säännökset, jotka koskevat kiitotien pinnan kunnon ilmoittamista sekä ilmoituksen laatimista lumesta, jäästä, sohjosta tai seisovasta vedestä johtuvista vaarallisista olosuhteista tai tällaisten olosuhteiden päättymisestä (SNOWTAM) osana yleistä kiitotieolosuhteiden raportointiformaattia (GRF).

(2)

SNOWTAM olisi annettava tietyissä olosuhteissa 7 päivänä joulukuuta 1944 Chicagossa allekirjoitetun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteen 15 vaatimusten ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) hyväksymän asiakirjan ”Procedures for Air Navigation Services – Aeronautical Information Management” (PANS-AIM, Doc 10066) vaatimusten mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 139/2014 liitteessä I olevaa SNOWTAMin määritelmää olisi muutettava, jotta se vastaisi Chicagon yleissopimuksen liitteen 15 määritelmää ja olisi johdonmukainen muiden alaa koskevien unionin säädösten, kuten komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 (3), kanssa.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 139/2014 olisi muutettava.

(5)

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto laati ja toimitti komissiolle täytäntöönpanosääntöjen luonnoksista lausunnon nro 03/2022 (4) asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan sekä 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 139/2014 liitteessä I oleva 41 b kohta seuraavasti:

”41 b)

’SNOWTAMilla’ vakiomuotoista erityissarjan NOTAM-tiedotetta, joka sisältää pinnan kuntoa koskevan raportin, jolla ilmoitetaan lumen, jään, sohjon, kuuran, seisovan veden taikka lumen, jään, sohjon tai kuuran yhteydessä esiintyvän veden aiheuttamista vaarallisista olosuhteista kenttäalueella tai tällaisten olosuhteiden päättymisestä;”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 139/2014, annettu 12 päivänä helmikuuta 2014, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 44, 14.2.2014, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/373, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2017, ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen sekä muiden ilmaliikenteen hallintaverkon toimintojen palveluntarjoajia koskevista yhteisistä vaatimuksista ja näiden palveluntarjoajien valvonnasta, asetuksen (EY) N:o 482/2008 sekä täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1034/2011, (EU) N:o 1035/2011 ja (EU) 2016/1377 kumoamisesta ja asetuksen (EU) N:o 677/2011 muuttamisesta (EUVL L 62, 8.3.2017, s. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2075,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2022,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (”Oktoberfestbier” [SMM])

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksan hakemus nimityksen ”Oktoberfestbier” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys ”Oktoberfestbier” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitys ”Oktoberfestbier” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 2.1 ”Olut” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2022.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Janusz WOJCIECHOWSKI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 252, 1.7.2022, s. 21.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2076,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan 4 kohdan ja 58 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (2) liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä tietyn ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka on annettu tässä asetuksessa tarkoitetusta tavarasta mutta jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia. Mainitun ajan olisi oltava kolme kuukautta.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodiin.

2 artikla

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 9 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2022.

Komission puolesta

Gerassimos THOMAS

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston

pääjohtaja


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

1)

2)

3)

Tavara, joka koostuu erilaisista kuparista valmistetuista eristetyistä sähköjohdoista, jotka on niputettu yhteen ja jotka on erityisesti suunniteltu kiinteän, ääniohjatun, kaiutinpuhelin-kosketusnäyttölaitteen (ns. autosarja) moottoriajoneuvoon asentamista varten.

Tavaraan sisältyy kaksi sulaketta ja erilaisia liittimiä, myös kuulaliittimiä. Tavaran tarkka kokoonpano (johtojen ja liittimien lukumäärä) riippuu moottoriajoneuvon mallista.

Asennuksessa tavara yhdistää olemassa olevan autoradiojärjestelmän kaapeloinnin autosarjaan (mikä mahdollistaa Bluetooth-verkkoon liitetyn matkapuhelimen käytön).

Tämä mahdollistaa sähkösignaalien siirtymisen autosarjasta autoradiojärjestelmään (myös muiden äänien vaientamiseksi puhelujen aikana) ja tarjoaa virtalähteen.

8544 30 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8544 ja 8544 30 00 nimiketekstien mukaisesti.

Tavara koostuu sarjaksi yhdistetyistä nimikkeen 8544 johdoista (ks. myös harmonoidun järjestelmän selitykset, nimike 8544 , kahdeksannen kappaleen viimeinen virke).

Tavara on myös erityisesti suunniteltu asennettavaksi moottoriajoneuvoon moottoriajoneuvon eri laitteiden välisen yhteyden muodostamiseksi sekä sähkön ja sähkösignaalien johtamiseksi.

Tavaralla on näin ollen CN-koodiin 8544 30 00 kuuluvien ”muiden kaapelisarjojen, jollaisia käytetään ajoneuvoissa,” objektiiviset ominaisuudet. Luokittelu alanimikkeeseen 8544 42 ”muut sähköjohtimet, joissa on liittimiä, enintään 1 000 V:n jännitettä varten” ei näin ollen tule kyseeseen.

Sen vuoksi tavara on luokiteltava CN-koodiin 8544 30 00 ”muuksi kaapelisarjaksi, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai aluksissa”.


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/2077,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2022,

uhanalaisten rotujen säilyttämisessä ja kyseisten rotujen sisäisen geneettisen vaihtelun säilyttämisessä käytettävien menetelmien vakiinnuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan osallistuvan Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1012 (”eläinjalostusasetus”) (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat ilmaisseet, että on tarpeen vakiinnuttaa ja yhdenmukaistaa menetelmiä, joita jalostusjärjestöt ja jalostusjärjestöjen asetuksen (EU) 2016/1012 27 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti nimeämät kolmannet osapuolet käyttävät uhanalaisten rotujen säilyttämisessä tai kyseisten rotujen sisäisen geneettisen vaihtelun säilyttämisessä.

(2)

Komissio toteutti asetuksen (EU) 2016/1012 29 artiklan 3 kohdan mukaisen julkisen valintamenettelyn nimetäkseen Euroopan unionin vertailukeskuksen, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan uhanalaisten rotujen säilyttämisessä ja kyseisten rotujen sisäisen geneettisen vaihtelun säilyttämisessä käytettävien menetelmien vakiinnuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen, jäljempänä ’uhanalaisia eläinrotuja käsittelevä Euroopan unionin vertailukeskus’.

(3)

Menettelyä varten nimitetty arviointi- ja valintakomitea totesi, että yhteenliittymä, jota johtaa Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research (Alankomaat) ja johon kuuluvat myös Institut de l’Elevage (Ranska) ja Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Saksa), on asetuksen (EU) 2016/1012 liitteessä IV olevassa 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen ja sillä on valmiudet toteuttaa mainitun liitteen 3 kohdassa esitetyt tehtävät.

(4)

Näin ollen yhteenliittymä, jota johtaa Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research (Alankomaat) ja johon kuuluvat myös Institut de l’Elevage (Ranska) ja Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Saksa), olisi nimitettävä uhanalaisia eläinrotuja käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi. Asetuksen (EU) 2016/1012 soveltamisala rajoittuu nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläimiin kuuluviin jalostuseläimiin, joten kyseisen Euroopan unionin vertailukeskuksen toiminnan olisi liityttävä ainoastaan kyseisten eläinlajien uhanalaisiin rotuihin.

(5)

Uhanalaisia eläinrotuja käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämistä ei tulisi tehdä määräajaksi vaan sitä olisi tarkasteltava säännöllisesti asetuksen (EU) 2016/1012 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(6)

Koska uhanalaisia eläinrotuja käsittelevä Euroopan unionin vertailukeskus osallistuu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman poliittisiin aloitteisiin, sen olisi aloitettava toimintansa 1 päivästä tammikuuta 2023, eli tätä asetusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kotieläinjalostusta käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraava keskus uhanalaisten rotujen säilyttämisessä ja kyseisten rotujen sisäisen geneettisen vaihtelun säilyttämisessä käytettävien menetelmien vakiinnuttamiseen ja yhdenmukaistamiseen tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan osallistuvaksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi:

Yhteenliittymä, jota johtaa Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen, Alankomaat, ja johon kuuluvat myös Institut de l’Elevage, 149 Rue de Bercy, 75012 Paris, Ranska, ja Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Saksa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2022.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 171, 29.6.2016, s. 66.


PÄÄTÖKSET

28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/2078,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2022,

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 106. istunnossa ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 79. istunnossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ihmishengen turvallisuutta merellä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS), irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua katsastusohjelmaa koskevan vuoden 2011 kansainvälisen säännöstön (vuoden 2011 ESP-säännöstö) ja aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol) liitteen VI muuttamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Meriliikenteen alalla toteutettavalla unionin toiminnalla olisi pyrittävä parantamaan meriturvallisuutta sekä suojelemaan meriympäristöä ja ihmisten terveyttä.

(2)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean odotetaan hyväksyvän 2–11 päivänä marraskuuta 2022 pidettävässä 106. istunnossaan muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS), jäljempänä ’SOLAS-yleissopimus’, II-2 lukuun sekä irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen säännöstöön, jäljempänä ’vuoden 2011 ESP-säännöstö’.

(3)

IMO:n meriympäristön suojelukomitean odotetaan hyväksyvän 12–16 päivänä joulukuuta 2022 pidettävässä 79. istunnossaan muutoksia aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol), jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, 14 sääntöön ja Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI oleviin VII ja IX lisäyksiin.

(4)

On aiheellista vahvistaa meriturvallisuuskomitean 106. istunnossa unionin puolesta otettava kanta, koska muutokset SOLAS-yleissopimuksen II-2 lukuun ja vuoden 2011 ESP-säännöstöön voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden sisältöön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/45/EY (1) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 530/2012 (2).

(5)

SOLAS-yleissopimuksen II-2 luvun muutoksilla otetaan huomioon ne öljypolttoaineen toimittajat, jotka eivät ole täyttäneet leimahduspistettä koskevia vaatimuksia, toimet sellaisia öljypolttoaineen toimittajia vastaan, joiden on todettu toimittavan öljypolttoainetta, joka ei täytä leimahduspistettä koskevia vähimmäisvaatimuksia, sekä kunkin polttoaine-erän leimahduspisteen dokumentointi tankkauksen yhteydessä. Unionin olisi tuettava kyseisiä muutoksia, koska ne parantavat alusten turvallisuutta.

(6)

Vuoden 2011 ESP-säännöstöä koskevien muutosten tarkoituksena on ottaa käyttöön tiukemmat vaatimukset painolastisäiliöiden ja tyhjien tilojen katsastusta varten, jotta voidaan puuttua lippuvaltion irtolastialuksen Stellar Daisy -aluksen vuonna 2017 uppoamista koskevassa meriturvallisuustutkinnassa havaittuihin turvallisuusongelmiin. Unionin olisi tuettava kyseisiä muutoksia, koska ne parantavat alusten turvallisuutta.

(7)

On aiheellista vahvistaa meriympäristön suojelukomitean 79. istunnossa unionin puolesta otettava kanta, koska muutokset Marpol-yleissopimuksen 14 sääntöön ja Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI oleviin VII ja IX lisäyksiin voivat vaikuttaa ratkaisevasti unionin oikeuden sisältöön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/757 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2016/802 (4).

(8)

Marpol-yleissopimuksen 14 säännöstön ja Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI olevan VII lisäyksen muutokset koskevat koko Välimeren nimeämistä rikkioksidipäästöjen valvonta-alueeksi (Med SOX ECA). Unionin olisi tuettava kyseisiä muutoksia, koska kyseinen nimeäminen johtaa ilman epäpuhtauksien merkittävään vähenemiseen koko Välimerellä samoin kuin sen rannikkovaltioissa, mikä johtaa merkittäviin hyötyihin ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

(9)

Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI olevan IX lisäyksen muutosten tarkoituksena on laajentaa aluksen hiili-intensiteettiä koskevia tietoja alusten polttoöljyn kulutusta koskevassa IMO:n tiedonkeruujärjestelmässä. Unionin olisi tuettava kyseisiä muutoksia, koska alusten hiili-intensiteettiä koskevat laajennetut tiedot antavat olennaista tietoa koko aluskannan energiatehokkuudesta ja hiili-intensiteetistä. Tällaiset tiedot olisi näin ollen raportoitava IMO:n tiedonkeruujärjestelmään.

(10)

Unioni ei ole IMO:n jäsen eikä SOLAS-yleissopimuksen, vuoden 2011 ESP-säännöstön tai Marpol-yleissopimuksen sopimuspuoli. Neuvoston olisi sen vuoksi valtuutettava jäsenvaltiot esittämään unionin kanta.

(11)

Tämän päätöksen soveltamisala olisi rajoitettava ehdotettujen muutosten sisältöön siltä osin kuin kyseiset muutokset voivat vaikuttaa unionin yhteisiin sääntöihin ja kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Tämä päätös ei saisi vaikuttaa unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 106. istunnossa unionin puolesta otettava kanta on puoltaa muutosten hyväksymistä ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) II-2 lukuun IMO:n meriturvallisuuskomitean asiakirjan MSC 106/3 liitteessä 1 esitetyn mukaisesti sekä irtolasti- ja öljysäiliöalusten katsastuksissa sovellettavaa laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan vuoden 2011 kansainväliseen säännöstöön IMO:n meriturvallisuuskomitean asiakirjan MSC 106/3 liitteessä 5 esitetyn mukaisesti.

2 artikla

IMO:n meriympäristön suojelukomitean 79. istunnossa unionin puolesta otettava kanta on puoltaa muutosten hyväksymistä aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (Marpol), jäljempänä ’Marpol-yleissopimus’, 14 säännöstöön ja Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI olevaan VII lisäykseen IMO:n meriympäristön suojelukomitean asiakirjan MEPC 79/3/2 liitteessä esitetyn mukaisesti sekä Marpol-yleissopimuksen liitteessä VI olevaan IX lisäykseen IMO:n meriympäristön suojelukomitean asiakirjan MEPC 79/3/3 liitteessä esitetyn mukaisesti.

3 artikla

1.   Tässä päätöksessä täsmennetyt unionin puolesta otettavat kannat kattavat asianomaiset muutokset siltä osin kuin kyseiset muutokset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan ja siltä osin kuin ne voivat vaikuttaa unionin yhteisiin sääntöihin. Jäsenvaltiot, jotka kaikki ovat IMO:n jäseniä, esittävät kyseiset kannat toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti.

2.   Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin kantoihin tehtävistä vähäisistä muutoksista voidaan sopia ilman erillistä neuvoston päätöstä.

4 artikla

Jäsenvaltiot valtuutetaan ilmaisemaan suostumuksensa tulla 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen muutosten sitomiksi unionin etujen mukaisesti siltä osin kuin kyseiset muutokset kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 24 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 530/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/757, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 55).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/802, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 58).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2079,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Kroatian tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi Kroatialle täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1348 (2) Kroatian 6 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua lainana, jonka määrä on enintään 1 020 600 000 euroa, jonka keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta ja jonka avulla täydennetään Kroatian kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(2)

Kroatian oli määrä käyttää lainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(3)

Covid-19:n leviämisen vuoksi huomattava osa Kroatian työvoimasta on joutunut keskeyttämään työssäkäynnin tai työnhaun. Tämä on johtanut siihen, että Kroatian julkiset menot ovat toistuvasti kasvaneet äkillisesti ja voimakkaasti täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

(4)

Covid-19:n leviäminen ja Kroatian vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet kyseisen leviämisen ja sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Kroatian julkisen talouden alijäämä oli 7,3 prosenttia ja julkinen velka 87,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa alijäämä oli supistunut 2,9 prosenttiin ja velka 79,8 prosenttiin. Komission kevään 2022 talousennusteen mukaan Kroatian julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan 1,8 prosenttia ja julkisen velan 73,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komission kesän 2022 väliennusteen mukaan Kroatian BKT:n odotetaan supistuvan 3,4 prosenttia vuonna 2022.

(5)

Kroatia pyysi 25 päivänä heinäkuuta 2022 unionilta 550 000 000 euroa taloudellista lisäapua täydentääkseen edelleen vuosina 2020, 2021 ja 2022 aloittamiaan kansallisia toimia, joilla se pyrkii lieventämään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja käsittelemään taudin leviämisestä työntekijöille aiheutuvia sosioekonomisia seurauksia. Kroatia on erityisesti jatkanut ja muuttanut johdanto-osan 6–7 kappaleessa esitettyjä työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä.

(6)

Kroatia on ottanut työmarkkinalain (3) nojalla käyttöön toimenpiteen, jolla myönnetään yhteisrahoitusta työntekijöiden palkkoihin yrityksille, joiden tulot ovat laskeneet vuoteen 2019 verrattuna. Tuloperusteiden lasku on seuraava: maaliskuun ja toukokuun 2020 välisenä aikana 20 prosentin lasku, kesäkuun ja joulukuun 2020 välisenä aikana 50 prosentin lasku, ja tammikuusta 2021 alkaen ainoa vaatimus on tulojen väheneminen vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna edellyttäen, että työsuhdetta ei päätetä. Maaliskuun 2020 osalta tuen määrä oli 3 250 Kroatian kunaa jokaista kokoaikaista työntekijää kohti, ja huhtikuusta 2020 alkaen kuukausittaisen tuen määrä on ollut 4 000 kunaa jokaista kokoaikaista työntekijää kohti. Tuen määrä työntekijää kohti pysyy muuttumattomana toimenpiteen voimassaoloaikana, mutta tukikelpoiset alat muuttuvat ajan mittaan taloudellisista olosuhteista riippuen. Marraskuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana yritykset, jotka ovat kansallisten viranomaisten päätöksellä sulkutoimien kohteena, saivat tukea kokopäiväistä työntekijää kohden sulkutoimien päivien lukumäärästä riippuen, mutta enintään 4 000 kunaa täydeltä kuukaudelta sulkutoimien aikana. Toimenpiteellä jatketaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 3 artiklan a alakohdassa kuvattua toimenpidettä, josta säädetään 20 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa Kroatian työvoimapalvelun hallintoneuvoston päätöksessä, jota muutettiin 25 päivänä maaliskuuta, 7 päivänä huhtikuuta, 9 päivänä huhtikuuta, 6 päivänä toukokuuta, 28 päivänä toukokuuta, 18 päivänä kesäkuuta, 25 päivänä kesäkuuta, 10 päivänä heinäkuuta, 29 päivänä heinäkuuta, 7 päivänä syyskuuta, 22 päivänä lokakuuta, 4 päivänä marraskuuta ja 4 päivänä joulukuuta 2020. Työvoimapalvelun hallintoneuvoston tekemät myöhemmät muutokset hyväksyttiin päätöksillä, jotka tehtiin 8 päivänä tammikuuta, 21 päivänä tammikuuta, 3 päivänä maaliskuuta, 15 päivänä huhtikuuta, 30 päivänä huhtikuuta, 31 päivänä toukokuuta, 23 päivänä heinäkuuta, 25 päivänä elokuuta, 29 päivänä syyskuuta, 15 päivänä lokakuuta ja 4 päivänä marraskuuta 2021 sekä 27 päivänä tammikuuta ja 31 päivänä toukokuuta 2022. Toimenpide lopetettiin kesäkuun 2022 lopussa.

(7)

Kroatia otti työmarkkinalain perusteella käyttöön myös toimenpiteen, jolla tuetaan työajan tilapäistä lyhentämistä kesäkuun 2020 ja joulukuun 2022 välisenä aikana minkä tahansa alan yrityksessä, joka työllistää vähintään 10 työntekijää. Tämän toimenpiteen soveltamisen edellytyksenä on, että kaikkien kokoaikaisten työntekijöiden yhteenlasketun kuukausittaisen työajan odotetaan vähenevän vähintään 10 prosenttia työnantajan tasolla ja 20 prosenttia liiketoimintayksikön tasolla sinä kuukautena, jota varten tukea haetaan. Tukea hakevalta työnantajalta edellytetään myös yhteyden osoittamista covid-19:n leviämisen sen liiketoiminnalle aiheuttamien vaikutusten ja odotetun työajan vähenemisen välillä etenkin toimittamalla todisteet siitä, että tulot ovat vähentyneet vähintään 20 prosenttia sinä kuukautena, jota varten tukea haetaan, verrattuna vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen tai poikkeuksellisesti vuoden 2022 tammikuun ja helmikuun tapauksessa verrattuna vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen. Toimenpidettä koskevaa tukea haetaan sitä kuukautta edeltävänä kuukautena, jota varten tukea haetaan. Toimenpiteellä voidaan rahoittaa kutakin työntekijää enintään 2 000 kunalla kuukaudessa. Toimenpiteellä jatketaan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 3 artiklan b alakohdassa kuvattua toimenpidettä, josta säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2020 annetussa Kroatian työvoimapalvelun hallintoneuvoston päätöksessä, jota muutettiin 10 päivänä heinäkuuta ja 22 päivänä lokakuuta 2020 ja jota muutettiin edelleen 8 päivänä tammikuuta 2021 ja 27 päivänä tammikuuta 2022. Toimenpidettä on tarkoitus soveltaa joulukuun 2022 loppuun saakka.

(8)

Kroatia täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa säädetyt edellytykset. Kroatia on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet julkiset menot ovat kasvaneet 2 220 567 523 euroa 1 päivästä helmikuuta 2020 vuoden 2022 huhtikuun loppuun covid-19:n leviämisen sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden seurauksena. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, koska se liittyy myös sellaisten suoraan työajan lyhentämisjärjestelyyn ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvien, voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen tai muuttamiseen, jotka kattavat huomattavan osan Kroatian yrityksistä ja työvoimasta. Kroatia aikoo rahoittaa kasvaneiden menojen määrästä 631 536 540 euroa unionin varoilla ja 18 430 983 euroa omalla rahoituksellaan.

(9)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Kroatiaa ja varmistanut niiden toteutuneiden julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 25 päivänä heinäkuuta 2022 päivätyssä pyynnössä.

(10)

Kroatialle olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua maan auttamiseksi selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

(11)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1348 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudellista lisäapua varten tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1348 myönnetyn taloudellisen avun 18 kuukauden saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, ja tämän seurauksena kokonaissaatavuusajan olisi oltava 39 kuukautta täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1348 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

(12)

Kroatian ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

(13)

Tällä päätöksellä ei saisi rajoittaa sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Sillä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

(14)

Kroatian olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin Kroatia on toteuttanut kyseiset menot.

(15)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Kroatian tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä muiden jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittamat tai suunnitteilla olevat taloudellisen avun pyynnöt, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1348 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Kroatian saataville enintään 1 570 600 000 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Muut erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai, tapauksen mukaan, ehtona on lainasopimukseen tehdyn lisäyksen tai Kroatian ja komission välillä tehdyn alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan muutetun lainasopimuksen voimaantulo.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Kroatia voi rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

työpaikkojen säilyttämistä koskevat työmarkkinalain 35 ja 36 §:n mukaiset tuet covid-19:n koettelemilla aloilla, sellaisina kuin niistä säädetään Kroatian työvoimapalvelun 20 päivänä maaliskuuta 2020 tekemässä päätöksessä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä toukokuuta 2022 tehdyllä päätöksellä; ja

b)

työmarkkinalain 35 ja 36 §:n mukainen työajan lyhentämiseen tarkoitettu tuki, sellaisena kuin siitä säädetään Kroatian työvoimapalvelun 29 päivänä kesäkuuta 2020 tekemässä päätöksessä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä tammikuuta 2022 tehdyllä päätöksellä.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kroatian tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1348, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Kroatian tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 28).

(3)  OG 118/18, 32/20, 18/22.


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/19


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2080,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Liettuan tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi Liettualle täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1350 (2) Liettuan 7 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua lainana, jonka määrä on enintään 602 310 000 euroa, jonka keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta ja jonka avulla täydennetään Liettuan kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(2)

Liettuan oli määrä käyttää lainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(3)

Neuvosto myönsi Liettualle täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 muuttamisesta annetulla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/678 (3) Liettuan 11 päivänä maaliskuuta 2021 esittämän toisen pyynnön johdosta 354 950 000 euroa lisää taloudellista apua kasvattamalla lainan enimmäismäärän 957 260 000 euroon siten, että lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta ja sen avulla täydennetään Liettuan kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(4)

Liettuan oli määrä käyttää lisälainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/678, 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(5)

Covid-19:n leviämisen vuoksi huomattava osa Liettuan työvoimasta on joutunut keskeyttämään työssäkäynnin tai työnhaun. Tämä on johtanut siihen, että Liettuan julkiset menot ovat toistuvasti kasvaneet äkillisesti ja voimakkaasti täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden osalta.

(6)

Covid-19:n leviäminen ja Liettuan vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet kyseisen leviämisen ja sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Liettuan julkisen talouden alijäämä oli 7,3 prosenttia ja julkinen velka 46,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa alijäämä oli supistunut 1,0 prosenttiin ja velka 44,3 prosenttiin. Komission kevään 2022 talousennusteen mukaan Liettuan julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan 4,6 prosenttia ja julkisen velan 42,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komission kesän 2022 väliennusteen mukaan Liettuan BKT:n odotetaan kasvavan 1,9 prosenttia vuonna 2022.

(7)

Liettua pyysi 8 päivänä elokuuta 2022 unionilta 141 800 000 euron taloudellista lisäapua täydentääkseen edelleen vuosina 2020, 2021 ja 2022 aloittamiaan kansallisia toimia, joilla se pyrkii lieventämään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja käsittelemään taudin leviämisestä työntekijöille aiheutuvia sosioekonomisia seurauksia. Liettua on erityisesti jatkanut tai muuttanut johdanto-osan 8–9 kappaleessa esitettyjä työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä.

(8)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetulla 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetulla ”työllisyyslailla nro XII-2470”, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä maaliskuuta 2020 annetulla ”lailla nro XIII-2822”, 7 päivänä huhtikuuta 2020 annetulla ”lailla nro XIII-2846”, 4 päivänä kesäkuuta 2020 annetulla ”lailla nro XIII-3005” ja 23 päivänä joulukuuta 2020 annetulla ”lailla nro XIV-131” sekä muutettuna myöhemmin 27 päivänä toukokuuta 2021 annetulla ”lailla nro XIV-351” ja 20 päivänä tammikuuta 2022 annetulla ”lailla nro XIV-911”, Liettua otti karanteenin ja poikkeustilan aikaisena tukena käyttöön työnantajalle maksettavien tukien järjestelmän, jolla katetaan kunkin työssäkäynnin keskeyttämään joutuvan työntekijän arvioitu palkka. Työnantaja saattoi ennen 1 päivää tammikuuta 2021 valita tuen, joka kattaa 70 prosenttia palkasta, kuitenkin enintään 1,5-kertaisesti vähimmäispalkan määrän, tai tuen, joka kattaa 90 prosenttia palkasta (60-vuotiaiden ja sitä vanhempien työntekijöiden osalta 100 prosenttia), kuitenkin enintään vähimmäispalkan määrän. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2021 työnantaja voi saada tukea, joka kattaa 100 prosenttia palkasta, kuitenkin enintään 1,5-kertaisesti vähimmäispalkan määrän. Järjestelmään osallistuneiden työnantajien on pidettävä vähintään 50 prosenttia työntekijöistään palkattuina vähintään kolmen kuukauden ajan palkkatuen päättymisestä.

(9)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ”työllisyyslain nro XII-2470”, sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä kesäkuuta 2020 annetulla ”lailla nro XIII-3005” ja myöhemmin muutettuna 27 päivänä toukokuuta 2021 annetulla ”lailla nro XIV-351”, mukaisesti tukia maksettiin ennen 1 päivää heinäkuuta 2021 myös keskeytyksen jälkeen töihin palaaville työntekijöille enintään kuuden kuukauden ajan työhönpaluusta. Työhönpaluuta seuraavien ensimmäisen ja toisen kuukauden aikana maksettavien tukien määrä voi olla enintään 100 prosenttia työntekijän palkasta, kolmantena ja neljäntenä kuukautena enintään 50 prosenttia ja viidentenä ja kuudentena kuukautena enintään 30 prosenttia, kuitenkin siten, että noudatetaan ylärajaa, joka on työnantajan harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta riippuen vähimmäispalkka tai kaksi kertaa vähimmäispalkka. Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2021 tukia maksettiin keskeytyksen jälkeen töihin palaaville työntekijöille enintään kahden kuukauden ajan heidän työhönpaluunsa jälkeen. Ensimmäisen kuukauden tuki on 100 prosenttia työntekijän palkasta, mutta enintään 0,9 kertaa vähimmäispalkka, ja toisen kuukauden aikana 100 prosenttia työntekijän palkasta, mutta enintään 0,6 kertaa vähimmäispalkka. Kyseisiä tukia voidaan pitää asetuksessa (EU) 2020/672 tarkoitettuina työajan lyhentämisjärjestelyjä vastaavina toimenpiteinä, koska niiden tarkoituksena oli tarjota työntekijöille toimeentulotukea ja auttaa säilyttämään olemassa olevat työsuhteet.

(10)

Liettua täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa säädetyt edellytykset. Liettua on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet ja suunnitellut julkiset menot ovat kasvaneet 1 264 915 309 euroa 1 päivästä helmikuuta 2020 covid-19:n leviämisen sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden seurauksena. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, koska se liittyy myös sellaisten suoraan työajan lyhentämisjärjestelyyn ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvien, voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen tai muuttamiseen, jotka kattavat huomattavan osan Liettuan yrityksistä ja työvoimasta. Liettua aikoo rahoittaa kasvaneiden menojen määrästä 144 350 000 euroa unionin varoilla ja 21 505 309 euroa omalla rahoituksellaan.

(11)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Liettuaa ja varmistanut niiden toteutuneiden ja suunniteltujen julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 8 päivänä elokuuta 2022 päivätyssä pyynnössä.

(12)

Liettualle olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua maan auttamiseksi selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

(13)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1350 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudellista lisäapua varten tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1350 myönnetyn taloudellisen avun 18 kuukauden saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, ja tämän seurauksena kokonaissaatavuusajan olisi oltava 39 kuukautta täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

(14)

Liettuan ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

(15)

Tällä päätöksellä ei saisi rajoittaa sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Sillä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

(16)

Liettuan olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin Liettua on toteuttanut kyseiset menot.

(17)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Liettuan tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä muiden jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittamat tai suunnitteilla olevat taloudellisen avun pyynnöt, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1350 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Liettuan saataville enintään 1 099 060 000 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Muut erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai, tapauksen mukaan, ehtona on lainasopimukseen tehdyn lisäyksen tai Liettuan ja komission välillä tehdyn alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan muutetun lainasopimuksen voimaantulo.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Liettua voi rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

palkkatuet työssäkäynnin keskeytyksen aikana 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ”työllisyyslain nro XII-2470”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä tammikuuta 2022 annetulla ”lailla nro XIV-911, 41 §:n mukaisesti;

b)

palkkatuet työssäkäynnin keskeytyksen aikana 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ”työllisyyslain nro XII-2470”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä toukokuuta 2021 annetulla ”lailla nro XIV-351, 41 §:n mukaisesti;

c)

etuudet itsenäisille ammatinharjoittajille 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ”työllisyyslain nro XII-2470”, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2020, 5 §:n 1 momentin mukaisesti;

d)

etuudet itsenäisille maataloutta harjoittaville ammatinharjoittajille 21 päivänä kesäkuuta 2016 annetun ”työllisyyslain nro XII-2470”, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2020, 5 §:n 2 momentin mukaisesti.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Liettuan tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1350, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Liettuan tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 35).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/678, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2021, tilapäisen tuen myöntämisestä Liettuan tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1350 muuttamisesta (EUVL L 144, 27.4.2021, s. 12).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/23


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2081,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Helleenien tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1346 (2) Kreikalle sen 6 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua sellaisena lainana, jonka määrä on enintään 2 728 000 000 euroa, keskimääräinen enimmäismaturiteetti 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta, niiden Kreikan kansallisten toimien täydentämiseksi, joilla lievennetään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja reagoidaan taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin.

(2)

Kreikan oli määrä käyttää laina täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(3)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2020/1346 muuttavalla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/679 (3) Kreikalle sen 9 päivänä maaliskuuta 2021 esittämän toisen pyynnön johdosta taloudellista lisäapua 2 537 000 000 euroa, jonka myötä lainan enimmäismäärä on 5 265 000 000 euroa, keskimääräinen enimmäismaturiteetti 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta; lainalla täydennetään Kreikan kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin reagoimiseksi.

(4)

Kreikan oli määrä käyttää lisälaina täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/679, 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(5)

Covid-19:n leviämisen vuoksi huomattava osa Kreikan työvoimasta on joutunut keskeyttämään työssäkäynnin tai työnhaun. Tämä on johtanut siihen, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät Kreikan julkiset menot ovat toistuvasti kasvaneet äkillisesti ja voimakkaasti.

(6)

Covid-19:n leviäminen ja Kreikan vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet taudin leviämisen sekä sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Kreikan julkisen talouden alijäämä oli 10,2 prosenttia ja velka 206,3 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa vastaavat luvut supistuivat 7,4 prosenttiin ja 193,3 prosenttiin. Komission kevään 2022 talousennusteessa Kreikan julkistalouden alijäämän ennakoidaan olevan 4,3 prosenttia ja julkisen velan 185,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komission kesän 2022 väliennusteessa Kreikan BKT:n odotetaan kasvavan 4,0 prosenttia vuonna 2022.

(7)

Kreikka pyysi 1 päivänä syyskuuta 2022 unionilta taloudellista apua vielä 900 000 000 euroa, täydentääkseen edelleen vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamiaan kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi ja taudin leviämisen työntekijöille aiheuttamiin sosioekonomisiin seurauksiin reagoimiseksi. Erityisesti Kreikka jatkoi edelleen johdanto-osan 8 ja 9 kappaleessa esitettyjä työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä.

(8)

Tarkemmin ottaen Kreikan pyyntö koskee täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettua ”14 päivänä maaliskuuta 2020 annettua säädöstä” (4), jolla otettiin käyttöön erityisavustus yksityisen sektorin työntekijöille, joiden työsopimukset on keskeytetty. Kyseisellä toimenpiteellä pyritään suojelemaan sellaisten yritysten työntekijöitä, jotka keskeyttävät yleisen määräyksen vuoksi toimintansa tai jotka toimivat covid-19:n leviämisen pahoin koettelemilla talouden aloilla, ja toimenpide koskee 534 euron kuukausittaisen erityisavustuksen maksamista työntekijöille, joiden työsopimukset ovat olleet keskeytettyinä. Järjestelyn soveltaminen edellyttää, että työnantaja pitää saman määrän työntekijöitä eli täysin samat työntekijät palveluksessaan työsopimuksen keskeytyksen kestoa vastaavan ajan. Toimenpiteen voimassaoloa on jatkettu 31 päivään tammikuuta 2022 saakka.

(9)

Viranomaiset ovat lisäksi ottaneet käyttöön täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun valtion rahoituksen johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettua erityisavustusta saavien työntekijöiden sosiaaliturvamaksuja varten. Järjestelyn soveltaminen edellyttää, että työnantaja pitää saman määrän työntekijöitä eli täysin samat työntekijät palveluksessaan työsopimuksen keskeytyksen kestoa vastaavan ajan.

(10)

Kreikka täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa säädetyt edellytykset. Kreikka on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet ja suunnitellut julkiset menot ovat lisääntyneet 6 477 014 989 euroa 1 päivästä helmikuuta 2020 covid-19:n leviämisen sosioekonomisiin vaikutuksiin reagoimiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden seurauksena. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, sillä se liittyy myös suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvien ja merkittävän osan Kreikan yrityksistä ja työvoimasta kattavien voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen. Kreikka aikoo kattaa 312 014 989 euroa omalla rahoituksella.

(11)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Kreikkaa ja todentanut niiden toteutuneiden ja suunniteltujen julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 1 päivänä syyskuuta 2022 päivätyssä pyynnössä.

(12)

Kreikalle olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua maan auttamiseksi selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

(13)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1346 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudelliselle lisäavulle tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1346 myönnettyä 18 kuukauden rahoitustuen saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, minkä vuoksi kokonaissaatavuusajan olisi oltava 39 kuukautta ensimmäisestä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

(14)

Kreikan ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

(15)

Tällä päätöksellä ei saisi rajoittaa sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Sillä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

(16)

Kreikan olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin Kreikka on toteuttanut kyseiset menot.

(17)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Kreikan tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä taloudellisen avun pyynnöt, jotka muut jäsenvaltiot ovat asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittaneet tai suunnittelevat toimittavansa, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1346 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Kreikan saataville enintään 6 165 000 000 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta ensimmäisestä tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Mahdolliset myöhemmät erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai tapauksen mukaan edellytyksenä on lainasopimuksen lisäyksen tai alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan, Kreikan ja komission välillä tehdyn muutetun lainasopimuksen voimaantulo.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Kreikka saa rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

erityisavustus työntekijöille, joiden työsopimukset on keskeytetty, sellaisena kuin siitä säädetään 14 päivänä maaliskuuta 2020 annetun lain 13 §:llä, sellaisena kuin se on viimeksi jatkettuna 19 päivänä helmikuuta 2021 annetulla lailla nro 4778/2021 ja ”ministerin päätöksellä 3512/2022”;

b)

sosiaaliturvamaksujen kattaminen tämän artiklan a alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden osalta, sellaisena kuin siitä säädetään 14 päivänä maaliskuuta 2020 annetun säädöksen 13 §:llä, sellaisena kuin se on jatkettuna 19 päivänä helmikuuta 2021 annetulla lailla nro 4778/2021 ja ”ministerin päätöksellä 3512/2022”;

c)

erityisavustus itsenäisille ammatinharjoittajille, sellaisena kuin siitä säädetään ”20 päivänä maaliskuuta 2020 annetun säädöksen” 8 §:llä;

d)

työajan lyhentämisjärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään ”lain nro 4690/2020” 31 §:llä”;

e)

palvelualan kausiyritysten työntekijöistä maksettavat työnantajien sosiaaliturvamaksut, sellaisena kuin niistä säädetään ”lain nro 4714/2020” 123 §:llä.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1346, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Helleenien tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 21).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/679, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2021, tilapäisen tuen myöntämisestä Helleenien tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1346 muuttamisesta (EUVL L 144, 27.4.2021, s. 16).

(4)  ”Säädös, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2020” (virallinen lehti A΄ 64/2020), ratifioitu ”lain nro 4682/2020” 3 §:llä (virallinen lehti A΄ 76/2020); ”säädös, annettu 1 päivänä toukokuuta 2020” (virallinen lehti A΄ 90/2020), ratifioitu lain nro 4690/2020 2 §:llä (virallinen lehti A΄ 104/2020); ”laki nro 4714/2020” (virallinen lehti A΄ 148/2020); ”laki nro 4722/2020” (virallinen lehti A΄ 177/2020); ”laki nro 4756/2020” (virallinen lehti A΄ 235/2020); ”laki nro 4778/2021” (virallinen lehti A΄ 26/2021); ”ministerin päätös 12998/232/2020” (virallinen lehti B΄ 1078/2020), ”ministerin päätös 16073/287/2020” (virallinen lehti B΄ 1547/2020), ”ministerin päätös 17788/346/2020” (virallinen lehti B΄ 1779/2020), ”ministerin päätös 23102/477/2020” (virallinen lehti B΄ 2268/2020), ”ministerin päätös 49989/1266/2020” (virallinen lehti B΄ 5391/2020); ”ministerin päätös 45742/1748/2020” (virallinen lehti B’ 5515/2020); ”ministerin päätös 3208/108” (virallinen lehti B’ 234/2021); ”ministerin päätös 4374/131” (virallinen lehti B’ 345); ”ministerin päätös 9500/322/2021” (virallinen lehti B’ 821/2021); ”ministerin päätös 22547/2021” (virallinen lehti B’ 1683/2021); ”ministerin päätös 28631” (virallinen lehti B’ 2012/2021); ”ministerin päätös 47100/2021” (virallinen lehti B’ 2975/2021); ”ministerin päätös 51320/2021” (virallinen lehti B’ 3127/2021); ”ministerin päätös 58921/2021” (virallinen lehti B’ 3637/2021); ”ministerin päätös 74831/2021” (virallinen lehti B’ 4593/2021); ”ministerin päätös 105596/2021” (virallinen lehti B’ 6076/2021); ”ministerin päätös 109412/2021” (virallinen lehti B’ 6368/2021) ja ”ministerin päätös 3512/2022” (virallinen lehti B’ 103/2022).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/27


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2082,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Kyproksen tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1344 (2) Kyprokselle sen 6 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua sellaisena lainana, jonka määrä on enintään 479 070 000 euroa ja jonka keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta, niiden Kyproksen kansallisten toimien täydentämiseksi, joilla lievitetään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja reagoidaan taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin.

2)

Kyproksen oli määrä käyttää lainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

3)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2020/1344 muuttavalla täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/680 (3) Kyprokselle sen 10 päivänä maaliskuuta 2021 esittämän toisen pyynnön johdosta 124 700 000 euroa lisää taloudellista apua kasvattamalla lainan määrän enintään 603 770 000 euroon siten, että lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta; lainalla täydennetään Kyproksen kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin reagoimiseksi.

4)

Kyproksen oli määrä käyttää lisälainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/680, 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

5)

Covid-19:n leviämisen vuoksi huomattava osa Kyproksen työvoimasta on joutunut keskeyttämään työssäkäynnin tai työnhaun. Tämä on johtanut siihen, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan c, e, f, g, h ja i alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät Kyproksen julkiset menot ovat toistuvasti kasvaneet äkillisesti ja voimakkaasti.

6)

Covid-19:n leviäminen ja Kyproksen vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet taudin leviämisen sekä sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Kyproksen julkisen talouden alijäämä oli 5,8 prosenttia ja velka 115,0 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa vastaavat luvut supistuivat 1,7 prosenttiin ja 103,6 prosenttiin. Komission kevään 2022 talousennusteen mukaan Kyproksen julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan 0,3 prosenttia ja julkisen velan 93,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komission talven 2022 väliennusteen mukaan Kyproksen BKT:n odotetaan kasvavan 3,2 prosenttia vuonna 2022.

7)

Kypros pyysi 5 päivänä syyskuuta 2022 unionilta taloudellista apua vielä 29 200 000 euroa, jotta se voisi edelleen täydentää vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamiaan kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi ja taudin leviämisen työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheuttamiin sosioekonomisiin seurauksiin reagoimiseksi. Erityisesti Kypros laajensi edelleen johdanto-osan 8–13 kappaleessa esitettyjä työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä tai muutti niitä.

8)

Laki nro 27(I)/2020 (4), laki nro 49(I)/2020 (5), laki nro 140(I)/2020 (6), laki nro 36(I)/2021 (7) ja laki nro 120(I)2021 (8) ovat olleet perustana useiden sellaisten kuukausittaisten hallinnollisten määräysten (9) käyttöönotolle, joissa määritellään toimenpiteitä covid-19-leviämisen vaikutuksiin reagoimiseksi. Kyseisten lakien perusteella viranomaiset ovat ottaneet käyttöön täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetun toimintansa osittain keskeyttäneiden yritysten tukijärjestelyn. Tukijärjestelyn mukaisesti palkkakompensaatiota maksetaan sellaisten yritysten työntekijöille, joiden liikevaihto on supistunut pandemian seurauksena, ja edellyttäen, että työpaikat säilytetään. Palkkakompensaatio on 60 prosenttia vuonna 2018 maksetusta työntekijän palkasta tai 60 prosenttia työntekijän sosiaaliturvamaksuista vuonna 2018, sen mukaan kumpi on suurempi. Kompensaation enimmäismäärä on 1 214 euroa ja vähimmäismäärä 360 euroa kuukaudessa. Toimenpide oli alun perin voimassa maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2020 välisen ajan ja sen voimassaoloa jatkettiin tammikuusta 2021 elokuuhun 2021.

9)

Lisäksi laki nro 27(I)/2020, laki nro 49(I)/2020, laki nro 140(I)/2020, laki nro 36(I)/2021 ja laki nro 120(I)2021 sekä useat hallinnolliset määräykset (10) ovat olleet perustana täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetulle hotelliyksikköjä ja majoitusliikkeitä koskevalle erityisjärjestelylle. Erityisjärjestelyn mukaisesti palkkakompensaatiota maksetaan hotellialan yritysten ja muiden majoitusliikkeiden työntekijöille silloin, kun työnantaja on keskeyttänyt toimintansa kokonaan tai työnantajan liikevaihto on supistunut yli 40 prosenttia. Järjestelyyn osallistumisen ehtona on työpaikkojen säilyttäminen. Toimenpide oli alun perin voimassa kesäkuun 2020 ja lokakuun 2020 välisen ajan ja sen voimassaoloa jatkettiin marraskuusta 2020 lokakuuhun 2021.

10)

Lisäksi laki nro 27(I)/2020, laki nro 49(I)/2020, laki nro 140(I)/2020, laki nro 36(I)/2021 ja laki nro 120(I)2021 sekä useat kuukausittaiset hallinnolliset määräykset (11) ovat olleet perustana täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan f alakohdassa tarkoitetulle erityisjärjestelylle, jolla tuetaan matkailualaan liittyviä tai matkailualan vaikutusten kohteena olevia yrityksiä tai yrityksiä, jotka ovat yhteydessä yrityksiin, joiden toiminta on pakko keskeyttää kokonaan. Erityisjärjestelyn mukaisesti palkkakompensaatiota maksetaan hotellialan yritysten ja muiden majoitusliikkeiden työntekijöille silloin, kun niiden toiminta on keskeytynyt kokonaan tai niiden liikevaihto on supistunut yli 40 prosenttia alkuperäisen järjestelyn 55 prosentin sijaan, edellyttäen, että työpaikat säilytetään. Toimenpide oli alun perin voimassa kesäkuun 2020 ja elokuun 2020 välisen ajan ja sen voimassaoloa jatkettiin syyskuusta 2020 lokakuuhun 2021 ja sitä muutettiin.

11)

Lisäksi laki nro 27(I)/2020, laki nro 49(I)/2020, laki nro 140(I)/2020, laki nro 36(I)/2021 ja laki nro 120(I)2021 sekä useat kuukausittaiset hallinnolliset määräykset (12) ovat olleet perustana täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan g alakohdassa tarkoitetulle erityisjärjestelylle, jolla tuetaan erityistä ennalta määritettyä toimintaa harjoittavia yrityksiä. Kyseisestä erityisjärjestelystä maksetaan tulokorvausta 50 prosentille siihen liittyneiden yritysten henkilöstöstä. Palkkakompensaatio on 60 prosenttia maksetusta työntekijän palkasta tai 60 prosenttia työntekijän sosiaaliturvamaksuista viitevuonna, sen mukaan kumpi on suurempi. Kompensaation enimmäismäärä on 1 214 euroa ja vähimmäismäärä 360 euroa kuukaudessa. Järjestelyyn osallistumisen ehtona on työpaikkojen säilyttäminen. Toimenpiteen, joka oli alun perin voimassa kesäkuun 2020 ja elokuun 2020 välisen ajan, voimassaoloa jatkettiin syyskuusta 2020 lokakuuhun 2021.

12)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan h alakohdassa tarkoitetussa toimenpiteessä ”Lisätalousarvio, tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa” vahvistetussa tukijärjestelyssä otetaan käyttöön tukia erittäin pienille ja pienille yrityksille sekä itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka työllistävät enintään 50 työntekijää. Pyyntö kattaa ainoastaan itsenäisten ammatinharjoittajien ja yhden hengen yritysten tukemiseen liittyvät menot. Kyseiset tuet kattavat kertasuoritteisen avustuksen pienten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien toimintakustannusten tukemiseksi. Kertaluonteisten avustusten määriä on tarkistettu useiden yritysryhmien osalta työntekijöiden määrän perusteella. Lisäksi niiden yritysten osalta, joiden toiminta on ollut keskeytynyt maaliskuusta 2020 alkaen, on sovittu avustuksesta, joka on 10 000 euroa yrityksille, joissa on enintään yhdeksän työntekijää ja 15 000 euroa yrityksille, joissa on yli yhdeksän työntekijää. Tukijärjestelyä voidaan pitää asetuksessa (EU) 2020/672 tarkoitettua työajan lyhentämisjärjestelyä vastaavana toimenpiteenä, koska sen tavoitteena on suojella itsenäisiä ammatinharjoittajia tai vastaavia työntekijäryhmiä tulojen vähentymiseltä tai menetykseltä. Marraskuussa 2020 tämän toimenpiteen, joka oli alun perin voimassa huhtikuun 2020 ja toukokuun 2020 välisen ajan, voimassaoloa jatkettiin marraskuuhun 2020 ja sitä muutettiin. Järjestelyn voimassaoloa jatkettiin jälleen maaliskuussa 2021 ja huhtikuussa 2021, ja se kattoi työntekijämäärästä huolimatta yritykset, joiden oli terveysministerin asetusten mukaan keskeytettävä toimintansa kokonaan.

13)

Lisäksi laki nro 27(I)/2020, laki nro 49(I)/2020, laki nro 140(I)/2020, laki nro 36(I)/2021 ja laki nro 120(I)2021 sekä useat kuukausittaiset hallinnolliset määräykset (13) ovat olleet perustana täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 3 artiklan i alakohdassa tarkoitetulle sairauspäivärahajärjestelylle. Kyseisen järjestelyn mukaisesti palkkakompensaatiota maksetaan yksityisen sektorin työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, edellyttäen että heidät joko luokitellaan terveysministeriön julkaiseman luettelon mukaisesti haavoittuvassa asemassa oleviksi henkilöiksi, viranomaiset ovat asettaneet heidät karanteeniin tai he ovat saaneet covid-19-tartunnan. Toimenpide oli alun perin voimassa maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2020 välisen ajan ja sitä jatkettiin marraskuusta 2020 kesäkuuhun 2021.

14)

Kypros täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa säädetyt edellytykset. Kypros on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet ja suunnitellut julkiset menot ovat 1 päivästä helmikuuta 2020 kasvaneet covid-19:n leviämisen sosioekonomisten vaikutusten korjaamiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden seurauksena 777 840 000 euroa. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, sillä se liittyy myös sellaisten suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvien, voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen tai muuttamiseen, jotka kattavat merkittävän osan Kyproksen yrityksistä ja työvoimasta. Kypros aikoo rahoittaa kasvaneiden menojen määrästä 144 870 000 euroa unionin varoilla.

15)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Kyprosta ja varmistanut niiden toteutuneiden ja suunniteltujen julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan niihin työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 5 päivänä syyskuuta 2022 esitetyssä pyynnössä.

16)

Kyprokselle olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua maan auttamiseksi selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

17)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1344 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudellista lisäapua varten tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1344 myönnettyä 18 kuukauden rahoitustuen saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, minkä vuoksi kokonaissaatavuusajan olisi oltava 39 kuukautta ensimmäisestä täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

18)

Kyproksen ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

19)

Tällä päätöksellä ei saisi rajoittaa sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Päätöksellä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

20)

Kyproksen olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin Kypros on toteuttanut kyseiset menot.

21)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Kyproksen tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä muiden jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittamat tai suunnitteilla olevat taloudellisen avun pyynnöt, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1344 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Kyproksen saataville enintään 632 970 000 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Muut erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai ne edellyttävät tapauksen mukaan lainasopimuksen lisäyksen tai Kyproksen ja komission välillä tehdyn alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan muutetun lainasopimuksen voimaantuloa.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Kypros voi rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

erityinen vanhempainvapaajärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 127/148/151/184/192/212/213/235/2020, sellaisina kuin niitä on jatkettu;

b)

toimintansa kokonaan keskeyttäneiden yritysten tukijärjestelyt, sellaisina kuin niistä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020, sellaisina kuin niitä on jatkettu;

c)

toimintansa osittain keskeyttäneiden yritysten tukijärjestelyt, sellaisena kuin niistä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 131/188/239/2020, sellaisina kuin niitä on viimeksi muutettu lailla nro 120(I)/2021 ja hallinnollisella määräyksellä 370/2021;

d)

itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva erityisjärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 129/148/151/186/237/322/2020, sellaisina kuin niitä on jatkettu;

e)

hotelliyksikköjä ja majoitusliikkeitä koskeva erityisjärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 269/317/393/418/498/533/631/2020, sellaisena kuin niitä on viimeksi muutettu lailla 120(I)/2021 ja hallinnollisella määräyksellä 431/2021;

f)

erityisjärjestely, jolla tuetaan matkailualaan liittyviä tai matkailualan vaikutusten kohteena olevia yrityksiä tai yrityksiä, jotka ovat yhteydessä yrityksiin, joiden toiminta on pakko keskeyttää kokonaan, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 270/318/394/419/499/534/632/2020, sellaisina kuin niitä on viimeksi muutettu lailla nro 120(I)/2021 ja hallinnollisella määräyksellä 432/2021;

g)

erityisjärjestely, jolla tuetaan erityistä ennalta määritettyä toimintaa harjoittavia yrityksiä, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 272/320/396/420/500/535/633/2020, sellaisina kuin niitä on viimeksi muutettu lailla nro 120(I)/2021 ja hallinnollisella määräyksellä 433/2021;

h)

erittäin pienten ja pienten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien tukijärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään itsenäisten ammatinharjoittajien ja yhden hengen yritysten tukemiseen liittyvien menojen osalta toimenpiteessä ”Lisätalousarvio, tilapäiset puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa”, sellaisena kuin sitä on jatkettu ja muutettu;

i)

sairauspäivärahajärjestely, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 27(I)/2020 ja hallinnollisissa määräyksissä 128/185/236/539/637/2020, sellaisena kuin niitä on viimeksi muutettu lailla nro 120(I)/2021 ja hallinnollisella määräyksellä 273/2021.”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kyproksen tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1344, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Kyproksen tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 13).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/680, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2021, tilapäisen tuen myöntämisestä Kyproksen tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1344 muuttamisesta (EUVL L 144, 27.4.2021, s. 19).

(4)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27/3/2020.

(5)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26/5/2020.

(6)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12/10/2020.

(7)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 29/3/2021.

(8)  Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4846, 16/7/2021.

(9)  Hallinnolliset määräykset 131/188/239/2020 ja hallinnolliset määräykset 16/84/124/169/219/276/331/370/2021.

(10)  Hallinnolliset määräykset 269/317/393/418/498/533/631/2020 ja 13/81/121/166/216/271/329/368/402/431/2021.

(11)  Hallinnolliset määräykset 270/318/394/419/499/534/632/2020 ja hallinnolliset määräykset 14/82/122/167/217/274/330/369/403/432/2021.

(12)  Hallinnolliset määräykset 272/320/396/420/500/535/633/2020 ja hallinnolliset määräykset 404/433/2021.

(13)  Hallinnolliset määräykset 128/185/236/539/637/2020 ja hallinnolliset määräykset 19/87/127/172/222/273/2021.


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/32


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2083,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Portugalin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1354 (2) Portugalille Portugalin 11 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua lainana, jonka määrä on enintään 5 934 462 488 euroa, keskimääräinen enimmäismaturiteetti 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta ja jonka avulla täydennetään Portugalin kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(2)

Portugalin oli määrä käyttää laina täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyjen, vastaavien toimenpiteiden ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(3)

Portugalin 9 päivänä joulukuuta 2021 esittämän toisen pyynnön johdosta neuvosto laajensi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2022/99 (3) luetteloa toimenpiteistä, joihin taloudellista apua oli jo myönnetty täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1354, tarkoituksena täydentää Portugalin kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(4)

Covid-19:n leviämisen vuoksi huomattava osa Portugalin työvoimasta on joutunut keskeyttämään työssäkäynnin tai työnhaun. Tämä on johtanut siihen, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät Portugalin julkiset menot kasvavat toistuvasti äkillisesti ja voimakkaasti.

(5)

Covid-19:n leviäminen ja Portugalin vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet taudin leviämisen ja sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Portugalin julkistalouden alijäämä oli 5,8 prosenttia ja julkinen velka 135,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa nämä luvut olivat pienentyneet 2,8 prosenttiin ja 127,4 prosenttiin. Komission kevään 2022 talousennusteen mukaan Portugalin julkistalouden alijäämän odotetaan olevan 1,9 prosenttia ja julkisen velan määrä 119,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2022 loppuun mennessä. Komission kesän 2022 väliennusteen mukaan Portugalin BKT kasvaa 6,5 prosenttia vuonna 2022.

(6)

Portugali pyysi 17 päivänä syyskuuta 2022 unionilta 300 000 000 euroa taloudellista lisäapua täydentääkseen edelleen vuosina 2020, 2021 ja 2022 aloittamiaan kansallisia toimia, joilla se pyrkii lieventämään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja käsittelemään taudin leviämisen sosioekonomisia vaikutuksia työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Erityisesti Portugali jatkoi tai muutti johdanto-osan 7–21 kappaleessa esitettyjä työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä.

(7)

”12 päivänä helmikuuta annetun lain 7/2009” 298–308 §:llä, siten kuin ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 142 §:ssä täsmennetään, otettiin käyttöön toimenpide, jolla tuetaan työsuhteen jatkamista joko keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä Portugalin työlainsäädäntöön kirjattua normaalia työaikaa. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan a alakohdassa. Alun perin toimenpiteellä katettiin 70 prosenttia tukikelpoisten yritysten työntekijöilleen maksamasta korvauksesta, joka on kaksi kolmasosaa työntekijän normaalista bruttopalkasta. Tämän ”kahden kolmasosan korvauksen” vähimmäismäärä vastasi kansallista vähimmäispalkkaa ja enimmäismäärä kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kolmella. Tukikelpoisuuden ehtona oli, että yritys oli joutunut keskeyttämään toimintansa tai sille oli aiheutunut huomattavia tulonmenetyksiä. Myöhemmin toimenpidettä laajennettiin muun muassa korottamalla työntekijöille maksettavaa korvausta väliaikaisesti 100 prosenttiin heidän normaalista bruttopalkastaan.

(8)

”26 päivänä maaliskuuta annetulla asetuksella 10-G/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”28 päivänä maaliskuuta tehdyllä oikaisulla 14/2020”, sekä ”13 päivänä huhtikuuta annetun asetuksen 14-F/2020” 4 §:llä, ”1 päivänä toukokuuta annetun asetuksen 20/2020” 3 §:llä, ”14 päivänä toukokuuta annetun asetuksen 20-H/2020” 6 §:llä, ”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020” 2 §:llä ja ”15 päivänä tammikuuta annetun asetuksen 6-C/2021” 2 §:llä ja siten kuin ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 142 §:ssä täsmennetään, otettiin käyttöön uusi yksinkertaistettu erityistuki työsopimusten jatkamiselle keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä normaalia työaikaa. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan b alakohdassa. Tämä toimenpide vastasi muuten johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettua toimenpidettä, mutta siinä sovellettiin yksinkertaistettuja menettelyjä korvauksen saamisen nopeuttamiseksi. Alun perin toimenpiteellä katettiin 70 prosenttia tukikelpoisten yritysten työntekijöilleen maksamasta korvauksesta, joka on kaksi kolmasosaa työntekijän normaalista bruttopalkasta, ja vapautettiin työnantaja sosiaaliturvamaksuista. Tämän ”kahden kolmasosan korvauksen” vähimmäismäärä vastasi kansallista vähimmäispalkkaa ja enimmäismäärä kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kolmella. Tukikelpoisuuden ehtona oli, että yritys oli joutunut keskeyttämään toimintansa tai sille oli aiheutunut vähintään 40 prosentin tulonmenetys tukipyyntöä edeltäneellä 30 vuorokauden ajanjaksolla verrattuna joko edellisen vuoden samaan kuukauteen tai pyyntöä edeltänyttä 30 vuorokauden ajanjaksoa edeltäneiden kahden kuukauden kuukausittaiseen keskituloon. Myöhemmin toimenpidettä laajennettiin useita kertoja muun muassa korottamalla työntekijöille maksettavaa korvausta väliaikaisesti 100 prosenttiin heidän normaalista bruttopalkastaan erityisissä olosuhteissa. Julkiselle hallinnolle sosiaaliturvamaksuista vapauttamisesta seuraa tulonmenetys, jonka voidaan asetusta (EU) 2020/672 sovellettaessa katsoa vastaavan julkisia menoja.

(9)

”26 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-G/2020” 5 §:n 2 momentin ja 7–9 §:n mukaan tapauksissa, joissa yritys sai tukea johdanto-osan 7 tai 8 kappaleessa mainituista toimenpiteistä ja sillä oli työllisyys- ja koulutuspalveluista vastaavan kansallisen viranomaisen (Instituto do Emprego e Formação Profissional, IEFP) hyväksymä koulutusohjelma, ammatillisista erityisohjelmista voitiin myöntää koulutustukea korvaamaan tulojen menetyksiä sekä koulutukseen liittyviä kustannuksia, kun koulutus tapahtuu työajalla vaihtoehtona työajan lyhentämiselle. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan c alakohdassa.

(10)

”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020” 4 ja 5 §:ssä ja ”30 päivänä heinäkuuta annetun asetuksen 46-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”15 päivänä tammikuuta annetun asetuksen 6-C/2021” 4 §:llä, ”24 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 23-A/2021” 2 §:llä ja ”12 päivänä toukokuuta annetun asetuksen 32/2021” 2 §:llä ja sellaisena kuin se on täsmennettynä ”14 päivänä toukokuuta annetussa hallituksen määräyksessä 102-A/2021”, 14-A §:ssä otettiin käyttöön uusi erityinen tukitoimenpide yrityksille liiketoiminnan uudelleen aloittamiseen. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan d alakohdassa. Alun perin työhön paluun helpottamiseksi ja työpaikkojen säilyttämisen tukemiseksi yritykset, joiden työntekijät olivat saaneet tukea johdanto-osan 7 tai 8 kappaleessa tarkoitetuista toimenpiteistä, saattoivat saada etuuden, joka vastasi joko kansallista vähimmäispalkkaa ja joka maksettiin kertasuorituksena kustakin asiaankuuluvasta työntekijästä tai kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kahdella ja joka maksettiin erissä kuuden kuukauden ajan kustakin tällaisesta työntekijästä. Silloin kun tuki maksettiin erissä, yritys sai myös 50 prosentin osittaisen vapautuksen sosiaaliturvamaksuista asiaankuuluvien työntekijöiden osalta. Tämän jälkeen toimenpidettä laajennettiin useaan kertaan muun muassa lisäämällä tukikelpoisten yritysten joukkoon mikroyritykset, joiden työntekijät olivat hyötyneet johdanto-osan 12 kappaleessa tarkoitetusta toimenpiteestä ja jotka saattoivat tämän jälkeen saada etuuden, joka vastasi kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kahdella ja joka maksettiin erissä kuuden kuukauden ajan kustakin tällaisesta työntekijästä.

(11)

”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”14 päivänä elokuuta annetun asetuksen 58-A/2020” 2 §:llä, 3 §:ssä otettiin käyttöön uusi tulovakautuslisä työntekijöille, jotka ovat hyötyneet johdanto-osan 7 tai 8 kappaleessa tarkoitetuista toimenpiteistä vähintään yhden kuukauden ajan (myöhemmin täsmennettynä 30 peräkkäisen päivän ajan) huhtikuun ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan e alakohdassa. Tukikelpoisia olivat työntekijät, joiden helmikuun 2020 bruttopalkka ei ylittänyt kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kahdella. Työntekijällä oli oikeus etuuteen, joka vastasi helmikuun 2020 bruttopalkan ja sen ajanjakson bruttopalkan, jonka aikana työntekijä kuului jommankumman edellä mainitun toimenpiteen piiriin, välistä erotusta; sen vähimmäismäärä oli 100 euroa ja enimmäismäärä 351 euroa.

(12)

”30 päivänä heinäkuuta annetun asetuksen 46-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”19 päivänä lokakuuta annetun asetuksen 90/2020” 2 §:llä, 4 §:ssä, ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 142 §:ssä, ”15 päivänä tammikuuta annetun asetuksen 6-C/2021” 3 §:ssä, ”24 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 23-A/2021” 2 §:ssä ja ”13 päivänä elokuuta annetun asetuksen 71-A/2021” 2 §:ssä otettiin käyttöön uusi progressiivinen erityistuki työsuhteen jatkamiseksi lyhentämällä tilapäisesti normaalia työaikaa. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan f alakohdassa. Alun perin toimenpiteellä myönnettiin tukikelpoisille yrityksille etuus, joka kattoi 70 prosenttia työntekijöille maksettavasta korvauksesta tekemättömiltä työtunneilta, jolloin työntekijöille maksettava korvaus oli kaksi kolmasosaa työntekijän normaalista bruttopalkasta elo- ja syyskuussa 2020 tekemättä jääneiden työtuntien osalta tai neljä viidesosaa työntekijän normaalista bruttopalkasta loka-joulukuussa 2020 tekemättä jääneiden työtuntien osalta. Työntekijöiden kokonaisbruttopalkan vähimmäismäärä vastasi tällöin kansallista vähimmäispalkkaa.

Toimenpiteellä tukikelpoinen yritys myös vapautettiin asianomaisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksuista kokonaan tai osittain sen mukaan, oliko kyseessä mikroyritys, pieni- tai keskisuuri yritys vai suuri yritys. Tukikelpoisuuden ehtona oli, että yritys oli joutunut keskeyttämään toimintansa tai sille oli aiheutunut vähintään 40 prosentin tulonmenetys tukipyyntöä edeltäneellä 30 vuorokauden ajanjaksolla verrattuna joko edellisen vuoden samaan kuukauteen tai pyyntöä edeltänyttä 30 vuorokauden ajanjaksoa edeltäneiden kahden kuukauden kuukausittaiseen keskituloon. Normaalin työajan tilapäisen lyhennyksen enimmäiskesto oli sitä suurempi, mitä suuremmat olivat tukikelpoisen yrityksen tulonmenetykset. Tämän jälkeen toimenpidettä laajennettiin useita kertoja muun muassa lisäämällä tukikelpoisten yritysten joukkoon yritykset, joiden tulonmenetykset olivat vähintään 25 prosenttia, tarkistamalla normaalin työajan tilapäisen lyhennyksen enimmäiskestoa tukikelpoisten yritysten tulonmenetysten suuruuden mukaan, korottamalla työntekijöille maksettavaa korvausta tilapäisesti 100 prosenttiin työntekijöiden normaalista bruttopalkasta tekemättömien työtuntien osalta ja poistamalla asteittain työnantajan sosiaaliturvamaksujen vapautukset. Julkiselle hallinnolle sosiaaliturvamaksuista vapauttamisesta seuraa tulonmenetys, jonka voidaan asetusta (EU) 2020/672 sovellettaessa katsoa vastaavan julkisia menoja.

(13)

”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”6 päivänä huhtikuuta annetun asetuksen 12-A/2020” 2 §:llä, 26 §:ssä, ”13 päivänä huhtikuuta annetun asetuksen 14-F/2020” 2 §:ssä, ”7 päivänä toukokuuta annetun asetuksen 20-C/2020” 4 §:ssä, ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 9 §:ssä ja ”11 päivänä elokuuta annetun lain 31/2020” 2 §:ssä sekä ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020” 325-G §:ssä, sellaisena kuin se on lisättynä ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, otettiin käyttöön uusi erityinen tukitoimenpide itsenäisille ammatinharjoittajille, epävirallisille työntekijöille ja päällikkötason työntekijöille. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan g alakohdassa. Alun perin toimenpiteessä oli kyse kuukausittaisesta etuudesta, joka vastasi henkilön rekisteröityjä tuloja ja joka oli enimmäismäärältään Portugalin sosiaalituki-indeksin suuruinen (Indexante dos Apoios Sociais, IAS, 438,81 euroa vuonna 2020). Tukikelpoisia olivat henkilöt, jotka olivat joutuneet keskeyttämään toimintansa. Myöhemmin toimenpidettä laajennettiin useita kertoja muun muassa oikeuttamalla tukeen henkilöt, joiden tulonmenetykset olivat olleet vähintään 40 prosenttia tukipyyntöä edeltäneellä 30 vuorokauden ajanjaksolla verrattuna edellisen vuoden samaan kuukauteen tai kyseistä ajanjaksoa edeltäneiden kahden kuukauden kuukausittaiseen keskituloon, ja tarkistettiin siten, että kuukausittainen etuus vastasi joko henkilöiden rekisteröityjä tuloja ja enimmäismäärältään Portugalin sosiaaliturvaindeksiä, kun henkilön rekisteröidyt tulot olivat alle 1,5 kertaa Portugalin sosiaalituki-indeksi, tai kahta kolmasosaa henkilön rekisteröidyistä tuloista ja enimmäismäärältään kansallista vähimmäispalkkaa, kun henkilöiden rekisteröidyt tulot olivat vähintään 1,5 kertaa Portugalin sosiaalituki-indeksi, sekä vahvistamalla vähimmäismääräksi 50 prosenttia Portugalin sosiaaliturvaindeksistä.

(14)

”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”6 päivänä huhtikuuta annetun asetuksen 12-A/2020” 2 §:llä, 23 §:ssä ja ”7 päivänä huhtikuuta annetun lain 16/2021” 3 §:ssä otettiin käyttöön perhelisä työntekijöille, jotka ovat estyneitä työskentelemään siksi, että heidän täytyy avustaa alle 12-vuotiaita lapsiaan tai muita huollettavanaan olevia, tai jos huollettavalla on vamma tai krooninen sairaus, ikärajaa ei sovelleta. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan h alakohdassa. Toimenpiteessä oli kyse etuudesta, joka vastasi kahta kolmasosaa normaalista bruttopalkasta siten, että puolet tuesta maksaa työnantaja ja puolet maksetaan sosiaaliturvasta, ja vähimmäismäärältään kansallista vähimmäispalkkaa ja enimmäismäärältään kansallista vähimmäispalkkaa kerrottuna kolmella. Tämän toimenpiteen voidaan katsoa vastaavan asetuksessa (EU) 2020/672 tarkoitettua työajan lyhentämisjärjestelyä, koska siitä myönnetään työntekijöille tulotukea lastenhoitokustannuksiin koulujen kiinniolon ajan ja siten autetaan vanhempia jatkamaan työntekoa ja ehkäistään työsuhteen jatkumisen vaarantuminen.

(15)

”19 päivänä maaliskuuta annetulla hallituksen määräyksellä 3485-C/2020”, ”10 päivänä huhtikuuta annetulla hallituksen määräyksellä 4395/2020” ja ”28 päivänä toukokuuta annetulla hallituksen määräyksellä 5897-B/2020” otettiin käyttöön erityinen tukitoimenpide kouluttajien työsuhteen jatkamiseksi tilanteessa, jossa ammatillisia koulutuksia on jouduttu perumaan. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan i alakohdassa. Julkisista varoista maksettava tuki muodostui etuudesta, joka kattaa kouluttajien palkan, vaikka ammatillisia koulutuksia ei järjestetty.

(16)

”3 päivänä maaliskuuta annetussa työ-, yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministerin ja terveysministerin määräyksessä 2875-A/2020” sekä ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”3 päivänä syyskuuta annetun asetuksen 62-A/2020” 2 §:llä, 20 §:ssä ja ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, 325-F §:ssä otettiin käyttöön covid-19-tartunnan johdosta maksettava sairausetuus. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan m alakohdassa. Covid-19-sairausetuutta myönnettäessä ei sovellettu odotusaikaa, kuten Portugalin tavanomaisessa sairauspäivärahajärjestelyssä. Julkisista varoista maksettava etuus vastasi tuensaajien normaalia bruttopalkkaa.

(17)

”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”3 päivänä syyskuuta annetun asetuksen 62-A/2020” 2 §:llä, 19 §:ssä ja ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, 325-F §:ssä otettiin käyttöön korvaus työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka olivat ennalta ehkäisevässä karanteenissa ja siksi tilapäisesti estyneitä harjoittamasta ammattiaan. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan l alakohdassa. Korvausta myönnettäessä ei sovellettu odotusaikaa. Siitä hyötyvillä työntekijöillä tai itsenäisillä ammatinharjoittajilla oli oikeus normaalia bruttopalkkaansa vastaavaan korvaukseen.

(18)

”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 8 päivänä huhtikuuta antamalla päätöslauselmalla 97/2020”, ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 28 päivänä huhtikuuta antamalla päätöslauselmalla 120/2020”, ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 5 päivänä toukokuuta antamalla päätöslauselmalla 128/2020”, ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 5 päivänä toukokuuta antamalla päätöslauselmalla 129/2020”, ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 15 päivänä heinäkuuta antamalla päätöslauselmalla 195/2020”, ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 15 päivänä heinäkuuta antamalla päätöslauselmalla 196/2020” ja ”Azoreiden aluehallituksen neuvoston 17 päivänä heinäkuuta antamalla päätöslauselmalla 200/2020” otettiin käyttöön joukko työllisyyteen liittyviä alueellisia toimenpiteitä Azorien autonomisella alueella. Toimenpiteet kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan j alakohdassa. Erityisten toimenpiteiden, mukaan lukien alueellinen lisä kansallisiin järjestelyihin eli työajan lyhentämisjärjestelyihin, sekä tuki itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrityksille toiminnan uudelleen aloittamiseen, tarkoituksena oli työllisyyden säilyttäminen Azoreilla covid-19:n leviämisen aikana. Kyseisten toimenpiteiden nojalla maksettavan tuen ehtona oli työsuhteen ja toiminnan jatkuminen yrityksissä.

(19)

”Madeiran aluehallituksen 13 päivänä maaliskuuta antamalla päätöslauselmalla 101/2020” ja ”Madeiran aluehallituksen varajohtajiston sekä sosiaalisesta osallisuudesta ja kansalaisuudesta vastaavan alueellisen sihteeristön 22 päivänä huhtikuuta antamalla määräyksellä 133-B/2020” otettiin käyttöön joukko työllisyyteen liittyviä alueellisia toimenpiteitä Madeiran autonomisella alueella. Toimenpiteet kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan k alakohdassa. Erityisten toimenpiteiden, mukaan lukien alueellinen lisä kansallisiin järjestelyihin eli työajan lyhentämisjärjestelyihin sekä tuki itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrityksille toiminnan uudelleen aloittamiseen, tarkoituksena oli työllisyyden säilyttäminen Madeiralla covid-19:n leviämisen aikana. Näiden toimenpiteiden nojalla maksettavan tuen ehtona oli työsuhteen ja toiminnan jatkuminen yrityksissä.

(20)

”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 156 §:ssä säädetyn mukaisesti ja kyseisen pykälän 2 momentin c–f kohdassa vahvistetuin edellytyksin, kuten ”25 päivänä tammikuuta annetussa hallituksen määräyksessä 19-A/2021” täsmennetään, ja ”27 päivänä marraskuuta annetun asetuksen 104/2021” 12 §:llä laajennettuna otettiin käyttöön ylimääräinen tukijärjestelmä itsenäisille ammatinharjoittajille, palkansaajille, joille ei ole tarjolla muita sosiaalisen suojelun mekanismeja, ja päällikkötason työntekijöille, joiden tuloihin covid-19-pandemia on erityisesti vaikuttanut. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan r alakohdassa. Itsenäisille ammatinharjoittajille myönnettiin etuus, joka oli suuruudeltaan kaksi kolmasosaa määrästä, jonka ammatinharjoittajan kuukausitulot ovat pienentyneet, ja enimmäismäärältään 501,16 euroa. Tukikelpoisia olivat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden tulot ovat pienentyneet maaliskuun ja joulukuun 2020 välisenä aikana vähintään 40 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Niiden palkansaajien osalta, joiden ei ollut mahdollista turvautua muihin sosiaalisen suojelun mekanismeihin, säädettiin seuraavaa: i) palkansaajille myönnettiin etuus, joka on 501,16 euron kuukausittaisen viitearvon ja asianomaisen kotitalouden kutakin aikuista kohti lasketun keskikuukausipalkan välinen erotus; ja ii) itsenäisille ammatinharjoittajille myönnettiin etuus, joka oli suuruudeltaan kaksi kolmasosaa määrästä, jonka ammatinharjoittajan kuukausitulot olivat pienentyneet, mutta enintään 501,16 euroa. Päällikkötason työntekijöiden osalta toimenpiteestä myönnettiin etuus, joka vastasi joko henkilön keskimääräistä viitekuukausituloa, jos se oli alle 1,5 kertaa Portugalin sosiaalituki-indeksi (Indexante dos Apoios Sociais, IAS, 438,81 euroa vuonna 2021), tai kahta kolmasosaa henkilön viitekuukausitulojen keskiarvosta, jos se oli yhtä suuri tai suurempi kuin kyseinen indeksi. Tukikelpoisia olivat päällikkötason työntekijät, jotka olivat covid-19-pandemian vuoksi joutuneet tilapäisesti keskeyttämään ammatinharjoittamisensa tai joille oli aiheutunut vähintään 40 prosentin tulonmenetys tukipyyntöä edeltäneellä 30 päivän ajanjaksolla verrattuna edellisen vuoden samaan kuukauteen tai kyseistä ajanjaksoa edeltäneiden kahden kuukauden kuukausittaiseen keskituloon. Kaikissa tapauksissa etuuden alaraja oli 50 euroa, jota korotettiin 50 prosenttiin todetusta kuukausitulon laskusta, jos tulot ovat pienentyneet 50–100 prosenttia Portugalin sosiaalituki-indeksistä, tai 50 prosenttiin Portugalin sosiaalituki-indeksistä, kun tulojen pieneneminen ylitti kyseisen indeksin.

(21)

”6 päivänä kesäkuuta annetun ministerineuvoston päätöslauselman 41/2020 liitteen” 2.5.1 kohdassa, sellaisena kuin se on täsmennettynä ”3 päivänä elokuuta annetun hallituksen määräyksen 180/2020” 10–12 §:ssä ja jatkettuna ”15 päivänä helmikuuta annetun hallituksen määräyksen 37-A/2021 liitteen” 5–7 §:llä, otettiin käyttöön taiteilijoiden, kirjailijoiden, teknikoiden ja muiden taidealan ammattilaisten sosiaalitukijärjestelmä. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan s alakohdassa. Toimenpiteessä tarjottiin Portugalin sosiaalituki-indeksiä (Indexante dos Apoios Sociais, IAS, 438,81 euroa vuonna 2021) vastaava kuukausittainen etuus.

(22)

Portugali jatkoi tai muutti useita terveyteen liittyviä toimenpiteitä covid-19:n leviämisen torjumiseksi. Tämä koskee erityisesti johdanto-osan 23–27 kappaleessa esitettyjä toimenpiteitä.

(23)

Portugalin terveysviraston ”6 päivänä toukokuuta annetussa normissa 012/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä toukokuuta 2020, ja ”10 päivänä kesäkuuta annetussa normissa 013/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 2020, sekä ”13 päivänä maaliskuuta annetussa asetuksessa 10-A/2020” säädettiin henkilönsuojainten hankinnasta, kun suojaimia käytetään työpaikalla julkisissa sairaaloissa, vastuuministeriöissä, kunnissa sekä Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan n alakohdassa.

(24)

”13 päivänä maaliskuuta annetulla asetuksella 10-A/2020” otettiin käyttöön kouluille tarkoitettu hygieniakampanja, jonka tarkoituksena on varmistaa opetus- ja muun henkilöstön ja oppilaiden turvallinen paluu oppilaitokseen. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan o alakohdassa.

(25)

Portugalin terveysviraston ”6 päivänä toukokuuta annetussa normissa 012/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä toukokuuta 2020, ja ”10 päivänä kesäkuuta annetussa normissa N:o 013/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 2020, säädettiin covid-19-testeistä julkisten sairaaloiden laitospotilaille ja työntekijöille sekä hoito- ja päiväkotien työntekijöille. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan p alakohdassa.

(26)

”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, 42-A §:ssä ja ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 291 §:ssä otettiin käyttöön uusi erityinen korvaus niille kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän työntekijöille, jotka osallistuvat covid-19:n leviämisen torjuntaan. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan q alakohdassa. Toimenpide muodostui kertamaksuna suoritettavasta palkkiosta, joka vastaa 50:tä prosenttia työntekijän normaalista bruttopalkasta.

(27)

”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020” 6 §:ssä ja ”2 päivänä helmikuuta annetun asetuksen 10-A/2021” 4–8 §:ssä säädettiin uusien terveydenhuollon ammattilaisten palkkaamisesta ja ylitöistä kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä pandemiaan liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Toimenpide kuvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 3 artiklan t alakohdassa.

(28)

Portugali täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa vahvistetut edellytykset. Portugali on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet ja suunnitellut julkiset menot ovat kasvaneet 6 920 192 416 euroa 1 päivästä helmikuuta 2020 covid-19:n leviämisen sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden johdosta. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, sillä se myös liittyy sellaisten suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin liittyvien, voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen tai muuttamiseen, jotka kattavat merkittävän osan Portugalin yrityksistä ja työvoimasta. Portugali aikoo rahoittaa kasvaneista menoista 386 417 324 euroa unionin varoilla ja 299 312 604 euroa omalla rahoituksella.

(29)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Portugalia ja varmistanut niiden toteutuneiden ja suunniteltujen julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin sekä asiaankuuluviin covid-19:n leviämiseen liittyviin terveyteen liittyviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 17 päivänä syyskuuta 2022 päivätyssä pyynnössä.

(30)

Portugalin 17 päivänä syyskuuta 2022 esittämässä pyynnössä ja johdanto-osan 23–27 kappaleessa tarkoitettujen terveyteen liittyvien toimenpiteiden menot ovat 1 382 230 075 euroa.

(31)

Portugalille olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua maan auttamiseksi selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

(32)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1354 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudellista lisäapua varten tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1354 myönnetyn taloudellisen avun 18 kuukauden saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, jolloin kokonaiskäytettävyysajan olisi oltava 39 kuukautta täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

(33)

Portugalin ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

(34)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Sillä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

(35)

Portugalin olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin maa on toteuttanut kyseiset menot.

(36)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Portugalin tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä muiden jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittamat tai suunnitteilla olevat taloudellisen avun pyynnöt, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1354 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Portugalin saataville enintään 6 234 462 488 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Muut erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai tapauksen mukaan edellytyksenä on lainasopimuksen lisäyksen tai alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan, Portugalin ja komission välillä tehdyn muutetun lainasopimuksen voimaantulo.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Portugali voi rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

tuki työsopimusten jatkamiselle keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä normaalia työaikaa ”12 päivänä helmikuuta annetun lain 7/2009” 298–308 §:ssä säädetyn mukaisesti, kuten täsmennetään ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 142 §:ssä;

b)

uusi yksinkertaistettu erityistuki työsopimusten jatkamiselle keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä normaalia työaikaa ”26 päivänä maaliskuuta annetussa asetuksessa 10-G/2020”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020” 2 §:llä, säädetyn mukaisesti ja kuten ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 142 §:ssä täsmennetään;

c)

ammatilliset erityisohjelmat työsopimusten jatkamiseksi keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä normaalia työaikaa ”26 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-G/2020” 5 §:n 2 momentissa ja 7–9 §:ssä säädetyn mukaisesti;

d)

uusi erityistuki yrityksille niiden liiketoiminnan uudelleen aloittamiseen ”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020” 4 ja 5 §:ssä sekä ”30 päivänä heinäkuuta annetun asetuksen 46-A/2020”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ”12 päivänä toukokuuta annetun asetuksen 32/2021” 2 §:llä, 14-A §:ssä säädetyn mukaisesti ja kuten ”14 päivänä toukokuuta annetussa hallituksen määräyksessä 102-A/2021” täsmennetään;

e)

uusi tulovakautuslisä työntekijöille, jotka kuuluvat joko a tai b kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden, joiden tavoitteena on työsopimusten jatkaminen keskeyttämällä työssäkäynti tilapäisesti tai lyhentämällä normaalia työaikaa, piiriin ”19 päivänä kesäkuuta annetun asetuksen 27-B/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”14 päivänä elokuuta annetun asetuksen 58-A/2020” 2 §:llä, 3 §:ssä säädetyn mukaisesti;

f)

uusi progressiivinen erityistuki työsopimusten jatkamiselle lyhentämällä normaalia työaikaa tilapäisesti ”30 päivänä heinäkuuta annetun asetuksen 46-A/2020”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ”13 päivänä elokuuta annetun asetuksen 71-A/2021” 2 §:llä, 4 §:ssä säädetyn mukaisesti;

g)

uusi erityistuki itsenäisille ammatinharjoittajille, epävirallisille työntekijöille ja päällikkötason työntekijöille ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ”11 päivänä elokuuta annetun lain 31/2020” 2 §:llä, 26 §:ssä säädetyn mukaisesti sekä ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020” 325-G §:ssä, sellaisena kuin se on lisättynä ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 24-A/2020” 3§:llä, säädetyn mukaisesti;

h)

uusi perhelisä työntekijöille, jotka ovat estyneitä työskentelemään siksi, että heidän täytyy avustaa alle 12-vuotiaita lapsiaan tai muita huollettavanaan olevia – tai jos huollettavalla on vamma tai krooninen sairaus, ikärajaa ei sovelleta – ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ”7 päivänä huhtikuuta annetun lain 16/2021” 3 §:llä, 23 §:ssä säädetyn mukaisesti;

i)

uusi erityinen tuki kouluttajien työsopimusten jatkamiseksi tilanteessa, jossa ammatillisia koulutuksia on peruttu, ”19 päivänä maaliskuuta annetussa hallituksen määräyksessä 3485-C/2020”, ”10 päivänä huhtikuuta annetussa hallituksen määräyksessä 4395/2020” ja ”28 päivänä toukokuuta annetussa hallituksen määräyksessä 5897-B/2020” säädetyn mukaisesti;

j)

työllisyyteen liittyvät alueelliset toimenpiteet Azorien autonomisella alueella ”8 päivänä huhtikuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 97/2020”, ”28 päivänä huhtikuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 120/2020”, ”5 päivänä toukokuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 128/2020”, ”5 päivänä toukokuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 129/2020”, ”15 päivänä heinäkuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 195/2020”, ”15 päivänä heinäkuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 196/2020” ja ”17 päivänä heinäkuuta annetussa Azorien aluehallituksen neuvoston päätöslauselmassa 200/2020” säädetyn mukaisesti;

k)

työllisyyteen liittyvät alueelliset toimenpiteet Madeiran autonomisella alueella ”13 päivänä maaliskuuta annetussa Madeiran aluehallituksen päätöslauselmassa 101/2020” ja ”22 päivänä huhtikuuta annetussa Madeiran aluehallituksen varajohtajiston sekä sosiaalisesta osallisuudesta ja kansalaisuudesta vastaavan alueellisen sihteeristön määräyksessä 133-B/2020” säädetyn mukaisesti;

l)

uusi tuki työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka olivat ennalta ehkäisevässä karanteenissa ja siksi tilapäisesti estyneitä harjoittamasta ammattiaan, ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”3 päivänä syyskuuta annetun asetuksen 62-A/2020” 2 §:llä, 19 §:ssä säädetyn mukaisesti sekä ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3§:llä, 325-F §:ssä säädetyn mukaisesti;

m)

uusi covid-19-tartunnan johdosta maksettava sairausetuus ”3 päivänä maaliskuuta annetussa työ-, yhteisvastuu- ja sosiaaliturvaministerin ja terveysministerin määräyksessä 2875-A/2020” sekä ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”3 päivänä syyskuuta annetun asetuksen 62-A/2020” 2 §:llä, 20 §:ssä ja ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, 325-F §:ssä säädetyn mukaisesti;

n)

henkilönsuojainten hankinta käytettäviksi työpaikalla julkisissa sairaaloissa, vastuuministeriöissä, kunnissa sekä Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla Portugalin terveysviraston ”6 päivänä toukokuuta annetussa normissa 012/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä toukokuuta 2020, ja ”10 päivänä kesäkuuta annetussa normissa 013/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 2020, sekä ”13 päivänä maaliskuuta annetussa asetuksessa 10-A/2020” säädetyn mukaisesti;

o)

kouluille tarkoitettu hygieniakampanja, jonka tarkoituksena on varmistaa opetus- ja muun henkilöstön ja oppilaiden turvallinen paluu oppilaitokseen, ”13 päivänä maaliskuuta annetussa asetuksessa 10-A/2020” säädetyn mukaisesti;

p)

covid-19-testit julkisten sairaaloiden laitospotilaille ja työntekijöille sekä hoito- ja päiväkotien työntekijöille Portugalin terveysviraston ”6 päivänä toukokuuta annetussa normissa 012/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä toukokuuta 2020, ja ”10 päivänä kesäkuuta annetussa normissa 013/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 2020, säädetyn mukaisesti;

q)

uusi erityiskorvaus niille kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän työntekijöille, jotka osallistuvat covid-19:n leviämisen torjuntaan, ”31 päivänä maaliskuuta annetun lain 2/2020”, sellaisena kuin se on muutettuna ”24 päivänä heinäkuuta annetun lain 27-A/2020” 3 §:llä, 42-A §:ssä ja ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 291 §:ssä säädetyn mukaisesti;

r)

uusi ylimääräinen tukijärjestelmä itsenäisille ammatinharjoittajille, palkansaajille, joille ei ole tarjolla muita sosiaalisen suojelun mekanismeja, ja päällikkötason työntekijöille, joiden tuloihin covid-19-pandemia on erityisesti vaikuttanut, ”31 päivänä joulukuuta annetun lain 75-B/2020” 156 §:ssä säädetyn mukaisesti ja kyseisen pykälän 2 momentin c–f kohdassa vahvistetuin edellytyksin, kuten ”25 päivänä tammikuuta annetussa hallituksen määräyksessä 19-A/2021” täsmennetään ja ”27 päivänä marraskuuta annetun asetuksen 104/2021” 12 §:llä laajennettuna;

s)

uusi taiteilijoiden, kirjailijoiden, teknikoiden ja muiden taidealan ammattilaisten sosiaalitukijärjestelmä ”6 päivänä kesäkuuta annetun ministerineuvoston päätöslauselman 41/2020 liitteen” 2.5.1 kohdassa, sellaisena kuin se on täsmennettynä ”3 päivänä elokuuta annetun hallituksen määräyksen 180/2020” 10–12 §:ssä ja jatkettuna ”15 päivänä helmikuuta annetun hallituksen määräyksen 37-A/2021 liitteen” 5–7 §:llä, säädetyn mukaisesti;

t)

uusien terveydenhuollon ammattilaisten palkkaaminen ja ylityöt kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä pandemiaan liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ”13 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen 10-A/2020” 6 §:ssä ja ”2 päivänä helmikuuta annetun asetuksen 10-A/2021” 4–8 §:ssä säädetyn mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1354, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Portugalin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 49).

(3)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/99, annettu 25 päivänä tammikuuta 2022, tilapäisen tuen myöntämisestä Portugalin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1354 muuttamisesta (EUVL L 17, 26.1.2022, s. 47).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/41


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2084,

annettu 25 päivänä lokakuuta 2022,

tilapäisen tuen myöntämisestä Tšekin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena 19 päivänä toukokuuta 2020 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto myönsi täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1345 (2) Tšekille sen 7 päivänä elokuuta 2020 esittämän pyynnön johdosta taloudellista apua sellaisena lainana, jonka määrä on enintään 2 000 000 000 euroa, jonka keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta ja saatavuusaika 18 kuukautta, ja jonka avulla täydennetään Tšekin kansallisia toimia covid-19:n leviämisen vaikutusten lieventämiseksi sekä taudin leviämisestä työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten käsittelemiseksi.

(2)

Tšekin oli määrä käyttää lainaa täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklassa tarkoitettujen työajan lyhentämisjärjestelyiden ja vastaavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

(3)

Työssäkäynti tai työnhaku on covid-19:n leviämisen vuoksi keskeytynyt huomattavalla osalla Tšekin työvoimasta. Tämä on johtanut siihen, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklan a, c, d ja e kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin liittyvät Tšekin julkiset menot ovat toistuvasti kasvaneet äkillisesti ja voimakkaasti.

(4)

Covid-19:n leviäminen ja Tšekin vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamat poikkeukselliset toimenpiteet pandemian ja sen sosioekonomisten ja terveyteen liittyvien vaikutusten rajoittamiseksi ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen perinpohjaisella tavalla maan julkiseen talouteen. Vuonna 2020 Tšekin julkisen talouden alijäämä oli 5,8 prosenttia ja julkinen velka 37,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT), ja vuoden 2021 lopussa alijäämä oli 5,9 prosenttia ja velka 41,9 prosenttia. Komission kevään 2022 talousennusteen mukaan Tšekin julkisen talouden alijäämän odotetaan olevan vuoden 2022 lopussa 4,3 prosenttia ja julkinen velka 42,8 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komission kesän 2022 väliennusteen mukaan Tšekin BKT:n odotetaan kasvavan 2,3 prosenttia vuonna 2022.

(5)

Tšekki pyysi 22 päivänä syyskuuta 2022 unionilta taloudellista apua vielä 2 500 000 000 euroa voidakseen edelleen täydentää vuosina 2020, 2021 ja 2022 toteuttamiaan kansallisia toimia, joilla se pyrkii lieventämään covid-19:n leviämisen vaikutuksia ja käsittelemään taudin leviämisen sosioekonomisia seurauksia työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Tšekki on erityisesti edelleen jatkanut ja muuttanut useita työajan lyhentämisjärjestelyjä ja vastaavia toimenpiteitä, jotka esitetään johdanto-osan 6–9 kappaleessa.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettu, ”Antivirus”-nimellä tunnettu työajan lyhentämisjärjestely oli suunniteltu korvaamaan palkkakustannuksia yksityisille työnantajille, jotka joutuivat keskeyttämään taloudellisen toimintansa tai vähentämään sitä merkittävästi viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden välittömänä seurauksena (vaihtoehto A) tai välillisesti covid-19-pandemian kielteisten taloudellisten vaikutusten seurauksena (vaihtoehto B). Sen oikeusperustana olivat 31 päivänä maaliskuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 353, sellaisena kuin se on muutettuna, ja työllisyydestä annetun lain nro 435/2004 Kok. (3), sellaisena kuin se on muutettuna, 120 §. Ohjelmaa jatkettiin ja muutettiin 14 päivänä lokakuuta 2020 annetulla hallituksen päätöslauselmalla nro 1039 lisäämällä siihen vaihtoehto ”A plus”, jotta palkkakustannukset voitaisiin korvata täysimääräisesti niille työnantajille, jotka olivat joutuneet keskeyttämään toimintansa tai supistamaan sitä viranomaisten toteuttamien toimenpiteiden seurauksena. Ohjelmaa myös jatkettiin useilla hallituksen päätöksillä siten, että vaihtoehto A oli voimassa 12 päivän maaliskuuta 2020 ja 28 päivän helmikuuta 2022 välisen ajan, vaihtoehto A plus 1 päivän lokakuuta 2020 ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisen ajan ja vaihtoehto B 12 päivän maaliskuuta 2020 ja 31 päivän toukokuuta 2021 sekä 1 päivän marraskuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisen ajan.

(7)

Ensimmäisellä itsenäisille ammatinharjoittajille myönnettävällä korvauksella, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklan c alakohdassa tarkoitetulla ja lailla nro 159/2020 Kok. (4) käyttöön otetulla niin kutsutulla Pětadvacítka-ohjelmalla, myönnettiin 500 Tšekin korunan korvaus jokaiselta kalenteripäivältä henkilöä kohti itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka ovat joutuneet keskeyttämään taloudellisen toimintansa tai vähentämään sitä merkittävästi muuten kuin liiketoiminnan tavanomaisesta epävakaisuudesta johtuen covid-19-pandemiaan liittyvien kansanterveysriskien tai viranomaisten toteuttamien kriisitoimenpiteiden seurauksena. Pětadvacítka-ohjelmaa sovellettiin 12 päivän maaliskuuta 2020 ja 8 päivän kesäkuuta 2020 välisen ajan. Ohjelman jatko, lailla nro 461/2020 Kok. (5) käyttöön otettu ”syyskorvaus” alkoi 5 päivänä lokakuuta 2020 ja päättyi 15 päivänä helmikuuta 2021, ja sillä myönnettiin 500 Tšekin korunan verohyvitys kalenteripäivää kohden itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka joutuivat keskeyttämään taloudellisen toimintansa tai vähentämään sitä merkittävästi kansanterveydellisten riskien tai viranomaisten toteuttamien kriisitoimenpiteiden seurauksena. Lailla nro 95/2021 Kok. (6) ja siihen liittyvillä hallituksen päätöslauselmilla (nro 154/2021 (7) ja 188/2021 (8)) otettiin käyttöön toinen muutos, ”vuoden 2021 uusi korvaus”, joka oli voimassa 1 päivän helmikuuta 2021 ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisen ajan ja jolla verohyvityksen määrä korotettiin 1 000 Tšekin korunaan päivässä. Tämän itsenäisille ammatinharjoittajille maksettavan korvauksen viimeisin muutos eli ”vuoden 2022 korvaus” otettiin käyttöön 22 päivän marraskuuta 2021 ja 31 päivän tammikuuta 2022 väliseksi ajaksi lailla nro 519/2021 Kok. (9), ja sekin oli 1 000 Tšekin korunaa päivässä.

(8)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklan d alakohdassa tarkoitetun itsenäisten ammatinharjoittajien osittaisen sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksuista luopumisen oikeusperustana oli (sosiaaliturvan osalta) laki nro 136/2020 Kok. (10) ja (terveysturvallisuuden osalta) laki nro 134/2020 Kok. (11). Valtio vastasi niiden vastaavien sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksujen suorittamisesta, jotka itsenäisten ammatinharjoittajien piti maksaa kuukausittain maaliskuusta elokuuhun 2020. Vaikka ohjelma päättyi elokuussa 2020, itsenäisten ammatinharjoittajien vuonna 2020 maksamiin ennakkomaksuihin liittyvien hyvitysten vuoksi vuonna 2021 oli tarpeen maksaa lisämääriä. Toimenpiteestä seurasi valtiolle tulonmenetys, jonka voidaan asetusta (EU) 2020/672 sovellettaessa katsoa vastaavan julkisia menoja.

(9)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 3 artiklan e alakohdassa tarkoitetun itsenäisten ammatinharjoittajien ”hoitoavustuksen” oikeusperustana olivat 19 päivänä maaliskuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 262 (12), 26 päivänä maaliskuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 311, 31 päivänä maaliskuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 354, 4 päivänä toukokuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 514, 18 päivänä toukokuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 552, 16 päivänä lokakuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 1053, 30 päivänä marraskuuta 2020 annettu hallituksen päätöslauselma nro 1260 ja 10 päivänä toukokuuta 2021 annettu hallituksen päätöslauselma nro 446 sekä talousarviosäännöistä annetun lain nro 218/2000 Kok. (13), sellaisena kuin se on muutettuna, 14 § maa- ja metsätalouden alkutuotannon itsenäisten ammatinharjoittajien osalta ja pk-yritysten tukemista koskevan lain nro 47/2002 Kok. (14), sellaisena kuin se on muutettuna, 3 §:n h momentti kaikkien muiden itsenäisten ammatinharjoittajien osalta. Ohjelmalla korvataan itsenäisille ammatinharjoittajille aiheutuneet tulonmenetykset, jotka ovat aiheutuneet tarpeesta huolehtia lapsista tai hoitoa tarvitsevista henkilöistä lastenhoito- ja sosiaalihuoltopalvelujen ollessa suljettuina. Tuen määrä maaliskuussa 2020 oli 424 Tšekin korunaa päivässä ja huhtikuusta kesäkuuhun 2020 se oli 500 Tšekin korunaa päivässä. Ohjelmaa jatkettiin lokakuusta 2020 toukokuuhun 2021, jolloin tuki oli 400 Tšekin korunaa päivässä.

(10)

Tšekki täyttää taloudellisen avun pyytämiselle asetuksen (EU) 2020/672 3 artiklassa säädetyt edellytykset. Tšekki on toimittanut komissiolle asianmukaisen näytön siitä, että toteutuneet ja suunnitellut julkiset menot ovat kasvaneet 5 349 588 352 euroa 1 päivästä helmikuuta 2020 covid-19:n leviämisen sosioekonomisten vaikutusten lieventämiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden seurauksena. Tämä merkitsee äkillistä ja voimakasta kasvua, koska se liittyy myös sellaisten voimassa olevien kansallisten toimenpiteiden jatkamiseen tai muuttamiseen, jotka koskevat suoraan työajan lyhentämisjärjestelyä ja vastaavia toimenpiteitä, jotka kattavat merkittävän osan Tšekin yrityksistä ja työvoimasta. Tšekki aikoo rahoittaa kasvaneiden menojen määrästä 215 333 982 euroa unionin varoilla ja 634 254 370 euroa omalla rahoituksella.

(11)

Komissio on asetuksen (EU) 2020/672 6 artiklan mukaisesti kuullut Tšekkiä ja varmistanut niiden toteutuneiden ja suunniteltujen julkisten menojen äkillisen ja voimakkaan kasvun, jotka liittyvät suoraan työajan lyhentämisjärjestelyihin ja vastaaviin toimenpiteisiin, joihin viitataan 22 päivänä syyskuuta 2022 päivätyssä pyynnössä.

(12)

Tšekille olisi sen vuoksi myönnettävä taloudellista apua, jotta maata voidaan auttaa selviytymään covid-19:n leviämisen aiheuttaman talouden vakavan häiriön sosioekonomisista vaikutuksista. Komission olisi tehtävä päätökset erien ja osaerien maturiteeteista, suuruudesta ja maksamisesta tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.

(13)

Koska täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1345 ilmoitettu saatavuusaika on päättynyt, taloudellista lisäapua varten tarvitaan uusi saatavuusaika. Täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2020/1345 myönnettyä taloudellisen avun 18 kuukauden saatavuusaikaa olisi pidennettävä 21 kuukaudella, ja tämän seurauksena kokonaissaatavuusajan olisi oltava 39 kuukautta täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1345 voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.

(14)

Tšekin ja komission olisi otettava tämä päätös huomioon asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainasopimuksessa.

(15)

Tällä päätöksellä ei saisi rajoittaa sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiseen liittyvien mahdollisten menettelyjen, erityisesti perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisten menettelyjen, tuloksia. Päätöksellä ei poisteta jäsenvaltioille perussopimuksen 108 artiklan nojalla kuuluvaa velvoitetta ilmoittaa komissiolle mahdollisista valtiontuista.

(16)

Tšekin olisi ilmoitettava komissiolle suunniteltujen julkisten menojen toteutumisesta säännöllisin väliajoin, jotta komissio voi arvioida, missä määrin Tšekki on toteuttanut kyseiset menot.

(17)

Päätös taloudellisen avun myöntämisestä on tehty ottaen huomioon Tšekin tämänhetkiset ja odotettavissa olevat tarpeet sekä muiden jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2020/672 nojalla jo toimittamat tai suunnitteilla olevat taloudellisen avun pyynnöt, soveltaen samalla yhdenvertaisen kohtelun, solidaarisuuden, oikeasuhteisuuden ja avoimuuden periaatteita,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1345 seuraavasti:

1)

muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Unioni asettaa Tšekin saataville enintään 4 500 000 000 euron lainan. Lainan keskimääräinen enimmäismaturiteetti on 15 vuotta.

2.   Tällä päätöksellä myönnetyn taloudellisen avun saatavuusaika on 39 kuukautta tämän päätöksen voimaantuloa seuraavasta päivästä alkaen.”;

b)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Ensimmäinen erä maksetaan sillä edellytyksellä, että asetuksen (EU) 2020/672 8 artiklan 2 kohdassa säädetty lainasopimus on tullut voimaan. Muut erät maksetaan kyseisen lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai ne edellyttävät tapauksen mukaan lainasopimuksen lisäyksen tai Tšekin ja komission välillä tehdyn, alkuperäisen lainasopimuksen korvaavan muutetun lainasopimuksen voimaantuloa.”;

2)

korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tšekki voi rahoittaa seuraavia toimenpiteitä:

a)

”Antivirus”-ohjelma, sellaisena kuin siitä säädetään 31 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 353, sellaisena kuin se on muutettuna, jonka oikeudellisena perustana on työllisyydestä annetun lain nro 435/2004, sellaisena kuin se on muutettuna ja jatkettuna 14 päivänä lokakuuta 2020 annetulla hallituksen päätöslauselmalla nro 1039 ja useilla hallituksen päätöksillä, 120 §;

b)

”Antivirus”-ohjelman vaihtoehto C, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 300/2020 Kok.;

c)

”Pětadvacítka”-ohjelma, itsenäisille ammatinharjoittajille myönnettävä korvaus, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 159/2020 Kok., sellaisena kuin se on muutettuna laissa nro 461/2020 Kok. säädetyllä syyskorvauksella, ”vuoden 2021 uudella korvauksella”, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 95/2021 Kok. ja siihen liittyvissä hallituksen päätöslauselmissa nro 154/2021 ja 188/2021, sekä ”vuoden 2022 korvauksella”, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 519/2021 Kok.;

d)

itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturva- ja sairausvakuutusmaksuista luopuminen osittain, sellaisena kuin siitä säädetään laissa nro 136/2020 (sosiaaliturvan osalta) ja laissa nro 134/2020 (terveysturvallisuuden osalta);

e)

itsenäisten ammatinharjoittajien ”hoitoavustus”, sellaisena kuin siitä säädetään 19 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 262, 26 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 311, 31 päivänä maaliskuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 354, 4 päivänä toukokuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 514, 18 päivänä toukokuuta 2020 annetussa hallituksen päätöslauselmassa nro 552, ja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja jatkettuna 10 päivänä toukokuuta 2021 annetulla hallituksen päätöslauselmalla nro 446, ja talousarviosäännöistä annetun lain nro 218/2000 Kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 14 §:ssä maa- ja metsätalouden alkutuotannon itsenäisten ammatinharjoittajien osalta ja pk-yritysten tukemista koskevan lain nro 47/2002 Kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 §:n h momentissa kaikkien muiden itsenäisten ammatinharjoittajien osalta.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajalle.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SÍKELA


(1)  EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1345, annettu 25 päivänä syyskuuta 2020, tilapäisen tuen myöntämisestä Tšekin tasavallalle asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilassa covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 314, 29.9.2020, s. 17).

(3)  Laki nro 435/2004 Kok. (Työmarkkinalaki) sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu 23 päivänä heinäkuuta 2004 lakikokoelmassa nro 143.

(4)  Laki nro 159/2020, koronavirus SARS-CoV-2:n esiintyvyyteen liittyviin hätätoimenpiteisiin liittyvästä korvauksesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 59, 14.4.2020.

(5)  Laki nro 461/2020, koronavirus SARS-CoV-2:n esiintyvyyteen liittyvään liiketoiminnan estymiseen tai rajoittumiseen liittyvästä korvauksesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 189, 13.11.2020.

(6)  Laki nro 95/2021 Kok., vuoden 2021 korvauksesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 38, 26.2.2021.

(7)  Hallituksen päätöslauselma nro 154/2021 Kok., vuoden 2021 korvauksesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 60, 31.3.2021.

(8)  Hallituksen päätöslauselma nro 188/2021 Kok., vuoden 2021 korvauksen seuraavan korvausajan määrittelemisestä, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 79, 7.5.2021.

(9)  Laki nro 519/2021 Kok., vuoden 2022 korvauksesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 226, 23.12.2021.

(10)  Laki nro 136/2020 Kok., tietyistä sosiaaliturvamaksujen ja valtion työ- ja eläkevakuutusmaksujen mukautuksista epidemian aikana vuonna 2020 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 48, 27.3.2020.

(11)  Laki nro 134/2020 Kok., julkisen sairausvakuutusten maksuista annetun lain nro 592/1992 Kok. muuttamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 48, 27.3.2020.

(12)  Hallituksen päätöslauselma nro 262/2021 Kok., hätätoimenpiteen hyväksymisestä, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 42, 19.3.2020.

(13)  Laki nro 218/2000 Kok., talousarviosäännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna, julkaistu lakikokoelmassa nro 65, 21.7.2000.

(14)  Laki nro 47/2002 Kok., pienten ja keskisuurten yritysten tuesta, julkaistu lakikokoelmassa nro 20, 8.2.2002.


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/2085,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2022,

Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/573/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen 2010/573/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2010/573/YUTP uudelleentarkastelun perusteella Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 31 päivään lokakuuta 2023. Neuvosto tarkastelee rajoittavien toimenpiteiden tilannetta uudelleen kuuden kuukauden päästä.

(3)

Päätös 2010/573/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2010/573/YUTP 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2023. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  Neuvoston päätös 2010/573/YUTP, annettu 27 päivänä syyskuuta 2010, Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 253, 28.9.2010, s. 54).


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/47


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2022/2086,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2022,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/72/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen 2011/72/YUTP.

(2)

Neuvoston suorittaman uudelleentarkastelun perusteella seitsemää henkilöä koskevat merkinnät sekä tiedot heidän oikeudestaan puolustukseen ja oikeudestaan tehokkaaseen oikeussuojaan olisi poistettava.

(3)

Päätöksen 2011/72/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/72/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BEK


(1)  EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62.


LIITE

Poistetaan päätöksen 2011/72/YUTP liitteessä olevasta A ja B jaksosta seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

”4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI”;

”36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI”;

”43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

”44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”.


28.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2022/2087,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2022,

henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ja päästötavoitteita koskevien alustavien laskelmien vahvistamisesta tai muuttamisesta vuoden 2020 osalta sekä päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosille 2021–2024 käytettävistä arvoista tiedottamisesta valmistajille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 nojalla

(tiedoksiannettu numerolla C(2022) 6754)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kumoamisesta 17 päivänä huhtikuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/631 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on asetuksen (EU) 2019/631 mukaisesti määritettävä vuosittain keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja päästötavoitteet kullekin EU:ssa, Islannissa, Norjassa ja kalenterivuoteen 2020 saakka Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajalle ja valmistajien yhteenliittymälle. Tällä perusteella määritetään valmistajien tai valmistajien yhteenliittymien suoritustaso niiden noudattaessa velvollisuuttaan olla ylittämättä omia päästötavoitteitaan.

(2)

Keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden laskeminen kalenterivuodelle 2020 perustuu raportoivien viranomaisten yksityiskohtaisiin tietoihin uusien henkilöautojen ja uusien kevyiden hyötyajoneuvojen rekisteröinneistä jäsenvaltioissa kyseisenä kalenterivuonna.

(3)

Kaikki maat toimittivat vuoden 2020 tiedot komissiolle mutta joissakin tapauksissa jonkin verran myöhässä verrattuna raportoinnin määräaikaan, joka oli 28. helmikuuta 2021. Jos komission suorittaman tietojen varmentamisen perusteella oli selvää, että tietyt tiedot puuttuivat tai olivat selkeästi virheellisiä, komissio otti yhteyttä kyseisiin raportoiviin viranomaisiin ja sovittuaan asiasta niiden kanssa muutti tai täydensi tietoja sovitun mukaisesti. Jos raportoivan viranomaisen kanssa ei päästy sopimukseen, jäsenvaltion toimittamia alustavia tietoja ei muutettu.

(4)

Alustavat tiedot julkaistiin 29. kesäkuuta 2021, ja komissio ilmoitti 93:lle henkilöautojen ja 68:lle kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajalle sekä asianomaisille yhteenliittymille niiden keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ja vuoden 2020 päästötavoitteita koskevista alustavista laskelmista.

(5)

Valmistajia pyydettiin asetuksen (EU) 2019/631 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarkistamaan alustavat tiedot ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä komissiolle kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Virheistä teki ilmoituksen 63 henkilöautojen valmistajaa ja 42 kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajaa.

(6)

Alustavat tiedot sisälsivät autojen osalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 (2) 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketut korjauskertoimet ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1152 (3) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketut korjauskertoimet. Koska lopulliset korjauskertoimet olivat kaikkien valmistajien ja yhteenliittymien osalta suuruudeltaan tasan yksi, keskimääräisten päästöjen laskelmia ei ollut tarpeen muuttaa.

(7)

Kahden henkilöautojen valmistajan ja yhden kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajan osalta kaikki alustavassa tietosarjassa ilmoitetut ajoneuvot jäivät asetuksen (EU) 2019/631 soveltamisalan ulkopuolelle. Yhdeltä henkilöautojen valmistajalta ei saatu yhdestäkään alustavassa tietosarjassa ilmoitetusta ajoneuvosta NEDC-pohjaisia hiilidioksidipäästöarvoja, joten kyseistä valmistajaa ei sisällytetty tähän päätökseen.

(8)

Keskimääräisiä päästöjä ja päästötavoitteita koskevat alustavat tiedot ja alustavat laskelmat olisi vahvistettava niiden jäljelle jäävien 30 henkilöautojen valmistajan ja 26 kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajan osalta, jotka eivät ilmoittaneet virheistä tai muuten vastanneet.

(9)

Komissio on tarkastanut valmistajien ilmoittamat virheet sekä perusteet niiden korjaamiselle, ja alustava tietosarja on vahvistettu tai sitä on tarpeen mukaan muutettu. Näin ollen 93:n henkilöautojen ja 68:n kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajan alustavat tiedot olisi vahvistettava tai niitä olisi muutettava.

(10)

Asetuksen (EU) 2019/631 4 artiklan mukaisesti valmistajan olisi katsottava täyttäneen päästötavoitteensa, jos sen tässä päätöksessä ilmoitetut keskimääräiset hiilidioksidipäästöt eivät ylitä sen päästötavoitetta. Yhteenliittymän jäseninä olevien valmistajien vaatimustenmukaisuus olisi arvioitava yhteenliittymän tasolla kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti. Sellaisten valmistajien tai yhteenliittymien osalta, joille on kyseisen asetuksen 10 artiklan mukaisesti myönnetty päästötavoitteita koskeva poikkeus vuodeksi 2020, keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä arvioidaan niille myönnettyjen poikkeustavoitteiden täyttämisen suhteen.

(11)

Asetuksen (EU) 2019/631 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti kunkin valmistajan tai yhteenliittymän keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi otetaan huomioon vain 95 prosenttia sen uusista kalenterivuoden 2020 aikana rekisteröidyistä henkilöautoista, jotka valitaan niiden päästötasojen mukaan.

(12)

Kuten asetuksen (EU) 2019/631 5 artiklassa säädetään, keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa kunkin uuden henkilöauton, jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km (NEDC), lasketaan vastaavan kahta henkilöautoa kalenterivuonna 2020, siten, että valmistaja- tai yhteenliittymäkohtaisesti otetaan huomioon enintään superbonuksen eli 7,5 g CO2/km vaikutus.

(13)

Todennettuja hiilidioksidivähennyksiä tuottavien ja komission asetuksen (EU) 2019/631 11 artiklan mukaisesti hyväksymien innovatiivisten teknologioiden, jäljempänä ’ekoinnovaatiot’, avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä laskettaessa huomioon kutakin valmistajaa tai yhteenliittymää kohti enintään kokonaisvaikutukseen 7 g CO2/km saakka. Kalenterivuonna 2020 otetaan huomioon ainoastaan NEDC:in puitteissa määritetyt hiilidioksidisäästöt.

(14)

Tietueet, joissa on virhekoodi B eli täydelliset tiedot ajokuntoisen ajoneuvon massasta ja hiilidioksidipäästöistä mutta joissa ei ole ajoneuvon tunnistenumeroita tai ne ovat virheelliset, olisi myös sisällytettävä päästötavoitteiden ja keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen laskentaan. Olisi kuitenkin otettava huomioon, etteivät valmistajat voi varmentaa tai korjata kyseisiä tietueita. Sen vuoksi on asianmukaista soveltaa virhemarginaalia määritettäessä kyseisen valmistajan etäisyyttä tavoitteeseen.

(15)

Virhemarginaali lasketaan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteen välisten etäisyyksien erona yhtäältä siten, että otetaan huomioon rekisteröinnit, joita valmistajat eivät voi varmentaa, ja toisaalta verrataan tätä laskelmaan, jossa niitä ei oteta huomioon. Riippumatta siitä, onko ero positiivinen vai negatiivinen, virhemarginaalia sovelletaan niin, että se aina parantaa valmistajan asemaa sen päästötavoitteen suhteen.

(16)

Jos sen jälkeen, kun virhemarginaali on otettu huomioon, valmistajan tai tapauksen mukaan yhteenliittymän etäisyys tavoitteesta on yli nolla, määrätään liikapäästömaksu asetuksen (EU) 2019/631 8 artiklan mukaisesti. Näin on tehty kuuden henkilöautojen valmistajan (Subaru, Jaguar Land Rover, Bentley, DR Motor, Lamborghini ja McLaren), kahden henkilöautojen valmistajien yhteenliittymän (Suzuki- ja Volkswagen-SAIC-yhteenliittymät) ja yhden yksittäisen kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajan (Ssangyong) tapauksessa.

(17)

Asetuksen (EU) 2019/631 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti valmistajat, jotka ovat vastuussa alle 1 000:sta edellisen kalenterivuoden aikana rekisteröidystä uudesta ajoneuvosta, vapautetaan päästötavoitteen saavuttamisesta. On kuitenkin aiheellista laskea ja raportoida niiden keskimääräiset päästöt sekä rekisteröityjen uusien ajoneuvojen määrä.

(18)

Valmistajille olisi myös ilmoitettava arvot, joita käytetään päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosille 2021–2024 asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A ja B osan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

(19)

Tällä päätöksellä vahvistettuja tai muutettuja valmistajan suoritustasoon liittyviä arvoja voidaan tarkistaa, mikäli kansalliset viranomaiset vahvistavat, että toimitetuissa hiilidioksidipäästöjen ja massan arvoissa, joita käytetään sen määrittämiseen, noudattaako valmistaja päästötavoitetta, on epäsäännönmukaisuuksia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tämän päätöksen liitteessä I olevassa A ja B osassa esitetään henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien ja valmistajien yhteenliittymien suoritustasoon liittyvät arvot kalenterivuoden 2020 osalta.

2.   Tämän päätöksen liitteessä II olevassa A ja B osassa esitetään arvot, joita käytetään päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosille 2021–2024 asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A ja B osan 4 ja 5 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yksittäisille valmistajille sekä asetuksen (EU) 2019/631 6 artiklan mukaisesti muodostetuille yhteenliittymille:

1)

ADAM OPEL GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsslesheim

Saksa

2)

ADDAX MOTOR NV

Kleine Tapuitstraat 18

8540 Deerlijk

Belgia

3)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Ranska

4)

ALFA ROMEO SPA

C.so G. Agnelli, 200

10135 Torino

Italia

5)

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova

Italia

6)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

Saksa

7)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Italia

8)

ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED

jota edustaa unionissa

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH,

Unterschweinstiege 2–14

60549 Frankfurt am Main

Saksa

9)

AUDI AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

10)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

11)

AUDI SPORT GMBH

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

12)

AUTOMOBILE DACIA SA

122–122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Ranska

13)

AUTOMOBILES CITROEN

2–10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Ranska

14)

AUTOMOBILES PEUGEOT

2–10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Ranska

15)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

via Modena 12

40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Italia

16)

AVTOVAZ JSC

jota edustaa unionissa

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Praha 3

Tšekki

17)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

Saksa

18)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

jota edustaa unionissa

Borgward Group AG

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Saksa

19)

BENTLEY MOTORS LTD

jota edustaa unionissa

Bentley Motors Germany GmbH

Zeppelinstraẞe 1

85399 Hallbergmoos

Saksa

20)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Ranska

21)

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Saksa

22)

BMW Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Saksa

23)

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

24)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

jota edustaa unionissa

c/o BYD Europe B.V.

’s-Gravelandseweg 256

3125 BK Schiedam

Alankomaat

25)

CATERHAM CARS LIMITED

jota edustaa unionissa

Caterham Competition France

Vallon de Fontanes

30520 Saint-Martin-de-Valgalgues

Ranska

26)

CHEVROLET ITALIA SPA

Viale Alexandre Gustave Eiffel 15

00148 Roma

Italia

27)

CNG-TECHNIK GMBH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

28)

DFSK MOTOR CO LTD

jota edustaa unionissa

Giotti Victoria Sr.l.

Via Pisana, 11/a

50021 Barberino, Val D' Elsa (FI)

Italia

29)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Alankomaat

30)

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d'Isernia

Italia

31)

DR ING HCF PORSCHE AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

32)

DR MOTOR COMPANY SRL

SS 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d'Isernia

Italia

33)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Italia

34)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi 18

43040 Varano de' Melegari (PR)

Italia

35)

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

Puola

36)

FCA ITALY SPA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

37)

FCA Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

38)

FCA-PSA Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

39)

FCA US LLC

jota edustaa unionissa

FCA Italy SpA

C.so G. Agnelli 200

10135 Torino

Italia

40)

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Italia

41)

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

jota edustaa unionissa

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

42)

FORD MOTOR COMPANY

jota edustaa unionissa

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

43)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

jota edustaa unionissa

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

44)

FORD-WERKE GMBH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

45)

FORD-VOLKSWAGEN Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

46)

FORD-VOLVO Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Ford-Werke GmbH

Henry Ford Straße 1

50725 Köln

Saksa

47)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

jota edustaa unionissa

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Alankomaat

48)

GOUPIL INDUSTRIE SAS

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Ranska

49)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

jota edustaa unionissa

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Saksa

50)

GUMPERT AIWAYSAUTOMOBILE GMBH

Carl-Hahn-Straße 5

85053 Ingolstadt

Saksa

51)

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY CO LTD

jota edustaa unionissa

DCKD Gmbh

Am Falder 4

40589 Düsseldorf

Saksa

52)

HONDA MOTOR CO LTD

jota edustaa unionissa

Honda Motor Europe Ltd.

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Belgia

53)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

54)

HYUNDAI Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Hyundai Motor Company

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

55)

HYUNDAI Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

Hyundai Motor Company

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

56)

HYUNDAI MOTOR COMPANY

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

57)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

58)

ISUZU MOTORS LIMITED

jota edustaa unionissa

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Belgia

59)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italia

60)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

jota edustaa unionissa

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Irlanti

61)

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

jota edustaa unionissa

Aiways Automobile Europe GmbH

Moosacher Straβe 82 a

80809 München

Saksa

62)

KIA Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Kia Corporation

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

63)

KIA Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

Kia Corporation

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

64)

KIA CORPORATION

jota edustaa unionissa

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

65)

KIA SLOVAKIA SRO

Hyundai-Platz

65428 Rüsselsheim am Main

Saksa

66)

LADA AUTOMOBILE GMBH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Saksa

67)

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE CO LTD

jota edustaa unionissa

Nextem Italia Srl

Via Marradi 14

57126 Livorno

Italia

68)

LIGIER GROUP

Route d'Hauterive 105

3200 Abrest

Ranska

69)

LONDON EV COMPANY

jota edustaa unionissa

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Göteborg

Ruotsi

70)

LOTUS CARS LIMITED

jota edustaa unionissa

China-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons gata 7

41755 Göteborg

Ruotsi

71)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Unkari

72)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

jota edustaa unionissa

Mahindra Europe Srl

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (Roma)

Italia

73)

MAN-SAIC Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

MAN Truck & Bus SE

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

74)

MAN TRUCK & BUS SE

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

75)

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

jota edustaa unionissa

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Unkari

76)

MASERATI SPA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Italia

77)

MAZDA MOTOR CORPORATION

jota edustaa unionissa

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

Saksa

78)

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

Blaasveldstraat 162

2830 Willebroek

Belgia

79)

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

jota edustaa unionissa

McLaren Automotive Europe S.L.U.

Pol. Ind. L’Albornar S/N 43710

Santa Oliva, Tarragona

Espanja

80)

MERCEDES-AMG GMBH

Daimlerstraße 1

71563 Affalterbach

Saksa

81)

MERCEDES-BENZ AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Saksa

82)

MERCEDES-BENZ Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Saksa

83)

MERCEDES-BENZ Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Saksa

84)

MG MOTOR UK LIMITED

jota edustaa unionissa

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

Amstelveen

Alankomaat

85)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

jota edustaa unionissa

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Saksa

86)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD

jota edustaa unionissa

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

Diamantstraße 1

65468 Trebur

Saksa

87)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

jota edustaa unionissa

Corbital Limited

8 Priory Office Park

Stillgorgan Road

Blackrock

Co. Dublin

Irlanti

88)

NEXT E.GO MOBILE SE

Lilienthalstraße 1

52068 Aachen

Saksa

89)

NISSAN INTERNATIONAL SA

Nissan Automotive Europe SAS

8 rue Jean-Pierre Timbaud

78180 Montigny-le-Bretonneux

Ranska

90)

OPEL AUTOMOBILE GMBH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13

65423 Rüsselsheim am Main

Saksa

91)

PAGANI AUTOMOBILI SPA

Via dell'Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Italia

92)

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (Pisa)

Italia

93)

PSA AUTOMOBILES SA

2–10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Ranska

94)

PSA-OPEL Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

PSA Automobiles SA

2–10 boulevard de l'Europe

78300 Poissy

Ranska

95)

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Renault SAS

122–122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Ranska

96)

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI Pool (N1)

Yhteenliittymän johtaja

Renault SAS

122–122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Ranska

97)

RENAULT SAS

122–122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Ranska

98)

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

Ranska

99)

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

Saksa

100)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Italia

101)

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

jota edustaa unionissa

SAIC Europe Sarl

Rue Robert Stümper 4

2557 Luxembourg

Luxemburg

102)

SAIC MOTOR CORPORATION

jota edustaa unionissa

SAIC Motor Europe BV

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 DJ Amstelveen

Alankomaat

103)

SEAT SA

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

104)

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Ranska

105)

SKODA AUTO AS

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

106)

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

122–122 bis avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne-Billancourt

Ranska

107)

SSANGYONG MOTOR COMPANY

jota edustaa unionissa

Ssangyong European Parts Center BV

IABC 5253 & 5254

4814 RD Breda

Alankomaat

108)

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Saksa

109)

SUBARU CORPORATION

jota edustaa unionissa

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Belgia

110)

SUZUKI MOTOR CORPORATION

jota edustaa unionissa

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Unkari

111)

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

jota edustaa unionissa

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Unkari

112)

SUZUKI Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Suzuki Motor Corporation

jota edustaa unionissa

Suzuki Magyar Corporation Ltd.

Schweidel József u. 52.

2500 Esztergom

Unkari

113)

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

Via Selice, Provinciale 42E

40026 Imola, Bologna

Italia

114)

TESLA INC

jota edustaa unionissa

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Alankomaat

115)

TOYOTA-MAZDA Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Toyota Motor Europe NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussel

Belgia

116)

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussel

Belgia

117)

UAZ

jota edustaa unionissa

C&P Motor Group s.n.c.

Via E. Mattei 65

Asciano (SI)

Italia

118)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Ranska

119)

VOLKSWAGEN AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

120)

VOLKSWAGEN-SAIC Pool (M1)

Yhteenliittymän johtaja

Volkswagen AG

Postfach 011/1882

38436 Wolfsburg

Saksa

121)

VOLVO CAR CORPORATION

Regulatory Affairs Environment (Dep 58832)

PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

Ruotsi

122)

XYT

6 ruelle de l’église

91350 Grigny

Ranska

Tehty Brysselissä 26 päivänä syyskuuta 2022.

Komission puolesta

Frans TIMMERMANS

Johtava varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 111, 25.4.2019, s. 13.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1153, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien korrelaatioparametrien määrittämiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 679).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1152, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien korrelaatioparametrien määrittämiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ja asetuksen (EU) N:o 293/2012 muuttamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 644).


LIITE I

A osa

HENKILÖAUTOJEN VALMISTAJIEN SUORITUSKYKY

Taulukko 1

Yksittäisten henkilöautojen valmistajien suorituskyky kalenterivuonna 2020 asetuksen (EU) 2019/631 9 artiklan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Valmistajan nimi

Yhteenliittymät

Poikkeukset

Vapautukset

Uusien rekisteröintienkokonaismäärä

Huomioon otettujen rekisteröintien määrä (95 %)

Keskimääräinen massa

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Superbonukset

Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt

Virhemarginaali

ADAM OPEL GMBH

 

2

1

1 691,00

0

105,36

- 105,36

0

0

0

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

16

15

1 315,00

137,000

 

 

0

0

 

ALFA ROMEO SPA

P2

34 483

32 758

1 622,57

143,334

103,082

40,252

0

0,619

0

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

D

605

574

2 053,02

199,279

214,000

-14,721

0

0

0

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

114

108

1 535,00

0

 

 

0

0

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 487

1 412

1 962,08

255,471

290,000

-34,529

0

0

0

AUDI AG

P11

564 595

536 365

1 683,79

104,588

105,120

-0,532

7,5

0,646

0

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P11

3 824

3 632

1 416,83

148,052

96,230

51,822

0

0,001

0

AUDI SPORT GMBH

P11

13 505

12 829

1 905,33

227,140

112,497

114,643

0

0

0

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

278 828

264 886

1 184,74

111,233

88,502

22,730

0,729

0,955

0,001

AUTOMOBILES CITROEN

P7

340 836

323 794

1 167,80

95,997

87,938

8,058

0,607

0,971

0,001

AUTOMOBILES PEUGEOT

P7

351 543

333 965

1 395,74

94,306

95,528

-1,222

3,073

0,481

0

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

1 537

1 460

2 021,67

319,607

304,000

15,607

0

0,241

0

AVTOVAZ JSC

P8

884

839

1 313,44

183,838

92,788

91,050

0

0

0

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

801 925

761 828

1 647,62

98,137

103,916

-5,779

7,5

2,114

0

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

1

0

1 854,00

 

 

 

 

 

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

2 753

2 615

2 452,10

255,614

245,000

10,614

0

0,006

0

BLUECAR SAS

DMD

6

5

1 515,00

0

 

 

0

0

 

BMW M GMBH

P1

14 510

13 784

1 863,37

228,218

111,100

117,118

0

0,283

0

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P11

7

6

2 070,00

522,833

117,981

404,852

0

0

0

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

127

120

693,70

167,142

 

 

0

0

 

CNG-TECHNIK GMBH

P3

12 060

11 457

1 508,72

100,219

99,290

0,929

0

0

0

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

733

696

1 628,78

223,672

 

 

2,893

0

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

1

0

865,00

 

 

 

 

 

 

DR AUTOMOBILES SRL

D

3 329

3 162

1 409,93

139,400

148,000

-8,600

0

0

0

DR ING HCF PORSCHE AG

P11

68 130

64 723

2 004,95

136,493

115,815

20,662

7,5

0,770

0,016

DR MOTOR COMPANY SRL

D

7

6

1 352,86

175,667

148,000

27,667

0

0

0

FABBRICA DALLARA SRL

DMD

12

11

1 010,00

230,000

 

 

0

0

 

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA

DMD

5

4

1 300,00

145,000

 

 

0

0

 

FERRARI SPA

D

3 591

3 411

1 688,05

277,964

280,000

-2,036

0

0

0

FCA ITALY SPA

P2

488 321

463 904

1 184,89

104,803

88,507

16,296

2,039

1,412

0

FCA US LLC

P2

105 438

100 166

1 612,46

132,733

102,745

29,988

3,182

0,905

0

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P3

53

50

1 149,79

118,380

87,338

31,042

0

0

0

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

2

1

2 370,50

204,000

127,988

76,012

0

0

0

FORD MOTOR COMPANY

P3

10 220

9 709

1 938,21

233,057

113,592

119,463

0

0,558

0,002

FORD-WERKE GMBH

P3

648 948

616 500

1 442,12

99,956

97,073

2,882

2,779

2,289

0,001

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

53

50

1 816,57

167,360

245,000

-77,640

0

0

0

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

371

352

1 605,90

160,000

 

 

0

0

 

GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH

DMD

1

0

1 825,00

 

 

 

 

 

 

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY

DMD

27

25

1 465,00

0

 

 

0

0

 

HONDA MOTOR CO LTD

P2

78 277

74 363

1 425,25

102,240

96,511

5,729

5,410

0,677

0

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P4

114 691

108 956

1 063,25

110,538

84,456

26,081

0

0,610

0,001

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P4

143 251

136 088

1 505,31

68,226

99,177

-30,964

7,5

0,057

0,013

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P4

158 777

150 838

1 525,98

110,238

99,865

10,364

7,5

0,239

0,009

ISUZU MOTORS LTD

DMD

1

0

1 605,00

 

 

 

 

 

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

ND

157 013

149 162

2 096,03

134,657

131,823

2,834

7,5

0,571

0

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

P11

697

662

1 837,75

0

110,247

- 110,247

0

0

0

KIA CORPORATION

P5

273 022

259 370

1 358,97

83,073

94,304

-11,301

7,5

0,077

0,070

KIA SLOVAKIA SRO

P5

144 848

137 605

1 460,96

110,891

97,700

13,189

7,5

0,074

0,002

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

334

317

1 265,00

224,019

 

 

0

0

 

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE

DMD

3

2

865,00

0

 

 

0

0

 

LONDON EV COMPANY

P11

1

0

2 305,00

 

 

 

 

 

 

LOTUS CARS LIMITED

D

484

459

1 099,88

199,200

225,000

-25,800

0

0

0

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

58 881

55 936

1 273,35

111,247

90,283

20,964

0,005

1,997

0

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

1 135

1 078

1 223,78

148,000

160,000

-12,000

0

0

0

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

1 749

1 661

953,00

106,966

90,283

16,683

0

0,004

0

MASERATI SPA

D

3 152

2 994

2 144,94

234,649

235,000

-0,452

0

0

0,101

MAZDA MOTOR CORPORATION

P10

132 705

126 069

1 438,36

105,609

96,947

8,662

7,5

0,669

0

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

P10

11 823

11 231

1 377,24

111,346

94,912

16,434

0

1,236

0

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

571

542

1 533,52

258,530

250,000

8,530

0

0

0

MERCEDES-AMG GMBH

P6

3 251

3 088

1 920,49

244,803

113,002

131,748

0,475

0,001

0,053

MERCEDES-BENZ AG

P6

735 395

698 625

1 727,51

103,530

106,576

-3,049

7,5

0,710

0,003

MG MOTOR UK LIMITED

P11

17 943

17 045

1 446,76

88,537

97,227

-8,690

7,5

0

0

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

64 215

61 004

1 694,45

99,593

105,475

-5,899

7,5

0,295

0,017

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

33 958

32 260

947,48

104,223

80,601

23,622

0

0,689

0

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

353

335

1 125,45

179,042

 

 

0

0

 

NEXT EGO MOBILE SE

P11

490

465

1 231,00

0

90,042

-90,042

0

0

0

NISSAN INTERNATIONAL SA

P8

289 734

275 247

1 394,38

95,509

95,483

0,026

7,5

0,642

0

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P7

276 745

262 907

1 382,49

98,496

95,087

3,406

3,402

1,600

0,003

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

8

7

1 471,63

343,000

 

 

0

0

 

PSA AUTOMOBILES SA

P7

788 835

749 393

1 313,85

80,907

92,801

-11,895

7,5

1,048

1 E-03

RENAULT SAS

P8

961 689

913 604

1 352,49

88,321

94,088

-5,769

7,5

0,765

0,002

RENAULT TRUCKS

DMD

5

4

2 226,00

171,250

 

 

0

0

 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

508

482

2 655,53

349,923

137,479

212,444

0

0

0

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

 

121

114

1 889,55

0

111,972

- 111,972

0

0

0

SAIC MOTOR CORPORATION LTD

P11

7 726

7 339

1 590,54

0

102,015

- 102,015

0

0

0

SEAT SA

P11

363 821

345 629

1 344,30

106,315

93,815

12,472

3,822

1,062

0,028

SKODA AUTO AS

P11

606 638

576 306

1 385,40

101,771

95,184

6,587

4,766

1,362

0

SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE

P8

1 124

1 067

1 174,24

146,736

88,152

58,581

0

0

0,003

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

8 957

8 509

1 498,37

155,452

159,000

-3,548

0

0

0

SUBARU CORPORATION

ND

17 028

16 176

1 646,44

154,605

120,718

33,886

0

1,378

0,001

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

107 242

101 879

1 013,49

95,445

90,283

5,162

1,396

2,028

0

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

1 150

1 092

890,08

89,016

90,283

-1,267

0

0

0

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

3

2

712,00

0

 

 

0

0

 

TESLA INC

P2

92 526

87 899

1 928,15

0

113,257

- 113,257

0

0

0

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P10

684 726

650 489

1 372,60

91,781

94,758

-2,981

0,728

0,220

0,004

VOLKSWAGEN AG

P11

1 307 003

1 241 652

1 461,45

96,833

97,716

-0,888

7,5

0,467

0,005

VOLVO CAR CORPORATION

P3

286 645

272 312

1 873,11

95,900

111,425

-15,532

7,5

0,149

0,007


Taulukko 2

Henkilöautojen valmistajien yhteenliittymien suorituskyky kalenterivuonna 2020 asetuksen (EU) 2019/631 9 artiklan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Yhteenliittymän nimi

Yhteenliittymät

Poikkeukset

Uusien rekisteröintien kokonaismäärä

Huomioon otettujen rekisteröintien määrä (95 %)

Keskimääräinen massa

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Superbonukset

Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt

Virhemarginaali

BMW

P1

816 943

776 095

1 652,08

99,211

104,064

-4,853

7,5

2,130

0

FCA

P2

799 045

759 092

1 369,81

90,935

94,665

-3,730

7,5

0,974

0

FORD-VOLVO

P3

957 928

910 031

1 577,21

96,090

101,571

-5,484

7,5

1,497

0,003

HYUNDAI

P4

416 719

395 883

1 391,52

93,232

95,388

-2,164

7,5

0,255

0,008

KIA

P5

417 870

396 976

1 394,32

92,716

95,481

-2,800

7,5

0,076

0,035

MERCEDES-BENZ AG

P6

738 646

701 713

1 728,36

103,883

106,604

-2,725

7,5

0,708

0,004

PSA-OPEL

P7

1 757 959

1 670 061

1 312,71

88,504

92,763

-4,260

5,324

1,010

0,001

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P8

1 630 432

1 548 910

1 336,13

92,566

93,543

-0,979

7,5

0,749

0,002

SUZUKI

P9/ND

169 022

160 570

1 102,55

100,713

90,283

10,430

0,953

1,983

0

TOYOTA-MAZDA

P10

829 254

787 791

1 383,19

93,992

95,110

-1,121

1,745

0,318

0,003

VW-SAIC

P11

2 954 380

2 806 661

1 488,70

99,569

98,624

0,945

7,5

0,746

0

Selitykset taulukoihin 1 ja 2:

Kaikkien tässä taulukossa lueteltujen arvojen taustalla olevissa laskelmissa on otettu huomioon ainoastaan ajoneuvot, joista on ilmoitettu NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen ja ajokuntoisen ajoneuvon massan arvot.

Sarake A:

Taulukko 1: ’Valmistajan nimi’ tarkoittaa valmistajan nimeä sellaisena kuin kyseinen valmistaja on ilmoittanut sen komissiolle tai, jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty, raportoivan maan ilmoittamaa nimeä.

Taulukko 2: ’Yhteenliittymän nimi’ tarkoittaa yhteenliittymän johtajan ilmoittamaa nimeä.

Sarake B:

’D’ tarkoittaa tuotantomäärältään pienelle valmistajalle asetuksen (EU) 2019/631 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta kalenterivuodelle 2020.

’ND’ tarkoittaa pienimuotoista tuotantoa harjoittavalle valmistajalle asetuksen (EU) 2019/631 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta kalenterivuodelle 2020.

’DMD’ tarkoittaa, että sovelletaan asetuksen (EU) 2019/631 2 artiklan 4 kohdan mukaista de minimis -poikkeusta, jonka mukaan valmistajan ei tarvitse saavuttaa päästötavoitetta vuonna 2020.

’P’ tarkoittaa, että valmistaja kuuluu yhteenliittymään, joka on muodostettu asetuksen (EU) N:o 2019/631 6 artiklan mukaisesti ja jonka muodostamista koskeva sopimus on voimassa kalenterivuonna 2020.

Sarake C:

’Rekisteröintien kokonaismäärä’ tarkoittaa niiden Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröityjen uusien henkilöautojen kokonaismäärää, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Sarake D:

’Huomioon otettujen rekisteröintien määrä (95 %)’ tarkoittaa 95:tä prosenttia niiden Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröityjen uusien henkilöautojen kokonaismäärästä, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa (95 prosenttia sarakkeen C määrästä). Asetuksen (EU) 2019/631 4 artiklan 3 kohdan ja komission tiedonannon 2017/C 218/01 mukaisesti kunkin valmistajan keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä otetaan huomioon ainoastaan vähiten päästöjä aiheuttavat 95 prosenttia kalenterivuonna 2020 rekisteröidyistä kunkin valmistajan tai valmistajien yhteenliittymän uusista henkilöautoista.

Sarake E:

’Keskimassa’ (kg) tarkoittaa kaikkien (100 %) niiden Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröityjen uusien henkilöautojen osalta ajokuntoisten ajoneuvojen massojen keskiarvoa, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Sarake F:

’Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt’ (g CO2/km) tarkoittavat komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1153 3 artiklan mukaisesti määritettyjä keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä siltä osin kuin on kyse (asetuksen (EU) 2019/631 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti) 95 prosentista vähiten päästöjä aiheuttavista uusista ajoneuvoista, jotka on rekisteröity kalenterivuonna 2020 Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Keskimääräisiä NEDC-pohjaisia hiilidioksidipäästöjä laskettaessa on tarvittaessa otettu huomioon seuraavat:

superbonusten käyttö (sarake I)

ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt (sarake J).

Sarake G:

’Päästötavoite’ (g CO2/km) tarkoittaa valmistajan (taulukko 1) tai yhteenliittymän (taulukko 2) päästötavoitetta, joka on laskettu asetuksen (EY) N:o 2019/631 liitteessä I olevan A osan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jossa M0 on 1 379,88, tai tarvittaessa (”D” ja ”ND” sarakkeessa B) asetuksen (EU) 2019/631 10 artiklan mukaisesti myönnettyä poikkeustavoitetta. Jos valmistaja hyötyy asetuksen (EU) 2019/631 2 artiklan 4 kohdan mukaisesta poikkeuksesta (”DMD” sarakkeessa B), päästötavoitteita ei sovelleta eikä siksi myöskään ”etäisyyttä tavoitteeseen” (sarake H) eikä ”virhemarginaalia” (sarake K) täytetä.

Sarake H:

’Etäisyys tavoitteeseen’ (g CO2/km) tarkoittaa keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake F) ja päästötavoitteen (sarake G) välistä eroa, josta vähennetään virhemarginaali (sarake K).

Jos etäisyyttä tavoitteeseen kuvaava arvo on suurempi kuin nolla, päästötavoite on ylitetty.

Jos valmistaja on yhteenliittymän jäsen (’P’ sarakkeessa B), päästötavoitteen noudattamista arvioidaan ainoastaan yhteenliittymän tasolla.

Sarake I:

’Superbonukset’ (g CO2/km) tarkoittavat asetuksen (EU) 2019/631 5 artiklassa tarkoitettuja päästöhyvityksiä, jotka määritetään komission tiedonannon 2017/C 218/01 4.1 kohdan g alakohdan mukaisesti ja jotka otetaan huomioon keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake F) laskemisessa. Niiden enimmäisvaikutus on 7,5 g CO2/km. Valmistajan tai yhteenliittymän superbonusten määrää laskettaessa sen jokaisen Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröidyn uuden henkilöauton, jonka (NEDC-pohjaiset) hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, katsotaan vastaavan kahta henkilöautoa.

Sarake J:

’Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt’ (g CO2/km) tarkoittavat keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake F) laskennassa huomioon otettavia päästövähennyksiä, jotka on saatu sellaisten innovatiivisten teknologioiden käytöstä, joilla on hiilidioksidin vähentämiseen todennettava osuus ja jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2019/631 11 artiklan mukaisesti. Huomioon on otettu ainoastaan NEDC-pohjaisten päästötestausmenetelmien yhteydessä hyväksytyt ekoinnovaatiot. Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt lasketaan komission tiedonannon 2017/C 218/01 4.1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Sarake K:

’Virhemarginaali’ (g CO2/km) tarkoittaa arvoa, jolla keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake F) ja päästötavoitteen (sarake G) välistä eroa on mukautettu laskettaessa etäisyyttä tavoitteeseen (sarake H), jotta voidaan ottaa huomioon tietueet, jotka valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymä (taulukko 2) on ilmoittanut komissiolle ja joiden virhekoodi on B komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2021/392 6 artiklan mukaisesti.

Virhemarginaali lasketaan seuraavalla kaavalla:

Virhemarginaali = kaavalla [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] saatava absoluuttinen arvo

AC1

=

keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt, mukaan lukien tietueet, joiden virhekoodi on B (määritelty sarakkeessa F);

TG1

=

päästötavoite, mukaan lukien tietueet, joiden virhekoodi on B (määritelty sarakkeessa G);

AC2

=

keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt, jotka on laskettu ottamatta lukuun tietueita, joiden virhekoodi on B;

TG2

=

päästötavoite, joka on laskettu ottamatta lukuun tietueita, joiden virhekoodi on B.

B osa

KEVYIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN VALMISTAJIEN SUORITUSTASO

Taulukko 1

Yksittäisten kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien suorituskyky kalenterivuonna 2020 asetuksen (EU) 2019/631 9 artiklan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Valmistajan nimi

Yhteenliittymät

Poikkeukset

Vapautukset

Uusien rekisteröintien kokonaismäärä

Keskimääräinen massa

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt

Virhemarginaali

ADDAX MOTOR NV

DMD

26

1 104,14

0

 

 

0

 

ALFA ROMEO SPA

P1

150

1 736,13

138,475

144,094

-5,619

1,058

0

ALKE SRL

DMD

109

1 081,23

0

 

 

0

 

AUDI AG

P5

36

1 859,58

140,839

155,945

-15,106

0,633

0

AUDI SPORT GMBH

P5

1

2 390,00

276,000

206,866

69,134

0

0

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

20 445

1 300,73

119,841

102,296

17,543

0,908

0,002

AUTOMOBILES CITROEN

P1

67 812

1 876,32

146,134

157,552

-11,418

0,007

0

AUTOMOBILES PEUGEOT

P1

124 203

1 864,06

145,768

156,375

-10,607

0,001

0

AVTOVAZ JSC

P7

98

1 271,94

226,122

99,532

126,590

0

0

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

52

1 813,75

134,854

 

 

3,108

 

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

DMD

40

1 775,00

0

 

 

0

 

CHEVROLET ITALIA SPA

DMD

1

2 445,00

243,000

 

 

0

 

CNG-TECHNIK GMBH

P2

2

1 716,00

102,000

142,162

-40,162

0

0

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

333

1 267,36

195,360

 

 

0

 

DR ING HCF PORSCHE AG

 

5

2 320,00

142,620

200,146

-57,526

0,780

0

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

15

1 186,20

0

 

 

0

 

FCA ITALY SPA

P1

110 365

1 816,94

160,447

151,852

8,595

0,788

0

FCA US LLC

P1

680

1 553,87

124,113

126,597

-2,484

0,918

0

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P2

38 859

2 372,22

210,323

205,159

5,163

0

0,001

FORD-WERKE GMBH

P2

214 364

1 973,38

157,615

166,870

-9,255

0,007

0

GOUPIL INDUSTRIE SAS

P5

691

1 019,78

0,000

75,324

-75,387

0

0,063

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

386

1 948,72

235,396

 

 

0

 

HONDA MOTOR CO LTD

DMD

2

1 521,50

104,000

 

 

0

 

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P3/DMD

99

1 084,58

116,424

 

 

0

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P3/DMD

296

1 797,87

153,283

 

 

0,004

 

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P3/DMD

45

1 517,38

119,316

 

 

0,107

 

ISUZU MOTORS LIMITED

D

4 932

2 170,25

202,973

213,000

-10,027

0

0

IVECO SPA

 

13 924

2 431,82

205,163

210,880

-5,717

0

0

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

1 617

2 389,57

198,508

206,824

-8,316

0,005

0

KIA CORPORATION

P4/DMD

466

1 467,85

108,935

 

 

0,003

 

KIA SLOVAKIA SRO

P4/DMD

50

1 595,26

113,720

 

 

0

 

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

2

1 265,00

224,000

 

 

0

 

LIGIER GROUP

DMD

86

720,62

0

 

 

0

 

LONDON EV COMPANY

DMD

4

2 271,00

34,000

 

 

0

 

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

147

2 133,57

237,762

246,000

-8,238

0

0

MAN TRUCK & BUS SE

P5

11 382

2 262,37

200,472

194,613

5,859

0

0

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

26

1 580,69

140,654

 

 

0,269

 

MERCEDES-BENZ AG

P6

137 341

2 203,94

183,977

189,004

-5,031

0,027

0,004

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

35

1 930,29

50,800

162,733

- 111,933

0

0

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

12 038

2 082,08

200,723

177,305

23,418

1,154

0

NISSAN INTERNATIONAL SA

P7

25 500

2 043,11

137,925

173,564

-35,655

0,127

0,016

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P1

48 000

1 700,67

139,155

140,690

-1,536

0,013

0,001

PIAGGIO & C SPA

D

3 564

1 007,54

148,564

152,000

-3,436

0

0

PSA AUTOMOBILES SA

P1

128 280

1 434,79

110,514

115,165

-4,652

0,017

0,001

RENAULT SAS

P7

181 277

1 784,82

141,266

148,768

-7,503

0,639

0,001

RENAULT TRUCKS

 

6 812

2 321,60

183,374

200,299

-16,925

0,726

0

ROMANITAL SRL

DMD

43

1 330,02

171,442

 

 

0

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

P5

1 561

2 060,98

62,006

175,280

- 113,274

0

0

SAIC MOTOR CORPORATION

P5

1

1 607,00

0

131,698

- 131,698

0

0

SEAT SA

P5

160

1 365,52

113,106

108,516

4,590

0,250

0

SKODA AUTO AS

P5

49

1 441,84

117,484

115,842

1,642

0,945

0

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

863

2 162,17

220,973

209,000

11,973

0

0

STREETSCOOTER GMBH

 

2 828

1 691,03

0

139,764

- 139,764

0

0

SUBARU CORPORATION

DMD

8

1 719,13

155,150

 

 

2,100

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

10

1 165,00

138,000

 

 

0

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

49 758

1 919,73

156,490

161,720

-5,230

0,015

0

UAZ

DMD

3

1 946,33

235,000

 

 

0

 

UNIVERS VE HELEM

DMD

1

1 188,00

0

 

 

0

 

VOLKSWAGEN AG

P2

157 441

1 951,96

172,760

164,814

7,944

0,001

0,002

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

1 181

1 732,82

125,954

 

 

0,033

 

XYT

DMD

4

940,00

0

 

 

0

 


Taulukko 2

Kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien yhteenliittymien suorituskyky kalenterivuonna 2020 asetuksen (EU) 2019/631 9 artiklan mukaisesti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Yhteenliittymän nimi

Yhteenliittymät

Vapautukset

Uusien rekisteröintien kokonaismäärä

Keskimääräinen massa

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

Päästötavoite

Etäisyys tavoitteeseen

Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt

Virhemarginaali

FCA-PSA

P1

479 490

1 723,27

139,072

142,860

-3,788

0,190

0

FORD-VOLKSWAGEN

P2

410 666

2 002,91

168,408

169,705

-1,297

0,004

0

HYUNDAI

P3/DMD

440

1 608,69

141,516

 

 

0,014

 

KIA

P4/DMD

516

1 480,19

109,398

 

 

0,003

 

MAN-SAIC

P5

13 881

2 163,55

173,457

185,126

-11,695

0,008

0,026

MERCEDES-BENZ AG

P6

137 341

2 203,94

183,977

189,004

-5,031

0,027

0,004

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

P7

239 393

1 785,75

142,091

148,858

-6,768

0,633

0,001

Selitykset taulukoihin 1 ja 2:

Kaikkien tässä taulukossa lueteltujen arvojen taustalla olevissa laskelmissa on otettu huomioon ainoastaan ajoneuvot, joista on ilmoitettu NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen ja ajokuntoisen ajoneuvon massan arvot.

Sarake A:

Taulukko 1: ’Valmistajan nimi’ tarkoittaa valmistajan nimeä sellaisena kuin kyseinen valmistaja on ilmoittanut sen komissiolle tai, jos kyseistä ilmoitusta ei ole tehty, raportoivan maan ilmoittamaa nimeä.

Taulukko 2: ’Yhteenliittymän nimi’ tarkoittaa yhteenliittymän johtajan ilmoittamaa nimeä.

Sarake B:

’D’ tarkoittaa tuotantomäärältään pienelle valmistajalle asetuksen (EU) 2019/631 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta kalenterivuodelle 2020.

’DMD’ tarkoittaa, että sovelletaan asetuksen (EU) 2019/631 2 artiklan 4 kohdan mukaista de minimis -poikkeusta, jonka mukaan valmistajan ei tarvitse saavuttaa päästötavoitetta vuonna 2020.

’P’ tarkoittaa, että valmistaja kuuluu yhteenliittymään, joka on muodostettu asetuksen (EU) N:o 2019/631 6 artiklan mukaisesti ja jonka muodostamista koskeva sopimus on voimassa kalenterivuonna 2020.

Sarake C:

’Rekisteröintien kokonaismäärä’ tarkoittaa niiden Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröityjen uusien kevyiden hyötyajoneuvojen kokonaismäärää, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Sarake D:

’Keskimassa’ (kg) tarkoittaa kaikkien niiden Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kalenterivuonna 2020 rekisteröityjen uusien kevyiden hyötyajoneuvojen osalta ajokuntoisten ajoneuvojen massojen keskiarvoa, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Sarake E:

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt’ (g CO2/km) tarkoittavat komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1152 3 artiklan mukaisesti määritettyjä keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä kalenterivuonna 2020 Euroopan unionissa, Islannissa, Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyistä uusista kevyistä hyötyajoneuvoista, joista valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymän jäsenet (taulukko 2) ovat vastuussa.

Keskimääräisiä NEDC-pohjaisia hiilidioksidipäästöjä laskettaessa on tarvittaessa otettu huomioon tarkoitettujen innovatiivisten teknologioiden käytöstä saatavat hiilidioksidipäästösäästöt (sarake H).

Sarake F:

’Päästötavoite’ (g CO2/km) tarkoittaa valmistajan (taulukko 1) tai yhteenliittymän (taulukko 2) päästötavoitetta, joka on laskettu asetuksen (EY) N:o 2019/631 liitteessä I olevan B osan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jossa M0 on 1 766,4, tai tarvittaessa (”D” sarakkeessa B) asetuksen (EU) 2019/631 10 artiklan mukaisesti myönnettyä poikkeustavoitetta. Jos valmistaja hyötyy asetuksen (EU) 2019/631 2 artiklan 4 kohdan mukaisesta poikkeuksesta (”DMD” sarakkeessa B), päästötavoitteita ei sovelleta eikä siksi myöskään ”etäisyyttä tavoitteeseen” (sarake G) eikä ”virhemarginaalia” (sarake I) täytetä.

Sarake G:

’Etäisyys tavoitteeseen’ (g CO2/km) tarkoittaa keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake E) ja päästötavoitteen (sarake F) välistä eroa, josta vähennetään virhemarginaali (sarake I).

Jos etäisyyttä tavoitteeseen kuvaava arvo on suurempi kuin nolla, päästötavoite on ylitetty.

Jos valmistaja on yhteenliittymän jäsen (’P’ sarakkeessa B), päästötavoitteen noudattamista arvioidaan ainoastaan yhteenliittymän tasolla.

Sarake H:

’Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt’ (g CO2/km) tarkoittavat keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake E) laskennassa huomioon otettavia päästövähennyksiä, jotka on saatu innovatiivisten teknologioiden käytöstä, joilla on hiilidioksidin vähentämiseen todennettava osuus ja jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EU) 2019/631 11 artiklan mukaisesti. Huomioon on otettu ainoastaan NEDC-pohjaisten päästötestausmenetelmien yhteydessä hyväksytyt ekoinnovaatiot. Ekoinnovaatioista saadut hiilidioksidisäästöt lasketaan komission tiedonannon 2017/C 218/01 4.1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Sarake I:

’Virhemarginaali’ (g CO2/km) tarkoittaa arvoa, jolla keskimääräisten NEDC-pohjaisten hiilidioksidipäästöjen (sarake E) ja päästötavoitteen (sarake F) välistä eroa on mukautettu laskettaessa etäisyyttä tavoitteeseen (sarake G), jotta voidaan ottaa huomioon tietueet, jotka valmistaja (taulukko 1) tai yhteenliittymä (taulukko 2) on ilmoittanut komissiolle ja joiden virhekoodi on B komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2021/392 6 artiklan mukaisesti.

Virhemarginaali lasketaan seuraavalla kaavalla:

Virhemarginaali = kaavalla [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] saatava absoluuttinen arvo

AC1

=

keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt, mukaan lukien tietueet, joiden virhekoodi on B (määritelty sarakkeessa E);

TG1

=

päästötavoite, mukaan lukien tietueet, joiden virhekoodi on B (määritelty sarakkeessa F);

AC2

=

keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt, jotka on laskettu ottamatta lukuun tietueita, joiden virhekoodi on B;

TG2

=

päästötavoite, joka on laskettu ottamatta lukuun tietueita, joiden virhekoodi on B.


LIITE II

A osa

Päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosien 2021–2024 osalta käytettävät arvot asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 4 ja 5 kohdan mukaisesti (henkilöautot)

1.

Päästötavoitteiden ja poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosien 2021–2024 osalta käytetään asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 4 kohdan mukaisesti seuraavia arvoja:

a)

WLTP-vertailupäästötavoite

Asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 3 tai 3a kohdan mukaisesti laskettava WLTP-vertailupäästötavoite on jäljempänä taulukon 1 sarakkeessa G kunkin valmistajan ja taulukon 2 sarakkeessa G kunkin yhteenliittymän osalta ilmoitettu arvo.

Asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 3b kohdan mukaisesti laskettava WLTP-vertailupäästötavoite on 118,137 g CO2/km, laskettuna kaikkien jäljempänä taulukon 1 sarakkeessa G lueteltujen henkilöautojen valmistajien WLTP-päästötavoitteiden keskiarvona, joka on painotettu jäljempänä taulukon 1 sarakkeessa C ilmoitettujen kunkin valmistajan rekisteröimien uusien ajoneuvojen lukumäärällä.

b)

Mø2020

Mø2020-arvo täsmennetään kullekin valmistajalle ja yhteenliittymälle tämän päätöksen liitteessä I olevan A osan taulukon 1 ja 2 sarakkeessa E.

Asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 3b kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttävien valmistajien tai yhteenliittymien Mø2020-arvo on 1 455,69 kg, laskettuna tämän päätöksen liitteessä I olevan A osan taulukon 1 sarakkeessa E lueteltujen kaikkien henkilöautojen valmistajien ajokuntoisten ajoneuvojen massojen keskiarvona, joka on painotettu kunkin tämän päätöksen liitteessä I olevan A osan taulukon 1 sarakkeessa C luetellun valmistajan rekisteröimien ajoneuvojen lukumäärällä.

2.

Poikkeustavoitteiden laskemisessa kalenterivuosien 2021–2024 osalta asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 5 kohdan mukaisesti käytetään seuraavia NEDCCO2 ja WLTPCO2 -arvoja:

a)

asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valmistajien ja yhteenliittymien osalta:

i)

NEDCCO2 on jäljempänä olevan taulukon 1 sarakkeessa E esitetty valmistajakohtainen arvo;

ii)

WLTPCO2 on jäljempänä olevan taulukon 1 sarakkeessa E esitetty valmistajakohtainen arvo;

b)

asetuksen (EU) 2019/631 liitteessä I olevan A osan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen valmistajien osalta:

i)

NEDCCO2 on 107,532 g CO2/km, laskettuna kaikkien jäljempänä olevan taulukon 1 sarakkeessa E ilmoitettujen arvojen keskiarvona, joka on painotettu sarakkeessa C ilmoitetulla kaikkien kunkin valmistajan rekisteröimien uusien ajoneuvojen lukumäärällä;

ii)

WLTPCO2 on 130,300 g CO2/km, laskettuna kaikkien jäljempänä olevan taulukon 1 sarakkeessa F ilmoitettujen arvojen keskiarvona, joka on painotettu sarakkeessa C ilmoitetulla kaikkien kunkin valmistajan rekisteröimien uusien ajoneuvojen lukumäärällä.

Taulukko 1

Henkilöautojen yksittäiset valmistajat

A

B

C

D

E

F

G

Valmistajan nimi

Yhteenliittymät

Huomioon otettujen rekisteröintien määrä

NEDC-tavoite vuodelle 2020 (NEDG2020target)

Keskimääräiset NEDC-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

Keskimääräiset WLTP-pohjaiset hiilidioksidipäästöt

WLTP-vertailupäästötavoite

ADAM OPEL GMBH

 

2

105,360

0

0

105,360

ADIDOR VOITURES SAS

 

16

92,839

137,000

153,000

103,682

ALFA ROMEO SPA

P2

34 483

103,082

146,919

171,158

120,089

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

 

578

117,416

201,460

233,533

136,109

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

 

113

100,165

0

0

100,165

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

 

1 487

114,387

257,743

284,699

126,350

AUDI AG

P11

564 595

105,120

116,923

142,580

128,187

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P11

3 824

96,230

148,954

167,871

108,451

AUDI SPORT GMBH

P11

13 505

112,497

230,628

253,307

123,559

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

278 808

88,502

114,310

134,535

104,161

AUTOMOBILES CITROEN

P7

340 830

87,938

98,999

129,382

114,926

AUTOMOBILES PEUGEOT

P7

351 539

95,528

100,158

131,631

125,546

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

 

1 537

116,372

326,757

351,293

125,110

AVTOVAZ JSC

P8

884

92,788

186,093

195,285

97,371

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

801 924

103,916

111,504

133,353

124,278

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

 

1

110,788

233,000

242,000

115,067

BENTLEY MOTORS LTD

 

2 585

130,705

259,668

285,503

143,709

BLUECAR SAS

 

6

99,499

0

0

99,499

BMW M GMBH

P1

14 510

111,100

231,883

242,690

116,278

BUGATTI AUTOMOBILES SAS

P11

7

117,981

527,143

506,000

113,249

CATERHAM CARS LIMITED

 

123

72,150

168,805

156,268

66,791

CNG-TECHNIK GMBH

P3

12 060

99,290

100,858

124,004

122,076

DFSK MOTOR CO LTD

 

442

103,288

221,428

241,952

112,862

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

 

1

77,854

199,000

191,000

74,724

DR AUTOMOBILES SRL

 

3 329

96,001

140,357

169,112

115,669

DR ING HCF PORSCHE AG

P11

68 125

115,815

150,700

175,838

135,134

DR MOTOR COMPANY SRL

 

0

94,100

 

 

114,049

FABBRICA DALLARA SRL

 

6

82,683

230,000

216,000

77,650

FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA

 

0

92,340

 

 

111,916

FERRARI SPA

 

3 591

105,262

281,455

303,011

113,324

FCA ITALY SPA

P2

488 321

88,507

110,669

135,717

108,539

FCA US LLC

P2

105 438

102,745

141,105

169,444

123,380

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P3

53

87,338

118,981

136,925

100,510

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

2

127,988

226,000

260,500

147,526

FORD MOTOR COMPANY

P3

10 219

113,592

236,293

240,803

115,760

FORD-WERKE GMBH

P3

648 945

97,073

108,416

134,271

120,223

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

 

53

109,542

168,340

176,208

114,662

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

 

0

102,526

 

 

124,262

GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH

 

1

109,822

0

0

109,822

HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY

 

27

97,834

0

0

97,834

HONDA MOTOR CO LTD

P2

78 271

96,511

111,304

135,771

117,726

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P4

114 690

84,456

112,191

127,372

95,884

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P4

143 248

99,177

80,353

95,370

117,712

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P4

158 751

99,865

120,892

140,780

116,294

ISUZU MOTORS LTD

 

0

102,496

 

 

124,225

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

156 992

118,848

148,625

179,229

143,320

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

P11

697

110,247

0

0

110,247

KIA CORPORATION

P5

272 981

94,304

94,590

109,887

109,555

KIA SLOVAKIA SRO

P5

144 836

97,700

120,871

139,400

112,677

LADA AUTOMOBILE GMBH

 

328

91,174

224,140

232,829

94,708

LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE

 

3

77,854

0

0

77,854

LONDON EV COMPANY

P11

1

125,806

24,000

20,000

104,838

LOTUS CARS LIMITED

 

391

85,676

204,476

203,499

85,267

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9

58 881

91,453

114,739

140,962

112,354

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

 

1 135

89,802

149,836

180,236

108,022

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9

1 749

80,785

107,685

122,891

92,193

MASERATI SPA

 

3 152

120,476

238,611

270,443

136,548

MAZDA MOTOR CORPORATION

P10

132 705

96,947

116,238

138,885

115,835

MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V.

P10

11 823

94,912

113,180

136,949

114,845

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

 

561

100,116

260,471

275,759

105,992

MERCEDES-AMG GMBH

P6

3 249

113,002

247,571

266,001

121,414

MERCEDES-BENZ AG

P6

733 243

106,576

117,238

134,681

122,433

MG MOTOR UK LIMITED

P11

17 943

97,227

99,088

111,056

108,970

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

64 000

105,475

110,702

123,944

118,092

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P8

33 958

80,601

105,382

120,281

91,996

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

 

337

86,527

182,534

181,650

86,108

NEXT EGO MOBILE SE

P11

490

90,042

0

0

90,042

NISSAN INTERNATIONAL SA

P8

289 734

95,483

106,485

132,147

118,494

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P7

276 715

95,087

105,149

133,007

120,279

PAGANI AUTOMOBILI SPA

 

0

98,055

 

 

118,843

PSA AUTOMOBILES SA

P7

788 820

92,801

91,148

117,973

120,112

RENAULT SAS

P8

961 600

94,088

99,147

116,175

110,247

RENAULT TRUCKS

 

3

123,176

161,667

268,000

204,192

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

508

137,479

351,008

367,717

144,023

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

 

121

111,972

1,983

2,116

119,482

SAIC MOTOR CORPORATION LTD

P11

7 726